Page 1

HİCABİ ERDEM K ş sel Karalamaca..

30 EYLÜL 2016 (HİCABİ)

H cab Baba İsm m neden Ahmet,Mehmet değ lde H cab ? Ded ğ mde tanıdım lk onu.. Çok defalarda Amasyadan geçmeme rağmen nas b olmadı g d p z yarette etmek. İnş b rgün g d p görmek,öğrenmek,dua etmek,z yaret etmekte nas b olur çokta st yorum aslında. Evet H cab BABA’yı merak edenler ç n okuyunuz,

“H cab Baba K md r? Dede Ceng torunlarından Kırım’ın Bahçesaray Kasabası Akyefe Müftüsü Ebus-Suud Efend n n torunudur.H cr 1191(1777) tar h nde memleket nden h cret ed p Amasya ya gelm ş ve Z ğere Mahalles ne yerleşm şt r.Amasya b lg nler nden; müderr sler nden Ürgüplü Hacı Ahmet Efend adındak zattan eğ t m ve öğret m n


tamamlamıştır.Ürgüplü Hacı Ahmed Efend ,H cab Baba Hazretler n n Amasya da k lk hocasıdır.Ürgüplü Hacı Ahmed Efend den cazet n almıştır. Daha sonra tasavvuf alanında b r mürş tten el almak arzusunu duyan Abdulbak Hazretler ,Turhal şeyh adı le tanınan Nakş bend Şeyhler nden ; Şeyh Mustafa Efend ye (Şeyh Mustafa Efend Turhal da Kes k Baş Türbes ne defnolunmuştur.) nt sap ederek manev feyz n bu zattan tamamlayıp ,Şeyhl k postuna oturan bu büyük suf ,manev hastalıkları tedav etmeye başlamıştır. 1231 (1822/23) senes Amasya’nın Z ğere Mahalles den len yerde vefat ed p halen kend adı le anılan Cam Şer f n avlusuna defned lm şt r.10-15 parça eser n n olduğunu Osman Fevz Olcay b ld rm şt r.Fakat bu eserlere ulaşamadık. Ünlü Şa r Turab tarafından kaleme alınan ve yazı üstadımız Amasyalı “Çamaşırcı Köse” demekle tanınan Mustafa Sabr Efend tarafından yazılan şu kıtayı kayded yorum. 1- Küşad etm ş kerem babın şeh- her dü sezadır bu Tar kmüstakım çre hemen kenz- kedadır bu Bu cömertl k kapısını açan her k dünyanın pad şahı olmaya layıktır. Bu, hak kat bulmak steyen fak rler n haz nes d r. 2- Z yaret eylesen b r kez ver r maksudun ALLAH (cc.) Sakın terkedeb etme makam-ı Evl ya dır bu Allah’u Teala , Kabr n b r kez z yaret edenler n steğ n ver r Sakın edeb terk etme, çünkü burası evl ya makamıdır. 3- Taleb kıl sırr-ı subhanı hurufu muhkemetından Tar - Nakş bend H cab Gül Babadır bu ALLAH (cc.)ın apaçık ayetler ndek sırları öğrenmeye çalış Bu, Nakş bend yolunu tutmuş H cab Gül Babadır. 4- Gel p ayn’el –yak n şahı Z yaret eyle ey suf C hanın kutb-ı Sultanı velayet- p şvadır bu Ey Suf ! Gel şüphe etmeden Şahı z yaret eyle; Çünkü bu, Dünyanın kutbu, Sultanı, önder b r vel d r. 5-Bu b r bahr- ummandır mutahh r tayy bü Tah r Eş ğ taşına yüz sür kamu derde devadır bu. Bu, manev hastalıkları y eden b r umman den z d r, Eş ğ n n taşına yüz süren n tüm dertler ne devadır. 6-Tar kat ehl n n şahı h k kat burcunun mahı Z h can maden d r hem z h bahr- hudadır bu Bu, Tar kat ehl n n pad şahı, hak kat ehl n n kales d r bu İnsanlara huzur veren, cana can katan b r den zd r. 7-Z h rfan z h burha-ı Teala ALLAH-U Z h Sultan Rumuz-u “Kuntü kenz n” kaş f- alabadır bu Bu,”Küntü kenzen”sırrı İLAHİSİNİN açıklayıcısı, aba ehl , İrfan sah b ALLAH(cc)’ın b r sultanıdır 8-Vel mutlak c han çre bu mana gerç şam ld r O derece b r sedefd r k bu dem sırr-ı behadır bu Bu, dünya ç nde Vel l k makamına layık Değerl b r sırra ha z, nc d r 9-D lersen ay nen açmak pınar-ı sırr-ı h kmetten Em r m, Sey d m,


Şahım bu taht-ı st vadır bu Şayet sır pınarından kalb n parıldatmak stersen bu, Em r m , Sey d m, Evl ya Tahtına oturan şahındır, 10-İk alem de maksudu şolar k menz l- Hakta K rfan ehl ne cana, hak kat-ı rehnümadır bu Bu k alemde de HAKKA kavuşmak steyen rfan ehl n n, Dostu ve hak kate götüren kılavuzdur. 11-“Türab ” okudu yazdı H cab Sultanın sırrın L basın tazeler ol sah b- Rıdvanı –güşadır bu “Türab ” okudu yazdı H cab Sultan’ın sırrını ALLAH’u TEALA’nın rızasını kazanmada ves led r. Selçuklu Umerasından Hoca Muh budd n Mevdüd-ı Z yar 680 (1281) H cab Baba Cam mevk nde , temel taştan,duvarı ve m nares kırmızı tuğladan üstüde ahşaptan b r cam şer f le k hamam yaptırmıştır. Sonraları Hoca Mevdüd cam , çeş tl zelzelelerden dolayı harap olmuştur.Bu cam ,daha sonra,Keç oğlu El Hac Al Çeleb tarafından, mar ed lm ş ve vakı arı tanz m ed lm şt r. Bundan dolayı halk arasında ve resm kayıtlarda burası, Keç oğlu Cam denmekle meşhur olmuştur ve kayıtlara da böylece geçm şt r. Yanında esk b r hamamı, zav yes ve mekteb de vardır. Z yare Mahalles n de ,Keç oğlu Cam Şer f n n b t ş ğ nde H cab Baba tekkes vardır.Bu tekkey Z yare Mahalles n de oturan,Nakşıbend Hal feler nden,Kırımlı EsSey t Es-Şeyh Abdulbak - H cab , 1212(1797) tar h nde yaptırmıştır.Tekken n lk Şeyh de kend s d r. HİCABİ BABANIN KERAMETİ Abdulbak Efend , Hocası Şeyh Mustafa Efend den yakın lg alaka görürdü.Bu lg o kadar çoktu k d ğer talebeler Abdulbak Efend y kıskanıyorlardı.B r gün Şeyh Mustafa Efend talebeler ne, tekkeden çıkıp Z yaret dağlarından kend s ç n ç çek toplamalarını sted .Talebeler en güzel ç çekler toplamak ç n yarışıyorlardı.Tepeler ,kırları dolaşıp en kokulu taze ç çekler ,güller akşam olunca Hocalarına sundular.Ama Abdulbak Efend ç çek toplayamadan Hocası Şeyh Mustafa Efend n n karşısına utanarak çıktı.Hocası sordu: ” Abdulbak sen ç çek bulamadın mı?” Abdulbak Efend : “Buldum Hocam” Hocası: “N ye bana ç çek toplamadın?” ded . Abdulbak Efend cevaben: “Efend m ç çekler tepelerde kırlarda çoktu.Ama heps de kend d ller nde ALLAH(cc)’ı z kred yorlardı.Onları koparmaya H cap ett m,utandım “der. Hocası Şeyh Mustafa Efend ; talebeler ne dönerek: “İşte ben Abdulbak y bu yüzden çok sev yorum. Sen n adın H cab olsun “der ve Abdulbak Efend n n adı H cab Efend ,H cab Baba olur. H cab Baba’nın keramet ehl b r zat olduğu ve kerametler n n de çok olduğu b l nmekted r.Z yaret Kasabası halkı ,H cab Baba Hazretler ne gereken saygıyı,değer ,önem vermekted r.Askere


g den gençler,Hacca g denler mutlaka türbes ne uğrar,sancağının altından geçerler.H cab Baba Hazretler ,Z yaret halkı ç n övünç kaynağı, manev gücü ve değer d r. ALLAH (cc) TÜRBESİNİ ZİYARET EDENLERDEN RAZI OLSUN. TÜRBESİNİ ZİYARET EDENLERİ ŞEFAATINA NAİL EYLESİN.AMİN.” Kaynak:http://www.amasyaz yaret.bel.tr/ ndex.php?modul=2_99&lang=tr&ID=19&pID=1

Yazıyı beğend n m ?

0%

0%

0%

G E N E L , K A R A L A M ACA A M A S YA E V L İ YA , A M A S YA H İ C A B İ B A B A , H İ C A B İ , H İ C A B İ B A B A

0%

0%

0%

Hicabi baba – hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you