Page 1

Mac Style No.12 ประจำเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2551

Macstyle

(AC)

8

(AC)

0 8 0 3 2 0

80.00

MacStyle Style No.12 / ประจำเดือกุมภาพันธ-มีนาคม 2551


EDITOR’S NOTES

VOL.12 ¡ØÁÀҾѹ¸-ÁÕ¹Ò¤Á 2008

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å·¡§°—∫√–∫∫‡ ’¬ßÕÕπ‰≈πå เมื่อสักเดือนกวาๆ ที่ผานมาไดมีโอกาสไดกลับมาสรางเว็บไซตอีกครั้ง หลังจากที่ทิ้งหางจากวงการ เว็บไซตหรืออะไรทํานองนี้ไปนานอยูเหมือนกัน เริ่มตนนั้นคอนขางจะฝดๆ นิดหนอย เพราะไมได จับเครื่องไมเครื่องมือมานาน โปรเจ็คนี้ผมไดรวมมือกับ 2 มืออาชีพ หนึ่งคือคุณพี่อารี แทนคํา ซึ่ง คนในแวดวงการเพลงนั้นไมมีใครไมรูจัก อดีตบรรณาธิการอาวุโสในเครือเนชั่น และอีกหนึ่งคือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด เจาของเบียรสิงห โดยในครั้งนี้ทั้งคุณพี่อารีและบุญรอดบอกวาตองการจะสรางสถานีวิทยุออนไลน ที่เนนไปทางการ เปดเพลงร็อครวมสมัย ตั้งแตยุค 60-90 กันเลยทีเดียว ไดโจทยดังนั้น ผมก็หอบไอเดียนี้ไปคุยกับทีมงานทานหนึ่งซึ่งเปนคอลัมนิสตประจําใน MacStyle อยูดวย สืบความหลังจากพูดคุยกันอยูนานก็ไดทางออกมากมาย ทั้งระบบของ Mac ที่ใชผาน QuickTime หรือระบบอื่นๆ ก็มีใหเลือกมากมาย แตเราตกลงกันวาโปรเจ็คนี้เราจะพัฒนา โปรแกรมสําหรับทําสถานีวิทยุออนไลนกันเอง ภายใตการพัฒนาโปรแกรมดังกลาวผานบริษัท LEONIDLAB TECHNOLOGY โดยตั้งชื่อโปรแกรมตัวนี้วา MATTRIX Radio แหม...ชื่อเทจริงๆครับ โดยการ ทํางานของโปรแกรมดังกลาวนี้สรางขึ้นบน Mac 100% เพียวๆ เขียนเปน Flash Applications ซึ่งหลายๆ ทานอาจจะปฏิเสธการเขียน Flash บน Mac แตจากโปรเจ็คนี้เราขอยืนยันวาการเขียน Flash บน Mac นั้นใหเสถียรภาพของการทํางานที่นิ่งและแนนอนมากๆ โดยโปรแกรม MATTRIX Radio ก็จะทํางานเปนภาคสงจากคอมพิวเตอร 1 ตัว แลวยิงสัญญาณเสียงออกไปยังผูฟงที่ฟงอยูที่บาน โดยที่ผูฟงไมจําเปนจะ ตองลงปลั๊กอินอะไรเพิ่มเติม ทั้งอยากจะฟงแคเสียงอยางเดียวหรือฟงทั้งเสียงและภาพเลยก็ยังได ซึ่งก็ถือวาเปนโปรแกรมสําหรับ Online Radio ที่สรางมา เพื่อใหคนใชนั้นทํางานไดงายที่สุดทั้งฝงสงออกและฝงรับฟง หลังจากโปรเจ็คนี้ออนแอรที่ www.rockonlinebysingha.com อานวา “ร็อคออนไลนบายสิงห” ก็เรียกวากระแสตอนรับดีมากนับจากสถิติเพียงไมกี่วันมี คน View ไปแลวหมื่นกวาครั้ง เรียกวาทั้งระบบและคอนเทนทแนนปก เรียกกันวาขาร็อคที่วาเกา เกา นั้นก็หันเขามาใชเทคโนโลยีออนไลนกันมากขึ้น กลุมเปาหมายก็เริ่มขยายวงออกไปมากขึ้นอีกดวย ก็เลยหยิบยกมาใหคุณผูอานไดลองคลิ๊กเขาไปเยี่ยมชมรับฟงกันครับ สถานีออนไลนที่ผลิตโดยแมคเพียวๆ นี้ออนแอรตั้งแต 9.00-24.00 น. มีดีเจดังๆจาก The Radio มาเปดก็หลายคนอยู รวมถึงใครที่เปนแฟนของปาพายุหิน กูรู หรือปาอารี แทนคําและศิษยมือขวาอยางดีเจ ซี๊ด ที่เปดเพลงแนวอวกาศ ก็เรียนเชิญเขาไปเยี่ยมชมกันไดครับ

iconmac ∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√

iconmac@macdd.com

∑’˪√÷°…“ : ª√‘«√√μ Õß»å»ÿ≈’, æ‘√ÿÃÀå¿—§ æ‘√‘¬–¿—°¥’°ÿ≈ ∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ

°Õß∫√√≥“∏‘°“√ : ®–‡¥Á¥ «√‚»¿‘… ∞å, ®√Ÿ≠ Õ‘∑∏‘«√√≥æß»å, ∏‡π» ÿ¥‰∑¬,  ÿ¿™—¬ ™—¬¡ß§≈, ∏’√¬ÿ∑∏ ¡ß§≈Õ—μμ– “√, æ—π∏°“πμå ≈‘Ë¡°—ß«“áߧ≈, ‡≈¢“°Õß∫√√≥“∏‘°“√ : ®‘¥“¿“ ‡°Áß«‘‡™’¬√‰™¬ »‘≈ª°√√¡ : ‡©≈‘¡æ≈ À¡“¬æ÷Ëß ΩÉ“¬‚¶…≥“°“√μ≈“¥ : æ—™√‘π∑√å ‚æ∏‘Ïπ‘¬¡ æ‘¡æå∑’Ë : ∫√‘…—∑ 摶‡π» æ√‘Èπ∑åμ‘Èß ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ ‚∑√.02-954-3971-5 ·¬° ’ : ∫√‘…—∑ ‰Œ‡√  ®”°—¥ ‚∑√.02-204-1959 ®—¥®”Àπà“¬ : ∫√‘…—∑ ‡«‘≈¥å ÕÕø ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ ‚∑√.02-744-6856-7

¡ß§≈ ºÕ∫π“ß

‡®â“¢Õß : ∫√‘…—∑ ·¡§¥’¥’ ®”°—¥ 888/7 À¡Ÿà∫â“π°≈“߇¡◊Õß ∂.»√’π§√‘π∑√å ·¢«ß «πÀ≈«ß ‡¢μ «πÀ≈«ß °√ÿ߇∑æœ 10250 ‚∑√. 02-722-6889, 02-722-6177 ·ø°´å 02-722-6880 Hotline 02-722-6889, 02-722-6177 Õ’‡¡≈å macstyle@macdd.com ‡«Á∫‰´μå www.macdd.com


CONTENTS

VOL.12 / ¡ØÁÀҾѹ¸-ÁÕ¹Ò¤Á 2008

028

เปดตัว MacBook

หลังจากที่เปดตัวกันอยางเปนทางการไปแลวในงาน MacWorld 2008 โดยทางสตีฟ จอบส CEO แหง แอปเปลเปนคนเดโมและนําเสนอสินคาตัวใหมที่ชื่อวา MacBook Air นี้ ดวยตัวเอง

034

010 022 048

Mac News Update สรุปขาวรอบป Apple Product Review

Macbook And Macbook Pro ชีวิตที่เต็มอิ่มไปดวยอิสระ และขุมพลังที่ 45 Nano

Aperture 2 044

Apple ไม ไ ด นิ่ ง นอนใจออกเพี ย ง Product ใหม เ ท า นั้ น แต ยั ง ทยอย update software ในเครือ ของ Apple หลายๆ ตระกู ล อี ก หนึ่ ง โปรแกรมที่ เ ป น โปรแกรมโดนใจ ช า ง ภาพมืออาชีพ และมือสมัครเลนกันมา เปนระยะเวลานาน เอยชื่อไป หลายๆ คนร อ งอ อ กั น เลยที เ ดี ย ว ใช ค รั บ โปรแกรม Aperture โปรแกรมใช ใน การจั ด การ file ภาพถ า ย และ Process ภาพถายครบวงจร แตที่จะ กลาวนี้ คือ Aperture 2

056 058 Switch to MAC

056 058

≠“≥«√√≥ ®—π∑√°ÿ≈ (·æ√) «‘∑«— ¡ß§≈«—®πå (‡∫’¬√å)


CONTENTS

VOL.12 / ¡ØÁÀҾѹ¸-ÁÕ¹Ò¤Á 2008

There’s something in the Air MacWorld 2008 กับอะไรๆ...ที่อยู ในอากาศ หลังจากเปดตัวกันอยางเปนทางการไปแลว สําหรับ MacBook Air ที่หลายๆ คนก็รอ คอยกัน และ MacStyle ก็ ไดนํามารีวิวไว อย า งจุ ใ จแล ว ในเล ม นี้ ส ง ท า ยกั บ ภาพวั น เป ด ตั ว ของ MacBook Air ในงาน MacWorld 2008 และรวมถึงบรรยาย กาศในงาน MacWorld

078 060

PHOTO ALBUM

ไมตองเปนชางภาพระดับโปร ก็สามารถมีอัลบั้มตอเนื่องหนาซาย-ขวาได

090

พิพิธภัณฑการเรียนรู ฉบับนี้ คุณศุภรัตน ชินะถาวร (โต) Senior Graphic Designer designLAB ไดติดตอ มาวาตอนนี้ ไดมีการเปดพิพิธภัณฑการเรียนรู ภายใตชื่อ NDMI

078

064 ยั่วน้ำลาย 068 Gadget iPod/Mac 072 Mac Hardware 075 Mac Music 084 Sound Check 112 iDesign 116 Dine Out

093

EDITORIAL Stuff PAGE I 094

§Õ≈—¡πå : iconmacûs Talk ‚¥¬ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ

PAGE I 096 §Õ≈—¡πå : CMS ‚¥¬ : «ß»°√ Õ“√¬«—≤πå

100

PAGE I 098

§Õ≈—¡πå : Talkative Design ‚¥¬ : «“√‘ ‚™§≈È”‡≈‘»


Mac News Update แอปเปลหุนตกเพราะยอดพลาดเปา แอปเปลประกาศตัวเลขกําไรชวง 3 เดือนสุดทายปลายปที่ผานมา ระบุกําไร สุทธิเพิ่มขึ้น 57 เปอรเซ็นตไปอยูที่ 1.58 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือ 1.76 เหรียญตอ หุน เทียบกับ 1 พันลานเหรียญหรือ 1.14 เหรียญที่แอปเปลทําไดเมื่อชวงเวลา เดียวกันของปที่แลว รายไดรวมซึ่งแอปเปลประกาศไวที่ 9.6 พันลานเหรียญ นัก วิเคราะหวอลลสตรีทเชื่อวาแอปเปลจะทําไดมากกวานั้นราว 100 ลานเหรียญ ขณะ ที่ตัวเลขคาดการณกําไรสุทธิอยูที่ 1.61 พันลานเหรียญ แตแอปเปลทําได 1.58 พัน ลานเหรียญ ตลอดชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผานมา แอปเปลใหขอมูลวาจัดสง คอมพิวเตอรแมคอินทอชไปจําหนายทั้งสิ้น 2.32 ลานเครื่องทั่วโลก คิดเปนสัดสวน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 44 เปอรเซ็นต ตัวเลขยอดสงเครื่องแมค 2.32 ลานเครื่องนี้ตรงกับยอดจําหนายไอโฟน (iPhone) ตลอดสามเดือน ซึ่งกอนหนานี้ จ็อปสออกมากลาวบนเวทีงานแมคเวิลดเอ็กซโป งานประชุมประจําปของแอปเปลวา สามารถจําหนายไอโฟนตั้งแตเปดตัวทั้งสิ้น 4 ลานเครื่อง ดานผลิตภัณฑเครื่องเลน MP3 อยางไอพอด สามารถทํายอดขายได 22 ลานเครื่อง คิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้น 17 เปอรเซ็นต ตัวเลขยอดขาย ไอพอดที่ออกมาตํากวาการคาดการณของนักวิเคราะหหลายราย ซึ่งคาดการณวาแอปเปลอาจขายไอพอดชวงไตรมาสปลายปไดถึง 24-25 ลานเครื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นวา ผูบริโภคกําลังพยายามลดการซื้อสินคาเทคโนโลยีลง ความไมเชื่อมั่นนี้สงใหมูลคาหุนของแอปเปลตกลง 11 เปอรเซ็นต สําหรับไตรมาสปจจุบันซึ่งเปนไตรมาสสามปการเงิน 2008 ของแอปเปล Peter Oppenheimer ประธานฝายการเงินของแอปเปลเชื่อวากําไร ตอหุนจะอยูที่ 94 เซ็นต บนรายไดรวม 6.8 พันลานเหรียญสหรัฐ ตัวเลขของแอปเปลเหลานี้ไมวายตํากวาการคาดการณของวอลลสตรีท ซึ่งเชื่อวา แอปเปลนาจะทํากําไรตอหุนได 1.08 เหรียญ บนรายไดรวม 7 พันลานเหรียญ

ไมโครซอฟทกําไรเพิ่ม 79 เปอรเซ็นต ไมโครซอฟท (Microsoft) ประกาศผลประกอบการไตรมาสสุดทายป 2007 กําไรเพิ่ม 79 เปอร เ ซ็ น ต บ นรายรั บ รวมสู ง สุ ด เป น ประวั ติ ก ารณ 1.637 หมื่ น ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น 37 เปอรเซ็นต ยกความดีใหความตองการในตลาดซอฟทแวรคอมพิวเตอรที่ยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง กําไรสุทธิที่ไมโครซอฟททําไดในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผานมาคือ 4.7 พันลานเหรียญ หรือประมาณ 50 เซ็นตตอหุน เทียบกับ 2.6 พันลานเหรียญหรือ 26 เซ็นตตอหุนที่ไมโครซอฟท รายงานไวในชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว เหนือกวาตัวเลขของนักวิเคราะหวอลลสตรีทที่คาดการณ ไว 1.59 หมื่นลานเหรียญ หรือ 46 เซ็นตตอหุน ไมโครซอฟทยกความดีบางสวนใหกับระบบปฏิบัติการวินโดวสวิสตา (Windows Vista) ระบบ ปฏิบัติการตัวใหมซึ่งไมโครซอฟทเปดตัวเมื่อปกอน ระบุวาวิสตามีสวนสําคัญทําใหตลาดคอมพิวเตอรสวนบุคคลขยายตัว ขณะเดียวกัน ความตองการ ในตลาดซอฟทแวรนานาชนิดของไมโครซอฟทลวนขยายตัว เชน Office, Sharepoint และ Exchange ยอดขายพีซีโลกที่ดีเกินคาด บวกกับอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ลดลง และจํานวนลูกคากลุมธุรกิจที่เปลี่ยนไปใชระบบไลเซนสระยะยาวที่เพิม่ ขึ้น ทําใหรายไดแผนกซอฟทแวรวินโดวสและออฟฟศมีรายไดรวม 9.14 พันลานเหรียญ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลวราว 50 เปอรเซ็นต ไมโครซอฟทคาดวาไตรมาสปจจุบัน (มกราคม-มีนาคม) กําไรตอหุนนาจะอยูที่ 43-45 เซ็นต รายรับรวม 1.43-1.46 หมื่นลานเหรียญ


Ta k e y o u r f a v o r i t e p h o t o t o c r e a t e y o u r a l b u m , f a s t a n d e a s y t o m a k e

Make your images

more than photo paper at

www.printcafe.co.th

14 Soi Metheenives, Sukhumvit 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0 2204 1959 e-mail : info@printcafe.co.th


Mac News Update ไมโครซอฟทจอฮุบยาฮู ไมโครซอฟทรอนจดหมายถึงกรรมการบริหารยาฮู ยักษใหญโลกอินเทอรเน็ตเบอรสอง เสนอซื้อยาฮู ดวยเงินสดและหุนรวมมูลคา 4.46 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ จุดประสงคเดียวคือหวังเพิ่มความ สามารถในการแขงขันบนโลกบริการออนไลนเพื่อชนกับกูเกิล จดหมายเสนอซื้อยาฮูของไมโครซอฟทถือเปนวิธีใหมเพื่อการปราบยักษใหญอยางกูเกิลที่เหนือความ คาดหมายของทุกคน โดยสตีฟ บอลเมอรระบุในจดหมายวาเสนอซื้อยาฮูดวยราคา 31 เหรียญสหรัฐ ตอหุน สูงกวามูลคาปดตลาดของหุนยาฮูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผานมาถึง 62 เปอรเซ็นต ในจดหมายเนนยําวา การเสนอซื้อยาฮูครั้งนี้ไมไดมีนัยสําคัญดานการเงิน แตอยูที่โอกาสและความ สามารถในการแขงขันในอนาคต โดยกลาวพาดพิงถึงกูเกิลวา ตลาดโฆษณาออนไลนที่รุงโรจนนั้นกํา ลังถูกครอบครองโดยบริษัทเดียว เชื่อวาการดําเนินงานของยาฮูภายใตปกของไมโครซอฟทจะชวยให ยาฮูสามารถแขงขันในสมรภูมิรบมูลคากวา 4 หมื่นลานเหรียญไดดีขึ้น ซึ่งอาจเติบโตถึง 8 หมื่นลาน เหรียญในป 2010 ขาวนี้สงใหมูลคาหุนของยาฮูพุงสูงขึ้น 10 เปอรเซ็นตทันทีที่ประกาศ โดยการซื้อยาฮูจะทําใหไมโครซอฟทมีเสิรชเอนจินทรงพลังสําหรับตอสูกับกูเกิล พวงทายดวยบริการเว็บพอรทอลยอดนิยมทั้งอีเมล รานขายสินคา และขาวสารออนไลน จุดนี้ไมโครซอฟทเชื่อวาจะเปนประโยชนกับทุกฝาย และอาจ นําไปสูการสรางโซลูชั่นเยี่ยมสําหรับผูบริโภค บริษัทสิ่งพิมพ และนักโฆษณาไดเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดจะทําใหยาฮูมีความสามารถในการแขงขันที่ดีขึ้น

กูเกิลกําไรพุง กูเกิลประกาศ สามารถทํากําไรชวงสามเดือนหลังของปที่แลว 1.21 พันลานเหรียญ แม รายรับรวมจะเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวถึง 51 เปอรเซ็นต แตกลับเปน ตัวเลขที่ต่ำกวาคาดการณ สงใหมูลคาหุนของกูเกิลตกลงเล็กนอย รายไดรวมตลอดไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม) ของกูเกิลคือ 4.83 พันลานเหรียญ หลังหักสวนแบงคาทราฟฟกใหกับเว็บไซตพันธมิตรจะมีมูลคา 3.39 พันลานเหรียญ กําไรตอหุนประจําไตรมาสคือ 3.79 เหรียญ เพิ่มขึ้นจาก 3.38 เหรียญจากไตรมาส เดียวกันในปที่แลว ซีอีโอกูเกิล อีริก ชมิตท กลาววายินดีกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกูเกิลมาก ตัวเลขผลประกอบการนี้สะทอนใหเห็นวากูเกิลมีความแข็งแกรงในธุรกิจหลักของบริษัท พันธกิจในการสรางสรรคธุรกิจใหมเติบโตชัดเจน และที่สําคัญ คือการลดคาใชจายในการดําเนินงานที่ดีกวาเดิม สําหรับตัวเลขกําไรตลอดป 2007 กูเกิลประกาศไวที่ 4.2 พันลานเหรียญ เทียบกับ 3.08 พันลานเหรียญในป 2006 ขณะนี้กูเกิลกําลังลงทุนสรางระบบ โฆษณาและบริการอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถืออยางจริงจัง โดยชมิตทยอมรับวาไอโฟนคืออุปกรณแรกของยุคที่จะชวยกระตุนตลาดสืบคนขอมูล อินเทอรเน็ตทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งจะกลายเปนโอกาสสรางเงินใหกับธุรกิจโฆษณาบนอินเทอรเน็ต


: Advertorial

มอนิเตอรเรื่องสําคัญที่คุณตองเลือก เนื่องจากการแขงขันในตลาดอุปกรณ IT ปจจุบันมีการแขงขันอยางเขมขนทําใหอุปกรณตางๆ มีอยูอยางมากมายใหผูบริโภค สามารถเลือกใช ไดตามความเหมาะสม มอนิเตอรก็เปนอีกอุปกรณหนึ่งที่เราในฐานะคนทํางานดานกราฟค รูปภาพและสีจะมองขามไปไม ได ที่จะตองเลือกมอนิเตอรที่เหมาะสมกับงานที่เราทํา ในวันนี้ ทางกระผมนาย color joke เจาเกาที่เคยเขียนเรื่องของ CMS จึงไดนําเอาวิธีเลือกมอนิเตอรที่ถูกตองและไดนําเอา มอนิเตอรตัวหนึ่งมาใหทุกทานไดชมกันครับ ในกระบวนการเลือกมอนิเตอรนั้นปจจัยแรกที่เราควรคํานึงถึงคือ “เราใช มอนิ เ ตอรทํา งานอะไร?” เชน หากเราทํา งานเกี่ย วกับ กราฟ ค และภาพ มอนิเตอรที่เราตองการก็จะตองมี คาขอบเขตของสีที่สูง (Gamut) เพราะเรา ตองการความแมนยําและการประมวลผลของสีที่สูงนั่นเอง แตหากเราทํางาน ดานเกี่ยวกับภาพเคลื่อนเราอาจจะตองการมอนิเตอรที่มี response time ที่สูง เนื่องจากเวลาที่เราดูการเคลื่อนไหวของภาพ จะไดไมมีการซอนทับของภาพและ การกระตุกเปนตน ทั้งนี้หากเราคํานึงถึงเรื่องวาเราใชมอนิเตอรทํางานอะไรเสร็จเรียบรอย แลวตอมาคือคาตางๆ ของมอนิเตอรที่เราควรสนใจมีทั้งหมด คาดังตอไปนี้ครับ - Color Space หรือ ขอบเขตของสีที่มอนิเตอรสามารถประมวลผลได - Contrast Ratio หรือ คาของตัวเปรียบตาง - Brightness Uniformity หรือ คาความสวางทีก่ ลางจอและขอบจอเทากันหรือไม - Size หรือ ขนาดของมอนิเตอร - Panel Control คาในการปรับแตงตางๆ ที่สามารถปรับได - Luminance หรือคาแรงเทียน หรือที่เรียกความสวางของมอนิเตอร Color space หรือคา Gamut ของสีหรือคาขอบเขตของสี ซึ่งสามารถดู ไดจากคาขอบเขตของสี หรือคา Display Profile ในโปรแกรมเชน Color syns ของ Mac และ ICC Inspector ของ PC ทั้งนี้ จอที่มีคาขอบเขตของสียิ่งกวางมากก็ยิ่ง สามารถประมวลคาสีไดมาก จะทําใหเรา สามารถเห็ น ความละเอีย ดของภาพได มากกวา Contrast Ratio (คอนทราสเรโช) หรื อ ค า ของตั ว เปรี ย บต า งของ มิ นิ เ ตอร ซึ่ ง เปรี ย บเที ย บระหว า งสี ข าว และสีดํา สวนใหญมีวิธีวัดโดยใชอุปกรณ เชน พวก Color Fact 7.0 จะมีตัวเลข เปนสัดสวน เชน 2165 : 1 ซึ่งตัวเลข Contrast ratio ยิ่งเยอะจะถึงวาคา Contrast หรือตัวเปรียบตางมาก จะทําให ภาพมีความคมชัดมากขึ้น เพราะฉะนั้นตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งดีครับ

Brightness Uniformity หรือคาความ สวางเฉลี่ยทั่วทั้งจอ วิธีวัดตองใชอุปกรณพวก Color fact 7.0 เทานั้นในการวัด จะเปนการวัด คาความสวางกลางจอ และขอบจอ วามีตัวเลข ที่เทากันหรือไม ซึ่งมอนิเตอรที่ดีเหมาะสําหรับ ทําภาพนั้นควรจะมีคา Brightness Uniformity ที่เทากันทั่วทั้งจอเพราะในการดู ภาพบนจอไมวามุมซาย ขวา บน ลาง จะไดสีที่เทากันเสมอ แตหากมอนิเตอร นั้นๆ ไมสามารถทําไดหรือ มี Brightness Uniformity ไมเทากัน อาจจะทําใหเกิด ความผิดพลาดในการทํางานได Size หรือขนาดมอนิเตอร ในการทํา งานเกี่ยวกับภาพนั้นขนาดของมอนิเตอรก็มี ความสําคัญ เชนกัน เพราะมอนิเตอรที่เล็กจน เกินไป จะทําใหเราเห็นรายละเอียดของภาพได ไมครบ สมมติวาเรามี Monitor 15 นิ้ว อยูตัว หนึ่ง เวลาเปดภาพขึ้นมา เราจะเห็นภาพจริงๆ แคประมาณ 13 นิ้ว เทานั้น เพราะมีพื้นที่ของ พวก Menu bar และอื่นๆ ซึ่งจริงๆ แลวที่ ผูเขียนนิยมใชคือ ใชแบบ 2 จอ หรือ Multimonitor ครับ Panel control หรือ function ที่ใช ปรับ Monitor ซึ่ง Monitor ของ PC และ Desktop สวนใหญจะสามารถปรับสีได ซึ่ง คาที่เราปรับไดก็จะมีดังนี้ Brightness (คา ความสวางของหนาจอ) Contrast คาของตัว เปรียบตางของหนาจอ Color Tamp คาอุณภูมิ สีของหนาจอ ซึ่งบางจอสามารถปรับไดทั้ง แบบ RGB slider หรือ Kelvin precept หรือ ปรับไดทั้ง 2 แบบ Luminance หรือคาแรงเทียน หรือที่ เรียกวาความสวางของมอนิเตอรนั่นแหละครับ ซึ่งทั้งนี้หากมอนิเตอรใดที่มีคา Luminance ที่นอยไมเพียงพอ ก็อาจจะทําใหมอนิเตอรมืด เกินไปและมีผลตอคา ขอบเขตของสี อีกดวย


เอาหละครับหลังจากที่เราทําความเขาใจกันแลววามอนิเตอรที่ดีเลือก อยางไร วันนี้ color joke ก็ไดนําเอามอนิเตอรที่เหมาะสมกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับ กราฟค ภาพและสีมาฝากกัน ซึง่ มอนิเตอรทกี่ ระผมเอามาฝากในวันนีค้ อื มอนิเตอร ของ EIZO รุน CG241W

มอนิเตอรจาก Mac book pro เอาครับวิธีนี้ทําใหเราสามารถใชขนาดของจอ ไดอยางเต็มที่และสะดวกเวลาที่ผมจะถอดเครื่อง Mac book pro ไปไหนตอ ไหนครับ สําหรับ Panel Control ค า ในการปรั บ แต ง ต า งๆ ของ EIZO รุน CG241W นั้น ถือวา ปรับอะไรไมคอ ยไดมากครับ (ซึง่ จริงๆ แลวสําหรับคุณภาพระดับ นี้ผมวาไมตองปรับอะไรแลวหละ ครั บ ) เพี ย งแค ส ามารถเลื อ ก คร า วๆ ได ว า Kevin preset เท า ไหร contrast และ brightness เทาไหรเทานั้นครับ

มี ค า ขอบเขตของสี ที่ ก ว า งมาก สามารถครอบคลุมถึง SRGB 98% และ ครอบคลุม Adobe RGB ถึง 96 % ซึ่งถือ ไดวาเปนมอนิเตอร ที่มีขอบเขตของสีที่ กว า งที่ สุ ด ในป จ จุ บั น ทํ า ให เ ราสามารถ มั่ น ใจได ถึ ง ความแม น ยํ า ของสี บ น มอนิ เ ตอร แ ละยิ่ ง หากเรา calibrated มอนิเตอรดวยแลวหละก็ปญหาของสีที่เรา มีๆ อยูก็หมดไปแบบหายหวงเลยครับ คอนทราสเรโชที่ ม าก สู ง ถึ ง 850 : 1 ทําใหภาพและสีสันที่ออกมาคม ชัดไมเบลอและแตก แตวาคงจะตองใช การ ด จอที่ มี คุ ณ ภาพร ว มด ว ยหน อ ย นะครับ Brightness Uniformity สําหรับ Brightness Uniformity ของเครื่องนี้จัดได ว า มี ค า ที่ ดี ม ากครั บ ความสว า งหรื อ Luminance ที่ ก ลางจอและขอบจอมี ความแตกตางกันบางแคเล็กนอยเทานั้น ทําใหเวลาโยกภาพไปซายหรือขวา ลาง หรื อ บนสามารถสองเห็ น สี ที่ เ ท า กั น ได ตลอดครับ ขนาดของมอนิเตอรสําหรับเครื่องนี้มีขนาดอยูที่ 24 นิ้ว ไวดสกรีนครับ เหมาะมากเวลาทํางาน (ไมเล็กไปไมใหญไปสําหรับผม) เพราะผมจะใช วิธีพวง

และสุ ด ท า ยแต ไ ม ท า ย สุ ด Luminance ของ EIZO รุ น CG241W นั้ น ถื อ ได ว า unbeatable ครับเพราะที่บอก วา Unbeatable นั้น ก็เพราะ คา Luminance ของ EIZO รุน CG241W นั้นมีคาที่สามารถปรับไดสูงสุดถึง 350 cd/m2 ซึ่งทําใหเราสามารถ ปรับคาไดมากเวลามีแสงรบกวน (Ambient light) สูงและสามารถปรับใหพอดี ลงตัวไดที่ 120 cd/m2 แบบพอดีครับ สรุ ป ผลการใช ง าน EIZO รุ น CG241W คงไม มี อ ะไรนอกเหนื อ ไป จากคําวาประทับใจครับเพราะนอก เหนือจากคาดังกลาวแลวในการใช งานจริงเมือ่ ใชรว มกับตัว calibrated มอนิเตอรของผม (spyder 3 elite) และมีการใช โปรไฟลปริ้นเตอรรวม ทั้ ง รู ป บนจอและปริ้ น ท เ อาท มี สี ที่ เที่ยงตรงแมนยํามากครับ และขอ แถมอี ก ซั ก นิ ด ว า มอนิ เ ตอร ตั ว นี้ มี view angle ที่มากถึง 178  ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนครับ ทําใหเบี่ยงคอซาย ขวาหรือวางจอเบี้ยวนิดๆ ตามความจํากัดของพื้นที่ไดอยางสบายครับ โดยสรุป ผมวา EIZO รุน CG241W แมจะมีราคาที่แพงไปซักหนอยแตคุมคาเงินที่เสียไป อยางมากครับ

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ฟลเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โทร 0-2196-2073-5, บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด โทร 0-2678-2566, บริษัท SPV Group จำกัด โทร 0-2559-2901


Mac News Update ทีโมบายลเผยยอดไอโฟนกระฉูด ทีโมบายล (T-Mobile) ในเครือดอยชเทเลคอม (Deutsche Telekom) ผูใหบริการเครือขาย โทรศัพทมือถือสัญชาติเยอรมันโชวตัวเลขยอดผูซื้อไอโฟน (iPhone) โทรศัพทมือถือเลน อินเทอรเน็ตดีไซนเฉียบของแอปเปล ระบุวาเพียง 11 สัปดาห มีผูซื้อไอโฟนในประเทศ เยอรมันที่สมัครใชบริการอินเทอรเน็ตกับทีโมบายลทั้งสิ้นราว 7 หมื่นคน ทีโมบายลนั้นเริ่มวางจําหนายไอโฟนในประเทศเยอรมันเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผานมา ใน ฐานะตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการรายเดียวของแอปเปล ผลจากการเปนพันธมิตรกัน ของแอปเปลและทีโมบายล ทําใหผูซื้อไอโฟนในเยอรมันตองสมัครเปนสมาชิกบริการ ทีโมบายล จึงจะสามารถใชงานอินเทอรเน็ตหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ไดอยางถูกตองตาม กฏหมาย ไอโฟนไดรับความนิยมเหนือกวาอุปกรณมัลติมีเดียใดที่ทีโมบายลเคยจําหนายมา ”ฟลิปส ฮัมม ประธานทีโมบายลเยอรมนี (T-Mobile Germany) กลาวในบทสัมภาษณซึ่งเผยแพรใน เว็บไซตของทีโมบายลนาม Intranet

ไมโครซอฟทเปดตัว Microsoft Office 2008 for Mac ฝายพัฒนาธุรกิจแมค บริษัทไมโครซอฟท คอรเปอเรชั่น ประกาศวางจําหนาย Microsoft Office 2008 for Mac แลวในงาน Macworld Conference & Expo 2008 ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา Microsoft Office 2008 for Mac นั้นไดรับการปรับโฉม ใหมเพื่อใหใชงานไดงายขึ้น ไมวาจะเปนผูที่เพิ่งเริ่มใช หรือผูใชงานเดิม เพื่อการจัดการและ แลกเปลี่ยนงานเอกสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแมคและพีซีทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมเครื่องมือออฟฟศในรูปแบบของแมคที่ใชงานไดงาย นอกจากนี้แลว สวนธุรกิจ แมคเว็บไซต หรือแมคโทเปย (http://www.microsoft.com/mac) ยังเตรียมพรอมสําหรับ การเปนแหลงขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้นเกี่ยวกับซอฟทแวรไมโครซอฟทสําหรับแมคอีกดวย เครก ไอสเลอร ผูจัดการทั่วไปฝายพัฒนาธุรกิจแมค กลาววา “เราพัฒนา Microsoft Office 2008 for Mac ใหเปนชุดซอฟทแวรที่ทําใหการทํางานตางๆ งายขึ้น และเรายังไดออกแบบ สวนติดตอกับผูใชงานใหม เพื่อทําใหเขากับคุณสมบัติใหมๆ ที่งายตอการใชงานอยาง แทจริง แมกระทั่งผูที่เริ่มใช Microsoft Office ก็สามารถสรางเอกสารใหดูดีไดอยางรวดเร็ว ที่สําคัญคือ เรามุงที่จะพัฒนาความสามารถในการทํางาน รวมกันเพื่อใหผูใชสามารถทํางานขามแพลตฟอรมไดอยางมั่นใจ ดาน รอน โอกาโมโต รองประธานดานนักพัฒนาระบบสัมพันธ บริษัท แอปเปล คอมพิวเตอร อิงค กลาววา “Microsoft Office 2008 for Mac เปน ชุดซอฟทแวรสําหรับแมครุนลาสุดที่ใชงานไดดียิ่งขึ้นกับเครื่องแมค


OUR SPECIAL QUALITY FOR YOU

บริการ จดโดเมน และ เว็บโฮสติ้ง ตั้งแตระดับผูเริ่มตนไปจนถึงระดับผูเชี่ยวชาญ โดยเราจัดหาอุปกรณที่เหมาะสมที่สุด เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในประเทศกับ Internet Solution & Service Provider (ISSP) & Pacic Internet (PI) และเราก็ไมมองขามการใชงาน เราจึงจัดเตรียมระบบ Control Panel สำหรับการจัดการผานทางหนา เว็บไซต ที่ใชงานไดอยางงายดาย เพื่อใหคุณสามารถควบคุมเว็บไซตไดเต็มประสิทธิภาพ

DELL PowerEdge Series 860/1435/1950 บริการ Dedicated Server คือการเชาเครื่องเซฟเวอร (Server) แบบทั้งเครื่อง โดยทานจะ ไดรับสิทธิในการใชงานอยางเต็มที่ ตามเงื่อนไขและขอตกลงของเรา และดวยความเอาใจใสใน การใชงานระบบของผูใชบริการ ทางเราไดจัดเตรียมระบบบริหารจัดการ (Control Panel) ใหทานใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และงายตอการดูแลระบบอีกดวย

สุดคุมวันนี้ ดวย 4 เงื่อนไข โดนใจสุดๆ !!! 1. ชำระคาบริการลวงหนา วันนี้รับสวนลดสูงสุดถึง 15% 2. รับ Hard Disk Dirve 160GB+ (SATA) เพิ่มอีก 1 ลูกฟรี! 3. Server Conguration Check List มูลคา 3000 บาท ฟรี!! 4. รับสิทธิ์ลงโฆษณา ขนาด 728x90 บนเว็บไซต 212Cafe.com ฟรี 1 เดือน มูลคา 5,000 บาท ฟรี!!! บริษัท อีคอมมีเดีย จำกัด เลขที่ 807/217 หมูที่ 8 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี ตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ โทร. 0-2531-4812, 0-2531-4815 โทรสาร 0-2531-3778 www.ecomhost.net


Mac News Update โกดักประกาศปฏิวัติงานพิมพดวยสุดยอดระบบปฏิบัติการ Unified Workflow โกดัก (ประเทศไทย) เปดตัว สุดยอดระบบปฏิบัติการ Unified Workflow พรอมแนะนํา กลุม ธุรกิจผลิตภัณฑสําหรับงานออกแบบและงานพิมพ หรือ Graphic Communications Group (GCG) มั่นใจสามารถตอบสนองความตองการของตลาดงานออกแบบและงานพิมพขนาดใหญไดอยางครบ วงจร นายมนตสิทธิ์ สิงหฤกษ ผูจัดการธุรกิจระบบผลิตภัณฑสําหรับงานออกแบบและงานพิมพ ประจําประเทศไทย บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา “กลุมธุรกิจระบบผลิตภัณฑสําหรับ งานออกแบบและงานพิมพ นําเสนอผลิตภัณฑและโซลูชั่นสําหรับธุรกิจการพิมพเชิงพาณิชย ธุรกิจสื่อ บรรจุภัณฑ สํานักพิมพ และเครื่องพิมพขอมูลทั้งในองคกรขนาดกลางและขนาดใหญ ดวยเครื่องพิมพ ดิจิตอลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความตองการดานงานพิมพอยางครบครัน รวมไปถึงเทคโนโลยีและ โซลูชั่นที่สนับสนุนงานกราฟกแบบมืออาชีพ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอยางไมหยุดยั้ง” ทั้งนี้ สุดยอดระบบปฏิบัติการ Unified Workflow เปนนวัตกรรมและเปนระบบปฏิบัติการที่เยี่ยมยอดสําหรับธุรกิจงานพิมพขนาดกลาง และขนาด ใหญ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการพิมพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยโกดักจะจัดแสดงสาธิตและอบรมขั้นตอนการทํางานใหแกลูกคาและ ผูประกอบการธุรกิจการพิมพเปนประจํา ณ ศูนยอบรมธุรกิจการพิมพ โกดัก ประเทศไทย สํานักงานใหญ คุณสมบัติอันโดดเดนของสุดยอดระบบปฏิบัติการ Unified Workflow ที่ผูอบรมจะไดเรียนรู คือโซลูชั่นที่มีชื่อวา Kodak Web-to-Print ซึ่งจะชวย ใหการสั่งพิมพออนไลนจากเว็บไซตตรงสูเครื่องพิมพเปนเรื่องที่งายขึ้น โดยโซลูชั่นดังกลาวจะประกอบไปดวยระบบตางๆ ไดแก - ระบบสนับสนุนการสั่งงานออนไลน หรือ KODAK INSITE Storefront System - ระบบสนับสนุนการสงผานขอมูล หรือ KODAK INSITE Variable System - ระบบควบคุมคุณภาพการพิมพ หรือ KODAK PRINERGY Workflow System

แอปเปลเผยโฉมแมคบุค แอร โนตบุคที่บางที่สุดในโลก แอปเปลเปดตัวแมคบุค แอร (MacBook Air) โนตบุคบางเฉียบ เพียง 0.16 นิ้ว ซึ่งนับวา บางกวาโนตบุคอื่นๆ ที่เคยมีในตลาด MacBook Air มีหนาจอแบบไวดสกรีน แอลอีดี (LED) กวาง 13.3 นิว้ และคียบ อรดขนาดปกติทมี่ ไี ฟ backlit พรอมกลองวีดโี อ iSight® แบบ built-in ไวสาํ หรับ video conference และ Trackpad แบบมัลติทัช MacBook Air ใชหนวยประมวลผลของ Intel Core 2 Duo ขนาด 1.6 GHz. กับ RAM 2 GB ฮารดดิสกแบบ 1.8 นิ้ว ความจุ 80 GB เทคโนโลยี Wi-Fi 802.11n รุนลาสุด และ Bluetooth 2.1 หนาจอ LED-backlit 13.3 นิ้วของ MacBook Air เปนหนาจอแบบประหยัดพลังงาน พรอม trackpad แบบมัลติทัช สามารถเลื่อน ยอ ขยาย ภาพหรือตัวหนังสือ ไปทางใดก็ไดตามที่สัมผัส ทํ า ให ก ารปรั บ องศารู ป ภาพ หรื อ การซู ม เวปเพจใน SafariTM สะดวกและสนุ ก กว า เดิ ม MacBook Air มีคียบอรดแบบครบวงจร ดีไซนเก ผลิตดวยวัสดุอลูมิเนียมใหความทนทาน คียบอรดขนาดปกติที่มีไฟ backlit ใหแสงจากดานหลัง เหมาะอยางยิ่งกับการใชงานในที่ๆ ตองการใหมีแสงนอย เชน บนเครื่องบิน สตูดิโอ หรือหอประชุม และตัว built-in ambient light sensor ก็ยังสามารถปรับความสวางของปุมบนคียบอรดใหพอดีกับแสงที่มีอยูในที่ๆ นั้นไดโดยอัตโนมัติ สําหรับการใชงาน MacBook Air แบบไรสาย แบตเตอรี่จะอยูไดนานถึง 5 ชั่วโมง และยังมี AirPort Extreme® เวอรชั่น 802.11n พรอม Wi-Fi network ที่มีประสิทธิภาพการทํางานเหนือกวาเวอรชั่น 802.11g ถึง 5 เทา ซอฟทแวร Migration Assistant ของแอปเปลอํานวยความสะดวก ใหผูใชสามารถยายไฟลขอมูลและคากําหนดตางๆจากคอมพิวเตอรแมคเครื่องเกาไปยัง MacBook Air ไดอยางรวดเร็วผาน wireless network


Mac News Update Sierra Wireless แจกของรางวัลใหกับผูอาน MacStyle บริษัท Sierra Wireless รวมกับนิตยสาร MacStyle ไดจัดกิจกรรมรวมสนุก ตอบปญหาเพื่อชิงของ รางวัล Sierra Wireless AC 875U มูลคา 14,900 บาท จํานวน 1 รางวัล โดยใหผูอานนิตยสาร MacStyle ตอบคําถามที่วา MacBook Pro มีทั้งหมดกี่รุนในปจจุบัน โดยคําตอบก็คือ 3 รุน ไดแก MacBook Pro 15-inch 2.2 GHz, MacBook Pro 15-inch 2.4 GHz, MacBook Pro 17-inch 2.4 GHz โดยผูโชคดีที่ตอบคําถามถูก ซึ่งก็ไดรับมอบของรางวัลจาก กรรมการผูจัดการบริษัท Sierra Wireless

อ.Sam จัดอบรมเสริมทัพครีเอทีฟ ให W.P. Creation Group Co.,Ltd. บริษัทโฆษณาขนาดไมเล็ก แตเล็งเห็นการไกล โดยคุณ Phubordee Chaiplee GM W.P. Creation Group Co.,Ltd เชิญ อาจารย Sam ไปอบรม และบรรยายพิเศษ รวมทั้งจัด Creative Workshop 3 วันเสริมทัพใหทีมครีเอทีฟ ซึ่งมีมากถึง13 ทานดวยกัน นายินดีแทน ลูกคาของเอเยนซี่นี้จริงๆ ที่ใหความสําคัญของการเสริมกําลังความคิดสรางสรรค และนับไดวา เปนบริษัทโฆษณาที่มีจํานวนครีเอทีฟมาก และครบครันทีเดียว หลังอบรม อ.Sam ยังไดมอบ รางวัล และประกาศนียบัตร ใหกับผูเขารับการอบรมทุกทาน และไดผลงานที่ดีกลับไปคนละ 1 Campain ใหญ สําหรับบริษัทใดที่สนใจเปดสมองเสริมศักยภาพ ดานความคิดสรางสรรค ใหพนักงานในแผนกตางๆ ที่ไมเพียงแผนกสรางสรรคเทานั้น อ.Sam ยินดีใหคําปรึษา สรางหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะกิจ (Tailor-Made) ใหกับ พนักงานของทาน จะเปนกลุมละ 10-30 ทาน โดยอบรมเพียง 3 วันเทานั้น เพื่อเสริมศักยภาพทางความคิดที่เปนพลังแฝง และคนหาเปาหมายให กับพนักงานและผูบริหาร (อายุ 18-40 ป) ติดตอ อ.Sam Creative Academy สถาบันสอนคนธรรมดา...ใหมีความคิดสรางสรรค ไดที่ Sam@macdd.com หรือโทร 081-812-0484

ไอโฟน-ไอพอดทัช เพิ่มความจุ ไอโฟน-ไอพอดทัช เพิ่มความจุ แลวก็เปนไปตามคาดครับ วาทางแอปเปลตองมีการเพิ่มความจุ ใหกับ เจาไอโฟน-ไอพอดทัช อยางแนนอน โดย ไอโฟนรุ น ใหม จ ะมาพร อ มหน ว ยความจํ า 16GB ราคาจํ า หน า ย 499 เหรี ย ญสหรั ฐ จากเวอรชั่นเดิม 8GB ราคา 399 เหรียญ ถือเปนการเพิ่มความจุเทาตัวในราคาที่ยั่วใจ ขณะที่ ไอพอดทัชรุนใหมคือ 32GB ราคาจําหนายเทากับไอโฟน 499 เหรียญ เทียบกับไอโฟนรุน 16GB ที่ราคา 399 เหรียญและ 8GB ราคา 299 เหรียญ


สรุปผลงานรอบปจากแอปเปล

โดย กองบรรณาธิการ

สรุปผลงานรอบปจากแอปเปล

ผลงานในรอบปจากแอปเปล กับ Mac ยุคใหมหัวใจ Intel และสยบทุกขาวลือกับสิ่งที่ทุกคนรอคอย นับเปนเวลาก็ 2 ป ไดที่ คุณ Jobs ของชาวแมคอยางเราๆ ทานๆ ใหเปลี่ยนหัวใจของ Mac มาเปนชิป Intel เริ่มตนกันที่ iPhone กับการปดตํานานขาวลือ แลวก็ถือคราวปดฉากตํานานขาวหรือ ตางๆ เกี่ยวกับ iPhone เมื่อทาง Steve Jobs ได เ ป ด ตั ว iPhone อย า งเป น ทางการในงาน MacWorld 2007 ทําให ทุกสายตาที่เขารวมงานตองตะลึงกับ การเปนสุดยอดโทรศัพทแหงยุค ดวยฟงกชั่นและเทคโนโลยีตางๆ ของ iPhone นั้น เรียกไดวามือถือ Smart Phone ทุกรุนทุกคายในตอนนี้ไมมีเจา ไหนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได ดี ไ ปกว า เจ า iPhone ตัวนี้เลย และฟงกชั่นเดนๆ ที่ ทําให เจา iPhone แตกตางจากจาก โทรศัพทคูแขงที่สําคัญๆ นั้น มีดังนี้ - Multi-touch สุดยอดจินตนาการกับ การควมคุมเเคปลายนิ้ว Multi-touch คงไมใชเรื่องใหมสําหรับมือถือ Smart Phone ทั่วๆ ไป แตที่ทําให เจา iPhone ตัวนี้แตกตาง คือสามารถใช 2 นิ้ว ในการควมคุม เชนถาเราดูภาพ จาก iPhone เราก็สามารถ ใช 2 นิ้วแลวคลี่นิ้วออกรูปนั้นก็จะขยาย หรือถาให รูปกับมาแบบเดิมเราก็คลี่นิ้วมาติดกัน สวนการสัมผัสหนาจอในการใชงานปกติ นั้น iPhone ก็มีเซ็นเซอรที่ฉลาดกวาโดยกดแลวไปไปโดนตัวขางๆ หรือตัวที่เรา ไมไดกดอยาง Smart Phone รุนอื่นๆ - OSX ระบบปฎิบัติการที่ชาญฉลาดกวา และก็เปนไปตามคาด กับระบบปฏิบัติการบน iPhone นั้นเปน OSX ซึ่งแมวาเรา จะไมรูวา OSX เวอรชั่นอะไร แตที่แนๆ ผลของการใชงานนั้นนาทึ่งทีเดียว และ

จากความสามารถของ OSX ที่อยูใน iPhone นั้นสามารถทําใหคุณเรียกใช โปรแกรมตางๆ ที่คุณคุนเคยบนแมคตัวโปรดของคุณ ไมวาจะเปน mail, Adress Book, Calendar, Safari และอื่นๆ อีกมากมาย และแนนอนคุณสมบัติตางๆ ที่ วานั้นทํางานแบบ Multi-tasking แบบแทๆ ซึ่งสามารถทํางานไดหลายอยาง พรอมๆ กัน ไดอยางราบรื่นไมสงผลทําใหเครื่องแฮงคแตอยางไร และที่สําคัญ ดวยการที่เปน OSX นี้เองทําใหเชื่อมตอกับเครื่องแมคของคุณไดอยางสมบูรณ แบบ - Wireless เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดทุกที่ ทุกเวลา สําหรับเจา iPhone ถึงแมวามันจะยังไมรองรับ 3G แตก็เพียงพอแลวสําหรับใน บ า นเราที่ มี EDGE และ Wi-Fi โดยมี Wireless ติดมาที่ตัวเครื่องก็สามารถเชื่อม ตออินเทอรเน็ตไดอยางอิสระ โดยไมจํา เปนตองหยิบโนตบุคขึ้นมาเเคเช็คอีเมลอีก ตอไปเมื่อคุณมี iPhone - Build-in Advanced Sensor จะแนวตั้ง หรื อ แนวนอน iPhone ก็ จั ด การเอง อัตโนมัติ ดวยความสามารถของ Sensor ที่ฝงอยูใน iPhone นี้จะทําใหคุณทํางานไดสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น โดย Sensor ที่อยูในตัว iPhone นั้น จะทําการหมุนเองอัตโนมัติ โดยเมื่อคุณดู รูปที่เ ปนแนวนอนก็ไมตอง เปนกังวลอีกตอไป เพียงแคคุณหมุนเครื่อง เปนแนวนอน ภาพในหนาจอของ iPhone ก็จะปรับเปนแบบเเนวนอนอัตโนมัติ ซึ่งไม ตองเขาไปปรับใดๆ ทั้งสิ้น

Technical Specifications

Size and weight • Height : 4.5 inches (115 mm) • Width : 2.4 inches (61 mm) • Depth : 0.46 inch (11.6 mm) • Weight : 4.8 ounces (135 grams) Display • 3.5-inch (diagonal) widescreen multi-touch display • 480-by-320-pixel resolution at 163 ppi

22

Operating system • OS X GSM • Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) Wireless data • Wi-Fi (802.11b/g) • EDGE • Bluetooth 2.0+EDR

Camera • 2.0 megapixels Power and battery • Talk time : Up to 8 hours • Standby time : Up to 250 hours • Internet use : Up to 6 hours • Video playback : Up to 7 hours • Audio playback : Up to 24 hours


สรุปผลงานรอบปจากแอปเปล

iPod Gen3 กับที่สุดของเครื่องเลน MP3 แหงยุค

iPod nano ตัวเล็กแตความสามารถไมเล็กตามตัว

สิ้นสุดการรอคอยกันเสียทีกับ iPod generation 3 ซึ่งไดฤกษเปดตัวไปเมื่อไม นานมานี้ กับการเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตา และการปรากฏตัวของ iPod tuoch ที่ทุกคนเฝารอ

New iPod nano โดย New iPod nano ตั ว ใหม นี้ รู ป ร า ง หนาตาเปลี่ยนไปจาก เดิ ม มากเลยที เ ดี ย ว โดยจะมี ข นาดที่ เ ล็ ก ลง แตไดความกวางที่ มากขึ้นซึ่งทําใหไดหนาจอที่ใหญขึ้นไดเชนเดียวกัน แตดวยความบาง ก็ทําให สามารถพกพาไดสะดวกและไมมีปญหากับตัวเครื่องที่กวางขึ้น

iPod classic รูปแบบ iPod ที่ลงตัวทุกฟงกชั่น เริ่มตนกันที่ iPod classic ซึ่งก็คือ iPod video เดิมนั่นเอง ซึ่งการเปลี่ยนเปนชื่อ เปน iPod classic นั้นก็อาจจะเดาไดวา iPod ในรูปทรงนี้จะอยูกับ generation ตอๆ ไปอีกนาน ในสวนของรูปรางหนาตาของ iPod classic ก็คือถอดแบบมาจาก iPod video เลยก็วาได แตขนาดบางลง เล็กนอย ดานหนาปรับเปลี่ยนพื้น ผิวใหมโดยถาเปนสีดํานั้นจะเปนดํา แบบดานเหมือนกับตัว MacBook นั้ น เองและมาพร อ ม Interface ใหมๆ อีกมากมายที่จะทําใหเราใช งานได ง า ยขึ้ น (รายละเอี ย ด Interface ขอลงลึ ก ในการรี วิ ว New iPod nano นะครับเพราะรูป แบบ Interface นั้นเหมือนกัน) และที่สําคัญมาพรอมกับความจุที่มากขึ้น คือ 80GB และ 160GB เรียกวาใชเปนหนวยความจําภายนอกไดเลย สวนแบตเตอรี่ก็ ใชงานไดนานขึ้น ในสวนของความจุ 80GB สามารถฟงเพลงไดอยางตอเนื่องถึง 30 ชม. และชมวีดีโอไดตอเนื่อง ถึง 5 ชม. สวนความจุ 160GB สามารถฟงเพลง ไดอยางตอเนื่องถึง 40 ชม. และชมวีดีโอไดตอเนื่อง ถึง 7 ชม. Technical Specifications

Size and weight 80GB model • Height : 4.1 inches (103.5 mm) • Width : 2.4 inches (61.8 mm) • Depth : 0.41 inch (10.5 mm) • Weight : 4.9 ounces (140 grams) 160GB model • Height : 4.1 inches (103.5 mm) • Width : 2.4 inches (61.8 mm) • Depth : 0.53 inch (13.5 mm) • Weight : 5.7 ounces (162 grams) Capacity • 80GB or 160GB hard drive1 • Holds up to 20,000 or 40,000 songs in 128-Kbps AAC format2 • Holds up to 25,000 iPod-viewable photos3 • Holds up to 100 hours or up to 200 hours of video4 • Stores data via USB hard drive

ดานเมนู Interface ไดเพิ่มลูกเลนใหมๆ ลงไปเยอะทีเดียว เทียบเทากับ iPod classic ตางกันแคขนาดกับเรื่องของความจุนั้นเอง โดย New iPod nano นั้น สามารถที่จะดูวีดีโอไดซึ่งตอบสนองผูใชงานหลายคนที่บนวา nano นาจะดูวีดีโอ ไดเปนอยางดี ดาน Interface ใหมๆ นั้นเริ่มตนกันที่ Preview ขึ้นดานหลังของเมนู โดยแถบ เลื อ กเมนู จ ะลดลงเหลื อ เพี ย งครึ่ ง เดี ย วของหน า จอ และอี ก ครึ่ ง จะเเสดงรู ป Preview ตามที่มีอยูในแตละเมนูนั้นๆ โดยการใชงานการเขาเมนูตางๆ ทําได งายขึ้น และสําหรับมือใหมที่ใชงานเปนครั้งแรกรับรองวาไมงงกับคําสั่งตางๆ แนนอนครับ และลูกเลนใหมที่นาจับตามองก็คือ Cover Flow ที่มีมากอนแลวใน iTunes ซึ่งจะทําใหการฟงเพลงจาก iPod นั้นมีสีสันมากขึ้นทีเดียว นอกจากนั้นยังมี Games ใหเลนถึง 3 เกมสดวยกัน คือ iPod Quiz เกมสตอบ ปญหาเกี่ยวกับเพลงและหนัง, Klondike เกมสถอดไพ และ Vortex เกมสทํา ลายบล็อค แลวยังมีเมนูตางๆ ที่จะใหประโยชนในชีวิตประจําวันไดงายขึ้น เชน Notes, Stopwatch เปนตน ดานแบตเตอรี่ก็สามารถใชงานไดก็สามารถใชงานไดนานขึ้น คือสามารถฟง เพลงไดอยางตอเนื่องถึง 24 ชม. และดูวีดีโอไดตอเนื่องถึง 5 ชม. เรียกไดวา ถึงแมตัวจะเล็ก แตความสามารถไมเล็กตามตัวแนนอนสําหรับ New iPod nano Technical Specifications

Size and weight • Height : 2.75 inches (69.8 mm) • Width : 2.06 inches (52.3 mm) • Depth : 0.26 inch (6.5 mm) • Weight : 1.74 ounces (49.2 grams) Capacity • 4GB or 8GB flash drive1 • Holds up to 1,000 or 2,000 songs in 128-Kbps AAC format2 • Holds up to 3,500 or 7,000 iPod-viewable photos3 • Holds up to 4 hours (4GB) or up to 8 hours (8GB) of video4 • Stores data via USB flash drive

23


สรุปผลงานรอบปจากแอปเปล

iPod touch สุดยอดเครื่องเลน MP3 ที่ ไฮเทคที่สุดในตอนนี้ สุดทายกับ iPod ที่ทุกคนเฝาจับตามอง iPod touch กับรูปรางหนาตาที่เห็นครั้งแรกตองบอก ครับวาถอดแบบมาจาก iPhone เลยครับแตใช โทรศัพทไมไดเทานั้นเอง ดวยหนาจอขนาดใหญ 3.5 นิ้ ว โดยการใช ง านเพี ย งแค ใ ช นิ้ ว สั ม ผั ส iPod touch ก็เขาไปเมนูตางๆ ไดตามที่คุณ ตองการ เริ่มเปดเครื่องใชงานสิ่งแรกที่จะเจอคือโปรแกรม ตางๆ ที่จําเปนไมวาจะเปน Safari ที่จะใหเรา เขาเว็บหรือเช็คอีเมลไดทุกทีโดยเชื่อมตอผาน Wi-Fi ซึ่งมีตัวรับสัญญาณอยูดานหลังเครื่อง, YouTube รวมรวมคลิปวีดีโอตางๆ จากทั่วโลกใหคุณไดดูกัน, Calendar ปฏิทิน นัดหมายตางๆ โดยคุณสามารถลิงคจาก เครื่อง Mac ของคุณมาไวที่ iPod touch ไดเลย, Contacts คุณสามารถบันทึก ชื่อ อีเมล เบอรโทรศัพทของ เพื่อนๆ คุณได นอกจากนั้นยังมี นาฬกาและเครื่องคิดเลขอีกดวย ดานการฟงเพลงและดูหนัง iPod touch ก็มีฟงกชั่นที่ใชงานคลายกับ iPod classic โดยจะมี Cover Flow เขามาแตตัว iPod touch จะแสดงรูปแบบ Cover Flow ก็คือหันเครื่องดานขางนั้นเอง ดานการดูวีดีโอหรือรูปถายก็สามารถ แสดงภาพแบบแนวนอนไดเหมือนกัน นอกจากนั้นที่เปนอีกลูกเลนของ iPod touch ก็คือการการใชนิ้วลากซูมรูปเขาออก เรียกไดวาเปนฟงกชั่นใหมที่ไมเคยมี ใครมีมากอนเลย แลวยังสามารถใชในโปรแกรม Safari เพื่อขยายหนาเว็บไดอีก ดวย แลวความสามารถทั้งหมดของ iPod touch ทําให iPod touch เปนเครื่อง เลน MP3 ที่ลําสมัยที่สุดในยุคตอนนี้

Technical Specifications

Size and weight Height : 4.3 inches (110 mm) Width : 2.4 inches (61.8 mm) Depth : 0.31 inch (8 mm) Weight : 4.2 ounces (120 grams) Capacity 8GB or 16GB flash drive1 Holds up to 1,750 or 3,500 songs in 128-Kbps AAC format2 Holds up to 10,000 or 20,000 iPod-viewable photos3 Holds up to 10 hours or 20 hours of video4

New iMac กับตัวตนที่เปน intel อยางเต็มตัว still iMac หลังจากเปลี่ยนเปน iMac ชิปอินเทลไดไมนานทางแอปเปลก็ไดทําการเปลี่ยน รูปแบบใหมภายใตชื่อวา still iMac ซึ่งบางกวา แรงกวา สําหรับ still iMac ซึ่งเปนรุนที่วางขายอยูในทองตลาดตอนนี้นั้นไดแบงสเปคเริ่มตนไวที่ 3 รุนดวยกันเริ่มตนกันที่รุน จอ 20 นิ้วซึ่งเปนรุน สแตนดารทของ still iMac โดยตัว 20 นิ้วนี้จะใช CPU 2.0GHz และในสวนของจอ 24 นิ้ว ซึ่งมี 2 รุนดวยกัน โดยในจอ 24 นิ้วเริ่มตนที่ สเปค 2.4GHz และ 2.8GHz เรียกไดวาตอบสนองการทํางานของคุณไดอยางเต็มที่แนนอนครับ ดานการดจอเปนแบบ ATI Radeon HD 2400 XT graphics processor ซึ่งสามารถรอง การทํางานดานกราฟคของคุณๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งทางแอปเปลก็ไดวางตัว still iMac ไวให เจาะตลาดกลุมกราฟคดีไซนโดยตรง แตใคร ใครจะใชในการตัดตอ ทั้งดานเสียงเพลง วีดีโอ หรือภาพยนตรทางแอปเปลแนะนํา ใหขยับไปเปน Mac Pro ครับ

24


สรุปผลงานรอบปจากแอปเปล

Technical Specifications

Processor 2.0GHz Intel Core 2 Duo 2.4GHz Intel Core 2 Duo L2 cache 4MB shared Frontside bus 800MHz Memory 1GB (one SO-DIMM) 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300), supports up to 4GB

Hard drive 250GB Serial ATA1; 7200 rpm 320GB Serial ATA1; 7200 rpm Optical drive Slot-loading 8x SuperDrive with 4x double-layer burning (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Display 20-inch (viewable) glossy widescreen TFT activematrix LCD, 1680 by 1050 pixels, millions of colors

24-inch (viewable) glossy widescreen TFT active-matrix LCD, 1920 by 1200 pixels, millions of colors Graphics ATI Radeon HD 2400 XT with 128MB of GDDR3 memory ATI Radeon HD 2600 PRO with 256MB of GDDR3 memory

Mac mini ตัวเล็กแตคุณภาพไมเล็กตามตัว

MacBook โนตบุคยอดนิยมสําหรับนักศึกษา

มาถึงเจาตัวเล็ก โดยหลัง จากที่ ท างแอปเป ล ได ตัดสินใจเปลี่ยนมาเปนชิป ของ Intel ก็ทําใหชิป CPU ของเครื่ อ งเเมคมี ก ารอั พ เกรดในเร็วขึ้นอยูบอยครั้ง โดย Mac mini นั้นที่ออกมาในเริ่มแรกเปน CPU แบบ Intel Core Solo/Duo ความเร็ว 1.5/1.66/1.83 GHz ซึ่งตอบโจทยผูที่เพิ่งเปลี่ยนมาเปนแมคหรือคนที่ใช งานดานพื้นฐานธรรมดาซึ่งราคาไมเเพงมากนัก และดวยขนาดที่เล็กกะทัดรัดทํา ใหพกพาไปไดสะดวกอีกดวย และอยางที่เกริ่นบอกไปครับวา เมื่อเปลี่ยนมาใช เปนชิป Intel CPU ของแมคในแตละรุนนั้นเปลี่ยนหรือมีการอัพเกรดที่เร็วขึ้นโดย Mac mini ในรุนใหมที่วางตลาดอยูตอนนี้นั้น จะมี CPU แค 2รุน คือ 1.83 GHz และ 2.00 GHz โดยเปนชิปแบบ Intel Core 2 Duo ทําใหความเร็วของเจา Mac mini เปรียบไดกับพีซีระดับกลางๆ โดยทีเดียว ซึ่งนอกจากทางแอปเปล จะวาง เจา Mac mini เปนแมคเครื่องแรกสําหรับยูสเซอรพีซีที่จะสวิชทมาเปนแมคแลว ยังไดวางไวเปนผลิตภัณฑโฮมเอนเตอรเทนเมนทอีกดวย ใครที่กําลังมองหา อุปกรณเชื่อมตอกับชุดโฮมเทียเตอรที่บานของคุณ Mac mini ตัวนี้ก็เปนอีกทาง เลือกที่ใหคุณไดมากกวาอยางแนนอนครับ

มาถึงรุน MacBook ถึงแมวาจะยังไมมีการเปลี่ยนรูปรางหนาตาจาก MacBook ชิป Intel รุนแรกที่ออกมา แตก็ไดเปลี่ยน CPU และการดจอใหม โดยรุนที่จํา หนายอยูในปจจุบันนั้นใช CPU 2.0GHz or 2.2GHz Intel Core 2 Duo processor โดยมีการอัพเกรดจากเดิมพอสมควร และการดจอมีการเปลี่ยนมาเปน Intel GMA X3100 graphics processor with 144MB of DDR2 SDRAM shared with main memory โดยจะ รองรั บ งานด า นกราฟ ค ได ดี ขึ้นแตก็ยังใชเปนแบบออนบอรดเหมือนเดิม ซึ่งถาใคร จะซื้อไปใชงานงานกราฟคก็ อัพแรมเพิ่มเปน 2 กิ๊ก ก็จะ เ พี ย ง พ อ กั บ ก า ร ทํ า ง า น กราฟคในเบื้องตนครับ สวน ใครที่กําลังรอวาจะเปลี่ยนใช เปนเคสอลูมิเนียมก็ตองอดใจ รอกันตอไปครับ

Technical Specifications

Technical Specifications

Processor and memory • 1.83GHz or 2.0GHz Intel Core 2 Duo processor • 2MB or 4MB on-chip L2 cache • 667MHz frontside bus • 1GB of 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300) on two SO-DIMMs; supports up to 2GB Graphics and video support • Intel GMA 950 graphics processor with 64MB of DDR2 SDRAM shared with main memory Storage • 80GB or 120GB 5400-rpm Serial ATA hard disk drive; optional 160GB drive

Processor and memory • 2.0GHz or 2.2GHz Intel Core 2 Duo processor • 4MB shared L2 cache running at full processor speed • 800MHz frontside bus • 1GB (two 512MB SO-DIMMs) of 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300); two SO-DIMM slots support up to 4GB Graphics and video support • Intel GMA X3100 graphics processor with 144MB of DDR2 SDRAM shared with main memory Storage • 80GB, 120GB, or 160GB 5400-rpm Serial ATA hard disk drive; optional 120GB, 160GB, or 250GB 5400-rpm drive

25


สรุปผลงานรอบปจากแอปเปล

MacBook Pro MacBook Pro ก็เชนเดียวกันครับถึงแมวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตา แตก็มีการอัพ CPU อยูบอยพอสมควร โดยรุนลาสุดที่ขายอยูในตลาดนี้ ดานจอ 15 นิ้ว นั้นจะเปนชิปแบบ 2.2GHz, 2.4GHz, or 2.6GHz Intel Core 2 Duo processor สวนจอ 17 นิ้วจะมีแค 2รุนคือ 2.4GHz or 2.6GHz Intel Core 2 Duo processor โดยแรมของเจา MacBook Pro นั้นเริ่มตนกันที่ 2 กิ๊กกันเลยทีเดียว สวนการดจอนั้นใชเปนแบบ NVIDIA GeForce 8600M GT graphics processor with dual-link DVI support and 256MB of GDDR3 SDRAM เรียกวาใครที่ ตองการโนตบุคที่เอาไวใชงานแบบฮารดคอร MacBook Pro รุนนี้ ตอบสนองการ ทํางานเหลานั้นของคุณไดอยางลงตัวครับ และเเววๆ วาทางแอปเปลจะมีการอัพ เกรด CPU ของเจา MacBook Pro ตัวนี้ในอีกไมชานี้ครับ

New Mac Pro กับขุมพลังใหมที่เปนสุดยอดคอมพิวเตอรระดับ เทพ สําหรับมือโปร

Technical Specifications

Processor and memory 15-inch MacBook Pro • 2.2GHz, 2.4GHz, or 2.6GHz Intel Core 2 Duo processor, 4MB onchip shared L2 cache running 1:1 with processor speed 17-inch MacBook Pro • 2.4GHz or 2.6GHz Intel Core 2 Duo processor, 4MB on-chip shared L2 cache running 1:1 with processor speed • 2GB (two SO-DIMMs) of PC2-5300 (667MHz) DDR2 memory; two SO-DIMM slots support up to 4GB • 800MHz frontside bus Display 15-inch MacBook Pro • 15.4-inch (diagonal) TFT LED backlit display with support for millions of colors; optional glossy widescreen display 17-inch MacBook Pro • 17-inch (diagonal) TFT display with support for millions of colors; optional glossy widescreen display Video and graphics support • 15-inch MacBook Pro NVIDIA GeForce 8600M GT graphics processor with dual-link DVI support; 128MB of GDDR3 SDRAM on 2.2GHz configuration; 256MB of GDDR3 SDRAM on 2.4GHz and 2.6GHz configurations • 17-inch MacBook Pro NVIDIA GeForce 8600M GT graphics processor with dual-link DVI support and 256MB of GDDR3 SDRAM

ในที่สุดก็ไดเปดตัวเปนตัวแรกของปกับ News Mac Pro ที่มาพรอมกับขุมพลัง ใหม Intel Xeon 5400 series processor ที่ทางแอปเปลบอกวาเร็วกวา Mac Pro ตัวเดิมถึง 2 เทา โดย News Mac Pro ตัวใหมนี้มีสเปคเริ่มตนที่ CPU Two 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon processors แลวสามารถอัพเกรดเปน 3.0GHz และ 3.2 GHz ได สวน Memory เริ่มตนใหที่ 2GB (1GB 2ตัว) of 800MHz DDR2 ECC fully buffered DIMM แลวสามารถอัพไดสูงสุดถึง 32GB(4GB 8ตัว) การดจอเปนแบบ ATI Radeon HD 2600 XT 256MB (two dual-link DVI ports) หรือสามารถอัพเกรดเปน NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB (two dual-link DVI ports), NVIDIA Quadro FX 5600 1.5GB (stereo 3D, two dual-link DVI ports), Two ATI Radeon HD 2600 XT 256MB, Three ATI Radeon HD 2600 XT 256MB หรือ Four ATI Radeon HD 2600 XT 256MB สวนฮารดดิสกนั้นเปนแบบ320GB Serial ATA 3Gb/s; 7200 rpm; 8MB cache และเชนเคยสามารถอัพเกรดไดเชนเดียวกันครับ และที่สําคัญ News Mac Book Pro ยังรองรับ Apple Cinema Display ทุกรุนไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ดวย

26


สรุปผลงานรอบปจากแอปเปล

Technical Specifications

Processing • 8-core : Two 2.8GHz, 3.0GHz, or 3.2GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 series processors • Quad-core : One 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon 5400 series processor Memory • 800MHz DDR2 ECC fully buffered DIMM (FB-DIMM) memory Graphics and displays • Double-wide, 16-lane PCI Express 2.0 graphics slot with one of the following graphics cards installed: • ATI Radeon HD 2600 XT with 256MB of GDDR3 memory and two dual-link DVI ports • NVIDIA GeForce 8800 GT with 512MB of GDDR3 memory and two dual-link DVI ports • NVIDIA Quadro FX 5600 with 1.5GB of GDDR3 memory, two dual-link DVI ports, and one stereo 3D port Storage • Four 3.5-inch cable-free, direct-attach hard drive bays with built-in independent 3Gb/s Serial ATA channels; four internal hard drive carriers included • Up to 4TB of internal storage3 using hard drives in the following capacities:

ปดทายดวยโนตบุคที่บางที่สุดแหงยุค MacBook Air สําหรับโนตบุคตัวใหมจากแอปเปล โดยในครั้งนี้ทางแอปเปลไดวางตําแหนงสินคาไวกึ่งกลางระหวาง MacBook กับ MacBook Pro โดยครั้งนี้แอปเปลใสชื่อตอ ทายไววา Air โดยดีไซนสําหรับ MacBook Air นั้นออกแบบไดบางสุดๆ โดยวัด ความสูงไดเพียงแคไมถึงนิ้ว (0.4-1.94 cm) นึกภาพงายๆวา มัน บางขนาดสามารถใสในซองจดหมายขนาด A4 ไดอยางสบายๆ ครับ และหนาจอนั้นใหมาขนาดเทา MacBook คือ 13.3 นิ้ว ที่ นาสนใจอีกอยางก็คือพอรทในการเชื่อมตอนั้นสามารถพับเก็บให เรียบสนิทไปกับตัวเครื่องไดดวยครับ ซึ่งก็ทําใหดีไซนนั้นสวย เรียบ เฉียบขึ้นอีกมาก แตก็อดสงสัยวามันจะสะดวกตอนจะใช งานมั้ย ความเร็ว CUP ก็ใหมาเริ่มตนที่ 1.6 Ghz และเปนชิป Core 2 Duo ดวยดังนั้นเรื่องคุณภาพและความเร็วก็คงหายหวง สวนพอรทเชื่อมตออื่นๆ ก็คงมีมาใหครบครันครับ สวนพอรทตอ จอนอกหรื อ โปรเจ็ ค เตอร ก็ เ ป น Micro-DVI เหมื อ นของ MacBook Technical Specifications

Size and weight Height : 0.16-0.76 inch (0.4-1.94 cm) Width : 12.8 inches (32.5 cm) Depth : 8.94 inches (22.7 cm) Weight : 3.0 pounds (1.36 kg)1

Processor and memory 1.6GHz or 1.8GHz Intel Core 2 Duo processor with 4MB on-chip shared L2 cache running at full processor speed • 800MHz frontside bus • 2GB of 667MHz DDR2 SDRAM onboard Storage • 80GB 4200-rpm Parallel ATA hard disk drive • Optional 64GB solid-state drive • Optional external USB MacBook Air SuperDrive

Graphics and video support Intel GMA X3100 graphics processor with 144MB of DDR2 SDRAM shared with main memory

27


Review MacBook Air By : iconmac

เปดตัว MacBook

ตํานานกับนิยามของคําวา

หลังจากที่เปดตัวกันอยางเปนทางการไปแลวในงาน MacWorld 2008 โดยทางสตีฟ จอบส CEO แหงแอปเปลเปนคนเดโมและนํา เสนอสินคาตัวใหมที่ชื่อวา MacBook Air นี้ดวยตัวเอง อะไรที่ทําให MacBook Air ตัวนี้เปนที่กลาวถึงกันอยางมากในแวดวงของ คนใช Mac อะไรทําให MacBook Air ถูกความคาดหวังตางๆ สาดเขาใสอยางลนหลามทั้งในมุมยูสเซอร สื่อมวลชน หรือแมกระทั่งผู ขายในบานเรานี่เอง MacBook Air กับการเปดตัวในงาน MacWorld 2008 ก็เปนไปตามคาดวาในที่สุดแอปเปล ก็คงจะเปดตัว MacBook รุนใหมในงานนี้ และก็เปนไปตามคาดวามันเปนโนตบุครุนกลางระหวาง MacBook และ MacBook Pro และดูเหมือนวาอะไรๆ ก็จะเปนไปตามคาดกันเสียทั้งหมด ยกเวนเพียงแตไมมีใครจะนึกถึงวารูปโฉมของเจา MacBook Air นั้นจะ สวยบาดคอและบางไดใจถึง เพียงนี้

ทางการสําหรับเมืองไทย ทั้งนี้แอปเปลไดเชิญสื่อมวลชนมากหนาหลายตา ทั้ง ที่เปนกลุมสื่อสิ่งพิมพนิตยสารที่เปนไลฟสไตล ไอที และหนังสือพิมพ ที่สะดุด ตาผมเอามากๆ ก็คงจะเปนการเห็นนิตยสารแนววัยรุนไลฟสไตลหลายหัว ปรากฏอยูในงาน ทราบขาววามีบางเลมที่มาดวยตัวเองเพราะความสนใจอยาก จะรูอะไรเกี่ยวกับสินคาตัวนี้ใหมากขึ้น นั่นอาจจะเปนการบอกไดดีอยางหนึ่งวา ณ ขณะนี้ผลิตภัณฑทั้งหลายแหลของ Mac นั้น ไมไดยึดติดอยูกับแวดวงใด แวดวงหนึ่งอยางเชนในอดีตที่ผานมา

โดยการเป ด ตั ว นั้ น สตี ฟ จอบส ไดหยิบซองใสเอกสาร มาหนึ่งใบและคอยๆ บรรจง เป ด มั น ออกมา จากนั้ น มื อ ของเคาก็ลวงเขาไปหยิบวัสดุสี เงิ น บางอย า งออกมา...จน กระทั่ ง มั น ออกมาได เ ต็ ม ตั ว พวกเราจึงไดรูกันวา นั่นละมัน คือโนตบุคคอมพิวเตอรที่บาง ไดระดับเทพ และมันก็อยูใน มือสตีฟ จอบสพรอมกับรอย ยิ้มความภูมิใจบนใบหนาของ เขาเรียบรอยแลว

โนตบุคในตํานาน กับ MacBook Air ที่ตองกลาวกันอยางนี้ก็ขอไดอยาคิดวามันเกินจริงไปอยางใดเลย เพราะเจา MacBook Air นั้น ก็เปรียบเสมือนหนึ่งของการรอคอยของผูที่ยังติดอยูกับ PowerBook 12” ที่ยังคงจงรักภักดีอยูกับ PowerPC ที่ยังกลายเปนชิปลาสมัย ไปกวา 4 ปแลว การมาถึงของ MacBook Air จึงเปนการเปดกอกเปดใจใหผู ใช PowerBook 12” ไดหันมาลิ้มลองอะไรที่เปนยุคใหมรวมสมัยอยางอินเทล ชิป หรือแมกระทั่งหนาจอแบบใหมดวยเชนกัน ดังนั้นในคําวาตํานานที่ถูกลือ กันขามปกับเจา MacBook Air นี้ จึงเปนตํานานที่ตองการคําตอบในเชิง ประสิทธิภาพ จากผูจงรักภักดีในชิป PowerPC ที่ยังอยูกับ PowerBook G4 12” วาจะมีทางทําใหใจเปลี่ยนและ Switch มาเปน MacBook Air ไดหรือไม

MacBook Air กับการเปดตัวที่เมืองไทย ทางแอปเปลประเทศไทยเลือกวันที่ 14 กุมภาพันธ เปนวันเปดตัวอยางเปน

28

เริ่มสัมผัสกับความบางเบาที่แอปเปลภูมิใจหนักหนา หลังจากที่ไดเห็นหนาและสัมผัสตัวจริงเปนๆ ของ MacBook Air อยางใกลชิด ก็ ต อ งตะลึ ง กั บ ขนาดของความบางที่ บ างได ใ จเหลื อ เกิ น จากผู ที่ เ คยใช MacBook Pro ตั้งแตขนาด 17” ลงมาถึงขนาด 15” ผมยอมรับอยางตรงไป ตรงมาวาเจา MacBook Air นั้นสรางแรงดึงดูดใจใหผมไดพอสมควร


Features ใหมกับเทคโนโลยใหม ในแบบแอปเปล สําหรับแอปเปลนั้นถือเปนแบรนดเทคโนโลยีที่เปนผูนําตลาดคนหนึ่งของโลก เลยก็คงจะกลาวไมเกินไปมากนัก สําหรับเจา MacBook Air นี้ก็เชนกันที่ได บรรจุสิ่งที่เรียกไดอยางเต็มปากวาเปนเทคโนโลยีใหมจริงๆ เอาละครับเราไปดู สิ่งใหมๆ ที่ถูกยัดเขามาใน MacBook Air ตัวนี้กันดีกวา

ดวยขนาดความบางในสวนสูงที่สุดเพียง 0.76” ก็สรางความฮือฮาใหกับวงการ แมคไดพอสมควร อยางไรก็ดี หากทานผูอานตกหลุมรักกับความบางเบาของ เจา MacBook Air นี้เขาแลว ก็ตองอยาลืมเผื่อใจกับอะไรๆ หลายอยางที่ถูก ตัดทิ้งออกไปเพื่อใหไดมาซึ่งความบางนั้นดวย อยางนอยที่สุดที่ทานจะนึกถึงก็ คงจะเปนเจา CD Drive ทีไ่ มมใี หเห็นติดมากับเจา MacBook Air นีแ้ ตอยางใด ซึ่งถาจะหันไปพิจารณาพอรตเชื่อมตอตางๆ ก็ดูเหมือนวาจะเขาทํานองอยู อยางพอเพียงไดใจเหลือเกินกับเจา USB พอรตจํานวนประหยัดเพียง 1 พอรต เทานั้นเอง

Multi-touch Trackpad หลายนิ้วดีกวานิ้วเดียว สําหรับผูเคยใช iPod Touch หรือ iPhone มากอน คงคุนชินกับเจาเทคโนโลยี Multi-touch นี้ดีอยูแลว กลาวก็คือมันเพิ่มความสามารถในการรับปุมสัมผัสได มากวา 2 นิ้ว โดยวัตถุประสงคก็เพื่อใหผูใชไดใชงาน Trackpad ไดอยางอิสระ ยิ่งขึ้น ยกตัวอยางงายๆ ก็อยางเชน ถาเรามีรูปและเปดรูปนั่นอยูในโปรแกรม iPhoto ถาเราตองการจะขยายรูปหรือซูมรูปใหใหญขึ้น เราก็เพียงแคเอา 2 นิ้ว จิ้มลงบน Trackpad แลวคลี่นิ้วออกไปทางกวางก็ทําจะใหรูปที่ปรากฏอยูหนา จอ MacBook Air ขยายหรือซูมออกมาตามไปดวย เทคนิคการใชงาน Multitouch Trackpad ของ MacBook Air นั้นมีหลากหลายมากๆ ดังที่ทานเห็นใน รูปประกอบบทความนี้

MBA-07.jpg สเปคโดยรวม กับความคาดหวังกับ MacBook Air สําหรับสเปคโดยรวมของ MacBook Air นั้นถือวาทําไดผานเกณฑ ผานใน ชนิดที่ผานพอดีเปยบ ดวยชิปที่บรรจุอยูภายในนั้นเริ่มตนประมวณผลที่ความ เร็วรุนตําสุดคือ 1.6 Ghz. Core 2 Duo แลวขยับไปที่ 1.8 Ghz. Core 2 Duo และในตัว Top สุดนั้นแอปเปลเลือกใช Solid-state เปน Drive เปนตัวบรรจุ ขอมูลแทนฮารดดิสกแทน ซึ่งก็ถือเปนเทคโนโลยีใหมที่ตอไปในอนาคตเรา คงจะเปนโนตบุคนั้นจะหันมาใช Drive แบบนี้กันเปนมาตรฐาน แตกอนจะถึง ตรงนั้นทานอาจจะตองทําใจกับความจุอันนาอึดอัดที่ใหมาเพียง 64 GB เทานั้น เอง

บรรจุ ข อ มู ล แนวใหม กั บ Solid State ที่ ม ากั บ ความจุ ข นาด กะทัดรัด 64 GB ในสวนของการจัดเก็บขอมูลนั้น เจา MacBook Air ในรุนทอปสุดใช Solid State มาเปนตัวเก็บขอมูล ซึ่งก็ไมแนใจวาผลที่ไดจะทําใหประสิทธิภาพของ การทํางานดีขึ้นมั้ย แตแอปเปลก็บอกวามันจะเขาถึงขอมูลไดดีขึ้น เร็วขึ้น และ อันสุดทายคือเมื่อมันไมไดใชฮารดดิสก มันก็ไมตองเปลืองกําลังไฟเพื่อหมุน จานฮารดดิสก โดยหลักการแลว ก็นาจะทําใหประหยัดพลังงานไดดวย ซึ่งตรง นี้เทาที่ไดทดสอบดวยตัวเอง การวัดปริมาณความเร็วนั้นแทบจะไมแตกตาง จากตัวที่เปนฮารดดิสก แตที่แตกตางชัดเจนก็คงจะเปนเรื่องความรอนที่นอย กวาหนอยแลวก็ความเงียบในการทํางานของเครื่องเอง

29


ทางออกสําหรับ MacBook Air ผูซึ่งไมมี CD-Dreive มาแตเกิด ถือวาเปนเทคโนโลยีทางออกของแอปเปลหรือเปลา ไมทราบได เพราะเจา MacBook Air นี้สามารถจะ เขาไปขอแชรไดรฟซีดีกับเครื่องอื่นๆที่อยูในวงแลน เดี ย วกั น ได ผ า นทางเน็ ต เวิ ร ค ไร ส ายได และมั น สามารถขามไปยังพีซีที่เปนคนละเผาพันธกันไดดวย ยกตั ว อย า งเช น หากท า นมี CD ที่ เ ป น Mac ฟอรเม็ต แลวนําซีดีเขาไปยัดใสในพีซี ผลที่ไดคือพี ซีจะอานแผนนั้นไมได แต MacBook Air สามารถ ลวงเขาไปอานแผนนั้นได ซึ่งก็ถือวาเปนทางออกอีก ทางหนึ่งใหสําหรับผูที่ไมอยากซื้อ CD-Drive ตอ ภายนอก แตจะสะดวกหรือไมนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง จอแบบ Backlit LED ขนาด 13.3” จริงๆ ตรงนี้ก็ไมไดถือวาเปนเทคโนโลยีใหมอะไร เพราะมีใหเห็นใน MacBook Pro กอนหนานั้นอยูแลว แตโดยความตั้งใจที่จะยัดเจาจอแบบ Backlit LED มาใหดวยใน MacBook Air นั้นก็คือวาทําใหการแบง สวนทางการตลาดทําใหเจา MacBook Air กระโดดขึ้นมาขั้นระหวางกลางสําหรับ MacBook และ MacBook Pro อยางเห็นไดชัด และขอดีอีกอยางหนึ่งของ Backlit LED ก็คือการที่จะไดคาเฉลี่ยความ สวางของแสงที่ปรากฏหนาจอนั้นเฉลี่ยเทากันไดอยางนาประทับใจ ประการสุดทายในเรื่องของความ ละเอียดหนาจอ MacBook Air แสดงผลที่ความละเอียดสูงสุด 1280 x 800 Pixel ซึ่งก็ถือวาเหลือเฟอตอ การใชงานในคลาสของ MacBook Air ไดอยางเต็มที่ ซึ่งผลที่ทดสอบการใชงานทางทีมงานก็ไมไดรูสึกวา ภาพที่ปรากฏอยูหนาจอนั้นเล็กมากแตอยางใด อีกทั้งการแสดงผลเครื่องมือในโปรแกรมตางๆ ก็มีพื้นที่ เหลือไวใหไดทํางานไดเต็มที่ การเชื่อมตอและพอรตมีเทาที่ตองใชงานเพื่อความบางและเบา ในสวนของพอรตตางๆนั้น MacBook Air คอนขางมีมาใหอยางประหยัด ทั้งนี้ก็คงเดาไดวานี่คือสิ่งที่ตอง แลกมาดวยความบางและเบาในแบบฉบับของมัน โดย USB Port นั้นมีใหใชอยางพอเพียงแบบกระ จุมกระจิ๋มเพียงแค 1 พอรต โดยเปน แบบ USB 2 และในบริเวณเนื้อที่ใกล เคียงกันก็มีรูเสียบหูฟงและสายตอจอ แบบ Micro-DVI มาใหเพื่อเอาไวตอ โปรเจ็คเตอรหรือจอเพิ่มไดอีก

ผ า นมาดู ใ นส ว นของเน็ ต เวิ ร ค ก็ มี ไวรเลสแบบ 802.11n ที่แอปเปลเรียก วา AirPort Extreme และยังใจดีอีก อุตสาหให Bluetooth แบบ Built มา ใหเรียบรอยแลว

30

บทสรุปสุดทายใครเหมาะกับ MacBook Air อันนี้สําคัญมากๆ เพราะทางแอปเปลเองนั้นมีสินคา หลากหลาย แตในจํานวนสินคาหลากหลายนั้นก็ได เลื อ กกลุ ม เป า หมายและได ส ร า งฟ เ จอร ต า งๆให เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่แตกตางกันออกไป

นักเรียนนักศึกษาผูเริ่มตนจะเริ่มใชงานโนตบุคแมค เครื่ อ งแรกคงเหมาะสมที่ สุ ด สํ า หรั บ MacBook เพราะดวยราคาและประสิทธิภาพในการทํางานนั้น ลงตัวที่สุดแลว แตไมวากันหากจะมีงบประมาณ เหลือเฟอที่จะขยับไปเปน MacBook Pro แตทวา แลว MacBook Pro นั้นออกจะเหมาะสมกับมือ อาชีพที่เนนประสิทธิภาพเครื่องสูงขึ้นมาอีกดวยจอที่ ใหญไดสูงสุดถึง 17”


สําหรับ MacBok Air มันอยูตรงกลางระหวาง นั้น หรืออาจจะเรียกวามันเปนอีกหนึ่งโนตบุค ทางเลือกเพื่อคนอีกประเภทหนึ่งก็คงจะวาได เพราะมั น ไม ไ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอั น รุ น แรงเมื่ อ เทียบกับ MacBook Pro แตดว ยวัสดุราคาของ มันก็ไมถูกจนไปเทียบเทากับ MacBook ดังนั้น MacBook Air จึ ง ถู ก กํ า หนดกลุ ม เป า หมาย ทางการตลาดดวยเปนคลาสของผูที่ทํางานดาน ธุรกิจ การนําเสนอพรีเซนตเทชั่น หรือผูที่ใชงาน โน ต บุ ค ในแบบไลฟ ส ไตล เ สี ย เป น ส ว นใหญ เ พ ร า ะ ด ว ย วั ส ดุ คุ ณ ภ า พ ดี ที่ คุ ณ เ ห็ น ใ น MacBook Pro ก็ จ ะถู ก ยั ด มาที่ นี่ พ ร อ มกั บ ฟเจอรดีๆ หลายๆ อยางใน MacBook Air ก็ไดถายทอดเทคโนโลยีมาจาก MacBook Pro ดังนั้นโดยสวนตัวเราคิดวามันเปนนองรวมสาย พันธของ MacBook Pro มากกวาที่จะขยับไป ทาง MacBook ความคุมคาและนาใช คําถามที่มีคําตอบให แลว มีคนถามกันมากวา MacBook Air นั้นเหมาะ สมกับการหยิบหามาใชมั้ย? คําตอบจากทีม งานเราบอกได เ ลยว า ความคุ ม ค า ในเชิ ง การ ใชสอยนั้นมีมาก ดวยความบางเบา ดีไซน วัสดุ

ที่ไดประกอบกันออกมาเปน MacBook Air นั้นทําไดประณีตมากๆ เผลอๆ แลวอาจจะ ประกอบไดดีกวา MacBook Pro ดวยซําไป ถาวัตถุประสงคของการใชงานของคุณไมไดเนน การทํางานระดับสูงอยางตัดตอดวย FinalCut Pro การรีทัชไฟลดวย Photoshop หรืออะไรที่ ตองใช Pro Software ของแอปเปลเอง ผมแนะนําใหคุณมองไปที่ MacBook Pro ไปเลยก็ดูวา จะเหมาะสมกวา พูดใหชัดและงายยิ่งขึ้นไปอีก ผมทดสอบการใชงาน MacBook Air กับการทําสไลดพรีเซนตเท ชั่นแลวก็ลองใสเอฟเฟคทตางๆ มากมาย ทั้งเอฟเฟคทที่มีมาใหใหมใน Keynote เวอรชั่น iWork 8 ที่รันไมไดบางตัวใน MacBook นั้นก็สามารถจะใชงานไดดีเยี่ยมใน MacBook Air ใน สวนของการใชงานอื่นๆ ทั่วไป ไมวาจะเปนการเก็บอัลบั้มภาพ เพลง การตกแตงภาพงายๆ เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็สามารถใชงานไดอยางลงตัว สิ่งที่ประทับใจ MacBook Air อยางหนึ่งนั้นคงจะเปนดีไซนที่บางเบานั่นเอง เพราะถาทานเปนผู ที่เคยใช MacBook Pro ไลลงมาตั้งแต 17”-15” แลวมาไดสัมผัสกับ MacBook Air ก็คงจะ ประทับใจไมนอยกับความบางเบาของมัน

ลองทบทวนดูวัตถุประสงคการใชงานของมันใหดีๆ ไดสัมผัสกับ MacBook Air ก็คงจะประทับ ใจไมนอยกับความบางเบาของมัน ครับ เพราะเจา MacBook Air นั้นอยูกลางระหวาง MacBook และ MacBook Pro คุณผูอานตองทําความเขาใจตรงนี้ดีๆ กอนจะซื้อหามาใช จะ ใหดีที่สุดผมแนะนําใหทานผูอานลองเสียสละเวลาเดินไปทดลองใชงานที่ iStudio สาขาใกลๆ บานดูกอนก็ไดครับ ทางรานก็ไมไดหวงอะไร หนําซํายังปลอยใหคุณไดลองไดสัมผัสกันจนพอ ใจจริงๆ แลวก็คอยสอบถามในสวนที่เราสงสัยตอไดอีกภายหลัง

31


นานาทัศนะ MacBook Air

เอกวินทร นิลอุบล

บรรณาธิการฝายศิลป นิตยสาร HEALTH CHANNEL บางมากเลยครับ ไมนาเชื่อวาคอมพิวเตอรโนตบุคจะมีความบางไดมากถึงขนาดนี้ บางชนิดที่วาใสในซองเอกสารได สวน spec เครื่องก็ถือวาดีเลยทีเดียว แตติดที่พอรตนอยเกินไปหนอย ผมวา Apple อาจจะไปพัฒนาในเรื่องของ wireless มากขึ้น กวานี้ก็ไดสวนตัวชอบนะครับ แต...จากประสบการณผมโดยตรง ความบางมันก็มีประโยชนและโทษ คือเราอาจจะไดความ บางของตัวคอม แตเรื่องความรอนที่เรามักจะพบเมื่อความจํากัดจากการใสพัดลมลงไปในเครื่องเพื่อระบายความรอน สุดทาย เมื่อเราไมสามารถที่จะนั่งทํางานในความเย็นไดตลอดเวลา ไหม..สิครับ ผมวาถาคิดจะใชจริงๆ ก็ซื้อพัดลมรองใตเครื่อง หนอยก็ดีนะครับ ถึงจะชื่อวา “AIR” แตเคาคงไมไดแถมแอรมาระบายความรอนใหกับคอมคุณหรอกครับ

สมภัสสร กําชัยถาวรรัตนะ

Graphic Designer สวนตัวเลยตามแถลงของจอบอยูหางๆ โดยคอยถามเอาจากนองที่รูจักกันคนหนึ่ง เพราะตั้งใจจะถอยคอมใหม เปนทุนเดิม นองเจาก็บอกใหรอดูจอบอีก 2 เดือนนะครับพี่ แลวก็ออก iPhone รออีก 2 เดือนนะครับพี่ และแลวเจาแอรก็ออกมา แวบ แรกที่เห็น บอกตัวเองวาสวยจัง อยากไดแฮะ พูดไปโดยดูจากรูปลักษณภายนอกเทานั้น ตอนนั้นกิเลสขึ้นเลยนะ แตพอดู สเปคเครื่องจริงๆ แลวก็คิดหนัก ตองถามตัวเองเหมือนที่หลายๆ คนคงจะถาม วามันเหมาะกับเรามากแคไหน จากการทํา งานที่เปนกราฟคนิตยสาร แลวก็ทํางานกราฟคสวนตัวดวย จอ 13 นิ้ว ก็พอๆ กับตัวเกา ซื้อใหมทั้งทีก็อยากไดใหญขึ้น แรม กะฮารดดิสกเราวาก็พอถูๆ (ในกรณีจะใชเปนเครื่องหลักนะ) แลวไมมี Optical Drive เนี่ย คิดวาลําบากอยู ถาตองใหเพิ่ม เงินซื้อ External Superdrive อีกก็ตองคิดๆ หนอยหละ ชอง USB 1 ชอง ไมพอใชแนนอน แลวชองเอียงๆ จะเสียบฮารด ลอคไดมั้ย ยังไมรูอีกดวย ลูกเลนเจา T3 นาสนใจอยู แตจะใชงานจริงๆ ไดสนุกอยางที่คิดมั้ยคงตองลองแลวถึงจะมาบอกได สวนเรือ่ งนาํ หนักความเบานัน้ ตองยกใหเคาหละ ใครไมลองแบกเจา MacBook ไปมา คงไมรแู นๆ วาหนักแคไหน รวมน้ำหนัก Adapter เขาไปอีก ไหลแทบหัก เจาแอรเนี่ยชนะเลิศเรื่องนี้ไปเลย อีกอยางบางเฉียบแบบนี้แตได core2 ก็แจมนะ เอา คราวๆ พอ สวนตัวแลวเจาแอรยังทําใหเราเปลี่ยนใจจากโปรไมได ถึงแมนําหนักจะเบาไดใจก็ตาม แตถาพูดถึงการใชงาน จะซื้อใหมก็ยังคงจะซื้อโปรไมเปลี่ยนใจ

นทีธร สันประเสริฐ

freelance สําหรับ macbook airผมวามันเปนนวัตกรรมที่นาทึ่งครับ ที่สามารถ ทําLaptop ที่มีขนาดที่บางไดอยางนาตกใจ แตทวา ราคาของมันก็นาตกใจตามไปดวยแตชวยไมไดครับ นวัตกรรมใหมก็ตองแลกกับราคาคาตัวอันแพงหูฉีก สําหรับผูที่อยางเดิน ตามเทคโนโลยีก็คงยอมจายเงินจากกระเปาแนๆ ครับ สําหรับตัวผมแลวก็ทึ่งนะกับเจา Mac Book Air แตถามาพูดกันเรื่อง การนําไปใชงานสําหรับผมแลว มันคงไมเหมาะแนๆ ครับ เนื่องจากพอรตตอพวงที่ใหมานอยเกินไปนิดนึงครับ เพราะผมเปน คนที่ตองใชอุปกรณตอพวงหลายอยาง เชน card reader, Harddisk External และอีกหลายๆ อยาง อยาง harddisk ที่ มหึมาก็คงไมเพียงพอกับ entrainment life style อยาผม ที่จะบันทึกเพลงไวใหไดเยอะที่สุดเทาที่มั่นใจยัดใสลงไปได เพราะ เอาเปนวาสรุปงายๆ นะครับ มันเปนนวัตกรรมที่นาทึ่งสําหรับผม แตยังไมตรงกับ life style ของผมนะครับ แตสําหรับคนที่ คิดวา เจาMac book air ตอบโจทย ของคุณก็อยารีรอ ที่จะรีบถอยมาเปนเจาของนะครับขอใหสนุกกับเทคโนลีโยที่ทําใหโลก นี้สะดวกสบายขึ้นนะครับ

32


Review : Macbook And Macbook Pro By : สีฝุน

Macbook And Macbook Pro ชีวิตที่เต็มอิ่มไปดวยอิสระ และขุมพลังที่ 45 Nano มีนองๆ พี่ๆ และเพื่อนๆ ครับใน MacDD ชวงงาน MacWorld 08 ไดมาคุยกับสีฝุนวา จะซื้อ MacBook กับ MacBook Pro ชวงนี้คุมไหม? จะออกรุนใหมมาอีกไหม? สีฝุนก็จนดวยเกลา เพราะรูอยูเต็มอกวา Apple เตรียมออกรุนใหม (ราวตนมีนาคม)โดย เพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพดวย CPU intel แบบใหมที่มีชื่อวา “Penryn” แนนอน แตการที่จะบอกใหเพื่อนๆ รอซื้อ แต ไม ไดทํางาน เพราะตองรอ และรอ คงไมคุมสักเทาไร วันนี้ ทุกอยางที่เคยเกิดขึ้นในชวงนั้น กระจางชัดเจนวา แนวทางของ Apple Computer Desktop/Computer Laptop Product นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของฝง CPU intel แนนอน

โดยครั้งนี้ถือวาเปนการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพที่ ผูใชได ประโยชนอยางงดงาม ดวยเทคโนโลยีของ intel Penryn (เร็วแรง บริโภค ไฟฟาต่ำ) และการเพิ่มประสิทธิภาพของการรองรับ Main Storage ที่มี ความจุระดับสูง(Hard Disk นั้นแหละ) และยังรวมไปถึงการที่มาตรฐานจาก โรงงาน มาพรอมประสิทธิภาพที่ไมตองรีบรอนไป upgrade ในภายหลัง ไม วาจะรุนใหญอยาง สาวมั่นสไตลเฉียบ MacBook Pro หรือจะสาวนารัก Feel Smart MacBook พูดไดเต็มที่เลยวา จะรักคนพี่ หรือรักคนนอง เพื่อนๆ ดื่มด่ำไปกับงาน หรือ LifeStyle แบบ Mac แนนอน ตกลงกันสักนิดส...โอเคสีฝุนจะพาเพื่อนๆ ชมแบบนี้นะ มีอะไรใหม? ลงทุนแบบไหนคุม? รุนใดเหมาะ? กับตัวคุณ แลวจะตกรุนวันใด? โอเคนะ งั้นไป กันที่ มาทําความรูจักหัวใจดวงใหมกันกอน

เรามาทํ า ความรู จั ก Penryn หั ว ใจที่ ทํ า ให MacBook (รวม MacBook Pro) รุนนี้ไมเหมือนรุน กอนๆ สําหรับ MacBook รุนกอนหนานี้ นั้นจะใช intel Merom และ Conroe แบบ Platform Santa Rosa ซึ่งเปน

34

Platform สําหรับ CPU Mobile Device ซึ่งบริโภค พลังงานต่ำ และใชสถาปตยกรรมที่ 65 NM (อาน วา “นาโนเมตร”) และมี Clock Speed มาให เริ่ม ที่ 2.0 และ2.2 (สีขาว และดํา) ซึ่งรุนนี้เพื่อนๆ หลายคนลดเสียงบนกันนาดูเพราะรูสึกถึงความที่ MacBook ทํางานดีขึ้นเยอะมาก แตแนนอนสถิติมี ไวใหทําลาย ไมทันไร intel ก็ประกาศเทคโนโลยี 45 NM นามวา Penryn มาใหเพื่อนๆ รูจัก และบรรจุลงในสายพันธุ Apple Laptop MacBook ทัน ทวงเวลา ถูกจังหวะ กอนจะมีเทศกาล Thailand ComMart แตวาแตวา เจา Penryn ของ intel มันดีอยางไร? ละครับสีฝุน 45 NM จะเปนมาตรฐานสําหรับ 2 ป หรือ 3 ปนี้ครับ เพราะอะไรนะหรือ เพราะ intel ตองการตอกย้ำ ความเปนผูนําที่โดยการนําเสนอทั้ง นวัตกรรมในการผลิต CPU และเทคโนโลยีวัสดุชนิดใหมแก ผูใชหลายๆ คน ตองการ เครื่องที่เร็วขึ้น ไมรอน และมีพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูล (ก็พี่ๆ เลน จะเอาแต Hi-Def Contents นิ) การเกิดของ CPU 45 NM นั้นสามารถทําใหเพิ่มจํานวนทรานซิสเตอร และเรงความเร็วไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งขนาดที่เล็กลง และกลไกของการ


Review : Macbook And Macbook Pro

ประมวลผลแบบ multi-core จะยิ่งทําให CPU ของ intel ทํางานเร็วขึ้น พรอมทั้งเพิ่มคําสั่ง SSE4 ซึ่งเหมาะกับการคํานวณ vector แบบสลับซับซอน(งานดาน Multimedia นั้นละ) การจัดการพลังงานในตัวทําใหมันเย็นขึ้น การเปลี่ยนแปลงวัสดุสารกึ่งตัวนํา แบบ Hi-K Gate ยิ่งชวยใหอัตราการสูญเสียพลังงานเขาใกล ศูนย แปลแบบชาวบาน กินไฟคุมคา ไมกินทิ้งๆ ขวางๆ อีก แตสิ่งที่เราตองใหความเขาใจ คือ L2 Cache ที่ทําไม ตอนนี้ ประกาศมาที่ 3MB on-chip shared L2 cache running 1:1 with processor speed ทําเอาหลายๆ ผูใชทั่วโลก เคลือบแคลงใจกัน เพราะรุนกอนหนานี้ ใหมาตั้ง 4MB L2 สีฝุนมีคําตอบ แบบ ไมยกทฤษฏีมาอาง มากแตใหเขาใจวา การมีขนาดของ L2 Cache มากหรือนอยนั้น มีปจจัยมาจากทั้ง สัญญาณนาฬกา ของ CPU ความสามารถของ SW ที่เขียนคําสั่งมาจัดการ L2 Cache และสําคัญอีกสุดๆ ตนทุนการผลิต CPU (เรียกวา แยก segment ทางการตลาด กันชัดเจน) แตอยางไร ก็ดีสิ่งที่ intel Penryn มอบใหนั้น และความเขากันไดดีกับ MacOSX จึงทําใหการทํางานเพื่อดึงประสิทธิภาพของ CPU คุมคา กับสิ่งที่เพื่อนๆ ลงทุนจริงๆ ครับ MacBook แรงพอดีคํา

เพื่อนหลายๆ คนเคยบนกับผมวา MacBook มันคอนขางชา และไมคอยจะ เสถียรเทาไร แตดวยความที่มีเอกลักษณแหงสีขาว (สีประจําชาติ Apple เลย) หรือแตกตางอยางโดดเดนอยางสีดํา รวมกับราคาที่ไมเกินเอื้อม ทําใหหลายๆ คนเริ่มตนที่ MacBook สําหรับวันนี้ Apple ใหความสําคัญกับ MacBook มากขึ้น สังเกตไดวาใส CPU intel Penryn เปดตัวพรอมกับ MacBook Pro เลยทีเดียวซึ่ง ปรกติ Apple มักจะปลอยให MacBook ตามหลังมาอยางชาๆ เสมอ แสดงวา Penryn ตองมาเพิ่มดีกรีอะไรให MacBook แนๆ ซึ่งเชิญชม 3 รุน 3 Style มีอะไรใหมมาให แนนอนวาเร็วขึ้น จนเพื่อนๆ พอใจเลยละ MacBook

(MB402LL/A)

(MB403LL/A)

(MB404LL/A)

Color Processor

2.1GHz Intel Core 2 Duo

2.4GHz Intel Core 2 Duo

L2 cache

3MB shared

System bus

800MHz

RAM

1GB (two 512MB) of

2GB (two 1GB) of 667MHz DDR2 SDRAM

667MHz DDR2 SDRAM

(PC2-5300); supports up to 4GB

(PC2-5300); supports up to 4GB Hard drive

120GB Serial ATA; 5400 rpm

Slot-loading optical drive Combo drive

160GB Serial ATA; 5400 rpm

250GB Serial ATA; 5400 rpm

8x SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

(DVD-ROM/CD-RW) Graphics

Intel GMA X3100 graphics processor with 144MB of DDR2 SDRAM shared with main memory

Display

13.3-inch (diagonal) glossy TFT widescreen display, 1280 by 800 resolution

Price

38,224 (w/Tax 40,900 บาท)

45,701 (w/Tax 48,900 บาท)

51,869 (w/Tax 55,500 บาท)

*ราคานี้อางอิงจากรานคาแหงหนึ่ง ที่เปนตัวแทนจําหนายผาน Apple Thailand เปนอยางไรกันบางครับ Spec ไมธรรมดาเลยใชไหมละเรียกกันไดเลยวา เหมาะสําหรับนักเรียน ม.ปลาย นิสิต นักศึกษา หรือคนวัยทํางานกันเลยทีเดียว อีกสิ่งสําคัญก็คือ Apple ไมหวง สเปคอยางที่เคยเปนมาในครั้งแรกที่ ปลอย MacBook ออกมาซึ่งคาดการณวา Apple เริ่มตระหนักถึงจํานวน Digital

35


Review : Macbook And Macbook Pro

Media ทุกวันนี้ ความเขาใจ ใสใจผูบริโภคมากขึ้น ประกอบกับ MacOSX Software ตางๆ นั้นจะทํางานไดเต็ม จินตนาการดวย HW ที่เหมาะสมอยางพอเพียงแนนอนวาทั้ง ความจุ บน Hard disk ความเร็วของ CPU และ Ram แนนอน Hard disk นั้นเราสามารถสั่ง Build to order จากโรงงานไดในทันที อยาง ที่ทราบ ใครๆ ก็ชอบ MacBook สีขาว ซึ่งแตกอนโดนเบียดในเรื่องความตางของ Spec กับเครื่องสีดํา ถาอยากอัพเนื้อที่เก็บ digital Media สุดรัก (Up to 250GB) หรืออัพพื้นที่ ชวยคํานวณอยาง แรมเปน 4GB Apple เคาจัดใหไดนะ อีกนิด อยาลืมวา MacBook พรอมมากับอิสระไรสายดวย 802.11 n เชื่อมตอและ โอนถายขอมูลกันระหวางเครื่อง Mac หรือ PC ที่บานและที่ทํางานไดทันที ลองดู Apple MacBook • สีฝุนครับ แลว MacBook นี้ ลงทุนรุนไหน คุมดีละ? ถาตามความเห็นของสีฝนุ เลยนะ เทียบกันเห็นๆ แลวเลือกรุน ทีเ่ ปน สีขาว 2.4GHz เลยดีกวาครับ ไมวา จะเปนสีขาวประจํา ชาติ Apple MacBook อยางมีเอกลักษณ ความที่มาพรอมกันของ HW ในตัวเครื่องที่จะเปนรอง ก็แค Hard disk ของ เครื่องดําเทานั้น 160G กับ 250G ราคาตางราว 6,600 บาท เก็บไวซื้อ External Hard disk หรือสมทบทุน AppleCare ก็ ยังไหวนะ • เหมาะกับหนุมวัยทํางาน กับสาว office ไหม? MacBook เหมาะสําหรับทุกคนครับ นองๆ ที่เรียนอยูอยาก ใช เขียนโปรแกรมทํา ArtWork สีฝุนวา แรงพอตัวจะตัดตอ ดวย FinalCut Express ก็ไมไดทําใหงานคุณดอยคาแตอยาง ใด แต...ถาตองการประสบการณที่แตกตาง และงบถึงลอง อานตอซิ

MacBook Pro แรงโฉบ กระชากใจ!!

MacBook Pro หลายๆ คนเริ่มอดใจรอกันไม ไหว รีบไปซื้อกันมาตั้งแตหลังงาน MacWorld 08 เพราะผิด หวังกับ สเปคของ MacBook Air และเขาใจวา Apple จะใช Air เปนหัวหอกไปสักระยะซึ่งถาติดตาม MacDD Radio Podcast ซึ่งตอนนี้ ออกอากาศกันสดๆ ทุกวันอังคาร 3 ทุม ครึ่ง (ออกแนวโฆษณา) สีฝุนจะพูดเสมอวา MacBook Pro กําลังจะออกรุนใหม ในเร็ววัน ราวเดือน มีนาคม แตแนนอน ครั บ ว า ถ า คุ ณ รี บ ใช ต อ งทํ า งาน ซื้ อ มาก อ นไม ผิ ด หวั ง เพราะมันเร็วกวาเดิม ไมเทาไร...?? หรอกนะ แตภาพรวมนี้ซิ ดีขึ้น ราว 45% เลยทีเปนอยางไร ดูตารางเปรียบเปรยดาน ลาง เลยครับ

36


Review : Macbook And Macbook Pro

MacBook Pro

(MB133LL/A)

(MB134LL/A)

(MB166LL/A)

Display Size Processor

2.4GHz Intel Core 2 Duo

L2 cache

3MB

System bus

2.5GHz Intel Core 2 Duo 6MB (2.5GHz or 2.6GHz Intel Core 2 Duo processor) 800MHz

RAM

2GB (two SO-DIMMs) 667MHz DDR2 memory (PC2-5300)

Hard drive

200GB Serial ATA; 5400 rpm

250GB Serial ATA; 5400 rpm

Slot-loading optical drive 8x SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Graphics

NVIDIA GeForce 8600M GT

NVIDIA GeForce 8600M GT with 512MB of GDDR3 SDRAM

with 256MB of GDDR3 memory

and dual-link DVI

and dual-link DVI Display

15.4-inch (diagonal) antiglare

17-inch (diagonal) antiglare widescreen TFT display

widescreen TFT LED backlit Price

70,935 (w/Tax 75,900 บาท)

83,645 (w/Tax 89,500 บาท)

93,365 (w/Tax 99,900 บาท)

*ราคานี้อางอิงจากรานคาแหงหนึ่ง ที่เปนตัวแทนจําหนายผาน Apple Thailand เห็น Spec แลวอยาเพิ่งน้ำตาไหล สําหรับเพื่อนๆ เพิ่งถอย MacBook Pro หรืออยาเพิ่งน้ำลายหก สําหรับใครๆ ที่พรอมจะวิ่งไปซื้อหลังอานจบ เรามา ดู Feature ดีๆ ที่แถมมาใหอีกดีกวาครับ นั้นคือ... Multi-Touch Trackpad ที่ชวยใหเพื่อนสามารถ ยอ-ขยาย หมุนรูปภาพไดอยางงายดาย ผาน Feature ใหมนี้ (แบบเดียวกับ MacBook Air เลย) Main Storage BTO เลือกใหดี สําหรับการ 15.4” Hard disk Optional ลงทุ น ระยะยาวในเมื่ อ ขึ้ น ชื่ อ ว า จะใช ง านระดั บ 250GB 5400-rpm 200GB 5400-rpm 200GB 7200-rpm Professional บางทีสิ่งที่ใหมาแตเริ่มอาจจะไมใช สิ่งที่ เหมาะสมกับงานของคุณอยางเต็มที่ อยาลืมนะวามัน 17” Hard disk Optional เปน Hard disk แบบ SATA 300GB 4200 -rpm 250GB 5400-rpm 200GB 7200-rpm LED Backlit Ready! สําหรับใครๆ ที่ติดอก ติดใจ หรืออยางสัมผัสหนาจอสวาง สีสดใส แบบจอ LED คงตองชอบเปนแน หรือจะเลือกแบบ Glossy (จอเงาปง) อยาลืมวา งวดนี้ Apple สามารถใหคุณเลือกจอ LED บนรุน 17” ไดอีก ดวยครับ (1920 by 1200 pixels for 17” LED Backlit Display Model) • แลว สีฝุนมีอะไรแนะนําอีกไหม จะลงทุนแลวละ? สําหรับใครๆ ที่กําลังจับจอง พรอมจะจับจอง MacBook Pro รุนใหมนี้ อยางที่สีฝุน หยิบ Spec มานําเสนอทุกอยางยั่วยวนใจยิ่งหนัก และถาสังเกต ราคาถูกลงนะขอรับ แตโอเค อาจจะยังแพงกวา บินไปซื้อที่ อเมริกา สิงคโปร หรือฮองกง แตใครมีเวลาบินไป บอยๆ ...ดังนั้น สีฝุนใหขอสังเกตนิดเดียว ถา

37


Review : Macbook And Macbook Pro

นักศึกษาบางคนที่ทํางาน หรือศึกษาทําพวก Animation 3D หนักๆ หรือ Motion Graphic แรงๆ รุน 15.4” ที่ความเร็ว 2.4 ดูมีภาษีดีกวา ลงทุน MacBook อยางแนนอน ดวยสเปคที่มี chipset Graphic card แบบ แยกบวกแรมระดับ 256 บน Graphic card แบบนี้ ทํางานสบายลงทุนไมหนักเกินไปแลวละครับ และ แนนอน หนุมๆ สาวๆ หรือองคกรที่กําลังคิดจะเปลี่ยนอุปกรณ เครื่องมือทํามาหารับประทาน รุนที่เหนือขึ้น ไปนั้น ยอมรับวาสเปคมาตรฐานนั้นทํามาคุมคาแกการลงทุนมากๆ และยิ่งใครก็ตามที่ตองการมี Laptop คุณภาพระดับ Studio Desktop เคลื่อนที่ไมหนักมาก รุน 17” ดูเหมาะสมไปซะทุกอยาง รวมทั้งการที่เรา สามารถ สั่งปรับจากโรงงานไดทันที ...ถากลัวแรงไมพอที่ 2.5GHz Apple มี 2.6 GHz ใหทั้ง 15.4” และ 17” นะ • สังเกตนะครับ วา 15.4” ตัวรุน 2.4 GHz เนี๊ยะ Cache L2 มัน 3 Mb เองอะครับ สีฝุน? อยางที่กลาวไววาทําความรูจัก CPU Penryn กันกอน นี้แสดงวาไมอานใชไหม? CPU ของ intel ในครั้งนี้แยก ขนาด L2 Cache ออกเปน 3MB และ 6MB ซึ่ง มีผลตอบาง SW Application ซึ่งจะตองใชการประมวลผลหนักๆ และหยิบยืมพื้นในการใชหนวยความจําที่ รวดเร็ว อยาง L2 Cache นี้ละครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ อยูที่การเลือกใช Software และลักษณะ การทํางานของ เพื่อนๆ ดวยนะครับ แนนอนวา เยอะกวาดูไดเปรียบ แตอยางไรเสีย เทาที่ดู ผลทดสอบมา ความแตกตางอยูที่ application ที่ใช ครับอยาง FinalCut Pro Maya หรือ Shake เห็นผลมากๆ แตอยาลืมอีกอยางนะครับวา ถาคุณตองการสิ่งที่คุมคาที่ สุดและคุณ จายไหว ไมเดือดรอน เลข 6 คงนําโชคใหคุณครับ • คําถามสุดทายแลวสีฝุน แลวมันจะอยูไดอีกนานไหม? คะ แบบวากลัวตกรุน อะคะ สีฝุนบอกไดคําเดียววา ตามแผนของ CPU intel ระดับ 45 Nano นั้นจะอยูจะอยูใน ตลาด 2-3 ปนี้ แนนอน เพราะโรงงานผลิตเปนแบบ 45 NM หมดแลว แตจะมี Platform ใหมๆ เขามาทําใหเราหัวใจหวั่นไหว (เชน Santa Rosa 2, Quad core Laptop หรือ Laptop 3 GHz) ดังนั้น อยางไรเสียถาตัดสินใจลงทุนแลว ตองเดินหนาใชใหคุมคาครับ โอเค ไหมครับ รุนที่สีฝุนใช ก็ตกรุนมาตั้งนานแลวละ ยังใชอยูเลย ...โอเคเพื่อจะทําใหดีขึ้น สีฝุนมี ขอมูลเปนความลับใหก็ได เร็วๆ นี้ Apple จะ Upgrade อีกครั้งเปน Platform ใหมที่ intel กลาววา ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น FSB เพิ่มมากขึ้น-วาแตเชื่อสีฝุน จริงๆ เหรอ?

เปนอยางไรกันบางครับ คราวนี้ สีฝุนพาทัวรเจาะกันลึก พอประมาณ คําตอบคาใจ คงไมคางคาใครๆ อีกหลายคนแลวใชไหมละ เลือกไดแลวใชไหม? วาอยากลงทุนแคไหน กับรุนใด สีฝุนไมอยากหยิบยกตัวเลขที่ Apple อางเทาไร เพราะอยางไร มันตองแรงกวาเดิม แนนอน แตอยากจะชี้ใหเห็นสิ่งที่นาสนใจมากกวา จนกวาจะพบกันใหมฉบับหนา หวังวา iMac คงมาใหเรา น้ำลายไหลอีกครั้งครับ ฉบับนี้ลากันกอน พบกันครับ

38


REVIEW

office:mac 2008

สําหรับคนที่ ใชเครื่องเเมคในการทํางานออฟพิศ หรืองานเอกสารตางๆ อาจจะมีปญญาเนื่องจากโปรแกรมพื้นฐานที่ os ของแมคใหมานั้นก็ไมรองรับ การทํางานไดอยางเต็มรูปแบบ ดังนั้นโปรแกรม Microsoft Office จึงไดถูกนํามาใชบนเครื่องแมค และเมื่อตนปที่ผานมานี้เองทาง Microsoft ได ออกแบบ Microsoft office for mac 2008 เพื่อใหคนใชเเมคอยางเราๆ ไดทํางานดานเอกสารไดอยางลงตัวมากขึ้น

ทางทีมงาน MacStyle จึงไดติดตอ บริษัทไมโครซอฟท ประเทศไทย เพื่อ ติดตอของ Microsoft office:mac 2008 มารีวิวใหชาว MacStyle ไดอาน กันครับ และทาง บริษัทไมโครซอฟท ก็ใจดีไดสงตัว Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition มาใหทาง MacStyle ไดรีวิวกัน ครับ ซึ่งเวอรชั่นนี้ เปนเวอรชั่นพิเศษนี้รวมเอา Office 2008 เขาไวกับ ระบบจัดการมีเดีย Microsoft Expression Media สําหรับมืออาชีพที่ ตองการ Microsoft Exchange Server และ Automator tools ที่ตองการ ผลิตภัณฑหนึ่งเดียวที่ตอบสนองความตองการได โดยเปนเวอรชั่นสูงสุด ของ Microsoft office:mac 2008 นั่นเองครับ งานนี้ตองขอขอบคุณ บริษัทไมโครซอฟท และ บริษัทฮิลล แอนด นอลตัน ประเทศไทย ที่ เอื้อเฟอ Product มาใหทาง MacStyle ไดรีวิวกันครับ โดยรูปแบบการทํางานของ Microsoft office:mac 2008 จะมีเครื่องมือ และฟเจอรใหมๆ Open XML file format โปรแกรม Office 2008 มี เทคโนโลยีรูปแบบเอกสาร Open XML ที่สามารถใชงานรวมกับ Office 2007 บนฝงของ Windows ได มาตรฐานเอกสาร Open XML นี้ชวยลด ความเสี่ยงของการสูญหายของขอมูลในกรณีเกิดไฟลเสียหายรวมทั้งมี ระบบการบันทึกไฟลที่มีขนาดเล็กลงกวาเดิมหลายเทา นอกจากนี้ Office 2008 for Mac สามารถเขากันไดกับรูปแบบไฟลในเวอรชั่น กอนหนานี้ ซึ่ง ผูใชยังคงสามารถใชไฟลในนามสกุล .doc, .xls และ .ppt ไดตามปกติ Elements Gallery คือรากฐานสําคัญสําหรับการใชงานยูสเซอรอินเทอรเฟส และชวยใหเขาถึงเครื่องมือและเทมเพลตที่ใชงานบอยๆ ไดงายและรวดเร็ว

ขึ้น ดวยยูสเซอรอินเทอรเฟสใหมนี้ ผูใชจะสามารถใชงาน Office 2008 for Mac ไดขึ้นและสะดวกขึ้นกวาเดิมหลายเทาตัว OfficeArt ใน Office 2008 เปนเครื่องมือชวยเหลือดานกราฟก ที่สามารถ ใชรวมกับผลิตภัณฑกลุม Office 2007 ทางฝงของ Windows ดวย ผูใชจะ สามารถใชงานไฟลตางๆ ขามแพลตฟอรมไดและเขาถึงไดงายเพื่อสรางงาน กราฟกที่และดึงดูดสายตาผูชม SmartArt เครื่องมือดานกราฟกที่ชวยสรางการนําเสนอที่สวยงามแทนการ บรรยายดวยขอความ เพียงอยางเดียว แปลง bullet ตางๆ บนขอความให กลายเปนแผนภูมิที่สวยงาม เขาใจงายเพียงแคการคลิ๊กเพียงครั้งเดียว Theme โปรแกรม Office 2008 for Mac มีความสามารถในการสราง theme ใหมๆ เพิ่มมากขึ้น เปนฟงกชั่นที่ใชงายและทําใหรูปลักษณเอกสาร ของผูใชเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูใชสามารถเลือกสี แบบอักษร และการ แตงเติมตางๆ ใหเอกสารของตนเองไดสะดวกขึ้นและสามารถแกไขหรือ เปลี่ยนแปลงไดโดยไมเสียเวลามาก Automator Actions for Workflows in Microsoft Office ฟงกชั่นชวยการ ใชงาน Office 2008 อยางอัตโนมัติดวยการสั่งการดวยชุดคําสั่งอัตโนมัติกวา 70 ชุดคําสั่งออกแบบมาเพื่อใหผูใชทํางานไดงายและเพิ่มประสิทธิภาพใน การทํางาน (ฟงกชั่นนี้มีอยูใน Office 2008 for Mac และ Office 2008 for Mac Special Media Edition)

เริ่มตนกันที่ word ครับ โดยในเวอรชั่น Microsoft office:mac 2008 นอกจากรู ป แบบการใช ง านการพิ ม พ เ อกสารที่ เ ราคุ น ตากั น ดี อ ยู แ ล ว ใน เวอรชั่นกอนๆ ในเวอรชั่น 2008 นี้คุณจะสามารถผลิตเอกสารไดอยางมืออาชีพ Publishing Layout View ชวยแปลงไอเดียของคุณใหออกมาเปนเอกสารบน word อยางสวยงาม ฟงกชั่นการใชงานที่ปรับแตงไดงายชวยใหผูใชสรางเอกสารไดอยาง เต็มรูปแบบอยางเชน ใบปลิว โบรชัวร หรือจดหมายขาวโดยที่ไมตองเสียเวลา ออกแบบ การสรางเอกสารที่สวยงามจะเปนเรื่องงายสําหรับคุณดวยฟงกชั่น New Template, Themes Document Elements ชวยใหทํางานงายขึ้น อยางเชนไมตองเสียเวลาทําหนาปกหรือ ทําหนาบรรณานุกรมเอง SmartArt ชวยแปลงขอความของคุณเปนกราฟ ชารท และกราฟกรูปแบบอื่นไดอยาง งายดายทันใจ เพียงแคคลิ๊กเดียว Dynamic Guide จะชวยแนะใหขอความตางๆ และกราฟกตางๆ ใหเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยในแตละฟเจอรใหมๆ นี้จะมีอะไรซอนอยูเราไปติดตามคนหากันเลยครับ

39


40

Document Elements โปรแกรมสําเร็จรูปที่จะชวยชวยใหคุณทํางานงายขึ้น อยาง เชนไมตองเสียเวลาทําหนาปกหรือทําหนาบรรณานุกรมเอง โดยใน Document Elements นั้นมีรูปแบบสีสันใหเลือกมากมายในโหมดของ Cover Pages มีทั้งรูป แบบหัวจดหมายหรือลายกราฟคตางๆ ทําใหหนาปกของงานเอกสารมีรูปแบบ สวยงามมากขึ้นโดยที่เราไมตองเสียเวลาในการออกแบบอีกตอไป

Footer ในสวนนี้ผูใชงานใสเปนเลขที่อางอิงทายบทความที่เราเขียน ไดโดยไมตอง มากําหนดขอบเขตเองเพียงแคคลิ๊กที่คําสั่งนี้ ตัวโปรแกรมก็จะกําหนดรูปแบบมาให เพียงแคเราพิมพขอความที่ตองการลงไป

ตอมาในสวนของ Table of Contents เปนฟเจอรที่จะชวยใหผูใชสามารถจัดทํา สารบัญไดงายขึ้น โดยจะมีแบบฟอรมตางๆ ใหผูใชไดเลือกตามความเหมาะสม ของเอกสารที่จัดทําขึ้นมานั้นเอง

Bibliographies ในสวนนี้จะชวยใหผูใชงานสามารถใสพจนานุกรมอางอิงแหลง ที่มาของขอมูล หรือขยายอธิบายความหมายของความหมายของคําตางๆ โดย เพียงแคคลิ๊กที่คําสั่ง Bibliographies ตัวโปรแกรมก็จะปรากฏรูปแบบมาใหเรา เพียงแคเราพิมพขอความลงไปเทานี้ แหลงอางอิงขอมูลหรือคําอธิบายความหมาย ทายหนาจะเปนเรื่องงายแสนงาย

header ในสวนนี้ผูใชสามารถใสดานหัวของเอกสารหรือทําใหแบงเรื่องตางๆ ใน หนาเอกสารในกรณีที่เราจัดทําเอกสารที่มีหลายหนาไดงาย ซึ่งจะสะดวก

ตอกันกับคําสั่ง Quick Tables ในคําสั่งนี้จะชวยใหผูใชงานสามารถจัดทําตาราง ประกอบกับงานเอกสารของคุณไดงายขึ้น โดยจะมีรูปแบบมาใหเราเลือกมากมาย โดยในสวนของ Basic นั้นจะมีรูปแบบตารางตางๆ ใหเลือกตามความเหมาะสม ของงานแตละแบบที่เราตองการ โดยไมตองมากําหมดรูปแบบของตารางเองใหยุง ยากอีกตอไปเรียกวา ออกแบบมาตามลักษณะผูใชงานอยางแทจริง


สวนอีกคําสั่งหนึ่งในคําสั่ง ตอกันกับคําสั่ง Quick Tables นั้นก็คือ Complex ซึ่งในคําสั่ง Complex สามารถ แทรกรูปแบบของปฏิทินลงไปในงานเอกสารของคุณไดอยางงายดาย หรือจะทํา เปนตารางนัดหมายก็ยิ่งงายดวยรูปแบบที่กําหนดมาใหที่ตอบสนองการใชงานทุก รูปแบบ Complex จริงชวยใหคุณทําเอกสารการนัดหมายไดงายขึ้น

ตอมาเปนฟงกชั่นเอกของ Microsoft office:mac 2008 เลยก็วาไดกับคําสั่ง SmartArt Graphics โดยในคําสั่งนี้ผูใชงานสามารถสรางแผนภูมิหรือหัวขอตางๆ ในงานเอกสารเพื่อทําการนําเสนองานผานเอกสารเปนรูปแบบที่สวยงามและเปน ระเบียบมากยิ่งขึ้น ดวยรูปแบบสําเร็จรูปที่มีใหผูใชงานไดเลือกอยางมากมายเพียง แคคลิ๊ก SmartArt Graphics ก็จะเปนผูชวยตัวจริงของคุณในการจัดทําเอกสาร สําหรับการนําเสนองาน

ตอมาคําสั่ง Charts ในคําสั่งนี้ผูใชงานสามารถสรางกราฟรูปแบบตางๆ เพื่อ ประกอบงานเอกสารไดอยางลงตัว โดยมีกราฟรูปแบบตางๆ ใหเลือกมากมาย ไม วาจะเปนกราฟแบบแสดงพื้นที่, กราฟแทง, กราฟเสน, กราฟวงกลม, กราฟ 3 มิติ หรือแมแตกราฟแบบแกน x แกน y โดยผูใชก็สามารถเลือกรูปแบบกราฟประกอบ กับเนื้อหาของเอกสารไดอยางลงตัวมากขึ้น

ตอมาเปนคําสั่งพิเศษสุดทายใน Word for mac 2008 นี้ คือ WordArt เปนคําสั่ง สําเร็จรูปที่ผสมรูปแบบ text รูปแบบตางๆ ที่สวยงามและนิยมใชในงานเอกสาร โดยจะทําใหเอกสารของคุณมีสีสันไมนอยเลยทีเดียว

นอกจากฟเจอรใหมๆ แลว ที่มีมาใน Word for mac 2008 เครื่องมือพื้นฐานใน การทํางานก็จะลิงคกับฟเจอรใหมนี้ดวย โดยเครื่องไมเครื่องมือเวลาเรียกออกมาใช นั้นก็ดูล้ำๆ เขากับ osx ของเครื่องแมคเปนอยางดีครับ แตปญหาที่วาเปนปญหา ใหญในการใชงานเลยนั้นก็คือ เรื่องของภาษาไทยครับ ที่เวลาพิมพนั้นยังมีสระลอย ใหเห็นอยูครับ แลวก็เรื่องการตัดคำที่ยังเปนปญหาสําหรับ Microsoft office:mac อยูครับ แตถาเทียบกับรูปแบบของฟเจอรที่ใหมามีติดเตรื่องแมคของคุณไวก็ไมเสีย หายครับ

41


ตอกันที่ Excel โปรแกรมการจัดการเอกสารในรูปแบบของตาราง การคํานวณเหมือนการเลนเกมตัวเลข โปรแกรม Excel 2008 ชวยวิเคราะห แลกเปลี่ยนและจัดการขอมูล ของคุณ รวมทั้งชวยสรางแผนภูมิเพื่อการนําเสนอที่เห็นภาพชัดเจนและกราฟกที่โนมนาวใหผูชมเชื่อมั่นในผลการวิเคราะหของคุณ Ledger Sheet ใน Excel 2008 ชวยติดตามขอมูลทางการเงิน รายการคงคลัง แมกระทั่งใบเรียกเก็บเงิน และไฟลงานตางๆ ไดโดยงายดวยแผนชีทที่ตั้งคาสูตรคํานวณไวแลวพรอมการ คํานวณแบบอัตโนมัติ Charting Improvement ชวยแปลงขอมูลใหนําเสนอออกมาในรูปแบบที่เขาใจงาย ตัวเลขจะถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบที่เขาใจไดทันที Prebuilt functions ที่ออกแบบใหมชวยใหทํางานงายๆ ไดอยางรวดเร็วและทําใหสูตรที่ซับซอนมีความผิดพลาดนอยลง Formula Builder การเขาถึงสูตรอยางรวดเร็วทําใหฟงกชั่นทํางานไดดีขึ้นและผิดพลาดนอยลง จัดเก็บขอมูลไดอยางไมจํากัดเพราะ Excel 2008 มีคอลัมนมากกวา 16,000 คอลัมนและแถวมากกวา 1 ลานแถว ไมวาคุณจะชํานาญการใช Excel มากนอยเพียงไร ฟงกชั่น Formula AutoComplete จะทําใหการคํานวณเปนไปงายขึ้น โดยมี pop-up menu ชวยใหเลือกและเติมสูตรลงไปภายใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว

โดยเริ่มตนกันที่ Sheets ในคําสั่งนี้ผูใชงานสามารถเลือกรูปแบบของตารางให เหมาะสมกับงานไดโดยตัวโปแกรมก็มีรูปแบบตางๆ มาใหเลือกมากมายไมวาจะ เปน ตารางสําหรับงานบัญชี, ตารางสําหรับงานทํางบประมาณ, ตารางสําหรับ รายรับรายจาย, ตารางใสรายชื่อสําหรับการจัดงานหรือตองการลิสตรายชื่อคน, ตารางสําหรับรายงานประจําป เปนตน ดวยฟเจอรนี้ผูใชงานก็ไมตองเสียเวลามา วาดตารางเองอีกตอไป

นอกจากนั้นมันมีแผนภูมิและรูปแบบตัวอักษรแบบเดียวกับใน word ในแทรกลงไป ในเอกสารเพื่อเปนรูปแบบสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นฟงกชั่นการทํางานพื้น ฐานเครื่องหมายเครื่องมือตางๆ ก็อยูในตําแหนงที่เลือกออกมาใชไดสะดวก มากขึ้น

สุ ด ท า ยกั บ PowerPoint 2008 การนํ า เสนอคื อ การเล า เรื่ อ งราว โปรแกรม PowerPoint 2008 สามารถชวยเลาเรื่องใหเกิดภาพที่ชัดเจน สรางภาพใหผูชม เห็นดวยสื่อและเลยเอาทตางๆ SmartArt ไอเดียดีๆ จะแสดงออกมาอยางสวยงามในกราฟกของ PowerPoint 2008 เพียงแคเริ่มตนดวยสไลดเปลาๆ แลวพิมพแคขอความ จากนั้น SmartArt จะชวยสราง ชารท ตาราง แผนภูมิและกราฟกตางๆ อยางทันตาเห็น Designer Theme ชวยใหคุณสรางงานนําเสนอดวยรูปลักษณที่สรางสรรคอยางงายดาย และรวดเร็ว Object Palette ที่ออกแบบมาใหชวยใหเขาถึงการใชงาน shape, art, symbol, และ picture ตางๆ ตลอดจนภาพใน iPhoto บนพื้นที่การทํางานเพียงจุดเดียว Custom designs ชวยใหนําเสนอไอเดียดีๆ อยางที่ไมซําใครผานทาง PowerPoint 2008 นอกจากจะกําหนดรูปแบบของตารางไดแลวเรายังสามารถแทรก Charts ลงไปได อีกดวย โดยในคําสั่งชารทจะมีรูปแบบของชารทตางๆ ใหเลือกเหมือนใน word นั่นเอง

42

การรวม PowerPoint เขากับ Apple Remote Control ชวยใหคุณมุงความสนใจไปที่ ขอความโดยไมตองกังวลเรื่องคียบอรด โดยคุณสามารถควบคุมการนําเสนอและดึงดูดผู ชมใหมีสวนรวมในการประชุมไดมากขึ้น โดยไมตองคอยควบคุมการนําเสนอจากหนาจอ ตลอดเวลา


เริ่มตนที่คําสั่ง Slide Themes คําสั่งนี้คุณสามารถเลือกรูปแบบสําเร็จรูปของหนา สไลดไดหรือสามารถสรางสรรคในแบบฉบับของคุณเองก็ได

เมื่อเราไดรูปแบบขอหนาสไลดมาแลวในคําสั่ง Slide Layouts คุณก็สามารถเลือก รูปแบบการจัดวางขอความ รูปภาพ หรือแมแตกราฟตางๆ ไดจากคําสั่งนี้

และแนนอนสไลดของคุณคงไมไดมีแคแผนเดียว Transitions คือรูปแบบที่คุณจะ เปลี่ยนจากสไลดแผนหนึ่งไปอีกแผนหนึ่ง โดยมีลูกเลนใหเลือกมากกวา 60 แบบ เลยทีเดียว

และแนนอนครับใน PowerPoint ก็สามารถแทรกตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือรูป แบบตัวอักษรกราฟคลงไปไดเชนกัน

และทั้งหมดนี้ก็คือฟเจอรใหมๆ ที่มีใน Microsoft Office 2008 for Mac ซึ่งโดยรวมแลวถาใครใชแมคในงานดานออฟฟศอยางจริงจังควรมีติดเครื่องไวครับ สําหรับการใชงานอยางเต็มรูป แบบทางทีมงานจะหาโอกาศมารีวิวใหทานผูอานไดติดตามในโอกาสตอไปครับ

43


Review : Aperture 2 By : สีฝุน

Aperture 2 สวัสดี เพื่อนๆ และแฟน MacStyle ทุกทานครับ ผานไปแลวครับงาน MacWorld 08 หลายๆ ทานคงไดพบสัมผัส Product ตัวใหม นาม MacBook Air (วากันวา เบาบางโดนใจใครหลายๆ คนมิใชนอย) เครื่อง LapTop ตัวใหม ที่มาพรอมเทคโนโลยี โดนๆ วากันวา อีกสักพัก กวาบรรดาตระกูล MacBook MacBook Pro จะมี ใช กับเขาบาง อยางไร ก็ดีจะสังเกตเห็นไดวา Apple ไม ได นิ่งนอนใจออกเพียง Product ใหมเทานั้น แตยังทยอย update software ในเครือของ Apple หลายๆ ตระกูล อีกหนึ่งโปรแกรม ที่ เปนโปรแกรมโดนใจ ชางภาพมืออาชีพ และมือสมัครเลนกันมาเปนระยะเวลานาน เอยชื่อไป หลายๆ คนรองออ กันเลยทีเดียว ใชครับ โปรแกรม Aperture โปรแกรมใช ในการจัดการ file ภาพถาย และ Process ภาพถายครบวงจร แตที่จะกลาวนี้ คือ Aperture 2

Aperture 2 ถือเปนการ upgrade โปรแกรมในตระกูล Apple Pro ที่มีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง (ถึงแมจะเวนวรรคไประยะหนึ่ง) ซึ่ง Aperture 2 เองไมไดเพียงปรับปรุงประสิทธิภาพธรรมดาๆ เพราะสโลแกน ของเขาวาไววา “Powerful photo editing and management” (จัดการ กันใหเต็ม Stream กันเลยทีเดียว) แนนอนวาโปรแกรม Aperture ชางภาพ ชาว Mac ไดใชงานเพื่อจัดการรูปถายที่เปน File แบบ RAW File ซึ่งมือ อาชีพสวนใหญนิยมถายกัน วาแต... แลว Aperture 2 มีอะไรใหม อะไร เราใจบาง ละ สีฝุนขออณุญาตพาทัวร หลังจากที่ไดโปรแกรมเวอรชั่นเต็มๆ มาทดสอบ เริ่มตนกันที่ Optimize for speed(ฉับไวอยางเหมาะสม)

หลายๆ คนคงเคยบ น กั น นะครั บ ว า เครื่ อ งไม แ รง เล น Aperture ไมไหวแนๆ เฉพาะ Preview ภาพที่เปน RAW File นั้นก็เหนื่อย กันพอตัว ซึ่งสีฝุนเห็นวาจริงนะครับ แตเดิม Aperture นั้นจะมีระบบ WorkFlow ในการจั ด การเข า ถึ ง ข อ มู ล ที่ ยั ง ไม ไ ด ใ ช ค วามสามารถของ

44

เทคโนโลยีใหมๆ อยางเต็มที่ รวมทั้งอัลกอริทึ่มตางๆ ยังคงไมทันสมัย (แต ตอนออกมาก็สรุปยอดแลวนะ ยุคนั้น) แตแนนอนในครั้งนี้ Aperture 2 ทํา การเพิ่ม feature ของ • Quick Preview ซึ่งชวยใหสามารถ Preview ภาพไดไวขึ้น โดย

อาศั ย หลั ก ของการแปลง RAW File เป น JPEG ภายในตั ว โปรแกรม เอง(Under sub system of Aperture) ทําใหเรา Preview ดูภาพถายไดไว ขึ้ น กว า เวอร ชั่ น ก อ นหน า นี้ ซึ่ ง เท า ที่ ท ดลองดู ค อ นข า งออกมาดึ ง ประสิทธิภาพของ MacOSX Leopard กันพอสมควร (แตถา ถาย JPEG มา ไมตองก็ไดนะครับเพราะมันเร็วอยูแลว) • Powerful Searches ตามจริงแลวระบบในการ Search ถือเปน จุดแข็งของระบบ MacOSX กันเลยทีเดียว ไมนาแปลกที่คราวนี้ Aperture 2 มีการพัฒนาสวนของการ Searching ใน Library Aperture โดยการ พัฒนาครั้งนี้ชวยใหสามารถคนหาไวขึ้น เขาถึงทุกๆ MetaData ที่เราใสไว ในภาพไดเลย


• Background export สวนนี้ถาอธิบายสั้นๆ งายๆ คือการแยกสวน การทํางานระหวางการ export file ภาพถายของคุณ ไมใหมีการมาขัดจัง หวะการทํางาน ถาเพื่อนๆ ยังจํากันไดในเวอรชั่น 1.5 นั้น เวลาที่เพื่อนๆ สั่ง ให export file ออกไปนั้น Aperture จะไมรับคําสั่งอื่น แตสําหรับ Aperture 2 นั้นตางออกไป เราสามารถที่จะทํางานอื่นระหวาง สั่งให Export File ไดโดยที่ไมขัดจังหวะการทํางาน ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเพื่อนๆ สามารถที่ จะเขาไปเช็คกระบวนการทํางานในแตละครั้งไดอีกดวย (Tracking Process) • Faster navigation and scrolling สวนนี้เปนการนําขอดีของ การแสดงผล iPhoto 08 และระบบจัดการ database ของ library Aperture 2 ที่ดียิ่งขึ้นและเร็วกวาเดิม ไมวาจะทําการคนหาหรือเลื่อนภาพไปมา ซึ่งยัง แสดงเปน ลักษณะ Thumbnail Browser ไดดียิ่งขึ้น • Customizable keyboard shortcuts อันนี้สีฝุนชอบมากเปน พิ เ ศษ และเชื่ อ ว า หลายๆ คนที่ทํางาน บอยๆ จะยิ่งชอบมาก ยิ่งขึ้นกับการปรับแตง ปุม shortcut ในการ ทํ า งาน แต บ างคน อาจจะถามว า มั น น า สนใจยั ง ไงเพราะมั น ตองมีทุกโปรแกรมละครับคุณสีฝุน โอเคงั้นดูภาพประกอบ โปรแกรมทั่วไป คงไมโชวเปนรูป keyboard แบบนี้ใหเรา set กันใชไหมละ (แตกอน apple ก็ ไ ม มี ) คาดว า ต อ ไปนี้ จะเป น มาตรฐานใหม ข องการทํ า customize keyboard shortcut ของ apple เลยทีเดียว • Tethered camera support สวนนี้สีฝุนวา ชางภาพใน Studio สวนใหญยิ้มกันเลยละ ยิ่งถาใช Aperture อยูแลวดวย ความสามารถนี้คือ สามารถทําใหกลอง Digital camera ตัวโปรดของเพื่อนๆ สามารถที่จะถาย แลว capture ลงเครื่องไดในทันที (ลงใน library Project ของ Aperture เลย) ซึ่งอาจจะไมใชเรื่องนาตื่นเตนสําหรับ Studio ที่มีโปรแกรมลักษณะแบบ นี้แถมมากับกลองของคุณแต Aperture 2 สนับสนุนกลองหลาย Brand ที่มี อยูตามทองตลาดเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ canon 5D กับ 1D ใชไดชัวร สวน 40D ลงมานั้น...? (สีฝุนกําลังรอ Firmware ของ 400D ตัวใหมกันเลย ละ...เผื่อฟลุค!) • Advanced metadata support สวนนี้เปนการพัฒนาจุดแข็ง เดิมของ Aperture ในการใส metadata ลงใน Raw file ใหทํางานดียิ่งขึ้น ไมวา จะเปนการ export RAW File การปรับเวลาที่อานมาจากกลองแตละ รุน แตละ Brand มือโปรทั้งหลายที่ ทํ า งานตรงจุ ด นี้ คงชอบใจกวาเดิม ครับ Intuitive and accessible(เครื่องมือที่หยั่งถึงจิตใจชางภาพ)

Apple ไดกลาววา “ไมมีโปรแกรมจัดการ RAW File แบบใดใน ทองตลาด ขณะนี้ ที่จะมีหลายสิ่งที่จะเขาถึงไดโดยงาย อยางถองแททางดาน

การจัดการภาพถาย และเครื่องมือปรับแตงภาพถาย อยาง Aperture ซึ่งมา พรอมกับ GUI ที่สามารถใหคุณทํางานไดอยางลื่นไหล และงายดายในการ ทองไปยังงานภาพถายของคุณ แลวใสเครื่องมือที่จําเปนยามที่คุณตองการ มัน” จริงเท็จอยางไรลองมาแวะชมเรียกนํายอยกันสักนิด • Streamlined user interface สิ่งที่ชางภาพสวนใหญตาง

ตองการในระหวางการทํางานคือ ไมมีอะไรติดขัดในการคนหา หรือเลือก ภาพภายที่เขาถายมาเพื่อดูความสมบูรณของภาพ หรือแมแตการปรับแตง เล็กๆ นอยๆ สิ่งที่ Aperture 2 ใหนั้นมากขึ้นกวาเดิมดวยการที่ทําใหทุก อยางลื่นไหลขึ้น (ผลพวงมาจากการ optimize for Speed) ซึ่งแนนอนไม วาการจะเลือกคนหาเพียงกดปุม บนแปนพิมพ ทุกอยางตางจะปรากฏมาให คุณเลือกใช ไดโดยงาย แบบนี้ไมเรียก “ลื่นไหล” ไดไงละ • All-in-One Inspector ใครเคยใชเวอรชั่น กอนหนานี้ (1.5 ลง ไป) จะทราบดี ว า GUI ของ aperture ดู ยุงยาก ไปนิด และทําใหพื้นที่ ในการแสดง ผลของภาพถายเล็กลง ซึ่งเกิดจากการเปดใชเครื่องมือและ Panel ตางๆ สิ่ ง ที่ Aperture 2 มอบให ใ นครั้ ง นี้ เ ป น การรวม 3 Panel (Project, Metadata และ Adjustments Tools) ไวบน tabbed สําหรับเลือกใชโดย งาย และสะดวก ซึ่งแนนอนทําให ขนาดของการแสดงผลภาพเต็มอิ่มโดยที่ ยังไมตองเปด แบบ full Screen • Innovative project skimming ถาใช iPhoto 08 มาคงจะชิน กับ mode ของ event ที่เราสามารถใช mouse เลื่อนไปมาเพื่อดูภาพ ตางๆ ใน event นั้นแบบไวๆ เพื่อใหเราพอทราบวาแตละ event นั้นมี ภาพอะไรอยูบาง ซึ่งก็คลายๆ กัน ในสวนนี้ Aperture 2 นําขอดีดังกลาว มารวมไวดวยกัน (หวังวาอนาคต Aperture จะมาแทนที่ iPhoto นะครับ) • iPhoto Browser สวนนี้ยิ่งทําใหชีวิตสะดวกของผูที่อยูกํากึ่งชาง ภาพมือโปร กับชางภาพสมัครเลนสะดวกยิ่งขึ้น โดย Aperture และ iPhoto จะทํางานรวมกัน แตแนนอน มันสามารถทํางานรวมกันมาไดนาน แลวละ แตคราวนี้ จะมี windows iPhoto Browser ใหเราคนหาภาพถาย แบบ Event ผาน Aperture 2 กันเลยครับ สะดวกขึ้นจริงๆ ใชไหมละ • Sample projects สวนนี้เปนการนําเสนอ Project ตางๆ ไมวาจะ

45


เปน image collections books web pages และ light tables ในระดับ คุณภาพสูงไวเรียกนํายอยลูกคา ยั่วนําลาย agency กอนซื้อตัว • Online video tutorials เขียนไปก็คงเทานั้น เอาเปนวา คลิ๊กกัน ไปดูดีกวา อยาชา ที่ http://www.apple.com/aperture/tutorials/ คลิ๊กยัง ...?

Aperture 2 เพิ่มสวนของ clone (คลายๆ Stamp Clone ใน PS) ซึ่งปลอย ใหคุณเลือกพื้นที่มา Retouch ลงในภาพถายของคุณไดยืดหยุนมากยิ่งขึ้น • Raw Fine-Tuning สวนนี้มีประโยชนอยางมากสําหรับชางภาพ บางคนที่ตองการเขาไปจัดการการ Process RAW file ตั้งแตเริ่มตนกันเลย ละครับ โดยสามารถกําหนดปรับแตงการ rendering RAW ทั้งสีสัน และ สวนอื่นๆ ไดเลย • Highlight Hot and Cold Pixel overlays เครื่องมือที่เพิ่ม มาอีกตัวนี้ ชวยใหคุณจัดการกับ range ของ Highlight ในภาพถายของคุณ ไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งยัง Recovery รายละเอียดตางๆ ตลอดจนแก Noise ที่เกิดหลังจากการปรับแตงไปในตัว ไมวาจะเปนการเลนกับ tone ของภาพถาย และการเลือกจุดมืดในภาพ เอาเปนวาใครถายมา สวางเกิน ไปใชตัวนี้ไมผิดหวัง Enhanced output (ทํามาดีขนาดนี้ ตองนําเสนอสิครับ)

Powerful image processing (แรงกันเต็มอิ่ม กับ Images Processing Tool ไมนอยหนาใคร)

แตกอนเราจะปรับแตงภาพถายแบบ RAW Fileกันผาน Adobe Photoshop ซึ่งแนนอนคุณคงใชงานกันคุมคาระดับ studio ใชงาน(SW ราคาซื้อ Mac Pro) จะ Browse ดูงานที ก็ผาน Adobe Bridge อีก แตถา คุณทําอยากทํางานพรอมเสร็จสรรพภายใน Mac ของคุณดวยราคาเบาๆ (ไมถึงหมื่น) แตพลังรอนแรง เบ็ดเสร็จในตัวมันเอง นี่ไง Aperture 2 วันนี้ มาพรอมกับ ระบบ RAW file แบบใหม เครื่องมือปรับแตงภาพถาย จน กระทั่ง Retouching ระดับไมอายใคร • Next-generation RAW image processing จะเจาะเชิง

ลึกก็เกรงใจ MacStyle เลมนี้อาจจะเปนเลมเริ่มตนการใช Aperture หรือวา ดวยวิชาการถายภาพดิจิตอลกันเกินไป เอาเปนวา Apple บอกวา RAW Ver. 2 นี้ ทําใหภาพถายของเพื่อนๆ มีคุณภาพดีขึ้นกวาเดิม และจัดการ Noise ตางๆ ตลอดจนการประมวลผลแบบใหม ที่รองรับกับกลอง DSLR คูใจคุณ • Highlight Recovery and Black Point เครื่องมือนี้ชวยทําให เราไดประโยชนอยางสูง สําหรับการแกไข สวนของการควบคุม exposure การปรับแตงสวนของ จุดมืด จุดสวางใหมีการแสดงรายละเอียด ตางๆ ความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น (ทําไดไง เนี๊ยะ) • Vibrancy and Definition เครื่องมือนี้ มีไวสําหรับการปรับแตง การแสดงรายละเอี ย ดในภาพถ า ยของคุ ณ ไม ว า การจะเพิ่ ม หรื อ ลด Saturation การปรับปรุงรายละเอียดเฉพาะจุดเครื่องมือนี้สามารถชวยคุณได • Vignette and Devignette เปน Filter Tool ชนิดหนึ่งที่เพิ่มเขา มาใน Aperture 2 ซึ่งสามารถชวยใหเพื่อนๆ ปรับแตง กับ mid tone รอบๆ ขอบของภาพถาย เพื่อนๆ เพื่อใหเนนในสวนที่เพื่อนตองการและ ปดบังสวนที่ไมตองการได ครับ • Retouch Brush มาแลวครับเครื่องมือชวยในการ Retouching แต เดิมนั้น จะมีมาในลักษณะเครื่องมือที่ Repair (Spot healing brush ใน PS) ซึ่ ง โปรแกรมจะเลื อ กส ว นที่ จ ะ Retouch ปรั บ แต ง ภาพเอง แต ใ นวั น นี้

46

มาถึงทางเดินเกือบสุดทางสําหรับ Aperture 2 แนนอนวาถาใคร เปนชางภาพมืออาชีพ รับงานตองสงงานเปนสิ่งพิมพหรือแมแตการนําเสนอ ภาพรูปแบบ Digital Photo Gallery บน web-site คงชอบกับสิ่งที่ Aperture มีใหเสมอมา แนนอนวา Aperture 2 ไดทําใหดีขึ้นและทันสมัย ขึ้น • .Mac Web Gallery integration แนนอนวาภาพถายอันสุด

สวยของเพื่อนๆ ที่ตั้งใจทํากันมาสามารถที่จะ upload ผานบริการของ .Mac ไดทันทีพรอมดวยคุณภาพระดับ High-Def ไมวาจะเปนแบบ JPEG หรือ RAW File (จะดูบนผาน เครื่อง Mac หรือ จะ iPod ยัน iPhone แค คลิ๊ก ครับ) • Custom book option ออกแบบหนังสือรวมภาพถายใหลูกคา ของคุณ หรือจะเปน Portfolio เทหๆ มี Style ก็ไมตองกังวลวาจะยุงยาก เกินไปสําหรับคุณ เพราะ Aperture มีใหเสร็จสรรพดวยคุณภาพระดับ Professional Printed by Apple กันเลยทีเดียว แตบานเราแนะนําวาไป รานคัดแยกสีคุณภาพบริการโดนๆ เขาใจผูใช อยาง Print Cafe หรือ HiRES ของพี่ถู พี่ใจดีของเรา (เดีี๋ยวสีฝุน ก็วาจะออก PortFolio งานถายภาพ เชนกัน) • 16-Bit Printing ถาคุณคิดวา คุณภาพระดับ 8 Bit ไมพอใจในการ นําเสนองานของคุณ Aperture 2 ใหคุณที่ 16 Bit เลยทีเดียว เอาเปนวา เต็มเม็ดทั้งความคมชัด และ Shade ของสีสันกันเลย เอาใหลูกคา น็อคคา งาน Agency น้ำลาย ไหลคา Portfolio กัน ไปเลย (ย้ ำ ว า งาน ตองแจวจริงนะ ไม งั้ น เต า ฮวย...ดั ง กวา) อะ อะ อยา ลืมเช็ค Driver Printer ของคุณหรือรานดวย ว า รองรั บ 16 Bit หรือยัง


เช็คกลองกันกอนครับรุนที่คุณถืออยูพรอมแลวหรือยัง Canon

EOS 1Ds Mark III EOS 1 D Mark III EOS 1 Ds Mark II EOS 1 D Mark IIN EOS 1 D Mark II EOS 10D EOS 20D EOS 40D

EOS 400D EOS 350D EOS 300D EOS D60 EOS 1Ds EOS 1D EOS 5D EOS D30

PowerShot G9 PowerShot Pro 1 PowerShot G6 PowerShot G5 PowerShot S70 PowerShot S60

FujiFilm

HasselBlad

Samsung

FinePix S5 Pro FinePix S3 Pro FinePix S2 Pro

CF-39 CF-22

GX-1L

Konica Minolta

Maxxum 5 D Maxxum 7 D

DiMAGE A1 DiMAGE A2

Leaf

Leaf Aptus 75s Leaf Aptus 75 Leaf Aptus 65

D-LUX 1 D-LUX 3 D-LUX 2

Nikon

D3 D2Xx D2X D2Hs D2H D1X D1H

D1 D300 D200 D100 D80 D70s D70

D50 D40x D40 Coolpix 8400 Coolpix 8700 Coolpix 8800

EVOLT E-300 EVOLT E-500 EVOLT E-330 C-8080 Wide Zoom

C-7070 C-7070

Olympus

E1 EVOLT E-510 EVOLT E-410 EVOLT E-400 Panasonic

Lumix DMC-LX2 Lumix DMC-LX1 Lumix DMC-L1 Pentax

Sony

Lumix DMC FZ50 DMC-LC1

DSLR-A700 DSLR-A100 DSC-F828 DSC-V3

Pentax K110D ist DS Pentax K100D ist DL Pentax K10D ist D เปนอยางไรบางครับเพื่อนๆ อยากใชไหม? ลองโหลดมาลองกอนก็ไดครับ 30 วัน พี่ Job แกใจดี ที่นี้ เลย http://www.apple.com/aperture/trial/ สําหรับสีฝุนเองใชมาไดราว 7 วันแลวเห็นจะได (ลงเครื่องเมื่อวันที่ 18/02/2008) บอกไดวาประทับใจ ถึงแมจะเลนกลองแบบจริงๆ จังๆ แค 4 เดือน ก็ปลื้ม กับ Aperture 2 ตัวนี้มากตัวเกาก็ใช หากินมาเชนกัน เอาเปนวาใชปรับแตงภาพหากินไปแลว 15 งานครับ ไมรวมงานสวนตัว เพื่อนๆ คนไหนยังไมมั่นใจ ลองโหลดตัวทดลองมาลองกอนไดครับ หวังวาเร็วๆ นี้ทาง Apple จะจัด Aperture Tour ที่ Asia ดวยครับ ยังไงใหพี่ How หรือรุนใหญๆ ในวงการไปรับฟง ละกัน สีฝุนขอเปนนองเล็กชวยเหลือครับ

47


PRODUCT : REVIEW

Review Case iPhone

ถาจะกลาวถึงโทรศัพทที่ไฮเทคที่สุดแหงยุคในชั่วโมงนี้หลายคนคงยกให iPhone โทรศัพทสุดไฮเทคจากคายแอปเปล ที่ทั้งสาวกแมคและไมใชสาวกแมค ตางตองการที่จะเปนเจาของ เจาโทรศัพทสุดไฮเทคเครื่องนี้ และถึงแมวาทางแอปเปลยังไมไดเอาเจา iPhone มาขายอยางเปนทางการในบานเราก็ตาม แตก็มีเครื่องหิ้วมาขายกันเปนจํานวนมากครับ หรือแมแตการฝากซื้อจากเพื่อนที่อยูที่อเมริกา จึงทําใหในตอนนี้ในบานเรานั้นมีผูใช iPhone อยูจํานวนไม นอยเลยทีเดียว และแนนอนคายตางๆ ก็ผลิต accessories สําหรับ iPhone ออกมามากมาย และหนึ่งในสินคาที่จะขาดไมไดเลยนั่นคือ ซองใส iPhone ซึ่งจะชวยใหเราพกพาไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และในฉบับนี้ทาง Gadgetrend ก็ใจดีสง ซองใส iPhone จากคาย incipio มาใหทาง MacStyle มารีวิว ครับ โดยมีมาดวยกันถึง 2 แบบ คือ ซองแบบเหน็บเข็มขัด กับซองแบบถุงครับ ซึง่ ในฉบับนีเ้ ราจะ รีววิ กันทีซ่ องแบบเหน็บเข็มขัดกันกอนครับ เริม่ ตนดวย

incipio : theRANGER ซองหนังใส iPhone เหน็บเข็มขัดจากคาย incipio รุน theRANGER ถูก ออกแบบมาใหเปนซองแบบคลาสิคครับ โดยตัวซองนั้นหุมดวยหนังอยาง ดี สีนําตาลเข็มตัดกับสีนําตาลออน ดานในเปนลักษณะแบบหนัง หยาบๆ ครับเพื่อปองกันฝุนไมใหติดกับตัวเครื่อง iPhone นั่นเอง ดานการตัดเย็บ theRANGER ถือไดวาทําไดดีมากครับ การเย็บชิ้นสวน ตางๆ เขาดวยกันดูแลวแนนหนารับรองวาไมขาดงายๆ แนนอน สวน ตัวเปดสําหรับใสเครื่อง iPhone ลงไปนั้นก็ทํามาไดแนนหนาครับ โดย มีแทบแมเหล็กซอนไวอยูดานในครับจึงทําใหที่คาดนั้นล็อคเครื่องไดแนน หนา รวมทั้งตัวคาดเองก็ใชหนังที่คอนขางหนาครับ ทําใหคุณมั่นใจได วาเครื่องจะไมหลนลงมาแนนอน ถึงแมวาจะหยิบซองขึ้นมาโดยเอาดาน ใสเครื่องลงก็ตาม สวนตัวเหน็บที่ใชเหน็บกับเข็ดขัดหรือสายกระเปา ก็ออกแบบมาอยาง เเข็งเเรงครับ โดยจะงางออกมาไดไมกวางนัก จึงทําใหเมื่อเราเหน็บ เขาไปที่เข็มขัดแลวจะติดอยูอยางแนนหนาครับ ตัวกระเปาจะไม เลื่อนไปมา การตัดเย็บตัวเหล็กเหน็บก็เย็บเขารูปกับตัวกระเปา ไดอยางลงตัวครับ ซอง iPhone จากคาย incipio รุน theRANGER ดวย สี สั น น้ ำ ตาลอ อ นๆ ตั ด กั บ น้ ำ ตาลเข ม ออกสไตล คลาสสิ ค จึ ง เหมาะสํ า หรั บ คนที่ ต อ งการซอง iPhone ที่ใสแลวดูเปนผูใหญหรือคนที่ชอบแนว คลาสสิคอยูแลวก็ยิ่งเหมาะเลยครับ

48


PRODUCT : REVIEW

incipio : HIPSTER มาตอกันกับอีก 1 รุนครับกับรุนที่มีชื่อวา HIPSTER ซองใส iPhone สไตลอิน เทรนด ดวนการออกแบบเปนซองหนังสีดําตัดกับการเย็บดวยดายขนาด ใหญสีขาว ทําใหเจา HIPSTER ดูเทหไมเบาเลยทีเดียว สวนวัสดุที่ใชก็เปน หนังเกรดเอที่ไมสกปรกงาย และทําความสะอาดไดงาย โดยดานนอกเปน หนังเกรดเอแบบมันชวยใหมีสไตลมากขึ้น สวนดานในนั้นเปนลูกฟูกที่จะ ชวยปองกันการเสียดสีระหวาง iPhone กับตัวซองนั่นเองทําให ตัวเครื่องจะ ไมเกิดรอยขีดขวนเหมือนกับซองยี่หออื่นๆ นั่นเอง แลวภายในยังมีชองใส ซิมโทรศัพทใหถึง 2 ชองดวยกัน

ดานการออกแบบ HIPSTER รุนนี้มีการออกแบบใหหยิบใชงานเครื่องไดอยาง สะดวกครับ โดยมีชองเวนไวคอนขางใหญ จึงสามารถจะใชนิ้วดันเครื่อง

ออกมาใชงานไดอยางสะดวก นอกจากนั้นยังมีผารอยผานดานลางของ ซองแลวขึ้นมาดานบนของซอง โดยจะเปนที่ดึงเครื่องออกมาใชงานได อยางรวดเร็วขึ้นนั่นเอง สวนตัวคาดล็อคซองกับเครื่องนั้นก็ออกแบบมาแนนหนาดีครับ ดานใน ติดแมเหล็กไวทําเปนตัวล็อคซึ่งก็เปนเอกลักษณสําหรับประเภทเหน็บ เข็มขัดอยูแลวครับ สวนตัวเหน็บเข็มขัดก็มีความเเข็งแรงครับ ซึ่งคอน ขางจะงางยากนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับรุน theRANGER แตการตัดเย็บเขา กับซองก็ไดไดสวยงามดีครับ ใครที่กําลังมองหาซองใส iPhone แบบเหน็บเข็มขัดที่มีดีไซนที่ทันสมัย หยิบใชงานเครื่องไดอยางรวดเร็ว incipio รุน HIPSTER นี้เปนอีกรุนที่ นาสนใจครับ

incipio : mobile phone

โดยนอกจากซองใส iPhone แลว ทาง incipio ยังไดผลิตซองสําหรับใสมือถือทั่วไปออกมาดวย โดยรูปรางหนาตาของเจาซอง mobile phone ก็คลาย กับ รุน theRANGER ครับแตจะมีสีดํา และจะมีเชือกใหดึงเครื่องออกมาใชงานไดเหมือนกับรุน HIPSTER ใครที่กาํ ลังมองหาซองใส mobile phone เเบบเรียบๆ ลอง ดูครับ incipio : mobile phone ก็เปนคําตอบที่นาใชตัวหนึ่ง

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

Gadgetrend โทร. 0-2712-9751 www.gadgetrend.com

49


PRODUCT : REVIEW

audio technica (ATH-CK1 Plumeria) ON TEST

หูฟง inner ear พรอมกลองเก็บมีสไตล

ถาจะพูดถึงหูฟงแบบ inner ear ในทองตลาดก็ มีหลากหลายยี่หอ แลวคุณภาพของเสียงก็ไม แตกตางกันเทาไร หลายคายจึงมาเนนที่ดีไซน ของตัวหูฟง และอุปกรณเก็บ ซึ่งก็ออกแบบเปน ซองหนังบาง ออกแบบเปนกลองใสบาง เชน เดียวกับ audio technica (ATH-CK1 Plumeria) หูฟงแบบ inner ear ที่มาพรอมกับกลองเก็บหูฟง ที่มีสไตลเปนของตัวเอง audio technica (ATH-CK1 Plumeria) หูฟง แบบ inner ear ที่ออกแบบเปนสีขาวดูแลวมี ดีไซน และมีจุกยางใหเลือกถึง 3 ขนาด เพื่อให เข า กั บ รู หู ข องแต ล ะคน นอกจากนั้ น ที่ เ ป น เอกลักษณของหูฟงตัวนี้ก็คือ การมีกลองเก็บหู ฟ ง ที่ อ อกแบบมาเป น อย า งดี โดยตั ว กล อ งมี ลักษณะเปนทรงกลมพรอมบนฝามีลวดลายพิเศษ ที่จะทําใหกลองดูดีมีสไตลไมซ้ำแบบใคร พรอม ทั้งยังทําใหเก็บหูฟงไดโดยสายของหูฟงไมพันกัน อีกดวย

50

ดานคุณภาพเสียงที่ไดจาก audio technica (ATH-CK1 Plumeria) ตัว นี้ ถื อ ว า ทํ า ไดใ นเกณฑ ที่ดีพ อสมควรแตเ สี ยงจะไม ค อ ยกัง วาน เทาไร แตเนนเสียงของนักรองไดเปนอยางดี และที่ทําไดดีอีกอยาง หนึ่งของหูฟงตัวนี้ก็คือการตัดเสียงรบกวนจากภายนอก เรียกวาทํา ได ถึ ง 99 เปอร เ ซ็ น ต เลยที เ ดี ย ว แม ข นาดใส ฟ ง จากเครื่ อ ง คอมพิวเตอรแลวพิมพงานไปดวย เสียงนิ้วกระทบกับคียบอรดก็แทบ ไมมีสอดแทรกเขามาในหูเลยครับ ใครที่กําลังมองหาหูฟงแบบ inner ear ที่คุณภาพดีพรอมทั้งกลอง เก็บที่มีดีไซนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ไมเหมือนใคร และไมตองมา นั่ ง แกะสายที่ พั น กั น ยุ ง เวลาจะใช ง านแต ล ะครั้ ง แล ว ละก็ audio technica (ATH-CK1 Plumeria) ตัวนี้ถือเปนทางเลือกที่ไมควรมอง ขามครับ

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë COMSEVEN Co.,Ltd. Tel. 02-714-5777


PRODUCT : REVIEW

audio-technica ON TEST

(ATH-ES5 earsuit)

หูฟงสุดล้ำกับการใชงานที่เหมาะกับทุกคน หูฟงแบบคาดหัว นับไดวาเปนหูฟงที่ไดรับความ นิยมรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากโดยสวนใหญแลวหูฟง แบบนี้ จะมีคุณภาพสียงที่อยูในระดับสูง แตหูฟง แบบนี้สวนใหญจะมีขนาดใหญซึ่งบางครั้งอาจทํา ให พ กพาลํ า บาก แต ด ว ย audio-technica (ATH-ES5 earsuit) หูฟงแบบคาดหัวที่มีขนาด เล็ ก พร อ มการปรั บ รู ป แบบของหู ฟ ง ให เ ข า กั บ สไตลของแตละคนไดอยางอิสระ

ดานคุณภาพเสียง audio-technica (ATH-ES5 earsuit) ตัวนี้ถือได วาทําไดไมเลวเลยครับ เสียงที่ไดไมวาจะเปนจังหวะของเครื่องดนตรี ก็ทําไดอยางชัดเจน ทั้งเสียงนักรองก็ถูกขับออกมาไดอยางลงตัว เสียงเบสถูกขับออกมาอยางชัดเจน

audio-technica (ATH-ES5 earsuit) ถือไดวา เป น หู ฟ ง แบบคาดหั ว ที่ มี ก ารออกแบบที่ เ ป น เอกลักษณเฉพาะตัว โดยลักษณะของหูฟงนั้น สามารถที่จะพับเขามาตรงกลาง และหมุนตรงที่ เปนหูฟงไดหลากหลายรูปแบบเพื่อใหรองรับกับ ศีรษะของแตละคนไดอยางอิสระ นอกจากนั้น ตรงที่เปนหูฟงยังหุมดวยหนังและฟองน้ำยางดี ทําใหเมื่อเวลาสวมใสแลวรูสึกสบายหูไมบีบรัดหู นอกจากนั้นยังมีซองหนังอยางดีใหเราเก็บหูฟง ทําใหพกพาไดสะดวกอีกดวย

ใครที่กําลังมองหาหูฟงแบบคาดหัวที่สวมใสสบาย แลวสามารถปรับ ระดับของหูฟงไดหลากหลาย เพื่อใหคุณรูสึกไมอึดอัดเวลาฟงเพลง แลวละก็ audio-technica (ATH-ES5 earsuit) ตัวนี้ เปนทางเลือก หนึ่งที่คุณไมควรมองขามครับ

การเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกทำไดไมคอยดีนัก เนื่องจากตัวของ หูฟงมีขนาดเล็กนั้นเอง ทำใหเมื่อเวลาใชงานเเลวตัวหูฟงปดชวงของ ใบหูไมมิดทำใหมีเสียงรบกวนจากภายนอกเขาไปนั้นเอง

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë COMSEVEN Co.,Ltd. Tel. 02-714-5777

51


PRODUCT : REVIEW

SoundDock Portable ON TEST

พกเสียงเพลงไปกับคุณทุกที่ ถาจะกลางถึงลําโพงสําหรับเชื่อมตอ iPod แลว SoundDock Portable จาก Bose คงเปนหนึ่ง ของคําตอบที่ใครหลายๆ คนตองการ เพราะ ดวยคุณภาพเสียงระดับ hi-end จึงมั่นใจในเรื่อง คุณภาพไดเปนอยางดี แตดวยแบตเตอรี่ดาน หลังที่มีขนาดใหญ จึงทําใหบางทานที่ชอบจะพก พาออกไปฟงขางนอกดวยนั้น ก็จะเปนเรื่องที่ลาํ บากพอสมควรทีเดียว ดังนั้น ทาง Bose จึงได ออก SoundDock Portable รุนที่ 2 ที่มีขนาด เล็กลงเพื่อใหพกพาไดสะดวกมากขึ้นนั้นเอง รูปรางหนาตาของ SoundDock Portable รุน ใหมจาก Bose ตัวนี้ ดูเพรียวบางและเบากวารุน เเรก เปนเพราะออกแบบตามคําเรียกรองของผู ใช ที่ ต อ งการจะพกพาออกไปฟ ง นอกสถานที่ นั่นเอง เรียกไดวา Bose ยึดหลักการออกแบบ เพื่อใหผูใชงานใชงานไดจริง ด านการใชงานเริ่มต นที่ตั วเเบตเตอรี่ ซึ่ง ทาง

52

Bose นั้นเครมวา เมื่อชารจเเบตเตอรี่เต็มแลวสามารถฟงไดโดยไม ตองชารจไดนานถึง 3 ชม. โดยเปดใชงานที่ Full Power แตในการ ใชงานจริงคงไมมีใครเปด Full Power ในการฟงตลอดนะครับ ดังนั้น การใชงานของแบตเตอรี่ตอการชารจหนึ่งครั้งก็จะใชงานไดนานขึ้น สวนคุณภาพเสียงที่ไดจาก SoundDock Portable ตัวนี้ถือไดวาทํา ไดอยางยอดเยื่ยมครับ ดวยคุณภาพของลําโพงทําใหไดเสียงที่คมชัด การคุมจังหวะของเครื่องดนตรีตางๆ ทําไดดี เสียงเบสถูกขับออกมา อยางชัดเจน เรียกไดวาใหเสียงที่ไมแพเครื่องเสียงระดับ hi-end เลย ทีเดียว ใครที่กําลังมองหาลําโพงสําหรับ iPod ที่สามารถพกพาไปไดทุกที่ และใหคุณภาพเสียงระดับ hi-end SoundDock Portable จาก Bose ตัวนี้เปนคําตอบของคุณครับ

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë บริษัท อัศวโสภณ จํากัด Tel. 0-2234-6467-8


PRODUCT : REVIEW

AKG K412P ON TEST

mini headphones ที่ ใหคุณภาพเสียงแบบ hi-end

หูฟงในปจจุบันถือวามีมากมายหลายยี่หอ และ หลายรูปแบบดวยกัน สวนราคาก็แตกตางกันไป ตามคุณภาพเสียงที่ไดจากหูฟงตัวนั้นๆ แลวหูฟง ที่ไดรับความนิยมรูปแบบหนึ่งนั้นคือ หูฟงแบบ headphones ดวยการใชงานแบบคาดศีรษะ ตัวหูฟงจะปดอยูที่ใบหูไมเขาไปขางในรูหูทําให หลายทานที่รําคาญหูฟงแบบยัดหู ชอบใชหูฟง แบบ headphones สวนคุณภาพเสียงที่ไดจากหู ฟงประเภทนี้จะเหมาะกับการทํางานในสตูดิโอ มาก แตการที่เปนหูฟงแบบ headphones นั้น จะมีขนาดใหญทําใหพกพาลําบาก ดังนั้นทาง AKG จึงไดออกแบบ K412P หูฟงแบบ mini headphones ที่ใหคุณภาพเสียงแบบ hi-end ไมเเพงหูฟง headphones ขนาดใหญ K412P ถู ก ออกแบบมาให เ ป น หู ฟ ง mini headphones ซึ่ ง จะมี ข นาดเล็ ก กว า หู ฟ ง headphones ทั่วๆ ไป ดวยการออกแบบที่ ลงตัวหูฟงสามารถหมุนไดถึง 45 องศา และ สามารถพับเก็บเขาไปในตัวที่คาดศีรษะ ทําให

พกพาไดสะดวกมากขึ้น สวนที่คาดศีรษะนั้นจะขยายกานตามขนาด ของศีรษะแตละคน แตถาคนที่มีศีรษะใหญอาจใชหูฟงรุนนี้ไมคอย สะดวกมากนัก สวนคุณภาพเสียงที่ไดจาก K412P ตัวนี้ถือไดวาทําไดดีพอสมควร เสียงกลองและเบสนั้นถูกขับออกมาอยางชัดเจน เครื่องดนตรีชนิด ตางๆ ที่ไมไดยินจากหูฟงธรรมดาหรือลําโพงจากเครื่องเสียงของคุณ หูฟงตัวนี้ขับออกมาใหไดยินอยางชัดเจน เสียงรองก็ไดยินอยาง ชัดเจน โดยรวมๆ แลวเสียงจะดังวนเวียนอยูในหูของเราและไดรับ เสียงเพลงอยางเต็มที่ถึงแมวาตัวหูฟงจะไมปดทับบริเวณหูบนทั้งหมด ก็ตาม ใครที่กําลังมองหาหูฟงแบบ headphones แตไมชอบที่ขนาดใหญ ลองใช AKG K412P mini headphones ดูครับ รับรองคุณภาพ เสียงไมแพหูฟง headphones ขนาดใหญแนนอน π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë M.I.ENGINEERING COMPANY LIMITED โทร. 0-2254-3316-9 www.mi-engineering.com

53


PRODUCT : REVIEW

moshi : ON TEST

CARDETTE RED

multi-card reader + dual-port usb hub สําหรับแฟนประจําของ MacStyle ถายังจํากันได ใน MacStyle ฉบับที่ 10 นั้นทางทีมงานไดเคยรี วิว moshi : CARDETTE ไปแลวซึ่งเปนเวอรชั่น แรกที่มีสีขาวกับสีดํา และใน MacStyle ฉบับที่ 11 เราก็ไดรีวิวกระเปา MacBook CODEX สี แดง ไปแลว และในฉบับนี้ทาง moshi ก็ไดสง CARDETTE RED ซึ่งเปน card reader สีแดงสด ที่ออกแบบมาใหเขากับกระเปา CODEX สีแดง นั้นเอง moshi : CARDETTE RED ถูกออกแบบมาใหเปน card reader รูปทรงทันสมัยดวยการออกแบบ เปนลักษณะสี่เหลื่ยมผืนผาขนาดไมใหญมากทํา ใหพกพาไดสะดวก นอกจากนั้นยังมีชองเพื่อให ใสหวงเกี่ยวกับกระเปากลองหรือกระเปาโนตบุค ไดอีกดวย การเชื่อมตอ CARDETTE เขากับคอมพิวเตอรนั้น เป น การเชื่ อ มต อ ผ า นพอร ต ยู เ อสบี โ ดยตั ว

54

CARDETTE จะซอนสายยูเอสบีขนาดสั่นเอาไวขางใตเพื่อไมเกะกะ เมื่อเวลาไมใชงาน นอกจากนั้นยังมีสายตอเพื่อเพิ่มความยาวแถมมา ใหในกลอง ซึ่ง CARDETTE นั้นสามารถอานการดหนวยความจําได ทั้ง CF, XD, MMC, SD, miniSD, microSD, MS, MS Duo, MS M2 แลวยังเปน dual-port usb hub 2 พอรตในตัวอีกดวย และที่แตก ตางจาก moshi : CARDETTE รุนกอนนั้น คือ ตรงชองเสียบ CF card จะมีไฟแสดงสถานะการใชงานเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากดาน บนที่เปนตัวอักษร moshi ซึ่งการออกสีแดงคอลเลคชั่นใหมของทาง moshi เปนการเขาชุด อยางดีกับ iPod สีแดงนั่นเอง และตองรอดูกันวา MacBook ใหมนั้น จะมีสีแดงกับเขาหรือเปลา ถามีจริงคนที่ชอบสีแดงคงถูกใจไมนอย ทีเดียว

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë COMSEVEN Co.,Ltd. Tel. 02-714-5777


PRODUCT : REVIEW

Armband Otterbox for iPod ON TEST

สายรัดแขนที่จะทําใหพกพา iPod ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น Armband Otterbox for iPod สายรัดแขน อุปกรณเสริมสําหรับเคส Otterbox for iPod ที่ จะทําใหคุณสามารถพกพา iPod พรอมกับทํา กิจกรรมตางๆ ไดมากขึ้น โดยไมตองกังวลวา iPod จะเกะกะอีกตอไป

คุณนั้นมีที่รัดแขนสำหรับใชในการพกพา เพียงแคนี้คุณก็สามารถพก พา Otterbox for iPod แบบรัดกับตนแขนไดเรียบรอยแลว และก็ พรอมที่จะทำกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนวิ่ง ขี่จักรยาน หรือกิจกรรม แนวผจญภัย คุณก็สามารถฟงเพลงจาก iPod ตัวโปรดของคุณไดไป พรอมๆ กัน

Armband Otterbox for iPod ถูกออกแบบมา ใหเปนสายรัดแขนดวยผาสังเคราะหอยางดี มี ความยืดหยุนสูง และดานในมีปุมยางนิ่มๆ ชวย ใหไมรูสึกเจ็บเเขนเมื่อใสไวเปนเวลานาน และ ดวยคุณสมบัติทั้งหมดจึงมั่นใจไดวาเมื่อใชงาน รวมกับ Otterbox for iPod จะไมมีทางหลนออก มาอยางแนนอน

ใครที่ใชงานเคส Otterbox for iPod อยู แลวรูสึกวาการพกพาไป พร อ มกั บ การทํ า กิ จ กรรมต า งๆ ของคุ ณ ยั ง ไม ส ะดวกเท า ที่ ค วร Armband Otterbox for iPod อุปกรณเสริมซึ่งเปนสายรัดเเขนตัวนี้ จะช ว ยให คุ ณ ทํ า กิ จ กรรมต า งๆ ได ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ครั บ และ แนนอนทุกกิจกรรมของคุณจะไมขาดเสียงเพลงอีกตอไป

สวนการใชงานรวมกับ Otterbox for iPod นั้นก็ งายแสนงายครับ เพียงแคถอดตัวล็อคกับเข็มขัด ที่ติดมากับตัว Otterbox for iPod ออก แลว ติดตัวล็อคของ Armband Otterbox for iPod เขาไปแทน ก็จะทำให Otterbox for iPod ของ

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

Gadgetrend โทร. 0-2712-9751 www.gadgetrend.com

55


Switch to Mac

ญาณวรรณ จันทรกุล (แพร)

คุณญาณวรรณ จันทรกุล (แพร) หญิงสาวนักการตลาดแสนธรรมดา ที่เลือกจะใชเครื่องแมคกับ งานแค เช็คอีเมล ทองอินเทอรเน็ต เหตุ ใดเธอจึงเลือกใชแมคทั้งที่เครื่องพีซีนาจะรองรับการทํางาน ไดเต็มที่อยูแลว Machine

Softwares

Macbook Intel Core 2 Duo 2.16GHz Ram 1GB HDD120GB

mail, safari, iTunes, adium


คุณแพรตอนนี้ทํางานดานไหนครับ ตอนนีื้ ทํ า งานที่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ฟ าร อี ท ส ตําแหนงเจาหนาที่การตลาด ทํางานใชแมคในการทํางานหรือเปลา ไมไดใชแมคทํางาน เพราะที่ทํางานนะ เพราะ ใชคอมพิวเตอรของบริษัทซึ่งเปน PC ในการ ทํางานดูตารางหุน แถมตองดูสองจอดวยสิ.. เริ่ ม รู จั ก และใช แ มคครั้ ง แรกตั้ ง แต เมื่อไร รูจักและเห็นแมคมานานแลวนะ ครั้งแรกเห็น แลวชอบ สีขาวสวยมากๆ แตไมเคยมีโอกาส ไดลองใชจริงๆ และไมคิดวาเราจะไดใชและ เป น เจ า ของ เพราะใช ยี่ ห อ อื่ น อยู ต ลอด ที่ สํ า คั ญ ในตอนแรกคิ ด ว า คนใช แ มคก็ ค งต อ ง เหมาะกับคนที่เรียนกราฟก เรียนดีไซน ไม เหมาะกับสาวธรรมดาๆ อยางเรา แตพอใช แมคครั้งแรกอยาง จริงๆ จังๆ ก็ถูกใจ และ หลงรักไปเลย ก็ไดเปนเจาของเครื่องนี้ เมื่อ กลางปที่แลวนี่เอง ตอนนี้ ใชงานรุนไหนอยู Macbook สี ข าว Intel Core 2 Duo 2.16GHz Ram 1GB HDD120GB ทําไมถึงเลือกที่จะเปนรุนนี้ละ เพราะตอนที่ซื้อไดมีโอกาสไปเรียนที่ซานฟราน แลวเครื่องที่ใชอยูมีปญหา คิดวาเจาไวรัสลง ชุดใหญ ถึงกับเปดเครื่องไมไดเลย จะซอมก็ ไมไหว ไหนจะคาจางชาง (ซึ่งแพงมาก หลัก รอยเหรียญ) ไหนจะคาโปรแกรม เลยทําให อยากไดเครื่องใหมมาทดแทนแลว (เสมือนวา หาเรื่องซื้อใหม) แลวนักเรียนสวนใหญที่โนน ไมใชแมค ก็ใชเดล ในตอนนั้นเดลออกรุน ใหมมี 5 สี มีโฆษณามากมาย ทั้งในทีวี และ แผ น ป า ยตามที่ ต า งๆ เราก็ เ กื อ บจะได ซื้ อ สี ช มพู แ ล ว นะ เพราะเห็ น โฆษณาแล ว ชอบ แตตอนนั้นไอโฟนวางตลาดที่ซานฟรานเปน เมืองแรกๆ เลยมีโอกาสไปที่รานเพื่อไปชมเจา ไอโฟน ที่ใครๆ ก็ชมวาสวยนัก สวยหนา แต คนเยอะมาก เลยลองไปเลนๆ จับๆ เครื่อง แมคที่รานดู คิดวาจะเสิรชหารานขายของซะ หนอย พนักงานนารักเขามาคุย แนะนําและให ลองใชเลน เปนกันเองมากๆ ทําใหชอบและ ติดใจในดีไซนของเครื่อง ใชเวลาในการตัดสิน ใจซื้อเพียงสองอาทิตย

ใช เ ครื่ องเเมคครั้ ง แรกแล วรู สึ ก อย า งไร บาง วันที่ไดรับเครื่องรูสึกตื่นเตนมาก แกะกลองไป ลุน ไปวาจะเปนไง เปดเครื่องมาแลวทําการลงทะเบียน แอบบนเล็กนอย จะใหกรอกอะไรกันนี่ ตอนที่ใช ครั้งแรกรูสึกวา ยุงยากเหมือนกันนะ เพราะวาชิน กับวินโดวสมาหลายป แลวใชเมาสก็ไมถนัด มีเรื่อง เลามากมายในตอนนั้นเคยคิดวาเดี๋ยวจะเอาไปคืน แลว ไมคุนซะที เพราะที่อเมริกา ถาไมพอใจ เรา สามารถคืนสินคาและไดเงินคืน เพราะเกิดจาก ความไมรูอะไรเกี่ยวกับแมค เลยลองโทรไปถามที่ ศูนย เขาก็แนะนํามาอยางดี แตเราเองกลับฟง ไมทัน เลยตองไปที่ราน พนักงานทุกคนนารักมาก ทั้งๆ ที่รานที่ซานฟรานคนเยอะมากๆ แนะนําไป สอนวิธีใชไป เราก็เลยยิ่งรูสึกดีกับบริษัทนี้มาก สอง อาทิตยผานไป เริ่มคุนมากขึ้น ใชงายขึ้น เลยทําให ชอบและรักเจาเครื่องนี้ไปเลย เมื่อกอนเคยใชพีซี ในการทํางานไหม ใช ม าตั้ ง แต ส มั ย เรี ย นมั ธ ยมจนจบเรี ย นจบ มหาวิทยาลัย เปนเวลาหลายป เครื่องแรกเปนพีซี ธรรมดา เครื่องตอมาก็ไดเปนโนตบุคตอนเรียนเขา มหาวิทยาลัยใหมๆ ขอแตกตางระหวางการใชงานเครื่องบนพี ซีและแมค คิดวามีอะไรออยางไรบาง หลายๆ อยางนะ ทั้งรูปรางหนาตาของโปรแกรม วิธีการใชงาน แรกๆ ก็จะงงๆ หนอย หรือไม หนอยก็ไมรูสิ (งงเยอะดี) แตไปๆ มาๆ ก็จะชินเอง แหละ ตอนนี้ยังใชพีซีอยู ไหม ก็ยังใชอยูนะ เพราะที่ทํางานยังตองใชเครื่องพีซี เปนหลัก สวนที่บานก็ใชบางถาไมอยากเปดเครื่อง แมค สับกันไปมา มีแอบงงเล็กนอยวา ตอนนี้เราใช อันไหนกันแนนาาา คิดวาหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปใชแ มครุนอื่น ไหม คงไมเปลี่ยนเร็วๆ นี้นะ เพราะเพิ่งจะซื้อเอง แต แอบหลงรักแมคแอร ตั้งแตแรกเห็น สวยงาม บาง ถูกใจ อยากไดๆ

มีคนบอกวาแมคใชยากมีความคิดเห็น อยางไร ก็ยอมรับนะ วาครัั้งแรกที่ใชยากเหมือนกัน แต คงเปนเพราะวาเราไมชินมากกวา ถาไดใชได จับบอยๆ จนคุน ก็ไมยาก แถมงายดวยซํา แลวจะหลงแมคไปเลย คิดวา OS10.5 จะชวยใหการทํางาน สะดวกขึ้นไหม ไมทราบวาสะดวกกวาตัวเดิมยังไง เพราะตอน ที่ซื้อมาก็เปนตัวนี้อยูแลว ใช งานเครื่ องเคยเจอป ญ หาอะไรบ า ง ไหม ปญหาเหรอ.. ก็มีบางนะ เพราะบางทีเราใช โปรแกรมเยอะไป มั น ก็ แ ฮงค เล น เน็ ต เป ด เว็บหลายๆ อัน มันก็จะคางบาง ปดหมดไป เองก็มี แอบงง วาอาว..หายไปไหนหมดเลยนี่ แตก็คิดวาเปนความผิดของผูใชเองมากกวา ตาก็มีแคสองตา ไมรูจะเปดไปทําไมหลายอัน สุดทายใหคุณแพรฝากถึงที่กําลังลังเล ที่จะใชหรือคนที่เพิ่งเริ่มใชหนอย สวนใหญคนที่จะซื้อแมค ก็มักจะมีความชอบ และสนใจในตัวแมคอยูแลว คิดวามันเปนเรื่อง ของความชอบของแตละคนมากกวานะ แลวก็ ความจําเปนในการใชงานดวย สําหรับคนที่ ไม เ คยใช แ มค หรื อ กํ า ลั ง คิ ด ว า แมคจะดี มั้ ย อยากจะบอกวา อยากใหลองเปดใจ ลองรับสิ่ง ใหมๆดูบาง ไมไดบอกวาวินโดวสไมดีนะ วิน โดวสก็ดีแหละ ทุกวันนี้ก็ยังใชวินโดวสอยูดวย อยางที่บอกในตอนแรกเราเองก็ไมเคยคิดวาจะ ได เ ป น เจ า ของแมค แต ทุ ก วั น นี ก ลั บ รู สึ ก ว า หลงรักแมคไปแลว จนเรียกแมควาลูกสาว จน เพื่อนบนวาทาจะบา ลองดูนะ แลวคุณจะรัก แมคเหมือนเรา

ทิ้ ง ท า ยไว โ ดนใจอี ก คนครั บ สํ า หรั บ สาวการ ตลาดคนนี้ ก็อยางที่คุณแพรบอกนะครับ ใคร ชอบสิ่งใดรักสิ่งใดก็ลุยกับสิ่งนั้นไปใหเต็มที่เลย ครับ ถาสิ่งที่เราทํานั้นไมทําใหคนอื่นเดือดรอน และผิดกฎหมาย

หลังจากใชงานตัวที่ ใชอยู ในปจจุบันพอใจ ประสิทธิภาพมากนอยแค ไหน สําหรับตัวเอง คอนขางพอใจนะ เพราะวาก็ไมคอย ไดใชอะไรมากมายอยูแลว ใชธรรมดาทั่วไป

57


Switch to Mac

วิทวัส มงคลวัจน (เบียร)

หนุมกราฟคดี ไซนมาดโหดๆ กวนๆ วิทวัส มงคลวัจน (เบียร) ก็เปนอีกคนหนึ่งที่เลือกใชแมคใน การทํางานแถมเปน Mac Pro ซึ่งเปนรุนสูงสุดของแมค และเหตุ ใดเขาถึงเลือกที่จะใชรุนนี้ ไปหาคํา ตอบพรอมกันเลยครับ Machine

Softwares

Mac Pro Ram 4Gb. Harddisk 250Gb.

Illustrator, Photoshop


ตอนนี้เบียรทํางานดานไหนอยูครับ ตอนนี้เปนกราฟคดีไซนออกแบบพวกโฆษณา ทางสื่อสิ่งพิมพครับ ออกแบบโนนนี้ ตามแต ลูกคาจะกําหนด ทํ า งานด า นกราฟ ค แบบนี้ ใ ช แ มคใน การทํางานหรือเปลา ใชครับ ที่บริษัทใชเครื่องแมคในการทํางาน กันหมดเลย ที่บริษัทเบียร ได ใชเครื่องรุนไหน Mac Pro Intel Due Core Xcon 2.4 แบบนี้ ใชแมคครั้งแรกตอนเริ่มทํางาน เลยหรือเปลา ถาใชอยางจริงจังเปนงานเปนการก็ตอนเริ่ม ทํางานนี้แหละครับ แตก็มีไดจับๆ บางตอน ที่เรียนมหาวิทยาลัยอยูครับ เพราะที่มหาวิทยาลัยก็จะมี MacPro ใหใชตอนเรียนจัด หนาหนังสือครับ ตอนใชครั้งแรกแลวรูสึกอยางไรบาง เริ่มแรกก็รูสึกอึดอัดนะ เพราะยังไมเคยชิน เทาไร และที่ทํางานเปน os9 ดวย ซึ่งตอน เรียนที่มหาวิทยาลัยเครื่องมันเปน osx ครับ เลยงงๆ นิ ด หน อ ย แต ห ลั ง จากที่ บ ริ ษั ท เปลี่ยนมาใชเปน osx คงใชงานไดสะดวกขึน้ เครื่องแมคสวนตัวของเบียรเปนรุน อะไรครับ Mac Pro Intel Due Core Xcon 2.4 เลนรุนใหญเลยนะครับ ทําไมถึงเลือก เปนรุนนี้ครับ ก็ที่ออฟฟศใชครับ แลวไดลองทํางานกับมัน ดู ก็คิดวานาจะมีติดบานไวสักเครื่อง เลย เลือกซื้อรุนนี้มาใชงาน เพราะวาไหนๆ ก็ ไหนแลวลงทุนทั้งทีเอาทีเดียวเลยดีกวา และ โดยอี ก หน อ ยถ า เรารั บ งานที่ ห นั ก ขึ้ น จะได ไมตองหาเครื่องที่แรงกวานี้มารองรับ แลวอีก เหตุผลสำคัญเลยคือ คิดวาถาซื้อแลวมันคง ไมตกรุนงายๆ เเนนอน เพราะมันเปนรุน ใหญสุดนิจริงมะ

แบบนี้เบียรเคยใชพีซี ในการทํางานหรือ เปลา เคยใชนะสมัยเรียนหรือเมื่อกอนก็ทํางานบนพีซี มาตลอด เรี ย กว า ก็ เ พิ่ ง มาเปลี่ ย นเป น แมค จริงจังก็ตอนเริ่มทำงานนี้แหละ ทำไมเบียรถึงเลือกที่จะทำงานบนแมคละ ครับ ก็หลังจากที่ไดลองใชสักพักกอนที่จะซื้อมาเปน ของตั ว เองนะครั บ คื อ แมคมั น ไม ท ำให เ รา หงุดหงิดในระหวางการทำงานครับ ไมเหมือน พีซีที่พรอมจะแฮงคไดทุกเวลา แตบนแมคเนี้ยนั่ง ทำงานไปเหอะครั บ ไม มี ม าแฮงค หรื อ ป ญ หา จุกจิกใหเรากวนใจแนนอน เบียรเปนคนหนึ่งที่ทํางานบนพีซีและแมค คิ ด ว า ข อ แตกต า งระหว า งแมคกั บ พี ซี ที่ เบียรเห็นมามีอะไรบาง ก็ดีกันคนละอยาง แมคนี่ interface ดูหวือหวาดี นาใช และเรื่องไวรัสก็ไมมีดวย แต windows บนพีซี นี่เราจะหาโปรแกรมหรือ plug-in ไดงาย กวา อาจเปนเพราะพีซีคนนิยมใชมากกวานั่นเอง ตอนนี้ เ บี ย ร ยั ง ใช พี ซี ใ นการทํ า งานอยู หรือเปลา ก็ใชบางนะแตแคนิดๆ หนอยๆ แลวสวนใหญก็ จะใชเลนเกมส เช็คอีเมล แตถาจะทํางานจริงๆ จะทําบนแมคมากกวา แบบนี้ก็ตองพอใจประสิทธิภาพของเจา Mac Pro ตัวนี้มากเลยละสิ ก็พอใจในระดับหนึ่งเลยละครับ เพราะรองรับ การทํางานของผมไดเปนอยางดีและอีกอยางคือ มันไมมีอาการงอแงเหมือนพีซีนะครับ แบบไม ตองกลัววางานที่เราทำทั้งคืนจะมาคางตอนเซฟ ตัง้ แต ใชแมคมาเคยเจอปญหาอะไรบางไหม ยังไมคอยเจอปญหาอะไรหนักๆ เลยครับ มีก็แค ถาเปดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมเครื่องมันก็จะ ชาๆ ลงไปหนอย เทานั้นเอง เทาที่ผมเคยเจอ นะครับ

หลังจากนี้คิดวาจะเปลี่ยนไปใชรุนอื่น อีกหรือเปลา ตอนนี้คงยังกอนครับ เพราะเครื่องที่ใชอยู ตอนนี้ก็เปนรุนทอปแลวนี่ ถาจะเปลี่ยนคง ตองรอใหมันระเบิดกอนละมั้ง แตอาจจะดู MacBook เผื่อไวสักตัวครับ ตอนนี้เบียร ใชโปรแกรมอะไรบาง ก็เปนพวก Illustrator กับ Photoshop ที่ใช สวนใหญ ก็เราทำงานกราฟคนี่นา ที่คิดวา OSx10.5 จะชวยใหการทํา งานสะดวกขึ้นไหม ก็นาจะนะครับ เพราะดูแลวมี interface ที่ ลําเยอะเลย อาจจะชวยใหการทํางานของเรา นั้นงายขึ้นและตื่นตากับลูกเลนใหมๆ ของ โปรแกรม ยิ่งโปรแกรมจุกจิก เนี้ยผมยิ่งชอบ ผมวาแมคออกแบบ OS มาโดยดูจากการใช งานของผูใชเปนหลักจริงๆ ครับ ที่ มี ค นชอบพู ด ว า แมคใช ย ากมี ค วาม คิดเห็นอยางไรบาง คงเปนปกติเวลาเราตองเริ่มหัดอะไรใหมๆ มันก็คงรูสึกยากกันทุกอยางแหละครับ แต พอถนัดแลวทุกอยางก็ไมมีอะไรยากหรอก ครับ แตผมวาคนที่พูดคือคนที่ไมไดลองใช จริงๆ มากกวา สุดทายใหเบียรฝากอะไรถึงคนกําลัง คิ ด จะเปลี่ ย นใจมาใช แ มคหรื อ กํ า ลั ง ลังเลอยูหนอยครับ ตองลองเอง.... ถึงจะรูวาแมคดียังไง ไมลอง ไมรูครับอยางโบราณวา 10 ปากวาไมเทาตา เห็น 10 ตาเห็นหรือจะสูมือคลำ

ทิ้งทายไดดีจริงๆ ครับสําหรับกราฟคดีไซน หนุนคนนี้ ผมวาจริงอยางที่เบียรพูดครับ ถา คุณยังไมไดลองใช ลองทํา แลวจะมาตัดสิน สิ่งนั้นคงไมใชสิ่งที่ถูกตองแนๆ แตถาจะลอง ก็ลองในสิ่งที่ถูกตองนะครับ

59


เก็บตกงาน MacWorld 2008

There’s something in the Air MacWorld 2008 กับอะไรๆ...ที่อยู ในอากาศ หลังจากเปดตัวกันอยางเปนทางการไปแลวสําหรับ MacBook Air ที่หลายๆ คนก็รอคอยกัน และ MacStyle ก็ ไดนํามารีวิวไวอยางจุ ใจแลวในเลม นี้ สงทายกับภาพวันเปดตัวของ MacBook Air ในงาน MacWorld 2008 และมีรูปสตีฟ จอบส ในมุมตางๆ รวมถึงบรรยายกาศในงาน MacWorld กันเพื่อยั่วน้ำลายสําหรับแฟนๆ แมคชาวไทย ซึ่งถือวางาน MacWorld นั้นเปนงานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแมคถาถือวาเปนตัวจริงแลวก็ ตองหาโอกาสให ไดอยางนอย 1 ครั้งในชีวิตเพื่อจะได ไปงานนี้กันครับ

สํ า หรั บ งานนี้ จ ะใช จ ะใช ชื่ อ ว า There’s something in the Air ซึ่งกอนเปดงาน จริงๆ ในคืนนั้นบรรดาแฟนๆ แมคทั่วโลกก็ ตางลือกันไปตางๆ นานา วามันจะเปน อะไรกั น แน บางคนเดากั น ว า มั น จะเป น บริการหนึ่งที่แอปเปลรวมจับมือกับสายการ บิ น อะไรสั ก อย า งเพื่ อ เป ด บริ ก ารอะไรสั ก อยางเปนแนแท แตทําไปทํามาก็ปรากฏวา กลายเปนการเปดตัว MacBook Air ไปซะ อยางนั้น

เริ่ ม ต น กั น ด ว ภาพบรรยากาศภายในห อ ง สัมนาใหญกันกอนนะครับ จะสังเกตเห็นวา คนมางานเยอะมากๆ เรียกวาแทบจะลน

60


พื้นที่ในการจัดงานเลยก็ไดครับ แหมจะไมให ลนไดอยางไร งาน MacWorld นี่ 1 ปก็มีเพียง แค 1 ครั้งเทานั้นเอง สืบความไดวาคนไทย จํานวนหนึ่งก็ไปงานนี้เยอะอยูเหมือนกันครับ ตั ด มาที่ ด า นในงานก อ นเริ่ ม เข า สู ช ว งของพี่ สตีฟ จอบส ก็มีคนมาจับจองพื้นที่ของตัวเอง กั น อย า งตื่ น เต น ครั บ งานนี้ มี ทั้ ง ฝรั่ ง ทั้ ง ผู ประกอบการรานคาแมคจากทั่วโลก ผูสื่อขาว และกลุมแมคยูสเซอรจากทั่วโลกมาพบกันครับ เอาละครับ เริ่มเขางานกันแลว บรรยากาศมืด มึดพรอมโลโกแอปเปลสองสวางเห็นมาแตไกล แบบนี้ อีกเดียวเดี๋ยวพระเอกของเราก็คงจะ ออกมากันแลวละครับ

มาแลวครับพระเอกของเราในวันนี้ สตีฟ จอบส CEO Apple ปนี้สตีฟ ดู ผอมลงไปนิดหนอย แตเรื่องแอคชั่นบนเวทีนั้นหายหวงตลอดชั่วโมงที่อยูบน เวทีก็สะกดคนดูไดอยูหมัด มีทั้งมุขฮาแบบเรียบงาย และเสียงปรบมือ ตะโกนวิ๊ดวิ้ว เปนระยะๆครับ

หลังจากนั้นสตีฟ ก็ไดชวนใหดู Ads ตัวใหมของทางแอปเปล ซึ่งในรูปนี้ก็ เปนการแสดงเทียบเคียงฟเจอร Time Mchine นั่นเองครับ และตาลุงใส แวนดานซายมือที่ยืนตะลึงอยูนั้นเคามีชื่อวา PC ครับผม

61


หลังๆ นี่พี่สตีฟของเราจะชอบโชวกราฟสวนแบงทางการตลาดโนนนี่อยูเปน ประจํ า นี่ ค งแสดงให เ ห็ น อี ก อย า งหนึ่ ง ว า ความมั่ น ใจส ว นหนึ่ ง ของ แอปเปลนั้นก็คงมาจากสวนแบงทางการตลาดที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามที่พี่เคาแสดงกราฟใหดูละครับ

มาถึงไฮไลท ของงานกันกับการเปดตัว MacBook Air ครับ โดยสตีฟ จอบสไดทําเซอรไพรสแฟนดวยการจับ MacBook Air ซึ่งเคาเองเครมวาบาง ที่สุดในโลกนั้นยัดเขาไปในซองกระดาษใสเอกสาร โดยนัยที่สตีฟจะบอกก็ คือ “มันบางที่สุดในโลกเลยเชียวนะขอบอก ไมไดโมนะ”

ตัดขามไปที่บริการใหมๆ ของทางแอปเปลกันครับ โดยในปนี้แอปเปลจะทํา ตลาดการเชาวีดีโอหรือหนังผานทาง iTunes ดวย ซึ่งก็ถือวาเปนอีกบริการ หนึง่ ทีแ่ อปเปลคอนขางจะมัน่ ใจมากๆ วามันจะเกิด ซึง่ ในบานเราถาอินเทอรเน็ต เร็วกวานี้สัก 10 Mb/Sec นี่เราก็อาจจะไดใชงานแบบนี้ดวยเชนกัน

ภาพชัดๆ บนเวที ที่สตีฟ จอบส หยิบเจา MacBook Air ออกมาจากซอง กระดาษที่วานี้ โดยขณะที่สตีฟหยิบมันออกมานั้น ทุกๆ คนในหองตางรอง “ฮือ...” กันยกหองเลยครับ และหลังจากนั้นไมนานเสียงปรบมือ หวีดรอง วิ๊ดวิ้ว ก็ระงมไปทั่วหอง สงผลทําใหเกิดภาพตอมานี้ครับ ....

ภาพประวัตศาสตรเมื่อ 2 CEO อดีตคูกัดตลอดการ มายืนจับมือและสงยิ้ม ใหกันราวกับเพิ่งกลับจากงานฮันนีมูน ในภาพที่จับมือกับสตีฟ จอบสนี่คือ Paul Otellini ซึ่งศักดิ์ศรีคือ CEO Intel ขึ้นมาพูดถึงแนวทางการผลิตชิปให กับแอปเปลไดใช หลับตายอนไปสัก 7 ปกอนหนานี้ใครที่เปนสาวกของ Mac คงไมคิดวาจะมีภาพแบบนี้ปรากฏไดบนเวที MacWorld เปนแนแท!

ภาพนี้ละครับ.... ในแบบเคาจริงๆ แลว ยิ้มแบบนี้ทําไดคนเดียวในโลกนี้ แลวละครับ มันเปนรอยยิ้มในแบบเดียวกับตอนที่เคาเปดตัว iPhone นั่นเอง ไมขอบรรยายตอละสําหรับภาพนี้ ดูภาพกันเอาเองก็แลวกันนะครับ

62


หลังจากนั้นพี่สตีฟ จอบส ของเราก็เริ่มรายมนตสะกดจิตคนดูทั้งหองถึง สรรพคุณตางๆ นานา ของ MacBook Air ซึ่งก็เปนไปตามคาดวาทุกๆ คน ก็ตะลึง กับเทคโนโลยีที่จับยัดเขาไปใน MacBook Air ตัวนี้ครับ

อยากหยิบมาเลน มาดู มาคลึง ไดหมดไมวากัน ขอเพียงแตวาอยาหิ้วกลับ บานไปเปนพอ ฮาๆๆ ภาพนี้เปนฝมือของแฟนๆ ของ MacStyle ที่สงมาไปรวมงานมาครับ ฝมือ ของคุณอารท ก็ขอใหเครดิตไวตรงนี้ กับภาพหลังเสร็จสิ้นงาน สตีฟ จอบส ก็ยืนแอ็คทาพรอมกับ MacBook Air ใหสื่อมวลชนและผูสนใจไดถายภาพ กันอยางอิ่มเอมใจกันเลยทีเดียวครับ คนมุงเยอะมากๆ ครับ สงทายกันดวยภาพงานดานนอก หลังจากที่สตีฟ จอบส เปดตัว MacBook Air ไปเปนที่เรียบรอยแลว หนางานมีการเอา MacBook Air มาใหลองจับ ลองเลนกันอยางไมหวงเนื้อหวงตัวครับ เรียกวาวางกันเปนสิบๆ ตัว ใคร

สงทายการเก็บตกกันเทานี้นะครับ สวนใครที่อยากดู Keynote ของสตีฟ จอบส แบบเต็มๆ ก็งายนิดเดียว เปดโปรแกรม iTunes แลวคลิ๊กที่เมนู iTunes Store แลวบองเสิรชคําวา MacWorld 2008 + Podcast ก็จะเห็น ลิงคใหเราเขาไปสมัครและดาวนโหลดมาใชงานไดฟรีเลยครับ แตเตือนไว กอนนะครับวาเน็ตทานตองแรงพอสมควร เพราะไฟลนั่นใหญเกือบ 1 GB กันเลยทีเดียครับ

63


คอลัมน : ยั่วน้ำลาย เขียนโดย

: แฟนพันธุแทโฆษณา แสนชัย เวสารัชตระกูล

โฆษณาทีวี...

มาเฟยถึงหองนอน ยุค พ.ศ. นี้ บานใครไมมีทีวีคงหายากเต็มทน (ยกเวนปูเย็นที่มัวแตพายเรือจับปลาเพลิน จนอายุรว มรอยปกวา) มีกนั บานละหลายๆ เครื่อง ดวยซ้ำ จนเปนของจําเปนประจําบาน ทีี่ ใหความบันเทิงหลากหลายพรอมภาพและเสียง สรางคนดัง ดารา มาแลวก็มาก คลายเหงา แกเครียด เบื่อ เซ็ง เสริมความมันเวลาดูฟตุ บอลคูโปรด แมนยูฯ เตะกับทักษิณ เอย แมนซิตี้ ฯ

เอาละครับคุณผูอาน เอาเปนวาประโยชนของทีวีไมตองพูดกันมาก เปนสื่อที่เขาถึงคนมากสุด เร็วสุด แพงสุด ไดผลที่สุด จนบางครั้งผมแอบคิดไปวา ผูผลิต ทีวีขาย นาจะจายเงิน ใหผูผลิตรายการ และผูผลิตหนังโฆษณา หรือทานผูอานคิดวาไงครับ บทความนี้เปนลิขสิทธิ์ของอาจารย แสนชัย เวสารัชตระกูล ขอเขียนตางๆ เปนเพียงมุม มอง และขอเสนอแนะ ของผูเขียน มิไดมีเจตนาที่จะชื่นชม กลาวราย เสียดสีหรือเยย หยัน องคกรใดองคกรหนึ่ง และมิไดมี ผลประ โยชนแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น เปนการ วิเคราะหในมุมเชิงวิชาการ จากประสบการณตรงของผูเขียน โดยมุงหวัง ความเปนกลาง และเพื่อเปนแนวทาง ใหคนรุนตอไป ไดเรียนรูและแยกแยะงานสรางสรรคไดชัดเจนยิ่งขึ้น

= = = = =

64

ขายเตาฮวยดังกวา แมยายออกคาสื่อให เด็กรุนใหมหายใจรดตนคอ ซอมรับรางวัลลวงหนา บริษัทคูแขงซื้อไมรูตัว

โฆษณาทีวีที่ดี เปนอยางไร

1. ตอบวัตถุประสงคทางการตลาด ไมวา จะเปนการแกปญ หาทางการตลาด แกภาพลักษณของสินคา แตสุดทายคือ การขายสินคา และบริการเหลา นั้นนั่นเอง 2. แปลกใหม สรางสรรค ไมซ้ำใคร ไมเคยมีใครทํามากอน จะชวยทําให งานโฆษณาชิ้นนั้นนาสนใจและชวนจดจําไปโดยปริยาย 3. ตอยอดกับความคิดนี้ไดตอไปในระยะยาว อีกหลายๆ ป รวมๆ เรียก กันวา Big idea


Hutch

เชื่อหรือปาว! แบบจดทะเบียนดีกวาเติมเงิน ไมเชื่อก็ตองเชื่อครับ ก็คายมือถือที่โฆษณาเยอะแตกําไรนอย อยาง hutch ออกตัวมาทํา Campain ใหใชัระบบแบบจด ทะเบียนดีกวาแบบเติมเงินในครั้งนี้ จะเรียกวาเปนการทิ้งไพใบ สุดทายก็วาได เนื่องจากสัดสวนการตลาดของระบบโทรศัพท แบบเติมเงินนัน้ มีมลู คามหาศาลกวาเยอะในทุกระบบ hutch จึง อยากใหมีผูใชแบบจดทะเบียนมากขึ้น เพราะจะทําใหกําหนด รายไดของปจจุบัน และอนาคตไดงาย ตัวหนังโฆษณา ชักชวน ใหไปเจอ อะไรดีๆ ที่นี่ ผูเขียน เองก็ไปหลายครั้งหลายหนก็ไม เคยเจออะไรดีๆ อยางที่วาเลยเจอแตพนักงาน แบบไมนาจด ทะเบียนดวย เอาเปนวา เปนหนังโฆษณาที่ดี แตใชเม็ดเงิน ขนาดนี้ (ความยาว 60 Sec.) นาจะเหนื่อยมากหนอย กับความ สําเร็จทางการตลาด ขอเสนอแนะ

hutch มีจุดเดนที่ราคาคาโทรประหยัด แตระบบสัญญาณ ความชัดก็ดีเพียงระดับหนึ่ง และสิ่งที่สําคัญคือตัวเครื่องที่ไมมี ใหเลือกหลากหลายมากนัก แตตัวภาพยนตรโฆษณาก็ทําไดดี นารัก และนาสนใจทีเดียว ติดแตเพียงวาขาดแรงจูงใจใหไป จดทะเบียนที่ Shop เนื่องจาก Promotion ยังไมแรงชัด และ แข็งแรงพอนั้นเอง

Happy DTAC (มวนอกมวนใจ)

มวนอกมวนใจ Happy หลายๆ ก็สวนแบงการตลาดมากขึ้น ทุกคืนวัน อยางนี้ จะไม Happy สมชื่อไดอยางไร ตองยอมรับวาคาย DTAC นี้ ทําอะไร ก็ดีไป ซะหมด ตั้งแตแผนการตลาดไปจนถึงผลงานโฆษณา มีการ แบงกลุมใหชาวเหนือ และชาวอีสาน เปนกลุมซิมแบบตางๆ ทําใหมีการตลาดที่เรียกวา นิชมาเก็ต ภาพยนตรโฆษณาทํา ออกมาไดนารัก และดูไดทุกภาค แตชาวเหนือจะไดสิทธิ พิเศษ ในขณะที่ภาพลักษณโดยรวมของ DTAC ก็ดูดี เพราะมี บริการใหมๆ ที่ตางจากคายอื่นๆ

65


ขอเสนอแนะ

ถือวาการตลาดดีมากๆ แตตัวภาพยนตรโฆษณามีไอเดียนอย ไปนิด คือไมเกี่ยวกับแฝด 4 เลยอยูดีๆ ก็งอกออกมาเปน 4 อยางไมมีเหตุผลพอ นอกนั้นดีไปหมด ตั้งแตอูคําเมืองปลอย โคม การเลือกตัวแสดงกับบทสนทนาที่นารัก ชวยใหหนังดู สนุก เลือกคุณทุเรียนมาเปนโฆษก ทําใหเสียงมีความแตกตาง และนาเชื่อถือขึ้น

One-2-Call (อนาคต)

อนาคตที่เห็นแสงไกลไกล One-2 -Call นาจะเลิกใช แดน บีม ไดแลว แตอาจติดที่ สัญญายังไมหมด (คาตัวหลายลานตองใชใหคุม) เพราะ นอกจากหนังจะไมมีไอเดียแลว ยังใชใครมาเลนก็ได ยิ่งใช บีม มาเปน วิศวกร ใชแดน มาเปน ผูกํากับ คนดูก็ยิ่งไมเชื่อ ใหญ อันที่จริงไอเดียหลัก คือ การคุยไมอั้น ทั้งกลางวันและ กลางคืนมากกวา วิธีคิดไอเดียที่ถูกตอง นาจะมุงประเด็นไปที่ การคุยแบบบุฟเฟ ไมอั้นทั้งกลางวันและกลางคืน มากกวา มายึดติดกับอาชีพ และพรีเซ็นเตอร

ขอเสนอแนะ

ตัวหนังโฆษณาเอง ก็ทําไดไมนาสนใจเทาไหรนัก ดูจบแลว จําไดแตแดนบีม ซึ่งความดังก็ลดลงทุกวัน เพราะดารานักรอง เกาหลีกําลังมาแทนที และทั้งแดน บีม ก็เปนพรีเซ็นเตอร ให สินคาหลากหลายจนสับสนไปหมด อนาคตเห็นทีแสงสวางที่ ปลายอุโมงค จะไกลไกล

66


“Creative Training and Workshop” บรรยายให SCG ปูนซิเมนตไทย

บรรยายที่กรมประชาสัมพันธ

บรรยายให W.P. Creation Group co.,ltd.

บรรยายที่ศูนยประชุมสิริกิตต

อบรมตัวแทนยาให บ. เอไซ จก.

หลักสูตร “การพัฒนาตนเองใหมีความคิดสรางสรรค” เปนหลักสูตร พิเศษ ที่จัดบรรยายขึ้นเฉพาะ (Tailor-Made) สำหรับบริษัทเอกชนทั่วไป (ทุกประเภทธุรกิจที่ตองการใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค) บรรยายและจัด Workshop เพียง 3 ครั้ง เพื่อเสริมสรางศักยภาพ ดึงพลังแฝง และคนหาเปาหมาย ใหพนักงาน และผูบริหารของคุณมีพลังความ คิดสรางสรรคมากขึ้นจบแลวไดรับประกาศนียบัตรรับรองจาก Creative Academy สถาบันสอนคนธรรมดา ใหมีความ คิดสรางสรรค อ. Sam ยินดีใหคำแนะนำ ที่เบอร 081-812-0484 อาจารย Sam

สุดยอดแฟนพันธุแทโฆษณา บัณฑิตจากรั้วจามจุรี กอนไปเรียนตอ ที่ Sydney University นักเรียนทุนของสมาคมผูกำกับศิลปบางกอก คว่ำหวอดอยูหลายบริษัทโฆษณา กอนผันตัวเองมาเปน Creative GURU Mr.Sam สอนหนังสือมาแลวมากกวา 20 มหาวิทยาลัย ปจจุบันเปน นักเขียน วิทยากรอิสระ พิธีกรรายการแบไตไฮเทค และกอตั้งสถาบันสอน คนธรรมดา...ใหมีความคิดสรางสรรค

sam@macdd.com


Gadget

/

iPod Wooden iPod cases ใครที่เบื่อกับเคสใส iPod รูปแบบเดิมๆ ตองนี่เลยครับ Wooden iPod cases เคสใส iPod รูปแบบใหมที่รับรองวาไมมีใครเหมือนแนนอนครับ เพราะวา Wooden iPod cases เปนเคส iPod ที่ทํามาจากไมนั่นเอง เรียกวาใชแลวก็เกไปอีกแบบนะครับ ใครที่เบื่อกับเคสซิลิโคน ก็ลองหามาใชดูนะครับ

iStone ใครที่เบื่อกับ dock iPod รูปแบบเดิมๆ ตองนี่เลยครับ iStone ซึ่งเปน dock iPod ที่มีการออกแบบ เปนเหมือนโขดหินหรือขอนไมโดยจะเวนชองตรงกลาง เอาไว เสียบตัว iPod และสามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดโดยผานสาย ยูเอสบีเหมืิอน dock iPod ทั่วๆ ไป สําหรับใครที่เบื่อ dock iPod ที่เปน เหลี่ยมๆ กลมๆ ลองหา iStone มาลองใชดูครับ แลวคุณจะไดอีกอารมณ ในการใชงาน iPod

Wooden iPod Mini Speaker with Pencil Sharpener ถาใครกําลังมองหาลําโพงสําหรับ iPod ในแบบคลาสสิคๆ แลวละก็ตองนี่เลยครับ Wooden iPod Mini Speaker with Pencil Sharpener ลําโพง iPod ขนาดเล็กในสไตลลูกทุงๆ โดยทําจากไมเหมาะสําหรับ คนที่ชอบฟงเพลงลูกทุงหรือเพื่อชีวิตอยางยิ่ง นอกจากนั้นพิเศษสุดที่ไมเหมือนลําโพง iPod ทั่วๆ ไป คือ มีที่เหลาดินสอติดมาดวยเลย เรียกวาเกไปอีกแบบครับ

LEGO iPod Speaker เอาใจคนที่ชอบ LEGO อีกแลวครับ ดวยลําโพงสําหรับ iPod ที่ออกแบบมาเปนลักษณะของตัวตอ LEGO โดย LEGO iPod Speaker เปนลําโพงขนาดเล็กที่สามารถพกพาไปไดทุกที่ โดยการออกแบบเปนตัวตอ LEGO ที่มีลําโพงถึง 2 ตัว ดวยกันทําใหคุณมั่นใจไดวา คุณภาพเสียงที่ไดจาก LEGO iPod Speaker ไมเปนรองใครแนนอน

68


iPod-watch ใครที่ใช iPod shuffle ฟงเพลงและออกกําลังกายไปดวยตองใชนี่เลยครับ iPod-watch ซิลิโคนเก็บ iPod รูปแบบนาฬกาขอมือ โดยซิลิโคน iPod-watch นั้นมีการออกแบบมาที่เหมือนกับนาฬกาขอมือเพียงแคเรา นํา iPod shuffle มาใสไวที่ iPod-watch แลวก็ใส iPod-watch ไวที่ขอมือเหมือนใสนาฬกานั้นเอง คุณก็ สามารถออกกําลังกายและฟงเพลงจาก iPod shuffle ไดสะดวกมากขึ้น และเปนการพก iPod ที่เกไกไปอีก แบบหนึ่งครับ

Two-Speaker Radio Cooler เอาใจคนชอบปคนิคโดยเฉพาะเลยครับ ดวย Two-Speaker Radio Cooler กระเปาเก็บความเย็นที่จะให คุณเก็บผลไมหรือนําอัดลม พรอมดวยลําโพง iPod ที่ติดอยูกับตัวกระเปา ซึ่งเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบ เดินทางไปพักผอน หรือไปนั่งเลนสวนสาธารณะกับครอบครัวอยูบอยๆ มี Two-Speaker Radio Cooler ติดไวไมเสียหายครับ

Phonofonics II ถาใครอยากยอนอดีตฟงเพลงเกาๆ และอยากไดเครื่องเลนเพลงแบบเกาๆ แตหาไม ได เราขอแนะนํา Phonofonics II ลําโพงสําหรับ iPod ที่ออกแบบมาเปนเหมือน เครื่องเลนแผนเสียงในสมัยกอน เพียงแตเปลี่ยนจากเลนจากแผนเสียงเปนเลนจาก iPod แทน คุณภาพเสียงรับรองวาไมแพลําโพงรูปแบบอื่นๆ แนนอน

iPod Leather Hymn Book Cover iPod Leather Hymn Book Cover เปนอีกหนึ่งรูปแบบในการเก็บ iPod ตัวโปรดของคุณ ครับ โดยออกแบบมาคลายกลับสมุดโนต แตทํามาจากหนังอยางดี ใหคุณมั่นใจไดวา iPod จะไดรับการปกปองเปนอยางดี นอกจากนั้นยังสามารถใชงานไดสะดวกอีกดวย

69


Gadget

/

Mac

Disney Flash Memory เอาใจคนที่ชื่นชอบในตัวการตูนของ Disney โดยเฉพาะครับ โดยมาในรูปแบบ Flash Memory โดย ยกขบวนมาทั้งแกงคเลยครับ ไมวาจะเปนมิกกี้เมาส, หมีพูห และสติ๊ค มาใหคุณเพลิดเพลินกับการ ใชงานที่พรอมกับความนารักของเหลาตัวการตูนจาก Disney ใครที่ชื่นชอบในตัวการตูนเหลานี้ก็ ลองหามาใชดูนะครับ

Lego Flash Memory ใครที่ชอบเลน Lego เรามีสินคามาเอาใจอีกแลวครับ โดยเปน Flash Memory ที่มีลักษณะเปน Lego โดย ถาไมใชงานแลวก็จะเปนตัวตอ Lego ชิ้นหนึ่งนั่นเอง เรียกวาชวนเพื่อนๆ ใหใช Lego Flash Memory แลว นัดเจอกันทีนี้คุณไดตัวตอ Lego เลนสนุกแนครับ หรือจะเอาไปตอรวมกับ Lego ที่คุณมีอยูแลวใหกลายเปน Flash Memory ที่คุณออกแบบเองไดอีกดวย

POWERSTICK สําหรับคนที่ใชอุปกรณอิเล็คทรอนิกส และตองเดินทางอยูบอยๆ อาจเจอปญหาอุปกรณคูใจเหลา นั้นแบตเตอรี่หมดคุณก็ไมสามารถใชงานตอได แตดวย POWERSTICK ยูเอสบีเก็บพลังงานไฟก็ พรอมที่จะเติมพลังงานใหกับอุปกรณอิเล็คทรอนิกสของคุณไมวาจะเปน โทรศัพทมือถือ, iPod หรือ แมแตกลองถายภาพดิจิตอล เพียงแคนี้คุณก็ไมตองกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดอีกตอไป

RITEK intros flash drive ใครที่เบื่อ ยูเอสบีเมมโมรี่แบบเกาๆ ตองนี่เลยครับ RITEK intros flash drive ที่มีฮับภายในตัว ที่สามารถ นํา ยูเอสบีเมมโมรี่ตัวอื่นเชื่อมตอกันได ในกรณีที่พอรตยูเอสบีที่เครื่องไมเพียงพอ โดยเมื่อเชื่อมตอแลวก็ จะกลายเปนเห็นยูเอสบี 2 ตัว บนหนาจอของเรา เพียงคุณใชยูเอสบีตัวนี้ปญหาเรื่องพอรตยูเอสบีบน คอมพิวเตอรของคุณไมพอก็จะหมดไป

Comp shade คนที่นําโนตบุคไปใชงาน outdoor บอยๆ คงตองเจอปญหาแดดสองทําใหมองไมเห็นหนาจอได อยางชัดเจน ทําใหทํางานไดไมคอยสะดวก แตดวย Comp shade ที่เปนเหมือนหมวกใสใหกับ โนตบุคของเรา โดยสามารถบังแดดใหกับโนตบุคของเรา ทําใหสามารถใชงานโนตบุคในที่ outdoor ไดโดยแดดไมเขาเครื่องอีกตอไป

70


Sombrero cord management คุณเคยคิดไหมวาทําไม สายยูเอสบี, สายชารจไฟตางๆ จริงตองออกแบบมาใหสายนั้นยาวเกิน ความจําเปนทําใหเวลาใชงานจริงๆ สายพวกนั้นจะเกะกะมากๆ แตเพียงคุณมี Sombrero cord management คุณก็สามารถจัดการสายที่ยาวๆ ของอุปกรณเชื่อมตอตางๆ ไดอยางอยูหมัด เพียง แคคุณพันสายของอุปกรณเหลานั้นเขาไปที่ตัว Sombrero cord management สายที่เคยยาวเกิน ความจําเปนก็จะกลายเปนสายที่สั้นและไมเกะกะอีกตอไป

KEYBOARD WAFFLE IRON ใครที่เบื่อกับการทํางานหนาคอมพิวเตอรลองหา KEYBOARD WAFFLE IRON ตัวนี้มาใชดูครับ ดวยการออกแบบมีลักษณะเปนเปนเครื่องทํา WAFFLE โดยตัวคียนั้นออกแบบมาเปน WAFFLE ที่วางอยูบนเตาพรอมเครื่องปรุงสุดพิเศษ เรียกไดวาออกแบบมาเหมือนของจริงเอามากๆ เลย ครับ บอกไดคําเดียวครับใครที่ใชงานอยูอยาเผลอหยิบมาทานนะครับ

RUBBER FLASH DRIVE สําหรับที่ชอบลืม FLASH DRIVE ทิ้งไวที่โนนบาง ที่นี่บาง เรามี FLASH DRIVE สําหรับคุณมาแนะ นําโดยเฉพาะเลยครับ โดยการออกแบบ RUBBER FLASH DRIVE มีลักษณะที่เปนสายรัดขอมือ ซึ่ง มีมากมายหลายสี ไมวาจะเปน แดง, เขียว และนําเงิน คราวนี้จะไปใชงานที่ไหนคุณก็ไมตอง กลัววาจะลืม FLASH DRIVE ทิ้งไวอีกตอไปแลว

teddy Flash Memory สําหรับใครที่ชอบตุกตาหมี งานนี้ไมควรพลาดครับ เนื่องจากเรามียูเอสบีเมมโมรี่โดยเฉพาะสําหรับ คนที่ชื่นชอบในตุกตาหมี โดย teddy usb นั้นเปนตุกตาหมีนารัก ที่เมื่อถอดตรงสวนหัวออกมาแลว จะกลายเปนยูเอสบีเมมโมรี่ ที่ไวใชเก็บขอมูลสําคัญตางๆ ไดอยางดี แตเมื่อไมใชงานก็จะกลายเปน ตุกตาหมีที่นารัก ตัวหนึ่งนี่เอง

71


Mac Hardware NEO/มงคล ผอบนาง

Hard disk “มีเทาไหรก็ไมเคยพอ”(อีกแลว) คุณเคยรูสึกเหมือนผมมั๊ยวา ทําไมเมื่อกอนฮารดดิสกเราขนาดแค 4 GB ถึงใส OS และโปรแกรมได แลวทําไมตอนนี้มี 200 GB มันก็ยัง เต็มอยู เหมือนคราวที่แลวที่ผมพูดถึง RAM ซึ่งก็เปนอุปกรณที่มี ความจําเปนและจุดเหมือนกันตรงที่วา “มันไมเคยพอ”

เป น เรื่ อ งน า แปลกในวงการคอมพิ ว เตอร ที่ มี ม าช า นานก็ คื อ เรื่ อ ง ฮารดดิสกและ RAM ที่เราใชกันอยูทุกวันนี้ แมเทคโนโลยีในการผลิตและ ราคาจะถูกลงสักเพียงใด มันก็ยังคงทําใหเรารูสึกวา ฮารดดิสกไมพอ เต็ม อีกแลว เปนเพราะอะไรนั้นก็คงตองตอบแบบเดียวกันกับ Ram นั่นแหละ ครับ คือ ระบบปฏิบัติการที่มีฟงกชั่นที่มากขึ้น กราฟคที่สวยงามขึ้นและ โปรแกรมตางๆ ที่เคย “เขียม” เนื้อที่ดิสกกันเลย พื้นที่การติดตั้งก็ไมสนใจ แลว ติดตั้งโปรแกรมหนึ่งเปนกิ๊กๆ หรือหลักรอยเม็กเลยทีเดียว บวกกับ Library Sound,Video เขาไปอีก ทําให Hard disk ของเราเต็มอยางรวดเร็ว ผมเองก็รูสึกเมื่อตอนที่มีคนเอาเครื่อง iBook G3 มาใหติดตั้งโปรแกรม ติด ตั้งไปมาแคโปรแกรมพื้นฐานอยาง MacOSX 10.4.8 iLife, iWork ปรากฏวา iBook G3 ตัวนี้มีฮารดดิสกอยูแลว 20 GB เทานั้นเอง ซึ่งถายอนอดีตกลับ ไปยุคนั้น แลวนึกถึง Mac OS9 เราคงรูสึกวาแหม 20GB เนี่ยจะเอาไปทํา อะไรหมดนะ เยอะจัง ดังนั้น ผมจึงสรุปเอาเองวา Hard disk ไมไดมีขนาด ใหญขึ้น ถาเทียบกับความตองการของเรา เมื่อเทียบเปนเปอรเซ็นตแลวก็จะ เห็นภาพมากกวา เชนถาเราใชพื้นที่ติดตั้งโปรแกรม+ระบบปฏิบัติการสัก 25% ถา Hard disk เรา 20 G ก็จะใชพื้นที่ประมาณ 5 GB แตพอเรามี Hard disk 200 GB กลายเปนเราตองลงโปรแกรม+กับระบบปฏิบัติการ 50GB ซะแลว นอกจากนั้นขอมูลของเราก็กลายเปนระดับ Video, DVD, Photo แบบ Hi-res หรือเพลงจํานวนมหาศาล สรุปแลว ฮารดดิสกก็เต็มอีก ชี้แจงกันมาซะยืดยาวไมเขาเรื่องซะที จริงๆ แลวคราวนี้ผมอยากจะ พูดถึงเทคโนโลยีของ Hard disk ตางหาก และ อาจจะเปนประโยชนตอ Mac User ที่จะไดรูจัก Hard disk รุนตางๆ ที่มีอยูในเครื่อง Mac ของเรา เผื่ออยากจะอัพเกรดเราจะตองทําอยางไรบางใชรุนไหน ก็ลองติดตามกัน ดูครับ

Hard disk ในยุ ค แรกๆ มี ค วามจุ น อ ยและความเร็ ว ต่ ำ รวมถึ ง ความเร็วในการหมุนของจานก็ตําไปดวย แตมีขอดีคือ ทนเนื่องจากการ ผลิตมีปริมาณนอยและความหนาแนนของขอมูลไมมากก็เลยไมคอยจะเสีย กันงายๆ เราจะพบวา Hard disk สมัยกอนทีม่ ขี นาด 4 GB เนีย่ ยังมีชวี ติ อยูก ม็ ี Hard disk ถูกแบงตามสมัยและ Interface ที่ใชก็พัฒนาอยางตอ เนื่อง เดี๋ยวผมจะพายอนอดีตไปดูกันหนอยวา เมื่อกอนเรามีอะไรกันบาง

Hard disk

บางทีก็ถูกรียกวา Hard Drive เนื่องจากสมัยกอนคอมพิวเตอรอาจ จะยังไมตองใช Hard disk เก็บขอมูลแตจะใช Floppy disk แทน คงจํากัน พอไดอยู สมัยเครื่องคอมพิวเตอรยังไมมีสีเปนตน Boot จาก แผน Floppy ยังไหวเลย ตอนหลังๆ จึงเริ่มมี Hard drive ใสเขามาในเครื่องเลย ทําให โหลดและเซฟงานไดไวขึ้นเนื่องจาก Hard drive มีโครงสรางเปนจานวาง เรียงกัน และมีหัวอานหลายๆ หัวซอนกันจนถูกเรียกวา Hard disk นั่นเอง

72

IDE (Integrate Drive Electronics)

เปน Interface ที่มีมานานมากตั้งแต ยุคเริ่มตนใชสายแพร 40 เสน เปนตัวสั่งผานขอมูล เพราะคนสมัยกอนเชื่อวา การสงขอมูล จํานวนมากๆ


Hard Disk

ก็ตองใชสายหลายๆ เส น สิ ถึ ง จะเร็ ว ก็ เ ลย ใ ช กั น ม า ตั้ ง แ ต ATA66 ซึ่ ง มี ค วาม สูงสุดที่ 66 Mbps ซึ่ ง ก็ ถื อ ว า พอเพี ย ง จนขยั บ มาเป น 100 และ 133 ตามลําดับ ซึ่งพอกลายมาเปน ATA 100นั้น ก็มีการเปลี่ยนแปลงสายที่ใชเล็กนอยคือ เปลี่ยนจาก 40 Pin ไปเปน 80 Pin กลายเปน E-IDE (Enhanced IDE) ซึ่ง บางคนก็คิดวาโอโฮ สงดับเบิ้ลเปน 2 เทาแนๆแตเปลาเลยอีก 40 ที่เพิ่มเขา มาเนี่ยเปนกราวนลวนๆ เพื่อลดการรบกวนระหวางเสน (Cross Talk) เทานั้นเอง ความเร็วของ IDE จึงหยุดอยูที่ 133 Mbps เพราะเพิ่มไมไดมาก กวานี้อีกแลว นอกจาก Hard disk แบบ IDE จะสงสัญญาณไดความเร็วตําแลว ยัง มีความเร็วที่ไมคงที่อีกดวย ที่วา 100 Mbps นั่นคือความเร็วสูงสุดที่สงได แตความเร็วที่แทจริงจะขึ้นๆ ลงๆ ขึ้นอยูกับวา หัวอานของมันอยูบริเวณ ไหนของ Disk ถาอยูรอบๆ จานก็จะไดความเร็วสูง แตถาอยูใกลๆ แกน หมุนแลวความเร็วจะตกลงไปเรื่อยๆ ชวงหลังไดมีความเร็วรอบ จาก 5400 รอบ/นาที เปน 7200 รอบ/นาที เพื่อชดเชยในเรื่องนี้ สวน Hard disk โนต บุคก็ยังคงใช 5400 รอบอยู จากขอจํากัดหลายๆ อยางจึงทําให Hard disk แบบ IDE มีความเร็วไมเปนที่นาพอใจ แตก็ยังคงนิยมอยู เนื่องจากวาราคา ถูกนั่นเอง

ปญหา เมื่อสงความถี่สูงๆ เชน ถูกรบกวนจาก ภายนอก รบกวนกันเองระหวางสาย หรือ สายยาวมากไมไดเปนตน และ พบวาการสงทีละ bit แต สงความถี่สูงมากๆ จะทํา ให ผ ลรวมออกมาส ง ได ปริมาณมากกวา ก็เลยหันมาใชวิธี การสงแบบ Serial แทน ซึ่งใน USB หรือ Firewire ก็ใชแนวความคิดเดียวกันนี้ แม Interface จะเปลี่ยนไปก็ตามความดอยในเรื่องของการไมคงที่ ของความเร็วที่ได และความเร็วรอบก็ยังคงอยูในฮารดดิสกชนิดนี้ บางเจา เริ่มผลิต SATA แบบ 10,000 รอบแลวก็มี แตก็ทําใหเกิด ความรอนสูงขึ้น เปนเงาตามตัว (ซึ่งใน 7,200 รอบก็รอนอยูแลว) SATA II

สําหรับผมแลวไมไดคิดวามีอะไรใหมนอกจากจะบอกวาเร็วขึ้น 2 เทา แตถาอานจากขอจํากัดที่ผานมาก็คือ ความเร็วรอบและความเร็วเฉลี่ยของ ตัวจานดิสกเองยังชาอยู ก็เลยไมไดรูสึกวาเร็วขึ้นแตอยางใด สังเกตไดจาก ราคาที่ไมไดแตกตางกัน เพียงแตมันอาจจะเปลี่ยน Controller เพื่อรองรับ ความเร็วของ hard disk ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตางหาก อยางใน Mac Pro ของเราก็มีการนํา SATA II มาใชแลว

SATA (Serial ATA)

ชื่ อ ก็ บ อกอยู แ ล ว ว า หั น มาใช Serial แทน มี ค วามเร็ ว อยู ที่ (150Mbps) นั่นก็คือการเปลี่ยนจากสายแพรมาเปนสายเพียงไมกี่เสน แลว สงขอมูลทีละ bit แทน ซึ่งมนุษยคนพบวาระบการสงแบบหลายๆ เสนมี

SCSI (Small Computer System Interface)

ดันออกเสียงวา”สกัซซี่” ซะอยางนั้น เปน Hard disk ที่มีใชมานาน แลว ทั้งใน Mac ระดับ Workstation และ PC Server เนื่องจากมีจุดเดนที่ ความเร็วในการเขียน/อาน ตลอดทุกๆ จุดของจานหมุน และมีความเร็วสูง มากเมื่อเทียบกับสมัย IDE ATA 33/66 นอกจากนั้นยังมีความเร็วรอบระดับ 10,000 มานานแลวดวย ดังนั้นระบบที่ตองการการเขียน/อานที่รวดเร็วอยาง

73


Hard Disk

Video หรือ Audio และ Server จึ ง ต อ งใช SCSI แต ข อ เสี ย คื อ แพงมากๆ และมีความจุไมสูง อยาง Server นั้น 34 GB ราคา ลู ก หนึ่ ง อาจจะหลายพั น จนถึงหลักหมื่นก็มี SCSI เปนผูบุกเบิก เรื่องของการทํา External Hard disk ซึ่งเมื่อ กอนยังไมมี Hard disk IDE ที่ออกมา โลดแล น ข า งนอก เครื่ อ ง ดั ง นั้ น คนที่ ต อ งการหิ้ ว Hard disk ไปไหนมาไหน ในสมัยกอน จึงตองใช External SCSI ไปโดย ปริยาย แตปญหาก็มักพบวา สาย Cable ของ External SCSI นั้ น มี ค วามอ อ นไหวมาก ถ า ถอดไป มาบอยๆ แลวอาจจะชํารุดไดงาย ตองระวังมากพอสมควรเวลาใชงาน สวนขอดีที่สุดก็คือเมื่อกอนนี้ระบบ RAID ที่ผมเคยกลาวมาแลวนั้น มีเฉพาะใน Hard disk แบบ SCSI เทานั้น ดังนั้นราคาของ RAID SCSI จึง แพงระดับ 10 ลานโนน คงยากที่จะหามาใชงานไดในสมัยกอน ปจจุบัน SCSI ก็ยังคงไดรับความนิยมในหมู server เนื่องจากเสถียรภาพที่ดีกวา นั่นเองแตอยางระดับ Workstation หรือ desktop แลวคงไมไดเห็นกันแนๆ เพราะเปลี่ยนมาใช IDE หรือ SATA กันหมด เนื่องจากความจุที่มากกวา และราคาที่ถูกกวานั่นเอง ATA RAID

ขอเลาเรื่องเกานิดหนึ่ง จากขอดีของ Hard disk แบบ IDE หรือ SATA คือมันราคาถูกและความจุสูง แตขอเสียคือรอบตํา ความเร็วตําและ ไมคงที่ จึงไดมีความคิดที่จะผสมผสานระหวาง IDE กับ RAID ขึ้นมาเพื่อให RAID มีราคาที่ถูกลง มีความจุสูง เมื่อวิ่งพรอมกันหลายๆ ลูก ทําให RAID แบบ IDE เปนที่นิยมมากขึ้นแทน SCSI ซึ่งมีราคาแพงและความจุตํา โดย Server เจาแรกๆ ที่มี IDE RAID มาใหก็คือ Xserve ของ Apple นั่นเอง มา จนถึง Xserve RAID ก็เปนแบบเดียวกัน

74

External Hard disk

ในป จ จุ บั น มี ก ารนํ า เอา Hard disk ในระบบ IDE และ SATA มาทํ า เป น External ไดงายๆ โดยการใส Box เขาไป แลวใช Interface แบบ USB2 หรื อ Firewire แทน ทําให Hot swap คือถอดเปลี่ยนได ไมตองShut down เครื่อง และก็ บํารุงรักษางายกวา SCSI External แตผมเองก็พบวาการใชงานลักษณะนี้ ไม คอยปลอดภัย เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ไปมาของ Hard disk อยูบอยๆ ทํา ใหเกิดความผิดพลาดทั้ง Software และ Hard ware ไดงายกวา Internal ดังนั้นควรใชในการ Back Up ขอมูล หรือการขนยายขอมูลขนาดใหญๆ มากกวาที่จะนํามาใชเก็บงานที่มีคามากๆ ขอควรระวัง

จากการสังเกตของผมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา Hard disk ที่ ผลิตในระยะหลังๆ มีอัตราการเสียสูงมากจนนาตกใจ และเสียเร็วกวาที่ควร จะเปน เชน 1 ปก็ถือวาปลอดภัย แตถาคุณใชไดถึง 3 ปก็ถือวาคุณโชคดี มาก และเตรียมตัวกับการเปลี่ยน หรือซื้อใหมไดเลย เพราะมันจะเสียโดยที่ บางทีอาจจะไมบอกคุณใหรูลวงหนา แลวขอมูลที่คุณสะสมมาทั้งชีวิต ก็จะ มลายหายไปอยางงายดาย เพราะอะไร ก็คงอธิบายไดจากเหตุผลเชิงธุรกิจ คื อ การผลิ ต ปริ ม าณมาก ย อ มมี Error มากขึ้ น ตามลํ า ดั บ ป จ จุ บั น คอมพิวเตอรมีการใชงานแพรหลายมากขึ้น ทําใหความตองการ Hard disk มีสูงขึ้น หนวยผลิตมากขึ้น แลวใชการประกันมาชวยพยุงความนาเชื่อถือ แทน เชน มีปญหา เสีย เคาเปลี่ยนใหคุณทันที แตเขาไมไดประกันขอมูล ใหคุณครับ คุณไมไดรับประกันวาจะไมเสีย แตประกันไดวา เสียแลวเปลี่ยน ใหมให ซึ่งบางครั้งคุณอาจพบวา ขอมูลคุณมีคามากกวาเงิน อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ความจุของ Hard disk ที่สูงมากขึ้นนั้น ทําให ความหนาแนนขอมูลสูง ทําใหกระบวนการผลิต และรักษาความถูกตองลด ลง ความแข็งแรงทนทานลดลง สิ่งเหลานี้ลดทอนความนาเชื่อถือของ Hard disk ลงจนทําใหราคาถูกลงอยางตอเนื่อง และเพิ่มความจุเขาไปจนเปนที่ พอใจของผูบริโภค ดังนั้น การสํารองของมูล หรือ Back up งานของคุณเปนระยะ ก็จะ เปนคําตอบสุดทายถาคุณยังคิดจะอยูกับคอมพิวเตอรไปอีกนาน หรือเปลี่ยน ไปใช เ ทคโนโลยี RAID ที่ ผ มเคยนํ า เสนอไปแล ว ก็ จ ะคุ ม ค า ต อ ความ ปลอดภัยขอมูล สวนจะคุมคาตอเงินที่ลงทุนไปหรือเปลานั้น ก็ขึ้นอยูกับวา เงินหรือขอมูลของคุณ อยางไหนสําคัญกวากัน


Mac NEO/¡ß§≈

Music

ºÕ∫π“ß

Apple logic ¥‘®‘μÕ≈ÕÕ¥‘‚Õ ∫π‡§√◊ËÕß·¡§ Analog Tape

Hardisk Recorder

นับยอนไปถึงสมัยแหง Analog tape หรือการบันทึกเสียงแบบการใชเทปมัล ติแทรคแลว แทบเปนไปไมไดเลยที่เราจะสามารถทําเพลงหรือบันทึกเสียง ไดที่บาน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเชน เครื่องไมเครื่องมืออยาง Mixer board เครื่องบันทึกเสียงแบบ Multitrack และสุดทาย Room หรือ หองบันทึกเสียงที่ออกแบบมาเปนอยางดี ซึ่งอยางเบาะๆ ก็คงหมดไปเปน 10 ล า น เลยที เ ดี ย ว ดั ง นั้ น วงการเพลงหรื อ การบั น ทึ ก เสี ย ง จึ ง ถู ก จํ า กั ด วงแคบอยูในระดับคายเทปหรือโปรดักชั่นเฮาสใหญๆเทานั้น การทําเพลงหรือ ศิลปนตางๆจึงตองพึ่งพานายทุนหรือคายเทปเทานั้น นั่นเปนอดีตที่อาจจะ บอกไดวา อาชีพนี้ถูกสงวนไวใหกับผูที่มีฝมือในการทําเพลงและนักรองที่มี ความสามารถที่แทจริงเทานั้น

ในยุคถัดมามีความพยายามที่จะทดแทนระบบ Tape ดวย Hard disk สาเหตุก็อาจจะเปนเพราะคอมพิวเตอรในสมัยนั้นยังมีความสามารถในการ อั ด เสี ย งหรื อ Process ได ไ ม ดี เ ท า กั บ Hard disk ช ว งนี้ จึ ง เป น การ เปลี่ยนแปลงชวงสั้นๆ และเรียกไดไมเต็มปากวา Digital เนื่องจากยังคง ตองพึ่งพาระบบ Analog อยาง Mixer หรือ Effect ที่เปน Hardware อยู หากแตเปนการบันทึกเสียงลงไปใน Hard disk แทนการบันทึกเสียงลงเทป และในยุคนั้นการบันทึกเสียงในระบบดิจิตอลและการ Process เสียงดวย ระบบดิจิตอล ยังไมไดรับการยอมรับในแงของเสียงที่ได และยังหางชั้น จากระบบ Analog tape หรือ Mixer board แบบ Analog หรือแมกระ ทั้งระบบเกาอยางหลอดสูญญากาศ ก็ยังคงเปนที่นิยมและยอมรับมากกวา แตในแงของการแกไขเสียงหรือการจัดเก็บและความถูกตองแมนยําแลว ระบบ Digital ก็ยังไดเปรียบอยู และเปนที่มาของการพัฒนาระบบ Digital ใหเสียงที่ดีเทียบเทาหรือดีกวาระบบ Analog เดิม Software Recorder

จนถึงในยุคปจจุบัน การบันทึกเสียงและกระบวนการทั้งหมดของการทํา งานถูกจําลองกลายเปน Software สมบูรณแบบ ตั้งแตกระบวนการอัด เสียง แกไขเสียง ปรับปรุงแตงเสียง Mixer down, Master และ Write ออกมาเปน CD เลย ทําใหสามารถลดตนทุนและเวลาในการทํางานลงได มหาศาล ลดขนาดของระบบบันทึกเสียงและการจัดเก็บ สวนเรื่องของ เสียงที่กอนหนานี้ไมเปนที่ยอมรับนั้น ปจจุบันกระบวนการทาง Digital สามารถเลียนแบบคาแรคเตอรเสียงของระบบ Analog ไดสมจริงมากๆ เชนการจําลองเสียงตูแอมป ลําโพง ไมค แมแต Effect Analog ในอดีต

75


Apple logic

ก็ยังสามารถจําลองการทํางานได เหมือนตนฉบับจนเปนที่ยอมรับ หรือตอ ยอดระบบใหเสียงที่ดีกวาระบบ Analog บางระบบซะอีก ทําใหวันนี้คุณ สามารถที่จะทําเพลงในระดับ master ไดที่บานคุณในราคาไมสูงมาก Emagic logic Audio

หนึ่งใน Software recorder ที่มีความสารถโดดเดนก็ดี Logic Audio ซึ่ง สามารถใชงานไดทั้ง Windows และ Mac โดยในอดีตจะอยูกับคาย Emagic และพั ฒ นามาเรื่ อ ยๆ จนมี ค วามสามารถทางด า น Midi, Sequencer และAudio Instrument ตลอดจน Plug-In ตางๆจนถึงปจจุบัน ก็ถูก Appe ซื้อไปและหยุดการพัฒนา Version บน Window ไปโดยปริยาย ทัง้ นีอ้ าจเพือ่ ดึงคนใหไปใช Mac มากขึน้ และใชรกั ษาตลาดทางดาน Audio ไว Apple logic Pro 7/ Express 7

เมื่ออยูใตชายคาของ Apple แลวตัว Logic ก็ไดเปลี่ยนไปในหลายๆ ฟงกชั่นและเปนจุดแข็งใหกับ Logic อยางเชนการรวมความสามารถในการ ทํางานรวมกับ Loop ซึ่งอยูใน Garageband เขาไปดวยทําให ทําให Logic ไดทั้ง Instrument/Sample/Synth จาก Garageband ไปดวย ซึ่ง หาไมไดในโปรแกรมชนิดเดียวกันของคายอื่นๆ ซึ่งถาเปนคายอื่นคุณอาจ

ตองใช Loop ของที่อื่น Import เขามาซึ่งเปนอุปสรรคตอการทํางานมาก หรือบางโปรแกรมมี Loop มาให อยางมากก็เปน Audio loop ซึ่งไมมีใครที่ ให Loop Instrument มา ทําใหเราสามารถ แกไข Loop ทั้งโนตและ Timing ไดอยางอิสระ และถาคุณไมใชมือระดับสตูดิโอแลว Logic Express ก็ ส ามารถตอบสนองคุ ณ ได เ ช น กั น ในราคาที่ ไ ม แ พง ถ า เที ย บกั บ ประสิทธิภาพ ความสามารถหลักของ Logic

• Audio ตัวโปรแกรม Logic ของในฟงกชั่นพื้นฐานถูกออกแบบเพื่อน ทดแทนระบบ Tape นั่นก็คือการบันทึกเสียง Audio แบบ Multitrack ก็คือ สามารถบันทึกและเลนกลับ (Play Back) ไดโดยจํานวน Track ก็อยูที่ความ สามารถของเครื่องเราวาจะรองรับไดมากนอยแคไหนโดยปกติก็ 32 Track Audio สําหรับเครื่อง Desktop ทั่วๆ ไป ก็ใชไดสบายๆ ถาปนระดับเครื่อง อยาง G5 หรือ MacPro ที่มี DSP Farm แลวอาจจะไดเปนรอยแทรคเลย ก็ได • Midi เมื่อกอน Logic จะมีความสามารถในดาน Audio เทานั้น และภาย หลั ง ได มี ก ารพั ฒ นาให เ ชื่ อ มต อ กั บ อุ ป กรณ Midi ที่ อ ยู น อกเครื่ อ ง คอมพิวเตอรไดอยาง Sound Module, Sampler หรือ Synth ดังที่เคยพูดถึง ไปเมื่อตอนที่แลว • Audio Instrument อีกชื่อหนึ่งคือ Virtual Instrument คือเครื่องดนตรี เสมือนที่สรางขึ้นมาจากตัวโปรแกรม Logic เองหรือจาก Plug-In ทําให คอมพิวเตอรมีคลังเสียงอยูภายในตัวโดยที่ไมตองพึ่งพา Sound Module จากภายนอกเลย แตยังคงใชโนตหรือระบบ Midi ไปทําการควบคุม Audio Instrument อี ก ที ห นึ่ ง Audio Instrument เหล า นี้ ไ ด แ ก พ วก Soft synth,Sampler ที่เปน Plug-In ซึ่งอยาง Logic Pro ก็มี Plug-In เหลานี้มา ใหอยูแลวและเสียงดีดวย

76


Apple logic

Compressor, ReVerb เปนตนที่ใชในการ Mix down ใน Logic ก็มีมาให อยูแลว หรือจะใช Plug-In ของ Apple ก็มีอีก ยิ่งถาเปนใน Logic Pro แลว Plug-In เหลานี้มีกันถึงระดับ Pro เลยทีเดียว อยาง Amp Pro ที่ใชจํา ลอง เสียงตูแอมปและการจอไมคหนาตู ก็มีใหใชกัน เรียกไดวา Mix down จบในตัวเลยทีเดียว สวนใครที่ยังไมชอบใจใน Plug-In ของ Logic ก็ สามารถใชงาน Plug-In ของ Third Party ไดที่สนับสนุน Audio Unit (AU) อยางเชน Waves เปนตน • Audio Post Production นอกจากจะทําเพลงแลวอยาลืมการทํางานเสียง ประกอบภาพ ซึ่ ง เป น อี ก ฟ ง ก ชั่ น หนึ่ ง ของ Logic ที่ ทํ า ให คุ ณ ทํ า เพลง ประกอบหนังหรือ Sound Effect ไดเชนกัน แลวก็ยังใช Loop ของ Garage band ไดเชนกันในการทํา Sound ซึ่ง Cinematic Sound ก็มีมา ใหเยอะพอสมควรไมตองหา Sound Library ใหยุงยาก เรื่องของ Audio Instrument ยังไมจบแคนี้เนื่องจาก Logic ไดรวมกับ Apple ไปทําใหได Audio Instrument จาก Garage band ไปดวย และ เรื่องคุณภาพเสียงนั้นใชไดในระดับ Studio เลยทีเดียวโดยคุณไมตองไปหา Plug-In third Party ทีไ่ หนมาลงเพิม่ ก็สามารถทํางานจบไดในตัว Logic เอง

• Advance Feature ตรงสวนนี้ไมรูจะบอกยังไงดีก็เลยจะขอบอกในภาพ รวมของความสามารถพิเศษที่นาทึ่งของ Logic นะครับ เชน การสง สัญญาณเสียงผานระบบ Network จากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งและการ ชวยกันประมวลผลแบบกระจายตัวของ Logic Pro เปนตน พวกนี้เปน ลักษณะพิเศษที่จะพบไดในที่ที่มีเครื่อง Mac หลายๆตัวตออยูในวง Lan เดียวกันหรือผาน Firewire ถาเปนชาวบานทั่วๆ ไปคงยากที่จะซื้อเครื่อง Mac มาหลายๆ เครื่องเพื่อทํางานแบบนี้ แตก็ถือวาเปนนวัตกรรมของ Logic ที่พัฒนาขึ้นหลังจากมาอยูกับ Apple งานนี้ถาผมมีโอกาสไดทดลอง ก็จะนํามาเลาสูกันฟงนะครับ

• Loop อยางที่กลาวมาแลวขางตนวา Logic มีการนํา Loop ของ Garage band มารวมอยูดวยทั้ง Real loop และ Instrument Loop ทําให Apple Logic สามารถทํางานไดหลากหลายแนวเพลงมากขึ้น และยังทําใหคุณไม ตองเสียเวลาหรือเสียเงินซื้อ Soft ware loop มาเพิ่มแตอยางใด ซึ่งเรื่องนี้ ก็ไดใจผมไปเต็มๆ พอคุณไดลองใชแลวคงรูสึกเหมือนผม หลายคนเปลี่ยน มาใช Logic 7 เพราะ Loop นี่แหละ • Plug-In Effect คื อ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ป รุ ง แต ง เสี ย งในอดี ต เช น EQ,

ถึงตรงนี้หลายๆ ทานอาจจะอยากเปลี่ยนใจใช Logic กันบางก็ไดนะครับ สวนรายละเอียดความสามารถของ Logic แบบลึกๆ ผมก็จะทยอยเขียนตอ ไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะสลับระหวาง Hardware บาง เพื่อจะไดรูถึง Hard ware ที่ใชในงาน Audio ในตลาดปจจุบัน แลวพบกันใหมฉบับหนานะครับ สวัสดีครับ

77


พิพิธภัณฑการเรียนรู เปนที่ทราบๆ กันอยูแลววาทาง MacStyle ไดพยามสอดแทรกบทความสัมภาษณกับบุคคลที่ใชแมค ในวงการตางๆ มาใหชาว MacStyle ไดอานกันไมวาจะเปนการใชงานดานกราฟคในดานตางๆ หรือจะเปนการใชในวงการแพทยทาง MacStyle ก็ไดนาํ เสนอผูอ า นมาแลว มาถึงในฉบับนี้ คุณศุภรัตน ชินะถาวร (โต) Senior Graphic Designer designLAB ไดติดต อมาวาตอนนี้ไดมีการเปด พิพิธภัณฑการเรียนรู ภายใตชื่อ NDMI โดยเปนโครงการพิพิธภัณฑการเรียนรูที่จะเปนใหนักเรียน, นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดเขาไปชมประวัติความเปนมาของชาติไทย แตประเด็นสําคัญ มันอยูที่พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงนี้เปนพิพิธภัณฑแบบดิจิตอลครับ โดยการเขาชมจุดตางๆ นั้น จะ มีสื่อคอมพิวเตอรใหผูเขาชมไดสัมผัสและก็จะปรากฏขอมูลตางๆ ออกมา ที่สําคัญคอมพิวเตอรที่ อยูเบื้องหลังของความไฮเทคของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงนี้ก็คือ เจาเครื่องแมคอินทอชนั้นเอง ทํา ใหทางทีมงาน MacStyle ไมรอชาที่จะตอบตกลงกับคุณศุภรัตนไปทันที

จากนั้นไมนานครับคุณศุภรัตน ก็ไดทําการนัด คุณจันทรฉาย ภูเจริญ (แอน) Interactive Designer และ คุณนพดล ลิ้มวัฒนะกูร (ตน) Managing Director designLAB MISC Co., Ltd. สองหัวเรือ ใหญที่อยูเบื้องหลังความไฮเทคของ พิพิธภัณฑการเรียนรู NDMI นัั้นเอง ดังนั้นทางทีมงาน MacStyle จึงไมรอชาครับรีบยกพลไปบุก designLAB เพื่อสัมภาษณคุณแอน และ คุณตนถึงความ เปนมาเปนไป ของ พิพิธภัณฑการเรียนรู NDMI แหงนี้ โดยทางคุณตนไดกลาวถึงแนวคิดของพิพิธภัณฑการเรียนรู NDMI แหงนี้วา “ พิพิธภัณฑการเรียนรู NDMI ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหคนไดเรียนรูศึกษาของประวัติศาสตร โดยจะเนนไปที่ความเปนอยูของ คนในสมัยกอน การทํามาหากิน ชีวิตความเปนอยูของคนในแตละยุค ซึ่งจะแตกตางจากหนังยอน ยุคที่เราไดดูกันในสมัยนี้ที่มีแตการรบราฆาฟนกััน โดยหลักๆ ก็จะสื่อใหรูวาในสมัยกอนคนเราก็ไม ไดฆาฟนกันอยางเดียวยังมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายและการเขามาของอารยธรรมตะวันตกที่ทํา ใหประเทศพัฒนาไปในดานตางๆ มากขึ้น “

หลังจากนั้นที่ทีมงานไดทราบถึงจุดประสงคของการจัดตั้ง พิพิธภัณฑการเรียนรู NDMI แลว คุ ณ แอนก็ ไ ด ก ล า วถึ ง เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กใช ค อมพิ ว เตอร แ มคอิ น ทอชในการวางระบบส ว นใหญ ใ น พิพิธภัณฑการเรียนรู NDMI วา “สาเหตุหลักอยางแรกที่เลือกแมคก็คือเรื่องของความเสถียร ที่ทาง แมคมีมากกวา แลวที่สําคัญคือการควมคุมที่งาย โดยถาเราจะถายทอดภาพออกทางโปรเจคเตอร เราก็แคติดตั้งแอปเปลทีวี ไวที่ตัวโปรเจคเตอรแลวก็สั่งการผานแอปเปลทีวี โดยที่นี้ภาพก็จะรันฉาย ไปเองเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ สวนทางดานซอฟทแวร เราก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาแลวก็เอาไปใสไวใน แมคมินิ แลวปลอยใหเครื่องมันรันของมันไปเอง โดยหนาที่ของมันคือการเลาเรื่องราวตางๆ ผาน เกมสตางโดยเราก็แปลงเมาสใหกลายเปนระบบสัมผัสติดเซ็นเซอรไวตามจุดตางเพื่อใหมันลิงคกับ เครื่องแมคมินินั่นเอง“

78

หลังจากไดพูดคุยกับคุณแอน และคุณตน แลว ทางทีมงานไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ การเรี ย นรู NDMI ครั บ โดยส ว นตั ว ของ พิพิธภัณฑการเรียนรู จะแบงออกเปน 3 ชั้น ดวยกันครับ โดยจะไปไปถึงลําดับการพัฒนา ทางวัฒนธรรมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแบงออก ไดดังนี้

แนวความคิดการออกแบบพิพิธภัณฑ :

รุง สายนําแหงประวัติศาสตร เปนเสนทางของ การบอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตร แสดง การผสมผสานกั น ของกระแสทางวัฒ นธรรม กําเนิดเปนสายของอารยธรรมที่มีวิวัฒนาการ อยางตอเนื่อง


บนเส น ทางของสายนํ า สายนี้ มี ตั ว ละคร ทั้งหมด 7 ตัว พวกเขาจะทําหนาที่เหมือนเปน คนนําทางจากเมืองไทยวันนี้ พาเรายอนกลับ ไปสูเรื่องราวในอดีต จากพอคาขายกวยเตี๋ยวที่ กํ า ลั ง พู ด คุ ย กั บ ผู ช มอย า งร า เริ ง ทั น ใดนั้ น กระบวยลวกเสนกวยเตี๋ยวในมือก็กลายไปเปน ที่ตักแรเหลวรอนเทลงในแบบ บอกเปนนัยให เรารูวา เราจะไดพบกับเขาอีกครั้งในบทบาทของชางทําสําริด หรือแมกระทั่งพนักงานโรงแรม ที่ภายในชั่ว พริบตาขณะที่ถือถาดอาหาร เธอก็กลายเปนบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา นอกจากรุงจะทําหนาที่เลาเรื่อง สะทอนแนวความคิดบางอยางแลว ในบางจังหวะของเรื่องราว รุงยังสอดแทรกแรงกระตุนใหเกิดการ ปฏิสัมพันธระหวางผูชมกับตัวนิทรรศการ อาจอยูในรูปแบบของเกมส การเลน การตอบคําถาม และผูชม ยังสามารถฝากขอความของพวกเขาไวเปนสวนหนึ่งของสายนําแหงประวัติศาสตรไดอีกดวย เนื้อหาการจัดแสดง :

0. ตึกเกาเลาเรื่อง / Building Exhibition แลวคุณจะไดรูจักกับตึกเกานี้อยางทะลุปรุโปรง หองนี้จะแสดงทั้งประวัติ ความเปนมาอันยาวนาน และแนวคิดในการกอสรางที่นาสนใจ 1. เบิกโรง / Immersive Theatre ชวงแรกนี้ ตัวละครของเราจะทยอยกันมาแนะนําตัวเองเพื่อใหเราไดรูจักกัน กอน และคนเหลานี้ก็จะพาเรายอนเวลากลับไปสูอดีต การเลาเรื่องราวของ เขาจะสะทอนความเปนเราไดมากแคไหน คงตองลองตามไปดู 1.5 ไทยแท / Typically Thai ใครใครพูดถึงไทยแทแทอยูบอยบอย ใครใครรูวาไทยแทแทแทอยางไร จริงจริงไทยแทแทแทแคไหน ที่แทไทยแทแทคืออะไร

2. สุวรรณภูมิ / Suvarnabhumi เปดตํานานสุวรรณภูมิ / INTRODUCTION Suvarnabhumi เป ด ตํ า นาน ค น หลั ก ฐาน เรี ย กพยานจากอดี ต และจั ด หาผู รู ผู เชี่ยวชาญ มาชวยกันเลาเรื่องราวความเปนมาเกี่ยวกับสุวรรณภูมิตน กําเนิดของเราอยางละเอียด • ตํานานแผนดินทอง / Suvarnabhumi, Land of Gold • ยอนรอยสุวรรณภูมิ / Where was Suvarnabhumi? สุวรรณภูมิคือแผนดินทอง ที่นี่มีทองจริงหรือ? / Suvarnabhumi, the Golden Land: Why “Golden”? • จาวพิภพโลกลานปกอนเปนสุวรรณภูมิ / Lords of the Land, beforeSuvarnabhumi • บรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิ เปนคนพื้นถิ่น หรือ มาจากที่อื่น? / Who were the Ancestors of Suvarnabhumi? • กําเนิดสุวรรณภูมิ / The Beginning of Suvarnabhumi • ไมมี กรุงเทพฯ ในแผนที่สุวรรณภูมิ? / Why no Bangkok in Suvarnabhumi? • วิวัฒนาการสังคม สูยุคสุวรรณภูมิ / Suvarnabhumi, People and Communities • เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ / Technology in Suvarnabhumi • “คําใหการ” ของ นางพญาแหงโคกพนมดี / The Princess of Khok Phanom Di Tells Her Tales • เรื่องเลาจากหลุมศพ / Tales from the Grave • คดีนอกศตวรรษ! / The Background Evidence สุวรรณภูมิ / Suvarnabhumi ทําความรูจักกับสุววรณภูมิ เปรียบเสมือนการทําความรูจักกับตัวเอง ให ม ากขึ้ น โดยเจาะลึ ก เข า ไปสู เ รื่ อ งราวของแง มุ ม ต า ง ๆ ใน สุวรรณภูมิ ทั้งเรื่องผูคน การเกษตรกรรม การคาขาย การทํามา หากิน สรางบาน เกิดสังคม ความเจริญถึงขีดสุดของเมือง และความ เชื่อของชาวสุวรรณภูมิ

79


• ทวารวดี-ศรีวิชัย เบาหลอมอารยธรรมจากแดนไกล / Dvaravati-Sri Vijaya Crucible of Culture from Afar ผี พุทธ พราหมณ รากเหงาแหงความเชื่อ : Religion • ผี พิ ธี ก รรมความเชื่ อ เพื่ อ ชี วิ ต / Animism The Religion of Suvarnabhumi • พราหมณ ผูสรางสถาบันกษัตริย / Brahmins and Royalty • พุทธศาสนา ในสุวรรณภูมิ / Buddhism The Great Unifier • ผี + พราหมณ +พุ ทธ ผสมผสานสมานฉัน ท / Animism-HinduismBuddhism The Religion of Suvarnabhumi แกะรอยบรรพชน : people of Suvarnabhumi • ปริ ศ นาบรรพชน? / Who were the Ancestors of Suvarnabhumi? • บรรพบุรุษรุนบุกเบิก / Earliest Ancestors, Inhabitants of Suvarnabhumi • สุวรรณภูมิ ชุมนุมสหชาติพันธุ / Suvarnabhumi, a Multi-ethnic People • เกษตรกรรม สรางเมือง / Agriculture • มนุษยถ้ำยอดนักลา / Cavemen and Hunters • “ขาว” ของนักลา ไขตํานานการเกษตร / Rice of the Hunters • ขาวเหนียว ตนตระกูลขาวปลูกในสุวรรณภูมิ / Glutinous Rice The Earliest Cultivated Rice of Suvarnabhumi • เกษตรกรรม ก อ ร า งสร า งสุ ว รรณภู มิ / The Beginning of Agriculture in Suvarnabhumi การคาโลกในแผนดินทอง : Trade • กําเนิดชุมชนการคา / The Beginning of Trade • แกะลอยกลองมโหระทึก สายสัมพันธสุวรรณภูมิ / Interpreting Bronze Drums Exchange in Suvarnabhumi • เครือขายการคาและวัฒนธรรม ระบบเฟรนไชสยุคโบราณ / Early Trade Networks • สุวรรณภูมิ โก-อินเตอร / Early Contacts with Distant Lands • “ของแถม” จากการคา / Inputs Greater than Trade โลหะเบาหลอมอารยธรรม : Material Life • ขาว-ไผ พื้นฐานของชุมชนโบราณ / Rice & Bamboo Basis of Ancient Communities • โลหะ หลอหลอมบานใหเปนเมือง / Metals Suvarnabhumi’s Treasure-trove • ยุค “เหล็ก” แมเหล็กดึงดูดความเจริญ / The Iron Age Another Magnet เกิดบาน เกิดเมือง กําเนิดรัฐ : Cities • สรางบาน แปงเมือง / State Formation • เมืองนําอินทรบุรี ความมหัศจรรยของบรรพบุรุษ / The Waterbased Town at Inburi

80

3. พุทธิปญญา / Buddhism พุทธศาสนา คือศาสนาที่สอนใหรูวา “อะไรเปนอะไร” เทานี้เอง • พุทธศาสนาคืออะไร? / What is Buddhism? • “หั ว ใจ” แห ง พุ ท ธ ศาสนา / The Essence of Buddhism • คาถา เย ธมมา ใน สุวรรณภูมิ / Evidence in Suvarnabhumi 4. สยาม / Siam กํ า เนิ ด สยามประเทศ / Founding of Ayutthaya กรุงศรีอยุธยา ที่ไมไดเกิด ขึ้นโดยไมมีรากฐานจากบานเมืองขนาดใหญในอดีต และไมไดเกิดขึ้นจาก ความเสื่อมสลายไปของรัฐสุโขทัย หรือ รัฐใด ๆ • นานาแวนแควน กอนกําเนิดสยามประเทศ / An Era of City-States • จากละโว-สุพรรณภูมิ สู กรุงศรีอยุธยา / From Lavo-Suphanaphum to Ayutthaya • จากกรุงศรีอยุธยา สู สยามประเทศ / From Ayutthaya to Siam • ตํานานทาวอูทอง ปริศนาเรนลับของปฐมกษัตริยกับตํานานชาติพันธุ สุวรรณภูมิ / Legends of King U-Thong


สยามประเทศ / Siam อลังการงานสราง กรุงศรีอยุธยาเมืองนิมิต วิจิตรงดงามอรามไปทุกดาน หาความสมบูรณแบบแบบนี้ไมมีที่ไหนอีกแลว • วิถีแหงแทพ : procession • นารายณอวตารสูแดนชน / The Incarnation of Vishnu คําใหการเรื่องความยิ่งใหญ ของกระบวนเรือพยุหยาตรา • กรุงศรี กรุงศิลป : art & culture • อลั ง การกรุ ง ศรี / The Beauty of the City • พระราชวัง เพชรน้ำเอก แหงกรุงศรี / The Palace Heart of Ayutthaya • วัด ศูนยรวมแหงศรัทธา และศิ ล ปวิ ท ยาการ / Monasteries Centres of Faith, Knowledge and the Arts • เชิงชาง ชาวกรุงศรี / Artistic Skills • ยุคทองแหงวรรณศิลป / Golden Age of Literature • สยามเมืองน้ำ : the water city • ยุทธศาสตรเมืองน้ำ / Strategy and Water • คาขายกับสายน้ำ / Prosperity from the Waters • คนกรุงศรี กินอยู คาขาย กับสายน้ำ / Ayutthaya An Aquatic People • อยูกับน้ำ ตองเสียคาน้ำ / Water and Taxation • กฎหมายหามกินปลา / Fish, a Controlled Substance • จุดนัดพบอารยธรรมโลก : meeting place • เหนือ ใต ออก ตก • ใครๆ ก็ ม าค าขาย ในกรุงศรี อยุธ ยา / People Came from All Directions • ตลาดโลกในกรุงศรีอยุธยา / Ayutthaya and the World Market • เมืองทาคาขาย ใครรวยที่สุด? / Who profited most? • สหประชาชาติในกรุงศรี / A Multi-Racial City • ชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม คลุกเคลาเปนสยามประเทศ / Peoples, Cultures, Languages All Helped to Form Siam สยามยุทธ / The War Room นําเสนอความแยบคายของการคิดคน กลวิธี ทั้งรุกและรับ ถายังไมเราใจ พอก็สามารถทดลองรบเองไดอีกดวย

• สาเหตุสงคราม ทําไมตองรบกัน / Sources of Conflict Why War? • เกมอํานาจ ประวัติศาสตร “ไทยรบพมา” / War The Sport of Kings • พิชัยสงคราม ศาสตรและศิลปแหงการศึก / The Art of War, War and Technology • ยุทธวิธีปองกันตัวเอง ของกรุงศรีอยุธยา / Ayutthaya’s Defenses

5. ประเทศไทย / Thailand แผนที่ ความยอกยอนบนแผนกระดาษ / The Map Room ลากเส น กํ า หนดขอบเขต แสดงความเป น เจ า ของ และประกาศ แสนยานุภาพ เพื่อความมั่นคงและความเปนเอกภาพ ในความเปน จริงแลว ผืนดินเทานั้นหรือที่ถกู กําหนดและตัดแบง • เมื่อโลกยัง “แบน” อยู / Simple Geography for a Simpler Time • สยามใหญแคไหน ? / How Big was Siam? • กําเนิดแผนที่ในรูป “โฉนดประเทศ” / Siam Mapped • จากแผนที่ สูรัฐชาติและพลเมือง / From Mapping to Nation and Nationality • เสียดินแดน ใครได ใครเสีย? / Mapping, Gain and Loss กรุงเทพฯ ภายใตฉากอยุธยา / Bangkok, New Ayutthaya และแลวก็มาเปนกรุงเทพฯ แตสรางใหมแลวทําไมคลายเดิม • สงครามใหญ อยุธยาพาย / A Great War Fall of Ayutthaya • กรุงธนบุรี ปะดาบกูแผนดิน / Thonburi • กรุงศรีอยุธยาแหงใหม / The Recreation of Ayutthaya • ใครสรางกรุงเทพฯ ? / Who Created Bangkok? • ความเปลี่ยนแปลง / Early Bangkok ชีวิตนอกกรุงเทพฯ / Villages life โลกนิ่งๆ กับความเชื่อของทองถิ่น นําไปสูความชาญฉลาดของวิถีชีวิต ไกลเมือง • โลกหยุดนิ่ง นอกเมืองหลวง / The Unchanging Countryside • ขาว ไผ ผี พื้นฐานวัฒนธรรม / Rice, Bamboo and Animism • อัจฉริยะภาพแหงทองทุง / Rural Genius

81


• ยุคสงครามเย็น / Thailand in the Cold War • สีสันตะวันตก เบงบานหลังสงคราม / An Era of Westernization • ซิกสตี้ อิน บางกอก / The ’60s in Bangkok เมืองไทยวันนี้ / Thailand Today ขอเชิญรับชมรับฟง บทสัมภาษณเด็กยุคใหม เด็กไทยในวันนี้ และที่จะ เปนผูใหญไทยในวันหนา มองไปขางหนา / Thailand Tomorrow มารวมกันสงขอความ แบงปนความคิดสรางสรรค เพื่อประเทศไทยที่ดี กวาวันนี้ กับคําถามงาย ๆ คือ “ถาคุณเปนนายกฯ คุณจะทําอะไรให กับเมืองไทย” แปลงโฉมสยามประเทศ / Change เพื่อรับมือกับขออางและการรุกรานของชาติตะวันตก ถึงเวลาแลวที่ สยามตองปรับตัวเขาสู “โลกใหม” และรับรูวา ความยิ่งใหญที่เคยมีใน ภูมิภาคนี้กําลังสั่นคลอน • สยามใหม ใตเงาตะวันตก / Siam In the Shadow of the West • บอกลาสายน้ำและความแชมชา สูโลกใหม ในแผนดินเดิม / Siam at a Crossroads Innovation in an Old Land • สยามศิวิไลซ / Siam Civilised กําเนิดประเทศไทย / Thailand Politics & Communication ในที่ สุ ด ก็ ม าถึ ง คํ า ว า ‘ไทย’ พบกั บ อิ ท ธิ พ ลอั น น า ทึ่ ง ของสื่ อ แต ล ะ ประเภท กับการใหนิยามความหมายของความเปนไทย • อวสานสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย / The End of the Absolute Monarchy • จาก “สยาม” กลายเปน “ไทย” / Siam Becomes Thailand • เครื่องมือ “สรางชาติ” / Racialist Propaganda • ประชาธิปไตยแบบไทยๆ / Democracy the Thai Way? สีสันตะวันตก / Thailand and the World สั งคมที่ บอบช้ ำกับร องรอยกระแสความนิย มความเปนไทย วิ่ ง เขา สวมกอดวัฒนธรรมตะวันตกอยางไมเลือกหนา กําเนิดเปนสีสันทาง วัฒนธรรมที่เดนชัดที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร

82

และนี่ คื อ รู ป แบบของ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ารเรี ย นรู NDMI ทั้ ง หมดครั บ นอกจากนั้นทางคุณตน ไดฝากถึง พิพิธภัณฑการเรียนรู แหงนี้ไว อยางนาสนใจเลยทีเดียวครับ วา “อยากจะฝากพิพิธภัณฑการเรียนรู แห ง นี้ ไ ว เ ป น ที่ ค น คว า ขอมู ล ทางประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทยในสื่ อ แบบ ดิจิตอล โดยหวังวาจะเขาถึงคนไดวากวาใหมานั่งคนควาขอมูลจาก หนังสือซึ่งไมใชนิสัยของคนไทย และหวังวาคงเปนประโยชนไมมากก็ นอยสําหรับคนไทย” ครับสุดทายทางทีมงานก็หวังเปนอยางยิ่งวา บทความนี้จะทําใหทานผู อานไดรูจักประวัติศาสตรชาติไทยมากขึ้น โดยมีเครื่องแมคของเราๆ ทานๆ ที่ใชกันอยูเปนเบื้องหลังสําคัญ และในฉบับตอไปทีมงานจะพา ไปพบกับการใชงานแมคในดานไหนอีกคอยติดตามกันนะครับ


สนุกกับชีวิต

ไรสาย ไดทุกที่

Merlin XU870 ExpressCard พันธุแมค 1000% เชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสายผานเครือขายระบบ GPRS, EDGE และ 3G ดวยโปรโมชั่นจากคาย DTAC หรือ AIS ไดตลอด 24 ชั่วโมง ดวยความ เร็วสูงสุด 237 kbps. ดวยเครือขายสัญญาณ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยดวย EDGE ความเร็วสูงสุดในการเชื่อมตอ Max. Speed 3.6 Mbps. ในระบบ HSDPA (ที่มีระบบ 3G รองรับ) Max. Speed 237 kbps. ในระบบ EDGE (SIM : DTAC, AIS) Max. Speed 86 kbps. ในระบบ GPRS (SIM : DTAC, AIS, TrueMove)

อีกทั้งยังออกแบบมาเพื่อ MacBook Pro ที่มีชอง สล็อตเฉพาะแบบ ExpressCard ที่ ใหคุณสงถาย ขอมูลดวยความเร็วสูงกวา USB Modems ทั่ว ไปที่ ใชตอสำหรับโนตบุค


เรื่อง / เรียบเรียง ปรเมศร พิริยะกุลชัย

มหากาพยแหงโลกหูฟง Earphone Emotion Saga

Portable Amp ‘Ë߮̓‡ªìπ À√◊Õ·ø™—Ëπ?

ยิ น ดี ต อ นรั บ กลั บ มาสู ค อลั ม น จิ๊ บ ๆ ที่ ซุ ก ซ อ นตั ว อยู ใ นมุ ม แคบๆ ของ macstyle นะครับ ปกติผมมักจะเขียน review เกี่ยวกับ พวกหูฟงเปนสวนใหญ แตมาคราวนี้ผมอยากจะนําเสนอเรื่องราว ใหมที่เกี่ยวของกับเรื่องเสียงเหมือนกัน และมีหลายๆ คนเริ่มที่จะ สืบหานํามาใชกับหูฟงตัวโปรด นั่นก็คือ “Portable Amp” หรือ แอมปแบบพกพานั่นเองครับ

หลายๆ คนอาจจะสงสัยวา “Portable Amp” คืออะไร? และมันใชทาํ อะไร? ก็คงตองอานตรงชวงนี้นิดหนึ่งครับ สําหรับคนที่รูแลวก็ขามๆไปอาน ชวงอื่นไดเลยครับ ผมไมโกรธหรอก แอมป หรือ Amplifier จริงๆ แลวมันก็คือ อุปกรณที่ชวยขยาย สัญญาณเสียงครับ โดยพื้นฐานแลว แอมปจะชวยใหขนาดของคลื่นเสียงมี ความหนาและขนาดที่ใหญมากขึ้น พูดงายๆ คือ ถาเกิดเสียงที่ไดมันบีบบาง และเล็กมากๆ การที่ใชแอมปมาชวยเสริม จะทําใหเสียงมีความอิ่มและมีมวล ที่ชัดเจน รวมทั้งได Focus ที่ดียิ่งขึ้น แอมปที่ดีจึงควรจะไมมีบุคลิกเสียงใดๆ ลงมาเจือปน เพราะหนาที่ของแอมปคือ “ขยายเสียง” เทานั้น แตปจจุบัน การแขงขันของแอมปคอนขางสูงมากๆ ดังนั้น ตัวเลือก อยางบุคลิกเสียงจึงถูกบรรจุลงไปในแอมปหลายๆ ตัว นัยหนึ่งก็เพื่อใหเกิด ความแตกตางในทองตลาดและเปนบุคลิกเฉพาะของแอมปนั้นๆ อีกนัยหนึ่งก็ เพื่อใหผูที่ชื่นชอบในลักษณะของเสียงรูปแบบนั้นๆนั่นเอง แอมปที่ไมมีบุคลิก เลยจึงเหลือแค Power Amp เทานั้น ไมงั้นก็คงแขงขันในตลาดลําบากครับ สําหรับรายละเอียดของแอมปอยาง Pre Amp. หรือ Integrated Amp ผม คงจะไมเอามาแจงลงในนี้นะครับ เพราะรูสึกมันไมคอยจะเกี่ยวกับคอลัมนเทา ไหร แตถาใครสนใจก็สามารถถามไดที่บอรด www.macdd.com นะครับ ตองบอกวาแอมปทั่วๆ ไปที่ขายในทองตลาดไมวาจะเปนระดับ LowEnd, Mid-End หรือ Hi-End นั้น ลวนไมไดออกแบบมาสําหรับการขับหูฟง ครับ เพราะเขาเนนไปในการขับลําโพงเปนสวนใหญครับ แอมปบางรุนถึงกับ ตัดชอง Heapdhone Out ออกดวยซํา เพราะเขาคิดวามันไมจําเปน ดังนั้น

จึงมีการพัฒนาแอมปสําหรับหูฟงโดย เฉพาะและใช ชี่ อ ว า “Headphone Amp” ความจริงแลว “Portable Amp” ก็คือ แอมปชนิดหนึ่งที่สามารถพกพาได เพราะโดยปกติ แ อมป มั ก จะมี ข นาดที่ ใหญพอสมควร และ โดยสวนใหญแลว Portable Amp มั ก จะเป น Headphone Amp ดวย จะมีก็เพียง


Penguin Amp หรือ แอมปลูกอม นั่นเอง เปนแอมปที่ใชวงจรพื้น ฐานงายๆอยาง Cmoy มาประกอบเขากับกลองลูกอม peppermint ยี่หอ penguin ทําใหแอมปตัวนี้มีราคาคอนขางถูก เหมาะสําหรับมือใหมหัดขับ หัดเลนแอมป สวนนําเสียงจะเนนไปทางเบสเปนหลัก เหมาะสําหรับคนชอบ เบสครับ

บางยี่หอที่ทําแอมปแบบพกพาแตไวขับกับลําโพงแทน ซึ่งก็เปนสวน นอยในทองตลาด ดังนั้นถาพูดถึง “portable amp” คนสวนใหญเลย มักจะนึกถึง “Headphone amp” ครับ ความสนุกของการเลนแอมปแบบที่เปน Portable มันอยูที่ บุคลิกเสียง, ราคา และ ความสะดวกในการพกพาทําใหสามารถจะใช ที่ไหนก็ไดและยังพกไปใหเพื่อนๆ เราลองฟ งไดดวยนะครับ แถม บุคลิกเสียงของแอมปแตละตัวมักจะไมซํากันดวยครับ ถึงแมจะให เสียงใน Zone เดียวกัน แตก็จะมีจุดแตกตางไมเหมือนกันอยูเสมอ แม กระทั่งแอมปที่ใช op-amp ยี่หอเดียวกันเบอรเดียวกัน (โดยปกติ opamp เปนตัวกําหนดบุคลิกของแอมปนั้นๆครับ เพราะสวนในการ ขยายสัญญานเสียง หัวใจจะอยูที่ op-amp ครับ) แตอยูในวงจรคนละ แบบก็ใหเสียงที่แตกตางกันไดครับ ทุกชิ้นสวนทุกชิ้นบนแผงวงจรลวน กอใหเกิดผลที่เปลี่ยนแปลงจนแตกตางไดทั้งนั้น ผมเองก็เคยใหเพื่อนที่ พอรูจักเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ลองโคลนแอมปที่ผมซื้อมาเลนๆ ดูตัวหนึ่ง โดยใชแผงวงจรเดินลายเดียวกัน วัสดุเหมือนกัน ตัว C (capasistor หรือ ตัวเก็บประจุ) และ R (Resistor หรือ ตัวตานทานประจุ) ก็ใช แบบเดียวกัน มีสิ่งเดียวที่แตกตางกันคือ ชวงที่ Output ไปยังรูแจค แบบ 3.5 นั้น ของตัวที่ผมมีจะเปนแบบติดลงไปบนแผงวงจร แตตัวที่ โคลน หรือ กอปปขึ้นมา จะเปนแบบเชื่อมจากแผงวงจรดวยสายไฟ ผลที่ไดคือ บุคลิกเสียงคลายของตนฉบับ แตใหเบสที่มากกวา ดังนั้น แอมปแตละตัวที่วางขายอยูในทองตลาดเลยจะมีความ แตกตางกันอยางเห็นไดชัด เพราะเรื่องของเสียงนั้นมีความละเอียด ออนมากๆ แคระดับกําลังการจายไฟตางกันก็ใหผลที่แตกตางไดเชน กัน แมแตสาย mini-mini ที่เชื่อมตอระหวาง Player และ แอมป ก็มี ผลใหเสียงเปลี่ยนแปลงไปไดเชนเดียวกัน แถมสายเหลานี้ก็มีทั้งที่สง เสริมบุคลิกแอมปและขมบุคลิกแอมป ดังนั้น การเลือกแอมปซักตัว หนึ่ง นอกจากจะเลือกจากบุคลิกเสียงที่โดนใจเราแลว ก็ควรจะหาสาย mini-mini ที่ Match กับแอมปนั้นๆ มาใชประกอบกันไปดวย Portable Amp ที่วางขายทั่วโลกมีหลากหลายยี่หอจนแทบจะ จําไดไมหมด แถมบางตัวก็สั่งยากสั่งเย็น สั่งวันนี้อาจจะตองรอไปถึง 4 เดือนกวาจะผลิตเสร็จ เนื่องจากมีลูกคา order เขาไปเยอะมาก และคนทําก็คอนขางติ๊ดฉึ่ง หวานเย็น หรือพูดงายๆ คือ ทําแบบชาๆ เนือยๆ ก็เลยตองรอกันแบบยาวนาน ดังนั้นผมจะพูดถึงเฉพาะตัว Portable Amp ที่มีวางขายในไทยแลวกันครับ เพราะหาฟงและหาซื้อ ไดงายกันกันเยอะครับ มาเริ่มกันทีละตัวเลยนะครับ

PA2V2 Amp แอมปยอดฮิตใน head-fi ชวงเมื่อ 2 ปกอน เพราะ ราคาคาตัวที่คอนขางถูกและมีขนาดที่เล็ก อีกอยางในสมัยนั้นแอมปที่ราคา ถูกแถมเปน Portable ยังมีไมมากนัก ทําใหตัวนี้คอนขางไดรับความนิยมที เดียว เปนแอมปอีกตัวที่เหมาะสําหรับมือใหมหัดเลนแอมป สวนนําเสียงจะ เนนไปทางเสียงกลางเปนหลัก iBasso T1 แอมปพกพาที่มีขนาดพอๆ กับ iPOD nano G1 และ G2 เปนแอมปที่คุณภาพวัสดุคอนขางแย แตใหนําเสียงที่ไมเหมือนใคร เพราะ เปนแอมปที่เนนเรื่อง soundstage ทําใหไดเสียงที่คอนขางโปรง และรูสึก กวางขวาง เปนแอมปที่ดีตัวหนึ่งนะครับแตดันมีขอเสียอยางวัสดุที่นํามา ประกอบที่ ใ ช ข องเกรดไม ดี แถมยั ง มี ป ญ หาที่ สั ญ ญาณโทรศั พ ท มื อ ถื อ สามารถแทรกเขาไปในแอมปได ทําใหเวลามีคนโทรเขาเครื่องเราจะไดยิน เสียงคลื่นแทรก ถาแกสองอยางนี้ไดจะดีมากครับ Go-Vibe V6 เปนแอมปตัวหนึ่งที่ใชวัสดุภายนอกที่คอนขางดีจนถึงดี มากในระดับราคาไมเกิน 3 พันครับ จุดเดนของแอมปตัวนี้นอกจากคุณภาพ งานแลว ยังจะเปนเรื่องของเสียงที่พยายามจะไมใสบุคลิกแอมปของตัวเอง ปนลงไป เสียงที่ไดเลยจะดูไมหวือหวาเหมือนแอมปอื่นๆ แตก็มีการเพิ่ม มวลและนําหนักเบสแถมลงไปให เหมาะสําหรับคนที่เสียงออกกลางๆแต อยากไดเบสอีกนิดหนอยครับ C&C F1 C&C เปน Brand ที่คอนขางเนนในเรื่องของ Design เปน หลัก ทําใหแอมปแตละตัวที่ออกมาคอนขางจะดูหวือหวากวาคนอื่นเขา เพราะสวนใหญแอมปมักจะออกโทนทื่อๆ ตันๆ แตของทาง C&C จะเลน ในเรื่องสวนเวา สวนโคง ทําให Body ดู ละมุนลื่นไหล ที่สําคัญตัว F1 ยังมี ใหเลือกถึง 3 สีดวย ในขณะที่เจาอื่นมักจะมีสีเดียวโดดๆ สวนเรื่องเสียงนี่ F1 จะใหเสียงที่ออกโทนจืดนิดหนอย แต focus เสียงและแยกชิ้นดนตรีไดดี ครับ ขอเสียงคือกําลังขับตําไปนิด ทําให dynamic ออกมาไมเต็มเทาไหร C&C XO แอมปที่ Design ออกมาเหมือนขวดอลูมิเนียมที่เอาไวใสเหลา ไปดื่มนอกสถานที่ ผมวางาน Design ของ XO โดนใจผมมากกวา F1 อีก ครับ อาจจะเพราะคุนเคยกับงาน Design แบบนี้เพราะผานตาบอยๆ กับ กระปุ ก ใส เ หล า ที่ ว างขายกั น ทั่ ว ๆ ไป สิ่ ง ที่ ตั ว XO แตกต า งจาก F1 นอกจากเรื่องงาน Design และ ราคาแลว ตัว XO ยังสามารถปรับแตงได มากกวา F1 ดวยครับ เพราะตัว F1 นั้นจะปรับไดแค Soundstage กับ Low

85


ยังมีแอมปอีกตัวหนึ่งที่ผมไมไดพูดถึงเพราะตองการจะแยกออกมา review ตางหาก เพราะผมถือวาเปนแอมปพกพาที่คุมคาคุมราคาที่สุดตัวหนึ่งทีเดียว นั่นก็ คือ “แอมป Headstage” ดังนัน้ เรามาดูรายละเอียดเกีย่ วกับแอมปตวั นีก้ นั ดีกวาครับ

Gain และ High Gain เทานั้น แตของ F1 สามารถปรับเรื่อง ของเบส และการรองรับหูฟงที่มี Impedance สูงๆ ไดดวย สวนเรื่องนําเสียงคลายๆ กันแต XO แยกชิ้นดนตรีไดดีกวา Tomahawk แอมปที่ขึ้นชื่อลือชาใน head-fi มานานแสน นาน ทั้งในเรื่องนําเสียงและวัสดุที่นํามาประกอบทําตัวแอมป อีกทั้งยังเปน portable amp ที่มีขนาดคอนขางเล็ก ทําให พกพาไดสะดวกมากๆเลยทีเดียว เปนแอมปที่ใหนําเสียงที่ ชัดเจน Focus และแยกชิ้นดนตรีไดดี แตมีความนุมนวล เจือปนอยู ไมไดชัด และคมแบบแอมปตัวอื่นๆ เปนแอมปที่ เหมาะสําหรับการไตระดับจากขัน้ พืน้ ฐานมาสูข นั้ สูงเลยทีเดียว The Hornet M เปนแอมปอีกตัวที่คอนขางมีชื่อเสียงใน

head-fi และโดงดังมากอน Tomahawk แถมยังเคยไดเปน แอมปพกพาอันดับ 1 จากการโหวตของคนใน head-fi ดวย คุณภาพงานและวัสดุยังคงยอดเยี่ยมเหมือนกับ Tomahawk (เพราะมาจากผูผลิตเดียวกันคือ เฮีย เรย ซามูเอล) สําหรับ เรื่องนําเสียงนั้น คอนขางเหนือกวา Tomahawk ทั้งในเรื่อง การแบงแยกชิ้นดนตรี ความนุมนวล Focus ชิ้นดนตรี และ Dynamic ครับ แถมยังเปนแอมปพกพาที่ใหมิติไดดีตัวหนึ่ง เลยทีเดียว นอกจากแอมปเหลานี้แลว ยังมีแอมปพกพาที่คนไทย เราทําขึ้นเองดวย นําเสียงก็ไมไดแพกับของตางชาติเทาไหร เพียงแตทําออกมานอยและบางตัวก็ยังไมไดทําออกมาเพิ่ม รวมทั้งรูปที่จะใหดูก็ไมมี ผมก็ขอยกยอดไวเปนคราวหนาถา ชาติตองการแลวกันครับ แตถา คนสนใจอยากรูเ ยอะก็อาจจะเอา มาลงเพิม่ ในฉบับหนาครับ

86

Portable Amp “Headstage” แอมปจากประเทศเยอรมันตัวนี้ชื่อเสียงคอนขางเงียบในตางประเทศครับ ผม คอนขางแปลกใจวาทําไมไมคอยมีใครใหความสนใจแอมปตัวนี้เทาไหร หรืออาจจะ เปนเพราะวาคนที่ผลิตแอมปตัวนี้คือคนเดียวกันกับผูที่ผลิตแอมป Penguin ทําใหไม คอยไดรับความสนใจเทาไหร ทั้งๆที่เปนแอมปที่ใหนําเสียงไดดีตัวหนึ่งเลยทีเดียว แถมยังมีราคาไมสูงมาก เรียกไดวา คุณภาพเสียงกับราคาคอนขางสมเหตุสมผลเลย ทีเดียว วัสดุภายนอกของตัวแอมปอาจจะดูธรรมดาหนอย เพราะใชพลาสติกสีดําทํา เปน Body แตก็เปนพลาสติกเกรดดีที่คอนขางเหนียวทนทานและหนาใชไดเลยครับ ปุมลูกบิดจะคลายๆของทาง Penguin Amp แตตัวที่ผมไดจะเปนลูกบิดอีกแบบ คิด วาตัวปุมบิดแบบที่คนอื่นๆ ใชกันของผลิตมาไมทันในชวงนั้น ซึ่งผมก็คอนขางชอบ ลูกบิดตัวนี้อยูแลว แตดวยความรับผิดชอบของทางผูผลิต หลังจากเวลาผานไปไม นานก็มีลูกบิดอันใหมสงมาถึงผม ทั้งๆที่เขาไมตองสงมาใหก็ได เพราะคาสงจาก เยอรมันมาเมืองไทยก็ไมไดถกู เทาไหร แตดวยสปริตอันแรงกลา ทางนั้นก็เลยจัดสง มา ผมเลยคอนขางทึ่งและสบายใจในเรื่องเซอรวิสหลังการขาย สิ่ ง ที่ ผ มชอบสํ า หรั บ แอมป ตั ว นี้ คื อ วงจรการชาร จ ถ า นครั บ โดยปกติ แอมปทั่วๆไปจะเปนแบบชารจตรงๆ หรือไมก็มีระบบการตัดไฟเมื่อถานที่ชารจนั้น เต็ม แตตัว headstage มีปุมปรับสําหรับยกเลิกโหมดการชารจไดดวยครับ มันจะ เหมาะกับกรณีที่เราใชถานธรรมดาเปนหลัก เพราะถาระบบชารจทํางานอยู แลวเรา เสียบถานธรรมดาเอาไวจากนั้นก็เอาหมอแปลงไฟมาเสียบ ตัววงจรก็จะปลอยให กระแสไฟไหลเขาสูถานทําใหถานเสียหาย ดังนั้นการมีปุมปรับปดและเปดจึงถือเปน ไอเดียที่ดีครับ เพราะผมมักจะไมคอยถอดถานออกมาเทาไหร อีกอยางแอมปตัวนี้ ถอดถานคอนขางยากพอตัวครับ บางทีตองหาอุปกรณเสริมอยาง ไขควงขนาดเล็ก มาชวยงัดถานออกมาครับแตโดยรวมถือวาโอเคทีเดียว แอมปตัวนี้ทางบริษัทไดอางวา ออกแบบมาเพื่อใหขับหูฟง Fullsize ที่ขับ ยากๆ ได ซึ่งเทาที่ผมทดลองก็เห็นจะจริงอยางเขาวาครับ แตก็ยังไมสามารถขับหู ฟงโหดๆ ระดับ 200-300 โอหมตอขางได ซึ่งก็เปนเรื่องไมเสียหายแตอยางใด เพราะลําพังแอมปทั่วๆ ไปก็ขับหูฟงระดับนั้นไมคอยจะออกอยูแลว สวนเรื่องของเสียงนั้น แรกเริ่มเดิมทีตอนไดมาใหมๆ ผมรูสึกวามันไมสมชื่อ Headstage เลยครั บ เพราะช ว งมิ ติ เ สี ย งกลาง หรื อ Headstage หรื อ soundstage ดานลึก มันไมไดลึกสูงขึ้นไปอยางที่คิด แถมยังคอนขางตํากวาปกติ ดวยครับ ทําให soundstage เลยดูกวางออกไปอีกเล็กนอย แตหลังจากที่ผานการ เบิรนไปจนถึง 100 ชั่วโมงแลว ก็คอยเริ่มที่จะสมชื่อ Headstage หนอย แอมปคอนขางใหนําเสียงที่คมและชัด ถึงแมวาเสียงของแอมปจะคมแตก็ไม จัดจานจนบาดหูแถมยังมี Focus ของเสียงที่ดี ทําใหเสียงที่ไดมีความนิ่งในทุกๆ ยาน และยังชวยเสริมในเรื่องของการแบงแยกชิ้นดนตรีทําใหแบงแยกไดดีและมี ความชั ด เจนจนสั ม ผั ส ชิ้ น ดนตรี แ ต ล ะชิ้ น ได ง า ย แถมด ว ยความที่ ไ ด ชื่ อ ว า Headstage เลยทําใหมิติเสียงกลางนั้นยิ่งลึกขึ้นไปอีก แต soundstage ก็ยังคงเดิม ไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก


นอกจากความชัดแลว ยังชวยเพิ่ม impact หรือหัวโนตในทุกๆ ยานใหอีกดวย ทําใหรับรูถึงนําหนักทั้งจากการลงสายกีตาร และกลองได ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกวาเดิม แถมยังชวยใหรูสึกวาดนตรีมีความสดมากขึ้น มาจากเดิมอีกนิดหนึ่ง โดยเฉพาะชวงที่มือกลองตีลงบนสแนรนั้น ตัว headstage ก็ชวยใหไดยินรายละเอียดของสแนรไดชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก จากปกติที่จะไดยินเสียงลงกลองบางๆ พอฟงผาน Headstage ก็ใหรูสึก ถึงการสั่นของผิวกลองสแนรไดดียิ่งขึ้น แถมยังชวยเสริมนําหนักของ ไฮแฮทและแฉ ใหมีมวลและมีความชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม ถึงแมวาจะมีการ Focus ของชิ้นดนตรีที่นิ่ง แตเสียงสูงก็ไมไดถูก บีบขาดความพลิ้วไหว เพราะเสียงสูงก็ยังคงสงชวงปลายไดจนสุดตาม ปกติ ไมมีอาการหวนใหเห็น แถมยังชวยใหไดยินรายละเอียดของเสียงสูง ไดชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม เพราะตัวแอมปจะชวยบีบอัดขอบเสียงไมให สวนที่พรามัวออกมามากเกินควร ทําใหชวงที่เปนประกายมีความระยิบ ระยับมากขึ้นกวาเดิม อาจจะไมถึงขนาด Triple.fi 10 pro ทําได แตก็ ถือวาดีขึ้นกวาเดิมมากครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับหูฟงดวยนะครับ เพราะ บางตัวไมไดเนนเรื่องเสียงสูง พวก detail ตางๆ มันก็ไมออกมาเหมือน กันครับ เสียงเบสจะถูก Focus จนแนน ชัด และใหทั้ง Middle กับ Impact ที่ดีมากๆ มีมวลและ impact แบบสัมผัสได แตใหชวง deep ไดไมดีเทาไหร เพราะรูปแบบของแอมปไมไดเนน Deep เบสเปนหลักอยู แลวครับ จริงๆก็ไมถึงกับวามันไมมี deep เลยนะครับ คือพอมีบางแตไม ไดมากและลากเหมือนแอมปที่เนนเบสทั่วๆ ไป ดังนั้นเบสที่ไดเลยจะ กระชับฉับไวและมีนําหนัก ชวงที่ทดสอบ ผมไดลองเอาหูฟงที่ใหเบสหนาๆ อยาง CX300 และ CX400 มาลองตอผาน Headstage ดูโดยไมไดคาดหวังอะไร มากมาย ผลปรากฏวา มันทําใหเสียงของ CX300 และ CX400 ดูเขาทา มากขึ้นครับ เพราะมันชวยใหชวงมิติเสียงกลางที่เปนจุดเดนของ CX300 และ CX400 ลึกขึ้นไปอีก ทําใหฟงดูโปรงมากขึ้น ทํายัง Focus ชิ้นดนตรี แตชิ้นจนนิ่ง CX300 และ CX400 เลยแยกชิ้นดนตรีไดดีขึ้นกวาเดิม แถม เบสที่เคยฟุงและออกบวมเล็กนอยก็ถูกทําใหนิ่งขึ้น ชัดเจนขึ้น เรียกวาเบส ฟงดูมีคุณภาพขึ้นถนัดหูเลยครับ ถาใครมี CX400 ไวในครอบครองแลว เกิดไมชอบเบสที่ออกหนาๆ แบบนั้นก็ลองหา headstage มาชวยปรับได ครับ มันชวยไดดีขึ้นไดจริงๆ

สวน Fullsize ที่ใชทดสอบก็มี K701 ที่คอนขางขึ้นชื่อลือชาใน เรื่องของการเลือกแอมป พอเอามาประกบกับ Headstage ก็ถือวาให เสียงที่ใชไดเหมือนกันครับ ถึงแมจะไมชวยเสริมในจุดของเบสที่ K701 คอนขางจากออนในเรื่องนี้ แตก็ทําใหเสียงยานอื่นๆ นิ่งและชัดเจนไดดี ครับ เรียกวาขับออกมาไดเกือบเต็มเม็ดเต็มหนวยเลยทีเดียว ขาดแค สวนเบสที่นาจะใหมวลหนาขึ้นกวานี้อีกนิดหนอย และให Middle ได แนนกวานี้อีกนิดหนึ่ง ก็จะ Perfect เลยครับ ตัว Headstage ในตอนแรกๆ มีเพียงรุนที่เปนแอมปธรรมดา เทานั้น แตหลังๆ เห็นมีรุนที่เปน DAC ในตัวดวยครับ สําหรับคนที่ สงสัยนะครับ คําวา DAC มาจาก Digital-To-Analog Converter ซึ่ง ก็เปนตัวที่แปลงภาคสัญญาณจากดิจิตอลใหมาเปนอนาลอกนั่นเอง ปกติในเครื่องเสียงตางๆ มักจะมี DAC ในตัวอยูแลวครับ รวมทั้ง iPOD ดวย สวน DAC ภายนอกที่มีสวนใหญอยางใน headstage รุน สูงๆ นี่ ถาเกิดเปนการตอแบบ USB คนสวนใหญจะนํามาใชแทน Soundcard ในเครื่องคอมพิวเตอรครับ เพราะตอจาก USB เขาสู DAC ก็สามารถใหเสียงไดเหมือน soundcard ครับ แต DAC บางรุนจะเปน แบบ Optical ซึ่งถาเปน Optical สวนใหญจะเอาไวตอกับเครื่องเสียง บาน หรือไมก็ Player บางตัวอยาง iRiver H120 กับ H140 ที่มีภาค lineout เปนแบบ Opitcal ดวย ตรงนี้ก็แลวแตชอบครับวาจะเลือก แบบธรรมดาหรือเปนแบบมี DAC ในตัว สวนราคาคาตัวนี่ ตัวมี DAC ก็แพงกวาธรรมดาเล็กนอยครับ ฉบับนี้เนื้อที่หมดอีกแลว ไวฉบับหนาถามีใครสนใจเรื่องแอมป ผมก็จะเอามาลงกันใหไดอา นอีกครับ แตถา ไมมใี ครสนก็คงจะเปนเรือ่ งหูฟง เชนเคยครับ

87


หนาออนไลนของเว็บไซต www.rockonlinebysigha.com

RockOnlinebySingha.com สังคมร็อคหัวใจแมค...กําจุดเริ่มตนของคนทําจริง “อารี

แทนคํา”

ทามกลางกระแสในยุคที่เรียกกันเต็มปากวา “เพลงร็อค” คลายๆ กับจะเปนอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกสังคมเมืองไทยลืมไป หรืออาจจะ ถึงขั้นทอดทิ้งไปก็คงจะวาได นับจํานวนผับที่เปด-เลน เพลงอะไรที่เปนทวงทํานองแนวร็อคนั้น วันนี้นับไดเต็มปากก็คงจะมีอยูเพียง 2 รานคือ Rockpub และ OverTone และนี่กระมังที่เปนจุดเริ่มตนของการรวบรวมขาร็อคตัวจริงในประเทศไทยใหกลับมารวมตัว และสรางคอมมูนิตี้ร็อคกันอีกครั้งดวยโปรเจ็คที่ชื่อวา RockOnlinebySingha.com ที่มีผูอาสาถือธงนํารบในนามพายุหินกูรู หรือนาอารี แทนคํา บรรณาธิการกระโหลกเหล็กที่โยกหัวไดตลอดไมวากลางวันหรือกลางคืน

88


RockOnlinebySingha.com จึ ง เป น สถานที่ ใ นการรวมรวม อุดมการณร็อครวมสมัยใหกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น เขาหาเทคโนโลยีมากขึ้น และแนนอนวาอารีเลือกที่จะไวใจ Mac เปนเครื่องมือในการแบ็คอัพความฝนของคนร็อคในโปรเจ็คนี้ดวย และถึ ง แม ว า MacStyle จะสนใจในสิ่ ง ที่ อ ารี ทํ า ผ า นเครื่ อ ง คอมพิวเตอร Mac เปนจุดเริ่มตน แตตลอด 2 ชั่วโมงที่ไดคุยกันที่ สถานีเพลงร็อคแหงนั้นเรากลับสนใจในอุดการณและจุดเริ่มตนของ RockOnlinebySingha.com มากกวาเทคโนโลยีของมัน

บรรยายกาศหองอัดรายการออนไลน โดย “อารี แทนคำ”

และจากจุดเริ่มตนเล็กๆของคนฝนใหญอยางอารี แทนคํา วันนี้ RockOnlinebySingha.com ไดถือกําเนิดและเปนจุดเริ่มของสังคม คนร็อคที่มุงมั่นและรวมกําลังกันสรางจุดยึดมั่นในความรักของเพลง ร็อค ความรักที่จะเปนจุดรวมของคนร็อคมาไวรวมกันในสนามเพลง ออนไลนแหงนี้

ทางทีมงาน MacStyle ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมสตูดิโอในการถายทอดสด สถานีเพลงร็อคทันสมัยที่ออนแอรกันใหไดฟงแบบสดๆผานอินเทอรเน็ต ความนาสนใจอยางหนึ่งนอกเหนือการการทํางานดวย Mac เพื่อขับเคลื่อน เว็บแลว ความเปนมาและจุดกอกําเนิดของ RockOnlinebySingha.com นั้นก็ดูจะนาสนใจไมแพกัน

ทุกวันนี้ RockOnlinebySingha.com เปดทําการสถานีตั้งแต 10 โมง เชา ถึงเที่ยงคืน ทุกวันไมเวนเสาร-อาทิตย เปดเพลงร็อครวมสมัยไล มาตั้งแตยุค 60-90 มีกรอบแชทใหผูฟงไดสนทนาอยางทันสมัย อีกทั้งยังมีเว็บบอรดเฉพาะเรื่องร็อคใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตลอดเวลา

อารี แทนคํา นั้นถือวามีชื่อชั้นและเปนที่รูจักกันดีอยูแลวจากบทบาทของ บอกอ กระโหลกเหล็กของนิตยสารร็อคในตํานาน The Quiet Storm ถึงแม ตัวนิตยสารจะปดตัวไปแลวตามกาลเวลา แตทวาหัวใจร็อคของอารียังคง เตนแรงและไมยอมทอใหกับกระแสเพลงปอบที่ดาหนามาใหฟงมากมาย ในยุคนี้

อารีทิ้งทายไววารูสึกดีใจมากที่สิงห (บุญรอด บริวเวอรี่) ไดเห็นความ สําคัญในสิ่งที่เขาทํา เพราะตลอดเวลาที่เขาเที่ยววิ่งนําเสนอโปรเจ็คนี้ กับผูเกี่ยวของในวงการคนไหนก็มักจะถูกปฏิเสธมาตลอด บางครั้งยัง โดนเยาะเยยถากถางหาวาอารีมันบา ก็มีมาแลว

หลั ง จากที่ ไ ด เ ที่ ย วประกาศให ใ ครต อ ใครทราบถึ ง เจตนารมณ ข อง นา (อารี) แกแลว ก็เรียกวาเสียงที่ประกาศออกไปในสังคมวาในทํานองที่วา อยากรวบรวมและจับกลุมสรางคอมมูนิตี้ของคนที่รักเพลงร็อครวมสมัยดูจะ ไมไดรับความสนใจจากทั้งสังคมและกลุมผูสนับสนุนแตอยางใด จนมาถึง จุดสุดทายของความหวังที่อารี แทนคํา ถือไพใบสุดทายเดินเขาไปนําเสนอ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด เจาของเบียรสิงหเปนที่สุดทาย และแลวปาฏิหาริย ก็เปนของผูที่ไมหมดหวัง เมื่อคําตอบสงผานมาจากทาง บริ ษั ท บุ ญ รอด บริ ว เวอรี่ จํ า กั ด ในท ว งทํ า นองที่ ส นใจและอยากจะ สรางคอมมูนิตี้หรือกลุมสังคมของคนที่ชื่นชอบเพลงร็อคไดเกิดขึ้นอีกครั้ง จากจุดเริ่มตนในความพยายามเล็กๆ ของอารี แทนคํา นําไปสูสิ่งที่สราง แรงบันดาลใจยิ่งใหญ กระทั่ง บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด เจาของ เบียรสิงห อนุมัติและสนับสนุนงบประมาณในการที่จะใหอารี แทนคํา ได ทําสิ่งที่เรียกวาเปนฝนของคนร็อครวมสมัย

อารีบอกวาสิงห (บุญรอด บริวเวอรี่) นั้นใหความสําคัญกับสังคมมาก และคิดวาสังคมร็อคก็เปนอีกสังคมหนึ่งที่หลายๆ คนลืม สิงหอยาก สรางตรงนี้ขึ้นมาเพื่อใหชุมชนร็อคไดเกิดสถานที่รวมตัวและสราง กิจกรรมดีๆ ใหกับสังคมเพลงบานเรา และสิงหเองก็หวังวานี่จะเปน บันไดกาวแรกที่จะทําใหสังคมร็อคกลับมาสูสังคมไทยอีกครั้งและทาง สิงหเองก็เชื่อมั่นในตัวอารี แทนคํา วาเขาจะทําได

สําหรับอนาคตนั้นคงตอบลําบากวา RockOnlinebySingha.com จะไปไดไกลขนาดไหน เพราะคําตอบนั้นหาใชไดอยูที่อารี หรือสิงห ไม แตอยูที่ชาวร็อคทั้งหลายเองนั่นละ จะชวยกันสรางสังคมร็อค ออนไลนนี้ใหไปไดไกลขนาดไหน คําตอบสําหรับชาวร็อคนั้น ออน ไลนรออยูที่ URL ดังที่กลาวมาขางตนนี้แลว เพียงคลิ๊กเดียวของทาน วันนี้จะสรางสังคมร็อคใหกลับมาอีกครั้งหรือไมอยูที่ปลายเมาสของ พวกทานทุกคนแลวตอนนี้

89


PHOTO ALBUM

ไมตองเปนชางภาพระดับโปร ก็สามารถมีอัลบั้มตอเนื่องหนาซาย-ขวาได ต น กํ า เนิ ด ของโฟโต อั ล บั้ ม ถ า จะนั บ กั น จริ ง ๆ ก็ ต อ งเริ่ ม กั น ที่ อุตสาหกรรมเวดดิ้ง ที่ไดนําภาพถายมาติดภาพหนาซาย หนาขวา การมอง ภาพขาดความตอเนื่อง เพราะมีระยะหางของภาพจากหนาซายกับหนาขวา โดยใชสมุดอัลบั้มประเภทที่สามารถเพิ่มหนาได ซึ่งมีมานานมากกวา 15 ป แตรูปแบบนี้ในเมืองไทยก็ยังเปนที่นิยมจนถึงปจจุบันนี้ เพราะเจาของสตูดิ โอ หรือเซลลที่ขายเวดดิ้งสามารถเพิ่มหนาไดตลอด นั่นหมายถึงรายไดจาก คอมมิชชั่นก็เพิ่มขึ้นตามรูปที่เพิ่มขึ้น จนเปนกรอบที่ครอบระบบการขายมา ตลอด จนทําใหอัลบั้มแบบแมกกาซีนแทบจะไมเกิด (ซึ่งยังคงติดภาพหนา ซายขวา แตมีระยะหางนอยมาก) ซึ่งเปนที่นิยมในตางบานตางเมืองมา เกือบ 10 ป แตก็ไมเปนที่นิยมเทาไหรนัก เพราะมันเพิ่มหรือลดจํานวนหนา ไมได จนขณะนี้ทางเกาหลีและจีนลําหนาเมืองไทยไปเยอะ จนกระโดดเขา

มาสูระบบแม็กกาซีน LCD ซึ่งมีรูปแบบเลมแบบแม็กกาซีนทุกประการ และ เพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกตรงที่รูปภาพนั้นถูกตีสันปมพับตอเนื่อง ระหวาง หนาซายและหนาขวา แบบไรรอยตอ ซึ่งเปนระบบงานพิมพหนังสือทํามือ ประเภทหนังสือสมุดภาพนิทานเด็กที่มีปกแข็ง กระดาษไสในแข็ง จุดเดน ของหนังสือประเภทนี้ก็คือมันกางเปดไดเปนแนวระนาบ ทําใหภาพดูตอ เนื่องระหวางหนาซาย หนาขวา สวยงามนาอานกวา และที่สําคัญหนังสือ แบบนี้ใหความแข็งแรง คงทนกวา หนาไมฉีกหลุดออกมา วงการถายภาพ ไดขโมยคอนเซ็ปทมาทําเปนสมุดภาพอัลบั้ม ซึ่งผมขอเรียกสมุดภาพนี้วา PHOTO ALBUM MAGAZINE LCD เหตุผลที่ตองบรรจุคําวา LCD ก็อยากให เปรียบการเปดของอัลบั้ม สามารถเปดกางไดราบเรียบเหมือนจอแบน เพราะถามีคําวา BOOK หรือ MAGAZINE มันทําใหเห็นภาพไมชัด อาจจะ ตีความเหมือนกับอัลบั้มภาพประเภทไสกาวตรงสัน เหมือนหนังสือนิตยสาร รายเดือนทั่วๆ ไป เมื่อเปดอาออกจะเปนรองหนาอก 2 รอง ทําใหการมอง ภาพระหวางหนาซาย หนาขวา ขาดความตอเนื่อง บางทานก็ชอบกดให หนังสือหรือสมุดกางออกเยอะๆ ซึ่งนั่นอาจจะทําใหสมุดภาพฉีกขาด หรือ ภาพหลุดออกมาเปนใบๆ ได ลองมาดูขั้นตอนและวิธีการผลิตอัลบั้มแบบ LCD กันดีกวา วามีขั้น ตอนอยางไรกันบาง เริ่มนับหนึ่งก็ตองมีภาพถายที่ผานการออกแบบกราฟคมาเรียบรอย แลว โดยมาเปนแผนเดียวยาวตลอดครอบคลุมทั้งหนาซาย หนาขวา เปน อั ล บั้ ม ขนาด 8”x12” แนวตั้ ง ก็ ต อ งจั ด อาร ต สั่ ง ปริ้ น ท รู ป มาในขนาด 12”x16” ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงตัวหนังสือ หรือตองลดขนาด

90


ภาพลง อยาใหความสําคัญของภาพอยูขอบๆ มากจนเกินไป เพราะสุดทายตองมี การตัด หรือเจียนเลม ขนาดของอัลบั้มจะเล็กลงกวาขนาด 8”x12” ขางละประมาณ 0.5 CM หรือแมกระทั่งตรงกลางก็ควรจะหลบ ไมควรใหความสําคัญของภาพอยู กลางหนา เพราะรอยปมสันอาจจะทําใหภาพไมสวยสมบูรณ โดยสวนตัวไมแนะนําให ขยายภาพใหโตกวา 12”x16” ออกไปขางละ 12 นิ้ว ในกรณีที่ทําอัลบั้มขนาด 8”x12” เพื่อวาสุดทายเมื่อเจียนเลมแลว จะไดขนาดของอัลบั้มไดพอดีที่ 8”x12” เพราะนั่นจะทําใหคุณตองเปลืองคาอัดขยายภาพในราคาที่แพงขึ้นไป เพราะสุดทาย สวนใหญอัลบั้มทํานองนี้ก็ตองมีปกมาหอหุม ซึ่งขนาดของปกจะใหญขึ้นมาอีกเล็ก นอย เมื่อวัดขนาดที่ปกมันก็มีขนาดที่ใหญกวาขนาด 8”x12” อยูเล็กนอยอยูแลว สวน จํานวนหนาก็แลวแตความตองการตั้งแต 10 คู จนถึง 16-18 คู จัดเรียงระบุหนามา ใหเรียบรอยเพื่อกันความผิดพลาด จากนั้นก็เริ่มเขาสูกระบวนการผลิตอัลบั้ม โดยนําภาพหนาคูนี้ไปเคลือบ UV เหมือนกับงานสิ่งพิมพหนาปกนิตยสารรายเดือนทั่วไป ซึ่งนิยมเคลือบ UV เพื่อปองกัน น้ำ คราบนิ้วมือ หรือคราบสิ่งสกปรกก็สามารถเช็ดทําความสะอาดไดอยางงายดาย การเคลือบ UV นั้นไดประโยชนหลายตอ นอกจากจะปองกันคราบน้ำ คราบกาแฟหก หรือหยดคางอยูเปนชั่วโมงก็ไมสามารถทําลายหรือทําใหภาพเสียหายได มันยังทําให ภาพมีอายุในการเก็บรักษาไดยาวนานขึ้นไปอีก และที่สําคัญมันทําใหภาพมีสีที่สด สวยขึ้นไปอีก แตก็มีระบบเคลือบลามิเน็ท ซึ่งมีลักษณะคลายกาวลาเท็กซผสม แอลกอฮอล ระบบนี้ไมถือวาเปนระบบ UV เพราะกันนําไดในระยะเวลาชั่วคราว เทานั้น ภาพที่ผานการเคลือบจะไมมันเงา ออกดานๆ ทําใหภาพขาดสีสัน ไมสดสวย เทาเดิม แตบางทานอาจจะชอบเพราะมันดูดาน ไมสะทอนแสงมากนัก เครื่องเคลือบ UV ถือเปนอุปกรณเครื่องจักรที่มีราคาคอนขางแพงที่สุดในระบบ ซึ่งมีราคาตั้งแต 7-8 หมื่น จนถึง 5 แสน เครื่องราคาถูกๆ ก็สามารถผลิตงานออกมาได แตปญหาจุกจิกก็ มีตามมามากมาย จากนั้นนําภาพมาผานเครื่องเคลือบกาว มาผนึกกับกระดาษอารตการด จาก นั้นนํามาผานเครื่องกลิ้งลูกยาง หรือเครื่องเคลือบฟลมเคลือบเย็น เพื่อรีดภาพใหผนึก ติดอยางแนนหนา จากนั้นก็นําภาพมาผานเครื่องอบความรอนสูญญากาศ เครื่องอบความรอนนี้ จะตั้งความรอนประมาณ 48 C-50 C ผานแผนความรอนเพื่อเรงปฏิกิริยาใหกาว ลาเท็กซเซ็ทตัว แหงตัวเร็วขึ้น แตในขณะที่ถูกกดทับนั้น ซึ่งเครื่องแวคคั่มตัวนี้ก็มี

ราคาประมาณ 3-4 หมื่นบาทหลายรานที่รับทําอัลบั้มมักไมได ลงทุนกับเครื่องนี้ เครื่องแวคคั่มตัวนี้ก็จะทําหนาที่ดูดดึงอากาศที่ อยูระหวางภาพกับกระดาษอารตการดออกจนไมมีอากาศตกคาง อยู เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาภาพจะไมปูดพองนูนขึ้นมาในภายหลัง นําภาพที่ผนึกลงบนกระดาษอารตการดที่แหงสนิทแลว นํามาตีสันดวยเครื่องไฮโดรลิค ซึ่งใหความแมนยําในเรื่องของนํา หนักเสน และยังสามารถเลือกรองเสนพับกลางได 2-3 ขนาด ไม แนะนําใหใชเครื่องกดสันแบบมือโยกเล็กๆ นําหนักอาจไมพอ เพราะกระดาษที่นํามาประกบนั้น มีความหนาประมาณ 300-360 แกรม รวมกับกระดาษรูปสีอีก 120 แกรมรวมทั้ง 2 สวนก็จะหนา ถึ ง ประมาณ 420 แกรม จั ด เรี ย งหน า ตี ทั บ สั น ครึ่ ง กลางให เรียบรอย จากนั้นนําไปผานเครื่องเคลือบกาวลาเท็กซ โดยหัน หลังของภาพซอนทับกันไปเรื่อยๆ ในบางกรณีก็นิยมนํากระดาษ อารตการด ประมาณ 300 แกรม มาสอดไสระหวางหนา เพื่อ เพิ่มความหนา และทําใหอัลบั้มมีความสวยงาม ประณีตขึ้น จาก นั้นก็นําไปคลือบกาว นํามาเรียงซอนทีละคู ซอนไปเรื่อยๆ บน เครื่องเขาเลม จากนั้ น ก็ นํ า ไปบี บ อั ด ด ว ยเครื่ อ งกดไฮโดรลิ ค ทิ้ ง ไว ประมาณ 10 ชั่วโมง (หรืออาจจะลดระยะเวลาลงไดเล็กนอยหาก มีตูอบความรอนประมาณ 40 C ก็จะลดเวลาลงไดมาก) เขาสูกระบวนการสุดทายก็คือ นําอัลบั้มมาตัดเจียนขอบ ซึ่งจะตองกินเขาไปในเนื้อรูปประมาณ 0.5 cm โดยรอบ หากผู ประกอบอัลบั้มไมประณีตพอ หากติดผนึกภาพเยื้องซาย เยื้อง

91


ขวา หรือจะเยื้องขึ้นบน หรือขยับลงลาง ก็อาจจะตองเจียนภาพกินลึกเขา มามากถึง 1 cm ก็ได แตก็มีเรื่องปวดเศียรเวียนเกลากับเครื่องตัดในระดับ ราคาหลักแสนที่ผลิตในเมืองจีน มักตัดเลมอัลบั้มแลวเฉียงๆ เอียงไมได แนวตรง หรือที่เรียกวามันเผยอออกนอก หรืออาจจะผลุบเขาใน ที่เลามาก็ดูเหมือนงาย แตเอาเขาจริงๆ ก็ไมงายเลย ตองอาศัย ประสบการณและความชํานาญ และที่สําคัญเครื่องมือในการผลิตอัลบั้ม แตละตัว ก็ไมไดมีความเที่ยงตรงอะไรมากนัก งานในลักษณะนี้ตองอาศัย ฝมือและประสบการณการแกปญหาเทานั้น เกือบลืมไป ในกรณีอัลบั้มเลมหนา สไตลเวดดิ้งแท หลังจากที่ตัดสัน เลมแลว ตรงสันมักจะทิ้งรองรอยใบมีด และไมราบเรียบ ก็ตองนํามาใช เครื่องขัดสันใหเรียบ แลวนํามาเคลือบฟอยลสีเงินหรือทอง ซึ่งหลายทานก็ อาจจะรองยี้ ดูมันเชยๆ แถมฟอยลสีเงินหรือทองมีโอกาสถลอกหรือหลุดได หากใชวิธีพนสีเปนสีขาวหรือสีดํา นาจะเหมาะกวา สันที่พนสีก็ยังกันคราบ ความสกปรก เช็ดทําความสะอาดไดดีกวา จากนั้นก็นําไปหุมทําปก แลวแตใครจะดีไซนกัน แตในปจจุบันนี้รูป แบบในการจัดทําอัลบั้มไมไดจํากัดที่ธุรกิจเวดดิ้งเทานั้น อัลบั้ม LCD ได ขยายมาสูภาพเหตุการณพิธีแตงงาน รวมภาพครอบครัว งานบวช งานศพ งานหมั้น วิธีขึ้นบานใหม ภาพในเทศกาลโอกาสพิเศษ รับปริญญา ฯลฯ แต ในกระบวนหลังนี้มักจะมีจํานวนหนาหนามากถึง 20 คู หรือมากกวา หาก

92

จะทําเลมอยางหนาเหมือนอัลบั้มเวดดิ้ง คงจะไมไหวแน เพราะขนาดเลม จะหนา และน้ำหนักจะมาก จะเอาไปอวดใครมีหวังตองแบก แตในปจจุบันนี้ทางบริษัท วินเซนท อัลบั้ม ซึ่งปกติก็ทําอัลบั้ม ประเภท LCD ใหกับบรรดาชางภาพอิสระที่มีเพดานบินระดับสูงหลายตอ หลายราย ใชบริการจัดทําอัลบั้มอยูเปนประจํา ไดคิดคนวิธีการการผนึก ภาพอยางบางเฉียบ แทบจะเรียกวาเอาดานหลังของภาพ 2 ภาพหันหลัง ชนกันโดยไมตองใชกระดาษอารตการดหนาๆ มาสอดกลาง ภาพที่นํามา ผนึกติดแนนหนา แตก็ยังคงขั้นตอนการผลิตเหมือนกับอัลบั้ม LCD ทุก ประการ แตตางกันก็ตรงที่มีขนาดบางจนระบุความบางได ใหบางสุดจน สามารถดีดภาพดูทีละหนาเหมือนกับนิตยสารไดเลย จึงไมตองมาพะวง กั บ ความหนาและความหนั ก ของอั ล บั้ ม ดั ง นั้ น รู ป เล ม มั น ก็ แ ทบจะ เหมือนอัลบั้มโฟโตบุคแบบสันไสกาว แตดูดีมีระดับมากกวา เพราะเปด กางไดราบเรียบ 180 คุณภาพความสวยงามดวยกระดาษโฟโต ซิลเวอร ไฮไลท แทๆ รูปยังเคลือบ UV หรือเคลือบฟลมมัน หรือฟลมดานก็ได แลวแตชอบ เพราะไมวาจะเคลือบแบบไหนก็ลวนเปนผลดีตอความ สวยงาม และความคงทน ยืดอายุของสีสันของภาพใหยืดยาวนานออกไป อีกเยอะมาก สวนหนาปกก็มีใหเลือกหลากหลายประเภท เชน เลมสไตลหรู ก็ สามารถนําภาพมาหอเปนหนาปก เคลือบฟลมปกปองรูป บุฟองนําหลัง ภาพใหความสัมผัสที่นุมมือ แตแข็งแรงคงทนดวยขอบสันหนังก็ยังเลือก ไดหลากหลายสี สวนหนาปกอัลบั้มอยางบางก็มีใหเลือกทั้ง 2 แบบ ทั้ง ปกกระดาษแลคซี น ออกสไตล อ าร ต ๆ เท ๆ และปกหนั ง เที ย มที่ มี ลวดลายสไตลคลาสสิค คลายกระดาษแลคซีน มีใหเลือกหลายสีหลาย แบบ คงทนถาวรกวา หนาปกเจาะชองหนาตางอยางประณีต สามารถใส ภาพบอกไตเติ้ล ชื่อเรื่องของอัลบั้ม หากไมมีภาพ ก็ไมรูวาอัลบั้มนี้อาจ จะวางกลับหัวกลับหาง กลับหนากลับหลัง ไมรูวาอัลบั้มงานอะไร หาก ทานใดที่ไมสะดวกที่จะจัดหนาอารตเวิรคเอง ก็นําไฟลงานไปฝากไวที่ รานจักรวาลโฟโตลาดพราว โทร 02-513-3886 หรือที่คุณวรนันท ชัชวาล ทิพากร ที่โฟโตฮอบบี้ ตึกธนิยะพลาซา โทร 0-231-243-4 หรือจะมาที่ โปร คัลเลอร เองก็ไมขัดของ ราคาก็ดูตามตารางขางลางนี้เลย ถาเปน อัลบั้มแนวเวดดิ้งอยางหนาใหเรียกวา LCD พรีเมี่ยมอัลบั้ม สวนอยาง บางขอเรียกเปน LCD คลาสสิคอัลบั้มก็แลวกัน


EDITORIAL Stuff

PAGE I 094

§Õ≈—¡πå : iconmacûs Talk ‚¥¬ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ

PAGE I 096 §Õ≈—¡πå : CMS ‚¥¬ : «ß»°√ Õ“√¬«—≤πå

PAGE I 098

§Õ≈—¡πå : Talkative Design ‚¥¬ : «“√‘ ‚™§≈È”‡≈‘»


PAGE I 094

§Õ≈—¡πå : Iconmacûs Talk ‚¥¬ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ ‡«Á∫¡“ ‡μÕ√å www.macdd.com

iconmacûs talk

μàÕ‡π◊ËÕß®“°ß“π DTP 2008

°—∫Õπ“§μ¢Õßπ—°ÕÕ°·∫∫°√“ø’ ‰´πå∫â“π‡√“

Õ’‡¡≈å : iconmac@yahoo.com

PAGE I 094

Iconmacûs Talk

PAGE I 096

CMS

PAGE I 098

Talkative Design

หลังจากจบกันไปอยางเปนทางการสําหรับงาน DTP 2008 ที่ทางทีมงานเราไดจัดไปเมื่อวันที่ 28 ที่ผานมา ก็เรียกวาไดรับผลตอบรับที่ดีเกินกวาที่ทางทีมงานคาดการณ ไว เพราะจริงๆ แลวถานับดู รายละเอียดของงานนั้นก็เรียกวาไม ไดแปลกใหมอะไร หลายๆ เรื่องก็อาจจะซ้ำกับเวที ในครั้งเกากอนที่ เราไดเคยนําเสนอไปแลว

ถามไถกันไปก็ไดความวาจริงๆแลวในครั้งนี้ผูรวมงานลวนเปนหนาใหม มือใหม ที่เพิ่งเริ่มตนเขามาในสายงานกราฟค ดีไซนดานสิ่งพิมพ เกินกวาครึ่งยังไมไดใช Adobe CS3 และเกินกวา 80% อาจจะยังไมไดอัพเกรดเปน Mac OSX ใน เวอรชั่นลาสุดดวยซ้ำไป ซึ่งก็พอจะคาดเดาไดวาดังนั้นกระบวนการวางแผนในการทํางานดาน DTP หรืองาน ArtWork Flow นั้นก็คงยังไมไดอัพเดทใหเทาเทียมกับมาตรฐานซอฟทแวรในปจจุบัน นี่ยังไมตองนับรวมถึงความเขาใจในเรื่องระบบการทํางานกับภาษาไทยและระบบฟอนตไทยที่เปน Unicode นั้นก็คงยังเปน ปญหาที่นักออกแบบกราฟคดีไซนยังตองทําความเขาใจกันอีกพอสมควร เพราะการเลือกใชงานโปรแกรมดานการตัดคํา อยาง FreeLock นั้นจะทํางานไดกับ Unicode ฟอนตที่ทํางานบน Adobe CS3 และรันอยูบน Mac OSX เทานั้น ขามไปสวนของการทํางานกับรูปถายและการจัดการกับไฟลที่มากับกลองดิจิตอลที่ในวันงานทานวิทยากรคุณปยะฉัตร แกหลง ก็ไดนําขอมูลความรูดานการจัดการในการเตรียมไฟลภาพจากกลองดิจิตอลมาใหไดรูกันอยางเต็มที่ ซึ่งผมเดาได เลยวาเกินกวาครึ่งหนึ่งของผูรวมงานอาจจะยังไมลึกซึ้งตรงนี้มากนัก ยอนกลับไปตอนตนสัมมนา ... ทานวิทยากรที่รวมพูดถึงการทํางานหรือ WorkFlow โดยคุณหนุม สุชาติ พงศดํารง ซึ่งโดย ตําแหนงหนาที่คือหัวหนาแผนกคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค/วิศกรเทคนิคการพิมพ อาวุโส จาก บมจ. อมรินทรพริ้นติ้ง

94


EDITORIAL Stuff

แอนพับลิซซิ่ง ก็พูดถึงหัวขอนี้อยางละเอียดมากพอสมควร แตก็ดวยเวลาอัน จํากัดก็ทําใหขอมูลอาจจะไมไดครบถวนทุกหัวขอ

ที่สําคัญนั้นในตอนจบเราจะเชิญคุณพี่ถู พิรุฬหภัค พิริยะภักดีกุล กรรมการผูจัดการ บ.ไฮเรส จํากัด ผูไดรับประกาศรับรองจาก Adobe ในการทํางานดาน Prepress แหงเดียวในเมืองไทยมา วิเคราะหวิจารณอารทเวิรคของผูเขารวมอบรมกันอยางตรงไปตรง มา พรอมทั้งจะไดชี้แนะแนวทางการทํางานที่ถูกตอง เปนไปได พิมพไดจริง พิมพแลวไมเนาไมเพี้ยน กันอยางตัวตอตัว เรียกวา งานนี้ใครพลาดตรงไหนก็จะปรับกันตรงนั้น และทั้ ง หมดนี้ iconmac กั บ ที ม งานก็ พ ร อ มที่ จ ะเป น แม ง าน ประสานทั้งเรื่องหลักสูตร วิทยากร สถานที่ รวมทั้งคอมพิวเตอร มาใหไดทํางานจริงๆ ทดลองทํากันจริงๆ อยางเต็มที่ ก็ที่ไดราย ยาวมาจนถึงบรรทัดสุดทายนี้ก็เพียงแตจะโยนไอเดียดังไปใหทานผู อานลองทบทวนดูวาสนใจมั้ย ซึ่งจะวากันจริงๆ ผมก็ไดโยนไอเดีย ขางตนนี้ไปใหหลายๆทานที่เขารวมงานสัมมนาไดทราบกันแลว และก็มีหลายๆ ทานไดกรุณาลงชื่อลวงหนากับทางทีมงานเราบาง แลวกวา 20 ทาน

ดวยเหตุผลดังกลาวที่วามาทั้งหมดนี้ iconmac ก็เลยอยากจะปรึกษาผาน หนากระดาษ 2 หนาคูต รงนีว้ า หากเราจะเปดคอรสอบรมเฉพาะทางสําหรับ การเตรียมอารทเวิรค การจัดการงานกราฟคดีไซน โดยยกหัวขอของงาน สัมมนา DTP 2008 มาขยายและนํามาทําเปนเวิรคชอปแบบละเอียด เอากัน แบบลงมือทําใหชัด ทําใหจริง สอนกับแบบใชคอมพิวเตอร วัดผลทั้ง กอน-หลัง เขาอบรม ทํากันอยางจริงๆ จังๆ แบบนี้ ทานผูอานจะสนใจมั้ย

ซึ่ง iconmac ก็อยากจะโยนไอเดียนี้อีกครั้งในคูหนากระดาษตรงนี้ และหากใครสนในก็อยากใหโทรมาลงชื่อกันไวลวงหนาเพิ่มเติม ไดที่ 02-722-6177, 02-722-6889 ในเวลาทําการตั้งแต 10.0017.00 น. ติดตอขอลงชื่อไดที่คุณตูนหรือคุณจะเด็ดได ตั้งแตวัน จั น ทร - ศุ ก ร นี้ และคอร ส อบรมดั ง กล า วก็ จ ะเริ่ ม ต น ในปลายๆ เมษายน นี้ โดยความคืบหนาตางๆ iconmac จะมารายงานให ทราบในรายการ MacDD Radio อีกครั้งครับ

โดยในเบื้องตนนั้นผมกับทีมวิทยากรหลายๆทานก็เห็นดวยกับแนวทางดัง กลาว และวิทยากรแตละทานก็พรอมที่จะสละเวลาในชวงวันหยุด อาจจะ เปนวันอาทิตยหรือเสารมาเปดคอรสตรงนี้ใหกับกราฟคดีไซนเนอรที่ตองการ ทํางานอยางจริงๆ จังๆ และตองการจะกาวมาเปนมือโปรทางดานงาน กราฟคดีไซน ที่นอกจากจําทํางานอารทเวิรคที่สวยงามแลวยังตองคํานึงถึง วากระบวนการทํางานนั้นถูกตองและสามารถที่จะพิมพออกมาจริงไดหรือไม อยางไร หลักสูตรที่เราคิดคนจากการทํางานจริง ตัวอยางงานจริงที่เราจะรวบรวมมา เปนแบบฝกในการเตรียมอารทเวิรคใหถูกตอง เอากันตั้งแตการตั้งคาเริ่มตน สําหรับโปรแกรมตางๆอยาง InDesign และ Illustrator วาตองมีการตั้งคา สําคัญๆ อะไรที่เราอาจจะยังไมไดกําหนดคาเหลานี้ ยาวกันไปจนถึงการ เตรียมไฟลงานเปน PDF อยางมืออาชีพ

95


PAGE I 096

§Õ≈—¡πå : CMS ‚¥¬ : «ß»°√ Õ“√¬«—≤πå Marketing officer FILTECH INTERNATIONAL(2002) CO.,LTD

Õ’‡¡≈å : vongsakron@filtechinter.com

CMS

ª√‘ÈπÕ¬à“߇´’¬π‰¥â ‰¡à¬“° Mastering In Digital Printing Process (เปนเซียนในระบบดิจติ อล โดย Aznable) (ฉบับตากลอง) แชะๆๆๆ เสียงชัตเตอรลั่นสนั่น ถายๆๆๆ ดูภาพบนจอ LCD หลัง Body สีสวย คม เช็ค Histogram นิดหนึ่ง เพื่อความชัวร โอเค!! ใชงานได เอาไฟล ใสคอม ไหนลองเปดไฟลดูซิ โอเคไหม อาว !! ทําไมรูปที่ปรากฏบนมอนิเตอรเราถึงดูไป ดูมา เปนคนละสีกับที่เราถายออกมาหนอ ไหนๆ ลองสง ไปปริ้นดูสิ พอปริ้นออกมาสีกลับไมเหมือนบนมอนิเตอรเราอีก ทํายังไงละเนี่ย

PAGE I 094

Iconmacûs Talk

PAGE I 096

CMS

PAGE I 098

Talkative Design

ปญหาที่กลาวมาขางตนคงจะมีคนถายภาพหลายๆ คนประสบมาแลว และคงอีกหลายคนที่กําลังประสบอยูและ หาทางแกไงอยู แตเอ.... จะแกอยางไรดีหนอ? คอลัมนนี้ คือคําตอบของคุณ ในคอลัมนนี้จะนําเสนอถึงเรื่องราวในการทํางานในระบบ Digital Process สําหรับชางภาพ รวมไปจนถึงการเลือกอุปกรณที่จะใชหลังการถายภาพ ในการทํางานของชางภาพ ซึ่งผม คิดวาจะมีประโยชนตอพี่นองคน ถายรูปอยางเราๆ ในอดีตนั้นกระบวนการหลังจากการถายภาพอาจไมเกี่ยวของโดยตรงกับคนถายภาพมากนัก ลองนึกดูซิครับในระบบ อนาล็อก เราถายๆๆๆ โดยใชฟลม เสร็จแลวเอาฟลมไปใหแล็ปลาง แลวก็อัดเปนอันจบ ถาทางรานอัดออกมาไมดีก็จะบอกวา คนถาย ถายออกมาไมดีถูกไหมครับ ทวา ในปจจุบันพอเราเปลี่ยนมาใชระบบ Digital โลกกลับหมุนไปอีกดานอยางสิ้นเชิง เพราะ หลังจากที่เราถายภาพแลว สิ่งตอมาที่คนถายภาพคุณคนจะทําจะไมใช การนําไฟลไปใหที่ Lab ลางอัดตอไป แตจะ เปนการเอาไฟล ลงในคอมพิวเตอรตางหาก และกระบวนการตอมา คือ การตกแตงรูปนั่นเอง (โดยเฉพาะคนใช DSLR) และเมื่อเราทําการ ตกแตงรูปเสร็จแลว หลังจากนั้นเราถึงสั่งพิมพ หรือ สง Lab พิมพ เปนกระบวนการตอไป หลังจากนั้น เราก็จะเจอปญหาอยางที่ กลาว มาข า งต น คื อ สี ไ ม เ หมื อ นหรื อ สี ไ ม ต รงนั่ น เอง จะเห็ น ได ว า ในกระบวนทํ า งานป จ จุ บั น คนถ า ยภาพมี บ ทบาทมากขึ้ น ใน กระบวนการถายภาพไมใชเพียงถายอยางเดียวอีกตอไป ทําใหเรา จําเปนตองมาสนใจ กระบวนการหลังการหลังการถายมากขึ้น เพื่อ คุณภาพของภาพ และที่เราถายและตกแตงออกมานั่นเอง ซึ่งทั้งนี้ในสวนของวิธีแกปญหานั้น ก็ตองเริ่มตั้งแต การทํา ความเขาใจในระบบของขอบเขตของสีตางๆ ที่คนถายภาพอยาง เราๆ ใชเลยก็แลวกัน SRGB VS. Adobe RGB มาเริ่มจากคาโปรไฟลของสีในกลองกัน ในการเลือก Profile Menu ของกลอง (โดยเฉพาะ DSLR และจําพวก Pro DSLR) จะมี Menu ใหเลือกคา Profile ของสีภาพ ซึ่งมีใหเลือกอยู 2 ชนิดดวยกัน คือ SRGB และ Adobe RGB ซึ่งมีความแตกตางตามรูปรางของ Shape และ Gamut ของ Profile ดังนี้

96


EDITORIAL Stuff sRGB นั้น จะมีรูปรางสีและขอบเขตของสีที่เล็กกวา Adobe RGB อยู ซึ่งนั่นหมายความวา Adobe RGB สามารถใหสีที่สดกวา ใหสีที่มากกวานั่นเอง ทั้งนี้ ผูถายภาพสามารถเลือกใช Profile ของ สีนี้ไดทั้ง 2 ระบบ ขึ้นอยูกับอุปกรณ ในระบบ และระบบที่เราทํางานอยู เชน หากเราเลือกถายใน Profile Adobe RGB นั้น แนนอนวา file ที่มีคุณภาพสีดีกวา ที่เราจะเลือกใช Profile sRGB เปนแน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของรูปภาพดวย เชน หากเปนรูปที่สีไมเยอะเราอาจไมเห็นความแตกตาง สักเทาใดนัก แตถาในรูปที่มีสีสันเยอะๆ Saturate สูงๆ เราจะเปนความแตกตางไดงายกวา) ในขณะเดียวกันนั้น หากเราถายเปน sRGB เราก็จะสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตไดงาย กวานั่นเอง (และนี่คือสาเหตุใหเวลาเราไปถามตาม Lab วา ถาเปน Profile อะไรดี เขาก็มักจะแนะนํา วา sRGB เพราะควบคุมคาของสีไดงายนั่นเองครับ) เอาหละหลังจากเขาเรื่องของการเลือก Profile ในการถายภาพแลว ตอมาก็เขามาสูงานหลักของ เรากันเลย นั่นคือ กระบวนการในการปรับบนคอมพิวเตอรนั่นเอง ทั้งนี้กอนอื่น เราตองเขาใจกันกอนวา ในการมองภาพที่เราถายบนมอนิเตอรนั่น เราควรมองจากมอนิเตอรที่ทําการ Calibrate แลวเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจาก Monitor แตละตัวมีคาของการผลิตสีที่ไมเทากัน ตั้งแตออกจากโรงงานและมีการตั้งคา เพื่อให Monitor นั่นดูสด สวย นาซื้อ แตไมเหมาะในการทํางานของชางภาพ ชางตัดตอ และอื่นๆ อีก ทั้งมอนิเตอรแตละตัวนั้นถึงจะเปน brand เดียวกันก็ตาม จะมีความเสื่อมของมอนิเตอรแตจะตั้งไมเทา กัน ซึ่งคาที่มอนิเตอรที่เราใชทํางานดานตกแตงภาพ หรือตัดตอ VDO หรือ อื่นๆ คือคาที่ Gamma 2.2 และ white point - 6500 k ซึ่งเปนคาที่เมื่อมอนิเตอรประมวลผลแลวจะทําใหมอนิเตอรมีคาใกล เคียงกับสิ่งพิมพและความเปนจริงที่สุด ซึ่งทางทานผูคนทุกทานสามารถตรวจเช็คไดโดย Download Gray scale ใน web site Calibratorthai.com มาเพื่อดูวา Monitor ของทานนั้นไดวา Gamma ที่ถูก ตองหรือไมทั้งนี้ในตอนนี้ผม จะยังไมขอเอยถึง วิธีการ Calibrate มอนิเตอร แตจะขอเสนอวิธีการเลือก ซึ่งมอนิเตอรสําหรับชางภาพกอน กอนอื่นตองมาทําความเขาใจกันกอนวามอนิเตอรที่เรานิยมนํามาใชในปจจุบันนั้นมีอยู 2 ประเภท ดวยกันคือ CRT (Cathode Ray Tube) และ LCD (Liquid Crystal Display) ซึ่งจอทั้งสองประเภทนั้น สามารถสรุปขอแตกตางกันโดยสังเขปไดดังนี้ จอแบบ CRT

ขอดีของจอ CRT : ขอดอย : - รองรับการแสดงผลไดหลากหลาย - ขนาดใหญ น้ำหนักมาก - มีอัตราคา Refresh Rate ที่สูงกวา - สิ้นเปลืองพลังงานมากกวา - มีความรอนสูง จอแบบ LCD

ขอดี : ขอดอย : - ขนาดเล็กและการแสดงผลสวางกวา - การแสดงผลภาพถูกจํากัด - ประหยัดพลังงาน ขนาดการแสดงผลไว - ไมระคายเคืองสายตา ชวยถนอมสายตา - ลดความสดใสและคมชัด ในการใชงานเปนเวลานาน ของภาพ สีสันไมสดใส เทาจอแบบ CRT ทวาในปจจุบันขอเสียตางๆของ LCD กําลังถูกแกไขและพัฒนาอยางตอเนื่องอีกทั้งราคายังถูกอีกดวยทํา ใหผูบริโภคหันมาใช LCD กันมากขึ้นทําใหจอแบบ CRT มีแนวโนมที่จะหยุดผลิตในอนาคต โปรดติดตามอานตอในฉบับหนา

®Õ¡Õπ‘‡μÕ√å°√“øî§ ∑’Ë¡◊ÕÕ“™’æ‡≈◊Õ° √√

16-bit Internal Processing : „Àâ§à“ ’∂Ÿ°μâÕß·≈–º‘¥æ≈“¥πâÕ¬∑’Ë ÿ¥

EIZO ไดพัฒนา ASIC Chip ใหมี การประมวลผลแบบ 16 บิต ใน ColorEdge ทําใหสามารถแสดงเม็ดสีของชิ้นงานโดย ไลโทนสีไดละเอียดทั้งเกรยสเกล และโทน สี ต า งๆ สามารถเห็ น สี ที่ แ ท จ ริ ง และ รายละเอี ยดที่ หายไปของภาพได ชัด เจน ยิ่งขึ้น Wide Color Space : · ¥ß§à“ ’∂°Ÿ μâÕß ·¡àπ¬Ì“

ColorEdge ที่มีขอบเขตการแสดง ของสี (Gamut) ใกลเคียงกับ Adobe RGB ทําใหความกวางในการแสดงคาสี ครอบคลุมคาสีทั้งคา RGB และ CMYK ไดดีกวาจอมอนิเตอรทั่วๆ ไป ซึ่งทําให สามารถ Proof สีภาพและงานสิ่งพิมพบน หนาจอมอนิเตอรไดทันที หรือที่เรียกกันวา ดิจิตอลปรูฟ (Soft Proof) และยิ่งไปกวา นั้น ColorEdge ยังไดรับการรับรองจาก SWOP Certification Hardware Calibration+ColorNavigator : ’μ√ß°—π∑—ÈßÀπâ“®Õ·≈– ‘Ëßæ‘¡æå

ดวยโปรแกรม ColorNavigator ที่ ใหมาพรอมกับ ColorEdge เมื่อใชรวมกับ อุปกรณวดั อุณหภูมสิ จี อภาพ (Colorimeter) เราสามารถกําหนดคาอุณหภูมิสี คาการ แสดงสี Hue & Saturation ของคาสีทั้ง RGB และ CMY (Six Color Adjustment) คาแกมมา (Gamma) และคาความสวาง ของจอภาพเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดลอมของแสงในการทํางาน ใหการแสดงผลของจอภาพมีความสมจริง และแมนยํามากที่สุด

97


PAGE I 098

§Õ≈—¡πå : Talkative Design ‚¥¬ : «“√‘ ‚™§≈È”‡≈‘» À—«Àπâ“¿“§«‘™“°√“ø’‰´πå ∂“∫—π√“ø‡øî≈¥’‰´πå

Õ’‡¡≈å : iamwari@gmail.com

Talkative Design

™à«¬¥â«¬!...™à«¬π—°ÕÕ°·∫∫¥â«¬!

ในวาระดิถีขึ้นป ใหมพุทธศักราช 2551 นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยของเราที่กาวเขาสูป ใหมพรอม รัฐบาลใหม ซึ่งถือเปนนิมิตหมายอันดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลใหมนี้เปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อยางชอบธรรมโดยประชาชนคนไทย ยังจะสงผลใหการบริหารงานของรัฐบาลชุดใหมนี้ ไดเปนที่ยอมรับจาก นานาประเทศมากขึ้น และแนนอนประชาชนคนไทยอยางเราๆก็มีความหวังวา จากนี้ ไปปญหาตางๆที่สะสมมา แรมปจากรัฐบาลชุด (ขิงแก) กอนหนานี้ จะไดรับการแก ไขอยางจริงจัง ถึงเวลาอันสวมควรแลวที่ประเทศ ของเราจะตองเดินไปขางหนาเสียที

PAGE I 094

Iconmacûs Talk

PAGE I 096

CMS

PAGE I 098

Talkative Design

ผมเชื่อวาบางทานหรือบางกลุมไมเห็นดวยกับการได มาของรัฐบาลใหมชุดนี้ อยางนอยๆก็พวกทานๆฝาย คานทั้งหลายซึ่งยังรับไมไดจากการพลาดหวังในโอกาส ที่จะไดถูกรับเลือกโดยประชาชนใหไดเปนรัฐบาลใหม เพราะกอนหนาการประกาศผลการเลือกตั้ง ไดมีหลาย หนวยงาน เชน พวกสื่อเทียมในเครือผูจัดการ On Lie รายการยามเผาแผนดิน และกลุมพลังลมลางระบอบ ประชาธิปไตยของชาติไดพยายามทําทุกวิถีทางในการ กี ด กั น ทุ กรู ป แบบ และใหการสนับสนุนพวกกั นเอง อยางออกหนา แตสุดทายก็ตานทานพลังมวลชนไม ไหว เราเลยไดเห็นหลายพรรค หลายกลุม หลายกรม กอง อกหักและสิ้นหวังไปตามๆกัน แตก็อยากใหพวก ทานฝายคานเขาใจและยอมรับในกติกาของระบอบ ประชาธิปไตยวา ผลที่ออกมานี้มาจากเสียงขางมาก ของประชาชนที่เทคะแนนใหกับพรรคพลังประชาชน และก็อยากใหพวกทานใหโอกาสเขาทํางานกอนเถอะ ครับ ไมใชวาเมื่อไมเปนไปอยางที่คิดทานก็จะขอคาน แหลกชนิ ด ยั ง ไม เ ริ่ ม ต น ทํ า งานเลยหรื อ ทํ า อะไรเลย ทานก็เห็นไมดีไปเสียหมดแลว ระวังนะครับเดี๋ยวมัน จะเป น สั น ดานที่ แ ก ไ ม ห ายจนต อ งเป น ฝ า ยค า นไป ตลอดชีวิต และก็มีขาวดีไดเฮกัน สําหรับนักออกแบบของบานเรา เมื่อหลายอาทิตยกอนผมไดดูขาวคุณหมอสุรพงษ สืบ วงศลี หรือที่เรียกกันติดปากวา หมอเลี้ยบ ทานให สั ม ภาษณเ กี่ ย วกั บนโยบายของท านและพูดถึ ง เรื่ อง ศู น ย ส ร า งสรรค ง านออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ที่จะไมยุบและไมยาย ไปที่ อื่ น และยั ง จะให ก ารสนั บ สนุ น ผลงานการ ออกแบบตอไป ผมเห็นดวยกับทานครับวาเราตองสนับสนุนงานดาน การออกแบบใหมากกวานี้ บางทานคิดวางานดานการ ออกแบบดูเปนเรื่องของความฟุมเฟอย สมควรที่จะใช

98

งบประมาณของรัฐในสวนนี้ไปใชในการพัฒนาสวนอื่นที่มี ความสําคัญกวา หากเปนเมื่อกอน ผมคงไมเถียง แต ณ ปจจุบันนี้และตอไปในอนาคต ผมบอกไดเลยวาการใหความ สําคัญในเรื่องการออกแบบมีความสําคัญมาก เพราะวาใน โลกปจจุบันและในอนาคต การแขงขันในตลาดการคานับจะ สูงมากขึ้น โดยเฉพาะปจจัยในเรื่องของจํานวนการผลิตและ ราคา ใครผลิตไดจํานวนมาก โดยมีตนทุนคาแรงถูก จะสง ผลใหใดสินคาราคาถูก ซึ่งก็จะไดเปรียบในโลกธุรกิจ ใน ตอนนี้ ก็ มี ป ระเทศจี น และอิ น เดี ย ที่ ติ ด อั น ดั บ ต น ๆในกลุ ม ประเทศผูผลิตสินคาระดับใหญ เราอยาคิดไปแขงขันกับเขา เลย เหนื่อยและเสียเวลาเปลาๆ ครับ มีหวังตายอยางเขียด แนๆ ดังนั้นเราจึงควรหันกลับมาสนับสนุนและพัฒนาเรื่อง งานดานการออกแบบใหมากขึ้น เพราะนี่จะเปนหนทางเดียว ที่ ทํ า ให พี่ ไ ทยเราจะยื น หยั ด สู กั บ ประเทศจี น และอิ น เดี ย ได...แลวเราจะสูอยางไรเลาครับ? ก็สูกันในเรื่องของไอเดียและเรื่องผลงานการออกแบบไงครับ เราตองสรางเอกลักษณของตัวเอง ลืมเรื่องการแขงขันในการ หําหั่น ฟาดฟนตัดราคากันไปเลยครับ ลืมพี่จีนและอินเดีย ไปไดเลย เราตองจัดตําแหนงทางการคาของประเทศไทยใน ตลาดโลกใหเหมือนอยางประเทศในแถบยุโรปและสแกน ดิเนียเวีย ที่เขาขายเรื่องไอเดียบวกกับงานการออกแบบเปน หลัก ทําใหเขาสามารถกําหนดราคาสินคาของเขาไดอยาง อิสระ ดวยไอเดียและเรื่องงานออกแบบไมเหมือนใครและ ไมมีใครเหมือน ผมจะยกตัวอยางใหดูวามันแตกตางกันอยางไร ตัวอยางเชน กระเปา Louis vuitton, Gucci, หรือ Chanel ที่ออกแบบ โดยประเทศฝรั่งเศส ลองเปรียบเทียบดูวา ถาขายกระเปา แบรนดของแท เหลานี้แคหนึ่งใบราคา มันเทียบเทากับการ ขายกระเปาที่ไมมีดีไซนและผลิตในจีนกวารอยใบ ฉะนั้นเรา จึงสมควรใหการสนับสนุนและพัฒนานักออกแบบบานเราให มากกวาที่เป นอยู ใ นปจ จุบัน เพื่อที่จ ะได ม าชวยงานของ OTOP ซึ่งมีคุณภาพของตัวสินคาอยูแลว แตยังขาดงานดาน


EDITORIAL Stuff การออกแบบของรูปแบบผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมทางดานการตลาด หรืออาจ จะชวยกันคิดคนระบบและสรางงานออกแบบขึ้นมาใหมซึ่งเปนอีกทางเลือก หนึ่งในการพัฒนางานออกแบบตอไป ผมขอย อ นกลั บ ไปพู ด ถึ ง ศู น ย ส ร า งสรรค ง านออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ของเราวา TCDC จะตองเปนองคกรที่สนับสนุน ใหประเทศไทยผลิตนักออกแบบหนาใหมเฉพาะทางใหเปนรูปธรรมมากกวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีหลายหนวยงานที่กําลังจับตามองดูอยูวา TCDC ทํา งานอยางมีประสิทธิภาพและประโยชนมากนอยเพียงใด และสมควรที่รัฐจะ ตองทุมงบประมาณไปอยางมากมาย อยาใหใครๆ คิดวา TCDC มันก็แคไอ หองสมุดหรู บูติก ไหนๆ พูดถึง TCDC แลวผมก็อยากจะฝากบอกผูบริหาร TCDC วา มีนัก ศึกษาและนักออกแบบหลายทานที่เคยไดใชบริการแลวมาคุยใหฟงวา เวลาไป ใชบริการแลวมีความรูสึกอึดอัดเหมือนถูกแบงชนชั้น เหตุผลก็คือ นโยบายของ TCDC นั่นเอง ที่จัดใหมีระบบมีบัตรสมาชิกหลายประเภท เชน บัตรพรีเมี่ยม บัตรซิลเวอร และบัตรแพลตินัม โดยบัตรแตละประเภทใหสิทธิการบริการไม เหมือนกัน ตัวอยางเชน ผูถือบัตรซิลเวอรและบัตรแพลตินัม จะสามารถใช บริการในหอง The Member Lounge ได และในหองนี้มีหนังสือที่พิมพพิเศษ กวาขางนอกใหอานอีกดวย สวนหอง Meterial ConneXion เปนหองที่เกี่ยว กับวัสดุพื้นผิวตางๆ หองนี้ก็จะใหสิทธิเฉพาะผูที่ถือบัตรแพลตินัมเทานั้นที่จะ เขาไปใชบริการได และยังใหใชแบบไมจํากัดจํานวนครั้งอีกดวย สวนพวกที่ถือ บัตรพรีเมี่ยมและบัตรซิลเวอร ก็อยาเสนอหนาเขาไปเปนอันขาด และยังมีขอ บังคับอื่นๆ อีกมากมายในการใชบริการ เชน กําหนดเวลาชั่วโมงการใชอินเท อรเน็ต การยืม Computer, CD และ DVD เปนตน ดวยการแบงประเภทผูถือ บัตรเหลานี้ ทําใหลูกเมียนอยที่มีแตบัตรพรีเมี่ยมอยางเราๆ ไดแตนั่งทําตา ปริบๆ ยิ่งเมื่อเห็นใครบางคนเดินเขาเดินออกตามหองตางๆแลวทําหนาตาเชิด ใสเรา มันไมตางจากความรูสึกเมื่อตอนเราเปนเด็กแลวไดแตแอบดูเพื่อนขาง บานไดทานไอศกรีมแทงโตดวยความอิจฉา คิดแลวมันเศราจริงๆ แตเมื่อ TCDC ยังยืนหยัดอยูบนระบบการแบงประเภทดังกลาวแลว เราๆ ทานๆ ก็ตองยอมรับสภาพกันไ ป ผมคนหนึ่งนะครับที่ไมเห็นดวย และตัวผม เองก็มีประสบการณที่ไมดีอยูกับ TCDC ดวยเชนกัน นั่นคือ มีอยูวันหนึ่งผมไป ที่ TCDC เพื่อทําการคนหาขอมูลจากภาพยนตรบน DVD เพื่อที่จะนํามาใชใน การสอนใหนักศึกษา การคนหาขอมูลนั้นคอนขางตองใชเวลาเลือกหาและยัง ตองการขอมูลจากจํานวนของหนังจาก DVD มากพอสมควร แตปรากฎวา สิทธิของบัตรสมาชิกที่ผมถืออยูนั้นไมสามารถจะยืมแผน DVD ไดมากกวา 3 แผน มันทําใหผมมีความรูสึกวาที่นี่มันใชหองสมุดจริงหรือเปลา เพราะหอง สมุดนั้นจริงๆแลวถือเปนหองเรียนนอกเวลาและยังเปนแหลงที่ทุกคนสามารถ หาความรูไดไมรูจบ แตกลับมามีขีดจํากัดในการคนควาหาความรู มันเหมือน กับวาถา Google บังคับใหเราทําการคนหาไดสามครั้งตอวันคุณจะมีความ รูสึกอยางไร? ผมจึงอยากจะฝากใหผูที่มีอํานาจใน TCDC ชวยพิจารณาระบบ นี้ดวยครับ วาระบบการแบงประเภทผูถือบัตรนี้เปนระบบที่ควรจะใชกับหอง สมุดอยูตอไปหรือไม?

และเมื่อรัฐบาลใหมชุดนี้มีนโยบายใหการสนับสนุนงานออกแบบและ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ผมคิดวามันออกจะขามขั้น ตอนที่สําคัญของการสงเสริมและพัฒนาดานงานออกแบบไปหนอย เพราะในสวนตัวผมแลวคิดวาเราควรจะตองสนับสนุนคนไทยตั้งแต พวกเขากําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเสียกอน ซึ่งนักศึกษาบานเรามีคน เกงเยอะมากแตไมสามารถที่จะปนใหเปนนักออกแบบชั้นนําไดเพราะ วาปญหาที่ผมไดสัมผัสในฐานะอาจารยที่สอนการออกแบบนั้น ผมพบ วายังมีอุปสรรคในการเรียนรูและพัฒนาดานการศึกษาของนักศึกษา อยู ปญหาที่วานั่นคือ นักศึกษาไมมีเงินซื้ออุปกรณการศึกษา และมัน เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักศึกษาที่มีฐานะแตไมสามารถสนับสนุน บุตรไดรอยเปอรเซนต ซึ่งเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อแตมันก็เกิดขึ้นแลวใน สังคมการศึกษาของบานเรา อุปกรณการศึกษาที่วานี้มันมีอะไรบาง กอนนักศึกษาเริ่มตนที่จะเรียนการออกแบบนั้นคือ - Computer - Printer (A4) - Scanner - Software - คาพิมพงาน (ขนาดกระดาษ A3, A2 และ A1) เหลานี้คืออุปกรณพื้นฐานที่นักศึกษาตองมีใช บางคนอาจจะแยงวา ทําไมไมใชอุปกรณเหลานี้ที่มหาวิทยาลัย มันก็ถูกอยางที่คุณคิด แต ในทางปฎิบัติแลวมันไมสะดวกเลยเพราะวาในมหาวิทยาลัยนั้นจํานวน นักศึกษามีมากกวาอุปกรณพื้นฐานที่มีอยู จึงแยงกันใชยิ่งกวาเลน เกมสเกาอี้ดนตรีเสียอีก และการบานของงานการเรียนออกแบบนั้น มันไมใชแควาทําที่มหาวิทยาลัยแลวจะเสร็จภายในวันเดียว มันจะ ตองนํากลับไปทําตอที่บาน นี่เองเปนเหตุผลหนึ่งที่นักเรียนนักศึกษา ตองมีอุปกรณเหลานี้เปนสวนตัว นอกจากนี้แลวก็ยังไมพอ ขั้นตอน ตอไปเมื่อทํางานออกแบบใน Computer เมื่อออกแบบเสร็จแลว ก็ ตองนําผลงานไปพิมพ กอนจะพิมพก็ตองมีกระดาษ ถาเปนงาน ออกแบบผลิตภัณฑก็ตองใชกระดาษที่มีคุณภาพดีเพื่องานออกมาจะ ไดตามไอเดียที่คิดไว ไหนจะตองใชตําราเรียนอีก ถาเปนตําราภาษา ไทยมันก็ไมแพง แตมันมีนอยมากไมคอยมีใครรวบรวมหรือแปลมา ขายจึงตองพึ่งพาตําราที่เปนภาษาอังกฤษ ทําใหตองซื้อแพงขึ้นไป อีก...นี่มันเปนเงินทั้งนั้นเลย การเรียนการออกแบบนั้นผมคิดวาใชเงิน ไมนอยไปกวาการเรียนคณะแพทยศาสตรเชียวแหละ ถาครอบครัวที่ไมมีฐานะดีจริงแลวผมฟนธงเลยวามันจะเปนอุปสรรค ในเรื่องของการศึกษาอยางแนนอน นี่ยังไมพูดถึงนักศึกษาที่มีความ สามารถดีและใจรักในงานออกแบบแตครอบครัวยากจนอีกนะครับผม คิดวาพวกเขาคงไมมีสิทธิที่จะเรียนการออกแบบไดเลย ปญหามันจะ ยิ่งมากกวาครอบครัวที่มีฐานะปานกลางเสียอีก ผมจึงอยากจะใหภาค รั ฐ ให ค วามสํ า คั ญ และให ก ารสนั บ สนุ น โดยอาจจะใช ร ะบบการ สนับสนุนเหมือนอยางคณะแพทยศาสตรที่รัฐใหการสนับสนุนทั้งเรื่อง ทุนและอุปกรณการศึกษานั่นแหละครับ

99


iLife Life ‘08

iPhoto หลังจากที่ทางแอปเปลไดอับเกรดจาก iLife ‘07 เปน iLife ‘08 ดังนั้นทางทีมงาน MacStyle จึงขอ อนุญาตทานผูอานเปลี่ยนการแนะนําวิธีการใชเปน iLife ‘08 นะครับ และ iPhoto ‘08 จะมีหนาตา เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบางไปติดตามกันเลยครับ

เริม่ จากรูปรางหนาตาของ iPhoto ‘08 เมือ่ เขามาในเมนูสงิ่ เเรกทีจ่ ะไดเจอก็คอื การจัดหมวดหมูข องรูปภาพทีด่ เู ปนระเบียบและคนหารูปไดงา ยยิง่ ขึน้ โดยในสวนแรกนั้นจะแบงตาม Events ที่เราจัดแบงหมวดหมูของรูปเอาไวและเมื่อเราเลื่อนเมาสไปที่ Events ตางๆ ก็จะแสดงรูปที่อยูใน Events นั้นดวย

100


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

arage Band

การแสดงรูปแบบ Photos จะแบงรูปออกเปนกลุมๆ และแสดงรูปที่อยูภายในแตละอัลบั้มนั้นออกมาทั้งหมด

นอกจากรูปรางหนาตาที่เปลี่ยนไปแลว เมนูคําสั่งตกแตงภาพตางๆ ก็ยังอยูครบเหมือนเดิมไมวาจะเปน การตกแตงภาพแบบงายๆ, การกลับภาพ, การทําบุค, การปฏิทิน, การด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแตละคําสั่งไดเพิ่มลูกเลนลงไปอีกเยอะเลยครับ สวนรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ขอยกยอด ไปในเลมตอๆ ไปนะครับ และที่เปนจุดเดนอีกอยางหนึ่งของ iPhoto ‘08 นี้ คือ เมนู search แบบใหมที่คนหาแยกสวนไดทั้ง name, date, rating, keyword และ new calendar & books นอกจากนี้ iPhoto ‘08 ได เพิ่ม .Mac Web Gallery ซึ่งจะ ชวยใหสามารถ upload รูปภาพ ที่มีอยูใน iPhoto ’08 ไปไวใน .Mac Web Gallery ได

และ iPhoto ‘08 จะมีลูกเลน อะไรที่แตกตางไปจากเดิมบาง คอยติดตามในเลมตอไปนะครับ

101


iLife Life ‘08

iMovie iMovie ’08 โปรแกรมตัดตอหนังที่มีวิธีทํางานที่ชวยใหมือสมัครเลนทําหนัง ใหเสร็จไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พรอม Effect ใหมๆ และรองรับการใชงานรวมกันกับกลองรุนใหม ไดดีกวาเดิม iMovie ’08 มีอะไร เปลี่ยนแปลงไปบางไปติดตามกันเลยครับ

สิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงสําหรับ iMovie ’08 อยางแรกเลยก็คือ icon ของตัว โปรแกรมที่เปลี่ยนไป โดยในเวอรชั่นนี้จะเปนรูปดาวและมีกลองวีดีโออยูขางใน เรียกวาเพิ่มความทันสมัยไดไมเลว

เมื่อเขามาที่หนาตางการทํางาน จะพบวารูปแบบนั้นเปลี่ยนทั้งหมด ซึ่งจะมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น แตความเปนเอกลักษณที่ใชงานงาย โดย เครื่องมือในการทํางานตางๆ ก็ยังครบครันเหมือนเดิม และเปดใชไดอยางสะดวก

102


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

arage Band

ในสวนของการแบง Library ก็มีการแบงไฟลวีดีโอออกอีเวนตางๆ ตามที่เราไปถายมา ซึ่งจะทําใหสะดวกในการคนหา นํามาตัดตอที่หลัง

และเมื่อเราเลือกอิมพอรตวีดีโอที่เราตองการ ดวย iMovie ’08 นี้จะทําการแบงวีดีโอของเราเปนฉากๆ ตามชางเวลาเพื่อใหเลือกตัดไดสะดวกมาก ยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นยังมีคําสั่งที่ใชในการ Share ไปยังโปรแกรมตางๆ ไดเหมือนเดิม ครับแตที่สะดวกมากที่สุดคือ การ Share ไปในโปรแกรม QuickTime โดยจะ สามารถทําใหเราไดไฟลที่เปน .mov ไดโดยไมตองเสียเวลามาแปลงไฟล ถาคุณ ตองการไฟล เปน .mov ทั้งหมดนี้คือรูปแบบเดนๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปใน iMovie ’08 แลว iMovie ’08 จะมีลูกเลนอะไรที่แตกตางไปจาก iMovie ’07 บางติดตามกันใน ฉบับหนานะครับ

103


iLife Life ‘08

iWeb iWeb ’08 โปรแกรมที่ ใชทํา web page แบบงายๆ ในเวอรชั่นใหมมี web widgets ที่จะชวยให สามารถเพิ่ม content ตางๆ จาก website อื่นเชน stock tickers, news headlines, Google Maps, Google AdSense มาใส ไว ใน web page นอกจากนี้ยังสามารถสราง My Album pages จากรูปภาพ คลิปวิดีโอ ดวยวิธีแสนงาย

โดยใน iWeb ‘08 เมื่อเขามาในโปรแกรมสิ่งแรกที่เจอก็คือ การใหเราเลือกรูปแบบ Template ของเว็บ เมื่อเราเลือกไดแลวก็จะเขาสูหนาตางการ ทํางานที่คุนกันแลวใน iWeb ‘07

104


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

arage Band

สิ่งที่โดดเดนและเปลี่ยนแปลงไปจาก iWeb ‘07 ตัวเมนูบารดานลาง ซึ่ง iWeb ‘08 นั้น มีรูปแบบที่สวยงามและเขาใจไดงายมากขึ้น ซึ่งดูแครูปก็ เขาใจความของคําสั่งตางๆ ไดแลว

เมนูในการทํางานตางๆ ก็มีรูปแบบที่สวยงามขึ้น และนาใชมาก กวาเดิม แลวใน iWeb ‘08 จะมีลูกเลนอะไรเพิ่มเติมอีกคอย ติดตามกันนะครับ

105


iLife Life ‘08

iDVD

iDVD ’08 โปรแกรมสรางหนังรุนใหมมี Theme ใหมๆ มากมาย สามารถปรับแตง Menu ตางๆ ได มากขึ้ น กว า เดิ ม และความสามารถในการ Encode ไฟล ไ ด ดี ก ว า เดิ ม แล ว iDVD ’08 จะมี อ ะไร เปลี่ยนแปลงกันบางไปติดตามกันเลยครับ

เริ่ ม ต น เมื่อ เข า มาในเมนู ก็ จะพบกับหน า ต า งการทํ า งานที่ดูเปน เอกลักษณ และเรียบงายขึ้น และคงรูปแบบการใชงานที่งายไวเหมือนเดิม

รูปแบบ Themes ก็มีรูปแบบใหมๆ เพิ่มขึ้น โดยเปนในลักษณะ การตูนและ 3 มิติ เหมาะสําหรับทําเปนโฮมวีดีโอของครอบครัวอยางยิ่ง

106


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

arage Band

ในสวนของการใส text ก็มีลูกเลนและรูปแบบ เพิ่มมากขึ้นใหคุณไดเลือกไดอยางจุใจ และจะ ชวยใหงานของคุณมีสีสันมากขึ้น

ในสวนของ Media ที่จะดึงขอมูลจากสวนตางๆ มาทํางานก็มีรูปแบบที่เรียบงายเหมือนเดิม และนี่คือรูปแบบที่เปลี่ยน iDVD ที่เปลี่ยนไป ใน iDVD ‘08 และในฉบับตอๆ เราจะมาแนะนําลูกเลน ตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป คอยติดตามกันนะครับ

107


iLife Life ‘08

Garage Band GarageBand ’08 โปรแกรมที่ ใชสรางเพลง กับ feature ที่เพิ่มเขามาใหม Magic GarageBand ที่ เพิ่มในสวนของการแสดงเครื่องดนตรีที่ ใช ในแบบฉากเวที การปรับปรุงในสวนของการปรับแตงเพลงใหทํา งานไดงายขึ้น รวมถึงสามารถยอนกลับการทํางานไดทุกขั้นตอน และยังเพิ่ม Multi-take recording, Visual EQ และ Jam pack และจะมีอะไรแตกตางไปจาก GarageBand ’07 บาง ติดตามกันเลยครับ

GarageBand ’08 ถือไดวามีการเพิ่มลูกเลนเขาไปตางๆ มากมายทีเดียว เพื่อใหการสรางสรรคผลงานเพลงของคุณนั้นเปนเรื่องที่งายและสนุกมากขึ้น และลูกเลนแรกที่มีการเพิ่มเขามาใน GarageBand ’08 คือรูปแบบการแสดง เครื่องดนตรีแบบเวทีนั้นเอง หรือเรียกเครื่องมือนี้วา Magic GarageBand โดย เปนการแสดงรูปแบบของวงดนตรีที่แสดงอยูบนเวที และเราสามารถที่จะเลือก รูปแบบเพลง และเครื่องดนตรีที่ปรากฏก็จะเปนไปตามรูปแบบเพลงคางๆ ที่เรา เลือก เรียกไดวาจะทําใหเราเพลิดเพลินไปกับการแตงเพลงมากขึ้นทีเดียว

108


iPhoto

iMovie

iWeb

iDVD

Garage Band

นอกจากนั้นยังคงความสามารถที่จะเเชรขอมูลเพลงที่เราตัดตอ หรือเเตงขึ้น มาเอง ไปใชประกอบกับโปรแกรมอื่นๆ ใน iLife ไดเหมือนเดิมดวย โดย สามารถลิงคไปจากตัวโปรแกรม garageband ไดเลยหรือจะแปลงออกมาเปน MP 3 แลวใสลง iPod ก็ไดเชนกัน

ถึงเเมวาจะมีรูปแบบที่เพิ่มเขามาแตลูกเลนเดิมๆ ที่เราคุนเคย ไมวาจะเปนหนาตางการทํางาน, การเลือกเสียงดนตรีสําเร็จที่มีมาใหในโปรแกรม ก็เปน รูปแบบที่เราคุนเคยกันมาแลวใน GarageBand ’06 นั้นเอง ในสวนการเชื่อมตอกับเครื่องดนตรีตางๆ ก็สามารถทําไดสะดวกเหมือนเดิม สวนในราย ละเอียดตางๆ เราจะมาเจาะลึกลงกันในฉบับตอๆ ไปครับ ยังไงคอยติดตามกันนะครับ

109


การเปดไฟลงาน PageMaker

มาทํางานตอบน InDesign CS3 ดวย FreeLock

อานกันมาเปนตอนที่ 2 แลวสําหรับฟเจอรการรีวิวปลั๊กอินสําหรับ InDesign CS3 ที่ชื่อวา FreeLock นี้ โดยในครั้งกอนนั้นเราก็ทราบกันแลววาเจา FreeLock ตัวนี้มี ความสามารถที่ดีเยี่ยมในการ “ตัดคํา” ภาษาไทยใหถูกตองในโปรแกรม InDesign CS3 พูดงายๆ ก็คือเจา FreeLock นี้มีฟเจอรเทียบเคียงหรือเหมือนกับการ “ตัดคํา ดวย TSP” ที่เราเคยใชๆ กันมาตั้งแตอดีตนั่นละครับ อาจจะตางกันตรงที่ราคาขายของ FreeLock นั้นถูกแสนถูกเพียงแค 990 บาทตอหนึ่งชุดเทานั้นเอง!

มากันถึงตอนที่ 2 นี้ เราจะขอแนะนําฟเจอรดีๆ ในอีกอยางหนึ่งของ FreeLock นั้นก็คือการอิมพอรทไฟลงานเกาๆ ที่คุณทําไวดวยโปรแกรม PageMaker ใหสามารถทํางานตอและแสดงผลภาษาไทยดวย Unicode Font ไดอยางไมมีปญหา ซึ่งก็นับวาเปนการแกปญหาการเปดไฟลงานเกามาทํา งานตอไดอยางตอเนื่อง

เริ่ ม กั น ที่ ก ารนํ า ไฟล ที่ เ ราทํ า งานด ว ย โปรแกรม PageMaker มาเตรียมไว ซึ่งก็ ไม เ กี่ ย งว า จะเป น เวอร ชั่ น 6.5 หรื อ เวอรชั่น 7 ใชโปรแกรม InDesign ทําการเปดไฟล PageMaker ที่เราเตรียมไว โดยในตอน เป ด ไฟล นั้ น ให เ ราเลื อ กหั ว ข อ All Document ไวดวยครับ ไมอยางนั้นแลว InDesign อาจจะไมเห็นไฟลของเรา

จากนั้นโปรแกรม InDesign ก็จะทําการ ฟองขึ้นมาวาฟอนตนั้นมีปญหา โดยจะมี ลิสตรายชื่อฟอนตมาใหเราพิจารณาใน ส ว นนี้ ด ว ย ซึ่ ง ตรงนี้ เ ราก็ ส ามารถป ด หนาตางนี้ไปไดเลย

110


ใหเราเลือกบล็อกขอความที่เราเห็นแลววาอานภาษาไทยไมออก ถึงแม เราจะพยายามเปลี่ยนฟอนตแลวก็ยังอานไมออกอีก ซึ่งตรงนี้เราก็แค เลือกสวนที่เราตองการ

ไปที่ Menu ดังนี้ Type / FreeLock / Translate UPC Code

จากนั้นเราก็จะสังเกตเห็นวาตอนนี้ฟอนตไดถูกเปลี่ยนโคดใหมาเปน Unicode เรียบรอยแลว เราก็เพียงแตเลือกฟอนตที่เราตองการใชงานใน เอกสารนั้น เพื่อให InDesign แสดงฟอนตที่เราตองการ

หลังจากนั้น InDesign CS3 ก็ จะทําการแสดงผลภาษาไทยได อยางถูกตองและสวยงาม จะสังเกตเห็นวาการทํางานของ FreeLock นี้ก็ไมไดซับซอนอะไรมากนัก แตเทาที่เราทดสอบการใชงานก็อาจจะพบวาไฟลบางไฟลก็อาจจะมีปญหาแปลง ไมไดบาง แตทั้งนี้ทางทีมผูผลิตอธิบายวาเนื่องจากฟอนตในยุคเกานั้นมีหลากหลายรูปแบบและการเขารหัสที่ไมไดมาตราฐาน วิธีแกก็เพียงแตสงฟอนต นั้นๆ ที่เราใชในเอกสารที่จะตองการแปลงใหทีมงาน FreeLock ไดแกไขและอัพเดท ก็จะสามารถจัดการไดแลวครับ ใครที่ตองการหารายละเอียดเพิ่มเติมเขาไปดูในเว็บไซต www.infinisoft.co.th เบอรโทรศัพท 02-719-2787 ไดในเวลาทําการตั้งแต จันทร-ศุกร เวลา 10.00-17.00 น. หรือจะลองไปสอบถามกับราน iStudio ไดตามลิสตรายชื่อในเว็บไซตไดอีกทางหนึ่งดวยครับ

111


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

Adobe Photoshop CS2 ตกแตงภาพงายๆ style Photoshop สวัสดีครับมาพบกันอีกแลวใน Tip&Trick ฉบับนี้ผมจะนําเสนอวิธีตกแตงภาพ สวยๆ ของเราใหดูมีมิติขึ้นมานะครับ เหมือนในหลายๆ เว็บที่กําลังนิยมกัน ในฉบับนี้ ขอทําแบบวิธีงายๆ กอนดีกวาครับ มาลองทําไปพรอมกันเลยครับ

STEP 1

STEP 2

เปดไฟลรูปที่เราจะใชงานขึ้นมาครับ และก็จัดการสรางกรอบหรือครอป ภาพใหเรียบรอยดังภาพตัวอยาง

ใชเครื่องมือ Marquee tool สราง selection เปนสี่เหลี่ยมรอบๆ ที่เรา จะทําใหภาพงอครับ ลองดูภาพ ประกอบ

112


STEP 3

STEP 4

ไปที่เมนู Edit เลือก Tranform และ เลือกที่ Scale ครับ ดังภาพตัวอยาง เสร็จแลวไปทําขั้นตอนตอไปไดเลย ครับ มาไดครึ่งทางแลว อิอิ

หลังจากนั้นใหเราเลื่อนมาที่ชอง สี่เหลี่ยมที่เราสรางไว ทําการคลิ๊ก ขวา (หรือกดปุม control คาง แลวคลิ๊กเมาส) เลือกที่ Warp เพื่อ ทําการยายจุด นะครับดังภาพ ประกอบ

STEP 5

STEP 6

ใหเราใชเครื่องมือ Move Tool คอยๆเลื่อนจุดที่อยูตรงมุมขึ้นมาดัง ภาพ เพื่อใหดูเหมือนมุมของภาพงอ ขึ้นมา ดังภาพประกอบ

แลวพบกับ Trick งายๆแบบนี้อีกใน เสร็จแลวใหเราใสเงาลงไปและ ตกแตงใหสวยงามก็เปนอันเสร็จแลว ฉบับหนาครับ งายใชไหมครับ ลองไปปรับใชกันดู

113


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

Adobe Illustrator CS2 สรางรูปกราฟคงายๆ สําหรับ Tip&Trick ในฉบับนี้ก็มีอะไรงายๆ ไมยุงยากมานําเสนออีกแลวครับ เพราะ เนื้อที่มันจํากัด 555 เอาละครับ มาเริ่มทํากันเลยดีกวา รับรองไมยุงยากแนนอนครับ กับ 6 ขั้นตอนเหมือนเดิม

STEP 1 ไปที่เครื่องมิือ Tool นะครับ แลว เลือก Star Tool แลวคลิ๊กที่กระดาษ 1 ครั้งเพื่อกําหนดคานะครับ กําหนดใหไดรูปตามตัวอยาง

114

STEP 2 เสร็จแลวใหไปที่เมนู Effect > Stylize > Round Corners.. เพื่อกําหนดคา นะครับ ที่นี้กําหนดคาใหเปน 1 ตามตัวอยาง

เมื่อไดมุมตามตองการแลว ใหเลือก วัตถุแลวไปที่เมนู Object > Expand Appearance เสร็จแลวจะ ไดภาพเหมือนตัวอยาง


STEP 3 ใหเราไปที่เมนู Object อีกที แลว เลือก Path > Offset Path.. กําหนด คาเปน -2 mm. เสร็จแลวคลิ๊ก ok

STEP 4 ใหเราทําการเลือกวัตถุที่อยูบนสุด แลวไปที่ Tool เลือก Knife Tool แลวทําการตัดใหเปนแนวโคงดังภาพ ประกอบ

STEP 5

STEP 6

แลวใหเราใสสีตามใจชอบ ในสวน ดานบนที่ตัดมาดังภาพ ใหเลือกที่ Transparency เลือกเปน Screen เพื่อใหเกิดเปนลักษณะแสงเงา ก็ ใกลจะเสร็จแลวครับอีกนิดเดียว

เราสามารถตกแตงเพิ่มเติมโดยใส คํา หรือขอความลงไปได เพื่อเนน งานของเราใหดูนาสนใจขึ้น

เอาไวฉบับหนาจะมี Tips งายๆมา ฝากกันอีกแนนอนครับ

115


Dine Out æ—π∏°“πμå ≈‘Ë¡°—ß«“áߧ≈

รานแสนแซบ

อาหารไทย-อีสาน รสแซบสมชื่อ MacStyle ฉบับนี้ ทีมงาน dineout พาไปทานอาหารไทย-อีสาน รสแซบกันบาง นะครับ พวกเราไดรับคําเชิญจากทางรานแสนแซบ แคชื่อก็อยากไปลองแลววาจะ แซบสมชื่อหรือเปลา..

∂àLens“¬¥âZUIKO «¬ DIGITAL OLYMPUS E-330 14-45 mm. f3.5-5.6

ÿ¥¬Õ¥°≈âÕߥ‘®‘μÕ≈√–¥—∫ DSLR  ”À√—∫·¡§¬Ÿ ‡´Õ√å¡◊ÕÕ“™’æ

116

Mac Compatible


รานแสนแซบอยูลาดพราว ซอย 18 ขับตรงเขาไปในซอยเรื่อยๆ เลี้ยวซายแยก 3 มีปายบอกชัดเจน แวบแรกที่ไป ถึงราน ก็ตองเดินชมรานใหทั่วๆ รานนี้แบงออกเปนสองโซน หองแอรเย็นๆ สําหรับคนขี้รอน และในสวนของ เอาทดอรโลงๆ โปรงสบาย วันนี้แสนแซบจัดเมนูอาหารใหเรา 4-5 อยาง แคเมนูแรกก็ทําพวกเราประทับใจแลว กับเมนู สมตําปลาดุกฟู แสนแซบเขามิกซสมตํา กับ ปลาดุกฟูไดอยางลงตัว เมนูที่สองเสิรฟตอทันที ไกยางเขาสวนกวาง ไมตองไปถึงขอนแกนแลวครับ ไกเนื้อแนนหมักเครื่องเทศอยางดี พรอมน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เปนอีกมิติของคําวา สมตํา-ไกยาง ที่พวกเราอยากชวนใหเพื่อนๆ มาลองกัน เมนูตอไป จิ้มจุมรวมมิตร น้ำซุปรอนๆ เนื้อสัตว และผักสดสะอาด นี่มันเมนูคลองคอชัดๆ ซักพักคุณกิ๊ฟเจาของราน คงเห็นพวกเราเหงื่อแตกพลัก เลยเสนอ smoothie bar เครื่องดื่มเย็นๆ และมีประโยชนตอรางกาย คุณกิ๊ฟ อธิบายใหเราฟงคราวๆ วาถาคุณเครียด ตองเจอ แอบเปล ตะไคร มะนาว และน้ำผึ้ง ปนผสมกัน หรือถามี ปญหาเรื่องความดัน ตองเจอสตอรเบอรี่ สม และแครอท แตถาอยากบํารุงสมองละก็ เสาวรส แครอท และสม อาหารรสแซบแบบนี้ พวกเราเลือก เครื่องดื่มชวยในการ คลายรอน และดับกระหาย นั่นคือ แตงโม สตรอเบอรี่ และมะนาว นํามาปนรวมกัน เพลินเลย... ใจคอแสนแซบคงอยากใหเราแซบสมชื่อราน ยกเมนูตม แซบเอ็นหมู กับ ไกทอดสมุนไพรมาใหพวกเราชิมกันตอ เออ.. เชื่อแลวครับวาแซบจริงสมชื่อ อาหารแนะนํา - สมตําปลาดุกฟู - ตําซั่ว - ปากเปดทอด - กุงแชนําปลา - ตมแซบเอ็นหมู - ยําเนื้อลาย - ไกยางเขาสวนกวาง

รานแสนแซบ san sab ลาดพราว 18 แยก 3 เปด 11.00 - 22.00 น. โทร 02-938-5949 อาหารไทย-อีสาน และอาหารตามสั่ง ราคากันเอง บริการจัดสง คิดคาสงตามระยะทาง ถายภาพโดย : ดนัยเทพ หาญอาจณรงคศรี

117


®–‡ªìπ„§√°Á·®â߇°‘¥∫πª° MacStyle ‰¥â «—ππ’È

®—¥„Àâ ”À√—∫ 100 §π·√°∑’Ë ¡—§√ ¡“™‘° MacStyle

√—∫ø√’! ‰ª‡≈¬ My Photo Book Diary ¢π“¥ Pocket ÿ¥‡∑à

∑’Ë¡’√Ÿª∑à“π‡ªìπ𓬷∫∫¢÷Èπª° MacStyle ©∫—∫Àπ÷Ë߇¥’¬«„π‚≈° Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‚∑√. 02-722-6889, 02-722-1677 www.macdd.com

สมัครสมาชิกรายป สมาชิก 12 เลม ราคา 1,027 บาท (รวม Vat 7% แลว) กติกาการนับสมาชิก จะนับเปน 12 ฉบับตั้งแตเลมที่เริ่มจัดสงไปตั้งแตเลมแรก แลวนับไป 11 เลม จะเทากับ 12 เลม(สมาชิกรายป)

บริษัท แมคดีดี จำกัด 888/7 หมูบานกลางเมือง ถ.ศรีนครินทร แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทร. 02-722-6889, 02-722-1677 แฟกซ 02-722-6880

กรุณาแฟกซหลักฐานใบโอนเงิน พรอมเอกสารสมัครนี้มาที่

แฟกซ 02-722-6880


Mac Style No.12 ประจำเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2551

Macstyle

(AC)

8

(AC)

0 8 0 3 2 0

80.00

MacStyle Style No.12 / ประจำเดือกุมภาพันธ-มีนาคม 2551

Macstyle012  

Magazine for Mac user in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you