Page 1

1

wÓæíŸÃ… 22 2011


2

""PÜÙæàŸÃÜ¨Ü PÝÆáWÜÙÜá!''

Aí¨ÜÃæ bPÜ®… ÇæW… ²àÓ…! ÖÝWÜíñÜ Aí¨Ü ñÜûÜ| ÎÃÜÔ¿á ®ÝWÜÃÝg ®ÝÊæàìPÜÃ… ®ÜWÜñæãvÜX¨Ü. AÊÜ®Üá Óæçí«ÜÊÜ®Üíñæ BÃÜw GñܤÃÜËÃÜáÊÜ, »Ü¿áíPÜÃÜ EñÝÕ׿ިÜ, ¿ÞÊÜâ¨æà ¯ÄàûæWÜÚÆɨæ A®æàPÜ ±ÜÅTÝÂñÜÃæãí©Wæ ÓÜíŸí«ÜËÄÔPæãívÜ, PÜÇÝÊÜíñÜÃÜ ÊÜá®æñ®Ü ¨ Ü Ü ¯ÓÜ$³ êÖÜ ÖÜávÜáWÜ. AÊÜ®Ü ŸWæY ®Ü®ÜWæ SáÑ¿ÞWÜÈPæR CÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÊÜááS PÝÃÜ|Êæí¨ÜÃæ, AÊܯWæ hæãàPÜáWÜÙÜá ñÜûÜ| A¥ÜìÊÝWÜáñܤÊæ. GÃÜvÜ®æ¿á PÝÃÜ|Êæí¨ÜÃæ, ®Ý®Üá ±ÜPÜR¨Ü ÃÜãËá®ÜÇæÉà PÜáÚ£¨æªà®æ ÊÜáñÜᤠŸÃæ ¿áᣤ¨àªæ ®æ Aí¨ÜÃ,æ ÎÃÜÔ¿á ÊÜÞÄPÝí¸æÁáà B¨æà ÎÔ¨ÜÃã Ü ®Ü®°Ü PæãàOæWæ Ÿí¨Üá disturb ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ™. D ¸ÝÄ ®Ý®Üá ®Ü®ÜWæà BÍÜc¿áìÊÝWÜáÊÜÐÜár ©®Ü ¨ÝívæàÈ PÝw®ÜÈɨ檙. hæãÀávÝ¨Ü XvÜWÜÙÜá GÇæ ¹aÜcñæãvÜXÊæ. A¨Ü®Üá° ¨Ýq ÖÜñæ¤à ÖÜñÜᤠQÇæãàËáàoÃ… ÊÜááí¨ÜPæR Öæãà¨ÜÃæ wXY¿á PÝvÜá ÍÜáÃÜáÊÝWÜáñܤ¨æ. Gí¥Ü ËbñÜÅÊæí¨ÜÃæ wXY AÐÜár ÖÜ£¤ÃÜ˨ܪÃÜã A¨Üá hæãÀávÝ¨Ü PÝvÜáWÜÚXíñÜ ñÜáíŸ Ë¼®Ü°ÊÝ¨Ü ¯ñÜ ÖÜĨÜÌ|ì¨Ü PÝvÜá. A¨Üá ÊÜÐÜìËwà J|WÜáÊÜâ©ÆÉ™. PæÆÊævæ ÓÜã¿áì®Ü QÃÜ|Êæà ¹àÙܨÜí¥Ü ¨Üor PݮܮÜ. AÈÉ®Ü aÜÚ¿á ŸWæY ŸÃæ¨ÜÃæ A¨æà Jí¨Üá PÜ¥æ¿Þ©àñÜá. hæãÀávݨÜÈÉ ®Ü®Ü°®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜÊÜÃÜá, PÝÄ Ú¨Ü ñÜûÜ| AÊÜáÄPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá ñÜáíŸ PÜwÊæá. AÈÉ ®ÜÊÜÃÜá ÖæaÝcX PæãíPÜ~WÜÙÜá. AÊÜÄWæ WæãàÊæÁãí ©Wæ ÍÜñÜ ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ÓÜíŸí«Ü˨æ. B¨ÜÃæ DWÜ hæãÀávÝ GíŸá¨Üá ñÝÆãPÜá Pæàí¨ÜÅ™. ×àWÝX PܮܰvÜ ŸÆÉ ñÜÖÜÔàÇݪÃÜÃÜá, WÜáÊÜÞÓܤÃÜá hæãÀávÝ ¨ÜÈÉ ®æÇæWæãíw¨ÝªÃæ. ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃÜŸÖÜá¨Üá: PÜ®ÝìoPܨÜÇæÉà AñÜÂíñÜ ËÍÝÆÊÝ¨Ü ñÝÆãPÜá hæãÀávÝ. B¨ÜÃæ g®ÜÓíÜ Tæ £àÃÜ PÜwÊæá. ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ ®æàÃÜÊÝX Jí¨Üá ŸÔÕÆÉ™. ÃÜÓW¤æ ÙÜ áÜ , »ÜWÊ Ü íÜ ñܯWæà ²Åà£. PÝw®Ü BÙܨÜÈÉ AÆÉÈÉ WÜáwÓÜÆáWÜÚÊæ. g®Ü Ÿñܤ&¸ÝÙæ ¸æÙæ¿ááñݤÃæ. PÜáÀáÆá BX PæÆÓÜ ÊÜááXÀáñæí ¨ÜÃæ, WÜáí±ÜâWÜáí±ÝX g®Ü WæãàÊæWæ ÊÜÆÓæ ÖæãàWÜáñݤÃæ. AÈÉ AÊÜÄWæ ®èPÜÄ J¨ÜXÓÜÈPæRí¨æà g®ÜĨݪÃæ. AÊÜÃÜÈÉWÜÐær ÖæãàWÜáÊÜ hæãÀá vÝ¨Ü PæÆÊÜâ ÖÜÚÛWÜĨݪÃæ. g®Ü ÓÜíTæ £àÃÜ PÜwÊæá CÃÜáñܤ¨æíŸ ÊÜáñÜᤠAÐÝrX transport facility

g®ÜÊÜÄ 14.

EÄ¿ááÊÜ PæãÃÜw®Ü PæívÜ¨Ü ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ÖæívÜ£¿á ñæãàÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáÆX...

WÜÙáÜ CÆÉÊíæ Ÿ PÝÃÜ|PÝRXÁáà JŸºÄWæ㟺ÃáÜ ±ÜÄ aÜ¿áÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™. Aí¥Ü ×Ä¿á ÇæàSPÜ ÊÜá®æãà ÖÜÃÜ ÊÜáÙÜWÝíÊÜPÜÃ… ÖÝWæ ÓÜáÊÜÞÃÜá ñæãíŸñݤÃÜá ÊÜÐÜì ñÜÊÜá¾ ñÝÆãQ®Ü ÊÜáí©Wæà ±ÜÄaÜ¿áËÆɨÜíñæ Ÿ¨ÜáPÜÆá ÓÝ«ÜÂÊݨܨÜ᪙, HPÝíñÜ A®Üá»ÜËÓÜÈPæR AÊÜPÝÍÜ ¨æãÃæñܨÜ᪙, AûÜÃÜÍÜ@, ÁãàX¿áíñæ Ÿ¨ÜáQ¨Ü᪠ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÆá C¨æà PÝÃÜ| AíñÜ DWÜ A¯°ÓÜáñܤ¨æ. ®Ý®Üá ¨ÝívæàÈ¿á PÝw®ÜÈÉ PÜáÚñÜá ŸÃæ ¿áᣤ¨ÝªWÇ Ü àæ ÃÜË Ãæàv… PÜÃ… Ÿí¨Üá »æàq¿Þ ¨Ü¨Ü᪙. Ãæàv…PÜÃ…X®Üã° ®ÜÆÊÜñæô¨ÜÃÜ BÓÜá±Ý暴 ÊÜ¿áÓÜáÕ™. Jí¨æà Jí¨Üá ¨ÜáÃÜ»ÝÂÓÜÊÜä CÆɨÜ, ¯ÃÜíñÜÃÊ Ü ÝX ÖæãÆ Wܨ&ªæ ñæãàoWÜÙÈ Ü É PæÆÓÜ ÊÜÞw¨Ü, ¨æç×PÜÊÝX GPÜÇ Õ íæ p… ÓÝÊÜá¥ÜìÂËÃÜáÊÜ ÃÜË ÃæàvÜÃR … Cwà hæãÀávÝ¨Ü ±ÜÅ£ ÖÜÚÛ™, ±ÜÅ£ ÊÜáÃÜ ±ÜÄaÜ¿á ËÃÜáÊÜ ÖÜávÜáWÜ. ¿ÞÃÜá ÓÜÃÜ Öæ㣤®ÜÈÉ PÜÃæ¨ÜÃÜã ÖæãàX AÊÜÃÜ PæÆÓÜ ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ ÓÜÖÜg ÓÜÊÜÞg ËáñÜÅ. BñܯXÃÜáÊÜ WæÙæñÜ®Ü, ±ÜÄaÜ¿á, network WÜÙÜ AWÝ«Üñæ¿á®Üá° ®æãàw ®Ý®Üá ¯gPÜãR ¨ÜíWÜá Ÿw©¨æª™. "Ÿ¯°™, JÊæá¾ ®Ü®Ü° gËáà¯ÃÜáÊÜ ±Ýíhæãà ÈWæ PÜè æ ã æ ¿ááÂñæठ®æ' Aí¨Ü ÃæàvÜÃR … ñܮܰ iಮÜÇæÉà PÜÃæ¨æã¿áª™. PæãíaÜ ÖæãñÜᤠ¨ÝÄ¿áÈÉ PÝÚà ®Ü©Wæ PÜoÇ r Ý¨Ü ÓÜã±Ý vÝÂÊÜå…®Ü ×¯°àÄ ®ÜÈÉ ¯íñÜá PÝÆá ñæãàÀáÔPæãívæ. A¨ÜPRæ Öܣä ¨ Ü Ç Ü àÉæ CÃÜáÊÜ ®ÝWæãàvÝ PÝÅÓ…¯í¨Ü ÓÜÄ¿ÞX G~Ô BÃÜá QÇæãàËáàoÃÜá ¨ÜãÃܨÜÈÉ¨æ ±ÝíhæãàÈ. Jí¨æãà GÃÜvæãà ÊÜá®æWÜÚÃÜáÊÜ FÄ®æãÙÜPæR ®Ý®Üá ÖæãàWÜÈÆÉ™ÊݨÜÃÜã ±ÝíhæãàÈ ¿áÈÉ ÃÜË ÃæàvÜRÃ…®Ü gËáà®Üá

ÊÜáPÜÃÜ ÓÜíPÝÅí£¿á ÊÜáá®Ý° ©®Ü¨Ü ÓÜíhæ BÃÜá WÜípæ¿á ZÚWæ ®Ü®°Ü ±ÝÈWæ A¨Üá AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÌÜ ±Üä|ìÊÝ¨Ü ©®Ü. HPæí¨ÜÃæ AÊÜñÜᤠ¯àÊæÆÉ ÔWÜᣤàÄ. ¸Ý¿áá¤íŸ GÙÜáÛ&¸æÆÉ. "×ÊÜÞX°' AÊÜñÜᤠ¹vÜáWÜvæ¿ÞWÜȨæ. ÓÜÄ¿ÞX Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ÊæáàÇæ Jí¨Üã

oáÊÜ PæÆÓÜ. A¨Ü®Üá° ÊÜÞw¨Ü᪠EñܤÃÜ PܮܰvÜ¨Ü Ÿ±Ü³®Ü PæàÄ¿áÊÜÃÝ¨Ü ¨ÜñݤñÜÅ¿á ÖæWÜvæ. A¨Ü®Ü° ÊÜÃÜá gÊÜá쯿áÈÉ PÜáÚñæà ÊÜÞw¨ÜÃÜá. BWÜ EÄ¿áñæãvÜX¨æªà™, "×ÊÜÞX°'. A¨Ü®Üá° ÊÜááX ÓÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ÓÝPÜá ¸æàPÝXñÜᤙ. B¨ÜÃæ ¯gPÜãR Jí¨Üá BÂí¹àÑ¿áÓ… ±ÜâÓܤPÜ ŸÃæ¨Üá ÊÜááXst ÓÜÊÞ Ü «Ý®Ü. DWÜ ÊÜáá¨ÜÅ| BÃÜí»ÜÊÝX¨æ. g®ÜÊÄÜ

ÊÜÃæ £íWÜÙݨÜÊÜâ ¯ÊÜá¾®æ°ÆÉ ®æãàw, ÊÜÞñÜ®Ýw. "PÝÊÜáÃÝg ÊÜÞWÜì' ÊÜáñÜᤠ"A¯Ç… ÇÝv… ÖÝWÜã ®ÜÆÊÜñÜᤠPÜÙÜÛÃÜá' Gí¸æÃÜvÜá ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®Üá BÇ… ÊæãàÓ…r »ÜãWÜñ®Ü ÝX¨æ™ª , ±ÜâÓÜP¤ Ü WÜÙÜ ÊÜáqrWæ. A®ÝÃæãàWÜ™, Gí¥Ü¨æãà U®Ü°ñæ, ñÜãPÜËÚÔPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜáaÜác ÖÜíŸÆ, ÔPÜR¨Üª®Üá° K¨ÜáÊÜ ÖܱÜÖܲ, ¨æàÍÜ&˨æàÍÜWÜÙÜ ±ÜÅ¿Þ|& ×àWæ PÜãñÜá PÜáíw¿áãÄ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæà BXÃÜÈÆÉ™. ÊÜáÃÜ¨Ü pæãíWæWÙÜ Ü ÊÜá«Ü嬆 ¹ÔÈ®ÜÈÉ ÓÜáÊÜᮾ æ ÓæãàÊÜÞÄ¿ÞX PÜáÚ£¨Üª ÊÜáíWÜPæR Jí¨Üá tail twister ¸æàPÝXñÜᤙ. ¸ÝÆ ×íw AívÜá bWÜá

14PæR ÓÜíhæ CÇæÉà ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü ®ÜWÜÃÜ¨Ü "AoÆ ¹ÖÝÄ ÊÝg±æàÀá' Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. ®Ü®Ü° ²Å¿á ËáñÜÅ ±ÜÅPÝÍ… Ãæç ±ÜâÓܤPÜ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜÆá J²³¨Ýª®æ. A¨æà ©®Ü "EvÜáWæãÃæ' ±ÜâÓܤPÜÊÜä ¹vÜáWÜvæ¿ÞWÜȨæ. Jí¨Üá Ô.w.? Yes, A¨Ü®Üã° PæãvÜáñæ¤à®æ. C¨Üá ±ÝÅËáÓ…. C®æã°í¨Üá ÊÜááSÂÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, Aí¨æà, g®ÜÊÜÄ 14ÃÜ ¸æÚWæY ÖÜñÜᤠWÜípæWæ WÝí— ŸhÝÃ…®ÜÈÉ ®Ü®Ü° ±ÜâÓܤPÜ ÊÜÞÃÝo¨Ü ÊÜáÚWæ "¹.¹.Ô' E¨Ý^o®æ ¿ÞWÜȨæ. WÝí— ŸhÝÃ…Wæ ®Ý¯or ÖæÓÜÃÜá

wÓæíŸÃ… 22 2011

®æãàw ¨ÜíWÜá Ÿw¨Üá ¹pær™. A¨æãí¨Üá ¯ÓÜWÜì ¯ËáìñÜ A¨Üá½ñÜ. Cwà PÜ®ÝìoPÜ¨Ü PÜêÑ Jí¨Üá ñæÃܮݨܨݪ¨ÜÃæ, EñÜä Ü PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü PÜêÑ ÊÜáñÜᤠñæãàoWÝÄPæ¿á ÍæçÈÁáà ¸æàÃæ. AÈÉ GÃÜvÜá ¸æorWÜÙÜ ÊÜá«æ Jí¨Üá PÜ~Êæ

ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ¯ÊÜÞì|ÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ¸æorWÜÙæí ¨ÜÃæà®Üá? AÊÜä PÝvÜáWÜÙæà. PÜ~Êæ¿áÈÉ bPÜR bPÜR ÃÜkáÄWÜÙÜá ÖÜĨÜá Cwà ®æÆ ñæãàÀáÓÜáñܤÊæ. AÈÉ ¿ÞÊÜ£¤WÜã ¯àÄWæ ŸÃÜËÆÉ™. ¸æãàÃ…ÊæÇ…WÜÙÜá PæÆÊævæ Ë´ÜÆÊݨÜÃÜã, AWæ¨Ü ¸ÝËWÜÙÜá ŸÆá ¸æàWÜ ¯àÄ®Ü Fpæ bËá¾ÓÜáñܤÊæ. D ÖÜávÜáWÜ ÃÜË ÃæàvÜRÃ… ÃÝgQà¿á, ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæ AíñÜ ¹¨Ü᪠gËáà®Ü®áÜ ° A¼ÊÜê©œ ±ÜwÔÆÉ™. GÈÉí¨ÜÇã æ à ÖÜĨÜá ŸÃÜáÊÜ ÃÜkáÄ AÇæãÉí¨Üá ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ±Üâor PæÃæ ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. A¨ÜPæãRí¨Üá bPÜR Wæàq®ÜíñÜ ÖÜá¨Üá ÊÜÞw ¸æàPݨÝWÜ ¯àÃÜá ÓÜíWÜÅ×Ô, ¸æàPÝ ¨ÝWÜ gËáà¯Wæ ¯àÃÜá ÖÝÀáÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. GÆÉ ÓæàÄ ÊÜáãÃÜãÊÜÃæ GPÜÃæ¿áÑr¨æ Aí¨Ü ÃæàvÜRÃ…. B¨ÜÃæ BñÜ®Ü ŸWæY ®Ü®ÜWæ ¯gPÜãR Öæãpær Qbc ¨Ü¨ ª áÜ ™ª , B gËá௮ÜȨ É ªÜ ÊÜá®æ ®æãàw. A¨Üá ŸíWÜÇæ ¿áÆÉ™. ŸÖÜáÍÜ@ ÃæWáÜ ÂÆÃ… B¨Ü CqrW¿ æ á¨Üã AÆÉ™. ÊÜá|¡ Wæãàvæ¿á bPÜR ÊÜá®æ. A¨ÜÃÜ Qíw¿áíñÜÖÜ QoQÁãÙÜX¯í¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ ÖÜávÜáWÜ®ã æ Ÿº®®Ü áÜ ° ÖæãàXÔ ×£¤Æá ¸ÝXÆá ñæWæÔ ®æãàw¨æ. Jí¨Üá Óè¨æ CoárPæãÙÜÛÆá ÊÜÞw¨Ü ñÜvÜÓÜÈ®ÜíñÜÖÜá¨Üá. AÇæÉà Jí¨Üá ¯àÃÜá PÝÀáÓÜáÊÜ ÖÜívæ CvÜÈPæR ¸æàPÝ¨Ü "ÖÜãÊÜâ ÖÜ~¡®Ü ¹à©'. AÈÉí¨Ü ¯àÊÜâ ÖÜãÊÜâ&ÖÜ~¡®Ü AíWÜw WÜÙÜ®Üá° ñæÃÜÊÜâ ÊÜÞwÔ ¹orÃæ EÚÁãà¨Üá H®Üã CÆÉ™. ÖÜãÊÜâ PæãÙÜÛÈPæR, ÖÜ|á¡ PæãÙÜÛ ÈPæR™, ˨ÝÂ¦ì »ÜÊܮܨÜÈÉ ¨æãàÓæ £®Ü°ÈPæR™, Ãæãàq ZÃ… ®ÜÈÉ Fo ÊÜÞvÜá ÊÜâ¨ÜPæR Ÿí¨ÝWÜ ¸æÙÜWæÃæ¿á D ±Üâor ±ÜâÓܤPÜ¨Ü AíWÜw "¸æÙÜWæÃæ ŸáP…Õ Aív… Pݵ' ®æ®Ü±Ý ¨ÜÃæ ÓÝPÜá. PæàÊÜÆ ®Ü®Ü° ±ÜâÓܤPÜÊܮܰÆÉ™, PܮܰvÜ&CíXÉÑ®Ü ÓÜÊÜáÓܤ ÇæàSPÜÃÜÊÜä ±ÜâÓܤPÜWÜÙܮܰ ÖÝWÜã ÔwWÜÙܮܰ AÈÉ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá: ¸æÙÜWæY 9Äí¨Ü ÃݣŠ9ÃÜ ñÜ®ÜPÜ. PæÆÊÜâ ÓÜíhæWÜÙÜÈÉ ¹vÜáÊݨÝWÜ ®Ý®æà Ÿí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ÊÜÞÃÜÆá PÜáÚ£ÃÜáñæठ®æ. EbñÜ Pݵ¿á hæãñæWæ, ¯àÊÜâ Ÿ¿áÔ¨æªà B¨ÜÃæ ®Ü®Ü°¨æãí¨Üá Bpæãà WÝÅ´…. ±ÜÅ£àÊÝÃÜ PܮܰvÜ¨Ü ×Ä¿á ÓÝ×£Á㟺ÃÜ®Üá° PÜÃÀ æ áÔ, Jí¨Üá ÓÜíhæ AÊÜÃã æ í

JÇæ. JÙÜPæR Öæãà¨ÜÃæ ¿á¥Ý±ÜÅPÝÃÜ ÊÜá|¡ JÇæÀá ÃÜáÊÜ AvÜáWæ ÊÜá®æ. ¨Ýq¨ÜÃæ Jí¨Üá ÊÜáíaÜ, Jí¨Üá qà±ÝÀá, bPÜR¨æãí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÃÝÂP… CoárPæãÙÜÛ ŸÖÜá¨Ý¨Ü living room. A¨ÜPÜãR ÊÜááí¨æ PÜñÜ¤Æ WÜË¿áí¥Ü, Jí¨Üá Qíw ¹orÃæ ÊÜáñæ¤à®Üã CÆÉ¨Ü ÊÜÃÝívÜ, AÐær™. EÖÜáí, A¨ÜÆÉ ÊÜá®æ¿á BPÜÐÜìOæ. A¨ÜÃÜ BPÜÐÜìOæÀá¨Ü᪨Üá AíWÜÙܨÜÈÉ™. AÇæãÉí¨Üá ®ÜÙÜ ®ÜÚÓÜáÊÜ A¨Üá½ñÜÊÝ¨Ü ÓܱæäàpÝ XvÜ. A®Ü£ ¨ÜãÃÜ ¨ÜÈÉ ¨Üor ®æÃÜÙÜá aæÆáÉÊÜ ®Ý®Ý hÝ£¿á ÊÜáÃÜWÜÙÜá. AÊÜâWÜÙÜ ®æÃÜÙæà ÓÝPÜá ®Ü®Ü°í¥Ü BÓæŸáÃÜáPÜ ŸÃÜÖÜ WÝÃÜ®Ü A¼ÇÝÐæ WÜÄWæ¨ÜÃÜáÊÜâ¨ÜPæR™. Öæaæcà®Üã ¸æàPÝ XÆÉ™. ÖÜ£¤ÃܨÜÇæÉà PæÃæÀá¨æ. AÈÉí¨Ü Jí¨Üá ±æç±… gXYPæãívÜá ÓÝ°®ÜPæR™, PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄWæ ®ÜÈÉ ÊÜÞw ÔPæãívÜá, ¯àÃÜá ŸÃÜÆá bPܨ R ã æ í¨Üá ±Üí±… PÜãwÔ PæãívÜá¹orÃæ ÓÝPÜá. ÖæàX¨ÜªÃÜã ÊÜá®æWæ PÜÃæíq¨æ. Jí¨Üá ±ÝÉÔrP… pæàŸÆáÉ™, Jí¨Üá ±ÝÉÔrP… PÜábì JÀáªoárPæãívÜá ¹orÃæ ÊÜáÃÜ¨Ü ®æÃÜÚ®ÜÈÉ ¸æÙÜX®Ü ÓÜã¿áì QÃÜ| ¹¨Üª ûÜ|©í¨Ü ÓÜíhæ ¸æÙÜPÜá Bñܾ ÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ñÜ®ÜPÜ ŸÃæ¿áᣤÃÜŸÖÜá¨Üá. Fo¨æªà®Üá? ¿ÞÃݨÜÃÜã ÖÜávÜáWÜÃÜá Ÿí¨Üá AvÜáWæ ÊÜÞw ÖÝPÜáñݤÃæ. ¸æàvÜÊ毰ԨÜÃæ, ŸÄà BÃÜá QÇæãàËáàoÃÜá ¨ÜãÃÜ¨Ü hæãÀávÝPæR ÖæãàX Jí¨ÜÐÜár Fo PÜqrÔPæãívÜá Ÿí¨ÜÃÝ¿áᤙ. ÊÜáÙæ WÝƨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ±ÝíhæãàÈWæ ÖæãàWÜáÊÜ Cwà ÃÜÓæ¤ ÊÜááÙÜáX ÖæãàWÜáñܤ¨æ. ÓÜã±Ý vÝÂÊÜå…¯í¨ÝX DWÝWÜÇæà A®æàPÜ ÖÜÚÛWÜÙÜá ÊÜááÙÜáWÜvæ¿ÞX, ±ÝíhæãàÈ¿áíñÜÖÜ AÚ¨ÜáÚ¨Ü PæÆÊÜâ ÖÜÚÛWÜÚÊæ. CíoÃæÔríW… ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, AÈÉ ÃÜÓæ¤ ÊÜááÙÜáWÜᣤ ¨ÜªíñæÁáà ÓÜPÝìÃÜ g®ÜÃÜ®Üá° J¿áÂÈPæR™, AÊÜÃÜ ÖÜÚÛWÜÚWæ ñÜÆá²ÓÜÈPæR bPÜR bPÜR ¨æãà~WÜÙÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. JÊæá¾ ÃæàvÜRÃ…®Ü gËá௮ÜÈÉÃÜáÊÜ B ÊÜá|¡ ÊÜá®æ ÓæàÄPæãívÜá¹orÃæ ÓÝPÜá. JÙÜWæ ÊÜá|¡ Wæãàvæ¿á ×í¨æ PÜáÚñÜá ÖæãÃÜWæ ÓÜáÄ¿ááÊÜ ÊÜááÓÜÆ «ÝÃæ¿á®Üá°™, Jí¨æà ÓÜÊÜá®æ ÃܱÜÃÜ±Ü®æ ¹àÙÜáÊÜ B ÊÜáÙæ¿á®Üá° ®æãàvÜáñݤ™, ÖÜáaÜác Ÿí¨ÝWÜ ÖæãÃÜPæR Kw ÊÜáÙæ¿áÈÉ™ ñæã¿ááÂñݤ™, aÜÚ 716

©Wæ ÖÜÃÜoáÊÜ, AÊÜÃÜ ±ÜâÓܤPÜPæR BpæãàWÝÅ´… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ, ´æäpæãà ñæWæÔPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üã° ÊÜÞvÜȨæªà®æ. Jqr®ÜÈÉ™, ¸æÚWæY ÖÜñÜᤠWÜípæWæ ¯àÊÜâ WÝí— ŸhÝÃ… Wæ ŸÃÜᣤàÄ. AíWÜw¿á®Üá° PÜÐÜr±Üoár ÖÜávÜáPÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°Ááà CÆÉ™. B PÜvæÀáí¨Ü Ÿí¨ÜÃæ ËÍÜÌ ±ÜÅԨܜ "˨ÝÂ¦ì »ÜÊÜ®Ü' ©í¨Ü I¨Ü®æ¿á ÊÜáÚWæ. D PÜvæÀáí¨Ü Ÿí¨ÜÃæ "Ãæãàq ZÃ…'¯í¨Ü GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜáÚWæ. ¨Ü¿áËoár Ÿ¯°™. ±Ü¨®¾Ü ݻܮWÜ ÃÜ ¨ Ü ã æ ÙÜP™Ræ , ¨æàÊæWèvÜÃÜ ±æpã æ ÅàÇ… ŸíP… ¨Ýq Ÿí¨ÜÃæ Jí¨Üá ±Üâor ÓÜPÜìÇ… ÔWÜá ñܤ¨æ. A¨ÜÃÜ ŸÆQRÃÜáÊÜâ¨æà Ÿ¿áÆá. ¯ÊÜáWæ ÊæáhæÔrP…¯í¨Ü 12B, ÊÜÞPæìp…¯í¨Ü ŸÃÜÆá 15A ÖÝWÜã EñܤÃÜÖÜÚÛWæ ÖæãàWÜáÊÜ 210 ®ÜíŸ Ä®Ü AÐÜãr ÔàÄàÓ…®Ü ŸÓÜáÕ WÜÙÜã ŸÃÜáñܤÊæ. Ÿí¨æà ŸÃÜáñæ¤à®æí¨Üá ¯«ÜìÄÓÜÆá ¯àÊÜâ ԨܜÄÃܸæàPÜÐær™. ŸÃÜÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ÊÜáñÝÂÃÜá ¸æàPÜá, ®Ý®æà CÃÜáñæ¤à®æ!

&¸æÙÜWæÃæ


C¨Üá PæÆÊÜÐÜár ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ÊÜÞñÜá.

PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáí£ÅÁ㟺ÃÜá «ÝÃÜÊÝvÜPæR ÖæãàX ¨ÜªÃÜá. ""®æãàwÅà™, A¨ÝÂÃÜá ¨Ý.ÃÝ.¸æàí¨æÅ™? PÜË WÜÙÜíñÜÆÉ™? AÊÜÃÜ ÊÜá®æàWæ ÖæãàX Jí¨Üá ÖÝÃÜ ÖÝQ Ÿí¨Üá ¹væãà|. ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞwÅ'' Gí¨Üá A—PÝÄÁ㟺ÄWæÜ £ÚÔ¨ÜÃÜá. ""ÓÜÃ…, ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜá £àÄPæãíw¨ÝªÃæ...'' Aí¨ÜÃÜá A—PÝÄ. ""ÖÝWݨæÅ™, AÊÜÃÜ ËáÓæÔÕWæà ÖÝQ Ÿí¨Üá ¹væãà|. ÖÝÃÜ ñÜÄÔÅà™...'' Aí¨ÜÃÜá ÊÜáí£ÅWÜÙÜá. ""ÓÜÃ…, AÊÜÃã Ü CÆÉ™. £àÄPæãíw¨ÝªÃ!æ '' GíŸ EñܤÃÜ ŸíñÜá. Aí¥Ü ×Ä¿á ÊÜáÖÝPÜË ¨ÜñݤñÅÜ ¿á ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ ¸æàí¨æÅ (¨Ü.ÃÝ.¸æàí¨æÅ) AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá ¨Ý.ÃÝ. ¸æàí¨æÅ AÆÉ GíŸá¨Üá PÜãvÜ Wæ㣤ÃÜ©¨Üª BñÜ

3

PÜêÐÜ¡ ÖæWÜvæ¿áÊÜÃÜ Óæ°àÖÜ A±ÜÃæãàPÜÒÊÝX Cwà "ÓæÃÜX®Ü ×í¨æ ±ÜpæàÆ' Gí¨Üá PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ¨ÜÈñÜ&ŸívÝ¿á aÜÙÜÊÜÚ¿á®æ°à ®ÜáíX ¯àÃÜá ¯gPÜãR ÖÜ£¤ÃܨÜÊÜÃÝX¨Üª ÊÜÞi ÊÜáí£Å ÖÝWÜã PÜáwÀáñÜá GíŸ B±Ý¨Ü®æ¿áã PæàÚ ŸíñÜá. ÓÜíÓÜ¨Ü ËÍÜ̮ݥ… ËÃÜá¨Üœ PÜáÄ ŸÈ PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜ ÓÜíWÜ£Ááà ¸æàÃæ¿ÞÀá A£¦¿ÞX ÖæãàX¨Üᨠª PÜ Ræ ÊæáçÓã Ü Ä®Ü ÃÝÊÜá¨ÝÓ… ñÜÆÉ™? ԨܜÈíWÜ¿áÂ, ŸÃÜWÜãÃÜá AÊÜÃÜá Ÿ×ÃÜíWÜ ÖæãàÃÝoÊÜ®æ°à ÃÝÊÜáaÜí¨Üűܳ™, ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ¿áÂ, ÖÜËá¾Pæãíw¨ÜªÃÜá. CÊæÆÉ ñÝ£ÌPÜ aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ±ÝqàÆ ÓæàĨÜíñæ ÊÝX GÐÜár ÓÜÄ¿ÞXÃÜᣤ¨Üª issue A®æàPÜ ÓÝ×£WÜÙáÜ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü ÓÝË WÜÙÜá GíŸ ÊÜÞñÜá ¸æàÃæ. B¨ÜÃæ ÃÝÃÜá ®Ü©WÜÙÜÈÉ ñæàÈ Öæãà¨ÜÃÜá. JŸº ÃÝgPÝÃÜ~¿á®Üá° ËÃæãà— ŸíWÝÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÓÜáÊÜ, WæàÈ ÊÜÞvÜáÊÜ, Pæ|PÜáÊÜ, ¿ÞX¨ÝªWÜ JÊæá¾ »ÝÐÜ| GaÜcÄÓÜáÊÜ ÖÜPÜáR ÓÝ×£WÜÚWæ ÊÜÞvÜáñݤ ""GÓ….ŸíWÝÃܱܳ CÃÜᣤñÜᤙ. A¨ÜPæR ¸æàPÝ¨Ü ®æç£PÜñæ Aí¨ÜÃæ ÓÝÃæPæã±Ü³¨Ü ŸíWÝÃܱܳ PÜãvÜ. AÆÉ™, AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR No B¨ÜÃæ CÊÜñÜá¤ Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜ£¤ WæãàËí¨Ü PÝÃÜhæãàÙÜ A®Ü°¨Ü Yes ŸíWÝÃܱܳ'' Aí¨ÜÃÜá. ®ÜÈÉ PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿á ÓÜbÊÜ

PÜËWÜÚWæ PæãàoÂíñÜÃÜ Pæãqr¨Ü᪠¯gÊæà : B¨ÜÃæ ¿ÞÃÜ ÊÜá®æ¿á¨Üá PæãqrÄ? PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáí£Å! Mostly, A¨Üá ŸíWÝÃܱܳ ԨܜÈíWÜ¿á®ÜÊÜÃÜíñÜã ¿áw¿áãÃܱܳ®Ü®Üá° ""A¼ ®ÜÊÜÃÜ ŸÆWæç ŸíoÃÜí£¨Üª GÓ….ÃÜÊæáàÍ… AÈ ®ÜÊÜ ŸÓÜÊÜ|¡'' Aí¨ÜÃÜá. ®ÜÊÜá¾ ®Ýw®Ü ÊÜáñÜᤠ¿ÞÓ… ÓÜÉí ÃÜÊæáàÍ… CÃܸæàPÜá GíŸ ®æ®Ü±Üâ ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜ ±Üâ|Â. ԨܜÈíWÜ¿á®ÜÊÜÃÜá PÜêÐÜ¡¿á ®Ü®Ü°¨Üá. Íæq¿ r á®Üá° ""ÊÜÞÆãÄ®Ü ÊÜáÖÝ®… ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ ¨ÝÓÜ'' C®æã°í¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì : EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÃæà AíñÜÆã, PÜpÝr ÓÜáŸÅÖܾ| ®Ý¿ááxÊÜ®Üá° ""PÜábc®Ü JŸºÃáÜ ÊÜáí£Å¿ÞX A—PÝÃÜ ÔÌàPÜÄÔ¨ÝWÜ, ¸æàí¨æÅ pæãಠ«ÜÄst PæçÊÝÃÜ ñÝñÜ¿áÂ'' AíñÜÆã, ¿áÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ ÖæãàX ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞw ""®Ü¯°í¨Ü ÖÝƱܳ®Ü®Üá° ""A«ÜìÃݣſá ÊÜá¨Üì®Ü ¨æàÊæàí¨ÜÅ'' H®Ý¨ÜÃÜã BWæã੨æÅ ÖæàÚÅ'' Aí©¨ÜªÃÜá. A¨ÜPæR AíñÜÆã PÜÃæ¿áÈÆÉ™. ÔvÜáQ¨Ü ¸æàí¨æÅ™, ""¯¯°í¨Ü ®Ü®ÜWæ H®Üá BWܸæà CÊÜñÜᤠAPÝvæËáWÜÙÜ ®æàÊÜáPÝ£Wæ, ±ÜÅÍÜÔ¤WÜÚWæ PÝWܨæãà? ¯®Ü° PæÆÓÜ H®Ü¨æ, ÓÝÆáWÜqr ÓÜÃÜPÝÃܨæ¨ÜáÃÜá ¯íñÜ A¨Ü®Ü° ®æãàwPæãívÜá ÖæãàWÜá ÊÜáÖÝ®… ÓÝ×£WÜÙÜ ±ÜqrÁáà ÓÝPÜá...'' Aí©¨ÜªÃÜá. C¨æ. ÓÜíñæãàÐÜÊæí¨ÜÃæ, CÊæÆÉ JŸº ¸æàí¨æÅ¿áÊÜÃÜÐær AÆÉ : ÊÜâWÜÚí¨ÜÆã ¨ÜãÃÜ EÚ¨Üá BX®Ü CíoÇæPáÜ Ê c Ç Ü … ÓÜÊáÜ ãÖÜÊàæ PÜvæñÜ®ÜPÜ ¯ÐÜáuÃÜÃÝX ®Üvæ¨Üá ÖÝXñÜá¤. ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáÖÝÃÝg PæãívÜ ².ÆíPæàÍ…, ¨æàÊÜ®ÜãÃÜ ÃÜ®Üá° PÜáÊæí±Üâ ÊÜÞÃÜá ¨ÜãÃÜ¨Ü ÊÜáÖݨæàÊÜ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ÈÉqr¨ÜªÃÜá. ÓÜÌñÜ@ AÃÜÓÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÊÜ ±ÝÈWæ, ®Ü®Ü°í¥ÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ ÃÝX¨Üª ÓÜáŸÅÖܾ| ÃÝhæà AÃÜÓÜá CÊÜ£¤WÜã ÓÝ×£¿Þ¨ÜÊÜ®æ㟺 ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ… AÊÜÃÜá AÃÜÓÜá ÊÜá®æñÜ®ÜÊÜ®æ°à —PÜR ÖæàWæ Ÿ¨ÜáPܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° ÄÔ "aܨÜáÃÜíWÜ'ÃÝX bÃÜPÝÆ ¸ÝÚ¨ÜÃÜá. PÜqrà ñæãàÄԨݪÃæ. ÊÜá¯, ñÜÃÝÓÜá, ¹àb, A®ÜPÜê ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ÃÝg ÊÜÐÜìWÜorÇæ ÓæãàÐÜÈÓ…r aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ hæãñæ PÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° ÖæWÜÆá ÊÜááorWæãqrÃÜÈÆÉ™. B¨ÜÃæ X¨Üª ±ÜÅPÝÍ… WÝÅÊÜá ®æçÊÜáìÈÂàPÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠÊÜá®æ ñÝÊÜâ ®Üí¹¿áã ®ÜíŸ¨Ü ¸ÝÅÖܾ|ÂÊæäà, C¨Üª Wæãí¨Üá ±Ý¿áTÝ®æ BWܸæàPÜá Gí¨Üá ÊÝ©Ô ÖÜÙæ¿á ÓæãàÐÜÈÓ…r ®Üípæãà&Wæ㣤ÆÉ. Êæãor ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ®Üá° WæàÈ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅÓÜíWÜ Ÿí¨ÝWÜ, Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ A®ÜíñÜÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜá ÃÝÊÜáPÜêÐÜ¡ ""PÜPÜRÓ… ±ÜÅPÝÍ…'' AíñÜÇæà ÆíPæàÍ… ŸÃæ¿áᣤ ÖæWv Ü ¿ æ áÊÜÃã æ í©Wæ Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÁáà hobnobing ¨ÜªÃÜá. A¨æà ÓæãàÐÜÈÓ…r aÜÙÜÊÜÚ¿áÈÉ B£¾à¿á BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. PÜvæWæ A®ÜíñÜÊÜáã£ì ÊÜáñÜᤠÃÝÊÜá ÃÝX¨Üª hæ.Ga….±ÜpæàÆÃÜ®Üá° WæàÈ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ

A£ bPÜR wàpæçÇæÕà B¨ÜÃÜã PæãvÜáÊÜ ÖæãvæñÜ ¨æãvÜx¨Üá Aí¥Ü ˨æÂÁáà®ÜÆÉ™.

B¨ÜÃæ GÆÉÄWÜã A¨Üá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. ®Ý®Üá ÊÜÐÜìWÜorÇæ ±ÜÅ¿áñÜ° ±Üoár A¨Ü®Üá° ÃÜã{ÔPæãíw ÃÜáÊÜâ¨Üá Öè¨Üá. B¨ÜÃæ A¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæ㣤ÆɨæÁáà B¨Ü ±ÜÅ¿áñÜ°™. ŸÖÜáÍÜ@ A¨Üá ®Ü®æã°ÙÜX®Ü ŸÃÜÖÜ WÝÃÜ®Ü need BXñÜᤙ. ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜáPæR ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜááíaæÁáà ®Ý®Üá A¨Ü®Üá° ÃÜã{ÔPæãíw¨æª™. DWܯ°ÓÜáñܤ¨æ: A¨Ü®Üá° ÖÝWæ ÃÜã{ÔPæãíw¨ÜªÄí ¨ÜÇæà ®Ü®Ü°ÈÉ ÍÜÅ¨æœ ¸æÙæÀáñÜá. ÍÜŨæœÁãí©Wæ ÓÜÖÜ gÊÝX ¸æÙæ¿ááÊÜíñÜÖÜá¨Üá ®æ®Ü²®Ü ÍÜQ¤™. Aí¥Ü ¨æãí¨Üá "˨æÂ'¿á®Üá° CíXÉÑ®ÜÈÉ attention to the details A®Üá°ñݤÃæ. ñÜáíŸ Bwì®ÜÄ¿Þ¨Ü Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ Pæãvæãà¨Ý¨ÜÃæ, Öæ|á¡ ®æãàvæãà¨Üá. ®ÝÊæÆÉ bPÜR ÊÜĨݪWÜ ®Ü®Ü° Óæãà¨ÜÃÜ ÓÜíŸí— APÜRí©ÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá ¿ÞÃݨÜÃÜã ŸÃÜáñݤÃæ Aí¨ÜÃæ ÓÝPÜá:

wÓæíŸÃ… 22 2011

A¨Üá APÜÒÃÜÍÜ@ ÖÜŸºÊæà. ®Ü®Ü° APÜRí©ÃÜ ËÐÜ¿á ¹w : AÊÜÃÜá C¯°ÆÉ¨Ü ÊÜááñÜáÊÜiìÀáí¨Ü ÔíWÜ ÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÊÜá®æ¿á ÖÜávÜáWÜÃÝ¨Ü ®ÝÊÜâ bÙæÛ²ÙæÛWÜÙÜá? ®ÝÊÜä ÊÜáorÓÜÊÝX PÝ|¸æà QñܤÆÉÊæ? PæívÜ ÖÝQ¨Ü ñÜí¹WæWæ Ÿpær¿á ×wPæ ÓÜᣤ A¨ÜÄí¨Ü aÜwx AíX CÔ÷ ÊÜÞw, ÊÜÞst ®æ£¤Wæ GOæ¡ ÖÜbc™, WæÃæ PæãÃæ¨Üíñæ ¸æçñÜÇæ ñæWæ¨Üá ñÜÇæ ¸Ýb ®ÜÊÜáWÜã ÊÜÞZ ÓÝ°®Ü¨Ü ÔíWÝÃÜ. B¨ÜÃæ ®ÜÊÜáXÃÜᣤ¨Ü᪨æÆÉ ®æãàvÜÆá ŸÃÜáÊÜÊÜÃÜ hæãñæWæ ®ÜÊáÜ WÜã £®ÜÆ ° á PæãvÜᣤ¨ªÜ E²³oár&PæàÓÜÄ»Ýñ…®Ü PÜvæWæ WÜÊÜá®Ü. ÖÝWæ APÜRí©ÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá ¿ÞÃæà Ÿí¨ÜÃÜã ®ÜÊÜá¾ ¹à©¿á Jí¨Üá Aij ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ŸÃÜᣤñÜᤙ. BPæ¿á ÖæÓÜÃÜá ®ÜÃÜÓÜÊÜá¾™. ®ÝÊÜâ ®ÜÃÜÓÜ ÊÜáÊ ¾ ÌÜ A®Üᣰ ¨ ¤ Ê ªæ âÜ . PÜáÙÜ®Û ¿ æ á, aÜáÃÜáPÜáWÜ~®¡ ,Ü ÓÜPàæ Î ÊÜê¨æœ™. CÊÜ£W¤ æ Aí¥Ü ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙáÜ ®ÜÎÔ ÖæãàXÊæ.

B¨ÜÃæ G¨ÜáÄWæ WÜívÜá Ÿí¨Üá PÜáÚñÝWÜ AÈɨܪÊÜÄ WæÆÉ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÈÃÜáÊÜ ÖÜávÜáXÁáà £íw, aÜÖÜ ñÜí¨Üá PæãvܸæàPÜá. E¨æªàÍÜËÐær : ÖÜávÜá X¿á ®ÜwWæ ÓÜÄÀá¨æ¿Þ? PÜáíoáñݤÙÝ? ®Üvæ¿áá ÊÝWÜ ÔàÃæ ÍÜŸªÊÝWÜáñܤ¨Ý? ÍÜŸªÊݨÜÃæ A¨Üá PæÆÊÜÄWæ AÓÜÊÜá¾ñÜ. BÊæáàÇæ GÆÉÃÜ ÊÜá«æ PÜãñÜá Jí¨Üá ÖÝvÜá ÖæàÙÜÊáÜ ¾ A®Üᣰ ¨ ¤ ÃªÜ áÜ . ÖÝvÜá ŸÃÜᣤñæã¤à CÆÉÊæäà : Jí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ®ÝÊÜá ÖÝvÜᣤ¨ÜªÙÜá. E¨æªàÍÜËÐær : ÖÜávÜáXWæ EWÜáY (WÜáPÜáR) A¥ÜÊÝ ñæã¨ÜÆá, PæÆÊÜâ APÜÒÃÜWÜÙÜ EaÝcÃÜOæ

WæãàËí¨Ü PÝÃÜhæãàÙÜ AÊÜÃÜá ÓÝ×£WÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ Qw PÝĨݪÃæ. ""CÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ PæãàqWÜpæÉ ÖÜ| Pæãoár CÊÜÄí¨Ü ¸æçÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPæà®Üá?'' AíñÜ PæàڨݪÃæ. ""ÓÝ×ñÜ APÝvæËá, ±ÜÄÐÜñÜᤠÃÝg PÝÃÜ~WÜÚWæ H®Üã Wæ㣤ÆÉ Gí¨Üá »ÝËÔ¨Üí£¨æ. WÜíWÝÊÜ£¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ ÓÝ×£WÜÙÜá ˱ÜÄàñÜ qàPæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. C¨ÜÄí¨Ü ®æãàÊÝX¨æ'' Gí¨Üá ¹h沿á AÍÜÌñܧ ®ÝÃÝ¿á| ÊÜÞñÜ®Ýw ¨ÝªÃæ. ñÜPÜÒ| ""ÓÝ×£WÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ PÜwÊÝ| ÖÝPÜÆá BÇæãàaÜ®æ ÊÜÞvܸàæ PÜá'' Gí¨Üá PÝÃÜhã æ àÙÜ WÜávÜáX ¨ÝªÃæ. ""ÓÝ×£WÜÙÜá BñݾÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞwPæãÙÜÛ ¸æàPÜá'' Gí¨Üá ÓÜbÊÜ ÓæãàÊÜá|¡ £©Á㣤¨ÝªÃæ. Jí¨Üá bPÜR ÊÜÞñÜá. A—PÝÃÜ ÊÜ×ÔPæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜá ÊÜÐÜì ¿áw¿áãÃܱܳ PܮܰvÜ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝ TæWæ JŸº ÊÜáí£Å¿á®æ°à ®æàËáÔÃÜÈÆÉ. ÓÜÌñÜ@ WæãàËí¨Ü PÝÃÜhæãàÙÜÃÜá ¨ÜáÐÜrÃÜÆÉ GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæ WæãñÜᤙ. WÜíWÝÊÜ£¿áÈÉ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙܮܰ ±ÜÅñÜÂPÜÒÊÝX, ±ÜÃæãàPÜÒÊÝX ®ÜÊÜá¾ PÜË ÓÝ×£WÜÙÜá aÜábc¨Üáª, Pæ|Q¨Ü᪙, ¸æ穨Üáª&±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ K© ¨æªà®æ. PܮܰvÜ¨Ü PæÆÓÜPæR ×ígÄ¿ááÊÜ ÍÝÓÜPÜÃÜ®Üá° ÓæãàÈÔ GíŸ ÊÜÞñÜ®Üá° ÓÜÌñÜ@ Ô.².Pæ Öæàڨܪ®Üã° K©¨æªà®æ. Cí¥ÜÊæà ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ÓÝ×£ WÜÙáÜ BwÃÜŸÖÜá¨Üá."ÖÝWݨÜÃæ±ÜÅ£ÃÝgPÝÃÜ~¿áã »ÜÅÐÜr GíŸá¨Ü®Üá° g®ÜÃÜ ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ¹ñÜᤣ¤àÃÝ? ®ÝÊÜâ ®ÝÙæ ÍÝÓÜ®Ü ÓÜ»æWæ ŸÃÜáÊÜ ®æç£PÜñæ EÚÔPæã ÙÜáÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ?' Gí¨Üá ÓæãàÊÜá|¡ 7 17

¸ÝÃÜ©ÃÜáËPæ&Cí¥Ü¨æªà®Ý¨ÜÃÜã ¨æãàÐÜË ¨æ¿Þ? C¨æÆÉ ®ÜÊÜá¾ PÜO桨ÜáÄWæ BWÜᣤ¨Üªí¥ÜÊÜâ. ÖÜávÜáX¿á®Üá° JÙÜPæR PÜÃæ¨æã¿á᪠APÜÒÃÜÍÜ@ ¨ÝÃÜÊæäí¨Ü®Üá° tape®Üíñæ ŸÙÜÔ AÊÜÙÜ E¨Üª™, WÝñÜÅ, Óæãío, PæçWÜÙÜ E¨Üª™, PÝ騆 E¨Üª& ×àWæ ±ÜÅ£Áãí¨Ü®Üã° AÙæ¨Üá ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. C®Üã° ËÆPÜÒ|Êæí¨ÜÃæ, ÖÜávÜáXWæ WÜívÜ®ÝWÜÈÃÜáÊÜ ÊÜ®Ü ñÝÀá, Aí¨ÜÃæ »ÝËà Añæ¤ APÜÒÃÜÍÜ@ ŸaÜcÈ®ÜÈÉ ¸æñܤÇæ PÜãwÔ ÓÝ°®Ü ÊÜÞwÔ ¹vÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáËñÜᤙ. APÜÓݾñ… ÖÜávÜáXWæ ñæã®Üá°™, CÓÜáŸá, ËPÝÃÜÊÝX PÝ|áÊÜ WÜáÃÜáñÜá CñÝ©WÜڨܪÃæ? Pܮݠ±ÜÄàPæÒÁáíŸ D ËÆPÜÒ| ÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ H®ææà®æÆÉ ®Üvæ¿áᣤñæã¤à »ÜWÜÊÜíñÜ ŸÆÉ™. 7 22


4

ÐæÊÜÃæÉp… PÝÃÜá PÜí±æ¯ bà®Ý

¨ÜÈÉ ñܮܰ ÊÜÞÃÜáPÜpær ËÓܤÄÓÜÆá 2007 ÃÜÈÉ ÊÜááñÜᤠPæãvÜáÊÜ ËbñÜÅÊÝ¨Ü Óܳ«æì H±ÜìwÔñÜá¤. bà®Ý¨Ü ÊÜÞÇ…Êæäí¨Ü ÃÜÈÉ ñܮܰ¨æà PÜí±æ¯¿á AñÝ«Üá¯PÜ "ÇæãàÊÝ' ÊÜÞvæÇ… PÝÃÜ®Üá° ¯ÈÉÔ

PÜqPr ã æ ívÜá ÊÜááñÜᤠPæãvܸàæ PÜá. AñÜÂíñÜ ©àZìPÝÆ aÜáí¹Ô¨ÜÊÜÄWæ B PÝÃÜ®Üá° ŸÖÜáÊÜÞ®ÜÊÝX PæãvÜÇÝWÜá ÊÜâ¨Üá Gí¨Üá NãàÑÔñÜá. D Óܳ«æì¿áÈÉ ®ÜãÃÝ C±Ü³ñÜᤠÊÜáí© »ÝWÜ ÊÜ×ԨܪÃÜá. C±Ü³ñÝ°ÆáR WÜípæWÜÚWÜã ÖæaÜác PÝÆ ÖÝWæ PÝÃÜ®Üá° aÜáí¹Ô¨Ü hÝÂíW… PÜã¯íW… (Zang Cunnying) GíŸ ÊÜá×Ùæ PÝÃÜá Wæ¨Ü᪠¨ÝSÇæ Óݧ²Ô¨ÜÙÜá. B¨ÜÃæ Pæã®æWæ BPæ A¨æÐÜár AÓÜÌÓܧÙÝX¨Üª Ùæí¨ÜÃæ BÂíŸáÂÇæ®…Õ ÊÜáãÆPÜ BPæ¿á®Üá° BÓܳñæÅWæ ÓÝXÔ £àÊÜÅ ¯WÝ ZoPܨÜÈÉ bQñæÕ PæãwÓÜÇÝÀáñÜá!

PÝÃÜá aÜáí¹ÓÜáÊÜ ÓÜ« ³ æì Wæãñݤ™?

A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæÇÝÉ ÊÜáPÜRÙÜá ÖÝÆá PÜáw ¿ááÊÜ ¸ÝoÇ…®Ü ¯±Ü³Ç…®Üá° AÙÜÊÜ wÔ PÝÃÜ®Üá° ÊÜááor¨æ ¸æ®Ü° ×í¨æ Pæç

±ÜüWÜÙÜá ÊÜáÃܨÜÈÉ WÜãvÜá PÜqr Êæãpær Coár ÊÜáÄ ÊÜÞvÜá ÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ gÆ ÖÝWÜã ®æÆ ¨ÜÈÉ Ÿ¨Üá PÜáÊÜ E»Ü¿áÊÝÔ Pܱæ³WÜÙÜã PÜãvÜ ÊÜáÃÜ¨Ü Pæãí¸æWÜÙÜ ÊæáàÇæ WÜãvÜá PÜoárñܤÊæ GíŸá¨æà ËÓܾ¿áPÝÄ. Hylafaber Frog, Leplodaclylis Frog ÊÜáñÜᤠPhyllomeduca GíŸ Pܱæ³WÜÙÜá

Pܱæ³WÜÙÜá ÊÜáÃܨÜÈÉ WÜãvÜá PÜoárñܤÊæ

±ÜüWÜÙÜ ÄࣿáÇæÉà ÊÜáÃÜ¨Ü GÇæWÜ Úí¨Ü WÜãvÜá PÜqrPæãívÜá ¯àÃÜá ÖÝWÜã hèWÜá ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÊÝÔ ÓÜáÊÜ ñÜÊÜá¾®Üá° »ÜüÓÜáÊÜ ÊæçÄWÜ Úí¨Ü ÃÜûÜOæ ±Üvæ¿ááñܤÊæ. C¨ÜPæRà AÆÉÊæ ±ÜÅPÜê£ ÊæçbñÜÅ AíñÜ PÜÃæ ¿ááÊÜâ¨Üá. Aí¨Ü ÖÝWæ D Äࣿá Pܱæ³WÜÙÜá ÖæaÜác PÜívÜá ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ¨Üü| AÊæáàÄPÝ¨Ü PÝvÜáWÜÙÜÈÉ.

±Üíhݹ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÔSVÃÜ ±ÜËñÜÅ

PÜáÃÜávÜáñÜ®ÜÊÜ®Üá° ×àWæ Wæ¨Üª...

PæçWæãívÜ ÓÝÖÜÓÜ ¿ÞñæÅWÜÙÜá Jí¨æÃÜvÜÆÉ. WæÙæ¿á®æ㟺®Ü ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü AñÜÂíñÜ PÜw¨Ý¨Ü ×ÊÜÞÆ¿á, ÊÜåèíp…

CíWÜÉíw®Ü vܹìÍæçÃ…®Ü ÊæáçÇ… ×Ç…o®… Gí¸ÝñÜ ñܮܰ ÊÜá«Ü ÊÜ¿áÔÕ ®ÜÈÉ PÜ~®¡ Ü ¨ÜêÑr PÜÙ¨ æ áÜ PæãívÜ. DñÜ ñÜ®WÜ æ PÜ|á¡ PÝ|©ÃÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ®Üã®Üñæ Gí¨Üá ¿ÞÊÜñÜ㤠»ÝËÓÜÈÆÉ. PÜ~¡®Ü ¨ÜêÑr CÃÜáÊÜÊÃÜ íÜ ñæ ñÝ®Üã PÜãvÜ ÓÜÊáÜ ¥Üì Gí¨Üá gWÜ£¤Wæ ñæãàÄÓÜÆá DñÜ ÔSV®Üã ñܮܰ iàËñÝÊÜ—¿áÈÉ JÊæá¾ ¿Þ¨ÜÃÜã AÊÜÃÜ ±Ý騆 D ±Üâ| ûæàñÜÅÊÝ¨Ü "®Ý®ÜP®Ü Ý ÓÝÖæฅ' ¨ÜÍìÜ ®Ü ±Üvæ¿áÆá ÖÜÊÜ~ÓÜáñݤÃæ. ÓÝÌñÜíñÝÅ ®ÜíñÜÃÜ 2006®æà CÓÜË ¿áÈÉ AÊÜáêñÓÜ ÃÜ ¨ Ü Ü "WæãàÆx®… pæí±ÜÇ…' ÖÝWÜã ±ÝQÓݤ®¨ Ü Ü "®Ý®ÜP®Ü Ý ÓÝÖæฅ' ®ÜvÜáÊæ ÓÜí±ÜPÜì PÜȳÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆ ŸÓÜáÕ ÓÜíaÜÄÔñÜá. Aí¨Üá A£ ÖæaÜác ÓÜí»ÜÅÊÜá ±Üor ÊÜÂQ¤ ±Üūݯ ÊÜá®… ÊæãàÖÜ®… ÔíW…. ŸÓÜáÕ ÓÜíaÜÄÓÜÆá ÖÜÔÃÜá ¯ÍÝ®æ ñæãàÄ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜá "®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ûÜ|WÜÙÜÈÉ C¨Üá Jí¨Üá' Gí¨Üá E¨ÜYÄÔ¨æªà A¨ÜPæR ÓÝü. ŸÓÜáÕ ÊÝ[Ý WÜw ¨Ýoᣤ¨Üªí ñæÁáà GÃÜvÜã ¨æàÍÜWÜÙÜ ÔSVÃÜá ÖÜÐæãàì¨ÝYÃÜ ÊÜÞw ÓÜí»ÜÅËáÔ¨ÜÃÜá..

ÖæÓÜÃÜáÊÝX AÓÝÕí®Ü WÜáÊÝÖÜ£

®ÜWÜÃÜ©í¨Ü PÜãWÜÙÜñæ ¨ÜãÃܨÜÈÉ PÝÊÜÞPÜ FĨæ. AÈÉ ÍÜQ¤ ¨æàÊÜñæ¿á ¨æàÊÜÓݧ®Ü CÃÜáÊÜ PÝÃÜ|PæRà PæàÊÜÆ AÓÝÕí ÃÝgÂÊÜÆɨæ Cwà ¨æàÍݨÜÂíñÜ

PÜãvÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ±ÜâÃÜáÐÜÃÜÐærà ÓÜŸ ÆÃÜá GíŸ AaÜÆ ®Üí¹Pæ C¨Üª A¨æà

D ÓܧÙÜ ±ÜÅÔ©œ ±Üv橨æ. ®ÜÊÜá¾ÈÉ ÊÜÞÃÜÊÜá¾, PÝÚ¿áíñæ CÈÉ®Ü ÎÊæ PÜãvÜ ÍÜQ¤¨æàÊÜñæ. CÈÉ ±ÝÅ~ ŸÈ

ŸÖÜáñæàPÜ ÊÜáPÜRÚWæ ÖÝWÜã ˨ÝÂ

ÐÜñæ ±Üvæ©ÃÜáÊÜ PÝÃÜ|PæR PÜãb ±Üâw GíŸ ÍæçÈ DWÜÆã ËÍÜÌ¨Ý ¨ÜÂíñÜ ÊÜÞ®ÜÂñæ ±Üv橨æ. C¨ÜPæR D ÖæÓÜÃÜá Ÿí¨Ü¨Ýª¨ÜÃÜã ÖæàWæ GíŸá¨æà ÓÝÌÃÜÓÜÂPÜÃÜ. Bí«ÜűÜŨæàÍÜ¨Ü Ëg¿áÊÝvÜ ŸÚ CÃÜáÊÜ PÜãb±Üâw WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ÓÜí±ÜŨݿá ÓܧÃÜá ñÜÊÜá¾ Öæ|á¡ ÊÜáPÜR ÚWæ D ÍÝÔ÷à¿á PÜÇæ PÜÈÓÜᣤ¨ÜªÃݨÜÃÜã ÖæãÃÜ X®Ü ±ÜűÜíaÜPæR C¨ÜÃÜ AÄË ÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ Ô÷à¿áÃÜã

¨ÜÊÜ®Üá Gí¨Üá CpÝÈ¿á®Ü°ÃÜá »ÝË ÓÜáñݤÃݨÜÃÜã, DñÜ®Ü ñÝñÜ ´ÝÅ®…ÕWæ ÊÜÆÓæ Öæãà¨Ü PÝÃÜ|PæR DñÜ ´ÝÅ®…Õ®Ü ÊÜ®àæ BX ÖæãàX¨Ü!ª hæãàÓæ´… ÆãÀáÓ… WÜ~ñÜ ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙæà®Üã PÜwÊæá¿áÆÉ. ¨æãvÜx ÇæPÜRWÜÙÜ®Üá° ÓÜ|¡ ÓÜíPæàñÜWÜÙÝX ÊÜáábcvÜáÊÜ ÖÝWÜã A¨Ü®Üá° ñæÃæ¨Üá

ÖÜÚ¿ Û á Ô¨æàœ í¨ÜÅÁãàX GíŸ PÝÅí£ PÝÄ ÓÜíñÜ®Ü PÝÃÜ|PæR D PÜÇæ CñÜ ÃævæWÜã ±ÜÓÜÄÔñÜá. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ±èÃÝ~PÜ PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° ¯ÃÜã²ÓÜᣤ¨ªÜ D ®ÜêñÂÜ PÜÅÊáæ à| ÓÝÊÜޮܠñæÆáWÜá »ÝÐæ ¿áÈÉ ¯ÃÜã²ÓÜƳvÜ ñæãvÜXñÜá. A¨æÐÜár ÍÝÔ÷à¿á AíñÜ »ÝËÔ¨ÜÃÜã, PÜãb ±Üâw ®ÜêñÜ嬆 A¼ÊÜÞ ¯WÜÙÜá gWÜ£¤®Ý¨ÜÂíñÜ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅ ÓÜñÜÂ!

ÓÜÊæàì ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. D ¨æàÊÜ Óݧ®Ü¨Ü ŸWæY ÖÜñݤÃÜá ¨ÜíñÜ PÜ¥æ WÜÚÊæ¿Þ¨ÜÃÜã ÎÊÜ®Ü ±Ü£° ±ÝÊÜ죿á¨æí¨Üá »ÜPܤÃÜá ®ÜíŸáÊÜ Ô÷à g®Ü®ÝíWÜ¨Ü BPÝÃÜ ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ PÜÈÉ®Ü ¹ÃÜáQ®ÜÈÉ ÊÜÐÜì¨æã±Ü³ñÜᤠPÝÆÊÜä ¯àÄ®Ü ŸáWæY ÖÜÄ¿áá ñܤ¨æ. ËbñÜÅ Êæí¨ÜÃæ ¸æàÔWæ ¿áÈÉ D ŸáWæY Àáí¨Ü ÖæãÃÜ ŸÃÜáÊÜ ¯àÃÜá Pæí±Üâ Ÿ|¡PæR £ÃÜáWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü »ÜWÜÊÜ£ Ÿ×Ðæu ¿Þ¨ÜÙÜá GíŸ PÝÃÜ|PÝRX ÊÜáãÃÜá ©®Ü ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ¸ÝXÆá ÊÜáábc, ®ÜíñÜÃÜ ±ÜähÝ PæçíPÜ¿áìWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝ WÜáñܤ¨æ. 

£ÃÜá±Ü£¿á ÊæíPÜpæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü PÝÃÜ|PæR ¨Üü|

PÜãb±Üâw GíŸá¨Üá WÝÅÊÜá¨Ü ÖæÓÜÃÜá

wÓæíŸÃ… 22 2011

CÈÉ ÍÜQ¤ ¨æàÊÜñæ Ÿ×Ðæu¿ÞWÜáñݤÙæ

ÔSVÃÜ ±ÜËñÜÅ ÖÜh… ¿ÞñæÅ

ÓܧÙÜ WæãàÆx®… pæí±ÜÇ… ŸWæY PæàÙܨÜÊÜÃÜá ËÃÜÙÜ. C¨Üá ±æÅàûÜ~¿á ÓܧÙÜÊÜä Öè¨Üá. C¨ÜÃÜÐærà ±ÝÅÊÜááSÂñæ ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ÔSVÃÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜËñÜÅ ûæàñÜÅ ±ÝQÓݤ®Ü¨ÜÈɨæ. A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá "®Ý®ÜPÜ®Ý ÓÝÖæฅ'. ®ÜÊÜá¾ÈÉ ±ÜÅ£ Á㟺 ÊÜÁãà ÊÜê¨ÜœÃÜã iàÊÜ®Ü ¨ÜÈÉ JÊæá¾ PÝÎ ¿áí¥Ü ûæàñÜÅ ®æãàvܸæàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáÊÜíñæ, ±ÜÅ£Á㟺

¦ìWÜÚWæ Pܹº|¨Ü PÜvÜÇæ¿áí£ÃÜáÊÜ WÜ~ñÜ¨Ü "PÝÂÇ…PÜáÂÆÓ…' GíŸá¨Ü®Üá° PÜívÜá ×w¨Ü WÜ~ñÜÍÝÓÜ÷gn®Ü ÖæÓÜÃÜá hæãàÓæ´… ÆãÀáÓ…. DñÜ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ

»ÜÃÜñÜ®Ýo¨ÜÇæÉà ñܮܰ ËÍæà

QÈÊÜáíhÝÃæãà, ÊÜåèíp… ¸ÝÉP… ±ÜÊÜìñÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜ£¤¨Ü. ±ÜűÜíaܨÜÇæÉà

AñÜÂíñÜ ÎàñÜÊÜá¿á ÖÝWÜã aÜÚÀáí¨Ü PÜãw¨Ü᪠GíŸ TÝ£¿á Óæç¹àÄ¿Þ IÓ… ÊÜÞÂÃܥݮ…®ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨Ü. C¨ÜPæR ñÜ©ÌÃÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ¹ÔÆá ÊÝñÝÊÜ ÃÜ| CÃÜáÊÜ SñÝÃ… ÊÜáÃÜÙÜáWÝw®ÜÈÉ G±Ü³ñæ¤íoá WÜípæWÜÙÜ PÝÆ pæÅQRíW… ÊÜÞw¨ÜÜ. Pæí±Üâ ÓÜÊÜáá¨ÜÅ¨Ü BÙܨÜÈÉ AíWÜËPÜƮܮÜá° ñÜÙÜáÛÊÜ Sábì¿áÈÉ PÜãwÔPæãívÜá ®Üvæ¨Ýw¨Ü. AípÝP… ìqPÝ¨Ü ÊÜáígáWÜvæx ÊæáàÇæ ÓæRàqíW… ÊÜáãÆPÜ ¿ÞñæÅ PæçWæãívÜ. ¨Üü| BµÅ PÝ¨Ü Pæà±…pè®… ŸÚ CÃÜáÊÜ pæãàŸÇ… ¸æor©í¨Ü ÖÜWÜY PÜqrPæãívÜá iX¨Ü. C¨æÆÉQRíñÜ ËáXÇÝX ±æçÆp… BWܸæà Pæ®Üá°ÊÜ ñܮܰ ¸ÝÆ嬆 BÓæ DvæàÄÔ PæãÙÜÛÆá ÆZá ËÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÆívÜ®… ¯í¨Ü BÓæóàÈ¿Þ¨Ü Ôw°¿áÊÜÃæWæ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX aÝÆ®æ ÊÜÞw ¨ÝSÇæ ¯ËáìÔ¨Ü. 

PÝÂÇ…PÜáÂÆÓ… PÜívÜá ×w¨ÜÊÜ

»ÝÃÜñÜ ±ÜÅTÝÂñÜ ¿ÞñÝÅ ÓÜÙ§ Ê Ü ÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÙÜÆ Û Ê É Ý¨ÜÃÜã EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü »ÜPܤÃÜã PÜãvÜ ¯ñÜ DñÜ®Ü hæãàÚWæWæ ÆûÝíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÓÜáĨÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜñÜÂ. «ÝËáìPÜ ®Üí¹PæWÜÙæà®æà CÃÜÈ, CÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÊÜí£Wæ ÓÝƨÜá GíŸíñæ DñÜ ñÝ®æà ÖæãàX ¨ÜãÃÜ¨Ü ÃÝgÓݤ®Ü¨ÜÈÉ ®æÇæԨܮÝ? A¥ÜÊÝ »ÜPÃ¤Ü àæ AÇæãíÉ ¨Üá ®æÇæ ÖÜávÜáQ PæãorÃÝ? GíŸá¨æà ÓæãàiWÜ. ÊÜÞÊÝìwWÜÙæà A—PÜ ÓÜíTæ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÍæàTÝ ÊÜñ… ±ÝÅíñÜ嬆 ŸÚ CÃÜáÊÜ ÓÜáhÝ®…WÜv… GíŸÈÉ ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ×í¨æÁáà £ÃÜá ±Ü£ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ±ÜÅ£ÃÜã±Ü¨Üíñæà CÃÜáÊÜ ÊæíPÜpæàÍÜÌÃÜ®Ü ¨æàWÜáÆËñÜá¤. C¨Ü®Üá° ÊÜ®ÝÎÅà ÊæíPÜpæàÍ… ¨æàÊÜÓݧ®Ü Gí¨Üá ÖæÓÜÄÓÜÇÝX¨æ. ÖæàÚPæàÚ ÎÅàÊÜáíñÜÃÜá Gí¨æà »ÝËÓÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃã Ü ÊÜÞÊÝìwWÜÚXíñÜ C¨æà ¯gÊÝ¨Ü £ÃÜá±Ü£ Gí¨Üá ®Üí¹ ŸÃÜáÊÜ Ë¨æàοáÃæà ÖæaÜác ¨æà~Wæ ¯àvÜáñݤÃæ GíŸá¨Üá PÜãvÜ ÓÜñÜÂ!

ÃÝgÓݤ®Ü¨ÜÆãÉ £ÃÜá±Ü£ ÊæíPÜpæàÍÜÌÃÜ

decode ÊÜÞvÜáÊÜ DñÜ®Ü ÓÜíÍæãà«Ü

®æ¿á PÝÃÜ|PæàR ÖÜáqr¨áÜ ª "PÝÂÇ…PÜáÂÆÓ…' GíŸ ÖæãÓÜ WÜ~ñÜ ÍÝÓÜ÷! 1787ÃÜÈÉ ®Üv¨ æ Ü ´ÝÅ®…Õ PÝÅí£¿á ®æà±Ü¥Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅ ÊÜ×st hæãàÓæ´…, BWÜ BvÜ ÚñÜ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª ÃÝg ÊÜááS Öæãñܤ ¨Üáwx®Ü Ÿ¨ÜÇÝX ŸívÝ¿áWÝÃÜ®ÝX¨Üª

®æ±äæ àÈ¿á®…WÝX ±Ü¿Þì¿á B¦ìPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®æ°à ¯ËáìÔPæãor. ®ÜÊÜá¾ÆãÉ ×ÄàPÜÃáÜ ±ÜâÃÝñÜ®Ü PÝÆ©í¨Ü CíñÜÖáÜ ¨æà b®æWØ ÙÜ ®Ü áÜ ° ŸÙÜÔ ñÜÊáÜ ¾ PÜáoáíŸ¨Ü ÁãàWÜ ÄWæ ÓÜí±ÜñáÜ ¤ ¨ÜPÈ RÜ GíŸ PÝÃÜ|PæR "PÝÂÇ… PÜáÂÆÓ…' ±Ü¨£œÜ ŸÙÜÓáÜ £¤¨ÃªÜ áÜ GíŸá¨Üá PÜãvÜ ÓÜñÂÜ . ´ÝÅ®…Õ®Ü I£ÖÝÔPÜ I´æÇ… oÊÜÃ…®ÜÈÉÃÜáÊÜ ËÍÜÌËTÝÂñÜÃÜ ±Üqr ¿áÈÉ DñÜ®Ü ÖæÓÜÃÜã C¨æ.


A¼®Üí¨Ü®æWÜÙÜá!

WÜíWÝÊÜ£¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü AUÆ »ÝÃÜñÜ PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌWæãÚst PܮܰvÜ ÖÜê¨Ü ¿áPæR Êæã¨ÜÆ A¼®Üí¨Ü®æ! ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ŸÖÜáñæàPÜ WæãàÑuWÜÙÜá hæãÙÝÛX¨ÜªÊÜâ. Óܮݾ¯ñÜÃÜ ±Üqr¿áÈÉ WÜqrWÜÄÃÜÈÆÉ™. ÖÜíñÜÖÜíñܨÜÆãÉ hÝ£ ÃÝgQà¿á PÝ|ᣤñÜᤙ. ÓܧÚà¿á ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®æ°à ÊÜáÃæñܨÜ᪠ÓܳÐÜr ÊÝX ÃÝÃÝiÔñÜᤙ. EñÜÕÊܨÜÈÉ PܮܰvÜ ÊÜÞ¿áÊÝX ¹hæ²ÊÜá¿áÊÝXñÜᙤ . ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñáÜ ¤ ÖæhÖ jæ h æ Wjæ ã Ü

˨ÝÌíÓÜÃÜ PÜvæWÜ|®æ

WÜíWÝÊÜ£¿áÈÉ ÖÜÄ¿ááÊÜ ñÜáíWÜ »Ü¨ÝÅ ®Ü©¿á C®æã°í¨Üá ñÜo¨ÜÈÉ ÖÜí±æ¿á PܮܰvÜ ËÍÜÌ˨ÝÂÆ¿á˨æ. PܮܰvÜ®ÝvÜá ®ÜáwWÝXÁáà PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ PÜáqàÃÜ©í¨Ü, PÜvæà±ÜPÜÒ ®ÝÆÌÃÜ®Üá° ÓÜÆÖÝ ÓÜËá£Wæ ñÜí¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜã ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü A¥Üì WܼìñÜ ¿áÍÜÓÜáÕ ±Üvæ¿áᣤñÜᤙ.

®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ…

ÙÜ®ÜPæR Ÿí¨ÜÃÜá. ÍÝÓÜPÜ ±ÜÃÜ|¡ ÊÜáá®ÜÊÜÚÛ ÖÝWÜã ñÜíWÜvÜX ÊÜá«æ ÎàñÜÆÓÜÊÜáÃÜ ËÃÜáÊÜ PÝÃÜ| AÊÜÃ®Ü áÜ ° Êæà©PæWæ BÖÝÌ ¯ÓÜÇæà CÆÉ™. C¨ÜÄí¨Ü ¸æàÓÜñܤ ñÜíWÜ vÜX ¸æíŸÈWÜÃÜá ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ… ÃÜ®Üá° J¨æ¿áÆá ÖæãàX¨ÜªÃÜá. ÓÜbÊÜ ÆPÜÒ$¾| ÓÜÊÜ© ±ÜÄÔ§£ £ÚWæãÚÔ ñÜíWÜ vÜX¿áÊÜÃÜ®Üá° Êæà©PæWæ BÖÝ̯ԨÜÃÜá. C®æã°í¨Üá PÜvæWæ ¨æà~Wæ ¯àw¨Üª iÇÝÉ

5

¨ÝªÃ.æ ±ÜP¨ RÜ Ç Ü àÉæ ®Ü© ÖÜÄ¿áᣤÃáÜ ÊÝWÜ Êæáç¨Ý®ÜPRæ ¯àÃÜá Ôí±ÜwÓÜáÊÜ ËÊæàPÜÊäÜ CÆɨæ Öæãà¨ÜÃæ ÖæàWæ? D »ÝWÜ¨È Ü É ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ü gÃÜáWÜᣤÃáÜ ÊÝWÜ CÈÉ®Ü gÌÆíñÜ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÙÜ ÊÜÞ×£¿áã Bñܯ XÆÉÊíæ ¨ÜÃæ ÖæàWæ? ÓÜáÊÜÞÃÜá I¨Üá®ÜãÃÜá ±ÜâÓÜP¤ Ü ÊÜáÚWæ ÖÝWÜã ÊÜáá®Üãð áÜ ÊÝ~g ÊÜáÚWæWÚÜ Wæ AÊÜPÝÍÜ PÜÈÓ³ Ç Ü ÝXñÜᙤ . ÊÝ~g ÊÜáÚWæWÚÜ í¨Ü ñÜÇÝ ÊÜáãÃÜá ÓÝËÃÜ, ±ÜâÓÜP¤ Ü ÊÜáÚWæWÚÜ í¨ÜÜ ñÜÇÝ Jí¨ÜãÊÜÃæ ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞvÜÇÝ XñÜᤙ. ÓÜPÝìÃܨÜ

WÜíWÝÊÜ£¿á ÖÜí©WÜãvÜÈÉ PܮܰvÜ wíwÊÜá PæàÚÔñæ?

EvÝ´æWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞwPæãívæà ÓÜÊáæ ྠÙÜ®Ê Ü ®Ü áÜ ° ÊÜááX ÔñÜᤙ. D GÆÉ ®ÜãÃÜá ËÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üã° Êæáqr¨Ü g®Üñæ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌWæãÚÔ ®ÝvܱæÅàÊÜá ÊæáÃæ¨ÜÃÜá.

ÇæPÜR±ÜñÜÅ CvÜá

ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ©®æíoá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ iÇæÉ ¿áÈÉ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü BÁãàiÔ¨Ü᪙, PܮܰvÜ ±æÅàËá WÜÙÜÈÉ A£àÊÜ ÓÜíñÜÓÜ EQRÔñÜᤙ. ÖÝWÝX g®Ü ¨Üíw¨Üíw¿ÞX ®æÃæ¨ÜÃÜá. ²íw²íw ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜPæR «ÝÃæ GÃæ¨ÜÃÜá. ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü A«ÜÂPÜÒ FoPæR ®Üvæ¨Ü ±ÜÃܨÝo˨Üá ÖÜí©WÜãw®Üí£¨Üª ÊÜáÚWæWÜÙÜá ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ…Wæ g®Ü Pæãor ÖÜ| G~ÓÜáÊÜâ ¨ÜÃÜÇæÉà ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÊÜááX¨Üá ÖæãàXñÜᤙ. DñÜ®Ü Ë¨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü PÜáƱܣ ÊÜááÄWæ±Ü³™, PÜáÆÓÜbÊÜ ±ÜíaÝÀᣠ¿áÊÜÃܨÜ㪠®ÝÀá±Ývæà BXñÜᤙ. A®Üá¨Ý®ÜÊÜä PæçÈñÜᤙ. ÖÝX ¨ÝªWÜã ÊÜááÙÜáÛ PÜíq, AËÊæàPÜPæR CÈÉ®Ü Öæç¨ÜÃݸݨ…&PÜ®ÝìoPÜ¨Ü AÓÜ ÊÜáígá®Ý¥Ü ¸æàË®ÜPÜqr™, ×.b.¸æãàÃÜÈíWÜ¿áÂ, WÜíWÝÊÜ£ ®ÜWÜÃÜ¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá ±ÜÅhæ, ®ÜWÜÃÜÓܻݫÜÂPÜÒ ¨ÜáWÜìí«ÜÊÜá¿á ÓܧÙܨÜÇæÉà ±ÜÃܨæ GÙæ¨Üá ÊÜáÚWæ ÊÜáñæãàÆ®Ü ÊÜÂÊÜÓ槿áã PÝ~ÓÜÈÆÉ™. 371®æà ±ÜÄ ÊæãWÜÚÛ, ®ÜáWÜvæãà~, ±ÜähÝÄÖÜÚÛ™ ŸÓܱܳ®Ý¿áPÜ PÝíWæÅÓ… ¯ËáìÓÜÇÝ XñÜᙤ . ÖÝWÝX ÓÜ £ àÍ… ¹ÇÝÉ w aæfà¨Ü¨Ü ŸWæWæ Jí¨Üá aÜaæì¿á®Üá° ÊÜÞvÜÆá Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÄWæ BÖÝ̮ܱܣÅPæ ñÜÆá² ®ÜÊÜÃÝ¨Ü PÝÃÜ|PæR E¨Ý^ "ÖÜí©WÜãw®Üíñæ ÊÜáÚWæ ¯Ëáìst ¿ÞÊÜ Êæà©Pæ ԨܜWæãÚÓÜÈÆÉ™. Ÿñܤ¨Ü PÜ|g¨Ü ÓÜáÊÜ WæãàiWÜã ÖæãàXÆÉ™. ¸æíWÜÙÜã o®æ¿á ©®Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° ¨ÜãÃÜ ®ÜÆãÉÃáÜ ±ÜÅÓݨܯWæ —PÝRÃ'Ü AíñÜ A®Ü°¨ÝñÜÃÜ ÖÜÔÊÜâ D «Ü®Ü¨Ý×Wæ A¥ÜìÊÝWÜÈÆÉ™. Ä®Ü PܮܰvÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜ ÊÜááSívÜ Cqr¨ÜªÃÜá. Pæã®æ¿á ©®Ü Fo¨Ü GÇæ ŸÃæ¨Üá ±ÜÅ£»ÜqԨܪÃÜá. PæÆÊÜâ ÊÜáÚWæ¿áÊÜÃÜá D aÜaæìWÜÚWÝX¿áã CÈÉ®Ü g®Ü ±æäÈàÓÜÃÜ ÃÝÂÃÜã Cñܤ ÊÜááS ÊÜÞvÜÈÆÉ™. ®ÝÃÝ GñÜá¤ÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ŸÓܱܳ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° Pæãor ÖÜ| Öæãà¨ÜÃÜã ±ÜÃÜÊÝXÆÉ AíñÜ ®ÜÆãÉÃÜ Ÿãq®æàoá £í¨æà Êæà©Pæ ±Üvæ¿á¸æàPÝX¨Ü᪠¿á|WèvÜ, ±ÜÅËàO… Íæqr™, Pæ.BÃ…. PÜÃæÓÜáÊÜ ®ÝoPÜ ®ÜvæÀáñÜá. ®Ü®Üá° ÃÜkÞwÔ ÊݱÜÓÜá ñæÃÜڨܪÃÜá. ¨Üá¨æçìÊÜ. ñܮܰ A—PÝÃÝÊÜ—¿áÈÉ ±ÜÅ£ ÓÝÄ¿áã PÜáÊÜÞÃ…, ÊÝpÝÙ…, ÓÝÃÝ WæãàËí¨Üá ÖÜí©WÜãvÜá Cwà PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ±ÜÃÜÊÜá AÓÜÖÜÂÊæí¨ÜÃæ ±ÜÃÜ|¡ ÊÜáá®ÜÊÜÚÛ GÓæX¨Ü ñܱܳ®æ°à ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ… ¿ÞÃæ㟺Ãã Ü ÓÜáÚ¿áÈÆÉ™. ¨æãvÜx ¨æãvÜx PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ ÓÝÃæãàoá ¿ÞñæÅ™. ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ý ÊÜáñæ¤ ÊÜÞw ñæãàÄԨݪÃæ. WæãàÑu CÊÜÃæÇÝÉ Ÿí¨ÜÃæ ñܮܰ "»æãàg®Ü¨Ü ÓÜ|¡±Üâor ±ÜÅÊÜÞ¨ÜWÜÙÜá ÓÝÊÜޮܙ. FoPæR ±ÜÃÜ «ÜÂPÜÒ Ô²Pæ¿áÊÜÃÜ ÓÜÄÓÜÊÜÞ®ÜÊÝX ®ÜÆãÉÃÜá WÜÙÈ Ü É »ÝWÜÊ× Ü Ô¨ÜÜ PÜËWÜÚí¨Ü ×w¨Üá ZÊÜá' A¥ÜìÊÝX ¹qràñæíŸ »Ü¿á ¨Ýo, hæàŸáWÜÙÜÛñÜ®Ü, PÜábìWÜÙÜ A»ÝÊÜ, ÊæáçP…®Ü ±ÜÅÓݨ… ÓÝÃæãàq®ÜÈÉ PÜáí£¨Üª™. Jí¨æà BÓÜ®Ü hÝn®Ü²àsÜ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜÊÜÃæWæ ¿ÞÃæ㟺 ¨ÜÈÉ ¿ÞÄWÜã BÖÝ̯ÔCÆÉ™ GíŸ PÜPÜìÍÜ, ®ÜãPÜá®ÜáWÜYÈ®Üí¥Ü ÓÜÊÜáÓæ¿áÐærà BX¨ÜªÃæ ÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÜá PÜáÚ£¨Üª CŸºÃÜ ±æçQ ®ÜÆãÉÃÜá ÄWÜã BÖÝ̮ܱܣÅPæ ñÜÆá±ÜÈÆÉ. C¨æà ÊÜÞñÜã C¨æ. ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ…ÃÜ®Üá° ÖæãOæ ÊÜÞvÜáÊÜ AÊÜÍÜÂPÜñæ G¨æ ¯WÜáÄÔPæãívÜá, Ô²Pæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ£¤QR ÊÜÐÜì PܮܰvÜPæR hÝn®Ü²àsÜ ñÜí¨ÜáPæãor ÖÝÄ J¨ÜªÃÜá CÃÜÈÆÉ™. WÜíWÝÊÜ£¿áí¥Ü ñÝÆãPÜá ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ PÜ㣨ܙª . AÊÜÄŸºÃÈ Ü É ÓÜÊáæ ྠÙܮݫÜÂPÜÃÒ ÝÃÜá GíŸá¨Üá PÜí¸ÝÃÜÃÜ®Üá° ÆPÝÒíñÜÃÜ g®ÜÃÜ ÊÜááí¨æ ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ…, BÃÜí»Ü©í CÐÜár ¨æãvÜx PÝ¿áìPÜÅÊÜá BÁãàiÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ WÜíWÝÊÜ£ »ÝWÜ¨Ü ÊÜááWÜœ g®ÜñæWæ WæãñݤWܨÜí ÎÊÜÃÝh… ñÜíWÜvÜX Óܮݾ¯ÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üã° ñܲ³Ô¨Ýª®æ. ¨ÜÆã ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜÊÜ®Üá° ñÜ®ÜWæ ñæãàb »Ü¨Ü ÊÜÞñÜÆ™É , ¯g. B¨ÜÃæ ÊÜÐìÜ PæR Êæã¨ÜÇàæ Wæãñݤ¨Ü ñÝ¿áᤙ. D ÍÜñÜÊÜÞ®Ü PÜÙæ¨ÜÃÜã ÓÜÊæá¾àÙܮݫÜÂPÜÒÃÜ PÜáÆ PÜáÆÊæíŸ DñܮܮÜá° H®æ®Ü°¸æàPÜá? Pæã±Ü³ÙÜ ¨Üíñæ ¯ÊÜì×ԨݪÃæ. ÊÜáãÃÜá ÓÝËÃÜ PܮܰvÜ ÍÝÇæ ©®ÝíPÜ Ë¨ÝªX¿áã ÓÜÄ¿Þ¨Ü PÝÙÜi ÊÜ×ÓÜ AÖÜìñæ XqrÔPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂËÃÜ¨Ü ®ÜÆãÉÃÜ®Ü D iÇæÉ¿á g®ÜÃÜ ®ÝvܱæÅàÊÜá ŸÖÜá ¨æãvÜx¨Üá. ±ÜÅ£ WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜáábc¨ÃªÜ Ü ŸWææY ÊÜááSÂÊÜáí£ÅWã æ í¨Üá ÊÜá®ÜË ©¨ÜªÃæ ÊÜáñÝÂÃÜ®Üá° ÖæãOæ ÊÜÞvܸæàPÜá? "AÈÅà™, ®Üvæ¿á®Üá° ÓÝÃÜÓÜÌñÜÇæãàPÜ £àÊÜÅÊÝX SíwÔ¨æ. ÊÜá®æ, AíWÜw, PÝTÝì®æWÚÜ í¨ÜÆã ¨æà~Wæ PæãorÃáÜ . A²ìÓÜÆá Ÿí©¨Üª GÓ… «ÜãÙÜá G¨Üê æ ®ÜÆãÉÃáÜ C¨Üá WÜíWÝÊÜ£¿á ¿áÍÜÔÌ ÓÝ×ñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü. gñæWæ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü A®Üá¨Ý®Ü. C¨ÜÃÜ ÇæPÜR±ÜñÜÅÊÜ®Üá° G´…I ÓÜíZo®æWæ A¨ÜPæR ÖæãOæà®Ý' Aí¨ÜÊÄÜ H®Üí£àÄ? ÊÜááí©vÜ©¨ÜªÃæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ñÜ®ÜPÜ ÖÜávÜáQPæãívÜá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜÈÆÉ™. Ÿí¨Üá ®ÜÆãÉÃܯWæ "±ÜÅÓݨÜ' PæãvÜÆã CÈÉ®Ü g®Ü ±ÜÅ£»ÜqԨܪPæR EWÜÅWÝËá Cwà ÓÜÊÜÞ ÓÜÊæá¾àÙܮݫÜÂPÜÒ Ô.².Pæ¿áÊÜÃÜ ÊÜÞñÜã ×ígÄ¿ááÊÜÊÜÃÜÆÉ™. WÜÙæà®æãà GíŸíñæ ±æäÈà ÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ŸÖÜáñæàPÜ CÐÜár tàËÀáí¨Ü ÖæãÃÜ ÖæãÊÜá¾ÈÆÉ™. ŸÃæ¨Üá ®ÜáíWÜ|¡®Ü ÇæPÜR ÓÜÃÜá ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ÖÝÄ WæãàÑuWÜÙÜá ¯àÃÜÓÜ ñÜí¨Ü »ÝÐÜ|¨Ü ±ÜÅ£¿á®Üá° ¿ÞÊÜ »ÝÊÝ "ËÍÜÌ PܮܰvÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü' ÊÜÞw¨Ü᪠ñÜÜÊÜá¾ ±ÜPÜÒ¨Ü J¨ÜªÃÜá. ˨ݦ쯿áÃÜ®Üã° ÊÝX ÊÜááPݤ¿á ÊæàÍÜPÜãR JÙÜWÝWܨæà K©¨Ü HPæçPÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ý Qà£ì AíñÜ ÊÜÞñÝw¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÓܨݮÜí¨Ü ñÜáaÜfÊÝX ®ÜvæÔPæãívÜÃÜá. PÜívÜÊÜâ. Êæã¨ÜÆ «ÜÂPÜÒÃæíŸ Qà£ì Ô²Pæ¿áÊÜÄWæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ! WèvÜÃÜá WÜíWÝÊÜ£ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ñÜÊÜá¾ ÓÝ«Ü®æÁáà®æãà PܮܰvÜ¨Ü ŸWæY ±ÜÅΰԨܪPæR ÆPÝÒí ¸ÝÄWæ Pèoáí¹PÜ CÈÉ®Ü PÜƾsÜ¨Ü PæãoãrÃæàÍÜÌÃÜ ÓÝÌËáWÜÙÜá Ô²Pæ GíŸíñæ ®ÜWæ¿Þw¨ÜÃÜá. CÈÉ ñæWæ¨ÜáPæãívÜ ñÜÃÜ g®Ü ÓæàĨܪ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÓÜÊÜáÓæ™, ÓÜÖÜPÝÃÜ ¿áÊÜÃÜ BÁáR¿á®æ°à qàQԨܪÃÜá. Öæç¨ÜÃݸݨ… ¯|ì¿áWÜÙÜ®Üá° hÝÄWæãÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ B ®ÜWæ ¨ÜÈÉ C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜá g®Ü aÜÙÊ Ü ÚÜ WÜÙÜ ÊÜáÖÜñ¨ ÌÜ Ü PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæ aÜbìÓÜÆá ÊÜááSÂÊæà©Pæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÿ æ áÈ. WÜíWÝÊÜ£¿á ÍÝÓÜPÜ ±ÜÃ| Ü ¡ ÊÜáá®Ü ˨ݦìWÜÙÜ®Üá° J¨Ü᪠Ÿí—Ô¨Ü᪠®ÜÆãÉÃÜ®Ü AË ÊÜÚÛ ñܮܰ ÊÜá®æ ÊÜá¨ÜáÊæÁáà®æãà GíŸíñæ ÓÜÊæá¾àÙÜ ÊæàPÜÊÜÆÉÊæà? ñÜÇÝ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá ®Ü¨Ü ÊÜáãÊÜñäæ v Ü áÜ E±ÜÓË Ü á£WÜÚWÜã ñÜ®¨ °Ü àæ ±ÜP¨ ÒÜ Ü ¿áíñæ ±ÜÅ£Áãí¨Üá WÝÅÊáÜ ±ÜíaÝÀ᣿áã ÓÜÊáæ ྠPÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜ. ÊÜá®æ ÙÜ®ÜPæR ¨æà~Wæ ¯àwñÜᤙ. B ±æçQ Jí¨æà ŸWæWæ WæãàÑu ®Üvæ¨ÜÊÜâ. Pæã±Ü³ÙÜ¨Ü ÓÝ×£, ±ÜñÜÅ ¯àvÜ¨Ü ®ÜÆãÉÃܯWÜã ÃÜkÞwԨܪÃÜá. C©àWÜ ÊÜá®æÀáí¨ÜÆã aÜí¨Ý ÊÜÓã Ü È ÊÜÞw Jí¨Üá WÝÅÊÜá±ÜíaÝÀ᣿áÊÜÃÜ®Üã° PÜñÜì ËsÜu±Ü³ WæãàÃÜíqÉ™, ÃÝZÊæàí¨ÜÅ PÜáÐÜrX, ÓÜÊáæ ྠÙܮݫÜÂPÜÄÒ Wæ A—PÝÃÜ, ¸æíWÜÙã Ü ÃÜÈÉ PÜaàæ Ä, Ô¨Ü. ¿ÞÊÜ E¨ÜÂËá¿á®Üã° ¹vܨæ PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR BÖÝ̯Óܨæà PÜvæWÜ~ÓÜ vÝ.ŸÓÜÊÜÃÝg væãà|ãÃÜ, ÊÜá.®Ü.gÊÜÃÜ¿á KvÝvÜÆá PÝÃÜá ¸æàPÜá AíñÜ Ô²Pæ ¸æàwPæ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¸æÃÜÙæ~Pæ¿áÐÜár ÊÜáí© ÊÜÞñÜÅ Àáqr¨ÝªÃæ. ÃÜÔ࣠ÃÜ×ñÜ aÜí¨Ý G£¤¨Ü. ÇæPÜR PæàÚ ÇÝÀáñÜá. ñÜáí¸Ý ¸æàÓÜñܤ AÊÜÃÜá ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü ÓÝ¥ÜìPÜñæ PÝ¿ááªPæãívÜÃÜá. A¨Ü PܮܰvÜ ®Ýw®ÜÇæÉà PܮܰvÜ A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜ ¨ÜÃæ E¨ÜÂÊÜáPæR «ÜPæR GíŸ ¼à£¿á®Üã° Aí¸æàvÜRÃ… »ÝÊÜbñÜÅÊܯ°oárPæãívÜá ÃÜÆãÉ CÈÉ®Ü gÌÆíñÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ŸWæWæ ¯SÃÜ CÃÜáÊÜâ¨Üá ¨Üá¨æçìÊÜPÃÜ Ü AíñÜ BÃÜí»Ü¨Ç Ü àÉæ Ô²Pæ ÖÜáqrÔ¨Ü. WÜíWÝÊÜ£¿á ÈPÜRÃ… ÊÝÂ±Ý ±ÜÅ£»ÜqԨܪÃÜá. ÊÝX WæãàÑu ®ÜvæÔ¨ÜÊÜÃæí¨ÜÃæ ËsÜu±Ü³ WæãàÃÜíqÉ ®Üáw¨Üá¨ÜÃÜ ÊÜáÊÜáì C©àWÜ Ÿ¿áÇÝX¨æ. CÊÜÃÜ ÄWÜÙÜá BÃÜá ÆPÜÒ¨ÜÐÜár ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×Ô ®ÝÀá±ÝvÜá ËsÜu±Ü³ WæãàÃÜíqÉ ÊÜÞñÜÅ™. ñÜáíWܻܨæÅ¿á ÖÜãÙÜá, PæÃæ ®ÜáíX¨Ü A¼±ÝÅ¿á PÜáÄñÜá aÜí±Ý ÓæàĨÜíñæ ÓÝÃÜÓÜÌñÜ Pæãqr¨ÃªÜ ,æ GÃÜvã Ü ÊÜááPÝRÆá ÆPÜÒ AíñÜ ÊÜÞi ÓÜbÊÜ ÖÝWÜã PÜ®ÜPÜXÄ¿á PÝTÝì®æWÜÙÜá, ÓÜ¨Ý ¨ÜáÃÜÔ§¿áÇæÉà CÃÜáÊÜ ÇæãàPܨÜÈÉ qàPæ ÊÜÂPܤÊÝX¨æ. "¿ÞÊÜ Ÿ|¡¨Ü Ÿã© ÓÜÊÜĨÜ. ×àWæ ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜvæ¿áã ÖÝÈ ÍÝÓÜPÜ ÎÊÜÃÝh… ñÜíWÜvÜX¿áÊÜÃÜ®Üá° PÝ¿áì PÝÆáÊæWÜÙÜá C¯°ñÜÃÜ iÇæÉ¿á Ÿ¨ÜÇÝWÜ¨Ü Ô§£ PÝÃÜá ¸æàPÜá ÓÝÌËá' AíñÜ PÜƾsÜ ÓÝÌËáWÜÙÜá ®ÜáíWÜ|¡®Ü ÇæPÜRÊæà ÔQR¨æ. PÜÙæ¨Ü ÓÝÄ¿á ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨Ü PÜÅÊÜáPæR BÖÝ̯Ô, "PܮܰvÜ ©®Ü¨ÜÎìPæ' ¹vÜáWÜvæ WÜ£WÜÙÜ ŸWæY TÝÃÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. Ô²Pæ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÇæàÊÜw ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ÇæPÜRÊÜ®æ°à PæãvÜ©ÃÜáÊÜ ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ… WÜíWÝÊÜ£ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ PæãàÃÜÇÝXñÜᤙ. ñÜíWÜvÜX¿áÊÜÃÜã ÓÜÊáæ ྠÙÜ®¨ Ü Ü ÇæPÊ RÜ ®Ü áÜ ° C®ÝÂÊÜ ÊÜÐìÜ PæR PæãvÜáñݤÃã æ à? EñÜáÕPÜÃÝWæà PܮܰvÜ ÍÝÆá Öæã¨ÜáªPæãívÜá ÓÜÊæá¾à

Ÿ|¡¨Ü PÝÃÜá ¸æàPæí¨ÜÃÜá!

wÓæíŸÃ… 22 2011


6

WÜOæàÍ… C¨ÜáÊÜÃæX®Ü ñÜÊÜá¾ ¿ÞÊÜ Ô®æÊÜÞ

¨ÜÆãÉ ÓÜ£¤ÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ, "ÍæçÆã' bñÜŨÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ÓÝ¿ááÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. Jí¨Ü¥Üì ¨ÜÈÉ WÜOæàÍ… ÖÝWæ bñÜŨÜÈÉ ÓÜñÜᤠ¯g iàÊܮܨÜÈÉ Ÿ¨ÜáQ¨ÝªÃæ. C£¤àb®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ WÜOæàÍ… A¨æà®Üá ÊÜááqr¨ÜÃÜã A¨Üá ÖÜOÝ¡WÜᣤÃÜÈÆÉ. ®Üo®æ¿Þ ÀáñÜá, ¯ÊÜÞì|ÊÝÀáñÜá, i©ªWæ ¹¨Ü᪠¯¨æàìÍÜ®ÜPÜãR CÚ©¨ÝªÀáñÜá. AÊæÇÝÉ AÊÜÃÜá CÐÜr±Üoár ÊÜÞw ¨ÜÃæãà, BÓæÀáí¨Ü ÊÜÞw¨ÜÃã æ à A¥ÜÊÝ JñܤvÜ©í¨Ü ÊÜÞw ¨ÜªÃæãà Wæ㣤ÆÉ. Jqr®ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üã Pæç ÖÜñܤÈÆÉ.

Wæ¨Üª WæãàÆx®…ÓÝrÃ…! C¨Üá WÝí—®ÜWÜÃܨÜ

ÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá. "ÊÜááíWÝÃÜá ÊÜáÙæ' bñÜÅ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÓÝÆá&ÓÝÆá ÓæãàÆá PÜíw¨Üª ®Üo WÜOæàÍ… ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ WæÆá訆 ®ÜWæ ¹àĨݪ®æ. AÊÜÃÜ A¼®Ü¿á¨Ü "ÍæçÆã' bñÜÅ ¯«Ý®ÜÊÝX

ËÍæàÐÜÊæí¨ÜÃæ, "ÍæçÆã' WÜOæàÍ… ŸÖÜÙÜ CÐÜr ±Üoár ÊÜÞw¨Ü Ô®æÊÜÞ. ñÜËáÚ®ÜÈÉ "Êæáç®Ý' bñÜÅ ®æãàw SáÑ¿ÞWÜᣤ¨ÜªíñæÁáà WÜOæàÍ… ñÝÊæà ÊÜááí¨æ ¯íñÜá bñÜÅÊÜ®Üá° PܮܰvÜPæR ñÜÄÔ, GÓ…. ®ÝÃÝ¿áO…ÃÜ®Üá° PÜÃæñÜí¨Üá bñÜÅ ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá. ÖÝWæ ±ÜÅ£ Áãí¨Üá Ë»ÝWÜ ¨ÜÆãÉ CÐÜr ±Üoár ÊÜÞw ¨ÜªPæR AÊÜÄWæ ÔPÜR ±ÜÅ£´ÜÆ bñÜÅ aæ®Ý°X ÊÜáãw Ÿí©¨æ, bñÜŨÜÈÉ WÜOæàÍ…

ÓÝWÜᣤ¨æ. ´Ýɱ… ®Üo, ¯¨æàìÍÜPÜÃÜ bñÜÅ Êæí¨æà ÖÜOæ±Üqr AíqÔPæãívÜá ÖæãÃÜŸí©¨Üª bñÜÅ ±æÅàûÜPÜÃÜ®Üá° bñÜÅÊÜáí©ÃÜPæR GÙæ¨Üá ñÜÃÜᣤ¨æ. "ÍæçÆã' bñÜÅ¨Ü PÜ¥æÁáà ÖÝX¨æ. A¨æãí¨Üá ÓÝ«ÝÃÜ| ±æÅàÊÜáPÜ¥æ. ¸ÝƨÜÈÉÁáà ñÝÀá¿á®Üá° PÜÙæ¨Ü ÊÝÃÜ ÃÝhݨÜÂíñÜ "ÍæçÆã' bñÜÅ ñæÃæ PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ ñÜŸºÈ ¸ÝÆPÜ D bñÜÅ¨Ü ®Ý¿áPÜ. PÜívÝWÜ, ®Üo WÜOæàÍÜ®Ü D ×í©®Ü bñÜÅWÜÙÜ ¹vÜá ñÝÀá¿á ÓÜÊÜÞ—¿á ÊÜá~¡®Ü ñæàÊÜ BÃÜáÊÜ WÜv¿ æ á ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÇÝɨíÜ ñæ AŸºÃË Ü ÃÜÈÆÉ™. "ÍæçÆã' ÊÜááíaæÁáà ñÜí¨æ ÊÜáÃÜá ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ñÜËáÚ®Ü "Êæáç®Ý' bñÜÅ¨Ü ÄÊæáàP… B¨ÜÃÜã ñÜËáÚ D ÖÜávÜáWÜ ñÜí¨æ¿á ²Åà£, ÊÜáÊÜáñæWÜÚí¨Ü ÊÜíbñÜ ®ÜÈÉ "Êæáç®Ý' ÓÜã±ÜÃ… ×p… B¨Üíñæ CÆãÉ ñÜÊÜá¾ ®ÝX ¹vÜáñݤ®æ. AíñÜÖÜ ÊæàÙæ¿áÈÉ DñܯWæ ÔPÜR bñÜÅ ×p… BWÜáñܤ¨æ GíŸ ¸ÝÆQ ÍæçÆã PÜãvÜ ñÜí¨æÀáÆÉ¨Ü ñÜŸºÈÁáà. ÓÜ|¡ ®Üí¹Pæ ¯¨æàìÍÜPÜ GÓ…. BPæ¿á PÜáoáíŸPæR ¨Üáw¨Üá ®ÝÃÝ¿áO…ÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÝÙÜ BÓÜÃæ¿ÞWÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ, ¨ÜÈÉñÜᤙ. Jí¨Üá ±ÜûÜ "ÍæçÆã' ÍæçÆã訆 ÊÜááS¨ÜÈÉÁáà Pæç ×w¿á©¨ÜªÃæ GíŸ ñܮܰ »ÜËÐÜ嬆 Ÿ¨ÜáQ®Ü ŸWæY BñÜíPÜ AÊÜÃÜ®Üá° PÝw¨Ü㪠PÜ®ÜÓÜá PÝ|ᣤ¨Üª Öè¨Üá. A¨ÜPæR PÝÃÜ| ®ÝÃÝ ®Ý¿áPܯWæ, ÍæçÆã訆 ¿áO… ÓæàĨÜíñæ ®Üo ñÝÀáÁáà ËÆ®… BX WÜOæàÍ… Óæãà騆 TævÝx¨ÜÈÉ ¹¨Ü᪠ŸÖÜÙÜ PÝÆ PÝvÜáñݤÙæ. AÊÜÙÜ PÝÃÜ| ÊÝXñÜá¤. C¨æà Ô§£¿áÈɨܪÊÜÃÜá ¯ÊÜÞì±ÜPÜ PÝRXÁáà hæçÈWæ ÖæãàWÜáÊÜ Pæ.ÊÜáígá. bñÜÅ¨Ü ®Ý¿áPÜ, ¯¨æàìÍÜPÜ, ¯ÊÜÞì ®Ý¿áPÜ, AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜŸ ±ÜPÜ D ÊÜáãÊÜÃÜã ÓÜñÜñÜ Óæãàȯí¨Ü PÜíWæqr¨Üª ÃÜáÊÜ Öæ㣤Wæ PÜ¥æ H®æÇÝÉ Äí¨ÜÇæà ñÜÊÜá¾ ÖæãÓÜ bñÜÅ "ÍæçÆã'ÊÜ®Üá° WÝí— £ÃÜáÊÜâ ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá ®ÜWÜÃܨÜÈÉ AŸºÃÜWÜÚWæ AÊÜPÝÍÜ PæãvܨÜíñæ ¹vÜá ®Ý¿áPÜ&®Ý¿áQ CŸºÃÜã WÜvæWæãÚԨܪÃÜá. ¹vÜáWÜvæWÜã ÊÜáá®Ü° bñÜÅ¨Ü ¨ÜáÃÜíñÜ ÓÝÊÜâ PÝ|áÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ bñÜÅ ±æäàÓÜrÃ… ®æãàw¨Ü WÝí— Pæã®æWæãÙÜáÛñܤ¨æ. ÆQÒ$¾àÓÝWÜÃÜ ÓÝÌËáWèvÜ Cí¥Ü¨æãí¨Üá ÓÝ«ÝÃÜ| ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊÜáí© "ÍæçÆã' "aæÆá訆 bñݤÃÜ'¨Ü ÊÜáÃÜá ±æÅàÊÜáPÜ¥æ, ®Ý¿áQ¿á ÃÜã±ÜÊæí¨æà PÜáÖÜPÜÊÝw¨ÜªÃÜá. ÖæçÓÜãRÆá ¿á㯴ÝÊÜå…ì®Ü ®æãàw¨ÜÊÜÄWæ B bñÜÅ ¹vÜáWÜvæ¿ÞX Jí¨Üá ÊÝÃÜ PÜÙæ¿ááÊÜâ ûÜ|PæR GÓ….®ÝÃÝ¿áO… ÊÜáñæã¤í¨Üá "aæÆá訆 ¨ÜÃæãÙÜWæà "ÍæçÆã' WÝí—®ÜWÜÃÜ¨Ü ÇæPÝRaÝÃÜÊÜ®Üá° bñݤÃÜ'¨ÜíñÜÖÜ ÓÜÃÜPÜ®æ°à D bñÜŨÜÆãÉ ñÜáí¹¨ÝªÃæ ñÜÇæ PæÙÜWÜá ÊÜÞw¨æ. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ PÜáíoáñݤ A¯°ÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ, bñÜÅ ÊÜáí©ÃÜ¨Ü JÙÜ ÖæãPÜáR ÓÝX¨Ü bñÜÅ¨Ü PÜÇæûÜ®… ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR HÃÜáñݤ PÜáÚñÜÊÜÄWæ AÈÉ ¸æàÃæ¿á¨æà ÇæãàPÜ ñæÃæ¨Üá

ÍæçÆã WæÆá訆 ×í©®Ü ÃÜÖÜÓÜÂ

bñÜÅÊÜáí©ÃÜPæR ±æÅàûÜPÜÃܮܰ ÓæÙæ¿áᣤ¨æ. ÓÜñÜñÜ Óæãàȯí¨Ü PÜíWæqr¨Üª WÜOæàÍ…®ÜíñæÁáà, D bñÜÅ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ GÓ….®ÝÃÝ¿áO…WÜã WÝí— ®ÜWÜÃܨÜÈÉ bPÜR¨æãí¨Üá ¸æÅàP… ¸æàQñÜᤙ. ÖÝWÝ XÁáà "ÍæçÆã' ÄÊæáàPݨÜÃã Ü bñÜŨáÜ ¨ÜPª ã Ü R ÓÜíÌ £Pæ ÊæáÃ橨ݪÃæ. bñÜŨÜÈÉÃÜáÊÜ aÜáÃÜáQ®Ü ÓÜí»ÝÐÜOæ ÊÜáñÜᤠ±æÅàûÜ~¿á ÓܧÙÜ ÊÜáá®Ý°Ã…®Ü ÖÜÔÃÜá XÄ& PÜí¨ÜÃÜWÜÙÜ ¨ÜêÍÜ Êæç»ÜÊÜ bñÜÅ¨Ü ÖæçÇæçoá. "ÊÜááíWÝÃÜá ÊÜáÙæ'¿á ®ÜíñÜÃÜ ®Üo WÜOæàÍ… PÜãvÜ A¼®Ü¿áPæR ÓÝPÜÐÜár ¸æÊÜÃÜá ÓÜáÄÔ ±æÅàûÜPÜÃÜ ÊÜá®Ü W橪¨ÝªÃæ. ®Üq »ÝÊÜÞÙÜ ÓÜÖÜg A¼®Ü¿á, ÃÜíWÝ¿á| ÃÜZá ÊÜáñÜᤠ±ÜñÜÅPÜñÜì ÓÜáÃæàÍÜcí¨ÜÅÃÜ PÝËáw ÃÜkáÆP… ®ÜWæ¿á Öæã®Ü騆 ®ÜvÜáÊæ ±æÅàûÜPÜÃÜ®Üá° »ÝÊÜ£àÊÜÅñæWæ JvÜáxñܤ¨æ. "ÍæçÆã' bñÜÅ pæàP… B´… BX¨æ.

wÓæíŸÃ… 22 2011

A¼®Ü¿á ÓæãWÜÓÝX¨æ GíŸ ±ÜÅÍÜíÓæ¿á ÊÜÞñÜá WÜÙÜá. C®Üá° ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜã WÜOæàÍ… ¿ÞÊÜâ¨æà JñܤvÜWÜÚWæ, BËáÐÜWÜÚWæ, ÓÝÌ¥ÜìWÜÚWæ bñÜÅ ÊÜÞvÜ ¨æÁáà, JÙæÛ¿á ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü bñÜÅ ÊÜÞvÜÈ G®Üá°£¤¨æ WÝí—®ÜWÜÃÜ. D PÜvæ WÜOàæ Í… A¼®Ü¿áPæR ÊæáaÜáWc æ ÖÜĨÜá ŸÃÜᣤ¨ÜªÃæ, B

PÜvæ ÓÜá©à±…ÃÜ "ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü' A¼®Ü¿á¨Ü ŸWæY Aí¥Ü ËÍæàÐÜ ÊÝ¨Ü ±ÜÅ£ QÅÁáWÜÙæà®Üã ŸÃÜá £¤ÆÉ. ÓÜá©à±…Wæ ®ÜqÓÜáÊÜâ¨ÜPæR Aí¥Ü ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü AÊÜPÝÍÜÊÜä CÆÉ. "ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü' ÖæàÚ PæàÚ ±ÜPÝR PÜÊÜáÑì¿áÇ… bñÜÅ. bñÜÅ PÜ¥,æ ÖÝvÜá, ´æ„oá, vÝ®Üá,Õ »ÝÊÜ®Ý, ²Å¿ÞÊÜá~ Gí¨Üá WÜÊÜá®Ü ÖÜĨÜá ÖÜíbÖæãàX¨æ. B¨ÜÃÜã ÓÜá©à±… ñÜÊÜá¾ A¼ÊÜÞ¯WÜÚWæ SáÑ PæãvÜáñݤÃæ. ÓÜá©à±… ÖÝWÜã WÜOæàÍ… ®ÜvÜá訆 ÊÜááTÝ ÊÜááU ¿áÈÉ ¿ÞÃÜá Wæ¨ÜªÃÜá Gí¨ÜÃæ GÃÜvã Ü bñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æãàw ÃÜáÊÜÊÜÃÜá WÜOæàÍ… PÜvæWæ ¸æoár ñæãàÄÓÜáñݤÃæ. Êæã¨ÜÇæà WÜOæàÍ… ŸWæY JÙÜXí¨æãÙÜWæà AÓÜÖÜ®æ ñæãàÄÓÜáÊÜ PæãÙÜáÛñܤ¨æ. D bñÜÅ¨Ü ®Ý¿á Q¿áã ÖæçÓÜãRÆá ˨ݦ쯿ÞXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, BPæ GÆãÉ GaÜcÃÜ ñܲ³ aæÆáÉ&aæÇÝÉX ÊÜ£ìÓܨÜíñæ bñÜŨÜá¨ÜªPÜãR ¯¨æàìÍÜPÜ GaÜcÃÜÊÜ×ԨݪÃæ. ¹à©Wæ ¹¨Üª ñÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ÓÜĨÝÄWæ ñÜí¨Ü ®Ý¿áPÜ®Ü ÊæáàÇæ BPæ AÊÜÂPܤ ²Å࣠CqrÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° bñÜŨÜá¨ÜªPÜãR ¯¨æàì ÍÜPÜÃÜá ÓÜÖÜgÊÝXÁáà b£ÅԨݪÃæ. "ÍæçÆã' bñÜÅ¨Ü ¿áÍÜÔÕWæ bñÜÅ¨Ü PÜ¥æ¿áÐærà, A¨ÜÃÜ aÜáÃÜáPÝ¨Ü ÓÜí»ÝÐÜOæ¿áã PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. ÊÜáÇæçÊÜáÖܨæàÍÜÌÃÜ ¸æor¨Ü BÓÜá&±ÝÔ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÖÜÚÛ WÜÃÜ BvÜá ÊÜÞñÜ®æ°à bñÜÅ¨Ü ÓÜí»ÝÐÜOæ¿áÈÉ ŸÙÜÔ PæãíwÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, A¨ÜÃÜÈÉ vÜŸºÇ… Ëáà¯íW… væçÇÝW…Wæ AÊÜPÝÍÜËÆɨܪ Äí¨Ü, bñÜÅ¨Ü PÜ¥æXíñÜ A¨ÜÃÜ ÓÜí»ÝÐÜOæÁáà ±æÅàûÜPÜÃÜ®Üá° GÃÜvÜãÊÜÃæ WÜípæWÜÙÜ PÝÆ ×w¨Üá PÜãÄÓÜáñܤ¨æ. bñÜŨÜÈÉ®Ü ®Ý¿áQ¿á ñÝÀá ÊÜáᯠ¿áÊÜá¾, ®Ý¿áPÜ®Ü ñÜí¨æ »ÜãñÜ¿á ÖÝWÜã hæàÆÃ… ÃÝÊÜá¿á娆 ±ÝñÜÅWÜÙÜá ÖÝÓÜ嬆 ®ÜvÜáÊæÁáà ±æÅàûÜPÜÃÜ®Üá° »ÝÊÜ£àÊÜÅñæWæ JvÜáxñܤÊæ. C¨æÆÉQRíñÜ ËáXÇݨܨÜ᪠bñÜŨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ¨ÜêÍÜ Êæç»ÜÊÜ. bñÜÅ¨Ü PÜ¥æ ÊÜáÇæÊÜáÖܨæàÍÜÌÃÜ®Ü ¸æor¨Ü ÓÜáñÜ¤È®Ü ±ÜÄÓÜÃܨÜÇæÉà XÃÜQ Öæãvæ¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, ®æÃæ¿á PæàÃÜÙÜ¨Ü ÊÜáá®Ý°Ã…®Ü ÖÜÔÃÜá Öæã¨Üª XÄ& PÜí¨ÜÃÜWÜÙÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ bñÜÅ¨Ü ŸÖÜá±ÝÆá b£Åà PÜÃÜ| ®ÜvæÔÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÈÉ®Ü ±ÜÅ£ ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜã ±æÅàûÜPÜÃÜ ÊÜá®Ü ÓæÙæ¿ááñܤÊæ. bñÜÅ¨Ü dÝ¿ÞWÝÅÖÜPÜ gWÜ©àÍ… ÊÝÈ ±ÜÅ£ ´æÅàÊÜå…®ÜÆãÉ ñÜÊÜá¾ PæçaÜÙÜPÜ ÊæáÃ橨ݪÃæ. ÖÝWÝXÁáà "ÍæçÆã' C£¤àb®Ü bñÜÅ


7

»ÜÇæà ÃÝÊÜá¿á ; »æàÐ… »ÜãñÜ¿á "ÍæçÆã' bñÜÅ¨Ü ¿áÍÜÔ®Õ Ü ×í¨æ

bñÜÅ¨È Ü É A¼®ÜÀáÔÃÜáÊÜ D CŸºÃáÜ ®ÜoÃÜ PæãvÜáWæ ¨æãvÜx©¨æ Gí¨ÜÃæ ñܱݳWÜÇÝÃܨÜá. bñÜŨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ÃÝÊÜá¿á娆 ±ÝñÜŨÜÈÉ ®ÜqÔÃÜáÊÜ ÃÜíWÝ¿á| ÃÜZá, ®Ý¿áPÜ®Ü ñÜí¨æ »ÜãñÜ¿á娆 ±ÝñÜŨÜÈÉ A¼®ÜÀáÔ ÃÜáÊÜ ×Ä¿á ±ÜñÜÅPÜñÜì ÈíWæà®ÜÖÜÚÛ ÓÜáÃæàÍÜcí¨ÜÅÃÜ A¼®Ü¿á bñÜŨÜá

ÓÜáÃæàÍÜcí¨ÜÅ

¨ÜªPÜãR ±æÅàûÜPÜÃÜ®Üá° ×w©vÜáñܤ¨æ. hæàÆÃ… ±ÝñÜŨÜÈÉ ®ÜqÔÃÜáÊÜ ÃÜíWÝ¿á| ÃÜZá訆 ±ÝñÜÅ Cwà bñÜÅÊÜ®Üá° BPÜÅËáÔPæãíw¨æ. PæÆÓÜ¨Ü JñÜv ¤ ¨ Ü Ü ®ÜváÜ ÊæÁáà ÖæívÜ£¿á ²Å࣠WÝX ÖÝñæãÃæ¿ááÊÜ WÜívÜ®Ü ±ÝñÜŨÜÈÉ ÃÜZá WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¨ÜÃæ, bñÜÅ¨Ü ®Ý¿áPÜ WÜOæàÍ…®Ü ñÜí¨æ EívÝw WÜáívÜ »ÜãñÜ¿á娆 ±ÝñÜŨÜÈÉ ÓÜáÃæàÍÜcí¨ÜÅÃÜ A¼®Ü¿á WÜÊÜá®ÜÓæÙæ¿ááñܤ¨æ. bñÜŨÜá¨ÜªPÜãR ±æäàÐÜPÜ ±ÝñÜÅWÜÙݨÜÃÜã D GÃÜvÜá ±ÝñÜÅWÜÙÜá ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÆáÉÚ¿ááñܤÊæ.

ÓÜá©à±…Wæ C¨Üá ±Ü¥ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæà ®æãà? B¨ÜÃÜã AÊÜÃÜá ÓÜ×ÔPæãÙÜÛÇæà A¨æÐÜár ©®ÜWÜÙÝXñæã¤à Pæ. ¸æàPÜá. HPæí¨ÜÃæ, WÜOæàÍ… C¨ÜáÊÜÃæWÜã ÊÜáígá bñÜÅÊäæ í¨Üá ÓÜᩪ ÊÜÞw! "aæÆá訆 bñݤÃÜ' ¹orÃæ ¸æàÃæ ñÜÃÜÖÜ¨Ü "ÍæçÆã' B PæãÃÜñæ¿á®Üá° ¯àX ±ÝñÜÅWÜÙÜ ŸWæY ÖæaÜác ñÜÇæ PæwÔPæãíw Ô¨æ. "ÍæçÆã' ¿áÍÜÔÌ¿Þ¨ÜÃæ, ÃÜíWÝ¿á| ÃÜZá ÃÜÇæà CÆÉ. ÖÝWÝX "ÍæçÆã'Ë®ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ¹vÜáWÜ ¸æàÃæ ñÜÃÜÖÜ¨Ü ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° BÁáR ÊÜÞwPæãívÝWÜ, væ¿Þ¨Ü "AÃÜÊÜá®æ' ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáígá PÝ|á B ±ÝñÜÅ¨Ü ±æäàÐÜOæ ¸æàÃæ ñÜÃÜÖÜ CÃÜáÊÝWÜ £¤ÃÜáÊÜ Êæã¨ÜÆ ¿áÍÜÓÜáÕ C¨Üá. ÊÜáígá, ÓÜÖÜgÊÝXÁáà JÙæ¿ Û á ÊÜÞñÜáWÜÙáÜ PæàÚ ŸÃÜᣤÊ.æ "ÍæçÆã' bñÜÅÊÜ®Üá° C¨æà ÊÜÐÜì ±ÝÅÃÜí»Ü B¨ÜÃ,æ ÓÜá©à±… ±ÝÈWæ "ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü'®Ü ±ÝñÜÅ ÊÜÞw, C¨æà ÊÜÐÜì ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜáÊÜ Aí¥Ü ÊÜáÖÜñŲ̈ªæà®ÜÆÉ. AÊÜÃÜá Aí¥Ü BÂûÜ®…, ÊÜáãÆPÜ ÖæãÓÜ ¨ÝSÇæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. A¨ÜPæR PÝËáw¿á®Üá° D ×í¨æÁáà ±ÜŨÜÎìÔÃÜáÊÜâ¨Ü AÊÜÃÜá PÝÃÜ|Ãæãà, GÓ…. ®ÝÃÝ¿áO…ÃÜ Äí¨Ü CÈÉ Aí¥Ü ËÍæàÐÜÊæà®Üã CÆÉ G®Üá°ÊÜí¥Ü JñÜv ¤ Ü A¥ÜÊÝ ±ÝɯíW… PÝÃÜ|Êæäà Wæ㣤Æ.É ÊÜÞñÜáWÜÙÜá PæàÚ ŸÃÜᣤÊæ. JpÝrÃæ, bñÜÅ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÝWݨÜÃæ WÜOæàÍ… ÖÝWÜã ÓÜá©à±…ÃÜÈÉ BÃæà £íWÜÙÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ¿ÞX¨æ. ®ÝÃÝ Wæ¨ÜªÊÜÃÝÂÃÜá? ¯g ÖæàÚ¨ÜÃæ ÓÜá©à±…Wæ Ôoár ¿áO… JŸºÃÜá CÆÉ©¨ÜªÃæ, "ÍæçÆã' A¨Ý ŸÃÜŸÖÜá¨æà®æãà? ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚ¨ÜÃæ WÜOæàÍ…Wæ ÊÝWÜ ¹vÜáWÜvæ¿ÞWÜᣤñæã¤à, Wæ㣤ÆÉ. Ôoár ŸÃÜŸÖÜá¨æà®æãà? C¨Üá EñæøàûæÁáà®ÜÆÉ. C£¤àb®Ü ÊÜÐÜì WÜÙÜÈÉ ÊÜáígá bñÜÅWÜÙæÇÝÉ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠WÜÙÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ Ë¼®Ü°ÊÝX ¯ÆáÉñܤ¨æ. WÜOæàÍ… D bñÜŨÜÈÉ ñÜÊÜá¾ WæãàÆx®…ÓÝrÃ… CÊæáàg®Üá° Ÿ©Xoár™, ¿ÞÊÝWÜÇã æ à, ¹vÜáWÜv¿ æ ÞX¨Ü᪠ÖÜÚÛÁãí¨ÜÃÜ ±ÜPÝR C®ÝÂÊÝWÜÇæãà? Jí¨Üá bñÜÅ ±ÜÃæãàw ¿ááÊÜPÜ®Ü ±ÝñÜÅ ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜÞvÜáÊÝX®Ü EñÝÕÖÜ, ¨ÜÈÉ ÓÜÖg Ü ÊÝX A¼®ÜÀáÔ bñÜÅ ÊÜááX¿ááÊÜÐÜrÃÜÈÉ, A¨Ü®Üá° ±æÅàûÜPÜÃÜ ÊÜá®ÜÊÜááoárñݤÃæ. ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜáígá bñÜÅ¨Ü ®Ý¿áQ »ÝÊÜÞ C£¤àb®Ü ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ñæãàÄÔ¨ªæà DWÝWÜÇæà ÊÜáÇæ¿Þ CÆÉ. CÆÉÊݨÜÃæ ÊÜáÆ¿ÞÙÜí®Ü ÙÜí®ÜÈÉ ÖÜ©®æíoá Ô®æÊÜÞ ÓÜã±ÜÃ… ÓÝrÃ… ÊÜáÊÜáã¾qr A¼®Ü ¨ÜÈÉ ®ÜqԨܪÃÜã ®æãàw¨Ü ¿á¨Ü "ÎPÝÄ' bñÜÅ¨Ü GÇÝÉ PæÆÓÜ ñÜûÜ| DPæ¿á¨Üá bñÜÅ WÜÙÜá ÊÜááX¨ÜÃÜã bñÜÅ vÜŸº¨ÜÈÉ ÃÜíWÜPæR Êæã¨ÜÆ PæãÙæ¿áᣤÃÜÈÆÉ. E±æàí¨ÜÅÃÜí¥Ü GíqÅÁáà®æãà A¯°ÓÜáñܤ¨æ. DWÝWÜÇæà PܮܰvÜ ¸æàwPæ¿á ®Üo Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ £Å±ÝñÜŨÜÈÉ ¨ÜÈÉ "QÃÝñÜPÜ' bñÜÅ¨Ü ®Ý¿áQ¿ÞX A¼®ÜÀá A¼®ÜÀáÓÜᣤÃáÜ ÊÜ "WÝv…´Ý¨ÜÃ…' ÓÜᩪÁáà ԨܪÃÜã, ŸÖÜÙÜÐÜár g®ÜÄWæ DPæ¿á ÊÜááS CÆɨæ ÊÜÞ¿áÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ×àWæ ÖÜÙæ¿á ±ÜÄaÜ¿áÊÝXÃÜÈÆÉ™. "ÍæçÆã'Ë®ÜÆãÉ DPæ bñÜÅWÜÙæà C®Üã° ¹vÜáWÜvæ¿ÞWÜ©¨ÜªÃÜã, ¿á¨Üá ÓÜÖÜg A¼®Ü¿á. ÊÜáígá ÖæãÓÜ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÍÜáÃÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ £àÃÜ ÓÜÃÜÙÜ PÜ¥æ¿á®Üá° ¯¨æàìÍÜPÜ ®ÝÃÝ ¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¯ÈÉÔÆÉ. ¿áO… ˼®Ü°ÊÝX PÜqrPæãqrÃÜáÊÜâ¨Üá ±æÅàûÜ ÊÜáígá ×àWæàPæ ÊÜÞvÜáñݤÃæ? GíŸ PÜÄWæ ×wÔ¨æ. B¨ÜÃæ ®ÝÃÝ¿áO… bñÜÅ¨Ü ÊÜá«æ ËÐÜ¿á DWÜÆã WÝí—®ÜWÜÄWÜÄWæ ÃÜÖÜÓÜ ÖÝvæãí¨ÜPæR ñÜÊÜá¾ ±ÜâñÜÅ ±ÜíPÜh…®Ü®Üá° GÙæ¨Üá ÊÝXÁáà EÚ©¨æ. ×àXÃÜáÊÝWÜÇàæ ÊÜáígá ñÜí©ÃÜáÊÜâ¨æàPæí¨Üá A¥ÜìÊÝWÜᣤÆÉ™. bñÜÅ¨Ü BÃæà £íWÜÙÜÈÉ Jí¨Üá bñÜÅ ÊÜÞw ¨ÝSÇæ Êæáç®ÜÓ… ±ÝÀáíp… A¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ ÓÜíXàñÜ. ÊÜÞw¨ÝªÃæ. EñܤÊÜá ÓÝ×ñÜÂ˨ܪÃÜã bñÜÅ¨Ü pæçoÇ… ÓÝíW… DWÝWÜÇæà "ÎPÝÄ' ÊÜáñÜᤠ"WÝv… ÊÜáñÜᤠ"PܮܰvÜ ±Ü¨Ü...'GíŸ ÖÝvÜá ±æÅàûÜPÜÄWæ ´Ý¨ÜÃ…' bñÜÅWÜÙÜá ñÜvÜÊÝXÊæ. g®ÜPæR B ÊÜááoárÊÜâ¨æà CÆÉ™. EÚ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜá bñÜÅWÙÜ Ü ŸWæY PÜáñÜãÖÜÆËÃÜáÊÝWÜÇàæ ÊÜáígá bñÜŨÜÈÉÊæ GíŸá¨æà WæãñݤWÜáÊÜâ©ÆÉ™. B bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨ÜÃæ hÝ| B¨ÜÃÜã "ÍæçÆã' ñܮܰ ˼®Ü° ÍæçÈ¿á PÜ¥æ, Ãæ¯ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨æà®æãà? ñÜvÜ ÊÜÞw aÜáÃÜáPÝ¨Ü ÓÜí»ÝÐÜOæ, Gí¥ÜÊÜÃÜ G¨æ¿áÆãÉ ÓæãàñÜÃæ, PÝÃÜ|WÜÙÜá C¨ªæà C¨æ¿áÆÉ. »Ü¿áÊÜâíoá ÊÜÞvÜáÊÜ PæÉ$çÊÜÞÂP…Õ ¨ÜêÍÜÂWÜÚí¨Ü ±æçÃÜÔ, ±ÜÃÜ»ÝÐÝ bñÜÅWÜÙÜ ÖÝÊÜÚ, Pܮܰw W橪¨æ.  WÜÃÜ ¯ÃÝÓÜQ¤... CñÝ©, CñÝ©.

Êæáç PæãvÜ謆 ÊÜáígá

wÓæíŸÃ… 22 2011

ÃÝ«Ý, ÃæãàÔ ÊÜáñÜᤠÎÇݳ& D ÊÜáãÊÜÃÜ áÜ

®ÜÈÉ PæÆÓÜPæR ÓæàĨܪ™. ®ÜÃÜÔíÖÜ Íæqr ÖÝWÜã JvÜ ÖÜáqr¨ÜÊÜÃÜÆÉ™. Jí¨æà ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉ K© ÃæàTÝÙÜ ±æÅàÊÜá ±ÜÅPÜÃÜ| £Ú©¨Üª ÃÝ«Ü, ®ÜÃÜ ¨ÜÊÜÃÜÆÉ. Jí¨æà PÜvæ PæÆÓÜ ÊÜÞwPæãíw¨Üª ÔíÖÜ Íæqr¿á®Üá° CÐÜr±Üqr¨ÜªÙÜá. ÃÝ«Ü ÖÝWÜã ÊÜÃÜá. AÊÜÃܨÜá PæàÊÜÆ ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ WæÙæ ®ÜÃÜÔíÖÜ Íæqr ±ÜÃÜÓܳÃÜ ²Åà£Ô¨ÜÃÜá. CÊÜÄŸºÃÜã ñÜ®Ü. B ÊÜáãÊÜÄWÜã ñÜÊÜᾨæà B¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂ& A®Ü hÝ£Wæ ÓæàĨܪÄí¨Ü ÃÝ«ÝÙÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ C¨ÜPæR ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤÊÝ ÀáñÜá. BWÜ ®ÜÃÜÔíÖÜ Íæqr PÜáw¨Üá ÖæãàX ÃÝ«ÝÙÜ ÊÜá®æ¿á ŸÚ WÜÇÝpæ ÊÜÞw¨Üª™. D ÓÜíŸí«Ü PæãÃÜoWæÃæ ±æäÈàÓ…sÝOæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÇÝXñÜá¤. B®ÜíñÜÃÜ ²¿ááÔ ±ÜÄàûæ ŸÃæ¿áÆá PÝÇæàiWæ Ÿí©¨Üª ÃÝ«ÝÙÜ®Üá° PÜÃæ ñÜí¨Ü ®ÜÃÜÔíÖÜ Íæqr 2008ÃÜÈÉ ¨æàÊÜÃÝ¿á®Ü ¨ÜáWÜì¨Ü ®ÜÃÜÔíÖÜÓÝÌËá ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÜá¨ÜáÊæ ¿ÞX¨Ü™ª . ®ÜíñÜÃÜ CŸºÃã Ü ÍÝÀá WÝÊæáìíp…Õ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜá. DWæY PæÆ ©®ÜWÜÙÜ ×í¨æ ®æãàÊÜâWÜڨܪÊÜâ. JŸºÄWæ㟺ÃÜá B£¾à¿áÃÝ¨Ü ®ÜÃÜÔíÖÜ Íæqr ¸æàÃæ PÜí±æ¯Wæ PæÆÓÜPæR ÓæàĨܪ™. ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜ ®æãàÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÖÜíb ®ÜÃÜÔíÖÜ Íæqr ÖÝWÜã ÃÝ«ÝÙÜ ®ÜvÜáÊæ PæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. BWÜÇæà AÊÜÃÜ®Üá° ÓÝ訆 A®æãÂà®ÜÂñæ CñÜᤙ. DWæY BÃÜá £íWÜÙÜ ×í¨æ BÓæ ¸æ®Ü°£¤ñݤ? U®Ü°ñæ BÊÜÄÔñÝ? iàÊÜ®ÜÊæà ÃÝ«ÝÚWæ WÜ»Üì±ÝñÜÊÝXñÜᤙ. D ÊÜá«æ ÃÝ«Ý CÐÜár GíŸ ñÝñÝÕÃÜ ÊÜáãwñÝ? Wæ㣤ÆÉ™. ñܮܰ ñÜÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿áÊÜÄí¨Ü ÓÜí±Üä|ì ¨ÜãÃÜ B¨ÜÃæ ÊÜáãÊÜÃÜã ÓÝ¿áÆá ¯«ÜìÄԨݪÃæ. ÊÝX¨ÜªÙÜá. D GÃÜvÜá ®æãàÊÜâWÜÙÜã BPæ¿á®Üá° ¨ÜãÃÜ¨Ü ÖæãÓÜ®ÜWÜÃÜ ñÝÆãQ®Ü PÝvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. CíñÜÖÜ ÃÝ«ÝÚWæ PÜÄàÊÜá®æ ÓÝÊæ ×ñÜáÉ ×¯°àÄWæ Óæà° ×ñÜÃÝX ÔPÜÊ R ÃÜ àæ ÃæãàÔ ÊÜáñÜᤠÖæãàX JŸºÄWæ㟺ÃÜá ¨Üá±ÜpÝr ÎÇݳ™. D ±æçQ ÎÇݳ PÜãvÜ PæãÃÜ ¹X¨ÜáPæãívÜá ¯àÄWæ ÖÝÄ oWæÿ æ á ÖÜ®áÜ Êæáà®ÜÖÚÜ ¿ Û áÊÜÙáÜ . BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜá. BPæ FÄ®ÜÇæÉà ¿ááÊÜPÜ®æ㟺 ×àWæ ÓÜñܤÊÜÃÜá ŸvÜ PÜáoáíŸ¨Ü ®ÜÜ®Üá° ²Åà£Ô¨ÜªÙÜá. B¨ÜÃæ BñÜ WÝÊæáìíp…Õ E¨æãÂàXWÜÙÜá. ®Ü®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÆá BPæ¿á ×àWÝXÁáà AÊÜÃÜ ÓÝ訆 ÓÜᩪ ÊÜá®æ¿áÊÜÃæà J²³ÃÜÈÆÉ™. D ÃÝ«Ý ÊÜáãÇæWÜáí±ÝÀáñÜá. ÓÝËWæ ®æãà˯í¨ÜÇàæ ¸æíWÜÙã Ü ÄWæ Ÿí¨Ü ¯SÃÜ PÝÃÜ| PÜívÜá×w¿á¸æà ÎÇݳ ÆWæYÃæ¿á aèvæàÍÜÌÄ®ÜWÜÃÜ PÝ¨Ü ±æäÈàÓÜÃÜá Pæç aæÈÉ PÜáÚ ¨ÜÈÉ ÊÜá®æ ÊÜÞwPæãívÜá ÍÝÀá ñÜÃÜá. D ±ÜÅPÜÃÜ| ÓÝ´…rÊæàÃ… WÝÊæáìíp…Õ®ÜÈÉ pæàÆÃ… BX CívÜÔó¿á E¨æãÂàXWÜÙÜ ÊÜá«æ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÙÜá. CÊÜÄŸºÄ ÓÜí»ÜËԨܪÃæ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá XíñÜÆã ¼®Ü°ÊݨÜÊÜÙÜá ÃæãàÔ. A¨ÜPæR ¯àvÜᣤ¨Üª Cí±Ýpæì®æÕà DPæ Êæã¨Üȯí¨ÜÆã ÖÝ© ¸æàÃæ! ×Ä¿á ±æäÈàÓ… A— ñܲ³¨ÜªÙÜá. DPæWæ ˱ÜÄàñÜÊÝ¨Ü PÝÄWÜÙÜá ñܯTæWæ ÊÜááñÜáÊÜiì ÖÜávÜáWÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜìWÜڨܪÊÜâ. ÃæãàÔ ÊÜ×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. D ŸvÜ ×àWÝXÁáà ÃæãàÔ¿á®Üá° WÝÊæáìíp…Õ E¨æãÂàXWÜÙÜ Óæãà¨ÜÃÜÃÜá ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ AíñÜÖÜ EñÝÕÖÜ ÖÝQ¨ÜªÃÜá. CíñÜÖÜ ×®æ°Çæ¿á ¿ÞÄWÜã EÚ©ÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÃÝ«Ý, ÃæãàÔ ÖÝWÜã ÎÇݳ ¨ÜáÃÜíñÜ. Jí¨æà WÝÊæáìíp…Õ ®ÜÈÉ PæÆÓÜ ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü ÆWæÃY ¿ æ á ÍÝÀá ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÄí¨Ü JŸºÄWæ㟺ÃÜá WÝÊæáìíp…Õ®ÜÈÉ pæàÆÄíW… B£¾à¿áÃÝX¨ÜªÃÜá. ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÃÝ«Ý, ÃæãàÔ WÜÙÜ®Üá° ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÖÜíbPæãíw¨Üª ÊÜáñÜᤠÎÇݳÃÜ ±æçQ ÃÝ«Ý ÊÜáñÜᤠÄí¨Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° U®Üñ° æ BÊÜÄÔñÝ? ÎÇݳ ÎÇݳ PæãÃÜoWæÃæ ñÝÆãQ®Ü A¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÝXÁáà AÊÜÃáÜ ÖÜ®ÜáÊæáà®ÜÖÜÚÛ¿áÊÜÃÜá. ÃæãàÔ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÝ¿ááÊÜ ¯«ÝìÃÜ ÊÜÞw¨ÝªÃÝ? WæãñݤWáÜ £¤Æ™É . ÆWæYÃæ¿á ÆÊÜPÜáÍÜ ®ÜWÜÃܨÜÊÜÙÜá. D ±æçQ ÃÝ«Ý PÜÙæ¨Ü wÓæíŸÃ… GíoÃÜ WÜáÃÜáÊÝÃܨÜí¨Üá ÙܨÜá ŸvÜ PÜáoáíŸ. BPæ ²¿ááÔ ÊÝÂÓÜíWÜ ÃæãàÔ ÖÝWÜã ÎÇݳ ÃÝ«ÝÙÜ ÊÜá®æWæ Ÿí© ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ ÃæàTÝ GíŸ WæÙÜ£ C¨ÜªÙÜá. ¨ÝªÃæ. ÊÜáãÊÜÃÜã ÓæàÄ ÖæãàÚWæ Fo ÊÜÞw BPæ¿á ÊÜÞÊÜ®Ü ÊÜáWÜ®æà ®ÜÃÜÔíÖÜÍæqr™. DñÜ ¨ÝªÃæ. ÃÝ«ÝÙÜ WÜívÜ PæÆÓÜ¨Ü ¯Ëáñܤ ÖæãÃÜ Jí»Üñܤ®æà ñÜÃÜWÜ£Wæà K¨Üá ÖæãàX¨ÜªÄí¨Ü ÃÝ«Ý væñ… ÓÜá¯àÇ… ÖæWÜYÃÜÊÜÚÛ ®æãàp… ŸÃ橨ݪÙ.æ A¨ÜÃÈÜ É , ¯ÈÉԨܪ™. ñܮܰ ÊÜÞÊÜ®Ü ÊÜáWÜÙÜá ÃæàTÝÙÜ®Üá° ²Å࣠"®ÜÊÜá¾ ÓÝËWæ ¿ÞÃÜã PÝÃÜ| ÓÜᣤ¨™ªÜ . B¨ÜÃæ BPæ DñÜ®Ü ²Åࣿá®Üá° ñÜÚÛ ÖÝQ ÃÜÆÉ™. ¸æàÃæ ¿ÞÄWÜã ñæãí¨ÜÃæ PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ™. ¨ÜÙÜá. C¨ÜÄí¨Ü ¸æàÓÜñܤ ®ÜÃÜÔíÖÜ Íæqr™, ¸æíWÜ ÊÜáãÊÜÄWÜã Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ BÓæ CÆÉ¨Ü PÝÃÜ| ®ÜÊáÜ ®¾ áÜ ° ÙÜãÄWæ Ÿí¨Üá ÆWæYÃæ¿á ÍÝÀá WÝÊæáìíp…Õ ÖÜávÜáPÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvܸæàw, 718

U®Ü°ñæ B ÊÜáãÊÜÃÜ ±ÝÅ| ñæWæÀáñæà?


8

Pæãà|®ÜPÜáípæ¿á WÜê×~ ±ÜËñÝÅ ÖÜñæ™:

ÖÜíñÜPÜ®Ü ±Üñæ¤Wæ B ÖÜávÜáX ®æÃÜÊÜâ ¯àw¨ÜªÙÜá! A¨æãí¨Üá ¯WÜãyÜ ÖÜñæÂ. Pæãà|®ÜPÜáípæ¿á

¯ÊÝÔ ±ÜËñÝÅÃÜ®Üá° ÖÜñæ ÊÜÞvÜÇÝXñÜᤙ. ±æäÈà ÓÜÃÜ ¨ÝÄ ñܲ³Ô, C¨Ü®æã°í¨Üá BñܾÖÜñæ ±ÜÅPÜÃÜ| ÊܮݰX ±ÜÄÊÜ£ìÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá Áãàbst ±ÝñÜQ, ±ÜËñÝÅÃÜ ÍÜÊÜÊÜ®Üá° ÊÜáíaÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáÆ XÔ ¸æíQ ÖÜbc¨Üª™. Zo®æ¿á ÓܧÙÜPæR Ÿí¨Ü ×Ä¿á ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÜíŸí—PÜÃÜã ÓæàÄ ¨Üíñæ A®æàPÜÄWæ ±ÜËñÝÅÃÜ ±Ü£ ®Üíg±Ü®³ àæ D PÜêñÂÜ ÊÜÞw ÃÜŸÖÜá¨Üá GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü Ÿí©ñÜᤙ. AÊÜÓÜÃÜPæR ¹àÙܨæ ÓÜÊÜáWÜÅÊÝ¨Ü ñܯTæ ÊÜÞw¨Ü ÓÜÊÜá¥Üì C®…Õ±æPÜrÃ… ¸ÝÙæà WèvÜÃÜá ¯gÊÝ¨Ü ±ÝñÜQ PèÎP…®Ü®Üá° Ÿí—ԨݪÃæ.

¿ÞX¨Üê áÜ . ¨æãvÜÖ x ÝÆÚÛ¿á ÊÜáÄWèvÜÄWæ ÊÜáãÃÜá WÜívÜá ÖÝWÜã ÊÜáãÃÜá Öæ|á¡ ÓæàĨÜíñæ BÃÜá g®Ü ÊÜáPÜRÙÜá. WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜ ±æçQ CŸºÃÜá ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÊÜÞwPæãíw¨Üê ,æ ÊÜáñæ㟠¤ ú áÜ ¸æíWÜÙã Ü Ä®Ü TÝÓÜX PÜí±æ¯¿á E¨æãÂàX¿ÞX¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ÊÜáãÊÜÃÜá Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWÜã ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨æ. ±ÜËñÝÅ ÖæaÜác K©ÃÜ©¨ÜªÃÜã ÓܻܠWÜê×~ ¿ÞX¨ÜªÃÜá. ®Üíg±Ü³&±ÜËñÝÅ ¨Üí±Ü£WÜÚWæ CŸºÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá. B ±æçQ ×Ä¿á ÊÜáWÜÙÜá ÃÜÊÜÞ Pæãà|®ÜPÜáípæ¿á ÔÈPÝ®… Ôq PÝÇæài®ÜÈÉ ¹¹Gí K¨Üá £¤¨ÜªÃæ, ÊÜáWÜ QÃÜO… ²¿ááÔ ÊÝÂÓÜíWÜ ÊÜÞvÜáñݤ®æ.

ÍæorÃÜ ÖÜávÜáX

®Üíg±Ü³ ñÜÊÜáX¨Üª BÃÜá GPÜÃæ gËá௮ÜÈÉ ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÊÜáãÆñÜ@ ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ ÊÜÞwPæãívÜá ®æÊÜᾩ¿ÞX ñÝÆãQ®Ü ¹vÜ© ŸÚ¿á ¨ÜªÃÜá. Ä¿áÇ… GÓæràp… ÊÜÂÊÜ PèÎP… »æçÃÜÊÜáíWÜÆ WÝÅÊÜá¨Ü ®Üíg±Ü³ ÖÝÃÜ ÊÜÞvÜÆá ¯«ÜìÄst ÓܻܠÊÜá®ÜáÐÜÂ. AÊÜÃÜ ñÜí¨æ ¨æàÊÜÃÝgÄWæ BÃÜá AÊÜÃÜá ñÜÊÜáX¨Üª gËáà®Üá ÊÜÞÄ DWæY ®ÝÆáR g®Ü ÊÜáPÜRÙÜá. B ±æçQ ÊÜáãÊÜÃÜá g®Ü Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWæ ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Üá Pæãà|®ÜPÜáí ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨æ. ÊÜáãÊÜÃÜá WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜ ±æçQ pæ¿á KÇ…x ¸ÝÂíP… PÝÇæã௠PæãàPÜ®p Ü … WÝvÜì®… ×Ä¿á ÊÜáWÜ ÃÝgÍæàSÃÜ FÄ®ÜÈÉ ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ®ÜÈÉ ÓÜÌíñÜ ÊÜá®æ SÄà©Ô¨ÜÃÜá. PæÆÊÜâ WæÙæ¿á ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃæ, GÃÜvÜ®æ¿á aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜ ¸æíWÜ Ãæãí©Wæ ÓæàÄ ËÍÝÌÓ… WÜãű… GíŸ PÜí±æ¯ ÊÜÞw ÙÜãÄ®Ü TÝÓÜX PÜí±æ¯¿áÈÉ ®èPÜÃÃÜ ÝX¨ÝªÃ.æ ÊÜáãÃÜ PæãívÜá Ä¿áÇ… GÓæràp… ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ BÃÜí¼Ô ®æ¿áÊÜÃæà ®Üíg±Ü³™. CÊÜÃÜá PÜ®ÜPܱÜâÃÜ ŸÚ¿á ¨ÜÃÜá. ¹vÜ© ŸÚ ÖÜ©®æç¨Üá GPÜÃæ gËáà®Üá SÄà ¨æãvÜxÖÝÆÚÛ¿á ±ÜËñÝÅ GíŸáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ÊÜá¨ÜáÊæ ©Ô ÇæàLp… ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. ×àWæ

ÓܻܠPÜáoáíŸ

ÎÅàÃÜíWܱÜor|¨Ü

®æÊÜᾩ ¿ÞX¨Üª PÜáoáퟨæãÙÜPæR DWæY ®ÝÆáR £íWÜÙÜ ×í¨æ Ÿí¨ÜÊÜ®æà PèÎP… AÈ¿ÞÓ… PèÎ. ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ ñÝÆãQ®Ü ¹vÜ© ŸÚ¿á »æçÃÜÊÜáíWÜÆ WÝÅÊÜá¨Ü ÊæãàÖÜ®…¨ÝÓ…ÄWæ FÄ®ÜÈÉ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá GPÜÃæ gËáà¯ñÜᤙ. AÊÜÃÜ ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ ±æçQ ÊÜáWÜÚWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨æ. CŸºÃÜá WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜ ±æçQ ×Ä¿áÊÜ®Üá WèñÜÊÜå…. FÄ®ÜÈÉ ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÊÜÞwPæãíw¨Ýª®æ. BñÜÜ ËÊÝ×ñÜ ÖæíWÜÔ®æãí©Wæ APÜÅÊÜá ÓÜíŸí«Ü ¸æÙæÔ, BPæÁãí©Wæ ¸æíWÜÙÜãÄWæ ±ÜÃÝÄ¿ÞX¨Üª™. BWÜ FÃÜ ÊÜááSívÜÃÜá ÓæàÄ ±ÜíaÝÀᤠÊÜÞw, B ÍæorÃÜ ÖæíWÜ暴 ÓÜÖÜÊÝÓÜ ¹wԨܪÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¿ááÊÜ£Áãí ©Wæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX FÄ®ÜÈÉ ÊÜÂÊÜÓÝ¿á ÊÜÞw PæãívÜá iàÊÜ®Ü ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨Ý¨Ü.

ÓÜáÊÜá¾®æ Ÿí¨æ Aí©¨Üª

±ÜËñÝÅ

×í¨æ ®Üíg±Ü³®ÜÊÜÃÜ Pæãà|®ÜPÜáípæ¿á ÊÜá®æWæ Ÿí¨Ü PèÎP… AÊÜÃÜ ±Ü£° ±ÜËñÝÅÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝwÔ, ®ÜÊÜá¾ ÓÜíŸí—PÜÃæ㟺ÃÜ®Üá° BÓܳñæÅWæ ÓæàÄÔñÜᤙ. ×àWÝX ÓÜáÊÜá¾®æ Ÿí©¨æª™ Gí©¨Ýª®æ. C®æã°í¨Üá ÓÝÄ Ÿí¨ÜÊÜ®Üá ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ ®æãàvܸæàPÜá Aí©¨Üª. BWÜ ±ÜËñÝÅÃæà ÊÜá®æ ñæãàÄÔ Fo, £íw Pæãoár E±ÜaÜÄԨܪÃÜá.

´æäà®Üá ÊÜÞw¨Üª

ÊæãàÖÜ®…¨ÝÓ…ÃÜ GÃÜv®Ü æ ÊÜáWÜ®àæ PèÎP… PÜãvÜ ×àXÃÜáÊÝWÜÇæà ®ÜÊæíŸÃ… C±Ü³ñݤÃÜÃÜí¨Üá EívÝw WÜáívÜ. CÊܯWæ ¸æíWÜ ®Üíg±Ü®³ Ê Ü ÃÜ Ü Êæã¸æçÇ…Wæ Ëg¿á ÓÜ á ¯àÇ… Öæ W Ü Y Ã Ü Ê Ü Ú Û ÙÜãÄ®Ü ¸ÝÂoÃÝ¿á®Ü±âÜ ÃÜ¨Ü ÖÜávÜá ®ÜWÜÃÜ¨Ü PÝÀá®… Ÿãñ…¯í¨Ü XÁãí©Wæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX WÜívÜá PÜÃæ Ÿí©¨æ. ñܮܰ®Üá° ¹vÜ©¿á ÊÜáWÜáËñÜá¤. CÔ³àoá, PÜáwñÜ, ÖÜávÜáX¿áÃÜ aÜo PÜáÊÜÞÃ… Gí¨Üá ±ÜÄaÜÀáÔPæãívÜÊÜ ¯àÊÜâ ¹vÜ© ÊæáçWÜíqÔPæãíw¨Üª DñÜ, ÓÜÄ¿Þ¨æãªí¨Üá PæÆÓÜ ¿áÈÉ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÇæàLp…®ÜÈÉ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜᣤÃÜÈÆÉ™. ÊÜáãÃÜá ©®Ü FÄ®ÜÈɨܪÃæ, PæÆÊÜÄWæ Óæçoá ¸æàQ¨æ, gËáà®Üá ®æãàvܸæàPÜá ÊÜáãÃÜá ©®Ü ¸ÝÂoÃÝ¿á®Ü±ÜâÃÜ¨Ü ±Ü£° ÊÜá®æ¿áÈÉ Aí©¨Ýª®æ. BWÜ ®Üíg±Ü³ PÜãvÜ B¿áᤠgËáà®Üá CÃÜñæãvÜX¨Üª™. PèÎP…®Ü ÊÜÞÊÜ ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü¿á ñæãàÄÔ¤à¯, gËáà¯Wæ ¿ÞÊÝWÜ ŸÃÜᣤàÃæãà ÖÝWÜã ®Üíg±Ü³®Ü »æçÃÜÊÜáíWÜÆ¨Ü ÊÜá®æ APÜR±ÜPÜR C©ª £ÚÔ, ¯®Ü° Êæã¸æçÇ… ®ÜíŸÃ… PæãvÜá Aí©¨ÝªÃæ. ¨ÜªÄí¨Ü ®Üíg±Ü³®ÜÊÜÄWÜã PèÎP…WÜã ±ÜÄaÜ¿á BñÜ ®ÜíŸÃ… Pæãqr¨Ýª®æ. B®ÜíñÜÃÜ ®Üíg±Ü³ PÜãvÜ ËñÜᤙ. AÆɨæà BñÜ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓÜíŸí—¿áã BWÜ B ŸWæY ñÜÇæ PæwÔPæãíwÆÉ™. wÓæíŸÃ… Jí¨ÜÃÜí¨Üá ¸æàQñÜᤙ. D ÓÜÆáWæÀáí¨ÜÇæà DWæY ®ÝÆáR £íWÜÙÜ ÊæáçÓÜãÄWæ ÖæãàX¨Üª ®Üíg±Ü³ PÜWÜYȱÜâÃÜ¨Ü ŸÚ

Ÿwx ÊÜÞµ¿Þ ÊÜáñæãí¤ ¨Üá ŸÈ ±Üv© æ ¨æ. CÈÉWæ ÓÜËáà±Ü¨Ü ±Üí±… ÖèÓ… ÖæãÓÜÚÛ¿á Ÿwx PÜáÙÜ, WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀᤠÓܨÜÓÜ aÜí¨ÜÅ AÈ¿ÞÓ… ÃÜËaÜí¨ÜŮܮÜá° DñÜ®Ü Óæ°à×ñÜ ¸æOæ¡ PÜáÊÜÞÃÜ AÊÜÞ®ÜáÐÜÊÝX ÖÜñæÂWæç¨Üá hæçÆá ÓæàĨݪ®æ. Êæç¿áQ¤PÜ ¨æÌàÐÜÊæà PæãÇæWæ PÝÃÜ| Êæí¨Üá ±æäÈàÓÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ aÜí¨ÜáÅ訆 PæãÇæWæ Ÿwx ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ CŸºÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¨Ü ±æç±æäàqÁáà PÝÃÜ|ÊæíŸá¨Üá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX¨æ. PæãÇæ¿á ×í¨æ ÖæãÓÜÚÛ ÓÜáñܤ&ÊÜááñܤ A®Ü—PÜêñÜ CÔ³àoá Avæx ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÃÜ PæçÊÝvÜËÃÜáÊÜ ÓÜíÍÜ ¿áÊÜä AÈÉ®Ü g®ÜÃÜÈɨæ. ÖÝWÝX D FÄ®Ü

PÝÊæàÄ ®Ü©Wæ PÜ®Ü°í ¸Ýw ŸÚ PÜqr¨Ü AOæ PÜpærÀáí¨ÝX ÓÜÊÜáê¨Üœ ÊÝX¨æ. CÈÉ®Ü ÓÜáñܤ& ÊÜááñÜÈ ¤ ®Ü ÖÜÚWÛ ÙÜ Ü ÃæçñÃÜ áÜ ÊÜÂÊÜÓÝ¿áÊÜ®æ°à ®Üí¹ Ÿ¨ÜáPÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜÐÜì¨Ü GÇÝÉ ©®ÜWÜÙÜÆãÉ CÈÉ®Ü ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ PÜêÑ aÜoáÊÜ qPæ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÈÉ TÝÓÜX ÇæàÊݨæàË ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜä ÊÜágŸã

ÓÜáñܤ&ÊÜááñÜ¤È®Ü ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ±Ü¨æà&±Ü¨æà PæãÇæWÜÙÝ WÜᣤÊæ. CÈÉ®Ü PæÆ ±æäÈàÓÜÃÜá APÜÅÊÜá ¨Üí«æPæãàÃÜ Ãæãí©Wæ Pæç hæãàwÔÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PæãÇæ¿á ×í©®Ü ÓÜñÜ Ÿ¿áÇÝWÜᣤÆÉ™. DWÜ AÈÉ wÊæçGÔ³ PÜÇÝ PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì¿áí¥Ü SvÜPÜáR A—PÝÄ C¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ PæçPæÙÜX®Ü A—PÝÄWÜÚWæãÊæá¾ QË ×íw¨ÜÃÜã ÓÝPÜá, PÝÊæàÄ ®Ü© £àÃÜ¨Ü ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿áá £¤ÃáÜ ÊÜ ÖÜñÝÂPÝívÜ¨Ü ×í©®Ü AÓÜÈ ÓÜñÜ ÖæãÃÜŸÃÜáñܤ¨æ. ÊÜáívÜ iÇæÉ¿á ±ÜÅÊÜááS ±Üor|WÜÙÜ ±æçQ Jí¨Ý¨Ü GÔ³ PèÍÜÇæàí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ… ÎÅàÃÜíWܱÜor|,

ñÝWæà C¨æ. ×í¨æÇÝÉ ÖÜÚÛWÜÙÜ A®ÜáPÜãÆÓܧÃÜ ŸÚ ±æçQ aÜí¨ÜŮܮÜá° ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ ËáPÜRÊÜÃæÆÉÃÜã PÜwÊæá ŸwxWæ ÓÝÆ ±Üvæ¿áᣤ¨Üª ÃæçñÜÃÜá DWÜ Ÿ¨Ü ÊÜÂÊÜÓÝ¿á¨ÜÈÉ ñæãvÜXPæãíw¨ÝªÃæ. ÖæçÓÜãRÇ… ÇÝX¨ÝªÃæ. ÓÝÆ PæãvÜÇæí¨æà DWÜ CÈÉ®Ü ÖÜÚÛ ÊÜÃæWæ PÜÈ£¨Üª DñÜ PæÆ PÝÆ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜÃæãí©Wæ ÖÜÚÛWÜÙÜÆãÉ TÝÓÜX ÇæàÊݨæàËWÝÃÜÃÜá ÖÜáqrPæãí ÓÜÖÜPÜÄÓÜᣤ¨Üª®Ý¨ÜÃÜã, B ÊæàÙæ¿áÇæÉà Jí¨ÜÐÜár w¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ CÊÜÃÝÂÃÜã ÓÜPÝìÃÜ©í¨Ü A—PÜêñÜ ÖÜ|ÊÜ®Üá° Ÿwx ¨Üí«æ¿áÈÉ ñæãvÜXÔ PÝÓÜá ÇæçÓæ®…Õ ±Üvæ¨Üá Ÿwx ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ¨Üí«æWæ GíqÅ ®ÜvæÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖÝWÝX CÈÉ®Ü ÆQÒ$¾àÓÝWÜÃÜ ÓÝÌËáWèvÜ Pæãqr¨Üª™. C¨æà ÊæàÙæWæà Ÿwx ÊÜÞµ¿Þ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü WÜÊáÜ aÜí¨ÜůWæ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá ®ÜPÜãR ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà CÊÜñÜᤠCÈÉ ÊÜÓÜíñÜ GíŸ ¿ááÊÜ£Áãí©Wæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw Ÿwx ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜáÊÜ ÎÅàÃÜíWܱÜor|¨Ü ÊÝÓÜá, ¨ÝªÃæ. CÊÜÃÜ ¨Ýí±ÜñÜÂPæR ÓÝÌ£ ÊÜáñÜᤠ²Å࣠GíŸ ÍÜíPÜñ Ü ™³Ü , PÜãvÜÆPÜá±æ³ ÊÜáÖܨàæ ÊÜ®íÜ ¥ÜÊÃÜ áÜ Pæãàq ÊÜáá¨Ýª¨Ü Öæ|á¡ ÊÜáPÜRڨܪÃÜá. WÜÙÜ ÇæPÜRPæR ñÜãWÜáñݤÃæ. ×í¨æÇÝÉ ÖÜñÜᤠ±ÜÓæìíoá ×àXÃÜáÊÝWÜÇæà aÜí¨ÜůWæ ÖæãÓÜÚÛ¿áÈÉ B±Ü¤ ÇæPÜR¨ÜÈÉ ŸwxWæ ÖÜ| PæãvÜᣤ¨Üª ¨Üí«æPæãàÃÜÃÜá ®Ý¨ÜÊÜ®Üá PÜáÊÜÞÃ… AÈ¿ÞÓ… ¸æOæ¡ PÜáÊÜÞÃ…. DWÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜÃÜÓæ¿á®Üá° Ÿ¨ÜÈԨݪÃæ. ÓÝÆ Pæãor DñÜ®Ü ñÜí¨æ bPÜR|¡ ÓÜáñÜ¤È®Ü ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ¸æOæ¡ ÃæçñÜÃÜ gËáà®Ü®Üá° ÓæàÇ… AXÅÊæáíp… ÊÜÞwÔ ÊݱÝÃÜ ÊÜÞw iàÊÜ®Ü ÓÝXÓÜᣤ¨ÜªÄí¨Ü FÄ®Ü PæãÙÜáÛÊÜ D ¨Üí«æPæãàÃÜÃÜá, Jí¨Üá ÊæàÙæ ÓÝÆ g®Ü BñܮܮÜá° ¸æOæ¡ bPÜR|¡ Gí¨æà PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá.

PæãÇæ¿Þ¨Ü ÃÜËaÜí¨ÜÅ™

±Üv¨ æ Ê Ü Ü ÖÜ| ×í£ÃÜáXÓÜ©¨Üê æ B ÃæçñÃÜ Ü gËáà®Ü®Üá° ÓÜÈàÓÝX ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÄWæ ŸÃæÔPæãívÜá ¹vÜáñݤÃæ. Cí¥Ü¨ã æ í¨Üá APÜÅÊáÜ Ÿwx ¨Üí«æ¿á ÊÜáãÆPÜÊæà CÈÉWæ ÓÜËáà±Ü¨Ü ±Üí±… ÖèÓ… ÖæãÓÜÚÛ¿áÈÉ aÝȤWæ Ÿí¨ÜÊÜ®Üá Êæã®æ° Óæ±ÜríŸÃ… ÖÜ®æ°ÃÜvÜÃÜ ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ PæãÇæ¿Þ¨Ü aÜí¨ÜÅ AÈ¿ÞÓ… ÃÜË aÜí¨ÜÅ™. D FÄ®ÜÈÉ aÜí¨ÜáÅˮܨÜá Ô§£ ÊÜíñÜ PÜáoíŸ. DñÜ®Ü ñÜí¨æ ®ÝWÜÃÝg±Ü³ ¯Wæ ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ…, ÃÜËaÜí¨ÜÅ™, ÃÜÊæáàÍ…, ÓÜá«ÝPÜÃ… GíŸ ®ÝÆÌÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá. D

bPÜR|¡¯Wæ ¸æOæ¡ ÊݱÝÃÜ ¹orÃæ ¸æàÃæ B¨Ý¿áËÆÉ ¨ÜªÄí¨Ü, ŸvÜñÜ®Ü¨Ü ¸æàWæ¿áÇæÉà ¸æÙ橨ܪ JŸº®æà ÊÜáWÜ PÜáÊÜÞÃ…, bPÜRí©®ÜÇæÉà FÃÜá ¹oár ¨Üáw ¿áÆá ¸Ýí¸æWæ ÖæãÃÜoá ÖæãàX¨Üª™. AÈÉ PæÆ PÝÆ ®èPÜÄ ÊÜÞw, Jí¨ÜÐáÜ r ÖÜ| ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜÞw PæãívÜá DWæY ®ÝÇæR$ç¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ÊݱÜÓÜá FÄWæ Ÿí©¨Üª™. ×àWæ FÄWæ ×í©ÃÜáX¨Ü PÜáÊÜÞÃÜ PæÆ ©®Ü WÜÙÜÇæÉà aÜí¨ÜÅ®æãí©Wæ B£¾à¿á®ÝX¨Ýª®æ. ÊÜááí¨æ CŸºÃÜã JpÝrXÁáà FÃÜÈÉ Ÿwx ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜ ñæãvÜX¨ÜÃÜá. PæÆ ©®ÜWÜÙÜÈÉÁáà D ¨Üí«æ FÄ®Ü ÖæãÃÜPÜãR ËÓܤÄÔ ÊæáçÓÜãÄ®Ü ËË«Ü ŸvÝÊÜOæ WÜÙÜÈÉ CŸºÃÜã JpæãrqrWæ ŸwxWæ ÖÜ| PæãvÜñã æ vÜX¨Üê áÜ . ËPÝÅíñ… PÝTÝì®æ¿á PÝËáì PÜÃÜ ŸÚÁáà CÊÜÄŸºÃ¨ Ü áÜ ÆûÝíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá¿á Ÿwx ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ËñÜᤙ. ÖæãÓÜÚÛ ÓÜáñܤ&ÊÜááñܤ 騆 ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ APÜÅÊáÜ CÔ³àoá AvæxWÜÙÜá ®Üvæ ¿áᣤ¨ÜªÄí¨Ü, AÈÉWæ ÊæáçÓÜã Ä®Ü PÜáí¸ÝÃÜ Pæã±ÜÆ ³ á, Êæáào WÜÚÛ™, Pæ.BÃ…. ±ÝñÜQ ¸æOæ¡ PÜáÊÜÞÃÜ GÓ…, ¸æÙÜWæã ÙÜ¨Ü ±ÜíoÃÜáWÜÙÜá Aí¨ÜÃ…&¸ÝÖÜÃ… gãhÝvÜÆá ±ÜÅ£¯ñÜ ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÈÉ ©®ÜÊæäí¨ÜPæR ÆûÝíñÜÃÜ

ÎÅàÃÜíWܱÜor|¨Ü Ÿwx »ÜãñÜPæR ÊÜáñæã¤í¨Üá Öæ| ¹ñÜá¤

wÓæíŸÃ… 22 2011

PÜáƱܣ vÝ.ÍÜÊÜáì


ÊݱÜÓÜá ŸÃÜᣤ¨ÝªWÜ ÊÜáñæ¤ ¨ÜQÒ| ÊÜÆ¿á¨Ü wÔ² Óæãà¯¿Þ PÝÀá®… Ÿãñ…¯í¨ÜÇæà PÜÃæ ®ÝÃÜíW…, GÔ² ËàÃܻܨæÅàWèvÜ, Ÿí©¨æ. ñÝ®Üá PÜáÊÜÞÃ… ÊÜÞñÜ®Ý C®…Õ±æPÜrÃ… ¸ÝÙæàWèvÜ ÓæàĨÜíñæ vÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÝX BñÜ ÖæàÚPæãíw ×Ä¿á A—PÝÄWÜÙÜá ÓܧÙÜPæR Ÿí¨Üá ¨Ýª®æ. ÊÜáÃÜá©®Ü Aí¨ÜÃæ wÓæíŸÃ… ±ÜÄÎàÆ®æ ÊÜÞw¨ÝªÃ.æ BWÜ ±ÜËñÝÅ GÃÜvÜÃÜí¨Üá gËáà®Üá ñæãàÄÓÜáÊÜâ ÃÜ®Üá° EÔÃÜáWÜqrÔ ÓÝÀáÔ, ¨ÝX ®Üíg±Ü³ ÖæàڨݪÃæ. A¨ÜÃÜíñæ ÊÜáíaÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáÆXÔ ÖÝÔWæWæ wÓæíŸÃ… GÃÜvÜÃÜí¨Üá ¸æÙÜWæY ¸æíQ ÖÜbcÃÜáÊÜ AíÍÜ Ÿ¿áÇÝX¨æ. ÊÜáPÜRÚŸºÃÜ®Üã° PÝÇæàiWæ ¹oár A—PÝÄWÜÙÜá ÊÜá®æ¿á®Üá° ±ÜÄÎàÈ ñÜÊÜá¾ ±ÝÆá¨ÝÃÜ ÃÜËÍÜíPÜÃ… GíŸá C®…Õ±æPÜrÃ… ¸ÝÙæàWèvÜ Ô¨ÝWÜ pæàŸÇ… ÊæáàÇæ Pݵ¿á ÊÜÊÜÃÜ gñæ ®Üíg±Ü³ ¹vÜ©Wæ ÖæãÃÜ WÝÉÓÜá, Ô× £íw CqrÃÜáÊÜâ¨Üá q¨ÝªÃæ. AÐæãr£¤WÝWÜÇæà Aí¨ÜÃæ ÖÜñÜᤠÊÜáãÊÜ WæãñݤX¨æ. AÈÉWæ D PæãÇæ¿á®Üá° ±ÜÄbñÜÃÝÂÃæãà ñæ¤íoá ÖÝWÜã ÖÜ®æã°í¨Üá IÊÜñæ¤íoPæR GÃÜvÜá ¸ÝÄ ÊÜÞw¨ÝªÃæ GíŸá¨Üá A—PÝÄWÜÚWæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ PÝÀá®… Ÿãñ…¯í¨Ü PÜÃæ ÊÜÞw¨Ü PÜáÊÜÞÃ… ñÝ®Üá ¿ÞX¨æ. BWÜ ±ÜËñÝÅÃÜ WÜívÜ ®Üíg±Ü³®ÜÊÜÃÜ®Üá° gËáà¯®Ü ŸÚ PÝ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨ÝX Öæàڨݪ®æ. ËaÝÃÜOæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. BñÜ ÖæàÚ¨Ü PÜñæ PæàÚ¨Ü ±ÜËñÝÅ ÖÜñæ A—PÝÄWÜÚWæ DñÜ®æà D PæãÇæ ÊÜÞw, ®ÝoPÜ ®Üíg±Ü³ ÖÝWÜã ÃÜËÍÜíPÜÃ… CŸºÃÜã ¹vÜ©¿á ÊÜÞvÜᣤß Ü ÖÜá¨Üá GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü PÝw¨æ. B¨ÜÃæ gËáà¯Wæ Öæãà¨ÜÃæ AÈÉ ¿ÞÃÜã CÃÜÈÆÉ. BñÜ wÔ² Óæãà¯¿Þ ®ÝÃÜíW… AÊÜÓÜÃÜPæR ¹©ªÆÉ. Pæãor Êæã¸æçÇ… ®ÜíŸÄWæ PÜÃæ ÊÜÞw¨ÜÃæ B ®ÜíŸÃ… C®…Õ±æPÜrÃ…WÜÙÝ¨Ü ¸ÝÙæàWèvÜ, ÊÜÞÆñæàÍ…, GÓæÕ$ç AÔ¤ñŲ̈ÜÈÉÆÉ Gí¨Üá Ÿí©¨æ. ¸æÙÜWæY BñÜ PÜÃæ ԨܪÃÝgá ÓæàĨÜíñæ PæÆÊÜÃÜ ®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ËÍæàÐÜ ÊÜÞw¨Üª ®ÜíŸÄWæ ÊݱÜÓÜá ´æäà®Üá ÊÜÞw¨ÜÃæ ñÜívÜ ÃÜbÔ ÓÜÊÜáWÜÅ ñܯTæ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ B¨æàÍÜ A¨Üá PÝÀá®… Ÿãñ… GíŸá¨Üá ±Üñ椿ÞX¨æ. ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ¿ÞÃæãà ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚÃܸæàPÜá Aí¨ÜáPæãívÜ ®Üíg±Ü³ Êæã¸æçÇ… wàpæàÇ…Õ ñÜÊÜá¾ WæÙæ¿á®æãí©Wæ Fo ÊÜÞw gËá௮ÜÇæÉà C®…Õ±æPÜrÃ… ¸ÝÙæàWèvÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅPÜÃÜ| PÝÆ PÜÙ橨ݪÃæ. ÊÜá«ÝÂÖÜ° Jí¨Üã IÊÜñܤÃÜ ÓÜáÊÜÞ ÊÜ×Ô¨ÜÃÜã ñܯTæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¯ÔÕàÊÜáÃÜá. ÄWæ ®Üíg±Ü³®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ¸ÝwWæXÃÜáÊÜ ÃÝgá AÊÜÃÜá ÔÔ¹¿áÈÉ GíŸáÊÜÊÜÃÜá PÜÃæ ÊÜÞw ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æÀáí¨Ü 豆 ¨ÝªWÜ ®ÜWÜÃÜ¨Ü Ãèw ÄàñÜ ÖæãWæ ŸÃÜᣤ¨æ, ¸æàWÜ Ÿ¯° Aí©¨ÝªÃæ. B®Üí WÜÙÜ ®ÜvÜ ÊÜááĨÜá ñÜÃÜ AÊÜÃæà ÓÜáŸÅÖܾ|±ÜâÃÜ ±æäÈàÓ… ÖÝWÜã ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ´æçÃ… Gíi®…®ÜÊÜÄWæ PÜÃæ ÊÜÞw ËÐÜ¿á £ÚÔ ÊÜÃÜá. ÖÜÆÊÝÃÜá ¨ÝªÃæ. ±æäÈàÓ… ÖÝWÜã ´æçÃ… Gíi®…®ÜÊÜÃÜá G®…PèíoÃ… Ÿí¨Üá ¸æíQ ®Üí©Ô ®æãàw¨ÜÃæ ±ÜËñÝÅ Öæ|ÊÝX ÊÜÞw¨Ü Qà£ì¿áã ÃÜáÊÜâ¨Üá ±Üñ椿ÞX¨æ. AÊÜÄX¨æ. DWæY ËÍæàÐÜ ñÜívÜ PæÆ £íWÜÙÜ ×í¨æ D Zo®æ¿á ËÐÜ¿á £Ú¿áᣤ¨Üªíñæ ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÓÜáŸÅÖܾ|±ÜâÃÜ wÔ² Óæãà¯¿Þ ®ÝÃÜíW… gíq ±æäÈàÓ… B¿ááPܤ ±ÜÅ|¸… ÊæãÖÜí£, sÝOæWæ Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ÃÜá±ÝÀá Pæç Ÿ¨ÜÇÝWÜᣤñÜᤙ. AíñÜÖÜ Aí¨ÜÃ…& ¸ÝÖÜÃ… AvæxWÜÚWæ ŸÃÜáÊÜ ±ÜíoÃÜáWÜÚWæ ©®Ü¨Ü ÇæPÜR¨ÜÈÉ ËáàoÃ… ŸwxWæ CŸºÃÜã hæãñæ¿ÞXÁáà ÖÜ| ÖÝQ¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ CÊÜÃÜ Ÿwx ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ©Ë®ÝX ¸æÙæ©ñÜᤙ. ¿ÞÊÝWÜ ËáàoÃ… Ÿwx ¨Üí«æ¿áÈÉ PæçñáÜ í¸Ý

WÜÙÜá DñÜ®Ü ŸwxWæ gÊæá¿ÞX Öæãà¨ÜÊÜâ. C¨æãí¨Üá ¨Üí«æÀáí¨ÜÇæà ©®ÜÊæäí¨ÜPæR IÊÜñÜᤠÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác ¨Üáw¿áᣤ¨Üª PÜáÊÜÞÃÜ ñܮܰ CÔ³àoá Avæx ÊÜáñÜᤠŸwx ¨Üí«æ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáX ÖæãàX¨Üª. D ×í¨æ BñÜ®Ü ±ÝÆá¨ÝÃÜ®ÝX¨Üª ÃÜËaÜí¨ÜÅ A|¡í©ÃÜ ÊÜÞñÜá PæàÚ ÓÜÌƳ Ÿ¨ÜÇÝ X¨Üª. ×í©®Üíñæ ËáàoÃ… Ÿwx ¨Üí«æ Pæç ¹oár™, PÜwÊæá ¨ÜÃܨÜÈÉ ŸwxWæ ÖÜ| PæãvÜñæãvÜX¨Ü. PÜÙæ¨Ü WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀᤠaÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ² ¸æíŸÈñÜ A»Ü ¦ì¿ÞX ¯íñÜá Wæ¨Ü᪠Ÿí©¨ÜªÄí¨Ü PæÆ ©®ÜWÜÙÜÇæÉà FÄ®ÜÈÉ ñܮܰ CÊæáà g®Üã° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãíw¨Üª™. C¨æà ÊæàÙæWæ ÖæãÓÜÚÛ ÊÜáñÜᤠÓÜáñܤ& Öæ㣤 EÄ¨Ü ±ÝñÜQ¿á ÊÜá®æ ÊÜááñÜ¤Æ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ PÜáÊÜÞÃÜ®Ü Ÿwx ÊÜÂÊÜ PÝÓÜá Ÿíñæãà, Aí©¯í¨ÜÇæà ¸æOæ¡ PÜáÊÜÞÃÜ ñܮܰ ÖÝÃÜPæR ÖæãvæñÜ ¹ñÜᤙ. DñÜ®Ü ËáàoÃ… Ÿwx ÊÜÃÜÓæ Ÿ¨ÜÇÝÀáԨܪ. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà Ÿwx ¨Üí«æ ¨Üí«æWæ Öæ¨ÜÄ¨Ü g®Ü, PÜwÊæá Ÿwx ¨ÜÃܨÜÈÉ ÖÜ| ¿áÈÉ ¨Üáw¨Ü ÖÜvܸæ ÖÜ|©í¨Ü ÖæãÓÜÚÛ¿áÈÉ ÔWÜᣤ¨Üª ÃÜËaÜí¨ÜÅ®Ü ŸÚÁáà ÖæaÝcX ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜ ©Ë®Ý¨Ü ŸíWÜÇæ G¹ºÔ¨Üª. DWæY GÃÜvÜá ÊÜÐÜì¨Ü ñæãvÜX¨ÜÃáÜ . C¨ÜÄí¨Ü aÜí¨ÜÅ®ã æ í©Wæ i©ªWæ ¹¨Üª ×í¨æ ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX Ÿwx ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜáÊÜ Gí¨Üá PÜáÊÜÞÃÜ Jí¨æÃÜvÜá ¸ÝÄ BñÜ®æãí©Wæ FÄ®Ü aÜí¨ÜÅ®æãí©X®Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ aÜáPݤ ÊÜÞwPæãí g®ÜÃÜ G¨ÜáÄ®ÜÇæÉà ÊÝWÝ̨ÜQRÚ©¨Üª™. B¨ÜÃæ FÄ w¨Üª™. D ÊæàÙæWæ FÄ®ÜÈÉ PÜáÊÜÞÃÜ ÖÜ| Pæãor ®ÜÈÉ aÜí¨ÜÅ®Ü ÓÜíŸí—PÜÃÜá ÖæbcÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Öæ¨ÜÄ ÊÜÄWæ ¯àvÜᣤ¨Üª QÃÜáPÜáÙÜ ®æãàw¨Ü aÜí¨ÜÅ®Ü A|¡í ÓÜáÊÜᾯ¨Üª®Ý¨ÜÃÜã, DWæY Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ ©ÃÜá BñÜ®Ü ÓÜÖÜÊÝÓÜ ¹vÜáÊÜíñæ ñÜÊÜᾯWÜã aÜí¨ÜŮܮÜá° ¸æàÃæ FÄWæ GñÝØQPæãívÜá ÖæãàX ñÝQàñÜá ÊÜÞw¨ÜªÄí¨Ü BñÜ®Üã PÜáÊÜÞÃÜ®æãí©X®Ü ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝQ¨Üª™. AÊÜñÜᤠDñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ Pæ.BÃ…. ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜ ÓÜíŸí«Ü PÜw¨ÜáPæãíw¨Üª™. GÓ…. ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ QvÝ°±… PæàÓÜá ¨ÝS ÊÜááí¨æ, Pæ.BÃ….GÓ… ±æäÈàÓÜÃã æ í©Wæ wàÆá ÇÝXñÜᙤ . AÊÜñáÜ ¤ ¸æO¡æ PÜáÊÜÞÃܯí¨Ü »ÜgìÄ ±ÜÅÓÝ¨Ü PÜá¨ÜáÄÔPæãívÜ ¸æOæ¡ PÜáÊÜÞÃÜ ÖæãÓÜÚÛ¿á PÝÆáÊæ £í¨Ü AÈÉ®Ü ±æäÈàÓÜÃÜá PæàÓÜ®Üá° ÖÜÙÜÛ ×wԨܪÃÜá. HÄ ÊæáàÇæ ñÝ®æà ÓÜÌíñܨæãªí¨Üá Aí¨ÜÃ…& CŸºÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÖÝPÝÂo ®Üvæ©ÃÜáÊÝWÜÇæà ¸ÝÖÜÃ… gãgá Avæx ñæÃæ¨Ü. AÈÉWæ CÔ³àoá ÊÜáívÜ iÇæÉWæ ÖæãÓܨÝX GÔ³ PèÍÜÇæàí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ… BvÜÆá ŸÃÜáÊÜÊÜÄWæ ©®Ü¨Ü ÇæPÜR¨ÜÈÉ ŸwxWæ ÖÜ| Ÿí©¨ÜªÃÜá. Ÿí¨Ü ÖæãÓܨÜÃÜÈÉ ÊÜáívÜ嬆 gáWÝÄ PæãvÜñæãvÜX¨Ü. PæÆÊÜÃÜ b®Ü°¨Ü aæç®Üá, EíWÜáÃÜ AvæxWÜÙÜ®Üá° ÊÜáábcÔ, ÄQÅÁáàÍÜ®… PÜɸ…WÜÙÜ ÖæÓÜÄ

wÓæíŸÃ… 22 2011

±ÜâívÜá ±æäàPÜÄWÜÙÜ®Üá° FÃÜá ¹wԨݪÃæ. ÖÜvÝ Çæ¨Ü᪠ÖæãàX¨Üª PÝ®Üã®Üá ÓÜáÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜÄ ¨ÝÄWæ ñÜí©¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ ¸ÝÙæàWèvÜÃÜá Êæã¨ÜÆá ®Üíg±Ü³®ÜÊÜÃÜ Êæã¸æç騆 PÝÇ… wpæàÇ…Õ ±ÜÄÎà Æ®æ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. Zo®æ ®Üvæ¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ BñÜ ¹vÜ©¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ±Üñ椿ÞX¨æ. ×àWÝX D PÜêñÜ嬆 ×í¨æ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ PæçÊÝvÜ˨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜá®ÜWÜívÜá ®Üíg±Ü³ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ ÊÝX ËaÝÃÜOæ ÊÜÞw¨ÝªÃæ.

ÖÜávÜáX Pæãor PÜãÉ

PÜáoáíŸ¨Ü ËÊÜÃÜ, ÓÜíŸí—PÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì, WæÙæ ¿áÃÜá, ±ÜÄaÜ¿áÓܧÃÜá ×àWæ GÆÉÃÜ ËÊÜÃÜ ±Üvæ© ¨ÝªÃæ. AÐÜár g®ÜÃÜ ±æçQ ±ÜËñÝÅÃÜ AíñÜÂQÅÁáWæ ¿ÞÃÝÂÃÜá Ÿí©¨ÜªÃÜá, ¿ÞÃÝÂÃÜá Ÿí©ÃÜÈÆÉ ™GíŸ ËÊÜÃÜ ÓÜíWÜÅ×ԨݪÃæ. D ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ PÜáÊÜÞÃ… GíŸáÊÜÊÜ®Üá ´æäà®… ÊÜÞw gËáà®Üá ñæãàÄÓÜÆá PÜÃæ¨Ü ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ®Üíg±Ü³™, ¸ÝÙæà WèvÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí©¨ÝªÃæ. BWÜ BñÜ PÜÃæ ÊÜÞw¨Ü ®ÜíŸÃ… ¯àw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ B ®ÜíŸÃ… PÝÀá®… Ÿãñ… BX¨ÜªÄí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÁãàg®ÜÊÝXÆÉ™. PÜvæWæ BñÜ Pæãor Êæã¸æçÇ… ®ÜíŸÃ… PÜvæ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄԨݪÃæ. B ®ÜíŸÃ… aÝÆ®æ¿áÈÉ CÆÉÊÝX¨Üª Äí¨Ü B ÍÜÅÊÜá PÜãvÜ ÊÜÂ¥ÜìÊÝX¨æ. B®ÜíñÜÃÜ ±ÜË ñÝÅÃÜ AíñÜÂQÅÁáWæ ¸ÝÃÜ©ÃÜáÊÜÊÜÃÜ ±Üqr ÊÜÞw ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ×®æ°Çæ ÓÜíWÜÅ×ԨݪÃæ. BWÜ PèÎ¿á ŸWæY A®ÜáÊÜÞ®Ü Ÿí©¨æ. BñÜ®Ü ŸWæY ®Üíg±Ü³ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ÊÜáWÜÙÜá ÃÜÊÜÞ ŸÚ PæàڨݪÃæ. "AíPÜÇ… AÊÜ®Üá ±æäQì ¥ÜÃÝ C¨Üª' Gí¨Üá ÊÜáWÜÙÜá ÃÜÊÜÞ ÖæàڨݪÙæ. ±ÜÅ|¸… ÊæãÖÜí£ ¸ÝÙæàWèvÜÃÜíñÜÖÜ

9

±ÜÙÜX¨Ü A—PÝÄWÜÚWæ AÐærà ÓÝPÜá, ñÜPÜÒ| hÝWÜêñÜ ÃÝ¨Ü AÊÜÃÜá, EñÝÕ× GÓæÕ$ç ԨܪÃÝgáÃÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÚÔ PèÎP…®Ü®Üá° sÝOæWæ PÜÃæÔ BñÜ®Ü ¸æ®Üá° ÊÜááÄ ¿ááÊÜíñæ ÇÝt ¹àԨݪÃæ.

ÓÜñÜ ÖæàÚ¨Ü ÖÜíñÜPÜ

BWÜ BñÜ "ÓÝÃ… ®Ý®æà PæãÇæ ÊÜÞw¨Ü᪙. ®Ý®Üá PÜáwñÜ, CÔ³àoá aÜoWÜÚWæ AíqPæãíw ¨ÜªÄí¨Ü ÖÜ| ¸æàQñÜᤙ. ®Üíg±Ü³ PÝÄ®ÜÈÉ KvÝ vÜᣤ¨ÜªÄí¨Ü, AÊÜÃÜ ±Ü£° Êæáç ñÜáí¸Ý ŸíWÝÃÜ ÖÝQPæãÙÜáÛ£¤ ¨ÜªÄí¨Ü GÓæÕ$ç ԨܪÃÝgá A¨Ü®Üá° ¨æãàaÜÆá ®Ý®æà ±ÝÉ®… ÊÜÞw¨æ. GÃÜvÜã¾ÃÜá ÊÝÃÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ Ÿí¨æ. BWÜ AÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá, Añæ¤ GÆÉÃÜã ÊÜá®æ¿áÈɨܪÄí¨Ü H®Üã ÊÜÞvÜÇÝWÜÈÆÉ™. B®ÜíñÜÃÜ PÜáÊÜÞÃ… ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ PÜÃæ ÊÜÞw ®Üíg±Ü³®Ü®Üá° ¹vÜ ©Wæ ÖæãàWÜáÊÜíñæ ÊÜÞw¨æ. AÊÜÃÜ ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÝWÜ ±ÜËñÝÅ JŸºÃæà C¨ÜªÃÜá. Pݵ&£íw PæãorÃÜá. AÊÜÃÜá AvÜáWæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ¨ÝªWÜ ×í©¯í¨Ü ÖæãàX PÜñÜᤠ×ÓÜáQ Pæãí¨Üá ÖÝQ¨æ. C¨Üá BñܾÖÜñæ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÝWÜÈ Gí¨Üá AÊÜÃÜ ÊÜáêñܨæàÖÜÊÜ®Üá° ÊÜáíaÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáÆXÔ ¸æíQ ÖÜbc¨æ. B ÊÜá®æ ¿áÈɨܪ BÃÜá®ÜãÃÜ IÊÜñÜᤠWÝÅí b®Ü°™, ÊÜáãÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ ÖÜ| ¨æãàbPæãívÜá ±ÜÃÝ Ä¿Þ¨æ' Gí¨Üá PÜ¥æ Öæàڨݪ®æ. AÐÜãr b®Ü° ÖÝWÜã ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÄPÜÊÜÄ ÊÜÞw¨Ü ±æäÈàÓÜÃÜá ±ÝñÜQ¿á®Üá° hæçÈWæ ¹oár Ÿí©¨ÝªÃæ. wÔ² Óæãà¯¿Þ ®ÝÃÜíW… ÖÝWÜã C®…Õ±æ PÜrÃ… ¸ÝÙæàWèvÜÃÜ gÊݸݪĿááñÜ ñܯTæÀáí¨Ü ¯Ðݳ² ®Üíg±Ü³ hæçÆá ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üá ñܲ³¨ÜíñÝX¨æ. B¨ÜÃæ ±ÜËñÝÅÃÜ B CŸºÃÜá ÊÜáPÜRÚWæ ÓÜñܤ AÊÜá¾ ÊÜáñæ¤ ¨æãÃæñÝÃæÁáà?

®ÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª APÜÅÊÜá ¨Üí«æWæ PÜwÊÝ| ÖÝQ ÊÜááÖÜãñÜìËQR¨Üª™. BñÜ®Ü aÜÆ®ÜÊÜÆ®Ü¨Ü ŸWæY PÜ~¡ ¨ÜªÃÜá. ×àXÃÜáÊÝWÜÇæà GÔ³ ÓÝÖæàŸÄWæ ±Üí±… qr¨Üª PÜáÊÜÞÃÜ, Êæã®æ° wÓæíŸÃ… ÖÜ®æ°ÃÜvÜÃÜ ÖèÓ… ÖæãÓÜÚÛ ÓÜáñܤ&ÊÜááñܤ ®Üvæ ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ aÜí¨ÜÅ Gí©®Üíñæ ¿ááÊÜ APÜÅÊÜá CÔ³àoá AvæxWÜÙÜ KvÝvÜáÊÜ FÃÜ ÖæãÃÜX®Ü ÖÜÄg®Ü ÊÜÞ×£ ÔQRñÜᤙ. A¨æãí¨Üá ©ÊÜÓÜ PÝÇæã௿á ÓÜPÜìÈÉ®ÜÈÉ ÖæãíaÜá ÓÜÚ§ à¿á ±æäÈàÓÜÃÜ WÜÊáÜ ®ÜPã Ü R ñÝÃܨ,æ ÖÝQ PÜáÚ£¨Ýª®æ. ®ÝWÜ®ÜÖÜÚÛ PÜvæ ñÜÊÜá¾ ÓÝR$Ìv…®æãí©Wæ AÈÉWæ Öæãà¨Ü Àáí¨Ü ñܮܰ PÝÄ®ÜÈÉ Ÿí¨Ü aÜí¨ÜÅ PèÍÜÇæàí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ…, ñÝÊæ䟺Ãæà ÓÜPÜìÈÉ®ÜÈÉÚ¨Üá ¿ÞÃæãí©Wæãà ®æàÃÜÊÝX PÜáÊÜÞÃÜ®Ü Avæx¿áÈÉ Êæã¸æçÈ®ÜÈÉ ÊÜÞñÝvÜᣤÃÜáÊÝ CÔ³àoá BvÜÆá Ÿí¨ÜÊÜÃÜíñæ PÜáÚñÜá WÜÇæà, GÃÜvÜá Pæç¿áÆãÉ aÝPÜá AÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÖÜ|¨Ü ÊÜ×ÊÝoá wÊæçGÔ³ PÜÇÝ PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì ×w¨ÜáPæãívÜá ×í©¯í¨Ü Öæãà¨Ü ®æãàw ÖèÖÝĨܪÃÜá. PæÆ ÓÜÊÜá¿á¨Ü ÊÜ®æà Êæã¨ÜÈWæ aÜí¨ÜáÅ訆 WÜío ®ÜíñÜÃÜ ñÜÊÜá¾ ÓÝR$Ìv… PÜÃæÔ AÈɨܪÊÜÃÜ®æ°ÇÝÉ Ÿí— 騆 ŸÚ ŸÆWæç®ÜÈɨܪ aÝPÜá˯í¨Ü ŸÆÊÝX Ô¨ÝWÜÇæà Avæx¿áÈÉ PÜáÚñÜá Ÿwx ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ®Üvæ CĨÜá GÙ橨ݪ®æ. ®æñܤÃÜá «ÝÃÝPÝÃÜÊÝX ÖæãÃÜ ÓÜᣤ¨Üª PÜáÊÜÞÃܯWæ AÊÜÃÜá GÔ³ Gí¨Üá Wæãñݤ Ÿí©¨æ. B[ÝñÜ©í¨Ü ×í¨ÜPæR £ÃÜáX¨Ü aÜí¨ÜáÅ ¨Ü¨Ü᪙. A®ÜíñÜÃÜ PèÍÜÇæàí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ… ñÜÊÜá¾ Êݲ¤ 訆 ÖæãpærWæ PÜáÊÜÞÃÜ ÃÜ»ÜÓÜ©í¨Ü aÝPÜá ®ÜáXYÔ ¿áÈÉ A®Ü—PÜêñÜ gãgá Avæx ®Üvæ¿áᣤ¨ÜªÃÜã ¨ÝWÜ A¨Üá ¸æ¯°®Ü ÊÜáãÙæ ÓæàÄPæãíw¨æ. GÃÜvæà ÓÜáÊÜ᯾ ¨Üª Pæ.BÃ….GÓ….®Ü GÓæ$Õ ç ²ÅàñÜí®Ü®áÜ ° ÓÜÓí³æ v… CÄñÜPæRà aÜí¨ÜÅ Wæãà|á aæÆáÉ£¤¨ÜªíñæÁáà, ×w ÊÜÞw CÇÝTæ¿á »ÜÅÐÜrÄWæ ¹Ô ÊÜááqrԨܪÃÜá. ¿áÆá Ÿí¨Ü g®ÜÄWæ aÝPÜá˯í¨Ü ¸æ¨ÜÄÔ ñܮܰ D Zo®æ¿á ®ÜíñÜÃÜ aÜí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠ¸æOæ¡ ¸æçP…®ÜÈÉ ±ÜÃÝÄ¿Þ¨Ü PÜáÊÜÞÃÜ ÎÅàÃÜíWܱÜor|¨Ü PÜáÊÜÞÃÜ®Ü ®ÜvÜá訆 ¨æÌàÐÜ ÖæaÝcXñÜᤙ. B®ÜíñÜÃÜ ±æäÈàÓÜÄWæ ÍÜÃÜOÝX¨Ýª®æ. ÃæãbcWæ¨Üª FÃÜ g®Ü PÜáÊÜÞÃÜ Öæãà¨ÜÇæÉÇÝÉ aÜí¨ÜŮܮÜá° ñæWæ¿ááÊÜâ¨ÝX PÜáÊÜÞÃÜ®Ü ÊÜá®æWæ ®ÜáXY ¨Ýí«ÜÇæ ÊÜÞw, ¸æíQ ÊÜÞñÝw¨Ýª®æ. ÖÝWÝXÁáà PæãÇæWæ Jí¨Üá ÖÜbc ñÜÊÜá¾ ÃæãàÐÜ £àÄÔPæãíw¨ÝªÃæ. ÊÝÃÜPæR ÊÜááíaæ aÜí¨ÜÅ®Ü ÓÝ訆 ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÃÜíWܱo Ü | r ¨Ü wÊæçGÔ³ aÜí¨ÜÅ®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá PÜÇÝ PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì GaæcñÜá¤Pæãíw¨ÝªÃæ. AÈÉàWÜ PÜáÊÜÞÃܯWæãí¨Üá C®…Õ±Pæ ÃrÜ … ÊæíPÜpàæ Í…, GÓæ$Õ ç ÃÜÊáæ àÍ…ÃÜí¥Ü SvÜPáÜ R WÜ£ PÝ~ÓÜÆá BñÜ®Ü ±æäÈàÔíW… ÊÜÞvÜáÊÜ A—PÝÄWÜÙÜ ñÜívÜ˨æ. ÊÜá®æWæ ÖæãàX¨ÝªÃæ. wÊæçGÔ³ ÊæáàvÜÊÜáá¾ ñÜÊÜá¾ Êݲ¤¿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ AÊÜñÜᤠÊÜá®æ¿áÈÉ APÜÅÊÜá Ÿwx ¨Üí«æ, ÄQÅÁáàÍÜ®… PÜɹº®Ü ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ CÃÜ©¨ÜªÄí¨Ü ŸaÝ ®Üvæ¿ááÊÜ CÔ³àoá ¨Üí«æWæ PÜwÊÝ| ÖÝQ¨ÜÃÜã ÊÝ¨Ü PÜáÊÜÞÃÜ, ÓÝPÜá, PÝÊæàÄ £àÃÜ¨Ü ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ GÓæÕ$ç ÃÜÊæáàÍ… Aí¨æà aÜí¨ÜůWæ ÖÜñÝÂPÝívÜPæR ñæÃæ¹àÙÜáñܤ¨æ.


10

QÒ±ÜÅ PÝÅí£¿áÈÉ ÓæãàñÜ ¿áwx ÔGí PÜ®ÜÓÜá Pæç ¹orÃÜá! ÊÜáÃÜÚ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿ÞWÜÆá ÖÜÊÜ~ÓÜᣤ

ÃÜáÊÜ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áw¿áãÃܱܳ Êæã®æ° ü±ÜÅ PÝÅí£ ®ÜvæÓÜÆá ¿á£°Ô Ë´ÜÆÃݨÜÃÜã g®Ü ÊÜÄ £íWÜÙÜÈÉ ÃÝg ¹hæ²Wæ B±ÜñÜᤠPÝ©¨æ GíŸ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÃÜÊݯÓÜáÊÜÈÉ ÓÜ´ÜÆÃÝX¨ÝªÃæ.

ÔGí PÜ®ÜÓÜá

ÔGí ÖÜá¨æªÀáí¨Ü PæÙÜXÚ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ®æÊÜᾩ Àáí¨Ü ¯¨æÅ ÊÜÞvÜ¨Ü ¿áwxWæ D ÓÜÆ ü±ÜÅ PÝÅí£ ®ÜvæÓÜÆá ®æÃÜÊÝX¨Ü᪠ŸÙÝÛÄ WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ Ë«Ý®Ü ÓÜ»Ý ûæàñÜÅ¨Ü E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ´ÜÈñÝíÍÜ. ±Üûæà ñÜÃÜ A»Ü¦ì¿ÞX PÜ|QRÚ¨Ü ÎÅàÃÝÊÜááÆá ®ÜÆÊÜ ñݤÃÜá ÓÝËÃÜ ÊÜáñÜWÜÙÜ AíñÜÃÜ©í¨Ü ñÜÊÜá¾ ÓÜËáà ±Ü¨Ü ±ÜÅ£Óܳ—ì PÝíWæÅÓ…®Ü ÃÝÊÜá±ÜÅÓݨ… AÊÜÃÜ®Üá° ÓæãàÈÔ¨ÜÃáÜ . ¹hæ² ¸æãàwìWæà CÆɨÜíñæ ÓæãàñÜá ÓÜáÓݤX ÖæãàXñÜá¤. B PÜvæ ÃÝÊÜááÆá ±ÜÅaÜívÜ g¿á»æàÄ ¸ÝÄÓÜᣤ ¨ÜªíñæÁáà ¿áwxWæ ÔGí BWÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá ÊæãÙæÀáñÜÐærà AÆÉ, wÓæíŸÃ… C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜÃÜí¨Üá ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ Ë«Ý®Ü±ÜÄÐÜñ… aÜá®ÝÊÜOæ¿á®æ°à ®æ±ÜÊÝXoár PæãívÜá ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜ®Üá° PæÙÜXÚÓܸæàPÜá, B hÝWÜPæR ñÝÊÜâ Ÿí¨Üá PÜãÃܸæàPÜá GíŸ ÇæPÝRaÝÃÜPæR CÚ¨ÜÃÜá.

WÜvÜRÄ PÜíWÝÆá

±ÜûÜ¨Ü ÃÝÑóà¿á A«ÜÂûÜ ¯£®… WÜvÜRÄ ÓæàĨÜíñæ ÖÜÆÊÜ⠮ݿáPÜÃÜ gñæ ÊÜÞñÜáPÜñæ ®Üvæst ¿áwx, ®Ý®Üá ÔGí BWÜ©¨ÜªÃæ D ÓÜPÝìÃÜ ñÜáíŸ ©®Ü EÚ¿ááÊÜ ÆûÜ|WÜÙæà CÆÉ Gí¨Üá ÍÜáÃÜá ÖÜbc PæãívÜÃÜá. CÊÜñÜᤠÃÝÊÜááÆá ÊÜáñÜᤠPÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá Jí¨ÝX¨ÝªÃæ. ®Ü®ÜXÃÜáÊÜ ÊÜÞ×£¿á ±ÜÅPÝÃÜ ÃÝÊÜááÆá ÖÜ£¤ÃÜ H¯ÆÉ Aí¨ÜÃÜã ¹h沿á C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜá ÍÝÓÜPÜĨݪÃæ. Jí¨Üá ÊæàÙæ D hæãàw PÝíWæÅÓ… gñæ Pæç hæãàwÔ¨ÜÃæ Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÖÜñܤ£¤ÃÜ ®ÜãÃÝ C±Ü³ñÜᤠÊÜáñÜWÜÙÜ®Üá° Jí¨ÜáWÜãwÓÜáÊÜÈÉ ÓÜ´ÜÆÃÝWÜáñݤÃæ. ÖÝWæà®Ý ¨ÜÃÜã BX, wÓæíŸÃ… C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜÃÜí¨Üá ®Üvæ¿á ÈÃÜáÊÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ÓæãàñÜÃæ

ÃÝÊÜááÆá ÖÝWÜã PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá hæãàw

ÓæàÄPæãívÜá ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜ®Üá° GÊæá¾ÈÕ GÇæ ûÜ®…®ÜÈÉ ÓæãàÈÓÜáñݤÃæ. ×àWÝX ÓܨÜá ¯ÆáÉ ÊÜâ¨æà ¸æàvÜ AíñÜ ¿áwx ÊÜÃÝñÜ ÍÜáÃÜá ÊÜÞw¨Ü PÝƨÜÈÉ ±ÜÄÔ§£ AÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝXÁáà CñÜá¤. AÊÜ£¤®Ü ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ Wæ¨Üª ÃÝÊÜááÆá, ®Ü®Ü° ÍÜQ¤ H®Üá AíñÜ WæãñݤWÜ ¸æàPÜá Aí¨ÜÃæ GÊæá¾ÈÕ GÇæûÜ®…®ÜÈÉ ÓܨݮÜí¨Ü WèvÜ ÓæãàÆáÊÜíñæ ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸ ÇæPÝR aÝÃÜQRÚ©¨ÜªÃÜá. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá PÜãvÜ A¨æà ÇæPÝRaÝÃÜ¨Ü ±ÜÃÜÊÝX¨ÜªÃÜá. D AíÍÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔ PæãívÜá ñÜÊÜá¾ ¸æíŸÈWÜÃÜ ±æçQ PæÆÊÜÃÜá ÓÜ¨Ý ®Üí¨ÜWèvÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ Êæäàoá ÖÝPÜáÊÜíñæ ÊÜÞw, AÊÜÃÜá ÓæãàÆáÊÜíñæ ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸá¨Üá ¿áwx¿á ÇæPÝRaÝÃÜÊÝXñÜá¤. ±ÜûÜ¨Ü A—PÜêñÜ A»Ü¦ìWæà ÊÜáñÜ ÖÝPܸæàPÜá AíñÜ ±ÜûÜ¨Ü ÍÝÓÜPÜÄWæ ˱… Pæãqr¨ÜªÃÜã, ÃÝg ÓÜ»æ GÇæûÜ®… ¥ÜÃÜ JŸºÃÜá ÊÜáñæ㤟ºÄWæ ñæãàÄÔ Êæäàoá ÖÝPÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£ GÊæá¾ÈÕ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ CÆÉÊݨܪÄí¨Ü ñÜÊÜá¾ ¸æíŸÈWÜÃÜá ÓܨݮÜí¨Ü WèvÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÊÜáñÜ ÖÝQ¨ÜªÃÜã ±Üñæ¤ ÖÜaÜácÊÜâ¨Üá PÜÐÊ rÜ ÝWÜáñܨ ¤ .æ ×àWÝX ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃ®Ü áÜ ° ÓæãàÈÔ ¹væãà| AíñÜ ¿áwx ÁãàbÔ¨Ü᪠ÓܳÐÜr. C¨æà ±æäÔÐÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ©¨ÜªÃæ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜ ±ÜÄÔ§£ ¯gPÜãR PÜÐÜrPÜÃÜÊÝWÜᣤñÜá¤. B¨ÜÃæ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, ÃÝÊÜááÆá ¹hæ²

wÓæíŸÃ… 22 2011

¹hæ² ÓÜPÝìÃÜPæR ÊÜááS»ÜíWÜÊÝWÜá ÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, ÓÜPÝìÃÜ EÚÔPæã ÙÜáÛÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ AíñÜ ¿áwx ÖæàÚ¨ÝWÜ, ©ÈÉ ®Ý¿áPÜ WÜvÜRÄ PÜíWÝÇÝX Öæãà¨ÜÃÜá.

®Ý¿áPÜÃÜ »æàq

©¨ÜªÃæ ÃÝÊÜááÆá, PÜáÊÜÞÃÜ ÓÝÌËá ÓæàÄ ÓÜPÝìÃÜÊÜ®Üá° µ¯Ð… ÊÜÞw ¹vÜáñݤÃæ Gí¨Üá ÖæàڨݪÃæ. ±ÜûÜ¨Ü ÃÝhÝ«ÜÂûÜ Pæ.GÓ….DÍÜÌÃܱܳ ®ÜÊÜÃÜ ŸÚ ±æÉàoá dæàíh… ÊÜÞw, ®æãàvܱܳ, ®Ý®Üá ÔGí BWÜ©¨ÜªÃæ ÓÜPÝìÃÜ EÚ¿áÆÉ. ®Ý®Üá A—PÝÃÜ ×w¨ÜÃæ ÖæàWݨÜÃÜã ÃÝÊÜááÆá, PÜáÊÜÞÃÜÓÜÌËá ±ÝÉ®Üá EÇÝr BWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ EÚ¨ÜÊÜÃÜ PæçÈ A¨Üá PÜÐÜr Gí¨Üá Eívæ ®ÝÊÜá £QR¨ÜÃÜá.

WÜvÜRÄ PÜíWÝÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜáÚÊÜâ ÔWÜᣤ¨ÜªíñæÁáà C®æã°í¨Üá PÜÆáÉ ¹àst ¿áwx, PÝíWæÅÓ…, hæwGÓ… ÊÜáñÜᤠÃÝÊÜááÆá ÓæàÄ ®ÜÊÜá¾ PÝÂíw væàp… ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜ®Üá° ÓæãàÈ ÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ®ÝÊæà ÃÜ|ñÜíñÜÅ Ÿ¨ÜÈÓæãà|. ±ÜûæàñÜÃÜ A»Ü¦ìÁ㟺ÃÜ®Üá° PÜ|QRÚÔ ¸æíŸÈÓæãà| Gí¨ÜÃÜá. ¿áwx ËÃæãà—WÜÙÜá J²³¨ÜÃÜá ±ÜűæäàÓÜÈÉWæ J²³Wæ ¯àvܨæ CÐÝr¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ¹hæ² ÍÝÓÜPÝíWÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ WÜvÜRÄWæ ¸æàÃæ ¨ÝÄÁáà PÜáíñÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ¿áwx, ®ÜÊÜá¾ ÓÜPÝìÃÜ C®Üã° CÃÜÈÆÉ. Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ BÃ….q.ËsÜ u Æ ÊÜ á ã£ì ¿áwx ÔGí ÓÜáWÜÊÜáÊÝX BX¨Üª PÝƨÜÈÉ £í¨Üá EívÜá ÓÝWܸæàPÜá. GÆÉÃÜã JWÜãYw Óæãí±ÝX¨Üª iàÊÜ A¨Üá. ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜ®Üá° WæÈÉÓܸæàPÜá. ×àWÝX WÜvÜRÄ, ¯àÊÜâ ÔGí DWÝWÜÇàæ ®Ý®Üá ÍæoÃr …, AÍæãàP… BWÜáÊÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ AÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæÔPæãívÜá ÊÜÞñÜ®Ý ¨æà®Üã A»ÜÂíñÜÃÜËÆÉ. B¨ÜÃæ w¨æªà®æ. D ÓÜPÝìÃÜ ÖæàWÝ ¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Ü¨ œ Ü ÊæãPÜ¨Ê ªÜ áæ WÜÙ®Ü áÜ ° ¨ÜÃÜã EÚ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. B Óæp…É ÊÜÞwPæãÚÛ. ¯àÊÜâ ÖæàÚ¨Üíñæ Cíw±æívæíp… ¨ÝÄ ÖÜávÜáPæãà| Gí©¨ÝªÃæ. PÝÂíwvæàp… ÖÝPÜáÊÜ ÓÜíŸí«Ü ÃÝg ZoPÜ¨Ü ×àWæ WÜêÖÜ ÓÜbÊÜ AÍæãàP… ÖÝWÜ㠮ݿáPÜÃÜ gñæ aÜaæì ®ÜvæÔ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. WÝÅËáàOݼÊÜê©œ, ±ÜíaÝ¿áñ… ®Ý¿áPÜ WÜvÜRÄ ©ÈÉ¿áÈÉ PÜáíñÜá ¿áwxWæ A«Üì ÃÝh… ÓÜbÊÜ gWÜ©àÍ… ÍæorÃ… XÅà®… ÔWÜ°Ç… Pæãqr¨æªà ñÜvÜ, Ë«Ý®ÜÓè«Ü¨Ü ±ÜvÜ AÊÜÃÜ gñæ ®Ý®Üá ÊÜÞñÜ®Ýw¨æªà®æ AíñÜ ¿áwx ÓÝÇæ¿áÈÉ PÜáíñÜ ¿áwx, ÍæorÃ…, AÍæãàP… ÓæàÄ ÖæàÚ¨æªà ñÜvÜ, ¿áwx ËÃæãà— PÝÂí²®Ü ÍÝÓÜPÜÃÜ ¨Üíñæ J¸æ㺸æºà ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° PÜÃæÔ ®æãàvÜűݳ, WÜáv…¨Ý AÆáWÝw ÖæãàÀáñÜá. CÊÜÄŸºÃÜ㠮ݮÜá ÔGí BWÜ ¿áwx gñæ ÓæàÃÜRíw ¸æàPæãà? ÃÝg ¨ÝªÃæ Aí¨Ü ÊæáàÇæ ¹h沿á A«ÜÂûÜ ®ÜÊÜáWæà®Ü±Ý³ ÃÜWÜÙæ, ®ÝWܸæàPæãà? ®ÝÊÜä AvÜjÓ…r BX ¯àÊæà ¯«ÝìÃÜ ¹væãà|. ÊÜÞw. B¨ÜÃæ Jí¨Üá ¿áwxÁáà ÊÜáñæ¤ ®æ®Ü²w, ®Ý®Üá ÔGí BWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ A—PÝÃÜ ×w¿á BWÜÈ AíñÜ WÜáÓÜá

ÊÜPÜRÈWÜ WæÆÉÈ Aí¨Ü WèvÜÃÜá

¿á®Üá° aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÓæãàÈÓܸæàPÜá AíñÜ ÇæPÜR ÖÝPÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà, PÜáË᾿á®Üá° PÜÃæÔPæãívÜ ¨æàÊæWèvÜ, D aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ÓæãàñÜÃæ ÇÝ»ÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÄWæ? ¿áwxWÜ ÆÉÊæà? AíñÜ EÇÝr Öæãvæ¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜâ PÝíWæÅÓ… A»Ü¦ì¿á ±ÜÃÜÊÝX ÊÜáñÜ ÖÝPÜáñæ¤àÊæ. AÊÜÃÜá PÜ|QRÚst A»Ü¦ì¿á®Üá° WæÈÉÓÜáñæ¤àÊæ Aí¨Üá PæãÙæãÛà|. B ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊÜâ PæãvÜáÊÜ ÊæáÓæàgá H®Üá? JŸº JPÜRÈWÜ ÔGí A—PÝÃܨÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ ÓÜ×ÓÜÈÆÉ GíŸá¨ÜÆÊ É àæ ? BWÜ F¨æãà¨Üá Pæãoár ¸ÝÄÓæãà¨Ü®Ü° ñÜWÜívÜíWÝÀáñÜá G®Üá°ÊÜ ÖÝWÝWÜáñܤ¨æ. ×àWÝX ¿áw¿áãÃܱܳ Ÿí¨Üá PÜãÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ DXÃÜáÊÜ ÓÜ¨Ý ®Üí¨ÜWèvÜÃæà ÔGí ÖÜá¨æª¿áÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá ¸æoÃÜáÅ. ×àWÝX Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜã BÙܨÜÈÉ ÓܨÜá ÓæãàƨÜíñæ ®æãàwPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà DX®Ü ÃÝg«ÜÊÜáì AíñÜ ¨æàÊÜâ ´ÜÊÜÞì®Üá Pæãor ÊæáàÇæ ±ÜÄÔ§ £Ááà ¸æàÃæ¿ÞÀáñÜá.

¿ÞÊÝWÜ ¨æàÊÜâ ñÜÊÜá¾ ÊÜáWܮܮÜá° PÜÃæÔ PæãívÜá, ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ÓæãàƸÝÃܨÜá GíŸ ÊæáÓæàgá PæãorÃæãà; BWÜ EÇÝr Öæãvæ¨Ü ¿áwx ñÝÊæà ÊÜááí¨ÝX GÆÉ ±ÜûÜWÜÙÜ ®Ý¿áPÜÃÜ gñæ ÊÜÞñÜ®Ýw, ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ÃÜ®Üá° AËÃæãà«ÜÊÝX WæÈÉÔ AíñÜ ±æàvÜñæãvÜ X¨ÜÃÜá. ×àWæ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü ±æàvÜáñܤÇæà wÓæíŸÃ… ÖÜ©ÊÜáãÃÜÃÜí¨Üá ©ÈÉWæ ¨èvÝÀá st ¿áwx AÈÉ ±ÜûÜ¨Ü ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw, ÓÜíPÝÅí£ÁãÙÜWÝX ®Ý®Üá ±ÜûÜ¨Ü A«Ü ûÜ®æãà, ÔGÊæã¾à BWÜÇæà¸æàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ ®Ü®Ü° ¨ÝÄ ®Ü®ÜWæ Gí¨Üá ¸æ¨ÜÄPæ Jwx¨ÝªÃæ. DÍÜÌÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ®Üá° ÃÝhÝ«ÜÂûÜ Óݧ®Ü©í¨Ü PæÙÜXÚÓÜÆá ¯ÊÜáWæ CÐÜrËÆÉ Gí¨Ý¨ÜÃæ ®Ü®Ü°®Üá° ÔGí ÊÜÞw, ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ®®Ü áÜ ° wÔGí ÊÜÞw. DÍÜÌÃܱܳ ±ÜûÜ¨Ü A«ÜÂûÜÃÝX ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿áÈ Gí¨Üá ÖæàÚ Ÿí©¨ÝªÃæ. ´æç®È Ü , Jí¨Üá ËÐÜ¿áÊÜíñÜã ÓܳÐÜrÊÝX¨æ. ÔGí CÆÉÊæà ÃÝhÝ«ÜÂûÜÃÜ ÖÜá¨æª¿á ±æçQ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Jí¨Üá ÖÜá¨æª ¿áwxXàWÜ ¸æàPæà¸æàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ ÃÝg ¹hæ² ®æÊÜᾩÀáí¨Ü CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ.

WÜáÓÜá ²ÓÜá ²ÓÜá A®Üáñ° ݤ Cwà ÊÝñÝÊÜÃ| Ü Êæà ¿áwx ÔGí BWÜÆá ±ÜPÜÌÊÝX¨æ GíŸíñÝX ÖæãàÀáñÜá.

ÊÜáí£Å¿á BÓæ

×àWæ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü ñÝÊÜâ ÊÜáÃÜÚ ÔGí BWܸæàPÜá GíŸ E¨æªàÍÜPæR ÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊÝX ŸÆ ñÜí¨Üá PæãívÜ ¿áw¿áãÃܱܳ C¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Pæç ÖÝQ¨Ü᪠ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜ Êæá¨ÜáÚWæ. ÓÜ¨Ý ®Üí¨Ü ¯à®Üá ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÜãR Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… aÜá®ÝÊÜOæWæ ¯ÆɸæàvÜ. ¯®Ü°®Üá° ÃÝÊÜááÆá, PÜáÊÜÞÃÜ ÓÝÌËá ÓæàÄ ÓæãàÈÔ ¹vÜáñݤÃæ. ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã B¨ÜÃæ wÓæíŸÃ… C±Ü³ñÜã¾ÃÜPæR ÓÜPÝìÃÜÊæà CÃæãàÆÉ. ×àWÝX JŸº Cíw±æívæíp… PÝÂíwvæàp…®Ü ÖÝPæãà| Gí¨Üá ¹orÃÜá. D ÊÜÞ£Wæ H®Üá ÖæàÙÜ ¸æàPæãà £Ú¿á¨æ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜá ÊÜáíPÝX ¨ÝªÃæ. ÊÜÞñÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄst ¿áwx, ÖæàX¨ÜªÃÜ㠮ܮܰ ËÃÜá¨Üœ¨Ü PæàÓÜáWÜÙÜá Óæp…É BWÜáñܤÊæ. ®Ý®Üá ÔGí BWÜÇæà¸æàPÜá. Ë®ÝPÝÃÜ| GÇæûܯ°Wæ ¯íñÜá ÓæãàÆáÊÜ Ÿ¨ÜÆá ±ÝÈìÊæáíp… ÊæáíŸÃ…ѱ… EÚÔPæãà. £àÃÝ ÃÝg ÃÝgQà¿á¨ÜÇæÉà CÃܸæàPÜá A¯°Ô¨ÜÃæ ®Ü®Ü° Pݹ®æqr®ÜÇæÉà ÊÜáí£Å BX ¹vÜá Gí¨ÜÃÜá.

¿ÞÄWæ ¸æàQÅ GÇæûÜ®Üá°

¿ÞÊÝWÜ ¿áwx D ÊÜáorPæR ÊÜÞñÜ®ÝvÜñæãvÜX¨ÜÃæãà, WÝŸÄ¿Þ¨Ü ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ±ÜûÜ¨Ü ÃÝhÝ«ÜÂûÜ Pæ.GÓ….DÍÜÌ Ãܱܳ®ÜÊÜÃÜ ŸÚ ÖæãàX WæãàÙÝw ¨ÝªÃæ. BWÜ ÓܨÜáWæ «æç¿áì ÖæàÚ¨Ü DÍÜÌÃܱܳ, ¯ÊÜá¾ ±ÝwWæ ¯àÊÜâ ®ÝÊÜá±ÜñÅÜ ÓÜÈÔÉ Åà. A¨ÝÂÊÜ®áÜ ÃÝÊÜááÆá, PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá gñæ ÖæãàWݤ®æãà ®Ý®Üã ®æãàw¤à¯. B¿áá¤, GÆÉÃÜã ÓæàÄ ¯ÊÜá¾®Üá° ÓæãàÈÔ¹vݤÃæ Aí¨ÜáPæãÙæãÛà| BWæà®ÝWÜáñܤ¨æ? ¯ÊÜáWÜÐærà AÆÉ, D ÓÜPÝìÃÜPæRà ŸÖÜáÊÜáñÜ CÆÉ GíŸá¨Üá Óݹà ñÝWÜáñܤ¨æ. BWÜ ÃÝg±ÝÆ ÖÜíÓÜÃÝh… »ÝÃÜ«ÝÌh… H®Üá ÊÜÞvݤÃæ? ¿áw¿áãÃܱܳ®ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ¯à®æà ÔGí BX ±ÜÅÊÜÞ| ÊÜaÜ®Ü ÔÌàPÜÄÓÜá ¸Ý AíñÝÃÝ? ÊÜááÇÝhæà ®æãàvܨæà D ÓÜPÝìÃÜÊÜ®Üá° ÊÜhÝ ÊÜÞvÜÆá ¸æàPÝ¨Ü Êæà©Pæ ÃÜã²ÓÜáñݤÃæ. BWÜ ¿áw¿áãÃܱܳ H¯Åà ÊÜÞvݤÃæ? ÓÜPÝìÃÜ ¹¨Üª ÊæáàÇæ BÃÜá £íWÜÙÜá ÃÝg ±ÝÆÃÜ BvÜÚñÜ ŸÃÜáñæ¤. C¨ÜPæR ¿ÞÊÜ GÊæá¾ÇæÉ Ãæw C¨Ý®æ? g®ÜÃÜ ÖÜñÜÅ ÖæãàWÜÆá ®ÜÊÜá¾ ±ÜûܨÜÊÜÄÃÜÈ, ¿ÞÊÜ ±ÜûÜ¨Ü ÍÝÓÜPÜÄWÜã WÜáv…¨Ý CÆÉ. ×àWÝX H®ÝWÜáñæã¤à AíñÜ ñÜÇæ PæwÔPæãÙÜÛ¸æàw. ¯ÊÜá¾ ±ÝwWæ ¯àÊÜâ ®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÖÝQ Gí¨Üá ¹orÃÜá.

£ÃÜáX¹¨Üª DÍÜá

×àWæ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü DÍÜÌÃܱܳ®ÜÊÜÃÜá ÓܨÜáWæ «æç¿áì ñÜáí¹¨ÜÃæ ÊÜáñæã¤í¨Üá PÜvæÀáí¨Ü DÍÜÌÃܱܳ ®ÜÊÜÃÜ®æ°à AoPÝÀáÔPæãívÜ ¿áwx ®æãàvܱܳ, ÖæçPÜ ÊÜÞív… ÈàvÜÃÜáWÜÙæÆÉ ÓæàÄ ®Ü®Ü°®Üá° ÔGí ÊÜÞvÜÆá £àÊÜÞì¯Ô¨ÝªÃæ. ¯à®Üá AhæìípÝX ¨æÖÜÈWæ ÖæãàX WÜvÄRÜ , hæàqÉ, ÊæíPÜ¿áÂ, ±ÜÅ«Ý®… GÆÉÃÜ ŸÚ ÊÜÞñÜ®ÝvÜá. ¿áw¿áãÃܱܳ ÔGí BWæãà¨Ý¨æÅ ®ÜÊÜᾨæà®æãà A»ÜÂíñÜÃÜËÆÉ Gí¨Üá ÖæàÙÜá AíñÜ JñݤÀáÓÜñã æ vÜX¨ÜÃáÜ . ¿áwx¿á ÊÜÞñÜ®áÜ ° PÜñÄ¤Ü Ô¨Ü DÍÜÌÃܱܳ, ¯àÊÜâ ÔGí BWܸæàPÜá AíñÜ ÖæçPÜÊÜÞív… £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞw¹qr¨æ Gí¨Ý¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÖæàÙÜáÊÜâ ¨æà¯Åà C¨æ? BX ¹w ÓÜíñæãàÐÜ. A¨ÜPÝRX ®Ý®æàPæ ¨æÖÜÈWæ ÖæãàWÜÈ? AíñÜ ±ÜÅΰԨݪÃæ.

ÊÜááí©®Ü £íWÜÙÜá

¯ÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ¨Ü ÊæãPܨܪÊæáWÜÙÜá Óæp…É 7 11


ÊÜíaÜPÜ ¹.².ÎÅà¯ÊÝÓ…

ÊÜáñæã¤Êæá¾ ÓÜᩪWæ Ÿí©¨Ýª®æ. D¸ÝÄ ñܮܰ ÊÜíaÜ®Ý ±ÜÅPÜÃÜ| PÝRX AÆÉ, Ÿ¨ÜÈWæ DñÜ®Ü ¸æÙÝÛË ñæãào¨ÜÈ É PæÆÓÜQR¨Üª ŸvÜÜ PÜáoáíŸ¨Ü Öæ|á¡ ÊÜáWÜ Ùæ㟺ÙÜá AÃæ¸æí¨Ü ÍÜÊÜÊÝX ±Üñ椿ÞX¨ÝªÙæ, D PÝÃÜ| ©í¨ÝX.

ÊÜááÓÜÕíhæ ÎÅà¯ÊÝÓÜ

±Ü£ÅPæ¿á K¨ÜáWÜÄWæ ÎÅ௠¹.².ÎÅà¯ÊÝÓ… ÊÝÓÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá ÖæãÓܨæà®ÜÆÉ. ®ÜPÜÈ ¨ÝSÇæ ÓÜêÑrÔ PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÓÝÆ PæãwÓÜáñæ¤à®æí¨Üá AÊÜÞ¿áPÜÃÜ®Üá° ®Üí¹Ô, AÊÜ ÃÜ®Üá° ÊÜíbÔ IÐÝÃÝËá iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáñݤ A¨Ü®æ°à

ÊÜÊÜÃÜá ÊÜÐÜìQRÐÜár ÖÜ| ¯WÜ© ÊÜÞw, Jí¨ÜÐÜár ÓÝËÃÜ ÊÜááíWÜvÜ Pæãoár PæÆÓÜPÝRX ŸÃÜáÊÜ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ñæãàoWÜÙÜÇæÉà CoárPæã ÙÜáÛñݤÃæ. aܯ°Wܱܳ®Ü ñæãào ¨ÜÈÉ PæÆÓÜQR¨Üª aÜí¨Üűܳ DWæY ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ ×í¨æ AÈÉ PæÆÓÜ ¹oár ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ñæãào ÓæàÄPæãíw¨Üª. DñÜ Öæbc®Ü AvÝÌ®…Õ ÖÝWÜã ÊæàñÜ®Ü PæãwÓÜáñݤ®æ GíŸ PÝÃÜ|PæR £ÊÜ᾿á PÜãvÜ PÜáoáíŸ ÓÜÊæáàñÜ®ÝX Ÿí¨Üá C¨æà ¸æÙÝÛË¿á ñæãào¨ÜÈÉ ¹vÝÃÜ ÖÜãw¨Ü.

PÜÓÜá¸ÝXÔPæãíwÃÜáÊÜ DñÜ®Ü ÖÜÆÊÝÃÜá ±Ü£°¿á ÎÅà¯ÊÝÓÜ PÜ|á¡ ÖÝQ¨Ü ÃÜÈÉ JŸºÙÜá ®Üq ®ÜÊܯàñÜ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü DñÜ®Ü ¸æÙÝÛË¿á ñæãàoPæR Ÿí¨Ü Êæç»æãàWÜ¨Ü Ÿ¨ÜáPÜá ñÜ®ÜWæ ÓÜíaÜPÝÃÜ ñÜÃÜȨæ GíŸ PÜáoáíŸ ñÜÊÜá¾ ±ÝwWæ PÜñÜìÊÜ PÝÃÜ|PæRà DPæ Cwà BÔ¤¿á®Üá° ñܮܰ ÖæÓÜÄWæ ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨ÜªÃæ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü PÜ|á¡ ±ÜÃÜ»ÝÃæ ÊÜÞvÜáÊÜíñæ JñݤÀáÔ¨ÝWÜ ËÐÜ PÜáw¨Üá ¹¨Üª¨Ü᪠AÊÜÃÜ ÊÜáWÜÙÜá BÍÝÙÜ "®ÜÊ¯Ü àñÜÙàæ ËÐܱÝÅÍ®Ü Ü ÊÜÞwԨݪÙæ ' Gí¨Üá ¸æ㹺 ÊæáàÇæ. ¯®Ü°®Üá° Ô®æÊÜÞ ®Üq¿ÞX Ä¨Ü »Üã±ÜÜ. ñܮܰ ¨æãà ®ÜíŸÃ… ¨Üí«æWÜÚWæ ÖÜ| ±ÜÄaÜÀáÓÜáñæ¤à®æ AíñÜ ñܮܰ ¸æàPݨÝWÜÇæÆÉ ¸æÙÝÛË¿á ñæãàoÊÜ®Üá° AvÜËoár ÊÜÞÊÜáãÈ AÓÜ÷ÊÜ®Üá° E±ÜÁãà ŸwxWæ ÖÜ| ±Üvæ¿áᣤ¨Üª ÎÅà¯ÊÝÓÜ C£¤àbWæ XԨݪ®æ. £ÊÜá¾|¡ ¨Üí±Ü£WÜÙÜ®Üá° ÓÜá«ÝÄԨݪ®æ GíŸ »ÝÊÜ®æ g®Ü PÜè æ áÜ "¯àÊÜíñÜã PÜãÈ ÊÜÞw ÄWæ Ÿí©ñÜᤙ. B¨ÜÃæ Êæã®æ° CÊÜ®Ü ÊÜáÖæàÍ… Öæã®Üá°wPæ iàÊÜ®Ü ÓÝXÔ©ªàÄ. ñæãào¨ÜÇæÉà ®Üvæ©ÃÜáÊÜ PæÆÓÜ¨Ü ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜá BÍÝ Ô®æÊÜÞ Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙÜ AÓÜÖÜg ÓÝÊÜâ ÖÜÆÊÝÃÜá A®ÜáÊÜÞ®Ü ñÝÃæ¿ÞWÜáÊÜ GÇÝÉ ÆûÜ| Öæãí©¨ÝªÙæ, AÊÜÙÜ®Üá° WÜÚWæ PÝÃÜ|ÊÝX¨æ. ¨æãvÜx ÓÝrÃ… ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ' AíñæÇÝÉ ŸãÔ iàñÜPæR Ÿí©¨ÜªÃÜá ¹oár AÊÜÃÜ®Üá° ŸáqrWæ ÖÝQPæãíw¨Ýª®æ. ÊÜáãÆñÜ@ ÎÃÝ ŸÚ¿á ÃÜñÜ°XÄ¿á WæãÆÉÖÜqr AÊÜÞ¿áPÜÃÝ¨Ü AÊÜÃÜá DñܮܮÜá° ®Üí¹ "¯ÊÜáWæ ¿áÊÜÃÝ¨Ü £ÊÜ᾿á ÖÝWÜã ÆûܾÊÜá¾ PÜãÈ ÊÜÞvÜá £Ú¨Üíñæ ÊÜÞw ÓÝÌËá' A®Üá°£¤¨Üªíñæ ÎÅà¯ÊÝÓÜ £¤¨ÜªÊÜÃÜá. CÊÜÃÜ ¨Ýí±ÜñÜÂPæR ÖÜáqr¨Ü Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙæà BÍÝÙæãí©Wæ ÓÜÈWæ ÓÝ—Ô ÖæãÓÜ Ë®ÝÂÓÜ¨Ü A®æàPÜ ŸpærWÜÙÜ®Üá° BPæWæ PæãwÔ ¨Ýª®æ. AíñÜÖÜ EvÜá±ÜâWÜÙÜ®æ°à PÝ|¨Ü BPæ, AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° «ÜÄÔ ñÝ®Üá Ô®æÊÞ Ü ñÝÃæ¿Þ¨æ Gí¨Üá ÓÜí»ÜÅËá ԨݪÙ.æ ÎÅà¯ÊÝÓÜ GíñÜÖÜ Öæ|á¡ ¸ÝPÜ GíŸá¨Üá D ŸvÜ PÜáoáíŸ¨Ü AÄËWæ Ÿí©ÆÉ.

ÍÜÊÜÊݨÜÙÜá

®Üo®æ ÖæàÚPæãvÜáÊÜ ®æ±Ü¨ÜÈÉ, vÝ®…Õ PÜÈÓÜáÊÜ ®æ±Ü¨ÜÈÉ ÎÅà¯ÊÝÓÜ BÍÝÙÜ ÍÜÊÜ ÔPÜR ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ¸æÙÝÛË¿á ñæãào BÍÝÙÜ®Üá° ñÝ®æ㟺®æà ÊÜá®æ¿áÈÉ BÍÝ. ®æãàvÜÆá ÓÜáí¨ÜÄ. D Êæã¨ÜÆá £ÊÜ᾿á ÃÜáÊÝWÜ ±Ü¨æà±Ü¨æà PÜÃæÔPæãíw¨Ýª®æ. PÝÓÜãr$ÂÊÜå… PÜáoáíŸ »æçÃܮݿáPÜ®ÜÖÜÚÛ¿á ÊÜÞi ÓÜbÊÜ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜ ®æ±Ü¨ÜÈÉ BPæ¿á Êæáç ÓÜÊÜĨݪ®æ. aܯ°Wܱܳ®Ü ñæãào¨ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞwPæãíwñÜᤙ. ®Üq¿ÞWÜáÊÜ BÓæÀáí¨Ü A˨ÝÂÊÜíñæ¿Þ¨Ü BÍÝ AÈÉ CÊÜÄWæ ±ÜÄaÜ¿áÊÝ¨Ü ÊÜáñæ㤟º PÜãÈ¿áÊÜ®Ü AÊæÆÉÊÜ®Üã° ÓÜ×ÔPæãívæà Ÿí©¨ÝªÙæ. PÜÙæ¨Ü ÖæÓÜÃÜá aÜí¨Üűܳ. GPÜÃæWÜorÇæ ñæãào Öæãí©ÃÜá ®ÜÊæíŸÃ… C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜÃÜí¨Üá BPæ¿á®Üá° ñܮܰ ÊÜá®æWæ 7 10 B¨ÜÃæ ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà ¯àÊÜâ ÊÜááSÂÊÜáí£Å PÜ~Åà. A¨ÜÃÈ Ü É ¿ÞÊÜ vèoã CoR¸àæ w AíñÜ DÍÜÌ Ãܱ³Ü ÖæàÚ¨ÝWÜ ¿áwx C®ÜÐ ° áÜ r WÜÊìÜ ©í¨Ü, ®æãàw¤àÄÅà ÃÝg±ÝÆÃÜá ®Ü®Ü° ËÃÜá¨Üœ ÊæãPܨܪÊæá ¨ÝSÈÓÜÆá A®ÜáÊÜᣠ¯àw¨æªà ñܱÜâ³ Gí¨Üá ÊÝ©ÓÜÆá ÃÝÊÜå… hæàsÜÇ ¾ ݯ ŸÃÜᣤ¨ÝªÃ.æ AÊÜÃáÜ Ÿí¨Üá ÖæçPæãàp…ì®ÜÈÉ ÊÝ¨Ü ÊÜÞw ®Ü®Ü° ËÃÜá¨Üœ PæàÓÜá ¨ÝSÈÓÜÆá A®ÜáÊÜᣠ¯àw¨æªà ñܱÜâ³ G¯°Ô¹vÜáñݤÃæ. AÈÉWæ ®Ü®°Ü ËÃÜá¨Ü¨ œ Ü GÆÉ PæàÓÜáWÜÙÜ PÜñæ Jí¨æà HqWæ µ¯Ð… BWÜáñܤ¨æ Gí¨ÜÃÜá. AÊÜÃáÜ ×àWæ ÖæàÚ¨Ü PÝÆPæR ÓÜÄ¿ÞX ¿áwx ±ÜÃÊ Ü ÝX ÊÝ©ÓÜÆá ŸÃܸàæ Q¨Üª

wÓæíŸÃ… 22 2011

ÃÝÊÜå…hæàsÜÇ ¾ ݯ ñÜÊáÜ ¾ ÊæãÊÜáW¾ ÚÜ Wæ ÖÜáÐÝÄÆÉ, B±Ü ÃæàÐÜ®… ÊÜÞwÓܸæàPÜá GíŸ PÝÃÜ| ÖæàÚ ŸÃÜÈÆÉ. ×àWÝX D PæàÓÜá ÊÜááí¨ÜPæR ÖæãàÀáñÜá. B ÊÜÞñÜá ¸æàÃæ. B¨ÜÃæ D £íWÜÙÜÆÉ, ÊÜááí©®Ü £íWÜÙÜ ÊæàÙæWæ ®Ü®°Ü ËÃÜá¨Üœ ÊæãPÜ¨Ê ªÜ áæ ÖÜãvÜÆá ÃÝg±ÝÆÃÜá A®Üá ÊÜᣠ¯àw¨æªà ñܱÜâ³ AíñÜ BWÜáñܤ¨æ. ×àXÃÜáÊÝWÜ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ÓÜáTÝ ÓÜáÊÜá¾®æ ¿ÞPæ ˫ݮܱÜÄÐÜñ… aÜá®Ý ÊÜOæWæ Óܳ—ìÓܸæàPÜá? ±ÝÈìÊæáíp… ÊæáíŸÃ…ѱܳ®Üá° ¿ÞPæ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ ¸æàPÜá AíñÜ ¿áwx ÊÝ©ÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. C¨ÜÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ±ÜÄÔ§£ ¿ÞÊÜ ÊÜáorPæR ÖæãàÀáñæí¨ÜÃæ, ¿áwx¿á

PÜÃæÔPæãívÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ BPæ¿á®Üá° ±ÜÆÉíWÜPæR PÜÃæ ¨Ü®Ý? A¥ÜÊÝ ŸÇÝñÝRÃÜPæR ±ÜſᣰÔÃÜŸÖÜá¨Ý GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü ÊÜáãvÜÆá PÝÃÜ|ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Üá Aí¨Üá ¸æÙÜWæY BÍÝ AÈÉ AÃæ¸æí¨Ü ÍÜÊÜÊÝXÃÜáÊÜ PÝÃÜ|PæR.

PÜvæÉPÝÀá ®ÝÃÝ¿á|

ÎÅà¯ÊÝÓÜ Ÿí¨Üá ¸æÙÝÛË¿áÈÉ ñæãào PæãívÜ ûÜ|©í¨ÜÆã DñÜ hæãñæXoárPæãíwÃÜáÊÜ ¨ÜáÐÜr ±Üvæ¿á ÊÜááSÂÓܧ®Ü ÖæÓÜÃÜá PÜvæÉPÝÀá ®ÝÃÝ¿á|. DWÝWÜÇæà PæãàqWÜorÇæ ÓÝƨÜÈÉ DhÝvÜᣤÃÜáÊÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÓܧÚà¿á®æ㟺 ñܮܰ ®æÃÜËXÃÜÈ AíñÜ CÊܮܮÜá° ÓÜÄ¿ÞWæà ÊæáàÀáÔ ÓÝQPæãíw¨Ýª®æ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ñæãàoPæR ŸÃÜáÊÜ WÜáívÜá, ñÜáívÜá ÖÝWÜã Öæ|á¡ CÊÜâWÜÙæÆÉÊÜ®Üã° ¯ÊÜìÖÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜvæÉPÝÀá ®ÝÃÝ¿á|, ñæãào¨ÜÈÉ H®Ý¨ÜÃÜã AÊÜZvÜWÜÙݨÝWÜ ±æäÈàÓÜÃæãí ©Wæ wàÆá PÜá¨ÜáÄÓÜáÊÜ ÊÜá«ÜÂÊÜ £ì¿áã Öè¨Üá. CÊܯWæ ÓÜí±Üä |ìÊÝX ÓÝ¥… ¯àvÜáÊÜÊÜ ÓÜÓí³æ v… BXÃÜáÊÜ ±æäÈàÓ… ±æà¨æ ÊÜáígá®Ý¥Ü.

±æäÈàÓÜÄXíñÜ ÊÜááíaæ

11

PÜvæWÜã ÓÜñÜ J²³PæãívÜÃÜá ñÜáÊÜáPÜãÃÜá

iÇÝÉ PÜÃÜÊæà A«ÜÂûÜ ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü PÝÂñÜÕí¨ÜÅ ŸÚ CÃÜáÊÜ hÝÓ… pæãàÇ…®ÜÈÉ ®Üvæst ±ÜâívÝqPæWæ AÊÜ®Ü ±ÜÃÜÊÝX ÃÝhÝ«ÜÂûÜ ®ÝÃÝ¿á| WèvÜÃæà ÓÜÌñÜ@ ûÜÊæá PæàڨݪÃæ. DñÜ hÝÓ… pæãàÇ…®ÜÈÉ ÍÜáÆR ±ÝÊÜ£Óܨæ, ñܮܰ®Üá° ñÜvæ¨Ü AÈÉ®Ü ÔŸºí©¿á ÊæáàÇæ ¨ègì®Ü ®Üvæst ÓÜᩪ Êæã¨ÜÆá ±ÜÅPÜoWæãívܨæªà "ÖÝ¿å… ¸æíWÜÙÜãÃ…' ±Ü£ÅPæ¿áÈÉ. hæãñæWæ AÈÉ ®Üv¨ æ Ü Cwà Zo®æ ÔÔ PæÊáæ ÃÝ ¨ÜÈÉ ÃæPÝv…ì B¨Ü Ôw PÜãvÜ ±Ü£ÅPæ¿á ŸÚ CñÜá¤. Êæã®æ° wÓæíŸÃ… ÖÜñܤÃÜí¨Üá D Ôw ñÜvÜÊÝX ¨æãÃæñÜ ŸÚPÜ PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓܤ qË dÝ®ÜÇ…WÜÙã Ü C¨Ü®áÜ ° "¸æÅàQíW… ®ÜãÂÓ…' AíñÜ ¹ñܤÄÔ¨ÜÊÜâ. D GÇÝÉ PÝÃÜ|WÜÙÜã ÓæàÄPæãívÜá ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü®Ü ËÃÜá¨Üœ PÝÂñÜÕí¨ÜÅ ±æäÈàÓÜÃÜá ËË«Ü PÝÁᪿáw PæàÓÜá ¨ÝSÈԨݪÃæ. AÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ñÜáÊÜá PÜ ã Ä®Ü g®Ü ñ æ W æ PÝ®Üã¯®Ü ŸWæY WèÃÜÊÜ Ÿí©¨æ. PܮܰvÜ ±ÜÃÜ ÖæãàÃÝvÜáÊÜ ±ÜÅ£ Áãí¨Üá ÓÜíZo®æ¿á ŸWæY¿á㠱ܣÅPæWæ WèÃÜÊÜ˨æ. ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü®ÜíñÜÖÜ ¨ÜáÐÜr®Ü PÝÃÜ|PæR WèvÜÃÜá ÊÜáñæã¤Êæá¾ ûÜÊæá PæàÙÜáÊÜí ñÜÖÜ Óܯ°ÊæàÍÜ ÓÜêÑr¿ÞWÜ©ÃÜÈ. ÖÝWæàÁáà ¨ègì®ÜÂPæãRÙÜWÝ¨Ü AÊÜÞ¿áPÜ®æ㟺¯Wæ ®ÝÂ¿á ¨æãÃÜQÔ Pæãor ÖæÊæá¾ ±Ü£ÅPæ¿á¨Üá.

´ÝÇæãà B´…

PÜÙ¨ æ Ü £íWÜÙÜ ®ÜÊíæ ŸÃ… C±Ü³ñæ¤ÃÜvÜÃÜ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ¸æÙXÜ ®Ü hÝÊÜ Cí¥Ü¨ã æ íª ¨Üá ÍÜÊÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ñæãào ¨ÜÈɨæ GíŸ ÊÜÞ×£ ¸æÙÝÛË ±æäÈàÓÜÄWæ ÊÜáêñܱÜor BÍÝ Ÿí©¨æ Gí¨Üá ¨ÝS ÈÓÜáñݤÃݨÜÃã Ü , A¨ÜQíR ñÜ ÊÜáá®Ü° PÜvæÉPÝÀá ®ÝÃÝ¿á|, ÓÜÓí³æ v… BXÃÜáÊÜ ±æà¨æ ÊÜáígá®Ý¥Ü ÖÝWÜã AÓÜÉí ±ÝÐÝ AÈÉWæ ÖæãàXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓܧÚà¿áÃÜá PÜOÝ¡Ãæ PÜíw¨ÝªÃæ. ¸æÙÝÛË sÝOæ¿á ²GÓ…I EÊÜÞÍÜíPÜÃÜ ÃÜhæ¿á Èɨܪ PÝÃÜ| gÊÝ¸ÝªÄ Öæ㣤¨Üª GGÓ…I ÃÜÖÜ ÊÜáñ… EÇÝÉ ÐÜÄà´… hæãñæ CÊÜÃæÇÝÉ ÓæàÄ A¨æà®Üá wàÆá PÜá¨ÜáÄÔ¨ÜÃæãà Wæ㣤ÆÉ. Zo®æ PÜáÄñÜá ÊæáàÆ—PÝÄWÜÚWÜã £ÚÓܨæ ÍÜÊÜÊÜ®Üá° AÈÉí¨Ü ±æäàÓ…rÊÜÞoìíWÝX ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇÝÉ BÓܳñæÅWæ ÓÝXÓÜÇÝX¨æ. ÍÜÊÜ ñܮܰ &ÊÜáÖæàÍ… Öæã®Üá°wPæ ñæãào¨Ü BÊÜÃÜ|©í¨Ü ÖæãÃÜ ÖæãàWÜáÊÜÊÜ ÃæWÜã ¸æÊÜÃÜáñݤ PÜáÚ£¨Üª ñܯTæ¿ÞWÜÈ ÎÅà¯ÊÝÓÜ, PæàÓÜá ÊÜááaÜcÆá DWÜ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ±æäÈàÓÜÄWæ ÆûÜWÜÙÜÈÉ ÖÜ| C®…Õ±æPÜrÃ… BX Ÿí©ÃÜáÊÜ ÊÜáÄ¿á Pæãqr ¨Ýª®æ GíŸ ÊܨÜí£ ±Ü³®ÜÊÜÃÜ ŸWæY CÇÝTæ¿áÈÉ JÙæÛ¿á WÜÚÊæ. C¨ÜÃÜ ŸWæY BÍÝÙÜ ÖæÓÜĨæ. BÍÝÙÜ ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° AÓÜÖÜg ñÜí¨æ&ñÝÀá¿á®Üá° ±ÜÅÎ°Ô ÓÝÊÜâ Gí¨Üá ¨ÝSÈÓÜÇÝX¨æ¿Þ BÍÝÙÜ ñÜ í ¨æ & ñÝÀá ¨ÜÃæ ¸æÙÜXY®Ü hÝÊÜ ñæãào ¨ÜÃÜã, D ÓÝ訆 ÓÜáñܤ ®ÜãÃæíoá ¨ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ D Zo®æ ®Üv橨æ. ±Ü¨æà A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜá ÓܧÚà¿áÃÜ ¸Ý¿áÈÉ ÓÜáÚ¨ÝvÜá ±Ü¨æà ŸÃÜᣤ¨Üª Öæãpær ®æãà訆 PÝÃÜ|PæR ñÜÊÜá¾ £¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅ ÓÜñÜÂ. GÔ³ ÓÜáÃæàÍ… D ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ÊÜáWÜÙÜá BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãíwÃÜŸÖÜá¨Üá AíñÜ ŸWæY Öæbc®Ü ñܯTæWæ B¨æàÎÓÜÈ ÖÝWÜã ÊÜíaÜPÜ ¸æ¨ÜÄ¨Ü PÜ|á¡WÜÚí¨Ü EñܤÄÓÜáñݤÃæ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü AÓÜÈ¿áñÜ®¤ áÜ ° Ÿ¿áÆáWæãÚÔ ñܲñ³ ÓÜ Ã§Ü áÜ ¨ÜávÜáx D AÊÜÞ¿áPÜ ŸvÜ ñÜí¨æ ñÝÀáWÜÙÜ ¸Ý¿á®æà° ÖÝWÜã ÆíaÜ £í¨Ü ±æäÈàÓÜÄWæ Îûæ¿ÞWÜÈ GíŸ ÊÜáábcÔ ¹qrñÝ A¥ÜÊÝ ¸æàÃÝÊÜ PÝÃÜ|? BÍÜ¿á©í¨ÝX D ÊÜÃÜ©.

ñÜáÊÜáPÜãÃÜá

¸æíŸÈWÜÃæà, ÓܨÜá ¯íñÜÃæ ÓæãàÆá ñݤÃæ. ×àWÝX AÊÜÃÜá GÇæûܯ°Wæ ¯ÆáÉ ÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ Gí¨Üá GÆÉ ©PÜáRWÜÚí¨Ü PÜãWÝvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá.

PÝÃÜ|PÝRX PÝíWæÅÓ…, hæwGÓ… ÊÜáñÜᤠWÜ~Ãæwx ±Üvæ¿á ®Ý¿áPÜÃÜ ŸÚ ÊÜÞñÜ®Ýw, ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ÃÜ®Üá° ÓÜÊÝì®ÜáÊÜáñÜ©í¨Ü BÁáR ¹hæ² WÜ£? ÊÜÞvÜÆá ¸æíŸÆ Pæãw Gí¨Üá C¨ÝÂÊÜâ¨Ü®Üã° ÇæQRÓÜ¨Ü DÍÜÌÃܱܳ PæàÙÜáÊÜíñæ ÊÜÞwñÜá. C¨Üá GÐÜrÃÜ Aív… WÝÂíW… ÔGí ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃÜ ÊÜáqrWæ ¯g GíŸá¨Üá ¸æàÃæ ¸æ®Üá° ñÜqr Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… aÜá®Ý ÊÜÞñÜá. B¨ÜÃæ Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX ÊÜOæ¿á PÜ|PæR AÊÜÃÜ®Üá° CÚÔÁáà ¹qrñÜá. AÈÉWæ ÓܨÜáWæ ¸æíŸÆ NãàÑÔ¨Üíñæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÔGí BWܸæàPÜá AíñÜ ¿áwx ®Üvæst ü±ÜÅ PÝÅí£ ¿áw¿áãÃܱܳ g®ÜÊÜÄ £íWÜÙÜÈÉ ÊÜáñæã¤í¨Üá ü±ÜÅ Ë´ÜÆÊÝX ÖæãàÀáñÜá. DWÜ aÜá®ÝÊÜOæWæ ¯í£ PÝÅí£Wæ A~¿ÞWÜᣤ¨ÝªÃæ. AÈÉWæ ÃÝg ¹hæ² ÃÜáÊÜ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ H®Ý¨ÜÃÜã ÓæãàñÜÃæ ®Ý®æà ®æÊÜᾩÀáí¨Ü CÃÜáÊÜ PÝÆ ÊÜááX¨æà Öæãà¨Üíñæ ÓæãàÈÔ¨æ GíŸ A±ÜÊÝ¨Ü ŸÃÜáñܤ¨æ A®Üá°ÊÜ »ÝÓÜÊÝWÜᣤ¨æ. A¨æà ÓܨÜÂ¨Ü Ë±Ü¿ÞìÓÜ.


12

¹hæ² ÊÜááSívÜ, ÍÝÓÜPÜ AÃÜËí¨Ü

Èí¸ÝÊÜÚ¿á ÎÐÜÂ, Ä¿áÇ… GÓæràp… E¨ÜÂËá ®Ü㣱ܳÓÜí¨ÜÅ¨Ü ÊÜáã£ì¿á ÖÜñæ ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR ÖæãÓÜ £ÃÜáÊÜâ ±Üvæ¿áᣤ¨æ. ÊÜáã£ì¿á®Üá° BñÜ®Ü Jí¨Üá PÝÆ¨Ü ±ÝÆá¨ÝÃÜ gWÜ©àÍÜ AÈ ¿ÞÓ… gXY PæãÈÉԨݪ®æíŸá¨Üá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝ X¨æ. B¨ÜÃæ D ÖÜñæ¿á ÓÜá±ÝÄ ±Üvæ¨ÜÊÜÃÝÂÃÜá?

aÜÆZor aÜí¨ÜÅ®Ü ÓÜí±ÜPÜìËñÜᤙ. ÊÜááñܤ±Ü³ Ãæç ÎÐÜ®æí¨Üá ÖæàÚPæãívÜá PæÆÊÜâ ±ÝñÜPÜWÜÙÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨Üª ÓÜá—àÃ… GíŸáÊÜÊÜ®Üá aÜÆZor aÜí¨ÜÅ®Ü ñÜÊÜá¾ ¸ÝPÜÕÃ… ÊÜáíg®Ü gñæX¨Üª. AÊÜÄŸºÃÜã ÓæàÄ PæÆÊÜâ ±ÝñÜPÜWÜÙÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨ÜªÃÜá. CÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨ÜÇæà aÜÆZor aÜí¨ÜÅ PæÆÊÜâ ±ÝñÜPÜ ÊÜÞwԨܪ™. B PÝÃÜ|PÝRX £±Ü³ÓÜí¨ÜÅ™, ¨æãÊÜá¾ÆãÃÜá, iàÊÜ®… ¼àÊÜÞ®ÜWÜÃÜ ÓæàĨÜíñæ B »ÝWܨÜÈÉ aÜí¨ÜůWæ

Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅ¨Ü ¹h沿á GÓ…Ô, GÓ…q ÊæãàaÝì¨Ü A«ÜÂûܮܮݰX ÊÜáã£ì¿á®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝXñÜᤙ. GíoØñÜᤠÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü JqrWæà ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ÊÜáã£ì ÊÜáñÜᤠgXY¿á ÊÜá«æ ÊæçÊÜá®ÜÓÜ Ÿí©ñÜᤙ. A¨ÜPæR ÊÜáã£ì¿á ¨ÜáÃÝÓæÁáà PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. Êæã¨ÜÊæã¨ÜÆá ÊÜÞw¨Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ gXYWæ ÓÜÊÜá ±ÝÆá ¯àvÜᣤ¨Üª ÊÜáã£ì B®ÜíñÜÃÜ ¨ÜáÃÝÓæWæ ¹©ª¨Üª™.

£±Ü³ÓÜí¨ÜÅ¨Ü ÊÜáã£ì ÖÜñæ¿áÈÉ ÊæáçÓÜãÄ®Ü AÊÝÌ ÊÜÞ¨æàÍܯ¨Ýª®Ý? PæãÇæ¿Þ¨Ü ÊÜáã£ì

ÖÜñæ ÊÜÞw¨Ü ÖÜávÜáWÜÃÝÂÃÜá GíŸá¨Üá C®Ü°Ðær Ÿ×ÃÜíWÜÊÝWÜ ¸æàQ¨æ. Jí¨ÜÐÜár ¯ÃܱÜÃÝ— WÜÙÜ®Üá° ÓÜÃÜívÜÃ… ÊÜÞwÔ, Cwà ÖÜñæ¿á®Üá° ÖÜÙÜÛ ×wÓÜÆá ÁãàbԨܪ gXY¿á ±ÝÉ®Üá EÇÝr BX¨æ. B ¯qr®ÜÈÉ iàÊÜ®… ¼àÊÜÞ®ÜWÜÃÜ C®…Õ ±æPÜrÃ… AÍæãàP… ÍÝÉZ¯à¿á PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. ®Ü㣱ܳÓÜí¨ÜÅ¨Ü ÊÜáã£ì ÖÝWÜã gXY Êæã¨ÜÆá JqrX¨ÜªÃÜá. CÊÜÄWæ ±ÜâÃÝñÜ®Ü ±ÝñÜQ

Jí¨Üá CÊæáàh… ¸æÙæ©ñÜᤙ. B ±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨ÜÇæà Ä¿áÇ… GÓæràp… ÊÜÂÊÜÖÝÃÜPæR Pæç ÖÝQ¨Üª™. ×àWÝXÁáà ÊÜáã£ì, gXY ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá aÜÆZor aÜí¨ÜÅ®Ü ÖæÓÜÃÜá ŸÙÜÔ PæãívÜá ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÃÝgQà¿á ÃÜûÜOæWÝX PæÆÊÜâ ©®Ü ÃÝÊÜáÈíWÝÃæwx¿á gñæ KvÝw ¨ÜÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ ¹hæ² ÓÜPÝìÃÜ A—PÝÃÜPæR Ÿí¨Ü®ÜíñÜÃÜ AÃÜËí¨Ü Èí¸ÝÊÜÚ¿á ÎÐÜÂÃݨÜÃÜá. ±ÜÄ OÝÊÜáÊÝX ÊÜáÖܨæàÊܱÜâÃÜ

AÃÜËí¨Ü Èí¸ÝÊÜÚ

AÓÜÈ b®Ü°Êæí¨Üá ®Üí¹Ô ÊÜíbÓÜáÊÜ ¨Üí«æ ÎPÝÄ ±ÜâÃÜ, ÎÃÝÙÜPÜã±Ü³™, ÓæãÃÜ Ÿ¨Ü ÓÜáñܤ ÊÜááñܤ PæÆÊÜÄí¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ®Üvæ¿ááñܤÇæà C¨æ. D ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜáÊÜ ÊÜÃÜá Jí¨æà hÝ£¿á ÊÜáí©ÁáíŸá¨Üá ËÍæàÐÜ. ÃÝg嬆 ®Ý®Ý PÜvæ ÖæãàX A®ÜáPÜãÆÓܧÃÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀá ÔPæãívÜá ñÜÊÜá¾ ÖÜÙæà ÊÜá®æ PævÜ˨ÝWÜ b®Ü°¨Ü ®Ý| «ÜãñÜì ÖÝÇæàÎ ŸŸìÃÜÊÝX PæãÇæ¿Þ¨Ü ÔQRÊæ, Wæãñݤ¨ÜÃæ ±æäÈà ÓÜÃÜá ÊÜÍܱÜwÔPæãÙÜáÛñݤÃæ ÎPÝıÜâÃÜ¨Ü ±ÜÃÜÊÜá ÊÜíaÜPÜ, vܹÉíW… ÊÜÂÊÜ AíñÜ ÖæàÚ PÜwÊæá ¸æÇæWæ JÄi®ÜÇ… b®Ü° PæãvÜá ÖÝÃÜ¨Ü QíW…²®…®Üí£¨Üª »Ü¨ÝűÜâÃÜ¨Ü ÖÝÇæàÎ ÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ ¿ÞÊÜÞÄÓÜáÊÜâ¨Üá D ¨Üí«æ¿áÈÉ®Ü PæãÇæ¿ÞX¨Ýª®æ. BñܮܮÜá° ÓÜÌíñÜ ÊÜáWÜ ÇæãàPæàÍÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ. C¨æà ÄࣿáÈÉ Jí¨ÜPæRÃÜvÜá ÖÜ| ÖÝWÜã A|¡®Ü ÊÜáWÜ ñÝÃÜPæàÎ PæãvÜáÊÜâ¨ÝX ®Üí¹Ô Êæçp… ÓæàÄPæãívÜá Pæãí¨ÜáÖÝQ¨ÝªÃæ. ±æà±ÜÃ…WÜÙÜ®Üá° ®æãàq®Ü Ä࣠D A±ÝűܤğºÃÜã ÖÝÇæàÎ PÜñܤÄÔ hæãàwÔ ÓÜãp…PæàÓ… PæãÇæ PæàÔ®ÜÈÉ hæçÆá ÓæàĨݪÃæ. ®ÜÈÉoár ¿ÞÊÜÞ ÖÝÇæàοá PæãÇæ ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ÄÓÜáÊÜâ¨Üã Jí¨Üá Pæ¨ÜPÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ Jí¨Üá PÝÆ¨Ü ¨Üí«æÁáà. DWÜ vܹÉíW… ¨æãÃæ ¨Üã±Ü¨ÜÖÜÚÛ D ¨Üí«æ PÜwÊæá ÍÜíPÜÃܱܳ®Ü ÖÜñÝ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Üñܤ ¿ÞX¨æ¿Þ¨ÜÃÜã TæãàpÝ Zo®ÝÊÜÚWÜÙÜá ¸æÙæ¿ááñݤ ®æãàoá ÖÝWÜã vܹÉíW… ¨Üí«æ ÖæãàWÜáñܤÊæ. C¨æãí¨Üá ÓÝÌÃÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜá GÃÜvÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ÓÜÂPÜÃÜ Pæùí PܥݮÜPÜ PÜãvÜ. ×í¨æ ÊݱÜPÊ Ü ÝXñÜᙤ . ®ÜãÃÝÃÜá aÜí¨ÜÅÊÜá¾ ®ÜPÜÈ b®Ü° ]àÊÜáíñÜÃÜá Cí¥ÜÜÊÜÃÜ ÓÜÖÜ ÎPÝıÜâÃÜ©í¨Ü I¨Üá QÇæãàËáàoÃ… ¨ÜãÃÜ ÊÝÓܨÜÈÉ ÊæãàÓÜ ÖæãàX¨Ü㪠Eíoá. ¨ÜÈÉ¨æ »Ü¨ÝűÜâÃÜ. D FÃÜÈÉ ÍÜíPÜÃܱܳ Gí¸ÝñÜ ÍÜíPÜÃܱܳ®Ü PæãÇæ ®æ㟺¯¨Üª™. ÊÜáãÃÜá ¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ×í©®Ü PÜñæ A¨Üá. ¨Üã±Ü¨ÜÖÜÚÛ ÍÜíPÜÃܱܳ ÊÜáñÜᤠaÜí¨ÜÅÊÜá¾ GíŸ ÍÜíPÜÃܱܳ®Ü®Üá° ¨Üã±Ü¨ÜÖÜÚÛ ÍÜíPÜÃܱܳ AíñÜÆã APÜR&ñÜÊÜá¾®Ü hæãàw EñܤÃÜ PÜ®ÝìoPÜ »ÝWܨÜÈÉ PÜÃæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. D ÍÜíPÜÃܱܳ ñܮܰ APÜR aÜí¨ÜÅÊÜá¾®Ü CíñÜÖÜ ÊÜíaÜ®æ¿áÈÉ ¯ÔÕàÊÜáÃ毰ÔPæãíw¨Üáª, hæãñæ ÓæàÄ B PÝƨÜÇàÉæ TæãàpÝ ®æãàoá ÖÝWÜã CŸºÃã Ü TæãàpÝ ®æãàq®Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ樆 áÜ ° ÊÜÞvÜá vܹÉíW… ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª. ®ÜPÜÈ b®Ü°ÊÜ®Üá° £¤¨ÜªÃÜá. vܹÉíW… PÜñæ ÖæàÚ ÊÜíaÜ®æ¿á®Üã° ÊÜÞvÜá

£¤¨ÜªÃÜá. ÍÜíPÜÃܱܳ®Ü ÊæáàÇæ PæàÓÜá PÜãvÜ ¨ÝSÇÝ ÖÝÇæàοá PæçÊÝvÜ XñÜá¤. PæÆ ÓÜÊÜá¿á, ÍÜíPÜÃܱܳ ñÜÇæ ÊÜáÃæÔPæãívÜá ×àXÃÜáÊÝWÜÇæà 1999ÃÜ ®ÜÊæíŸÃ… C±Ü³ñݤÃÜ KvÝvÜᣤ¨Üª™. ÍÜíPÜÃܱܳ&aÜí¨ÜÅÊÜá¾ ÓæàÄPæãívÜá ÃÜí¨Üá »Ü¨ÝűÜâÃÜ©í¨Ü ÃÝg±Ü³ ®Ý±Üñ椿ިÜ. ÖÝÊæàÄ¿áÈÉ PæãÇæÁãí¨Ü®Üá° ÓÝ«ÝÃÜ|ÊÝX £íWÜÙáÜ WÜoÇ r æD ÊÜÞw¨Üê áÜ . B¨ÜÃæ ±ÜÅPÃÜ | Ü Ÿ¿á ÊÜíaÜPÜÃÜá FÃÜá ¹qrÃÜáÊÜâ¨Üá ÇÝXÃÜÇæà CÆÉ™. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝXñݤ¨ÜÃÜã ÊÜá®æ CíñÜÖÜ ÍÜíPÜÃܱܳ ŸÖÜáÍÜ@ ¿áÈÉ ÖæàÙܨæà ÃÝg±Ü³ FÃÜá 1982ÃÜÈÉ PæãÇæ¿ÞX¹or™. ¹qr¨Ü᪠ÃÝg±Ü³®Ü ±Ü£° ÓÜáËáñÝÅ ÍÜíPÜÃܱܳ®Ü ÊÜá®æ¿áÇæÉà ËPÝÃÜ ÚWæ WÝŸÄ¿á ÓÜíWÜ£¿ÞXñÜᤙ. ÊÝX PæãÇæ¿ÞX¨Üª Öæ| ÔQRñÜᤙ. ÃÝg±Ü³®Ü®Üá° ÖÜávÜáPÜáÊÜ ®ÝoPÜ ÖÝWæ PæãÇæ ÊÜÞwÔ¨ÜÊÜÙÜá ÊÜ®Üá° ÖÝÇæàÎÁáà ÊÜÞw¨Ü. BñÜ®Ü APÜR aÜí¨ÜÅÊÜá¾™. ñܮܰ "B hÝñæÅàÈÃÜŸÖÜá¨Üá, D ÇÝv…j A±Ýűܤ ÊÜáPÜRÙÝ¨Ü ÃÝg±Ü³ ÊÜáñÜᤠ®ÜÈÉ EÚ©ÃÜŸÖÜá¨Üá, C®Ý ÖÝÇæàοáÃÜ®æ°à ŸÙÜÔPæãívÜá ÃÝg±Ü³ ÊÜâ¨æãà FÃÜÈÉ CÃÜŸÖÜá¨Üá' aÜí¨ÜÅÊÜá¾ D ÖÜñæ ÊÜÞwԨܪÙÜá. Gí¨Üá ÖæàÙÜáñܤ ÖÝÇæàÎ PÝÆ ±ÜÅPÜÃÜ| ÖæàWæãà ÊÜáábc ÖæãàXñÜᤙ. ÍÜíPÜÃܱܳ®Ü ÖÜÃÜ| ÊÜÞw¨Ü. ±æäÈàÓÜÄWæ ®Ý±Üñæ¤ ¨ÜãÃÜá PæãvÜ PæãÇæ ÊÜÞw¨Ü®ÜíñÜÃÜ aÜí¨ÜÅÊÜá¾ ñܮܰ ÊÜáPÜRÙÝ¨Ü ÇÝXñݤ¨ÜÃÜã "±æäÈàÓÜÃÜá ñܯTæ ÊÜÞw¨ÜÃæ ÃÝg±Ü³ ÖÝWÜã ÖÝÇæàοáÃܯ°oárPæãívÜá ¨Üí«æ ÊÜíaÜ®Ý ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜá Ÿ¿áÇÝWÜáñܤÊæ' AíñÜÇæà ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæԨܪÙÜá. vܹÉíW… ¨Üí«æ¿á hæãñæ ÖÝÇæàÎ ÓÜáËáñÝÅÚWæ Öæ¨ÜÄÓÜᣤ¨Üª™. ×àXÃÜáÊÝ ¸æàÃæ ¸æàÃæ Äࣿá ÊÜíaÜ®Ý ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ®Üã° WÜÇæà ÃÝg±Ü³ ®Ý±Üñæ¤¿Þ¨Ü GÃÜvÜá £íWÜÚWæà ÍÜáÃÜá ÖÜbcPæãíw¨ÜªÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ 2000¨Ü CÓÜË¿á g®ÜÊÜÄ BÃÜÃÜí¨Üá ÓÜáËáñÜÅ ÖÝÇæàÎ ÊÜáÖÝ aÜñÜáÃÜ®ÝX¹or™. PÜãvÜ ®Ý±Üñ椿ިÜÙÜá. ®Ý±Üñ椿ÞWÜáÊÜ GÃÜvÜá D ÖÜíñܨÜÈÉ ÖÜáqrPæãíw¨Ü᪠©®ÜWÜÙÜ Êæã¨ÜÆá ÓÜáËáñÜÅ ¸ÝÂíQ¯í¨Ü Jí¨Üá Óæãà¨ÜÃÜÃÝ¨Ü ÃÝg±Ü³ ÊÜáñÜᤠÆûÜ¨Ü ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÖÜ| vÝÅ ÊÜÞw ÖÝÇæàÎ ®ÜvÜá訆 ÊæçÊÜá®ÜÓÜÂ. JŸºÃÜ®æã°ŸºÃÜá ¨ÜªÙÜá. ÓÜáËáñÝÅÙÜ A|¡ ñÜÊÜá¾í©ÃÜá ÎÊÜÊæãWÜY ¿ÞÊÜÞÄÔ ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. ¸ÝÂvÜX¿á ¨ÜÈɨÜ᪠Ôvæà®ÜãÄ®ÜÈÉ ÍæàSÃܱܳ GíŸáÊÜÊÜÄWæ ÖÝÇæàÎ AÊÜÃÜá ÖæãàX I¨Üá ÆûÜ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° vܹÉíW…®ÜÈÉ ÊÜíbÔ ËaÝÄÔ¨ÝWÜ ¹or™. ÍæàSÃܱܳ ÃÝg±Ü³¯Wæ ±ÜÄaÜ¿á˨ܪÊÜ®Üá. D ®Ý±Üñæ¤ BñÜ ÃÝg±Ü³®ÜÈÉ A¨Ü®Üá° ÖæàÚPæãívÜ. I¨Üá ÆûÜ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü WÜíq®æãvÜ®æ ñÜÇæ ÊÜáÃæÔPæãívÜá KvÝvÜᣤ¨Üª ×í¨æ ÖÝÇæà ÖÝÇæàοá®Üá° ×ÃæàPæÃÜãÃÜá hÝñæÅ¿áÈÉ ÃÝg οá PæçÊÝvÜ ±Ü³®æà ×w¨ÜáPæãqr¨Ýª®æ. Pæã®æWæ ÖÝÇæàÎ ÃÝg ËÃÜáÊÜâ¨Üá ±Ü³¯Wæ I¨Üá ÆûÜ ÖÜ| ×í£ÃÜáXÔ¨Ü. D ÖÜ|¨ÜÈÉ WæãñݤX¨æ. ÃÝg±Ü³ PÜËáàÐÜ®… £í¨Ü GíŸá¨ÝX WÜÇÝpæ¿Þ ÊÜíaÜ®¿ æ á ÓÜáËáñÝÅ ÀáñÜá. ÊÜÂÊÜÖÝÃܨÜÈÉ

ÎPÝıÜâÃÜ

wÓæíŸÃ… 22 2011

PæÆÊÜâ gËáà®Üá ÊÜÞÄ¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° gXYWæ Pæãvܨæ ÊÜíbÔ¨Ü. C®Üã° PæÆÊÜâ gËáà®Ü®Üá° ÊÜáã£ì ÊÜáñÜᤠgXY JqrWæà SÄà©Ô¨ÜªÃÜá. B gËáà®Üá ®Ü®ÜXÃÜÈ Gí¨Üá ÊÜáã£ì ÊÜÃÜÓæ ñæWæ¨Ü. ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX ÊÜáã£ì Àáí¨Ü gXYWæ ÆûÝíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÊÜíaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. ×àWÝX ÊÜáã£ì¿á®Üá° PæãÈÉÓÜÆá gXY £àÊÜÞì

¯Ô¨Ü. A¨Ü ÃÜíñæ wÓæí ŸÃ… Jí¨ÜÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° £±Ü³ÓÜí¨ÜÅ¨Ü ñܮܰ ÊÜá®æ¿á ŸÚWæ PÝÄ®ÜÈÉ Ÿí¨Ü ÊÜáã£ì ¿á®Üá° »Ü¿áí PÜÃÜ ÊÝX PÜñܤÄÔ ÖÜñæ AÊÜÌ ÊÜÞ¨æàÍÜ ÊÜÞvÜÇÝ XñÜá¤. D ÖÜñæ ĿáÇ… GÓæràp… ÊÜÞµ¿Þ ©í¨ÜÇæà BX¨æ GíŸá¨Üá ±æäÈàÓÜÄWæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿ÞXñÜᤙ. B¨ÜÃæ PæãÇæ ÊÜÞw¨ÜÊÜ ÃÝÂÃÜá Gí¨Üá ÖÜávÜáPÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÝWÜ Êæã¨ÜÆá PæàÚŸí¨Ü ÖæÓÜÃæà aÜÆZor aÜí¨ÜÅ™. BñÜ ÓÜá±ÝÄ ±Üvæ¨Üá D ÖÜñæ ÊÜÞwÔ¨Ý ª®æí¨Üá ±æäÈàÓÜÃÜá »ÝËԨܪÃÜá. B¨ÜÃæ ±ÜäÊÜì ÊÜÆ¿á wÔ² aÜí¨ÜÅÍæàSÃ…, AÆÓÜãÃÜá GÔ² ®ÜÃÜÔíÖÜ¿á ÖÝWÜã iàÊÜ®… ¼àÊÜÞ®ÜWÜÃÜ C®…Õ±æPÜrÃ… AÍæãàP…ÄWæ ÓÜÄ¿ÞX ñܯTæ ®ÜvæÓÜáÊÜíñæ ÓÜãbԨܪÃÜá. ÊÜáã£ì¿á ±ÜäÊÝì±ÜÃÜ ËaÝÄst ±æäÈàÓÜÄWæ ÊÜáã£ì¿á hæãñæ gXY ÊÜáá¯ÔPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá WæãñݤÀáñÜá. BWÜ gXY¿á Êæã¸æçÇ… pݱ… ÊÜÞw Jí¨ÜÐÜár g®ÜÃÜ


ËÊÜÃÜ ±Üvæ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ÊæáçÓÜãÄ®Ü ÊÜáã£ì¿á ÖÜñæ PÜáí¸ÝÃÜ Pæã±Ü³È®Ü ÃæÔvæ¯Õ ÇÝwj®ÜÈÉ CÃÜáÊÜâ ¿á®Üá° ñÝÊæà ¨ÝX £Ú©¨æ. ñÜûÜ| C®…Õ±æPÜrÃ… AÍæãàP… ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖÝWÜã GÔ² ®ÜÃÜÔíÖÜ¿á®ÜÊÜÃÜ ñÜívÜ B J²³PæãívÜá ±æäÈà ÇÝwj®Ü ÊæáàÇæ ¨ÝÚ ÊÜÞw¨ææ. BWÜ »æçÃÜÓÜí¨ÜÅ¨Ü ÓÜÄWæ ÓÜÃÜívÜÃ… ÔPÜÕÃ… ¸ÝŸá, £±Ü³ÓÜí¨ÜÅ¨Ü ÍæàSÃ… Ãæwx™, BWÜáÊÜíñæ Ãæw ¿áÍÜÊÜíñܱÜâÃÜ¨Ü A®ÜíñÜ, ±ÝívÜÊܱÜâÃÜ¨Ü ÊÜÞvÜÇÝXñÜᤙ. ¨æàÊæWèvÜ,Pæã±Ü³È®Ü Ëá¥Üá®… PÜáÊÜÞÃ…, bPÝRvæ B¨ÜÃæ ÔQR¹¨Üª WÝÅÊÜá¨Ü Aí¨Ý¯WèvÜ ÓæàĨÜíñæ PæÆÊÜÃÜá ÖÜíñÜPÜÃÜá gXY¿á wÔ² aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… ÔPÜáR¹©ª¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ®Üá° ñÜí¨Üá ®ÝÆáR ¸ÝÄÔ ÖæÓÜÃÜá Ÿ×ÃÜíWÜ ¨ÝWÜ £±Ü³ÓÜí¨ÜÅ¨Ü gWÜ©àÍ… AÈ¿ÞÓ… gXY D ÊÜÞw¨ÜªÄí¨Ü Ëá¥Üá®Ü, Aí¨Ý¯WèvÜ ÖÝWÜã PæãÇæ¿á ÓÜãñÜÅ«ÝÄ GíŸá¨Üá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX¨æ. A®ÜíñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ ÓÝûÜ$ ®ÝÍÜ ÖÝWÜã ñܯTæ¿á ×àWÝX BñܮܮÜá° Ÿí—Ô ñÜí©¨ÝªÃæ. B ÓÜÊÜá¿á ¨ÝÄ ñܲ³Ô¨Ü ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÈÔ hæçÈWæ PÜÙÜá×Ô ¨ÜÇæÉà ÖÜíñÜPÜÃÜá ÃÜã²Ô¨Üª ÓÜíaÜá Ÿ×ÃÜíWÜ ÓÜÇÝX¨æ. gXY, ÔPÜÕÃ… ¸ÝŸá, ÍæàSÃ… Ãæwx¿á®Üá° ÊÝX¨æ. ÊÜáã£ì¿á ÖÜñæ PæãÇæ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ Ÿí—ÓÜÇÝ ÊÜÞwst gXYWæ ÓܧÚà¿á PÝíWæÅÓ… X¨æ. ±æäÈàÓÜÃÜá D ÖÜñæ ÊÜááSívÜ ÖÝWÜã ±ÜâvÝÄ AÇæP…Õ ÊÜÞw¨Ü ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü ÖÜávÜá GíŸáÊÜÊÜ®Ü ±ÜÄaÜ¿áËñÜᤙ. WÜÃÜ ¸æ®Üá° ¹©ª¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá BñܯWæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÖÝWÜã ÔPÜáR¹¨ÜªÃæ D ÖÜñæ¿áÈÉ ÊæáçÓÜã ÊæáçÓÜãÄ®Ü PæÆÊÜâ ±ÝñÜQWÜÙÜ Ä®Ü AÊÝÌ ÊÜÞ¨æàÍÜ ÖÝWÜã ±ÜÄaÜ¿áËñÜá¤. ×àWÝX BñÜÜ pæíp… ÃÜË¿á PæçÊÝvÜ˨æ¿Þ ÊæáçÓÜãÃÜá ÖÝWÜã ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü GíŸá¨Üá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝWÜȨæ. ±ÝñÜQWÜÙܮܰ PÜÃæÔ ÊÜáã£ì¿á AÆÉ¨æ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¿ÞÊÜâ¨Ý ÖÜñæ ÊÜÞwԨܪ™. B®ÜíñÜÃÜ ¨ÜÃÜã WÝÂíW… D ÖÜñæÂWæ ÓÜÖÜPÜ ÊæáçÓÜãÄ®Ü AÊÝÌ ÊÜÞ¨æàÍÜ®Ü ÎÐÜ ÄÔ¨æ¿Þ GíŸá¨Üã £Ú¿á ÃÝÊÜáÈíWÝÃæwx pæíp… ÃÜË¿á ÓÜÖÝ¿á ±Üvæ¨Üá Ȩæ. Jqr®ÜÈÉ ±æäÈàÓÜÃÜá ÓÜÄ B ÊÜáãÆPÜ ±ÝívÜÊܱÜâÃÜ¨Ü Ëá¥Üá®Ü, Aí¨Ý¯ ¿Þ¨Ü ñܯTæ ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨æÐÜár g®Ü PÜí¹ G~ÓÜ WèvÜ ÖÝWÜã A®ÜíñܯWæ ÖÜ|¨Ü BËáÐÜ Jwx ¸æàPæãà? ŸÆÉÊÜÄÆÉ.  & ÓÜá¯àÇ… ÖæWÜYÃÜÊÜÚÛ A|¡ñÜÊÜá¾í©ÄWæ gWÜÙÜÊÝX ñÜÊÜá¾®Ý¨Ü ÖÝÇæàÎ ÃÝg±Ü³®Ü ÊÜáWÜ ñÝÃÜPæàÍÜ WæÙæ¿áÃݨÜÃÜá.ñÝÃÜ ÓÜÌíñÜ A|¡ ÃÝg±Ü³®Ü®Üá° ®Ý±Üñæ¤ ÊÜÞw¨Üª™. B PæàÍܯWæ ñÜ®°Ü A±Ü&³ AÊÜᮾ ®Ü áÜ ° PæãÇæ ÊÜÞwÔ ŸaÝ PÜáÄñÝX PæÆÊÜâ ÓÜáÚÊÜâWÜÙÜá ÓÜáËáñÝÅÚWæ Wæãñݤ ÊÝ¨Ü bPÜR±Ü³ ÖÝÇæàοá ÊæáàÇæ BPæãÅàÍÜ ÊÜávÜá WÜᣤ¨ÜªíñæÁáà "ÃÝg±Ü³ ¹hݱÜâÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ WÜqrñÜᤙ. Añܤ ÇæãàPæàÍÜ ñܮܰ AÊÜᾯWæ ¯ñÜÂÊÜä ÊÜÞ×£ C¨æ, ¿ÞÃæãà BñܮܮÜá° AvÜXÔqr A±Ü³ PæãvÜᣤ¨Üª ×íÓæ, ÊÜÞvÜᣤ¨Üª A®ÝaÝÃÜ ¨ÝªÃæ. ÖæãàX PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ŸÃæãà|, ÍÜêíWæàÍ… ®æãàw ¸æàÓÜñÜᤠÖæãàX¨Üª™. Êæã®æ° ¸æàÃæ ¿ÞÄWÜã ÖæàÙæãà¨Üá ¸æàvÜ' wÓæíŸÃ… JíŸñܤÃÜí¨Üá ÊÜááÖÜãñÜì AíñÜ ÓÜáËáñÝÅÙÜ®Üá° ®Üí¹Ô¨Ü ÖÝÇæàÎ A¨ÜPæR PÜãwŸí©ñÜᤙ. ÇæãàPæàÍÜ ÖÝWÜã ñÝÃÜPæàÍÜ ÓæàÄ ÖÜ|¨Ü AWÜñÜÂ˨æÁáí¨Üá ÓÜáËáñÝÅÙÜ APèíq®Ü PæãívÜá ÖÝÇæàοá®Üá° ñÜvÜËPæãíw¨ÝªÃæ. BWÜ ÈɨªÜ ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° vÝÅ ÊÜÞwÔPæãívÜá PÜè æ ã æ À᪨™ªÜ . WÜÇÝpæ¿ÞX¨æ. BñܯWæ ÃÝw¯í¨Ü ¸ÝÄԨݪÃæ. AÈÉWæ ÓÜáËáñÜÅÙÜ㠮ݱÜñ椿ÞX¨ÜªÙÜá. "ÃÝg±Ü³& C¨Ü®Üá° ®æãàw¨Ü PÜáÓÜáÊÜá gWÜÙÜ ¹wÔ ÖÝÇæàÎ ÓÜáËáñÜÅ CŸºÃÜ®Üã° ÖÝÇæàÎÁáà ®Ý±Üñæ¤ ÊÜÞw ¿á®Üá° ÊÜáWÜ®Ü hæãñæ ¸æçPÜÈÉ PÜãwÔ ÎPÝıÜâÃÜ¨Ü ¨Ýª®æ, PæãÇæ ÊÜÞwÃÜŸÖÜá¨Üá' AíñÜ ÓÜáËáñÝÅÙÜ BÓܳñæÅWæ PÜÚԨݪÙæ. ÖÝÇæàοá®Üá° ÊÜá«æ PÜãÄÔ Óæãà¨ÜÃÜÃÜá GÐærà ¸æ®Üá° ÖÜ£¤¨ÜÃÜã ±æäÈàÓÜÃÜá PæãívÜá WÝŸÄÀáí¨Ü ÇæãàPæàÎ&ñÝÃÜPàæ ÍÜ »Ü¨ÝÅ B PÜáÄñÜá ñܯTæ¿á®æ°à ÊÜÞvÜÈÆÉ™. ÎPÝıÜâÃÜ ±ÜâÃÜ©í¨Ü BÓܳñæÅWæ ÖæãÃÜq¨ÝªÃݨÜÃÜã AÐÜr ¨ÜÈÉ BWÜ C¨Üª ±æäÈàÓ… A—PÝÄWÜÙæÆÉÃÜã ÃÜÇæÉà ÖÝÇæàÎ ÓÜñÜá¤ÖæãàX¨Üª™. Öæ|ÊÜ®Üá° GÃæPÜpær "ÖÝÇæàοá hæãñæ ÃÝi ÊÜÞw PÝÅÓ…®ÜÈÉ JWÝÀáÔ CŸºÃÜã PæãívÜá ¹w. ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÚ ¸æçPÜá ÖÜ£¤ ÎÊÜÊæãWÜYPæR Ÿí© ¨ÝªÃÜÆÉ™, AÊÜÃÜ®Üã° ÖÝÇæàÎ ¨ÝªÃæ. ÇæãàPæàÍÜ&ñÝÃÜPæàÍÜ ñæWæ¨Üá¹orÃæ H®Üá ÊÜÞvÜᣤàÄ?' CŸºÃÜã ÖÜ©®æàÙÜá ÖÜ©®æíoá AíñÜ Öæ¨ÜÄÓÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. CÐÝr ¨Ýo¨Ü A±Ýűܤ ÊÜ¿áÓÜRÃÜá. ¨ÜÃÜã ÓÜáËáñÝÅÙÜ CŸºÃÜá WÜívÜá ÎÊÜÊæãWÜY¨Ü ÓÜíŸí—PÜÃÜ ÊÜá®æ ÊÜáPÜRÙÜá ÖÝWÜã JŸº Öæ|á¡ ÊÜáWÜ ¿áÈÉ CŸºÃÜã ŸbcoárPæãíw ÙÜ®Üá° ÓÜáËáñÝÅÙÜ Óæãà¨ÜÃÜÃÜá ÎÊÜ ¨ÜªÃÜá. ÖÝÇæàοá ÍÜÊÜ ÔPæãR ÊæãWÜPY Ræ PÜÃñæ íÜ ¨Üá ñÜÊáÜ ¾ hæãñæ Coár vÜ®æ PæãÇæ ÃÜÖÜÓÜ Ÿ¿áÇÝ PæãívÜá PÝ®Ü㯮Üw ÖæãàÃÝo X¨æ. ±Ü£° PÜáÓÜáÊÜÞÙÜ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ±æäÈàÓÜÃÜá ñܯTæ¿á ÊæáàÇæÁáà WÜáÊÜÞ¯ ÊÜÂPܤ ñÝÃÜPæàÍÜ ÍÝÓÜ÷ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Pæãàqì®ÜÈÉ ÊÝXñݤ¨ÜÃÜã BPæÁáà ñܮܰ PæàÓÜá ¹¨ÜáªÖæãàÀáñÜá. ÊÜáWÜ ÖÝWÜã ñÝÃÜPàæ ÍÜ ÓæàÄ PæãÇæ ÊÜÞwÃÜŸÖÜá Gí¥Ü ¨ÜáÃÜíñÜ? ¨æí¨Üá WÜáÊÜÞ¯ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ ¨ÜãÃÜá PæãorÙÜá. C¨æÇÝÉ BWÜáÊÜÐÃrÜ È Ü É »Ü¨ÝűâÜ ÃÜ¨È Ü É ÖÝÇæàÎ CÊÜÄŸºÃÜá ÖÜávÜáWÜÃÜã DWÜ ÄÊÜÞÂív… Öæãàí ÔÄÊÜíñÜ®ÝX¹or™. gËáà®Üá, ÊÜá®æ, PÝÃÜá ÓæàĨݪÃæ. CÈÉWݨÜÃÜ ã Ü PÜáoáíŸ¨Ü PæãÇæWÙÜ Ü CñÝ© Öæãí© ±ÜÅ£ÑuñÜ®Üã B¨Ü. ÃÝgQà¿á¨Ü C£ÖÝÓÜ ÊÜááX¨Üá Öæãà¨ÜÃæ AÐærà ÓÝPÜá A®Üá°£¤ ÊÜÃÜ®Üá° aæ®Ý°XoárPæãívÜ. B¨ÜÃæ BñÜ®Ü ËPÜê£ ¨ÝªÃæ »Ü¨ÝűÜâÃÜ¨Ü g®Ü. ÖæàXñæ¤í¨ÜÃæ, ñܮܰ ±Ü£°™ PÜáÓÜáÊÜá ÖÝWÜã ÊÜáPÜRÙÜ®æ°à ¨Üã±Ü¨ÜÖÜÚÛ ÍÜíPÜÃܱܳ™, Óæãà¨ÜÄ aÜí¨ÜÅÊÜá¾ ×íÔÓÜñæãvÜX¨Üª™. ÊÜááSÂÊÝX ÖÝÇæàÎ ñܮܰ ®Üvæst APÜÅÊÜá ¨Üí«æ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄst A|¡&A£¤Wæ¿áÃÜ®Üá° ®Ý±Üñæ¤ ÊÜÞw¨ÜªÃÜ ŸWæY ±Ü£° ÊÜáPÜRÙÜá ñÝÊæà gWÜÙÝwPæãívÜá PæãÇæ¿Þ PÜáÓÜáÊÜáÙÜ Bûæà±ÜËñÜᤙ. BPæ A¨ÜÃÜ ŸWæY AÆÉÈÉ ¨ÜÃÜá. DWÜ ÊæãÊÜá¾PÜRÙÜã hæçÆá±ÝÇÝX¨ÝªÃæ. ÖæàڨݪÙæíŸá¨æà ÖÝÇæàοá ÔqrWæ PÝÃÜ|ÊÝ D ¨ÜáÃÜíñÜ A«Ý¿á CÈÉWæà ÊÜááX¨ÜÃæ ÓÝPÝ XñÜᤙ. D ®ÜvÜáÊæ ÖÝÇæàοá ÊÜáWÜ ÇæãàPæàÍÜ, X¨æ.

wÓæíŸÃ… 22 2011

13

¸æÙÜWÝË GÔ³ ±ÝqàÆÃÜ ÊÜááí¨æ A»Ü¿á ±ÝqàÆ ÖÜÃæãàÖÜÃÜ!

¸æÙÜWÝË¿á GÔ³ ÓÜí©à±… PÜñæ¿áã ®Üvæ©ñÜᤙ. Aí¨Üá ±ÝqàÆÃÜ ÊÜWÝìÊÜOæ¿á®Üá° GÔ³ ¿áÊÜÄWæ ""¯ÊÜá¾®Üá° Gñܤí ÓܨÜÂPæR ñÜvæ ×w¿áÇÝX¨æ. JŸº WÜw ÊÜÞwÔÁáà ®Ý®Üá ËÍÜÅ ±ÝÅÊÜÞ~PÜ A—PÝÄWæ AÈÉ®Ü ËáÓæãà¨Üá'' Gí¨Üá A»Ü¿á g®ÜÃÜá ¯àw¨Ü A»ÜãñܱÜäÊÜì ±ÝqàÆ WÜáoáÃÜá ÖÝQ¨Üª™. ¸æíŸÆ PÜívÜá ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¸æÙÜWÝËÀáí¨Ü GÔ³ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃæà ÖèÖÝÄ ÓÜí©à±… ±ÝqàÆÃÜ®Üá° GñÜ¤í ¨ÝªÃæ. DWæY PæÆ £íWÜÚí¨Ü GÔ³ WÜw ÊÜÞw ÓÜÆá PÜÙæ¨Ü ÖÜ© ÓÜí©à±… ±ÝqàÆÃÜ ÊÜWÝìÊÜ GÔ³ ÓÜí©à±… ±ÝqàÆ ÊÜáãÃÜá £íWÜ ÙÜÈÉ A»Ü¿á OæWæ ÓÜñÜñÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÖÝPÜᣤÃÜáÊÜ ±ÝqàÆ ±Üſᣰ Ô¨Ü᪠ÊÜáãÃÜá AÈÉ®Ü »ÜÅÐÜr ÍÝÓÜPÜ A»Ü¿á ±ÝqàÆ, D ¸ÝÄ. ñܮܰ ±ÜÃÜÊÜá WÜáÃÜá A®ÜíñÜPÜáÊÜÞÃ… ¸ÝÄ iÇæÉ¿á ÖæãÃÜX®Ü PæÆ ÍÝÓÜPÜÃÜ ¨ÜívÜá ÊÜáãÆPÜ, ®ÜíñÜÃÜ BÃ….GÓ….GÓ…. ÊÜááSívÜÃÜ PÜqrPæãívÜá ÖæãàX ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á ÊÜááí¨æ ÊÜáãÆPÜ ¿á£°Ô, A¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÝªWÜ ñÝ®æà ¯íñÜá GÔ³ ±ÝqàÆÃÜ®Üá° ÊÜáívÜÂPæR, AÈÉ®Ü GÔ³ Aí©®Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áwx¿á ÊÜááí¨æ ¯íñÜá PèÍÜÇæàí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ…ÃÜ®Üá° ¸æÙÜWÝËWæ PÜÃæ ÊÜWÝìÊÜOæWæ ¿á£°Ô¨Üª™. Aí¨Üá DñÜ®Ü ±ÜÅ¿áñÜ°PæR ñÜÃÜáÊÜ ¿áñÜ° ®ÜvæԨܪ. B¨ÜÃæ ±ÝqàÆÃÜ ÊÜWÝì ¸æÙÜWÝË iÇÝÉ ÊÜáí£ÅWÜÙÜá ñÜ~¡àÃæÃÜb¨ÜªÃÜá. ÊÜOæ¿á ËÃÜá¨Üœ Cwà iÇæÉ¿á g®ÜÃÜá ¹à©XÚ ÊÜááí¨æ ¿áwx A—PÝÃÜ©í¨Ü ¯WÜìËáÔ, B ¿áᣤ¨Üªíñæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃæà hÝWÜPRæ ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜÃáÜ ŸÃÜᣤ¨íªÜ ñæ, G¨ÜáÃÝX ñÝñÝRÈPÜÊÝX GÔ³¿áÊÜÃÜ ÊÜWÝìÊÜO¿ æ á®Üá° ñÜvæ ÃÜáÊÜ Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… aÜá®ÝÊÜOæ¿á®Üá° ®æ±Ü ×w©¨ÝªÃæ. ¸æÙÜWÝËWæ DWæY ÖÜ© ÊÜÞwPæãívÜá ¸æÙÜWÝËWæ ÓæàÄ¨Ü ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ ×í¨æ GÔ³¿ÞX ÃÜË PÜáÆPÜ~ì ÖæãÃÜX®Ü ÍÝÓÜPÜÃÝ¨Ü PÜÙÜPܱܳŸíw, Ÿí¨ÜÊÜÃÜá EñÝÕ× I²GÓ… A— ÓÝÊÜì»èÊÜá ŸWÜÈ, ÓÜí±ÜíX¿áí PÝÄ ÓÜí©à±… ±ÝqàÇ…. 2004ÃÜ ¸ÝÂb®Ü ñÜÖÜ BÃÜá g®Ü ÍÝÓÜPÜÃÜ qàÊÜáá PÜqrPæãívÜá WÜêÖÜ I²GÓ… A—PÝÄ¿Þ¨Ü ±ÝqàÇ… D ×í¨æ ÓÜbÊÜ AÍæãàP…ÃÜ®Üá° PÜíw¨Ýª®æ. B ®ÜíñÜÃÜ ÓÜ¨Ý ŸÙÝÛÄ¿á GGÔ³¿ÞX ±æäŸàæ ÐÜ®ÄÜ ÊÜááXÔ¨Üê áÜ . ®Üí¨ÜWèvÜÃ®Ü áÜ ° PÜívÜá ""¯àÊÜâ ñÜP| ÒÜ GÔ³ ÓÜí©à±… B®ÜíñÜÃÜ PæãvÜWÜá, ¨ÝÊÜ|WæÃæWÜÙÜÈÉ GÔ³¿ÞX ±ÝqàÆÃÜ®áÜ ° ¸æÙWÜ ÝËÀáí¨Ü ÊÜWÝìÊÜOæ ÊÜÞw, ¨ÜPÜÒñæÀáí¨Ü PÜñÜìÊÜ ¯ÊÜì×Ô ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw CÆÉ©¨ÜªÃæ ®ÜÊÜá¾ BÃÜá g®ÜÃÜ ÃÝià®ÝÊæá ÔÌàPÜ ¨ÜªÃÜá. 2010ÃÜ Óæ±ÜríŸÃ…®ÜÈÉ ¸æÙÜWÝËWæ ±Ýqà ÄÔ'' Gí¨Üá JñܤvÜ ÖÝQ¨Ýª®æ. ÖÝWÝX ®ÜÊæí ÆÃÜá Ÿí¨ÝWÜ CÈÉ ¨æãà ®ÜíŸÄ ¨Üí«æWÜÙÜá ŸÃ… JíŸñܤ®æà ñÝÄàSá Sá¨Ü᪠A»Ü¿á ñÜÇæ G£¤ ¯í£¨ÜªÊÜâ. APÜÅÊÜá ¨Üí«æWÜÙÜ ÊæáàÇæ ±ÝqàÆ®æà ÊÜááí¨æ ÊÜááÃÜPã æ ívÜá ¹¨Üª GÔ³ ±ÝqàÆÃÜá, CÈÉ®Ü SñÜÃ… ¯íñÜá ÓÜí©à±… ®ÝP… ÊÜápÝR S©àÊÜá ®ÜiàÃ…®Ü ÖÜáorvÜXÔ ±ÝqàÆÃÜ®Üá° ¨ÜÃÜá. ÇÝv…jWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¿áᣤ¨Üª ÊÜÞíÓÜ¨Ü ¨Üí«æ ÊÜáívÜÂPÜãR, AÈÉ®Ü Ÿí¨… BÀáñÜá. ÖæçpæP… ÊæàÍÝÂÊÝqPæ ÊÜáPÝvæ GÔ³ PèÍÜÇæàí¨ÜÅ ÊÜáÆXñÜá. CÈÉ®Ü WÜãívÝ ±Üvæ¿á ¨ÜívܮݿáPÜ PÜáÊÜÞÃ…ÃÜ®Üá° ¸æÙÜ ÃÝ¨Ü ÓÜíg¿á ÓÜáíoPÜÃÜ, ±ÜÅÊæãਅ PÜvæãà WÝËWÜã ÊÜWÝì ÆRÃ…, WÜhÝ®Ü®Ü ñæãಮÜPÜqr™, ÃÝÊÜá&ÆPÜÒ$¾| ÀáÔ B¨æàÍÜ ÖæãÃÜ A»Ü¿á ±ÝqàÆ ŸÅ¨ÜÃ…Õ™, ®ÝÊÜÞ ®Ý¿å…R®ÜíñÜÖÜ ±ÝñÜQWÜÙÜá ¹àÙÜáÊÜíñæ ®æãàw ÓÜ©ªÆɨæ ÊÜá®æ ÓæàÄPæãívÜÃÜá. CÈÉ®Ü SvÜPÜáR Pæãíw¨Ýª®.æ CíñÜÖ¨ Ü ã æ í¨Üá B¨æàÍÜ ÖæãÃܹàÙÜá C®…Õ±æPÜrÃÜáWÜÙÜ ñÜívÜ PÜqr ÓÜãPÜÒ$¾ ±ÜÄÔ§£¿áÆãÉ £¤¨ÜªíñæÁáà A¨ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ Êæã¨ÜÆá Ôw¨æ¨Üª ¿ÞÊÜâ¨æà Wæãí¨ÜÆËÆɨæ ÎÊÝi g¿áí£, ÊÜÃÜá ¸æÙÜWÝË¿á AÐÜãr g®Ü ¹hæ²¿á ®Ý¿á WÜ|±Ü£ ÖÜŸº ÊÜÞw ÊÜááXÔ¨ÜÃÜá. GÔ³¿áÊÜÃÜá PÜÃÜá. AÊÜÃæÇÝÉ ¨ÜívÜá PÜqrPæãívÜá ÖæãàX CÈÉ®Ü g®ÜÄWæ ÖÜ£¤ÃÜÊÝX¨Ü᪠±ÜÅ£ WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á ÊÜááí¨æ PÜáÚñÜá ÍÝÓÜPÜ A»Ü¿á ®ÜvÓæ áÜ £¤¨ªÜ "g®ÜñݨÜÍìÜ ®Ü'©í¨Ü. CíñÜÖ¨ Ü ã æ í¨Üá ±ÝqàÆ®Ü AÐÜãr ÊÜá®æ ÖÝÙÜá PæÆÓÜ¨Ü ´æçÆá g®ÜÓæ°à× PÝ¿áìPÜÅÊÜá©í¨ÜÇæà ÓÜí©à±… ¹bcqr¨ÝªÃæ. B®ÜíñÜÃÜ ¸æÙÜWÝË¿áÈÉ PܮܰvÜ, ±ÝqàÇ… iÇæÉ¿áÈÉ ÊÜá®æÊÜÞñÝX Öæãà¨ÜÃÜá. ÊÜáÃÝt ÓæàĨÜíñæ Ë謆 ÓÜíZo®æWÜÙÜá GÔ³¿á D ×í¨æ CÈÉ®Ü ±æäÈàÓÜÃáÜ ÖÜÃPÜ áÜ ¸ÝÀá¿á ÊÜÃÜ ÊÜWÝìÊÜOæ ËÃæãà—Ô ¸æÙÜWÝË Ÿí¨…Wæ ÍÝÓÜPÜ A»Ü¿á ±ÝqàÆ®Ü ÊÜñÜì®æÀáí¨Ü ÃæãàÔ PÜÃæPæãoár ¹orÃÜá. AÊÜñÜᤠŸí¨… ¸æíŸÈÔ ÖæãàX¨ÜªÃÜá. ñÜ®ÜWæ BWÜ¨Ü »ÝWÜÊÜ×Ԩܪ A«Üì g®ÜÃÜá GÔ³ ÓÜí©à±… ÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ Tæãqr PæàÓÜá ±ÝqàÆÃÜ Êæáà騆 ²Åà£Wæ Ÿí©¨Üê ,æ EڨܫìÜ Öæqr Gí¨Üá ±æäÈàÓÜá A— g®Ü Ÿí©¨Ü᪠ÍÝÓÜPÜ A»Ü¿á ±ÝqàÆ®Ü PÝÄWÜÙÜ ÊæáàÇæ JñÜv ¤ Ü ÖÝPÜá ÊæáàȨܪ ¨æÌàÐÜPæR™. £¤¨Üª A»Ü¿á ±ÝqàÆ®Ü ¿ÞÊÝWÜ ¸æÙÜWÝË¿áÈÉ GÔ³¿áÊÜÃÜ ±ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ iÇæÉ¿áÈÉ Êæã¨ÜÆ ÊÝX Ÿí¨…, ÖÜÃÜñÝÙÜWÜÙݨÜÊæäà ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¸ÝÄWæ £ÃÜáX ¹¨ÜÊ ª ÃÜ áÜ GÔ³ ÓÜí©à±… ±ÝqàÇ…. ÓܨݮÜí¨ÜWèvÜ ÊÜWÝìÊÜOæ B¨æàÍÜÊÜ®Üá° ñÝñÝR B®ÜíñÜÃÜ ¸æÙÜWÝË®ÜWÜÃÜ¨Ü ±æäÈàÓÜá A—PÝÄ ÈPÜÊÝX ñÜvæ ×w©¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ÍÝÓÜPÜ A»Ü¿á WÜÙÜã DñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ £ÃÜáX¹¨ÜªÃÜá. PæÒàñÜŨÜÈÉ ±ÝqàÆ ÊÜÞñÜÅ JÙÜXí¨æãÙÜWæà GÔ³ ¿áÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá PæwÔPæãíw¨Üª A»Ü¿á¯Wæ ñÜáñÝìX ËÃÜá¨Üœ ÊÜáÓÜÆñÜᤠ®ÜvæÓÜᣤ¨Ýª®æ. ñÜÊÜá¾ ÊÜWÝì PæãàÊÜáá WÜÆ»æ¿á ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ g®Ü²Å¿áñæ WÜÚÔ ÊÜOæ¿á ËÃÜá¨Üœ ¹à©XÚ¨Ü ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá g®ÜÃÜ PæãÙÜáÛÊÜ EÊæáà©ÀáñÜᤙ. B¨ÜÃæ A¨ÜPæR ±æäÈà ²Å࣠PÜívÜá GÔ³ ÓÜí©à±… ±ÝqàÆÃÜ ÖÜê¨Ü¿á ÓÜÃÜá ¹vÜÈÆÉ™. ×àWÝX A»Ü¿á ±ÝqàÆ ÊÜáñÜᤠñÜáí¹ ÖæãàX¨æ. JŸº ¨ÜPÜÒ A—PÝÄWæ g®ÜÃÜ ÓÜí©à±… ±ÝqàÆÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¹ÃÜá暴 ÊÜÞñÜá ²Åà£, A¼ÊÜÞ®ÜQRíñÜ ÊÜáñæ¤à®Üá ¸æàPÜá?


14

ÓÝÌñÜíñÜÅ ©®Ü ÊÜBáñÜᤠA±Ü³ WÜÓ…r 15 Ÿí¨ÜÃæ A¨æà®æãà ÓÜí»ÜÅÊÜá, ÓÜvÜ WÜÃÜ ®ÜÊÜáWæ. ÍÝÇÝ ©®ÜWÜ ÙÜÈÉ CÔ÷ ŸpærWÜÙÜá, ÎÔ¤®Ü ±æÃæàvÜá, «ÜÌhÝÃæãàÖÜ|, ±ÜÅ£ÊÜÐÜì ÍÝÇæ¿áÈÉ ®Ý®Üá »ÝÐÜ| ÊÜÞvÜᣤ¨æª™. bPÜRí©¯í¨Ü ®Ü®ÜX¨Üª K¨ÜáÊÜ ÖÜÊÝÂÓÜ A¨ÜPæR ÓÜÖÝ¿áÊÝWÜᣤñÜᤙ. A±Ü³ ®Ü®ÜWæ K¨ÜáÊÜ XàÙÜá AíqԨܪÃÜá. Êæã¨ÜÈí¨ÜÆã A±Ü³®æà ®Ü®ÜWæ ÃæãàÇ…ÊÜÞvæÇ…. ñÜÊÜá¾ PÜÐÜrÊÜ®Üá° CñÜÃÜÄWæ ñæãàÄÓܨæ, ¿ÞÃÜ

A¨Üá 1973®æà CÓÜË. ®Ü®°Ü PÝÇæàgá

˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜááXÔ ®Ü®Ü° ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿á¨ÜÊÃÜ áÜ ÊÜááSÂÓÜç ÝX¨Üª ÊÜáívÜ iÇæ¿ É á PÝÙÜÊáÜ á¨Ü®ª Ü ¨æãwx¿á (DX®Ü »ÝÃÜ£®ÜWÜÃÜ) ˨ÝÂÓÜíÓ槿áÈÉ ÎûÜPÜ ®ÝX PæÆÓÜPRæ ÓæàĨæ. Êæã¨ÜÈWæ C±Üñ³ ôæ ¨áÜ QÇæãàËáàoÃ… ¨ÜãÃÜ¨Ü ®Ü®Ü° ÖÜÚÛ ÓæãÙæÛà±ÜâÃÜPæR ©®ÜÊÜä ÖæãàX ŸÃÜᣤ¨æª™. PÜ®v °Ü ¨ Ü Ü ÊæáàÐÜáó BX¨ÜĪ í¨Ü ¹Ú gá¸Ýº, ±æçhÝÊÜá «ÜÄÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ BÓÜQ¤ CñÜᤙ. ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ £íWÜÙÜ ÓÜíŸÙÜ GÃÜvÜá ®ÜãÃÝ G±Ü³ñÜᤠÃÜá±ÝÀá ±Üvæ¨Ü ©®Ü H®æãà SáÑ. EÙÜÛÊÜÃÜ PÜáoáíŸÊÝ ¨ÜªÄí¨Ü ®Ü®ÜWæ A±Ü³ A¨ÜQRíñÜ Öæbc®Ü ¨ÜávÜx®Üá° SbìWæ PæãvÜᣤ ¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃÜã A¨Üá ®Ü®°Ü ¨ÜáwÊæá¿Þ¨ÜĪ í¨Ü ÃæãàÊÜÞíbñÜ®ÝX¨æª™. ±ÜWÝÃÜ ±Üvæ¨Üá TÝÓÜX ŸÓ… ÖÜ£¤ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÆá Ôàq WÝX ÖÜávÜáQ¨ÝWÜ ÊÜáãÃÜá g®Ü PÜãvÜáÊÜ BÓÜ®ÜÊæäí¨Ü ÃÜÈÉ QoQ ±ÜPÜR JŸº ±ÜÅ¿Þ ~PÜ PÜáÚ£¨Ü᪠AÊÜ®Ü ±ÜPÜR PÜáÚñÜáPæãívÜ ®ÜíñÜÃÜ C®æã°Ÿº ±ÜÅ¿Þ~PÜ ®Ü®Ü° ŸÆ»ÝWÜ PÜáÚñÜ. ŸÓÜáÕ ÖæãÃÜoá ¯ÊÝìÖÜPÜ qPæp… PæãvÜÆá ®Ü®Ü° ŸÚ Ÿí¨ÝWÜ g៺¨Ü ŸÆ hæà¹®Ü Èɨܪ ÖÜ|ÊÜ®Üá° ñæWæ¨Üá B ±æçQ GÃÜvÜá ÃÜá±ÝÀá ®æãào®Üá° PÜívÜPÜrÃ…Wæ Pæãoár EÚ¨Ü ÖÜ| QÓæWæà ÓæàÄÔ PÜáÚñæ. ŸÓÜáÕ ÓÜÌƳ ¨ÜãÃÜ ÖæãàWÜᣤ¨Üªíñæ ®Ü®Ü° GvÜPæR

ÊÜááí¨æ¿áã Pæç aÝaܨæ, dÜÆ©í¨Ü Ÿ¨ÜáQ¨ÜÊÜÃÜá. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ IÊÜñܤ®æà ÊÜÐÜìPæR PÝ®ÜÕÃ…Wæ ŸÈ¿ÞX ÖÝÔWæ ×w¨ÜÃÜá. ®Ý®Üá A|¡™, ˨Ý»ÝÂÓÜ ÊÜ®Üá° A«ÜìPæRà ¹oár ¨ÜáwÊæáWæ ¯ÆÉ ¸æàPÝÀáñÜá. 2003ÃÜ BWÜÓ…r ÖÜ©®æç¨ÜÃÜí¨Üá ®Ý®Üá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PÜí±æ¯¿áÈÉ «ÜÌhÝÃæãàÖÜ| ®æÃÜÊæàÄÔ ÓÜí»ÜÅÊÜá©í¨Ü Ô× ÖÜíb¨Ü ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá ¿áPæRà ÊÜá®æÀáí¨Ü PÜÃæ Ÿí©ñÜᤙ. ¨æàÍÜPæR ÓÝÌñÜíñÜÅ ÔQR¨Ü ©®Ü ¨Üí¨æà A±Ü³®Ü ±ÝÅ|±Üü ¨æàÖÜ©í¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅ ±Üvæ¨ÜáPæãíwñÜᤙ! PÜÙæ¨Ü BWÜÓ…r ÖÜ©®æç¨ÜÃÜí¨Üá ÍÝÇæÁãí¨ÜÃÜ ÊÜááí¨æ ÖÝÃÝvÜᣤ¨Üª «ÜÌgÊÜ®Üá° ®æãàw¨ÝWÜ A¨æÆÉ ÊÜáñæ¤ ®æ®Ü±ÝÀáñÜá. WÝÚWæ ±Üo±Üo®æ Ÿw¿áᣤ¨Üª «ÜÌg ¯«Ý®ÜPæR ÊÜáígá&ÊÜáíhÝX PÝ|ñæãvÜXñÜᤙ. PÜOæã¡ÃæÔPæãívæ. ¸æÃÜÙÜá ÖÜÔ¿ÞXñÜᤙ. A±Ü³®Ü®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ ®æãàÊÜâ ÊÜáÃÜáPÜÚÔñÜᤙ. &GÇ….G. ÊÜÞ¿ÞaÝÄ ÃÝOæ¸æ®Üã°ÃÜá

A¨Üá ®Ü®Ü° ¨ÜáwÊæá¿á Êæã¨ÜÆ ÓÜíŸÙÜ QoQ ŸÚ PÜáÚ£¨Üª ±ÜÅ¿Þ~PÜ ¯ÊÜá¾ B PÜvæ PÜáÚ£ÃÜáÊÜÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ±ÜÄbñÜÃÜá AÊÜÃÜ hæãñæ ÊÜÞñÝvܸæàPÜá ¯àÊÜâ QoQ ±ÜPÜR Ÿ¯° Gí¨ÜÃÜá. ®Ü®ÜWÜã A¨Üá CÐÜrÊÝ ¨ÜªÄí¨Ü QoQ PÜvæ ÓÜĨÜá PÜáÚñæ. ŸÓÜáÕ Öæãà¨Ü PÜvæ GÇÝÉ PÜŸáº, ŸñܤWÜÚí¨Ü ÖÜÔÃÜá PÜíWæãÚÓÜᣤñÜᤙ. ®æãàvÜáñݤ PÜáÚñÜÊÜ®Üá ŸÓÜáÕ ÊÜá¨Üãª Ä®Ü q.¹.ÓÜPÜìÇ…Wæ ŸÃÜáñܤÇæà CÚ¨Üá ÓÜËáà±Ü˨ܪ Ô× £íw¿á AíWÜwWæ ÖæãàX Êæã¨ÜÆ ÓÜíŸÙÜ¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜá ÊÜ®Üá° ÊÜá®æ¿áÈÉ Ô× ÖÜíaÜáÊÜ PÝ¿áì BaÜÄÓÜÆá AíWÜw¿áÊÜÊܯWæ ¨ÜávÜáx

PÜÙæ¨Ü¨ÜªÃÜ ®æ®Ü±Üâ Aí¨ÝûÜ| ®Ü®Ü°

ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ÖݨÜá Ÿí¨ÜÊÜÃÜá A±Ü³. AÊÜÃÜ ®æ®Ü±Ý¨ÜÃæ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¨Üá@S¨ÜÈÉ ÊÜááÙÜáWÜáñܤ¨æ. AÊÜÃÜá ÖÝWæ ÖÜsÝ ñܤ®æ ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜá˯í¨Ü G¨Ü᪠ÖæãàWÜáñݤÃæ G®Üá°ÊÜ PÜƳ®æ¿áã ŸÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÃÜ ÈÆÉ. BÃæãàWÜÂÊÝX¨Üª A±Ü³ ÖÝp…ì ApÝÂP…¯í¨Ü PÜ|¾Ãæ¿ÞX ¹orÃÜá. ®Ü®Ü° A±Ü³, ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ pÝpÝ C®… ÔroãÂp…®ÜÈÉ Cíi¯àÃ… BX¨ÜªÃÜá. AÊÜá¾ ÆÈñÜÊÜá¾. AÊÜÄWæ ®ÝÊÜâ I¨Üá g®Ü ÊÜáPÜRÙÜá. ®ÜÊÜá¾®Üá° A±Ü³ ÊÜááaÜcpæ Àáí¨Ü ¸æÙÔæ ¨Üê áÜ . ÖÝWæ ¸æÙ¨ æ Ü ®Ý®Üá ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ®æãàw¨Ü Êæã¨ÜÆ ÓÝÊæà ®Ü®Ü° A±Ü³®Ü¨Üá. A±Ü³ ¯iàìÊÜÊÝX ÊÜáÆX¨ÝWÜ

wÓæíŸÃ… 22 2011

ÓÜˮ殱 Ü âÜ WÜÙáÜ . ñæíX®Ü WÜÄ¿áÈÉ ÊÜÞw¨Ü ¸ÝÂp…®Ü QÅPæp…, A®æàPÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜÊÜ ÃæWæ ÓÜñÜñÜÊÝX Bw¨Ü ÊÝȸÝÇ… Bo ÖÝWÜã A¨Ü®áÜ ° PÜÈst ÓÜáÃæàÍ…, ÓæçPÇ Ü … PÜÈst ŸÓÜÊÜ, ÓܳÐÜr PܮܰvÜ PÜÈst ËouÇ… ÊæáàÓÜáó, »ÝÐÜ| PÜÈst ÔàñÝÃÝÊÜá|¡™, ÓÜãRoÃ… PÜÈst Qqr™, ®ÜÊÜá¾ ±Ý騆 ×àÃæãà ÃÜÊÜÞ®Üí¨Ü, A£ ¿ÞX ²Åà£ÓÜᣤ¨Üª ×í© ÓÜÃ…& ×àWæ AÊæÐæãrà g®ÜÃÜá ´ÝÉÍ… ¸ÝÉP…®ÜÈÉ ŸÃÜáñܤÇæà CÃÜáñݤÃæ.

¯¨æàìÍÜPÜÃÝ¨Ü ¸ÝÆaÜí¨ÜÃ… AÊÜÃÜ "ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓÜ̱ܰWÜÙÜá', ÍÜíPÜÃ…®ÝW… AÊÜÃÜ "Jí¨Üá ÊÜáᣤ®Ü PÜ¥æ' bñÜÅWÜÙÜÈÉ ®Ý®æà ®ÜqÓܸæàQñÜá¤. JpæãrqrWæà AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá Ÿí¨Üá ñܲ³ Öæãà¨ÜÊÜâ. ×àWæ ñÜáí¸Ý AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá Pæç ¹oár ÖæãàX¨ÜªÊÜâ. A¨æà ÊæàÙæWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿áã BX¨ÜªÄí¨Ü ÖÜ®æã°í¨Üá ÊÜÐÜì Ô®æÊÜÞ©í¨Ü ¨ÜãÃÜ EÚ¿á¸æàPÝ ÀáñÜá. C¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ¿ÞPæ ÖæàÚ¨æ Aí¨ÜÃæ D QÉÐÜr ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° PÝÀ᪨Ü᪠ñÜí¨æ ¿áÊÜÃÜá ®Ü®ÜWæ PÜÈst »ÜÃÜñÜ®ÝoÂ. »ÜÃÜñÜ®Ýo PÝÉÓ… ÊÜÞvݤ, ÖÝWæà ¹i¿Þ¨æ. GÆÉ A±Ü³&AÊÜá¾®Üã ñÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜ »ÜËÐÜ ÃÜã²ÓÜáÊÜ PÜñÜìÊÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ®Ü®Ü° A±Ü³ ®Ü®Ü° ±ÝÈWæ ËÍæàÐÜ ÊÜÂQ¤. AÊÜÃÜ Eñæ¤à g®ÜËÆÉ©¨ÜªÃæ ®Üq BWÜáÊÜâ©ÃÜÈ B ±Ü¨Ü¨Ü ÖÜ£¤ÃÜPÜãR ŸÃÜÆá ÓÝ«Ü ËÃÜÈÆÉ. A±Ü³®Ü ÖÜsÝñ… ÓÝÊÜ⠮ܮÜWæ AÐærà B[ÝñÜ EíoáÊÜÞwñÜá¤. AÊÜÃÜá £àÄPæãívÜ ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á ¨ÜÇæÉà ±Üâor|¡®ÜÊÜÃÜ ÓÝ訆 ¨Üá@SÊÜä ñÜqrñÜá¤. ÖÜáqr¨Ü ÊæáàÇæ ÓÝÊÜâ SbñÜ AíñÜ Wæ㣤¨ÜªÃÜã A¨Ü®Üá° G¨ÜáÄÔ¨ÝWÜ iàÊÜ®ÜÊæà ¸æàvÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. ®Ü®Ü° ñÜí¨æ ÓÜñݤX®Ü ®Ü®Ü° ÍæãàPÜ B ÊÜáor¨ÝªXñÜá¤. B¨ÜÃæ D Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° AÊÜÃæà PæãqrÃÜáÊÜâ¨ÜÇÝÌ? AÊÜÄí¨ÝXÁáà ®Ü®Ü° D AÔ¤ñÜÌ. AÊÜÄÈÉ ®Ü®Ü° ¹oár ÖæãàX¨ÝªÃæ, ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®æ°ÈÉ ¹qr¨æªà®æ! A±Ü³®Ü »è£PÜ AÔ¤ñÜÌ CÃܸæàQñÜᤠGí¨æ¯ÓÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. A±Ü³ A®ÜíñܨÜÈÉ PÜÙæ¨Üá Öæãà¨Ü ®æ®Ü±Üâ ¸æàvÜÊæí¨ÜÃÜã PÝvÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ.

A±Ü³ Pæãor Ÿ¨ÜáQ¨Üá

®Ü®ÜWæ B[ÝñÜÊæà BXñÜá¤. ®Ý®Üá ÖÝWæ ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ®æãàw¨Ü ±Ý¦ìÊÜ ÍÜÄàÃÜ A±Ü³®Ü¨ÝXñÜá¤. AÊÜÃÜá Pæã®æ¿ááÔ ÃæÙæ¨ÝWÜ IÊÜñÜã¾ÃÜá ÊÜÐÜìÊÜä BXÃÜÈÆÉ. AÊÜÃÜ ÓÝÊÜâ ÓÜí»ÜË Ô¨ÝWÜ ®Ý®Üá "Má| ÊÜááPܤÙÜá' bñÜÅ¨Ü ÍÜãqíW…®ÜÈɨæª. ®Ü®ÜWæ A±Ü³®Ü Má|ÊÜä ÖÜÄ©ñÜá¤? ®Üq¿ÞX iàÊܮܨÜÈÉ H®Ý ¨ÜÃÜã ÓÝ—Ô¨æªà®æ Gí¨ÜÃæ A¨Üá A±Ü³¯í¨ÝXÁáà. A±Ü³®Ü Óæ°à×ñÜÃÜá "MáñÜáWÝ®Ü' bñÜÅ ¯ËáìÔ¨ÝWÜ A¨Ü ÃÜÈÉ ±ÜÅTÝÂñÜ WÝ¿áQ ÓÜáŸáºÆü$¾ AÊÜÃÜíñæ ÖÝvÜáÊÜÊÜÃÜá ¸æàQñÜá¤. A±Ü³ ±æäÅàñÝÕ×ԨܪÄí¨Ü AÊÜá¾ B ±ÝñÜÅ ÊÜÞvÜÆá J²³PæãívÜÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ "ÖÜáÈ¿á ÖÝ騆 ÊæáàÊÜâ', PæãvÜÆá ŸÆ hæà¹Wæ Pæç ÖÝQ¨ÝWÜ A¨Üá ±ÜäÃÝ TÝÈ! ŸÖÜáÍÜ@ A¨Üá iàÊÜ®Ü ¨ÜÈÉ AñÜÂíñÜ ®æãàÊÜâ EívÜ ©®Ü. AÈÉ ÖÜ|¨Ü ÊÜåèÆÂQRíñÜ ®Ü®Ü° ¨ÜáwÊæá¿á Êæã¨ÜÆ ÖÜ|ÊÜ®æ°à ÓÜÖܱÜÅ¿Þ~PÜ ®æ㟺®Ü PæçaÜÙÜPÜPæR ŸÈ Pæãpæ®ÜÆÉ GíŸ PæãÃÜWÜá B Zo®æ ®Üvæ¨Üá ®ÜÆÊÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙݨÜÃÜã PÝvÜᣤ¨æ. &GÓ….ÎÊÜÈíWæàWèvÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá

®æ®Ü±ÜâWÜÙævæWæ ®Üvæ¿ááñݤ™...

PÜÙæ¨Üá Öæãà¨Ü¨Üáª, ÊÜáÃÜÚ ¸ÝÃܨáÜ ,ª B¨ÜÃæ ÊÜáÃæñáÜ ÖæãàWܨÜ᪙, Gí¨ÝWÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ C±Üñ³ ôæ ¨áÜ ÊÜÐìÜ WÜÙÐ Ü áÜ r ×í¨æ KvÜáñܨ ¤ .æ A¨Üá ®Ü®Ü° "¸ÝÆ嬆 ©®ÜWÜÙÜá'. ¸ÝÆ Êæí¨ÜÃæ A¨Üá ŸÄà WÜ£Ô¨Ü ©®ÜWÙÜ Ü Êæãñܤ ÊÜÆÉ™. A¨æãí¨Üá ÓÜË®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ ÊæáÃÜÊÜ ~Wæ. ®Ü®Ü° ÊÜÂQ¤ñÜÌ ÃÜã±ÜâWæãívÜ ŸWæ. EvÜá² ñÝÆãQ®Ü ¸ÝPÜãìÃÜá ®Ü®Ü° ÖÜáoãrÃÜá. ÎûÜPÜ ¨Üí±Ü£WÜÙÜ ÊÜáWÜ ®Ý¨Ü ®Ü®ÜWæ ¸ÝƨÜÈÉ AíñÜÖÜ PÜÐÜrË ÃÜÈÆÉ™. ¸ÝPÜãìÄ®Ü E¨ÜªÆ Wܨ檿á ÈÉÁáà ±ÝÅ¥ÜËáPÜ©í¨Ü ²¿ááÔÊÜÃæWæ ˨Ý»ÝÂÓÜ. PÜÈPæ¿á hæãñæ¿áÈÉÁáà ÓÝWÜáñܤ¨æ ®Ü®Ü° ¸ÝÆ嬆 ËÍæàÐÜ

"±ÜÃÓÜ íÜ WÜ¨Ü Wæívæ £ÊÜá'¾ , "»ÝWÜ嬆 ÆQÒ$ྠ¸ÝÃÜÊÜá¾' ×àWæ ÓÝPÜÐÜár Ô®æÊÜÞWÜÙÜÈÉ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. C¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ¿ÞPæ ÖæàÙÜᣤ¨æªà®æí¨ÜÃæ AÊÜá¾ BWÜÇæà bñÜÅ

¸ÝPÜãìÃÜá ÖÜŸº¨Ü IÓ…QÅàÊÜå…, KPÜáÚ¿Þo¨Ü Ÿ|¡™, ÃÝ£ÅÀáwà ®æãàvÜᣤ¨Üª ¿áûÜWÝ®Ü, ÓÜÌñÜ@ ±ÝñÜÅ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª ¿áûÜWÝ®Ü ±ÜÅÓÜíWÜWÜÙÜá, ÎÃÜãÄ®Ü »ÜãñÜ¨Ü PæãàÆ, ÍÝÇÝ ÊÝÑìPæãàñÜÕÊÜ, Öæv… ÊæáàÐÜó ¨Ü±Ü³ ËáàÓæ¿á Öæ¨ÜÄPæ... CÊÜâ WÜÙæÆÉÊÜ®Üá° ""ÊÜáÃæñæ®æí¨ÜÃÜ ÊÜáÃæ¿áÈ ÖÝÂíWÜ...'' ÖÝWÜíñÜ ¸ÝÆ ŸÄà ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ©®ÜWÜÙÜÆÉ™. AÈÉ ®æãàËñÜá¤, ÓæãàÈñÜá¤, bPÜR ±Üâor AÊÜÊÜÞ®Ü/ A®ÜáÊÜÞ

ÃÜíWܨÜÈɨܪÃÜ㠮ܮÜWæ AÊÜÄí¨ÝX Ô®æÊÜÞ¨ÜÈÉ ®ÜqÓÜáÊÜ AÊÜPÝÍÜ ÔQR¨ÜªÆÉ. ÃÜÓ椿áÈÉ ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜᣤ¨Üª ®Ü®Ü° ®æãàw ±Üâor|¡ PÜ|WÝÇ… ñÜÊÜá¾ Ô®æÊÜÞPæR BÁáR ÊÜÞw ¨ÜªÃÜá. ÖÝWæ ®Ý®Üá A¼®ÜÀást Êæã¨ÜÆ bñÜÅÊàæ "ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜÃã æ àÊÜÃ'Ü . ®Ü®Ü° A±Ü³ ®Ü®ÜWæ BWÜ ¯àw¨Ü ±æäÅàñÝÕÖÜ ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ ñÜí¨æ ¿Þ¨ÜÃÜã ¯àvÜᣤ¨ÜªÃæãà CÆÉÊæäà Wæ㣤ÆÉ. "ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜ' b£ÅàPÜÃÜ| ®Üvæ¿áᣤ¨ÝªWÜ AÊÜÃÜá GÃÜvÜã¾ÃÜá ¸ÝÄ Ÿí©¨ÜªÃÜá. ÖÝWæ AÊÜÃÜá Ÿí©¨ÝªWÜ, ®Ý®Üá oÊæÇæãÉí¨Ü®Üá° ÓÜᣤPæãívÜá ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ Óܯ°ÊæàÍÜ¨Ü b£ÅàPÜÃÜ| ®Üvæ¿áᣤñÜá¤. ®Ý®æãà PÜ|¡ÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹PæãívÜá A±Ü³®Ü®Üá° ®æãàvÜᣤ¨æª. ÓÜíPæãàaÜ A¯ÓÜᣤñÜá¤. ®Ü®Ü° PÜ~¡àÃÜá ®æãàw A±Ü³ ""¯à®Üá ®ÜqÓÜᣤ©ªà¿á, ¯®ÜWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñæ¤. A¼®ÜÀáÓÜá ÊÜáWÜÙæ'' Gí¨Üá «æç¿áì ÖæàÚ Eñæ¤àiԨܪÃÜá. "ÊÜÞ®ÜÓÜ ÓÜÃæãàÊÜÃÜ'¨Ü A¼®Ü¿áPæR ®Ü®ÜWæ AñÜáÂñܤÊÜá ®Üq ÃÝg ±ÜÅÍÜÔ¤ ŸíñÜá. C¨ÜPæR ±Üâor|¡ AÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ ®Ü®Ü° ñÜí¨æWÜã PÜêñÜgnñæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ. Ô®æÊÜÞ ±ÜűÜíaÜPæR Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ ®Ü®Ü° K©Wæ £ÇÝígÈ CvÜÇæà¸æà PÝÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü GÃÜvæà ÊÜÐÜì WÜÙÜÈÉ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá bñÜÅWÜÙÜÈÉ ®ÜqÔ¨æª. A¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ®æã°í¨Üá ÊÜÐÜìWÜÙÜ Wݱ… ŸíñÜá. TÝÂñÜ

&±Ü¨Ý¾ÊÝÓÜí£, PÜÇÝ˨æ

PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨æªà®Üá? I

Never Lost!

±Üvæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæ ñÝ®æ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá! ®Ü®ÜXàWÜ IÊÜñÜᤠÊÜÐÜì. ®Ü®Ü°±Ü³¯Wæ ÓÜáÊÜÞÃÜá G±Üñ³ ôæ ¨áÜ ÊÜÐìÜ . DWÜÆ㠮ܮܰ±Ü³®Ü®Üá° A±Ý³ Gí¨Üá PÜÃæ¿áᣤÆÉ™! ®ÜWÜڨܪÊÜâ. ñÜí¨æ ñÝÀá¿á ÖæãvæñÜ¨Ü ±ÝsÜÊÜä CñÜᤙ. CÊÜâWÜÙæÆÉ ®Ü®Ü°®Üá° ÓÜÍÜPܤ ÊÜÂQ¤ñŲ̈ÜÊܮܮݰX ÊÜÞw¨ÜÊÜâ. DWÜ H¯¨æ D ¸æíWÜÙÜãÃæíŸ ÊÜÞ¿Þ ®ÜWÜÄ¿áÈÉ™? GÆÉ C¨ÜªÃÜã H®Ü®æã°à ÖÜávÜáPÜᣤÃÜáÊÜ, ÖÜávÜáPÜáñܤÇæà CÃܸæàPÝ¨Ü "±ÝÂpæ Çæç´…' "Çæç´Üâ CÐærà®æ' A®Üá°ÊÜ Ô¯PÜñæ. CÊÜâWÜÙæÆÉÊÜâWÜÙÜ ÊÜá«æ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ®æ®Ü±Üâ ×í¨æ KvÜáñܤ¨æ. ¸ÝÆ嬆 B ©®ÜWÜÙÜá bñÜÅ ¼£¤¿á ÊæáàÇæ ÊÜáãvÜáñܤÊæ. ÊÜáñܤ¨æà ±ÜÅÍæ°, ""hÝ®æà PÜÖÝí WÜÁáà Êæäà ©®…...''  &©à±ÜP… Íæqr, ¸ÝPÜãìÃÜá

ÊÜÞñÜíñÜã ŸÆá ¨ÜãÃÜ. ¿ÞPæ PæÆÊÜâ A±Ü³í©ÃÜá ¨ÜãÊÝìÓÜ ÊÜáá¯WÜÙÝXÃÜá ñݤÃæãà? bPÜRí©®ÜÈÉ ®Ü®Ü°±Ü³ ÊÜáᩪÓÜáÊÜâ©ÃÜÈ "ÔvÜáPÜ©¨æÅ' ÓÝPܱܳ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ Aí¨Üá PæãÙÜáÛ£¤¨æªÊÜâ. A±Ü³ ¿ÞÊÝWÜãÉ ¹Ú EvÜá±Üâ «ÜÄÓݤ C¨ÜáÅ™. ¨ÜãÃÜ ©í¨Ü Jí¨Üá ¹Ú BPÜê£ PÜívÜÃÜ㠻ܿá©í¨Ü ÊÜá®æ ÓæàĤ©Ì™. ®ÜÊÜᾱܳ Jí¨Üá ÓÝÄ¿áã ÊÜáPÜRÙÜ ±ÜPÜR ¨ÜÈÉ PÜãñÜá Êæáç ÓÜÊÜĨݪXÉà, ÓÜíñæ Àáí¨Ü PÝÃÜ&ÊÜáívÜQR ñÜí¨Üá £¯° ÊÜáPÜÙR àæ Aí©¨ÝªXÉà CÆÉÊæà CÆÉ™. ®ÜÊÜá¾ bPÜR ±Ü³í©ÃÜá, ®æÃæÖæãÃæ¿áÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÊÜáá¨ÝªvÜáÊÝWÜ ®ÜÊÜᾱܳ ¿ÞPæ ×àWæ Gí¨Üá ¨Üá@UÓÜᣤ¨æªÊÜâ. Óæ°à×ñÜÃæà, ¨Ü¿áÊÜÞw ¯ÊÜá¾ ÊÜáPÜR ÙÜ®áÜ ° ×ñÜÊÝ¨Ü ÎÔ¤¯í¨Ü ¸æÙÔæ . EÚ¨Üíñæ, ŸÄà ²Åà£Ô ÊÜáñÜᤠ²Åà£Ô. CÆÉ©¨ÜªÃæ ®Ü®Ü°íñæ AígáŸáÃÜáPÜÃݨÝÃÜá!? &bPÜRhæãàXÖÜÚÛ™ Ëg¿áPÜáÊÜÞÃ… .i. aܮܰ±Üor|


PÝPÜìÙÜ¨Ü ±ÝñÜQ ŸíWæÉWÜávæx ÓÜáÇæçÊÜÞ®…®Ü ÖÜñæ¿ÞX¨æ. ×í¨Üã ¿ááÊÜ£¿á gñæ ŸãÉ µÆí ñæWæ¿áÇæí¨Üá ±ÜÚÛ¿á ŸÅÖܾÈíWæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü BÊÜÃÜ|PæR WæÙæ¿á »ÜÃÜñ…®æãí©Wæ Ÿí¨Ü ÓÜáÇæç ÊÜÞ®… ÖÜñæ¿ÞX¨Ýª®æ. D ÓÜíŸí«Ü ®ÝÆÌÃÜ®Üá° AÃæÓ…r ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ŸíWæWÉ áÜ væx ÓÜáÇæçÊÞ Ü ®… PÜÙ¨ æ Ü BWÜÓ…r £íWÜÙÜÈÉ PÝPÜìÙÜ¨Ü PÝÃÜá aÝÆPÜ ÖÜáÓæà®… ®Ü®Üá° QvÝ°±… ÊÜÞw Pæãí©¨Üª. ÖÜ©®æç¨Üá ©®ÜWÜÙÜ ×í¨ÜÐærà hÝËáà®Üá ±Üvæ¨Üá ÖæãÃÜŸí©¨Üª. Baæ Ÿí¨ÜÊÜ®Üá ñܮܰ ÖÜÙæà aÝÚ¿á®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ ¨Ýª®æ. D ÖÜíñܨÜÈÉ EvÜá²¿á ±ÝñÜQ Ë®æãਅ ÍæqrWÝÃÜ®Ü ÓÜÖÜaÜÃÜÃÜá ÓÜáÇæçÊÜÞ®…®Ü hæãñæX¨Ü᪠Pæãívæà AÊÜ®Ü PÜ¥æ ÊÜááXԨݪÃæ. SñÜÃ…®ÝP… ÓÜáÇæçÊÜÞ®…

ÍÝÓÜPÜ ÃÜÊÜÞ®Ý¥Ü Ãæç Ÿío, WÜᣤWæ¨ÝÃÜ ±ÜÅ»Ý GíŸáÊÜÊÜ®Üá ±ÜvÜṨæÅ¿á ÇÝwj®ÜÈÉ ÊÜááÔÉÊÜå…

±ÜÅËàO… PÜáÇÝÇ…

ËÍÜÌ®Ý¥Ü ±ÜähÝÄ

ÖÜávÜáXÁãí©Wæ C¨ÝªWÜ PÝPÜìÙÜ¨Ü ÓÜáÇæçÊÜÞ®…, ÃܵàP…, AÍÜÅ´…, ÔPÜí¨ÜÃ…, ñèµàP…, Ÿ¨ÜáÅ©ªà®…, A®ÜÕÃ…, AŸáªÇ… ÓÜñݤÅ, AÊÜáj¨… ÓæàÄPæãívÜá AÊÜÄŸºÃÜ ¸æñܤÇæ ´æäpæãà, ËàwÁãà ñæWæ¨Üá ¸ÝÉP…ÊæáàÇ… ÊÜÞw GÃÜváÜ ÆûÜ ÃÜá±ÝÀá ²àQ¨Üê áÜ . B®ÜíñÜÃÜ C¨æà qàÊÜáá PݱÜâ訆 E¨ÜÂËáÁ㟺 ®Ü®Üá° QvÝ°±… ÊÜÞw ÎÊÜÊæãWÜYPæR PÜÃæ¨æã¿á᪠E¨Ü Ëá¿á ±Ü£°Wæ ´æäà®Üá ÊÜÞw ÖÜ| PæàÚñÜá. BPæ ñܮܰ JvÜÊæWÜÙÜ®Üá° EvÜᲿá b®Ü°¨Ü AíWÜwWæ ÊÜÞÄ, ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÜáÇæçÊÜÞ®…®Ü APèíqWæ ÖÝQ, BñÜ GqGí ÊÜáãÆPÜ vÝÅ ÊÜÞw¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊæà E¨ÜÂËá ¹vÜáWÜvæWæãíw¨Üª. ×àWæ ÔPÜR ÖÜ|¨ÜÈÉ GÆÉÄWÜã

WÝíhÝ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ×w¨Üá

PæàÓÜá ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá ±æäÈàÓÜÃÜ PÜñÜìÊÜÂ. B¨ÜÃæ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü GÔ² ÃÜËàí¨ÜÅ WÜvÜ© PæÆ AíWÜ wWÜÙÜÈÉ ñÝ®æà WÝíhÝ CwÔ, ÃæàvÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ®ÝoPÜ ÊÜÞw, Cí£ÐÜár PæãvÜ©¨Üê æ PæàÓÜá WÝÂÃÜíq Gí¨Üá S©àÊÜáÃÜ ÄࣿáÈÉ ÊÜ£ìÓÜᣤ¨Ýª®æ. WÜvÜ© ÓÝÖæàŸÃÜ ŸWæY "ÖÝ¿å…' D ×í¨æÁáà ÊÜÃÜ© ÊÜÞw¨æ. DñÜ ®ÜÆÊÜñæô¨Üá ÆûÜWÜÙÜÐÜár Pܱܳ Pæãoár ÊÜáíWÜÙÜã ÄWæ ±æäàÔríW… ÊÜÞwÔPæãíw ¨Ýª®æ. ñÝ®Üá ÖÝQÃÜáÊÜ ¨ÜávÜáx Ÿwx ÓÜÊæáàñÜ ÊÜÓÜãÇÝWܸæà Pæí¨Üá ±ÜÅ£hæn Wæç¨Üá CÈÉ ÊÜÓÜã ÈWæ CÚ©¨Ýª®æ.

ÊÜáá¯àÃ… ÊÜÞñÝw¨Ü

C£¤àaæWæ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÊÜáá¯àÃ… Gí¸ÝñÜ ±Ü£° ÊÜáPÜRÙæãí©Wæ ±Ü£ÅPÝWæãàÑu PÜÃæ¨Ü. A¨ÜÃÜÈÉ Ÿí¨ÜÃáÜ sÝOæ¿á C®…Õ±Pæ ÃrÜ … Ë®Ü¿å… WÝíÊÜÃR …Wæ ®Ý®Üá ÊÜÞ×£ PæãvÜᣤ¨æª. A¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ, GÔ² WÜvÜ©Wæ ÊÜÞ×£ PæãvÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÝWÜ WÝíÊÜRÃ…

wÓæíŸÃ… 22 2011

ñÜÇÝ C±Ü³ñæô¨Üá ÓÝËÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÖÜíb¨Ü ÓÜáÇæç ÊÜÞ®… C®Ü°ÐÜár ÊÜááÔÉÊÜå… E¨ÜÂËáWÜÙÜ QvÝ°±…Wæ ÓÜíaÜá ÃÜã²Ô¨Üª.

ÖÜáÓæà®… ÖÜñæ¿ިÜ

×í¨Üã ÓÜíZo®æWÜÙÜ ÈàvÜÃÜáWÜÙÝ¨Ü ÓÜñÜÂiñ… ÓÜáÃÜñÜRÇ…, ÓÜ£àÍ… ÊÜááíaÜãÃÜá, gWÜ©àÍÜ Íæà|ÊÜ, ÃÜËÃÝh…ÃÜíñÜÖÜÊÜÃÜ®Üá° ÖÜñæ ÊÜÞvÜÆá ÓÜíaÜá ÃÜã²Ô¨Üª ÓÜáÇæçÊÜÞ®…, ±ÝñÜQ ÊÜÞvÜãÃÜá CÓÜá Ÿá訆 ÓÜÖÜaÜÃÜ. ¨Üá¸æç®ÜÈÉ Jí©ÐÜár PÝÆ C¨Üª ÓÜáÇæçÊÜÞ®… PÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜáÔà©WÜÚWæ, ÊÜááÔÉí ÓÜíZo®æWæ Gí¨Üá ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×ÓÜᣤ¨Üª. ±æäÙÜÈ A®ÜíñÜá ÊÜáñÜᤠPÝÂívÜÇ… ÓÜíñÜáÊÜ®Üá° ÊÜávÜìÃ… ÊÜÞw hæçÈWæ ÖæãàX Ÿí¨ÜÊÜ®Üá WÜáÃÜá±ÜâÃÜ PܹàÃ… ÖÜíñÜPÜÃÜ ÖÜñæÂWæ ÓæRa… ÃÜã²Ô¨Üª. ×í¨Ü㠮ݿáPÜ

ÎÊÜÃÝh…

ÓæãàÊÜá

ÃÜ®Üá° PæãÆÉÆá ¸æàPæí¨Üá ÊÜááÔÉí E¨ÜÂËáWÜÚí¨Ü ÖÜ| ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. PÝPÜìÙܨÜÇæÉà pÝpÝ ÓÜáÊæãà WÝÅÂív… ¸ÝwWæ PÝÃÜ®Üá° CoárPæãíw¨Üª ÖÜáÓæà®… GíŸáÊÜÊÜ®Ü ÖÜ|, BñÜ®Ü KvÝo WÜÊÜá¯ Ô¨Ü BñÜ®Ü ÓÜíŸí— ÃܵàP…, ÓÜáÇæçÊÞ Ü ®…Wæ ÖÜáÓæà®… ®Ü®æ°à QvÝ°±… ÊÜÞw ÖÜ| QàÙÜáÊÜ ±ÝÉ®Üá Pæãor. ¸ÝwWæWæ Gí¨Üá ÖÜáÓæà®…®Ü PÝÃÜÈÉ ÖæãÃÜo S©à ÊÜáÃÜá ÎÊÜÊæãWÜY¨Ü ÖæãÓÜ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÖÜÃÜkáÃÜñ… ÍæàT… APܺÅ A®ÜÌÃ… ÊÜÈ¿ááÇÝÉ ¨ÜWÝì¨Ü ŸÚ PÜÃæ¨Üá PæãívÜá ÖæãàX¨ÝªÃæ. ÊÜáãÊÜñÜᤠÆûÜ ÃÜá±ÝÀá PæãvÜ¨Ü PÝÃÜ|PæR bñÜÅ×íÓæ Pæãoár Pæãí©¨ÜªÃÜá. PÝPÜìÙÜ¨Ü ±æäÈàÓ… C®…Õ±æPÜrÃ… ±ÜÅÊæãਅ

PÜáÊÜÞÃ… ®æàñÜêñÜÌ¨Ü ±æäÈàÓÜÃÜ qàÊÜáá ÖÜíñÜPÜÃÜ ´æäà®… PÜÃæ WÜÙÜ ¸æ®Üá° ÖÜ£¤ñÜá¤. ±ÜÄOÝÊÜá ÊÝX ÖÜíñÜPÜÃÜá ÔPÜáR¹©ª¨ÜªÃÜá. CÊÜÃÜ ®Ý¿áPÜ ÓÜáÇæçÊÜÞ®… Pæã®æWæ ÓæÃæ ÔPÜRÊÜ®Üá hÝËáà®Üá ±Üv¨ æ áÜ DaæWæ Ÿí©¨Ü.ª ×í¨Üã ÓÜíZo®æWÜÙÜ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° ÖÜñæ ÊÜÞw ÊÜááÔÉÊÜå… ÊÜáñÝí«Ü ®Ý¿áPÜ A¯°ÔPæãí w¨Üª ÓÜáÇæçÊÞ Ü ®…®Ü®áÜ ° ÖÜáÓæà®… ÖÜñæÂ¿á ŸÚPÜ ÊÜááÔÉÊÜáÃÜã ¨æÌàÑÓÜñæãvÜX¨ÜªÃÜá. ÖÜáÓæà®… ÖÜñæ ÊÜÞw ×Ä¿ávÜPÜ hæçÆÈɨܪ ÓÜáÇæçÊÜÞ®…Wæ AÈÉ WæÙæ¿á®Ý¨ÜÊÜ®Üá »ÜÃÜñ… Íæqr. DñÜ ÈÁãà ²ÃæàÃÝ QvÝ°±… PæàÓÜÈÉ hæçÈWæ Ÿí©¨Üª. ÓÜáÇæç ÊÜÞ®… ÊÜáñÜᤠ»ÜÃÜñ… ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáÆX PæãÙÜáÛÊÜÐÜár B£¾à¿áÃÝX¨ÜªÃÜá. PÜÙæ¨Ü ÊÝÃÜ¨Ü GÃÜváÜ ÊÜáãÃÜá ©®Ü ÓÜáÇæçÊÞ Ü ®…®Ü ÊÜá®æ ¿áÈÉ »ÜÃÜñ… ÊÜáÆX¨Üª. CŸºÄWÜã ÖÜávÜáX¿áÃÜ ÖÜáaÜác. CÐæãrí¨Üá B£¾à ¿á®ÝX¨Üª WæÙæ¿á »ÜÃÜñ…®ÜÈÉ ÓÜáÇæçÊÜÞ®…, ñÜ®ÜWæ ×í¨Üã ÖÜávÜáXÁãí©Wæ ŸãÉ µÆí ñæWæ¿á¸æà PæíŸ BÓæ Gí¨Üá ÖæàÚPæãíw¨Ýª®æ. BWÜ »ÜÃÜñ… PÝPÜìÙÜ©í¨Ü PæãíaÜ ¨ÜãÃܨÜÇæÉà CÃÜáÊÜ ±ÜÚÛ¿á ŸÅÖܾÈíWæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàWæãà| Gí©¨Ýª®æ. ÍܯÊÝÃÜ aÜí¨ÜÅ WÜÅÖÜ|¨Ü ©®Ü ¸æÙÜWæY GÔràÊÜå… PÝÃÜÈÉ AÈÉWæ Ÿí©¨ÝªÃæ. A¨ÜQRíñÜ ÊÜááíaæÁáà ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ±ÜÅËàO…, ÓæãàÊÜá®Ý¥…, PæãàwPæÃæ ËÍÜ̮ݥ…, ÎÊÜÃÝh… ÊÜáñÜᤠÊÜáãvÜá¸æÙæÛ¿á ÖÜávÜáX ®æàÖÝ. ¨æàWÜáÆ¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜááSÂÓܧ gWÜ©àÍ… ÖæWæx ÊÜáñÜᤠ¨æàWÜáÆ¨Ü AaÜìPÜÃÜá D IÊÜÃÜ®Üã° ËaÝÄÔ¨ÝWÜ, ñÝÊÜâ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜÆá Ÿí©¨æªàÊæ Gí©¨ÝªÃæ. AaÜì PÜÃÜá CÊÜñÜᤠWÜÅÖÜ|, CÈÉ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜí£ÆÉ Aí©¨ÝªÃæ. gWÜ©àÍ… ÖæWæx¿áÊÜÃÜá ¨æàÊÜÓݧ®© Ü í¨Ü ÊݱÝÓÜá ÖæãàWÜáÊÝWÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá GÔràÊÜå… PÝÃÜá ¨æàWÜáÆ¨Ü PÜvæ Öæãà¨Üá ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÝªÃæ.

15

ÖÜávÜáX¿á ÖÜ£¤ÃÜPæR ÓÜáÇæçÊÜÞ®… ÖæãàWÜᣤ¨Üªíñæ ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà AvÜX PÜáÚ£¨Üª AÐÜãr ÊÜáí© ÓÜáÇæçÊÜÞ®… ®Ü®Üá° ñÜÆÊÝÄ®ÜÈÉ PÜw©¨ÝªÃæ. ÖæãvæñÜ ñܲ³¨ÝWÜ ±ÜÅËàO… PÜáÇÝÇ… ®ÝvÜ ²ÓÜãÈ ¤ ¯í¨Ü ÍÜãp… ÊÜÞw ¨Ýª®æ. PæÙÜPæR ¹¨Üª ÓÜáÇæçÊÜÞ®…®Ü®Üá° »ÜÃÜñ… Íæqr ÓæàĨÜíñæ AÐÜãr ÖÜíñÜPÜÃÜá PÜñܤÄԨݪÃæ. ŸÚPÜ PÝÄ®ÜÈÉ ±ÜÃÝÄ¿Þ¨Ü ÖÜíñÜPÜÃÜá ¯ígãÃÜá ŸÚ PÝÃÜá ¯ÈÉÔ¨ÝWÜ AÈÉí¨Ü »ÜÃÜñ… ÊÜáñÜᤠ®æàÖÝ ¸æàÃæ¿ÞX EÚ¨ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÖÝ© ×w©¨ÝªÃæ. AÊÜÃæÆÉÃÜ®Üã° PÝPÜìÙÜ ±æäÈàÓÜÃÜá Ÿí—ԨݪÃæ. ±ÜÅËàO… PÜáÇÝÇ… ŸÑàÃ… PæãÇæ ÓæàĨÜíñæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ PæàÓÜáWÜÚí¨ÝX Ãèw ÈÓ…r®È Ü ¨ É ªÜ ±Ýívæà ÍÜÌÃÜ, ŸPæì ÊÜááíñݨævæ A®æàPÜ PæàÓÜáWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÓæãàÊÜá®Ý¥…, ÖÜÄàÍ… »ÜívÝÄ ÖÜñæ Pæà暴 PæãàwPæÃæ ËÍÜ̮ݥ… PÝÂívÜÇ… ÓÜíñÜá訆 qàËá ®ÜÈɨܪÊÜÃÜá. ÊÜáñæã¤àÊÜì Ãèw ÊÜÞvÜãÃÜá ÎÊÜ ÃÝh… ±ÜñÜÅPÜñÜìÄWæ Öæãvæ¨Ü PæàÔ®ÜÈɨܪÊÜ®Üá. »ÜÃÜñ… ÓæàĨÜíñæ CÊÜÃæÆÉ ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ ×Ä¿ávÜR hæçÆÇæÉà PæãÇæ¿Þ¨Ü ±ÝñÜQ Ë®æãਅ ÍæqrWÝÃÜ®Ü hæãñæX¨ÜªÊÜÃÜá. A¨æà Öæ㣤Wæ PÝÂívÜÇ… ÓÜíñÜáËWÜã B£¾à¿áÃÝX¨Ü᪠PæãívÜá ×í¨Üã ÓÜíZo®æWÜÙÜÈɨܪ ÖÜíñÜPÜÃÜá. CÊÜ ÄWæ ÓÜáÇæçÊÜÞ®…®Ü®Üá° ÊÜááXÔ, ÓÜíñÜá訆 ÖÜñæÂWæ ÓæàvÜá £àÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ¨Ü¨Üáì. ÖÝWæ ÓÜáÇæçÊÜÞ®… ®æãí©Wæ Óæ°àÖÜ¨Ü ®ÝoPÜÊÝw¨ÜÊÜ®Üá »ÜÃÜñ… Íæqr.

PÝPÜìÙÜ

PÜÃæ¨ÜÙÜá ÖÜávÜáX

PæãàqìWæ ÖæãàWÜáÊÝWÜÆã ÊÜáãÃÝ°ÆáR ÊÝÖÜ ®ÜWÜÙÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ ÖæãàWÜᣤ¨Üª ÓÜáÇæçÊÜÞ®… ñÜ®æã°í©Wæ ®ÝÇÝRÃÜá ¿ááÊÜPÜÃÜ®Üá° PÜÃæ¨æã¿áᣤ¨Üª. B¨ÜÃæ ÖÜávÜáX¿áÃÜ ËaÝÃܨÜÈÉ JŸº®æà ÖæãàWÜá £¤¨Üª. C¨Ü®æ°à ÊÜááí©oárPæãívÜá ÓæRa… ÃÜã²Ô¨Ü ÊÜ®Üá »ÜÃÜñ…. ÖæaÜác g®Ü ÓÜíaÝÃÜËÃܨÜ, ±Üâor PÝw ®ÜíñÜÖÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉÃÜáÊÜ ¨æàWÜáÆ¨Ü ÓܧÙܨÜÈÉ WæÙæ ¿áÃÜ®áÜ ° Öæãí©ÔPæãívÜ »ÜÃñÜ …, ŸãÉ µÆí ®ÝoPÜ PÝRX ÊÜáãvÜá¸æÙæÛ¿á ¿ááÊÜ£¿á®Üá° Óæp… ÊÜÞw ¨Ýª®æ. ŸÖÜáÍÜ@ BPæÀáí¨ÜÇæà ÓÜáÇæçÊÜÞ®…Wæ ´æäà®Üá ÊÜÞwԨݪ®æ. C¨Ü®Üá° ®Üí¹¨Ü ÓÜáÇæçÊÜÞ®… »ÜÃÜñ…®æãí©Wæà ÓÝÊÜ®Üá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX¨Ýª®æ. WÝíhÝ WæÙæ¿áÃæà PÜw¨ÜÃÜá PæàÓÜá, Bñݾ GíŸ ÖÜávÜáX¿á QvÝ°±…, ŸÅÖܾÈíWæàÍÜÌÃÜ ¨æàWÜáÆ¨Ü ŸÈ ±æäÈàÓÜÄWæ Öæãvæ¨Ü¨Üáª, A®æàPÜ ÖÜñæ PÜÈÉ®Ü ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Üá ¯íñÜ B GÔràÊÜå… WÜÙÜá ×àWæ ÖÜ®æã°í¨Üá PæàÓÜáWÜڨܪ ÓÜáÇæç PÝįí¨Ü CڨܨáÜ ª ÓÜáÇæçÊÞ Ü ®… ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®…®Ü ÓÝÊÜâ PÝPÜìÙÜ¨Ü g®ÜÄWæ ®æÊáÜ © ¾ »ÜÃÜñ…. AÇæÉà C¨Üª ÊÜáãvÜá¸æÙæÛ¿á C®…Õ±Pæ ÃrÜ … ±ÜÅÊãæ ਅ PÜáÊÜÞÃ… ñÜí©¨æ GíŸá¨ÜíñÜã ÓÜñÜÂ. 

®Ü®Ü° ñÜÊÜᾮܮÜá° WÝíhÝ PæàÓÜÈÉ AÃæÓ…r ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ¨ÝSÇÝXÊæ. DñÜ ÊÜÞwÔ ®Ü®Ü° ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ñÜÊÜá¾®Ü ÊÜá«æ ±Ü£ÅPÝWæãàÑu¿áÈÉ C®…Õ±æPÜrÃ… gWÜÙÜ ñÜí©¨ÝªÃæ. C¨æà WÝíÊÜRÃ…Wæ WÝíÊÜRÜÃ… ËÃÜá¨Üœ ÊÜÞwÃÜáÊÜ WÝíhݨÜÊÜÄí¨Ü, PÜá¨æãÅàÚ¿á ¨Ü®Ü B±Ý¨Ü®æWÜÙæÆÉ ÓÜáÙæÛà®ÜÆÉ. PÜËáÐÜ WÜÙ®Ü áÜ °PÜw¿ááÊÜPÜÓÝÀáTÝ®æÀáí¨Ü, ®ÜÃ… ÔàÊÜáíñ…PÜáÊÜÞÃ… ÔíW…Wæ ¸ÝÃ…, Êæç®… Íݱ…, ¨æãà ®ÜíŸÃ… B±Üä ÝXÃÜáÊÜ C®…Õ±Pæ ÃrÜ … WÝíÊÜÃR … ¨Üí«æ¿áÊÜÄí¨Ü £íWÜÚWæ ÊÜáãÊÜñæô¨Üá ÖÜ|PÝ暴 ËaÝÃܨÜÈÉ C£¤àaæWæ ÆûÜ ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜÐÜár ÊÜáí£É ÓÜíWÜÅ×Ô ÖæÓÜÃÜá PæwÔPæãívÜÊÜÃæà. B¨ÜÃæ PæãvÜᣤ¨æª. C©àWÜ GÔ²Wæ ÊÜÞ×£ ±æäÈàÓ… A—PÝÄ¿ÞX AÊÜÄWæ C®…Õ±æPÜrÃ… Ë®Ü¿å… WÝíÊÜRÃ… PæãvÜáÊÜ PÝÃÜ|PæRà WÝíÊÜRÃ… ®Ü®Ü° JÙæÛ¿á ÖæÓÜĨæ. ÃèwWÜÙÜ®Üá°, ËÃÜá¨Üœ PæàÓÜá ÖÝQ ÓÜñÝÀáÓÜᣤ¨ÝªÃæ Gí¨Üá ŸvÜ PÜÙÃÛÜ ®Ü áÜ ° AÊÜÃáÜ ¸æíŸÈÓÜáÊÜÊÃÜ Æ Ü .É Cí¥Ü WÝíÊÜÃR … ŸwԨܪ. ÊÜáá¯àÃ…®Ü ÇæçÊ… ¸ÝÂíw®ÜÈɨÜáª, B®Üí ËÃÜá¨Üœ ÊÜáá¯àÃ… ¸ÝÀáí¨Ü ÖæàÚÔ¨Ü᪠GÔ²

ÔàÊÜáíñ… Pæãà±ÜPæR PÝÃÜ|.

¨ÜáwxWæ Ÿ¨ÜÇÝX ŸwñÜ

GÔ² ÃÜËàí¨ÜÅ WÜvÜ© ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ ŸÃÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ŸÙÝÛÄ¿áÈɨܪÃÜá. ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Ü ÖæãÓÜñÜÃÜÈÉ ÖæÓÜÃÜá aæ®Ý°Wæà ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. Pæç PæÙÜ X®Ü A—PÝÄWÜÙÜ®Üá°, ±æäÈàÓÜÃÜ®Üá° ¸æÙÜWæY Gíoá WÜípæWæà ÓæràÐܯ°Wæ ŸÃܸæàPÜá AíñÜ ÖæàÚ Ÿí¨Üá PÜãÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÃæàvÜá ÊÜÞw ÓÜᩪ¿áã BWÜᣤ¨ÜªÃÜá. D WÜvÜ© ÓÝÖæàŸÃÜá C£¤àbWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃÜá. AÈÉí¨Ü AÊÜÃÜ Çæç´…Óær$çÆã Ÿ¨ÜÇÝÀáñÜá. ÊÜá¨Üá ÊæWæ PæàoÄíW… ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw¨Ü ÊÜÞ¿Þ PÝÂo ÃÜÃ…Õ ÊÜÞÈàPÜ ±Ü¨æà±Ü¨æà EÚ¨Ü ¹Ç… ¸ÝQ AÃÜÊÜñÜᤠÓÝËÃÜ Pæãw AíñÜ ¸æ®Üá° ¹¨Üª. ±ÜÄ OÝÊÜá ÊÜÞ¿Þ PÝÂoÃÜÃ…Õ®ÜÊÜÃܨæªà ÊÜÞ¿Þ CíoÃ…®ÝÂÐÜ®ÜÇ… Öæãpæà ÈWæ ÃæàvÜá ÊÜÞw¨Üíñæ ®ÜáXY¨Ü WÜvÜ©, ÊÜÞÈàPܮܮÜá° ¸æñܤ¨ÜÈÉ ÓÜÊÜÞ Öæãvæ¨Üá ÊݱÜÓݨÜÃÜá.

ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá : GÔ² WÜvÜ© ÊÜÓÜãÈWæ Öæãío! ñÜÃÜ Bñܮܮæ°à ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞXÃÜáÊÜ ±Ü£°¿áã WÝíÊÜRÃ… ËÃÜá¨Üœ Jí©ÐÜár B±Ý¨Ü®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ¨ÜªÙÜá. WÝíÊÜRÃ… ÃݣŠ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ Ÿí¨Üá Öܴݤ ÊÜÓÜãÈ ÖÜ| ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃÜá Gí¨Üá ÖæàڨݪÙæ.

AÊÜ®Üã PÜÙÜÛ

×àWæ ±Ü£ÅPÝWæãàÑu PÜÃæ¨Üá C®…Õ±æPÜrÃ… Ë®Ü¿å… WÝíÊÜRÃ… ËÃÜá¨Üœ B±Ý¨Ü®æ ÊÜÞw¨Ü ÊÜáá¯àÃ…®Ü ÊæáàÇæ PÜÙÜÛñÜ®Ü, ÓÜáÈWæ, ¨æãí¹ ÓæàÄ ¨Üíñæ PÜ®ÝìoPÜ, PæàÃÜÙÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÊÜñæ¤íoá

ÃÜËàí¨ÜÅ WÜvÜ©. DñܯWæ PÜËáÐÜ®ÜÃ… ÔàÊÜáíñ… ÖÝWÜã C®…Õ±æPÜrÃ… WÝíÊÜRÃ…ÃÜ®Üá° PÜívÜÃÝWÜáÊÜâ ©ÆÉ. A¨Üá ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PæR GíŸá¨Üá ÓܳÐÜrËÆÉ. ÓÜíiàÊÜ ®Ý¿å…RÃÜíñÜÖÜ AñÜáÂñܤÊÜá A—PÝÄ¿á®Üá° PÜÇæûÜ®… ËaÝÃܨÜÈÉ ÊÜWÝìÀást B±Ý¨Ü®æ ÔàÊÜáíñ…PÜáÊÜÞÃ… ÊæáàȨæ. ñÝÊÜâ ÊÜáíWÜÙÜãÄ ®ÜÇàÉæ CÃܸàæ Pæí¨Üá PÜÆv É ¨ RÜ Ü BÃ…GÓ…GÓ… ÊÜááSí vÜÃÜá ÖæçPÜÊÜÞív…Wæ PÝÆPÝÆPæR Pܱܳ ÓÜÈÉÓÜᣤÃÜá ÊÜâ¨Üá Wæ㣤ÃÜáÊÜ ÓÜíWÜ£Ááà. WÜvÜ© ÓÝÖæàŸ ñܮܰ ÖæÓÜÃÜá ÖæàÚ ÔPÜRÔPÜRÈÉ ÖÜ| QàÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá

ÊÜíaÜPÜ PÜí±æ¯

ÊÜáá¯àÃ…

ÊÜáíWÜÙã Ü Ä®Ü ËË«Ü Óæàr ÐÜ ®Üá°WÜÙÜ ®ÜãÃÜPÜãR ÖæaÜác ±æäÈàÓÜÃÜá ¨ÜávÜáx vÜŸ ÇÝÉWÜáÊÜ BÓæ ÖæãñÜᤠÖÝQ¨Ü PæãàqWÜorÇæ 19 7


16

bñÜŨáÜ WÜì¨Ü »Üã ¨ÝSÇæWÙÜ Ü E±Ü

Wæãà±ÝÇ… ÊÜáãÆñÜ@ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü AÊÜÃÜá £ÃÜáX ±ÜÅΰԨÝWÜ TÝÃÜÊÝXÁáà ""Wæàp… B¨ÜÃæ ¯ÊÝì|±Ü³ DñÜ®Ü ÊÜÞñÜ®Üá° J²³ÆÉ™. C¨æà ¯¨æàìÍÜPÜ ¹.GÓ….Êæà|áWæãà±ÝÇ… ÊÜ®áÜ . »Ü¿áíPÜÃÜ ÖÜÔ訆 ÊÜá®ÜáÐÜ™. Lp…'' Gí©¨Ýª®.æ ¿ÞÊÝWÜ ñÜ®®°Ü áÜ ° ÓÜÓí³æ v… ÊÜÞvÜ ÊæàÙæWæ ¨ÜáWÜì¨Ü AÐÜãr g®Ü ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá AÈÉWæ ËÃÜá¨Üœ AÈÉ®Ü ÓÜPÝìÄ ®èPÜÃÜÃÜá £ÃÜáX CÈÉWæ Ÿí¨Ü ©®Ü©í¨ÜÆã aÜPÜRÙÜ ÇÝX¨æ GíŸ ËÐÜ¿á QËWæ ¹ñæã¤à™, PÜaæàÄ¿áÇæÉà gÊÜÞÀáԨܪÄí¨Ü, ËÐÜ¿á iÇÝÉ—PÝÄ Ë±ÜâÇ… ¹©ª¨ÝªÃæ. PÜÙæ¨Ü ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÖÝQ FoPæR PÜáíñÜÊÜ®Üá C¨Üª ÃÜá¨Üűܳ ÖæãÃÜWæ ÖæãàX ËÐÜ¨Ü ¸ÝoÈ SÄà Ÿ®ÝÕÈ¿áÊÜÃÜ QËWæ ñÜÆᲨæ. ñÜû| Ü AÊÜÃáÜ Êæà|á CÈÉ®Ü iÇÝÉ—PÝÄ PÜaæàÄ¿áÈÉ ±ÜpÝrX C®Üã° ÊæáàÇ橪ÆÉ™. PÜaæàÄ¿á ®èPÜ ©Ô ÊݱÜÓáÜ Ÿí¨Ü樆 áÜ PÜaàæ Ä¿á Wæãà±ÝƮܮÜá° ñÜÊÜá¾ PæãsÜwWæ PÜáÚ£ÃÜáÊÜ DñÜ ŸÅÖݾívÜ »ÜÅÐÜr™. ÃÜÃÜ hæãñæ gWÜÙPÜ Ræ ¹àÙÜáÊÜ aÝÚ¿áã ÔŸºí©¿á G¨ÜáÄ®ÜÇæÉà ËÐÜ PÜÃæÔ, ""±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ hæãñæ ¸ÝÀá ÓÜÄ CÆÉ™. ñܮܰ Pæç PæÙÜWæ PæÆÓÜ DñܯX¨æ. DWæY PæÆ©®ÜWÜÙÜ ×í¨æ PÜáw¨Üá BñÜÖ ¾ ñÜ Âæ Wæ ¿á£°Ô¨Ýª®.æ ÖÝWæÇÝÉ gWÜÙÜPæR ¹àÙܸæàvÜ, ¯®Ü° ÊÜÞvÜáÊÜ ®èPÜÃÜÃÜ®Üá° iàñܨÝÚ®Üíñæ ñܮܰ PÜaæàÄ¿áÈÉ "w' WÜãű… ®èPÜ »Üã ¨ÝSÇæWÜÙÜ ¯¨æàìÍÜ aÝÚ £©ªPæãà ''Gí¨Üá £ÚÖæàÚ PÝ|áñݤ®æ. ÊÜÞñÜá PæàÙÜ¨Ü ®èPÜÃÜÃÜ ÃÜ®ÝXÃÜáÊÜ ÃÜá¨Üűܳ Gí¸ÝñÜ Bµà PÜÃÜ PÜaæàÄ¿á ®èPÜÃÜ®æ㟺 Bñܾ ¨ÝªÃæ. AÊÜñÜᤠiÇÝÉ—PÝÄWÜÙÜ ÊæáàÇæ PÝÃÜ|ËÆɨæ ÎÓÜᤠPÜÅÊáÜ PæR ÊÜááí¨Ý BñܾÖÜñæÂWæ ¿á£°Ô¨Ü ÃÜá¨Üűܳ Ô®ÜȨ É ªÜ ÓÜã±ÜÄípæívæíp…ÃÜ A®Üá ÖÜñæÂWæ ¿á£°Ô¨Ü ÓÜᩪ PæÆÊæà ËÃÜá¨Üœ PÜãWÝvÜáñݤ DñÜ ÖæãÃÜ WÜáñݤ®æ. DWæY PæÆ ©®ÜWÜÙÜ ×í¨æ Ë®Ý ÊÜᣠ±Üvæ¨Üá ÓÜíŸí—PÜÃæ㟺ÃÜ ûÜ|¨ÜÜÈÉ ¨ÜáWÜì¨Ü ñÜáí¸Ý PÝÚY Öæãà¨Ü ®ÜíñÜÃÜ, ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ÊÜá®Ü PÝÃÜ| DñÜ ñܮܰ PÜaæàÄ¿á "w' WÜãű… ®èPÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ÊÜá¨ÜáÊæWæ ÖæãàX¨Üª™. B ÊÜá¨ÜáÊæWæ ñܮܰ bc®íÜ ñæ Öܹ¨ º .æ D ÓÜᩪ ÊÜÞvÜÆá ÊæäÈst iÇÝÉ—PÝÄWÜÙáÜ ËÐÜ¿á ÃÜá¨Üűܳ Gí¸ÝñܮܮÜá° ÓÜÓæ³ív… ÊÜÞw¨Üª™. ®æãí¨Ü ÊæáàÆ—PÝÄ Êæà|áWæãà±ÝÆ®Üã Ÿí©¨ÜªÄí¨Ü AÊÜñÜᤠ""qË 9'' ÊÜáñÜᤠÊÜ®Üá° CÈÉWæà¹w Gí©¨ÜªÄí¨Ü ÃÜá¨Üűܳ PÜaæàÄ¿á ""PÜÓÜã¤Ä ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá ÓÜáÊÜá¾®ÝX¨ÝªÃæ. ÈÉÁáà BñܾÖÜñæÂWæ qË''¿á PæÊæá AÊÜñÜᤠ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ G¨ÜáÃæà ¿á£°Ô¨Üª. A¨Üá ÃÝÊÜá®WÜÙÝ¨Ü iÇÝÉ—PÝÄWÜÙÜá "®èPÜÃÜ ÃÜá¨Üűܳ®Ü A—PÝÄ Êæà|áWæãà±ÝÇ… Óæ®æÕàÐÜ®ÜÇ… ÓÜᩪ ŸáÃÜág®ÜÖÜqr AÊÜÞ®ÜñáÜ B¨æàÍÜ樆 áÜ ° ÃܨáÜ ª ÊÜÞw' ¿ÞX¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáígá®Ý¥… ÊÜáñÜᤠÎÊÜÍÜíPÜÃ… Gí©¨ÜªÃÜã DñÜ ÊÜÞwÃÜÈÆÉ™. ÖÝWÝX ÓÜPÝìÄ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃÜá PæÊæáÃݨæãí©Wæ »Üã¨ÝSÇæWÜÙÜ ®èPÜÃÜÃÜá DñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ ±ÜÅ£»Üo®æXÚ¨ÜÃÜá. B B ÓÜᩪ¿á ¸æ®Ü°£¤ E±Ü¯¨æàìÍÜPÜÃÜ PÜaæàÄWæ ÖæãàX ±ÜÅ£»Üo®æ¿á ÓÜᩪ¿á®Üá° ±ÜñÜÅ PÜaæàÄWæ «ÝËԨܪÃÜá. Aí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃÜ ÓÜÖÜgÊÝXÁáà ÃÜá¨Üűܳ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜá®æ¿áÈÉ DñÜ®Ü ¨ÝªÃæ. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà ÃÜá¨Üűܳ®Ü BñܾÖÜñÝ ¿áñÜ° PÜñÜìÃÜá ÓÜÌƳ Öæaæcà ÓÜᩪ ÊÜÞw ÊæáàÇæÁáà gWÜÙPÜ Ræ ¹¨ÜÊ ª ®Ü áÜ AÊÜÃÜ ËÃÜá¨ÜÊ œ àæ ±æäÈà ÊÜááí¨æ Ÿí¨Üá Ë®ÜÊÜáÅñæÀáí¨Ü ®ÜÊÜáÓÝRÃÜÊÜ®Üá° ©í¨Ü PÜíWÝÇÝX¨Üª Êæà|áWæãà±ÝƯWæ qË ¨ÜÃÜá. ÖÝWÝX ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ÊÜÞw¨Üª. ÊÜÃÜ©WÝÃÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜáñܤÇæà ŸÊÜÚ Ÿí¨ÜíñÝX¨æ. ËÃÜá¨Üœ Ôw¨Üá ¯íñÜ Êæà|á ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜá®æWæ ñܮܰ A®ÜáÊÜᣠCÆÉ¨æ Ÿí©¨Üª HPÝHQ ""qË 9'' PæÊæáÃÝÊÜá®… ÊÜáígá®Ý¥…Wæ Wæãà±ÝÇ… ¨ÜáWÜì¨Ü GÔ³ Gí. AÊÜÞ¿áPÜ ÃÜá¨Üűܳ®Ü ËÃÜá¨Üœ PæívÝÊÜáívÜÆ®Ý¨Ü PܱÝÙÜ ÊæãàûÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜ®Üá, BñÜ®Ü PæÊæáÃÝ QñÜᤠG®…. ®ÝWÜÃÝh…ÄWæ ±ÜñÅÜ PñÜ ìÜ ÃÜ Êæà|áWæãà±ÝÆ PÜaæàÄWæ Ÿí¨ÜÊÜ®æà ""¿ÞÃÜ PæãívÜá ®æÆPæR A±Ü³ÚԨݪ®æ. A±Ü³Oæ CÆÉ¨æ ®Ü®Ü° ËÃÜá¨Üœ ¨ÜãÃÜá Pæãqr¨Ýª®æ. GÔ³ ®ÝWÜÃÝh… A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¨Üá ÊÜá¨ÜáÊæWæ Ÿí©¨æª'' Gí¨Üá PÜaæàÄWæ ÖæàWæ Ÿí©Ãæí¨Üá ¸ÝÀá Sá¨Ü᪠GÔ³ ÃÜá¨Üűܳ®Ü ÊæáàÇæ ÖÜÄÖÝÀ᪨ݪ®æ. AÈÉÁáà C¨Üª hæãàÃÜá ÊÜÞw AÊÜÄŸºÃ®Ü ã Ü ° ÖæãÃÜ PÝíñÜÃÝg AÃÜÓ… ¿áÊÜÃæà £Ú ÖæàÚ¨ÜÃÜã PæàÚÆÉ™. pæç²Ó…rWæ PÜÃæ¨Üá AÊÜÞ®ÜñÜá B¨æàÍÜ¨Ü ¨Ü¹º, ñܮܰ ÊæáçÊæáà騆 ÓܧÚà¿á C±Ü³ñÜᤠÊÜáí© ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ±ÜñÜŠԨܜ±ÜwÓÜáÊÜíñæ ñÝQàñÜá ÊÜÞw Ÿpær¿á®æ°à ÖÜĨÜáPæãívÜá ÊÜÞ®ÜÔPÜ ËÃÜá¨Üœ DñÜ PæàÓÜá ¨ÝSÈÓÜᣤ¨ÜªíñæÁáà, ±ÜñÜÅ ¨Ýª®.æ B®ÜíñÜÃÜ B ®èPÜÃÜ ÖæãàX PÜíw¨Ü᪠AÓÜÌÓܧ®Üíñæ QÃÜáaÝw¨Ýª®æ. PÜñÜìÃÜá DñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ ÖÜÇæÉ ¿áñÜ° ÊÜáñÜᤠPæÊæáÃÝ PæÊÜáÃÝ Qñæ¤Óæ¨ÜÃÜá "ÓÜPÝìÄ ®èPÜÃÃÜ Ü ÓÜíZ'¨Ü PæÆÊÜ⠱ܨݗ ®ÜíñÜÃÜ ±æäÈàÓÜÄWæ PÜÃæ ÊÜÞw¨Ü gSíWæãÚst ŸWæY ¨ÜãÃÜá Pæãqr¨ÝªÃæ. A¨ÜÃÜ ÓÜÄWæ PæàÓÜá Pæãqr¨Ýª®æ. A¨ÜPæR ±ÜÅ£¿ÞX ñܮܰ Êæáç PÝÄWÜÙÜ®Üá°™. AÊÜñÜᤠÃÜá¨Üűܳ®Ü ±ÜÃÜÊÝX Êæà|áWæãà±ÝÇ… ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá ®Ü®Ü° ¸æ¯W° àæ ®èPÜÃÜ ÃÜá¨Üű®³Ü ã Ü DñÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ hÝ£ ¯í¨Ü ÊæáàÆã JpæãrqrWæ GÃÜvæÃÜvÜá PæàÓÜá ÖæqrÔPæãí Êæà|áWæãà±ÝÆ®Ü ŸÚ Ÿí¨Ü B ±Ü¨Ý ÊæáàÇæ ApÝÂP… ÊÜÞvÜÆá Ÿí© ®æ¿á PæàÓÜá ¨ÝSÈԨݪ®.æ ×àWÝX AÄÊÜâWàæ w Êæà|á w¨Ýª®æ. —PÝÄWÜÙÜá ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ±Ü®æ ÊÜÞw ¨ÜªÃÜá Gí¨æÇÝÉ ±æàw¨Ýª®æ. ÖæaÜácÊÜÄ Wæãà±ÝÆ Ÿí«Ü®ÜPæR Öæ¨ÜÄ FÃÜá ¹qr¨Ýª®æ. PÜÙæ¨Ü ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü CÈÉ®Ü iÇÝÉ— "C¨Üá ñÜ±Æ ³Ü Ê É Ý?' G®Üᣰ ¨ ¤ íªÜ ñæÁáà Êæáài®Ü iÇÝÉ—PÝÄ ¯ÊÝì|±Ü³®ÜÊÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ A®ÝÃæãàWÜ嬆 ¯Ëáñܤ C¨æãí¨Üá ÊÝÃÜ ®ÝWÜ£ÖÜÚÛ PÝÄ PÜaæàÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ »Üã ¨ÝSÇæWÜÙÜ E±Ü¯¨æàì ÊæáàȨܪ AÊÜÞ®ÜñÜá B¨æàÍÜ¨Ü ±ÜñÜÅPæR Öæãà¨Ü樆 áÜ AÆãÉ ±æäÈàÓÜÃÜ ÊÜááí¨æ aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… AÊÜÃÜ AíPÜ| ±ÜÅPÜoÊÝXÆÉ™. wÔ Ë±ÜâÇ… Ÿ®ÝÕÈ ÍÜPÜÃÜ PÜaæàÄ¿á PÜábìWæ AíqPæãíwÃÜáÊÜ Êæà|á ÓÜ× ÊÜÞw ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙÜ PæçX£¤¨Ýª®æ. ÖæàÚ¨ÜíñæÁáà PÜ¥æ Öæàڨݪ®æ.

»ÜÅÐÜr »Üã ¨ÝSÇæ A—PÝÄ Êæà|áWæãà±ÝÆ FÃÜá ¹or™!

72

ÖæívÜ£¿á ñæãàÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáÆX...

PÝw¨ÝWÜ ÖÜívæ¿áw¿á JÇæÁãÙÜX®Ü «ÜWÜY ¸æíQ¿á ÊÜááí¨æ PÜãvÜáñݤ™, ÊÜáñæ¤ ŸÃæ¿ááñݤ™, ÊÜáñæ¤ KvÜáñݤ™, ¸æàP毰ԨÜ&¸æàvæ¯°Ô¨Ü ¿ÞÃÜ®Üã° ®æãàvܨæ, »æàq¿ÞWܨæ ÓÜáÊÜá¾®æ JŸº®æà Ÿ¨ÜáPÜá ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ A©®æ°í¥Ü ÊÜág˨æ! ""ÃæàvÜRÃ…, ®Ü®ÜWæ gËáà®Üá&hݱÜñæÅ™, AwPæ, A¨ÜÃÜ ¸æÙæ, ÇÝ»Ü&H®æí¨ÜÃæ H®Üã ¸æàvÜ. ®Ü®ÜWæ A¨æãí¨Üá ÊÜá|¡ ÊÜá®æ Pæãoár ¹w... ¨ÜÊÜ᾿áÂ'' Aí¨æ. ÃæàvÜRÃ… ®ÜPÜRÃÜá. BWÜÇæà ÊÜá«ÝÂÖÜ° ËáàÄñÜᤙ. ®ÝÊÜâ wXYWæ ÖæãàWܸæàPæí¨ÜáPæãívÜá ÖæãÃܹ¨ÜªÊÜÃÜá. B¨ÜÃæ wXY PÝw®Ü ñÜá©¿áÈÉ PÝÚ ®Ü©¿á EWÜÊÜá˨æ. gWÜ£¤®ÜÈÉ ŸÖÜáÍÜ@ A¨æãí¨æà PܱÜâ³ ®Ü©. A¨ÜPæRí¨æà "PÝÚ' A®Üá°ñݤÃæ. PæÆÊÜâ ÓÝËÃÜ ÖæPæràÃÜáWÜÚWæ iàÊÜ gÆ E~ÓÜáÊÜ PÜêÐÜ¡«ÝÃæ. B¨ÜÃæ wXY¿á AíñÜÃÝÙÜ ÊÜááqr ×í£ÃÜáWÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ñÜáíŸ ñÜvÜÊÝX¹vÜáñܤ¨æ. D ×í¨æ GÃÜvÜá ÓÜÆ ®Ý®Üá PÝÚ ®Ü©¿á EWÜÊÜá ®æãàw¨æªà®æ. Ÿ¨ÜÈWæ wXY PÝw®ÜÇæÉà CÃÜáÊÜ PÜávÜá¹WÜÙÜ ÖÜÚÛWæ ÖæãàWæãà| Aí¨æ. wXY PÝw®ÜÇæÉà C¨æ væàÄ¿Þ GíŸ ÖÜÚÛ™. ÖÜÚÛ A®æã°à¨ÜQRíñÜ ÖæaÝcX, A¨æãí¨Üá ÊÜá®æ. AÈÉ CÊÜ£¤WÜã CÃÜáÊÜâ¨Üá PæàÊÜÆ PÜávÜá¹ g®ÝíWÜ¨Ü ÊÜÃáÜ . ñÜÊÞ Ü ÐæÁáí¨ÜÃæ væàÄ¿Þ PÜáoáíŸ¨Ü ÊÜáãÆ ÊÜá®æ A¨æÐÜár ®ÜãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜÐÜár ÖÜÙæ¿á¨æãà, Wæã£¤Æ™É . B ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÝÔÓÜᣤ¨ªÜ Jí¨æà PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÓÜíTæ Jí¨Üá®ÜãÃÜ C±Ü³ñݤÃÜá! DWÜ AÊÜÃáÜ ÊÜá®æ QĨÝÀáñæíŸ Jí¨æà PÝÃÜ|PæR ®ÝÇÝRÃáÜ ÓÜÌñÜíñÜÅÊÝ¨Ü ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° PÜqrPæãíw¨ÝªÃæ. CÃÜáÊÜ

wÓæíŸÃ… 22 2011

gËáà¯®Ü ñÜípæWæ ÖæãàXÆÉ™. A¨ÜÃÜÈÉ ±ÝÇÝXÆÉ™. PÜávÜá¹WÜÙÜá PÜ®ÝìoPÜ ÊÜáñÜᤠWæãàÊæ¿á PæÆ»ÝWܨÜÈÉ ®æÇæWæãíwÃÜáÊÜ ŸávÜPÜqr®Ü g®Ü. Êæã®æ° Êæã®æ°¿á ñÜ®ÜPÜ AÊÜÃÜ ÖæíWÜÓÜÃÜá PÜá±Üâ³ÓÜ ñæãvÜᣤÃÜÈÆÉ™. AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜÈÉ™ DXàWÜ Ÿ¨Ü ÇÝÊÜOæ Ÿí©¨æ¿Þ¨ÜÃÜã Êæã¨Ü騆 ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá CÊÜ£¤WÜã Cí±Üâ. ŸÙÜÓÜá, ÊÜOæãàì, ±ÝíWæãà, WÜ|ÓÜá, ÓÜáPæãÅà™, SáÐ…, ÃæwÁãà, ÊæíPæãà, GÓÜá, A¸æãàÇæ, ÊæãàWÜÃæ, aݱæ, WÜáÇݹ Cí¥Ü ÖæÓÜÃÜá WÜÙÜ ±æçQ Jí¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° ÊÜáWܯWæ A¥ÜÊÝ ÊÜáWÜÚWæ CvܸæàPæ¯Ô¨Ü᪠AÊÜÃÜ ¸Ý¿áÈÉ A¨Ü®æ°ÆÉ PæàÚ ¨ÝWÜÇæà. ËbñÜÅÊæí¨ÜÃæ ÍÜá¨Üœ ÊÜÞíÓÝÖÝÄWÜÙÝ¨Ü PÜávÜá¹WÜÙÜá PæãàÚ, PÜáÄ, ¨Ü®Ü&Cí¥Ü ÓÝPÜá ±ÝÅ~ WÜÙÜ®Üá° £®Üá°ÊÜâ©ÆÉ™. AÊÜÃÜá ÊÜÞíÓÜ ¸æàP毰ԨÜÃæ ¸æàpæÁáà BvܸæàPÜá. ÖæaÜác PÜwÊæá ±ÜÅ£ ÊÜá®æ ¿áÆãÉ PæãàËWÜÚÊæ. B¨ÜÃæ DXàWÜ ¸æàpæ¿á ÖÜáaÜác ¹oár ÖæãàX¨æ. Ëáà®Üá ×w¿ááñݤÃæ, PÝÚ¿áÈÉ™. ÔPÜRÃæ AÇæãÉí¨Üá CÇæãÉí¨Üá iíPæ, PÜvÜÊæ, aÜÊÜáì&XÊÜáì ÊÜÞÃÜáÊÜ A®Ý¿áPæR PæçÀá orÊÜÃæà AÆÉ™. ®Ü®ÜWæ ËbñÜÅ ÊÜáñÜᤠB®Üí¨Ü JqrWæ A®Üá»ÜË Ô¨ÜíñÝX¨Üᨠª áÜ g¿Þ®Üí¨Ü væàÃæPÃÜ … GíŸ ÖÜávÜá Wܮܮܰ »æàq¿Þ¨ÝWÜ. ÖÜ£¤ÃÜ©í¨Ü ®æãàw¨ÜÃæ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÖæãpæàÇæãí¨ÜÃÜÈÉ pæàŸÆáÉ JÃæ ÓÜáÊÜ ÖÜávÜáWÜ®Üíñæ PÝ|áÊÜ, I¨ÜãÊÜÃæ Aw Gñܤ ÃܨÜ, Öæaæcí¨ÜÃæ ®ÜÆÊÜñݤÃÜá Pæi ñÜãWÜáÊÜ g¿Þ ®Üí¨Ü væàÃæPÜÃ…®Ü®Üá° ®Ý®Üá ¿ÞPæ PÝ¿áᣤ¨æªà®æãà Wæ㣤ÆÉ™. AÐÜár Öæ㣤Wæ ®Ü®ÜWæ AÊܮܨæà ÊÜá®æ¿áÈÉ Fo ÖÝQ¨ÜªÃÜá. Aí¥Ü ±ÜÆÂ, ÓÝÃÜá, aÜq°™, ¹Ô

¹Ô¿Þ¨Ü EPÜRÄst Ãæãqr ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá £í¨æà ÍÜñÜÊÜÞ®ÜÊÝXñÜᤙ. C®Üã° hÝÔ¤ ÖæãñÜᤠEÚ¨ÜÃæ wXY PÝvÜá ¨Ýq, AÈÉí¨Ü ¨ÝívæàÈWæ ñÜÆá±ÜÈPæR ñÜáíŸ ñÜvÜ ÊÝ©àñÜá A¯°ÓáÜ £¤ñáÜ ™¤ . AÐÜÃr È Ü É Jí¨Üá ÊÜÞst AíX, CÔ÷ Pæor ±ÝÂíoá ÖÝQPæãívÜá ÖÜ£¤ÃÜPæR Ÿí¨Ü ¿ááÊÜPÜ®æ㟺™. ""ÓÜÃ…, ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜá g¿Þ®Üí¨Ü

væàÃæPÜÃ…'' Aí¨Ü. JÊæá¾ AÊܮܮܰ ÓÜáÊÜá¾®æ ñܹº PæãívÜá ¹pær™. PÝÃÜ|ËÐær& AñÜÂíñÜ ×í¨ÜáÚ¨Ü, PÜávÜá¹ ŸávÜPÜqr®Ü, CÊÜ£¤WÜã PÜãÈWÝX WæãàÊæWæ ÊÜÆÓæ ÖæãàWÜáÊÜ ±ÜíWÜvÜPæR ÓæàÄ¨Ü g¿Þ®Üí¨Ü ±Ü¨ÜË, ÓÝ°ñÜPæãàñܤÃÜ ±Ü¨ÜË GÃÜvÜ®Üã° ±Üvæ¨Üá DWÜ vÝPÜrÃæàp… wXÅWÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Ýª®æ. A¨ÜQRíñÜ SáÑ ±ÜvÜÈPæR PÝÃÜ|Êæ௨æ? g¿Þ ®Üí¨Ü GÇæãàÉ ÖæãàX¨Ü.ª AÊÜ®áÜ ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPRæ ÊÜááíaæ JÊæá¾ ®Ü®ÜWæ AÊÜ®Ü study room ñæãàÄÓÜá Gí¨Üá AÊÜ®Ü ñÜÊÜá¾ ÃÜË væàÃæPÜÃ…®Ü®Üá° Pæàڨ檙. ÃÜãÊÜÞ A¨Üá? Study room ÖÝXÃÜÈ: AÈÉ PÜáÚñÜá ©®Ü±Ü£ÅPæ K¨ÜÆã AÓÝ«Ü™. Aí¥Ü¨ÜÃÜÈÉ D ÖÜávÜáWÜ ñܮܰ

doctoral thesisWæ

PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤ®æí¨ÜÃæ, A¨ÜÆÉÊæ WÜívÜá ÊÜÞñÜá? ""ÃÜËà, ®Ü®Ü°®Üá° JÊæá¾ ¯ÊÜá¾ ñÜí¨æ ñÝÀá ÊÜáÆ WÜáÊÜ PæãàOæWæ PÜÃæ¨æã¿á᪠ñæãàÄÔ¤à¿Þ?'' AíñÜ g¿Þ®Üí¨Ü®Ü ñÜÊÜá¾ ÃÜË væàÃæPÜÃ…®Ü®Üá° Pæàڨ檙. AÊÜ®Üá PÜÃæ¨æã¿áª™. AÈÉ ÊÜáíaÜ PÜãvÜ CÃÜÈÆÉ™. ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ AñÜÂíñÜ ÓÝÊÜޮܠgÊÜáTÝ®Ü, Pè© ¿áíñÜÖáÜ ¨Üá ÖÝÔPæãívÜá ÊÜáÆWܸàæ PÜá. BÍÜc¿áìÊæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜá ÊÜáÆWÜáÊÜ hÝWÜPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá Aw ¨ÜãÃÜ ¨ÜÈÉ Jí¨Üá A«Üì EĨÜá BĨÜ, ñæãvæ WÝñÜÅ¨Ü PæãÃÜvÜá CñÜᤙ. ""C¨æà®Üá?'' Aí¨æ. ""ÓÜÃ…, CÈÉ ¿ÞÃÜã ¸æv…ÃÜãËá ®ÜÈÉ EÄ¿ááÊÜ PæãÃÜvÜá CÆɨæ ÊÜáÆ Wæãà©ÆÉ™. A¨ÜÃÜÆãÉ ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÃÜá. CÈÉ¿á aÜÚ »Ü¿áíPÜÃ.Ü ŸÖÜáÍÜ@ AÊÜÃÜ ÊÜáãÙæWÜÚWÜã B ¹Ô ¸æàPÜá. Jí¨Üá PæãÃÜvÜá ÖÜbc vÜáñݤÃæ. «ÜWÜ «ÜWÜ EÄ¿ááÊÜâ©ÆÉ™. B¨ÜÃæ ÃݣŠÀáwà PæívÜ ÓÜávÜᣤÃÜáñܤ¨æ. PæãàOæ¿á®Üá° ¸æaÜc XqrÃÜáñܤ¨æ. AÊÜÄX¨Üá ¸æàPæà ¸æàPÜá'' Aí¨Ü ÃÜË væàÃæPÜÃ…. Ÿ¨ÜáPæí¨ÜÃæ C¨æà AÆÉÊÝ? ®ÜÊÜá¾ GÔWÜÙÜá, ÃÜãÊÜå… ×àoÃÜáWÜÙÜá& CÊæÆÉ Gí¥Ü Ÿá®ÝìÓÜá Iw¿ÞWÜÙáÜ . ®ÝÊÜâ ÓÜáSPæ™R , ]àÊÜáí£PæW,æ aÜoPæ™R , A¨ÜÃÜ ±ÜŨÜÍÜì®ÜPæR WÜíoá ¹©ª¨æªàÊæ. EÄ¿ááÊÜ PæãÃÜw®Ü ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ÊÜáÆX, ÖæívÜ £¿á ñæãàÙÜ ÊæáàÇæ ñÜÇÀ æ áoár ÊÜáÆWÜáÊÜ B PÜávÜá¹ ÊÜáá¨ÜáPÜ ®Ü®ÜWæ GÐæãrí¨Üá ÓÜíWÜ£ Öæàڨܪ™! &¯ÊÜá¾ÊÜ®Üá BÃ….¹


17

¿áw¿áãÃܱܳ ®Üvæ¨ÝvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜÆÉ™; Öævæ¿ÞvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá! ÊÜÞ¨æàÍÜ, GÓ….Pæ. WÜáÃÜá, ®Ü®… PÜ®ÜÓÜÈÉ ŸÃæãà ÖÜáwYàÃÜá CíXÉàÐ…®ÜÇæÉà ÊÜÞñÜ®Ývæãà¨ÜÃÜ ÃÜÖÜÓÜ H¯ ÃÜŸÖÜá¨Üá? ,ÖÜWÜÆÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜªÃæ ¯à®Üá £àÃÜ "pæçÊÜå… Óݵíw¿Þ'¨Ü K¨ÜáWÜ®æí¨Üá WæãñݤX ¹vÜáÊÜ A±Ý¿áËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü. ¹.GÊÜå….±ÜÃÜÎÊÜÊÜáã£ì aæãaÜcÆ ÖæÄWæ ñÜÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ BWܸæà PÜíñæ, HPæ? ,A¨ÜÃÜ AíPÜáÃÜÊÜä AÇæÉà BX¨Ýª¨ÜÃæ A¨Üá ûÜÊÜá ûÜÊÜá™. i.i.ñÜáíWÝ£àÃÜ ÊÜÞí£ÅPÜ ÊÜê¨ÜœÄWæ ¸ÝƨÜÈÉ ¯¨æª ÊÜÞvÜÆá ÍÝÇæ¿áÆãÉ A®ÜáÊÜᣠÔQRñܤíñæ? ,ÍÜá¨Üœ ÓÜáÙÜáÛ™! AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¨Ü PÜãvÜÇæ ÊæáàÐæóà ñÜãPÜwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. WæãÃÜãÃÜá, 9480783803 "PæàÚ'Wæ ©à±Ü¨Ü ¸æÙÜQ¨ÜªÃæ aæí¨Ý®Ý? Çæçp… ¸æÙÜQ¨ÜªÃæ Aí¨Ý®Ý? ,A¨æÆÉ Êæã¨ÜÆá PæàÚPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ±ÜÅÍæ°™: B ®ÜíñÜÃÜ EÚ¿ááÊÜâ¨Üá PÜñܤÇæ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ ±ÝÅÓÜ. »ÜÊݯ, 573120 IÍÜã ®æ®Ü±ÜÈÉ "AÊÜÙæ㟺ڨܪÙÜá...' A®æã°à ±ÜâÓܤPÜ ŸÄà£à¿áíñæ? ,"AÊÜÙã Ü JŸºÚ¨ÜÙª áÜ !' ÖÝWÜíñÜ £©ªPã æ à. ÖÜÃÜÙÜÖÜÚÛ ±ÜâorÃÝgá, ±ÝívÜÊܱÜâÃÜ ®ÜÊÜá¾ ×ñÜ ÍÜñÜáÅWÜÚWæ PæãvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü Îûæ H®Üá ÃÜËà? ,ÍÜñÜáÅ WÜívÝX¨ÜªÃæ ÎüÓÜá. ÖæOÝ¡X¨ÜªÃæ ×ñÜQRíñÜ ÓÜáSÊÜâípæ? ÍÜPÜáíñÜÇÝ ]à¯ÊÝÓÜá, 897379907 ®Ý®Üá Ôàñæ¿á AÊÜñÝÃÜ˨ܪíñæ Aí¨ÜÅÆÉ ÃÝÊÜáaÜí¨æÅàWèvÜáÅ? ,"ÖÝWݨÜÃæ, AÊÜÙæà ÖÜ®ÜáÊÜáí£à!' Gí¨Üá ¿áwx ÃæàX¨ÜÃÜíñæ. BqìÓ…r ÊæãàÖÜ®…,ÖÝÓÜ®Ü BÃæãàWÜÂPÜÃÜÊÝ¨Ü AÖÜíPÝÃÜ ÖæàXÃÜáñܤ¨æ? ,ÖÜÆÔ®Üí¥Ü JÃÜoá ÊæáçÁãÙÜWæ ñæãÙæ

¿áí¥Ü ÊÜá«Üá˨ܪ ÖÝWæ. 100% ¸ÝÂaÜáÆÃ…, 9008888669 PÜËWÜÚWæ ÃÜÔPÜñæ CÆɨæ C¨ÜªÃæ H®ÝWÜᣤñÜᤙ? ,ÁãàWÜÃÝg »ÜoáÅ ¨ÝÓÜÃÜ ±Ü¨Ü ŸÃæ¨Üá ÓÜá©à±… PæçÈ ÖÝwÔ¤¨ÜáÅ™. ñÜáÃÜáÊæàPæÃæ PÜí¨Ü, 8050801087 CÇæãÉŸº ÓæãÙæÛWæ PÜaÜWÜáÚ Pæãoár ÓÝÀáÔ¤à¯

ÊæãàÖÜ®…PÜáÊÜÞÃ…, ÊÜÞË®ÜPæãwWæ PæÆ ÖÜávÜáX¿áÃÜá GÇÝÉ Wæ㣤¨æ A®æã°à ÖÝWæ BvݤÃÜÇÝÉ™? ,GÆÉ Wæ㣤ÃÜáÊÜÊÜÃÜá H®Üã Wæ㣤ÆÉÊæí Ÿíñæ Bw ´Üià£WæwÓÜáñݤÃæ!

73

AíñÜ ÖæãÃÜq¨Ýª®æ... ,CÃÜáÊæWæ ¸Ýí¹w¤à¯ AíñÜ Cwà ¹hæ² ŸÙÝÛÄWæ ÖæãàXñܤÆÉ™? ÃÝÊÜáá ÊÜáÈÉPÜpær™, Pæãà|í¨ÜãÃÜá Cí©®Ü ÃÝgPÝÃÜ|¨ÜÈÉ "PÜáÊÜÞÄ'¿áÃæà ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜÆá PÝÃÜ|Êæà®Üá? ,"AÐÜár £ÙÜR ÓÝPÜá' AíñÜ ¯UÇ…®Ü ÓÝÌpæ £Ë¨ÜÙÜíñæ PÜáÊÜÞÄ ÍÜËáPÝ. bÃÝ¿áá, ÊæáçÓÜãÃÜá WÜágÃÝñ… ÊÜÞ¨ÜÄ BvÜÚñÜ ¯àvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá ¹ÖÝÃÜ ÊÜÞ¨ÜÄ ÓÜPÝìÃÜ ÊÜÞw¨ÜÅÇÝÉ™? ,WÜágÃÝñ… ÊÜÞ¨ÜÄ GíŸá¨Ü®Üá° ÊÜáhÝ ÃÝñ… ÊÜÞwÄ Aí¨Ü®Üíñæ Ãæà|áPÜ. ÇæãàPÜ®Ý¥Ü BÃÝÊæä, iWÜ~ ¹h沿áÈÉ CÐæãrí¨Üá AÇæãÉàÆPÜÇæãÉàÆÊÝ X¤¨æ. ÊÝg±æàÀá CÐæãrí¨Üá ÊÜåè®ÜPæR PÝÃÜ|? ,ÓܨݮÜí¨Ü WèvÜÃÜ ÖÜÈRÄñÜ, A¨Ý̯¿á ÃÜ¥Ü, ]àÃÝÊÜááÆá iXñÜ: ±Ý±Ü AÊÜÃܨÜá ÊÜåè®Ü ÊÜÅñÜ. ±Ý², £à¥ÜìÖÜÚÛ PÝÆÈÉ aÜPÜÅ C¨æãªàÃÜá ÔPÝR±Üpær ÓÜáñÜá¤ñݤÃÜíñæ Öè¨Ý? ,×àWÝX B ŸwxÊÜáPÜRÚWæ ±æpæãÅàÇ… ¸æÇæ HÄPæ¿á ¹Ô ñÝQÆÉ™. PÜívÜPÜrÃ… ÃÝgá, 9844777110 ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ÍÝÍÜÌñÜ Óæ°à×ñÜÄÆÉ™, ÍÜñÜáÅWÜÙÜã CÆÉ™. ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ™? ,ÓÜᩪ¿áÆɨÜ᪠Óæ°àÖÜÊÜä AÆÉ™: ÍÜñÜáÅñÜÌÊÜä AÆÉ™! BÍÝ©à±Ü, ¸æíWÜÙÜãÃÜá Ÿá©œÊÜíñÜ WÜê×~ ¿ÞÃÜá? ,GÇÝÉ WÜê×~¿áÃÜã AÊÜÃæà: WÜêÖÜÓܧÃæà ÍÜá¨Üœ WÜã¸æWÜÙÜá. aÜí¨ÜáÅ, ÓÜáíPܨÜPÜpær ¿áw¿áãÃܱܳ PÜãvÜ ®Üvæ¨ÝvÜáÊÜ ¨æàÊÜ ÃÜíñæ? ,A¨Üá Öævæ¿ÞvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜá GíŸá¨Üá ÖæaÜác ÓÜñÜ™. BÃ….®ÝWÜÃÝh…,WæãÃÜãÃÜá ¨æàÊæWèvÜÃÜá BWÜ A«ÜìÃݣſáÈÉ Pæãvæ

PÜËWÜÚWæ PæãàoÂíñÜÃÜ Pæãqr¨Ü᪠¯gÊæà...

PæàÚ¨Üá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ Cwà ÃÝgPÝÃÜ~à ÓÜÊÜáãÖÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂÁáà®Üá GíŸá¨Üá A¥ÜìÊÝWÜá ñܤ¨æ. GÇæãÉà Êæç™.GÓ….Ë.¨Üñܤ ÊÜáñÜᤠÓÜá¨ÜÍÜì®… ÃÜí¥ÜÊÜÃÜá ÓÝ×ñÜÂ, ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ™, qàPæ¿á ×í©®Ü ÓÝ×£WÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜá ÊÜáñÜᤠËÐÝ¨Ü A¥Üì ÊÜÞw PæãívÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÝªÃæ. Fine, ¯gÊÝ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂÁáà®æí¨ÜÃæ JpÝrÃæ ¿ÞX ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ ÊÜááS»ÜíWÜÊÝX¨æ. ÓÜáÃæàÍ… PÜÇݾw, G.ÃÝhÝ, PܯÊæãàÚ, ÖÝƱܳ™, PÜpÝr ®Ý¿ááx™, AÊÜ®Ü ÊÜáWÜ, Sá¨Ü᪠¿áw¿áãÃܱܳ™, PÜêÐÜ¡¿á Íæqr ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ÓÝÆáWÜqr hæçÈWæ Öæãà¨Ü¨Ü᪠®æãàw¨ÝWÜ E¨Ü½ËÓÜ©¨Üª D ®æç£ PÜñæ¿á ±ÜÅÍæ° ÃÝgPÝÃÜ~WÜÚWæ ÓÝ×£WÜÙÜ ÊÜÞñÜá PæàÚ¨ÝWÜÐær E¨Ü½ÊÜÊÝÀáñæà? hæçȯí¨Ü ÖæãÃÜ ¹¨Üª ¿áw¿áãÃܱܳ ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ ÊæáÃæ¨ÝWÜ, AÊÜÄWÝWÜÈà AÊÜÃÜ®Üá° ÊæáÃæÔ¨ÜÊÜÄWÝWÜÈà CÃÜ ©¨Üª ®æç£PÜñæ¿á ±ÜÅÍæ° DWÜ ÓÝ×£WÜÙÜ ÊÜÞñÜá PæàÚ¨ÝWÜ AŸºÄÔ G¨Ü᪠¯í£ñæ? Jí¨Üá PÜÒ| ¯ÈÉ : AñÜÂíñÜ ÓÜí±Ü®Ü°ÃÝ¨Ü Ô.².Pæ. hÝWܨÜÈÉ ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜÃÜá ÓÜÊæá¾àÙܮݫÜÂPÜÒ ÃÝX©ª¨ÜªÃæ AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜ «Ýq¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜá

wÓæíŸÃ… 22 2011

£¤¨ÜªÃÜá GíŸá¨Ü®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãÚÛ™. ÆíPæàÍÜÄ©ª¨ÜªÃæ? ÓÝ×ñÜ GíŸá¨Üá PæàÊÜÆ PÜñæ PݨÜíŸÄ¿áÆÉ™. ÃÝgPÝÃÜ|ÊÜä ÓæàĨÜíñæ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÖÝWÜã gWÜ£¤®Ü ±ÜÅ£Áãí¨Ü®Üã° JÙÜWæãívÜ, JÙÜWæãÙÜáÛÊÜíñÜÖÜ AWÝ«Ü aæàñÜ®Ü. K¨ÜáÊÜ PÜË ÖÜQR¿á ŸWæY K© ¨ÜíñæÁáà hæçÆá ÖÜQR ÊÜáí£ÅWÜÙÜ ŸWæY¿áã PÜËñæ K¨ÜŸÖÜá¨Üá. PÜwÊÝ|, ÊÜáãWÜá¨ÝÃÜ, PÝívæãàÊÜáá ÖÝPÜÆá CÊÜÃÝÂÃÜá? ñܮܰ AíñÜÃÜíWÜ¨Ü ñܱÜÓÜáÕ™, bíñÜ®æ, ÊÜáí¥Ü®ÜWÜÙÜ®Üá° PÜáÄñÜá ŸÃæ¨ÜíñæÁáà JŸº PÜË&ÇæàSPÜ ñܮܰ ÓÜáñÜ¤È®Ü ÓÜÊÜÞg, hÝ£ ±Ü¨Üœ£, PܮܰvÜ¨Ü Ô§£WÜ£, AOÝ¡ ÖÜhÝÃæ¿á aÜÙÜÊÜÚ, WÜ~ ÖÜWÜÃÜ|, AÊæáÄPÜ¨Ü ÓæãàWÜÇÝwñÜ®Ü&×àWæ H®Ü®Üá° ¸æàPݨÜÃÜã, ÖæàWæ ¸æàPݨÜÃÜã ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¿Þ®Üá. A¨ÜPæãRí¨Üá ÃÜã±Üâ ¯àw¿Þ®Üá. AÊÜ®Üá ŸÃæ¨Ü ¨ÜªPæR PÜÇæ¿á aèPÜoár C¨ÜªÃæ A¨Üá PÜÇÝPÜê£. CÃܨæ Öæãà¨ÜÃæ, A¨ÜÃÜ QÊÜá¾ñÜᤠ£àÊÜÞì¯Ô PÜÓÜ¨Ü ŸáqrWæ ËÊÜáÍÜìPÜ ÖÝPÜáñݤ®æ. AÐær™. ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜ ¯gÊÝ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂÁáí¨ÜÃæ, CÊÜâ ÓÜPÝìÄ PÜê±Ý ±æäàÑñÜ PܮܰvÜ¨Ü ÖæÓÜÄ®Ü hÝñæÅWÜÙÜá. ®ÜÆãÉÃÜá ±ÜÅÓݨ… ¿ÞÊÜ hÝ¿áÊÜÞ ®Ü¨Ü ÓÝ×£Áãà? Gí¥Ü ÍæÅàÐÜu PÜËWÜÙæãà? ®Ý®Üá

PÝOæ. B¨ÜÃæ Aí¥ÜÊÜÃÜá PܮܰvÜ ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜ£¤Wæ A«ÜÂPÜÒÃÝ ¨ÝWÜ AÊÜÃÜá PܮܰvÜ¨Ü ÓÜíWÜ£ ÖæaÜãc PÜwÊæá ÊÜáÃæñÜá ¹vÜáñݤÃæ. PÜ.ÓÝ.±Ü A«ÜÂPÜÒ ÄWæ Ëá¯ÓÜrÃ… ¨Ühæì¿á Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü PæãvܸæàPÜá, C®Ü°ÐÜár »Üñæ PæãvܸæàPÜá&CñÝ©WÜÙÜ ±ÜqrÀáoár PæãívÜá PÝÃÜhæãàÙÜ, ¿áwx™, ÓܨݮÜí¨Ü WèvÜ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜ ¸æ®Üá° ¹¨Ü᪠AÇæ¿ááÊÜ CÊÜÄWæ ÊÜáí£Å ÊÜÞWÜ«ÜÃÜ ŸWæY BÃÝ«Ü®æ BÃÜí»ÜÊÝX ¹vÜá ñܤ¨æ. ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÈPæR PæãàoÂíñÜÃÜ A®Üá ¨Ý®Ü PæàÙÜáñݤÃæ. A¨Üá ÔPÜãR ÔWÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÈÉ H®Ü®Üá° aÜbìÓܸæàPÜá? A¨ÜPæR ¿ÞÃÜ®Üá° PÜÃæÓܸæàPÜá? GíŸ ±ÜÅÍæ° Ÿí¨Ý WÜÇæà D ±ÝPÜvÝWÜÙÜ PæÆÓÜ BÃÜí»ÜÊÝX¹vÜáñܤ¨æ. D ÓÜÆ¨Ü BÖÝÌ®Ü ±Ü£ÅPæ¿á®æ°à ®æãàw¨æ®ÜÆÉ™? ÓÜÊÜá¥ÜìÃÜá, ÁãàWÜÂÃÜá A¯°ÔPæãÙÜáÛÊÜí¥Ü ÖÜñÜᤠg®ÜÃݨÜÃã Ü ÓÝ×£WÜÙáÜ , bíñÜPÃÜ áÜ A¨ÜÃÈ Ü É C¨ÝªÃÝ? ¿ÞÃÜá ¯¨ÝìQÒ|ÂÊÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ©ÆÉÊæäà, ¿ÞÃÜá ÓÜPÝìÃÜPæR A²Å¿áÃÜÆÉÊæäà, ¿ÞÃÜá A«Üì PÜáQR¨Ü Öæ௮Üíñæ ÊÜÞñÜ®Ýw ÓÜáÊÜá¾®ÝWÜáñݤÃæãà& Aí¥ÜÊÜÃÜ®æ°à B¿á᪠WæãàÑuWÜÚWæ ÖÝPÜáñݤÃæ. ±ÜÅ£ WæãàÑuWÜã JŸº ÓÝÌËá¿á "©ÊÜ Óݯ°«ÜÂ' PÜí±ÜÆÕÄ. "Pèoáí¹PÜ ÓÝÊÜáÃÜÓÜÂ' AíñÜ CoárPæãÙÜáÛÊÜ Jí¨Üá WæãàÑu¿á hæãñæWæà "ÇæãàPܱÝÆ ÊÜáÓÜã¨æ¿á

BÃ….ÊÜá«ÜáÓÜã¨Ü®…, 9945737427 ¯íñÜÇæÉà ¯àÃÝX Öæãà¨æ Aí¨æÅ H®Üá? ,¯àÃÝWÜáÊÜ, ¯àÃÜá ÖÜÄÓÜáÊÜ ÍÜÅÊÜáPæR ÊæãÙÜPÝÆá ÓÜÖÜPÜÄÓÜᣤÆÉ AíñÜ A¥Üì! ×w¨ÜáÅ™, DWÜ? ,ÃÜ| ¹ÔÆÈÉ Pæãvæ ×w¨Üá ÓÜÃÜÖæã ñÜ°ÈÉ ¿ÞPܺí¨æ AíñÜ ¨Üñܤ®Ü° PæàÚ¨ÜÃÜíñæ. ².G®…. ]àÊÜñÜÕ™, ¸æíWÜÙÜãÃÜá IÍÜÌ¿áì Ãæç ÖæñܤÙÜá A®Üá°ÊÜâ¨ÜQRíñÜ AËáñݸ… Agj A¯°ÔPæãívܨæªà GÐæãrà ÓÜíñÜÓÜÊÜÆÉÊæ? ,ÊÜÞi ÓÜÊ£ Ü ¿áÃÝ¨Ü g¿Þ »Ý¨ÜáÄ& ÃæàTÝ ÖÜOæ aÜbcPæãívÜÃÜíñæ!

GÓæÕÊæá¾ÓÜáÕ

ÖܯÊÜáã®… ÊÜááXÔ Ÿí¨Ü WæÙÜ£¿á®Üá°

AÊÜÙÜá PæàÚ¨ÜÙÜá : ¸Ýí¸æ, ©ÈÉ™, væÖÝÅvÜã®…, ÔÊÜÞÉ™& H®æà®Üá ®æãàw¨æ? AÊÜÙÜá: ÔàÈíW… ´Ý®… &ÓÜíñæãàÐ…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá ÓÝ«ÜPÜ ¸Ý«ÜPÜWÜÙÜá' AíñÜÆã Jí¨Üá Coár PæãÙÜÛŸÖÜá¨ÜÆÉ™? EÖÜáí, Aí¥ÜÊÜâWÜÙÜ ŸWæY AÈÉ ÊÜÞñæà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ, ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÚWæ PÝÓÜá PæãvÜáÊÜÊÜÃæà ÇæãàPܱÝÆ ÖÜñæÂWæ ÖÜ±Ü ÖܲÓÜᣤÃÜáÊÜ ÎÍÜá±ÝÆÃÜá! C¨æÆɨÜÃÜ ÊÜá«æ¿áã JŸº ñÜáío PÜË, aÜñÜáÃÜ »ÝÐÜ|PÝÃÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ™, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ ËÃÜá¨Üœ Jí¨Üá ÊÜÞñÜ ®Ýw¨ÜÃæ&WæãàËí¨Ü ±ÜÅ»ÜáËWæ ÊæáçÁáÆÉ TÝÃÜ& ÓæãàÊÜá|¡®æíŸ "®æç£PÝ'ÊÜ«ÜãñÜÄWæ hæãàÙÜ¨Ü ñæ®æ PæãvÜ謆 A®Üá»ÜÊÜ. C¨ÜPæRÆÉ CÃÜáÊÜâ¨Üá Jí¨æà EñܤÃÜ. ÓÜPÝìÄ PÜê±Ý ±æäàÑñÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÝ×£WÜÙÜá ¯ÐÜáuÃÜ ÊÝX £ÃÜÓÜRÄÓܸæàPÜá, —PÜRÄÓܸæàPÜá, ¨ÜãÃÜ EÚ¿á ¸æàPÜá. ÓÝ×ñÜ ±ÜÄÐÜñܤ®Üá° SíwñÜÊÝWÜã BÃÜá Pæãàq g®Ü ÓÜÆáÖÜŸÆÉÃáÜ . A¨Üá ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÊÜááí¨æ ÊÜáíw¿áãÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÓܸæàPÜá. CÐÝrX WæãàËí¨Ü PÝÃÜhæãàÙÜÄWæ ®Ü®Ü°¨Üá Jí¨Üá ±ÜÅÍæ° : ""PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá Pæãoár CÊÜÃÜ PæçÈ ¸æçÔPæãÙÜÛ¸æàPÝ'' Aí©¨ÝªÃæ. PæãàoÂíñÜÃÜ PæãqrÄ ¯g. ¿ÞÃÜ ÊÜá®æ¿á¨Üá PæãqrÄ? ÊÜááí©®Ü ÓÜÊæá¾àÙܮܨÜÇÝɨÜÃÜã EñܤÃÜ ÖæàÚ.

&ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ


18 ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á

ÖÜÙæà ÊÜíaÜPÜ ¸æÉàv… ¸Ý¸Ý »ÜÃܱÜäÃÜ «ÜÊÜáì¨æàoá £í¨Üá «ÝÃÜÊÝ vÜ¨Ü hæçÆá ÓæàĨݪ®æ. ÍÜÓÜ÷ bQñæÕ CÆɨæ GÇÝÉ ñÜÃÖ Ü ¨ Ü Ü ÃæãàWÜWÙÜ ®Ü ã Ü ° WÜá|±ÜwÓÜáñæठ®æí¨Üá AÊÜÞ ¿áPÜ ÃæãàXWÜÚWæ ñܮܰ PÜ|Roár ˨æ ±ÜÅÁãàXÓÜá £¤ÃÜáÊÝWÜÇæà DñܮܮÜá°™, AÊܮܨæà ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ¿ááÊÜPÜÃÜá ÓÜÊÜÞ Ÿw¨Üá ÖÜ៺ÚÛ¿á ZíqWæàÄ ±æäÈàÓ…sÝOæWæ J²³Ô¨ÝªÃæ. D ×í¨æ ¸ÝWÜÆ Pæãàpæ¿áÈɨݪWÜ DñÜ®Ü ±ÜäÊÜì±ÜÃÜ £Ú©¨Üª ZíqPæàÄ¿á C®…Õ±æPÜrÃ… ÃÜËàí¨ÜÅ ÎÃÜãÃÜá ¸æÉàv… ¸Ý¸Ý®Ü®Üá° GÙæ¨æã¿á᪠«ÝÃÜÊÝvܨÜ

GP…Õ±æÅÓ…' AíñÜÇæà ñÝÊÜâ ŸÃÜá £¤¨Üª ŸÓÜáÕWÜÚWæ ÖæÓÜÄvÜáÊÜÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ¸æàÉ v… ¸Ý¸Ý®Ü Êæáà¯¿Þ ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿áÈÉ ÖܹºñÜᤙ. AÊÜñà¤æ "ÖÝ¿å…' ÊæãorÊã æ ¨ÜÆ ¸ÝÄWæ DñÜ®ã æ Ÿº ÊÜíaÜPÜ Gí¨Üá ŸÃæ©ñÜᤙ. ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á ÃæçÇæÌ Óæàr ÐÜ®… Öܣä ¨ Ü Ü Ÿ¨ÝËá ÃÜÓ¿ ¤æ á ŸÚÀáÃÜáÊÜ BÃÜá GPÜÃæ¿áÐÜár ËÔ¤à|ì¨Ü ÓܾÍÝ®ÜÊæà ¸Ý¸Ý®Ü

±Üvæ¨Üá, B PÝWܨܨÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜáwPæ ÊÜÞw A¨Ü®Üá° ®æãàË ÃÜáÊÜ PÜvæ Coár ¹vÜᣤ¨Üª™. B®ÜíñÜÃÜ ÓÜ|¡ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ Pæç aÜÙÜPÜ ÊÜÞw ±æà±ÜÄ®Ü ÊÜáwPæ ÁãÙÜPRæ ±ÝÅ~Áãí¨ÜÃÜ ÊÜÞíÓÜ¨Ü "£àÇ…' G®Üá°ÊÜ »ÝWÜ ÊÜáñÜᤠJí©ÐÜár ¸æ|aÜá ÖÜÃÜÙÜáWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÓÜᣤ¨™ªÜ . B®ÜíñÜÃÜ ÃæãàX¿á Óæãío J£¤ ×w¨Üá, ÓÜáTÝ ÊÜíaÜPÜ ¸æÉàv… ¸Ý¸Ý ÓÜáÊÜá¾®æ B »ÝWÜ¨Ü ÊæáàÇæ

ÃݣŠÖÜ®æ°ÃÜvÜÃÜÊÜÃæWæ "B±ÜÃæàÍÜ®… CÆɨæ ÃæãàWÜ ÊÝÔ ÊÜÞvÜáÊÜ' ¨Üí«æ BÃÜí¼Ô¨Üª™. DñÜ D ¸ÝÄ PæãíaÜ GaÜÃc Ê Ü × Ü Ô¨Ü™ª . ÃæãàXWÜÚí¨Ü Êæã¨ÜÇàæ ÖÜ| ÊÜÓã Ü È ÊÜÞw, A¨Ü®áÜ ° ñÜ®°Ü ¸ÝÂíQ®Ü TÝñæWæ gÊæá ÊÜÞw¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊæà ñܮܰ ÊÜíaÜ®æ¿á ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª. ñܮܰ ¨Üí«æ ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PÜãR ÓܧÚà¿á ±æäÈàÓÜÄWæ, ±ÜñÜÅPÜñÜìÄWæ WæãñݤWܨÜíñæ hÝWÜÅñæ ÊÜ×Ԩܪ™. DWæY ®ÝÆáR £íWÜÚ¯í¨Ü ÖÜ៺ÚÛ¿á ËË«Ü ÊÜááÔÉí ŸvÝÊÜOæWÜÙÜÈÉ ¯ÃÝñÜíPÜÊÝX ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª DñÜ®Ü ±ÜÃÜÊÝX AÈÉ®Ü PæÆ ÊÜááÔÉí

ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ J¨æ £í¨Üá ÊÜáñæ¤ hæçÆá ÓæàÄ¨Ü ¸æÉàv… ¸Ý¸Ý

Óܸ… hæçÈWæ ¹oár Ÿí©¨ÝªÃæ. PÝ¿áì Óݧ®ÜÊÝXñÜᤙ. CÓÜË 2002Äí¨Ü 2005ÃÜÊÜ Aí¨Üá DñÜ®Ü ŸÚ ÃæWÜã ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿áÈÉ B±ÜÃæà bQñæÕWæ ŸÃÜáÊÜ ÃæãàX ÍÜ®… CÆɨæà PæàÊÜÆ ¸æÉàvÜá, WÜÙÜá Pæç¿áÇæãÉí¨Üá ±æà±Üįí¨ÜÇæà ÃæãàXWÜÙÜ ¸æÉàv… ÊÜáñÜᤠPÝWÜ¨Ü¨Ü PÝÀáÇæ ÊÝÔ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX ñÜáívÜá ×w¨Üá ŸÃܸæà DñÜ ¸æãàíWÜá ¹qr¨Üª™. C¨Üá QñÜᙤ . ÖÝWæ Ÿí¨Ü ÃæãàX D ×í¨æ bQñæ Õ W ÝX Ÿí©¨Ü ª ÎÇݳ Íæ q r PÜ|Roár ˨æ Gí¨Üá WæãñݤWÜ¨Ü WÜÙÜá DñÜ®Ü ŸÚÀá¨Üª ÃÝg嬆 ÓÝËÃÝÃÜá ÃæãàXWÜÙÜá DñÜ®Ü ÊÜááí¨æ PÜoár ÊÜáÓݤ¨Ü ÖÜávÜáWÜÃÜ ŸÚ ñÜÊáÜ XÃÜáÊÜ ÃæãàWÜ¨Ü PÜã®ÜÈÉ ¯íñÜÃÜá. C¨æÆÉQRíñÜ ËáXÇÝX DñÜ®Ü ŸWæY™, ñÜÊÜá¾ ±ÜäÊÜì±ÜÃÜ C£ÖÝÓÜ¨Ü ŸWæY bàq ŸÚWæ EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü ÃæãàXWÜÙÜá ÖæaÝcX ŸÃÜ ¿áÈÉ ŸÃæ©oár™, B bQñæÕWæ ñÜWÜáÆáÊÜ ÊæaÜcÊÜ®Üá° ÖÜ£¤¨ÜÃÜá. bñÜÅ®Üq ÎÇݳ Íæqr DñÜ®Ü ŸÚ ñܮܰ Êæã¨ÜÇæà ±ÝÊÜ£ÓܸæàQñÜᤙ. D ÊÜíaÜPÜ PÜÈ£¨Ü᪠ÓæãíoPæR bQñæÕ ±Üv橨ܪÙÜá. ¸ÝÈÊÜâwx®Ü ÓÜíXàñÜ HÙÜ®æà PÝÉÓæà B¨ÜÃÜã, ñÜ®ÜX¨Üª A¨Üá½ñÜ E¨Üáì ¯¨æàìÍÜPÜ ®èÐܨ…, ×Ä¿á IGGÓ…A—PÝÄ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ÍæçÈÀáí¨Ü G¨ÜáÄX¨ÜÊ ª ÃÜ ®Ü áÜ ° Êæãàw WÜíWÝÃÝÊÜå… ŸvæàÄ¿Þ, ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÝ¨Ü WæãÙÜWÝXÔ ¹vÜᣤ¨Üª™. DñÜ®ÜÈÉWæ ŸÃÜᣤ¨Üª hÝ´ÜÃ… ÐÜÜÄà´…, Ô.Gí. C¸ÝÅ×íÃÜí¥ÜÊÜÃæà ÃæãàXWÜÙÜ ±æçQ Öæbc®ÜÊÜÃÜá ÊÜááÔÉÊÜáÃæà BX¨Üª DñÜ®Ü ŸÚ bQñæÕWæ Ÿí¨Üá ±Üvæ¨Üá G¨Ü᪠Öæãà¨Ü Äí¨Ü AÊÜÃ®Ü áÜ ° BPÜÑìÓÜÆá ÊÜåèÈÌWÙÜ íÜ ñæ ÊÜáOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿áÈÉ DñÜ®Ü dÜÄÐݾ Ÿ¨Ü ÊæáàÇæ PÜáÚñÜá, ±ÜËñÜÅ WÜÅí¥Ü "SáÃÝ®…'®Ü Jí¨æ ÇÝXñÜᤙ. ®æãàvÜá&®æãàvÜáñܤÇæà ÓÝËÃÝÃÜá g®Ü ÃÜvÜá ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° EaÜfÄÔ AÊÜÃÜ®Üá° BPÜÑì DñÜ®Ü Öܣä Ü ŸÃÜ ÖÜ£¨ ¤ ÃÜ áÜ . FÄ®Ü GÇÝÉ ÇÝv…j ÓÜᣤ¨Üª™. WÜÙÜ㠻ܣì¿ÞX ÃæãàXWÜÙÜá, AÊÜÃÜ Ÿí«Üá ÊÜíaÜPÜ ¸Ý¸Ý®Ü bQñÝÕ ÍæçÈ¿áã ËÎÐÜu WÜÙÜá ÃÜÓæ¤ Ÿ©¿áÇæÉà ÊÜáÆX ¸Ý¸Ý®Ü bQñæÕWÝX ÊÝXñÜᙤ . ÃæãàXÁ㟺¯Wæ Qw°¿áÈÉ PÜȨ É æ Gí¨ÜÃ,æ PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜ¨Ü g®Ü "¸Ý¸Ý AÊÜÃÜá ñÜí©¨Üª ¸æÉàvÜá, PÝWÜ¨Ü¨Ü ñÜáívÜá

PÜáÄ&¨Ü®Ü¨ÜíñÜÖÜ ±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá° PÜá¿ÞªWÜ A¨ÜÃÜ PÜÃÜáÚ®Ü »ÝWÜ©í¨Ü ŸpÝ~ PÝÚ®Üíñæ ÔWÜáÊÜ

¨ÜáívÜX®Ü ÊÜÓÜá¤Êæà "£àÇ…'. C¨ÜÃÜ ñÜáí¸Ý CÃæãà¨Üá ±ÝÅ~WÜÙÜ Pæor ÃÜPܤ. A¨Üá Jvæ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ A¨ÜÃÜ ÊÝÓÜ®æ ÓÜ×ÓÜÆá AÓÝ«Ü™. ÊÜíaÜPÜ ¸Ý¸Ý A¨Ü®æ°à Jvæ¨Üá C¨Üá ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜ©í¨Ü ñæWæ¨Ü PÝ®ÜÕÄ®Ü WÜvæx™, ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈɨܪ WÜíoá G®Üá°£¤¨Üª™. "£àÇ…'®æãÙÜPæR ¸æ|aÜá PÜÈÉ®Ü ÖÜÃÜÙÜá ÓæàÄÔ A¨Ü®æ°à Qw°ÁãÙÜX¨Üª Óæãrà®… Gí¨Üá AÊÜÞ¿áPÜ ÃæãàXWÜÙÜ®Üá° ®Üí¹ÓÜᣤ¨Üª™. DñÜ ÔW湨ܪ®ÜíñÜÃÜ ±ÜñܤÃܱæäàvÜWÜÈÉ¿á ¯ÊÝÔ ÓÝ©P… ´ÜñæàÍÝ ËáÎÅPæãàpæ¿á bQñæÕ¿á ®ÜíñÜÃÜ DñÜ Pæãor WÜío®Üá° B ¿ááÊÜPÜÃÜá E±Ý¿áÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX ""Ÿ¿Þ²Õ'' ±ÜÄàûæWæ Pæãqr¨ÜªÃÜá. A¨Üá ""PÜígÔràÊ… Ô³$Éà®…'' Aí¨ÜÃæ PܮܰvܨÜÈÉ "WÜáƾ' Gí¨Üá ñÜýÃÜá ıæäàoáì Pæãqr¨ÝªÃæ. A¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÊÜÞíÓÜÊÜÆÉ™, ±ÝÅ~¿á ÊÜÞíÓÜ¨Ü »ÝWÜ Gí¨Üá ÊÜÃÜ© ÖæàÚ¨æ.

£àÇ… Aí¨ÜÃæ... 77

...±ÝÅ| ñæWæÀáñæà?

®ÝÇæR$ç¨Üá ¸ÝÄ ´æäàÓ…ì ÖÝQ, ÊæáÆÉWæ ñܮܰ Pæç ÊÜááSívÜÃÜá ¯í£¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÝÂÃÜã Ÿ×ÃÜíWÜ AÆáWÝwÔ, ÃæãàX ñÜí¨Ü ¸æàÉ v…¯í¨ÜÇàæ ÊÜÞíÓÜ ÊÝX PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜÈÆÉ™. ÖÜ៺ÚÛ¿á "ÐÝ Ëor hÝWÜ¨Ü ŸÚ ÓÜ|¡Wæ WÝ¿á ÊÜÞw, B®ÜíñÜÃÜ ŸhÝÃ…'®Ü ŸÖÜÙÐ Ü áÜ r ÊݱÝÃÜÓÃ§Ü áÜ , hæw WÝŵP…Õ®Ü ÃæãàX¿á PæçWæ B ±æà±ÜÃ… PæãvÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ A¨Ü UÇæÉà¨ÝÃÜ®Üí¥Ü ÖÜñݤÃÜá ÊÜááÔÉí ÊÜááSívÜÃÜá, ÃæãÙÜXÃÜᣤ¨Ü᪨Üá ÃÜPܤ ñÜáí¹¨Üª "£àÇ…' ÊÜáñÜᤠCÊÜÃÜ hæãñæWæ ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜã PÜÙæ¨Ü ®ÝÆáR A¨ÜÃæãÙÜX¨Üª ¸æ|aÜá PÜÈÉ®Ü ÖÜÃÜÙÜáWÜÙÜá. AÊÜ®Üá° £íWÜÙܯí¨Ü DñÜ®Ü PÜ|Roár ˨æÂWæ ¸æÓÜᤠ¹¨Ü᪠ñæãàÄÔ ñÝ®Üá "C¨Ü®Üá° B±ÜÃæàÍÜ®… ÃÜË PÜáÆPÜ~ì ´ÜÇÝ®Üá»ÜËWÜÙÝX¹orÃÜá. CÆɨæ ÖæãÃÜ ñæWæ¨æ' Gí¨Üá ÃæãàXWÜ DñÜ®Ü ÊÜíaÜ®æ A£¿Þ¨ÝWÜ ÃæãàÔ ÙÜ®Üá° ®Üí¹Ô¹vÜᣤ¨Üª™. ¹.². ÐÜáWÜÃ… Gí¨Üá Öæãà¨ÜÊÜÃÜá ÖÜ៺ÚÛ¿á PæÆ EñÝÕ× ÊÜááÔÉí Ÿí¨ÜÊÜÄWæ B¿ááÊæàì©P…, ¿áá®Ý¯¿á XvÜ ¿ááÊÜPÜÃÜá. WÜápÝrX Ÿí¨Üá, ¨Üí«æ ®ÜvæÔ ¨ÜávÜáx ÊÜáãÈPæ LÐÜ— ¯àw ÓÝWÜ ÖÝPÜᣤ¨Üª™. ÖÝWÝX ¸ÝbPæãívÜá ÖæãàWÜᣤ¨Üª DñܮܮÜá° ×w¿á g®Ü hÝñæÅ DñÜ®Ü ŸÚ ŸÃÜÇÝÃÜí¼ÔñÜá¤. Çæà¸æàPæí¨Üá ±Ü| ñæãor ÊÜáÖܨ ¾ … PæãÙÜãÃÜ, APÜú … PÜáÊÜápÝPÜÃ,Ü ÊæáÖܟ㟠¨æàÊÜXÄ, AÃÜá| hÝq, ÃÜÎਅ Íæàs…, Êæáç®áÜ ±ÜÇÝÉ, PÜÊáÜ ÃÜᩪஅ ÊÜÞÂWæàÄ, hÝ´ÜÃ… ÊÜááaÝÇæ ÊÜááíñݨÜÊÜÃÜá ¸Ý¸Ý®Ü ËÃÜá¨Üœ PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ BÃÜí¼Ô¹orÃÜá. ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ ÊÜááÔÉí ÖÜávÜáWÜÄí¨Ü ""B±ÜÃæà ÍÜ®… ¸æÉàv… ¸Ý¸Ý'' hÝÄ¿áÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà, Êæã®æ°™ ®ÜÊæíŸÃ… ÖÜñܤÃÜ ÍܯÊÝÃÜ ÊÜíaÜPÜ AÓÜÉí ¸Ý¸Ý ÖÜ៺ÚÛ¿á hÝÊæà¨Ü WܨÜWÜPÜÃÜ G®Üá°ÊÜÊÜÃÜ ÊÜáÖܾ¨… PæãÙÜãÃÜ APܺÅ PÜáÊÜápÝPÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ñܮܰ ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà ÔQR 2005ÃÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ÊÜíaÜPÜ ¸Ý¸Ý®Ü ¹©ª¨Ýª®æ. ËÃÜá¨Üœ Jí¨ÜÐÜár PæàÓÜáWÜÙÜá ¨ÝSÇݨÜÊÜâ. AÊÜñÜᤠAÈÉí¨Ü BñܮܮÜá° E±Ý¿áÊÝX PÜÃæ ñÜí¨Ü Jí¨ÜÐÜár ©ÊÜÓÜ FÃÜá ¹oár™, ±æäÈàÓÜÄí¨Ü B ¿ááÊÜPÜÃÜá ¸Ý¸Ý®Ü Ÿpær ¹bcÔ ÓÜÊÜÞ Ÿí—ñÜ®ÝX ¸ÝWÜÆPæãàpæ, ÓæãÇÝɱÜâÃÜ¨Ü hæàÆá Ÿw¿áᣤ¨Üªíñæ ÊÜíaÜPÜ ñܮܰ bàqíW… ¨Üí«æ PÜívÜá ¸Ý¸Ý ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜ Öæ㣤Wæ, DñÜ WÜÚ ¿á®Üá° J²³Pæãíw¨Ýª®æ. ñܮܰ®Üá° ¹orÃæ ÖÜ©®æç¨Üá Ԩܪ ÖÜ|ÊæÇÝÉ ®ÝÀá&®ÜÄWÜÙÜ ±ÝÇÝXñÜᤙ. ÆûÜ ÖÜ| PæãvÜáÊÜ BËáÐÜÊÜ®Üá° Jwx¨Ýª®æ. PæÆ PÝÆ ÓÜáÊÜᾯ¨Üª ÊÜíaÜPÜ AÓÜÉí BñÜ®Ü BËáÐÜPæR ŸÈ¿ÞWÜ¨Ü B ¸Ý¸Ý, PÜÙæ¨æãí¨Üá ÊÜÐÜì©í¨Ü ñܮܰ ¿ááÊÜPÜÃÜá Ôà¨Ý BñܮܮÜá° GÙæ¨Üá ÖÜÙæ¿á Pæç aÜÙÜPÜÊÜ®Üá° ±Üâ®ÜÃÝÃÜí¼Ô¨Üª™. ñÜí¨Üá ZíqPæàÄ¿á C®…Õ±æPÜrÃ… ¨ÜãÃÜ¨Ü WÜáÆŸWÜì, ÃÝ¿áaÜãÃÜá, ÃÜËàí¨ÜÅ ÎÃÜãÃÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¯ÈÉԨݪÃ.æ WܨÜWÜ ÊÜáñÜᤠÖÜ៺ÚÛ&«ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿áÈɨݪWÜÇæà DñÜ®Ü ÊÜááÔÉÊÜáÄÃÜáÊÜ ŸvÝÊÜOæWÜÙÜÈÉ ñܮܰ ÖÜvÜ¸æ ¨Üí«æ¿á ŸWæY £Ú©¨Üª ÎÃÜãÃÜ, bQñæÕ BÃÜí¼Ô¨Üª™. ¿ÞÄWÜã A®Üá ÊÜíaÜPÜ ¸Ý¸Ý®Ü ÊæáàÇæ PæàÓÜá Öæqr ÃÜ Ë àí¨Ü Å ÎÃÜ ã ÃÜ ÊÜÞ®Ü ¸ÝÃܨÜíñæ ÓÜíhæ BÃÜÄí¨Ü hæçÈWæ ¹oár Ÿí©¨ÝªÃæ. 

ÓÝÊæ ×ñÜáÉ gÇÝÍÜ¿á¨Ü ŸWæY ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅ×Ô ¨ÝªÃæ. PÜvæWæ PÜÄàÊÜá®æ WÝÅÊÜá¨Ü ÓÝÊæ ×ñÜáÉ ×¯°àÄWæ ÖæãàX ÊÜáãÊÜÃã Ü JqrWæ ¨Üá±ÜpÝr PÜqPr ã æ ívÜá ¯àÄWæ ®Ý®Üá AÊÜᮾ Ü ÊÜá®æWæ ÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ™. D ËÐÜ¿á ¿ÞÄWÜã ÖÝÄ ±ÝÅ| ¹qr¨ÝªÃæ. D ®ÜvÜáÊæ wÓæíŸÃ… ÖÜ®æ°ÃÜvÜ WæãñݤWÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ. B¨ÜÃæ ±æàÊæáíp…CÓæãRívÜá ÃÜí¨Üá ÖæãÓÜ®WÜ ÃÜ ¨ Ü È Ü É ÊÜáãÊÜÃÜ ÊÜáêñ¨ Ü àæ ÖÜWÙÜ ã Ü ¨æãÃæñáÜ , Ÿí¨Üá PæãvÜáÊÜÊÄÜ WæÇÝÉ Pæãoár¹vÜá!' Gí¨Üá D ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ ÊÜÃÜ© Ÿí©¨æ. ÊÜá®æ ŸÃæ©oár ÊÜáãÊÜÃÜã ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜq ¿áÈÉ ÖÜávÜáPÝw¨Ü ®ÜÃÜÔíÖÜ ÍæqrWæ ÃÝ«Ý ¨ÝªÃæ. ×àWæ ÃÝ«Ý ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜo ŸÃæ©or væñ…®æãàp… ÔQR¨æ. B¨ÜÃæ CÊÜÃÜ ÍÜÊÜ ÊÜáãÊÜÃÜá WæÙÜ£¿áÃÜã wÓæíŸÃ… JíŸñܤÃÜ ÔQR¨Ü hÝWܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ¹¿áÃ… ¸ÝoÈWÜÙÜá ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ¸æÚWæY ÎÊÜÊæãWÜY iÇæÉ¿á ÖæãÓÜ ÔQR¨ÄªÜ í¨Ü ÓÝ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü° CÊÜÃáÜ ÊÜá¨Ü ÓæàËÔ ®ÜWÜÃÜPæR ÖæãàX¨ÝªÃæ. AÈÉ®Ü PÜŸÙæ aÜbì®ÜÈÉ ¨ÜÃÝ GíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü A®æàPÜÄWæ Ÿí©¨æ. ±ÝÅ¥Üì®æ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. AÈÉ¿á ±Ý©Å¿á B¨ÜÃæ ÓÝÊæ ×ñÜáÉ ×¯°àÃÜá ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ±ÜâívÜ ®ÜÃÜÔíÖÜÍæqr™ ŸÚ "®ÜÊÜáWæ EÚ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞw ±æäàPÜÄWÜÙÜá Ÿí¨Üá ÊÜá¨Ü PÜáw¿ááÊÜâ¨Üá Pæãw' Gí¨Üá PæàÚPæãíw¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ B ±Ý©Å "¯àÊÜâ ÊÜÞÊÜáãÈ. ×àWÝX D ÊÜáãÊÜÃã Ü ÊÜá¨Ü ÓæàÊÜ®æ ÊÜÞw ¿ÞÃÜá? GÈÉí¨Ü Ÿí©©ªàÄ?' Gí¨Üá ±ÜÅÍæ° ÊÜÞw¨Üª ÃÜŸÖÜá¨Ý GíŸá¨Üá SbñÜÊÝXÆÉ. AÊÜÃÜ®Üá° U®Ü°ñæ¿á Äí¨Ü AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜq¨ÝªÃæ. TÝÀáÇæ BÊÜÄÔñݤ? B PÝÃÜ|PÝRXÁáà D ÊÜáãÊÜÃÜã B®ÜíñÜÃÜ ÖæãÓÜ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ¸ÝwWæ ÊÜá®æ ¸æàQñÜᤠWæÙÜ£¿áÃÜá BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜí¥Ü ÊÜáãSì ¿áñÜ°PæR Gí¨Üá PæÆÊÜÃÜ ŸÚ ËaÝÄԨݪÃæ. AÆɨæ ÓܧÚà¿áÄí¨Ü Pæç ÖÝQ¨ÝªÃÝ? PÝÃÜ| £Ú¨ÜáŸí©ÆÉ™.

wÓæíŸÃ… 22 2011

®ÜÊÜá¾ ±ÜâÓܤPÜWÜÚWæ ÓÜí±ÜQìÔ

Ÿ¨ÝËá ¨æãà~ÊÜáÇæç AÃÜÔàPæÃæ CÙÜPÜÇ… aܮܰÃÝ¿á±Üor| ÊÜáÔR ÊÜáwPæàÄ ÖÜÆWÜãÃÜá ÖÜÄÖÜÃÜ ÖÜáÊÜÞ°¸Ý¨… ÎÃÝ PÜãwÉX WÜáƺWÝì WܨÜW… ÔÃÜáWÜá±Ý³

8904253400 9480400449 9448017633 9880848802 9448254733 9986134592 9449998637 9886986502 9880808171 9448000699 9740105777 08391220895 98456743144 9448404466 9986320028

£à¥ÜìÖÜÚÛ ÎWÝYíÊ… ÊÜávÜWÝíÊ… PÜvÜãÃÜá ÃÝ¿áaÜãÃÜá Öæã®Ý°Ú ¸æÙÜãÛÃÜá ¨æãvÜxŸÙÝÛ±ÜâÃÜ AíPæãàÇÝ E²³®ÜíWÜw PÝÃÜoX ÊÜÞ¯Ì ÓÝWÜÃÜ ÖÝÊæàÄ bñÜŨÜáWÜì

9448639643 9448755284 9420197077 9448244803 9448104799 9481210735 9902637150 8095091909 9448502149 8251251403 9741292626 9449690106 9448218775 9341211884 9448664882


19 BÊÜ£¤¯í¨Ü ¿ÞÃÜ㠸ݟ|¡®Ü GñÜá¤WÜÙÜ

ÊÜÞwÓܸæàPÜá Aí¨ÝWÜÆíñÜ㠸ݟ|¡ ¹Ç…PÜáÇ… ¯ÃÝPÜÄÔ Jí¨æà ©®Ü¨ÜÈÉ GÇÝÉ ÊÜááXÓÜáÊÜíñæ »ÜorÄWæ ¨Üáí¸ÝÆá ¹©ª¨Üª. C¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ hÝ£ ¿áÆÉ, ¿ÞÊÜâ¨æãà ±ÜÍÜáhÝ£ CÃܸæàPÜá Gí¨Üá AÊÜÙÜá ñܮܰ A±Ü³ AÊÜá¾®Ü ÖÜ£¤ÃÜ Ôqr®ÜÈÉ ¸æ穨Ü᪠¸ÝŸ|¡®Ü QËWÜã ¹©ªñÜá¤. B¨ÜÃÜã AÊÜ®Üá A¨Ü®Üá°

GñÜá¤WÜÙÜá Ôoár Ÿí¨ÝWÜ ÖÜãíPÜÄÓÜáÊÜâ¨Ü®Üã° ®æãàw¨ÜÊÃÜ áÜ AÊÜ®Ü ÊÜÞ£Wæ CÆÉÊ®æ áÜ £° ä È Ü ÆÉ. BÊÜ£¤¯í¨Ü ¸ÝŸ|¡¯Wæ GñÜá¤WÜÙÜ Êæáà騆 ²Å࣠ÊÜáñÜ㤠ÖæaÝcÀáñÜá. AÊÜâWÜÚWæ £íWÜÚ WæãÊæá¾ ñÝÂí±Ü|¡ »ÜívÝÄ¿áÊÜÃÜ ®æãàË®æOæ¡ ñÜí¨Üá ÊÜáÓÝgá ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. ÖæaÜác »ÝÃÜ ÖæãÄ ÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÖæãàWÜᣤÃÜÈÆÉ. GñܤáWÜÚWæ ÊÜáÙæ WÝÚ Öæãvæ¿á¸ÝÃܨÜá Gí¨Üá ÖÜqrWæ ¸ÝXÆá ÊÜÞwÔ¨Ü. ÃÝ£ÅÁáÆÉ AwPæ Ա泿á ÖæãWæ ÖÝQ ÖÜqr¿á ÓÜËáà±Ü ÓæãÙæÛWÜÙÜá ÓÜáÚ¨ÝvÜ ¨Üíñæ ®æãàwPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. FÃÜÊÜÃæÆÉ AÊÜ®Ü A£ ¿Þ¨Ü AÊÜñÝÃÜ ®æãàw, ¸ÝŸ|¡ GñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÖæívÜ£¿áíñæ¿áã ÖæívÜ£¿á®Üá° hÝ®ÜáÊÝÄ ®Üíñæ¿áã ®æãàwPæãÙÜáÛñݤ®æ Gí¨Üá ñÜÊÜÞÐæ ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá. C®Üá° ÊÜáPÜRÙݨÜÃæ AÊÜ®Üã° CÊÜ®Üá E±æàPæÒ ÊÜÞvÜáñݤ®æí¨Üá ÊÜÞñÝw PæãívÜÃÜá. GñÜᤠWÜÙÜ ¨è»ÝìWÜÂÊæäà AÊÜ®Ü Pæor ®ÜÔà¸æãà AÊÜ®Ü ÖæívÜ£¿á ¨Üá¨æìÓæÁãà ¸ÝŸ|¡¯Wæ ÊÜáPÜRÙÝWÜÈÆÉ. HÙæíoá ÊÜÐÜì ñܮܰ PæçÇݨܨæªÆÉ ÊÜÞw¨Ü ÊæáàÇæ ¸ÝŸ|¡ ¨æàÊÜÃÜ ÊæãÃæ Öæãà¨Ü. AÊÜ®Ü ÊÜÞÊÜ AÊܮܮÜá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÊÜáPÜRÙÝ WÜáÊÜ PæÒàñÜÅWÜÚWæÆÉ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàX Ÿí¨ÜÃÜá. A¨ÜÄí¨Ü Aí¥Ü ±ÜÅÁãàg®Ü B¨Üíñæ PÝ~ÓÜÈÆÉ. ÓܱÜìÓÜíÓÝRÃÜ, ®ÝWܱÜÅ£Ðæu¿áí¥Ü ±ÜÅÁãàWÜWÜÚí¨ÜÆ㠸ݟ|¡®Ü ¨æÓæ Ÿ¨ÜÇÝWÜ ÈÆÉ. B¨ÜÃæ D £à¥Üì¿ÞñæÅ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¸ÝŸ |¡®Ü ÖæívÜ£ ¨æàËWæ ¸ÝŸ|¡®Ü ÊæáàÇæ ÃæàiWæ ÍÜáÃÜáÊÝ¿áá¤. ¸ÝŸ|¡¯Wæ ÊÜÞñÜáÊÜÞ£Wæ ¸æç¿áá ÊÜâ¨ÜPæR ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨ÜÙÜá. A¨ÜPæR PÝÃÜ|ÊݨܨÜ᪠¸ÝŸ|¡®Ü ±ÜÍÜá²Åà£. ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR ÖæãàX ±Üähæ ÊÜÞwÓÜᣤÃÜáÊÝWÜÆ㠸ݟ|¡ ñܮܰ GñÜá¤WÜÙÜ ŸWæÁ Y áà ÁãàbÓÜᣤ¨.ªÜ AÊÜâWÜÚWæ ÖÜáÆáÉ, ×íw, ¯àÃÜá PÜáwÔ¨ÜÃæãà CÆÉÊæäà, ±Ý±Ü GÐæãrí¨Üá PæãÃÜWÜᣤÊæÁãà H®æãà, ÓæãÃÜX ÖæãàX ÊæÁãà H®æãà Gí¨Üá A¨ÜÃܨæªà «Ý®ܨÜÈɨܪ. ÓÜáŸÅÖܾ|¨ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ©®Ü C¨Ü᪠±Üähæ

WÜí¼àÃÜÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¨æà ®ÜPÜáR ÓÜáÊÜá¾®ÝX¨Üª. £à¥Üì¿ÞñæÅ ÊÜááXÔ Ÿí¨Üá GÃÜvÜá ÊÜÐÜì ÊݨÜÃÜã ÊÜáPÜRÙÝWܨæà Öæãà¨ÝWÜ AÊÜÙÜ Ôoár ®æ£¤ WæàÄñÜá. ±ÜÅ££íWÜÙáÜ ÊÜáápÝr¨ÝWÜÆã AÊÜÙáÜ WÜívÜ ®Ü®Üá° ×à®ÝÊÜÞ®Ü ¸æç¿áñæãvÜX¨ÜÙÜá. ¸ÝŸ|¡®Ü ¨æãvÜx±Ü³®Ü ÊÜáWÜ®æ㟺¯Wæ ÊÜáPÜRÙÝXÃÜÈÆÉ. A¨Ü®æ°à CoárPæãívÜá AÊÜÙÜá ¨æãàÐÜËÃÜáÊÜâ¨Üá ¸ÝŸ|¡ ®ÜÇæÉà ÖæãÃÜñÜá ñܮܰÈÉ AÆÉ. ñܮܰ PÜáoáퟨÜÇæÉà GÇÝÉ Öæ|¾PÜRÚWÜã ®ÝÇæR„¨Üá ÊÜáPÜRÙÝXÊæ. ¸ÝŸ|¡®Ü ÊÜíÍÜÊæà ÓÜÄÀáÆÉ Gí¨Üá ¨ÜãÃÜáñݤ Ÿí¨ÜÙÜá. ¸ÝŸ|¡ A¨æÆÉÊÜ®Üã° ÓÜ×ÔPæãÙÜáÛñݤ Ÿí¨Ü. AÊÜÙÜ Ôoár, ÃæãàÐÜ ÖæaÝcWÜᣤ¨Üªíñæ AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÖæaÜác ÖæaÜác G£¤®Ü PÜvæWæ £ÃÜáXñÜá. AÊÜâWÜÙÜ ÇÝÆ®æ ±ÝÆ ®æ¿áÈÉ AÊÜ®Üá ÖæívÜ£¿á®Üã° ÊÜá®æ¿á®Üã° ÊÜáÃæ ¿áᣤ¨Üª. ÊÝÃÜPæR GÃÜvæãà ÊÜáãÃæãà ¸ÝwWæWÜÙÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÊÜ®Üá, PÜÅÊæáà| I¨ÝÃÜá ¸ÝwWæWÜ ÙÜ®Üá° J²³PæãÙÜÛÆá BÃÜí¼Ô¨Ü. ±ÜÃÜÊÜäÄWæ ¸Ýw WæWæ Öæãà¨ÝWÜ ñÜPÜÒ|Êæà ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár Jí¨æÃÜvÜá ©®Ü AÇæÉà C¨Ü᪠ŸÃÜÆá ÍÜáÃÜá ÊÜÞw¨Ü. ¨æàË¿á Ôoár ÖæaáÜ ñc ݤ Öæãà¨Üíñæ ¸ÝŸ|¡®Ü ¯Æì PÜÒéÊÜä ÖæbcñÜá. ÊÜá®æWæ Ÿí¨ÝWæÆÉ AÊÜÄŸºÃÜ ÊÜá«æ ÔPÝR±Üpær gWÜÙÜ BWÜᣤñÜá¤. ¸ÝŸ|¡ JÊæ᾿áíñÜã AÊÜÙÜ®Üá° ¸ÝÃÜáPæãàȯí¨Ü ×WÝYÊÜááWÝY ¥ÜÚԨܪ. AÊÜÙÜá A¨æà ©®Ü ñÜÊÜÄWæ Kw ÖæãàX, Êæáç¿á WÝ¿áWÜÙ®Ü Æ °æ É ñÜ®°Ü A±Ü³ AÊÜ᯾ Wæ ñæãàÄÔ, FÄí¨Ü HÙæíoá ÊÜáí©¿á®Üá° PÜÃÜPæãívÜá Ÿí¨Üá ±ÜíaÝ ÀᣠÊÜÞwԨܪÙÜá. ÊÜáãPÜ GñÜá¤WÜÙÜ ÊæáàÆã

ñÜípæWæ ÖæãàWÜÈÆÉ. ñܮܰ GñÜá¤WÜÙÜ ÓÝÖÜÓÜ¨Ü PÜñæ ¿á®Üá° ¸ÝŸ|¡ FÃæÆÉ ÖæàÚPæãívÜá £ÃÜáWÝ vÜᣤ¨Üª. ÖÜáÈ Ÿí¨ÜÃÜã ñܮܰ GñÜá¤WÜÙÜá Öæ¨ÜÃÜá ÊÜâ©ÆÉ. AÊÜ®Üã° KwÔ¹vÜáñܤÊæ Gí¨Üá Pæãbc PæãÙÜáÛ£¤¨Üª. PÜÙÜÛÄWÝ¨Ü ±ÜÄÔ§£¿á®Üã°, ¸ÝŸ|¡®Ü

715

PæçÁáñܤ¨Ü ¸ÝŸ|¡ ÖæívÜ£Wæ Öæãvæ¨Ü G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÜÊÜáã¾Ä®Ü ÊÜáí© ®ÜíŸÆá ñÜ¿ÞÄÃÜÈÆÉ. ¨æàË ¿á®Üá° B A±Ü®Üí¹Pæ ÊÜáñܤÐÜár PæÃÜÚÔñÜá. ñܮܰ ÓÜíÓÝÃÜ ÓÜÄÖæãàWÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸ ®Üí¹Pæ AÊÜÚWæ ŸÆÊÝWÜáñݤ ŸíñÜá. Cí¥Ü¨Üª®æ°ÆÉ ¯ÄàQÒÓܨæà C¨Üª ¸ÝŸ|¡ PÜÅÊæáà| PÜáÔ¿ááñݤ Öæãà¨Ü. ÓÜ¨Ý PæãqrWæ¿áÈÉ GñÜá¤WÜÙÜ ÖÜ£¤ÃÜÊæà PÜã£ÃÜᣤ¨Üª. B GñÜá¤WÜÚWÜã AÊÜ®Ü ±ÝvÜá

...WÜvÜ© ÊÜÓÜãÈWæ Öæãío!

¨ÜávÜáx ÖÜÃÜ ÖÜÃÜ WæãàËí¨Ý AíñÜ B¨ÜÃÜã, ÃæàvÜá BX¨æ AíñÜ Wæãñݤ¨Ü PÜãvÜÇæà ¸ÝXÆá WæãÉàŸÇ… C®æÌÓ…rÊæáíp… ÊÜáñÜᤠ¿áᯱæà GíŸ ÊÜáábcPæãívܨÜ᪠¿áᯱæà. C¨ÜÃÜÆãÉ A®æàPÜ ÓÜíÓæ§ ÊÜááaÜcÆá GÔ² ÃÜËàí¨ÜÅ WÜvÜ©Ááà PÝÃÜ| ±æäÈàÓÜÃÜá ÆûÜWÜorÇæ ñæãvÜXԨܪÃÜá. AíñÜ ±æäÈàÓÜÃÜá ×w ÍÝ±Ü ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. ÊÜáÇæà ÊÜáí£É µP…Õ Ñ¿Þ¨ÜÈÉ PÜí±Ü¯WÜÚWæ, E©ªÊæáWÜÚWæ ¨ÜávÜáx ÖÝQ BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ aæ®Ý°XÁáà C¨Üª GÔ² WÜvÜ© ¨ÜÃæ Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ ÇÝ»Ü Ÿí¨Üá GÃÜvÜá ±Üoár ñܮܰ Êݲ¤¿á ÊÜáãÃÜá WÝÂÓ… wàÆÃÜáWÜÚí¨Ü ñÜÇÝ ¨ÜávÜáx ŸÃÜáñܤ¨æ AíñÜ ÖæàÚPæãívÜá ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÆûÜ ÃÜá±ÝÀá ÊÜáí£É µP…Õ ÊÜÞwPæãívÜ. BÃÜí»ÜÊݨܨÜ᪠WæãÉàŸÇ… C®æÌÓ…rÊæáíp…. CÊÜÃÜá Êæç®…Íݱ…, ¸ÝÃ… ÊÜÞÈàPÜÄí¨ÜÆã ÊÜáí£É µP…Õ Öæàڨܪ®Üá° A¨æØàWæ g®Ü ®Üí¹¨ÜÃæãà, ÊÜÞwPæãívÜ. ÖÜ| PæãvÜ©¨ÝªWÜ PÜÙæ¨Ü Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ ®ÜãÃÝÃÜá ¨ÝÚ ÊÜÞw ÓÝÊÜÞÅp…®ÜíñÜÖÜ Öæãpæà g®Ü ñÜí¨Üá ÓÜáĨܨáÜ ª ÊÜáãÊÜñáÜ ¤ Pæãàq. Ç…WÜÙÜ PÝÂÍ… Pèíoįí¨ÜÇæà ÖÜ| C¨Üá yæãàíX PÜí±Ü¯ AíñÜ ÊÜÞ×£ QñÜá¤PæãívÜá Ÿí©¨Üª™. ÔPÜáR ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü GÔ² ÃÜËàí¨ÜÅ A¨æÐÜár ÊÜÓÜãÈ? WÜvÜ© ¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÝWÜ ÔQR¨Ü᪠ÖÜ© ÊÜáÖæàÍ… Íæqr Gí¸ÝñÜ vܹÉíW… ®æç¨Üá ÆûÜ ÃÜá±ÝÀá. WÜvÜ© ÓÝÖæàŸ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PÜí±ÜäÂoÃ… AvæxWæ B ÖÜ| ÊݱÜÓáÜ ÊÜÞw¨ÜÃã æ à A¥ÜÊÝ WÜvÜ© ¨ÝÚ ÊÜÞw C±Ü³ñæô¨Üá ÆûÜ ñÝÊæà CoárPæãíw¨ÝªÃæãà Wæ㣤ÆÉ, ÃÜá±ÝÀá ±Üv¨ æ áÜ , ÎÊÜ GíŸ BÃæãà ÔàÊÜáíñ… PÜáÊÜÞÃ… ÔíW… B¨ÜÃæ WæãÉàŸÇ… ÓÜíÓæ§Wæ ±æäÈàÓÜá ²¿á®Üá° ¹oár PÜÙÜá×Ԩܪ. C¨Üá

wÓæíŸÃ… 22 2011

A¥ÜìÊÝXñæ¤í¨Üá PÝ|áñܤ¨æ. PæãqrWæ ¸æç±ÜOæ¿áÈÉ ¸ÝŸ|¡ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ¹ÔÆá ñÝÙÜÇÝÃܨæà ¯¨æª ÖæãàX¨ÜªÃæ, AÊÜâ AÊܮܮÜá° PÝ¿ááñݤ ¯ÆáÉ£¤¨ÜªÊÜâ. AÊÜâ AÊÜ®Ü ÊæáçPæç ®æPÜáRñݤ ñÜËá¾í¨Ý¨Ü ÓÝíñÜÌ®Ü ÖæàÙÜÆá ¿á£°ÓáÜ £¤¨íªÜ ñæ ®æãàvÜáÊÜÊÄÜ Wæ PÝ~ÓÜᣤñáÜ .¤ PÜÅÊæáà| ®ÝÊÜä ¸ÝŸ|¡®Ü WÝw¿áÈÉ BvÜáÊÜ⠨ܮÜá° ¹oár¹pærÊÜâ. ®ÜÊÜáWæ ÓæçPÜÆáÉ Ÿí©ñÜá¤. BWÜÐærà ÓæçPÜÆáÉ PÜÈñÜ ÖÜáÊÜá¾ÔÕ®ÜÈÉ ®ÝÊÜâ WÜáÃÜáÊÝ¿á®Ü PæÃæ¿á PÝ¨Ü ÃÜÓæ¤WÜÙÜÈÉ ÍÜÃÜÊæàWÜ©í¨Ü ÓæçPÜÆáÉ ñÜáÚ ¿ááñݤ ¸æÙÜWæY ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÓÜíhæÁá®Ü°¨æà KvÝvÜá £¤¨æªÊÜâ. ¸ÝŸ|¡®Ü PÜÐÜrWÜÙÜã J¨ÝªoWÜÙÜã PæàÊÜÆ AÊܮܨÜÐærà BX¹orÊÜâ. AÊÜ®Ü PÜvæWæ £ÃÜáX¿áã ®æãàvܨÜÐÜár ÊæàWÜÊÝX ®ÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜá ÓÝWÜᣤñÜá¤. Jí¨Üá ÊÜááíhÝ®æ ®ÝÊÜâ ÓæçPÜÈÉ®ÜÈÉ ÓÜãRÈWæ ÖæãàWÜᣤÃÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ¸ÝŸ |¡®Ü ÊÜá®æÀáí¨Ü ¼àPÜÃÜÊÝ¨Ü BñÜì®Ý¨Ü PæàÚÔñÜá. ®ÝÊæÆÉ ¸æÃÜWÝX ÓæçPÜÈɯí¨Ü CÚ¨Üá ¯íñÜá ®æãàw¨ÜÃæ ¸ÝŸ|¡, ¨æàË¿á®Üá° ¸ÝÃÜáPæãàȯí¨Ü ¸ÝÄÓÜᣤ¨Üª. AÊÜÙÜá Hoá ñÝÙÜ ÇÝÃܨæà ±ÝÅOÝí£PÜÊÝX QÃÜá aÜáñݤ ñܲ³ÔPæãÙÜÛÆá ¿á£°ÓÜá £¤¨ÜªÙÜá. ¸ÝŸ|¡ AÊÜÙÜ ¿ÞÊÜ ¸æã¸æºWÜã PÜÃÜWܨæ AÊÜÙÜ®Üá° Öæãvæ¿ááñܤÇæà Öæãà¨Ü. Pæã®æWæ AÊÜÙÜá ±ÝÅ| EÚÔPæãÙÜáÛÊÜ HPæçPÜ ÊÜÞWÜìÊæíŸíñæ ÊÜá®æ¿á E|áWæãàÆá ¨Ýq ÃÜÓæ¤Wæ Ÿí¨Üá KvÜñæãvÜX¨ÜÙÜá. ¸ÝŸ|¡ ÃÜPÜRÓÜ®Üíñæ AÊÜÙÜ®Üá° ×í¸ÝÈÓÜáñݤ ÃÝPÜÒÔà, ÊÜÞÄ Gí¨æÆÉ ¸æç¿ááñݤ AÊÜÙÜ®Üá° Öæãvæ¿ááñݤ AqrÔPæãívÜá Öæãà¨Ü. ¸ÝŸ|¡ C¨ÜQª ¨ R ªÜ ÖÝWæ AÐæãír ¨Üá PÜãÅÄ ¿ÞPÝ¨Ü Gí¨Üá ®ÝÊæÆÉ ¸æÃÜWÝWÜáñݤ, AÊÜ®Ü Ãè¨ÝÅÊÜñÝÃÜPæR ¸æaÜácñݤ ÍÝÇæWæ ÖæãÃÜoá Öæãà¨æÊÜâ. AÊÜ®Üá AÊÜ vÜáPÜbc AÊÜÙÜ®Üá° AqrÔPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜ ¨ÜêÍÜÂÊÜ ®Ü°íñÜã ®ÜËá¾í¨Ü ÊÜáÃæ¿ááÊÜâ¨ÜPæRà BWÜᣤÃÜÈÆÉ. ®ÜÊÜá¾ hæãñæX¨Üª PÜêÐÜ¡±ÜÅÓݨܮÜíñÜã »Ü¿á ©í¨Ü aÜwx¿áÇæÉà Eaæc Öæã¿ááªPæãíw¨Üª. ¸æàÃæ ±ÜÄÔ§£¿áÇÝÉX¨ÜªÃæ AÊܮܮÜá° BwPæãívÜá ®ÜWáÜ £¤¨ªÜ ®ÝÊÜâ, BÊÜñáÜ ¤ AÊܮܮÜá° ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÞw ÓÜãRÈWæ PÜÃæ¨æãÀ᪨æªÊÜâ. ®ÜÊÜá¾®æ°ÆÉ ®ÜÊÜá¾ ÊÜ¿áÔÕWæ ËáàÄ¨Ü ÊæçÃÝWÜÂ, ËÊæàPÜ ÊÜáñÜᤠAÄÊÜâ BÊÜÄÔPæãí wñÜá¤. A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ®ÜÊÜáWæ £íWÜ ÙÜáWÜÙæà ¸æàPݨÜÊÜâ. A¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ ñÜáíŸ ©®Ü ¸ÝŸ|¡ ®ÜÊÜá¾ PÜ~¡Wæ ¹àÙÜÈÆÉ. AÊÜ®Ü ÊÜá®æ ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜáÊÝWÜ ®ÝÊÜâ

»ÝWÜ&7

ÊæáàÆ—PÝÄWÜÚWæ WæãñݤX ÎÊÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ PÜ©Å¿áÈÉ PæàÓÝX BñܮܮÜá° Ÿí—Ô¨ÝWÜ BñÜ C±Ü³ñæô¨Üá ÆûÜ¨Ü ËaÝÃÜ ¸ÝÀáºor. Pæã®æWæ WÜvÜ©Àáí¨ÜÇæà ÖÜ| ÊÜÓÜãÆá ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. Ÿí¨ÜÄ®Ü WÜãvÜíWÜwWÜÚí¨Ü ®ÜãÄ®Üã°ÃÜá ÃÜá±ÝÀá ÔPÜRÃÜã ÓÝPÜá Gí¨Üá ÊÜÞÊÜáãÈ ±Üvæ ¿áᣤÃÜáÊÜ WÜvÜ©, S©àÊÜá ÊÜáá¯àÃ…®Ü ÊÜáãÆPÜ Ÿí¨ÜÄ®Ü Wæãà~ ÊݱÝÄ Æ£à´…®Ü AíWÜw¿áÈÉ WÝíhÝ CwÔ, ¨ÝÚ ÊÜÞw Ÿí—Ô¨Ü. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÆûÜ PæàÚ Pæã®æWæ C±Üñ³ ôæ ¨áÜ ÓÝËÃÜ樆 áÜ ° AÊÜÞ ¿áPÜ Æ£à´…¯í¨Ü ÊÜÓÜãÆá ÊÜÞw¨Ü. C¨æà Ä࣠PÜívÜñ…¤±ÜÚÛ ÊÜáíw ŸÚ ÓæàĨÜíñæ ÊÜáãÃÝ°ÆáR AíWÜwWÜÙÜÈÉ ñÝ®æà WÝíhÝ CwÔ, ÖÜ| ÊÜÓÜãÆá ÊÜÞwԨݪ®æ. ÔWÜÃæàoá Óæà¨Üᣤ¨ÜªÊÜÄWæ WÝíhÝ PæàÓÜá ÖÝQ hæçÈWæ PÜÙáÜ ×Ԩݪ®.æ GÃÜvÄÜ í¨Ü ÊÜáãÃÜá ÆûÜ ÃÜá±ÝÀá ¨ÜávÜx®Üá° ¨æãà ®ÜíŸÃ… ¨Üí«æ¿á ÊÜÄí¨Ü ÊÜáí£É ±Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ GÔ² WÜvÜ©¿áí ñÜÖÜ ±æäÈàÓ… A—PÝÄ ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜáÃÜíñÜÊÜÆÉÊæà?

& ÊÜÃÜ©WÝÃÜ

®ÜÊÜá¾ ÊÜÞñÜá, ®ÜWæ¿á®æ°ÆÉ ¯ÈÉÔ ÓÜ©ªÆɨæà ÓÜĨÜá ÖæãàWÜᣤ¨æªÊÜâ. ¸ÝŸ|¡®Ü Hoá ñÜvæ¿á ÇÝÃܨæ AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ ÓÜñÜᤠÖæãà¨ÜÙæí¨Ü㠸ݟ|¡®Ü®Üá° ±æäÈàÓÜÃÜá GÙÜPæãívÜá ÖæãàX hæçÈWæ ÖÝQ¨ÝªÃæí¨Üã ®ÜÊÜáã¾Ä®Ü PæÆÊÜÃÜá ÊÜÞñÝwPæãívܨÜ᪠QËWæ ¹ñÜá¤. bPÜR±Ü³ ÊÜÞñÜÅ Cwà PÜñæ¿á®Üá° £ÙÜPæãíw¨ÜªÃÜá. AÊÜá¾ Jí¨Üá ©®Ü ¸ÝŸ|¡ GíñÜPæR ÖÝWæ ÊÜÞw¨Üáª, H®Üá ÖÜáaÜác ×w©ñݤ AÊÜíWæ AíñÜ PæàÚ¨ÝWÜ bPÜR±Ü³ AÊÜÄWæ Wæ㣤¨Üª PÜñæ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ¸ÝŸ|¡®Ü¨æà®Üã ñܲ³ÆÉ. AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ ¨æàËWæ ¸ÝŸ|¡®Ü ±ÜÍÜá²Å࣠®æãàw ®æãàw ÓÝPÝX ÖæãàXñÜá.¤ AÊܯWæ Ÿá©œ PÜÈÓÜÇàæ ¸æàPÜá Gí¨Üá £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞw AÊÜÙáÜ AÊÜ®Ü Jí¨Üá G£¤Wæ ÊæáàË ®ÜÈÉ ËÐÜ ÖÝQ Pæãqr¨Üª ÙÜíñæ. ×íw ¸æÃæst PÜÆ WÜaÜác PÜáw¿áᣤ¨Üªíñæ GñÜᤠPÜ|á¡ ÊæáàÇÝX ÊÜáÆXPæãí wñÜíñæ. ¸ÝŸ|¡¯Wæ A®Üá ÊÜÞ®Ü Ÿí¨Üá PÜÆWÜaáÜ c ÊÜáãÔ ®æãàw¨ÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉ QÅËá ®ÝÍÜPÜ¨Ü ÊÝÓÜ®æ Öæãv橨æ. AÊܯWæ ñÜP| ÒÜ Êæà C¨Üá ¨æàË ¿á¨æà PæÆÓÜ Gí¨Üá A®Üá ÊÜÞ®Ü Ÿí¨Üá AÊÜÙ®Ü áÜ ° ËaÝ ÄԨݪ®æ. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ñÜ®Ü Wæà®Üã Wæ㣤ÆÉ Gí¨Üá AÊÜÙÜá, ¸ÝŸ|¡ Ãè¨ÝÅ ÊÜñÝÃÜ ñÝÙÜᣤ¨Üªíñæ ñÝ®æà ÊÜÞw¨Ü᪠Gí¨Üá J²³Pæãíw¨ÝªÙæ. ¸ÝŸ|¡®Ü Ôoár ñÝÃÜPÜPæRàÄ AÊÜÙÜ®Üá° ×w¨Üá g²³¨Ýª®æ. ®ÝÊÜâ ®æãàw¨Ü᪠A¨æà ¨ÜêÍÜÂÊÜ®Üá°. ËÐÜ PÜáw¨Ü GñÜᤠÓÜñæ¤à ÖæãàÀáñÜá. ÊÜáñæã¤í¨Üá GñÜᤠ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà A®Ü° ¯àÃÜá ¹oár ÊÜáÆXñÜá¤. ¸ÝŸ|¡ GÐæãrà ©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜáÊÜ Öæ㣤Wæ ÓÜñܤ Gñܤ®Üá° ¿ÞÃæãà ÓÝXԨܪÃÜá. ÊÜáñæã¤í¨Üá Gñܤ®Üá° PÜ~¡ ¹bc ¹oár ¹qr¨ÃªÜ áÜ . A¨Üá ¸ÝŸ|¡®Ü ÊÜá®æ¿á BÓÜá ±ÝÓÜá ÓÜáñݤwPæãíwñÜá.¤ ÓæãÃÜX ÖæãàX WÜáÃÜáñæà ÔPÜR¨ÜíñÝXñÜá¤. ¸ÝŸ|¡ FÄWæ Ÿí¨Ü A®Üá°ÊÜ ÓÜᩪ ®ÜÊáÜ Wæ Wæãñݤ¨ÃÜ ã Ü ®ÝÊÝÂÃÜã AÊÜ®®Ü áÜ ° ®æãàvÜÈÆÉ. AÊÜ®Üá GñÜá¤WÜÙÜ®Üá° BÃæçPæ ÊÜÞvÜá ÊÜâ¨Üã ®ÜÊÜáWæ PÜ~¡Wæ ¹àÙÜÈÆÉ. AÊÜ®Ü WÝw AÊÜ®Ü ÊÜá®æ¿á ¸æàÈ¿á ÖæãÃÜWæ ÊÜáÙæWÝÚ ¹ÔÈWæ JwxPæãívÜá Ÿ|¡ PÜÙÜPæãívÜá¹qrñÜá¤. APÜR±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æ¿á ÊÜáPÜRÙÜá WÝw ÖÜ£¤ Bo BvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ®æãWÜ¨Ü GÃÜvÜã Ÿ©¿áÈÉ PÜáÚ ñÜáPæãívÜá Bo BvÜᣤ¨ÜªÊÜâ.

2004

»ÝÊÜ®Ý ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ®ÜãñÜ®Ü ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ÎàZŨÜÇæÉà...


20

SáÑ¿ÞWÜᣤ¨æ.

D ÊÜÐÜì WæÙæ¿áÃæÇÝÉ Jí¨Ý¨Ü ÊæáàÇæãí¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ÖæãÃÜ ñÜÃÜᣤ¨ÝªÃæ. Jí¨æÃÜvÜá ÊÝÃÜ¨Ü ×í¨æ WæÙæ¿á PæàÍÜÊÜ ÊÜáÙÜX ¿áÊÜÃÜ GÃÜvÜá PÜê£WÜÙÜ®Üá° D AíPÜ|¨ÜÈÉ ±ÜÄaÜ ÀáԨ檙. ®ÝÇÝRÃÜá £íWÜÙÜ ×í¨æ "ÖæWÝYÄ®Ü ÖæWÜáY ÃÜáñÜá' GíŸ ÊÜáÇæ®Ýw®Ü Pèoáí¹PÜ PÜꣿá®Üá° ±ÜÅPÜqԨܪ WæÙæ¿á ÓÜñÜÂÊÜáã£ì B®Üí¨ÜãÃÜá ŸÃæ¨Ü

PÜê£ "ÇæàÖ… hÝÁáíWæ'. D ±ÜÅÊÝÓÜ PÜ¥Ü®Ü¨Ü ËÎÐÜrñæ¿á ÖæãÙܱÜâ A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉÁáà PÝ|ᣤ¨æ : "ÇæàÖ…, ÆvÝP… &ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜêÑr¿á ÊÜáÃÜá»ÜãËá'. ÇæàÖ…&ÆvÝP… Gí¨ÝPÜÒ| ®ÜÊÜá¾ ®æ®Ü²Wæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ×ÊÜÞÊÜêñÜ ÊÝ¨Ü ±ÜÊÜìñÜ ÍæÅà~WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÖÜÔÃÜá ¨æãvÜx PÜ~ÊæWÙÜ áÜ . Cí¥Ü ÇæàÖ… ÆvÝP… A®Üá° ÓÜñÂÜ ÊÜÞ®ÜÊÜ

"ÇæàÖ… hÝÁáíWæ...' GíŸ ±ÜÅÊÝÓÜ PÜ¥Ü®Ü Êæã®æ° WÜáÃÜá ÊÝÃÜ ±æÅÓ… PÜɸ…®ÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ ¿Þ¿áᤙ. D ±ÜâÓܤPÜÊܮܰ ±æÅÓ… PÜɸ… ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊæà ±ÜÅPÜqÔ¨æ. ÖÜñáÜ ¤ ÊÜÐìÜ ¨Ü ×í¨æ "Óæç¯PÜ' bñÜÅ¨Ü b£ÅàPÜÃÜ|PÝRX ®Üo (DX®Ü ÊÜáí£Å) ÁãàWæàÍÜÌÃ… aÜÆ®ÜbñÜÅ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ñÜívÜ Êܮܰ ÇæàÖ…&ÆvÝP…Wæ PÜÃæ¨Üá PæãívÜá ÖæãàX¨ÜªÃÜá. D ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü A®Üá»ÜÊÜWÜÙܮܰ ÓÜñÜ ÊÝÃܱܣÅPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÖÜíb Pæãíw¨Ü™ª . A¨Ü®à°æ DWÜ ÊÜáñÜÐ ¤ áÜ r ±ÜÄÐÜRÄÔ ±ÜâÓܤPÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜqԨݪ®æ. ÆÈñÜ ±ÜÅŸí«Ü¨Üíñæ AÐÝrX ËÊÜáÍÜìPÜÃÜ ÊÜáiì CÆɨæ ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝX ¸æÙæ©ÃÜáÊÜ, ¸æÙæÜ¿áá £¤ÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÝÓÜ PܥܮÜÊÜä Jí¨Üá. ®ÜÊÜá¾ APævæËáP… ËÊÜáÍæìWÜÙáÜ C®Üã° WæãÃÜãÃÜá, PÜêÐÝ¡®íÜ ¨Ü PÝÊÜáñ…, ÊÜáã£ìÃÝ¿áÃÜ "A±ÜÃÜ ÊÜ¿áÓÜR®Ü AÊæáÄPÝ' ¿ÞñæÅ¿áÈÉÁáà ÊÜááÙÜáXÃÜáÊÝWÜ A¥ÜÊÝ ÖÝWæ ®ÜqÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ "±ÜÅÊÝÓÜ PܥܮÜ' ŸÖÜá ÊÜááí¨æ ÓÝX¨æ. B«Üá¯PÜ ±ÜÅ£»ÝÊÜíñÜ ÓÜêg®ÜÎàÆ ÊÜá®ÜÓÜáÕ WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æ¿á A¼ÊÜÂQ¤Wæ ±ÜÅŸí«Ü ±ÜÅÊÝÓÜ PܥܮÜ, PÜ¥æ... ÊÜááíñÝX GÆÉ WܨÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÜ®Üã° ŸÙÜÔPæãÙÜá£Û ä áÜ ÊÜâ¨Üá PÜáñÜãÖÜÆPÝÄ¿ÞX¨æ. C¨ÜÃÜ ´ÜÆÊæäà GíŸíñæ Db®Ü ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ÖÜÆÊÝÃÜá EñܤÊÜá ±ÜÅÊÝÓÜ PܥܮÜWÜÙÜá PܮܰvÜPæR Æ»ÜÂÊÝXÊæ. AíñÜÖÜ AñÜáÂñܤÊÜá ±ÜÅÊÝÓÜ PܥܮÜWÜÙÜ ÓÝÈWæ ÓæàÃÜáÊÜ

ÓÜêÑr¿á ÊÜáÃÜá»ÜãËá G®Üá° £¤¨Ýª®æ. D ±ÜÅÊÝÓÜ PÜ¥Ü®Ü Jí¨Üá ÃÜÊÜÞ¨Üá½ñÜ ±ÜÅPÜê£ ÊÜ|ì®æ¿á®Üá° PÜqr PæãvÜá ñܤÇæà A¨ÜPæR ñÜWÜáÈÃÜáÊÜ ÊÜÞ®ÜÊÜ®æíŸ ÍÝ±Ü ÓÜêÑr ÔÃÜáÊÜ ÊÜáÃÜá»ÜãËá¿á®Üã° ËÐݨܨÜÈÉ «Ü̯ÓÜáñܤ¨æ. ®ÜãÃÝ AÃÜÊÜñæô¨Üá ±Üâo WÜÙÜ D ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° ®æãàw¨Ü ñÜP| ÒÜ AÃæÃ,æ D ÇæàÖ… ÊÜáñÜᤠÆvÝP… GíŸ GÃÜváÜ FÃÜá WÜÙÜ ŸWæY CÐæãrí¨Üá ±Üâo WÜÙÜÈÉ ŸÃæ¿ááÊÜâ¨Üá H¯ÃÜá ñܤ¨æ Gí¨ÜáPæãívæ. B¨ÜÃæ PÜvæ¿á ±ÜâoPæR Ÿí¨ÝWÜ dæ, CÐÜár ¸æàWÜ ÊÜááX¨Üá ÖæãàÁᤠA¯°ÔñÜá. A¨Üá ÓÜñÜ娆 ŸÃÜÊÜ~WæWæ CÃÜáÊÜ ÆÊÜÆËPæ ÊÜáñÜᤠaæçñÜ®ÜÂ. ÇæàÖ…&ÆvÝP…®Ü ±ÜÅPÜê £¿á ÃÜá¨ÜÅ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÓÜË¿ááÊÜí ñæÁáà ÇæàSPÜ ²oáÕ GíŸ ËáÈoÄ ¸æàÓ…®ÜÈÉ ÊÝ¿áá訆 PæãÃÜñæÀáí¨Ü ñÜÆÉ| Öæãí©¨Üª®Ü° ®ÝÊÜä µàÇ… ÊÜÞvÜáñæठÊæ : "A¨ÝWÜ Ãݣſá Gíoá WÜípæ. ®Ü®ÜWæàPæãà EÔÃÝo¨ÜÈÉ ñÜáÓÜá QÄQÄ B¨Üíñæ A¯°ÓÜ ñæãvÜXñÜᤙ; ²oáÕË®ÜÈÉ CÚ¿áᣤ¨Üª ÖÝWæÁáà C¨Üá A®Üá»ÜÊÜPæR ŸÃÜñæãvÜXñÜᤙ; GÐærà ©àZìÊÝX EÔÃæÙ¨ æ áÜ PæãívÜÃã Ü ÓÝƨÜá GíŸí¥Ü A®Üá»ÜÊÜ. hæãñæWæ ±ÜPæRÆáŸáWÜÙÜá £àÃÝ ¹XWæã ÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜíñæ, ÍÝÌÓÜPæãàÍÜ¨Ü WÝñÜÅ PÜáXY¨Üíñæ, ÓÜáñÜ¤Æ ÊÜÞíÓÜSívÜWÜÙÜá ÓÜíPÜábñÜWæãívÜíñæ... Jqr®ÜÈÉ ÓÝÊÜޮܠ¨æàÖÜÔ£§ Wæ £àÃÝ ¼®ÜÊ ° ÝX AíWÝíWÜÙÆ æ É

Óæpæ¨ÜáPæãívܨÜ᪠¯SÃÜÊÝX JÙÜWæà "Êæäà ZpæãàñÜYh… A®Üá»ÜÊÜ Êæà¨ÜÂÊÝWÜñæãvÜXñÜᤙ. Aí¨ÜÃæ! Öæà®Ý... EÔR ÊÜÞ... ¼àÊÜå… ¯gÊÝX¿áã BQÕg®… ®Ü®WÜ æ Pæç Pæãqr¨!æ PÝ ¹àË' »ÜÃÜñÝ©Å ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá BWÜ CÊÜÄWæÇÝÉ DPæ ×wí Jí¨æãí¨ÝX ¯gÊÝWÜ ñæãvÜXÊæ! ¸æÁáà GíŸá¨Üá TÝ£Å¿Þ ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü ¨æÖÜÈWæ ËÊÜÞ®Ü WÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃÜã "ÃÝPÜÒÔ'Wæ ¨ÜÈÉ ŸÃÜáÊÝWÜ D ÊÜÞñÜáWÝÃÜ »ÜÃÜñÝ©Å ¨æàÊÜÓݧ®ÜÊæà GíŸ ÍÜíPæ Öæàڨݪ¨ÜÃÜã H®Üá? "D PÝv…ì®Ü ÊÜáãvÜáñܤ¨æ. ÓÜñÜ ŸÃæ¿áá ¯®Ü° hæ๮ÜÈÉpæãR™... ÖæaÜác PÜËá¾ BX ñݤ®æ... "B¨ÜÃæ ÊÜá®ÝÈ ÖÝWÝ ¯®Ü° Öæ| ¹àÙÜáñ椙... ®Ü®ÜWæ ¿ÞÃÝ WÜÈÆÉ™. AÊÜÄWæ ÖÜwí¸Ý ÊÜÞ ÓÜ ñ Ü Â ÊÜ á ã£ì B®Ü í ¨Ü ã ÃÜ á ¨ÜÃÜã ´æäà®… ÊÜÞvݤÃæ... HÃ… Gí¨ÜÃæ Cí©WÜã A£ ¨æãvÜx È´…r ÊÜÞwԤ௠¹vÜá...' ¨æàÊÜñæ. BPæWæ ¨ÜáWæì, PÝÚWæ CÃÜáÊÜ Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü. AíñæÁáà BQÕg®… WÜáÚWæ¿á ŸWæY PæàÚ¨ÝWÜ ¼àÊÜá ×wí¸æ¿á®Üá° ¹oár Öæãà¨Ü ÊæáàÇæ BPæ ®ÝÊÜä AaÜcÄ ±ÜvÜáñæ¤àÊæ. Aí¥Ü ËÐÜÊÜá ÓÜí¨Ü»Üì ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜì PÝÆ ¼àÊÜá¯WÝX CÈÉ ñܱÜÓÜáÕ ¨ÜÈÉ¿áã ÓÜñÜ Êæç¨ÜÂÃÜ ŸÚ BQÕg®… WÜáÚWæ¿áÈÉ ÊÜÞw¨ÜªÙÜíñæ. ÖÝWÝX D hÝWÜ CÊÜñÜᤠÖÜwí¸Ý BQÕg®… CÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ™. ÖÝX¨ÜªÃæ C¨ÜÃÜ ÊÜÞ GíŸ ¨æàÊÝÆ¿áÊÝX ±ÜÅTÝÂñÜÊÝX¨æ. D ±ÜÅÁãàg®Ü H®Üá GíŸ ŸWæY ñÜ®ÜWæ ñÜ겤¿ÞWÜáÊÜí¥Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü ×í»ÝWܨÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÜãÃÜá ÊÜÞ×£ ±Üvæ¿ááñݤ®æ. D ±ÜÅÊÝÓÜ PÜ¥Ü®Ü¨Ü Êæã¨ÜÆ ËáàoÃ… ¨ÜãÃܨÜÈÉ ZpæãàñÜRaÜ CÃÜáÊÜ Jí¨Üá HÙÜá A«Ý¿áWÜÙÜ ÎàÑìPæ¿á®Ü° WÜÊÜá¯Ô : ÓÜÌƳ ŸêÖÜñ… ÊÜáÃÜ...' ÖÜáÐÝÃÝXÄ, iàÊܻܿá ñÜí¨Ü ±ÝÅ| ÊÝ¿áá, C¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ "CÈÉ GñܤÃÜPæR ¸æÇæÁáà CÆÉ' BQÕg®…! BQÕg®…!, ¿ÞÃÜá ÓÜÃ…... A¨Üá?, ÓÝÆá ÊÜáñÜᤠ"ÃæãÖݤíW… ±ÝÓ…' GíŸ ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü ÓÝÇÝX WÝ¿ÞÙÜáWÜÙÜá, BÊÜáÉg®ÜPÜ¨Ü WÜáÚWæ, ÃÜá¨ÜÅ Óèí¨Ü¿áìÊÜ®áÜ ° ±ÜÄaÜÀáÓÜáñÜÊ ¤ æ : "dæ C¨æà¯Å™... ÊÜá®Ü¨Ü WÜÊÝQÒÁãÙÜWæ C|áQ¨Ü ÓÝÊÜâ. D GÆÉ GñܤÃÜ A®æã°à¨ÜPæR CÈÉ ¸æÇæÁáà CÆÉÊÜÆÉ™... Jí¨Üá A«Ý¿áWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊÝÔ ÊÜá®ÜÔ§£, ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜÖÜg GñÜä Ê Ü ®Ü áÜ ° HÃÜᣤ¨íªÜ ñæÁáà A¨Üè æ áÜ Ãæà C®æãí° ¨Üá ÊÝ¨Ü BñÜíPÜWÙÜ áÜ , ËË«Ü ÊÜá®ÜÔ£§ ¿á bñÜÅ| AñÜÂíñÜ «Üáñæ¤í¨Üá ¯ÆáÉ£¤ñÜᤙ. ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° GñܤÃÜ ÓÜÖÜgÊÝX ¨ÝSÇÝX¨æ. Gí¨Üá ¸ÝÀá¹oár ®æãàvÜᣤ¨æªÊæäà ÊÜáÃÜáPÜÒ| ÖܯÊÜáã®… ÃÜãí! ¸æàÃæ ¨ÜÈÉ A¨æãí¨Üá ñÜê| ÓÜÊÜÞ®Ü ¿ÞWÜ¨Ü ÊÜáíaÜ, ÖÜwí¸Ý ±ÜÊÜìñÜÊÝX A¨ÜQRíñÜ Gñܤ pæí±ÜÇ…, ÖÜÄàÍÜ®Ü AñܤÃÜá ÃÜ¨Ü ±ÜÊÜìñÜ ®ÜÊæᾨÜáÃÜá ÊݱÝÃÜ, ÖÜÊÜÞÃÝ PܱÜvæ PÝ ±ÜÅñÜÂPÜÒÊÝWÜᣤñÜᤙ. ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÓÜÊÝÇ… Öæç ¥ÜÃÜ¨Ü A«Ý¿á AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá°, sæàíPÝÃÜ WÜÙÜá ÓÜñÜ娆 pæÅàv…ÊÜÞP…ì ÊÜ®Üá° PÜÒ|ÊÜÞñÜŨÜÈÉ PÜáŸj Bo ®ÜËÃÝ¨Ü ÖÝÓÜ©í¨Ü ÊÝXÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ D ×ÊÜÞÆ SáÑ PæãvÜáñܤÊæ. DñÜ ÊÜáñæ¤ ¿áQR¨æ A¯°ÓÜñæãvÜXñÜá...' ÊÜáñæ¤ Wæçv… ÍÜÊÜÞì®Ü®Ü° D ÇæàÖ…Wæ PÝÈpÝrX¯í¨Ü ÖÜwí¸Ý ¿ÞÃÜá Gí¨ÜÃæ ŸÃÜÊÜ~Wæ ¸æàÃæãí¨Üá BñÜ Ôqr¯í¨Ü ÖæàÙÜáñݤ®æ : B¿ÞÊÜá ±Üv¿ æ ááñܨ ¤ .æ ÇæàÖ… "Óݸ…, Êæá ¸æãàÇ… ©¿Þ®Ý? ÊÜáñÜᤠÆvÝP… ÖæàWæ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÖÜwí¸Ý ÊÜÞ ¸æãàÇæãà.' ÓÜêÑr¿á ÊÜáÃÜá»ÜãËáWÜÙÝ "AaÝc ¸Ý¸Ý ÖÜwí¸Ý ¨ÜÊÜâ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜñÜ AÈÉ®Ü ÊÜÞ...' PÜÒ~PÜ aÜoáÊÜqPæ, ÆÊÜÆËPæ

¿áÍÜÔÕ®Ü AÊÜáȯí¨Ü PæÙÜXÚ¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊÜ¨Ü AÄÊÝWÜáñܤ¨æ ŸÙÝÛÄ WÝÅËáà| PæÒàñÜÅ¨Ü E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ

®Üvæ¿ááÊÜ ©®Ü ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈɨܪ "±Ü£ÅPæ'¿á ÊÜááS±Üâo ®æãàw¨Ü PÜãvÜÇæà C¨ÜÃÜÇæÉà®æãà ËÍæàÐÜ˨æ Aí¨ÜáPæãíw¨æª™. GÇÝÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá WÜÙÜá aÜá®ÝÊÜOæ ©®Ü ®Üvæ¿áŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜáñܨݮÜ, ñæãàÙÜÆ º , ±æäÈàÓÜÄWæ ÔPÜR PÝÂÐÜá CíñÜÖÜá¨æà ÓÜᩪWÜÙÜñܤ WÜÊÜá®ÜÖÜÄÔÃÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ "ÖÝ¿å…' ÊÜÞñÜÅ ŸÙÝÛ Ä¿á ŸvÜ ÊÜáñܨÝÃÜ Koá ÖÝPÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜááíaæ H®Ü®Üá° BÓæ±ÜvÜáñݤ®æ GíŸá ¨ÜÃÜñܤ WÜÊÜá®ÜÖÜÄÔ, ÊÜáñܨݮÜPÜãR ÊÜááíaæÜÁáà aÜá®ÝÊÜOÝ ´ÜÈñÝí ÍÜ¨Ü ŸWæY ÓܳÐÜr ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ¨Ü ÓÜ£àÍ… ¹ÇÝÉw¿áÊÜÃÜ ÊÜÃÜ© ÓÜã±Ü¸…ì. &BÃæÓæÕÓ… AÃÜáO…, ÊÜáívÜ ÃÝÊÜááÆá WæÆáË®æãí©Wæ ÊÜááí©®Ü ÃÝg Qà¿á ÇæPÝRaÝÃÜQRÚ©ÃÜáÊÜ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá¿áÊÜÃÜ ®Üvæ¿á®Üá° BÄrË¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÃÝgQà¿á ÊÜÃÜ©¿áÈÉ ÓæãWÜÓÝX ËÍæÉàÑ Ô¨ÝªÃæ. D E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ÃÝÊÜááÆá AÊÜÃÜ®Üá° ×í¨ÜáÚ¨Ü ÊÜWÜìWÜÙÜ ®Ý¿áPܮܮݰX ÊÜÞvÜÆá ÖæãÃÜqÃÜáÊÜâ¨Üá CíoÃæÔríW… BX¨æ. &ÃÜÊÜáhÝ®… Pæ.Pæã£ì, Ÿ¨ÝËá D ÊÝÃÜ¨Ü ÖÜÇæãà Ë.Ë¿á ±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜá¨Ü ˨ݦìWÜÚWæ PÝÉÓ… ñæWæ¨ÜáPæãívÜí£ñÜᤙ. ±Üä£ì

wÓæíŸÃ… 22 2011

ŸÃÜÖÜÊÜ®Üá° GÃÜvæÃÜvÜá ¸ÝÄ K©¨æ. D ×í¨æ ÊÜáá¨ÜÅ| ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ˨ݪWÜ ®æç£PÜñæ ¿á®Üá° EÚÔ Pæãíw¨Üª ÊÜÞ«ÜÂÊÜá PæÒàñÜÅ, ¨ÜêÍÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá PÝÈÄst ®ÜíñÜÃÜ ¹à©Wæ ¹©ª¨æ. ¨Üáwx¨ÜªÊÜÃÜá ÊÜÞvÜá £¤ÃÜáÊÜ dÝ®ÜÆáÉWÜÙÜÈÉ ÊÜÓÜ᤯ÐÜu ÊÜÃÜ©WÜÙݨÜÃÜã ÖæàWæ ŸÃÜÆá ÓÝ«Ü™. &GÓ….ÆQÒ$¾à®ÜÃÜÔíÖÜ, aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ "ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü' bñÜÅ ¹vÜáWÜvæWæ ÊÜáá®Ü°Êæà ®Üo ÓÜá©à±… ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃæãí©Wæ ÃÝw ÊÜÞwPæãí wÃÜáÊÜâ¨Üá bñÜÅ¨Ü ±ÜÅaÝÃÜPæãRà, CÇÝÉ Fo ÊÜÞvܨæà Ÿí¨Ü ÖÜÔ訆 ÓÜíPÜo©í¨ÜÇæãà GíŸ ŸWæY A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙæàÙÜᣤÊæ. ÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü ÃÝh… Pܱ… QÅPæp…®Ü ÊæàÙæÀáí¨ÜÆã ÓÜ¨Ý ËÊÝ¨Ü WÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ D ®Üo, ¿áÍÜÔÕ®Ü AÊÜáÆ®Üá° ñÜÇæWæàÄÔPæãívÜá ¨ÜáÃÜÖÜíPÝÃÜ©í¨Ü ÊÜ£ìÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár PæãíaÜ ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ¯íñÜá Áãàb Ô¨ÜÃæ ÊÜ꣤iàÊܮܨÜÈÉ ¿áÍÜÓÜáÕ PÜívÝ®Üá.

A©ÆÉ ©¨ÜªÃæ ÓÜá©à±…Wæ AÊÜ®Ü ÊÜñÜì®æÁáà ÊÜ꣤iàÊÜ®ÜPæR ÊÜááÙÜáWÜá¯àÃÜá ñÜí¨ÜÃæ AaÜcÄ ±ÜvܸæàQÆÉ™. &PÝvÜ®ÜãÃÜá ÃÝÊÜáÍæàÐÜ, ÖÜáÈÊÜáíWÜÆ AWÜ鬆 WæÙæ¿á®Ü ®æ®Ü² ®ÜíWÜÙÜ ¨ÜÈÃÉ áÜ ÊÜ ×Ä¿á ¯¨æàì ÍÜPÜ »ÜWÜÊÝ®…ÃÜ PÜáÄñÜá ŸÃæ¨Ü ÇæàS®Ü aæ®Ý°X ÊÜáãwŸí©¨æ. PܮܰvÜPæR A£ ÖæaÜác ÓܨܼÃÜá b¿á bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨Ü »ÜWÜ ÊÝ®… PÜÊÜáÑì¿áÇ… BX A®ÜíñÜ®ÝW…WÜã ÓÝrÃ… ÊÝÂÆã ñÜí¨ÜáPæãqr¨Ü᪠ÓÜáÙÜÛÆÉ™. &®ÜËà®…, aæãàÙÜãÃÜá±ÝÙÜ ¹.¹.Gí.²¿áÈÉ ®Üvæ©ÃÜáÊÜ PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜá±ÝÀá ÖÜWÜÃÜ|¨Ü ¨ÝSÇæWæ ¸æíQ ¹¨Üª ±ÜÅPÜÃÜ |¨Ü ñܯTæ¿á®Üá° ÖÜÙÜÛ ×wÓÜÆá GÇÝÉ ±ÜPÜÒWÜÙÜã ÊÜáÖÝ®ÜWÃÜ Ü ±ÝÈPæ¿áÈÉ Pæç hæãàwÔÃÜáÊÜâ¨Üá ¯gPÜãR ¨ÜáÃÜíñÜ. CíñÜÖÜ ÖÜWÜÃÜ|WÜÙÜ ŸWæY ñܯTæ ®ÜvæÔ, ñܲ³ñÜÓܧÃÜ®Üá° hæçÈWæ PÜÚÓܸæàPÝ¨Ü ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÊÜááSÂÓܧÃæà ñܯTæ¿á®Üá° ÊÜáábc ÖÝPÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ®ÜíŸáÊÜâ¨Ý¨ÜÃã Ü ¿ÞÃÜ®áÜ ™° ? &Gí.hæ.ÃÝgÍæàSÃÜÍæqr™, ¨æãvÜxŸÙÝÛ±ÜâÃÜ bñÜÅÃÜíWܨÜÈÉ DWÜÐærà PÜ|á¡ ¹vÜᣤÃÜáÊÜ ®Üq ÓèÊÜáÂÙÜ ÖÜñæÂ

¿áñÜ°¨Ü ÊÜÃÜ© K© ¨ÜíWÝXÖæãà¨æ. Jí¨æÃÜvÜá bñÜÅWÜÙÜÈÉ Ÿí¨Üá ÖæãàWÜáÊÜ Cí©®Ü ®Üq¿áÃÜá ©{àÃ… ¨ÜávÜáx ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæí¨Üá ÊÜÃÜ© K©¨Ü ®ÜíñÜÃÜ WæãñݤÀáñÜá. DPæ¿á ÓÜÖÜ ÊÝÓÜ ÊÜÞw, AÊÜÞ¿áPÜ ±Ü£°¿á®Üá°™, ÖÝÆáWÜÆÉ¨Ü ÖÜÓÜáWÜãÓÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ ÊÜÞw¨Ü ÊÜÞi ±æäÈàÓܱܳ DWÜÇݨÜÃÜã ±ÜÍÝcñݤ±Ü±Üoár ñܮܰ ±Ü£°™, ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ÓæàÄPæãÙÜÛÈ. &ÃÝhæàí¨ÜÅPÜáÊÜÞÃ…, ¨æãvÜxŸÙÝÛ±ÜâÃÜ ±Ý±Ü¨Ü PæãvÜ ñÜáí¹¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ¨æàÊÜÃÜã PÝ¿ááÊÜâ© ÆÉÊæíŸá¨ÜPæR ÊÜÞPæìqr®Ü ±ÜÙÜ X¨Ü Ãèw ÊæàÆá ÖÜñæ ÓÝQÒ™. »ÜãWÜñÜ ÇæãàPÜ¨Ü AÈUñÜ ¯¿áÊÜá¨Üíñæ ÊÜÞÇæ «ÜÄÔ ÊÜÅñÜ«ÝÄ¿Þ¨Ü ñܮܰ®Üá° ¿ÞÃÜã ÊÜááoárÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá Pæãíw¨Üª ÊæàÆáËWæ BñÜ®Ü ®Üí¹PæÁáà ÊÜááÙÜáÊÝX¨æ. D ÖÜñæ¿á ÊÜáãÆPÜ »ÜãWÜñÜ ±ÜűÜíaܨÜÈÉ PæãÇæ ÊÜÞvÜáÊÝñܯWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÓæíqÊæáíp…WÜÚÆÉÊæíŸá¨Üá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX¨æ. ñÜÊÜáWæ ÖÜñæÂ¿á ŸWæY Wæ㣤¨ÜªÃÜã ÊÜÞi ÍÝÓÜPÜ ÊÜÞPæìp… ¨æàË ÊÜáñÜᤠ±ÝÈPæ ÓܨÜÓæ AÊÝÌÀá


Áãí©Wæà ñæÃæ©vÜáñݤ®æ : "¨æàÍÜ¨Ü GÃÜvÜ®æ A£ ¨æãvÜx iÇæÉ ÇæàÖ…®ÜÈÉ QñÜᤠ£®Üá°ÊÜ ŸvÜñÜ®Ü. PÝÃÜ| CÈÉ ÊÜÐÜì¨Ü Gíoá&JíŸñÜᤠ£íWÜÙÜáWÜÙÜ PÝÆ BÊÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáígá. CÃÜáÊÜ ÊÜáãÃæà £íWÜÙÜÈÉ ¨Üáw¨ÜáPæãÙܸ Û àæ PÜá. H®Ý¨ÜÃàæ ®Üá! A±ÜÃã Ü ±ÜPRæ ŸÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÝÔWÜÄWæ C¨Üá ÓÜí»ÜÅÊáÜ . B¨ÜÃæ ÇæàÖ…Wæ Cí¥Ü A±ÜÃÜã±Ü¨Ü SáÑWÜÙÜã CÆÉ™. A¨Üá ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜêÑr¿á ÊÜáÃÜá»ÜãËá. GÆÉ C¨Ü㪠CÆɨÜíñÝ¨Ü ´ÜÆÊÜñݤ¨Ü ®æÆ.' ±ÜÅÊÝÓÜ PÝƨÜÈÉ HPÝíX¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ËÎÐÜr A®Üá»ÜÊÜÊܮܰ ¯àvÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã ÓÜÊÜÞ®Ü ÊÜá®ÜÓÜR Óæ°à×ñÜÃæãí©Wæ ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜágÊæà ¸æàÃæ. ±Üv¿ æ ááÊÜ A®Üá»Ü㣠¼®ÜÊ ° ݨÜá¨Üá. ÓÜñܯWæ Aí¥Ü ÓÜSÂÊÜä Æ¼Ô ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü ÓÜíñÜÓÜÊÜ®Üá° ÖæbcÔ¨æ. ŸÖÜáÍÜ@ ®Ü®Ü° AÊæáÄPÝ ÊÜáñÜᤠDi±…r ±ÜÅÊÝÓܨÜÈÉ ®Ü®æã°í©Wæ QÄ¿á ËáñÜÅÃÜ ¨ÜívÜá CÃÜ©¨ÜªÃæ B ±ÜÅÊÝÓÜWÜÙÜá PܥܮÜÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉÊæí¨Üá PÝ|áñܤ¨æ. D PÜê£Wæ A¥Üì±Üä|ì ÊÜáá®Üá°w ŸÃæ©ÃÜáÊÜ WæÙæ¿á hæãàX ÖæàڨݪÃæ : ÓÜñÂÜ ÊÜáã£ì ŸÃæ©ÃÜáÊÜ D ±ÜÅÊÝÓÜ PÜ¥®Ü Ü K©¨Ü ÊæáàÇæ ®ÝÊÜâ AÈÉ ÖæãàX ±ÜvÜPæãÙÜÛŸÖÜá¨ÝX¨Üª®Üã° CÇæÉà A®Üá»ÜËÔ¨ÜÐÜár ÓÜíñæãàÐÜÊÜä BX¨æ. ÓÜ|¡ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üã° ¹vܨæà, Jí©ÐÜãr Óܱæ³Áá¯ÓܨÜíñæ AÊÜÃÜá D ±ÜÅÊÝÓÜ¨Ü PÜñæ¿á®Üá° ŸÃ橨ݪÃæ. Pܮܰ vÜ¨Ü AñÜáÂñܤÊÜá ±ÜÅÊÝÓÜ PܥܮÜWÜÙÜ ÓÝÈ®ÜÈÉ ¯ÆáÉÊÜ PÜê£ C¨Üá. ñæàgÔÌ ŸÃÜÖܨÜÈÉ ´ÜÙÜPÜR®æ ËáíaÜᣤ¨Üª ñÜÊÜÞÐæ, JÙÜ®æãàoWÜÙÜá CÈÉÊæ. ±ÜñÜÅPÜñÜì ŸÃæ ÊÝWÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÊÝX ÖÝgÄÃÜáÊÜ PÜáÖÜPÜ, Ô¯PÜñæ ÊÜáñÜᤠGÆÉ Wæ㣤Êæ GíŸ AÖÜíPÝÃÜ CÈÉ ÊÜÞ¿á ÊÝX¨æ. WæÙæ¿á ÓÜñÜÂÊÜáã£ì D ±ÜâÓܤPÜ K©Ô ÊÜáñܤÐÜár ÖÜ£¤ÃÜÊÝX¨ÝªÃæ. ±ÜÅÊÝÔÁ㟺®Ü Óܳí¨Ü®ÜPæR ÖÜÆÊÜâ Ëá£WÜÚÊæ. A¨Üá GÐærí¨ÜÃÜã ±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ GíŸ ÓÝÊÜޮܠA¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ PæàÚ¨æªàÊæ. C¨Üá ¯gËÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ GÐæãrà ÓÜÆ ÓܧÚà¿á ±ÜÅ£»æWÜÙÜá ¨ÝSÆá ÊÜÞvÜ¨Ü ÓÜãPÜÒ$¾WÜÙÜ®Üá° ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅÊÝÓÜ PܥܮÜWÜÙÜá ¨ÝSÈÔÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®ÝÊÜâ WÜÊÜá ¯ÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. Aí¥Ü Jí¨Üá ±ÜÅÊÝÓÜ PÜ¥®Ü Ü ÇæàÖ…& ÆvÝP…. Cí¥Ü Jí¨Üá ±ÜÅÊÝÓÜÊÜ®Üá° ®ÜÊÜáWÜã ÓÝPÝÒñÜRÄst ÓÜñܯWæ «Ü®ÜÂÊݨÜWÜÙÜá. A¨Ü®Üá° ñܲ³ÓÜÆá ¿á£°ÓÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá BñÜíPÜPæR PÝÃÜ| ÊÝX¨æ. ±æäÈàÓÜÃÜá C®Ý°¨ÜÃÜã ±ÝñÜQ ÃÜá¨Üů Wæãí¨Üá WÜ£ PÝ~ÓÜÈ. &±ÜÙܯ¿á±Ü³, ÃÝOÝÔíW…±æàpæ ÓÜêÑr 841ÃÜ ÓÜíbPæ¿á ®ÝÆR®æà ±Üâo¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜo ÊÝXÃÜáÊÜ ""DÓÜãÄ®Ü ÖÜáñÝñܾÃÜ PÜ¥æ'' K© PÜOÝ¡ÈWÜÙÜÈÉ ¯àÃÜá i®ÜáXñÜá¤. ÓÝÌñÜíñÜÅÂPÝRX ñÜÊÜá¾ ±ÝÅ|ÊÜ®æ°à ±Ü|QRor AÈÉ®Ü ÓÜã¿áì®ÝÃÝ¿á| ÃÝÊ… AÊÜÃÜ ±Ü£° WæãàËí¨ÜÊÜá¾ WÜívܯWæ ¯àw¨Üª ´ÝÔ ÎPæÒ¿á®Üá° ñܲ³ÓÜÆá ®Üvæst ±ÜÅ¿áñÜ° K© G¨æ¿ÞÙܨÜÈÉ ÓÜ|¡Wæ ÓÜíPÜoÊÝ¿áᤙ. &ÃÝZÊæàí¨ÜÅ, ÎÊÜÊæãWÜY »Ü¨ÝÅÊÜ£¿á AQR PÜÙÜÛÃÜ ŸWæX®Ü ÊÜÃÜ© aæ®Ý° X¨æ. CÈÉ®Ü ÃæçÓ…ËáÇ… ÊÜÞµ¿Þ¨ÜÊÜÃÜá ®ÜvæÓÜá £¤ÃÜáÊÜ ÇæË AQR ¨Üí«æ¿á ŸWæWæ ¯ÊÜá¾ ÊÜÃÜ©WÝÃÜ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÞ×£ ÓÜíWÜÅ×Ô ŸÃ橨ݪÃæ. ËáÇ…®Ü ÊÜÞÈàPÜÃæãí©Wæ ÐÝËáàÇÝXÃÜáÊÜ A—PÝÄWÜÙÜ PÜáÄñÜá ŸÃ橨ܪÃæ a毰ñÜᤙ. &ÓÜíñæãàÐ…, ÎÊÜÊæãWÜY WܨÜWÜ¨Ü ÆíaܸÝPÜ wÊæçGÔ³ ÓÜáÃæàÍ… ÊÜáÓÜ㣠ŸWæY ŸÃ橨Ü᪠K© SáÑ¿ÞÀáñÜá. CÈÉWæ Ÿí¨Üí©¯í¨ÜÆã hÝ£ ÃÝg PÝÃÜ|¨Ü ®æÃÜÚ®ÜÈÉ ÖÜvÜ¸æ ¨Üí«æ ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ DñܮܮÜá° iÇÝÉ ±æäÈàÓÜá ÊÜÄÐÝu— PÝÄ ÃÜËPÜáÊÜÞÃ… ®Ý¿áP… C®Ý°¨ÜÃÜã ¨ÜãÃÜËvÜÈ. &CÇÝTÝ ÔŸºí©, WܨÜWÜ

wÓæíŸÃ… 22 2011

21 PܮܰvÜ¨Ü BwÁãà PæÓæp…

ÇæãàPÜPæR CÊÜÃÜá PÝÈpÝrWÜ A¨ÜÃÜ ÊÜÞÃÜáPÜpær PæàÊÜÆ Ô®æÊÜÞ XàñæWÜÙÜá, »ÝÊÜXàñæ WÜÙÜá, hÝ®Ü±Ü¨Ü XàñæWÜÚWÜÐærà ÔàËáñÜÊÝXñÜᤙ. A¨ÝWÜÇæà D PæÒàñÜŨÜÈÉ "ÆÖÜÄ' ÓÜíÓæ§ HPÜÜÓÝÌÊÜá ÊæáÃæ©ñÜᤙ. AíñÜÖܨæãí¨Üá ÓÜíÓ槿á G¨ÜáÃÜá ÖæãÓÜ ÓÜíÓæ§ ¿á®Üá° ÖÜáoár ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÊÜÞñÝX ÃÜÈÆÉ™. BX®Üã° ¹ÔÃÜPܤ¨Ü ñÜÃÜá|ÃÝ¨Ü CÊÜÃÜá AíñÜÖܨæãí¨Üá ÓÝÖÜÓÜPæR Pæç ÖÝQ BÃÜí¼Ô¨Ü᪠"AÎ̯ BwÁãà ÓÜíÓæ§'. CÊÜÃÜá BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Ü "®ÜÆÉ ñÜíWݨæàË' GíŸ ÖÜÄPÜ¥æ¿á PæÓæoár ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ ÓÜã±ÜÃ… ×p…. B ®ÜíñÜÃÜ CÊÜÃÜá Pæç ÖÝQ¨æªÇÝÉ b®Ü°Êæà. ÖÝWÝX PæÓæp… PæÒàñÜÅ©í¨Ü CÊÜÃÜá Ô®æÊÜÞ ¯ÊÜÞì| PæàÒ ñÜÅPã Ü R ÆWæY CorÃáÜ . ÊÜÞw¨Ü Êæã¨ÜÆ Ô®æÊÜÞ "hæãàX' CÊÜÃÜ hæãàÚWæ ¿á®Üá° ñÜáí¹ÔñÜᤙ. C¨ÜÄí¨ÝX B bñÜÅ¨Ü ¯¨æàì ÍÜPÜ ±æÅàÊÜå… ÊæáàÇæ CÊÜÄWæ GÈÉÆÉ¨Ü ®Üí¹Pæ. ±æÅàÊÜå… A¼®Ü¿á ÊÜáñÜᤠ¯¨æàìÍܮܨÜÈÉ "²Å࣠HPæ »ÜãËá ÊæáàȨæ' bñÜÅ ¯ËáìÓÜÆá ÊÜááí¨Ý X¹orÃÜá. D bñÜÅ ¯ÊÜÞì|©í¨Ü CÊÜÄWæ B¨Ü ®ÜÐÜr AÑrÐÜrÆÉ™. Êæáç ÊæáàÇæ PæãàqWÜÙÜ ÇæPÜR¨ÜÈÉ ÓÝÆ GÙæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. ÊÜÞw¨Ü ÓÝÆ £àÄÓÜ Çæí¨Üá CÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ ®Üí¹¨Ü᪠BwÁãà PæÓæp… ÊÜÂÊÜÖÝÃÜÊÜ®æ°à. D ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ Pæç ×w©¨ÜªÄí¨ÜÇæà Ÿ¨ÜáQ®Ü £ÃÜáWÜ~¿áÈÉ ÊÜáñæ¤ ÊæáàÇæ ŸÃÜÆá ÍÜÅÊÜá ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ… AÈ¿ÞÓ… AÎ̯ ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…. A¨Üá GíŸñܤÃÜ ¨ÜÍÜPÜ¨Ü ÊÜá«Ü»ÝWÜ. AÎ̯ ÃæPÝwìíW… ÓÜíÓæ§ BÃÜí¼Ô¨Üª ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…, ÖæàWݨÜÃÜã ÊÜÞw BÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà ×p… BWÜáÊÜ PæÓæp… ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá ÁãàbԨܪÃÜá. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà PܮܰvÜ¨Ü PæÓæp… ÇæãàPܨÜÈÉ Ô®æÊÜÞ XàñæWÜÙÜá ¸æàwPæ PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÊÜâ. »ÝÊÜXàñæWÜÙÜ®Üá°™ PæàÙÜáÊÜÊÜÃÜá PæàÊÜÆ ®ÜWÜÃÜ ±ÜŨàæ ÍÜPÐ RÜ àræ ÔàËáñÜÊÝX¨Üê áÜ . C®ÜáÚ° ¨Ü¨áÜ ª hÝ®Ü ±Ü¨Ü ÇæãàPÜ. AÐæãr£¤WÝWÜÇæà hÝ®Ü±Ü¨Ü ÍæçÈ¿á ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá ÖÝvÜáWÜÙÜá PæÓæp… ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÖæãÃÜ Ÿí©¨ÜªÊÜâ. ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…Wæ ñÜÊÜá¾ ÓÜíÓæ§Àáí¨Ü C¨æà ÊÜÞ¨ÜÄ¿á PæÓæp… ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨ÜÃæ ±ÜÅÁãàg®ÜËÆÉÊíæ Ÿá¨Üá A¥ÜìÊÝXñÜᙤ . B ÊæàÙæ ¿áÈÉ CÊÜÄWæ ÖæãÙæ¨Ü¨Ü᪠ÖÜÄPÜ¥Ý PæÒàñÜÅ™. D Öæ㣤WÝWÜÇæà QàñÜì®Ý PæÒàñÜŨÜÈÉ ÃÝhÝ ¨ÜÂíñÜ ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨Üª TÝÂñÜ ÖÜÄPÜÜ¥Ý Ë¨ÝÌíÓÜ WÜáÃÜá ÃÝgáÆá ®Ý¿ááx AÊÜÃÜ®Üá° J²³Ô, AÊÜÃÜ A¨Üá½ñÜ PÜísÜ©í¨Ü ÖæãÃÜÖæãËá¾¨Ü "®ÜÆÉ ñÜíWݨæàË' GíŸ ÖÜÄPÜ¥¿ æ á®Üá° ÃæPÝwìíW… ÊÜÞwÔ, PæÓp æ …

ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ ¹orÃÜá. ©®Ü ¸æÙÜWÝWÜáÊÜâ¨ÜÃæãÙÜWæ A¨Üá ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ ÓÜã±ÜÃ… ×p…! ×àWæ, ÃÝg嬆 BwÁãà PæÓæp… ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ »ÜgìÄ ¿áÍÜÔÕ®æãí©Wæ ±ÜÅÊæàÍÜ ±Üvæ¨Ü ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ… ¸æÙæ¨Üá Ÿí¨Ü ÖÝ©¿áã PÜãvÜ ÓÜáƻܨݪXÃÜÈÆÉ™. ÊÜáãÆñÜ@ bPÜRŸÙÝÛ±ÜâÃܨÜÊÜ ÃÝ¨Ü CÊÜÃÜ ñÜí¨æ ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü ÖÜ©®æç¨Ü®æà ÊÜ¿á ÔÕWæà ¸æíWÜÙÜãÄWæ Ÿí¨Üá Ÿ¨ÜáPÜá PÜqrPæãívÜÃÜá. B¦ìPÜÊÝX Ô§£ÊÜíñÜÃÝXÃÜÈÆÉ™. ¨æãvÜx ÊÜáWÜ ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…ÃÜ®áÜ ° ¹.PÝÊÜå…ÊÜÃWæ ã Ü K©Ô¨ÜÃ,æ QÄ¿á ÊÜáWÜ PÜêÐÜ¡±ÜÅÓݨ…Wæ ´ÝÊÜáìÔ PæãàÓÜáì

ÓÜárwÁãàWæ Ÿí©¨Üª ¯¨æàìÍÜPÜ ±æÅàÊÜå…Wæ AÊÜñÜᤠbñÜÅ¨Ü ¯ÊÜÞì±ÜPÜ B®Üí¨Ü ÓæãWÜƨ… ÖÜ| Öæãí©ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÜªÄí¨Ü B bñÜÅ¨Ü ¯ÊÜÞì| ®æ®æWÜá©Wæ ¹ñÜᤙ. bñÜÅ Pæç ñܲ³¨ÜªÄí¨Ü ñÜÇæ ÊæáàÇæ Pæç ÖæãñÜᤠPÜáÚñÜ ±æÅàÊÜå…Wæ «æç¿áì ñÜáí¹¨Ü ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…, ¸æàÃæ ÓܸæjQr®Ü ÊæáàÇæ bñÜÅ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ñÝÊÜâ ÖÜ| ÖÜãvÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàڨܪÃÜá. BWÜÇæà ±æÅàÊÜå…®Ü hæãàÚWæÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí©¨Ü᪠PܮܰvÜ¨Ü ÓÜã±ÜÃ… ×p… bñÜÅ "hæãàX'¿á Ôð±…r™. ±æÅàÊÜå… ¸ÝÀáí¨Ü D PÜ¥æ PæàÙÜáñܤÇæà bñÜÅ ¯ËáìÓÜÆá ¯«ÜìÄst ÃÝÊÜå… ±ÜÅÓݨ…, A¨ÜÃÜ ®Ý¿áPܮܮݰX ÎÊÜ|¡®Ü®Üá° J²³Ô ¹orÃÜá. bñÜÅ ¹vÜáWÜvæ¿ÞX ÃÝhݨÜÂíñÜ »ÜgìÄ ¿áÍÜÓÜáÕ PÜívÜá ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…ÄWæ Jí¨æà PÜí£®ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá BÃæàÙÜá Pæãàq ÃÜá±ÝÀá¿á ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãqrñÜᤙ. "hæãàX'¿á ®ÜíñÜÃÜ ±æÅàÊÜå… ¯¨æàì ÍÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ ŸÖÜ ÙÜÐÜár »ÜÃÜÊÜÓæ Coár Pæãíw¨Üª ÃÝÊÜå… ±ÜÅÓݨ…, ÊÜááí¨æ BñÜ®Ü ¯¨æàìÍÜ®Ü ÊÜáñÜᤠ®Ý¿áPÜñŲ̈ÜÈÉ "²Å࣠HPæ »ÜãËá ÊæáàȨæ' bñÜÅ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B bñÜÅ¨Ü ¯ÊÜÞì|PæR ÓÜáÊÜÞÃÜá Gíoá Pæãàq¿áÐÜár ÖÜ|ÊÜ®áÜ ° SaÜáì ÊÜÞw¹orÃáÜ . B bñÜÅ ¹vÜáWÜv¿ æ ÞX ¦ÁáàoÃ… ¯í¨Ü ÊÜáãÃæà ©®ÜPRæ GñÜí¤ WÜw¿ÞWÜᣤ¨íªÜ ñæ ÃÝÊÜå… ±ÜÅÓݨ… ¹à©Wæ ¹¨Ü᪠¹qr¨ÜªÃÜá. BÊÜÃæËWÜã AÊÜÃÜá ¨Üáw¨Ü¨Üª®Üá° D bñÜÅ¨Ü ÊÜáãÆPÜ PÜÙæ¨Üá Pæãíw¨ÜªÃÜá. ÆPÜÒWÜorÇæ ÓÝÆ¨Ü ÖæãÃæ CÊÜÃÜ ÖæWÜÈWæàÄPæãíwñÜᤙ. D ®ÜÐÜr ñÜáí¹ PæãÙÜÛÆá ®Üo ±æÅàÊÜ兮ܮÜá° ÖÝQPæãívÜá "hæãñæWÝÃÜ' bñÜÅ ¯ËáìÔ¨ÜÃÜá, A¨Üã Pæç ×w¿áÈÆÉ™. AÈÉWæ PܮܰvÜ bñÜÅ gWÜ£¤®ÜÈÉ AÎ̯ Óæãà¨ÜÃÜÃÜ PÜñæ ÊÜááXÀáñÜá Gí¨æà GÆÉÃÜã £Ú©¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÓÜ©ªÆɨæ ñÜÊÜá¾ ÃæPÝwìíW… ÓÜárwÁãà PÜvæWæ ÊÜáñæ¤ WÜÊÜá®ÜPæãor ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…, ¯«Ý®Ü ÊÝX ®ÜÐÜr¨Ü ÖæãÃæÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨ÜÃÜá. bñÜÅ Êæäí¨Ü®Üá° ¯ËáìÓܸæàPæí¨ÜÃæ væçÃæPÜrÃ… ÖæÓÜÃÜá ÊÜááSÂÊÜÆ,É bñÜÅP¥ Ü æ ÓÜñ¿ ÌÜ ááñÜÊÝXÃܸàæ PÜá, A¨Üá g®ÜÄWæ ñÜÆá±ÜâÊÜí£ÃܸæàPÜá GíŸ ÓÜñÜÂÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãívÜÃÜá. ÖÝWÝX ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ…XàWÜ PÜást Pæãàpæ¿á®Üá° ÊÜáñæ¤ PÜoárÊÜ ÖÜáÊÜá¾ÓÜáÕ™.

Pæãàpæ PæãÙæÛ Öæãà¨ÜÃÜã ÊÜáñæ¤ PÜoárÊÜ ÖÜáÊÜá¾ÓÜáÕ™...

ÓÜêÑr 841ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ÎÊÜÊæãWÜY¨Ü w±æäà ÊÜÞ®æà gÃ… ©®æàÍ…PÜáÊÜÞÃ… ÓÜÌ×ñÝÓÜQ¤, »ÜÅÐÝraÝÃÜ©í¨Ü AÈÉ®Ü ®èPÜÃÜÃÜ®Üá° ×íw ×±æ³ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá B[ÝñÜ PÝÄ ÓÜíWÜ£. DñÜ »ÜÅÐÜr®æí¨Üá ÓݹàñݨÜÃÜã ÊÜáí£Å AÍæãàP… ¿ÞPݨÜÃÜã ÓÜ×ÔPæãíw¨ÝªÃæ GíŸá¨Üá A¥ÜìÊÝWÜᣤÆÉ™. &ÊæãàÖÜ®…PÜáÊÜÞÃ… ÊÜÞË®ÜPÜãwWæ, £à¥ÜìÖÜÚÛ bñÜŨÜáWÜì¨Ü EÓÜá¤ÊÝÄ ÊÜáí£Å AÓæã°àqPÜÃ… ÊÜÃÜ© K©¿Þ¨ÜÃÜã ñÜÊÜá¾ ÊÜñÜì®æ £©ªPæãÙÜÛÈ. ñÜÊÜáXÃÜáÊÜ gÊÝ¸ÝªÄ AÄñÜá iÇæÉ¿á A¼ÊÜê©œWæ B¨ÜÂñæ PæãvÜÈ. A¨ÝWÜ©¨ÜªÃæ ÊÜááí¨æ ¨ÜáWÜì¨Ü g®ÜÃæà ¹à©XÚ¨Üá CÊÜÃÜ®Üá° iÇæÉÀáí¨Ü ÖæãÃÜ WÜor ¸æàPÝ©ñÜá. &ÖÜí±Ü|¡™, ÖæãÓܨÜáWÜì

PæãwԨܪÃÜá. ¨æãvÜx ÊÜáWÜ ¸ÝÂíQíW… PæÒàñÜŨÜÈÉ ®èPÜÄ ÓæàÃÜ ¸æàPæíŸ ¨ÜãÃÜ¨Ü BÓæ¿á㠱ܨܾ ®Ý»ÜÃÜ ÊÜá®Ü¨ÝÙܨÜÈÉñÜᤙ. ñÜí¨æ¿á ¯ÄàPæÒ ÖÜáÔ ÊÜÞw¨Ü ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ… Ÿ¨ÜáQ®Ü A¯ÊÝ ¿áìñæÀáí¨Ü E¨æãÂàWÜPRæ ÓæàĨÜ᪠ÆÖÜÄ ÓÜíÓ槿áÈÉ. WÝí—®ÜWÜÃÜ¨Ü BwÁãà ËÐÜ®…®ÜÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà BwÁãà ÊÜÞÃÜáPÜpær¿á BÙÜ& AWÜÆ £Ú©¨Üª ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ… ÊÜááí¨æ ñÝÊæà ÓÜÌíñܨæãí¨Üá BwÁãà ÃæPÝ wìíW… ÓÜíÓæ§ ÖÜáoár ÖÝPÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá PÜíw¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ PÜ®ÜÓÜá ®Ü®ÜÓÝWÜáñܤ¨Ý GíŸ ihÝnÓæ¿á ÈÉÃÜáÊÝWÜÇæà 1984®æà CÓÜË¿á BÓÜá±ÝÔ®ÜÈÉ ÆÖÜÄ ÓÜíÓ槿á PæÆÓÜ©í¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Ü ÃÝÊÜå… ±ÜÅÓݨ…, Óæãà¨ÜÃÜ PÜêб ¡Ü ÅÜ Óݨ… hæãñæ ÓæàÄ 1985 ÃÜÈÉ AÎ̯ ÃæPÝwìíW… PÜí±æ¯ BÃÜí¼Ô ¹orÃÜá. ×àWæ AaÝ®ÜP… BX ÓÜÌíñÜ ÃæPÝwìíW… ÓÜíÓæ§ BÃÜí¼Ô¨Ü ÃÝÊÜå…±ÜÅÓݨ… B ®ÜíñÜÃÜ ×í£ÃÜáX ®æãàvÜÇæà CÆÉ™. "®ÜÆÉ ñÜíWݨæàË' PæÓæp…®Ü ®ÜíñÜÃÜ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Ü A¨æà ÓÜÃÜ~¿á "¼àÊÜáËg¿á', "ÃÝgÍæàSÃÜ ËÇÝÓÜ' ÖÜÄPÜ¥æ PæÓæoárWÜÙÜá CÊÜÃÜ Pæç ×w¨ÜÊÜâ. B ®ÜíñÜÃÜ ÖæãÃÜ ñÜí¨Ü ÊÜÞÓÜrÃ… ×ÃÜ|¡¿á®ÜÊÜÃÜ "®ÜvÜá¹à© ®ÝÃÝ¿á|' ®ÝoPÜÊÜä »ÜgìÄ ¿áÍÜÓÜáÕ ñÜí¨Üá PæãqrñÜᤙ. D ÊæàÙæWÝWÜÇæà Ô®æÊÜÞ ÖÝvÜáWÜÙÜá CÊÜÃÜ ÓÜárwÁãà¨ÜÇæÉà ÃæPÝwìíW… BWÜᣤ¨Ü᪠¨ÜÄí¨Ü Ô®æÊÜÞ PæÒàñÜŨÜÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áÊÜä CÊÜÄ WÝXñÜᙤ . "ñÜáío' bñÜÅ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜ ÃæPÝwìíW…Wæ

&ÆQ¾àÓÝWÜÃÜ ÓÝÌËáWèvÜ

»ÝÊÜ®Ý ±ÜÅPÝÍÜ®Ü¨Ü ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá

aÜÆí PÝÊÜáÃÝg ÊÜÞWÜì A¯Ç… ÇÝv… ÊÜáñÜá ¤ ®ÜÆÊÜñÜᤠPÜÙÜÛÃÜá ÊÜÞoWÝ£ ÓܱÜì ÓÜíŸí«Ü w PÜí±Ü¯ ¨ÜíWæ¿á ©®ÜWÜÙÜá pæçÊÜå… ±ÝÓ… ¯à ×íWÜ ®æãàvܸÝÂvÜ ®Ü®Ü° ÖæàÚ ÖæãàWÜá PÝÃÜ| ÊÜÞívæãàË WÝí— ÖÜñæ ÊÜáñÜᤠWæãàvæÕ ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… I ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… II ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… III

100.00 250.00 100.00 175.00 175.00 250.00 150.00 150.00 160.00 150.00 125.00 150.00 100.00 125.00 125.00

¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… IV ¸ÝoÊÜå… IoÊÜå… V ÆÊ…ÆËPæ IV TÝÓ…¸Ýñ… 2003 ×ÊÜÞÆ¿á®… ŸÉívÜÃ… ÊÜááÔÉí PÜí±Ü¯ B´… ËÊæá®… Cí©Ãæ¿á ÊÜáWÜ ÓÜíg¿á ÊæáàgÃ… ÓÜí©à±… ÖÜñ栱ݲWÜÙÜ ÇæãàPܨÜÈÉ WÝv… ´Ý¨ÜÃ… ¸ÝÉ$ÂP… ´æùvæà JÊÜápÝì

150.00 150.00 150.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 150.00 200.00 150.00 125.00 100.00


22

ñÝÚ ÖÜÄ©¨æ!

ÁãÙÜPÜãR ¹oárPæãíw¨ÜªÃÜá. ®Üq ÍÜáÅ£ ÊÜáñÜᤠ¯¨æàì A¨æà AÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ÍÜPÜ ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… A—PÜêñÜ Êæã¨ÜÆ ñܱÜâ³™. ÊÝX ¸æà±Üìqr¨ÝªÃæ. DWæY ×àWæ ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ¸æíWÜ ÊÜáñÜᤠÍÜáÅ£¿á PÜáoáíŸ ÙÜãÄ®Ü Pèoáí¹PÜ ®Ý¿ÞÆ ¨æãÙÜPæR GíqÅ ±Üvæ¨Ü ¿á¨ÜÈÉ CŸºÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ aÜí¨ÝÅaÝÄ, BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¿áᣤ¨Üª Ëaæfà¨Ü®Ü¨Ü PæàÔWæ ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ÊÜááí¨æ A£ ®Ý¿ÞÆ¿á¨Ü A—PÜêñÜ Ë®Ü¿á ±ÜŨÜÎìÓÜᣤ¨Üª™. ÊÜáá¨æÅ ¹©ª¨æ. ÖÝWÝX ®Üq ®ÜíñÜÃÜ ¯«Ý®ÜÊÝX ÍÜáÅ£¿á ÍÜáÅ£ DWÜ ®Üvæ¨Ü¨æªà ¨ÝÄ. ËÍÝÌÓÜ WÜÚÔ¨Ü. ÊÜáÖæàí BPæWæ ¨ÝÄ ñæãàÄÓÜÆá ¨ÜÃ… G¨ÜáÄWæ DñÜ ÍÜáÅ£ ŸWÜÆÇæÉà C¨Ýª®æ ¨ÜáÃÜáÙÜ ¿á®Üá° "APÜR' Gí¨æà PÜÃæ¿áá aÜí¨ÝÅaÝÄ. Êæábc ÊÜá¨ÜáÊæ £¤¨Ü᪨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá DñÜ aÜí¨ÝÅaÝÄ ¿Þ¨Ü ÍÜáÅ£ DWÜ ÃÝhÝÃæãà ®Ü®Üá° ®Üí¹¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ ÐÜÊÝX D ×í¨æ ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… PÜqr¨Üª ñÝÚ¿á®Üá° I®Ý£ aÜí¨ÝÅaÝÄ ñæÃæÊÜáÃæ¿áÈÉ ÊÜÞw¨æªà ÖÜĨÜáPæãíw¨ÝªÙæ. ¸æàÃæ. ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ÊÜá®æ¿áÈÉÆÉ¨Ü ÊæàÙæ¿áÈÉ ÍÜáÅ£ ÊÜáñÜᤠÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ®ÜvÜá訆 PÜÆÖÜ ÊÜáÙÜÛ®Üíñæ ÊÜá®æ ÖæãPÜáR£¤¨Üª DñÜ Êæã¨ÜƸÝÄWæ Cí¨Üá ¯®æ¿ ° á¨ÜÆ™É . AÊÜÃÜ ŸÓÜÊàæ ÍÜÃÌ ®Ü WÜ ÃÜ ¨ Ü Ü ÊÜá®æ ÍÜáÅ£Wæ hÝ£¿á ÓæíqÊæáíp… ÖæàÚ ñÜÇæ¿á ÁãÙÜPæR DWæY ÊÜáãÃÜãÊÜÃæ ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ PÝWæ ÆQÒ$¾àÓÝWÜÃÜ ÓÝÌËáWèvÜ ÖæãPÜRíñæ aÜí¨ÝÅaÝÄ GíŸ A®ÝÖÜáñÜPÝÄ ®ÜáXY ¨ÝWÜÇæà A¨Üá ¯QR¿ÞXñÜᤙ. "aÜÆ®ÜbñÜÅ¨Ü ¯¨æàì ÍÜ®Ü PÜÈ¿ááñæ¤à®æ, ¯àÊæà ®Ü®ÜWæ WÜáÃÜá' Gí¨æÇÝÉ ÊæáàÇæ IÓÜá Cqr¨Üª™. B ÊæàÙæWÝWÜÇæà ÃÝgQà ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ÊÜááí¨æ ±æàw¨Üª DñܮܮÜá° ¯¨æàì ¿á¨Ü ÖÜáaÜác AíqÔPæãívÜá FÃÜãÃÜá AÇæ ÍÜPÜ ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ñÜáÓÜá ÖæaÝcXÁáà ÖÜbcPæãíw ¿áᣤ¨Üª ÍÜáÅ£ ÊÜáñÜᤠÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ®ÜvÜáÊæ bPÜR ¨ÜªÃÜá. ÖÝWÝX ÊÜíaÜPÜ aÜí¨ÝÅaÝÄ¿á®Üá° ÊÜá®æ ¨æãí¨Üá AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü Qw Öæ㣤PæãíwñÜᤙ. CíñÜÖܨæãí¨Üá AÓÜÊÜÞ «Ý®Ü¨Ü ÖæãWæ¿á®Üá° ÊÜáÖæàí ¨ÜÃ… ÊÜáñÜᤠÍÜáÅ£ ±ÜÃÜÓܳÃÜ PÜáÚñÜá aÜbìÔ ÓÜıÜwÔ PæãÙÜÛŸÖÜá©ñÜᤙ. AÐæãr£¤WÝ WÜÇæà ÍÜáÅ£¿á ñÜÇæ¿áÈÉ ÊÜáÖÜñܤÃÜ ÃÝgQà¿á »ÜË ÐÜÂÊÜ®Üá°, ÓÜñÜñÜ Óæãàȯí¨Ü bñÜÅÃÜíWܨÜÈÉ AÊÜPÝÍÜ PÜÙæ¨Üá Pæãíw¨Üª ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… hæãñæ X®Ü ÊÜááí©®Ü ×à®Ý¿á Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ñܮܰ¨æà ÃÜÓÜÊÜñݤ¨Ü 73

...PæãvÜáÊÜ ÖæãvæñÜ ¨æãvÜx¨Üá

B¨ÜÃæ C¨æÆÉ ®Üvæ¿ááÊÜ Öæ㣤Wæ D ®ÜÃÜÓÜÊÜá¾ij Ÿí©ÃÜᣤ¨ÜªÙÜÆÉ™? BPæ ÖÜávÜáX¿á®Üá° ®æãàvÜÆá Ÿí¨Ü ¹àWÜÃÜ ñÜÇÝÐÜá&ñÜÃܨÜã¨Üá ÊÜÞw ¹vÜᣤ¨ÜªÙÜá. D PÜáoáíŸ GÈÉ¿á¨Üá? DWÜ Ÿí©ÃÜáÊÜÊÜÃæÆÉ ¿ÞÃÜá? ÊÜá«Ü嬆 ÓæãÓæÁáàPæ Ÿí©ÆÉ™? ÊÜá®æ¿áÈÉ H®Ý¨ÜÃÜã APÝÆ¨Ü ÊÜáêñÜáÂWÜÙÝXÊæÁáà? BX¨ÜªÃæ H®Üá PÝÃÜ|? BÔ¤ GÑr¨æ? »ÝWÜ B¨ÜÃæ D ÖÜávÜáWܯWæ GÐÜár EÚ¿ááñܤ¨æ? CÊÜ®Ü ÊÜÃÜÊÜÞ®ÜÊæà®Üá? ¿ÞPæãà ÔWÜÃæàq®Ü ÊÝÓÜ®æ ŸÃÜᣤ¨Üªí£ñܤÆÉ™? ®Üvæ¿ááÊÝWÜ ¿ÞPæ hæãàÆáñݤ®æ? Êæã¨ÜÈí ¨ÜÆã ×àWæà ñæÙÜÛWÝ? ¸æàÃæ PÝÃÜ|˨æ¿Þ? ×àWæ ÊÜÞñÜáÊÜÞ£®ÜÇæÉà ®ÜãÃæíoá ±ÜÅÍæ° PæàÚ ®ÜÊÜá¾ ÖÜávÜáXWæ CÊÜ®Üá ÓÜÄ¿Þ¨Ü WÜívÜ Öè¨æãà AÆÉÊæäà, PæãvÜÈPæR B ÊÜá®æ ÓÜĿިܨæãªà AÆÉÊæäà? WÜíw®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ J²³Wæ ÓÜãbÓÜáÊÜâ¨ÜPæR Êæã¨ÜÇæà ®ÜÃÜÓÜÊÜá¾ij ""Öæà, ®ÜÊÜá¾

wÓæíŸÃ… 22 2011

ÖÜávÜáXWæ DvÜÆÉ ¹vÜá'' Gí¨Üá £à±Üâì Pæãoár¹vÜᣤ¨ÜªÙÜá. Aí©®Ü ÓÜÊÜÞgÊÜä bPÜR©ñÜᤙ. GíŸñÜᤠÊÜÐÜì Ÿ¨ÜáQ¨Ü ®ÜÃÜÓÜÊÜá¾ijWæ Öæbc®Ü PÜáoáíŸWÜÙÜá Sá¨ÝªX Wæ㣤¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃÜã amazing GíŸ ÄࣿáÈÉ Aij ñܮܰ attentive to the details GíŸ Ë¨æ ŸÙÜÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. ¯àÊÜâ PÜÊÜÞÂívæãà ñÜÃܸæà£Wæ A¥ÜÊÝ ¸æàÖÜá±ÜvæWÜÙÜ ñÜÃܸæà£WæÜ ÓæàĨÜÃæ ¯ÊÜáWæ Êæã¨ÜÆá PÜÈÓÜáÊÜâ¨æà A¨Ü®Ü°™. Jí¨Üá PæãàOæ ÖæãPÜRÃæ, JŸº ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ, Jí¨Üá ±ÜŨæàÍÜPæR Öæãà¨ÜÃæ PæÆÊæà ûÜ| (¯ËáÐÜWÜÙÜÈÉ) WÜÙÜÈÉ A¨ÜÃÜ AÐÜãr ËÊÜÃÜWÜÙÜá ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃÜ ¸æàPÜá. C¨Üá ÍÜñÜáÅË®ævæWæ PæçWæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü hÝWÜÃÜãPÜñæ¿á ÓÜíWÜ£. ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá particular ÓÜíWÜ£, ÊÜÂQ¤™ A¥ÜÊÝ ÊÜÓÜá¤Ë®Ü ÊæáàÇæ Jí¨Üá ûÜ| PÜãvÜ hÝÔ¤ ÖæãñÜᤠ¯ÊÜá¾ PÜ|á¡ Pæàí©ÅàPÜêñÜÊݨÜÃæ PæÆÓÜ PæoríñæÁáà.

ÍæçÈ¿áÈÉ aÜí¨ÝÅ aÝÄ ñÜáí¹¹qr¨Üª™. ÖÝWÝX Jí¨æà ÊÜá®æ¿áÈɨܪÃÜã ®Üq ÍÜáÅ£ ÊÜáñÜᤠÊÜáÖæàí ¨ÜÃ… ®ÜvÜáÊæ ÊÜÞ£ÃÜ ÈÆÉ™. ÊÜáWÜÙÜá "ËáÈ' A±Ü³®Ü®Üá° ®æãàvܸæà Pæí¨ÜÃÜã DñÜ ÍÜáÅ£¿á ÊÜáãÆPÜ A¨ÜPæR BÓܳ¨Ü PæãwÔÃÜÈÆÉ™. ×àXÃÜáÊÝWÜÇæà 2009®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÇæãàPÜÓ» Ü Ý aÜá®ÝÊÜOWæ æ DPæ ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¿áwx Áãí©Wæ ÃÝhݨÜÂíñÜ AvÝxw aÜá®ÝÊÜOÝ ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜªÙÜá. ±ÜÅ£´ÜÆÊÝX ¿áwx DPæWæ ÃÝg ÊÜá×ÙÝ BÁãàWÜ¨Ü A«ÜÂûÜXÄ¿á®Üá° ¨Ü¿á ±ÝÈԨܪÃÜá. B ÖÜá¨æªWæ Pݹ®æp… ¨Ühæì¿á Óݧ®Ü&ÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜªÃÜá. B¨ÜÃæ AÊÜñÜᤠ"¿áwx Pæãor B ÖÜá¨æª J²³ PæãÙÜÛ¸æàvÜ. ÊÜááí¨æ A¨Üá ®ÜÊÜá¾ ®æÊÜᾩ¿á ¨Ýí±ÜñÜ iàÊÜ®ÜPæR EÃÜáÙÝWÜáñܤ¨æ' Gí¨Üá ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… Öæàڨܪ®æ°à ÍÜáÅ£ ñܱݳX »ÝËԨܪÙÜá. ñܮܰ ÃÝgQà¿á »ÜËÐÜÂPæR ±Ü£Ááà AvÜxWÝÇÝ WÜᣤ¨Ýª®æíŸ Wæãí¨ÜÆ¨Ü ÈɨܪÙÜá. ÍÜáÅ£¿á ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈɨܪ ¸æàWÜá©Wæ ¯«Ý®ÜÊÝX ¸æíQ ÖÜbc¨Ü aÜí¨ÝÅaÝÄ, BPæ¿á ñÜÇæ ¿áÈÉ ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ŸWæY C¯°ÆɨÜíñæ ÖÜÔ&ÖÜÔ ÓÜáÙÜáÛ ñÜáí¹ BPæ¿á®Üá° ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ÊÜáÖæàí¨ÜÃ…¯í¨Ü ¨ÜãÃÜ ÊÜÞw¹or™. C®Üã° Jí¨Üá Öæhæj ÊÜááí¨æ ÖæãàX, BñÜ®æãí©Wæ ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü ¯ÊÜì ÖÜOæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. BñÜ ¨ÜáwÊæáÀáÆÉ¨Ü ¯ÃÜá ¨æãÂàX. ®Ü®Ü°®Üá° Ë®ÝPÝÃÜ| A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáñݤ®æ Cí¥Ü¨æãí¨Üá ˨æ¿á®Üá° AÄËÆɨæÁáà PÜÈñÜá (A¥ÜÊÝ ÖÝWæ PÜÈ£¨æªà®æ AíñÜ »ÝËÔ)±Ü£ÅPæãà¨ÜÂÊÜáPæR™, ŸÃÜÊÜ~WæWæ Ÿí¨Ü ®Ý®Üá Gí¥Ü poor observer GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæ A¥ÜìÊݨܨÜ᪠ËÈ¿áÊÜå… vÝÈìí±…ÉÉ®Ü ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° K©¨ÝWÜ. ®Ý®Üá Öæãà¨Ü FÃÜá, ¨æàÍÜWÜÚWæ BñÜ®Üã ÖæãàX¨Ýª®æ. B¨ÜÃæ BñÜ WÜÊÜá¯Ô¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙæà ¸æàÃæ. ®Ü®Ü° WÜÅ×PæWÜÙæà ¸æàÃæ. BñܮܮÜá° K©¨ÝWÜ dæ, C¨Üá ®Ü®Ü° PÜ~¡Wæ ¹àÙÜÇæà CÆÉÊÜÇÝÉ A¯°Ô¨Ü᪠ÓÝËÃÜ ÓÜÆ. ®Ý®Üá Öæãpær QaÜác ±ÜvÜáÊÜ HPæçPÜ ±ÜñÜÅPÜñÜì&ÇæàSPÜ vÝÈìí±…É. ¯àÊÜâ C¨æà ˨æ¿á®Üá° ¯ÊÜá¾ ¨æç®Üí©®Ü Ÿ¨ÜáQWæ A®ÜÌÀáÔPæãívÜá ®æãàw. ®ÜÊÜá¾ WÜÊÜá¯ÓÜáËPæ A¨æÐÜár AvÜÓÝ&ŸvÜÓÝ CÃÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá ®ÜÊÜáWæà WæãñݤWÜáñܤ¨æ. ÊÜá®æ PÜqrÔÃÜáñæ¤àÊæ: GÆÉ PÜqrst ÊæáàÇæ D ÃÜãÊÜáá £àÃÜ CÃÜáPÝÀáñÜá A¯°ÓÜáñܤ¨æ. AíWÜwÀáí¨Ü ñÜí¨Ü ÊæáàÇæ D Ÿ|¡¨Ü AíX ®Ü®ÜWæ J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ A¯°ÓÜáñܤ¨æ. µà PÜqr¿Þ¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá°

Gí¨æÇÝÉ BPæ¿á ¸ÝÀáí¨Ü ÖæàÚÔ Ôà¨Ý ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü Pèoáí¹PÜ ®Ý¿ÞÆ¿á ¨ÜÈÉ Ëaæfà¨Ü®ÜPæR Aiì ÖÝQÔ ¹or™. AÊÜñÜᤠÍÜáê£ ÊÜáWÜÙÜá ËáÈ DPæ¿á ÊÜñÜì ®æ¿á ËÃÜá¨Üœ ÃÝhݨÜÂíñÜ ÓÝÊÜìg¯PÜÄí¨Ü ÊݱÜPÜ qàPæ ÊÜÂPܤÊݨÝWÜ DPæ¿á®Üá° PÜÃæ¨Üá ÊÜá×ÙÝ BÁãàWÜ¨Ü A«ÜÂûÜXÄ Pæãqr¨Üª ¿áwx ñÝÊæà Sá¨Ü᪠ÊÜááí¨æ ¯íñÜá ÍÜáÅ£¿á®Üá° B ÖÜá¨æª Àáí¨Ü ÖæãÃÜWÜqr¨ÜªÃÜá. B®ÜíñÜÃÜ £ÃÜá±Ü£¿áÈÉ ÊÜíaÜPÜ aÜí¨ÝÅaÝÄ Áãí©Wæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨æªà®æí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá WÜÚWæ Öæàڨܪ ÍÜáÅ£, aÜí¨ÝÅaÝÄ¿á ÊÜíaÜ PÜñÜ®ÜWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá ±ÜâoWÜorÇæ ŸÃæ ¿áñæãvÜX¨ÝWÜ, "CÆÉ™, ®Ý®ÜÊܯí¨Ü ¨ÜãÃÜ C¨æªà®æ' Gí©¨ÜªÙÜá. ÊÜáñæ¤ «ÜÊÜáì ÓܧÙܨÜÈÉ BñÜ®æãí©Wæ gÊÜá¾&aÜPÜR BvÜá ÊÝWÜ ÔQR ¹©ª¨ÜªÙÜá. B®ÜíñÜÃÜ Bñܮܮܰ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜ ÖÝQ©ªà¯ Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÙÝ ¨ÜÃÜã, BñÜ®æãí©X®Ü PÜÙÜÛ&±æäÈàÓ… Bo ¹qrÃÜÈÆÉ. C¨æà wÓæíŸÃ… ÖÜ© ®æç¨ÜÃÜí¨Üá ®ÜWÜÃÜ¨Ü Pèoáí¹PÜ ®Ý¿ÞÆ¿á, A—PÜêñÜÊÝX ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… ÊÜáñÜᤠÍÜáÅ£¿á ËÊÝÖÜ Ëaæfà¨Ü ®ÜPæR ÊÜáá¨æÅÁã £¤¨æ. AÈÉWæ BPæ ÊÜáÖæàí¨ÜÃ… PÜqr¨Üª ñÝÚ¿á®Üá° ÖÜĨÜáPæãíw ¨ÝªÙæ. AÊÜÚ XàWÜ aÜáíWÜá ÊæáçÀá®Ü aÜí¨ÝÅaÝÄÁáà WÜ£ CÊÜÙæà ®æãàw Ô®æÊÜÞWÜÙÜÈÉ WÜÃÜ£ WÜíWÜÊÜá¾®Ü ÖÝWæ ®ÜqÓÜᣤ¨Üª ÍÜáÅ£! ¸æàÃæ ÍÝÇæWæ ÓæàÄÓܸæàQñÜᤠA¯°ÓÜáñܤ¨æ. ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ CÊܯXíñÜ JÙæÛ¿á WÜívÜ ÔWÜŸÖÜá©ñÜᤠAí¨ÜáPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ. ´Ü¯àìaÜÃÜá PæãívÜ ÊæáàÇæ, C¨Üá D ÊÜá®æWæ Öæãí¨ÜáÊÜâ©ÆÉ A¯°ÓÜáñܤ¨æ. Cí¥ÜÊÜâ, ®èPÜÃÜ®æ㟺®Ü®Üá° BÁáR ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ×w¨Üá AvÜáWæ ÊÜá®æWæ ËáQÕ ñÜÃÜáÊÜ ñÜ®ÜPÜ GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜÆãÉ GÆÉÃÜ iàÊܮܨÜÆãÉ ÓÜí»ÜËÔÃÜáñܤÊæ. A¨ÜPæR PÝÃÜ|ËÐær™. ®ÝÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° minute BX WÜÊÜá¯ÔÃÜáÊÜâ ©ÆÉ™. ÊæáàÇæã°àoPæR C¨æÆÉ ÊÜÞÊÜáãÇæà A¯°ÓÜ ŸÖÜá¨Üá. £àÃÜ AÐærÆÉ ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáñܤ PÜãvÜÆá ÓÜÊÜá¿áÊæÈɨæ A®Ü°ŸÖÜá¨Üá. ÓÝËÃÜ PÝÃÜ| ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. "WÜívÜ&ÖæívÜ£ A®æã°à¨Üá ¨æàÊÜÃÜá ÖÝQ¨Ü WÜíoá' AíñÜ Cwà WÜío®Üá° ¨æàÊÜÃævæWæ G£¤ ÖÝQ ¹vÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ details®Ü ËÐÜ¿áPæR Ÿí¨ÝWÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ñܱÜâ³WÜÙÜ®Üá° J²³PæãÙÜÛ ©¨ÜªÃæ, £©ªPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ ¨æãvÜx ÖæãvæñÜ £®Ü°¸æà PÝWÜáñܤ¨æ. AÆÉÊæ? &ÃÜËà


23

*"ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü' bñÜŨÜÈÉ®Ü

±ÝñÜÅPæR ¯ÊÜá¾ ±æÅàûÜPÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜ Äà£¿á ±ÜÅ£QÅÁá ¨æãÃ棨æ ? ñÜáí¸Ý JÙæÛ ÃæÓݳ®…Õ ÔQR¨æ. ¸æàÃæ ¸æàÃæ Íæàv…Õ CÃæãà ±ÝñÜÅ ÊÜÞw¤àÃÜ ¯àÊÜâ AíñÝÃæ. ®Ü®ÜWæ B ±ÝñÜÅ ÔWæãàPæ PÝÃÜ| ÓÜá©à±…. hæãÂà£Ñ Óæ°à×ñÜ®ÝX ®Ý®Üá aæ®Ý°X ÊÜÞw¤à®æ AíñÜ ÓÜá©à±… ÖæàڨܪÄí¨Ü B ±ÝñÜÅ ÔQRñÜá. *±æ¨Üª®ÝX¨Ü㪠PèÅ¿áì ñÜáí¹¨Ü ±ÝñÜŨÜÈÉ ÖæaÝcX PÝ~ÔPæãíw©ªà ÃÜÇÝÌ? ÖÝWæà¯ÆÉ, ¿ÞÊÜ ±ÝñÜÅPÜãR Ԩܜ ®ÝX£àì¯. Ô®æÊÜÞ A®æã°à¨Üá ¹i ®æÓ…. ®Ü®ÜWæ ¸æàPÝ¨Ü ±ÝñÜÅ PæàÙæãàPæ BWæãàÆÉ. AÊÜPÝÍÜWÙÜ áÜ ŸÃܸàæ PÜá ÊÜáñÜᤠ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° ŸÙÜÔPæãÙÜÛ ¸æàPÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° ÖæãÓÜ ¨ÝX PæñÜá¤ÊÜ PæÆÓÜ AÊÜÃܨæà. *ÓÜ|¡ ±ÝñÜÅ ÊÜÞw¨ÜÃÜã WÜÊÜá®Ü ÓæÙæ¿áᣤàÄ. C¨Üá ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂ? ŸÖÜáÍÜ@ ®Ü®Ü° ¸æàÔP… ®æàaÜÃ… A¨ÜPæR PÝÃÜ|ËÃܸæàPÜá. ®Ý®Üá iàÊÜ ®Ü¨Ü ±ÜÅ£ ûÜ|ÊÜ®Üã° ²Åà£Ô¤à¯. ®Ü®Ü° ÓÜáñܤ CÃÜáÊÜ g®Ü, ®Üvæ¿ááÊÜ Óܯ°ÊæàÍÜ WÜÙáÜ , BX®Ü AÊÜÃÜ ®ÜvÊ Ü ÚÜ Pæ ×àWæ ±ÜÅ£ Áãí¨Ü®Üã° ×àÄPæãÙݤ®æà C£àì¯. C¨Üá ÃÜíWÝ¿á|¨ÜÈÉ ¹.Ë. PÝÃÜíñÜÃáÜ ÖæàÚPæãqr¨áÜ .ª ±ÜÅ£ ±ÝñÜÅ樆 ã Ü ° ÊÜÞvÜá ÊÜí£¨ÝªWÜ ÊÜÞñÜÅ AÊÜ®Üá ®Üo. "ËÐÜá¡ ÊÜ«Üì®Ü' bñÜŨÜÈÉ ®Ü®Ü° ±ÝñÜÅ EñܤÃÜ

PÜ®ÝìoPÜ©í¨Ü Ÿí¨Ü hæãÂà£Ñ¿á ¨ÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ®Ý®Üá Aí¥ÜÊÜÃÜ®æ°à »æàq ÊÜÞw A«Ü¿á®Ü ÊÜÞw¨æ. AÊÜÃÜá ŸÙÜÓÜáÊÜ »ÝÐæ, ÊÜÞñÝvÜáÊÜ ÍæçÈ¿á®Üá° ±ÝñÜŨÜÈÉ ñÜí©¨æªà®æ. *¹.Ë. PÝÃÜíñÜÃÜá ÃÜíWÝ¿á|PæR BÁáR ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáá®Ü° ÖæàX©ªÄ? ÓÝWÜÃÜ ®Ü®Ü° FÃÜá. ÊÜá®æ ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà ®Üvæ¿áá £¤¨Üª ®ÝoPÜ ®æãàvÜᣤ¨æª. ÓÜãRÇ…®ÜÈɨݪWÜ AÈɨܪ PÜêÐÝ¡ pÝQàÓ…®Ü ÊÜáÆR±Ü³ AÊÜÃÜá ŸÃæ¿áᣤ¨Üª Ô®æÊÜÞ ¸æãàv…ìWæ Ÿ|¡ ÖÜaÜác£¤¨æª. ®ÜíñÜÃÜ BPæìÓÝó¨ÜÈÉ ËáËáQÅ, vÝ®…Õ ÊÜÞvÜᣤ¨æª. ¿ÞÃݨÜÃÜã PÜÓÜ WÜáwÓÜá Aí¨ÜÃæ WÜáwÓÜᣤ¨æª, vÝ®…Õ ÊÜÞvÜá Aí¨ÜÃæ ÊÜÞvÜᣤ¨æª. ÓÝ×£ÂPÜÊÝX ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜÊÝX ¸æÙæ¿áÆá ®ÜÊÜá¾ FÃÜá ÓÝWÜÃÜ ÖæàÚ ÊÜÞwst ÖÝXñÜá.¤ ®Ý®Üá CÊÜñÜᤠH®Ý¨ÜÃÜã ¸æÙ橨ܪÃæ A¨ÜPæR ÓÝWÜÃÜ ÊÜáñÜᤠAÈÉ®Ü g®ÜÃæà PÝÃÜ|. AÈÉ®Ü GÇ….¹.PÝÇæài®ÜÈÉ K¨Üᣤ¨ÝªWÜ PÝÃÜíñÜÃÜá ÃÜíWÝ¿á|PæR BÁáR ÊÜÞwPæãívÜÃÜá. *FÄ®Ü Êæáà騆 A¼ÊÜÞ®Ü ©í¨ÝX ÖæÓÜÄ®Ü ÊÜááí¨æ ÓÝWÜÃÜ

Gí¨Üá CoárPæãíw©ªàÃÝ? AÃÜáO…PÜáÊÜÞÃ… ®Ü®Ü° ÖæÓÜÃÜá. "ÎÅàÊÜáígá®Ý¥Ü' bñÜÅPæR PÜÇÝ ¯¨æàìÍÜPÜ®ÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ bñÜÅ¨Ü TÝÂñÜ ¯¨æàìÍÜPÜ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÃÝÊ… ÖæÓÜÄ®Ü ÊÜááí¨æ FÄ®Ü

JŸº ®Üo ±ÝñÜÅ BWܸæàPÜÐærà... ÖæÓÜÄÃÜÈ AíñÜ pæçoÇ…®ÜÈÉ AÃÜáO… ÓÝWÜÃ… Gí¨Üá PæãorÃÜá. AÈÉí¨Ü AÃÜáO… ÓÝWÜÃ… BXÁáà ÓÜáÊÜÞÃÜá G±Ü³ñÜᤠbñÜÅWÜÚWæ PÜÇÝ ¯¨æàì ÍÜ®Ü ÊÜÞw¨æªà®æ. *¯ÊÜá¾ BÃæãàWÜ嬆 WÜápærà®Üá? ®Ý®Üá ñÜáí¸Ý ®Üwà£à¯. ÓÜ|¡ ±Üâor ÊÜP…ìLp… ÊÜÞw¤à®ÜÐær. *¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸ¨Ü ŸWæY ÖæàÚ? ®Ý®Üá Êæábc ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞXÃÜáÊÜ ËáàÃÝ bñÜÅPÜÇÝ ±ÜÄÐÜ£¤®ÜÈÉ K© ÃÜáÊÜâ¨Üá. ÖÝWÝX ®Ü®Ü° PÜÇÝ ¯¨æàì ÍÜ®ÜPæR hæãñæWæà PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ¿áÈÉ ®ÜÊÜᾨæà ÓÜãRÇ… B´… ´æç®… Bp…Õì ®Ü ÍÜáÃÜá

ÃÝÊÜå… ®ÝÃÝ¿áO…Wæ "Óæ°à×ñÜÃÜá' bñÜŨÜÈÉ ®ÝÆÌÃÜá ×àÃæãà ¯¨æàìÍÜPÜ®ÝWÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜá WÜڨݪÃæ. ÓÜêg®… ÇæãàPæàÍ…, ñÜÃÜáO…, DWÜ ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ÃÜËÍÜíPÜÃ… ÊÜáñÜᤠËg¿á ÃÝZÊæàí¨ÜÅ. DvæàĨæ. "Óæà° ×ñÜÃáÜ ' ¨ÜÍÜì®…ÃÜ WæÓ…r A²¿áÃæ®…Õ C¨æ. bñÜÅ¨Ü A«Üì »ÝWÜ CÐærà ×àÃæãàWÜÚ¨Üáª, ÓÜá©à±…®Ü ¨ÜÐÜár b£ÅàPÜÃÜ| WæÓ…r A²¿áÃæ®…Õ CÃÜáÊÜ "ÊÜáÓ…¤ ÃÝÊÜå… ®ÝÃÝ¿áO… ÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá ÓÜ©ªÆɨæ ÊÜáhÝ ÊÜÞw&»ÝWÜ 2' Äࣿá ÊÜááXԨݪÃæ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ bñÜÅ bñÜÅ C¨ÜíñÜã AÆÉ GíŸ ÓܳÐÜrOæ ÃÜíWÜPæR Ÿí¨ÝWÜÇæà ¯¨æàìÍÜPÜ®ÝWܸæàPæ ÃÝÊÜå… ®ÝÃÝ¿áO… Pæãqr¨ÝªÃæ. ÓÜêg®… ®Üá°ÊÜâ©ñÜá¤. B¨ÜÃæ XàñÜÃÜaÜ®æPÝÃÜ, ÓÜí»Ý "Óæ°à×ñÜÃÜá' bñÜŨÜÈÉ®Ü ÐÜOæ ÃÜaÜ®æ, ÓÜÖÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃÝX ¨Üáw¿ááñݤ ×àÃæãàWÜÙÜá b£ÅàPÜÃÜ|PæR ÓÜÖÜPÜÄÓÜá Ÿí¨ÜÃÜá. DWÜ Óèí¨Ü¿áì gWÜ©àÍ… CÊÜÃÜ £¤¨ÝªÃÜíñæ. J¸æ㺟ºÄWÜã w´ÜÃæíp… Íæàv…Õ PæãvÜ ÇÝX¨æ. B ®ÝÆÌÃÜã g®Ü ÓÜÉí¯í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÃÝX ¯¨æàìÍÜPÜ®ÝWÜáÊÜ PÜ®ÜÓÜ®Üá° ÃÜáñݤÃæ. Jí¨Üá ÓÜÊÜáÓæÂWæ ÔQR ÖÝQPæãÙÜáÛÊÜ ®Ü®ÜÓÝXÓÜᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá, A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜ ŸÃÜáÊÜâ¨æà bñÜÅ¨Ü ÃÝÊÜå… ®ÝÃÝ¿áO… PÜ¥æ. C¨ÜPÝRX Êæã¨ÜÆ bñÜÅ¨Ü PÜ¥æ¿á GÙæ ÖæàÚ¨Ü ¸ÝÄWæ ËáàÓæ CÃÜáÊÜ ñÜûÜ| gWÜ©àÍ… J²³PæãÙÜÛ Wæo±…®ÜÈÉ ñÜÃÜáO… ÈÆÉ. PæÆ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. ÃÜËÍÜíPÜÃ… Óèí¨Ü¿áì gWÜ©àÍ… ÊÜáñæ¤ AÊÜî Ü áÜ ° PÜÃÔæ , aÜbìÔ ¨Üá ÊÜáãWÜ®Ü ±ÝñÜÅ. ±ÝñÜÅÊÝX PÜ¥æ¿á®Üá° ¸æÙæԨݪÃæ. B®ÜíñÜÃÜÊæà ¯ÊÜÞì|PæR ®ÜqÓÜÆá ÓÝPÜÐÜár A«Ü¿á®Ü ÃÜËÍÜíPÜÃ… ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. b£ÅàPÜÃÜ|ÊÜä BX¨æ. ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ. Ëg¿á ÃÝÊÜå… ®ÝÃÝ¿áO… ±ÜÅPÝÃÜ ""Óæ°à×ñÜÃÜá bñÜÅ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ Gí©®Üíñæ ñÜÊÜá¾ ±ÝñÜÅPæR ±ÜPÝR ¿ÞÊÜâ¨æà Ô®æÊÜÞ©í¨ÝWÜÈ, PÜ¥æÀáí¨ÝWÜÈà ñÜ¿ÞÄ ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ. D GÇÝÉ ËÊÜÃÜOæ ÓÜã–£ì ±Üvæ©ÆÉ. AÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠgWÜ©àÍ… Pæãor ÃÝÊÜå…®ÝÃÝ¿áO… ÓÜêg®… ±ÝñÜÅ¨Ü ŸWæY ÓÜêÑrÔÃÜáÊÜ PÜ¥æÀá¨Üíñæ.'' ÖæàÚ¨ÜÃæ bñÜÅ¨Ü PÜ¥æ ñÜÊÜá¾ PÜƳ®æ¿áíñæÁáà bñÜÅ WæãñݤWÜáñܤ¨æ GíŸ PÝÃÜ|PæR ÊÜáãvÜᣤÃÜáÊÜ SáÑ ÖæàÚÈÆÉ™. A¨æà®æà CÃÜÈ ÃÝÊÜå… ®ÝÃÝ¿áO…X¨æ. ÃÝÊÜå… ®ÝÃÝ¿áO… PܮܰvÜ¨Ü gWÜ©àÍ… ÊÜáWÜ ÊÜÞÓÜrÃ… ¿áÍÜÔÌ ¯¨æàìÍÜPÜÃÜ ±ÜqrWæ Óæ°à×ñ… PÜãvÜ D bñÜŨÜÈÉ ÓæàÃÜáÊÜíñÝWÜÈ GíŸá¨æà ñÜÃÜáO… Ëg¿áÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÖÝÃæçPæ.  ®ÜqÓÜᣤ¨ÝªÃæ.

C¨Üá ÊÜáÓ…¤ ÊÜáhÝ GÃÜvÜ®æ¿á »ÝWÜÊÜÆÉ

ÊÜÞw¨æªàÊæ. ÊÜáWÜ ÓÜã¿áì ÊÜáñÜᤠÊÜáWÜÙÜá A©£. *AÃÜáO… ÓÝWÜÃ… hæãñæ ÊÜááPܤÊÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá GÆÉÄWÜã ÓÝ«ÜÂËÆÉ G®Üá°ñݤÃÜÆÉ™? ÖÝX¨ÜªÃæ ®Ü®Ü° hæãñæ ®ÜÆÌñÜᤠg®Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvæãàPæ ÓÝ«ÜÂËñݤ? ®Ý®Üá ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜ ÊÜÞvÜÈ BÙÜPRæ CÚ¨æà ÊÜÞvæãà¨Üá. AÈÉ PæÆÓÜÊÜÐærà ÊÜááS ÊÝXÃÜáñæ¤. PæÆÓÜ¨Ü BÙÜQRÚàñÝ ÖæãÓÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvݤ®æà ÖæãàX¤£àì¯. C¨æà ®Ü®Ü° ±ÜÉÓ… ÊÜáñÜᤠËàP…®æÓ… PÜãvÜ! C¨Üá GÆÉÄWÜã CÐÜrÊÝWæãàÆÉ. ®Ý®Üá ±ÜÅÍæ° ÊÜÞvܨæ PæÆÓÜ ÊÜÞvæãàÆÉ. ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÞw¨æÅ ®Ü®ÜWÜã ÊÜáÑà¯WÜã ÊÜÂñÝÂÓÜÊæà CÆÉ. *¯ÊÜá¾ WÜáÄ ? C¨ÜPæR EñܤÃÜÊÝX Jí¨Üá PÜ¥æ ÖæàÚºw¤à¯. bPÜR ÖÜávÜáWÜ®ÝX¨ÝªWÜ PæàÚ¨Üáª. A|¡&ñÜÊÜá¾ CŸºÃÜá WÜávÜx¨Ü ÊæáàÇæ ñÜÇæ ñÜXYÔ ÖÜáÆáÉ Pæã¿ááÂñݤ C¨ÜªÃÜá. ñÜÇæ G£¤ ®æãàw¨Ü A|¡ AijWæ ""C®Üã° GÐÜár ÖÜáÆáÉ? ×àWæà GÐÜár ¨ÜãÃÜ Pæã¿á¸æàPÜá?'' AíñÜ PæàÚ¨Ü. A¨ÜPæR Aij ÖæàÚ¨Ü᪠""ÓÜáÊæá° ñÜÇæ ñÜXYÔPæãívÜá ÖÜáÆáÉ Pæã¿ááÂñܤÇæà ÖæãàWÜá. B ¨ÜãÃÜÊæà Aí¨ÜÃæ WÜáÄÁáà ¯®Ü° ŸÚ ŸÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ¯à®æà B WÜáÄ¿á®Üá° ¨Ýq ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜÆãŸÖÜá¨Üá!''  & Pæ.¹. ±ÜíPÜg

±æà±ÜÃ… ¨æãà~: ®ÜËà®… PÜêÐÜ¡&ÍÝíñÜÇÝ

ÖÜÓÜáWÜÙÜá ÓÝÃ… ÖÜÓÜáWÜÙÜá!

¯¨æàìÍÜPÜ ÃÜñÜ°g H®Üá ÊÜÞvÜá

£¤¨ÝªÃæ? "±æÅàËáÓÜí' Ô®æÊÜÞ aæ®Ý°X ¨ÜªÃÜã A¨ÝÂPæãà ÊÜáãÃÜá ©®Ü¨ÜÇæÉà ´Ýɱ… BÀáñÜá. ÖÜíÓÜÇæàS ÖÝvÜá WÜÙÜá ¿ÞPæãà hݨÜã ÊÜÞvÜÈÆÉ. A¨Ý¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÃÜñg °Ü GÈÉ Öæãà¨ÜÃáÜ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ¯WÜãyÜ ÃÜÖÜÓÜ G®Üá°ÊÜí ñÝXñÜᤙ. DWÜ Ÿí¨Ü ÓÜᩪ¿á ±ÜÅPÝÃÜ ÃÜñÜ°g ÖÜÓÜá ÓÝPÝ~Pæ ¿áÈÉ ñæãvÜXPæãíw¨ÝªÃæ. ÖÜ®ÜPæÃæ GíŸÈÉ IÊÜñÜᤠÖÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜÆá Êæà©Pæ ÓÜêÑr ÊÜÞw¨ÝªÃæ. Jí¨Üá ¨æãvÜx hÝWܨÜÈÉ ±ÜÍÜá ÓÜíWæãà±Ü®æ ¿áÈÉ ÓÜÊÜáê¨Üœ iàÊÜ®Ü PÜívÜáPæã ÙÜÛÆá Ãæw¿ÞX¨ÝªÃÜíñæ. AÊÜáãÇÝ QÔÕíW… ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÃÜñÜ°g ÓÜ|¡ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ñÜ|¡WÝX¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá PÜvæ GíWæàh… Êæáíp… ÊÜááĨÜá¹ñÜá¤. Ô®æÊÜÞ ®æÆ ×wÀáñÜá. CÐærÇÝÉ AÊÜZvÜWÜÙÜ ÊÜá«æ ÃÜñÜ°g ÖÜÓÜá ÓÝPÝ ~Pæ¿áñܤ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞwÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPÜÃÜ ËÐÜ¿á. AÊÜÃÜ Ô®æÊÜÞ ŸWæY ®ÝÆáR Çæç®Üá TÝÃÜÊÝX ËÊÜáÍæì ŸÃæ¨ÜÃæ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜ ÊæáàÇæ PæívÜPÝÄPæãívÜá, ÊÜáñܤÐÜár ¸æçÔPæãÙÜáÛÊÜÐÜár ÊÜááíWæãಿÞX¨Üª ÃÜñÜ°g A¨æàPæ BPÜÙÜá ÓÝPÜáÊÜ ÓÝÖÜÓÜPæR Pæç ÖÝQ¨ÜÃæãà! ÖÜÓÜá ÓÝPÝ~PæÀáí¨Ü Ÿí¨Ü ÖÜ|¨ÜÈÉ ÃÜñÜ°g ÖæãÓÜ Ô®æÊÜÞ ÍÜáÃÜá ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨ÜPæR "ÖÜÓÜáWÜÙÜá ÓÝÃ… ÖÜÓÜáWÜÙÜá' Gí¨Üá ÖæÓÜÄvÜŸÖÜá¨æà®æãà...

¯ÊÜÞì±ÜPÜ Pæ.Ô.G®….aÜí¨ÜÅÍæàSÃ… ÊæáàÈ®Ü

ÓÝÆ¨Ü »ÝÃÜË®Üã° CÚ¨Üí£ÆÉ. ÓÜÌíñÜ ¸ÝÊæáç¨Ü®Ü "ÓÝÃܦ' Ô®æÊÜÞ ×WÝYÊÜááWÝY KvÜᣤ¨ÜªÃÜã aÜí¨ÜáÅ ÊÜÞñÜÅ ÖÜñÜá¤&C±Ü³ñÜᤠÆûÜPÝRX ÖܱÜÖܲÓÜᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÄWæ ÖÜ|¨Ü A¯ÊÝ¿áìñæ GÑr¨æ G®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ÓÜ|¡¨æãí¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ CÈɨæ. ÖæãÓÜPæãàpæ ÓÜËáà±Ü¨Ü ¸ÝÐÝ GíŸáÊÜÊÜÃÜá C£¤àaæWæ ¸ÝÂíP… Jí¨ÜÃÜÈÉ GíŸñÜᤠÆûÜ ÓÝÆ ±Üvæ¿áÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá. B ÖÜ|¨ÜÈÉ ÖæãÓÜPæãàpæ ¿áÇæãÉí¨Üá bñÜÅÊÜáí©ÃÜ ¯ËáìÓܸæàPÜá GíŸ E¨æªàÍÜ ©í¨Ü AÊÜÃÜá ¸ÝÂíQ®Ü ÓÝÆPæR ÊæãÃæ Öæãà¨ÜÃÜá. GíŸñÜᤠÆûÜ ÓÝÆ ÓÜáÆ»ÜPæR ÔQRàñæà? ¸ÝÂíP…®ÜÊÜÃÜá JŸº WÜqr ±Ýqì hÝËáà®Üá PæãorÃæ GíŸñÜᤠÆûÜ PæãvÜáñæ¤àÊæ Gí¨ÜÃÜá. ¸ÝÐÝWæ Pæ.Ô.G®…. aÜí¨ÜáÅ Êæã¨ÜÈí¨Ü ±ÜÄbñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. B PÝÃÜ|PæR AÊÜÄWæ hÝËáà®Üá Pæãoár ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw Gí¨Üá PæàÚPæãíw¨ÝªÃæ. aÜí¨ÜáÅ Êæã¨ÜÆá AÓÜᤠGí¨ÜÃÜá. ¸ÝÂíP…®ÜÊÜÃÜá GíŸñÜᤠÆûÜ ÓÝÆ ÊÜáígãÃÜá ÊÜÞw¨ÜÃÜá. A¨ÜÃÜÈÉ aÜí¨ÜáÅ hÝËáà®Üá Pæãor PÝÃÜ|PæRí¨æà ¸ÝÐÝ ÖÜ£¤ÃÜ ŸÃæãàŸºÄ C±Ü³ñÜᤠÆûÜ QñÜá¤PæãívÜá ÊÜá®æ ÓæàĹorÃÜá.

ÓÝÆá ÓÝÆá ÓÝÇæãàñÜÕÊÜ

ÃÜË ¸æÙÜWæÃæ, ÓÜíwÓæ ±Ý¨Ü PÜ, ±ÜÅPÝÍÜ Ü ÖÝWÜã ÊÜÞÈPÜ, ®Üí.2, ±æpæãÅàÇ… ŸíP… ŸÚ,80 Aw ÃÜÓæ¤, PÜ©Ãæà®ÜÖÜÚÛ, ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü®ÜWÜÃÜ, Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ 2®æà ÖÜíñÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá&560 070. ¨ÜãÃÜÊÝ~: PÜaæàÄ& 26790 804 íŸÃ… 22 P2011 ÊÜáá¨ÜÅ|: XàñÝígÈ WÝŵP…Õ, ®Üí.¹&71(84) PæGÓ…GÓ…IwÔ CívÜÔó¿áÇ… GÓæràp…, 6®æà ¸ÝÉP…, ÃÝhÝi®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 560 010.


24

HI Bangalore Kannada Weekly

®ÝÊÜâ Bo Bw¨æªàÊæ... ¯àÊÜâ ®æãàw ÖÜÃÜÔÄ ÎÊÜÃÝh…PÜáÊÜÞÃ… Aí¨ÜÃæà®æà

ÖÝWæ; GÈɨܪÃÜã AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤ñŲ̈ÜÈÉÃÜáÊÜ ¨æãvÜxñÜ®Ü ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤ¨æ. "ÓÜígá Êæv…Õ XàñÝ' bñÜŨÜÈÉ ÎÅà®ÜWÜÃÜ Qqr¿á ®Üo®æ ñÜáí¸Ý CÐÜrÊÝÀáñÜá. B Äà£¿á ±Ü´ÝìÊæáì®…Õ ñÜáí¸Ý PÜÐÜr. ®ÝË ŸºÃÜã ÓæàÄ Jí¨Üá bñÜŨÜÈÉ ÊÜÞvÜ ¸æàPÜá G®Üá°ÊÜ BÍÜ¿á ÎÊÜ|¡ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ ¨Üê áÜ . ×àWæ ÊÜááPÜÊ ¤ ÝX ÊÜáñæ㟠¤ º ×àÃæãà A¥ÜÊÝ ×àÃæãàÀá®…®Ü ±ÜÅÍÜíÔÓÜÆá ¨æãvÜx ÊÜá®ÜÓÜá ¸æàPÜá. D ËaÝÃܨÜÈÉ ÎÊÜ|¡ ®æàÃÜÊÝXÁáà ÊÜÞñÝvÜáÊÜ ÊÜÃÜá. "Pæãà Pæãà' bñÜÅ¨Ü ÊÜáãÂÔP… Ôw ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Ü ÎÊÜ|¡®Ü ±ÜÅ£ ÊÜÞ£®ÜÆãÉ Eñæ¤àg®ÜËñÜá¤.

"B ¿áÊÜá¾®Ü ÓÜÖÜÊÝÓÜÊæà

¸æàvÝ ÓÝÌËá! ¸æàPݨÜÃæ C®Üã° Jí¨Üá ÊÜÐìÜ PÝ¿áᣤà¯, AÊÜáãÇÝ væàp… ÔPÝRWÜÇæà Ô®æÊÜÞ ÊÜÞw¤à¯. B¨ÜÃæ, ÖÜÄ ²Å¿Þ ÓÜᩪ ÊÜÞñÜÅ GñܤÇæà ¸æàw! ×àWæ ÊÜÞñÜá ÊÜááX ÓÜáñݤÃæ ¯¨æàìÍÜPÜ ÃÝgÍæàSÃ…. GÃÜvÜá ÊÜÐÜì¨Ü ×í¨æ "D ÓÜí»ÝÖÝvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÎÊÜ|¡ "Pæãà Pæãà' bñÜÅ¨Ü ÖÝvÜáWÜÙÜã EñܤÊÜáÊÝXÃÜáñܤ¨æ ®Üá°ÊÜ ±ÜÅaÝÃÜÊÜ®Üá° PæãorÃÜá. "Pæãà Pæãà' ×àÃæãàÀá®… ²Å¿Þ ÊÜá~ ®Üo®æ¿áÈÉ, vÝ®…Õ®ÜÈÉ væw PæàÐÜ®… CÃÜáÊÜí¥Ü ®Üq Gí¨Üá ÖæãWÜÚ ¨ÜªÃÜÈÉ Eñæøàûæ CÃÜÈÆÉ. C¨ÜPæR ²Å¿Þ ÎÊÜ|¡¯Wæ «Ü®ÜÂÊÝ¨Ü ÖæàÚ¨ÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜ

"ÊæáÆÉ®æ...' G®Üá°ÊÜ ñÜÊÜᾨæà vÝ®…Õ CÃÜáÊÜ ÓÝíW… ñÜÊÜáWæ ÖæaÜác CÐÜrÊÝ X¨æ Gí¨Ü ²Å¿Þ, Pæã®æ¿áÈÉ ËàûÜPÜ ÄWæ bñÜÅÊÜáí©ÃÜPæR Ÿí¨Üá Ô®æÊÜÞ ®æãàw Gí¨Üá PæãàĨܪÃÜá. "ÊæáçÇÝÄ' bñÜÅ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ aÜí¨ÜáÅ訆 D bñÜÅ ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜ Çæí¨Üá ÎÊÜ|¡ ÖÝÃæçԨܪÃÜá. ÎÊÜ|¡

w´ÜÃæíp… Óær„Ç…®ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖÝw ¨ÜªÃÜá. ÎÊÜ|¡ ÖÝw¨Ü᪠ÓÜ|¡ ñÜá|áPÝ ¨ÜÃÜã GÐÜár G´æQrÊ… BXñæ¤í¨ÜÃæ ÃÜÊÜá| ñÜÊÜá¾ ÊÜááí©®Ü bñÜŨÜÈÉ ÎÊÜ|¡ ÖÝvÜÇæà¸æàPæí¨Üá PæàÚPæãívÜÃÜá.

hæãñæ ñÝÊÜâ ®ÜqÓÜᣤÃÜáÊÜ "Æü$¾à' bñÜÅ¨Ü ÍÜãqíW…®ÜÈÉ AÊÜÄí¨Ü ÓÝPÜÐÜár PÜÈ£ÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚPæãívÜÃÜá. "Pæãà Pæãà'¨ÜÈÉ ÃÜÊÜá| ÊÜáãÂÔP…Wæ vÝ®…Õ ñÜáíŸ aæ®Ý°X Ÿí©¨æ. C¨ÜÃÜÈÉ®Ü

BwÁãà ¹vÜáWÜvæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜPæR Ÿí©¨ÜªÃÜ SáÑ aÜí¨ÜáÅXñÜá¤. ¯ÊÜÞì±ÜPÜ »ÝÓÜRÃ… "Pæãà Pæãà'Wæ Êæã¨ÜÆá "ÆQÒ$¾à' ¯ÊÜÞì| PæçW棤 Pæãíw¨ÜªÃÜã, D bñÜÅÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá

ÊÜâ¨Üá ÃÝgÍæàSÃ… ±ÜÅÇÝ±Ü ÊݨÜÃæ, B¿á±Ü³ ÓæqrWæ JŸºÙæà ¸Ý, ÊÜáË᾿á®Üá° PÜÃÜPæãívÜá ŸÃܸæàvÜ Gí¨Üá ±æÅÐÜÃ… ÖÝPÜáñݤ®æ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÖÜIJſÞÙÜ PÜí±æÉàíoá. £íWÜÙÜáWÜorÇæ CÊÜÄŸºÃÜ Qñݤo ÊÜÞ«Ü ÊÜá¨ÜÊÜÃÜ ±ÝÈWæ Gío Ã…pæà®…Êæáíp… BXñÜᙤ . A¨æà ÃÝg ÍæàSÃ… DWÜ ÊÜáñæãí¤ ¨Üá Ô®æÊÞ Ü ÊÜÞvÜÆá KvÝvÜᣤ ¨ÝªÃ.æ D ¸ÝÄ AÊÜáãÇÝÂÙÜ væàqWæãàÓÜRÃÜ BPæ¿á ÊÜá®æ¿á ÓÜáñܤ AvÝxváÜ £¤¨ÝªÃ.æ AÊÜáã ÇÝÂÙÜ®Üá° ®æãàw¨ÜÃæ CívÜ Ôó¿á®æ°à ¹oár ÖæãàWÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ÖæàÚPæ ¯àw Jí¨æà PÜ~¡®ÜÈÉ ¯àÃÜá ÓÜáÄÓÜᣤ¨ÝªÙæ. ÃÝgÍæàSÃ… D ¸ÝÄ¿Þ ¨ÜÃÜã JÙæÛ Ô®æÊÜÞ ÊÜÞvÜÈ. ÊÜáñÝÂÊÜâ¨àæ wíWÝÇÝÇÝ WÝÔ ±…Wæ WÜáÄ¿ÞWÜ©ÃÜÈ.

PܮܰvÜ bñÜÅWÜÙÜ®Üá° Êæã¨ÜÆ®æà ©®ÜÊæà ¿áÍÜÔÌ

bñÜÅ Gí¨Üá ¸ÝÅÂív… ÊÜÞvÜáÊÜ pæÅív… ×í¨æãÊæá¾ CñÜá¤. DWÜÆã B pæÅív… C¨æ. B¨ÜÃæ, PÜÅÊæáà| PÜwÊæá¿ÞX¨æ. Êæã¨ÜÆ ©®ÜÊæà bñÜÅ W橪¨æ Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá C£¤àaæWæ PÜwÊæá¿ÞX, Êæã¨ÜÆ Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨È Ü É bñÜÅ GÐÜár Pæãàq ¨ÜáwÀáñÜá Gí¨Üá ÓÜáÙÜáÛ ÓÜᩪ ÖܹºÓÜáÊÜ pæÅív… DWÜ ÖæaÜác£¤¨æ. C£¤àaæWÜ Ÿí¨Ü ¨æãvÜx ¨æãvÜx bñÜÅWÙÜ ®Ü à°æ ®æãàw. "±ÜÃÜÊÜÞñܾ', "hæãàWÜ¿áÂ', "gÃÝÓÜí«Ü', "ËÐÜá¡ÊÜ «Üì®Ü'... D GÇÝÉ bñÜÅWÜÙÜ ¯ÊÜÞì±ÜPÜÃÜá, ¯¨æàìÍÜ PÜÃáÜ ±æç±äæ àq¿á ÊæáàÇæ ñÜÊáÜ ¾ bñÜÅ Jí¨Üá ÊÝÃÜ¨È Ü É GÐÜár ¨ÜáwÀáñÜá Gí¨Üá ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜᣤ¨ÝªÃæ. "ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü' bñÜÅ Jí¨Üá ÊÝÃܨÜÈÉ I¨Üá Pæãàq ¨Üáw¿ááñæ¤ Gí¨Üá ®ÝÆR®æà ©®ÜPæRà B bñÜÅñÜívܨÜÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæí¨ÜÃæ C¨ÜPæR H®Üá ÖæàÙܸæàPÜá? ÍÜÍÝíP… C®Üã° Jí¨Üá Öæhjæ ÊÜááí¨ÜPRæ ÖæãàX, "gÃÝÓÜí«Ü' ÊÜáãÃÜá ©®ÜPæRà ÊÜáãÃÜá Pæãàq ¨Üáw©¨æ Gí¨Üá ÖæàÚPæãívÜá

""Ô®æÊÜÞ ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ÊÜÞñÝvÜ

¸ÝÃܨÜá. Ô®æÊÜÞ ÊÜÞñÝvܸæàPÜá'' C¨Üá PæÅài ÓÝrÃ… ÃÜËaÜí¨ÜÅ®…ÃÜ ÊÜÞñÜá&Äà£. C¨Ü®æ°à ×w¨Üá PæãívÜá ¯ÊÜÞì| PæçW棤Pæãíw ÃÜáÊÜ Ô®æÊÜÞ "¨ÜÍÜÊÜááS'. bñÜÅPæR JŸº®æà ®Ý¿áPÜ Aí£ÆÉ. ÖÜñã Ü ¤ ±ÜÅÊáÜ áS ±ÝñÜÅWÜÙÜá ±ÜÅ«Ý®ÜÊæà BXÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ bñÜÅÊÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜÆá ÊÜááSÂÊÝX PÝÃÜ|ÊÝX ÃÜáÊÜâ¨Üá ÃÜËaÜí¨ÜÅ®… ¯àw¨Ü XÅà®… ÔWÜ°Ç…. D bñÜÅ¨Ü ŸWæY ÓÜÌñÜ@ ÃÜËaÜí ¨ÜÅ®…Wæ ÖæãÓÜ BÍÜ¿áË¨Üªí£¨æ. ñÝ®Üá PæàÚ¨ÜÐÜár ¨ÜávÜáx PæãvÜáñݤÃæ, ñܮܰ¨æ௠¨æÁãà AÐÜr®Üá° ®ÜqÔ ÖæãàWÜáñæ¤à®æ ®Üá°ÊÜ ÃÜËaÜí¨ÜÅ®…ÃÜ BqoãÂv… SíwñÜ CÈÉ PÝ|ᣤÆÉ. PܮܰvܨÜÈÉ EñܤÊÜá bñÜÅWÜÙÜá ŸÃÜ ¸æàPæ®Üá°ÊÜ ÃÜËaÜí¨ÜÅ®…ÃÜ BÍÜ¿á AÊÜÃÜá D bñÜÅÊÜ®Üá° J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü ÃÜÆãÉ C¨Üªí£¨æ. C¨Ü®Üá° AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá WÜÙæà ÖæàÚ¨ÜÊÜâ. ""D bñÜÅ Jí¨Üá

Ÿí©¨ÜªÃÜá. ÓÝƨܪPæR ±Ü£ÅPÝ PÜaæàÄWÜÚWæ ±ÜÅPÜoOæ Pæãoár ÓÜᩪ ÊÜÞwԨܪÃÜá. ×àWæ ÓÜᩪ ÊÜÞwÓÜáÊÜ ÊÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ ÓÜáÊÜá¾®æ ¦ÁáàoÃ…¯í¨Ü wÔBÃ… ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPæR ÖæàÚ¨ÜÃæ ŸívÜ ÊÝÙÜ Ÿ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. ¯ÊÜÞì±Ü PÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯¨æàìÍÜPÜÃÜá ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚ¨ÜÃÜã, bñÜÅÊÜáí©ÃܨÜÊÜÃÜá ±ÜÅ£ ÍæãàWæ GÐÜár ¨ÜávÜáx Ÿí©¨æ Gí¨Üá ÇæPÜR CqrÃÜáñݤÃæ. B ÓÜñÜ ÊÜ®Üá° ŸbcvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. B¨ÜÃæ, ¿ÞÃÜã ÖæãàX PÜÇæûÜ®… GÐÝrX¨æ Gí¨Üá ñܯTæ ÊÜÞvÜáÊÜâ ©ÆÉ GíŸ ÓÜñÜ ¯ÊÜÞì±ÜPÜÄWæ Wæ㣤Æɨæà CÆÉ. ÖÝWÝX Pæãàq Pæãàq ÇæPÜR¨ÜÈÉ ÊÜÞñÝvÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæ ÖæaÝcWÜᣤ¨æ. Jí¨Üá bñÜÅ AÐæãír ¨Üá ¨ÜávÜáx ¨Üáw©¨æ Gí¨ÜÃæ A¨Üá ÓæãàÆáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü ®ÝÆãR bñÜÅWÜÙÜ ¯ÊÜÞì ±ÜPÜÃÜá ÖÝQ¨Ü ¨ÜáwxWæ ÊæãàÓÜÊÝ Wܨ,æ Jí©ÐÜár ÇÝ»Ü ÊÜÞwPæãívÜá Óæà´… BX¨ÝªÃ.æ B¨ÜÃ,æ ÇÝÓ… ÊÜÞw PæãívÜÊÜÃÜá ËñÜÃÜPÜÃÜá ÊÜáñÜá¤

Pæãàq Pæãàq ¨ÜávæãªàÃæÇÝÉ H®æà®Ý¨ÜÃÜá?

24

Regd. No. KAR KA 8675

"Pæãà Pæãà'Wæ ÓÜíXàñÜ ÓÜíÁãà iÔÃÜáÊÜ ÃÜÊÜá| WæãàPÜáÆ ÓÜíXà ñÜ¨Ü Óær çÇ… ñÜÊÜáWæ ñÜáí¸Ý CÐÜr Gí¨Ü ÎÊÜ|¡™, ñÜÊÜá¾ "¿ááÊÜÃÝg' bñÜÅPæR AÊÜÃÜá Pæãqr¨Üª ÊÜáãÂÔP…®ÜÈÉ

"ÖÜÄ'®ÝÊÜá ÓܾÃÜOæ¿áã ¸æàvÜ! ÐÜOæ' GíŸ bñÜÅÊÜ®Üá° ¯¨æàìÎÔ¨Ü᪠C¨æà ÃÝgÍæàSÃ…. B bñÜÅPæR ÖÜÄ ²Å¿Þ ®Ý¿áQ. B bñÜÅ¨Ü ÍÜãqíW… pæçËá®ÜÈÉ ÃÝgÍæà SÃ…&ÖÜÄ²Å¿Þ QñݤwPæãíw¨æªà ÖæaÜác. AÊÜÙÜá ÓÜÄ ¿Þ¨Ü pæçËáWæ ÓæqrWæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ G®Üá°

RNI 650 21/95

ÄࣿáÈÉ GP…Õ±ÜÄÊæáíoÇ… A®æã°à¨Ü QRíñÜ GP…Õ²àÄ¿á®…Õ G®Ü°ŸÖÜá¨Üá. GÊæãà Å ÐÜ®… ÊÜáñÜᤠvÝÅÊÜÞ ÊÜá«æ ®Üvæ¿ááÊÜ PÜ¥æ. A¯ÔPæ ÊÜáñÜᤠÓÜñÜ嬆 ÊÜÂñÝÂÓÜ¨Ü ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿ááÊÜ PÜ¥æ'' C¨Ü®Üá° ÃÜËaÜí¨ÜÅ®… ÖæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÃÜÈÉ ÖæãÓÜ ¯ÄàûæWÜÙÜá PÜívÜÊÜâ. ¯ÊÜÞì±ÜPÜ ÓÜãÃܱܳ ¸ÝŸá ÃÜËaÜí¨ÜÅ®… Ô®æÊÜÞ J²³PæãÙÜáÛÊÝWÜ ÓÜãbԨܪíñæÁáà Ô®æÊÜÞ ÊÜÞw ÊÜÞñÝvÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÐærà ÖæàÚ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÊÜÞñÝvÜ© ¨Ü᪨Üá ËÍæàÐÜ ÊÝX PÜíwñÜá. bñÜÅ¨Ü ¯¨æàìÍÜPÜ ÃÜË ÎÅàÊÜñÜÕ ""D bñÜÅ ÍÜáÃÜáÊÝWÜÆá PÝÃÜ| PÜ¥æ¿á ÖÜávÜáPÝo¨Ü ÖÜÔÊÜâ. 1940ÃÜÈÉ Ÿí¨ÜíñÜÖÜ bñÜÅÊäæ í¨ÜÃÜ PÜ¥¿ æ á GÙæ

ñæÃæWæ ñÜÃÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ¨ÜÃÜá. A®Üá ±ÜÅ»ÝPÜÃ…Wæ ñÜáíŸ ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ÓæãRà±… CÃÜáÊÜí¥Ü ±ÝñÜÅ ÔQR ÃÜáÊÜ A¯ÔPæ¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàڨܪÃÜá. ÊÜáñæ㤟º ×àÃæãàÀá®… ÖÜÑìPÝWæ bñÜÅ¨È Ü É ÃÜíWÝ¿á| ÃÜZá ñÜ®WÜ æ qàaÜÃ… BXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨æà ÓÝPÜÐÜár ®ÜWÜá ñÜÄÔñÜá¤. ÎÅà®ÜWÜÃÜ Qqr, ÎÊÜ|¡®Ü ±ÜÅÍÜíÓæWæ B»ÝÄ¿ÞX¨æªà®æí¨ÜÃÜá. "¿ááÊÜ ÃÝg' bñÜÅÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜñÜᤠÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ÃÜÊÜá| ÊÜáñæ¤ ÓÜíXàñÜ Pæãqr ¨ÝªÃæ. B®Üí¨… BwÁãà hæãñæ Qqr¿á BÃÜ®æà Ô®æÊÜÞ C¨Üá. D bñÜÅ ¨ÜÈÉ ñÝÊÜâ ñæÃæ ÊæáàÇæ ñæãàÄÓܸæà Pæí¨Üá Aí¨ÜáPæãíw¨ÜªQRíñÜ ÖÜñÜᤠ±Üoár EñܤÊÜá ÊÝX bñÜÅ ÊÜáãw¨æ G®Üá° ÊÜâ¨Üá Qqr ®Üí¹Pæ¿ÞX¨æ. ÊÜÞñÜá ÊÜááXÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° Qqr ±æÅàûÜPÜÄWæ Ë®Üí£ Ô¨Ü᪠""®ÝÊÜâ Bo Bw©ªàË Pæãà Pæãà, ¯àÊÜâ ®æãàw ÖÜÃÜÔ''. ñæW¨ æ áÜ PæãívÜá ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ bñÜÅ˨Üá. ŸÖÜÙÜÐÜár Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ CÃÜáñܤ¨æ, GÆãÉ »Üqr CÚÓÜáÊÜâ©ÆÉ.'' Gí¨Ü ÊÜÃÜá ÖæãÓÜ ŸWæ¿á bñÜÅÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ ÖÜáÃÜá²®ÜÈɨݪÃæ. ÃÜËaÜí¨ÜÅ®… J²³¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊæà EÚ¨Ü JíŸñÜᤠ±ÝñÜÅWÜÚWæ A®Üá»ÜË PÜÇÝ謆 ÃÜ®áÜ ° PÜÃñæ ÃÜ Ç Ü ÝX¨æ. A®ÜíñÜ®ÝW… ""CÐÜár g®Ü PÜÇÝ˨ÜÃÜá JqrWæà PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá ÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWÜã ÖæãÓÜ A®Üá»ÜÊÜ ÔWÜáñܤ

Pæ ài ÓÝrÃ… ¨ÜÍÜÊÜááSPæR PÝÃÜ|...

±ÜŨÜÍÜìPÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ. Jí¨Üá bñÜÅ ÊÜÞw, ˱ÜÄàñÜ ±ÜÅaÝÃÜ XqrÔ, A¨Ü®áÜ ° JÙæ¿ Û á ÃæàqWæ ÊÜÞÄ ¯ÊÜÞì ±ÜPÜÃæà®æãà Pæç ñæãÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ. B¨ÜÃæ, A¨Ü®Üá°

¨æãvÜx ¨ÜáwxWæ PæãívÜ ËñÜÃÜPÜÃÜá H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá? bñÜÅ aæ®Ý°XÆÉ Gí¨Üá WæãñݤWÜᣤ¨ÜªíñæÁáà g®Ü bñÜÅÊÜáí©ÃÜ¨Ü PÜvæWæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ¯ÈÉÓÜáñݤÃæ. ÖÝWÝX ®ÜÐÜr ÊÜÞñÜÅ AÊÜÄWæ PÜqror Ÿá£¤. C¨ÜÃÜÈÉ "±ÜÃÜÊÜÞñܾ' ÊÜáñÜᤠ"gÃÝÓÜí«Ü'®Ý¨ÜÃÜã ÊÝÔ. B GÃÜvÜã bñÜÅWÜÙÜá ËñÜÃÜPÜÄWæ Aí¥Ü ®ÜÐÜr ñÜÃÜÈÆÉ. "hæãàWÜ¿áÂ'®Ü®Üá° ®ÝÆáR Pæãàq¿áÊÜÃæWÜã ¹PæqWæ PæãívÜá, ®ÜãÃÜá bñÜÅÊáÜ í©ÃÜWÙÜ È Ü É ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓ…, Jí¨Üá ±æçÓæ ÓÜÖÜ ÇÝ»Ü ŸÃÜÈÆÉ G®Üá° ñݤÃæ. ÖÝWݨÜÃæ, B bñÜÅ ¨Üáw¨Ü Pæãàq Pæãàq ¿ÞÄWæ Öæãà¿áá¤? Pæãàq Pæãàq ¨ÜávæãªàÃæÇÝÉ H®Ý¨ÜÃÜá? GíŸá¨Üá ÊÜÞñÜÅ C®Üã° WæãñݤXÆÉ.

¨æíŸ ¯Äàûæ¿áÈɨæªà®æ'' Gí©¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ C¨æãí¨Üá Ëü±Ü¤ÊÝ¨Ü Ôðà®… ±æÉà CÃÜáÊÜ bñÜÅ. C¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ÖæãÓÜ ±ÜÅÁãàWÜ¨Ü ÊÜá®ÜÃÜíg®æ g®ÜÄWæ CÐÜr ÊÝWÜáñܤ¨æ. PÜ¥æ PæàÙܨæÁáà ÃÜË aÜí¨ÜÅ®… C¨ÝªÃæí¨æà "¨ÜÍÜÊÜááS'¨ÜÈÉ ñÝÊÜä Jí¨Üá ÊÜááSÊÝX ÓæàÄPæãíw ÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ¨ÜÊÜÃÜá ¨æàÊÜÃÝh…. ŸÖÜÙÜ ©®ÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ÓÜÄñÝ ÊÜáñæ¤ ®ÜqÓÜᣤ¨ÝªÃæ. PܮܰvÜ ÊÜÞñÝw ÊÜÐÜì WÜÙæà BÀáñæí¨Üá ÖæàÚPæãívÜÃÜã AÊÜÃÜá ÊÜáÃæ£ÆÉ. D bñÜÅ©í¨Ü AÊæáà iíW… GP…Õ²àÄ¿á®…ÕWÝX ÓÜÄñÝ PÝ¿áᣤ¨ÝªÃÜíñæ. ¨Üñܤ|¡ ÊÜÞñÜ®Ýw "12 BXÅ ÊÜá®…' bñÜÅÊÜ®Üá° AÊæáÄPÜ¨Ü ¿áã¯ÊÜÔìqWÜÙÜÈÉ ÊÜáãÊÜñÜᤠÊÜÐÜì WÜÚí¨Ü PæàÓ… µÇ…¾ BX ŸÙÜÓÜᣤÃÜáÊÜ ŸWæY £ÚÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨Üíñæ JŸº ÊÜá®ÜáÐÜ H®Üá ÊÜÞvÜáñݤ®æ? ¿ÞPæ ÊÜÞvÜáñݤ®æ? G®Üá°ÊÜâ¨æà Ô®æÊÜÞ. AÊÜÃÜá ÓæàĨÜíñæ EÚ¨Ü "¨ÜÍÜÊÜááS' WÜÙÜÈÉ ÊÜÞÙÜËPÝ, AË®ÝÍ…, ÃÜË, AaÜáÂñÜ C¨ÝªÃæ. CÊÜÃÜÆɨæ aæàñÜ®… ÊÜáñÜᤠBPÝíPÝÒ ®ÜqÓÜᣤ¨ÝªÃæ. ±ÜÅ£ Á㟺ÃÜÈÉ¿áã D bñÜÅ¨Ü ŸWæY ÖæãÓÜ BÍÜ¿áË©ª¨Ü᪠ÊÜÂPܤÊÝWÜᣤñÜá¤.

ŸÃ… 2011 Edited, Published & Owned by Ravi Belagere, No.2, Near Petrol Bunk, 80 Feet Road, Kadirenahalli, Padmanabhanagar, Banashankari II Stage, Bangalore-560 070 ÓæwÓæ ±ÜrííŸÃ… 8222011 Phone : Off - 2679 0804 Printed at Geetanjali Graphics, No.B-71(84), KSSIDC Industrial Estate, 6th Block, Rajajinagar, Bangalore- 560 010

Hi Bangalore  

Hi Bangalore