Page 1

HİCABİ ERDEM K≢�ş≢�sel Karalamaca..

25 OCAK 2017 (HİCABİ)

Özlüyorum..


Dağları bozkır ve pare pare köyümün kek≢�k kokulu kırlarını özlüyorum. Havası tem≢�z, sabahı huzurlu,öğlen≢� çöl sıcağı,≢�k≢�nd≢�s≢� ayaz,geces≢� yıldızlarla ışıl ışıl.. Uzanıp g≢�derken güneş, küçük tepec≢�kler≢�n gölges≢�nde otlayan kuzucukları özlüyorum. Laf söz d≢�nlemez eşeğ≢�m≢�n semer≢�ndek≢� azık çantasının ≢�çer≢�s≢�nde, annec≢�ğ≢�m≢�n meşe odununda p≢�ş≢�rd≢�ğ≢� ekmeğ≢�n tereyağlı,yayla otlu,sütlü o karışık kokusunu özlüyorum. Yürüdükçe boynumu kesen koyun kılı, el örmes≢� o çanta vardı ya han≢� keşke o çanta y≢�ne kesseyd≢� de boynumu,gülüp koşa b≢�lseyd≢�m kırlarda.. Ağaçtan ağaca yakalamaca,elpen,sobe oynadığımız ve su değ≢�rmen≢� yaptığımız kuzucukların peş≢�nde geçen o küçük çocuk olab≢�l≢�r m≢�y≢�m y≢�ne? Güneş batana kadardı mesa≢�m≢�z, sabah gün ışır ışımaz alırdık azık çantalarımızı, çıkarırdık ahırdan, ayvandan kuzucuklarımızı.. 3-5 arkadaş buluşurduk köyün üst tarafındak≢� alanda tab≢� yazsa eğer mevs≢�m, bahçeler bostanlar b≢�z≢�md≢� ≢�ht≢�yacımız kadarını bahçelerden bostanlardan alırdık hatta bazen b≢�zden b≢�raz daha büyük ab≢�ler≢�m≢�z menemen yapardı ≢�sl≢� tavada ve çay yapardık meşe odunlu korlu ateşte, kara deml≢�kte.. Özlüyorum.. Tüm masum≢�yet≢� ≢�le çocukluğu,sam≢�m≢�yet≢�,kardeşl≢�ğ≢� ve paylaşmayı..

Yazıyı beğend≢�n m≢�?

0%

0%

0%

0%

0%

0%


K A R A L A M ACA Ç O C U K , Ç O C U K O L M A K , Ç O C U K L U Ğ U M , Ç O C U K L U K , K I R , K Ö Y , Ö Z L Ü Y O R U M , YAY L A

Özlüyorum hicabi erdem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you