Page 1

Mac Style

ชีวิตออนไลนของคุณจะเปลี่ยนไป เมื่อไดอาน...

No.15 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2551

Macstyle

(AC)

8

iPhone อันมืดมิด

(AC)

0 8 1 0 1 0

80.00

อนาคตที่ยังหาคำตอบ… ไมได…กับประเทศไทยวันนี้

MacStyle Style

พิสูจนคำโออวด สยบทุกขาวลือ

ทายใจศาสดาแหงลัทธิแมค โปรดักสไลนใหมหรือแคอัพเกรด

สรางสาระ ประโยชน จากการใชงานสิ่งเหลานี้ควรอานหนังสือเลมนี้ หนังสือ iLife ไดรวบรวมบุคคลและตัวอยางศึกษาเกี่ยวกับผูโดงดัง แบบไมรูเนื้อรูตัว จาก YouTube ที่มีคนแหเขาไปดูคลิปเด็กผูชาย คนหนึ่งถึง 40 ลานครั้ง!! อะไรทำใหการใชงาน multiply.com เปนที่ฮิตและสรางกระแส สำหรับคนถายรูปดิจิตอลไดขนาดนั้น แลวเรื่องราวใน multiply.com จะสรางเงินสรางทอง ไดยังไง!! เขียน Blog ยังไงใหดัง ใหไดตังค คือเรื่องราวที่เรานำตัวอยาง ของวัยโจ ที่ใชชีวิตออนไลนไดอยางสรางสรรคและทำใหมันเกิด ประโยชนกับตัวเองได อยางเหลือเชื่อ!!

อานหนังสือเลมนี้ซะ ถาไมอยากใชชีวิตออนไลนไปวันๆ!! ถาคุณอยากมีชีวิตออนไลนที่เปลี่ยนไป สามารถหาซื้ออานไดที่ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทุกสาขา แลวชีวิตออนไลนจะเปลี่ยนเปนเงิน

No.15 / ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2551

iLife เปลี่ยนชีวิตดิจิตอลใหเปนเงิน สำหรับกลุมวัยหนุมสาว วัยทำงาน หรือคนทั่วไปที่ใชชีวิต อยูกับอินเทอรเน็ต เทคโนโลยี และตองการ

เปดตัวลาสุดกับ New iPod nano สีสันและเทคโนโลยี ในเครื่องเดียว เจาะลึกกับ New nano มากกวาหรือแคเปลี่ยนสี!!


พิมพภาพสีไมเพี้ยน...

คือสิ่งที่นักกราฟคตองการ

ART

DIRECTOR เฉลิมพล หมายพึ่ง

อารตไดเร็คเตอรผูที่อยูเบื้องหลัง ในการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ และออกแบบรูปเลมนิตยสารชื่อดัง มาแลวหลายฉบับ

ถาออกแบบงานหนึ่งงาน... ก็ตองนำผลงานนัั้นออกมาโชว ผลงานนั้นถึงจะมีคุณคามากขึ้น ถาคุณออกแบบผลงานแลวเก็บเอาไวเชยชมคนเดียว เพราะกลัววาพิมพออกมาแลวสีไมสวยเหมือนบนจอคอม.... นั่นคงไมใชทางออกที่ดี เพราะผลงานจะมีคุณคาก็ตอเมื่อไดผานสายตาผูชม ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การเลือกเครื่องพิมพ ที่ตองถายถอดสีออกมาไดอยาง ถูกตองไมเพี้ยน สีสันตรงกับตนฉบับ งานออกแบบจึงจะสมบูรณ สวนตัวแลว ผมเปนคนที่ใหความสำคัญกับผลงาน ดังนั้นงานที่พิมพออกมาตองถายทอด สีสันไดอยางถูกตอง ถึงจะทำใหงานออกแบบดูมีคุณคามากขึ้น

1


PIXMA iX4000 พรินเตอรที่ใหสี่เที่ยงตรง สีตองเหมือนตนฉบับ ไมอยางนั้นจะมานั่งเลือกเฉดสีทำไมใหเสียเวลา...

2

ผมเลือก PIXMA iX 4000 เพราะใหคาสีที่แมนยำ ดวยเทคโนโลยี “ไฟน” FINE (Full Photolithography Inkjet Nozzle Engineering) ซึ่งมี หยดหมึกขนาดเล็กเพียง 2 พิโคลิตร ใหความละเอียดสูงสุดที่ 4800x 1200 dpi การันตีไดเลยวาคุณภาพอยูในระดับแล็บสีที่ไดมาตรฐาน รองรับการพิมพแบบมีขอบไดถึงขนาด A3+ โดยใชเวลาเพียง 166 วินาที สวนความเร็วในการพิมพเอกสาร A4 ขาวดำ 18 แผนตอนาที/สี 14 แผนตอนาที ซึ่งรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับแบรนดอื่น ผมเองใหความสำคัญ กับเรื่องพวกนี้มากเปนพิเศษ นี่คือเหตุผลวาทำไมผมเลือก PIXMA iX 4000

ความงายเปนสิ่งจำเปนสำหรับงานดีไซน งานดีไซนไมจำเปนตองทำอะไรยุงยากเสมอไป... ผมใชซอฟตแวร Professional Colour Management รวมกับ InDesign และ Canon Digital Photo Professional สำหรับการจัดการสีและสั่งพิมพ งานในแบบที่ตองการซึ่งไลโทนภาพไดถึง 100 ระดับ โดยจะสั่งพิมพใหสีสด เปนพิเศษหรือเปนสีขาวดำก็ไดซึ่งมันเพิ่มทางเลือกใหกับเรา เมื่อนำไปเสนอ ลูกคาก็จะไดรับการตอบรับที่ดีมากขึ้น

4

3

กระดาษดี หมึกดี...งานออกแบบก็มีคุณคามากขึ้น งานออกแบบ...กระดาษพิมพก็มีสวนสำคัญไมตางกัน... เพราะกระดาษสำหรับผมมันคือพื้นที่ในการเก็บจินตนาการและถายทอดความ รูสึกไปถึงคนดู ซึ่งกระดาษมีใหเลือกถึง 3 แบบ Fine Art Paper Photo Rag เหมาะกับภาพที่ตองการเนนโทนภาพเปนพิเศษ Premium Matte เนื้อดาน พิมพ แลวไดภาพที่นุมนวลไลโทนสวยงาม เหมาะกับงานระดับ Fine Art โดยเฉพาะ และแบบหนาพิเศษที่มี Texture ใหน้ำหนักสีดำไดสวยมาก ไดอารมณของงานดีไซน เหมาะกับงาน Exhibition นอกจากกระดาษแลว หมึกก็สำคัญไมแพกัน ผมใชแต หมึกแคนนอนแท เพราะพิมพแลวภาพอยูไดนานถึง 100 ป ดวยเทคโนโลยี โครมาไลฟ 100 (ChromaLife100) เมื่อผลงานออกมาดี ผมแฮปปลูกคา ประทับใจ ก็ตองเก็บเอาไวเปนที่ระลึกกันหนอย PIXMA iX4000

PIXMA iX5000

• 4800x1200 dpi • พิมพขนาด A3+ • 166 วินาที (ตอแผน) • A4 ขาวดำ 18 แผน

• 4800x1200 dpi • พิมพขนาด A3+ • 166 วินาที (ตอแผน) • A4 ขาวดำ 25 แผน

• PictBridge

• PictBridge

สี 14 แผน (ตอนาที)

สี 17 แผน (ตอนาที)


EDITOR’S NOTES

VOL.15 ÊÔ§ËÒ¤Á-¡Ñ¹ÂÒ¹ 2008

จะมีอะไรใหมมั้ยในสิ้นป?

ตั้งหัวเรื่องเปนประโยคคำถามแบบนี้ ก็เพื่อหวังจะใหเขากับโครงเรื่องนำของ MacStyle ในเลมนี้ที่เราพยายามจะคาดเดาสินคาแปลกใหมจากตลาดแมคที่คาด วาจะมีมาใหไดเรียกเสียงฮือฮากันบางในคราที่บรรยากาศทั่วโลกตางดูเย็นชาและ เชื่องชาแบบนี้ มีอยูหลายตอหลายอยางที่เราคาดการณกันวาจะมีใหเห็นในปนี้ ไมวาจะเปน New MacBook, MacBook Pro เรื่อยไปจนถึงรุนใหญอยาง Mac Pro ที่ถูกดีไซนมา ดวยรูปทรงขนาดยักษนี้มาหลายปมากแลว มากยิ่งไปกวานั้นจากขอมูลที่เสิรชหารวมทั้งแนววิเคราะหจากทีมงาน ในสิ้นปนี้เรายังมองไกลไปถึงการเปดตัวสินคาใหมที่ Apple ไม เคยทำมากอน ทั้งคอมพิวเตอรแบบ Touch Screen, PDA หรือ การเปดตัวสายการผลิตเพิ่มของ iPhone ที่มีคำตอทายวา nano หรือ iPhone nano ที่มีคุณสมบัติบางและลดฟงกชั่นที่ไมจำเปนออกไปแลวดีไซนตัวเครื่องใหมใหบางและเบากวาเดิม จะยังไงก็แลวแตสำหรับวันนี้ ที่ไมตองรอลุนอะไรอีกเลยนั่นคือการเปดตัว iPod nano ตัวใหมและนั่นคือสิ่งที่เปนไปแลวสำหรับวันนี้ สินคาใหมที่เหมือนจะยอนกลับไปสูจุดเริ่มตนเดิมอีกครั้งของ iPod รุนนี้เปนการย้ำทิศทางของ Apple ที่เลนกับตลาดที่ Mass มากขึ้น วัยรุนมากขึ้น เหลานี้จะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาสินคาใหมจากทาง Apple ดวยแนวทางนั้น และนั่นจะเปนการเปดตัวเองของ ตลาด Mac ใหกวางขึ้นไปอีก สุดทายบรรทัดนี้อดจะเปนหวงหัวหนาลัทธิ Mac อยาง Steve Jobs ในงานเปดตัว iPod nano ครั้งใหมนี้ไมได ตัวผอมหัวโตกันเปน พิเศษนักเขียว ขาวบอกวาอาการมะเร็งในตับออนกลับมาอีกครั้งแลว และผลก็เปนอยางที่เห็น เราไมรูวาสุขภาพจะเปนอยางไร แตภาพที่เห็นคือชายหนุมผมบางตัวผอมหัวโตเดินรายเวทยมนตสะกดทั้งสาวกและเหลานักลงทุนไดดีเยี่ยมเหมือนเคย

iconmac

บรรณาธิการบริหาร iconmac@macdd.com

ที่ปรึกษา : ปริวรรต องศศุลี, พิรุฬหภัค พิริยะภักดีกุล บรรณาธิการบริหาร : อดิลฟตรี ประพฤติสุจริต กองบรรณาธิการ :

จะเด็ด วรโศภิษฐ, ชลัฐศร พานิชกุล, จรูญ อิทธิวรรณพงศ, สุภชัย ชัยมงคล, ธีรยุทธ มงคลอัตตะสาร, พันธกานต ลิ่มกังวาฬมงคล, มงคล ผอบนาง เลขากองบรรณาธิการ : จิดาภา เก็งวิเชียรไชย ศิลปกรรม : เฉลิมพล หมายพึ่ง พิมพที่ : บริษัท พิฆเนศ พริ้นทติ้ง เซ็นเตอร จำกัด โทร.02-954-3971-5 แยกสี : บริษัท ไฮเรส จำกัด โทร.02-204-1959 จัดจำหนาย : บริษัท เวิลด ออฟ ดิสทริบิวชั่น จำกัด โทร.02-744-6856-7

เจาของ : บริษัท แมคดีดี จำกัด 5/257 หมูบานกลางเมือง ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-183-6189-90 แฟกซ 02-183-6261 อีเมล macstyle@macdd.com เว็บไซต www.macdd.com


CONTENTS

VOL.15 / ÊÔ§ËÒ¤Á-¡Ñ¹ÂÒ¹ 2008

“แค” คำวาจินตนาการ กับผลิตภัณฑภายใตแบรนด

Apple “แค” คำวาจินตนาการ กับผลิตภัณฑภายใตแบรนด “Apple” คำเตือน “สิ่งที่ กำลังเห็นตอไปนี้เปนเพียงจินตนาการของบรรดาสาวก Apple เทานั้น จึงเปนการ เสียเวลาเปลาหากจะพยามหาซื้อสินคาเหลานี้”

028

iPhone 3G ของเหลาสาวก

022

Apple

042 044 Switch to MAC

กับเสียงฮือฮาแบบเงียบๆ

Apple

จากอดีตสูปจจุบัน

046 054

042 044

ศิวพร อุตกฤษฏ (กิ๊ฟ)

010 036 050 058 062

Mac News Update ทายใจ Steve Jobs Mac Intel กับบทพิสูจน Gadget iPod/Mac Product Review

นพวัฒน วงศปยะสถิตย (นพ)


CONTENTS

VOL.15 / ÊÔ§ËÒ¤Á-¡Ñ¹ÂÒ¹ 2008

โปรแกรม

มันคงไมคอยแปลกเทาไหรถา มีคนบอกวาชอบ Mac แต มันคงจะดูเขาทีถาหากคนที่วา ชื่ อ จั ก รภพ เพ็ ญ แข ซึ่ ง ทำให เ ราอยากจะทราบอะไร บางอย า งจากปากของเขา เองวา เหตุ ใด ทำไมตองใช Mac รวมถึงแงคิดสวนตัว ของเขา เพื่อการสรางความ แตกตางอยางสรางสรรค ให กับตนเอง

076

066

มุมหนึ่งของผูชายที่ชื่อ

กับชองวางที่แอบปนใจให Mac

090

All in One

Desktop Computer ครั้งสำคัญ

070 Sound Check 084 Mac Music 087 Mac Hardware 094 โปรแกรมทางเลือกใหม 110 iDesign 116 Dine Out

095

EDITORIAL Stuff PAGE I 096 คอลัมน : iconmac’s Talk โดย : อดิลฟตรี ประพฤติสุจริต

100

PAGE I 098 คอลัมน : Talkative Design โดย : วาริ โชคล้ำเลิศ


Mac News Update แอปเปลเปดตัว New iPod พรอมกันที่ iStudio หลังจากที่ใหลุนกันมานานวาวันที่ 9 นี้เราทางแอปเปลประเทศไทย ก็ไมใหตกเทรนด ประกาศเปดตัว New iPod nano ทั่วกันที่ราน iStudio พรอมกันในชวงบาย ซึ่งในวันนั้นก็ จะมีสินคาไวพรอมจำหนายเปนที่เรียบรอย ซึ่งที่เล็งๆ ไวก็เตรียมตัวไปสอยเจาไอพอทสีสันสุด จาบนี้กันไดเลย อีกความรูสึกหนึ่งที่บอกไมถูกคือ “โปรดักซ หยุดโลก” ที่ทาง Apple ออกมา โมนักโมหนาวามันจะหยุดโลกกันไดจริงๆ เลยทีเดียว แตเอาเขาจริงๆ มันก็กลับเปนความ รูสึกชนิดแบบกลืนไมเขาคายไมออกเหมือนกันสำหรับการเปดตัวเจา iPod nano-chromatic ทามกลางความคาดหวังนั้น แอปเปลก็ไดสวนกระแสตางๆ ทั้งปวงไมวาจะเปน New MacBook, Mac Touch หรือการเปลี่ยนโฉมใหมของ MacBook Pro ก็ไมมีวี่แววใหเห็นใน งานครั้งนี้แตอยางใด และการเปดตัว iPod nano-chromatic ตัวนี้ก็ใชเวลาสั้นเพียงแคชั่วโมงกวาๆ เทานั้นเอง แตที่ถือวาทำให เจา iPod nanochromatic ตางจาก iPod รุนอื่นๆ ที่ผานมาคือ Rock and roll over มีเซ็นเซอรปรับจอใหเปนแนวตั้งและแนวนอนอัตโนมัติ เพื่อสะดวกในการดู อัลบั้มแบบ Cover Flow

อบรมคอรส Photoshop for Photographer ที่ Siam Media Complex ผานไปแลวครับกับคอรสอมรม Photoshop for Photographer ทางเว็บไซต MacDD ไดจัดขึ้น โดยครั้งนี้มีผูสนใจ มาเรียนเปนจำนวนมากเราจึงยกขบวนกันไปใชหองอบรม Siam Media Complex ที่มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีเครื่อง iMac รุนใหมใหใชงานกวา 20 เครื่อง เลยทีเดียว นอกจากนี้ภายในหองยังดูกวางขวางและโตะเกาอี้ก็ถูกออกแบบมาใหนั่งเรียนได อยางสบาย งานนี้ตองขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสยามที่เอื้อเฟอสถานที่ในการเรียนการสอนใน ครั้งนี้ แลวไมแนในคอรสตอๆ ไป เราอาจจะยกคลาสไปเรียนกันที่ Siam Media Complex กันอีกครั้ง

New Brother Mono Laser Series 7000 DCP เล็กแตพรอมลุย บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปดตัว Brother Mono Laser Series 7000 รุนลาสุด DCP-7030 และ DCP-7040 3-in-1 Multi-Function Center ที่พรอมสรรพดวย ฟงกชั่น งานพิมพ งานถายเอกสาร และงานแสกน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสมกับการ สำนักงานขนาดยอม โฮมออฟฟศ และธุรกิจ SME ดวยรูปทรงที่กะทัดรัดพรอมฝาเปด รองรับการ ทำสำเนา และสแกนหนังสือหรือเอกสารที่เย็บเลมไวไดทำใหการแสกนหนังสือไมลำบากอีกตอไป นอกจากนี้ยังชวยใหผูใชประหยัดมากขึ้นดวยโหมดประหยัดหมึกพิมพชวยประหยัดผงหมึกสำหรับ งานพิมพฉบับรางที่ไมตองการความคมชัดสูง ที่สำคัญแข็งแรง ทนทาน ประหยัดคาใชจายในเรื่อง การดูแลรักษาอีกดวย เครื่องพิมพบราเดอรเลเซอรมัลติฟงกชั่นเซ็นเตอร (MFC) ซีรีส 7000 ทุกรุน รับประกัน 3 ป อุนใจดวยศูนยบริการแตงตั้งที่ไดมาตรฐานมากถึง 132 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ สินคาทุกรุนสามารถหาซื้อไดที่รานคาตัวแทน จำหนายบราเดอร สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Brother Contact Center โทร.0-2665-7777 หรือ www.brother.co.th


†¹”¡³Ÿ¤±•²›¢¸®®³Œ¶Ÿ †¨³¢†¹n¢†m³˜¶Æ†¹”¢®‰¬³

LaCie 319 LCD with Hood LaCie 321 LCD with Hood

‹°£µ¡‡– » £µ¡­Š¼ …œµ— 19 ¨³ 21 œªo· ¡¦°o¤„´ Hood šn¸ªn¥„œ´Â­Š¦„ªœ nª¥Ä®o‡– » Á®Èœ­Å¸—o°¥µnŠÂ¤nœ¥¶ 10-bit Gamma Correction ­µ¤µ¦™ÄŠoµœ„´ Mac ®¦°º Window ŗo

LaCie 119 LCD with LaFrame LaCie 120 LCD with LaFrame

‹°£µ¡‡– » £µ¡­Š¼ …œµ— 19 ¨³ 20 œªo· ¡¦°o¤„´ LaFrame šn¸ªn¥„œ´Â­Š¦„ªœ ªn¥Ä®‡o– » Á®œÈ­Å¸—°o¥µnŠÂ¤œn¥¶ ­µ¤µ¦™ÄŠoµœ„´ Mac ®¦°º Window ŗo

Š®¡³Ÿ LCD «´¬¤²›¢¸®®³Œ¶Ÿ˜¶Æ–n®‰ƒ³¤¾¬Åš«¶ Áƒ¦n¾†¶£‰†¨³¢Š¤µ‰ œ¤±«µ˜™µ¡³Ÿ †¨³¢šm³¾Œ¸Æ®—¸® ¿¦±†¨³¢¤¨•¾¤Å¨Ášƒ³¤À®š—m³£„n®¢º¦

LaCie Biggest F800 1TB / 1.6TB / 2TB RAID Technology FireWire 800 & USB 2.0

LaCie Disk Extreme with Triple Interface 500 GB / 1TB / 1.6TB / 2TB RAID 0 FireWire 800 / 400 / USB 2.0

LaCie Little Big Disk 160 GB / 200 GB / 320 GB RAID Technology FireWire 800 / 400 / USB 2.0

LaCie Rugged All-Terrain 80 GB / 100 GB / 120 GB FireWire 800 / 400 / USB 2.0

†¨³¢¿œ¦ƒÁ¬¢m Ášƒ³¤Š²•¾ƒÅ›„n®¢º¦«¨£‰³¢ ¢¶«Â–¦q ŸƒŸ³«±•¨ƒ

LaCie Brick Mobile

40GB / 60 GB / 80 GB / 120 GB FireWire 400 & USB 2.0

LaCie Skwarim 60 GB USB 2.0

LaCie Skwarim 30 GB USB 2.0

LaCie Mobile Design by F.A. Porsche

40GB / 60GB / 80GB / 100GB 5400 rpm FireWire 400 & USB 2.0

HOT LINE 083-204-4555 iStudio Esplanade Tel.0-2660-9259-61

iStudio Fortune iBeat Fortune iShop Pantip Tel.0-2642-0828-9 Tel.0-2642-0634-5 Tel.0-2256-0397-8


Mac News Update กลองดิจิตอล “ซัมซุง NV100HD” ระบบสัมผัสอัจฉริยะ “สมารททัช” กลองดิจิตอลซัมซุง NV100HD มีเซนเซอรรับภาพความละเอียด สูงที่สุดถึง 14.7 ลาน พิกเซล มาพรอมเลนสมุมกวางพิเศษ 28 มิลลิเมตรจากชไนเดอรและออพติคอลซูม 3.6 เทา ใหภาพถายที่สวยคมชัด สีสันสดใส สมบูรณแบบในทุกรายละเอียด นับวาเปนกลองถายภาพ แบบสแน็ปช็อตที่ดีที่สุดเทาที่ซัมซุงเคยมีมา สามารถถายภาพวีดีโอแบบความละเอียดสูง (HD) 720p พร อ มฟ ง ก ชั น Dual Image Stabilization ป อ งกั น มื อ สั่ น ขณะถ า ยภาพได ถึ ง 2 ระดับ กลองดิจิตอล ซัมซุง NV100HD มาพรอมรูปลักษณสวยหรูตัวเครื่องทำจากโลหะสีเงิน มันวาว เผยลูกเลนเปนไฮทไลทสีแดงสดใสเพิ่มความโดดเดนใหกับตัวกลองที่มีดีไซนล้ำสมัย แมจะเปนกลองดิจิตอลแบบคอมแพ็คแต ซัมซุง NV100HD สามารถใหมุมมองการถายภาพที่กวางและเหนือชั้นกวาดวยจอภาพแอลซีดีระบบสัมผัส hVGA ขนาดกวาง 3 นิ้วที่มีความละเอียดหนาจอถึง 460,000 สี เทคโนโลยีสมารทัช 2.0 (Smart Touch 2.0) เอกสิทธิ์เฉพาะจากซัมซุงที่ชวยใหการใช งานสำหรับปุมควบคุมคำสั่งและฟเจอรพิเศษตางๆ เปนไปอยางงายดายและสนุกสนานเพียงปลายนิ้วสัมผัส กลองดิจิตอล ซัมซุง NV100HD กำหนด วางตลาดในประเทศไทยตั้งแตเดือนกันยายนในราคา 13,990 บาท มีใหเลือก 2 สี 3 สไตล คือ สีดำ สีเงินแถบดำ และสีเงินแถบแดง

Mac User ไดเฮ ซื้อ Mac วันนี้ ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 9 เดือน ชวงนี้ตลาดสินคาไอทีกำลังคึกคักนาดู เพราะกำลังจะเขาสูปลายปกันแลว เหลา บรรดาแบรนดสินคาไอทีทั้งหลายก็ยกทัพลดราคาสินคากันถวนหนา ซึ่งชวงนี้จะถือเปนนาที ทองของปเลยก็วาได ยังไงคงตองเก็บสตุงสตางคใสกระปุกหมูกันไวใหดี ของดีมีชวงทาย ปจริงๆ สวนราน iStudio และ iBeat ก็เอาใจคอ Mac User ชาวไทยกันทั่วประเทศ เมื่อราน iStudio, iBeat และตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ ตบเทาพรอมใจกันเปดตัวโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อ MacBook, MacBook Pro และ iMac ทุกรุนวันนี้ ผอนชำระดวยดอกเบี้ย 0% นาน สูงสุดถึง 9 เดือน ตั้งแตวันนี้ ถึง 27 กันยายน 2551 ดวยบัตรเครดิต Citibank, First Choice, KBank, Krungsri GE, KTC, SCB และ UOB ทีร่ า น iStudio, iBeat และตัวแทนจำหนายทัว่ ประเทศ ซึ่งถือเปนขาวดีของคอ Mac ทีเดียว เพราะนอกจากจะทำใหเหลาสาวกแม็คที่กำลังจะตัดสินใจเปลี่ยนคอมพิวเตอรคูใจสักเครื่อง สามารถ ทำไดงายขึ้น ไมตองขออนุญาติกระเปาสตางคของตัวเองกันสักเทาไหร งายๆดวยดอกเบี้ย 0% สวนแม็คยูสเซอรรายใหมๆ ที่กำลังดอมๆ มองๆ อยูหนากระจก น้ำลายไหลยอย บริเวณราน iStudio ก็คงจะสามารถเดินอาดๆ อยางเต็ม ภาคภูมิ เขาไปในรานและสามารถเปนเจาของ Mac สักเครื่องก็ทาจะดี นี่อาจเปนสัญญาณหนึ่งวาชุมชนชาว Mac ของไทยกำลังจะขยายตัวหรือ เปลานะ เอา!!เหลาสาวกเตรียมตัว รายละเอียดติดตอราน iStudio ใกลบานทาน หรือคลิ๊ก http://www.istudio.in.th/stores.php


Mac News Update Google เปดตัวเบราวเซอร ใหม “Google Chrome” ยักษใหญในวงการอินเตอรเน็ตอยาง Google เปดตัวเว็บเบราวเซอรโอเพนซอรสใชงานฟรีของตัวเอง ภายใตชื่อ “Google Chrome” หวังชิงชัยในตลาดที่โปรแกรม IE (Internet Explorer) ของไมโครซอฟท ซึ่ง ปจจุบันครองสวนแบงใหญที่สุดในตลาด โดยในขณะนี้ยังรองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการวินโดวสเทานั้น โดยทีม งานของ Google กำลังเรงพัฒนาใหรองรับแมคโอเอส และลินุกสตอไป โดยในเว็บไซตของ Google ระบุวา Google Chrome สำหรับ Mac อยูในระหวางการพัฒนาและทีม วิศวกรกำลังทำงานอยางหนักเพื่อให Mac User ไดใชงานโดยเร็วที่สุด โดยมีการรวบรวมอีเมลของ Mac User เพื่อแจงความเคลื่อนไหวเปนระยะ ทั้งนี้มีนักวิเคราะหบางรายฝายสงสัยวา “Chrome” แทจริงแลวถูกเปดตัวมาเพื่อจูโจม IE 8 เหตุเพราะ IE 8 มีจุดเดนเรื่องการปกปองความเปน สวนตัวของผูใช ซึ่งทำให Google และเครือขายโฆษณาออนไลนอื่นๆ ติดตามขอมูลพฤติกรรมของนักทองอินเทอรเน็ตเพื่อนำไปวิเคราะหและ ประยุกตใหเกิดประโยชนกับธุรกิจโฆษณาออนไลนไดยากขึ้น Google เปดตัว Chrome ที่เปน Beta ดวยหนังสือการตูนความยาวเกือบ 40 หนา อธิบายรายละเอียดเบราวเซอรใหมลาสุด ซึ่งภายในมี ขอมูลระบุวา ผูพัฒนาเบราวเซอรนองใหมยอดฮิตอยางไฟรฟอกซ (Firefox) และอดีตทีมงานมอซิลลามากกวา 2 คนรวมอยูในทีมพัฒนา Chrome ดวย ดูรายละเอียดที่ http://www.google.com/googlebooks/chrome/index.htm

อินเทล สงขุมกำลังใหม เซนทริโน 2 อินเทล เปดตัวแพลตฟอรมใหม อินเทล เซนทริโน 2 มาพรอมกับความแรงแบบ Core 2 Duo พรอม CPU แบบ 45 นาโนเมตร (Penryn) มีอัตราความเร็วในการสงผานขอมูล (FSB) ที่ 1066 MHz และ L2 แคช ที่ มีขนาดใหญถึง 6 MB นอกจากนี้ยังไดเปดตัว อินเทลคอร 2 เอ็กซตรีม โมบายล โปรเซสเซอร ที่มคี วามเร็วสูง ถึง 3.06 GHz ซึ่งเปนโปรเซสเซอรที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกตามการคำนวณคาประสิทธิภาพจากเบนชมารก และเตรียมเปดโปรเซสเซอรใหมอีก 8 รุน ทั้งแบบควอดคอรสำหรับผลิตภัณฑกลุมโมบายลรุนแรกและโปรเซส เซอรสำหรับโนตบุกรุนบางเบาเปนพิเศษในรุนที่สองในอีก 90 วัน โดย อินเทล เซนทริโน 2 โปรเซสเซอร มีจุดเดนอยูที่ การประมวลผลแบบภาพที่มีคุณภาพมากกวาเดิม ถึง 1.9 เทา ประหยัดพลังงานของโปรเซสเซอรเหลือเพียง 25 วัตต ซึ่งปจจุบันกินไฟประมาณ 35 วัตต สามารถดูภาพยนตรแบบ Full HD ไดดวยการชารจไฟเพียงครั้งเดียว รวมถึง Wi-Fi ที่เร็วกวาเดิมถึง 5 เทา ซัพพอรต 802.11 n รับสงขอมูลแบบ 3x3 สวนรุนที่รองรับเทคโนโลยีไวแมกซจะออกมาประมาณครึ่งปหนา โดยผูผลิตโนตบุคเตรียมพรอมจะวางจำหนายผลิตภัณฑที่ใชแพลตฟอรมนี้มากกวา 250 รุน นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสิรฐ กรรมการผูจัดการใหญบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด กลาววา “หลังจากที่ Apple ไดเปลี่ยนมาใชชิปซีพียูของทางอินเทลแลว ก็มีโอกาสที่ Apple จะใชชิปตัวนี้เชนกัน เพียงแตวา Apple จะเนนความเปนแบรนดของตัวเองเปนพิเศษ ซึ่งจะไมเหมือนแบรนดอื่นๆ ที่เราเขาไปทำโออีเอ็มดวย แตคาดวา Apple นาจะมีโปรดักใหมแตจะไมใชชื่อ เซนทริโน 2 เหมือนพีซี แตใชชิปเซ็ต เดียวกัน”


Mac OSX Advance ใชแมคงายนิดเดียวกับไอคอนแมค

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-17.00 น. สถานที่ : SmartBar ไอทีมอลล (ฟอรจูน) รัชดา ชั้น 3 จะงมหาวิธีใชแมคอยางไรใหเกงในเวลาอันรวดเร็วอยูทำไม มาเรียนรู จากมืออาชีพ จากทีมงาน MacStyle และเว็บไซต MacDD.com กันดี กวา สอนแบบเนื้อๆตรงประเด็น ใหคุณไดใช งานแมคไดเกง คุมคา ไมเสียเวลา สอน ซื้อแมคใชทั้งทีก็ตองใช ใหเปนและคุมคา สอนดวย Mac OSX เวอรชั่นใหมลาสุด พวง ดวยการเซ็ทอัพโปรแกรม และ การใชงานซอฟแวร iLife เพื่อทำงานโฮมวีดีโอ งานอัลบั้มภาพสวยๆ หรืองานเว็บไซต งายๆ แคคลิ๊ก 2-3 ครั้งก็จะไดผลงานที่สุดประทับใจ วัตถุประสงคของการเรียนการสอน ผูเรียนจะมีเบสิคการใชงาน Mac OSX อยางถูกตอง เรียนรูไว เรียนรูเร็ว พัฒนาตัวเองได รูจักแกปญหาดวยตัวเองและแหลง ขอมูลในการศึกษา พัฒนาใหการใช Mac ของคุณพัฒนาไดรวดเร็ว และคุมคา ใครเหมาะสมจะเรียน 1. ผูที่อยากจะใชแมคใหคุมคากับการใชงาน 2. ผูซึ่งเริมตนมีแมคเปนเครื่องแรก 3. ผูที่เปลี่ยนจากแมคยุคเกาเขาสู Mac OSX จัดโดย

คาอบรม 9,500 บาท บุคคลทั่วไปลด 20%

สมาชิก MacStyle ลด 30% เหลือเพียง 6,650 บาท

by iconmac

ผูสอน : คุณโอม iconmac

บรรณธิการนิตยสาร MacStyle, เว็บมาสเตอร MacDD.com

แนวทางการเรียนการสอน

ครั้งที่ 1 : Mac OSX The Features ประยุกตการใชงานฟเจอรเด็ดๆของแมค และสำรวจแมคของคุณ กับความสามารถดานตางๆ การใชงาน Finder การใชงานดานอินเตอรเน็ต การเซ็ทอัพคาเริมตนใหเหมาะสม สำหรับการใชงานใหมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด

ครั้งที่ 2 : Switch 2 Mac ปรับตัวใหชินกับการใชแมค เขาใจการทดแทนโปรแกรมตางๆ ที่คุนเคย จาก Windows ดวย Mac และตบทายดวยเรียนรูการใชงาน โปรแกรม iLife สำหรับการทำงานดานภาพดิจิตอล การสราง อัลบั้มสวนตัว การสรางเว็บเพจ สนุกกับการแตงเพลงงายๆ และเรียนรูการทำโฮม วิดีโอแบบที่ใครเห็นตองรอง Oho !! (แตคุณสรางมันงายมาก)

ครั้งที่ 3 : Mac OSX Tip /Trick แนะนำเทคนิคดีๆที่คุณจะไมเคยรูมากอน แนะนำ 10 โปรแกรมเด็ด ที่คุณ ตองมีไวในเครื่อง การแกปญหาเมื่อแมคปวย และการดูแล รักษาแมคของ คุณ รวมทั้งแนะนำแหลงหาขอมูลเด็ดๆ ที่แมคยูสเซอร ตองรู

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-183-6189-90 คุณตูน 1 โอนเงินเขามาที่บัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี บริษัท แมคดีดี จำกัด ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย 046-2-77590-3 ธ.ไทยพาณิชย ออมทรัพย 035-2-42025-7 2 จากนั้นแฟกซหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-183-6261

ชื่อ............................................................................................ นามสกุล.......................................................................................... ที่อยู ...................................................................................................................................................................................................................................... เบอรโทร .................................................................. มือถือ ...................................................................... ชื่อผูแนะนำ .............................................................. E-Mail .......................................................................................................


Mac News Update เปดตัว ThaiDtraining.com ศูนยเรียนรู Mac/Graphic Training เริมเปดตัวและดำเนินการไปเรียบรอยแลวครับ สำหรับคาย ThaiDtraining.com ซึ่งถือวาเปนศูนยการเรียนการสอนทางดานงานกราฟคดีไซน และการใชงาน Mac OSX ที่ลง ลึกในรายละเอียดกันอยางถึงลูกถึงคน ตามสไตลการสอนแบบตัวตอตัว ถึงไมถึงมือทุกคน เรียกวาถาไมเปนไมใหกลับบานกันเลยทีเดียว คุณโอม iconmac ผูอำนวยการสถาบัน ThaiDtraining ไดเผยกับทางทีมงานวา “จริงๆ แลวเราเริ่มจากทำกันสนุกๆกอนครับ จากนั้นปรากฏวาก็มีคนใหความสนใจกันมาก ขึ้ น เรี ย กว า ก็ เ ยอะเหมื อ นกั น ตรงนั้ น เองเราก็ พั ฒ นาและเพิ่ ม ความจริ ง จั ง ให กั บ ทุ ก ๆ หลักสูตรมากขึ้นอีก” “มันเริมจากเรามองวาสถาบันที่สอนดาน Mac หรืองานดาน Graphic Design ในบานเราสวนใหญจะไมไดเนนความเขาใจ คือสวนใหญจะ สอนการใชงานแค Tool แตไมไดสอนการประยุกตใช และนั่นก็เปนปญหา เพราะผูเรียนใชโปรแกรมเปน แตกลับสรางสรรคงานออกมาไมได “ หลักสูตรที่เปดสอน Mac OSX Advance, iWork Pro Presentation, InDesign CS3 (Graphic Design Printing), Photoshop for Photographer, Dreamweaver สรางเว็บไซตงายนิดเดียว, สรางเว็บเอนิเมชั่นดวย Flash CS3 ก็เรียกวาเปนสถาบันใหมไฟแรงจริงๆ สำหรับ ThaiDtraining.com และหากใครที่สนใจอานรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กเขาไปดูกันไดที่เว็บไซต อยางเปนทางการไดที่เว็บไซตของทางหนวยงานดานลางนี้ไดเลยครับ ลิงคสำหรับรายละเอียด http://www.thaidtraining.com โทร 02-722-6177, 02-722-6889 แฟกซ 02-722-6880

คิงสตันเปดตัวเมโมรี่ DDR2 สำหรับโนตบุกเปนรายแรก Kingston Technology Company, Inc. ผูนำดานการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ ผลิตภัณฑหนวยความจำระดับโลก ประกาศกราวเปนผูนำรายแรกที่วางจำหนายเมโมรี่ 800MHz สำหรับโนตบุคที่มีอัตราหนวงเวลาต่ำเปนพิเศษ ผลิตภัณฑเมโมรี่รุนใหม HyperX PC2-6400 CL4 SO-DIMMs นำเสนอความสามารถในการเพิ่มศักยภาพใหกับโนตบุคอันเปน ผลมาจากการรองรับเทคโนโลยี Serial Presence Detect (SPD) พรอมเพิ่มขีดความสามารถ ในการทำงานใหกับโนตบุคหลากหลายรูปแบบโดยมีวางจำหนายแลวในขนาด 4GB และ 2GB โมบายเมโมรี่ HyperX รุนใหมของ Kingston สามารถตอบสนองความตองการของผูที่ใชงานโนตบุคซึ่ง ตองการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับตัวซิสเต็มอยางลงตัวสมบูรณแบบ โดยอาศัยการเปลี่ยนเมโมรี่ธรรมดามาเปนแบบที่มีประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูง ชวยเพิ่มขีดความสามารถไดสูงสุดโดยไมตองอาศัยการปรับแตง BIOS ของเครื่องแตอยางใด เมโมรี่ 800MHz CL4 จะเนนเจาะกลุมโนตบุครุนใหมท่ใี ช ชิปเซ็ต P45 และแพล็ตฟอรม Centrino 2 โดยมีผลิตภัณฑที่ผานการโปรแกรมใหมีอัตราการหนวงเวลาต่ำเปนพิเศษใหเลือกใชสองแบบไดแก DDR2800 CL4-4-4-12 ที่ 1.8 โวลต และ DDR2-667 CL3-4-4-10 ที่ 1.8 โวลต


Mac News Update TCDC เชิญรวมงาน การชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญปที่ 3 กลับมาอีกครั้งกับการชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่ง ใหญปที่ 3 Creativities Unfold, Bangkok 2008 สราง ธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม 2-5 ตุลาคม 2551 การผนึ ก กำลั ง ของสุ ด ยอดนั ก คิ ด นั ก ประดิ ษ ฐ นั ก ออกแบบและผูบริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกจะมา รวมเปนวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยน นานาทัศนะที่มีตอองคประกอบพื้นฐานทั้ง 3 ประการอัน ไดแก ธุรกิจ คน และวัฒนธรรม ซึ่งความสามารถในการ เชื่อมโยงองคประกอบสำคัญทั้ง 3 ประการนี้ นับเปนปจจัยสำคัญในการแขงขันและอยูรอดในเศรษฐกิจยุคปจจุบันทั้งยังเปนการกระตุนการพัฒนา เศรษฐกิจสรางสรรคดวยการแปรสินทรัพยทางวัฒนธรรมใหกลายเปนคุณคาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป รวมฟงวิธีคิดและวิธีการเชื่อม โยงความคิดเขากับสินทรัพยทางวัฒนธรรม เพื่อกอกำเนิดธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งจากกรณีศึกษาที่สรางแรงบันดาลใจ ตลอดจน แนวทางที่สามารถนำมาพัฒนาเปนผลงานไดจริง สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่เคานเตอรประชาสัมพันธ TCDC โทร.02-664-8448 ตอ 213, 214

เอชพี เปดตัวพีซีสายพันธุ ใหม HP TouchSmart PC HP TouchSmart IQ500 Series PC มาพรอมกับจอแสดงผลแบบ widescreen ความ คมชัดสูง ขนาด 22 นิ้ว และ หนวยประมวลผล Intel® Core™ 2 Duo processor อันทรง พลังและประหยัดพลังงาน พื้นผิวสีดำมันวาว แบบ piano-black แปนคียบอรดไรสายที่ซอน อยูดานลาง และระบบ WLAN แบบครบวงจร จอแสดงผลสามารถปรับขึ้นลงได นอกจากนี้ยัง มี HP Ambient Light ที่จะชวยใหผูใชงานสามารถเลือกตั้งคาแสงโดยรอบ และชวยใหมอง เห็นคียบอรดในความมืดได HP TouchSmart IQ500 Series PC ยังไดรับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน ENERGY STAR® เพราะมาในบรรจุภัณฑใหมที่ลดการใชวัสดุพสาสติกโฟมกันกระแทกลงไดอยางมาก และยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ไมวาจะเปน หนวยความจำขนาด 4 กิกะไบต มีเดียการดรีดเดอร และฮารดไดรฟความจุขนาดใหญพรอมความเร็วสูงอีกดวย

Headphone หลากสี เอาใจคนรักเสียงเพลง iFrogz Headphone Pollution Toxix หูฟงที่มีการดีไซนที่เปนเอกลักษณ สะกดทุกสายตาเมื่อ สวมใส สีสันสดใส ตอบสนองการใชงานในทุกสไตล สวมใสสบายไมทำใหปวดหู สามารถพก พาเดินทางไปยังที่ตางๆ ไดงายและสะดวก พรอมใหคุณภาพเสียงในระบบสเตอริโอที่คมชัด กับเสียงเบสที่หนักแนน มีความสุขกับเสียงเพลงไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีใหเลือกถึง 3 สี ทั้ง สีเทา สีฟา และ สีชมพู สามารถดูสินคาไดที่ iStudio และ iBeat by comseven ทุก สาขา


FREE DOWNLOAD NEW PHOTOBOOK SOFTWARE AT

www.printcafe.co.th

Sukhumvit 24 • Siam Paragon • ZEN • Central Chidlom

02 2204 1955

Central Lad Prao • Central Bang Na • Central Pinklao

www.printcafe.co.th


Mac News Update ซอฟตแวรพารคผลักกลยุทธ ใหม จับมือเอกชนทำซีเอสอารหมู ซอฟตแวรพารคระดมโปรแกรมฝมือคนไทยรวมทำบุญใหญฉลองครบรอบ 10 ป เดิน กลยุทธทำ CSR หมู 9 บริษัทซอฟตแวรแหประเดิม หวังใหหนวยงานรัฐและองคกรการกุศล พรอมภาคการศึกษาของประเทศที่สนใจนำไปปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เผยยอดบริจาคพุงกวา 25 ลานบาท เชื่อปลุกตลาดซอฟตแวรไทยในระยะยาว ในเบื้องตนทางบริษัทซอฟตแวรที่เขารวมโครงการจะประกอบดวย บริษัท อินเตอร เนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP ซึ่งเชี่ยวชาญซอฟตแวรทางดาน G-ERP หรือ Government Enterprise Resource Planning, บริษัท ทีมเวิรค โซลูชั่น ซึ่ง เชี่ ย วชาญด า นซอฟต แ วร การทำงานร ว มกั น เป น ที ม ผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต หรื อ Collaborative (Web-Based Application) , บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี ซึ่งเชี่ยวชาญดานโปรแกรมควบคุมการใชอินเทอรเน็ตของผูปกครอง หรือ Internet Parental Control, บริษัท โอเพนซอรส เทคโนโลยี ซึ่งเชี่ยวชาญดานโปรแกรมสำหรับโรงพยาบาลและสุขภาพ, บริษัท คอมพิวเตอรเทเลโฟนี เอเชีย ซึ่งเชี่ยวชาญทางดานโปรแกรมคอนแทคสเซ็นเตอร, บริษัท พิคซอทฟ ซึ่งเชี่ยวชาญดานโปรแกรมเกมสออกกำลังกาย, บริษัท ลานเกียร เทคโนโลยี ซึ่งเชี่ยวชาญโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน 3 มิติ, บริษัท ไทยซอฟทแวรเอ็นเตอรไพรส ซึ่งเชี่ยวชาญดานโปรแกรมพจนานุกรม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ซึ่งเชี่ยวชาญดานระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่ โดยทางซอฟตแวรพารคกับผูพัฒนาซอฟตแวรไดกำหนดจำนวน และกลุมเปาหมายรวมกัน แตก็ยังเปดชองทางใหกับทั้งผูพัฒนาซอฟตแวรและ ผูที่ตองการรับมอบซอฟตแวรรายอื่นๆ ไดเขารวมโครงการ ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ป โดยเริ่มตนในเดือนสิงหาคม 2551 นี้

ซัมซุง-อารมานี โชวผลงานศิลปกรรมสุดหรูชิ้นลาสุด ซัมซุงจัดงานเปดตัว “จิออรจิโอ อารมานี - ซัมซุง แอลซีดีทีวี” สุดยอดแหงแอลซีดีทีวี ที่ผสานเทคโนโลยีการแสดงภาพชั้นสูงและการออกแบบสวยหรูงดงามจากแบรนดดีไซนเนอร ชื่อกองโลก มอบประสบการณความบันเทิงอีกระดับสำหรับผูมีรสนิยมและหลงใหลในศิลปะ แหงนวัตกรรมเทคโนโลยีภาพและเสียงที่ใหรายละเอียดคมชัดสมบูรณแบบที่สดุ ณ อารมานี คาซ า เมื่ อ เร็ ว นี้ ทางซั ม ซุ ง ได เ นรมิ ต อาร ม านี คาซ า ให ก ลายเป น สถานที่ สุ ด ฮิ ป ด ว ย บรรยากาศการตกแตงสุดคลาสสิคดวยสีดำเรียบหรู เต็มไปดวยแขกรับเชิญผูมีชื่อเสียง มากมายอาทิ คริสตินา อากิลา, แคทรียา อิงลิช, เข็ม กฤตธีรา, นวลพรรณ โอสถานนท, ฌาณ ชานนท, แคทรีน มาลีนนท, พอล นฤนาถวานิช และพลพัฒน อัศวประภา ที่ตางให ความสนใจในสุดยอดแอลซีดีทีวีระดับโลก ไฮไลทของงานนี้ อยูที่การเปดตัวมาสเตอรพีซแอลซีดีทีวี “จิออรจิโอ อารมานี-ซัมซุง แอลซีดีทีวี” ใหแขกผูมีเกียรติไดยลโฉมเปนครั้งแรก โดย มีแขกรับเชิญเปนเซเลบริตี้คนสวย คุณฮอลลี อัมระนันท ซึ่งเปนผูหลงใหลในไลฟสไตลของอารมานีที่มาการันตีถึงความงามคลาสสิคแหงตำนาน แฟชั่นอารมานีที่ถูกนำมารวมไวกับความทันสมัยแหงเทคโนโลยีของซัมซุงวาเปนความลงตัวที่สมบูรณแบบแหงโลกแฟชั่นและเทคโนโลยี ที่เปนมากกวา เพียงแอลซีดีทีวีแตยังเปรียบเสมือนเฟอรนิเจอรชิ้นเอกสรางเอกลักษณภายในบานหลังงาม จิออรจิโอ อารมานี-ซัมซุง แอลซีดีทีวี มี 2 ขนาดใหเลือก ไดแก ขนาด 46 นิ้ว ราคา 249,990 บาท และขนาด 52 นิ้ว ราคา 289,990 บาท โดยจัดใหมีการจำหนายแบบสั่งผลิตตามความตองการของลูกคา เทานั้น


เชื่ อ ว า ใครที่ ก ำลั ง บ น อุ บ อิ บ เกี่ ย วกั บ ราคาของมื อ ถื อ มหัศจรรยอยาง iPhone 3G ที่ทำเอาราคาเครื่องในตลาด ซื้อขายของประเทศไทยสูงถึง 5 หมื่นบาท คงจะเกิดคำถาม ยอดฮิตที่วา “เมื่อไหรจะวางขาย iPhone 3G อยางเปน ทางการเสียที” จะไปซื้อเครื่องหิ้วนั้นก็แพงจนกระเปาฉีก แลวเวลาแหงการรอคอยจะสิ้นสุดเมื่อไหร แนนอนวาปจจัย หลักอยูที่ Apple แตสวนหนึ่งเราคงตองยอนกลับมาถาม ตัวเองเชนกัน วาทำไม?

iPhone 3G กับการรอคอย (ที่ยังไมรูจุดจบ) ของเหลาสาวก Apple เสียงโอดครวญที่ Apple ไม ไดยิน

หลายๆ คนคงจะตั้งหนาตั้งตารอดูทาทีของเจาโทรศัพทมือถือคาย Apple กันมาพักใหญๆ ทั้งที่อดใจรอเพื่อที่จะหาบทสรุปสุดทาย จริงๆ และที่รอไมไหว ตองควักกระเปาจายเงินเพื่อเปนคาตัวของเจา iPhone ก็มาก แตทั้งนี้ ดวยราคาที่ขึ้นๆ ลงๆ ยอมทำใหหลายคน พยายามจะหาราคากลาง ครั้ น จะซื้ อ ตามแหล ง ซื้อ ขายโทรศั พท

22


ใหญๆ อยาง มาบุญครอง ราคาก็ไมเทากันเลยสักราน ยิ่งหากใคร ไมศึกษาขอมูลกันเสียหนอยคงตองรองจากกันเปนแถบ ซำยังมีเจา วายราย iClone อีก งานนี้ไมดูใหดีมีนำตาตก จากการสำรวจร า นมื อ ถื อ ย า นมาบุ ญ ครอง ปรากฏว า ราคาของ iPhone 3G ทะยานขึ้นไปแตะหลัก 5 หมื่น (ในชวงปลายเดือน กรกฎาคม) สวนทางกับภาวะเศรษกิจในบานเราที่กำลังดิ่งลงเหว แต ราคานี้คือราคาที่เราสำรวจพบและเปนราคาที่แพงที่สุด ดวยสาเหตุ อะไรทางรานไมยอมบอก สวนราคาต่ำสุดที่เราพบคือ 35,000 ดวย อะไรก็ไมทราบอีกเชนกัน วาทำไมแตละรานจึงเวนชองวางของราคา มากขนาดนี้ ปจจัยที่มีมูลคงเปนเรื่องของการนำเขาประเทศ ที่ตอง บินไปซื้อตามประเทศเพื่อนบาน รวมคาฉีกสัญญาอีก กลาวคือก็ซื้อ มาราคาแพงก็ตองขายแพงตาม แตก็มีพอคาบางรายที่โกงราคาไป เสียมากมาย ความจริงที่วาราคาโทรศัพทมือถือสูงถึงหลัก 5 หมื่น บาทนั้น เปนสิ่งที่ยอมรับไดยาก (มาก) หากไมใชโทรศัพทที่ฝงเพชร มาในตัวเครื่อง หรือวัสดุทำดวยทองคำ รับรองวาเงินครึ่งแสนไมมี ทางกระเด็นออกจากกระเปางายๆ

ภาวะเชนนี้จึงทำให iPhone 3G กลายเปนสิ่งที่เกินเอื้อมของผูใช หลายๆ คน ดวยสภาพตลาดที่ความตองการซื้อมากกวาปริมาณ สิ น ค า “ของหายาก” จึงเปนขออ างของบรรดาพ อ คา แม ค า ซึ่ ง อุตสาหทุมทุนไปหอบหิ้วมาจากประเทศเพื่อนบาน เขามาแตละทีก็ไม

ได เ อามามากมายนั ก เพราะทางสนามบินเขา ก็ มี ม าตรการตรวจจั บ เรื่องนี้เชนกัน ตองบอก วา หากใจไมถึง บาน ไม ร วยจริ ง ก็ ต อ งรอ ไปก อ น แต ว า จะรอไปถึ ง เมื่ อ ไหร แล ว บทสรุ ป จะเป น อย า งไร มิรอเกอเหรอ iPhone กับระยะทางที่ยาวนานในเขาวงกต

เปนที่มาของคำถามที่วาเมื่อไหรจะขาย iPhone ในประเทศไทย เสียที แตคำตอบนั้นถูกผูกปมเขากับเงื่อนไขหลายตอหลายขอ ซึ่ง ทำใหทุกอยางยังไมมีความคืบหนา ณ ขณะนี้ ปจจัยดานธุรกิจกับคูคา

การที่ Apple จะขาย iPhone ในประเทศไทยนั้น จะตองทำการทำ สัญญากับทางโอเปอรเรเตอรของไทย ซึ่งนี่ถือเปน บิสิเนสโมเดลของ Apple ที่ใชกับทุกประเทศ เหมือนกับที่ โนเกีย หรือซัมซุงเคยใชมา กอน ฉะนั้นหาก Apple เจรจาธุรกิจ กับโอเปอรเรเตอรไมลงตัว ยอมหมายความวา ไม มี iPhone ใน ไทยแน น อน โดย กอนหนานี้ เอไอเอส ก็ เ คยเจรจาธุ ร กิ จ กั บ Apple จน สำเร็จในขั้นตน แต ก็ ม าตายตอนจบ จึ ง ทำให iPhone กั บ ประเทศไทยมี ระยะห า งมากขึ้ น ไปอีก

23


ปจจัยดานระบบเศรษฐกิจและความผันผวนทางการเมือง

สภาวะทางการเมืองที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยภาพรวม นั่น หมายความวา Apple กำลังสายหนา Say No ประเทศไทยอยู เนื่องจากความผันผวนในระบบการเมือง และภาวะเงินเฟอของ ประเทศไทย ไมมีนักลงทุนคนใดกลาเสี่ยงที่จะเขามาทำตลาดใน ประเทศที่กำลังเกิดวิกฤตทางการเมือง เพราะไมรูจะเอาตัวเองเขา มาเสี่ยงทำไม ปจจัยทางดานโครงสรางทางเทคโนโลยี

อีกปจจัยที่สำคัญนั่นคือการที่ประเทศไทยกำลังกาวถอยหลังในเรื่อง ของเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งนี้สามารถเปนตัวแปรวานักลงทุนตางชาติจะเขา มาลงทุนในประเทศไทย เรื่องของโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี ของประเทศถือวาเปนสิง่ สำคัญ งายๆ คือบานเรายังไมมี 3G นัน่ เอง แมวาจะมีเสียงแววๆ มาวาจะเปนปลายปนี้ แตจากการสอบถาม ผูคนที่เกี่ยวของแลวพบวา จะเสร็จราวกลางปหนา เนื่องจากตองมี การประมูลเพื่อการจัดสรรความถี่กันอีกทีหนึ่งกอนที่เหลาโอเปอรเรเตอรจะเปดใหบริการ ซึ่งนี่อาจเปนโจทยขอแรกที่จะสามารถดึงดูด ให Steve Jobs CEO ของ Apple หันมาใหความสนใจประเทศไทย มากขึ้น ปจจัยทางดานตลาด

ประเทศไทยไมใชตลาดที่ Apple ใหความสนใจ หลายคนคงนึกคาน กับเหตุผลนี้ แตเมื่อมองดูจากราคาคาตัวของ iPhone และการผูก สัญญารายปที่มากับตัวเครื่องนั้น เหตุผลนี้นาจะปนอีกตัวแปรหนึ่ง จริงอยูที่ตลาดมือถือประเทศไทยถือวาอยูอันดับตนๆ ของเอเชีย แต วาตลาดสมารทโฟนหรือพีดีเอโฟนนั้นยังไมถือวาเติบโตมากนัก เมื่อเปนเชนนี้การที่ iPhone จะเดินทางมาประเทศไทยอยางเต็มตัว ยอมทำใหเกิดสภาวะเขาวงกต เพราะหลายปจจัยเมื่อนำมารวมๆ กัน ยอมไมใชสภาวะดึงดูดให Apple เหลียวมองประเทศไทยเลย แตกระนั้นใชวาประตูจะปดตายเสียทีเดียว การที่มารเก็ตแชรใน

ตลาดสมารทโฟนหรือพีดีเอโฟน มีเจา iPhone เขาไปเกี่ยวของ หรือ ชิงสวนแบงเล็กนอยๆ แมจะแค 1-2 เปอรเซ็นตยอมเปนตัวชี้วา ประเทศไทยมีกำลังซื้อ และ Apple กำลังสูญเสียรายได อาจทำให Apple ครุนคิดใหมอีกสักครั้งเพราะทาง Apple เองก็ตองการยอด ขายที่ถลมทลายเชนกัน เหลาโอเปอรเรเตอรกำลังเดินหนา

แมวาจะมีปจจัยหลักถึง 4 ขอที่ทำใหการมาของ iPhone อยูในเขา วงกต แตตัวแปรสำคัญสวนหนึ่งอยูที่เหลาโอเปอรเรเตอร เพราะคนที่ จะตองทำการตลาดโดยตรงกับกลุมผูใชก็คือ โอเปอรเรเตอร อยาง เอไอเอส, ดีแทค และทรูมูฟ ซึ่งทั้งสามคายนี้กำลังดำเนินการในสวน ของตัวเอง โดยความคืบหนาก็ยังถือวาไมชัดเจนเทาใดนัก แตขาวดี ที่มากับความไมชัดเจนนี้ก็คือ โอเปอรเรเตอรเองก็กำลังพยายามที่จะ นำ iPhone มาขายในประเทศไทย นั่นหมายความวาเมื่อไหรที่เรามี ความพรอมมากขึ้น และการเจรจาเปนไปดวยดี เราก็อาจจะไดยล โฉมเจา iPhone กันในเร็ววัน ที่ยังไมไดตอนนี้สาเหตุจากปจจัย ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ตัวอยางเชน เรื่องโครงสรางพื้นฐาน ทางดานไอทีของประเทศที่พัฒนาไปอยางเชื่องชา

24


ดีแทคชี้ ประเทศไทยตองเรงเดินหนาเรื่อง 3G

นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ า หน า ที่ บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกั ด เป ด เผยกั บ MacStyle ว า เรื่องของการเจรจาธุรกิจ กั บ Apple ในเรื่ อ ง การนำ iPhone เขามา จำหนายในประเทศไทย ท า ง ดี แ ท ค เ อ ง ก็ เ ร ง ดำเนินการอยู และก็คง ไมใชดีแทคเพียงคายเดียว หลายๆ คายก็คงทำเชนเดียวกัน เพราะการไดเปนตัวแทนจำหนาย iPhone ยอมเปนผลดีกับทาง ดีแทค แตปญหาที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ก็คือเรื่อง 3G ซึ่งแมจะนำ เขามาจำหนายในเวลานี้ก็ไมสามารถใชแบบเต็มประสิทธิภาพได จากการประเมินภาพรวมคาดวา แตละคายไมไดรีบรอนมาก เพราะเครือขายยังไมพรอม ตอนนี้ประเทศไทยไม ใชตลาดที่ Apple พิจารณา

โดยสาเหตุหลักที่ประเทสไทยยังไมใชตลาดก็มาจากเรื่องของ ระบบโครงสร า งพื้ น ฐานทางด า นไอที (IT Infrastructure) ประเทศไทยยังไมพรอมเรื่องโครงขายที่รองรับ รวมถึงบิสิเนส โมเดลของ iPhone วาจะเปนอยางไร ขึ้นอยูกับทาง Apple วา สนใจมากนอยแคไหน

“iPhone 3G ก็ควรจะไดใชเครือขาย 3G ถึงจะถูก ไม งั้นก็เหมือนกับ มือถือรุนอื่นๆที่มีวงเล็บวา แลวแต โอเปอรเรเตอรนั้นๆ ประเทศไทยเองก็เปนสวนนอยที่ ยังไมมี 3G ถาไมนับประเทศอยางเคนยา โดยประเทศ เพื่อนบานอยางกัมพูชามีแลว ลาวมีปหนา แตประเทศ ไทยยังไมมีอะไรชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย” ธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร Dtac กระแสความแรงของ iPhone กับขาวลือตางๆ

ในเรื่องของกระแส iPhone ณ ตอนนี้ นายธนา เธียรอัจฉริยะ

มองวาผูใชมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากที่ไดเห็นสวน ใหญจะเปนผูใชระดับบน อยางกลุม CEO และเทาที่ประเมิน ตลาดตอนนี้คาดวามีขนาดที่ใหญมากขึ้น โดยประเมินคราวๆนา จะถึ ง หลั ก แสน ถ า ในกลุ ม สมาร ท โฟนอาจจะถึ ง หลั ก 10 เปอรเซ็นต

ส ว นเรื่ อ งข า วลื อ ที่ ว า ดี แ ทคได เ ซ็ น สั ญ ญากั บ Apple แล ว ทางดี แ ทคยื น ยั น ว า ไม เ ป น ความจริ ง เหตุ ก ารณ ต อนนี้ คื อ ดี แ ทคเองก็ ห วั ง เอไอเอสก็ ลุ น ทรู ก็ โ อกาสสู ง จากกลยุ ท ธ Convergence สวนโอกาสวาจะไดหรือไมนั้น ตอนนี้ยังไมกลา ฝน ดีแทคไมเคยไดอะไรกอน เราตองอยูบนโลกของความเปน จริง โดยภาพรวมตอนนี้เราเปนรอง เอไอเอสเปนเบอร 1 iPhone มาแนถา มี 3G ชี้โครงสราง IT ทำนักลงทุนเมิน

ตัวแปรที่สำคัญนาจะขึ้นอยูกับ 3G อยางเร็วที่สุดก็กลางปหนา และมีแนวโนมที่จะลาชาลงไปอีก ขึ้นอยูกับ Apple ดวย ตอนนี้ เขาก็คอยๆ เปดไปทีละประเทศ แตสวนตัวคิดวานาจะมาแน เพราะประเทศไทยถือเปนตลาดมือถือที่ใหญพอสมควร สวนเรื่อง ที่ทำไมประเทศไทยถึงบวยเรื่องเทคโนโลยีนั้น เชื่อวาไมมีใครวาง นโยบายกำกับดูแลเรื่องเทคโนโลยีอยางจริงจัง ภาพที่ออกมามัน เลยลาหลังกวาชาวบาน ลาหลังกวาที่ควรจะเปน ทั้งที่ตลาดเอื้อ อำนวย เหตุการณนี้เหมือนการที่นักลงทุนจะมองตลาดเขามา ลงทุนในประเทศไทย 3G เปนตัวแปรหนึ่ง เราไมมี 3G เขาก็ไม ทำตลาด อี ก อย า งเราไม มี แ ผนพั ฒ นาที่ ชั ด เจน ทุ ก อย า งมั น ก็ ล า ช า ทำไมประเทศอื่ น ได เ ราช า อั น นี้ น า คิ ด นายธนา เธียรอัจฉริยะ ใหแงคิดทิ้งทาย เอไอเอส รับยังไมมีความคืบหนา

ดานโอเปอรเรเตอรรายใหญอยาง เอไอเอส ก็ยังไมมีความคืบ หนาเรื่องการเจรจาธุรกิจกับ Apple เชนกัน โดย นายฐิติพงศ เขียวไพศาล ผูชวยกรรมการผูอำนวยการสวนงานการตลาด บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส) จำกัด (มหาชน)

25


ไดเปดเผยกับ MacStyle วา ขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาเรื่อง iPhone ในประเทศ ไทย โดยในสวนตัวแลวเชื่อวา Apple คงจะ เจรจากับ โอเปอรเรเตอร ในประเทศไทยทุกคาย แตเรื่องที่จะได ทำการขาย iPhone มากกว า ค า ยเดี ย วหรื อ ไมนั้นตนเองไมขอยืนยัน โดยเอไอเอสเชื่อวา เชื่อ วา Apple นาจะเลือก โอเปอรเรเตอรรายใหญ ในแตละประเทศ ซึ่งถา หากเป น เช น นั้ น จริ ง เอไอเอสที่ ขึ้ น แท น เป น เบอรหนึ่งในประเทศไทย อยูในขณะนี้ก็มีโอกาสสูง หวัง iPhone ขยายฐานลูกคา

นายฐิติพงศ ไดเลาตอวา iPhone นั้นมีการตอบรับที่ดี แตวาเปน แบบ Grey Market นั่นคือเครื่องที่ไมไดขายโดยตรง เปนเครื่องที่ อาศัยการหิ้วเขามาจากตางประเทศ และจากการตอบรับที่ดีเชนนี้ การที่โอเปอรเรเตอรไดดีลกับ Apple ก็จะสงผลดีในเรื่องของยอด ผูใชทั้งเรื่องของ Voice และ Non Voice เพราะ iPhone คือ โปรดักที่ตลาดรอคอย สวนเรื่องราคานั้นตองเปนการคุยและ กำหนดรวมกับทาง Apple ปฏิเสธขาวลือทั้งหมด สรุปยังไมมี ใครได

เมื่อถามถึงเรื่องที่กอนหนานี้เอไอเอสไดทำการดีลกับ Apple เมื่อ ครั้งที่ iPhone เปดตัวครั้งแรก (ที่ไมใช 3G) แลวลมเลิกไปนั้น ทาง นายฐิติพงศ บอกแตเพียงวา ไมรูวาขาวนั้นลือมาอยางไร แตก็ไมไดปฏิเสธวาไมเคยเจรจากับ Apple สวนปจจัยที่ทำให Apple ยังไมทำตลาดในประเทศไทยนั้น คิดวาเรื่อง 3G ก็เปน ปจจัยหนึ่งเชนกัน แตสวนตัวแลวไมอยากคาดการณ หรือพูดแทน Apple แตถาถามเอไอเอสวาพรอมเรื่อง 3G ไหม ยืนยันวาพรอม เอไอเอสมีการเตรียมการเรื่อง 3G กอนใคร ทั้งเรื่องการอัพเกรด บนคลื่นความถี่ 900 MHz ที่เปดตัวที่เชียงใหม แตถาพูดถึง 2.1 GHz เอไอเอสก็มกี ารเตรียมการ หากกทช.ใหใบอนุญาติ เอไอเอส ก็พรอมดำเนินการไดเลย ซึ่งอาจกินระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพราะตองนำเขาอุปกรณจากตางประเทศ

26

ทรู เล็ง iPhone ผนึกConvergence

อีกหนึ่งโอเปอรเรเตอรที่มาพรอมกับกลยุทธ Convergence ดวย บริการเสริมที่มากมายบนโทรศัพทมือถือ รวมถึงเครือขายเน็ต เวิรคที่ปจจุบัน ทรูกำลังเปนผูนำทางดาน ADSL และอินเตอรเน็ต ไรสาย จึงทำให ทรู เล็งที่จะนำ iPhone มาเปนตัวกลางในการ ผนึกกับกลยุทธ Convergence โดย นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ ผูอำนวยการดานการตลาด กลุมบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล า วกั บ MacStyle วา ทรูมอง iPhone เปน Convergence Device กลาว คือเปนการรวมโทรศัพท มือถือ และคอมพิวเตอร เข า ด ว ยกั น โดยมอง วา ตัว iPhone จะเข า กั บ บริ ก ารเสริ ม แบบ Convergence ของทรู ไมวาจะเปนเรื่อง คอน เทนตบนมือถือ อินเตอร เน็ต Wi-Fi ความคืบหนาลาสุด ยังเปนศูนย

สวนเรื่องที่ยังไมเขามาจำหนายในไทยตอนนี้ ยังไมมีขอสรุป ซึ่ง ทางทรูไมทราบวา Apple มองประเทศไทยอยางไร ไมรูวาจะเปน ตลาดที่เล็กไปไหม อาจจะเปนที่นโยบายของทาง Apple หลาย คนอาจมองวาตลาดมือถือบานเราใหญ จริงๆ มันใหญ แตนั่นคือ ภาพรวมตั้งแตระดับ 10,000 บาทลงมาระดับนั้นจะใหญมาก แต ถาขึ้นไประดับเกิน 10,000 บาทแลวตลาดยังถือวาเล็กอยู ไมนา เกิน 5 เปอรเซ็นตของตลาดรวม เรื่องนี้ก็เปนตัวแปรหนึ่ง จริงๆ ขึ้นอยูกับหลายเรื่อง รวมถึงเรื่อง 3G ที่กำลังขอใบอนุญาตกันอยู โดยความคืบหนา ณ ตอนนี้ ทรูกำลังดำเนินการอยูอยางตอเนื่อง โดยมีความมั่นใจพอสมควร แตก็ยังไมมีการขีดเสนตายตัว สวน เรื่องราคาหากวา iPhone เขามาจำหนายในประเทศไทยจริงๆ ราคาที่ออกวางจำหนายจะสูงเหมือนในตลาดไหม นายสุภกิจ กลาววา “ตรงนี้ตองบอกวาเราไมมีขอมูลเลย ไมรูวาตนทุนเทา ไหร ยั ง ไง ยั ง ไม มี ไ อเดี ย อะไร ทุ ก อย า งมั น ขึ้ น อยู กั บ โมเดลที่ Apple ตั้งขึ้นมา ไมรูเลยวาจะถูกหรือแพง”


บทสรุปสุดทายของ iPhone 3G กับการเดินทางฝาเขา วงกต

อยางไรก็ตามจากการเปดเผยของโอเปอรเรเตอรทั้ง 3 คาย ก็ทำให ไดรูวา เหตุผลที่เราไมมี iPhone วางจำหนายเหมือนประเทศอื่นๆ นั้น ตนเหตุอาจมาจากการที่ประเทศไทยยังไมใชกลุมเปาหมายที่ Apple มอง ทั้งเรื่องของการตลาด ระบบโครงสรางพื้นฐานทางดาน ไอที อยางเครือขาย 3G ที่ลาหลังกวาประเทศเพื่อนบาน

วันนี้รูปแบบบิสิเนสของ iPhone ก็เปลี่ยนไปมากพอสมควร โดยไม เน น การผู ก ขาดกั บ โอเปอร เ รเตอร ค า ยใดค า ยหนึ่ ง เหมื อ นครั้ ง ที่ Apple เคยพลาดในสหรัฐอเมริกา จากการผูกมัดตัวเองกับโอเปอรเร เตอรคายเดียวโดย AT&T ซึ่งทำใหกลายเปนการตัดชองทางของตัวเอง ไปในตัว ซึ่งความผิดพลาดครั้งนั้นยอมทำให Apple จำ และไมนา คิดผูกคอตัวเองกับเจาใดเจาหนึ่งอีกแลว

แตเมื่อตัดเจียนปญหายิบยอยออกไป 3G กลายเปนสิ่งที่เปนตัวแปร สำคัญของการวางจำหนายอยางเปนทางการในประเทศไทย และ

ดังนั้นจากภาพรวมและการใหสัมภาษณของโอเปอรเรเตอรทั้ง ดีแทค, ทค เอไอเอส และทรู บงชี้วาปจจัยหลักในการจะบอกวาประเทศไทยจะมี iPhone 3G ขายอยางเปนทางการหรือไมนั้น นาจะขึ้นอยูกับโครง ขาย 3G ของประเทศ และเมื่อรวมกับบิสิเนสโมเดลที่เปลี่ยนไปของ Apple จึงมีความเปนไปไดวา โอเปอรเรเตอรทุกคาย มีโอกาส จำหนาย iPhone 3G อาจจะ 3 คาย หรือ 2 คาย แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ การเจรจาธุรกิจดวย แตโอกาสนั้นเชื่อวาทุกคายมี เมื่อไหรที่เครือขาย 3G พรอม และคายไหนสามารถรองรับ 3G ไดกอน เชื่อวาคายนั้น จะเปนเจาแรกที่มีโอกาสเปดตัว iPhone 3G เปนเจาแรกในประเทศ ไทย และอาจมีเจาอื่นทยอยตามมา

27


“แค” คำวาจินตนาการ กับผลิตภัณฑภายใตแบรนด

Apple “แค” คำวาจินตนาการ กับผลิตภัณฑภายใตแบรนด “Apple” คำเตื อ น “สิ่ ง ที่ ก ำลั ง เห็ น ต อ ไปนี้ เ ป น เพี ย งจิ น ตนาการของ บรรดาสาวก Apple เทานั้น จึงเปนการเสียเวลาเปลาหากจะ พยามหาซื้อสินคาเหลานี้”

เรื่องของจินตนาการนั้นแนนอนวายอมไมมีขีดจำกัด ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝน และหลายตอหลายครั้งที่จินตนาการเหลานั้นถูกนำไปตอยอด จากครั้งที่ มนุษยพยายามจะฝนธรรมชาติดวยการบินลองลอยบนฟาเหมือนนก จน ปจจุบันมนุษยสามารถออกนอกโลกไปถึงอวกาศ ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนการ มองหาสิ่งใหมๆ มาทาทาย หรือตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของตัว เอง และทุ ก ครั้ ง ในรอบป เรามั ก จะได เ ห็ น นวั ต กรรมใหม ๆ ทางด า น เทคโนโลยีอยูเสมอ ครั้งนี้เหมือนเข็มนาฬกาที่หมุนครบรอบมาบรรจบในชวง เวลาเดิม ชวงเวลาที่เราจะไดเห็นสิ่งที่นาตื่นตาตื่นใจจาก Steve Jobs ผูที่ได รับการกลาวขานวาเปน ศาสดา และซาตานในเวลาเดียวกัน หลายๆ ผลิตภัณฑทเี่ สมือนมีดทีค่ มกริบ บาดหัวใจคูแ ขงหลายๆ เจา แตใน ทางกลับกันผลิตภัณฑของ Apple กลับเหมือนถวยเยลลี่แสนอรอยที่พรอม เสิรฟใหกับเหลาสาวกไดลิ้มลองรสชาติวาหอมหวานเพียงใด ซึ่งรสชาติที่วา

มักจะทำใหใครก็ตามที่มีโอกาสลิ้มลองยากนักที่จะถอนตัว และสวนใหญมัก จะยอมพลีกายถวายชีวิต จงรักภักดีกับความเปนแบรนดของ Apple ไป ตลอดกาล ผลิตภัณฑของ Apple มักจะสรางความตื่นเตน จุดระเบิดความ สนใจใหกระเพื่อมเปนวงกวาง และวันนั้นทั้งวัน จะกลายเปน Apple Of The Town ไปในทันที และครั้งนี้รสชาติอันแสนอรอยของเยลลี่ถวยใหม ที่ ปรุงโดยพอครัวที่ชื่อ Steve Jobs กำลังจะกลับมาอีกครั้ง แตกอนที่จะทราบวาเยลลี่ถวยนั้นจะอรอยเพียงใด จะตองมีออเดิรฟกระตุน ความอยากใหถึงขีดสุดเสียกอน เหมือนคำที่วา “แมจะกินอาหารเลิศหรู เพียงใด แตก็ไมอรอยเทากินตอนหิว” ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากจินตนาการของ บรรดาสาวกที่เพอฝนถึงผลิตภัณฑใหมๆ แตก็มีเสนหในตัวเอง แมวามันจะ เปนเพียงแคเรื่องเพอฝนที่ไมเปนจริง แตอยาลืมวาเมื่อหลายรอยปที่แลว เรา ก็ไมเคยคิดวาโลกจะแคบเพียงนี้ iPod In Dream เสียงเพลงของโลกแหงความฝน

สำหรับเครื่องเลนเพลงที่ครองใจนักฟงเพลงทั่วโลกคงจะหนีไมพน iPod ที่ ไมวาจะเปนสาวก Apple โดยสมัครใจหรือไมก็ตาม เพราะดวยหนาตาอัน

28


เปนเอกลักษณ บวกความเรียบงาย คลาสสิค จึงไมแปลกที่ iPod จะ ครองใจวัยรุน ที่ชื่นชอบในแฟชั่น และเทคโนโลยี

สำหรับคอนเซ็ปทของ iPod ตัวนี้นาจะมาจากความคลาสสิค คลาย เหรียญทองโอลิมปค หากสังเกตดูจะเห็นวา iPod ตัวนี้ใชระบบปฏิบัติ การ OSX เหมือน iPod Touch รวมถึงการใชงานแบบ Multi-Touch แมจะรูสึกวาดูไมคอยเหมาะสักเทาไหรนัก กับขนาดตัวเครื่อง ดวยรูป ร า งที่ เ ป น ทรงกลม จึ ง นาจะทำใหการควบคุม ทำได ย ากกว า แต ถ า หากวามีเจา iPod ตัวนี้ คลองคอไปไหนมาไหน ด ว ยคงจะเด น ไม น อ ย เพราะรูสึกวาจะมีลำแสง ออกมาจากตั ว เครื่ อ ง ด ว ย ช า งล อ ตาล อ ใจ ขโมยขโจรในบ า นเรา เหลือเกิน

เจา iPod ตัวนี้ดูจากหนาตาแลว ก็ไมไดแตกตางไปจากของเดิมเทา ไหรนัก แตที่นาสนใจคือเรื่องของกระแส Multi-Touch ที่ถูกจับยัดเขา มาใน iPod Nano หนาตานาใชตัวนี้ ซึ่งดูจากลักษณะดีไซนแลวก็มี ความเปนไปไดอยูบาง ไมแนอาจจะเปนโปรดักที่ Apple กำลังพัฒนา อยูก็ได สำหรับ iPod Nano ตัวนี้มีสเปคมาใหดูดวย ซึ่งมาพรอมกับ ความจุที่มากถึง 80GB และ 120GB สามารถจุเพลงไดถึง 30,000

เพลง เก็บภาพๆ ไดถึง 50,000 ภาพ เลนไฟลวีดีโอนานตอเนื่องไดถึง 300 ชั่วโมง Click Wheel ถูกปรับเปลี่ยนเปนแบบดิจิตอลสั่งการดวยระบบสัมผัส มี Bluetooth มาใหดวยรวมถึง Head Phone แบบไรสาย มี 2 สีใหเลือก คือสีขาว และสีดำ ราคาอยูที่ 299 เหรียญ ดูแลวมีความนาสนใจ ดวย ขนาดทีเ่ ล็กบวกฟเจอรทไี่ มแพ iPod Touch เลย ถามีจริงๆ ก็คงจะดีไมนอ ย

iPod ตัวนี้ดูๆ แลวหนาตาไมเปลี่ยนแปลงไปสักเทาไหร เพียงแตวาเจาตัวนี้ จะไมมีปุมกดเลย ทุกอยางสั่งการดวยระบบสัมผัสทั้งหมด เมื่อมองถึงขนาด รูปรางแลวดูเหมือนจะเล็กกวา iPod Touch เล็กนอย สวนเรื่องของสเปค เครื่องนั้นไมมีบอกไว ดูแลวอยากไดไวสักเครื่องจริงๆ สำหรับ iPod ตัวนี้ยังอยูในกระแส Multi-Touch เชนกัน สำหรับหนาตาก็ยัง ไมดูแตกตางไปมากนัก แตดูจากภาพแลว iPod ตัวนี้ใชระบบปฏิบัติการ OSX (ซึ่งดูแลวเหมือนกอปปภาพจาก Mac) ทั้ง Click Wheel ถูกออกแบบ ใหสั่งการดวยระบบสัมผัสทั้งหมด สังเกตดานบนจะเห็นวารองรับการเชื่อม ตอบลูทูธดวย สงสัยจะไดโอนถายเพลงกันไดสะดวกๆ รูปรางของเจาตัวนี้มี ขนาดบางเพียง 2.9 มิลเทานั้น ยาว 4 นิ้ว กวาง 2.3 นิ้ว ดูแลวนาใชจริงๆ สีดำที่ออกแบบมาก็ดูทันสมัย ดานหลังนาจะใชวัสดุจำพวกโลหะ ดูแลว ไฮโซจริงๆ

สำหรับตัวนี้ตองเรียกวาช็อคโลกจริงๆ ถา Apple มีสินคาตัวนี้ ที่เห็นอยูนี้ คือ iPod Nano ในรูปแบบใหม เปนดีไซนใหมทั้งหมด แตที่เปนทีเด็ดสุดๆ นั่นคือ มีชองใสซิมการด และเมื่อบวกกับ iPod Nano ก็จะกลายรางเปน iPhone Nano (เอากับเขาสิ) โดยเจาตัวนี้ใชการดีไซนในแบบแนวนอน ซึ่งดู แลวอาจแปลกตาไปบางสำหรับสินคาของ Apple แตวาเรื่อง iPod Nano ที่ใสซิมได ก็มีขาวลือมาสักระยะหนึ่งแลว ของอยางนี้ไมแนเหมือนกัน ดู รวมๆ แลวหนาตาก็ถือวาสวยใชได

29


คอนเซ็ปทของเครื่องเลนเพลง iPod ในป 2010 ดูรูปรางหนาตาแลว เมื่อเทียบกับตัวที่ผานมาตองบอกวายังเปนรอง ทั้งเรื่องรูปลักษณ Interface หนาจอ แตเรื่องวัสดุตองบอกวาคอนขางดูโกเกมากทีเดียว เพราะเหมือนจะทำดวยโลหะจำพวกสแตนเลส สวนการควบคุมการ ทำงานนั้นก็ยังเนนที่การใชมือสัมผัสแทนการกดปุม และจากที่เห็น ปุม Click Wheel ที่เปนเอกลักษณก็ถูกเปลี่ยนเปนลักษณะเหมือนกับ Dock ใน OSX ใชหฟู ง แบบไรสาย ดูแลวก็มคี วามเปนไปไดเหมือนกัน Mac Tablet คอมพิวเตอรแหงโลกจินตนาการ

โปรดักที่หลายคนใฝฝนจะไดเปนเจาของ ราวกับวา Mac Tablet แหงโลกจินตนาการตัวนี้สามารถบันดาลพรใหผูใชสมหวังทุกประการ กระแสของ Mac Tablet นั้นมีขาวออกมาเปนระยะๆ และแตละชวง ก็เรียกเสียงฮือฮาไดพอสมควร Mac User เองก็คาดหวังกับการเปด ตัวผลิตภัณฑใหมในแตละครั้ง วาหวยจะออกมาที่ Mac Tablet แต จนแลวจนรอดก็ยังไมไดเห็นเสียที แตหากลองดูถึงลักษณะการใชงาน ที่เขาถึงไลฟสไตลของ User อยางแทจริงแลว อดคิดไมไดวานิ้วทั้งสิบ นิ้วที่จะวาดลวดลายบนหนาจอ Mac Tablet จะสรางความประทับใจ ไดมากแคไหน

ดูจากหนาตาที่หลอเหลาของเจาตัวนี้แลว เรียกไดวาเปนคอมพิวเตอร Mac ที่ใชคอนเซ็ปท Multi-Touch อยางเต็มตัว ลักษณะของตัว เครื่องที่บางเฉียบ จนบางทีอาจเผลอหยิบเจา Mac เครื่องนี้มาโกน หนวดตอนเชากอนไปทำงาน นั่นคงจะนาเสียดาย (ฮา) เมื่อสังเกตดูแลวไมมีปุมกดเลย นาสงสัยวาตอนเปดเครื่องจะทำ อย า งไร แล ว จะยั ด แบตเตอรี่ ไ ปไว ต รงส ว นไหนกั น นะ แต ด ว ย เทคโนโลยีของ Apple วันนี้ตองบอกวา สำหรับ Mac Tablet คง ไมใชอะไรที่ไกลเกินจริง อยูที่วาเมื่อไหรเทานั้น

30

สำหรับตัวนี้จะดูจะมีความโคงมนมากขึ้น ดูแลวนาเชื่อวาเปนโปรดักจาก Apple ที่มุมขวาลางมีปุม Power ดูจากภาพแลวทำใหรูวาเจา Mac Tablet ตัวนี้สามารถตอบสนองทางดานความบันเทิง ไลฟสไตลสวนบุคคล รวมถึง สามารถที่จะเชื่อมตอคียบอรดรวมถึงเมาสไดหากตองการ ซึ่งทำใหมีตัว เลือกมากขึ้น แตชื่อก็บอกอยูแลววา Mac Tablet ไม Touch แลวจะไป มันสอาราย

ดูๆ ไปแลวหนาตาของ Mac Tablet ตัวนี้มีความคลายกับจอ LCD ทีวีมาก กวา หาก Steve Jobs ไฟเขียว ใหทีมวิศวกรผลิตออกมาละก็ มีเฮแนๆ เลนสวยบาดตาบาดใจเสียขนาดนี้ ดูๆ แลวยังคงเนนไปที่ความบางเฉียบ เหมือนตัวกอนๆ แตยังคงความคลาสสิคในแบบฉบับของ Apple ไวทุกอณู วัสดุตัวเครื่องมีความมันวาว สีดำสนิท ลองนึกภาพที่จะสามารถเอานิ้วทั้ง สิบวาดลงไปบนหนาจอ คงจะรูสึกขนลุกซู ดวยความตื่นเตนแนๆ อีกอยาง เจาตัวนี้คนดีไซนเขาตั้งชื่อวา iTablet Pro แสดงวามันจะตองมีอะไรมาก กวาความบางเฉียบและหนาตาที่ชวนฝนแนๆ


Mac Nano คือชือของโปรดักตัวนี้ โดยชื่อก็บอกอยูแลววา Nano มันจึง บางเฉียบ ดูจากรูปแลวรูสึกราวกับวาเจา Mac Nano ตัวนี้ บางเหมือน กระดาษสมุดโนต และไมมีปุมกดเลยแมแตปุมเดียว รวมถึงไมเห็นดานขาง และดานหลังจึงไมรูวาบางแคไหน แลวจะระบายความรอนไดอยางไร แต รวมๆ แลวถือวานาใช แตหากจะใชกันจริงๆ นี้ก็ตองระวังกันเสียหนอย หนาจอแตก หรือเปนรอยแมแตนิดเดียวคงทำใจลำบาก

คอมพิวเตอรที่จะช็อคสายตาคนทั้งโลกดวยนวัตกรรมอันทันสมัย หาก นี่เปนเรื่องจริง เชื่อวาพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรของเหลา User จะ ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางแนนอน

MacBook อีกตัวที่มาในคอนเซ็ปท Tablet มีปากกา Stylus เพื่อใชในการ ขีดเขียน ดูแลวนาจะใชในงานประเภทอนิเมชั่น การสเก็ตภาพ อะไรทำนอง นั้น จากรูปทรงที่คอนขางหนา เชื่อวานี่ไมใชโปรดักที่เรียกความสนใจได มากนัก เพราะดูแลวไมเหมาะกับ OSX เหลือเกิน เหมือนนำเมาสปากกา ของนักกราฟคมาใชยังไงก็ไมรู

อีกตัวหนึ่งที่มีความนาสนใจไมแพกัน Mac Tablet ตัวนี้ มากับความ เรียบงาย ตัวเครื่องทำดวยวัสดุอยางดี สีดำสนิท บงบอกถึงความทัน สมัยที่เขากับไลฟสไตลในยุค 2.0 สามารถใชงานไดทั้งระบบ MultiTouch หรือจะใชงานคียบอรดที่ถูกดีไซนมาใหบางเฉียบ สัมบางเบา แบบ Touch Sensitive ดูแลวไมเหมือนคอมพิวเตอรเลย มันคลายกับ วา Mac Tablet ตัวนี้เปนของประดับตกแตงบานราคาแพง หรือของมี คาอะไรทำนองนั้นมากกวา

MacBook Pro กับความปราถนาของเหลาสาวก

Mac Tablet อีกตัวที่ดูแลวเหมือนแกะหนาจอของ MacBook Air มาโชว มากกวา ดูจากขนาดตัวเครื่อง ที่ใกลเคียงกัน แตหากมองอีกมุมหนึ่งจะพบ วา สิ่งที่ Mac User ตองการดูจาก Mac Tablet แตละชิ้นพบวา Mac User นาจะใหความสำคัญกับความบางเฉียบเสียเปนสวนใหญ อีกเรื่องคือ MultiTouch ที่เหลาสาวกคงอยากจะสัมผัสประสบการณนี้ในผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ ไมใช iPhone หรือ ipod Touch บาง เพราะหากเปนความจริง นั่นหมาย ถึงนวัตกรรมใหมๆ ที่ Apple กำลังมอบใหแกเหลาสาวก รวมถึงผูใชที่ กำลังนำสิ่งเหลานี้เขามาในชีวิต

หากจะพูดถึง MacBook Pro ที่หางหายไปนานพอสมควรกับการ เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ Model ตั้งแตป 2006 หลังจากเปลี่ยนจาก Power Book มาเปน MacBook Pro หลายคนคงคิดวานี่คงถึงเวลาที่ นาจะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ MacBook Pro เสียที นอกจาก สเปคเครื่องที่แรงกวาเดิม CPU ที่ถูกอัพเกรด สิ่งที่เปนกระแสมา ตลอดก็คือเรื่องของ Multi-Touch ดูๆ ไปแลว ผูใชหลายตอหลายคน คงตกหลุมรักกับความรูสึกที่จะไดใชมือสัมผัสกับนวัตกรรมใหมๆ ของ Apple กระแสที่ออกมาในทุกๆผลิตภัณฑ นอกจากความบาง เฉียบเทียบเทา MacBook Air แลว Multi-Touch คืออะไรที่ผูใชอยาก เห็น และแนนอนวาคงไมมีใครปฏิเสธในการครอบครองเปนเจาของ

ชื่อของตัวนี้คือ MacBook Nano ซึ่งแนนอนวาจุดเดนคือเรื่องของความบาง เทาที่ดูมาทั้งหมด ตัวนี้ถือวาลงตัวมาก ตัววัสดุเครื่องเหมือนจะทำดวยโลหะ เปนสีเงินมันวาว ดีไซนโดดเดนดูแลวไฮโซล้ำสมัยสุดๆ ตัวนี้มีไดรฟอาน แผนดิสกมาใหดวย ตางจาก MacBook Air ที่มีแตความบางเพียงอยาง เดียว เจา MacBook Nano ดูเหมือนจะลงตัวมากกวา หลายคนเชื่อวานี่คือ

31


เจาตัวนี้มาพรอมกับความแรงไมหยุดฉุดไมอยูกันเลยทีเดียว ดวย CPU แบบ Quad-Core Processor และนอกเหนื อ จากนั้ น มั น ยั ง บางเฉี ย บ เหมือนจะบางกวา MacBook Air ดวยซ้ำ อีกทั้งยังสามารถใชงานแบบ Multi-Touch แบบเต็มรูปแบบไปเลย โดยมีทั้งแปนคียบอรดที่เปลี่ยนเปบ แบบดิจิตอล สามารถใชนิ้วสัมผัสเสมือนพิมพจริงๆ นอกจากนี้ยังสามารถ วาดนิ้วไปบนหนาจอไดอยางอิสระ หากมองรวมๆ แลวไมแนมันอาจจะมีชื่อ เรียกพิลึกกึกกืออยาง MacBook Touch Pro Air หรือ MacBook Lite Touch Pro ดูแลวอยาไปคิดอะไรมาก นี่คือจินตนาการของคนนิยมชมชอบ Mac ครับ วาแตถามีจริงๆ มันจะชื่ออะไรหวา หวังวาคงไมใชที่ผมเดานะ

สำหรับ MacBook Pro ตัวนี้สิ่งที่สังเกตเห็นไดเปนอันดับแรกเลยก็คือ “นี่ มัน MacBook Air นี่หวา” เลนเอามาเปลี่ยนสีเปนสีดำ แลวเอาโลโก MacBook Pro มาแปะ (เอางี้เลยเหรอ) อยางไรก็ตาม มันสามารถสะทอน ใหเห็นไดวา MacBook Pro นั้นมีน้ำหนักที่คอนขางเยอะ เวลาจะพกพาไป ไหนต อ ไหนทำได ค อ นข า งลำบาก หลายคนจึ ง นึ ก ถึ ง ความเบาของ MacBook Air แตดวยประสิทธิภาพการทำงานนั้น MacBook Pro ทำไดดี กวาชัดเจน มันจึงรวมรางกันและออกมาเปน MacBook Pro Air สีดำสนิท มันวาว สวยงาม ดูมีราศี แตชื่อนี่ไมไหวแฮะ อยางแรกที่เห็นในตัว MacBook Pro ตัวนี้ก็คือ แปนคียบอรดที่ดีไซนมา แบบสุดล้ำ ไมมีปุมกด เหมือนกับเปน Touch Pad อันใหญที่เราสามารถ สัมผัสไดทุกจุด (Multi-Touch) โดยเวลาใชงานก็จะมีแสงบริเวณตัวหนังสือ เพื่อใหเราสามารถพิมพไดงาย ลองนึกวาตองทำงานในที่ๆ มืดๆคงจะมี ประโยชนนาดู แตถาเปนที่สวางคงจะมองไมถนัดนัก ถาตัวนี้มีคียบอรดที่ เปนมอนิเตอร รวมถึงจอภาพแบบ Oled ละก็ แจมเลย มันจะชัดมากเวลา อยูในที่ๆ แสงจา ดูแลว MacBook Pro เครื่องนี้ดีไซนไมไดเปลี่ยนไปจาก เดิมเทาไหร แตเพิ่มในสวนของ Touch Pad ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่บน คียบอรดทั้งหมด

MacBook Pro ที่ถือวานาจะยังไมใชคำตอบของใครหลายคน แตโดยรวมก็ ถือวาโอเค โดยลักษณะการใชก็จะเหมือนการใช MacBook รุนกอนๆ แตที่ เพิ่มเขามาก็คือ Touch Pad ที่เปลี่ยนเปนหนาจอเล็กๆ เดาวาการควบคุมก็ คงจะใช Touch Pad เสียเปนสวนใหญ สวนดีไซนก็ไมไดลำสมัยเหมือนที่ หลายๆ คนคิดเอาไว เพราะยังคงรูปทรงแบบเดิม โดยไมเห็นความแตกตาง จากโมเดลเกาเทาไหรนัก

อีกหนึ่งคอนเซ็ปทที่เนนไปทางดานเอนเตอรเทนเมนต MacBook Pro เครื่องนี้เนนการใชงานแบบ 2 หนาจอ โดยมีจอเล็กๆ มาแทนที่ Touch Pad ควบคุมการทำงานแบบ Multi-Touch โดยหนาจอเล็กที่วานี้คลายกับ วาเปนหนาตางยอๆ เพื่อใหการทำงานเปนไปอยางสะดวกมากขึ้น แตถึง กระนั้น Mac User เองคงปราถนาที่จะไดสัมผัสกับหนาจอจริงๆ มากกวา หนาจอขนาดยอบริเวณ Touch Pad ที่วานี้แนๆ MacBook Pro ที่มาพรอมกับ Touch Pad ขนาดใหญ คียบอรดถูก ออกแบบมาใหติดไปกับ Touch Pad โดยตรง มีแสงสีฟาๆ เปลงแสงขึ้นมา เปนปุมกด ยังนึกภาพไมออกวา การกดนั้นจะลื่นไหลมากนอยแคไหน แต ถาหากวา Touch Pad ที่วานี้กลายเปนหนาจอที่ 2 รวมถึงแปนคียบอรดที่ ถูกปรับเปลี่ยนใหเปนแบบดิจิตอลนาจะดูลำสมัยมากกวานี้ เทาที่เห็นดู เหมือนวา ไดรฟ DVD-VCD ยังเปนอุปสรรคของความบาง จึงทำให MacBook Pro เครื่องนี้ยังไมมีไดรฟติดตั้งมา

32


ปดทายกันดวย MacBook Pro อีกตัวที่สรางความนาจะสรางความตื่นเตน ไดไมนอย หาก Apple คิดจะเปดตัวจริงๆ นั่นคือ MacBook Pro Gold Edition ที่มาพรอมกับความหรูหรา ไฮโซ ตัวเครื่องเปนสีทองมีความ แวววาวราวกับของมีคาจำพวกเพชรพลอย สวนโลโก Apple ที่ดานบนตัว เครื่องก็ถูกดีไซนใหมโดยมีอัญมณีประดับตกแตง ตัวเครื่องเทาที่ดูจากภาพ ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แตถาออกมาจริงๆ สิ่งที่จะเปลี่ยนแนนอน ก็ คือเรื่องราคาที่ตองแพงระยิบแนๆ ก็เลนทองซะขนาดนั้น (เห็นครั้งแรกนึก วา Mac ซูเปอรไซยา) จินตนาการที่ ไรขอบเขตกับความคลาสสิคบน iMac

หลังจากที่ Apple เปลี่ยนโมเดลครั้งลาสุด ในป 2007 ดวยรูปลักษณที่ เพรียวบางมากกวารุน G5 พอสมควร รวมถึง Spec ตัวเครื่องที่เพิ่มขึ้น ชิป

CPU ถูกปรับเปลี่ยนจาก Power PC G5 เปน Intel Core 2 Duo ซึ่งทำใหสมรรถนะของตัวเครื่องเพิ่มขึ้น นอกจากการปรับเปลี่ยนครั้ง สำคัญครั้งนี้ กระแสหนึ่งมาควบคูหลังจากการปรับเปลี่ยนนั่นคือ iMac ในอนาคตจะมีการพัฒนาไปถึงระดับไหน ทั้งในเรื่องของรูป ทรงที่อาจจะเพรียวบางยิ่งขึ้น หนาจอ Multi-Touch เต็มรูปแบบ ซึ่ง สิ่งเหลานี้บรรดาสาวกตางคาดหมายกันวาคงจะสามารถหาคำตอบ ไดในป 2008 รวมถึงเรื่องของ Mac Tablet ดวย แตสุดทายแลว Apple ไดเปดตัวผลิตภัณฑใหม ในวันที่ 9 กันยายนที่ผานมา

33


ซึ่งหวยมาออกที่ iPod Nano เปนเหตุใหเหลาสาวก Mac พันธแทออก อาการผิดหวัง แตถึงยังไง iMac ก็ยังเปนอะไรที่มีความคลาสสิคอยูดี ไม แนจินตนาการเหลานี้เราอาจจะเห็นใน iMac รุนตอๆ ไปก็เปนไปได iMac ที่มีหนาจอแบบ Transparent สามารถมองทะลุเห็นวัตถุที่อยูหลังตัว เครื่องได รวมๆ แลวถือวามีดีไซนที่โฉบเฉี่ยว ราวกับวากำลังโลดแลนไปบน ทองฟาที่กวางใหญ อาจเปนเพราะความใสของหนาจอ เดาวาคงเปนแบบ OLED โดยสามารถปรับเปลี่ยนหนาจอ Desktop ไดเหมือนรุนอื่นๆ แตดู จากภาพแลวไมรูทีมวิศวกรของ Apple จะยัดแผงวงจรของตัวเครื่องลงไป ไวที่ไหนกันนะ ดูภาพแลวยังจินตนาการไมถึงเลย iMac ตัวนี้มีชื่อวา iMac G7 ซึ่งความหมายคงอยากจะบอกวานี่คือ iMac เจนเนอรเรชั่นตอไปของ iMac โดยรวมหากมองไมดีอาจจะนึกวานี่คือ LCD TV หรือ LCD มอนิเตอรทั่วไป เพราะมีความบางเปนพิเศษ ตัวเครื่องดู เหมือนวายังคงจะทำดวยวัสดุจำพวกอลูมิเนียม หนาจอมีขนาดที่ใหญขึ้น กวาเดิม แตไมไดบอกวาใชงานดวยระบบไหน เดาวาคงยังเปนการใชงาน ดวย เมาสและคียบอรดเหมือนเดิม นาคิดวาถานี่เปน iMac Touch อีกละก็ ถึงกับครางฮือเลยนะ อะไรๆ ก็เปนระบบสัมผัสไปเสียหมด

34

เห็นเจาตัวนี้อยางแรกที่นึกถึงเลยก็คือ iPhone เพราะหนาตาของมันเหมือน กับ iPhone ราวกับพี่นองคลานตามกันมา ทั้งสีสันตัวเครื่อง รวมถึงวัสดุ ดานขางที่ทำดวยโลหะ เชนเดียวกับ iPhone (รุนแรก) เห็นอยางนี้แลวอด นึกไมไดวามันอาจจะเปนตนแบบของ iMac ที่ใชระบบ Multi-Touch หรือ เปลา เลนเลียนแบบ iPhone ซะขนาดนี้จะไมใหคิดไดยังไงกันละ ชื่อของเจาตัวนี้ฟงดูประหลาดชอบกล เพราะ iMac Book Pro ตัวนี้มันมา จากความอยากไดสินคาของ Apple ประมาณวา iMac ก็ดี MacBook Pro ก็อยากได Mac Tablet ก็เจง นึกอะไรไมออกก็เลยจับมารวมกันซะเลย ตัว เครื่องใหความรูสึกเหมือน MacBook Pro พอสมควร ติดที่ชื่อ iMac นี่ แหละ ดูไปดูมาปรากฏวา คนออกแบบเขาใหมันสามารถถอดเขาถอดออก จะเปน MacBook Pro ก็ไดเปน iMac ก็ได หนาจอยังสามารถถอดออก เปน Mac Tablet ไดอีก (เอาเขาไป) โดยตัวนี้มากับสโลแกนที่วา Apple All In One แตราคามันคงไม All In One เหมือนชื่อแนๆ iMac ที่เปลี่ยน รู ป ร า งหน า ตา ไปอย า งสิ้ น เชิ ง หนาจอมีขนาด กว า งขึ้ น รวม ถึ ง ตั ว เครื่ อ งมี ความโค ง เป น พิ เ ศษ เดาว า คอนเซ็ ป ท ข อง ตั ว นี้ ก ารใช นิ้ ว มือสัมผัสกับหนาจอมากกวาการสั่งการดวยเมาสและคียบอรด ตัวเครื่องมี ความบางพอสมควร ดูๆไปแลวก็นาใชไมนอย ในกรณีที่ใชเปนคอมพิวเตอร ในการนำเสนองาน หรือนำมาตั้งไวในบานคงจะดูไฮโซใชเลนนะเนี่ย


ตัวนี้มากับสโลแกนที่วา It’s Metal Time ประมาณวา iMac ตัวนี้ทำดวยวัสดุจำพวกโลหะ ลวนๆ ทำใหหนาตาของมันดูคอนขางเขาที นอกจากนี้คนออกแบบยังบอกดวยวา “มันจะเร็ว ขึ้น บางขึ้น และแนนอนวามันเจงขึ้นมาก” เห็นแลวนำลายไหลเลยแฮะ iMac ที่ยังคงความคลาสสิคตลอดการดวยรูปทรงคลายโคมไฟ บานเราจึงเรียกติดปากกันวา iMac โคมไฟ ดูจากภาพเชื่อวาคนออกแบบคงติดใจในมนตเสนหของรูปทรงเชนนี้ โดยวัสดุ ภายนอกจะทำดวยโลหะ มีความแวววาว ตรงฐานสามารถถอดเขาออกได เดาวาคงใชใน เวลาที่ตองการเคลื่อนยาย และหากลองสังเกตใหดีจะรูสึกวา โปรดักแตละชิ้นที่เหลาสาวก ออกแบบมา ลวนตองการนวัตกรรมใหมๆ เชน บางขึ้น สวยขึ้น เดนขึ้น และแนนอนวาคง อยากใชงานแบบสัมผัส เพราะมันอาจจะทำใหเขาถึง Mac OSX มากขึ้นก็ได

35


ทายใจ

Steve Jobs

กับสินคาใหมที่ Mac User รอคอย

ทุกๆ สิ้นป ถือเปนชวงเวลาที่ Mac User ตางใจจดใจจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหมของสินคาแบรนด Apple หลายครั้งที่ นักวิเคราะหพากันฟนธงวา Steve Jobs จะสงสินคาใหมๆ มาหยุดโลก หลังจากประสบความสำเร็จมาหลายๆ ครั้ง ซึ่งกระแส ดังกลาวก็ทยอยออกมาใหเหลาสาวกกลืนน้ำลายดวยความอยากได ไมวาจะเปน MacBook ตัวใหม, iPhone Nano หรือ Mac Tablet ที่หลายคนเชื่อวามีโอกาสสูงที่ Steve Jobs จะนำมาโชวตัวอยางเปนทางการเสียที

36


จนเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผานมา Apple ก็ไดเปดตัวสินคาใหมภาย ใตคอนเซ็ปทที่วา Let’s Rock ซึ่งในงานเราก็ไดเห็นเพียงแค iPod Chromatic ที่เปน New Generation แตไรวี่แววของ MacBook ตัว ใหมหรือ iphone Nano ตามที่เปนขาว อยางไรก็ตามนี่ถือเปนเสนหอยางหนึ่งที่นาสนใจไมใชนอย การเปด ตัวสินคาที่มีหลายฝายเฝาจับตามองอยางใกลชิด ขาวลือตางๆที่ สรางความเขาใจกันไปเอง และดูเหมือนวา Steve Jobs ก็พอใจที่จะ ใหเปนเชนนั้น โดยไมมีการออกมาบอกใบใดๆ ปลอยใหเปนไปตาม กระแส โดยเหลานักวิเคราะหก็ยังพากันมองขามชอตตอไปวา นี่เปน เพียงขนมหลอกเด็กของ Steve Jobs เทานั้น สวนของจริงจะมาชวง ทายป ผลพวงจากกระแสตางๆ จึงเปนเหตุให MacStyle เลมนี้ ปงไอเดีย ขึ้นมาวา หากสินคาที่ Mac User เปนคนคิดขึ้นมาเองจะมีหนาตา เชนไร และมีโอกาสมากนอยแคไหนที่ Apple จะเปดตัวสินคาในสาย การผลิตใหมๆ เหมือนที่ Mac User คิด ทีมงานจึงรวบรวมภาพที่ บรรดา Mac User ทำการตัดตอ เปนสินคาใหมๆ ของ Apple ซึ่ง บางชิ้นดูแลวถึงกับอึ้ง มีทั้งสินคาที่เปนขาวลือ และสินคาที่มาจาก จินตนาการของ Mac User เอง อยาซีเรียสเกินไปนะครับ ดูเอาความ บันเทิงนาจะทำใหชีวิตมีความสุขกับขาวลือที่วานี้ครับ

ชื่อของเจานี่คือ iPod Pro ฟงจากชื่อแลว นาจะอยูในสายเดียวกับ เครื่องเลนเพลง แตดูจากรูปลักษณแลวตองอดยิ้มไมได นี่มันเครื่อง เลนเกม Nintendo DS นี่หวา (เอางี้เลยรึ) แตคาดวา User คนนี้คง ตั้งใจจะบอกวา Apple นาจะมีเครื่องเลนเกมพกพาแบบเฉพาะตัวไป เลย เหมือนที่ Sony มี PSP เมื่อมองถึงความเปนจริงแลวคาดวา

Steve Jobs เองก็สนใจตลาดเกมอยูเชนกัน เพียงแตวาการเปดตัว เครื่องเลนเกมของ Apple ดูจะไมนาเปนไปได เพราะ Apple เองก็ มีทั้ง iPod Touch และ iPhone อยูแลว ซึ่งทั้งคูก็สามารถตอบโจทย ในเรื่องความบันเทิงดานเกมไดเปนที่นาพอใจ เชื่อวาหาก Apple จะ เอาจริงในตลาดเกม คงจะหันไปเนนที่การพัฒนา Application ใหม ใหกับ iPhone และ iPod Touch มากกวา เพราะตลาดเครื่องเลน เกมพกพามีเจาตลาดอยาง Nintendo และ Sony อยูแลว

iTurn คือชื่อของสินคาตัวนี้ ดวยความที่ iPod เปนสินคาที่ไดรับ ความนิยมไปทั่วโลก User รายนี้คงมองเห็นวาความคลาสสิคแบบ เกาๆ Apple ก็ไมควรทิ้งขวาง ดวยดีไซนแบบดั้งเดิมเมื่อครั้งที่เรายัง ฟงเพลงกันดวยแผนเสียง แตชื่อของ iTurn นั้นนาจะมาจาก อุปกรณ ที่เหลา DJ ใชในการเลนอยาง Turn Table ซึ่งเจาตัว iTurn นาจะมี จุดประสงคเชนเดียวกัน แตความเปนไปไดนั้นตองบอกวายากเหลือ เกิน เนื่องจากกลุมผูใชมีเพียงนอยนิด เชื่อวาคงออกแบบมาเพื่อ เรียกรอยยิ้มมากกวา

iMac แบบใหมที่ใชระบบสัมผัสในการควบคุมการทำงานแบบเต็ม รู ป แบบ โดยเจ า นี่ มี ชื่ อ ว า iMac Pro โดยผู อ อกแบบน า จะได

37


ไอเดียมาจากภาพยนตร เวลาใชกต็ งั้ ไวกบั พืน้ แลวก็ใชมอื ลากๆ ไปมา หากดูจากขนาดแลวตองบอกวาใหญโตมากทีเดียว แตในความหมาย ของผู อ อกแบบคงตั้ ง ใจอยากให เ ป น โต ะ ประชุ ม ไปในตั ว เจ า คอมพิวเตอรแบบนี้ใชวาจะเปนไปไมได หากใครทองเว็บ YouTube บอยๆ คอมพิวเตอรแบบเดียวกันนี้ ก็พอจะมีใหเห็นตามคลิปวีดีโออยู บาง หากแตวา กลุม เปาหมายของ Apple วันนีด้ จู ะเปน Mass มากขึน้ ดังนั้นการออกไลนสินคาแบบเฉพาะกลุมจึงดูไมนาสนใจมากนัก

ครั้งแรกที่เห็นเจานี่นึกวา Apple จะรุกตลาดแมบานซะแลว แตจริงๆ แลวเจาเครื่องปงขนมปงเครื่องนี้มีชื่อเรียกวา iToast ซึ่ง Mac User คงรูจักเปนอยางดี ดวยเปนโปรแกรมที่ใชเบิรนแผน หรือแปลงไฟล ตางๆ แตหลายครั้งที่ไดรฟเกิดอาการงอแง หรืออยาง MacBook Air ที่ไมมีไดรฟมาให ซึ่งแนนอนวา Apple มี Super Drive ไวสำหรับ MacBook Air โดยเฉพาะ แตดวยดีไซนที่นารักนาชังของเจานี่ก็นา สนใจไมใชนอย

เจาตัวนี้มีชื่อประหลาดๆ วา Macpod ซึ่งโดยรวมแลวก็คือ Pocket Pc นั่นเอง โดยการใชงานก็สามารถควบคุมดวยระบบมัลติทัชเชน เดียวกับ iPhone ซึ่งผูออกแบบคงตองการใหมันใชงานไดเหมือน Sup Notebook ในตลาด หลังจากมีกระแสคอนขางแรง เมื่อลองประเมิน ดูแลวก็มีความนาสนใจใชได และเชื่อวามีแนวโนมที่จะเปนไปไดพอ

38

สมควรกับไลนสินคาตัวนี้ แตทั้งนี้ก็ไมเคยมีกระแสขาวลือใดๆเกี่ยวกับ สินคาแบบนี้ของ Apple ออกมาเลย ความเปนไปไดจัดวาคอนขางนอย แต ของอยางนี้ไมแนเหมือนกัน ย อ นกลั บ ไปเมื่ อ ครั้ ง ที่ Apple เปดตัว iPod รุน แรก มีกระแสขาวลือออก มาโดยตลอดวาอาจจะมี iPod ที่เปนนาฬกาในตัว จวบจนบัดนี้สินคาตัวนั้น ก็ ยั ง ไม เ ป น ความจริ ง จวบจนทุ ก วั น นี้ iPod Time ตัวนี้ถูกนำกลับมา พู ด ถึ ง อี ก ครั้ ง อาจเป น เพราะคอนเซปต Let’s Rock ก็เปนได แตเรื่อง ความเปนไปไดนั้นเชื่อวาหาก Apple จะทำสินคาตัวนี้คงทำไปตั้งนานแลว คงไมปลอยใหเวลาลวงเลยมาจนถึงทุกวันนี้ Mac Mini HD-TV อีกหนึ่งจินตนาการที่นา สนใจทีเดียว หลังจากระยะหลังๆ มานี้ ดู เหมือนวาการออกสินคาใหมๆ ของ Apple จะดูเปน Mass มากขึ้น User รายนี้จึงคิดวา Apple นาจะมีโปรดักที่เปน TV มาใหเหลา สาวกไดเชยชมกันบาง เพราะกระแสก็คอน ขางแรงทีเดียว ความเปนไปไดนั้นถือวาอยู ในระดับเปนไปได เชื่อวานาจะมีบางเวลาที่ Steve Jobs คงคิดถึงสินคาตัวนี้บาง เพราะ มันจะทำใหแบรนด Apple ขยายวงกวาง เขาไปอีกหลังจากที่ iPhone ประสบความ-


สำเร็จไปแลว อีกอยางเจานี่ก็ไมไดเปนแค HDTV ธรรมดาๆ ชื่อหนาบอกวา Mac Mini ซึ่งนาสนใจ ทีเดียวเพราะกอนหนานี้มีขาวออกมาวา Apple จะเลิกผลิต Mac Mini เสียแลว

ทีมงาน MacStyle เองก็คาดวาในปลาย ปนี้เรานาจะไดยลโฉมเจา Tablet Mac หรือ MacBook Touch กันแหงมๆ แต จะวางจำหน า ยหรื อ ไม นั้ น เป น สิ่ ง ที่ คาดการณ ไ ด ย ากเหลื อ เกิ น อี ก อย า ง Steve Jobs จะเห็นพองตองกันกับ User อยางเราๆ หรือเปลาเพราะนี่ก็อาจไมใช ตลาดที่ Apple เล็งไวเชนกัน ดังนั้น เปอรเซ็นตที่จะแปกก็มี แตถาเทียบกับ สิ น ค า อื่ น ๆ ที่ ก ล า วมาถื อ ว า Tablet Mac หรือ MacBook Touch มีความ เปนไปไดสูงที่สุด ซึ่งถาหากใหทายใจ ของทานศาสดาแลวละก็ ทีมงานก็เชื่อวา Tablet Mac หรือ MacBook Touch ไม อัน 1 ก็ 2 แนๆ ฟนธงดังฉับไปเลย

สงทายดวยสินคาที่หลายๆคนเฝารอกันมานาน ดวยความที่ Apple มักจะมีของเจงๆออกมาใหสาวก ตื่นเตนอยูเสมอ Tablet Mac หรือ MacBook Touch ถือเปนขาวลือที่มีมานานพอสมควรแลว ซึ่งจาก รูปนี้คาดวานาจะเปนตัวตนแบบ ซึ่งนักวิเคราะหหลายคนเชื่อวานี่อาจจะเปนสินคาใหมที่อาจทำให พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเมื่อดูจากเทคโนโลยีที่ทาง Apple มีอยูนั้นกับ คอมพิวเตอรที่ควบคุมดวยระบบสัมผัส นาจะเปนสิ่งที่เขาทาง Apple หลังจากประสบความสำเร็จแบบ ถลมทลายกับ iPhone

39


Advertorial : Com7

COM7

กาวสำคัญกับการนำ Apple เผชิญความทาทายในตลาดไอที

ตลาดไอทีถือวาเปนตลาดที่มีความทาทายสูง ดวยการแขงขันชนิดใครดี ใครอยู ใครชาตองถอย โจทยนี้ถือเปนความทาทายที่ แตละแบรนดตองเผชิญ ทั้งเรื่องการหำหั่นราคาแบบบาเลือด แตยังมีอีกดานที่มีมุมมองแตกตางออกไป ดวยการสรางแบรนด ภายใตชื่อที่มีมนตขลังอยาง “Apple”

คอมเซเวน ถือวาเปนตัวแทนจำหนายสินคาภายใตแบรนด Apple ที่ทำ ตลาดมาอยางยาวนานจนหลายๆคนจัดไวใน Hall Of Fame ดวยความ แตกตางของรานที่โดดเดน เอเรียที่กวางขวาง มาตรการในเรื่องของการ จัดการกับปญหาลิขสิทธิ์ภายในราน รวมถึงสินคาที่สามารถซัพพอรต Mac User มีความหลากหลาย ไมวาจะเปน Gadget ที่มากมายจน บางทีอาจทำให Mac User อดใจไมไหว “เติบโต” พรอมกระแส Mac User ที่กำลังจะขยายตัว สุระ คณิตทวีกุล CEO บริษัท คอมเซเวน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เลา ใหทมี งาน Macstyle ฟงวา ปจจุบนั ยอดขายของราน iStudio และ iBeat โดยรวมๆ นั้นมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนรานที่อยูภาย ใตการดูแลของ คอมเซเวน นั้นถือวามียอดขายเปนที่นาพอใจ โดยกำลัง เติบโตเพิม่ ขึน้ ในทุกราน หากเทียบกับปทแี่ ลว รานทีเ่ ปดเมือ่ ป 07 เทียบ เดือนตอเดือนกับป 08 สามารถสรางยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 20 เปอรเซ็นต นอกจากนีร้ า นทีเ่ ปดตัวใหมในป 08 ก็มกี ระแสตอบรับเปนทีน่ า พอใจ ปจจุบัน คอมเซเวน มีราน iStudio และ iBeat ที่อยูภายใตการดูแลอยู ทั้งสิ้น 15 สาขา ที่เดนๆ ก็จะเปนสาขาที่มีผูคนมาเลือกซื้อสินคาเยอะๆ อยางสาขา เซ็นทรัลลาดพราว เซ็นทรัลปนเกลา นอกจากนี้ยังมีราน iBeat ที่เพิ่งเปดตัวในโครงการ เดอะคริสตัลก็ถือวานาจับตามอง เพราะ กำลังซื้ออยูในเกณฑดี ผลิตภัณฑที่ขายดีที่สุดคือ Mac Book สาเหตุมาจากกลุมผูใชที่เปนฝง โนตบุคมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมาใช Mac Book มากขึ้น หากมองถึง

จำนวนผู ใ ช โ น ต บุ ค ใน ป จ จุ บั น ที่ มี ม ากกว า 50 เปอรเซ็นต ซึ่งในกลุมนี้ก็ มีบางรายที่เปลี่ยนมาใช Mac Book แต ถ า เป น ลู ก ค า iMac กลุ ม นี้ จ ะ เปนแฟนพันธุแท ที่มาซื้อ เครื่ อ งใหม ส ว นเครื่ อ ง เล น เพลง iPod จะจั ด เป น สิ น ค า สำหรั บ ผู ใ ช ทั่วไป อาจเปนลูกคาที่ใช Mac หรือไมไดใช Mac ก็ได ซึ่งแตละกลุมกำลัง ขยายตัวมากขึ้น โจทยสำคัญกับการฝาดาน อรหันต จากการคาดคะเนคราวๆ ในตลาดโนตบุค Mac Book นาจะมีสัดสวน ประมาณ 5 เปอรเซ็นต ตัวเลขคาดการณของ ไอดีซี ชี้วาตลาดคอมพิวเตอร โนตบุคในประเทศไทยจะอยูประมาณ 1 ลานเครื่อง ซึ่งสัดสวน 5 เปอรเซ็นตนี้ คือสิ่งที่เราจะตองกาวขามไปใหได เพราะนั่นคืองานหลักของเรากับ Apple ที่ จะทำอยางไรใหมารเก็ตแชรเราไดมากขึ้น และรักษาสัดสวน 5 เปอรเซ็นตตรง นี้ไว โดยในปนี้ คอมเซเวน และ Apple เองก็มองภาพรวมวาอยากจะเห็น อัตราการเติบโตของยอดขายในตลาดรวมของ Apple ใหไดซัก 40 เปอรเซ็นต จากปที่แลว

สถานที่ ราน iStudio by Com7 สาขา เดอะมอลลบางกะป และสาขาเซ็นทรัลปนเกลา


“จากการคาดคะเนคราวๆ ในตลาดโนตบุค Mac Book นาจะมีสัดสวนประมาณ 5 เปอรเซ็นต ซึ่งตัวเลขคาดการณของ ไอดีซี ชี้วาตลาดคอมพิวเตอรโนตบุคในประเทศไทยจะอยูประมาณ 1 ลานเครื่อง สัดสวน 5 เปอรเซ็นตนี้ คือสิ่งที่เราจะตองกาวขามไปให ได นี่คืองานหลักของเรากับ Apple วาจะทำอยางไรใหมารเก็ตแชรเราไดมากขึ้น และรักษาสัดสวน 5 เปอรเซ็นตตรงนี้ ไว” ชี้การเมืองกระทบ แตสบโอกาส สวนปญหาเรื่องการเมืองที่กำลังคุกรุนอยู คาดวาจะมีผลกระทบในแงของการจับจาย เพราะบรรยากาศไม อำนวย อยางไรก็ตาม สามารถมองได 2 ดาน นั่นคือ คนอาจจะคิดวาบรรยากาศอยางนี้ไมมีอารมณซื้อ ของ แตอีกมุมหนึ่งที่นาสนใจก็คือ ยังมีอีกหลายๆ คนที่ไมมีเครื่องคอมพิวเตอรใช และตองการรับขาวสาร จากอินเทอรเน็ตมากขึ้น ก็อาจจะเปนตัวแปรที่ทำใหสนใจอยากมีคอมพิวเตอรไวใช เอาไวรับขาวสารทาง อินเทอรเน็ต “จากประสบการณ 12 ปที่อยูในวงการ ไอที ตองบอกวา ไมวาจะเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ หรือชวงผลัด เปลี่ยนรัฐบาล ตลาดไอทีก็ยังเติบโต เนื่องจากจำนวนประชากรในประเทศไทยที่มีอยู 65 ลานคน มีเพียง 7 เปอรเซ็นต ที่มีคอมพิวเตอร ชองวางที่ยังเหลือนั้นมากถึง 93 เปอรเซ็นต จึงไมใชเรื่องแปลกที่ตลาดไอทีนั้น โตขึ้นตลอดเวลา ยิ่งเปนธุรกิจบริษัท หากตองเผชิญกับสภาวะที่เปนวิกฤตเศรษฐกิจ เขาอาจจะหยุดในบาง อยาง แตเชื่อวา ไอที เปนสวนหนึ่งที่เขาจะไมหยุด ซึ่งนี่คือปจจัยดานบวกตัวหนึ่งที่ทำใหเรายังเติบโต ตอไป”

ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เชนกัน เราไมสนับสนุนของละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนนโยบายหลักของทางรานรวมถึง พนักงานทุกคน การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นทำใหภาพลักษณของราน และแบรนดดูไมดี นอกจากนี้เรายังมี มาตรการปองกันที่ชัดเจน โดยพนักงานจะ Clean Up คอมพิวเตอรทั้งหมดในทุกๆวัน จะเหลือก็แค ซอฟทแวรที่เราจะใชเดโมใหลูกคาดูเทานั้น ซึ่งมั่นใจไดวาในรานเราจะไมมีเรื่องนี้ เพราะเรากำลังอยูใน แบรนดของ Apple อยู ดังนั้นสิ่งที่ถูกตองเราก็ตองทำตาม

สุระ คณิตทวีกุล CEO บริษัท คอมเซเวน อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

เนนสรางแบรนด บวก Positioning ที่โดดเดน สุระ คณิตทวีกุล เลาตอวา เรื่องการตลาดในไตรมาสสุดทายนี้ แบรนดตางๆอาจจะมองวา เขามีเปาของ เขาอยูแลวซึ่งตั้งไวเปนปตอป ดังนั้นถาหากวาใน ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ยอดไมถึงเขาก็อาจจะตองงัด กลยุทธอะไรเขามาเสริม ดวยการลดราคาหรืออะไรก็แลวแต แตในแบรนดของ Apple เองไมไดทำแบบนั้น เพราะการขายของเราเนนการขายที่เปนไปอยางคงที่ คงเสนคงวา เราจะใชวิธีการสรางแบรนดใหคนรูสึกวา สินคาของ Apple เปนสินคาที่มีมูลคา คุณภาพดี อิมเมจดี ผูใชจะมีความรูสึกภูมิใจที่ไดเปนเจาของ วิธีนี้ มันจะคงความเปนแบรนดไดมากกวา การลดราคาจะทำใหเสีย Positioning


Switch to Mac

ศิวพร อุตกฤษฏ (กิ๊ฟ) นักวิชาการใช Mac กันแลว เพราะเหตุ ใดนะเหรอ สาวมั่นคนนี้ มาตอบใหคุณหายของใจแลวครับ

42

Machine

Softwares

Macbook 13.3” 2.4 GHz Core 2 Duo Ram 2 Gb HDD 160 Gb

iWork


ให แ นะนำตั ว เองให ช าว MacStyle รูจักกันหนอย

สวัสดีคะ ศิวพร อุตกฤษฏ หรือ กิ๊ฟ คะ ตอนนี้ เ ป น นั ก วิ ช าการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ค ะ งานส ว นใหญ เ ป น การประชุ ม และสั ม นา โดยส ว นใหญ ต อ งบรรยายและทำงาน Present เพื่อเสนอผูใหญ แบบนี้ ใช Mac ในการทำงาน

คะ เพราะโดยปกติเครื่องที่ทำงานจะเปน เครื่องที่คอนขางเกา และประกอบกับใน หนวยงานรัฐวิสาหกิจมีไวรัสในระบบคอน ขางเยอะ ทำใหตองนำเครื่องไปใชที่ทำงาน เอง เลยตองหาระบบที่มี Security คอนขาง ดี เลยตัดสินใจหันมาใช Mac คะ ตอนนี้ ใชงานรุนไหนอยู

Macbook 13.3” 2.4 GHz Core 2 Duo Ram 2 Gb. HDD 160 Gb.

เอกสาร รวมไปถึ ง การแต ง ภาพนิ ด หน อ ย โปรแกรมที่ใชสวนใหญก็จะเปน Keynote รวม ไปถึง โปรแกรมอื่นๆ ใน iWork เปนสวนใหญ มี ใช iLife บางในบางโอกาส เมื่อกอนเคยใช PC ในการทำงานไหม

กอนหนานี้ใช PC ในการทำงานอยูคะ แตติด เรื่องไวรัสนี้แหละคะ เวลาจะเซฟงานกลับมาทำที่ บานที่ก็กลัววาเครื่องที่บานจะโดนไวรัสไปดวย ขอแตกตางระหวางการทำงานบน PC และ Mac คิดวามีอะไรออยางไรบาง

เริ่ ม รู จั ก และใช M acครั้ ง แรกตั้ ง แต เมื่อไร

รูจักมานานมากแลวคะตั้งแตตอนอยูมัธยม ตนเลย แตเริ่มใชเมื่อประมาน 5 เดือนกอน ค ะ เพราะตอนแรกที่ ยั ง ไม เ คยใช เ ราก็ เหมือนหลายๆ คนแหละ ที่คิดวา Mac ใช ยากมาตลอด เพิ่งมารูสึกตัวตอนใชนี่แหละ วาคิดไปเอง ใชครั้งแรกแลวรูสึกอยางไรบาง

ตอนแรกที่ใชมีติดๆ ขัดๆ (เพราะไมชิน) ทำใหอารมณเสียบาง แตพอเริ่มชินแลวคิด วาการทำงานไหลลื่น และเร็วกวา PC ที่ เคยใชมากๆ เลยคะ ตอนนี้ ใช Mac ทำงานดานไหนบาง

อันนี้เจอมากับตัวเลยคะ เพราะตอนแรกเรา ก็คิดวามันใชยาก แตพอไดลองใชแลวมอง เที ย บดู มั น ก็ แ ค ค วามเคยชิ น ที่ เ ราใช แ ต PC มาตลอด ทำใหเรารูสึกวา PC งาย พอ เรามาหัดใช Mac เราไมชิน เราก็เลยรูสึก วามันยาก ซึ่งถาเราลองใชแลวเทียบกันดู โดยที่ไมมีอคติ จะรูเลยวา Mac ใชงานงาย มากเลยคะ คิดวา os10.5 กับ Windows การ ทำงานระบบไหนสะดวกกวากัน

บน PC สวนใหญเจอปญหา Error และ ไวรัสซะ เปนสวนใหญ ทำใหบางทีงานที่ทำคางอยูหายไป ซะดื้อๆ ประกอบกับเปนคนที่แกไขโปรแกรมหรือ พวกอะไรๆ ที่ยากๆ ไมคอยเปน แต เครื่อง Mac สามารถบอกไดเลยวาตั้งแตใชมาแทบจะ ไม มี ป ญ หาพวกนี้ เ ลย เพราะเครื่ อ งไม ค อ ยมี ป ญ หาและที่ ส ำคั ญ มากๆ เลยคื อ Mac มี Feature ที่ทำใหใชงานไดงายขึ้นเยอะเลยคะ

ตองบอกกอนเลยนะคะวาไมเคยใช OSX ตัวอื่นมากอน เลยไมรูจะเทียบยังไง แตถา เทียบกับ Windows แลว OS 10.5 ใชงาน งายและสะดวกกวาเยอะเลยคะ ที่สำคัญ OSX มี Feature ตางๆ ซอนอยูมากมาย ซึ่งชวยใหเราทำงานไดสะดวกขึ้นจริงๆ คะ

ตอนนี้ยังใช PC อยู ไหม

สุดทายทิ้งทายถึงคนที่กำลังลังเลที่จะ ใช ห รื อ คนที่ เ พิ่ ง เริ่ ม ใช Mac สั ก หนอยครับ

ทำไมถึงเลือกที่จะเปนรุนนี้

ตอนที่ เ ลื อ กรุ น ก็ ตั ด สิ น ใจค อ นข า งนาน เหมือนกันคะ แตพอดูจากการใชงาน เราก็ ไมไดใชงานอะไรหนักมาก เลยเลือกรุนนี้ ประกอบกับรุนนี้เปนสีขาวที่ชอบดวยคะ

มีคนบอกวา Mac ใชยากมีความคิด เห็นอยางไร

ก็มีใชบางในบางงานที่จำเปนตองใชจริงๆ แต สวนใหญก็จะทำบนเครื่อง Mac คะ คิดวาหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปใช Mac รุน อื่นไหม

ตอนนี้กำลังแอบมอง iMac 20” ไวอยูคะเพราะ อยากไดเครื่อง Desktop ที่ไมกินพื้นที่มากนะคะ ซึ่งถาเปน PC จะมีทั้งจอและ CPU แลวอีกอยาง iMac ดูๆ แลว สายไฟไมเยอะดูไมรกตาดีคะ หลังจากใชงานตัวที่ ใชอยู ในปจจุบันพอใจ ประสิทธิภาพมากนอยแค ไหน

ถาในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องในการใชงานก็ พอใจมากค ะ ไม เ คยเจอป ญ หา หรื อ ติ ด ขั ด ระหวางทำงานเลย ใช งานเครื่ อง Mac เคยเจอป ญ หาอะไร บางไหม

เทาที่เคยเจอมาก็เรื่อง Font พวกวรรณยุกตนิด หนอยคะ แตก็แคกดลบนิดนึงก็หายแลวคะ

Mac ใชไมยากอยางที่คิดคะ การที่เราคิด วายากอาจเปนเพราะฟงจากคนอื่นมา หรือ แคมองดูแตยังไมไดสัมผัสจริงแลวรูสึกขัด จากความเคยชินแลวไมไปสัมผัสมัน ก็จะ ยิ่งทำใหรูสึกวามันยากไปเรื่อยๆ เลยอยาก แนะนำให ล องสั ม ผั ส หรื อ ทำความเข า ใจ และเปดใจกับมันดู สวนคนที่ยังไมรูวาจะ เริ่มตนยังไงดีก็ลองไปที่ iStudio ดูคะเพราะ ที่นั่นจะมีคนคอยแนะนำเกี่ยวกับวิธีใชเบื้อง ตน เพราะตอนที่ซื้อ Sales แนะนำไดคอน ขางละเอียดรวมไปถึงบริการดีมากๆ คะ และเขาบอกวามีศูนยบริการดวย เลยตัดสิน ใจไดงายขึ้นคะ

ก็อยางที่คุณ บอกนะครับวาตองลองใช เเลวถึงจะตัดสินได แลวคุณละลองใชหรือ ยัง กอนที่จะมาบอกวา Mac ใชยาก

สวนใหญก็ใชทำงาน Presentation งาน

43


Switch to Mac

นพวัฒน วงศปยะสถิตย (นพ) ที่บานมีคอม PC เกือบสิบเครื่อง แตทำไมนักเรียนชั้นม.ปลาย คนนี้ถึงตองแยงใชเครื่อง Mac ที่มีอยู กับนา ไปรวมหาคำตอบกันเลยครับ

44

Machine

Softwares

Macbook core2duo 2.0 GHz ram 1GB HDD 80 GB

Adobe, iwork, ilife, termina


กอนอืน่ แนะนำตัวเองใหชาว MacStyle รูจักกันกอน

สวัสดีครับ นพวัฒน วงศปยะสถิตย นพครับ เรียนอยูชั่น ม.4 สายวิทยาศาสตร ครับ ที่ โ รงเรี ย นใช Mac ในการเรี ย นการ สอนหรือเปลา

มี ใ ช ค รั บ ส ว นใหญ จ ะเป น พวก graphic, vdo อะไรพวกนี้ แบบนี้นพเริ่มรูจักเครื่อง Mac เพราะที่ โรงเรียนหรือ

เปลาครับ พอดีเห็นตอนไปงาน commart ครั บ มั น น า สนใจดี ค รั บ จริ ง ๆ รู จั ก ตั้ ง แต เด็กๆ แลว

และราคาคอนขางอยูในเกณฑที่ดีครับ เพราะวา Macbook มีขนาดที่ไมใหญเกินไปเวลาเอาไปใช ขางนอกครับ จอ 13” กำลังดีครับ แตจริงๆ อยาก ไดเปน Macbook Pro แตวาจอมันใหญครับ 15” ไมคอยสะดวกเวลาพกพามันไปขางนอกครับ กอนหนานี้เคยใช PC มากอน หรือเปลา

เคยใชครับ ใชมาคอนขางนานครับเพราะที่บาน สวนใหญจะเปน PC ครับไมคอยมี Mac เครื่อง ไหนวางใหใชครับ เห็นบอกวาที่บานไมคอยมีเครื่อง Mac วาง ให ใช ที่บานมีคอมหลายเครื่องหรือ

มีประมาณครึ่งโหลครับ แตสวนใหญทุกคนทำงาน พวก office กันครับมีแคญาติคนเดียวครับที่เปน วิศวกรใช Mac

แลวรูจ กั และใช Mac ครัง้ แรกตอนไหน

คือรูจักตอนเด็กๆ คือเห็นในโทรทัศนครับเคา ใช powermac เปดเพลงแลวก็จากพวกการ จั ด รายการวิ ท ยุ ค รั บ แต ช ว งแรกๆ ไม ไ ด สนใจเนื่องจากราคาคอนขางแพงครับ เริ่มใช ตอน ประมาณ ม.2 ครับ (อยางจริงจัง) ครั้งแรกที่ ได ใช Mac นี้ ใชทำงานอะไร เหรอครับ

ทำพวก illustrator, ตัดตอวิดีโอ, ทำงานนำ เสนอ, network โดยใช command line ครับ ตอนไดจับเครื่อง Mac ครั้งแรกรูสึก อยางไรบาง

ตื่นเตนมากๆ ครับ ใชมันทั้งวันเลยครับ ใช เกื อ บครบทุ ก อย า งภายในเวลาอั น สั้ น ครั บ พยายามหาวามันใชแลวราบรื่นดีหรือเปลา ดวยครับ คือตื่นเตนคอนขางนานครับ ใช บอยจนติดใจตองใชมันทำทุกอยางและทุกวัน ดวยครับ ตอนนี้ ต อ งมี เ ครื่ อ ง Mac เป น ของ ตัวเอง ไมทราบวาใชรุนไหนอยู

Macbook white core2duo 2.0GHz ram 1GB HDD 80GB (middle2006)

ในเมื่อที่บานมี PC ตั้งหลายตัวแลวทำไมนพ ถึงเลือกที่จะทำงานบน Mac ละ

เหตุผลที่ผมเปลี่ยนจาก windows มาใช Mac เพราะวา เบื่อและรำคาญกับปญหาเรื่องพวก ไวรัส ที่กวนใจมากๆ ครับแกไวรัสทีนี่กินเวลาคอนขาง นาน และเสียเวลาคนที่ใชเครื่องมากๆครับ แลวก็ พอดีกับตอนที่ผม ทำพวก วีดีโอ ครับก็เลยเอามา ตัดวิดีโอ สาเหตุคือเบื่อเรื่องไวรัสกวนใจครับบน PC มันทำใหผมทั้งเสียเวลา เสียขอมูล เสียเงิน และโดนวาบอยกับเรื่องไวรัส และเครื่อง hank ครับ ข อ แตกต า งที่ เ ห็ น ได ชั ด ระหว า ง Mac กั บ PC คิดวามีอะไรที่เดนชัดบาง

ที่ผมเจอหลักๆ ก็นาจะมี 4 อยาง ดวยกัน คือ 1 virus ใน PC คอนขางเยอะและจะเปนพวก กอกวนการทำงาน 2 PC ใชเวลาในการ boot system และรวามถึง การ load application คอนขางนานครับ 3 Mac เสถี ย รกว า อย า งเห็ น ได ชั ด ครั บ คื อ ถาโปรแกรม hank ตัวระบบจะไม hank ตามไป ดวยครับ 4 ไมจำเปนตอง install driver ตางๆ ใหมากมาย เวลาผมเอา devices ตัวใหมๆ ที่เพิ่งซื้อมา มาตอ ครับ จะใชไดทันทีที่ตอเขาไป

อื่นๆ ของระบบยังสามารถทำงานตอไปได อยางไมมีปญหา แลวชอบอะไรในตัว Mac บาง

graphic ของตัวระบบ และการทำงานที่ไม สะดุด มีลูกเลนหนาตาที่สวยงามซึ่งไมมีใคร เหมือน และที่สำคัญการบริการของรานคา ครับ เอาใจใสลูกคาดี มีปญหาอะไรสามารถ หาขอมูลมาแกไขไดในเวลาสั้นๆ และชอบ การ design ของเครื่องครับ และเจตนารมย ของ Apple คือ ทุกอยางตองทำใหดีเพื่อ ลูกคาเสมอครับ สวนใหญ ใช Mac ทำงานอะไรและใช โปรแกรมอะไรบาง

สวนใหญใชทำ เกี่ยวกับพวก multimedia, network ครับ ใช Adobe, iwork, ilife, terminal ครับ ถามีโอกาสไดเปลี่ยนเครื่อง Mac เปน เครื่ อ งใหม อ ยากเปลี่ ย นเป น รุ น อะไร เพราะอะไร

อยากเปลี่ยนเปน Macbook Pro กับ Mac Pro ครับเพราะ ตอนนี้เครื่อง MacBook ที่ ผมใชมันคอนขางชา และไมคอยสะดวกเวลา ที ต อ งเป ด หลายๆ หน า ต า งเพื่ อ ทำงานที่ ซับซอนมากๆ ครับ กับคำพูดที่วา Mac ใชยาก โดยสวน ตัวแลวมีความคิดเห็นอยางไร

ผมวามันเปนเนื่องจากแคดูราคาแลวไมได ลองเลนดูก็เลยบอกวามันยากแตที่จริงมันงาย กวาใช PC อีกครับ เพราะไมตองไป set คา อะไรมากมาย สุ ด ท า ยฝากอะไรถึ ง คนที่ คิ ดจะเปลี่ ย น ใจมาใช Mac สักหนอย

ผมวาลองเลนดูกอน หรือวาลองทดสอบสิ่ง ตางๆ ดู ครับวามันเหมาะกับการใชงานของ คุณหรือเปลา ไมใชวาซื้อเพราะอยากตามคน อื่น มันไมยากอยางที่คิดครับ ตองลองลงมือ ใชดูครับ

ทำไมถึงเลือกเปนรุนนี้

เพราะว า เนื่ อ งจากตั ว ที่ ต่ ำ กว า นี้ มั น ไม สามารถ เขียนแผน DVD+-RW ไดครับ แต

คิดวาจุดเดนของ Mac อยูตรงไหน

ผมคิดวาอยูตรงที่แมโปรแกรมจะ hank ไปแตสวน

ใชครับตองแลวแลวคุณจะรูวาสิ่งนั้นๆ เปน อยางไรไมใชแค MAc

45


Apple

จากอดีตสูปจจุบัน

iMac & eMac คอมพิวเตอรตั้งโตะ ที่ ไมตองมีเคสใหเกะกะ

iMac และ eMac ถือวาเปนคอมพิวเตอรตั้งโตะที่เปลี่ยนประวัติศาสตรของ คอมพิวเตอรไปเลยทีเดียว เนื่องจากเปนคอมพิวเตอรที่รวมจอกับเคสเขาไว ในตัวเดียวกัน ทำใหไมแกะกะพื้นที่บนโตะทำงานของเรา แถมดวยดีไซนที่ ลำสมัยแตตางจากคอมพิวเตอรในยุคนั้นอยางสิ้นเชิงพรอมดวยสีสันที่มีให เลือกมากมาย iMac (Bondi Blue) ในป 1998 Apple ไดออก iMac รุนแรกออกมาคือ iMac (Bondi Blue) พรอมระบบ Mac OS 8.1 ที่มาพรอมกับชิป PowerPC G3 โดยมาพรอม กับสปด 233 MHz และ Hard Disk ขนาด 4 GB ซึ่งมาพรอมกับจอขนาด 15 นิ้ว โดยราคาเปดตัวในตอนนั้นอยูที่ $1,299 แตก็ถือวาเปนคอมพิวเตอรที่ นาตื่นตาตื่นใจมากในตอนนั้น iMac (5 Flavors) ตอมาในเดือนมกราคม ป 1999 Apple ก็ได ออก iMac (5 Flavors) ซึ่ ง หลั ง จากได รั บ การ ตอบรับที่ดีจาก iMac รุ น แรก มาถึ ง รุ น นี้ Apple ไดทำการเพิ่มสี ออกมา เปน 5 สี ซึ่ง สเปคของเครื่ อ งก็ ไ ม ตางจากรุนแรกเทาไรนัก แตในรุนนี้จะมาพรอมกับ OS 8.5.1 นั่นเอง

46

แมคยูสเซอรหลายๆ ทานที่ ใชเปนแฟนพันธุแทของเครื่อง Mac ใชงาน มาตั้งแตรุนแรกๆ ก็ทราบๆ กันดีอยูแลววา เครื่อง Mac มีการพัฒนา ไปมากนอยแค ไหนจากตอนแรกๆ ที่เปนชิป PowerPC จนกลายมาสูยุค ปจจุบัน ใชชิป intel จนคาดกันวาอีกไมนาน Apple อาจจะออกชิปของ ตัวเองมาใชงาน แตแมคยูสเซอรรุนใหมๆ อาจจะไมทราบวา iMac, MacBook, MacBook Pro หรือแมกระทั่ง iPod มีการพัฒนารูป แบบมายังไงบาง ดังนั้นทางทีมงาน MacStyle จึงขันอาสาพาผูอานทุก ทาน ยอนอดีตไปดู เครื่อง Mac ยุคแรกๆ กับการพัฒนามาสูยุค ปจจุบัน แตทางทีมงานขอยกเอาสินคาที่ ไดรับความนิยมมานะครับ

iMac (Slot Loading) ตอในปลายป 1999 ทาง Apple ก็ทำการอัพเกรดเจา iMac อีกครับ แตรูป รางหนาตาก็ยังคงเดิม โดยมี สีใหเลือกถึง 6 สี ในรุนนี้ก็ยังใชเปนชิป PowerPC G3 เหมือมเดิม ซึ่งในรุนนี้ทำออกมาสามรุนดวยกันคือ iMac, iMac DV และ imac DV SE ซึ่งแตละรุนราคาก็ตางกัน ไลตั้งแต $999 ใน รุน iMac $1,299 ในรุน iMac DV และ $1,499 ในรุน iMac DV SE ซึ่ง หนาจอยังคงเดิมอยูที่ 15 นิ้ว โดยมีความเร็วของ ชิปประมวลผลอยูที่ 350 และ 400 MHz โดย Hard Disk มีใหเลือกสามขนาดคือ 6, 10 และ 13 GB โดยในรุนนี้มาพรอมกับ OS 8.6

แลวตอมาในซัมเมอรป 2000 iMac รุนนี้ไดมีการปรับสเปคอีกครั้ง โดยครั้ง นี้มาพรอมกับความเร็วที่มากขึ้น โดยมีใหเลือกตั้งแต 350, 400, 450 และ 500 MHz สวน Hard Disk ก็มีขนาดเพิ่มมากขึ้นที่ โดยมีขนาดสูงสุดที่ 30 GB แตราคาก็ไมตางจากรุนกอนหนานี้นัก แถมยังถูกลงเหลือแค $799 ใน รุนเริ่มตน


iMac (Early 2001) ตนป 2001 จากการอิ่มตัวของ iMac ทำให Apple เปลี่ยนแปลง โดยการ ออกสีสันที่มีลวดลายมากขึ้น แตก็ถือวาเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งหนึ่ง เลยทีเดียว ซึ่งเปนรุนที่ไมคอยไดรับความนิยมมากเทาไร จึงทำใหในชวง ซัมเมอรป 2001 Apple จึงไดออก iMac ซึ่งทำสีแบบเดียวออกมาเหมือน เดิม และถือเปนการปดฉาก iMac ใน model แรก และถือเปนการสงทาย การใชชิป PowerPC G3 ใน iMac ลงไปดวย และถือเปนการปดฉากอยาง สมบรูณแบบ บทสรุปของ iMac model 1

ถึงแมวาการเปดตัว iMac จะเปนอยางยอดเยี่ยมในตางประเทศ ซึ่ง iMac มีระบบการทำงานที่ชาญฉลาด ตอบสนองการทำงานดานกราฟคเปนอยาง ดี ในแงของการออกแบบที่เปนคอมพิวเตอร แตกับเมืองไทยแลวปญหาคือ ราคาที่เขามาขายในไทย ชวงนั้นเมื่อเทียบกับคาเงินในชวงนั้นราคาเกือบ เจ็ดหมื่นบาท ซึ่งแพงกวาคอมพิวเตอร PC โดยทั่วไปเกือบเทาตัว แลว ประเทศไทยในชวงนั้นคอมพิวเตอรยังไมเปนที่นิยมมากนัก แตตัว iMac เองก็มีจุดขายอยูที่มีสีสันใหเลือกมากกวา และเปนคอมพิวเตอรตัวเดียวจบ ไมมีเคสใหเกะกะ แตในบานเราก็มีชื่อเรียกแบบเลนๆ วา iMac หลังเตา เพราะรูปทรงของเครื่องที่โคงนูนเหมือนกับหลังเตานั้นเอง ก็อดสงสัยไมได วาตาจอปเรา ไปไดไอเดียความคิดการออกแบบ iMac รุนนี้ตอนไปอาบ เเดดอยูที่ชายหาดแลวเห็นเตาขึ้นมาวางไขหรือเปลา ถึงกระนั้นดวยราคาที่ คอนขางสูงคนที่ซื้อใชในยุคนั้นคงเปนแคในบริษัทหรือคนที่มีฐานะดีจริงๆ เทานั้น แต iMac รุนนี้ก็ถือวาเปนการปฏิวัติวงการคอมพิวเตอรในบานเรา ไดเปนอยางดีและเปนที่นิยมมากในวงการศึกษา

โดยรุนแรกที่ออกมาตนป 2002 นั้น มาพรอมกับสเปค ที่เปน ชิป PowerPC G4 ความเร็วอยูที่ 700 และ 800 MHz พรอม Hard Disk ขนาด 40 และ 60 GB ส ว นซี ดี ไ รท นั้ น มี ใ ห เ ลื อ กสองรุ น คื อ CD-RW ธรรมดา และแบบ Combo SuperDrive สวนจอมีขนาด 15 นิ้ว มาพรอมกับ OS 9.2.2 สวน ราคาคือ $1,299 สำหรับรุน CD-RW และ $1,499 ในรุน Combo ตอมาในเดือนกรกฏาคมป 2002 Apple ออก iMac Flat Panel ที่มีขนาด หนาจอ 17 นิ้ว ออกมาในตลาดอีกตัวหนึ่ง แตสเปคก็ไมตางจาก รุน 15 นิ้ว ที่ออกมากอนหนานี้เทาไรนัก แตมี Hard Disk ที่มีขนาดใหญขึ้นคือ 80 GB แตราคาที่ขายคอนขางสูงทีเดียวคือ $1,999 ถัดจากนั้นมาอีกหนึ่งป คืิอ เดือนกุมภาพันธป 2003 Apple ก็ไดทำการอัพ เกรดสเปค iMac Flat Panel ใหม แตโดยรวมก็ถือวาไมตางจากรุนเกามาก นัก จะมีก็เปนในรุน 17 นิ้ว ที่ใชชิปความเร็วถึง 1GHz แลวยังเปลี่ยน กราฟคการดเปน NVIDIA GeForce4 MX ซึ่งรองรับการทำงานดานกราฟค ไดดีขึ้น แลวมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ OSX ถัดมาในเดือนกันยายนป 2003 ถือเปนการอัพเกรดครั้งสุดทาย ของ iMac Flat Panel และ เป น การส ง ท า ยการใช ชิ ป PoewrPC G4 ใน iMac ดวย พรอมดวยมีพอรต USB 2.0 ติด ตั้งมาใหในตัวดวย โดยการอัพ เกรดในครั้งนั้นทาง Apple ได เพิ่ม รุนจอ 20 นิ้ว ออกมา ดวย โดยสเปคในรุนสงทาย iMac Flat Panel มีดังนี้ รุน 15” ใชชิป PowerPC G4 ความเร็ว 1 GHz Hard Disk 80 หรือ 160 GB ส ว น drive นั้ น เป น แบบ 32x Combo กราฟ ค การ ด เป น แบบ GeForce4 MX รุน 17” ใชชิป PowerPC G4 1.25 GHz Hard Disk 80 หรือ 160 GB สวน drive เปน 4x SuperDrive สวนกราฟคการดมีการอัพเกรดเปน NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra

เริ่มตนกับ iMac โคมไฟ กับขุมพลังชิป ใหม PowerPC G4

หลังจากใชโฉม iMac รุนแรกมาถึง 4 ป มกราคม ป 2002 Apple ก็ได ทำการเปลี่ยนโฉม iMac กลายเปน iMac Flat Panel หรือที่บานเราเรียก กันติดปากวา iMac โคมไฟนั้นเอง นอกจากมีการเปลี่ยนโฉมแลว ใน iMac Flat Panel นี้ยังมีการเปลี่ยนชิปใหม มาเปน PowerPC G4 อีกดวย และ ถือไดวาประสบความสำเร็จอยางมากในงานดีไซน

รุน 20”” ใชชิป PowerPC G4 1.25 GHz Hard Disk 80 หรือ 160 GB สวน drive เปน 4x SuperDrive สวนกราฟคการดมีการอัพเกรดเปน NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra ซึ่งเปนแบบเดียวกับรุน 17 “” นั้นเอง บทสรุป iMac Flat Panel

ถือวาเปนการอยูในตลาดเปนชวงเวลาที่สั้นไปหนอย กับระยะเวลาเพียงหนึ่ง ปเศษ ของเจา iMac Flat Panel หรือที่บานเราเรียกกันวา iMac โคมไฟ

47


ก็ดวยรูปทรงที่คลายกับโคมไฟเอามากๆ แตก็ถือวารุนนี้ประสบความสำเร็จ ในเรื่ อ งทั้ ง ดี ไ ซน แ ละสเปคของเครื่ อ งเรี ย กได ว า เป น การออกแบบ คอมพิวเตอรที่ ดีไซนสะกดทุกคนบนโลกเลยก็วาได เรียกวาประสบความ สำเร็จในทุกๆ ดานๆ สำหรับ iMac ตัวนี้

เปลื่ยนสเปคสงทายเจา eMac โดยใชชิป PowerPC G4 ความเร็ว CPU ที่ 1.42 GHz พรอมปรับเปลี่ยนชิปการดใหขนาดที่แรงขึ้น โดยเปลี่ยนไปใชเปน ATI RAdeon 9600 พรอมกับระบบ OSX 10.4 และถือเปนการปดฉาก eMac อยางสมบรูณ

eMac กับนิยามคอมพิวเตอรเพื่องานกราฟค

บทสรุป eMac

ถือวาเปนการกลับมาอยางยิ่งใหญอีกครับสำหรับ iMac รูปทรงแรก ถึง แมวาคราวนี้จะมากลับชื่อใหมอยาง eMac แลวก็ถือวาเปนการเปดฉาก คอมพิวเตอรทำงานดานกราฟคที่นอกเหนือจาก PowerPC แลวเจา eMac นี้เองไดกลายเปนจุดเริ่มตนอันยิ่งใหญของ iMac ในปจจุบัน เรียกไดวา เปนตนกำเนิดของคอมพิวเตอรทำงานดานกราฟคก็วาไดและเรียกไดวาเรียก กลุมลูกคาที่เปนนักเรียนนักศึกษาไดเยอะทีเดียว

ในเดื อ นเมษายน ป 2002 ทาง Apple จึงไดออก eMac กับนิ ยาม คอมพิวเตอรเพื่องานกราฟคสำหรับนักศึกษา ซึ่ง eMac นั้นก็มีรูปราง เหมือน iMac รุนแรกนั้นเเอง แตไมเนนสีสัน เนนสีขาวเปนหลัก โดยรุน แรกที่ออกมาในเดือนเมษายน ป 2002 นั้นใชชิป PowerPC G4 แตในคราว นี้มาเปนจอขนาด 17“ ซึ่งรองรับการทำงานดานกราฟคไดดีขึ้น ตอมาในเดือน พฤษภาคมป 2003 ทาง Apple ก็ไดมีการอัพเกรดสเปคของ eMac อีกครั้ง โดย Apple ไดเปลี่ยนกราฟคการดมาเปน ATI RAdeon 7500 แลวก็เปลี่ยนมาใชเปน OSX 10.2.5 ดวย แตอีก 5 เดือนตอมาคือ เดือนตุลาคม ป 2003 ก็ไดมีการอัพเกรด CPU ของ eMac อีกครั้ง โดย เปลี่ยนมาใชความเร็วของ CPU ถึง 1 GB iMac G5 กับจุดเริ่มตนคอมพิวเตอร ใชงานดานกราฟคดี ไซน

และในเดือนเมษายน ป 2004 ก็ไดมีการเปลี่ยนสเปคอีกครั้ง ครั้ ง นี้ ม าพร อ มชิ ป CPU ที่ ความเร็ว 1.25 GHz และมา พร อ มกั บ พอร ต USB 2.0 แล ว ก็ เ ปลี่ ย นเป น กราฟ ค การด ATI RAdeon 9200 ที่ แรงขึ้ น ต อ มากลางป 2005 ทามกลางกระแสชิป ตั ว ใหม PowerPC G5 Apple ก็ ไ ด ท ำการ

48

ในเดือนสิงหาคม 2004 Apple ทำใหทุกคนที่เฝารอคอยตองตะลึงดวยการ ออก iMac G5 ซึ่งเปนการเปลี่ยนโฉมใหมทั้งหมด แตยังคงเนนสีขาวเปน หลักเหมือนเดิม โดยครั้งนี้ iMac ก็ไดมีการเปลี่ยนชิปใหมเปน PowerPC G5 ซึ่งมาพรอมกับความเร็ว CPU ถึงสองรุนดวยกัน 1.6 GHz กับ 1.8 GHz นอกจากนั้น iMac G5 นี้ยังมีขนาดจอที่ใหญขึ้น มีใหเลือกถึง 2 รุน ทั้ง 17 นิ้ว และ 20 นิ้ว แลวยังมาพรอมกับ OSX 10.3.5 โดยในครั้งนั้นมีจำหนาย 3 รุนดวยกันคือ 17”LCD/ 1.6 GHz/80 GB hard drive /256 MB of RAM/ Combo Drive/$1,299 U.S., 17”LCD/ 1.8 GHz/80 GB hard drive/ 256 MB of RAM/Super Drive/$1,499 U.S. และ 20”LCD/ 1.8GHz/160 GB hard drive/ 256 MB of RAM/Super Drive/$1,899 U.S. เรียกวาในรุนจอ 20” เรียกเสียงฮือฮาไดมากทีเดียว


ในเดือน พฤษภาคม ป 2005 iMac ก็ไดทำการรีสเปคอีกครั้ง โดยครั้งนี้มี การอัพ CPU ใหแรงขึ้น แตราคาที่ถูกลง พรอมดวยการเปลี่ยนระบบ OSX มาเปน 10.4 โดยมีสามรุนออกจำหนายเหมือนเดิมคืือ 17”LCD/ 1.8 GHz/ 160 GB hard drive/Combo Drive/$1,299 U.S., 17”LCD/ 2.0 GHz/160 GB hard drive//Super Drive/$1,499 U.S และ 20”LCD/2.0 GHz/250 GB hard drive/Super Drive/$1,799 ซึ่งจะเห็นไดวากราอัพเกรดครั้งนี้มีสเปคที่ สูงขึน้ แตราคากลับถูกลง ทำใหคนทัว่ ไปสามารถเขาถึงเครือ่ ง Mac ไดงา ยขึน้ อีกหาเดือนตอมา คือในเดือนตุลาคม ป 2005 iMac ก็ไดมีการปรับสเปคอีกครั้ง โดยในครั้งนี้ CPU ไดมีความเริิ่มตนที่ 1.9 GHz เลยทีเดียว และความเร็ว สูงสุดในรุน 20 นิ้ว ไปอยูที่ 2.1GHz นอกจากนั้ น ในการอั พ เกรดครั้ ง นี้ ทาง Apple ยังไดติดกลอง iSight เขาไปที่ตัว iMac ดวย เพื่อการใช งานในโปรแกรมตางๆ ไดงายขึ้น นั่นเอง

เปลี่ยนวัสดุที่ใชทำจากพลาสติกมาเปน aluminum ซึ่งมีความทนทาน มากกวา แลวยังใชชิป Intel เหมือนเดิม ซึ่งในครั้งนี้ก็เหมือนที่ผานมาครับ คือการออกมาสามรุนดวยกันแตในโมเดล ใหม นี้ จ ะเริ่ ม ที่ จ อขนาด 20 นิ้ ว โดยสเปคทั้ ง สามรุ น มี ดั ง นี้ 20”LCD/ 2.0GHz/250GB hard drive/ 1GB RAM/Super Drive/$1,199 U.S., 20”LCD/ 2.4GHz/320GB hard drive/ 1GB RAM/Super Drive/$1,499 U.S. และ รุน 24”LCD/ 2.0GHz/320GB hard drive/ 1GB RAM/Super Drive/$1,799 U.S. ตอมาในเดือนเมษายน ป 2008 iMac ก็ไดมีการปรับสเปคอีกครั้งโดยครั้งนี้ ความเร็วเริ่มตนของ CPU อยูที่ 2.4 GHz ในรุนจอ 20 นิ้ว และสูงสุดที่ 2.66 GHz ในรุนจอ 24 นิ้ว แลวก็มาพรอมกับ OSX 10.5 สวนราคานั้นยังคงเทา เดิมโดยเริ่มตนที่ $1,199 U.S.-$1,799 U.S. ซึ่งจะสังเกตไดวาราคาเครื่อง แมคในชวงหลังๆ นั้นไมแพงอยาเมื่อกอนเเถมสเปคก็แรงเอาเรื่องทีเดียว

ในเดือนมกราคม ป 2006 ก็ได มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ เมื่ อ งทาง Apple ประกาศ เปลี่ยนมาใชชิป Intel โดยไดนำมาใสในรุน 17 นิ้ว โดยใชชิป Intel Core Due ความเร็ว 1.83 Ghz และความเร็ว 2.0 GHz ในรุน 20 นิ้ว แลวอีกแปดเดือนตอมา iMac ก็ไดทำการเปลี่ยนสเปคอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได เปลี่ยนชิปมาเปน Intel Core 2 Duo และเพิ่มจอใหญขึ้น โดยมีรุน 24 นิ้ว มาใหดวย โดยชิปที่ใชมีความเร็วเริ่มตนที่ 2.0 HGz และไปจบที่ 2.16 ในรุน 24 นิ้ว บทสรุป iMac G5

ถื อ ว า เป น การเริ่ ม ต น กั บ คอมพิ ว เตอร ส ำหรั บ งานกราฟ ค สิ่ ง พิ ม พ แล ว เปนการเปลี่ยนเขาสูยุคของชิป Intel อยางแทจริง อีกทั้งการออกแบบรูปทรง ที่ทันสมัย มีลักษณะเดนเนนสีขาวเปนหลัก ถือไดวาประสบความสำเร็จครับ สำหรับ iMac รุนนี้แถมดวยราคาที่ไมสูงมากเกินไปทำใหสามารถจับกลุม นักศึกษาที่เรียนดานกราฟคไดอกี ดวยแตยังติดปญหาดวยที่ตัวเครื่องเปนเคส พลาสติกจึงทำใหถูกโจมตีพอสมควรในชวงหลังๆ อีกทั้งอาจจะมีรอยราว เกิดขึ้นเองเมื่อใชเปนเวลานานๆ ดวย

บทสรุป iMac Panda

เปลี่ยนมาใชวัสดุที่เรียกวา aluminum แลวก็ตามแตปญหาที่เจอกับรุนนี้ก็ คือจอที่เปนเงาสะทอน ซึ่งไมรูวาทาง Apple จะแกปญหานี้อยางไร แลวก็ เรื่องคียบอรดใหมที่มีขนาดบางเบา จะมีผลการวางมือที่ไมไดตำแหนงที่ถูก ตองตามหลักวิทยาศาสตร ทำใหเมื่อใชไปเปนเวลานานๆ หลายทานอาจจะ มีอาการปวดขอมือได นอกเหนือจากสองขอนี้ก็เรียกไดวา iMac Panda ตอบสนองการทำงานไดดีในทุกๆ ดานครับ แถมดวยเรื่องราคาที่ไมแพงจน เกินไปทำใหนักศึกษาสามารถใชงานได และ iMac ก็เขาไปมีบทบาทกับ การเรียนการสอนในหลายๆ มหาวิทยาลัยในตอนนี้ เรียกวาตอบโจทยการ ทำงานไดอยาลงตัว

iMac แพนดา กับการเปลี่ยนโฉมครั้งสำคัญ

หลังจากที่โดนโจมตีเรื่องเคสใน iMac รุน G4 โดยเดือนสิงหาคม ป 2007 iMac ไดมีการปรับโฉมใหมอีกครับโดยครั้งนี้ไดรับฉายาจากบานเราไปอยาง ภาคภูมิใจวา iMac Panda เนื่องจากสีสันที่เปนสีเงินๆ ตัดกับขอบจอที่เปน สีดำ ดูเหมือนหมีแพนดานั้นเอง โดยการปรับโฉมครั้งนี้ทาง Apple ได

สำหรั บ ฉบั บ หน า ทางที ม งานจะพาย อ นอดี ต ไปรู จั ก กั บ MacBook Pro กั น ครั บ จะมี ค วามเป น มาเป น ไปอย า งไรสำหรั บ จ า วแห ง โน ต บุ ค รุ น นี้ คอยติดตามกันนะครับ

49


By : สีฝุน

Mac intel

กับเสนทางที่ผาน กับบทพิสูจนวันพรุงนี้ หากหลายๆ คนยังจำประสบการณ (ลุง Job) เปลี่ยนใจใช Mac(intel) กันได หลายๆ ทานคงเขาถึงหลักของการ เปลี่ยนแปลง ไปแลว และเริ่มปรากฏการณที่ ไปไหน มาไหน ก็เจอ ชาว Mac กันถวนหนาไมวา หนุมวัยมันสอารมณศิลป สาว ใสวัยซน จะเลยไปถึงนักธุรกิจมี LifeStyle ที่มีอุดมคติที่คิดตาง ลวนแลวทำใหหลายๆ สังคม ในหลายระดับเกิดความคิดที่จะ ใช Mac และเกิดคำถามตางๆ มากมาย ยิ่งประจวบกับการที่โลกของ CPU chip อยาง intel ที่มีทุนหนา และนวัตกรรม การนำเสนอแนวคิดการสรางสรรค ใ หม ระดับที่ลดแลกแจกแถม Feature ใหมๆ เพียบ ชนิดวาการออกแบบเครื่อง คอมพิวเตอร ในอนาคตมันจะมีรูปแบบไมตางจาก iMac กันเลยทีเดียว

50


แต ประเด็นหนึ่ง...ที่มีผลกระทบเต็มๆ กับชาว Mac ในปจจุบัน คุณ จะรู สึ ก ว า เครื่ อ งที่ เ พิ่ ง ซื้ อ มาเพี ย งไม กี่ เ ดื อ น ดู อ อ นแอลงในทุ ก ๆ ไตรมาส...ไมใชเพราะมันไมสามารถเรงสปด การแปลงคลิปนองมินทได ทันใจ ไมใชที่มันไมสามารถทำงานตางๆ ไมสวยโดนใจทานผูนำ แต เปนเพราะการตลาด และเทคโนโลยีมัน มายัดเยียดหนวยชี้วัด ระดับ เปน GHz GB ทำใหเรารูสึกสเปคมันมาใหมแลวทำใจลำบากเสียจริงๆ ยิ่งมีขาว ReDesign MacBook-Pro ยัน iMac minor change สีฝุน วาวันนี้มันถึงเวลาที่เราตองเลือกฝาย...ไมใช ครับหมายถึงวา เราควร จะเลือกที่จะเรียนรูเกี่ยวกับโลกของ CPU ของวันนี้และการกาวไปขาง หนา ตอดวยความเขาใจในลักษณะการทำงานดวยจะไดเลือกมาใช ไม เสียน้ำตา หรือบนวามันแกกอนวัยอันควร เอาละบนมานาน จริงๆ ไมมีอะไรหรอกครับทานผูอาน พอดีวามันมี กรณีเจา CPU intel พี่ทานเปดตัวรุนใหมมา พรอมเทคโนโลยี ฟเจอร อันแนนกระทุงตอม ชาว Mac หนาเกา หนาใหมหลายทานเพราะวา ทานผูน ำ หรือใครๆ กำลังใจดีใหโอกาส เพือ่ นๆ มาทำการจัดซือ้ Mac สักเครื่องแตเอะ คุณ Mr. Update แหง MacDD Radio Podcast Live มารายงานขาวลือ ขาวซอนเรนวาระแอบแฝงของใครหลายๆ เจาเกี่ยว กับแนวทางของ CPU intel ตัวใหม ยังไมพอกระแส Apple เพิ่งซื้อ บริษัทออกแบบ CPU และ chip set ตางๆ ลาสุดพี่ทานไปเปรยๆ กับ AMD ATI Graphic Card วาอยากได อยากใช GPU chip set ของ ทานลงใน MacBook รุนใหม แลวมันยังไง? ละครับ เอาเปนวามาดูที ละ Step แลวมาฟงสรุปปดทายกอนจะกระดก “วอดกา” กอนนอนละ กันครับ

10 ป ซึ่งวันนี้ ทั้ง intel และคูแขงไดกาวมาเกินจุดดังกลาว แลว ณ วันนี้ใครๆ ตางก็ทำ CPU multi-core ได แตสิ่งที่จะ มีคุณคาที่ดีกวา (Value Added) นั้นตองมาดูที่ • เทคโนโลยีที่ล้ำหนากวา ซึง่ จะนำไปสูก ารสรางสรรคนวัตกรรมวิศวกรรมวัสดุทมี่ ผี ลตอ • การบริหารตนทุนที่ดีกวา • Green Technology สิ่งเหลานี้มีผลกับการตัดสินใจเลือกซื้อ CPU มาใชกับบริษัท ประกอบขายคอมพิวเตอรชั้นนำทั่วโลก ที่เหลือนั้นเปนเสนห ของการทำการตลาด ซึ่ ง แน น อนแต ล ะเจ า นั้ น งั ด เอางาน Design มานำเสนอมากขึ้นหลังจากที่ปลอยให Apple นำ เสนอเปนผูนำมา อยางยาวนาน (ประเด็นลึกๆ ไววากันใน สวนของ iMac Killer) สิ่งที่จะมามีบทบาทสำหรับ CPU intel รุนใหมนี้คือเรื่องของขนาดที่เล็กลงจนทำใหสัญญาณนาฬกาที่ บงชี้ความเร็วของเครื่องจะทะลุไปที่ 3GHz ยังไมพอ ผนวก มากับเทคโนโลยีดานการจัดการพลังงานระดับ hi-end ที่ ผสานกั บ ความสามารถเชิ ง วิ ศ วกรรมวั ส ดุ Hi-K Gate เทคโนโลยีเพื่อชดเชยอัตราการสูญเสียพลังงาน ใหทำงาน

ญัตติ Intel Walk beside Apple

intel นำเสนอเทคโนโลยี 45 nano ที่เรียกไดวาเล็กมากๆ มีนามมังกร วา “Penryn”โดยไดเปลี่ยนโรงงานการผลิต CPU intel ในเครือใหใช เทคโนโลยีแบบ 45 nano เรียบรอยแลว ซึ่งเปนสัญญาณที่ดี และ เท า กั บ ว า ต อ ไปนี้ CPU แบบ 45 nano จะครองตลาดเครื่ อ ง คอมพิวเตอรทั่วโลก ไมวาจะเปน Mac หรือ PC แลวมันดียังไงอะ ครับ? จิ๋วแจวไมรอนแตเร็วแรง แซงทุกเทคโนโลยี นั่นละนิยามของเจา Penryn ที่ตองวิ่งบนมาตรฐานของ Montevina platform หรือ intel centrino2 ที่กำลังเขยาตลาด intel ณ วันนี้โลกของระบบเทคโนโลยี Multi-Core นั้นถือเปนมาตรฐานการออกแบบ CPU อยางนอยกอราวๆ

51


อยางมีประสิทธิ ภาพสูง แคฟงก็รูแลววา มันตองเร็วแรง และ ไมรอนอยางแนนอน ยังครับ ยังไมหมด ซื้อ Mac intel วันนี้ได สองตอ สนุกไปกับ MacOSX และสหายเกา Windows ดวยซึ่ง รองรับความสามารถระดับ 64 Bits เต็มสูบ นี้ยังไมรวมความ สามารถในอนาคตที่จะสามารถบริโภค Ram ไดเกิน 4G ตอ เครื่องนะขอรับ คิดเลนๆ นะครับเวลานี้ทุกๆ คนออกมาคาด การณแลววา MacBook Pro 17” ตัวใหมจะออกเปนเวอรชั่น QuadCore กันเลยทีเดียว แบบนี้ไมใหพี่ Job แกรัก intel ได อยางไร ยกเวนแกจะสรางสรรค CPU เองออกมาใหม นี้ถาลุง Job แกสามารถกระซิบบอก Mr. Paul (CEO intel)วา “ผมขอ Apple Instruction SET ดวย” แปลเปนไทยไดวา ขอคำสั่ง พิเศษในการทำงานรวมกับ Apple MacOSX ดวยครับเพ++ วาแลว หยิบไวนมาจิบอุนเครื่องกันสักนิดสครับ ขาวนี้ A+ ครับ แน น อนแล ว ว า ในปลายป นี้ ร าวๆ ตุ ล าคม และป 2010 สถาปตยกรรม CPU แบบ Penryn จะเปนหัวหอกในการนำ เสนอ แตจะแตกตางกันที่ Speed Clock และจำนวน Core

ญัตติที่สอง P.A. Semi ลือ Apple กลับมาทวง ออกแบบ CPU เองอีกครา

ขาวการซื้อกิจการบริษัทรับออกแบบ CPU บริษัทนี้เปนใครมา จากที่ใดคงไมมีผูใดรูจักตราบจนเกิดปรากฏการณดังกลาว ซึ่ง กอนหนาจะมีการเกิด Mac intel นั้น Apple เคยเจรจาเรื่องขอ

52

ตกลงการปอน CPU Chipset กับบริษัทนี้มากอน ที่จะเปลี่ยนใจมาใช intel แบบนี้มันก็สมควรจะเปนขาวจริงไหมครับ เพื่อนๆ ดวยราคา คาตัวกวา 278 ลานดอลลารสหรัฐ ทำใหใครหลายๆ คนตองคิดกันละ วา Apple กำลังวางแผนการอันใดอยู เพราะกอนหนานี้บริษัทได ทำการออกแบบ CPU 2 Core ความเร็วราวๆ 2GHz เทานั้นเอง แต! กลับใชพลังงานไปแค 5-13 วัตตเทานั้นเอง o_O แสดงวามีดีไมใชนอย ซึ่ ง Apple เองจากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น วิ ศ วกรรมด า น Computer Hardware ไมเปนรองใครในใตหลา ตราบจนปจจุบันที่มีทั้งระบบ ปฏิบัติคุณภาพเกินราคา เปนใครรูขาวนี้ก็ตอง ลุนกันวา Apple จะเดิน เกมสอยางไรตอ ถึงอยางไรก็ดีภาพความชื่นชมยินดีระหวาง ลุง Job กับ intel ยังติดตา ใครหลายๆ คน ไมนาจะเปลี่ยนใจในทันทีทันใด สีฝุนฟนธงวา Apple กำลังซุมพัฒนาไวใชกับ Computer พกพาขนาด กระเปาอยาง iPhone หรือ Newton แนนอน และอีกอยางซื้อมาปุบพี่ เขาก็ปลอยใหทำงานหารายไดตามปกตินะครับ ลาสุดไดขาววาบริษัทนี้ มีลูกคาเปนระดับกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิต CPU ไวใชกับจรวด ขีปนาวุธ/Missile ไมแนวาอนาคตอาจจะมี iBomb ที่สามารถควบคุม ผานทั้ง iPhone และ iPod ก็เปนไดนะพี่นองครับ ขาวนี้สบายใจได ยัง ไมมีโอกาสที่ พี่ Job จะลุกมาเปลี่ยน CPU ให Mac ในเร็ววันอยาง แนนอน ญัตติที่สาม intel VS AMD วาระแหงกาวไปสูระดับของการ ผสานแรงแซงความคิด

ประเด็นเรื่องนี้แถบจะมีความเปนไปไดนอยมากๆ สิ่งที่เปนไปไดจริงๆ เลยคือ apple อยากได GPU (Graphic Processing Unit)Card ที่ดี กวาเจา intel chipset onboard ซึ่งมาแบบธรรมดาๆ บานๆ ไมเขา มาตรฐานหลอเทหอยางมี Style แบบ Apple มันก็เลยเกิดประเด็น โครงการหมัดเด็ดของการเปดสูยุค micro-processor ที่ทำงานผสาน กันระหวาง CPU และ GPU บน chip แผนเดียวกันซึ่งสามารถใช ประสิทธิภาพการคำนวนขามการทำงานระหวาง CPU และ GPU เนื่องจาก GPU สามารถที่จะคำนวนดานคณิตศาสตรระดับสลับซับซอน มากกว า คดี ดั ง หลายๆ คดี ใ นไทย ดังนั้นความสามารถตรงนี้ AMD ATI ไดซุมพัฒนามาตลอดตั้ง แต ไ ด ค วบรวมกิ จ การกั บ ATI ภายใตโครงการรหัส Fusion(ผสานกายใจเปน หนึ่งเดียว) มันเลยมาเปน ประเด็นของการที่อาจจะ เกิดปรากฏการณเปลี่ยนใจ


หันมาใช CPU ของ AMD ก็เปนได...แลว intel ละไมมีเทคโนโลยีแบบ นี้ บ า งหรื อ ?... แน น อนครั บ intel นั้ น ก็ มี น โยบายแบบเดี ย วกั บ Microsoft ในบางโอกาสนั้นคือมี โครงการ Calpella (ก็คือการสราง fusion ในแบบ intel)ตามมาหลัง AMD เปดเผยไดไมกี่เดือน แตผล ของชัยชนะครั้งนี้ตองรอไปยันไตรมาสที่ 3 ของป 2009 นั้นเลยทีเดียว ซึ่งถาเทียบทางดานการทำงานเทคโนโลยีการจัดการความสามารถใน ประสิทธิภาพดานการประมวลผลแลว AMD มีความสามารถที่ดีกวา หลายขุม ในขณะที่ทางดาน intel นาจะเลนเกมสนี้หลังจากไดเจรจา กับ nVidia (เจาแหง GPU Card ระดับเทพ) เปนที่เรียบรอยแลว แต กระนั้น intel ยังคงคุยโวถึงทรัพยากรบุคคลอันมีคาที่สามารถตอกรกับ การที่ nVidia อาจจะปฏิเสธิการรวมรางในครั้งนี้ได ดังนั้นศึกครั้งนี้จึง เปนศึกที่ อยูนอกกระแส Apple เปนอยางยิ่ง แตเชื่อสีฝุนเถอะไมวาจะ ได CPU จาก intel หรือ AMD ผลประโยชนจะตกอยูที่ประชาชนอยาง พวกเราเต็มๆ ตราบเทาที่เรามีกำลังหามันมาเปนเจาของไดนะครับ ข า วนี้ เ ป น ป จ จั บ เกื้ อ หนุ น ให เ ราอาจจะได Mac ราคาถู ก ลงพร อ ม เทคโนโลยีลนมือ แตกระนั้นบอกไดคำเดียววา “รอโดย อยาคาดหวัง สูง” (ลุน Mac Tablet ดีกวาครับ) ดังนั้นเพื่อนๆ คงจะเห็นไดชัดวากระแสขาวดังกลาวเปนการเขยาวงการ ดาน IT เปนอยางมากทั้งนี้ใคร หลายๆ คนตางตองการจะเปนหนึ่งใน หลายๆ พื้นที่สื่อเพื่อแสดงความมีศักยภาพดานผูนำอยางสม่ำเสมอ อยาง Apple เองก็ดีการพยายามปลอยขาวเองบาง หรือมีกระแสนัก วิเคราะหที่ตองการกลาวถึงความลับในตัว Product ใหมๆ ของ Apple บางทำใหเกิดทั้งแงดี แงลบตางๆกันไป Apple เองก็ยังคงเสนคงวา เรื่องการกุมความลับ แลวเผยทีละนิด ใหกระหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ เราตองใช สติ ปญญา คิดครับ ทบทวนวาสิ่งที่อยากไดจริงๆ คือ ใช ทำงาน ใชเสริมบารมีทางสังคม หรือจะดวยแฟชั่น ไมวาจะอยางไร จง ภูมิใจกับสิ่งที่ไดมา และใชอยางคุมคาใหสูงสุดไมวาจะดวยทุนของคุณ เอง หรือบริษัทที่คุณทำงานใหครับ ;-)

เดี๋ยวๆ ครับพี่สีฝุน แลวผมจะเลือกซื้อยังไงอะพี่ ตกลงจะซื้อ ปนี้ดีไหม หรือรอ กอน??? ประเด็นคือตอนนี้ Apple จะออก Product ของ MacBookPro เปน Redesign พรอมๆ กับ การ minor Change เจา iMac เพื่อเปน CPU รุนดังที่ไดวิเคราะหใหฟง สิ่งที่ดีคือ ตัว ใหมจะเปน intel Centrino2 Platform ที่เหมาะแกการนำมา ใชเปนขุมพลังบนเครื่องแบบ laptop ดังนั้น หากรอไดคุณจะ ไดสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับการเดินทางในอีก 1 ป ขางหนา แตจะ ดีมากๆ ถาคุณซื้อหลังงาน MacWorld 2009 เนื่องจากมี ความเปนไปไดที่ Apple จะปลอย MacOSX รุนใหม เพื่อรีด พลังงานขั้นสูง ในการทำงานดังนั้น หากไมรีบรอนอะไร รอดู สภานการณทั้งการเมือง และโลกของ Apple สักนิด คุณอาจ จะไดการลงทุนเพื่อประสบการณใหมแหงการทำงานที่ดี ไป อีก 2 ป เลยทีเดียว (ยกเวนคุณจะเปนพวกคลั่งตัวเลข Clock Speed นะ) OK นะครับ โอเค เลยพี่ วาแลวก็ชนแกวซิครับ :-)

53


กับเสียงฮือฮาแบบเงียบๆ

วันที่ 9 กันยายนที่ผานมา ทุกสายตาตางจดจองไปที่งาน Apple Special Event, september 2008 พรอมกับการคาดหวังวา ภายในงาน Steve Jobs จะนำสินคาสุดไฮเทคมาโชว ไมวาจะเปน New MacBook, New MacBook Pro หรือ Mac Touch ที่ทุกคน ตางรอคอย แตแลวเมื่องานเริ่มกับ ธีมที่เกี่ยวกับเพลง โปรดักที่ทุกคนหวังไวก็ ไมมีวี่แววใหเห็นในงานครั้งนี้แตอยางใด แลวโปรดักที่ กลายเปนไฮไลทของงานนี้จึงกลายเปน iPod nano generation 4 ที่รูปทรงกลับไปคลายกับ generation 2 เหลือเกิน ซึ่งก็เรียก เสียงฮือฮาแบบเล็กๆ ไดพอสมควร new iPod nano chromotic รูปทรงใหมที่เหมือนเดิม

เปลี่ยนโฉมกันอีกครั้งกับ iPod nano ครั้งนี้ก็เปน generation 4 เขาไปแลว รูปทรงใน generation 4 นี้ หลังจากโดยเสียงวิจารณไปอยางมากกับ generation 3 ที่หลายๆ คนบอกวาอวน จึงกลับไปเปนรูปแบบเดิมคือ ผอมสูง และบาง ซึ่งดูๆ แลวก็คลายๆ กับ generation 2 แตดานขางดูมนๆ กวา และมีจอที่ขนาดใหญ กวา สีสันจัดจานเหมือนชื่อ nano chromotic

แนนอนครับ iPod nano ตองมาคูกับสีสันที่จัดจาน เชนเดียวกับ iPod nano

54


ตอเนื่องหรือเปดแตเพลงเดิมๆ ก็อาจ จะทำใหเราเบื่อได แตดวยเซ็นเซอร พิ เ ศษเพี ย งแค คุ ณ เขย า ตั ว iPod โปรแกรมในตัว iPod ก็จะทำการสุม เพลงที่อยูใน list ออกมาเลน ถาคุณไม ชอบก็สามารถเขยาเพื่อเปลี่ยนเพลงได อีก บางครั้งคุณอาจจะเพิ่งรูก็ไดวามี เพลงที่คุณชอบอยูในเครื่องคุณ

chromotic generation 4 รุนนี้ ที่มาพรอมกับสีสันใหเลือกมาก ถึง 9 สี โดยเริ่มตนกับสีคลาสสิค คือเงิน และดำ นอกนั้นก็จะมีสี มวง, ฟา, เขียว, เหลือง, สม, ชมพู และสีแดงที่เปนสี exclusive ที่ตองสั่งทางเว็บไซตเทานั้น แตสีสันทุกสีบอกไดคำเดียววาจัดจานเหมือนชื่อ chromotic จริงๆ หนาจอใหญขึ้นพรอมเซ็นเซอรอัจฉริยะ

iPod nano ครั้งนี้ถึง แมวารูปรางหนาตาง จะมี ข นาดคล า ยกั บ รุ น generation 2 ก็ตาม แตก็มีขนาด หน า จอที่ ใ หญ ก ว า โดยในรุ น นี้ ใ ช จ อ ขนาด สองนิ้ว แบบ liquid crystal display พร อ มมี blue-white LED backlight โดยมี ขนาดพิกเซลที่ 320-by-240-pixel resolution at 204 pixels per inch นอกจากนั้นที่ทำให iPod nano chromotic แตตางจากรุนอื่นๆ ที่ผานมา คือการติดเซนเซอรอัจฉริยะที่เมื่อจับ iPod อยูในแนวนอนแลวหนาจอก็จะแสดงผล แบบแนวนอน ทำให ส ะดวกในการหา เพลงแบบใช ป กอั ล บั้ ม หรื อ ที่ เ รี ย กว า Cover Flow แลวก็จ ะทำใหก ารดู ห นั ง เลนเกมส และดูรูป จะไดอรรถรสมากขึ้น เขยาเปลี่ยนเพลง

บางครั้งการฟงเพลงเรียงตามอัลบั้มที่เรา เลือกมาใสใน iPod บางครั้งการฟงอยาง

A musical Genius ระบบฟง เพลงแบบอัจฉริยะ

หากวาเพลงที่คุณกำลังฟงอยูนั้นเปน เพลงที่คุณชื่นชอบและยังตองการให เพลงต อ ไปเป น เพลงที่ คุ ณ ประทั บ ใจ เชนเดียวกัน ความสามารถใหม Genius จะขอเปนดีเจผูซื่อสัตยประจำตัว คุณชวยเลือกสรรเพลงเหลานั้นมาไวใน Genius Playlist ใหคุณเอง โดย โปรแกรมจะซิ ง ค เ ข า กั บ iTunes และเลื อ กเพลงที่ คุณ ฟ ง มากครั้ ง ที่ สุ ด มาสรางเปนอัลบั้มโปรดของคุณ Let the games begin

คุ ณ จะสนุ ก กว า เดิ ม กั บ เกมส ที่ ส ร า งขึ้ น เฉพาะสำหรั บ iPod nano chromotic ใหมที่มาพรอมกับแอคเซลเลอโรมิเตอร (accelerometer) เพราะคุณจะประทับใจกับการควบคุมการเคลื่อนที่ในเกมสไดดวยการขยับ ตัวเครื่องไปมา iPod nano chromotic ใหมนี้จะมาพรอมกับเกมส Maze ที่ทาทายใหคุณออกจากเขาวงกตดวยการเอียงตัวเครื่องไปมาเทานั้นเอง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสรรเกมสอีกมากมายไดที่ iTunes Store ตัวเล็กแตความจุเยอะขึ้นในราคาที่ถูกลง

ในครั้งนี้ ไดมีการอัพเกรดความจุของเจา New iPod nano ใหมดวย โดย ในรุนนี้จะสองรุน คือ 8 GB และ 16 GB และใน New iPod นี้จะมีครบทุกสี ทั้งสองรุน ไมเหมือนกับรุนกอนที่จะมีแคสีเงินในรุนความจุที่เยอะกวา ซึ่งใน รุน 8 GB นั้นสามารถจุเพลงไดถึง 2,000 เพลง รูป 7,000 วีดีโอ 8 ชั่วโมง และเพลง 4,000 เพลง รูป 14,000 วีดีโอ 16 ชั่วโมง ในรุน 16 GB โดยราคา ของ iPod nano chromotic 8GB อยูที่ $149 และ 16GB ราคา $199 แบตเตอรี่ ใช ไดนานขึ้น

สำหรับ iPod nano chromotic ใหมตัวนี้ทาง Apple เครมวาสามาถใชฟง เพลงไดยาวนานถึง 24 ชั่วโมง และดูหนังไดตอเนื่องนานถึง 4 ชม. และใช เวลาชารจไฟแบบ Fast-charge time โดยใชเวลาแค 1.5 ชั่วโมง และชารจ แบบ Full-charge time จะใชเวลา 3 ชั่วโมง

55


แลวที่เปนที่เฝารอของคนไทยครับ New iPod nano chromotic ตัวนี้ สามารถรองรับภาษาไทยไดในตัว เรียกวา พี่ Jobs ของเราเริ่มมองเห็น ประเทศไทยขึ้นมารางๆ แลวครับ ทั้งหมดนี้คือ Features ใหมๆ ที่มีใน new iPod nano chromotic และ ตองมาคอยดูกันครับวา ในบานเราจะไดรับความนิยมมากนอยแคไหน สวน การรอคอย iPhone nano ก็ตองรอกันตอไป และนี้คือ Spec คราวๆ ของเจา iPod nano-chromatic Size and weight ขนาดกวางและยาว - Height : 3.6 inches (90.7 mm) - Width : 1.5 inches (38.7 mm) - Depth : 0.24 inch (6.2 mm) - Weight : 1.3 ounces (36.8 grams) Capacity ความจุของฮารดไดรฟ - 8GB or 16GB flash drive - Holds up to 2,000 or 4,000 songs in 128-Kbps AAC format - Holds up to 7,000 or 14,000 iPod-viewable photos - Holds up to 8 hours or 16 hours of video

Video ไฟลวีดีโอที่รองรับ H.264 video, up to 1.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Low-Complexity version of the H.264 Baseline Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; H.264 video, up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Baseline Profile up to Level 3.0 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video, up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats Languages ภาษาที่รองรับ Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, and Turkish Additional language support for display of song, album, and artist information : Bulgarian, Croatian, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Thai, Ukrainian, and Vietnamese

Display หนาจอแสดงผล - 2-inch (diagonal) liquid crystal display with blue-white LED backlight - 320-by-240-pixel resolution at 204 pixels per inch Audio ไฟลเสียงที่รองรับ - Frequency response : 20Hz to 20,000Hz - Audio formats supported : AAC (16 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (16 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4), Apple Lossless, AIFF, and WAV

New iPod Touch

นอกจาก iPod nano ที่ออกรุนใหมแลว iPod Touch ก็ไดทำการรีดีไซน ใหมเล็กนอยดวยเชนกัน โดยดานหลังและดานขางจะดูมนๆ ขึ้น ซึ่งก็

56


คลายๆ กับ iPhone 3G นั้นเอง ดวยดีไซนใหมยังไดติดตั้ง ลำโพง มาในตัว iPod Touch แถมดวย ปุ ม เพิ่ ม และลดระดั บ เสี ย งทำให งายตอการควบคุม แล ว สำหรั บ คนที่ ช อบออกกำลั ง กาย New iPod Touch ยัง ได built-in โปรแกรม Nike+ มาให ในตัวดวย นอกจากนั้นยังมีเกมส ที่แสนสนุกใหคุณดาวนโหลดไดมากมายใน App Store โดยวีธีการเลนเกมส ก็เหมือนเดิมเพียงเเคโยกเครื่องไปมาเทานั้นเอง

new iPod classic

มาในครั้ ง นี้ ไ ม ม การ เปลี่ยนแปลงแตอยางไรมี แคเพิ่มระบบสรางอัลบั้ม เพลงอั จ ฉริ ย ะหรื อ A musical Genius ลงไป เทานั้น แตมาพรอมกับ ความจุขนาดใหมและมี แคขนาดเดียวนั้นคือ 120 GB ซึ่งมาพรอมกับราคา ที่เทาเดิมคือ $249

นอกจากนั้นแบตเตอรี่ยังใชงานไดนานขึ้น ซึ่งสามารถฟงเพลงไดตอเนื่องถึง 36 ชั่วโมง และดูวีดีโอไดยาวนาน ถึง 6 ชั่วโมง โดย New iPod Touch มีความจุใหเลือกถึง 3 ขนาดดวยกัน เริ่มตนที่ 8GB ในราคา $249 , 16GB ในราคา $299 และ 32GB ในราคา $399 Size and weight ขนาดกวางและยาว - Height : 4.3 inches (110 mm) - Width : 2.4 inches (61.8 mm) - Depth : 0.33 inch (8.5 mm) Weight : 4.05 ounces (115 grams) Capacity ความจุของฮารดไดรฟ - 8GB, 16GB, or 32GB flash drive - Holds up to 1,750, 3,500, or 7,000 songs in 128-Kbps AAC format - Holds up to 10,000, 20,000, or 25,000 iPod-viewable photos - Holds up to 10 hours, 20 hours, or 40 hours of video Display หนาจอแสดงผล - 3.5-inch (diagonal) widescreen Multi-Touch display 480-by-320-pixel resolution at 163 pixels per inch

Size and weight ขนาดกวางและยาว Height : 4.1 inches (103.5 mm) Width : 2.4 inches (61.8 mm) Depth : 0.41 inch (10.5 mm) Weight : 4.9 ounces (140 grams) Capacity ความจุของฮารดไดรฟ - 120GB hard drive2 - Holds up to 30,000 songs in 128-Kbps AAC format3 - Holds up to 25,000 iPod-viewable photos4 - Holds up to 150 hours of video5 - Stores data via USB hard drive Display หนาจอแสดงผล - 2.5-inch (diagonal) color LCD with LED backlight - 320-by-240-pixel resolution at 163 pixels per inch

Wireless ระบบเชื่อมตออินเทอรเน็ต - Wi-Fi (802.11b/g) - Nike + iPod support built in Maps location-based service

57


Gadget

/

iPod

Penguin Speaker มาอีกแลวครับลำโพงในรูปแบบนารักๆ คราวนี้มาในรูปของตุกตายางเพนกวินที่แสนนารัก นาเอ็นดู โดยสามารถเชื่อมตอเขากับ iPod ไดโดยตรง โดยลำโพงจะถูกซอนไวอยูดานหลัง ของตัวเพนกวิน เรื่องคุณภาพเสียงก็ถือวาทำไดดีในระดับหนึ่งครับ ถือวาเปนลำโพงที่นารัก นาใชตัวหนึ่ง

USB Rats Speaker ตอนรับปหนูครับกับลำโพงรูปหนู ที่มีความนารักสดใสพรอมที่จะไปวิ่งในใจคุณ ตัว ลำโพงเมื่อเปดสวนที่เปนหัวของหนูขึ้นมา ก็จะมีลำโพงอยูดานใน พรอมไฟ LED เมื่อ เปดใชงาน ทำใหตัวลำโพงมีสีสันมากขึ้น นอกจากนั้นยังมี amplifier ในตัวอีกดวย

USB Mad Dogs Speaker ใครรักสุนัข ชอบสุนัขตองทางนี้เลยครับ USB Mad Dogs Speaker ลำโพงรูปหมาทะเลน นารัก นาเอ็นดู ตัวลำโพงนั้นจะอยูใตคางของสุนัขนั้นเอง พรอม Built-in stereo amplifier และสามารถใชไดทั้ง iPod และเครื่องแมคครับ ใครที่ชอบสุนัขก็ลองหามาใชดู นะครับรับรองวาคุณจะติดใจเจาสุนัขตัวนี้แนนอน

Super Mini Sound Box ใครที่อยากไดลำโพงสำหรับ iPod แตอยากไดที่ตัวเล็กๆ พกพาสะดวกตองนี่เลยครับ Super Mini Sound Box ลำโพงสำหรับ iPod ที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด และสามารถเชื่อม ตอกับ iPod ไดโดยตรงผานแจ็คของหูฟง เรียกวาเปนลำโพงที่นารักนาใชมากๆ ครับ

58


i-volution Grip with hook สำหรับคนที่กำลังหาซอง iPod nano ที่หยิบเครื่องใชงานงาย ตองนี่เลยครับ i-volution Grip with hook ซองหนังดีไซนสวยที่มาพรอมกับพวกกุญแจทำใหสามารถหอยตาม กระเปาได ตัวซองทำจากหนังแท โดยเปนซองหุมดานหลังของตัวเครื่องไว สวนดาน หนาเวนไวใหสามารถ ใชงานตัวเครื่องไดงายขึ้นนั้นเอง ใครที่ชอบความหรูหราตองไม พลาดซองนี้ครับ

GREAUDIO USB Stereo Speaker มาอีกแลวครับ ลำโพง iPod ขนาดเล็กสำหรับพกพา คราวนี้มาในรูปแบบคลายกับ กลองพลาสติกครับ โดยสามารถเปดฝามาเปนฐานสำหรับตั้งลำโพงไดครับ แถมยังมี น้ำหนักเบาแค 169 กรัมเทานั้น ทำใหพกพาไดงายและสะดวกมากๆ ครับ

i-volution For iPhone 3G ออกมาไมทันไร ก็มีซองออกมาแลวครับ จากคาย vaja รุนนี้รุน i-volution For iPhone 3G เปน ซองแบบสอดตัวเครื่องเขาไปครับ ซึ่งดานหนาของซองจะเวนไวใหสามารถใชงาน iPone ไดงาย สวนตัวซองก็ทำจาก หนังอยางดี ดีไซนสวยงาม เรียกวาเปนซองที่มีระดับอยางแทจริง

Bluetooth iPhone ในปจจุบันกฏหมายบานเราตองใชหูฟงในการคุยโทรศัพทขณะขับรถ แตจะทำ อยางไรถาคุณลืมหูฟงไวที่บานบอยๆ แตดวย Bluetooth iPhone ก็ไมตองกลัว ลืมอีกตอไปเพราะมันสามารถออกแบบมาใหตอกับพวกกุญแจรถหรือสรอยคอ ก็ได เพียงทำนี้คุณก็ไมตองกลัวลืมหูฟงสำหรับ iPhone ของคุณอีกตอไป

59


Gadget

/

Mac

Foldable 4-Port USB Hub พอรทยูเอสบีไมพอใชงานหรือเปลาครับ นี่เลยครับ Foldable 4-Port USB Hub ยูเอสบีฮับ 4 พอรท ที่มี รูปรางหนาตาเหมือนหุนยนตเลยครับ หมุนแขนหมุนขา ซึ่งทำใหสามารถเชื่อมตอพอรทตางๆ ไดงาย ขึ้นดวย ใครที่ตองการ Hub ที่แตกตางกันออกไปก็ตองนี่เลยครับ

Nail USB Memory มาอีกแลวครับยูเอสบีรูปแบบแปลกๆ คราวนี้มาในรูปแบบตะปูครับ ที่มีขนาดความ ยาว 90 mm. สวนสีสันนั้นก็มีสีเงินดานๆ เหมือนกับตะปูจริงๆ เลยครับ สวนความ จุก็มีใหมาอยางจุใจครับคือ 1GB ดวยกัน ใครที่เบื่อกับยูเอสบีแบบเดิมๆ ลองไปหา Nail USB Memory มาใชกันดูครับ แตระวังตะปูจะตำมือเอานะครับ

Baby Panda USB Flash Drive เอาใจคนรักแพนดาครับ กับยูเอสบีที่มาพรอมกับตุกตาแพนดาแสนนารัก หนาตาทะเลนนาเปน เจาของมากครับ สวนดานบนหัวก็มีที่เก็บของ USB Flash Drive ขนาดเล็กอยูครับ โดยความจุ ของ USB Flash Drive ตัวนี้อยูที่ 2GB ครับ ใครที่รักแพนดา ชอบแพนดา หามพลาดครับ

Light Bulb USB Flash Drive จุดไฟในการทำงานใหสวางครับ ดวย Light Bulb USB Flash Drive ที่มีรูปแบบเปน หลอดไฟ ที่ทำออกมาไดเหมือนหลอดไฟจริงๆ มากเลยครับ แถมที่สำคัญเรื่อง ความจุไมตองพูดถึง เพราะมีมากถึง 8GB ดวยกัน

60


Watch USB Flash Drive ใครที่ขี้เกียจพก USB Flash Drive ตองนี้เลยครับ Watch USB Flash Drive นาฬกาขอมือ ที่มาพรอมกับ USB Flash Drive ที่ซอนอยูใตหมุดนาฬกา ซึ่งมีขนาดเล็กพอๆ กับซิมการด เลยทีเดียว ทำใหรูสึกไมเกะกะเมื่ออยูที่ขอมือเรา สวนเรื่องความจุก็ไมตองหวงครับเพราะมี มาใหจุใจถึง 4GB ดวยกัน

took ga toont ถาใครเบื่อ USB Flash Drive รูปแบบเดิมๆ แทงสี่เหลี่ยมๆ อยากไดอะไรที่ แปลกใหมตองไปที่รานนี้เลยครับ took ga toon ซึ่งรานนี้เขารับทำ USB Flash Drive ในรูปแบบตุกตาปน โดยมีรูปแบบตัวการตูนใหเลือกมากมายหรือจะให ทำออกมาเปนรูปของเราเองก็ไดนะครับ ราคาก็ไมแพงอยางที่คิด ใครสนใจ และอยากได USB Flash Drive ที่เปนตัวการตูนก็ลองไปสั่งใหทางรานทำไดนะ ครับ ราน took ga toon ตั้งอยูที่ มาบุญครองชั้น 6 โซน PACO Project Thailand www.tookgatoon.com

Sushi USB Drive มาอีกแลวครับสำหรับ Sushi USB คราวนี้มาในรูปของหนาไขปลา ที่ดูขนาดและสีสันแลวตอง บอกมาเหมือนของจริงมากๆ เห็นแลวก็ตองอยากกินชูชิแนๆ ครับ สวนเรื่องความจุ ก็มีใหมาก ถึง 1GB ดวยกันใครที่เบื่อรูปทรงแทงเหลี่ยมๆ แบบเดิมๆ ก็ไปหามาใชกันดูนะครับ

USB Hub Fan ของเลนตกแตงโตะทำงานมาอีกครับ ครั้งนี้ของแนะนำ USB Hub Fan พัดลมขนาดเล็กตั้งโตะทำงาน เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดดวยพอรทยูเอสบี เพียงเทานี้พัดลมจิ๋วตัวนี้ก็จะทำงาน นอกจากนั้นเจาพัดลม จิ๋งตัวนี้ ยังเปน USB Hub ในตัวอีกดวย โดยมีใหมากถึง 4 พอรทดวยกัน

61


PRODUCT : REVIEW

ON TEST

Kicker ik500 ลำโพง iPod หนึ่งเดียวที่มีซัพวูฟเฟอร ในตัว

ผูใช iPod ในปจจุบันนั้น ไมไดจำกัดอยูแคการใส หูฟงฟงอยูคนเดียวอีกตอไป เมื่อผูใชงานสวนใหญก็ นิ ย มที่ จ ะนำ iPod มาต อ กั บ ลำโพงเพื่ อ ฟ ง แบบ สบายๆ ในหองนั่งเลน หองนอน หรือไวเปดตอนจัด ปารตี้ ซึ่งลำโพงในทองตลาด ก็มีมากมายหลาย ยี่หอ แตจะมีสักกี่ตัวที่ใหคุณภาพเสียงที่ดี และมี ซัพวูฟเฟอรในตัว แตทั้งหมดนี้คุณหาไดจาก Kicker ik500 Kicker ik500 ลำโพงสำหรับ iPod ที่ถูกออกแบบมา เปนพิเศษ สำหรับการฟงเพลงโดยเฉพาะ ดานการ ออกแบบอาจจะไมแตกตางจากลำโพงในทองตลาด มากนัก โดยตรงกลางจะมีชอง dock เอาไวสำหรับ ใส iPod แลวดานขางก็มีลำโพง สวนดานบนมีจอ LCD เล็ ก ๆ เพื่ อ แสดงระดั บ ความดั ง ของเสี ย ง นอกจากนั้นยังมีปุมหมุนที่ตัวลำโพง เอาไวสำหรับ ปรับระดับความดัง และปรับเสียงเบส ไดอีกดวย แลวที่เปนทีเด็ดของ Kicker ik500 ตัวนี้ก็คือมีซัพวูฟ เฟอรในตัว โดยทางบริษัทผูผลิตรับประกันวา ซัพวูฟ

62

เฟอรของ Kicker ik500 นั้นทำมาจากผาไหม โดยจะใหคุณภาพเสียงที่คม ใส และกังวาน และเสียงไมแตก ดานการใชงานคุณภาพเสียงที่ไดถือวาทำไดอยางดีเยี่ยมเลยทีเดียว เสียง เครื่องดนตรีแตละชนิดถูกขับออกมาอยางชัดเจน โดยเฉพาะเสียงกลอง และเสียงเบส นอกจากนั้นเมื่อเราปรับ เสียงจากตัว iPod ใหเปนรูปแบบ ตางๆ ตัวลำโพงก็ขับเสียงออกมาตามรูปแบบนั้นโดยมีการเปลี่ยนแปลง ของเสียงอยางชัดเจน แลวเมื่อเปดลำโพงจนเสียงดังสุด เสียงจาก Kicker ik500 ตัวนี้ก็ไมคอยออกอาการแตกเทาไร อาจเปนเพราะมีซัพวูฟเฟอรที่ ทำมาจากผาไหมนั่นเอง นอกจากนั้น Kicker ik500 ยังมีรีโมทควบคุมการ ทำงาน ซึ่งจะทำใหการเปลี่ยนเพลงจาก iPod และการเพิ่มลดเสียงทำได สะดวกมากยิ่งขึ้น ใครที่กำลังมองหาลำโพง iPod ที่มีคุณภาพเสียงดี Kicker ik500 ตัวนี้เปน ทางออกที่ไมเลวครับ สนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

บริษัท คารออดิโอ แอนด แอคเซสโซรีส จำกัด Tel. 0-2363-4365-8 www.kicker.com


PRODUCT : REVIEW

Pinnacle Video Transfer

ON TEST

แปลงวีดีโอเปน MP4 งายๆ โดยไมตองใชคอม ถาคุณดูหนังจากไฟลตางๆ แลวตองการจะแปลง เปนไฟลวีดีโอเพื่อเอามาใชงานกับ iPod หรือเครื่อง เล น เพลงแบบพกพาชนิ ดตา งๆ คงเปนเรื่องยาก สำหรับมือใหม ที่จะตองหาโปรแกรมมาแปลงไฟล แตดวย pinnacle Video Transfer ก็ไมตองทำอะไร ที่ยุงยากอีกตอไป เพราะ pinnacle Video Transfer จะทำการแปลงไฟลตางๆ ไดอยางงายๆ โดยไม ตองผานคอมพิวเตอร pinnacle Video Transfer คืออุปกรณที่จะชวยให คุณบันทึกไฟลวีดีโอจากเครื่องเลน DVD, ทีวี, กลอง ดิ จิ ต อล หรื อ เครื่ อ งเกมส ข องคุ ณ ให อ ยู ใ นไฟล MPEG4 เขากับ iPod, PSP, PDA Phone, Flash Drive หรือ Portable Harddisk ไดงายๆ ซึ่งวิธีการใชงาน ก็งายเเสนงายเพียงแคตอเครื่อง pinnacle Video Transfer เขากับแหลงสงสัญญาณ ตางๆ จากนั้น ก็เสียบ USB Storage แบบตางๆ แลว กด Record เพี ย งเท า นี้คุ ณก็สามารถแปลง สัญญาณวีดีโอใหเปน MPEG4 ไดแคคลิ๊กเดียว

นอกจากนั้นยังสามารถเลือกขนาดของไฟล ไดถึงสามความละเอียดดวย กัน โดยสามารถเลือกขนาดที่มีความละเอียดสูงสุดที่ 720x480/576 และ สามารถเลือกความละเอียดรองลงมาที่ 320x240, 640x480 แถมดวยมีชอง สัญญาณเขาทั้งแบบ AV Composite/S-Video และชองสัญญาณเสียง เปนแบบ Stereo แลวที่เปนจุดเดนของตัว pinnacle Video Transfer อยู ที่ขนาดที่เล็กกะทัดรัดสามารถพกพาไปไดทุกที่ ดานการใชงานถึงเเมวาจะมีการบันทึกขอมูลไดงายแสนงาย ไฟลที่ไดมี การไหลลื่นของเฟรมภาพดี แตมีขอจัดกัดอยูที่การบันทึกที่ตองใชเวลา มาก เนื่องจากเวลาบันทึก จะตองเลนวีดีโอไปเทากับที่ตองการบันทึก จึง ทำใหเสียเวลาในการแปลงไฟลเปนอยางมาก แตถาเทียบกับคุณภาพไฟล ที่ไดรับก็ถือวาเปนการเสียเวลาที่คุมคาพอสมควร ใครที่กำลังมองหาอุปกรณที่ชวยแปลงไฟล ที่ใชงานงาย และไมตองเชื่อม ตอกับคอมพิวเตอร pinnacle Video Transfer คือคำตอบสำหรับคุณ สนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

บริษัท มาโครแคร จำกัด Tel. 02-656-6081-2 email : sales@macrocare.co.th

63


PRODUCT : REVIEW

ICONUF ON TEST

เชื่อมตอ iPod กับคอมพิวเตอรดวยระบบไฟไว การใชงาน iPod กับคอมพิวเตอรนั้นเรียกไดวา เปนของคูกันเลยทีเดียว ไมวาจะเปนการโอน ถายเพลงมาไวใน iPod หรือการโอนถายไฟล ขอมูลตางๆ มาเก็บไวใน iPod ก็เปนสิ่งที่ไดรับ ความนิยมเหมือนกัน ทำใหหลายๆ คายผลิต สาย Connects รูปแบบตางๆ ออกมามากมาย และ macally หนึ่งในคายใหญที่ผลิตอุปกรณ เสริมสำหรับ iPod ออกมามากมาย ไดออกแบบ ICONUF สาย Connects ที่เชื่อมตอดวยระบบ ไฟไว ที่โอนถายขอมูลไดอยางรวดเร็ว ICONUF อุปกรณเชื่อมตอ iPod เขากับเครื่อง คอมพิ ว เตอร โดยถู ก ออกแบบมาให ส ามารถ เชื่อมตอไดถึง 2 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบนั้นเปนรูป แบบมาตรฐานทั่วไปโดยเชื่อมตอเขากับพอรทยู เอสบีที่เครื่องคอมพิวเตอร และอีกรูปแบบหนึ่งที่ ไมนาเชื่อวาจะสามารถทำไดคือการเชื่อมตอผาน สายไฟไว โดยสามารถทำใหการเชื่อมตอ iPod เขากับเครื่อง Mac ทำไดสะดวกในการโอนถาย

64

ขอมูล และทำไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไมตองเสียเวลาในการเขาไป ในโฟลเดอรตางๆ ใหยุงยาก โดยเมื่อตอดวยสายไฟไวเขากับเครื่อง Mac แลว เราจะเห็น iPod ของเราเปนฮารดดิสก โดยเราสามารถ เขาไปดึงขอมูลจาก iPod หรือใสขอมูลไปไวใน iPod ไดอยางรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น สำหรับ ICONUF สาย Connects ระหวาง iPod กับเครื่อง คอมพิวเตอรชุดนี้ จะทำใหเราไมตองมาหงุดหงิดกับการโอนถาย ขอมูลแบบชาๆ เดิมๆ อีกตอไป เปนสาย Connects ที่คุมคาแก การลงทุนแนนอนครับ

สนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

SDK Technology Innovation Tel. 0-2511-2681 www.sanookgadget.com


PRODUCT : REVIEW

The Sanctuary ON TEST

ที่พักกายและเติมพลัง สำหรับอุปกรณขางกายคุณ ในปจจุบันนอกจาก โทรศัพทมือถือและกระเปา สตางค ที่คุณตองพกติดตัวทุกวันแลวบางทาน อาจจะมีเครื่องเลน MP3 แบบพกพา หรือแม กระทั่งกระเปาเก็บนามบัตรของลูกคาอีกหนึ่งใบ และเเนนอนวาจะตองมีบางครั้งที่เราตองลืมสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งกอนออกจากบาน ซึ่งเนื่องจากจาก การที่เราวางของแตละอยางไวคนละที่นั่นเอง The Sanctuary จึ ง ถู ก ออกแบบมาให เ รา สามารถวางของใชขางกายของคุณไวในจุดเดียว พรอมทั้งชารจไฟอุปกรณอิเลคโทรนิคสไดในตัว The Sanctuary ออกแบบมาใหเปนที่วางของ ประจำตัวคุณ โดยมีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดไมใหญมากสามารถวางบนโตะทำงานของ คุณไดอยางไมเกะกะเทาไหรนัก ซึ่งภายในจะ แบงเปน 2 ชั้น โดยชั้นลางจะมีแผงวงจรพรอม ทั้งสายชารจไฟสำหรับอุปกรณอิเลคโทรนิคสรุน ตางๆ โดยจะปดดวยแผนไมที่หุมดวยกำมะหยี่ อยางดี โดยสามารถวางอุปกรณประจำตัวได

มากมายไมวาจะเปนกระเปาสตางค, นาฬกา, กุญแจ หรือโทรศัพท มือถือของคุณ ทำใหในทุกๆ เชาคุณก็จะไมลมื อุปกรณประจำตัวอีกตอไป ที่เปนจุดเดนของ The Sanctuary ตัวนี้คือ มันไมไดเปนแคที่วางของ ครับ แตยังมีสายชารจไฟในตัวโดยไมจำเปนตองหยิบเครื่องออกไป ชารจ ทำใหโอกาสที่จะลืมมีนอยลงไป โดย The Sanctuary นั้น สามารถชารจอุปกรณตางๆ ไดถึง 11 ชนิด และแนนอนวาตองมี สายซารจสำหรับ iPod และ iPhone ดวย แลวยังรองรับ PDA และ มือถือคายดังตางๆ ซึ่งรองรับไดมากกวา 1500 รุนเลยทีเดียว และ ยังแถม USB ใหอีก 1 ชอง สำหรับใครที่ทุกๆ เชากอนจะออกจากบาน ตองหาโทรศัพท หา กระเปาสตางค หานาฬกา หากุญแจรถ รีบไปหา The Sanctuary ที่พักกายสำหรับอุปกรณขางกาย มาใชดวนเลยครับ แลวทุกเชาของ คุณจะไมวุนวายอีกตอไป สนใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

Dynatrend Limited Tel : 0-2719-2787

65


โปรแกรม BY : Nateetorn

โปรแกรม มาแลวครับสำหรับคอลัมน 10 โปรแกรม สามัญประจำ Mac พอพูดถึง โปรแกรมที่ ใชกนั ประจำใน Mac OSX ผมขอการันตี วาคงหนี ไมพน 10 ตัว ที่ผมจะแนะนำตอไปจากนี้แนนอนครับ เปนโปรแกรมทั่วไปที่บางคนอาจจะเคยใชบางหรืออาจจะกำลังมอง หาเพื่อมาเสริมกำลังใหเจา Mac ตัวเกงนั้นทำงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ปจจุบันผูพัฒนาซอฟทแวรก็พัฒนาโปรแกรม ออกมาจำนวนมากใหมีความฉลาดและใชงานงายขึ้นเพื่อตอบโจทย ยูสเซอรอยางเราๆ นะครับ เพื่อไม ใหเปนการเสียเวลา เรามา เริ่มกันเลยดีกวาครับ

ชื่อโปรแกรม : Adium X 1.3.1 เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/6366/Adium_1.3.1.dmg

ประเภท : freeware

ครับผมคอนขางมั่นใจวา แมคยูเซอรในประเทศไทยหลายทานคนตองมีแอคเคาทของ MSN ครับ โปรแกรม แชทยอดนิยม Adium เปนอีกโปรแกรมหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากกลุมผูใช Apple คอมพิวเตอร เพื่อใชในการ แชทกลับเพื่อนๆ ในโลกอินเทอรเน็ตครับ เจา Adium มันก็มีความสามารถในการเปนโปรแกรม Messenger ตัวหนึ่งที่ไมใชเพียงจะใชไดกับ MSN เพียงเทานั้น ยังสามารถใชรวมกับผูใหบริการเจาอื่นไดอีกมากมาย อาทิ AOL Yahoo! เปนตน อยางไรก็ตามขาแชททั้งหลาย ทานใดที่ยังไมเคยใชเจา Adium ตัวนี้ก็ลองดาวนโหลดไป ใชดูครับตามลิงคที่ไดแจงไวเผื่อวาจะตอบโจทยพฤติกรรมการใช โปรแกรมแชทไดดีขึ้นนะครับ

66


ชื่อโปรแกรม : Appzaper 1.8.0 เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.appzapper.com/downloads/appzapper.dmg

ประเภท : freeware

หลายทานคนชอบลักษณะการทำงานของ Mac OSX ในลักษณะของการ Drag&Drop นะครับ เพราะทำให เราสะดวกสบายในการ ที่จะลงโปรแกรมสักตัวหนึ่งก็แคลากมาวางใน Folder Application ก็สามารถใชงาน ไดแลว และถาหากจะตองการลบโปรแกรมก็แคลากเจาโปรแกรมที่อยากจะลบลงถังขยะก็เรียบรอย แตมันไม ใชแคนั้นนะสิครับ เนื่องจากการใชงานโปรแกรมตางๆ ยอมมีไฟลที่กี่ยวของ ที่โปรแกรมนั้นไดสรางขึ้นเพื่อทิี่ ใหโปรแกรมสามารถทำงานไดไมไดถูกลบออกไปดวย จึงทำใหมีไฟลที่ไมจำเปนเหลือทิ้งไวในเครื่องเปนขยะ มากมายครับ Appzaper จึงเปนอีกหนึ่งโปรแกรมที่มาตอบโจทยตรงนี้คือ ไหนๆ ก็จบลบแลว ตองลบใหสิ้นซากครับคือ แคเพียงลาก โปรแกรมที่อยากจะลบลงใน Appzaperตัวโปรแกรมจะคนหาไฟลที่เกี่ยวของกับโปรแกรมนั้นๆ ที่อยากจะลบออกมาดวยเพื่อการลบที่ สะอาดปราศจาก ขยะทิ้งไวครับ เห็นมั้ยละครับงายเหมือนกันแคเพียง Drag&Drop

ชื่อโปรแกรม : Flip4Mac WMV Player 2.2.1.11 ประเภท : freeware เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/17787/WM%20Components%202.2.1.11.dmg

เปนอีกโปรแกรมหนึ่งครับที่ชวยเสริมประสิทธิภาพของการเลน ไฟลมัลติมีเดียใหมีความสามารถมากขึ้น Filp4mac เปนเหมือน Plug in ชวยให Quick time ทำงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะทำให Quick สามารถเลนไฟลที่เปนของ Windows Media Player ไดคือ พวกไฟลที่เปน .wma .wmv และไมเพียงแต Quick time นะครับที่ไดประโยชนจาก Flip4mac โปรแกรมที่เปนเว็บบราวเซอรก็พลอยไดรับประโยชนไป ดวย คือสามารถทำใหเราสามารถเปดไฟลมลั ติมเี ดียตางๆ ทีอ่ ยูบ นเว็บไซตนนั้ ๆ ไดดว ยเชนการดูทวี อี อนไลน การฟงเพลลงจาสถานีวิทยุออนไลน ที่มีใหบริการกัน หลากหลายบนอินเทอรเน็ตครับคราวนี้สำหรับผูคนที่ติดละคร หรือติดรายการทีวีโชว แตตองนั่งทำงานก็สามารถเปดเว็บที่ใหบริการทีวีออนไลน แอบเจานายดูไดแลวครับ แตไมแนะนำใหทำบอย นะครับเดี๋ยวเจานายทานจะ ใหกลับมาดูที่บานอยางเต็มอิ่มละยุงเลย ครับ

ชื่อโปรแกรม : Linotype FontExplorer X 1.2.3 ประเภท : freeware เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/19514/FontExplorerX123.dmg

สวนโปรแกรมนี้ ก็เหมาะสำหรับผูที่ตองการจัดระเบียบเกี่ยวกับการใช font ในเครื่องของเรานะครับ เจา Linotype จะสามารถ activate และ deactivate font ที่เราจะใชงานคือ เมื่ออยากจะใช font ชุดไหนก็ Activate ชุดนั้น ใหใชไดและเมื่อไมไดใชก็ Deactivate ออก เพื่อใหมีฟอนตใหเลือกมากเกินไป ใน panal font ของโปรแกรมนั้นๆ แถมเรายังสามารถ ลองดูแบบตัวอักษรกอนจะนำไปใชงานจริงไดอีกดวยวา ตรงตามที่เราตองการไหม เพื่อการนำไปใชงานที่ถูกตองครับผม

67


โปรแกรม BY : Nateetorn

ชื่อโปรแกรม : Parallels Desktop 3.0.5608 ประเภท : Shareware เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/21252/Parallels-Desktop-5608-Mac-en.dmg

เจานี่จะเปนโปรแกรมที่เราสามารถทำใหเครื่องของเราสามารถรัน windows os ได ซึ่งเวอรชั่นลาสุดถือวาดึง ความสามารถของ windows ออกมาใชไดอยางคอนขางจะสมบูรณ ครับก็เหมาะสำหรับแมคยูเซอร ที่ยัง จำเปนตองใช application บางอยางบน windows อยู ก็คงสามารถตอบโจทยไดนะครับ เพราะเจา Parallels Desktop ทำหนาที่เหมือนจำลองเครื่อง PC ขึ้นมาเพื่อไวลง windows os ซึ่งเราสามารถเลือก สเปค ไววาจะแบงทรัพยากรเครื่องแมคของเราไปใหเจา windows เทาไหร แตขอเตือนไวกอนกลับแมคยูเซอร ที่มี RAM นอยกวา 2GB ครับ เพราะถารัน Parallels Desktop แลวจัดการทรัพยากรในเครื่องไมดี นองแมค เราอาจจะกลายเปนนองเตาก็ไดนะครับ

ชื่อโปรแกรม : Sound Studio 3.5.7 ประเภท : Demo เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/4811/SoundStudio357.dmg

ตัวนี้เปนโปรแกรมจัดการเรื่องเสียงครับ หนาตาจะใกลเคียง nero wave ของชาวพีซีครับ การทำงานหลักก็ จะเปนการตัดตอเพลง ใสเอฟเฟคทงายๆ การเฟดอิน เฟดเอาท การตัดทำริงโทนซึ่งการทำงานก็งายๆ สไตล แมคซอฟทแวรสามารถปรับอีควอไรเซอรได สำหรับทานที่ยังหาโปรแกรมตัดริงโทนที่สไตล เหมือน Nero Wave เจา Sound Studio นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งครับที่จะทำใหการตัดตอเสียของทานงายขึ้น เพราะบางทานอาจจะไมถนัดที่จะทำใน Garage Band ซึ่งผมก็เปนหนึ่งในนั้นเลยมาแนะนำโปรแกรมนี้ให เพื่อนๆ แมคยูสเซอรไดลองใชกันดูครับ

ชื่อโปรแกรม : Toast Titanium X 9.0.2 เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.roxio.com/enu/products/allproducts.html

ประเภท : Shareware

พูดถึง Toat แลวคนไมมีแมคยูสเซอรทานใดไมรูจักเจาเครื่องปงขนมปงที่ไวปงแผน เอย Burn แผน CD หรือ DVD ตัวเกงตัวนี้แนนอน ตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงเวอรชั่น 9.0.2 กันแลว ดวยอินเตอรเฟสที่สวยงามนา ใชขึ้นและ มีความสามารถมากขึ้นอีกดวย เชน support HD-DVD, Blu-ray และอีกมากมายครับ ครับ ซึ่ง ถากลาวถึงโปรแกรมที่ไว Burn CD แลวผมวาเจา Toast คงเปนตัวเลือกแรกๆ ของทานที่นึกที่จะ Burn แผน CD เลยทีเดียว ดวยความเสถียรในการ Burn แลวยังสามารถ Burn ไดในหลายๆ format ทำใหสะดวกแก การเลือกใชและยังมีฟงกชั่นเด็ดอีกหนึ่งฟงกชั่นก็คือ การ Mount Image เพื่อจำลองใหกลายเปน Image Drive เพื่อจะไดสามารถใชงาน Image File ไดงายขึ้น

68


ชื่อโปรแกรม : Transmission 1.33 ประเภท : freeware เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/19378/Transmission-1.33.dmg

มาแลวครับ ขา bittorent ครัับอยางเชนผมครับ ตอนที่หันเหชีวิตมาใชแมคแรกๆ เนี่ยผมก็กำลังกลุมเลย วา จาหาโปรแกรมอะไรมาใชโหลดบิทดีนา ใชมาหลายโปรแกรมก็ไมเสถียรเหมือนที่เคยๆ ใชบนพีซีเลย แตพอได เจอ เจา Transmission แลวปญหาทุกอยางก็มาถึงทางออกครับ ใชงานงานมากๆ และก็ใหความเร็วในการ ดาวนโหลดไดเต็มกำลังของ อินเทอรเน็ตที่ใชอยูครับ และอินเตอรเฟสก็ใชงายมีฟงกชั่นจำเปนอยาง speed limit เพื่อนจำกัดการโอนถายขอมูลเพื่อไมใหโปรแกรมใช ทรัพยากรอินเทอรเน็ตมากเกินไป ทำใหระบบอื่นใน เครื่องไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได แตอยางไรก็ตามครับการจะใช Bittorent ก็ควรใชอยางเหมาะสม นะครับ ทั้งในเรื่องการโหลดไฟลที่มีลิขสิทธิ์ และการโหลดผิดสถานที่เชน ที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย

ชื่อโปรแกรม : Visual hub 1.34a เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/21888/VisualHub.dmg

ประเภท : Trial

มาเอาใจคนที่ใชพวกอุปกรณพกพากันบางดีกวาครับ เปนที่ทราบกันวาปจจุบันผูคนที่มีไลฟสไตลคนเมืองอยาง เราๆ เนี่ยก็ไมไดพกแคอพียงโทรศัพทมือถือเพียงอยางเดียว ครับ อาจะมี Portable Device ที่สองที่พกติดตัว กันดวย ไมวา จะเปน iPod, PSP, DSLite, หรืออีกมากมายครับ ที่สามารถเลนไฟลวีดีโอไดครับ Visual Hub เปนโปรแกรม แปลงไฟลวีดีโอครอบจักรวาล ที่สามารถแปลงไฟลวีดีโอที่เราอยากจะพกติดตัวไปดูกับ device ของเราไดครับ ดวยเปนโปรแกรมที่ใชงานงายมากแคเพียงนำ ไฟลวีดีโอที่อยากจะแปลงลากใสลงไปใน โปรแกรม แลวเลือกประเภทของ Device ที่เราจะนำไฟลไปใส แลวก็รอ โหลดเพียงอึดใจเดียวเพื่อให โปรแกรมมันแปลงไฟล แคนี้ก็ไดไฟล วีดีโอที่ใชงานกับ อุปกรณพกพาของทานไดแลว

ชื่อโปรแกรม : VLC Media Player 0.8.6i ประเภท : freeware เว็บไซต ดาวนโหลด : http://www.macupdate.com/download.php/5758/download-macosx.html

นี่เปนอีกโปรแกรมครับที่ไวเปดไฟลมัลติมีเดียซึ่งความสามารถของมันก็คือ มันสามารถเปดไฟลเพลง หรือ วีดีโอไดเกือบทุกโปรแกรมครับ ก็คงมีบางไฟลครับที่เปดไมไดแตสวนใหญจะเปดไดครับและ ทีเด็ดก็คือ สามารถเปดไฟลท่ียังโหลดไมเสร็จไดดวยเพื่อดูวาเรากำลังโหลดไฟลอะไรมานั่นเอง และยังสามารถเอาไป ดัดแปลงในการทำ Video Sharing ไดดวยเพราะ ตัว VLC มีฟงกชั่นที่เกี่ยวกับ Video Streaming มาดวยจะ ทำใหการสงสัญญาณภาพผานระบบเน็ตเวิรคสามารถทำไดดีขึ้นและมีความคมชัดมากขึ้นและที่สำคัญ ดวยครับ ถาทานใดสนใจะลองทำ ลองเขาไปเอาวิธีใชโปรแกรมอยางละเอียดไดที่ official website ไดนะครับ ตามลิงคที่ไดใหไวครับ

69


เรื่อง / เรียบเรียง ปรเมศร พิริยะกุลชัย

มหากาพยแหงโลกหูฟง Earphone Emotion Saga

หูฟงนั้น… มีแบบไหนบาง ...ภาคจบ

ในฉบับที่แลวผมไดทิ้งคางรายละเอียดหูฟงในสวน ของ Micro-Size ไวที่ Earbud มาฉบับนี้ผมก็ ขอตอยอดใหจบเลยไปในทีเดียวแลวกันครับ ราย ละเอี ย ดเหลื อ อี ก ไม เ ยอะเท า ไหร แ ล ว ถ า ใครเบื่ อ ขี้เกียจจะอานก็ขามไปดู ในสวนของ review ไดเลย ครับ ฉบับนี้ผมเอาหูฟงที่นาสนใจมา Review ให บรรดาแฟนพันธุแท และพันธุทางของหูฟง ไดอาน กันอยางเต็มอิ่มครับ วาแลวเราก็มาเริ่มกันตอเลย นะครับ

จะวาไป ตลาดหูฟงของ Earbud ผมถือวาเปนสวนที่ใหญ ที่สุดนะครับ เรียกไดวานำหนาตลาดของหูฟงในสวนอื่นๆ เลยทีเดียว เนื่องจากหูฟงประเภทนี้ หาซื้องาย ราคาถูก และมีหลากหลายยี่หอให เลือก แถมยังคุนเคยเพราะอยูคูกับเครื่องเลนแบบพกพามาชานาน คนที่ใชก็สบายใจมากกวาจะใชเปนพวกยัดหูแบบ In-ear เพราะบางคน จะคอนขางกลัวเรื่องเอาหูฟงยัดเขาไปลึกๆ โดยสวนใหญแลว หูฟง แบบ Earbud ที่ใชๆ กันก็จะเปนหูที่แถมมากับเครื่องเลน MP3 ทั้งนั้น แหละครับ และดวยความที่เปนหูฟงที่อยูในตลาดมาชานาน ดังนั้น มันก็ยอมมี สิ่งที่เรียกวา “ของในตำนาน” ครับ ถาจะพูดถึงหูฟงที่เหมาะจะใชคำวาตำนานของระดับ FullSize ก็คงจะเปนหูฟงที่เลิกผลิตไปแลว แถมยังหาซื้อไดคอนขางยาก ดวย เชน สาย Sony ก็จะเปน Sony CD3000 , Sony Qualia 010 และ Sony R10 สาย Grado ก็นาจะเปน Grado PS-1 , PS-2 และ Grado HP-1000 สาย Audio-Technica ก็จะเปน ATH L3000 และ ATH W2002 สาย Sennheiser ก็คงเปน Orpheus ตัวเดียวเลยละครับ สาย AKG ก็เปน AKG K1000 และ AKG K340

แตถาเปนระดับ Earbud ก็คงจะตองยกให Sony กับ Aiwa ที่เปนเจาผูครองตลาดสมัยเทปเพลงยัง โดงดังกับเครื่องเลนพกพาที่เรียกกันวา ซาวนอะเบาท หรือ Walkman นัน่ แหละครับ ซึง่ ทัง้ คูก ม็ หี ฟู ง ทีเ่ รียกวา “ทรงคุณคา” อยูค นละตัวคือ Sony MDR E-484, Aiwa HP-V99 ผมเองก็เคยฟงแคตัวเดียว นั่นก็คือ E-484 ซึ่ง ถาจะพูดกันเฉพาะเนื้อเสียง จะมีความละมายคลายคลึง กับ Westone UM2 ครับ แตในแงของมิตินี่ ไมเหมือนใคร เลยครับ เพราะให image ใหญ sound กวาง และมี ความเปน 3 มิติเอามากๆ แตติดตรงขุนๆ หนอยเหมือน UM2 เปะๆ เลย สวน Aiwa นี่ยังไมมีโอกาสไดลองครับ อี ก ตั ว หนึ่ ง ของ Sony ที่ ก ำลั ง จะกลายเป น ตำนาน (หรือหาซื้อไมไดอีกแลว) ก็คือ Sony MDR-E888 ครับ ตัวนี่จะใหเสียงที่หวานใสและเบสนุม เหมาะสำหรับ ฟงเพลง Pop และเพลง Jazz เอามากๆ ครับ ปจจุบัน เห็นวากำลังจะเลิกผลิตแลว เพราะจากอดีตทีเ่ คยมีเวอรชนั่ อยาง Made in Japan แลวก็กลายมาเปน Made in China จนตอนนี้ผมเจอแบบ Made in Thailand แลวครับ คาดวาคงไดหายไปจากตลาดในไมชานี้ เพราะมีรุนนอง


คนใหมอยาง Sony EX90 ขึ้นมาแทนที่แลวครับ ใครอยากไดก็รีบๆ หาซื้อมาเก็บไวแลวกันครับ ในสวนของ Micro-size นั้น นอกจากจะมี Earbud แลว ก็ยังมีอีกสวนที่กำลังเปนกระแสที่มาแรงในขณะนี้ นั่นก็คือ IEM หรือ หูฟงแบบ In-ear นั่นเองครับ In-ear

เปนหูฟงที่เหมาะสมกับการใชงานยุคปจจุบันที่สุดแลว ครับ และยังเปนหูฟงมาแรงทุกขณะ จนแทบจะทุกคายตางก็พากัน ผลิตหูฟงประเภทนี้ครับ ที่สำคัญ ชวงหลังๆ มานี่ Mp3 Player ยี่หอ ตางๆ ก็เริ่มเปลี่ยนมาแถมเปนหูฟงแบบ In-ear กันเปนสวนใหญเลย ครับ คาดวาอีกไมนานก็คงจะแทนที่ earbud ไดอยางสมบูรณเลย ทีเดียวเชียวครับ หูฟงประเภท In-ear นั้น แรกเริ่มเดิมที ถูกออกแบบมา เพื่อใหใชงานใน Studio, Stage และ PA เปนหลัก เพราะความที่มัน มีระบบ isolation หรือ การเก็บเสียงที่ดี เหมาะสำหรับใชงานที่อึกทึก เอามากๆ เลยทีเดียว ดังนั้นในยุคแรกๆ มันจึงไดใชชื่อวา IEM หรือ In Ear Monitor นั่นเอง เพราะสวนใหญเคาจะเอามาใชงานดานเสียง มากกวาเอามาฟงเพลง โดยผูผลิตเจาแรกๆ ก็คงจะเปน Shure นี่ แหละครับ ซึ่งทางในตอนนั้นทาง Shure ก็ไดวาจางบริษัท Westone ใหผลิตหูฟงในชื่อวา Shure E1C ออกมา และตอมาในภายหลัง Westone ก็ออกหูฟงของตัวเองในชื่อ UM1 และ UM2 หลายๆ คนมักจะกลัววา หูฟงแบบ In-ear จะกอใหเกิด อันตรายมากกวาหูฟงประเภทอื่น แตอันที่จริงแลว ถาพูดถึงความ อันตรายนี่ ก็พอๆ กันทุกแบบแหละครับ ขึ้นอยูกับการใชงานมากกวา ถาเปดดังเกินไป ไมวาจะหูฟงแบบไหนมันก็สรางปญหาใหกับเราได ทั้งนั้นแหละครับ ผมวา แบบ In-ear จะปลอดภัยกวาหนอยดวยซ้ำ เพราะเราไมตองเปดเสียงดังแขงกับเสียงรอบขางเรา ทำใหเราฟง เพลงไดเพราะขึ้นโดยไมตองเปดเสียงดัง หูเราก็จะอยูคูกับเราไปไดอีก นานเลยละครับ หูฟงที่เดนๆ ในสวนของ In-ear ก็จะมี

นอกเหนือจากหูฟงในแบบ Mass Production แลว ยังมีหูฟง Inear แบบที่ Build by order ในลักษณะที่เปนหูฟงแบบพอเหมาะพอเจาะกับหู ของเราเปะๆ ในชื่อวา Custom In-ear ซึ่ง ตอนนี้กำลังเริ่มเปนที่นิยมในระดับ หนึ่งเลยทีเดียว เพราะหูฟงแบบนี้จะเสียบเขาพอดีกับหูเราและจะคอนขางเก็บ เสียงไดดกี วาพวกทีใ่ ช Housing แบบ Universal ทีว่ างขายในทองตลาดทัว่ ๆ ไป แตเนื่องจาก Custom In-ear มีราคาสูง ฟงไดแคคนเดียว แถมยัง ขายตอไมไดอีก ทำใหคนที่นิยมก็ยังอยูกันในแควงแคบๆ เทานั้นครับ เห็นวา อีกไมนานจะมีหูฟงแบบ Custom ของคนไทย ก็หวังวาจะออกมาไมแพง และ ชวยใหคนที่เลนหูฟงมีทางเลือกมากขึ้นนะครับ การเลือกซื้อหูฟงสักตัว นอกเหนือจากเรื่องเสียงและ Design แลว เราก็ควรจะดูดวยครับวา สวนใหญเราใชงานในลักษณะไหน เชน ออกนอกบาน บอยๆ ใชขางนอกบานเปนสวนใหญ ก็ควรใชหูฟงแบบ Semi-Fullsize หรือ Micro-Size ไปเลย หรือ ถาอยูบานเปนสวนใหญ ก็นาจะหา Full-size ดีๆ สัก ตัว ใสสบายๆจะดีกวาครับ จริงๆ ของพวกนี้ก็ไมไดมีกฎกำหนดตายตัววาจะ ใชอะไรแบบไหนที่ไหนยังไง เพราะผมยังเคยเห็นคนใส Full-Size เดินขึ้นรถเมล หนาตาเฉย แตถาเลือกใหเหมาะกับการใชงาน เราจะมีความสุขกับการฟงเพลง ไดมากกวาครับ หมดจากเรื่องประเภทของหูฟงแลว เรามาตอกันที่เรื่อง Review กันบางดีกวาครับ เพราะรูสึกผมจะเบี้ยวในสวน review มาหลายฉบับแลว แต สวนหนึ่งที่เบี้ยวก็เพราะผมยังไมเจอตัวที่เหมาะๆ จะมา review ใหไดอานกัน นะครับ แตตอนนี้ผมเจอแลว เปนตัวที่นาสนใจอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียว นั่นก็คือ Ultrasone HFI-15G

ชื่อ Ultrasone ไมคอยจะเปนที่คุนหูของคนไทยเทาไหร แตในเมือง นอกเมืองนา ยี่หอนี้ก็ถือเปนหูฟงที่คอนขางมีชื่อเสียงเอามากๆ เลยทีเดียวครับ เพราะเปน Brand ที่ขามน้ำขามทะเลมาจากประเทศเยอรมันเลยทีเดียว ดังนั้น เรื่องคุณภาพงานและคุณภาพเสียงนี่เชื่อขนมกินไดเลยวา ไมธรรมดาอยาง แนนอน

Ultimate Ears - Super.fi 3 live , Super.fi 4 , Super.fi 5 pro และ Triple.fi 10 pro Westone - UM2 Shure - E3C , E4C , E5C และ SE530 Etymotic - ER4P Creative - EP630 Philips - SHE9700 Sennheiser - CX300 , CX500 Crossroad - Mylar X3 Soundmagic - PL12 , PL30

71


ปกติ หู ฟ ง โดยทั่ ว ไปในท อ งตลาดมั ก จะมี Signature หรือ บุคลิกเฉพาะตัวของตัวเองที่ทำใหหูฟง นั้นๆ โดดเดนไมเหมือนใคร ซึ่ง หูฟงของ Ultrasone เองก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน แตจุดเดนของ Ultrasone ไม ไดอยูที่รูปแบบของเสียง แตอยูที่มิติของเสียงครับ ซึ่งสิ่ง ที่ทำให Ultrasone โดดเดนในดานนี้โดยเฉพาะก็คือ ระบบ “S-Logic” ที่ เ ป น เอกสิ ท ธิ์ เ ฉพาะของทาง Ultrasone เทานั้น ดวยแนวคิดที่ตองการจะดึงเอามิติที่ สมจริ ง ไม ใ ช มิ ติ ที่ เ กิ ด จากการหลอกด ว ยระบบ DSP ดังนั้นทาง Ultrasone เลยคิดคนเทคนิคการปรับมุมของ driver เพื่อใหเสียงสะทอนมาที่ใบหูกอนจะเขาสูแกวหู ของเราเหมือนกับที่เราไดยินเสียงจากในธรรมาชาติจริงๆ ในขณะที่หูฟงทั่วไปจะใหเสียงเขาสูแกวหูตรงๆ ดังนั้น มิติที่ไดจากหูฟงของ Ultrasone เลยจะสมจริงกวามาก และดวยความสามารถในดานมิติที่โดดเดนนี่เอง ทำใหหู ฟงของ Ultrasone ใชงานไดหลากหลายมาก ตั้งแตฟง เพลง แกะเพลง ทำเพลง ไปจนถึงการดูหนัง เรียกไดวา เปนหูฟงที่ใชงานไดคุมคามากๆ เลยทีเดียว และก็เปน อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากจะ review หูฟงตัวนี้ Ultrasone HFI-15G จริงๆ หูฟงยี่หอนี้ผมเคยตั้งแงรังเกียจเอาไว เมื่อนานมาแลว เพราะสมัยนั้นเคยฟงตัว Proline รุน 2500 แลวรูสึกไมชอบเอาอยางแรง เพราะเสียงตัวนั้นทั้ง

72

แหงทั้งจัดแบบไรเหตุผล เลนเอาฟงเพลงแทบไมไดเลย พอมีคนมาแนะนำใหผมลอง ฟงตัวนี้ ผมเลยเฉยๆ และออกจะไมสนใจดวยซ้ำ เพราะยังขยาดตัวเกา และ Design ของตัว HFI-15G มันดูโบราณมาก แตพอรุน re-model ออกมา และผมไดลองในหนแรก ผมก็ตองซื้อเอา กลับมาลองที่บานอีกทีเพื่อความแนใจ เพราะเสียงมันผิดไปจากที่คิดเอาไวมากมาย สิ่งแรกที่ผมคอนขางงงๆ คือ การดูหนังนี่แหละครับ เพราะผม test HFI15G กับการดูหนังดวย iPOD ซึ่งปรกติผมจะ rip หนังที่ผมคอนขางชอบอยาง “ Spirited Away” เอาไวในเครื่องอยูแลว พอเปดตัวหนังขึ้นมาผมก็ตองแปลกใจ เพราะมิติมันดีมากๆ ครับ ไมไดแบนเปนหนากระดานเหมือนกับเวลาใชหูฟงทั่วไป แตมันจะเหมือนกับเราดูหนังที่มีลำโพงรายลอมอยู แมจะไมใหมิติที่ดีแบบที่ผมเคย ลองหู ฟ ง 5.1 channel กั บ โปรแกรมจำลองเสี ย งรอบทิ ศ ทางอย า ง Dolby Headphone แตดวยความสามารถของหูฟงลวนๆ กลับใหมิติไดเทานี้ ก็ถือวานา พอใจแลวครับ เหมาะสำหรับการพกพาเอาไปดูหนังเวลาเดินทางเอามากๆ เลยที เดียว ตัวงานภายนอกของหูฟงก็ทำไดดีมากๆ เลยครับ เพราะดูแลวแข็งแรงใน ระดับหนึ่งเลยทีเดียว งานก็ดูเนี้ยบใชได เก็บงานไดละเอียด ตัวเนื้อพลาสติกที่ใชทำ หูฟงก็ดูเนียนละเอียดดี เกรดของพลาสติกก็เปนเกรดระดับสูง หนังที่หุมที่คาดหัว ดานบนก็ดูทนทานและตัดเย็บไดดี การใสก็สบาย ไมรัดไมหลวม งาน Design ก็ ปรับเปลี่ยนจนดูทันสมัยมากขึ้น สีก็เปลี่ยนจากสีทองที่ทำใหดูแกมาเปนสีบรอนซใหดู เขายุคสมัยแทน แตจุดที่ผมไมชอบจะมีอยูจุดหนึ่งก็คือตรง PAD ที่เปน PAD ผา ธรรมดา เสียดายตรงนี้มากๆ ถาทำเปนผากำมะหยี่หรือผามันๆแบบของรุน iCAN จะทำใหหูฟงดูมีสงาราศีมากขึ้นเยอะเลยทีเดียว ในเรื่องของเสียงนั้น ตัวหูฟงจะใหโทนเสียงในลักษณะนุมๆ ใสๆ ฟง สบายๆ เสียงไมจัดจานจนฟงไมสบายหู ลักษณะบุคลิกของเสียงคอนขางแปรเปลี่ยน ไปจากตอนที่ผมลองตัว Proline 2500 เอามากๆ เห็นวาลาสุดรุน Proline 2500 ที่ เปลี่ยนมาเปน Pro 2500 ก็ใหบุคลิกเสียงที่เปลี่ยนไป จากที่จัดจานกลายเปนนุมนวล นาฟงไป ถาออกแบบในเรื่องการใหเสียงใหม ก็เปนไปไดวาตัวที่ผมเคยลองยังไมได ผานการ burnเสียงจึงแหวจัดจานไมนาฟง เสียงกลางของตัว HFI-15G คอนขางเดนชัด โดยเฉพาะ impact ของ เสียงกลอง ถือวาเดนเอามากๆ จริงๆหูฟงของคายนี้จะมีจุดเดนในเรื่องของเสียง กลองอยูแ ลว ยิง่ รุน สูงๆ ยิง่ ใหรายละเอียดของกลองไดดมี ากขึน้ ตัว HFI-15G เองก็ให รายละเอียดเสียงกลองไดดีมากๆ น้ำหนักการลงบนหนากลองแตละครั้งก็หนักหนวง


และชัดเจน เสียงของสแนรคอนขางเคลียรใสและชัดเจน เวลาตีลงบน ทอมเองก็หนักหนวงและใหเสียงที่หนาจนสามารถแยกออกไดงายวา กำลังตีอยูบนทอมตัวไหน เสียงรองเองก็ Focus ไดดี แตเนื้อเสียงรอง จะไมไดหนาแนน อาจจะบางหนอย แต Focus ตำแหนง image ได ชัดเจน เหมือนจะปลอยใหเสียงออกแนวเบาๆ สบายๆ มากกวาจะ Focus ใหเดนๆและใหเนื้อเหมือนหูฟงตัวอื่นๆ เสียงสูงคอนขางเดนชัด และใส ให impact ที่ดี มีการ แยกแยะออกมาไดชัดเจน ยิ่งสวนที่อยูในโซนของกลองชุดอยาง แฉ และ ไฮแฮทนี่จัดชัดมากเปนพิเศษ และไมคอย color เหมือนหูฟงตัว อื่นๆ ที่ผมเคยฟงในระดับราคาประมาณตัวนี้ดวย เพราะตัวนี้ใหมิติของ แฉที่ดีมากๆ ใหความรูสึกเปน 3 มิติเลยทีเดียว เสียงของการเหยียบ กระเดื่องไฮแฮทกับเวลาเคาะนี่แตกตางอยางรูสึกไดเลยครับ ฟงแลวรู เลยวาเคาะหรือเหยียบกระเดื่อง หรือทั้งเคาะและเหยียบพรอมๆกัน สวนของแฉเองก็ทำไดดีครับ เวลาเคาะลงแฉแลวใหเสียงที่คอนขางพลิ้ว ปลายเสียงไปไดไกลทีเดียว ทำใหเสียงแฉมีความกังวานสมจริงมาก ยิ่งไลนของกีตารทำไดชัดเจนและใหน้ำหนักไดดีมากๆ ใกล เคียงกับที่ Sennheiser MX90vc ทำไดเลยทีเดียว เวลาเสียงกีตารขึ้น โดยเฉพาะกีตาร classic หรือ กีตารโปรง ชวงที่กรีดลงบนสายนี่จะ ไดยินคอนขางชัดเอามาเลยทีเดียว และเสียงจะเปนธรรมชาติเอามากๆ เสียงเบสจะเปนเบสที่ออกนุมๆ หนอย เพราะ impact ของ เบสไมไดเยอะมาก แตจะไปเนนที่ middle เบสมากกวา คือจะใหเนื้อ เบสที่แนนแตมวลไมเยอะมาก การไลของเมโลดี้เบสจะออกกลางๆ ไม หนาแนนไลแลวเลื่อนฟงแลวมัน แตจะเปนเบสที่ใหไลนเมโลดี้ที่ชัดเจน มีเนื้อมีหนัง รูสึกได และให deep เบสที่ดี ไมเยอะมากเกิน และไม นอยไป อยูในระดับกลางๆฟงสบาย จุดเดนอยูที่มิติที่ใหมิติเสียงกลางที่คอนขางลึก และลอยสูง ไปในส ว นของ headstage ที่ อ ยู เ หนื อ หั ว ขึ้ น ไป ในส ว นของ soundstage เองก็กวางทำใหรูสึกวาโลงฟงเพลงสบายๆ ที่สำคัญ มิติ ยังลอมรอบและออมไปดานหลังหัวดวยครับ ในบางเพลงที่อัดมาดีๆ จะ

รูสึกวาชิ้นดนตรีบางชิ้นคลอยลงมาอยูแถวๆ ดานหนาของเราดวย ซึ่งหูฟงทั่วๆ ไปในระดับราคาใกลๆ กัน ยังใหไมไดขนาดนี้เลยครับ เวลาดู ห นั ง เองโดยเฉพาะเวลาเป ด โหมด Dolby Headphone แลว จะทำใหมิติสมจริงมากขึ้นเขาไปอีกครับ คลายๆ กับเวลาเรากำลังดูหนังผานลำโพงเลยทีเดียว เวลาดูคอนเสิรตจะรูสึก เหมือนเรากำลังอยูในเหตุการณนั้นเลย เพราะมีเสียงคนคุยคนตะโกน อยูรอบๆ ตัวเรา สวนวงดนตรีที่เรากำลังดู ก็กำลังยืนรองเพลงอยู ตรงขางหนาของเรา ยิ่งถาเปนรุนที่สูงกวา HFi-15G จะใหความ ชัดเจนในเรื่องมิติยิ่งกวานี้อีกครับ เปนหูฟงที่เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาหูฟงที่ใชงานได หลากหลายทั้งการดูหนังและฟงเพลง อีกทั้งยังราคาไมสูงมาก แถม ยั ง มี ส ายต อ ให ย าวขึ้ น เหมาะสำหรั บ คนที่ ช อบดู ห นั ง ผ า นเครื่ อ ง คอมพิวเตอรอกี ดวย สนใจก็ลองไปหาฟงกันดูนะครับ เผือ่ วาจะชอบกัน เห็นวาราคาประมาณ 2 พันบาทปลายๆ เทานั้นเอง

ฉบับนี้ก็เนื้อที่หดหมดตามเคย แหมกำลังพิมพเพลินๆ เลยครับ จริงๆ มีเรื่องนาพูดถึงอีกมากมายสำหรับหูฟงของคายนี้ เอาไวมีโอกาสไดหูฟงตัวใหมๆ มา ผมจะจับมา review ใหไดอาน กันอีกนะครับ ฉบับนี้ก็ตองอำลากันแคนี้กอนครับผม เจอกันอีกที ฉบับหนานะครับ

73


Dw

ADOBE DREAMWEAVER CS3

สรางเว็บไซตไมใชเรื่องยาก อีกตอไป หัดทำเว็บแบบ..ตัวตอตัว กับ อ.โอม

หลักสูตรพิเศษที่อำนวยโครงสรางการเรียนโดย อ.โอม (iconmac อดิลฟตรี ประพฤติสุจริต)

เว็บมาสเตอรเว็บไซต MacDD.com และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร MacStyle

เนนการสอนแบบใชงานจริง สอนดวยงานจริงๆ จากประสบการณตรง เพื่อใหผูเรียนสามารถมีและสรางเว็บไซตทั้งของตัวเอง และพัฒนา เปนผูประกอบการรับออกแบบเว็บไซต หรือการพัฒนาเว็บไซตเพื่อองคไดอยางรวดเร็ว ตรงประเด็น

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อพัฒนา ออกแบบ วางแผนจัดสรางเว็บไซต ดวยความเขาใจขั้นพื้นฐาน และนำไปสูการพัฒนาการสรางเว็บไต ใหไดมาตราฐาน

ใครเหมาะสมจะเรียน 1. ผเริ่มตนตองการจะมีความรูเรื่องการสรางเว็บไซต 2. ตองการพัฒนาเว็บไซตสวนตัว หรือเว็บไซตขององคกร 3. ผูตองการอัพเดทเทรนดของโลกอินเตอรเน็ต เว็บไซต

กำหนดเรียน วันจันทร-พุธ ที่ 20-22 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00-17.00 น.

การจายคาเรียน 1.โอนเงินเขามาที่บัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี บริษัท แมคดีดี จำกัด ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย 046-2-77590-3 ธ.ไทยพาณิชย ออมทรัพย 035-2-42025-7 2.จากนั้นแฟกซหลักฐานมาที่ FAX 02-183-6261

คาอบรม 12,500 บาท บุคคลทั่วไปลด 20% สมาชิกนิตยสาร MacStyle ลด 30% เหลือเพียง 8,750 บาท สถานที่เรียน : SmartBar ไอทีมอลล (ฟอรจูน) รัชดา ชั้น 3 (ติดกับราน iStuido) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-183-6189-90 หรือที่ www.thaidtraining.com


สัมภาษณโดย : กองบรรณาธิการ

มุมหนึ่งของผูชายที่ชื่อ กับชองวางที่แอบปนใจให Mac แมวาการเมืองในวันนี้กำลังเขาสูภาวะทางตัน หาทางออกไมเจอ และถึงแมวาจะมีแสงสวางรำไร มันก็ชางตีบตันเสีย เหลือเกิน ทั้งปญหาความขัดแยงแบงพรรคแบงพวก แตเราจะไมพูดถึงเรื่องนี้กันมากไปกวาสองบรรทัดแรก เพราะมัน อาจจะเปนเรื่องที่ผูอานสามารถรับรู ไดจากสื่ออื่นๆ มากมาย กลับมาเรื่องของเรากันบาง มันคงไมคอยแปลกเทาไหรถามี คนบอกวาชอบ Mac แตมันคงจะดูเขาทีถาหากคนที่วา ชื่อ จักรภพ เพ็ญแข ซึ่งทำใหเราอยากจะทราบอะไรบางอยางจาก ปากของเขาเองว า เหตุ ใ ด ทำไมต องใช Mac รวมถึ งแง คิ ด ส ว นตั ว ของเขา เพื่อ การสรา งความแตกต า งอย าง สรางสรรค ใหกับตนเอง

76


H\YGUbWhiUfm

A CHARGING HAVEN IN A WORLD OF ACCESSORIES


ผมและทีมงานรูจักกับผูชายที่ชื่อจักรภพ เพ็ญแข คนนี้มานานรวม 10 ป ไ ด แ ล ว ตั้ ง แต ค รั้ ง สมั ย ยั ง เรี ย นหนั ง สื อ อยู ก็ มี โ อกาสได ช ว ยงาน “พี่เอก จักรภพ” คนนี้อยูบางตามแตโอกาสจะอำนวย ถึงแมจะรูจักกัน นานขนาดนั้นก็ไมมีโอกาสไดสัมภาษณพี่เอกสักครั้งตั้งแตผมเริ่มทำ นิตยสาร MacStyle และเว็บไซต www.macdd.com มาในครั้งนี้ จังหวะโอกาสมันลงตัวพอดี ออฟฟศก็อยูไมหางกวาการเดินทางเพียง แค 3-4 ปายรถเมยแคนี้เอง

Jobs หลังจากนั้นก็มีการนำไปสรางเปนภาพยนตร ชื่อวา Pirates of Silicon Valley ซึ่งใครที่เคยผานตามาก็คงพอจะนึกออกบาง ตัวเขาเองชอบหนังสือเลมนี้มาก มากเสียจนปลื้ม และหลงใหลใน ความเปน Mac เขาเต็มเปา ประกอบกับนิสัยที่ชอบความแตกตางดวย แลว นี่ถือเปนของขวัญชิ้นหนึ่งในชีวิตก็วาได มันคือเครื่องมือที่ทำใหโบยบิน

หลังจากการลาออกจากตำแหนงรัฐมนตรี ผมจึงรูสึกสบายใจที่จะคุย กับพี่เอกในฐานะ “พี่ชาย” ของผมคนหนึ่งมากขึ้น และเพื่อใหหลายๆ คนไดรูจักกับพี่ชายผมคนนี้ ผมและทีมงานจึงอยากใหเหลาสาวกแมค ทั้ ง หลายให เ ป ด ใจและลองคบหาผู ช ายที่ ชื่ อ จั ก รภพคนนี้ ผ า นหน า กระดาษ 4 แผนนี้ใหเต็มที่ แลวคุณจะเขาใจเขาแตกตางจากที่ทีวีและ ขาวและการเมืองไดบิดเบือนแงมุมบางอยางจากผูชายคนนี้ออกไปจาก ความเปนจริงมากอยูพอสมควร จั ก รภพ เพ็ ญ แข ยอมรั บ ว า จำไม ไ ด ว า ครั้ ง แรกที่ ไ ด เ ริ่ ม รู จั ก กั บ คอมพิวเตอร Mac นั้นเพราะอะไร แตสาเหตุที่ตัดสินใจใช Mac มันก็ เริ่มมาจากการไดใชกอน ไดจับไดทดลองดูกอนแลว แตกระนั้นเรื่อง ราวก็ยังดำเนินตอไปเมื่อเขาไดมาพบกับ หนังสือเลมหนึ่งที่ชื่อวา Fire in the valley เรื่องราวของการทะเลาะกันระหวาง Steve Jobs กับ Bill Gates เนื้อเรื่องประมาณวา Bill Gates ขโมยความคิดจาก Steve

จักรภพ เพ็ญแข เลาให MacStyle ฟงวา เวลาใช Mac เพื่อนหรือคน รอบขางหลายคนบอกวา ดูเทห สาเหตุก็เพราะ Mac มีแบรนดเนมใน เชิงบวก ซึง่ จริงๆ แลวตัวเขานัน้ ไมไดคดิ วามันจะดูเทห หรือดูดหี รือเปลา มันอยูที่ชีวิตอยากจะเปนอยางไร สำหรับตัวเองนั้นที่ชอบ Mac เพราะ วามันเหมือนติดปกบิน มันเปนภาษาจินตนาการ มันทำใหรูสึกวา เมื่อ คิดอะไรแลวสามารถโบยบินไปไดโดยไมมีขีดจำกัด ในขณะที่ระบบอื่น เมื่อลองกลับไปใชดู รูสึกเหมือนลงจากเครื่องบินแลวมาขี่เกวียน Mac ทำใหรูสึกวามันเปนภาษาที่ชอบ ตรงกับใจของตัวเอง คือไมชอบให ใครมาตีกรอบอะไรทั้งสิ้น เทาที่อยูกับมันมาก็ประมาณ 10 ปไดแลว หากมองสังคม Mac ในเมืองไทยแลว คนที่มีความสรางสรรคอยูแลว ในตัวเอง Mac ถือเปนคำตอบสำหรับพวกเขา เปนกุญแจใหสามารถ ทำอะไรไดสมดั่งจินตนาการของตัวเอง แตขณะเดียวกันคนที่ใช Mac ไปเพราะแฟชั่น ก็จะพบวาใชไดไมคอยเต็มประสิทธิภาพ และก็ไมได อยากใชไปมากกวาที่มีคนสอนใหใช คือรูสึกวา Mac มันเปนพูกัน ธรรมชาติ โดยที่มีขอบฟาเปนผาใบ เวลาที่สัมผัสนิ้วลงไป มันก็จะพา เราไปในที่อีกที่หนึ่ง Mac ให ในสิ่งที่อยากได และชวยในสิ่งที่อยากใหชวย

Mac มันเปนเหมือนโลกที่ผมรักมาก มันเปนเวทีที่ใหเขียนหนังสือได ทุกเวลาที่ตองการ ทำใหเกิดการประมวลผลขอมูลจากในสมองได อยางเปนรูปธรรม เพราะบางครั้งจะมีการเขียนตรงนั้นนิด นี่อีกหนอย ตางฟอรม แตเจานี่มันชวยประมวลใหมีลักษณะเปนระบบความคิด ที่ เอามาใชประโยชนได ชวยใหสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต แลวก็ สามารถใชไดโดยไมติดขัด ผมชอบหนาจอมันไมทำใหเราตองเรียน ทฤษฎีการใชหนาจอมันมาก แตเราใชความรูสึกของเราในการขับ เคลื่อนได รูสึกวาใจตรงกัน ระหวางคนที่ดีไซนกับเรา ก็เลยชอบ และ มันตอบโจทยตัวเองได Pc มันกลายเปนเครื่องมือที่พิการในทรรศนะของผม คือมันดูกระโดกกระเดก มันไม Flow ดูไมนิ่มนวล ไมลื่นไหล ไมติดปกบิน ถาเปรียบ Pc เหมือนรถ Mac ก็จะเหมือนกับเครื่องรอน แตนี่คือสำหรับผม จริงๆ รานคาอะไรตางๆ ที่ขายคอมพิวเตอรนี่ผมเองไมเคยไปเลย และไมชอบดวย คือพอตัดสินใจเลือก Mac ก็ใหคนไปจัดหามา โดยที่

78


วันนี้ไมวารถคันไหนๆ ก็สามารถเชื่อมตอ iPod และสนทนาแบบไรสายระบบ Bluetooth ไดดวย eX-10 อุปกรณเชื่อมตอ iPod ใหมลาสุดจาก Alpine ที่จะเชื่อมตอ iPod และฟงกชั่น Bluetooth ผานทางวิทยุในรถดวย FM หรือ AUX ที่ไมมีความยุงยากในการติดตั้ง ควบคุมการคนหาเพลงดวยรีโมท ไรสาย ที่งายและรวดเร็ว แสดงภาพหนาปกอัลบัมหรือรายชื่อในโทรศัพท พรอมรับฟงเสียงเพลงคุณภาพสูงในแบบฉบับ Alpine

eX-10

ADVANCE iPod CONTROLLER WITH Bluetooth

• หนอจอ TFT ความละเอียดสูงขนาด 2.4” แสดงภาพหนาปกอัลบัม • Built-in High Quality FM Transmitter • AUX Output

iDA-X100 DIGITAL MEDIA RECEIVER

• เชื่อมตอ iPod ผานทาง USB • หนาจอ TFT ความละเอียดสูงขนาด 2.2” • ปุมควบคุมแบบ Dual-Action ที่คนหาเพลงไดเร็วยิ่งขึ้น • รองรับ Bluetooth (อุปกรณเสริม KCA-300BT)

• ใชรวมกับวิทยุติดรถยนตใหทุกยี่หอ • เชื่อมตอ iPod ในแบบ Full Speed • เชื่อมตอ FM แบบใชสายเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น (อุปกรณเสริม KWE-155B) • Built-in Bluetooth เพื่อการสนทนาแบบไรสายและเลนเพลงผานจากมือถือ

IVA-W502E 2 DIN MOBILE MEDIA STATION • หนาจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว WVGA • เชื่อมตอ iPod ดวย USB • เลือกเลนไฟลวีดีโอใน iPod ไดโดยตรงและสามารถแสดงภาพหนาปกอัลบัม • รองรับ Bluetooth (อุปกรณเสริม KCA-300BT)

Tel.(662) 742-5044 www.mtechaudio.co.th


ตัวเองยังเรียกไมถูกดวยซ้ำวาไอที่ใชอยูนี้มันชื่อวาอะไร แตที่ใชเพราะ ตองการผลของมัน ประสิทธิภาพที่ไดจากตัวเครื่อง ไมไดตองการจะ เปนผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค ผมเองไมมีความรูดานนี้ ยอมรับวาโง มากเกีย่ วกับเรือ่ งเทคโนโลยีในเครือ่ ง Mac แตผมมัน่ ใจวารูจ กั มันดีพอ 1 ช.ม. กับพอมดตัวจริง และเรือ่ งของความคิดสรางสรรค

โดยสวนตัวแลวมีโอกาสไดพบกับ Steve Jobs และบังเอิญคุยกันที่ อเมริกา เขารูสึกวา Jobs นั้นเปรียบสมือน พระเจาในวงการนี้ หาก แตเปนพระเจาแบบคุณธรรมต่ำ คลายกับเทพเจาในวงการอินเทอรเน็ต เหตุที่วาถาเปนคุณธรรมสูงมันก็จะดูเปนการเสแสรง ไมจริง ดัดจริต อนุรักษนิยม ซึ่งมันก็เลยนำมาซึ่งการแขงขันกันเปน “Fallen Angle” เปนเทวดาตกสวรรค ซึ่งดูแลว Jobs ก็เปนอยางนั้น พูดงายๆ ก็คือ คนในวงการนี้ไมไดพยายาม หรือแขงขันกันที่จะเปน Hero แตพวก เขาพยายามจะเปน Anti Hero ซึ่ง Steve Jobs เปนแบบนั้น

“ก็ ไม ไดคยุ กันมากมายนัก ประมาณชัว่ โมงหนึง่ เห็นจะได บังเอิญวาเจอกันในงานสัมมนาที่ ไปตัว ผมไปบรรยาย แลวไดทานขาวดวยกัน หลังจาก ไดคุยกันก็เลยเกิดความมั่นใจในตัวคนที่นำมาสู ระบบ Mac ก็เลยใช Mac เรือ่ ยมาจนถึงทุกวัน นี้ ซึง่ จริงๆ แลวอยากใหหลายๆ คนไดเจอ ได พูดคุยแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับแนวความคิดในการ สรางสรรค อีกอยางเด็กบานเราไดแตเลียน แบบเขา อยากจะให ไดลองเรียนกับคนที่เปน “พอมด” ตัวจริงดูบา ง ดีกวากินนำ ใตศอกคน อืน่ บางคนคิดวาคนอายุมากไมสนั ทัดเรือ่ งของ คอมพิวเตอร เด็กก็เลยรูส กึ วาตัวเองฉลาด แต ขาดการคิดเชิงสรางสรรค” สวนตัวแลว ผมเองตื่นเตนกับเรื่องที่ฝรั่งนำความคิดสรางสรรคของเรา ไปใช อยางเรื่อง “ชัตเตอร” ที่ฝรั่งขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทำ คือฝรั่งมาเอา หนังไทยไปทำ อยางนี้มันนาตื่นเตนมาก เพราะรูสึกวา ในประเทศที่มี กระบวนการคิดสรางสรรคสูงกวาเรา ทำไมเขาตองเลียนแบบเรา แสดงวาเราตองทำอะไรถูกบางบางอยาง ซึ่งมุมแบบนี้อยากใหเกิดกับ เด็กไทยเยอะๆ ที่พูดแบบนี้ไมไดหมายความวาเด็กไทยไมเกง แตระบบตางๆที่มีมา อยางชานานมันไมคอยกระตุนหรือจุดประกายความคิดสรางสรรคเทา ไหร อยางคำวา “เชื้อไมทิ้งแถว” บานเราคือคำเชิงบวก แตอีก หลายๆประเทศคำนี้ใหความหมายในเชิงลบเพราะเขาคิดวาจะทำ อยางไรใหสามารถโตไดดวยตนเอง ไมไดอยูใตรมเงาของพอแม แต

80

ความรักระหวางพอกับแมนั่นคืออีกสวนหนึ่ง แตบานเรา ความรัก ความกตั ญ ู และการพั ฒ นาตนเองมั น ถู ก หลอมรวมกั น เป น เรื่ อ ง เดียวกัน ทำใหเกิดคำวา “เชื้อไมทิ้งแถว” พอเปนตำรวจ ลูกก็เปน ตำรวจ ซึ่งบางสังคมเขามองวาแบบนี้มันหวยแตก แตทั้งหมดนี้ไมไดมี เรื่องของผิดหรือถูก แตมันคือเรื่องของสิ่งที่กำลังเปนไป Mac คือสันดานของคน “อเมริกนั ”

จักรภพ เลาตอวา Mac จะมีประโยชนมากนอยแคไหนอยูที่ตัวผูใช ซึ่ง จริงๆ แลว Mac ในตางประเทศไดรับความนิยมสูงมาก โดยเฉพาะใน อเมริกา เพราะมันเขากับความเปนตัวตนที่แทจริงของบานเขา คน อเมริกันหนีการเผด็จการมาตลอดชีวิตในประวัติศาสตร อเมริกาตั้ง ประเทศขึ้นมาเพราะหนีจากอังกฤษ เขาไมชอบกรอบ ก็เลยมีการ ประกาศอิสระภาพ แลวมันก็เกิดสิ่งที่อธิบายไมไดขึ้นมา เขาก็เรียกมัน วาสิ่งใหม อะไรก็ไดที่ไมเหมือนอังกฤษ แลวก็ตามมาดวยคำวาอิสระ ภาพ เสรีภาพ พอทุกคนมีอิสระ ก็มีการพูดถึงเรื่องสิทธิ คืออยากจะทำ อะไรก็ไดตามใจ ตราบใดที่ไมมีการละเมิดสิทธิคนอื่น นี่คือความหมาย ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรูปแบบนี้มันเหมือนกับ Mac มาก Steve Jobs เปนคนที่เขาขายของคำวา All-American Boy คือเปนเด็ก อเมริกันพันธุแท คือพวกนี้เขาจะมีหลักการอยู เชน อยากจะออกจาก


beyerdynamic

FEEL THE ENERGY OF SOUND

High End Headphones - made in Germany

หูฟงระดับตำนาน ผลิตจากการประกอบดวยความปราณีตจากฝมือแรงงานคน และทำในประเทศเยอรมันนี

DT770

เปนหูฟงที่ ไดรับออกแบบใหผสมผสานกลมกลืน กับการใชงานไดอยางสมบูรณ ใหเสียงไดอยาง เปนธรรมชาติ และใหเสียงทุมไดอยางหนักแนนและ เปนหูฟงแบบปด ชวยปองกันเสียงรบกวนจาก ภายนอกไดอยางดี

DT 880

หูฟงระดับตำนานที่ ไดรับการกลาวขาน สามารถเก็บรายละเอียดของเสียงใน ความถี่ยานต่ำที่สุดจนถึงความถี่ยานสูง ที่สุดไดอยางสมบูรณ

DT 990

DTX 50

หูฟงแบบเปด รุน TOP เนนคุณภาพเสียง และวัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพสูง เปนหูฟงที่เบาที่สุดเมื่อเทียบกับหูฟงใน ระดับเดียวกัน

หูฟงแบบ in-ear ที่ ใหเสียงไดสุดยอด ในทุกยานความถี่ โดยเฉพาะเสียงทุม ซึ่งหาไดยากในหูฟงแบบ In-ear ทั่วไป

DTX 35

FX 1

หูฟงชนิดคลองศีรษะที่ ใหพลังเสียง เกินตัวทนทานเหมาะกับการใชงานกับ เครื่องเลนขนาดเล็กชนิดพกพา

หูฟงขนาดเล็กน้ำหนักเบา เสียงดี มี ใหเลือก 6 สี (ดำ,ฟา,เขียว,มวง,สม และขาว)

หสน.วิชัยพานิช

beyerdynamic

573/2 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2559-0956-8 โทรสาร 0-2559-0959 Hotline 081-632-3258 E-mail : victorco@truemail.co.th


บานตลอดเวลา พออายุ 18 ป ตองยืนดวยตัวเอง อยากจะบินออก จากรัง ชอบกีฬา อยากจะร่ำรวย เปนที่มาของสำนวนอเมริกันที่วา Study Hard, Work Hard, Play Hard คือเวลาทำอะไรเขาทำสุด จริงๆ แลวคนอเมริกันไมไดฉลาดกวาคนไทย แตมันสุดกวาคนไทย ซึ่งหากใครดูหนังอเมริกันจะเห็น แมวาตัวละครจะถูกยิงจนเลือด กระฉูด หรือถูกกระทืบจนแทบคลาน แตเขาจะบอกวา I’m Allright เพราะวัฒนธรรมของเขาเนนใหชวยตัวเอง อยาขอความชวยเหลือจาก คนอื่น สังคมเขาเปนสังคมที่ชื่นชอบในชัยชนะอยางรุนแรง ทุกคนก็ เลยพยายามที่จะชนะ บานเรามันไมมีแรงกดดันอะไรแบบนี้ที่จะทำใหเราลุกออกจากเตียง ขึ้นมาแลวลงมือทำอะไรสักอยางหนึ่ง ที่แมแตเรื่องเล็กที่สุดก็ตองมี ความหมาย ความสรางสรรคมันเกิดจากการบากวาคนอื่น ถาไมลำ กวาคนอื่นมันคงจะไมเกิดขึ้น แตตองบาจริงๆ หลุดจริงๆ ทำอะไรไม เหมือนใครเลย เพราะประเทศจะไดประโยชนจากคนแบบนี้ แตหาคน แบบนี้ในบานเราไดนอย เพราะสังคมไมอนุญาติใหเปน ไลฟสไตล ในวันนี้ กับอดีต

ถาเมื่อ 3 เดือนที่แลวก็เปนรัฐมนตรีประมาณ 70 เปอรเซ็นต อีก 30 เปอรเซ็นตคือเปนบา ตามใจคนอื่น 60 เปอรเซ็นต ตามใจตัวเอง 40 เปอรเซ็นต มาวันนี้ก็มีเวลาสวนตัวมากขึ้น เรื่องในอนาคตยังไมรู วัน

82

นี้ก็ใชชีวิตอยูกับ หนัง และหนังสือ สวนตัวก็เก็บหนังสือเปนของ สะสมอยูแลว มีอยูราวๆ 4 หมื่นเลมนาจะได หนังประมาณ 2-3 พัน เรื่องจริงๆ ก็ไปดูหนังทุกคืน ลาสุดเพิ่งไปดู กังฟูแพนดา คือจริงๆ แลวชอบอะไรที่มันสามารถเก็บจินตนาการเอาไวเชยชมได มันทำให เรามีความสุข

“อยากใหทกุ คนใชชวี ติ ใหสดุ ๆ เมือ่ ไหรทเี่ จอเหว ใหกระโดดลงไปเลย แลวคอยงอกปกออกมา ทีหลัง อยาไปรอใหมีปกงอกออกมากอนแลว คอยลงเหว มันหวย เชย แลวจะแกซะกอน ถา สมมุตงิ อกปกไมทนั ก็ตายซะ จะอยูต อ ไปทำไมใน ชีวติ กับเวลาทีเ่ หลืออยู แตถา งอกปกทันจะกลาย เปนคนพิเศษทันที สำหรับผมมันคุมกวาที่จะมี ชีวติ แบบนัน้ ” สำหรับแนวคิดที่สุดโตงแบบนี้ หากใครเห็นวาเหมาะสมกับตัวเองและ จะนำไปใชก็ไมวากัน ใครชอบไมชอบถือเปนอีกเรื่องหนึ่ง อยางไร ก็ตามการมีแนวคิดเชนนี้กับตัวเอง อาจเปนสิ่งที่บีบบังคับ กระตุน และผลักดันใหเราเกิดอะไรบางอยางที่สามารถใชกบั คำวา “บา” ได อยางเต็มขั้น เหมือนที่ครั้งหนึ่งผูชายชื่อ Steve Jobs เคยทำกับ Apple 1 ในป 1976


/9!!=M @2:):+ @G 9"

E-8D#-=L*!GGĊ Mac HĊE-Ċ/ =ĉ

F + :+9@+92:)@+=

'Apple 'Apple Authorized Authorized Partner Partner do do not not support support music, music, movie movie and and software software.piracy.' piracy'


Mac NEO/มงคล

Music

ผอบนาง

Vocal Recording อัดรองในหองนอน Mac Music ตอนนี้มีชื่อตอนคอนขางลอแหลม แตจริงๆแลวพยายามหลีกเลี่ยงคำวา อัดเสียงรองในหองนอน อันจะทำใหพากันคิดไป ถึงเรื่องอื่นกันใหญ ซึ่งอันที่จริงแลวผูที่ติดตามเรื่องราวของการทำเพลงในหองนอนก็จะเปนที่ทราบกันวา เราจะมาพูดถึงการอัดเสียง รอง(เพลง) ของนักรองกันใน Bedroom หรือหองนอนของเรานั่นเอง

ทาวความถึงตอนกอนๆ ที่ผมเลาถึงเรื่องการอัดเสียงกีตารผาน ระบบปดที่สามารถตอกีตารเขาไปในระบบอัดเสียงของเครื่อง Mac โดย ผาน Audio Interface นั้น ก็จะชวยใหไมมีเสียงจากระบบอัดออกมา รบกวนคนภายนอก และเสียงภายนอก ก็ไมสามารถรบกวนระบบอัดได เชนกัน แตสำหรับการอัดรองแลว มันเปนเรื่องยากมากกวาการอัดเครื่อง มือชนิดอื่น แมเราจะพยายามยังไงก็จะไมไดคุณภาพการอัดเทากับ สตูดิโอแนนอน ดังนั้นก็ตองดู Scale ของงานวา เหมาะสมกันไหม มีงบ เทาไร ถาเปนงาน Master สำหรับออกอัลบั้ม ก็คงไดแคอัดรอง Guide เพื่อใชอัดจริงไดในหอง Studio แตถาเปนงานระดับตางจังหวัด Spot วิทยุราคา 500 บาท คงตองหันมาลองวิธีที่จะชวยลดคาใชจาย หรือการ ทำเดโมของวงดนตรี ก็สามารถติดตามกันไดเลยครับ การอัดเสียงรองในสตูดิโอ การอัดรองนั้นถาทำกันในสตูดิโอแลวจะตองซีเรียสมาก เพราะจะ ตองมีการแยกหองระหวางหองรองกับ Control Room เพื่อปองกันการ รบกวนกัน ของเสี ย งทั้ง สองห อ ง และใช ไ มค ที่ มี ค วามไวสู ง อย า งเช น Condenser ไมคเพื่อใหไดเสียงที่ครบทุกยานความถี่และควบคุมคุณภาพ การรองโดย Vocal Director(ผูคุมการรอง) ซึ่งอาจจะเปน Producer

84

เองหรือถา Sound Engineer คุมรองไดก็จะดีมาก ชวยลดขั้นตอนการ ทำงานลงไปได ดังนั้นมาตรฐานการรองของนักรองแตละคนไมเทากันทำใหเวลที่ใชในการ ทำงานแตกตางกัน Producer ตองควบคุมระหวางคุณภาพและเวลาใหได ถาไมไดก็คงตองใชเทคนิค “สวยดวยแพทย” ที่เราไดเรียนรูกันในคราว กอนครับ เนื่องจากนักรองบางคนในปจจุบัน “เข็น” ไมขึ้นจริงๆ ถาเปน สมัยกอนที่ไมสามารถแกไขเสียงรองได ตองเทคใหมอยางเดียวจนกวาจะ รองได และรองผานนัน้ อาจจะตองใชเวลามากกวา 1 วันในการรองเพลงๆ เดียวก็ได ซึ่งในปจจุบัน ปญหาตางๆ ก็ไดหมดไป (หรือนอยลง) โดยมีการ ใช Software แกไขเสียงรองเชน รองหนัก,เบา,ยาว,สั้น แกไดหมด และที่ สำคัญแกไข Pitch ใหรองตรงคียไดดวย นั่นหมายความวา นักรองขอ เพียงพก “อารมณ” มาก็พอ เพราะเนื่องจาก Software นั้นไมสามารถ แกไขเรื่องของอารมณไดนั่นเอง อยางเชนคำวา “รัก” นั้น โนตหรือเมโลดี้ เดียวกัน แตออกเสียงคนละอารมณกัน ก็จะไดความรูสึกที่แตกตาง กันครับ


เครื่องมือที่ ใชอัด ปจจุบันเครื่อง Mac ที่เปน Mac Intel แมแต MacBook ก็ สามารถใชอัดรองไดแลวครับ สวนพวก PowerMac G4, G5 รุนเกาก็ยัง ไหว ไมไดใช CPU เปลืองอะไรมากมาย ที่สำคัญก็คือ Audio Interface จะตองมีคุณภาพที่ดี มี Pre Mic ดวย เพราะเราจะตอไมคเขา Audio Interface โดยตรง ซึ่งถาไมมี Pre Mic แลว จะทำใหเสียงที่ไดนั้น เบามาก

Pop Filter คื อ ตั ว ป อ งกั น เสียงพูด หรือเสียงรอง ที่ใชการกระแทกเสียง เชน ตัว “ถ”, ”พ” เปนตน จะทำใหเกิด เสี ย งทีี่ เ รี ย กว า Pop Sound ซึ่ ง อาจจะใช วิ ธี เ อี ย งหน า หนี ก็ ไ ด แตการเปลงเสียงรอง ตรงไปยังไมคจะใหผลที่ ดี ก ว า และเราจะใช Pop Filter ปองกันไวแทน ถาหาไมได ก็ใช “สะดึง” ขึงผาแบบเดียวกับถุงนองก็ไดครับ แตจะยึดกับขาไมคยังไง ก็ลองดัดแปลงดูเอาเอง หรือถาไมอยากยุงยากก็ไปซื้อเอาก็ไดครับ ไม แพงเทาไมคหรอก

Microphone ถาอัดในหองอัดแลว การใช Condenser Mic จะเปนสิ่งที่ดีครับ แตเมื่อนำมาใชในหองนอนแลว เราจะเจอกับสภาพแวดลอมที่ควบคุม ยากเชน เสียง แอรเสียงหมาเหา เสียงรถราภายนอก เสียงขางบาน ทะเลาะกัน หรือเแมแตเสียงการคลิ๊กเมาส หรือคียบอรดก็จะเขาหมด อยาลืมวาระบบอัด คนอัด และนักรองไมไดแยกหองกันอยูเหมือนอยาง ในสตูดิโอ

Stand Note ตัวนี้เอาไววางเนื้อรองครับถาถือไวจะเกิดเสียงกร็อบแกร็บ ของ กระดาษทำใหรบกวนการอัดเสียง แตถานักรองทำการบานมาดีๆ จำเนื้อ รองได ก็ไมตองใชก็ไดครับ แต สวนใหญแลว พวกงานดวน โทร ตามนักรองมาเดี๋ยวนั้นเลยก็จะ ไมมีเวลาจำเนื้อรองหรอกครับ

ดังนั้น เราจำเปน จะตองเลือกใชอุปการณ ที่เหมาะสมกับสถานที่ ก็ คือ Microphone แบบ Dynamic ซึ่ ง จะมี ทิศทางการรับเสียงดาน หนา และมีความไวต่ำ กวาแบบ Condenser ก็ จ ะ ท ำ ใ ห ล ด เ สี ย ง รบกวนภายนอกไดแลก กั บ คุ ณ ภาพของเสี ย งที่ ดอยกวา

อยาเพิ่งขำนะครับ ผม เคยอัดทามกลางเสียงแอรยุค โบราณมาแลว เสียงแอรดัง มาก แมจะใชไมค Dynamic ก็ แ ล ว เสี ย งก็ ยั ง กวนอยู จน สุดทายก็ตอง ปดแอร ดอง ปดหองดวย เพื่อปองกันเสียง ภายนอก คราวนี้มันก็จะรอน ครับ คนอัดก็รอน คนรองก็ รอน ตองพักเบรคเปนระยะๆ แลวเปดแอร ขอย้ำวา เย็นๆ นะครับ

ดังนั้นเสียงของนักรองที่ผานออกมาจาก Studio แลว รับรองวา รองเกงกันทุกคน ตรงคียเปะๆ ได โดยที่บางครั้งอาจจะรองเพลงไมได เรื่องเลยก็ได สวนการรองสดก็ถาฝกรองไมทันจริงๆ ก็คงตอง “ลิปซิ้งก” เอานั่นเองครับ แตก็นาเห็นใจสำหรับนักรองที่ไมใชแบบมืออาชีพ การที่ ตองรองเพลงที่ไมเคยไดยินมากอน ไมคุนหู แตงขึ้นมาใหมนั้น รองยาก เชนกันครับ ดังนั้น Producer หรือ Vocal Director ก็จะขอเพียงอารมณ ใหไดก็พอ ที่เหลือก็ใชการ Edit เอา ซึ่งก็เปนภาระที่เอาไปทำที่บานก็ได ไมตองเปลืิองเวลาสตูดิโอ

85


Headphone ต อ งมี ทั้ ง คนอั ด และคน ร อ งนะครั บ เพราะถ า อั ด ใน สตูดิโอ คนอัดจะไดยินเสียงจาก ลำโพงมอนิเตอร แตคราวนี้ ตอง ฟงจากเสียงรองจริงๆ และเสียง เพลง ทอนเพลงตางๆ ตองฟง จาก Headphone แทน ซึ่งหูฟง สำหรั บ นั ก ร อ งก็ อ าจจะไม ต อ ง เริ่ดมากก็ได เอาแคพอฟงรูเรื่อง ที่สำคัญคือ ฟงขางหนึ่ง เอาออก ขางหนึ่ง ทั้งสองคนครับ เพื่อรับ ฟ ง เสี ย งจริ ง และเสี ย งเพลงไป พรอมๆ กัน

Pitch ไมถูกคีย รองเบา ดังไปในบางคำ หรือความสั้นยาวไมตรงกับ โจทย หรือการโหนและเอื้อนเสียงไมนิ่มนวล สิ่งเหลานี้สามารถแกไขได ด ว ยกระบวนการ Edit เสี ย งร อ ง ที่ เ ป น ที่ นิ ย มก็ คื อ Ceremony Melodyne ซึ่งเปน Software Edit เสียงที่ตรงไปตรงมา มีการทำงานได หลายแทร็คและสามารถ Detect เสียงรองไดวาแตละคำเปนโนตอะไร ตรงหรือไม สิ่งเหลานี้ชวยใหลดเวลาการทำงานของสตูดิโอลงไปมากและ เราก็สามารถทำไดหลังจากที่นักรองกลับไปแลวซึ่งก็ไดเอาแฟนกลับไป ดวยพรอมเสียงบนนินทาตามหลังของคนอัด

แฟนไมตองเอามา อันนี้สำคัญมากครับ ถานักรองหญิง ชายผูเปนแฟนอาจจะไมเทา ไหร แตถานักรองชาย หญิงผูเปนแฟนก็อาจจะไมสบอารมณหรืออาการที่ วา ไมเสร็จซักที งวงแลว กลายเปนการสรางความกดดันใหกับคนทำงาน ทั้งคนอัด และคนรองครับ สวนถารายใด ไดแบบหาน้ำหาขาวใหกินนี่ก็ จะเปนบุญของนักรองและเพื่อนรวมงานครับ แตเพื่อความปลอดภัยแลว อยาเอามาดีกวาครับ รอให Final ที่หองอัดคอยมาทีเดียวเลยดีกวา

สวนการ Stock tack ก็ยังตองทำอยูเชนเดิมครับ คือในแตละทอน เพลงก็ควรจะ Stock ไวเลือกหลายๆแบบ เอาแบบรองถูกตอง อารมณได Pitch ถูกตองใกลเคียงที่สุด และเอาหลายๆ เทค ซึ่งจะตัด เจาะ หรือ สวยดวยแพทยโดยวิธีเดียวกันกับการอัดกีตารจนเปนที่ชอบใจ แลวก็จะ ไดเสนรอง 1 เสนซึ่งจะเปนวัตถุดิบที่จะนำไปใชในกระบวนการตอไป

Vocal Harmony คือการทำเสียงประสาน หรือที่เราชอบเรียกกันวา คอรัส หรือคน รองประสานเสียง ซึ่งจริงๆ แลวตองอัดใหมดวยคนที่รองคอรัสเกงๆ หรือ ตัว Producer เองนั่นแหละอัดเอง ในที่นี้ดวยคุณภาพระดับ Demo นั้น การจางคนรองคอรัสคงไมเอาแน ครั้นจะเอานักรองมารอง ก็ขนาดรอง ปกติมันยังรองเพี้ยนเลย จะรองคอรัสไดยังไง ทาง Melodyne ก็เลย ทำใหความสามารถในการแกไขเสียงรองนั้น สามารถเพิ่มเสียงปรกติที่ รองแลวแกไข Pitch ใหอยูในคูประสานเพื่อสรางเสียงคอรัสจากเสียงหลัก ของเสนรองเดียวได หมายความวา เราไมตองตามนักรองมารองคอรัส ใหม เพียงแต Double แทร็คและเลือกชวงที่ตองการไวแกไข Pitch ให ตรงกับที่เรียบเรียงไว ก็จะทำใหไดเสนประสานกลับมา และสามารถ ประสานเสียงไดมากกวา 1 แทร็คดวย

Vocal Editing การ Edit รองมักจะเกิดขึ้นเมื่อนักรอง รองผิดพลาดเล็กนอยเชน

คราวหน า เราจะมาต อ กั น ในเรื่ อ งของการแก ไ ขเสี ย งร อ งที่ สนุกสนาน และทดลองการทำเสียงประสานไดจากเสนรองกันครับ

Software Logic Pro สวนของ Software การเตรียม Track และการ Setup Sound นั้น เหมือนกันกับการอัดกีตารครับ เพียงแตวาไมตองมี Effect Plug-in เยอะ แยะแบบกีตารก็ได อาจจะใสแค Compressor หรือ Reverb เล็กนอย เพื่อใหนักรองรองงายมากขึ้นเนื่องจาก Compressor จะชวยใหไมตอง เปลงเสียงดังเกินความจำเปน

86


Mac Hardware NEO/มงคล ผอบนาง

Time Capsule

เมื่อตองยอนเวลา หาไฟลที่หายไป ในชวงแรกที่ Mac OS X Leopard ออกมานั้น ไดมีความสามารถใหมที่ ใช ในการ Backup ละ Restore ออกมาโดยใชชื่อวา Time Machine โดยแรกๆ ก็คิดวานาจะเปนระบบ Backup หรือ Sync ไฟลแบบธรรมดา แถมยังตองตอ Haddisk แยกตางหากเปน External Drive อีกดวย ทำให หลายๆคนก็ เ ลยพลาดโอกาสที่ จ ะได ท ดลองใช งาน หรื อ ขาดความเข า ใจในการทำงานของ Time Machine ไป แมแตบางทานอาจจะเคย Backup ขอมูลผาน Time Machine มาแลว แตก็ ไมเคย Restore ขอมูลกลับมาเลยก็มี และดวยความที่อยากใหระบบนี้เปนสิ่งที่ดีตอการใชงานของ Mac user รุนใหมๆ Apple จึงไดออก Hardware ที่ชื่อวา Time Capsule มาเพื่อตอบสนองการใชงานแบบ เดียวกับ Time Machine แตทำงานผานระบบไรสาย หรือ Airport ได วันนี้เราจะไปดูกันวา เทคโนโลยี นี้ ทำงานอยางไร และเหมาะกับการใชงานของคุณหรือไม

ถ า หากยั ง จำกั น ได ผมเคยได เ ขี ย นบทความเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ Harddisk ในตอนแรกๆ วา ปจจุบันปญหาของ Hardisk ขนาดใหญที่ผลิต จำนวนมากๆ ทำใหคุณภาพ หรืออัตราการเสียหายของ Hardisk สูงขึ้นไป ดวย และระบบ Raid ก็สามารถชวยเหลือหรือแกไขปญหานี้ไปได แตวาใน ความเปนจริงแลว การลงทุนระบบ Raid สามารถเกิดไดในระดับ work station หรือผูที่มีความรูทางดาน Hardware ทำใหผูใช Mac ที่เปนผูใช ทั่วๆ ไปอาจจะไมสามารถหาระบบเหลานั้นมาใชงานไดงายๆ อยางมากก็ Write Backup ใส CD ไว ปองกันความเสียหายหากวันใดวันหนึ่ง hardisk เกิดเสียขึ้นมา สวนถาเปน User ระดับสูงๆ หนอยก็อาจจะพก Hardisk แบบ พกพาแลวจัดการ Backup ดวยตัวเองเลย ทำใหมีการสำรองขอมูลอยูอยาง สม่ำเสมอ แกปญหาไดในระดับหนึ่ง ซึ่งถาทำทุกๆ วันก็อาจจะเบื่อได เหมือนกัน และตองพบกับปญหาใหมก็คือ ความเกาใหมของไฟล เชนไฟล เดียวกันนี้ จะตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงไดดวย ไมใชเพียง Backup Copy เพียงอยางเดียว และปญหาสุดทายคือ เครื่องที่จะตองการ Backup ขอมูล นั้น มีอยูหลายเครื่อง เชน มี iMac 1 เครื่อง, MacBook 1 เครื่อง จะทำ อยางไรใหสะดวกที่สุด จะใช External Drive มาตอเพื่องทำการ Backup กับ Time Machine ก็ลองนึกภาพตองถอดเขาถอดออกเสียบไปมาทุกวันคง นาเบื่อแย และคงไมเหมาะสมกับ End user เทาไรนัก Time Capsule คือคำตอบ

Time Capsule คือระบบ Backup/Restore ขอมูลเชนเดียวกัน

กับ Time Machine แตวาทำงานในแบบไรสาย หรือมีสายโดยผานสาย Lan ทำใหเราไมตองถอดเขาถอดออกอีกตอไปเชนถาคุณตอกับ MacPro ก็ สามารถตอผานสาย Lan ไดเลย และกลุมที่เปน Wireless เชน MacBook/ MacBook Pro/MacBook Air หรือ iMac ก็สามารถตอใชงานผาน Airport ไดเชนกัน และพรอมๆ กัน Internet Sharing

Time Capsule ยังสามารถทำหนาที่เปน Airport Base Station ไดดวยในตัวครับ และทำการ Share Internet หรือ Printer ไดเชนเดียวกัน กับ Airport Base ธรรมดา เรียกไดวา มันก็คือ Airport Base Station ที่มี hardisk อยูในตัวนั่นเอง นอกจากนั้น การควบคุม หรือ Manage ตัว Time Capsule ก็ ยังใชรวมกับ Airport Utilities เชนเดียวกันกับ Airport Base Station ทำให คนที่เคยใชงาน Airport Base อยูแลวก็สามารถเรียนรูการใชงานไดทันที File Sharing

นอกจากการใช ง านในลั ก ษณะ Disk Backup โดย Time Machine แลว Time Capsule ยังสามารถ Share File ไดดวย โดยการ กำหนด Password ในการใชงาน ทำใหทั้ง Windows และ Mac สามารถ Share File กันไดโดยผานตัว Time Capsule แต Windows ไมสามารถใช งานโหมด Time Capsule เพื่อ Backup ไดนะครับ ใชงานไดเฉพาะ File Sharing อยางเดียว

87


รูปรางลักษณะ

ถามองจากภายนอกแลว เราอาจจะแยกไมออกระหวาง Time Capsule กับ Airport Base Station เลยทีเดียว ซึ่งดานหนาก็จะมีเพียงไฟ บอกสถานะ สวนดานหลังก็จะเปน Port ตางๆ เชน ปลั๊กไฟ USB Printer Port และ Lan Port ที่มีมาให 3 Port ก็สามารถทำหนาที่เปน Network Switch ไดในตัว

Bar ถาเปน Windows อาจจะตอง Set Work Group ใหเหมือนกันกอน ไม งั้นจะหากันเจอยากครับ

Time Capsule ถูกมองเหมือนเปน Airport Base และ File Sharing การ Setup Time Machine การติดตั้ง

การติดตั้งของ Time Capsule ทำผาน Airport Utilities ครับ มี อยูดวยกัน 2 สวนก็คือสวนที่เปน Airport Base และสวนที่เปน Time Machine สวนที่เปน Airport Base นั้นก็ไมมีอะไรมาก สามารถ Setup ไดเหมือนกับ Airport Base เลย ซึ่ง Mac OS X ก็จะมองเห็น Time Capsule ตัวนี้เปน Airport Base ตัวนึงในระบบนั่นเอง หลักๆ ที่ตอ ง Set ก็คือ Password key สำหรับผูใชงาน Wifi แลวก็การ Share Internet ซึ่ง ปกติแลวถาระบบเรามี ADSL Router อยูแลวที่ตอผานสาย Lan ก็ใหตอเขา กับชอง WAN ไดเลย สวนการ Setup สำหรับ Time Capsule Backup ก็จะมีการ Set Password สำหรับใชงาน Time Capsule ซึ่งจะเปน Password คนละตัว กับ ที่ใชงาน Airport เนื่องจากคนที่ใชงาน Wifi บางคนอาจจะไมมีสิทธิ์ใช งาน Time Capsule ก็ได อันนี้ตองไมงงนะครับ และสวนการใชงาน Disk ก็ ใหตั้งชื่อไดเชนกัน ดังนั้น เวลาเรา Browse หาใน Network ก็ลองดูตามชื่อ นะครับ สวนใหญ Mac จะไมคอยมีปญหา มองเห็นกันแนนอนจาก Side

88

การ Set Time Machine นั้นทำไดงายมากครับ เชนเดียวกับ Set Time Machine ที่เปน Hardisk External โดยเมื่อเราเลือก Drive ที่จะ ใชในการ Backup ก็จะมองเห็น Time Capsule ที่ Set ไวไดโดยอัตโนมัติ จากนั้น Time Machine จะนับถอยหลังเพื่อเริ่มทำการ Backup ในครั้งแรก นั้น การ Backup จะใชเวลานานเนื่องจากเปน Full Backup ซึ่งอยาไป ขัดจังหวะการ Backup นี้ มิฉะนั้นแลวอาจจะตองเริ่มกันใหม หลังจะ Backup ครั้ ง แรกแล ว ครั้ ง ต อ ไปก็ จ ะ Backup เฉพาะไฟล ที่ มี ก าร เปลี่ยนแปลงครับ ทำใหใชเวลาสั้นลง

เลือก Time Capsule ที่ตองการใชเปน Backup


ที่อยูบน iPhoto เพื่อหารูปภาพที่ถูกลบไปแลวสามารถดึงกลับมาไดเชนกัน และสามารถใชไดกับโปรแกรมอื่นๆ เชน Mail การ Restore System

เริ่มการ Backup ขอมูล

หลังจากนั้น เราก็ไมตองไป setup อะไรเพิ่มเติมแลวครับ เมื่อ ไหรที่เราเขามาในระบบ Wifi ของเรา และถึงเวลา Backup ตัว Time Machine ก็จะทำการ Backup โดยอัตโนมัติครับ ทำใหเราไมตองมานั่งทำ เปนกิจวัตรแตอยางใด

คำถามตอมาก็คือ Time Machine นั้นจะทำงานก็ตอเมื่อ Mac OSX นั้น ทำงานปกติ หรือ hardisk ไมเสีย แตถาเกิดเหตุการณไมคาดฝน เชน Hardisk หลักเสีย Boot ไมขึ้น หรือ System รวน เราสามารถ Format(Erase) หรือเปลี่ยน Hardisk และติดตั้ง Mac OS X ใหมแบบ Fresh Install ได โดยในขั้นตอนสุดทายของการติดตั้ง Mac OS X เราจะ สามารถ Migrate System เดิมได โดยสั่งให Mac OS X ดึง User,Library และ Application เกาที่ Backup ไวใน Time Machine ไดครบทุกอยาง เลยทีเดียว ไมวาจะเปน Files,Desktop,Documents,Photo,Music ตางๆ ก็ จะกลับมาหมด ทำใหไมตองหวงเรื่องการพังของ Hardisk อีกตอไป

การ Restore ขอมูล

การ Restore ขอมูลของ Time Machine ก็สามารถเขาถึงได โดยโปรแกรม Time Machine เองที่อยูใกลๆ กับ System Preference ก็ จะไดหนาตางอวกาศออกมาและยอนกลับไปดูขอมูลของวันเวลากอนหนานี้ ได เชนไฟลที่เคยลบไปแลว หรือแมแตไฟลที่ถูกเขียนทับ ก็จะสามารถ ก็อปปออกมาใชงานไดถาทำงานอยูกับ Finder ซึ่งถาเราเปดโปรแกรม iPhoto อยูแลวกดเรียก Time Machine ตัว Time Machine ก็จะยอนภาพ

สงทาย

นั่นก็เปนทางออกของผูใชงาน Mac ในระดับ End User ที่ ตองการความเรียบงายในการใชงาน และตองการความปลอดภัยในเวลา เดียวกัน หากวามันคุมตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับขอมูลของคุณใน อนาคตแลว ลองเทียบราคาของ Time Capsule ดู ลองนึกถาพวา ถา ขอมูลในเครื่องของคุณมันหายวับไปทันที จะเสียหายเทาไหร ถาเครื่องของ คุณไวดูหนังฟงเพลงแลวก็คงไมคุม แตถามันมีมูลคามากและตองฝากชีวิต ไวไดวยแลว นับวา Time Capsule เปนคำตอบที่ดีเลยทีเดียว เรียกใชงาน Time Machine

89


By : สีฝุน

All in One

Desktop Computer ครั้งสำคัญ

ถาทานผูอานเบื่อกับ Design พื้นๆ สไตลเครื่องประกอบ ตามพันธทิพยแลวละก็...เอะหรือวาคุณหนึ่งภาพความตางไม ออก...เอางี้ หากคุณยังจำภาพนี้ ได (ภาพเปรียบเทียบเครื่อง iMac กับ Dell) คุณคงเขาใจถึงจิตวิญญาณ และศาสตรแหง Apple กับการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอรที่หมดจดและครบครัน นึกออกแลวใชมาาา?

อย า งหาที่ สุ ด ไม ไ ด ด ว ยคุ ณ ภาพการออกแบบ รู ป ลั ก ษณ ประกอบจนความสามารถรอบดานของเจา Mac OSX แตดู เหมือนวาโลกทางฝง computer Desktop ดำเนินตามกลยุทธ งานออกแบบ ดานครบวงจร แบบเดียวกับที่ iMac ทำ เริ่มที่ Sony Vaio L Dell XPS one และ HP touch Smart PC ที่วา กันวา ทุกตัวเปนวาที่ iMac Killer กันเลยทีเดียว จริงๆ ยังมี อี ก สองเจ า นะครั บ แต เ อารุ น ที่ มี ม าขายในไทยก อ นละกั น นะครับ ผูที่จะสามารถเปน iMac Killer ได จำเปนตอง

แต...ทวา ดูเหมือนกับ โลกแหงความจริงในทุกวันนี้อะไรๆ ก็สามารถ ดูพลิกผันสลับกันได ไมวาจะปรากฏการณ อยากแข็งกลับออน... สถานการณราคาทอง และน้ำมันผันผวนขึ้นสุด ปจจุบันไตลงมาซะ งั้น!! กลับมาในเรื่องของการออกแบบคอมพิวเตอรสักเครื่อง ที่ผาน มาดูเหมือนงาน Industrial Design จะอุดมไปดวยบัญญัติ แหง การนำวัสดุใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และถูกดูดีมีราคาแตถึง กระนั้น ใครๆ ตางชื่นชมนิยมชมชอบการออกแบบของเจา iMac

90

Design ดีหมดจด ไมยุงยาก ไมวุนวาย วัสดุตองสะทอนความมีรสนิยม ทันสมัยแตกตาง ตนทุน ต่ำ สามารถนำกลับมาใชใหมได ตองผนวกความเปน Home entertainment ครบวงจร ดู หนังฟงเพลง ทองอินเทอรเน็ต สนุกไปกับเกมสแรงๆ เพื่อเขา Concept All-in-One Desktop Computer มากกวา แควางไวบนโตะทำงาน วางมันไปทุกๆ Space ของคุณ เลยย!!


ผู ท า ชิ งจากแดนปลา ดิบ VAIO L+JS+ RT series

Vaio นี้ ถื อ ได ว า เป น Brand ที่ Sony ภาคภูมิ ใจมากๆ และเปนอะไร ที่ เจา PC NoteBook อ อ ก อ า ก า ร อ ะ ไ ร ที่ สามารถเชิ ด หน า ชู ต า ลำดั บ แถวหน า ทั้ ง รู ป ลั ก ษณ งานออกแบบ ประสิทธิภาพของเครื่อง รวมทั้ ง คุ ณ ภาพการผลิ ต ไปจนถึ ง ความ สามารถทางวิ ศ วกรรมวั ส ดุ ร ะดั บ สู ง โดย สังเกตไดถึง Poll หลายๆ สำนักตางยกให Vaio เปน Notebook ในดวงใจที่อยากมีไว พกเปนบารมี ถึงแมยอดขายที่แทจริงจะไป ตกอยูที่ Acer ก็ตาม แตปฏิเสธไมไดถึง ความนาพกพาจริงนะครับ สีฝุนเองก็ไดมี โอกาสเปนเจาของ Vaio รุนหนึ่งเชนกัน ยั ง รู สึ ก ว า ยั ง อยากมี เ ก็ บ ไว เ ขี ย น โปรแกรม พวก .net อยูเลย แตที่เราจะ พูดวันนี้ มันเรื่อง iMac Killer นี้ครับ ดังนั้นตองยกตัวอยาง รุน L รุนนี้ ถือไดวา ออกมาแขงบุญกับ iMac ตั้งแตกอนรุน aluminum ตั้ง นานนม แตยังไปไมถึงฝงฝนเสียที เริ่มตนที่ จอ 17” จนปจจุบัน เบียดแขงกันที่ 19” ในขณะที่ iMac เปน 20” จนถึง 24” แตถงึ กระนัน้

ความมีดขี อง Vaio L คงอยูที่ความสามารถในการ Mobile ที่ สามารถหิ้วแขวนไวที่กำแพง แปลงเปน ทีวี ฮิบๆ ไดเกไปอีก อยาง ถึงแมประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปยังไมเปนที่นาประทับ ใจยิ่งนักแตตองยอมรับวา การออกแบบดูดี มีเอกลักษณลงตัว ในแบบ Sony มากๆ สิ่งที่นาสัมผัสที่นาสนใจคือ คียบอรดที่ ออกมาไดดูดี และใชงานไดดีกวา คียบอรดของ Apple มาก ตองยอมรับวา ความบางของ Apple กลับทำใหพิมพไมมันส และเมื่อยมือมากๆ สวน รุนนองเล็ก Vaio JS series นั้น เหมาะสำหรับ หนู ๆ น อ งๆ มี ไ ว ใ น ห อ ง นอนเล น ได สนุ ก สนานแต สภาพโดยรวมแลว ก็ดูดีสม Brand อยาง Vaio นะครับ ผูทาชิงอยางโจงแจง Dell

Dell XPS One รุนนี้เรียกไดวา ออกมาทารบจริงๆ หลังจากถูก พี่ Job ไวเยอะความยุงเหยิงของสายไฟในอดีต แทบไมเหลือ คราบไคลเหล า นั้ น ณ วั น นี้ Dell มาพร อ มจุ ด เปลี่ ย นด ว ย Design ล้ำหนาพรอมวัสดุมันวาว สีสันที่มีรสนิยมขึ้น ตามสไตล Vista?? สื่อตางประเทศตางประโคมขาวของการมาของ Dell XPS One ในหลายๆ นิตยสารบอกกลาวถึงการวางตัวเปน iMac Killer ของแท เพราะทั้งสมรรถนะ ของเครื่องรวมทั้งการ

91


ออกแบบ ดูดี ดูนาสนใจ อีกทั้งการโปรโมทเพื่อการวางตัวเปน นักบุญโดยทุกๆ เม็ดเงินที่มีการซื้อขาย XPS One จะนำรายได สวนหนึ่งเพื่องานทางการกุศล(สไตลการทำงานคุนๆ คนดังที่ลา จาก Microsoft แฮะ) XPS One นั้นดูจะไดคะแนนก็ตรงที่มี ขนาดของ Harddisk ที่มากกวาในรุนเดียวกันกับเจา iMac แต มันคงไมใชประเด็นสำคัญอันใดมากเมื่อ iMac เคามี option มากมาย สิ่งที่ Dell ตกมาตายกลับกลายเปนการรักษาความ สมดุลของเสียงในระหวางที่ระบบทำงาน เครื่องทำงานเสียงดัง ทั้ง Drive DVD และระบบระบายความรอนหรือแมแตคุณภาพ ของสีสันที่แสดงบนจอภาพดู หวยอยางไมนาเชื่อ!! ขอดีของ Dell ยังมีอีกหลายจุดที่เดนดานงาน Design แตระบบปฏิบัติ การดูตอบสนอง อะไรๆ ไมไดด่งั ใจฝน ซึ่งทำใหรูสึกวาควรคา แกการนำไปตั้งโชว ที่หองรับแขกไหม? ทุกๆ ฝายตางลงความ เห็นวา ยังไดคะแนนเปนดาวที่ 3/5 ไป ขณะที่ iMac ยังได คะแนนไดใจที่ 5/5

ไมมีมิตรแทที่ยั่งยืน และศัตรูที่ถาวร

HP TouchSmart PC Brand ที่ พี่ Job ยอมรับวานวัตกรรมสุดๆ เชนกัน HP เองไมไดวางตัวเองแขงกับ iMac โดยตรงเทาไร แตพยายามนำ เสนอการออกแบบ All in one Desktop อยางตอเนื่อง ตั้งแต หนาๆ ยันนำ Tablet NoteBook มาแขวน มาตั้งบน Dock ขาตั้งทำใหทำงาน คลายๆ กับ Desktop แตก็ยังจำเปนตองอาศัย Stylus หรืออุปกรณ เสริม รวมๆ แลวตองมีเงินพอประมาณ ตลอดจนมีการนำเสนอ TV แบบ multi-touch ที่ ออสเตรเลี ย เพื่ อ ทดลองตลาดการสร า ง community ดาน Home entertainment ในบานเปน IP TV รูปแบบ หนึ่งที่อาศัย Hardware ของ HP เขาไปสรางคุณคาความแปลกใหมเขา

92


สูบาน (เรื่องนี้สีฝุน ไดมีโอกาศเขาไปมีสวนวิเคราะหความเปนไปไดใน การทำธุรกิจของ นศ. ป. โท กลุมหนึ่งครับ) ถึงแมวาจะไมประสบ ความสำเร็จอยางเปนรูปธรรมเพราะสภาพสังคม และสภาพโครงสราง พื้นฐาน ตลอดจนปริมาณ contents ที่จะถูก Feed เขาไปนั้น ยังไมถึง ขั้น (ขนาดออสเตรเลียนะ...แลวบานเรานี้) บทเรียนในครั้งนั้นประกอบ กับกระแสของระบบ Multi-Touch ทำให HP ออกแบบ Product ใหม อีกครั้ง ชนิดที่วา ออกมากอนหนา Mac Book Touch หรือ Mac Tablet เสียอีก ดวย GUI ที่เกาเกมสพอสมควร แตอาจจะไมไดใชงาน ไดเต็มที่อยางที่หวังไว แตมันชวยจุดประกายการออกแบบอะไรๆ ใน หองนั่งเลน หองทำงาน ไดพอสมควรนะ และมันเพิ่มประสบการณ ใหมๆ ไดดีดวยนะครับทาน หลายๆ อยางที่ HP รุนนี้นำเสนอเรียกได วาตอบโจทย ของการออกแบบหองทำงาน หองรับแขกไดเปนอยางดี ทั้งการสัมผัสโดยตรง หรือจะควบคุมจากระยะไกล สิ่งที่มีมาพรอม เสร็จในกลองแกะเสร็จเสียบปลั๊กแลวใชงานไดทันที อารมณแบบเดียว กับ iMac อยางไร ก็เชนนั้น เลยละครับทานผูอาน หากใครมีโอกาส ลองแวะเวียนไปเลน เจา HP TouchSmart PC รุนนี้ได ตามหาง Zone HP แตตอนนี้เห็นทีตองเปนหางที่มีระดับหนอยนะครับ เปนอยางไร บางครับเพียง 1 ปที่ iMac และ Apple ออกนวัตกรรม ใหม iMac Aluminum ลวนมีผลกระทบตอวงการ ICT อยางเห็นได ชัดเจน ทั้งๆ ที่กอนหนานี้ ถาจะเอย Apple เปนผูนำเสนอนวัตกรรม ดานการออกแบบ computer Desktop ดวย Concept แบบ All in One มาเป น มาตั้ ง แต ป 1998 หากยั ง จำกั น ได (ลองพลิ ก ใน

MacStyle ฉบับนี้มอง ดูขอมูลประวัติศาสตร iMac ครับ) จวบจน ปจจุบันจึงไดมีการเล็ง เห็ น ความสำคั ญ ของ การออกแบบตาม แนวคิ ด ดั ง กล า ว แล ว เริ่ ม มี นั ก รบรายอื่ น ๆ มาทำความสนใจและป 2008 นี้ถือเปนสมรภูมิ ที่ เ ป น ป จ จั ย ในการ เลื อ กซื้ อ computer Desktop สักเครื่อง ไมเพียงแคการ Design อารมณ iMac เทานั้น เจา Mac mini เอง เรียกไดวา ทั้ง Acer ทั้ง HP ตาง มี Product อารมณแบบเดียวกันเต็มที่ นี้ยังไมรวมถึงเจา Vaio ทรงกลมที่นำทั้ง Mac mini และ Apple TV มารวมกันนะ ขอรับ ดังนั้น ปหนาที่จะถึงนี้ เชื่อสีฝุนไดเลยวา ป 2009 Apple จะขยั บ ความเป น ผู น ำแบบทิ้ ง ห า งผู เ ล น ที่ สี ฝุ น ได กลาวมาในวันนี้ อยางแนนอน ตองจับตากันดู ดีๆ เลยทีเดียว สิ่งๆ หนึ่งที่นากังวลใจก็คือ ถา ทุกคายๆ ตางพรอมใจ นำ iMac และแนวคิด All in One มาเปนบรรทัดฐานแลวละก็ สิ่ง ที่จะเปนการตอบโจทยอันทาทายนั้น ยิ่งตองปวดใจเขาไปอีก นั้นก็ คือ OS ละ? Windows จะมีศักยภาพใหชวนหลงไหลได แคไหนกัน เมื่อ พี่ Microsoft ยังเลนแบงชั้นวรรณะในการ ลง โปรแกรม หรือ feature ตางๆ ใหแกระบบ เปนหลายๆ ราคา และทาง Brand name แตละคายตางตองมุงพัฒนาโปรแกรม เพื่อใหเขากับระบบของ Windows เพื่อสามารถใหใชงานได อยางลื่นไหล และสะทอนความเปนผูนำแขงกับ MacOSX ซึ่ง ขณะนี้ MacOSX ตัวใหมกำลังจะบรรจุความสามารถของ โครงสรางระบบการทำ Graphic ที่ดีกวาอีกขั้น พรอมกับสราง ภูมิคุมกันดานการถูกโจมตีดวยไวรัส ซึ่งทุกๆ วันนี้ก็แทบไมมี ไวรัสไปทำอันตรายตัว Mac OSX อยูแลว แตพี่ Job แกบอก วา “ที่วาดี สำหรับทุกทานในวันนี้ ดูยังนอยเกินไป ที่เราจะให ทานสำหรับวันพรุงนี้” หากผลประโยชนจะยังตกอยูกับเหลา สาวก Mac ทั่วโลกแลวละ ขอ iPhone มาขายในไทยไวๆ ไดปะ พี่

93


จัดโดย

หลักสูตร Basic 2 Pro

InDesign CS3 สรางงานสิ่งพิมพดวยอินดีไซน ซีเอส 3 เรียนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

วันจันทร-พุธ ที่ 6-8 ตุลาคม 2551

เวลาเรียน 13.00-17.00 น. สถานที่ SmartBar ไอทีมอลล (ฟอรจูน) รัชดา หลักสูตรสำหรับผูตองการสรางสรรคงานสิ่งพิมพ ทั้งนิตยสาร หนังสือพิมพ โปสเตอร โบชัวร การดตางๆ ดวย วิธีการเรียน แบบเวิรคชอป ทดลองทำงานจริงๆ ทุกขั้นตอน พรอมทั้งเรียนรู การใชงาน InDesign CS3 รวมกับ Photoshop และ Illustrator CS3 เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับการออกแบบ งานสิ่งพิพมแบบมืออาชีพ สุดทายเรียน รูเทคนิคการจบไฟล อารทเวิรคมาตราฐานและการสราง PDF ไฟลเพื่อเตรียมงาน Prepress ไดอยางสมบูรณแบบ หลักสูตรสำหรับผูตองการสรางสรรคงานสิ่งพิมพ ทั้ง นิตยสาร หนังสือพิมพ โปสเตอร โบชัวร การดตางๆ ดวย วิธีการเรียนแบบ เวิรคชอป ทดลองทำงานจริงๆ ทุกขั้นตอน พรอมทั้งเรียนรูการใชงาน InDesign CS3 รวมกับ Photoshop และ Illustrator CS3 เพื่อให ไดงานที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการออกแบบงานสิ่งพิพมแบบมือ อาชีพ สุดทายเรียน รูเทคนิคการจบไฟลอารทเวิรคมาตราฐานและ การสราง PDF ไฟลเพื่อเตรียมงาน Prepress ไดอยางสมบูรณแบบ

ผูสอน คุณโอม iconmac

บรรณธิการนิตยสาร MacStyle เว็บมาสเตอร www.MacDD.com คุณเฉลิมพล หมายพึ่ง อารทไดเร็คเตอร นิตยสาร MacStyle

คาอบรม 12,500 บาท บุคคลทั่วไปลด 20%

สมาชิก MacStyle ลด 30% เหลือเพียง 8,750 บาท

แนวทางการเรียนการสอน ครั้งที่ 1-2 : InDesign Basic Tool เรียนรูโครงสรางการทำงานของ InDesign คอนเซ็ปตการ ทำงาน เรียนรูการเซ็ทอัพคามาตราฐานสำหรับการเริ่มตนผลิต งานสิ่งพิมพ

ครั้งที่ 3-4 : InDesign WorkShop/Portfolio เวิรคชอปการทำงานนิตยสาร สิ่งพิมพ ทดลองจัดหนาตามโจทย แนะนำการลำดับและการวางแผนในการทำงานแตละชิ้นเพื่อใหเกิดข อผิดพลาดนอยที่สุด ทานจะไดทดลองจัดอารทเวิรคนิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ โบชัวร และการดดีไซนในรูปแบบตางๆ อยางจริงทุกชิ้น

ครั้งที่ 5 : InDesign to Print & PDF/Design Biz สรุปอารทเวิรคและการจัดการไฟลเพื่อเตรียมเปน PDF และสง งานแยกสี เตรียมพิมพ ตบทายดวยแนวทางการวางแผนการ ทำงาน การคิดราคางาน การเตรียมเพื่อเขาสูธุรกิจการ ออกแบบกราฟคสิ่งพิมพ ทั้งแบบบริษัทและฟรีแลนซ

1 โอนเงินเขามาที่บัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี บริษัท แมคดีดี จำกัด ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย 046-2-77590-3 ธ.ไทยพาณิชย ออมทรัพย 035-2-42025-7 2 จากนั้นแฟกซหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-722-6880

ชื่อ........................................................................... นามสกุล................................................................... ที่อยู ..................................................................................................................................................................................................... เบอรโทร .................................................................. มือถือ ...................................................................... ชื่อผูแนะนำ ..............................................................

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-183-6189-90 คุณตูน


EDITORIAL Stuff

PAGE I 096 คอลัมน : iconmac’s Talk โดย : อดิลฟตรี ประพฤติสุจริต

PAGE I 098 คอลัมน : Talkative Design โดย : วาริ โชคล้ำเลิศ


PAGE I 096

คอลัมน : Iconmac’s Talk โดย : อดิลฟตรี ประพฤติสุจริต เว็บมาสเตอร www.macdd.com

อีเมล : iconmac@yahoo.com

PAGE I 096

Iconmac’s Talk

PAGE I 098

iconmac’s talk

บริการ iPhoto ที่ชื่อวา My Photo ที่เมืองไทย สำหรับชาว Mac ทั้งหลายไมวาจะเปนมือโปร เริ่มตน จะยังไงๆก็ตองรูจัก โปรแกรมมาตราฐานโปรแกรมบังคับที่มีติดอยู ในเครื่องเราตั้งแตซื้อมาทุก เครื่องเลย นั่นก็คือโปรแกรม iPhoto นั่นเอง ซึ่งถาใครลองใชงานฟเจอรที่ ไว ทำบุคอัลบั้มใน iPhoto แลวคิดวาคงจะชอบกัน แตปญหาคือ แลวจะไปสั่ง พิมพจริง ใสปกจริง เขาเลมจริง ตามแบบที่เมืองนอกเมืองนาที่ฝรั่งเคาใช ใน การสั่งบริการนี้จาก iPhoto ไดยังไงในเมืองไทย คำตอบคือ “ไม ได”

Talkative Design

จนถึงวันนี้ทาง PrintCafe’ ณ เมืองไทยที่เปดศูนยบริการรับทำ Photo Book ตามจุดตางๆ ในหางสรรพสินคาอยาง พารากอน, เซ็นทรัล และอีกหลายตอหลายที่ไดติดตอมาทางเรา และหยิบยื่นโปรแกรมที่ชื่อวา My Photo มาใหเรา ไดลองใชบริการดู

• หนาตาของโปรแกรม My Photo ซึ่งลักษณะทั่วไปก็คลายกับ iPhoto แตกตางตรงที่ My Photo สามารถจะออรเดอรอัลบั้ม ภาพที่เราจัดไว แบบออนไลนและมีบริการสงถึงที่ในเมืองไทยดวย

จริงๆ แลวขอจำกัดเดียวของ iPhoto คือพอจัดอัลบั้มเสร็จแลว ก็ไมสามารถจะ Order อัลบั้มนั้นไดในเมืองไทย ซึ่ง ตรงนี้ทาง My Photo ก็ไดเขามาเสนอบริการใหสำหรับเมืองไทย ผลที่ไดจาการทดลองบริการสั่งซื้อออนไลนกับอัลบั้ม ที่เราจัดไวก็ไมไดแตกตางกับ iPhoto เลย จากที่ลองใชงานมาอยางละเอียดก็พบวาเจา My Photo นี้เปนโปรแกรมที่ใชงานงาย วัตถุประสงคคือเอาไวทำอัลบั้ม ภาพ วิธีการก็ไมมีอะไรซับซอน แคเอารูปเขามาในโปรแกรม เลือก Template ที่ตองการ แลวก็ลากภาพใสเขาไปใน ชองตางๆ ตามเลยเอาท สามารถพิมพขอความเล็กๆ นอยๆ เปนภาษาไทยไดดี

96


EDITORIAL Stuff

ภาพรวมของโปรแกรม My Photo นี้ ก็ถือวาทำงานสำหรับอัลบั้มภาพสวน ตั ว ได ดี ที เ ดี ย ว ยิ่ ง เมื่ อ รวมเข า กั บ ความสารถในการสั่ ง ปริ้ น หรื อ ออเดอร อั ล บั้ ม นั้ น ๆ ได ใ นรู ป แบบ ออนไลนเลยก็ยิ่งถือวาสะดวกมาก ยิ่งตลาดกลองดิจิตอลในบานเราโต วันโตคืนอยางนี้ จำนวนคนใชงาน กลองเยอะก็ยอมตองมีคนถายภาพ เยอะขึ้นดวยเปนเงาตามตัว ดังนั้น การเปดตัวของ My Photo ก็ถือวา มาไดถูกที่ถูกเวลา • สั่งซื้อ (สั่งปริ้นต) อัลบั้มแบบออนไลนไดเลย เหมือน iPhoto เดะๆ ครับ หลังจากออเดอรถูกสงเขามาแลว ทาง PrintCafe ก็จะทำการปริ้น เก็บเลม มีปกหนาอยางดีบริการ แลวหลังจากนั้นก็จะทำการสงไปทาง ไปรษณียใหตามที่อยูของเราภายใน 7 วันทำการ

ภายใตความเหมือนก็มีความแตกตางอยูบาง เพราะดวยความที่ My Photo นั้นเปนโปรแกรมที่สรางมา ไวเพื่อทำอัลบั้มภาพโดยตรง ดังนั้นเครื่องมือที่มีมาใหจึงเรียกวาละเอียดกวา iPhoto และมีการจัดการ กับภาพ เลยเอาทไดมากกวา ไมวาจะเปนแบล็คกราวน การใสกราฟคตกแตง การเพิ่มเอฟเฟคใหกับ ภาพ หรือการคลอปภาพในรูปทรงอิสระ ซึ่งตรงนี้ถือวา My Photo ก็ทำไดอยางดี

• หนาตาของโปรแกรม My Photo ก็ถือวาไมไดแตกตางจาก iPhoto มากนัก การแบงสัดสวนการทำงานของ เครื่องมือตางๆ ก็อยูในที่ในทางที่คุนมืออยูแลว

ที่เหลือก็คงจะมาลุนกันวาพฤติกรรม ของผูถายภาพบานเราจะยอมรับการ ทำอัลบั้มภาพขนาดไหน จริงๆ แลว คำถามนี้อาจจะมีคำตอบจากโมเดล เดียวกันในหลายๆ ประเทศไมวาจะ เป น อเมริ ก า ญี่ ปุ น หรื อ ฮ อ งกง เกาหลี ก็ ถื อ ว า การทำอั ล บั้ ม ภาพ ออนไลนพวกนี้เปนเรื่องปกติอยูแลว

สำหรับใครที่อยากลองใช My Photo ก็ ส ามารถเข า ไปดาวน โ หลดมาใช งานไดฟรีๆ ที่ www.printcafe.co.th ไดเลยตอนนี้ มีทั้งเวอรชั่น PC และ Mac ใหเลือกใชงานดวย ซึ่งตอนนี้ ทาง PrintCafe ก็ไดเปดบริการตรงนี้ อยางเต็มรูปแบบแลว สามารถโหลด โปรแกรมมาใช ง านได ฟ รี สร า ง อั ล บั้ ม ภ า พ ไ ด ต า ม ที่ ต อ ง ก า ร และแน น อนสามารถสั่ ง ปริ้ น และ ออเดอร อั ล บั้ ม ที่ เ ป น ของเราและมี บริ ก ารจั ด ส ง ให ถึ ง บ า นด ว ยเลย ทีเดียว

97


PAGE I 098

คอลัมน : Talkative Design โดย : วาริ โชคล้ำเลิศ หัวหนาภาควิชากราฟคดีไซน สถาบันราฟเฟลดีไซน อีเมล : iamwari@gmail.com

Talkative Design

Slow but Sure

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้น มีอิทธิพลมากในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวความคิดของงานดานการ ออกแบบ เมื่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมีปญหางานออกแบบจึงเปนสวนหนึ่งของการแก ไขปญหาเพื่อให สิ่งที่เกิดปญหานั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นและยังใชงานไดสะดวก ซึ่งบางครั้งงานออกแบบที่ออกแบบมานั้นก็ ไม ได ชวยแกปญหาเสมอไป ในทางกลับกัน งานออกแบบบางงานกลับสรางปญหาใหแกมวลมนุษ ยมากกวาเดิม เสียอีก

PAGE I 096

วิกฤตตางๆ กันอยางถวนหนา ไม วาจะเปนราคาน้ำมันที่พุงพรวดเกิน จะหยุดยั้ง ยังผลใหสินคาอุปโภค บริ โ ภคพร อ มใจกั น ขยั บ ราคาขึ้ น ตามกระแสราคาน้ำมันโลก ระบบ การเมื อ งการปกครองที่ ยั ง ไร ซึ่ ง เสถียรภาพ ตลอดจนปญหาสังคม ที่หยั่งรากลึก ตอใหเปนประเทศ ยักษใหญมหาอำนาจเพียงใด หาก ตองเผชิญกับภาวะดังกลาว พรรค รัฐบาลนั้นๆ ก็หนักใจไมแพกัน

Iconmac’s Talk

PAGE I 098

Talkative Design

เปนที่แนชัดวา หากไมมีการควบคุมที่ดี ตลอดถึงความ ประมาทเลินเลอ จะสงผลกระทบที่ตามมาเมื่อมีการใช งานออกแบบเพื่อแกปญหา ดังนี้ 1. ปญหาทางดานอาชญากรรม คือ ใชงานออกแบบที่ผิด วัตถุประสงค เชนใชโทรศัพทมือถือเปนชนวนจุดระเบิด 2. ปญหาทางดานมลภาวะ คือ งานออกแบบบรรจุภัณฑ ตางๆที่ไมสามารถยอยสลายได 3. ปญหาทางดานภาวะโลกรอน คือ งานออกแบบที่ใช ระบบไฟฟาดวยจำนวนวัตตที่เกินความจำเปน 4. ปญหาทางดานอุบัติเหตุ คือ งานออกแบบที่ไมได คุณภาพของรูปแบบหรือมาตรฐานของวัสดุต่ำ 5. ปญหาทางดานสุขภาพจิต คือ งานออกแบบที่อำนวย ความสะดวกแบบไรขีดจำกัด อันเปนผลใหมนุษยมีความ อดทนนอยลง 6. ปญหาทางดานสังคม คือ งานออกแบบที่กระตุนเรา ความรุนแรง อาทิเชน เกมส (GTA) ที่เนนความโหด เหี้ยมไรหลักจริยธรรม ยั่วเยาใหเยาวชนลอกเลียนแบบไป ในทางลบ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ป ญ หาที่ เ กริ่ น ไว ใ นข า งต น กอรปกั บ สถานการณบานเมืองปจจุบันที่คนไทยกำลังเผชิญกับ

98

เมื่ อ ได พู ด ถึ ง ว า “งานออกแบบ สามารถชวยแกปญหาใหกับระบบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง” จึงจะยกตัวอยางใหเห็น ได ชั ด เจนดั ง นี้ เมื่ อ ระบบเศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตอย า ง รวดเร็ ว กระตุ น ให ร ะบบการสื่ อ สารของข า วสารต อ ง แมนยำและรวดเร็ว จึงกอกำเนิดระบบอินเตอรเน็ต ดวย ระบบดังกลาวนี้ ขอมูลขาวสารไดรับการเชื่อมโยงไปสูทั่ว ทุกมุมโลกโดยใชเวลาเพียงเสี้ยววินาที ประชากรบนโลก สามารถรับรูและติดตามขอมูลขาวสารสำคัญไดในเวลา เดียวกัน (Real Time) และในที่สุดก็คือ ที่มาของงาน ออกแบบในสาขา Web Design, Animation Design และ Multimedia Design แขนงวิชาที่อำนวยความสะดวกการ ใชงานใหงายมากขึ้นแกผูใชงานทั่วทุกมุมโลก เฉกเชนเหรียญนั้นมีสองดาน งานออกแบบก็เชนกัน ที่ หลายครั้งไดนำปญหามาใหแกมวลมนุษยชาติ ในฉบับนี้ จะขอหยิบยกเฉพาะ งานออกแบบที่สรางปญหาและมีผล กระทบด า นสุ ข ภาพจิ ต มาถกกั น เพราะเห็ น ว า เป น ประเด็นใกลตัวและเขาใจไดงาย ระบบการสื่อสารแบบไรขอบเขตที่ไดถูกออกแบบมาเพื่อ รองรับความตองการในความแมนยำและรวดเร็วของการ สื่อสารและคมนาคม ทำใหมนุษยเกิดความทุกขยากทาง


EDITORIAL Stuff

จิตใจไดงายมากขึ้น เมื่อความตองการในความรวดเร็วของขอมูลขาวสารไดรับการ ตอบสนองอย า งยิ่ ง ยวดด ว ยผลของการออกแบบเทคโนโลยี ต า งๆ อั น ทรง ประสิทธิภาพ ผลก็คือ มนุษยชาติอยางเราๆ มีความอดทนในสิ่งตางนอยลง การเสพขาวสารเรื่องการแขงขันในความรวดเร็วของเทคโนลียีถือเปนเรื่องปกติ ยังผล ใหการเสพสินคาอุปโภคไฮเทคโนลียีถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบันเชนกัน ลองนึกยอนประมาณสิบปที่ผานมา กอนที่โทรศัพทมือถือจะเขามาในตลาดการคาทั่ว โลก หากคุณอยากโทรหาเพื่อน คุณตองโทรหาเพื่อนที่บานเทานั้น และถาเพื่อนคุณ ไมอยู คุณก็ตองรอจนกวาเพื่อนของคุณจะกลับถึงบานแลวถึงจะไดคุยกัน แตปจจุบัน นี้ การออกแบบระบบและรูปแบบโทรศัพทมือถือไดอำนวยความสะดวกใหคุณจนถึง ขีดสุด เรียกไดวาอยากคุยเมื่อไหรโทรไดทันที และเดี๋ยวนี้มีขนาดที่วา หากคุณปด เครื่องโทรศัพทอยู จะมีระบบแจงเตือนใหทราบวามีใครโทรมาหาบางหรือไมใน ระหวางที่คุณปดเครื่องโทรศัพท หรือแมกระทั่งเรื่องของอีเมลก็เชนกัน สมัยกอนมีแต การสงจดหมายโดยบุรุษไปรยณียเทานั้น ในการสงหรือรอรับจดหมายตองใชเวลา หลายวัน ซึ่งตองรอคอยและใชความอดทนสูงแตเมื่อมีการออกแบบระบบและรูปแบบ ของการสงขอความดวยระบบอีเมลที่สามารถใชความเร็วในการสงขอความเพียง 2-3 วินาทีเทานั้นก็จะถึงมือผูรับ จึงทำใหมนุษยปรับเปลี่ยนนิสัย พฤติกรรม และความ คาดหวังอยูบนพื้นฐานของการรับและสงอยางรวดเร็ว เกิดความตองการบริโภค สินคาและบริการที่ตอบสนองความรวดเร็วตางๆ ไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอร, อินเทอรเน็ต, โทรศัพทมือถือ, SMS, MSN, ยานพาหนะ ฯลฯ ทวาในความเปนจริง ที่ หลายๆ ครั้งไฮเทคโนโลยีเหลานั้นไมสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยได เต็มศักยภาพ ตัวอยางเชน เมื่อระบบอินเตอรเน็ตลม เครื่องคอมพิวเตอรทำงานชา ดวยไวรัส มนุษยก็จะเกิดอาการหงุดหงิดตอความอุปสรรคของความลาชา และสงผล ใหเกิดภาวะเครียดในจิตใจ สรุปรวมเรียกวาอาการ “ความอดทนต่ำ”

สังคมและรวมถึงปญหาตางๆ ที่บั่นทอนสุขภาพทางดานจิตใจ จึงมีคนกลุมหนึ่งที่เห็นวาเมืองที่มีการแขงขันสูง วุนวายและ ทุกอยางตองใชความรวดเร็วเพื่อดำรงชีพนั้นทำใหมีผลกระทบ และเปนอันตรายทางดานสุขภาพจิตของผูที่อยูอาศัยในเมือง นั้น คนกลุมนี้คือ สมาคม Slow Food จึงตั้งขึ้นในป 1986 ที่ เมือง Cuneo ประเทศอิตาลี สมาคมนี้มีนโยบายที่จะอนุรักษ พืชพันธุอาหารพื้นเมืองในหมูบานและทองถิ่น เขาใจกันงายๆ คือ กลุมสมาคมนี้ตอตานกิจการอาหารประเภท Fast Food ที่ กำลังขยายเครือขายการคาเขาสูหมูบานที่พวกเขาอาศัยอยูกัน อยางสิ้นเชิง นอกจากนี้กลุมสมาคมนี้ยังไดออกแบบและไดกอ ตั้ง Citta’ Slow หรือที่แปลเปนภาษาอังกฤษวา Slow Towns โดยโครงการนี้ไดกอตั้งขึ้นในป 1999 ที่เมือง Orvieto ใน ประเทศอิตาลีเชนกัน คำขวัญของสมาคมคือ “Slow for the best life” วัตถุประสงคของสมาคมคือตองการใหเมืองมีความ เปนอยูอยางสงบไมวุนวาย ไมพึ่งพาความรวดเร็วในการดำรง ชีพ ปฏิ เสธโรงงานอุตสาหกรรมและตึกสูง เนนการใชรถ ประจำทางที่เปนระบบไฟฟาใหมากที่สุด เพื่อที่จะลดระดับ เสียงของอึกทึกของเมืองลง พรอมทั้งมีนโยบายสรางฟุตบาท หรือทางเดินเทาใหใหญกวาถนนเพื่อใหผูคนเดินมากกวาที่จะ ใชรถ สนับสนุนอยางจริงจังในเรื่องการปลูกตนไม เพื่อสราง อากาศบริสุทธิ์ภายในเมือง ตลอดจนถึงการควบคุมแสงสวาง จากหลอดไฟจากปายรานคาหรือตามทองถนนใหอยูในระดับที่ ไม ร บกวนสภาพแวดล อ มของเมื อ งอี ก ด ว ย นี่ เ ป น เพี ย งข อ กำหนดหรือกฎระเบียบบางสวนของ Slow Towns ซึ่งแทจริง แลวยังมีรายละเอียดอีกมาก หากเมืองไหนสนใจที่จะรวม โครงการนี้ สิ่ ง แรกที่ จ ะถู ก พิ จ ารณาคื อ จำนวนประชากร จำนวนประชากรของเมืองที่จะเขารวมโครงการนั้นตองไมเกิน 50,000 คน จึงจะเขาหลักเกณฑ ปจจุบันมีประเทศที่เขากับ โครงการแลว ไดแก Italy, Australia, UK, Austria, Germany, Norway, Spain, Poland และ South Korea เปนตน ถาอำเภอหรือหมูบานไหนของไทยเราที่สนใจในโครงการ Slow Towns นี้ก็สามารถสมัครเขารวมโครงการไดโดยศึกษาหา ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต http://www.citta-slow.net ซึ่ง ผูเขียนจะไดขอยายไปเปนสมาชิกดวยคน

ฉบับนี้ขอจบไวเพียงเทานี้ สวนฉบับหนาจะมาเลาตอในตอน จบของเรื่อง Slow but Sure เพื่อที่จะขยายความใหลึกวา ความรุนแรงที่มีในสังคมและปญหาที่บั่นทอนสุขภาพทางดาน จิตใจมีผลกระทบตองานศิลปะอยางไรบาง

เมื่อมนุษยเรามีความอดทนต่ำลง ปญหาที่ตามมายอมหนีไมพนเรื่องความรุนแรงใน

99


iLife ‘08

iPhoto

มาถึงในฉบับนี้ก็ ใกลจะป ใหมแลว ถาใครยังหาของขวัญใหเพื่อนๆ ไม ไดละก็มาทำปฏิทิน งายๆ จาก iPhoto กันดีกวาครับ

เริ่มตนที่เมื่อเขามาในโปรแกรม iPhoto แลว ใหเลือกอัลบั้มภาพที่เราตองการจะทำเปนปฏิทิน จากนั้นใหเลือกไปที่คำสั่ง Calendar เมื่อเลือกที่ คำสั่ง Calendar แลวตัวโปรแกรมก็จะปรากฏ หนาตางในเราเลือกรูปแบบของ Calendar ตาม ที่เราตองการ

เมื่อเลือกรูปแบบตามที่เราตองการไดแลว ก็จะมีหนาตางใหเรากำหนดคาของปฏิทิน โดยเปนการกำหนด วัน เดือน และป ที่เราจะใสลงไป นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกวันหยุดหรือตารางนัดหมายจาก Calendar ของเราไดอีกดวย

เมื่อเสร็จคาตางๆ ไดแลวก็มาถึงหนาตางการใสรูปภาพลงไปในหนาปฏิทินแตละหนา โดยมีรูปแบบใหเราเลือกทำงาน อยู 2 รูปแบบ คือ ดูหนา ของ Calendar และดูรูปภายในอัลบั้ม

100


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

Garage Band

จากนั้นเมื่อเราตองการรูปไหนจากอัลบั้ม ให ลากใสในหนาของ Calendar ไดเลย โดยรูปที่ใส ลงมานั้นสามารถเลือกซูมขยายตายใหเล็กหรือ ใหญตามตองการได

รูปไหนที่ถูกเลือกใสลงไปใน Calendar แลว จะมีเครื่องหมายถูกอยูที่มุมขวาของรูป แตก็ไมได หมายความวาไมสามารถนำรูปนั้นกลับมาใชไดอีก

และเรายั ง สามารถกำหนด Layout ของ Calender วาจะใหใสภาพไดกี่รูปตอหนึ่งหนาอีก ดวย โดยใหเราไปเลือกที่ คำสั่ง Layout ดานลาง จากนั้นก็จะมีคาของ Layout ขึ้นมาใหเรากำหนด

นอกจากนั้ น ยั ง มี ค ำสั่ ง Autoflow เพื่ อ ให โปรแกรมไดสุมเลือกรูปตางๆ ในอัลบั้มมาใส ใน Calendar ของเราใหเองอัตโนมัติ

และนี้ก็คือรูปแบบการทำ ปฏิทินแบบงายๆ เพื่อ ให เ ป น ของขวั ญ วั น ป ใ หม ส ว นในเล ม หน า จะมี เทคนิคอะไรมาเเนะนำอีกคอยติดตามกันนะครับ

101


iLife ‘08

iMovie

มาในฉบัับนี้ทางทีมงานขอแนะนำการ การใช Transitions หรือการใสเอฟเฟคทการเปลี่ยนฉาก ในวีดีโอ ของเรานั่นเอง จะมีวิธีการอยางไรไปติดตามกันเลยครับ

กอนอื่นเมื่อใหเราทำการ import ไฟลวีดีโอที่เราตองการลงมา ในตัวโปรแกรมเสียกอน

เมื่อไดไฟลวีดีโอที่เราตองการนำมาตัดตอ แลว import มาใน โปแกรมเรียบรอยแลว ใหเลือกไปที่คำสั่ง Transitions ที่อยูดานขวา สุด โดยสัญลักษณ จะเปนรูป สามเหลี่ยมชนกันนั้นเอง เมื่อคลิ๊กที่ คำสั่งแลวก็จะมี เอฟเฟคทตางๆ ขึ้นมาใหเราเลือก

102


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

Garage Band

จากนั้นเราก็ทำการตัด ตอวีดีโอ ของเราตามปกติ เมื่ อ ได วี ดี โ อที่ เ ราต อ งการ แลว ตอไปก็จะเปนการใส Transitions

ซึ่งแตละคลิปที่เราตัดตอ มา จะมีชองวางอยู นั้นคือ สวนที่ใหเราใสเอฟเฟกลงไป นั้นเอง

ลากมาใส เมื่อเราตอง การเอฟเฟคท อั น ไหนก็ ไ ว ระหว า งคลิ ป ที่ เ ราจะเชื่ อ ม ต อ เเค นี้ เ ราก็ ส ามารถ มี Transitions ทำใหหนังของ เราดูสมูทมากขึ้น

แล ว ในฉบั บ หน า จะมี เทคนิคอะไรอีกคอยติดตาม กันนะครับ

103


iLife ‘08

iWeb

มาถึงในฉบับทางทีมงานขอแนะนำการใส หนังลงบนเว็บไซตของเราครับ จะมีวิธีการอยางไรไปติดตาม กันเลย

กอนอื่นก็ใหเขามาในโปรแกรม iWeb ตามปกติ จากนั้นใหเลือก ไปที่เครื่องหมายบวกดานลางซาย เพื่อทำการเพิ่มหนา webpage

จากนั้นก็จะมีเครื่องหมาย มีหนาตางมาใหเราเลือกรูปแบบของ webpage ซึ่งในสวนนี้เราตองเลือกหนา webpage ที่เปนสวนของ Movie

104

จากนั้นเราก็จะไดหนา webpage ที่เปนสวนของ Movie ขึ้นมา


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

Garage Band

แลวถัดมาใหเราเลือกไปที่ คำสั่ง Media แลวเลือกไปที่ Movie

โดยถ า เราต อ งการหนั ง อั น ไหนก็ ส ามารถลากมาใส ไ ว ใ นหน า webpage ไดทันที

แลวถากรอบของหนังที่เรานำมาใสนั้น ไมพอดีกับพื้นหลังเราก็ สามารถปรับขนาดไดอีกดวย เชนเดี๋ยวกันกับพื้นหลังเราก็สามารถปรับ ขนาดไดเชนกัน

นอกจากนั้นเรายังสามารถคลิ๊กที่ตัวอักษรที่มีมาบน webpage เพื่อ แกเปนขอความใหสอดคลองกับหนังของเราไดอีกดวย

และนี้ก็คือวิธีการนำหนังมาใสไวใน webpage ของเราแลวฉบับหนาจะมีวิธีการอยางไรคอยติดตามกันนะครับ

105


iLife ‘08

iDVD

มาถึงในฉบับนี้ทางทีมงานขอแนะนำการ add คำสั่งเมนูตางๆ เขาไปในหนาของ Themes ของเรา โดยจะมี วิธีการอยางไรบาง ไปติดตามกันเลย

กอนอื่นเมื่อเขามาในโปรแกรมแลว เราก็เลือก Themes ที่เราตองการ ตามปกติ

จากนั้นใหไปที่ เมนูบารดานบน แลวเลือกไปที่คำสั่ง Project แลวก็ จะเห็นคำสั่ง Add ตางๆ

106

เมื่อคลิ๊กไปที่ Add Submenu ในสวนนี้จะเปนการเพิ่มเมนูสวน ตางๆ ในตัวอยางของ DVD ของเรา


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

Garage Band

จากนั้นคำสั่ง Add Movie เปนการเพิ่มคำสั่งการใสหนังของเราลงไป ใน Themes ของเรา

ตอมาเปนการ Add Slideshow เปนการแอดตัวอยางหนังของเราไป ไว ใน Themes

Add Text เปนการ add กรอบขอความเพื่อที่จะเขียนชื่อเรื่องตางๆ ใหเขากับหนังของเรานั่นเอง

สุดทาย Add Title Menu Button เปนใส Title Menu ลงไปบน Themes ของเรา

เเละทั้งหมดนี้คือการ Add เมนูตางๆ เขาไปใน Themes ของ DVD ของเราสวนรายละเอียดปลีกยอยตางๆ เราจะมาเพิ่มเติมใหในฉบับหนานะครับ คอยติดตามกันนะครับ

107


iLife ‘08

Garage Band

มาถึงในฉบับนี้ทางทีมงานของแนะนำการแปลงไฟล บน GarageBand ครับ จะมีวิธีการอยางไรไปติดตาม กันเลยครับ

ก อ นอื่ น ก็ น ำไฟล ที่ เ รา ต อ งการจะแปลงไปใส ใ น โปรแกรม GarageBand ซึ่ง ก็ ง า ยๆ ครั บ เพี ย งแค ล าก แลวโยนลงไปใน Tracks

จากนั้นใหไปที่ เมนูบาร ดานบน เลือกคำสั่ง Share แล ว ไปที่ Export Song to disk

108


iPhoto

iMovie

จากนัน้ ก็จะมีหนาตาง ใหเราเลือก เซ็ตคาตางๆ โดยเริม่ จากประเภท ของไฟล โดยสามารถเลือกได 2 แบบ คือ ไฟล AAC และ ไฟล MP3

iWeb

iDVD

Garage Band

จากนั้นก็เซ็ตคา Audio Setting หรือคุณภาพของไฟลเสียงนั้นเอง โดยสามารถเลือกไดทั้ง Good, High, Higher และยังสามารถปรับเองได อีกดวย

เมื่อทำการเซ็คคาตางๆ เรียบรอยหมดแลว ก็ทำการ Export จากนั้นก็จะมีหนาตางขึ้นมา ใหเราทำการเปลี่ยนชื่อ และเลือกที่จัดเก็บไฟล ที่ทำการ Export แลว จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะทำการ Export ไฟลของเราและไปปรากฏอยูในที่เราเลือกที่จัด เก็บไว

เปนไงครับการแปลงไฟลบน GarageBand ไมยากเลยใชไหมครับ แลวฉบับหนามีเทคนิค มาแนะนำกันอีกคอยติดตามกันนะครับ

109


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

ID

Adobe InDesign CS3 มาบันทึก Object Style ไว ใชกันเถอะ สวัสดีครับ ใน Tips&Trick ฉบับนี้ มีเคล็ดไมลับของ Indesign มาบอกกันครับ เปนการเก็บ Object เอาไว ใชเวลาที่เราจะใชรูปแบบตัวนั้นบอยๆ จะได ไมตองมานั่งทำ ใหม ใหเสียเวลา คลายๆ กับ Action ใน Photoshop อยากรูวาเปนยังไงลองมาทำ ไปพรอมกันเลยครับ

STEP 1 เครื่อง Object ที่เราทำเสร็จ เรียบรอยแลวจะเก็บไวทำครั้งตอไป โดยไมตองมานั่งทำใหม แลวไป เลือก Object Style ตามภาพ ตัวอยาง แลวใหเลือก Create New Style (รูปกระดาษดานลาง)

110

STEP 2 ทีนี้เราก็จะไดแมแบบแลวครับ ออ อยาลืมตั้งชื่อดวยนะครับ เวลาเอา กลับมาใชจะไดไมงง

หากเราจะตองการใชรูปแบบที่เรา เก็บไว ก็ทำไดงายโดยคลิ๊กเลือก Object ที่เราจะใช แลวเลือกไปที่ Object Style จิ้ม Style ที่เราเลือก ไว ตามภาพตัวอยาง


STEP 3

STEP 4

เราก็จะไดแบบตามที่เราไดบันทึก ไวนะครับ ไมตองเสียเวลามานั่งใส สีใหม หรือใส Effect ใหมเลย

แตถาหากเราตองการที่จะแกไข Style ของเราก็เพียงแคดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ Object ที่เราบันทึกไวแลวเราก็ ทำการแกไขไดเลยครับ ตามภาพประกอบ

STEP 5

STEP 6

สวนรูปแบบของขอความ หากจะ เก็บไวก็ทำไดเชนกัน โดยเลือกรูป แบบขอความที่เราทำไว แลวไปที่ Character Style กด Create New Character Style (รูปกระดาษ) แค นี้ก็จะได Style ที่เราจะใชบอยๆ เก็บไวแลว

สวนวิธีการใชงานก็เหมือนกับ Object Style เลยครับ เปนยังไง บางครับ ไมยากเลยใชไหม

เอาไวฉบับหนาจะมีอะไรดีๆ แบบนี้ มานำเสนอเพื่อนๆ อีกแนนอนครับ สวัสดีครับ

111


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

Adobe Photoshop CS3 ปรับภาพเบลอใหชัดดวยวิธีงายๆ สวัสดีครับ ใน Tips&Trick ฉบับนี้เราจะเนนเนื่องภาพถายนะครับ หลายๆ ครั้งที่ เราถายภาพมาแลวเบลอ ภาพไมสวาง วันนี้ผมมีวิธีการแกเล็กๆ นอยๆ มาฝากกัน ครับ อาจจะทำใหภาพที่คุณถายมาดูดีขึ้นบางลองมาทำไปพรอมกันเลยครับ

STEP 1

STEP 2

เปดภาพที่จะใชงานขึ้นมา ทำการ Copy Layer ไวเผื่อเราทำผิดพลาด ก็ยังสามารถใชรูปเดิมได ดังภาพ ตัวอยางจะเห็นวารูปไมสวาง และ เบลอ โดยเฉพาะสวนหนาตาของ นางแบบ

ใหเรากดคีย Option+ Command+1 ในภาพจะขึ้นเปน เสน Selection ใหเรา

112

ตอจากนี้ใหเรากดคีย command+J แลวลองสังเกตดูใน Layer จะมี Layer เพิ่มขึ้นมาอีก สวนนี้คือสวนที่ เราจะตองเนนใหสวาง


STEP 3 เลือก Layer ที่เพิ่มขึ้นมาหลังสุด แลวไปที่เมนู Image > Adjustments > Color Balance ปรับภาพใหสวาง

STEP 4 ในขั้นตอนนี้ตองคอยไปปรับทีละ นิดๆ จะไดภาพที่ดีขึ้น หรืออาจจะ ใช Image > Adjustments > Curves ก็ได ในกรณีที่ตองการ ความสวางมากขึ้น

เสร็จแลวใหทำการรวม Layer ที่ ปรับแลวกับ Layer ดานลาง

เสร็จแลวใหไปที่เมนู Fillter > Sharpen > Smart Sharpen ตามภาพประกอบ

STEP 5

STEP 6

ในชอง Radius ใหเราปรับตั้งคาให ภาพคมชัดขึ้นทีละนิดๆ และ ควรคลิ๊ก Preview ดูตัวอยางดวย เพื่อใหไดผลงานที่ดีที่สุด

เราก็จะไดภาพที่ชัดและสวางขึ้นกวา ในฉบับตอไปผมจะหาอะไรดีๆ มา กอนแตงพอสมควรนะครับ วิธีนี้เปน นำเสนออีกแนนอนครับ ฉบับนี้ตอง ลาไปกอน สวัสดีครับ วิธีพื้นฐานที่งายๆ

113


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

Ai

Adobe Illustrator CS3 หมุดปกโนตใครก็ทำไดงายจัง สวัสดีครับ มาพบกันอีกแลวนะครับใน Tips&Trick เปนประจำทุกเดือน สำหรับ ฉบับนี้เรามาทำหมุดแบบงายๆ กันดีกวาครับ สำหรับบางทานที่เพิ่งลองใหโปรแกรม ใหมๆ วิธีการทำไมยากเลยครับ เพียงแค 6 ขั้นตอนงายๆ ตามสไตลของคอลัมนนี้ เอาละมาลองทำกันเลยครับ

STEP 1 ใชเครื่องมือ Pen Tool สราง รูปหมุดขึ้นมาในดานหนา เราจะ สรางแคครึ่งเดียวนะครับ ลองดูภาพ ตัวอยางประกอบนะครับจะไดเขาใจ ยิ่งขึ้น

114

STEP 2 เสร็จแลวใหเราไปที่เมนู Effect > 3D > Revole ปรับตั้งคาองศา ตามใจชอบไดเลยครับ กดตรง Option เพื่อเลือกรายละเอียด เพิ่มเติม อยาลืม คลิ๊ก Preview เพื่อโชวภาพตังอยางดวยนะครับ จะไดไมตองเสียเวลาแกไขบอยๆ

เราก็จะไดตัวหมุดแลวนะครับ จาก นั้นใหเราสรางเข็มขึ้นมา โดยใชวิธี เดียวกับตัวหมดครับ แตตรงเลือก แสงเงาดานลาง

ใหเราคลิ๊กที่รูปกระดาษ เพื่อเพิ่มเงา ใหมากยิ่งขึ้น แตองศาของตัวเข็มนี้ ตองเทากับตัวหมุดดวยนะครับ


STEP 3

STEP 4 ใหเราใชเครื่องมือ Pen Tool อีกครั้ง สรางกระดาษเล็กๆ ขึ้นมา 1 ชิ้น ใสสีดำลงไป 15% แลววาดเงาเพิ่ม ลงไปดวย ดังภาพตัวอยาง สวนของ ตัวหมุด

เราก็จะไดหมุดแลวครับทีนี้ใหเรา เลือกวัตถุทั้งสอง แลวไปที่เมนู Object เลือก Expand Appearance ครับ จะเปนการ Outline เสน เพื่อเวลาเราขยับวัตถุ จะไดสะดวกยิ่งขึ้น

STEP 5 ตอนนี้เราจะมาทำพื้นผิวกระดาษกัน นะครับ ไปที่ชอง Swatch เลือกเมนู ดานขาง

ใหเรา Copy ตัวหมุดทั้งหมด ใสสี ดำลงไปแลวไล Gradient แลวนำมา ไวตำแหนงตามตัวอยางเพื่อใหเกิด เปนเงาของตัวหมุด

STEP 6 ไปที่ Open Swatch Library > Patterns > Basic Graphics > Basic Graphics_Textures แลว เลือก สีที่เหมาะกับพื้นผิวกระดาษ ของเรา แลวใสคาTransperency 10-20%

เราก็จะไดหมุดกับกระดาษกันแลว ครับ งายนิดเดียว เอาไวฉบับหนามี อะไรงายๆ แบบนี้มาบอกกันอีก แนนอนครับ

115


Dine Out

พันธกานต ลิ่มกังวาฬมงคล

ราน T.T. Steak&Thai Food (ultimate dining experience) สวัสดีครับ Mac Style ฉบับนี้ พวกเราไดรับคำเชิญจากทางราน T.T. Steak&Thai Food ชักชวนให ไปลองชิมกัน ก็ตองขอบคุณ คุณ top เจาของรานที่ ใหเกียรติทีมงาน dine out นะครับ

ราน T.T. Steak ตั้งอยูบน ถ.อำนวยสงคราม หาไมยากครับ แตถนน หนทางแถวนั้นอาจจะดูเหมือนใยแมงมุมไปบาง แตถาไปไมถูก ทาย คอลัมน เรามีเบอรโทรเตรียมไวให รับรองวาไมหลงแนนอน T.T. Steak เปดตั้งแต สิบโมงเชา ปดสี่ทุม สวนตอนกลางวันนั้น ทาง รานมีชุดอาหารกลางวันไวคอยบริการครับ มีสองราคา คือ 299 บาท และ 429 บาท มี ซุป เมนคอรส ของหวาน ชา กาแฟ ใหเลือกทานกัน อยางตามสบาย รานนี้มีสามชั้นครับ ชั้นลางสุดมีโตะแค 2 โตะ สวนชั้นสองมี 16 โตะ และชั้นสาม คุณ top ทำเปนหองจัดเลี้ยง มีสองหอง จุคนได 30 คน สบายๆ มีคาราโอเกะไวคอยบริการดวย

116


วันนี้คุณ top เตรียมเมนูเด็ดของทางรานเอาไวใหพวกเราทีมงานมากมาย เริ่มเลยละกัน หิวแลวครับ เมนูแรก เรียกน้ำยอยกับ ซุปครีมกุงกั้ง (lobster bisque) ซุปกุงรสชาติ กลมกลอม อบกับแปงพัฟพาสตี้หนาตานารักจนไมอยากเจาะลงไปทานเลยครับ ตามมาดวย ตับหานสดทอดพ็อตไวน (goose liver) ตับหานทอดดูนาทาน หนำซ้ำยัง ละลายในปาก ตองมาลองเองครับถึงจะรู ตอดวย ซี่โครงแกะนิวซีแลนดยาง (new zealand lamb chops) ซี่โครงแกะนำเขาจากนิวซีแลนดแทๆ นำมายางจนหอม หอมแค ไหน มาลองครับ ตามติดดวย ซีซาสลัด (ceasar salad) เมนูยอดฮิตที่ขาดไมได เสิรฟตอดวย เปดอบซอส สม (duck orange) เปดเนื้อสะโพกอบจนนุม ราดดวยซอสสมหวาน หอม อรอยมาก ครับ และเมนูสุดทายที่คุณ top เตรียมไวใหพวกเรา กุงกั้งอบเนยแข็ง (rock lobster) เมนูนี้ ใครชอบกุง ชอบเนย อยาพลาดครับ มันหอม หอม และ หอมจริงๆ

T.T. Steak&Thai Food เปด 10:00 - 22:00 น. 193 ถนนอำนวยสงคราม ดุสิต กทม. 10300 Tel. 02-243-3116, 02-243-7728 รับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ สามารถจอดรถได ริมถนนหนาราน และปมน้ำมันเชลลฝงตรงขามเยื้องๆ กับราน ถายภาพโดย : ดนัยเทพ หาญอาจณรงคศรี & ChidLom Group

117


จะเปนใครก็แจงเกิดบนปก MacStyle ได วันนี้

จัดใหสำหรับ 100 คนแรกที่สมัครสมาชิก MacStyle

รับฟรี! ไปเลย My Photo Book Diary ขนาด Pocket สุดเท ที่มีรูปทานเปนนายแบบขึ้นปก MacStyle ฉบับหนึ่งเดียวในโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-183-6189-90 www.macdd.com

สมัครสมาชิกรายป สมาชิก 12 เลม ราคา 1,027 บาท (รวม Vat 7% แลว) กติกาการนับสมาชิก จะนับเปน 12 ฉบับตั้งแตเลมที่เริ่มจัดสงไปตั้งแตเลมแรก แลวนับไป 11 เลม จะเทากับ 12 เลม (สมาชิกรายป)

บริษัท แมคดีดี จำกัด 5/257 หมูบานกลางเมือง ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-183-6189-90 แฟกซ 02-183-6261

กรุณาแฟกซหลักฐานใบโอนเงิน พรอมเอกสารสมัครนี้มาที่

แฟกซ 02-183-6261


Mac Style

ชีวิตออนไลนของคุณจะเปลี่ยนไป เมื่อไดอาน...

No.15 ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2551

Macstyle

(AC)

8

iPhone อันมืดมิด

(AC)

0 8 1 0 1 0

80.00

อนาคตที่ยังหาคำตอบ… ไมได…กับประเทศไทยวันนี้

MacStyle Style

พิสูจนคำโออวด สยบทุกขาวลือ

ทายใจศาสดาแหงลัทธิแมค โปรดักสไลนใหมหรือแคอัพเกรด

สรางสาระ ประโยชน จากการใชงานสิ่งเหลานี้ควรอานหนังสือเลมนี้ หนังสือ iLife ไดรวบรวมบุคคลและตัวอยางศึกษาเกี่ยวกับผูโดงดัง แบบไมรูเนื้อรูตัว จาก YouTube ที่มีคนแหเขาไปดูคลิปเด็กผูชาย คนหนึ่งถึง 40 ลานครั้ง!! อะไรทำใหการใชงาน multiply.com เปนที่ฮิตและสรางกระแส สำหรับคนถายรูปดิจิตอลไดขนาดนั้น แลวเรื่องราวใน multiply.com จะสรางเงินสรางทอง ไดยังไง!! เขียน Blog ยังไงใหดัง ใหไดตังค คือเรื่องราวที่เรานำตัวอยาง ของวัยโจ ที่ใชชีวิตออนไลนไดอยางสรางสรรคและทำใหมันเกิด ประโยชนกับตัวเองได อยางเหลือเชื่อ!!

อานหนังสือเลมนี้ซะ ถาไมอยากใชชีวิตออนไลนไปวันๆ!! ถาคุณอยากมีชีวิตออนไลนที่เปลี่ยนไป สามารถหาซื้ออานไดที่ ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร ทุกสาขา แลวชีวิตออนไลนจะเปลี่ยนเปนเงิน

No.15 / ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2551

iLife เปลี่ยนชีวิตดิจิตอลใหเปนเงิน สำหรับกลุมวัยหนุมสาว วัยทำงาน หรือคนทั่วไปที่ใชชีวิต อยูกับอินเทอรเน็ต เทคโนโลยี และตองการ

เปดตัวลาสุดกับ New iPod nano สีสันและเทคโนโลยี ในเครื่องเดียว เจาะลึกกับ New nano มากกวาหรือแคเปลี่ยนสี!!

Macstyle015  

Magazine for Mac user in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you