Page 1

NY PÅ HIBU Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu

1


INNHOLD Velkommen! 5

2

Kort om HiBu 7

Taushetsplikt 18

Personalpolitikk og arbeidsmiljø

Boliglån 19

7

Organisering 8

Pensjoner og forsikringer 19

Styre 8

Kompetanseutvikling 19

Rektor 8

Reiser 20

Prorektorer 8

Tjenestereiser 20

Fire fagavdelinger 8

Kredittkort og reiseforskudd 20

Administrasjonen 9

Reiseforsikring 20

Medbestemmelse / IDF 9

Avstand mellom studiestedene

Fagforeninger representert ved HiBu:

Ferie og fravær 22

9

21

Sikkerhet 10

Ferie 22

Branninstruks 10

Egenmelding 22

Praktisk info 12

Sykemelding fra lege 23

Åpningstider 12

Barns sykdom 23

Alarm og låsing 12

Velferdspermisjon 24

Post 12

Permisjon ved eksamens- og lesedager

24

Bibliotek 12

Tilrettelegging på arbeidsplassen

24

IT Helpdesk 13

Bedriftshelsetjeneste 25

Trådløst nett 14

Råd og utvalg 26

Visittkort 14

Lover og regler 27

Systemer og rutiner 16

Interne regler og retningslinjer

ePhorte - Elektronisk dokumenthåndtering

16

Lover og avtaler: 28

SAP HR – Personal administrativt system

17

Studietilbudet 30

Fronter 17

Studiested Drammen 32

Kvalitetssystemet 17

Studiested Hønefoss 33

Arbeidsvilkår 18

Studiested Kongsberg 33

Ekstraarbeid – bistillinger / biverv

18

Kontakt oss 34

Arbeidsplan for faglige ansatte

18

Fakturaadresse 35

27

3


”Vi gir talentene en fremtid”

Hei !

Høgskolen i Buskerud skal være en Visjonær høyskole i samspill med andre.

Som rektor ved Høgskolen i Buskerud er det en glede å ønske deg velkommen som

Høyskolen skal være Inkluderende overfor studenter, organisasjoner, regioner,

nyansatt!

næringsliv og arbeidsliv. Høyskolens virksomhet skal kjennetegnes av Tverrfaglighet, Effektivitet og Nærhet. Til sammen danner disse verdiene grunnlaget for høyskolens

HiBu er en spennende arbeidsplass med mange interessante faglige utfordringer samt

produksjon og distribusjon av VITEN. Disse verdiene skal prege faglig så vel som

muligheter for den enkelte arbeidstaker. Vi håper du vil finne deg til rette og trives.

administrativ virksomhet. Vi er en ambisiøs høyskole som ønsker å være visjonære og fremtidsrettede samtidig Fra Strategiplan 2010 - 15

som vi leverer forskning og undervisning av høy kvalitet. Hver dag videreutvikler vi et arbeidsmiljø som kjennetegnes av gjensidig respekt, fellesskap, trygghet og trivsel. Vi gleder oss til å bli kjent med deg og skal gjøre vårt beste for å legge til rette for at du skal lykkes og utvikle deg i jobben.

Beste hilsener

Kristin Ørmen Johnsen 4

5


Kort om HiBu Høgskolen i Buskerud (HiBu) ble etablert 1. august 1994 som følge av en omfattende reform innen høyere utdanning. HiBu driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet innenfor områdene sykepleie, radiografi, teknologi, økonomi, administrasjon og ledelse, statsvitenskap, lærerutdanning, optometri, lysdesign og visuell kommunikasjon. Høyskolen er lokalisert ved tre studiesteder - Kongsberg, Hønefoss og Drammen – og har ca 280 årsverk og ca 3230 studenter. Høgskolen i Buskerud har et budsjett på ca. 263 mill. kroner og hadde ca. 37 mill. kroner innen oppdrag i 2010. HiBus gjeldende strategiplan ble vedtatt av styret i desember 2009 og gjelder for perioden 2010 – 2015. Utover fortsatt fokus på videreutvikling av høy kvalitet i undervisning og forskning har høyskolen målsetninger om å utrede mulig fusjon med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold med sikte på å oppnå universitetsstatus innen 2015.

Personalpolitikk og arbeidsmiljø Trivsel, utvikling og trygghet på arbeidsplassen ligger til grunn for at man som arbeidstaker skal jobbe effektivt og oppleve arbeidslivet som meningsfylt. Et godt arbeidsmiljø er derfor grunnleggende for at Høgskolen i Buskerud skal nå sine mål. For å sikre et godt arbeidsmiljø har HiBu et godt og oppdatert Helse, miljø og sikkerhetssystem (HMS) og jobber målrettet for å bidra til et inkluderende arbeidsliv (IA). HMS / IA arbeidet gjøres i dialog mellom arbeidstakere, ledere, verneombud, tillitsvalgte, personalseksjonen, bedriftshelsetjenesten (Hjelp24) og NAV Arbeidslivssenter. Under www.Hibu.no /ansatte kan du lese mer om dette under Personalportalen 6

7


Administrasjonen

Organisering

Administrasjonen er organisert i en administrasjonsavdeling med administrasjons-

Styret

direktør som leder. På hvert studiested er det en studiestedsadministrasjon som yter service til studentene og fagavdelingene. Studiestedsadministrasjonen ledes av en administrasjonssjef. Administrasjonsavdelingen har også ansvar for stabsfunksjoner

Rektor

innen personal, økonomi, IT, personal, informasjon, og FOU, samt bibliotek. Sentralarkivet ligger også innunder Administrasjonsavdelingen.

Administrasjonsavd Administrasjonsdirektør

Fakultet for helsevitenskap Dekan

Fakultet for lærerutdanning Dekan

Fakultet for teknologi Dekan

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Dekan

Institutt for sykepleievitenskap Institutt for radiografi og helseteknologi Institutt for optometri og synsvitenskap

Administrasjonsavdelingen består av: • Personalseksjonen • Økonomiseksjonen • Studiestedsadministrasjon • Biblioteket • Informasjonsseksjonen • IT-seksjonen • Studieseksjonen • Forskningsseksjonen

Styre

Medbestemmelse / IDF

Høgskolen i Buskerud styres av et høgskolestyre bestående av 11 personer - 4 eksterne

IDF står for Informasjon, drøfting og forhandling og er forankret i Hovedavtalen i

representanter, 5 interne representanter og 2 studentrepresentanter. Styreleder er

staten. Representantene i disse møtene, som avholdes ca. en gang i måneden, er

ekstern.

representanter fra arbeidsgiver og representanter fra arbeidstaker. For arbeidsgiver møter rektor, og for arbeidstakerne møter valgte representanter fra hver fagforening.

Rektor Rektor er høgskolens øverste leder og har ansvaret for høgskolens totale virksomhet.

Alle saker som angår Høgskolen i Buskerud, og som er forankret i Hovedavtalen,

Rektors ledergruppe består av fire dekaner og administrasjonsdirektør.

informeres, drøftes eller forhandles på disse møtene.

Prorektorer

Fagforeninger representert ved HiBu:

Høgskolen i Buskerud har 2 prorektorer som har ansvar for forskning og utdanning.

• Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio): • Forskerforbundet (FF) • Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Fire fakulteter Den faglige virksomheten er organisert i fire fakulteter ledet av en dekan:

8

• LO Stat: • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Fakultet for teknologi

• Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Fakultet for helsevitenskap

• Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)

Fakultet for lærerutdanning

• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS):

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

• Parat 9


Sikkerhet Din og min sikkerhet som ansatte ved HiBu, enten på et av studiestedene eller på reise, avhenger først og fremst av at vi alle gjør oss kjent med og følger relevante arbeidsrutiner og sikkerhetsinstrukser. Hvordan man som ansatt skal forholde seg til krisesituasjoner (personskader på ansatte eller studenter, brann/eksplosjon, ulykker, alvorlige strafferettslige forhold etc.) er beskrevet i Høyskolens beredskapsplan. Ved ulykke i Norge - på eller utenfor studiestedet: En av de offisielle krisetelefonene varsles:

Ved ulykke når studenter/ansatte er på reise i utlandet:

(Det er nok å ringe ett av numrene)

Ved ulykke i utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har ansvar for norske borgere som blir involvert. Utenriksdepartementet og

Brann 110

Kriminalpolitisentralen i Oslo har kontakt med utenlandske myndigheter, og sørger for

Politi 112

at kontakt etableres med lokalt politi på hjemmestedet slik at pårørende blir varslet.

Ambulanse 113

De har også ansvar for å varsle høyskolen.

Deretter:

Kriminalpolitisentralen

02800

Utenriksdepartementet

23 95 00 00

Ring Høgskolen i Buskeruds døgnåpne nødnummer 32 86 98 88 som er direkte viderekoblet til G4S som er vår varslingssentral og som varsler videre til høgskolen i denne rekkefølge: 1) rektor, 2) administrasjonsdirektør og 3)informasjonssjef. Branninstruks Telefon

Mobil

Privat

Alle ansatte skal kjenne innholdet av sin lokale branninstruks. Brannøvelser holdes med jevne mellomrom.

Rektor

32 86 98 80

415 15 188

32 88 59 95 Når brannalarmen går skal du:

Adm. dir.

32 86 98 51

480 69 004

32 76 71 02

• Lukke dører, vinduer og forlate rommet • Bruke pålagt rømningsveier, jf studiestedets branninstruks

Informasjonssjef

32 86 98 56

975 44 547

• Heis må ikke benyttes • Møte opp ved fastsatt møteplass og melde fra til brannleder

Rektor har ansvar for at beredskapen iverksettes når varsling er mottatt. I rektors

• Ingen går inn i bygningen igjen før klarsignal er gitt

fravær har administrasjonsdirektør ansvar. Rektor tar umiddelbart kontakt med 1) administrasjonssjef på studiestedet og 2)dekan/er ved det/de fakultet/ene som er berørt. Administrasjonssjef leder lokal beredskap. 10

11


Bibliotek Biblioteket har avdelinger i Drammen, Hønefoss og Kongsberg. Biblioteket er en

Praktisk info

integrert del av høgskolens virksomhet innen undervisning og forskning. I tilegg til trykte bøker og tidsskrifter tilbys en mengde elektroniske ressurser, databaser med

Åpningstider:

akademiske tidsskrifter og bøker. Disse er tilgjengelige døgnet rundt. Hønefoss

Les mer om hva vi kan tilby og hvordan du får tilgang på http://www.hibu.no/bibliotek

Drammen

Kongsberg

Man - Fre: 07.45 - 15.30

eller gå direkte til siden ”praktisk for ansatte”: http://www.hibu.no/bibliotek/

Man - Tors: 07.30 - 19.30

Man - Tors: 07.00 - 20.00

Resepsjonen er betjent

praktiskforansatte/

Fredag: 08.30 - 16.00

Fredag: 07.00 - 18.00

08.00 - 15.30.

Lørdag: 10.00 - 15.00

Lørdag: 10.00 - 16.00

For ansatte og studenter

IT Helpdesk

med kort er bygget åpent

IT-tjenesten kan treffes på telefon og Helpdesk på dagtid alle hverdager.

hele døgnet, alle dager

Vi er også tilgjengelig på e-post.

Alarm og låsing Gjør deg kjent med når bygningene er åpne og tidspunktene for når alarmen er slått på. Åpningstidene varierer ved de ulike studiestedene. OBS: Det koster rundt kr. 1

Drammen

Kongsberg

Hønefoss

000 når vaktselskapet må rykke ut for å slå av alarmen. Det er derfor viktig å kjenne tidspunktet for når alarmen slås på om kvelden og når den slås av om morgenen.

Telefon

(32 86) 31 60

(32 86) 99 99

(32 11) 72 60

NB Ta godt vare på verdisaker og lås kontordøren din når du ikke er på kontoret.

Epost

3160@hibu.no

9999@hibu.no

7260@hibu.no

Sted

Biblioteket 3. etg

Biblioteket

C204

HiBu dekker ikke tapte verdigjenstander ved tyveri fra arbeidsplassen. Post Post til høyskolen blir levert og hentet av Postverket. Internkonvolutt brukes ved intern post. Personalsaker sendes i lukket konvolutt. Post til høyskolen og avdelingene skal adresseres til vedkommende enhet. Det er viktig at saksrelatert post ikke blir personlig adressert. Personlig adressert post blir lagt direkte i den enkeltes posthylle. Er posten arkivverdig (dokument som gir grunnlag for saksbehandling), skal den straks gå til sentralarkivet for registrering. Det samme gjelder e-post og telefaks hvis disse er saksrelaterte. All arkivverdig inngående og utgående post blir journalført i det elektroniske dokumenthåndteringssystemet ePhorte og får et saksnummer. Dette saksnummeret skal benyttes til all korrespondanse i samme sak. 12

13


Trådløst nett Med ditt faste brukernavn og passord kan du koble deg til det trådløsnettet hos alle høyskoler og universiteter som har eduroam, i Norge eller i utlandet. Access Anywhere - fjerntilgang til HiBu sine IT-tjenester Med ”Access Anywhere” løsningen til HiBu får du tilgang til alt du har tilgang til fra våre lokaler uansett hvor du er, du trenger bare en internettforbindelse. Bibliotekdatabaser, SAP, BasWare etc. får man tilgang til via Ansattportalen når man ikke befinner seg på campus. Du har tilgang til hjemmeområde og fellesområde på din ansatt-pc så fort du er tilkoblet Internett. For å få tilgang fra privat pc må Ansattportalen benyttes. Office Communicator - effektiv kommunikasjon mellom ansatte ved Høgskolen i Buskerud Communicator klienten Communicator klienten er grensesnittet for samhandlingsformer som direktemeldinger (chat), tale og videomøter. Det er enkelt å opprette kontakt med kollegaer og å legge til flere underveis i en kommunikasjonsøkt. Du kan også bruke Communicator klienten til å vise din status (om du er opptatt eller tilgjengelig) og se status for andre ansatte i i høyskolen eller samarbeidende organisasjoner. Statusen oppdateres automatisk basert på din aktivitet på PCen og kalenderen i Outlook. Du kan om du ønsker det, overstyre den automatiske oppdateringen av status. Live Meeting klienten Live Meeting er verktøyet dersom du ønsker å dele arbeidsflate med andre brukere. Du kan for eksempel dele skrivebord og kjøre PowerPoint presentasjoner. Det er også mulig å invitere med eksterne deltakere på videomøter gjennom Live Meeting. Visittkort Høyskolen trykker sine egne visittkort. Visittkortene kan bestilles fra Knut-Anders Høiaas (Drammen), Carl Henrik Eriksson (Hønefoss) og Torill Bjerkgaard (Kongsberg).

14

15


Systemer og rutiner ePhorte - Elektronisk dokumenthåndtering

SAP HR - Personal administrativt system

Høgskolen har et eget saksbehandlings- og arkivsystem – ePhorte. Alle arkivverdige

SAP HR er høyskolens elektroniske system for personaladministrasjon. Her skal du

dokumenter, e-poster, referater, møteinnkallinger m.m skal legges inn/saksbehandles

registrere arbeidstid, søke om fravær og vise tidsinformasjon. Du har også en oversikt

i dette systemet. I sentralarkivet blir all arkivverdigpost skannet eller eventuelt

over dine fraværskvoter blant annet feriedager.

importert fra e-post, og registrert i ePhorte. Videre kan du registrere reiseregninger og finne igjen dine tidligere reiseregninger. Det vil bli satt opp innføringskurs i ePhorte etter behov, slik at du får lært deg det

Du kan også se på lønnsslippene dine samt oppdatere personalia som adresse,

mest grunnleggende for å prøve deg selv i ePhorte.

bankkontonummer og opplysninger som gjelder familiemedlemmer og kontaktpersoner.

Som ansatt på høyskolen - som er et statlig forvaltningsorgan - så er det visse regler for hvordan man kan sende, motta og lagre henvendelser. Høyskolens ansatte er

Vi har superbrukere ved hvert studiested, og disse er:

derfor pålagt å bruke saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte for skriving/sending og mottak av brev. Det er da viktig å huske på at offisielle henvendelser like gjerne kan

Studiested Hønefoss – Benedikte Hafr

være en e-post, og denne må i så fall registreres i ePhorte. Interne henvendelser fra

Studiested Drammen – Ann Katrin Pedersen

seksjonen til f.eks. fakultetene, kan også være av en slik karakter at de skal registreres

Studiested Kongsberg – Gunn Inger Svendsrud

i ePhorte. Fronter E-post som mottas direkte til saksbehandler, kan framsendes til høyskolens offisielle

I e-læringssystemet Fronter foregår all elektronisk kommunikasjon mellom faglige

e-postadresse som er: postmottak@hibu.no og så vil vi importere den til ePhorte.

ansatte og studenter. Både informasjon som gjelder alle studenter og/eller informasjon

Se for øvrig egen rutine for behandling av e-post ved høgskolen

til den enkelte klassen/gruppa/faggruppe kan legges ut her. Du kan se på denne tjenesten som en elektronisk oppslagstavle.

Vi har superbrukere ved hvert studiested, og disse er: Kvalitetssystemet •

Studiested Hønefoss – Nella Sørsveen

Høyskolen har vektlagt å utvikle et kvalitetssystem hvor kvalitetsarbeidet er forankret

Studiested Drammen – Kari Egelandsdal

i institusjonelle mål og planer. Sentrale rutiner på ulike nivå er beskrevet og det er

Studiested Kongsberg – Grethe Larsen

etablert rapporterings- og oppfølgingsrutiner på alle nivåer og mellom nivåene.

Dersom ”din” superbruker ikke er tilgjengelig, så er du velkommen ti å spørre oss

Les mer om Kvalitetssystemet under www.hibu.no/kvalitet

på sentralarkivet om hjelp, enten Nina Ødegård (nina.odegaard@hibu.no) eller Guri Lilleby (guri.lilleby@hibu.no)

16

17


Arbeidsvilkår Arbeidstiden for HiBu ansatte er 37,5 timer per uke. Personalet skal være tilstede ved

Boliglån

virksomheten med mindre faglige grunner tilsier at arbeidet legges andre steder.

Det kan søkes om boliglån inntil 1,7 millioner kroner i Statens Pensjonskasse. Er det to

Ansatte i tekniske og administrative stillinger har kjernetid mellom 09:00 – 14:30.

i husstanden som er medlemmer kan det søkes om inntil 3,4 millioner kroner.

Jule- og nyttårsaften gis som fridager, mens arbeidstiden på ordinære arbeidsdager

Pensjoner og forsikringer

mellom jul og nyttår er fra kl. 10:00 – 14:00. I påsken er det arbeidstid frem til kl 13:00

Ansatte ved høyskolen i 37,5 % stilling eller mer er ved lov innmeldt i

onsdag før skjærtorsdag.

Statens Pensjonskasse, og har rett til:

Lønn utbetales den 12. i hver måned. Ferielønn utbetales den 12. juni uavhengig av når

Alderspensjon fra fylte 67 år fra Statens Pensjonskasse og folketrygden.

i året ferien tas.

Avtalefestet pensjon (AFP) som gir anledning til pensjon ved fylte 62 år.

Etterlattepensjon som ytes ansattes ektefelle og barn. Pensjonen gjelder også for

Yrkesskadeforsikring som sikrer erstatning når en tilsatt rammes av yrkesskade

parforhold registrert etter lov om registrert partnerskap.

Ekstraarbeid – bistillinger / biverv I utgangspunktet kan ansatte ha ekstraarbeid for en annen arbeidsgiver utenom arbeidstid. Hovedarbeidsgiver skal varsles om slike avtaler.

eller dør som følge av yrkesskade. Utgifter til behandling forbundet med

Dersom ekstraarbeidet er av en slik art eller et slikt omfang at det kan oppstå tvil i

yrkesskade dekkes av yrkesskadeforsikringen fra Statens Pensjonskasse.

forholdet til høyskolen tas spørsmålet opp med arbeidsgiver på forhånd.

Gruppelivsforsikring som utbetales de etterlatte når en tilsatt dør. Beløpet er en engangsytelse som fastsettes etter grunnløpet i folketrygden.

Arbeidsplan for faglige ansatte Faglige ansatte planlegger sine arbeidsoppgaver over et år/halvår med en arbeidsplan.

Kompetanseutvikling

Arbeidsplanen skal gi oversikt over hvilke oppgaver vedkommende skal utføre i løpet

Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

planperioden.

Tidsressurs til kompetanseutvikling avtales årlig på bakgrunn av personlige planer og søknader samt høyskolens behov. Forhold som kan påvirke ressurser til kompetanseut-

Tidsressurs til undervisning og veiledning, kompetanseutvikling, faglig og pedagogiske

vikling er for eksempel ved:

fornying, FoU og administrasjon og verv skal fremgå av arbeidsplanen. Planen justeres

Kompetanseutvikling knyttet til arbeidsformer (PNL, IKT-støttet læring)

ved endringer i planperioden, jf retningslinjer for oppsett av arbeidsplaner.

Overtagelse av nye fagområder

Arbeid knyttet til kvalifisering fra høgskolelærer til høgskolelektor

Kurs i høgskolepedagogikk

Taushetsplikt Ansatte ved høyskolen har, uavhengig av stilling, plikt til å hindre at andre får kjennskap

18

til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om andres personlige forhold

Ansatte i teknisk/administrative stillinger

(jf. forvaltnings-loven § 13). Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor presse o.l., men

Tidsressurs tilsvarende 5% (86 timer i 100% stilling) kan benyttes til kompetanseutvik-

også overfor andre offentlige organer, kolleger og familiemedlemmer. Opplysninger

ling. Denne avtales med nærmeste leder på bakgrunn av personlige planer og ønsker

som er undergitt taushetsplikt etter lov eller i medhold av lov, er unntatt fra

samt høyskolens behov. Høyskolen kan binde deler av denne ressursen til fellestiltak

offentlighet. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

for å dekke særlige behov ved høyskolen. 19


Reiser Tjenestereiser Sentrale føringer i staten krever at reiser skal gjennomføres på billigste måte. På denne bakgrunn og med henvisning til inngått avtale om kredittkorttilbud til ansatte ved høyskolen, blir fremtidig praksis at alle ansatte benytter kredittkort for arbeidsrelaterte anskaffelser der dette er kostnadsbesparende og hensiktsmessig. Ved bestillinger gjennom reisebyrå (slik som fly, tog, hotell, leiebil) er gebyrene høye. Eventuelle problemer ved bestilling av reiser avklares med nærmeste leder. Se Statens reiseregulativ innenlands og utenlands for med informasjon. Kredittkort og reiseforskudd Alle i høyskolen kan ved søknad få et kredittkort - DnBNOR Corporate Card. Årsavgiften på kreditkortet refunderes av høyskolen. Det er også mulig å få et eget kredittkort (Mastercard) til dekning av eventuelle private kostnader. Reiseforsikring Ansatte på reise i utlandet anbefales i utgangspunktet å bruke privat reiseforsikring og medbringe forsikringsbevis på dette i tillegg til E111 på reisen. Dersom man ikke har privat reiseforsikring kan arbeidsgiver kjøpe en enkeltstående forsikring for den

Avstand mellom studiestedene

spesifikke reisen.

Tjenestereiser godtgjøres etter statens regulativ. Bruk av egen bil på tjenestereise skal godkjennes på forhånd av nærmeste leder. For reiser mellom høyskolens

Alle tjenestereiser anbefales kjøpt med DnBNOR Corporate Card. Ved kjøp av

avdelinger gjelder følgende avstander:

reise med DnBNOR Corporate Card følger reiseforsikring automatisk med. Videre anbefales ansatte på reise å medbringe kontaktinformasjon til respektive ambassade og

Drammen - Kongsberg 40 km

vaksinasjonskort (avhengig av destinasjon).

Drammen - Hønefoss (over Hokksund) 75 km

Drammen - Hønefoss (over Skaret) 60 km

Hønefoss - Kongsberg 80 km

Siden staten er selvassurandør får man som statsansatt dessverre ikke utstedt forsikringsbevis. Ved behov vil imidlertid HiBu som statlig arbeidsgiver kunne dekke

20

utgifter i forbindelse med sykdom / ulykke / kriminalitet / tap. For mer informasjon se

Det utbetales ikke kostgodtgjørelse i forbindelse med arbeid på et av de andre

Statens personalhåndbok § 13 – Reiseregulativ utland.

studiestedene enn der hvor man har kontor.

21


Ferie og fravær Ferie Årets ferie skal som hovedregel avvikles innenfor ferieåret, og som hovedregel avvikles 4 ukers ferie i juli. Minimum tre uker av ferien skal fortrinnsvis avvikles i perioden 1. juni - 30. september. Tidspunkt for ferien skal avtales med nærmeste leder. Ferieoversikt over ansattes planlagte ferie settes opp per 1. mai. Det kan overføres inntil 2 uker ferie (14 arbeidsdager) til det påfølgende ferieår. Overføring av ferie skal godkjennes av nærmeste leder. Søknad sendes på eget skjema før 1. desember måned. Forskudd av feriedager kan avtales dog begrenset til det antall feriedager det er opptjent feriepenger for. Det året du fyller 60 år har du rett til én ekstra ferieuke fra og med det året og fram til pensjonsalder. Feriepenger utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget. For ansatte over 60 år er det 14,3%. Det er i HTA forhandlet fram følgende ekstra feriedager: 8 dager ved 62 år og 5 lokalt forhandlede dager ved 65 år. Sykemelding fra lege Sykdomsforfall skal snarest mulig meldes til nærmeste leder, eventuelt via sentralbord /

Ved sykdom utover 8 kalenderdager, eller når kvoten for egenmeldingsdager er brukt

ekspedisjon, som varsler nærmeste leder med e-post.

opp, skal den ansatte sørge for sykmelding fra lege. Denne leveres til nærmeste leder. Som tilsatt ved høyskolen og som statsansatt, har du rett til full lønn under sykdom fra

Egenmelding

første dag og - i inntil 12 mnd.

Som IA-bedrift har høyskolen ordningen med et samlet øvre tak på 24 kalenderdager egenmelding per 12 måneders periode. Det er ingen begrensning utover dette for hvor

Barns sykdom

mange ganger du kan være syk i løpet av denne perioden.

Ansatte som har omsorg for barn under 12 år, har rett til inntil 10 dager permisjon

Egenmelding ved sykdom kan benyttes for inntil 8 kalenderdager om gangen. Egenmel-

med lønn per kalenderår for tilsyn med inntil 2 barn (15 dager ved tre eller flere barn).

dingsperiodene løper uavhengig av om det er arbeidsdag eller ikke. Ved sykefravær på

Samme regler gjelder dersom den som har det daglige omsorgen for barnet er syk.

fredag og mandag, regnes lørdag og søndag med i perioden, slik at det til sammen blir

Er den ansatte alene om omsorgen for barnet, har vedkommende rett til 20 dager

beregnet å ha brukt 4 dager. Fravær ved egenmelding skal registreres i SAP ESS.

permisjon (30 dager ved tre eller flere barn). Retten gjelder ut det året barnet fyller 12 år. Denne aldersgrensen gjelder ikke arbeidstaker som har omsorg for kronisk syke

22

Etter en egenmeldingsperiode på 8 dager, kan ny egenmelding ikke benyttes før det

eller funksjonshemmede barn. I slike tilfeller kan man søke om ekstradager i tillegg.

er gått 16 dager. For å kunne benytte egenmelding må du ha arbeidet ved høyskolen i

Fravær ved egenmelding registreres i SAP ESS. Ved mer enn tre dagers sammenheng-

minst to måneder.

ende fravær skal det for barnet skaffes sykmelding fra lege. 23


Velferdspermisjon

Bedriftshelsetjeneste

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan ansatte gis velferdspermisjon i inntil to

Vi har en avtale med Hjelp24 som tilbyr tjenester blant annet i forbindelse med oppføl-

uker med full lønn, eller en måned med halv lønn per kalenderår. Det kan søkes om

ging ved sykefravær, ergonomi og tilrettelegging samt relevante kurs og råd/veiledning

velferdspermisjon ved f.eks. alvorlig sykdom i nærmeste familie, barns første skoledag,

etter behov. Bedriftshelsetjenesten skal være representert på alle dialogmøter og delta

tilvenning til barnehage, m.m. Søknad leveres nærmeste leder gjennom SAP ESS. Det

på møter i arbeidsmiljøutvalget.

vises forøvrig til Statens personalhåndbok. For bestilling av tjenester fra Hjelp24 anbefales det at man først diskuterer behovet for Permisjon ved eksamens- og lesedager

tilrettelegging / oppfølging med nærmeste leder som deretter ber Personalseksjonen

Det gis permisjon med lønn på eksamensdager. Det gis også permisjon med lønn ved

organisere bistand etter behov. I særskilte tilfeller kan ansatte ved behov ta direkte

hjemme/gruppeeksamen selv om eksamen foregår i fritiden. Slik permisjon gis for

kontakt med Hjelp 24 for bistand i forbindelse med fysiske eller psykososiale utfordrin-

eksamen og deleksamen for arbeidstakere som tar etter- og videreutdanning etter

ger. Hjelp 24 vil da informere arbeidsgiver om at det er bestilt time, men ikke hva det

virksomhetens behov. Det gis permisjon med lønn 2 lesedager til hver eksamensdag

gjelder da de har taushetsplikt om dette. Avhenging av hva saken gjelder vil Hjelp24

hvis eksamen har færre enn 10 vekttall. For eksamen som har 10 vekttall eller mer, gis

selv bistå den ansatte eller henvise videre til oppfølging fra fastlege eller spesialisthelse-

3 lesedager for hver eksamensdag. Lesedagene gis i umiddelbar tilknytning til eksamen.

tjeneste.

Søknad om fravær i forbindelse med eksamens – og lesedager sendes leder gjennom SAP / ESS.

Kontaktinfo Hjelp 24: Anita Røraas

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Kirkegårdsveien 45, 3616 Kongsberg

HiBu er en IA – bedrift. Det betyr at arbeidstakerorganisasjonene og ledelsen i fel-

Sentralbord: 32 28 95 86 / mob: 95 73 09 42

lesskap har blitt enige om å samarbeide systematisk at arbeidssituasjonen skal legges

E-post: anita.roraas@hjelp24.no

til rette for at så mange som mulig av de som kan og vil arbeide skal få muligheten til

www.hjelp24.no

dette. Spesielle fokus i IA – arbeidet er sykefravær, seniorpolitikk og tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Utover nærmeste leder er personalseksjon, verneombud, bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter gode hjelpere i IA- arbeidet. Vernerunder og medarbeidersamtaler vil være kanaler for å fange opp behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, men du har også som ansatt et eget ansvar for å ta opp ønskede temaer med nærmeste leder eller annen egnet instans ved behov. Ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen i forbindelse med sykefravær eller forebygging av dette har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge så langt det er mulig, mens du som arbeidstaker plikter å medvirke i tilretteleggingsarbeidet for å unngå sykefravær.

24

25


Råd og utvalg Mer informasjon og referater fra møter ligger på HiBu sine internettsider for ansatte.

26

Arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og hovedverneombud

I/D/F

Likestillings- og inkluderingsutvalget

Styremøte

Ledermøte

Ledergruppemøter

Personalmøter

Fagmøter

Utdanningsutvalget

Læringsmiljøutvalget

Kvalitetsutvalg

Studielederforum

Skikkethetsnemd

Bibliotekutvalget

Forskningsetisk utvalg

FoU-utvalget

Høyskolens klagenemd

Felles råd for samarbeid med arbeidslivet for institusjonene i Oslofjordalliansen

Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Tilsettingsråd for teknisk/administrative stillinger

27


Lover og regler Interne regler og retningslinjer

Lover og avtaler:

Som ansatt ved HiBu er du underlagt og plikter å gjøre deg kjent med følgende interne

Som ansatt ved en statlig høyskole er du underlagt og plikter å gjøre deg kjent med

dokumenter:

følgende overordnede lover og retningslinjer:

Personalpolitisk dokument

Statens personalhåndbok

Personalreglementet

Hovedtariffavtalen

HMS Håndbok

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (21. desember 2005)

Mål- og handlingsplan for høyskolens arbeid for et Inkluderende Arbeidsliv

Lov om Statens Tjenestemenn (4. mars 1983)

Kvalitetssystemet

Lov om Statens Pensjonskasse (28. juli 1949)

Etiske retningslinjer

Lov om offentlige tjenestetvister (18. juli 1958)

Interne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

Interner rutiner for varsling av arbeidsulykke

Interne rutiner for oppfølging av sykefravær

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (01. januar 2009)

Interne rutiner for Likestilling og inkluderingsarbeid

Lov om behandling av personopplysninger (01. januar 2001)

Tilpasningsavtale for Høgskolen i Buskerud

Lov om universiteter og høyskoler (01. august 2005)

Omstillingsavtale for Høgskolen i Buskerud

Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (21. desember 1956) med tilhørende regulativ og forskrifter.

(NB: Disse listene er ikke uttømmende. Avhenging av hva slags stilling du har vil du også plikte å gjøre det kjent med annet relevant lov- og regelverk)

28

29


Studietilbudet På HiBu kan man studere 16 bachelorstudier og 13 ulike masterprogrammer. I tillegg tilbyr vi siviløkonomutdanning, ett-årige studier på hel- og deltid og mange etter- og videreutdanningstilbud. Økonomi og administrasjon-studier

Siviløkonomstudiet

Bachelorstudier og masterstudier i

Siviløkonomstudiet sikrer deg stor faglig

økonomi og administrasjon, siviløkonom

bredde på bachelornivå og spesialisering

og flere spesialiseringer.

på masternivå.

IT-studier

Helsestudier

Våre IT-studier gir mange muligheter i

Sykepleierutdanning, radiografutdanning,

arbeidsmarkedet.

master-utdanning og videreutdanninger.

Optikerstudier

Jusstudier

Reiselivsledelse

Med våre optikerstudier kan du bli

Våre jusstudier har spennende

Vår utdanning i reiseliv er skapt sammen

optiker, eller videreutdanne deg ved å

fagkombinasjoner og gir deg kunnskap du

med bransjen. Og gir deg en bred og

velge en masterutdanning.

får bruk for.

sterk utdanning.

Designstudier

Lærerutdanning

Spennende designstudier. Visuell

Fakultet for lærerutdanning tilbyr lærer-

kommunikasjon, lysdesign og webdesign.

utdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, PPU, masterutdanning og videreutdanninger.

30

Ingeniørstudier

Statsvitenskapstudier og

Våre ingeniørstudier i teknologi-byen

menneskerettigheter

Kongsberg gir deg en bachelorutdanning

Politikk, maktforhold og

eller masterutdanning.

menneskerettigheter.

31


Studiesteder / campuser

Studiested Hønefoss Høyskolesenteret ligger få minutter fra sentrum og er kjent for hyggelig læringsmiljø. Trådløst nettverk er en selvfølge for et moderne høykolesenter. Biblioteket og bokhandelen ligger i hjerte av campus, sammen med en trivelig kantine.

Studiested Drammen Papirbredden - Drammen kunnskapspark er et helt nytt hus som du neppe finner maken til andre steder. Spenstig arkitektur og Norges mest moderne bibliotek gjør at det er gøy å være student på Papirbredden. Her finner du restauranter og kafeer, rockescene og kulturliv vegg i vegg. Klasserom og vrimleområder med store glassflater mot Drammenselva. Papirbredden ligger helt nede ved elva, midt i Drammen sentrum. Det er til og med en egen vik, hvor du kan ta en dukkert mellom forelesningene. Studentboliger og et eget trenings- og velferdssenter

Studiested Kongsberg Flere av landets mest avanserte bedrifter holder til her. Mange vil si at Kongsberg er teknologibyen fremfor noen i Norge. Høgskolen i Buskerud har et tett samarbeid med fremragende forskere, industriledere og gründere. Flott natur, bra studentmiljø og et variert uteliv gjør Kongsberg til et hyggelig sted å være student.

32

33


Kontakt oss Høgskolen i Buskerud Pb. 235 3603 Kongsberg Tlf 32 86 95 00 Faks: 32 86 98 83 E-post: postmottak@hibu.no Org.nr.: 971 572 795

STUDIESTED

STUDIESTED

STUDIESTED

DRAMMEN

HØNEFOSS

KONGSBERG

Besøksadresse:

Besøksadresse:

Besøksadresse:

Papirbredden -

Bredalsveien 14

Frogsvei 41

Drammen kunnskapspark

3511 Hønefoss

3611 Kongsberg

Tlf. 32 20 64 00

Tlf. 32 11 71 00

Tlf. 32 86 95 10

Fakturaadresse

Faks 32 20 64 10

Faks. 32 11 71 10

Faks. 32 86 95 16

Høgskolen i Buskerud - fakturamottak

info.drammen@hibu.no

info.honefoss@hibu.no

info.kongsberg@hibu.no

Postboks 365 Alnabru

Grønland 58 3045 Drammen

0614 OSLO

34

Postadresse -

Postadresse -

Postadresse:

NB: 4-sifret kode må påføres i ”Deres ref”. Kun ansatte som er tildelt bestillingsrett

kun for post direkte:

kun for post direkte:

kun for post direkte:

kan bestille varer og tjenester som medfører at faktura blir sendt høyskolen. Hvem

Postboks 7053

Postboks 164 Sentrum

Pb. 235

som har bestillingsrett innen den enkelte avdeling går fram av våre nettsider under

3007 Drammen

3502 Hønefoss

3603 Kongsberg

ansatte - økonomi og lønn - innkjøp.

35


Har du husket VELKOMMEN TILå OSS! semesterregistrere deg?

www.hibu.no DRAMMEN Besøksadresse: Grønland 58 Tlf. 32 20 64 00 Faks 32 20 64 10 e-post: info.drammen@hibu.no

36

HØNEFOSS Besøksadresse: Bredalsveien 14 Tlf. 32 11 71 00 Faks. 32 11 71 10 e-post: info.honefoss@hibu.no

KONGSBERG Besøksadresse: Frogs vei 41 Tlf. 32 86 95 10 Faks. 32 86 95 16 e-post: info.kongsberg@hibu.no

Ansatt brosjyre  

Ansatt brosjyre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you