Page 1

Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering - deltidsstudium over to år

Konflikthåndtering i flerkulturelle omgivelser

-basert på innsikt og respekt for de internasjonale menneskerettigheter


2


Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering - Deltidsstudium over to år Hvem vil ha nytte av studiet?

Studiets innhold

Studiet «Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og

Studiet består av fire moduler, hver på 15 studiepoeng.

konflikthåndtering» er verdifullt for alle som arbeider med

De fire modulene utgjør til sammen et årsstudium. Modulene kan

mennesker med ulik kulturell bakgrunn:

enkeltvis eller samlet være grunnlag for bruk i annen akademisk sammenheng. Se beskrivelse av de fire modulene på neste side.

• • • • • • • • • • • •

Lærere i grunnskole og videregående skole NATO- og FN-personell og andre med internasjonalt mandat Flyktninger og innvandrere Politi med lokalt ansvar Politi med internasjonalt mandat Bistandsmedarbeidere Kommunal flyktningstjeneste og medarbeidere ved asylmottak NGO-medarbeidere Det private næringsliv Offentlig sektor, UDI; IMDI Helse- og omsorgsmedarbeidere Utenrikstjenesten

I Jerusalem på tur til Midtøsten, april 2010

3


1. INNFØRING I MENNESKERETTIGHETER HØST 2012

2. DET FLERKULTURELLE SAMFUNN - VÅR 2013 Mål

Mål

at studentene utvikler forståelse for og innsikt i menneskerettighetene

at studentene utvikler kompetanse til å takle kulturelle motsetninger

at studentene tilegner seg teoretiske kunnskaper av empirisk

at studentene tilegner seg handlingskompetanse

og normativ karakter om individer og grupper i flerkulturelle

og handlingsberedskap i forhold til respekt for

situasjoner

menneskerettighetene i Norge og internasjonalt

Innhold Innhold

Ulike teoretiske definisjoner av sentrale begreper

Fremveksten av menneskerettighetene nasjonalt og internasjonalt

• • • • • •

• •

Definisjoner, metode og begrepsanalyse Menneskerettighetene i et filosofisk, historisk og konstitusjonelt perspektiv

• •

Nasjonalt, regionalt og globalt vern om menneskerettighetene Innholdet i sentrale menneskerettighetskonvensjoner

Nasjon, nasjonalitet og nasjonalisme Etnisk gruppe, etnisitet, etnonasjonalisme Nasjonal majoritet/hovedsamfunn, etnisk minoritet Segregasjon, assimilasjon, integrasjon, pluralisme Fremmedfrykt, fremmedhat, kultursjåvinisme, rasisme; toleranse Konstitusjonelt demokrati og rettsstat

• Den internasjonale overvåkningen/ gjennomføringsmekanismer Sammenhenger mellom menneskerettigheter og aktuelt politisk arbeid

Demokrati, demokratisering og menneskerettigheter i Norge og internasjonalt

• •

Norske myndigheters arbeid med menneske-rettighetene i Norge og internasjonalt

• •

Konfliktgrunnlag mellom hovedsamfunn og minoriteter, samt mellom etnisk definerte befolkningsgrupper mer generelt

Menneskerettigheter og politisk utvikling Det sivile samfunn som overvåker og gjennom­

Verdi-/normevaluering og fordommer, etnosen­trisme, rasisme Beskyttelse av egen nasjonal/etnisk identitet gjennom eksklusjon og diskriminering

• • •

Territorialitet Stat og minoritetsnasjoner Stat og innvandrere

føringsmekanisme

• •

Internasjonal asylrett Brudd på menneskerettighetene i noen utvalgte land Studietur til Den Europeiske

Studietur til Bosnia-Hercegovina.

Innholdet i de ulike modulene kan variere i forhold til aktuelle problemstillinger og utfordringer.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

4

Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg


3. KONFLIKTHÅNDTERING OG KONFLIKTBEGRENSNING - HØST 2013

4. MENNESKERETTIGHETER I KRISER, KRIG OG VÆPNEDE KONFLIKTER - VÅR 2014

Mål

Mål

at studentene utvikler innsikt i konflikthåndter­ing og konfliktbegrensning fra et globalt, statlig, lokalt og individuelt

og humanitærrettslige regler som gjelder i kriser, krig og

perspektiv

at studentene utvikler handlingskompetanse og

at studentene utvikler forståelse og innsikt i hvilke menneskekatastrofer

handlingsberedskap i konflikthåndtering og konfliktbegrensning

at studentene utvikler forståelse for hvilke forutsetninger som må være oppfylt for å bygge opp et konflikt- eller kriserammet samfunn

Innhold Teorier om konflikt og konflikthåndtering på ulike nivåer

Innhold

Sammenhenger og betingelser for konflikt på globalt nivå,

Det internasjonale regelverket som regulerer kriser, krig og

regionalt nivå og lokalt nivå

katastrofer

Militarisert konflikt både innad og mellom stater

• •

• •

Ressursknapphet, regimetype, multietnisitet og økonomisk utviklingsnivå

Religion og konflikt

Innføring i internasjonal humanitær rett: Regler og innhold Mekanismer som finnes eller som er under etablering for å sikre overholdelse av internasjonal humanitær rett

Menneskerettigheter i krisesituasjoner: Unntak, fravikelse, forbehold og brudd

Utvikling av handlingsberedskap i konflikthåndtering og konfliktbegrensning

• •

Utvikling av kommunikasjonsferdigheter Praktiske ferdigheter i konflikthåndtering og konfliktbegrensning

• • •

Demokratisering og det sivile samfunn Internasjonal dialog

Internasjonal humanitær rett sett i relasjon til statssuvereniteten

• • • •

Konfliktråd i den lokale kontekst

Statssuverenitet: Innhold og avgrensninger Folkerettslig sedvane Det internasjonale ansvaret: Rett og plikt Fredsopprettende operasjoner, humanitær intervensjon og fredsbevarende operasjoner

Studietur til Rwanda eller Sør-Afrika

Virkemidler nasjonale og internasjonale myndigheter har for å gjenoppbygge sam­funn etter konflikter eller perioder med omfattende menneskerettighetsovergrep

• • • • HiBu-studenter fra Bagdad i Nord-Irak, 2006

Nasjonal forsoning Gjenopprettelse av det sivile samfunn Sannhetskommisjoner, amnesti, rettsoppgjør og kompensasjon Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Studietur til Palestina/Midtøsten

5


Praktiske opplysninger Struktur og undervisningsopplegg • Deltidsstudium som består av fire moduler over to år • Hver modul er på 15 studiepoeng • Mulig å ta enkeltmoduler • Tre samlinger i semesteret v/ Høgskolen i Buskerud i Drammen. Hver samling varer fra fredag morgen til og med

Kombinasjon av teori og praksis Studiet skal gi deg den teoretiske plattformen du trenger for å kunne håndtere konflikter, menneskerettighetsspørsmål og flerkulturelt arbeid. Samtidig legger studiet vekt på å gi deg praktisk erfaring gjennom rollespill og oppgaveløsning.

søndag ettermiddag

• Veiledning, kommunikasjon og dialog via Internett og facebook mellom samlingene

• Studiet kan påbegynnes ved oppstart av hver modul

Studieturer I løpet av studiet vil studentene tilbys deltakelse på studieturer til Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, til Bosnia og til Palestina/Midtøsten.

Studiestart: Første samling, modul 1 «Innføring i menneskerettigheter», 21.–23.september 2012.

Undervisning

Studieavgift: 9750 kr pr semester/modul, inkl. eksamensavgift og

Forelesninger, gruppearbeid og seminarer.Veiledning og

medlemskap i Studentsamskipnaden. Studiet gir rett til støtte fra

kommunikasjon med studentene via internett mellom

Lånekassen.

helgesamlingene.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknadsfrist: Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende

Eksamen

Søknad: Se studiets nettsider på

Fire ukers hjemmeeksamen etter hver modul.

www.hibu.no/ studietilbud. Du søker via web. NB! Det er hele tiden anledning til å søke opptak til enkeltmodulene som gjennomføres én av gangen Frivillig studietur etter hver avsluttet modul

6


Srebrenica var så vakker ”Srebrenica var så vakker. Sola skinte den dagen. Blålilla, gule og rosa blomster kappes om oppmerksomheten mellom hvite stenmonumenter. 8000 navn gravert inn i stenene.” Rebecca Tangen Annesdatter fikk et sterkt møte med Bosnia-Hercegovina. På studietur med 11 andre studenter fra Menneskerettighetsstudiet i Drammen møtte hun mennesker som var sterkt preget av krigen. - Og hvordan er det mulig å legge krigen bak seg, når soldaten som tok faren din fortsatt bor i nabolaget, spør studenten.

Fortsatt gravlegges drepte fra massakren i 1995 i Srebrenica. Foto: Nithikant Svendsen

7


Forelesere Foreleserne kommer fra de viktigste kompetansemiljøene i Norge og i utlandet. Disse kommer fra regjering og storting, ulike departement, PRIO, Norsk senter for menneskerettigheter, de frivillige organisasjoner, og tilsvarende ressurser i utlandet.

Fagansvarlig Lars Petter Soltvedt, førsteamanuensis ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Buskerud er fagansvarlig. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra University of Michigan. Lars Petter Soltvedt har vært knyttet til «the Correlates of War project» som er et internasjonalt netteverk av fredsforskere. Han har i perioden 2005-2008 som prosjektleder vært med på å bygge opp og gjennomføre studiet «Human Rights, Multiculturalism and Conflict Management» i Sulaimania, Nord-Irak. E-post: lars.petter.soltvedt@hibu.no

Samarbeid Studiet er et resultat av et samarbeid mellom Den norske Helsingforskomiteen og Høgskolen i Buskerud. Drammen kommune har gitt støtte til utvikling av studiet.

Master Høgskolen i Buskerud tilbyr nå Master of Science in Human Rights and Multiculturalism. Studiet er et heltidstilbud for kandidater med allerede fullført bachelorutdanning. Det bygger videre på innsikt formidlet gjennom HiBus nåværende deltidstilbud i Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.

Mer informasjon?

ve ig

S.

Jo h

an

se

n

Fo t

o:

Sc an

pi x

Kontakt oss gjerne på tlf 32 86 95 00/studieinfo@hibu.no Web: www.hibu.no eller www.hibu.no/menneskerettigheter

D

es

ign

:S

ol

8

Menneskerettigheter, flerkulturellforståelse og konflikthåndtering  

Konflikthåndtering i flerkulturelle omgivelser-basert på innsikt og respekt for de internasjonale menneskerettigheter