Page 1

Mac Style No.08 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ - 25 มีนาคม 2550

Macstyle

(AC)

8

(AC)

0 7 0 3 1 9

80.00

MacStyle Style No.08 / ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ - 25 มีนาคม 2550


The new MacBook Pro. Seatbelts sold separately.

Premium Reseller


EDITOR’S NOTES

VOL.08 / FEBRUARY 2007

π‘‡∑»»“ μ√å°—∫·¡§ จริงๆ แลวเรียกกันวาแทบจะเปนสิ่งที่แยกกันไมออกและผูกติดกันเหนียวแนนมาอยางยาวนานแลว สําหรับคนทํางานสายอาชีพนิเทศศาสตร ไมวาจะเปนแขนงวารสารฯ วิทยุโทรทัศน โฆษณา และรวม ถึงแขนงที่ใชแมคกันอยางหนาตาขึ้นจากอดีตคือสายวิทยุโทรทัศน ไดพูดคุยกันก็ยิ่งไดลงลึกไปในรายละเอียดวาเวลานี้ทุกๆ สถาบันที่มีการเปดการเรียนการสอนดาน นิเทศศาสตรตางพากันตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีใหมๆ อนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่ตองเตรียมตัวรับการ แขงขันของตลาดการศึกษาที่นับวันจะมีคูแขงหลากหลายมากขึ้น แตละสถาบันก็มุงเนนไปที่การพัฒนา ดานเครื่องไมเครื่องมือใหทันสมัยและรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรดานนิเทศศาสตรใหไดหลากหลายยิ่ง ขึ้นไปอีก ไดยินอยางนี้ก็ดีใจ นับยอนไปเมื่อเราเปนนักศึกษาก็นึกขึ้นไดวาก็เพราะวาเรียนนิเทศฯ นี่แหละนะ ถึงไดรูจักกับแมค อดหวงอยางหนึ่งไมไดเมื่ออัตราเรงในการพัฒนาเครื่องมือคอนขางวิ่งไปขางหนาชนิดที่เรียกวาลงทุนกันเปนระดับสิบๆ ลาน ซึ่งทั้งหมดทั้งก็ตองบอกวาดีถานั่น คือการพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัยและทําใหนักศึกษาไดศึกษาเครื่องมือที่ทันสมัยทันตอเหตุการณมากขึ้น แตก็อดหวงไมไดวา...จริงๆ แลว เครื่องมือนั้นหาใชสิ่งสําคัญเลยถาเราไมไดพัฒนาบุคลากรไปพรอมๆ กันดวย เราควรจะตั้งคําถามจากสังคมหรือผูประกอบการดานนิเทศศาสตรวา วันนี้สถาบันที่เปนแหลงอุดมไปดวยนักศึกษานิเทศศาสตรที่กําลังจะถูกลําเลียงเขาสูตลาด สายอาชีพนั้นพรอมแคไหน และเมื่อถามถึงปลายเหตุตรงนี้ก็ตองทําใหเรายอนมองไปดูตนกําเนิดแหลงความรู พูดใหงายกวานั้น คือบรรดาครูอาจารยที่เปนตน กําเนิดและแหลงความรูดานนิเทศศาสตรนั่นเองครับ วันนี้เราพรอมจะโละขอมูลเกาๆ ที่สอนกันมาอยางตอเนื่องยาวนานทิ้งไป แลวอัพเดทตัวเองใหทันกับสมัย ทันกับเหตุการณที่ตลาดแรงงานดานนิเทศศาสตรตองการจริงๆ แลวหรือยัง ไมเลย ผมไมไดบอกใหอาจารยทุกทานตองวิ่งตามเทคโนโลยีใหทัน หากเพียงแตผมอยากใหคณาจารยสายนิเทศศาสตรจากที่เปนเสมือนหนึ่งตัวชี้วัดคุณภาพ ของนักศึกษา ที่จะออกไปสูโลกสังคมยุคใหมไดลองเปดใจรับขอมูลและแนวทางใหมๆ บาง ใหเปนที่คุนชินก็เพียงพอแลว ไมตองลงลึก ไมเอารายละเอียด แต ตองเปนความรูที่จะไกดใหนักศึกษาไดหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตัวเอง จะวาเปนพี่เลี้ยงนิเทศฯ ก็คงไมผิด หวังวาเสียงบนที่นําไปสูผลของกิจกรรมที่ทางเราจะไดจัดขึ้นในเร็วๆ นี้คงจะมีผลตอความเปลี่ยนแปลงในแวดวงสายอาชีพนักนิเทศศาสตรบางไมมากก็นอย ในฐานะศิษยคายนิเทศศาสตรคนหนึ่งวันนี้ขออนุญาตใชพื้นที่หนาบทบรรณาธิการไดเลาเรื่องราวของชาวนิเทศศาสตรใหเพื่อนๆ ไดรับรูกันดวยครับ ครั้งหนาจะ มีเรื่องของแมคในศาสตรสาขาวิชาอื่นมาเลาใหฟงกันตอไปครับ รักนิเทศศาสตรสุดหัวใจ iconmac ∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√

iconmac@macdd.com

∑’˪√÷°…“ : ª√‘«√√μ Õß»å»ÿ≈’, æ‘√ÿÃÀå¿—§ æ‘√‘¬–¿—°¥’°ÿ≈ ∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ

°Õß∫√√≥“∏‘°“√ : ®–‡¥Á¥ «√‚»¿‘… ∞å, ®√Ÿ≠ Õ‘∑∏‘«√√≥æß»å, ∏‡π» ÿ¥‰∑¬,  ÿ¿™—¬ ™—¬¡ß§≈, ∏’√¬ÿ∑∏ ¡ß§≈Õ—μμ– “√, æ—π∏°“πμå ≈‘Ë¡°—ß«“áߧ≈, ¡ß§≈ ºÕ∫π“ß ‡≈¢“°Õß∫√√≥“∏‘°“√ : ®‘¥“¿“ ‡°Áß«‘‡™’¬√‰™¬ »‘≈ª°√√¡ : ‡©≈‘¡æ≈ À¡“¬æ÷Ëß ΩÉ“¬‚¶…≥“°“√μ≈“¥ : π∑’∏√  —πª√–‡ √‘∞, »√“«ÿ∏ Õ¿‘√—μπ凮√‘≠°ÿ≈ æ‘¡æå∑’Ë : ∫√‘…—∑ 摶‡π» æ√‘Èπ∑åμ‘Èß ‡´Áπ‡μÕ√å ®”°—¥ ‚∑√.02-954-3971-5 ·¬° ’ : ∫√‘…—∑ ‰Œ‡√  ®”°—¥ ‚∑√.02-204-1959 ®—¥®”Àπà“¬ : ∫√‘…—∑ ‡«‘≈¥å ÕÕø ¥‘ ∑√‘∫‘«™—Ëπ ®”°—¥ ‚∑√.02-744-6856-7 ‡®â“¢Õß : ∫√‘…—∑ ·¡§¥’¥’ ®”°—¥ 888/7 À¡Ÿà∫â“π°≈“߇¡◊Õß ∂.»√’π§√‘π∑√å ·¢«ß «πÀ≈«ß ‡¢μ «πÀ≈«ß °√ÿ߇∑æœ 10250 ‚∑√. 02-722-6889, 02-722-6177 ·ø°´å 02-722-6880 Hotline 02-722-6889, 02-722-6177 Õ’‡¡≈å macstyle@macdd.com ‡«Á∫‰´μå www.macdd.com


Ta k e y o u r f a v o r i t e p h o t o t o c r e a t e y o u r a l b u m , f a s t a n d e a s y t o m a k e

Make your images

more than photo paper at

www.printcafe.co.th

14 Soi Metheenives, Sukhumvit 24, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0 2204 1959 e-mail : info@printcafe.co.th


CONTENTS

VOL.08 / FEBRUARY 2007

À≈—ß®“°∑’ˇªî¥μ—«Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√‰ª·≈â«„π‡¡◊Õ߉∑¬ Ì“À√—∫‡®â“ Windows Vista ∑’ˇªìπ‡ ¡◊ÕπμÌ“π“π·Ààß°“√√Õ§Õ¬Õ—πÕÕ°®– ¬“«π“πÕ¬Ÿà —°‡≈Á°πâÕ¬ ®π·≈â«®π√Õ¥‡®â“ Vista π—Èπ°Á ‰¥â§≈Õ¥ ÕÕ°¡“‰¥â‡√“‰¥â™◊Ëπ™¡¿“¬„μâ Interface ∑’ËÀ«◊ÕÀ«“·≈–¡’ ’ —π ©Ÿ¥©“¥μ“Õ¬à“ß∑’ˇ√“®–‰¥â‡ÀÁπ„π∫∑§«“¡π’È°—π

030

014 Mac News Update 024 ∂“¡¡“-μÕ∫‰ª

044 056

Product Review Gadget Mac / iPod

Apple Design Awards Õ’°Àπ÷Ëß√“ß«—≈∑’ˇªìπ°Ì“≈—ß„®¥’Ê Ì“À√—∫ºŸâæ—≤𓂪√·°√¡∫π·¡§ À≈“¬∑à“π∑’ˇæ‘Ë߇√‘Ë¡„™â·¡§Õ“® ß —¬«à“‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“Ê π—Èπ “¡“√∂√Õß√—∫°“√„™â ß“π„π‚ª√·°√¡Õ–‰√‰¥â∫“â ß ∑Ì“„ÀâÀ≈“¬μàÕÀ≈“¬∑à“π∑’§Ë ¥‘ ®–„™â·¡§‰¡à°≈Ⓡª≈’¬Ë π¡“„™â ‡æ√“– °≈—««à“‰¡à “¡“√∂√Õß√—∫°“√„™âß“π¢Õ߇√“‰¥âÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ´÷Ë߇æ◊ËÕ‡ªìπ°“√μÕ∫¢âÕ ß —¬ ‡À≈à“π——Èπ∑“ß·Õª‡ªî≈°Á ‰¥â®—¥ ß“π Apple Design Awards ¢÷Èπ¡“„π∑ÿ°Ê ªï ‡æ◊ËÕ·®° √“ß«—≈„Àâ°—∫ºŸâæ—≤𓂪√·°√¡¥â“πμà“ßÊ „π·μà≈– “¢“°“√∑Ì“ß“π ‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°“√∫Õ° ¢à“«„Àâ°—∫§π∑—Ë«‰ª‰¥â√—∫√Ÿâ«à“‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“π—Èπ√Õß√—∫°“√∑Ì“ß“π¥â“π‰Àπ‰¥â∫â“ß·≈–  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡‰¥â¡“°¡“¬¢π“¥‰Àπ

040

050 052 Switch to MAC

050 052

ª√‘μÕπߧå ∂«—≈¬å««‘ ≤ — π°ÿ≈ Õ—∞æ≈ »‘√‘¢®√°‘®

ª√‘μÕπߧå ∂«—≈¬å«‘«—≤π°ÿ≈


CONTENTS

VOL.08 / FEBRUARY 2007

Ambience Media ‡¡◊ËÕ ◊ËÕÕ¬Ÿà√Õ∫μ—«‡√“ เมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีโอกาสรูจักรุนพี่ ในแวดวง แมคดวยกันคนหนึ่ง คุณพิเชฐ หลักดี คนนี้ และประเด็นที่นาสนใจของคนๆ นี้สะดุดตอม อยากรูอยากเห็นผมขึ้นมาทันทีเมื่อทราบวา เขากํ า ลั ง ทํ า ธุ ร กิ จ สื่ อ แนวใหม ที่ เ รี ย กว า Ambience Media และดวยความอยากรู อยากเห็นจึงไดนัดแนะขอสัมภาษณถึงที่มาที่ ไปของแมคยูสเซอรกับอาชีพแนวใหมนี้ และ ทั น ที ที่ ไ ด นั ด สั ม ภาษณ เ ราก็ ไ ม รอช า ที่ จ ะนํ า เรื่ อ งราวเหล า นี้ ม าถ า ยทอดให ไ ด อ า นกั น ครับ

060

¡À“°“æ¬å·Ààß‚≈°ÀŸøíß

- Indesign - Illustrator - Photoshop

087

EDITORIAL Stuff

Earphone Emotion Saga

PAGE I 088

‘Ëß∑’˺¡°Ì“≈—ß®–∫Õ°μàÕ‰ªπ’È ®–™à«¬‡ªî¥‚≈°∑—»πå·≈–‡ªî¥ÀŸ‡ªî¥μ“ „Àâ°—∫‡À≈à“ Mac User ∑’Ë¡’ „®√—°„π‡ ’¬ß‡æ≈ß ·≈–ºŸâ∑’ˇªìπ‡®â“‡¢â“ ‡®â“¢Õ߇®â“‡§√◊ËÕß MP3 æ°æ“¬Õ¥Œ‘μ√–¥—∫‚≈°Õ¬à“ß iPOD ‰¥â ¬‘È¡¬‘π¥’∑’Ë®–‰¥â√—∫øí߇√◊ËÕß√“«„À¡àÊ ·≈–πà“ π„®‡°’ˬ«°—∫‚≈°¢Õß ‡ ’¬ß‡æ≈ߧ√—∫

PAGE I 090

Trouble Shooting BY : DARKDANTE

082 076 084

How to File Sharing

102

066 You Play 070 Mac Hardware 073 Mac Music 080 10 ¢—ÈπμÕπ„™â·¡§ 110 Dine Out 012 iDesign

§Õ≈—¡πå : iconmacûs Talk ‚¥¬ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ

§Õ≈—¡πå : ‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§ ‚¥¬ : ª√‘«√√μ Õߧå»ÿ≈’

PAGE I 092 §Õ≈—¡πå : About a Mac ‚¥¬ : ÿ¿™—¬ ™—¬¡ß§≈

PAGE I 096 §Õ≈—¡πå : CMS ‚¥¬ : «ß»°√ Õ“√¬«—≤πå

PAGE I 098

§Õ≈—¡πå : Talkative Design ‚¥¬ : «“√‘ ‚™§≈È”‡≈‘»


Delighting You Always

XEED SX6 ‚Œ¡¡—≈μ‘¡’‡¥’¬∑’Ë«à“°—π¥â«¬‡√◊ËÕß HD °—∫ ÿ¥¬Õ¥°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫ Mac

หลังจากที่ MacStyle ไดไปทดลองการทําโฮม เธียเตอรกับทางบริษัท อัศวโสภณ ในครั้งกอน หนาโนน (เลมที่ 2) ณ ศูนยของ BOSE พระราม 3 ถัดมาในครั้งกอนหนาในเลม 7 เราก็ยังไดโอกาสใหทางฮัศวโสภณเปดโชวรูม ณ สาขาสยามพารากอนใหไดเราได ใชพื้นที่ ในการ ทดสอบการทํางานระหวาง XEED SX6 กับ MacBook Pro ในครั้งกอน และในฉบับลาสุดนี้ เรื่องราวของ XEED SX6 กับ Mac ก็ยังคง ไดรับการตอนรับที่ดีจากโชวของ BOSE ภายใต การบริหารงานของบริษัท อัศวโสภณ อีก ครั้งหนึ่ง ก็ตองขอขอบคุณสําหรับการเอื้อเฟอ สถานที่มา ณ ที่นี่ดวยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากครั้งแรกที่ทาง MacStyle ไดทดลอง การทําโฮมเธียเตอรไปครั้งกอน เมื่อแรกเริ่มที่ Mac mini อุปกรณที่ทาง Apple ไดหมายมั่น ปนมือใหถูกสงมาอยู ในตลาดของกลุมบันเทิง อยางเต็มรูปแบบไมวาจะเปนการใสฟเจอร Front Row

เขาไปพวงกับการแถมรีโมทที่ที่ถูกดีไซนมาเพื่อให ตอบสนองการทํางานที่ครบถวนพวกฟงกชั่น ของปุมเพียงไมกี่ปุมตามสไตลการใชงานของ iPod นั่นเอง «—μ∂ÿª√– ߧå„π°“√∑¥ Õ∫®—¥∑Ì“‚Œ¡‡∏’¬‡μÕ√å„π§√—Èß°àÕπ ¢Õß MacStyle π—Èπ°Áπà“®–∑Ì“„Àâ∑à“πºŸâÕà“π‰¥â∑√“∫∂÷ß °√–∫«π°“√·≈–‡∑§π‘§√«¡∑—ÈßÕÿª°√≥å∑’ˮ̓‡ªìπμà“ßÊ ¡“°¡“¬‰¥âÕ¬à“ߧ√∫∂â«π‰ª·≈â« ·μà„π§√—Èßπ—Èπ‡√“‡πâπ¬âÌ“ ·≈–Õâ“ßՑߺ≈∑¥ Õ∫‰ª∑’Ë°“√· ¥ßº≈¢Õ߇ ’¬ß‡æ’¬ß‡∑à“π—Èπ ´÷Ëßπ—Ëπ°Áπà“®–∑Ì“„Àâ°“√‡π√¡‘μ‚Œ¡‡∏’¬‡μÕ√å„Àâ§√∫∂â«ππ—Èπ°Á ¬—ß®–‡ªìπ°“√‡´Á∑Õ—æ∑’ˉ¡à ¡∫Ÿ√≥å·πàπÕπÀ“°®–‰¡à¡’°“√查 ∂÷߇√◊ËÕß√–∫∫¢Õß°“√· ¥ßº≈¢Õß¿“æ∑’˪√“°ØÕ¬Ÿà∫π ®Õ¿“æπ—Èπ¥â«¬


¡“«—ππ’È∑“ß MacStyle ‰¥â∂◊Õ‚Õ°“ À¬‘∫¬◊¡‡§√◊ËÕß©“¬‚ª√‡®Á§‡μÕ√å„π√–¥—∫∑’Ë ‡√’¬°«à“√ÿàπ∑’Ë∑äÕª ÿ¥¢Õß∑“ß Canon ¡“‡ªìπ∂à“¬∑Õ¥Õ√√∂√ ∑“ß¿“æ„Àâ æ«°‡√“‰¥â‡ÀÁπ°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–∂◊Õ‡ªìπμÕπ®∫Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å „π°“√‡´Á∑Õ—æ °“√∑Ì“‚Œ¡‡∏’¬‡μÕ√å∑’Ë®∫‰¥â∑—Èß¿“殓°‚ª√‡®Á§‡μÕ√å XEED „π√ÿàπ∑’Ë¡’™◊ËÕ‡√’¬° «à“SX6 π—Ëπ‡Õß

Home Theater-HD How to by XEED SX6 Ì“À√—∫¢âÕ°Ì“Àπ¥·≈–·π«∑“ß„π°“√√—∫™¡‰ø≈å „π°“√∑’Ë®–‡π√¡‘μ°“√√—∫ ™¡Àπ—ß¿“æ„π∫â“π¢Õߧÿ≥„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ√–¥—∫ HD π—Èπ‡√“°Á¡’«‘∏’°“√·∫∫ ‰¡à¬ÿà߬“°¡“·π–πÌ“°—π§√—∫

‡μ√’¬¡Õÿª°√≥凧√◊ËÕß¡◊Õ·≈–¢âÕ°Ì“Àπ¥μà“ß„Àâæ√âÕ¡

À≈—ß®“°‰¥âμ°≈ߪ≈ß„®‡√’¬∫√âÕ¬·≈â««à“‡√“®–∑Ì“°“√∑¥ Õ∫§ÿ≥¿“æ„π‡™‘ß °“√· ¥ßº≈‡ªìπÕ—π¥—∫Àπ’Ëß Ì“À√—∫°“√∑¥ Õ∫„π§√—Èßπ’È ‡√“®÷ß¡Õ߉ª∑’Ë°“√ ‡≈◊Õ°Õÿª°√≥å°“√· ¥ß¿“殓°‚ª√‡®Á§‡μÕ√凪ìπÀ≈—° ‡√“‡≈◊Õ° XEED SX6 ®“°∑“ß Canon ‡ªìπμ—«™Ÿ‚√ߥâ“π¿“æ∑—ÈßÀ¡¥√à«¡°—∫™ÿ¥ÕÌ“π«¬§«“¡∫—π‡∑‘ß ·∫∫¥‘®‘μÕ≈¥â«¬ Mac mini + Front ROW + Apple Remote ∑Ì“‰¡μâÕß XEED SX6 ·≈– Mac mini + Front Row

¢¬“¬§«“¡°—π°àÕπ«à“„π§√—Èß∑’Ë·≈⫇√“‡≈◊Õ°®—∫§Ÿà Mac mini °—∫™ÿ¥‚Œ¡ ‡∏’¬‡μÕ√å√πÿà §ÿ≥¿“æ√–¥—∫‚≈°Õ¬à“ß Bose ·≈–¡“§√—ßÈ π’‡È √“¡ÕßÀ“‚ª√‡®Á§‡μÕ√å √ÿàπ‰Œ-‡Õπ —°‡§√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’Ë®–‡Õ“‰«â√Õß√—∫‰ø≈å∑—Èß DVD ·≈–‰ø≈å HD ∑—Èßπ’È¢âÕ °Ì“Àπ¥¢Õ߇√“ Ì“À√—∫°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫ Mac mini ∑’Ë®–„À⿓扥⥒∑’Ë ÿ¥π—Èπ μâÕ߇™◊ËÕ¡μàÕºà“πæÕ√åμ DVI ‡∑à“π—Èπ Õ’°∑—Èߧ«“¡≈–‡Õ’¬¥∑’ˇ√“μâÕß°“√ Ì“À√—∫ °“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫ Mac mini ®–Õ¬Ÿà∑’Ë 1400 x 1050 Pixel ·≈–‡√“Õ¬“° ∑¥ Õ∫§ÿ≥ ¡∫—μ‘°“√‡≈àπ‰ø≈å HD ∑’˧«“¡≈–‡Õ’¬¥ 1080i ∑—Èß∑’ˇ≈àπºà“π Mac mini ·≈–º≈®“°°“√· ¥ß∑’Ë®–‰ªμ°Õ¬Ÿà∫π‚ª√‡®Á§‡μÕ√å¢Õß XEED SX6 ¬âÌ“°—π‰«âπ‘¥Àπ÷Ëß«à“„π∑âÕßμ≈“¥¢≥–π’Ȭ—߉¡à¡’ ‚ª√‡®Á§‡μÕ√å√–¥—∫ Ÿß√ÿàπ„¥ ÕÕ°¡“¬◊π¬—π«à“ “¡“√∂· ¥ßº≈‰ø≈å HD ∑’˧«“¡≈–‡Õ’¬¥ Ÿß∂÷ß 1080i ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§Ì“¬◊π¬—π«à“ SX6 π—Èπ√Õß√—∫ HD ‰ø≈å¢π“¥π’ȇ√“°Á‡≈¬μâÕß¢Õ ∑¥ Õ∫°—πÀπàÕ¬

§Õ¡æ‘«‡μÕ√å∑’Ë „™â Mac mini ·≈– Remote Front Row

‡√“‡≈◊Õ°„™â Mac mini „π °“√‡ªì π μ— « ‡≈à π ‰ø≈å HD ‡æ√“–®√‘ßÊ ·≈⫇√“À«—ß«à“ Mac mini ®–‡ªì πμ— « ‡°Á ∫ ‰ø≈å¢Õß DVD À√◊Õ‰ø≈å HD ∑’ˇ√“‡≈◊Õ°‚À≈¥®“°‡«Á∫‰´μå ‚¥¬μ√߉¥â ‡ ≈¬ ¥— ß π—È π À“° §ÿ≥®–‡≈àπ source æ«°π’È®“°‡§√◊ËÕ߇≈àπ DVD ∑—Ë«‰ª°Á‰¥â·μà§ÿ≥¿“æ∑’˧ÿ≥‰¥â°Á®– ‰¡à‡¢â“¢—Èπ HD ‡æ√“–¡—π®–‰¥â‡æ’¬ß·§à‰ø≈å DVD ‡∑à“π—Èπ‡Õß ·≈–∑’Ë Ì“§—≠§ÿ≥Õ“® ®–μâÕߪ«¥À—«°—∫°“√À“‡π◊ÈÕ∑’ˇ°Á∫·ºàπμà“ßÊ ‡À≈à“π—Èπ„À⇢â“∑’ˇ¢â“∑“ߥ⫬  —≥≠“π‡ ’¬ßºà“π POS-Link

®√‘ ß Ê ·≈â « §ÿ ≥ ®–„™â “¬πÌ “ ‡ ’¬ßÕÕ°‰ª¬—ß¿“§¢¬“¬·∫∫ ∏√√¡¥“Ê ∑’Ë«“ߢ“¬°—π∑—Ë«Ê ‰ª°Á‰¥âÕ¬Ÿà§√—∫ ·μà∂â“®–„À⥒°Á §ßμâÕ߇ªì𠓬 POS-Link ´÷Ëß ®–„Àâ ‡  ’ ¬ ß·∫∫ 5.1 ·∑â Ê ®“°‰ø≈å HD ∑’§Ë ≥ÿ ®–‡≈àππ–§√—∫

XEED SX6 ‚ª√‡®Á§‡μÕ√å§ÿ≥¿“æ√–¥—∫ HD

‘Ëß Ì“§—≠∑’Ë ÿ¥ Ì“À√—∫‚ª√‡®Á§ ‡μÕ√å π’È °Á § ßÀπ’ ‰ ¡à æâ π „π à « π °“√· ¥ßº≈À√◊ Õ ®Õ¿“æ π—Ë π ‡Õß ´÷Ë ß „π∑’Ë π’È ‡ √“‡≈◊ Õ ° XEED SX6 ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ‚ª√‡®Á§ ‡μÕ√å √ÿà π  Ÿ ß ∑’Ë  ÿ ¥  Ì “ À√— ∫ ‰≈πå ‚ª√‡®Á§‡μÕ√å¢Õß Canon °—π ‡≈¬∑’‡¥’¬« ·≈–∑’Ë Ì“§—≠¡—π¬—ß√Õß√—∫‰ø≈å HD ∑’Ë¢π“¥ 1080i ‰¥â¥â«¬´÷Ëß°Á∂◊Õ«à“‡ªì𠂪√‡®Á§‡μÕ√å§à“¬‡¥’¬«„π∑âÕßμ≈“¥√–¥—∫‰Œ-‡Õπ ∑’ˇ√“‡≈◊Õ°À“‰¥â„π¢≥–π’È

‡Õ“À≈–§√—∫À≈—ß®“°∑’ˇ√‘Ë¡μâπ‡´Á∑Õ—æ∑ÿ°Ê Õ¬à“ß„À⇢â“∑’ˇ¢â“∑“ß´÷Ëß®√‘ßÊ ·≈â«°Á ‰¡à¡’Õ–‰√¡“°§√—∫ ‡æ’¬ß·μàπÌ“ “¬ DVI μàÕ‡™◊ËÕ¡μ√߇¢â“‰ª∑’Ë XEED SX6 ·≈â«πÌ“  “¬ —≠≠“π‡ ’¬ß POS-Link ‡¢â“‰ªμàÕμ√ß∑’Ë¿“§¢¬“¬‡ ’¬ß ·≈â«°Á‡ªî¥‡§√◊ËÕß Mac mini ‡ªìπ≈Ì“¥—∫ ÿ¥∑⓬ „π à«π —≠≠“≥¿“æπ—Èπ‡√“μàÕμ√ßÊ °—∫ Mac mini ‡¢â“‰ª‰¥â∑—π∑’

®—∫§Ÿà≈ßμ—«°Á‡√‘Ë¡‡´Á∑՗槫“¡æ√âÕ¡°—π‡≈¬§√—∫

À≈—ß®“°∑’Ë≈߇լ°—∫ XEED SX6 ·≈ Mac mini ∑’Ë¡’ Front Row ¡“„Àâ„πμ—« Õ¬Ÿà·≈â«π—Èπ ‡√“°Á ‰¡à√Õ™â“∑’Ë®–®—¥Õÿª°√≥åμà“ßʇ¢â“‰«â¥â«¬°—π„À⇢â“∑’ˇ¢â“∑“ß

∑—Èßπ’ÈμÕπ∑’ËÀπâ“®Õ¢Õß‚ª√‡®Á§‡μÕ√åμ‘¥π—Èπ§ÿ≥·∑∫®–‰¡àμâÕ߇´Á∑Õ—æÕ–‰√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‡≈¬ ‡æ√“–«à“ XEED SX6 ‡≈◊Õ°¢π“¥Àπâ“®Õ∑’ËæÕ¥’„Àâ°—∫ Mac minin Õ¬Ÿà·≈â« §ÿ≥‡æ’¬ß·§àª√—∫™à«ßÀ“°√–À«à“ßÀπâ“®Õ°—∫‚ª√‡®Á§‡μÕ√å „ÀâÕ¬Ÿà√–¥—∫∑’ˇ撬ßæÕ°—∫ §«“¡°«â“ߢÕ߮տ“æ‡∑à“π—Èπ‡Õß


Delighting You Always

‚¥¬‡√‘Ë¡®“°°“√®—¥Õߧåª√–°Õ∫¢Õ߇§√◊ËÕ߉¡â‡§√◊ËÕß¡◊Õ„ÀâÕ¬Ÿà „π∑’Ë∑“ß∑’ˇÀ¡“– ¡ ®—¥¢π“¥°“√· ¥ßº≈¿“æ∑’˪√“°Ø∫πÀπâ“®Õ„ÀâæÕ¥’ ∑—Èßπ’ȇ√“‡º◊ËÕ°“√‰«â „Àâ‡≈àπ ¿“æ·∫∫ Wide screen ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫‰ø≈å HD ¥â«¬¥—ßπ—Èπ√–¥—∫¢Õß‚ª√‡®Á§‡μÕ√å ®÷ßμâÕß∂Õ¬Àà“ßÕÕ°¡“‡æ◊ËÕ„Àâ· ¥ßº≈‰¥â§àÕπ¢â“ߥ’∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬‡√“∂àÕ¬ÕÕ°®“°®Õ∑’Ë ª√–¡“≥ 2 ‡¡μ√°«à“Ê À≈—ß®“°ª√—∫¡ÿ¡„π°“√√—∫™¡¿“æÕ¬Ÿà —°§√ŸàÀπ÷Ëß°Á‰¥â¢π“¥ §«“¡°«â“ß∑’ËæÕ¥’°—∫°“√√—∫™¡

‚©¡Àπâ“¢Õß Front Row ¢π“¥¬—°…å‡μÁ¡μ“‡μÁ¡Õ“√¡≥å°—∫ XEED SX6

‰ª™—Ë«¢≥–‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–¡—π°‘𧫓¡°«â“ß„π·π«πÕπ°«à“ 2 ‡¡μ√ ‡√’¬°«à“ ¿“æ∑’ˇÀÁππ—Èπ®ÿ„®‡μÁ¡Õ“√¡≥奒®√‘ßÊ ∑ÿ°Ê §√—Èß∑’ˇ√“¢¬—∫ Front Row °Á®–¡’¿“æ· ¥ß‡ªìπ·Õ¡π‘‡¡™—Ëπæ√‘È«μ—«„À≠à ª√–°Õ∫°—∫‡ ’¬ß‡´Õ√å√“«¥å¢Õ߇§√◊ËÕ߇ ’¬ß Bose ∑’Ë¢—∫‡ ’¬ß‡Õø‡øì§μå∑’ˇªìπ√–∫∫ √Õ∫∑‘»∑“ߥ⫬¬‘Ëß®–∑Ì“„À≥âÕ“√¡≥å√à«¡¥’®√‘ßÊ ‡≈¬∑’‡¥’¬«

‡¡◊ÕË ‡¥‘π‡§√◊ÕË ß∑’Ë XEED SX6 °Áπ∫— ∂Õ¬À≈—߉¥â‡≈¬§√—∫‰¡à‡°‘π 5 «‘π“∑’°æÁ √âÕ¡®–∑Ì“°“√‰¥â‡≈¬

À≈—ß®“°„Àâ XEED SX6 ‰¥â∑Ì“§«“¡√Ÿâ®—°°—∫ Mac mini §√Ÿà‡¥’¬« °Áª√“°Ø¿“æ Finder ¢Õß Mac OSX ª√“°ØÕ¬Ÿà∑’ËÀπ⓮ե⫬§«“¡≈–‡Õ’¬¥æÕ¥’°√Õ∫∑’ˇ√“‡≈Áß ‰«â·μà·√°·≈â« „πÀâÕ߇√“°ÁÀ√’ˉø≈ß∑ÿ°¥«ß‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫°“√· ¥ßº≈∑—Ë«‰ª°àÕπ∑’ˇ√“ ®–‡√‘Ë¡μâπ‡√’¬° Front Row ÕÕ°¡“‡æ◊ËÕ∑—°∑“¬Àπâ“®Õ „π¢—ÈπμÕπ°“√‡√’¬°‡´Á∑Õ—æ·∫∫Õ—μ‚π¡—μ‘π’ȇ√“ “¡“√∂ª√—∫°“√· ¥ßº≈∑’Ëμ—«‚ª√ ‡®Á§‡μÕ√å ‰¥âÕ’°«à“‡√“μâÕß°“√· ¥ßº≈¿“æ„π·∫∫„¥‚¥¬∑’ˇ√“‰¥â∑¥ Õ∫π—Èπ¡’∑—Èß  ‘Èπ 3 ·∫∫§◊Õ Full screen, Auto, Wide screen, True size ®“°‡∑à“∑’ˇ√“‰¥â ∑¥ Õ∫°“√‡≈◊Õ° Screen „π‚À¡¥μà“ßÊ °Á‰¥âº≈ √ÿªº≈°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫ Mac mini «à“‡√“μâÕ߇¢â“¡“ª√—∫„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ Source ¢Õ߉ø≈å∑’ˇ√“®–‡≈àπºà“π XEED SX6 μ—«π’È¥—ßπ’È«à“∂Ⓡªìπ·ºàπ DVD ∏√√¡¥“„Àâ‡≈◊Õ°‡ªìπÀ¡«¥ Full screen À√◊Õ Auto ®–‰¥âº≈‡À¡◊Õπ°—π§◊Õ¡’μ—« SX6 ®–®—¥¡ÿ¡·≈–¢π“¥À—«∑⓬„ÀâæÕ¥’°—∫ ®Õ‡ÕßÕ—μ‚π¡—μ‘ À√◊Õ∂Ⓡ√“‡≈◊Õ°‡ªìπ Wide screen π—Èπ‰ø≈å∑’ˇ√“‡≈àπ®–‡ªìπ‰ø≈å HD ¢π“¥ 1080i ®–‰¥â¿“æÕ—μ√“ à«π®√‘ßÊ ·≈–‡ªìπ°“√√—∫™¡·∫∫ Wide screen ∑’Ëμ—« SX6 · ¥ßÕ—μ√“ à«π¢π“¥ 16 : 9 ´÷Ëß°Á®–‡ªìπ¢π“¥∑’Ë à«π∫π·≈– ≈à“ߢÕ߮ծ–¡’ à«π‡À≈◊Õ‡≈Á°πâÕ¬ ª√“°Ø‚©¡ Front Row ¢π“¥¬—°…宓°°“√©“¬¢Õß SX6

À≈“¬Ê ∑à“π§ß∑Ì“‡§¬‰¥â‡ÀÁπ¿“æ Front Row „π®Õ LCD À√◊Õ®Õæ≈“ ¡à“¡“ ∫â“ß·≈â«·≈–∑’Ë√â“π Apple Shop „π‡¡◊Õ߉∑¬°Á‡Õ“¡“‚™«å°—πÀπâ“√â“π°—πÕ¬à“ß·æ√à À≈“¬ ·μà«—ππ’È¿“æ Front Row ¢π“¥„À≠à‡¢◊ËÕß∑’˪√“°ØÕ¬ŸàμàÕÀπⓇ√“∑Ì“‡Õ“Õ÷Èß

‡¢â“ Ÿà‡¡πŸ°“√√—∫™¡¿“æÕ¬à“‡μÁ¡μ“‡μÁ¡Õ“√¡≥å¥â«¬Õ—μ√“§«“¡§¡™—¥ Ÿß∂÷ß 1000 : 1

‰¥â „™â®√‘ßÊ°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ LCOS ·≈–°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ‚À¡¥„Àâ¬◊¥À¬ÿàπ·≈– ≈ßμ—«°—∫‰ø≈å HD

°àÕπ∑’ˇ√“®–‡¢â“ Ÿà°“√√—∫™¡¿“æ¬πμ√åÕ¬à“ß®√‘ß®—ߥ⫬‰ø≈åÀπ—ß„πøÕ√å·¡Áμ HD ∑’Ë ‡√“¥“«πå ‚À≈¥μ—«Õ¬à“ß®“°‡«Á∫‰´μå¢Õß www.apple.com ‚¥¬μ√ßπ—Èπ‡√“°Á≈Õß ª√—∫‚À¡¥°“√√—∫™¡∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–∑¥ Õ∫¥Ÿ™à«ß√Õ¬μàÕ¢Õß°“√‰≈à‡©¥ ’∑’Ëμà“ß°—π «à“¡’°“√º‘¥‡æ’ȬπÀ√◊Õ¡’°“√· ¥ß‡ªìπμ“√“ß ’¥Ì“Ê ‡À¡◊Õπ‚ª√‡®Á§‡μÕ√å∑—Ë«Ê ‰ª À√◊Õ‰¡à°Á ‰¡àª√“°ØÕ“°“√º‘¥‡æ’Ȭπ„¥Ê Õ¬Ÿà·≈â« À≈—ß®“°π—Èπ‡√“°Á¢¬—∫‚À¡¥¿“æ ¥â«¬§Ì“ —Ëß Image adjustment „ÀâÕ¬Ÿà∑’Ë ‚À¡¥ Movie&Photo ‡ ’¬°àÕπ ®√‘ßÊ μ√ßπ’È°ÁÕ¬Ÿà∑’Ë∑à“πºŸâÕà“π®–™Õ∫‚∑π¿“æ¢Õß‚À¡¥„¥°Á ‰¥âπ–§√—∫ ‰¡à∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√ ∫—ߧ—∫°—πÕ¬Ÿà·≈â«·μà∑“ß∑’¡ß“π∂◊Õ«à“„π‡¡◊ËÕ®–√—∫™¡„Àâ ‰¥â‡μÁ¡Õ√√∂√ ¢Õß°“√™¡ Àπ—ß®√‘ßÊ°Áπà®–‡≈◊Õ°‡ªìπ‚À¡¥ Movie&Photo ´÷Ë߇√“∑¥≈Õߪ√—∫‡ª≈’ˬπ‰ª∑’Ë≈– ‚À¡¥·≈â«°Áæ∫«à“„π‚À¡¥π’È®–„ÀâÕ—μ√“· ß·≈–§«“¡§¡™—¥°—∫‰ø≈å HD ‰¥â¡“° °«à“‚À¡¥Õ◊ËπÊ §√—∫  Ì“À√—∫°“√‡≈◊Õ°√—∫™¡‰ø≈å HD π—Èπ XEED SX6 ¡’øíß°å™—Ëπ„π°“√√Õß√—∫°“√· ¥ß º≈·∫∫ Wide screen Õ¬Ÿà·≈⫧√—∫ ¥—ßπ—Èπ¿“æ∑’Ë ‰¥â∫π®Õ®÷߉¡à¡’°“√∫’∫¥â“π


Home Theater-HD How to by XEED SX6

ª√—∫‚À¡¥¿“æ„ÀâÕ¬Ÿà „π‚À¡¥ Movie&Photo

√—∫™¡¿“æ Wide screen ·∑âÊ °—π‡μÁ¡Ê °—∫ SX6

´â“¬-¢«“ À√◊Õ¡’æ◊Èπ∑’ˇÀ≈◊Õ¥â“π∫π-≈à“ßÀ√◊Õ∑’ˇ√“‡√’¬°«à“ Black Bars ¡“∑Ì“„Àâ ‰¡à ∫“¬μ“ Õ’°∑—ÈßÀ“°‡√“ —߇°μ¥Ÿ™à«¬√Õ¬μàÕ¢Õß ’√–À«à“ß Pixel ∑’ˇªìπ®ÿ¥  ’¥Ì“‡≈Á°Ê π—ÈπÀ“¬‰ªÕ¬à“ß·π∫‡π’¬π§√—∫

Õ¬à “ ≈◊ ¡ π–§√— ∫ Ì “ À√— ∫ °“√ ‡ª≈’Ë ¬ π‚À¡¥¿“æ ‚¥¬„™â √’ ‚¡∑®“° XEED SX6 ∑’Ë¡’¡“ „Àâ °— ∫ ‡§√◊Ë Õ ßÕ¬Ÿà · ≈â « π—Ë π À≈– °¥μ√ߪÿÉ ¡ Menu ·≈â « °Á ‡¢â “ ‰ªμ“¡À— « ¢â Õ Menu / Image adjusment /

Image mode / Movie&Photo °“√‡≈◊Õ°¢π“¥¿“æª√—∫„À⇪ìπ True size

∫∑ √ÿª§«“¡§ÿâ¡§à“ Ì“À√—∫§«“¡∫—π‡∑‘ß√–¥—∫‰Œ-‡Õπ „π∫â“π¢Õß §ÿ≥‡Õß

À“°§ÿ≥ºŸâÕà“π°Ì“≈—߇≈ÁßÊ Õ¬“° √â“ߧ«“¡∫—π‡∑‘߉Œ-‡Õπ·≈–·Õ∫‰Œ-‡∑§¥â«¬ ·≈â« °“√√—∫™¡‡π◊ÈÕÀ“·≈–§ÿ≥¿“æß“π„π√–¥—∫ HD ºà“π XEED SX6 μ—«π’È ¬àÕ¡‡ªìπ∑“߇≈◊Õ°Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß„π°“√πÌ“‡ πÕ°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫‚Œ¡‡´Áπ‡μÕ√åÕ¬à“ß Mac mini Õ¬Ÿà·≈⫉¡à«à“®–¥â«¬§«“¡≈–‡Õ’¬¥ Ÿß·≈–°“√√Õß√—∫‰ø≈å HD ‰¥â ‚¥¬μ√ß·∫∫π’È °Á¬àÕ¡μâÕß∑Ì“„Àâ XEED SX6 π—Èπ‡ªìπ∑“߇≈◊Õ°„π°“√∑’˧ÿ≥®– ‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫ Mac mini ‰¥âÕ¬à“ߥ’Õ¬Ÿà·≈â«  àß∑⓬°—π𑥇¥’¬««à“ Ram  Ì“À√—∫‡§√◊ËÕß Mac mini ∑’Ë®–„™âß“π„π°“√√—∫ ™¡‰ø≈å HD ∑’Ë√“∫√◊Ëππ—ÈπμâÕßÕ“»—¬¢π“¥ 1 GB ®÷ß®–‡ªì𠇪§∑’Ë√—∫™¡‰¥â √“∫√◊Ëπ ®–«à“‰ª Ram „π∑âÕßμ≈“¥‡¥’ά«π’È°Á√“§“‰¡à‰¥â·æßÕ–‰√¡“°¡“¬π—° ¥—ßπ—Èπ°“√∑’Ë®–À¬‘∫À“ Ram 1 GB ¡“‰«â§∫À“°—∫ Mac mini ®÷߇ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë ∑à“π®–≈ß∑ÿπ‰¥â¥â«¬ß∫‡æ’¬ß 3-4 æ—π∫“∑‡∑à“π—Èπ‡Õß CANON XEED SX6 - Features 1. ‡ªìπ‡§√◊ËÕß‚ª√‡®Á§‡μÕ√å©“¬ —≠≠“≥¿“殓°§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ·∫∫ Reflective LCD Panel ¢π“¥ 0.7 π‘È« 2. „À⧫“¡ «à“ß∂÷ß 3500 LUMENS 3.  “¡“√∂©“¬‰¥â§«“¡≈–‡Õ’¬¥∑’Ë 1400 x 1050 (SXGA+) 4. ¡’‡≈π å¢π“¥ f22.0-37.0 ¡¡., F1.85-2.5 ¡¡. 1.7 x (Power Zoom) 5. Õ—μ√“§«“¡§¡™—¥ 1000:1 6.  “¡“√∂©“¬¿“扥âμ—Èß·μà¢π“¥ 40-300 π‘È« 7. „™â°∫— ‡§√◊ÕË ß Mac ‰¥âÕ¬à“߉¡à¡ª’ ≠ í À“‡æ√“–‡ªìπ —≠≠“≥¥‘®μ‘ Õ≈∑—ßÈ √–∫∫ 8. ¡’√–∫∫ auto setup  “¡“√∂ ‡´Á∑√–∫∫„Àâæ√âÕ¡„™âß“π„π 4 «‘π“∑’ 9. ≈Ì“‚æß¢π“¥ 1 watt mono ·≈–À≈Õ¥™π‘¥ NSH ¢π“¥ 270 Watt 10.  “¡“√∂μàÕæà«ß —≠≠“≥‰¥âÀ≈“¬·∫∫¥—ßπ’È S-Video,RCA Compostive Video, DVI, RGB IN, Component IN, Monitor Output, Service Port, USB Port, mini-jack 11.  “¡“√∂√Õß√—∫ —≠≠“≥§«“¡∂’Ë H-Sync:15-100KHz, V-Sync:50-100 Hz, Dot Clock:170 Mhz 12.  “¡“√∂ª√—∫ Keystone ‰¥â∑ß—È ·π«μ—ßÈ ·≈–·π«πÕπ +/-20 Õß»“ (Auto Keystone „π·π«μ—Èß) 13. ¡’ remote ∑’Ë “¡“√∂§«∫‰¥â „π∑ÿ°øíß°å™—Ëπ ·≈–¡’ spot light „πμ—« 14. πÈ”Àπ—° 4.7 °‘‚≈°√—¡ 15. √—∫ª√–°—π 2 ªï À≈Õ¥¿“æ 1 ªï À√◊Õ 1000 ™¡.

‡≈◊Õ°¢π“¥„π°“√√—∫™¡¿“æ ∑’ˮՂª√‡®Á§‡μÕ√å„À⇪ìπ True size ∑—Èßπ’È∑’ˇ√“·π–πÌ“„Àâμ—È߉«â ∑’Ë §à “ π’È ‡ æ√“–∫“ߧ√—È ß °“√√— ∫ ™¡ Source Àπ—ß∑’ˇªìπ HD π—Èπ°Á¡’¢π“¥Õ—μ√“ à«π„π°“√ · ¥ßº≈Àπâ “ ®Õ∑’Ë ‰ ¡à ‡ ∑à “ °— π ·≈–∂â“À“°«à“∫“ߧ√—Èߧÿ≥ ≈—∫‰ª™¡Àπ—ß®“° DVD °Á®–‰¥â‰¡àμâÕß¡“‡ ’¬‡«≈“ª√—∫ Àπâ“®Õ‰ª¡“„À⇠’¬‡«≈“ ·≈–°“√μ—Èß True size π’È®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥‰¡àμâÕ߇ ’¬æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë ‡ªìπ Black Bars ¥âπ∫π·≈–≈à“ß„π°“√√—∫™¡„À⇠’¬Õ√√∂√ ¥â«¬Õ’°∑“ßÀπ÷Ëߧ√—∫  à«π«‘∏’°“√ª√—∫§◊Õ Display setting / Acpect / True size ª√—∫√“¬≈–‡Õ’¬¥· ¥ßÕ’°‡≈Á°πâÕ¬μ“¡„®™Õ∫

„π à « π¢Õß Image adjusment π—Èπ§ÿ≥ “¡“∂∑’Ë ®–‡æ‘Ë ¡ ™à « ß°“√ª√— ∫ ª√— ∫ „π ‡√◊Ë Õ ß§à “ Brightness / Contrast / Sharpness ‡Õß ‰¥âÕ’°¥â«¬ ∑—Èßπ’ÈÕ—μ√“ à«π„π °“√ª√—∫§à“μà“ßÊ æ«°π’È®– ‰¡à¡’§à“쓬엫·μà®–‰ªÕ‘ß°—∫ ¿“«–ÀâÕß„π°“√√—∫™¡¿“æ„π¢≥–π—ÈπÊ «à“‡ªìπ Õ¬à“߉√¥â«¬  √ÿª àß∑⓬

®“°∑’Ë∑“ß MacStyle ‰¥â∑¥≈Õß®—¥™ÿ¥ Home Theater-HD ¥â«¬ XEED SX6 „π §√—Èßπ’Èπ—Èπ‡√“°Á„¥âº≈ √ÿªÕÕ°¡“‡ªìπ∑’˧àÕπ¢â“ß®–æÕ„®‡ªìπÕ¬à“߬‘ËßÕ¬Ÿà·≈â« ‰¡à«à“®– ‡ªìπ‡√◊ËÕß°“√‰≈à√–¥—∫‡¡Á¥ ’¢Õß¿“æ‡√’¬∫π‘Ëß·≈– ¥ √«¡∂÷ß°“√· ¥ßº≈‰ø≈å HD ¥â«¬§ÿ≥¿“æ∑’ˇ√“‡™◊ËÕ«à“¡—π®–‰¡à≈¥§ÿ≥¿“殓°‡§√◊ËÕ߇≈àπ Mac mini ‡≈¬∑’‡¥’¬«  Ì“À√—∫·¡§¬Ÿ ‡´Õ√å¡◊Õ‚ª√∑à“π„¥°Ì“≈—߇≈ÁßÊ ¡ÕßÀ“‚´≈Ÿ™—Ëπ Home Theater-HD ∑’ˇπâπ«à“®–‡¢â“°—π‰¥â°—∫ Mac ¢Õߧÿ≥‡ÕßÕ¬Ÿà·≈â«π—Èπ‡√“¢Õ·π–πÌ“ XEED SX6 ‡ªìπ §Ì“μÕ∫·√°Ê  Ì“À√—∫°“√‡≈◊Õ°„π°“√· ¥ß¿“æ§√—∫

∂â“ π„®¥Ÿ§ÿ≥¿“æ¢Õß XEED °Á “¡“√∂·«–‡«’¬π‰ª¥Ÿ∑’ËÕ—»«‚ ¿≥∑’Ë ¬“¡æ“√“°Õπ‰¥â§√—∫


Mac News Update ‡μ◊ÕπºŸâ „™â√–«—ß·∫μ‡μÕ√’Ë ‚πâμ∫ÿ䧫‘ μâ“À¡¥‡√Á« °“√»÷°…“æ∫«à“Õ“¬ÿ°“√„™âß“π·∫μ‡μÕ√’Ë¢Õߧա摫‡μÕ√å ‚πâμ∫ÿä°∑’Ë∂Ÿ°Õ—ª‡°√¥ Ì“À√—∫„™âß“π°—∫√–∫∫ ªØ‘∫—μ‘°“√«‘ μâ“π—Èπ®– —Èπ°«à“‚πâμ∫ÿä°√ÿàπª°μ‘∑’Ë „™â√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√«‘π‚¥« å‡ÕÁ°´åæ’ ‚¥¬ºŸâ „™âÕ“®μâÕ߇≈◊Õ°μ—¥ øÕ√å°√“øî°·ø≈™À«◊ÕÀ«“„π«‘π‚¥« å«‘ μâ“ÕÕ°∫â“ß ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ·∫μ‡μÕ√’Ë ‚πâμ∫ÿä°À¡¥‡√Á«‡°‘π‰ª  “‡Àμÿ Ì“§—≠¢Õß°“√º≈“≠æ≈—ßß“π·∫μ‡μÕ√’Ë·∫∫¡‚ÀÓ√¢Õß‚πâμ∫ÿä°«‘π‚¥« å«‘ μâ“ (Vista) §◊Õ à«π ª√–°Õ∫‰Œ‡Õπ¥å§ÿ≥¿“æ Ÿß∑’ˮ̓‡ªìπμâÕß¡’§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚πâμ∫ÿä°‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂√Õß√—∫°“√∑Ì“ß“π«‘ μⓉ¥âÕ¬à“ß √“∫√◊Ëπ ∑—ÈßÀπ૬ª√–¡«≈º≈ °“√奷 ¥ßº≈°√“øî° ·≈–Àπ૬§«“¡®Ì“ Ì“√Õß ‚¥¬æ≈—ßß“π‰ø„π·∫μ‡μÕ√’Ë®– μâÕß∂Ÿ°À¡ÿπ‰ª‡≈’Ȭߠà«πª√–°Õ∫‡À≈à“π’È¡“°¢÷Èπ°«à“‚πâμ∫ÿä°∑’Ë„™â√–∫∫ªØ∫‘μ‘°“√Õ◊πË ∑—Ë«‰ª ç«‘ μâ“π—ÈπμâÕß°“√∑√—欓°√§Õ¡æ‘«‡μÕ√å „π°“√√—π·Õªæ≈‘‡§™—π¡“°°«à“‡ÕÁ°´åæ’ (Windows XP) ¥—ßπ—Èπ§ÿ≥®÷ßμâÕß°“√æ≈—ßß“π·∫μ‡μÕ√’Ë∑’Ë¡“°¢÷Èπ ‰¡à‡™àππ—Èπ§ÿ≥°ÁμâÕßæ∫°—∫Õ“¬ÿ°“√„™âß“π·∫μ‡μÕ√’Ë∑’Ë —Èπ≈ßé øî≈ ‡Œ ‡μÕ√å (Phil Hester) ª√–∏“πΩÉ“¬‡∑§‚π‚≈¬’¢Õ߇ՇÕÁ¡¥’Õ∏‘∫“¬ ‰¡‚§√´Õø∑åπ—ÈπÕÕ°·∫∫√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√«‘π‚¥« å√ÿàπ„À¡à «‘π‚¥« å«‘ μâ“ „Àâ¡’‡Õø‡øì§μå „π°“√· ¥ßº≈¡“°¡“¬ ‡™àπÀπâ“μà“ß«‘π‚¥« å·∫∫ΩÑ“À√◊Õ∑’ˇ√’¬°«à“ çAeroé ∑’Ë®–∑Ì“„À⺟ℙ⠓¡“√∂¡Õ߇ÀÁπÀπâ“μà“ß∑’ˇªî¥´âÕπÕ¬Ÿà¥â“πÀ≈—߉¥â ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√ ª√—∫ª√ÿß°“√· ¥ßº≈Õ‘π‡∑Õ√å‡ø ∫π‡¥ °å∑ÁÕª„À⥒¢÷Èπ·≈–ª√—∫„Àâ‡À¡“–°—∫°“√πÌ“‰ª„™â‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ߧ«“¡∫—π‡∑‘ß„π∫â“π„Àâ¡“°¢÷Èπ 笑Ëß„π°√≥’∑’Ë«‘ μâ“· ¥ßº≈„π‚À¡¥ Aero ·∫∫‡μÁ¡√Ÿª·∫∫ ‚¥¬‰¡à‡ªî¥øíß°å™—Ëπ°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π∑’Ë¡’¡“°—∫«‘ μâ“ ‡¡◊ËÕπ—Èπ√–∫∫°Á®–¬‘ËßμâÕß°“√æ≈—ßß“π ¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° ´÷Ëß·πàπÕπ«à“®–¡’º≈μàÕÕ“¬ÿ°“√„™â·∫μ‡μÕ√’Ë∑—π∑’é ‰Õ√“ «‘≈‡≈’ˬ¡ (Ira Williams) ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õ߇¥≈≈å (Dell) „À⧫“¡‡ÀÁπ ç„π∑“ß°≈—∫°—π À“°¡’°“√„™âß“π«‘ μâ“·∫∫‰¡à¡’Õ‘π‡∑Õ√å‡ø  3 ¡‘쑇≈¬ Õ“¬ÿ°“√„™âß“π·∫μ‡μÕ√’Ë ‚πâμ∫ÿä°«‘ μâ“°Á·∑∫®–‰¡àμà“ß®“°‚πâμ∫ÿä°‡ÕÁ°´åæ’é Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ·¡â«‘ μâ“®–¡’μ—«‡≈◊Õ°„À⺟ℙâªî¥°“√· ¥ßº≈°√“øî°‰«â„π à«πøíß°å™—Ëπ°“√®—¥°“√æ≈—ßß“π ‡™àπ°“√≈¥§«“¡ «à“ß √–¥—∫‡ ’¬ß ªî¥°“√‡™◊ËÕ¡ ‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬‰√â “¬ œ≈œ ·μàª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õ߉¡‚§√´Õø∑åÕâ“ߢâÕ¡Ÿ≈°“√»÷°…“¢Õ߉¡‚§√´Õø∑å∑’ˬ◊π¬—π«à“ °√“øî°∫π«‘ μâ“π—Èπ¡’º≈°—∫Õ“¬ÿ°“√„™âß“π ·∫μ‡μÕ√’ËπâÕ¬°«à“Œ“√奷«√åÕ◊ËπÊ„π‡§√◊ËÕß‚πâμ∫ÿä°

¥‘ π’¬å®—∫¡◊Õ·Õª‡ªî≈ °√–μÿâπ¬Õ¥¥’«’¥’ À≈—ß®“°μâÕߺ®≠°—∫ ∂“π°“√≥å ¬Õ¥¢“¬¥’«’¥’≈¥≈ßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ¡“π“π „π∑’Ë ÿ¥º≈ª√–°Õ∫°“√∑’ËÕÕ°¡“‡¡◊ËÕμâπªïπ’È¢Õß«Õ≈μå ¥‘ π’¬å‰¥â √â“ߧ«“¡À«—ß·≈–∑Ì“ „ÀâÕÿμ “À°√√¡∫—π‡∑‘ß√“¬„À≠ஓ°ŒÕ≈≈’«Ÿ¥‡√‘Ë¡‡ÀÁπ∑“ß√Õ¥¡“°¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ ‡¥Õ– ‰ø·ππ‡™’¬≈ ‰∑¡å  ‡ªî¥‡º¬«à“ π—∫μ—Èß·μà«Õ≈μå ¥‘ π’¬å®—∫¡◊Õ∑Ì“  —≠≠“°—∫∫√‘…—∑·Õª‡ªî≈ §Õ¡æ‘«‡μÕ√å ºŸâº≈‘μ‰ÕæÕ¥·≈–‰Õ®Ÿπ ‚¥¬‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ μ.§.ªï ∑’Ë·≈â«¥‘ π’¬å‡√‘Ë¡¢¬“¬™àÕß∑“߮̓Àπà“¬¿“æ¬πμ√å¢Õß∫√‘…—∑ ‚¥¬ àßÀπ—ß„À¡à‰ª«“ß ¢“¬∫π‚ª√·°√¡‰Õ®Ÿπ¢Õß·Õª‡ªî≈ ·μà„π‡«≈“π’È μŸ¥‘ ‚ÕÀ≈“¬·Ààß„πŒÕ≈≈’«Ÿ¥‡√‘Ë¡§‘¥„À¡à ·≈–μâÕß°≈—∫¡“ æ‘®“√≥“¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√¢“¬Àπ—ߢÕßμ—«‡Õߧ√—Èß„À¡à·≈â« À≈—ß®“°‡¡◊ËÕμâπ‡¥◊Õπ °.æ. «Õ≈μå ¥‘ π’¬å ÕÕ°¡“ª√–°“»«à“ ¿“¬„π 3 ‡¥◊Õπ∑’˺à“π¡“∫√‘…—∑ “¡“√∂ ¢“¬Àπ—ߺà“π‰Õ®Ÿπ‰¥â∂÷ß 1.3 ≈â“π¥Õ≈≈“√å ‚¥¬™’È„Àâ‡ÀÁπ¥â«¬°“√Õâ“ß ∂‘μ‘¬Õ¥¢“¬·ºàπÀπ—߇√◊ËÕߧ“√å, ‰æ√‡√μ å ÕÕø §“√‘∫‡∫’¬π : ‡¥μ ·¡π ‡™ μå ´÷Ë߇§¬¡’¬Õ¥¢“¬¥’«’¥’¡“°∑’Ë ÿ¥«à“ „π‡«≈“π’Ȭե ¢“¬Àπ—߬եŒ‘μ 2 ‡√◊ËÕßπ’È°Á¬—߉¡à≈¥≈ß ·≈–¬—ß°≈à“«¥â«¬«à“ §«“¡°—ß«≈¢Õß∫√‘…—∑§â“ª≈’°‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë«Õ≈μå ¥‘ π’¬å‰¥â§“¥°“√≥剫â·≈â« ·μà∫√‘…—∑°Á¬—߬◊π¬—π·≈–‡ÀÁπ «à“ ¬—ß¡’§«“¡®Ì“‡ªìπ ∑’Ë∫√‘…—∑§«√μâÕߢ“¬§Õπ‡∑πμåºà“π™àÕß∑“ß®—¥ ®Ì“Àπà“¬ÕÕπ‰≈πåπ’ÈμàÕ‰ª ç∂Ⓡ√“‰¡à«“ß ‘π§â“À√◊Õ§Õπ‡∑πμå¢Õ߇√“ ºà“π™àÕß∑“ßπ’È ºŸâ∫√‘ ‚¿§°ÁμâÕß¡ÕßÀ“§Õπ‡∑πμ宓°∑’ËÕ◊Ëπ∫πμ≈“¥ÕÕπ‰≈πåÕ¬Ÿà¥’ ·≈–®–¬‘Ëß∑Ì“„À⺟â∫√‘ ‚¿§μ—Èߧ̓ ∂“¡°—∫«‘∏’°“√∑Ì“∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑ ¡“°¢÷Èπé Õ‘‡°Õ√å°≈à“« ‡æ√“– ‘Ëß∑’ˇ°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß®“° àßÀπ—߇√◊ËÕߧ“√å ·≈–‰æ√‡√μ å ÕÕø §“√‘∫‡∫’¬πœ ¢“¬ºà“π‰Õ®Ÿπ·≈â« «Õ≈μå ¥‘ π’¬å°Á “¡“√∂¢â“¡æâπ°Ì“·æ߬ե¢“¬∑–≈ÿ 1 ≈â“π¥Õ≈≈“√剥⠷≈–¡’¬Õ¥¢“¬‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡∑à“μ—«„π™à«ß§√‘ μå¡“ ∑’˺à“π¡“


Mac News Update ·´π¥‘ °å ‚™«åŒ“√奉¥√øá≈Ÿ°º ¡ 32 GB ·´π¥‘ °å‡ªî¥μ—«Àπ૬§«“¡®Ì“ Ì“À√—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚πâμ∫ÿä°√ÿàπ„À¡à≈à“ ÿ¥ ‡ªìπŒ“√奉¥√åø Solid State Disk À√◊Õ SSD ∑’Ë„™â™‘ª·ø≈™‡¡¡‚¡√’Ë∫√√®ÿ„π√Ÿª¢Õߌ“√奉¥√åø¢π“¥ 1.8 π‘È« ∂◊Õ‡ªìπº≈®“°§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√‡æ‘Ë¡ §«“¡‡√Á«·≈–§«“¡‡ ∂’¬√„Àâ°—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚πâμ∫ÿ䰥⫬°“√πÌ“‡Õ“·ø≈™‡¡¡‚¡√’Ë¡“·∑π∑’ËŒ“√奉¥√øá Œ“√奉¥√øá≈Ÿ°º ¡ SSD ¢Õß·´π¥‘° å (Sandisk) π’È¡’§«“¡®ÿ 32GB °“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈®–∑Ì“≈ß∫𙑪 ·ø≈™‡¡¡‚¡√’Ë·∑π∑’Ë®–‡ªìπ®“π·¡à‡À≈Á°‡™àπ„πŒ“√奉¥√åø·∫∫‡¥‘¡ °“√®Ì“Àπà“¬®–∑Ì“„π√Ÿª ‚ÕÕ’‡ÕÁ¡ºà“πºŸâº≈‘μ §Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚πâμ∫ÿä°‡∑à“π—Èπ ¬—ß‰¡à¡’√“¬ß“π√“§“®Ì“Àπà“¬·≈–√“¬™◊ËÕºŸâº≈‘μ∑’ˇ®√®“‡æ◊ËÕ‡μ√’¬¡‰ª„™â°—∫º≈‘μ¿—≥±å ¢Õßμ—«‡Õß„π¢≥–π’È ®ÿ¥‡¥àππÕ°®“°°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π¢Õߌ“√奉¥√åø SSD §◊ÕπâÌ“Àπ—°∑’ˇ∫“°«à“§√÷ËßÀπ÷ËߢÕßπâÌ“Àπ—° Œ“√奉¥√øá∑Ë—«‰ª Õ’°∑—Èߌ“√奉¥√åø SSD ‰¡àμâÕß¡’°“√À¡ÿπÀ√◊Õ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë „¥Ê ‡À¡◊Õπ°“√‡¢’¬π·≈–Õà“π„π Œ“√奉¥√øáª°μ‘ ∑Ì“„Àâ SSD ‡Àπ◊Õ°«à“Œ“√奉¥√øá∑—Ë«‰ª∑’˧«“¡‰¡à√âÕπ·≈–‰¡à à߇ ’¬ß¥—ß Õ¬à“߉√°Áμ“¡ §«“¡‡ÀÁπÀ≈“¬°√–· ¬—ß¡Õß«à“§«“¡®ÿ 32GB π—Èπ¬—߉¡à‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–‡ªìπÀπ૬§«“¡®Ì“„π §Õ¡æ‘«‡μÕ√å‚πâμ∫ÿ°ä ´÷ßË ¡’§«“¡®ÿ‡©≈’¬Ë ∑’Ë 80GB „π¢≥–π’È

·Õª‡ªî≈‡μ◊ÕπºŸâ „™â ‰ÕæÁÕ¥Õ¬à“„™â«‘ μâ“ À«—Ëπªí≠À“´Õøμå·«√凰‘¥ ·Õª‡ªîô≈·Õ∫‡≈àπ„μ⥑πß—¥¢âÕ‰¡‚§√´Õø∑å ¥â«¬°“√ÕÕ°‚√߇μ◊ÕπºŸâ „™â ‰ÕæÁÕ¥‰¡à§«√ Õ—ª‡°√¥√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√ Ÿà ç«‘π‚¥« å «‘ μâ“é„π¢≥–π’È ‡æ√“–‰¡à¡—Ëπ„®«à“´Õøμå·«√å‰Õ®Ÿπ å®–  “¡“√∂∑Ì“ß“π√à«¡°—∫«‘ μⓉ¥â¥’‡∑à“∑’˧«√ ·≈–Õ“®‡°‘¥ªí≠À“μ“¡¡“‰¥â ¥â“π‰¡‚§√´Õø∑å ÕÕ°‚√ß‚μ⧟෢àß ‡™◊ËÕ‡ªìπ°“√ –°—¥°“√∑Ì“μ≈“¥«‘ μâ“ §«“¡‰¡à¡—Ëπ„®¢Õß·Õª‡ªîô≈„π§√—Èßπ’ȇ°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑“ß∫√‘…—∑‡™◊ËÕ«à“®–¡’ªí≠À“¥â“π ´Õøμå·«√凰‘¥¢÷Èπ„π∫“߇§√◊ËÕß∑’ˇª≈’Ë¬π‰ª„™â√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√«‘π‚¥« å «‘ μâ“ ®÷ßÕÕ°¡“ ·π–πÌ“ºŸâ „™â ‰ÕæÁÕ¥„Àâ√Õ°“√Õ—ª‡¥∑´Õøμå·«√å ‰Õ®Ÿπ å „πÕ’° Õß —ª¥“ÀåÀπⓇ ’¬°àÕπ ·≈â« §àÕ¬¡ÕßÀ“«‘ μâ“¡“„™âß“π ¥â“πÕ¥—¡ ·Õπ‡¥Õ√å —π ‚¶…°¢Õ߉¡‚§√´Õø∑å«‘π‚¥« å ÕÕ°¡“μÕ∫‚μâ«à“ ∫√‘…—∑‰¡à ‡™◊ËÕ«à“‡Àμÿº≈¥—ß°≈à“«®–∂Ÿ°πÌ“¢÷Èπ¡“Õâ“ßÕ‘ß‚¥¬§à“¬·Õª‡ªîô≈‰¥â ‡π◊ËÕß®“°°àÕπÀπâ“∑’Ë®–‡ªî¥μ—««‘ μâ“ ‰¡‚§√´Õø∑å¡’°“√∑Ì“ß“π√à«¡°—∫æ“√å∑‡πÕ√å√“¬μà“ßÊ √«¡∂÷ß ·Õª‡ªîô≈ „π°“√æ—≤π“„Àâ´Õøμå·«√宓°§à“¬Õ◊ËπÊ  “¡“√∂∑Ì“ß“π√à«¡°—∫«‘ μⓉ¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ·≈–„πß“π‡ªî¥μ—« ‰¡‚§√´Õø∑å®÷ß “¡“√∂Õâ“߉¥â«à“ «‘ μâ“√Õß√—∫ °“√∑Ì“ß“π√à«¡°—∫Œ“√奷«√å·≈–´Õøμå·«√å¡“°°«à“ 5,000 ™π‘¥ ®“°‡Àμÿ°“√≥套߰≈à“« ‡ÀÁπ‰¥â«à“·¡â«à“‰¡‚§√´Õø∑å·≈–·Õª‡ªîô≈®–¡’∑à“∑’∑’ˇªìπ¡‘μ√μàÕ°—π„π∫“߇√◊ËÕß ‡™àπ°“√æ—≤π“‰Õ®Ÿπ å„Àâ “¡“√∂„™âß“π‰¥â∫π√–∫∫ ªØ‘∫—μ‘°“√«‘π‚¥« å ·μà·∑â∑’Ë®√‘ß·≈â« ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߢÕß∑—Èß Õß∫√‘…—∑¡’°“√·¢àߢ—π‡¢â“¡“‡°’ˬ«¢âÕßÕ¬Ÿà¥â«¬‡ ¡Õ Ê ‡æ√“–∑—π∑’∑’ˉ¡‚§√´Õø∑凪î¥μ—««‘π‚¥« å «‘ μâ“ ∑“ß ·Õª‡ªîô≈°Á àß™ÿ¥‚¶…≥“¢÷Èπ¡“‚®¡μ’«‘π‚¥« å„π∑—π∑’ °“√ÕÕ°‚√߇μ◊ÕπºŸâ∫√‘ ‚¿§‰ÕæÁÕ¥„π§√—Èßπ’È ®÷ßÕ“® √â“ߪí≠À“™–ß—°ß—π„π°“√∑Ì“μ≈“¥«‘π‚¥« å «‘ μâ“„Àâ°—∫‰¡‚§√´Õø∑å¥â«¬°Á‡ªìπ‰¥â ‡§√◊ËÕ߇≈àπ‡æ≈ß ¥‘®‘μÕ≈‰ÕæÁÕ¥‡ªìπ‡§√◊ËÕ߇≈àπ‡æ≈ßÕ’°¬’ËÀâÕÀπ÷Ëß∑’Ë “¡“√∂§√Õß à«π·∫àßμ≈“¥„À≠à „π À√—∞Õ‡¡√‘°“‰«âÕ¬à“߇À𒬫·πàπ ªí®®ÿ∫—π “¡“√∂¢“¬‰¥â·≈â«¡“°°«à“ 90 ≈â“π‡§√◊ËÕßπ—∫μ—Èß·μà‡ªî¥μ—«„π‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ 2001 ‡ªìπμâπ¡“


Mac News Update ®ÁÕ∫ å©ÿπ¬ÿ‚√ªª≈¥≈ÁÕ°‰Õ®Ÿπ å ª√–™¥¥÷ß§à“¬‡æ≈ß∂Õ¥DRM  ¡“§¡§à“¬‡æ≈ß‚μâ§Ì“‡ πÕ≈⡇≈‘° DRM À√◊Õ´Õøμå·«√åªÑÕß°—π°“√≈–‡¡‘¥≈‘¢ ‘∑∏‘Ï „π∏ÿ√°‘®®Ì“Àπà“¬‡æ≈ß ÕÕπ‰≈πå∑’Ë μ’ø ®ÁÕ∫ å (Steve Jobs) ª√–∏“π∫√‘À“√·Õª‡ªî≈§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‡¢’¬π‡ πÕ‰«âÕ¬à“ߪ√–™¥ª√–™—π∫𠇫Á∫‰´μå¢Õßμ—«‡ÕßÀ≈—ß∂Ÿ°Õ’¬ŸÕÕ°§Ì“ —Ëß„Àâ·Õª‡ªî≈‡ªî¥‡ √’‰Õ®Ÿπ å §à“¬‡æ≈ß√–∫ÿ DRM ‰¡à„™àμ—«¢—¥¢«“ß°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß ∏ÿ√°‘®‡æ≈ßÕÕπ‰≈πåμ“¡∑’Ë®ÁÕ∫ åÕâ“ß ¬—π®ÁÕ∫ å§«√ª≈¥≈ÁÕ°„À⺟â´◊ÈÕ‡æ≈ß®“°‰Õ®Ÿπ å “¡“√∂πÌ“‰ø≈剪‡≈àπ°—∫‡§√◊ËÕ߇≈àπ ‡æ≈ß∑ÿ°§à“¬°àÕπ∑’Ë®–ÕÕ°¡“‡√’¬°√âÕß„¥Ê ¡‘μ™å ‡∫π‚«≈ (Mitch Bainwol) ª√–∏“π·≈–ª√–∏“π∫√‘À“√¢Õß ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫°“√Õÿμ “À°√√¡∫—π∑÷°‡ ’¬ß ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“ Recording Industry Association of America À√◊Õ RIAA „Àâ —¡¿“…≥å«à“  ‘Ëß∑’ˇªìπÕÿª √√§¢—¥ ¢«“ß°“√‡μ‘∫‚μ¢Õß∏ÿ√°‘®‡æ≈ßÕÕπ‰≈πå §◊Õ‡∑§‚π‚≈¬’·ø√å‡æ≈¬å (FairPlay) ∑’Ë√â“π§â“‡æ≈ßÕÕπ‰≈πå ‰Õ®Ÿπ å (iTunes Music Store) „™âÕ¬Ÿà „π¢≥–π’È ´÷Ë߇ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë∑Ì“„À⺟⠄™â ‰¡à “¡“√∂πÌ“‡æ≈ß∑’Ë´◊ÈÕ®“°‰Õ®Ÿπ å ‰ª‡≈àπ∫π‡§√◊ËÕ߇≈àπ ·∫√π¥åÕ◊ËππÕ°®“°‰ÕæÁÕ¥ (iPod) ¢Õß·Õª‡ªî≈‡Õß ‰¡à„™à°“√¬°‡≈‘° DRM ¢Õß§à“¬‡æ≈ß  μ’ø ®ÁÕ∫ å√–∫ÿ¥â«¬«à“ §à“¬‡æ≈ß∑’Ë¢“¬‡æ≈ßÕÕπ‰≈πå°«à“ 70 ‡ªÕ√凴Áπμ凪ìπ§à“¬‡æ≈ß„π¬ÿ‚√ª ‰¥â·°à ¬Ÿπ‘‡«Õ√å·´≈, Õ’‡ÕÁ¡‰Õ À√◊Õ‚´π’Ë∫’‡ÕÁ¡®’ ¥—ßπ—Èπ°“√·°âªí≠À“Õÿμ “À°√√¡‡æ≈ßÕÕπ‰≈π剡à‡μ‘∫‚μ®÷ߧ«√‡√‘Ë¡®“°„Àâ∫√‘…—∑‡À≈à“π’Ȭ°‡≈‘° DRM ∑—ÈßÀ¡¥ ‰¡à„™à‡√‘Ë¡®“° DRM „π‰Õ®Ÿπ å·≈–‰ÕæÁÕ¥ À“°§à“¬‡æ≈߬‘π¬Õ¡ ·Õª‡ªî≈°Á¬‘π¥’Õ¬à“߬‘Ëß∑’Ë®–∑Ì“μ“¡ çμ—«‡≈¢π’È∑Ì“„Àâ‡√“‡ÀÁπ«à“ °«à“ 97 ‡ªÕ√凴Áπμå¢Õ߇æ≈ß∑’ËÕ¬Ÿà∫π‰ÕæÁÕ¥¢≥–π’ȉ¡à„™à‡æ≈ß∑’Ë¡“®“°√â“π‰Õ®Ÿπ å ‡ÀÁπ™—¥‡®π«à“·Õª‡ªîô≈‰¡à‰¥âºŸ°¢“¥μ≈“¥·μà Õ¬à“ß„¥é ®ÁÕ∫ å°≈à“« ∫π‡«Á∫‰´μå ®ÁÕ∫ å ‚æ μå¢âÕ§«“¡‡√’¬°√âÕß„Àâ§à“¬‡æ≈߇ªî¥‡ √’„À⺟â∫√‘ ‚¿§¡’Õ‘ √–‡μÁ¡∑’Ë„π°“√‡≈àπ‰ø≈å‡æ≈ß∑’Ë´◊ÈÕ®“°√â“πÕÕπ‰≈πå ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√§—¥≈Õ° ≈ߧա摫‡μÕ√åÀ√◊Õ‡§√◊ËÕ߇≈àπ‡æ≈ß MP3 ∑ÿ°™π‘¥∑’Ë¡’À≈“°À≈“¬„π∑âÕßμ≈“¥ ¡’°“√°≈à“«∂÷ß°“√‡√’¬°√âÕß„Àâ§à“¬‡æ≈߬°‡≈‘°§Ì“ —Ëß∑’Ë„Àâ·Õª‡ªî≈ ‰¡‚§√´Õø∑å ‚´π’Ë ·≈–ºŸâ®Ì“Àπà“¬‡§√◊ËÕ߇≈àπ‡æ≈ß MP3 √“¬Õ◊ËπÊ „πμ≈“¥ μâÕ߮̓Àπà“¬‡æ≈ß·°àºŸâ„™â‡§√◊ËÕ߇≈àπ‡æ≈ߢÕß∫√‘…—∑μ—«‡Õ߇∑à“π—Èπ ‚¥¬®ÁÕ∫ å√–∫ÿ«à“ ·Õª‡ªî≈¬‘π¥’Õ¬à“ß ¬‘Ëß∑’Ë®–ª≈¥≈ÁÕ°‡æ≈ß„π‰Õ®Ÿπ å „À⺟â´◊ÈÕ‡æ≈ß “¡“√∂πÌ“‡æ≈߉ªøíß∫π‡§√◊ËÕ߇≈àπ¢Õß§à“¬§Ÿà·¢à߉¥â

´—¡´ÿß E700 °—∫√Ÿª·∫∫∑’˧≈⓬ iPhone ‡À≈◊Õ‡°‘π ´—¡´ÿ߇ªî¥μ—«‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ„À¡à çUltra Smart F700é ‚¥¬®–πÌ“¡“®—¥· ¥ß§√—Èß·√°„πß“π 3GSM World Congress ∑’Ë®–®—¥¢÷Èπ„πÕ’°‰¡à°’Ë«—ππ’È ·μà‡ªìπ F700 ∑’Ë¡“æ√âÕ¡§Ì“∂“¡™«ππà“ ß —¬«à“ ≈Õ°‰Õ‚øπ®“°·Õª‡ªîô≈À√◊Õ‡ª≈à“ °“√‡ªî¥μ—«‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ√Ÿª√à“ߧ≈⓬‰Õ‚øπ®“°·Õª‡ªîô≈π’È∂◊Õ‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß·≈â« μ“¡À≈—ß§à“¬·Õ≈®’ ∑’ˇªî¥μ—«¡◊Õ∂◊Õ ª√“¥â“ KE850 „π‡¥◊Õπ°àÕπÀπâ“π’È ‚¥¬ ¡“√å∑‚øπ√ÿàπ F700 π’È “¡“√∂‡≈àπ‡æ≈ߥ‘®‘μÕ≈ ‡¢â“Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ ∂à“¬√Ÿª ‡≈àπ‰ø≈å«‘¥’ ‚Õ ‡ªî¥Õ’‡¡≈ ·™√å¿“æ∂à“¬ ·≈–¡“æ√âÕ¡§’¬å∫Õ√å¥ QWERTY ·∫∫ ‰≈¥å‡°Á∫‰¥â ‚¥¬´—¡´ÿßÕâ“ß«à“ÕÕ°·∫∫¡“ Ì“À√—∫ºŸâ∑’˧ÿâπ‡§¬°—∫ °“√°¥ªÿÉ¡¡“°°«à“°“√„™â·ªÑπ∫πÀπâ“®Õ æ√âÕ¡°—ππ’È ´—¡´ÿ߬—ß‚™«å§«“¡ “¡“√∂¢Õß F700 «à“√Õß√—∫°“√∑Ì“ß“π∫π‡§√◊Õ¢à“¬ 3G ®÷ߧ“¥«à“®–∑Ì“ß“π‰¥â‡√Á«°«à“ ‚∑√»—æ∑å‰Õ‚øπ¢Õß·Õª‡ªîô≈∑’Ë√Õß√—∫·§à‡∑§‚π‚≈¬’ EDGE ·≈–¬—ßμ‘¥μ—Èß°≈âÕߥ‘®‘μÕ≈ 5 ≈â“πæ‘°‡´≈ ¡“°°«à“¢Õß·Õª‡ªîô≈∑’Ë¡’ ·§à 2 ≈â“πæ‘°‡´≈¥â«¬ ™Õ¬ ®’-´ÿß (Choi Gee-sung) ª√–∏“πΩÉ“¬∏ÿ√°‘®‡§√◊Õ¢à“¬‚∑√§¡π“§¡¢Õß´—¡´ÿß°≈à“««à“ çUltra Smart F700 ‡ªìπ μ—«Õ¬à“ߢÕß‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ Ì“À√—∫Õπ“§μ∑’Ë·∑â®√‘ßé  Ì“À√—∫·ºπ°“√μ≈“¥ Ì“À√—∫ F700 π—Èπ¬—߉¡à¡’°“√ª√–°“»Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√ ´÷Ë߇™◊ËÕ«à“∫√‘…—∑μâÕß°“√∑√“∫º≈μÕ∫√—∫ ®“°ºŸâ‡¢â“™¡ß“π 3GSM World Congress ‡ ’¬°àÕπ  à«π¡◊Õ∂◊Õª√“¥â“®“°·Õ≈®’∑’Ë√à«¡¡◊Õ°—∫·∫√π¥å¬’ËÀâÕ¥—ßπ—Èπ °Ì“≈—߇√‘Ë¡«“߮̓Àπà“¬·≈â«∑’Ë√â“π¢Õߪ√“¥â“„π ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… Ω√—Ë߇»  ‡¬Õ√¡π’ ·≈–Õ‘μ“≈’ æ√âÕ¡°—∫°Ì“À𥇪î¥μ≈“¥„π‡Õ‡™’¬™à«ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡ „π√“§“ª√–¡“≥ 780 ‡À√’¬≠ À√—∞  à«π‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ç‰Õ‚øπé ®“°·Õª‡ªîô≈π—Èπ ∫√‘…—∑¡’°Ì“Àπ¥«“ß®Ì“Àπà“¬„π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬ππ’È √“§“ 599 ‡À√’¬≠ À√—∞


Mac News Update ‡ªî¥μ—« iStudio Esplanard Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√ À≈—ß®“°∑’Ë©∫—∫∑’Ë·≈â«∑“ß∑’¡ß“𠉥â擉ª‡¬’ˬ¡™¡ iStudio Esplanard °—π ¡“·≈â« ·≈–‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ∂÷ß 4 ¡’π“§¡ ∑’Ë ºà“π¡“ ∑“ß iStudio Esplanard ∂◊Õ ‚Õ°“ ®—¥ß“π iLife your Life ·≈–∂◊Õ‡ªìπ ß“π‡ªî¥μ—«√â“π iStudio Esplanard Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√ ‚¥¬¿“¬„πß“ππ—Èπ ¡’ °“√®—¥ß“π¡“°¡“¬ ‚¥¬°‘®°√√¡∫π‡«∑’ π—Èπ¡’«‘∑¬“°√®“° “¢“«‘™“™’æμà“ßÊ ¡“ „À⧫“¡√Ÿâ·≈–‡∑§π‘§°“√„™â·¡§„π¥â“πμà“ßÊ ‡™àπ Shoot like a Pro ‡∑§π‘§°“√∂à“¬¿“æπ‘Ëß·∫∫  “« «¬ ·≈–°“√®—¥°“√¿“æ∂à“¬¥â«¬ ‚ª√·°√¡ iPhoto, Made in GarageBand °“√Ωñ°·μàß ‡æ≈ß‚¥¬∑’˧π∑’ˇ≈àπ¥πμ√’‰¡à‡ªìπ°Á “¡“√∂·μà߇æ≈߇Õ߉¥â ·≈–¬—ß¡’°“√ —¡¿“…≥å §ÿ≥Õââπ »√’æ√√≥ °—∫‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë™«πÀ—«‡√“–°—∫ª√– ∫°“√≥å°“√„™âæ’´’∑’ËμâÕ߇ª≈’Ë¬π„®¡“„™â·¡§ πÕ°®“°π—Èπ¿“¬„π ß“π¬—ß¡’°“√®—¥°‘®°√√¡¡“°¡“¬ ‡™àπ °“√‡‡¢àߢ—π‡≈àπ‡°¡ªí߬“∫π‡§√◊ËÕß·¡§ ‡æ◊ËÕ„Àâ§π∑—Ë«‰ª‰¥â√Ÿâ«à“ ∫π·¡§°Á “¡“√∂‡≈àπ‡°¡ å‰¥â‡À¡◊Õπ°—π ·≈–¬—ß¡’‡§√◊ËÕß·¡§μ—È߉«â„À⺟â§π¿“¬„πß“π‡¢â“¡“√à«¡≈Õß„™â ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â√Ÿâ«à“‡‡¡§π—Èπ‰¡à ‰¥â„™â¬“°Õ¬à“ß∑’˧‘¥ ·≈â«¿“¬„πß“π¬—ß¡’°“√®—¥°‘®°√√¡√à«¡‡≈àπ‡°¡ å·®° iPod shuffle 1GB ∂÷ß«—π≈– 3 ‡§√◊ËÕߥ⫬°—π ß“ππ’È„§√æ≈“¥∫Õ°‰¥â§Ì“‡¥’¬««à“‡ ’¬¥“¬·∑π

Big MEETING ProJect by FOTOINFO Magazine Big MEETING ProJect by FOTOINFO Magazine ®—¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ∑’Ë ∑“ßπ‘μ¬ “√ FOTOINFO ®–§√∫√Õ∫ 3 ªï ®÷ß®—¥ß“π‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√æ∫ª– ¡“™‘° ∑—Èߢ“ª√–®Ì“·≈–¢“®√ ·≈–„Àâ ¡“™‘° √à«¡°‘®°√√¡·≈–∂“¡ªí≠À“μà“ßÊ °—∫§Õ≈—¡πåπ‘ μå¢Õßπ‘μ¬ “√ FOTOINFO ·≈–°‘®°√√¡¿“¬„πß“π¬—ß ¡’°“√·∫àßÀ—«¢âÕ¢Õß°“√ —¡π“ÕÕ°‡ªìπ™à«ßÊ μ“¡À—«¢âÕ„πÀπ—ß ◊ÕÕ’°¥â«¬‰¥â·°à Editorial Talk ®–‰¥âæ∫ °—∫ ∫°.Õ‘ √–∑’Ë®–¡“查§ÿ¬∂÷ßß“π∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„πÕ’° 1 ªï¢â“ßÀπâ“,  –擬°≈âÕß∑àÕß‚≈° æ∫°—∫ ®‘√™π¡å ·≈– π§‡√» ∏’√–§Ì“»√’ ¡“‡√“ª√– ∫°“√≥å„π°“√ÕÕ°‰ª∂à“¬¿“æμ“¡ ∂“π∑’Ëμà“ßÊ „Àâøíß ·≈–·π«§‘¥ „π°“√‡¢’¬π∫∑§«“¡∑’Ë∫“¥„®„§√À≈“¬Ê §π, Relaxing Time ™à«ß‡∫√§„Àâ ¡“™‘°‰¥â∑“πÕ“À“√«à“ß·≈– æ∫ª–查§ÿ¬°—π„πÀ¡Ÿà¢Õß ¡“™‘°, Pro Studio ®–‰¥âæ∫°—∫ ¡πŸ ¡πŸ°ÿ≈°‘® ™à“ß¿“æÕ“™’æ∑’Ë®–¡“Õ“ “ · ¥ßΩï¡◊Õ·≈–‰¢¢âÕ¢âÕß„®„Àâ∑ÿ°Ê §π‰¥â√Ÿâ°—π ·≈–¡’·§∑«Õ≈å°¬“«‡À¬’¬¥°—∫π“ß·∫∫ “« «¬ ÿ¥‡´Á°´’Ë 3 ™’«‘μ ∑’Ë®–ÕÕ°¡“„Àâ§ÿ≥Ê ‰¥â∑¥≈ÕßΩï¡◊Õ°—πÕ¬à“߉¡àμâÕ߬—Èß, ·≈– FOTOINFO CLUB √à«¡‡≈àπ‡°¡ åμÕ∫ ªí≠À“°—∫π“¬Õ‘π‚ø‡æ◊ËÕ™‘ߢÕß√“ß«—≈μà“ßÊ ¡“°¡“¬ √—∫√Õߧ√—∫ß“ππ’ȧπ∑’Ë¡“‰¡à°≈—∫∫â“π‰ª¡◊Õ‡ª≈à“ ·πàπÕπ ‚¥¬ß“ππ’È®–¡’¢÷Èπ„π«—π‡ “√å∑’Ë 31 ¡’π“§¡ 2550 ‡«≈“ 9.00-15.00 π. Õ“§“√≈’≈“»  «π≈ÿ¡æ’π’ ∂ππæ√–√“¡ 4 „§√∑’Ë π„®°Á≈ß∑–‡∫’¬π‰¥â∑’Ë §ÿ≥μâπ 089-764-1339 ß“ππ’È ∑“ß FOTOINFO ∫Õ°¡“«à“‰¡à ‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ §π√—°°“√∂à“¬¿“扡৫√æ≈“¥¥â«¬ª√–°“√∑—Èߪ«ß


Mac News Update ª√–°“»º≈ºŸâ ‚™§¥’ ‰¥â iPod shuffle ‡π◊ËÕߥ⫬‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ∑’˺à“π¡“∑“ß MacStyle ‰¥â®—¥ß“π —¡¡π“‡√◊ËÕ߇μ√’¬¡μ—«°“√„™â iPhone ·≈–¿“¬„πß“π‰¥â¡’°“√√à«¡‡≈àπ‡°¡ åμà“ßÊ °—∫ºŸâ∑’ˇ¢â“¡“√à«¡ß“π —¡¡π“ ‡æ◊ËÕ‡‡®°¢Õß √“ß«—≈®“°ºŸâ π—∫ πÿπ¡“°¡“¬ ·≈–∑“ß MacStyle ‰¥â√à«¡°—∫∑“ß iBeat by iAny ·®° iPod shuffle 1GB ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√μÕ∫·∑π·≈–√à«¡ πÿ°°—∫∑à“π∑’ËÕà“π MacStyle ·≈–‡ªìπ°“√√à«¡ √â“ß §«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’√–À«à“ß MacStyle °—∫√â“π§â“μà“ßÊ ·≈– Ì“À√—∫ ‘π§â“Õ◊ËπÊ ∑’˺Ÿâ√à«¡μÕ∫§Ì“∂“¡ ®“°‡°¡ å°“√‡≈àπ πÿ°„π MacDD Radio ∑’Ë∂“¡«à“ ç μ’ø ®Õ∫ å®–‡ªî¥μ—« iPhone „πß“π Mac World 2007 ®√‘ßÀ√◊Õ‰¡àé ‚¥¬º≈°ÁÕÕ°¡“‡ªìπ∑’Ë∑√“∫°—π¥’Õ¬Ÿà·≈â«π—Ëπ „π§√—Èßπ’È MacStyle ®÷ߢÕ∂◊Õ‚Õ°“ ß“π MacDD Meetting ®—∫√“ß«—≈ºŸâ ‚™§¥’∑’ˉ¥â√—∫ iPod shuffle ®“°√â“π iBeat by iAny ¡“Ω“° ºŸâ Õà “ π°— π ·≈–‡√Á « Ê π’È ‡ √“®–¡’ ‡ °¡ å √à « ¡ πÿ ° Õ’ ° ‡ªì π √–¬–Ê „Àâ ∑à “ πºŸâ Õà “ πμ‘ ¥ μ“¡¢à “ «‰¥â ∑’Ë MacStyle ·≈–μ‘¥μ“¡‡°¡ å πÿ°Ê ∑’ËÀπⓇ«Á∫ www.macdd.com ‰¥âÕ’°∑“ßÀπ÷Ë߇™àπ°—π

Apple Pro Day ≥ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23-24 °ÿ¡¿“æ—π∏å ∑’˺à“π¡“π’È∑“ß·Õª‡ªî≈ª√–‡∑»‰∑¬√à«¡°—∫·¡§‚´π‡™’¬ß„À¡à ‰¥â®—¥ —¡¡π“°√“ø≈–ß“π¡—≈μ‘¡’‡¥’¬·Ààß¿“§‡Àπ◊Õ¿“¬„μâ§Õπ‡´Áªμå·≈–™◊ËÕß“π«à“ Pro Day ‚¥¬∑’¡ß“π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¡“„À⧫“¡√Ÿâ „π§√—Èßπ’È ‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“° MacDD.com „π°“√ÕÌ“π«¬ ‡π◊ÈÕÀ“·≈–‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°æ“√å∑‡πÕ√åÕ¬à“ß ∂“∫—π iDesign ¡“√à«¡‡ √‘¡∑—æÕ’°·√ß  Ì“À√—∫ß“π Pro Day „π§√—Èßπ’È¡ÿà߇πâπ„À⺟â√à«¡ß“π‰¥â‡ÀÁπ∂÷ß»—°¬°“æ¢Õß‚ª√·°√¡·≈–°“√ ∑Ì“ß“π„π¥â“π¡—≈μ‘¡’‡¥’¬Õ¬à“ß‚ª√·°√¡™ÿ¥ FinalCut Studio ¿“¬„μâ¢ÿ¡æ≈—ߢÕߧա摫‡μÕ√å  Ì“À√—∫¡◊ÕÕ“™’æÕ¬à“ß Mac Pro ·≈–·πàπÕπß“π°√“ø’‰´πå¬ÿ§„À¡à∑’ˇªìπÀ—«„®¢Õßß“π —¡¡π“ „π«—π∑’Ë 2 π—Ëπ‡Õß ß“π Pro Day „π§√—Èßπ’ȉ¥â√—∫§«“¡ π„®®“°ºŸâ§π∑“ß¿“§‡Àπ◊Õ∑—Èß°≈ÿࡧπ∑Ì“ß“π°√“øî§  ∂“∫—π°“√»÷°…“∑—Ë«∑—Èß¿“§‡Àπ◊ÕÕ’°∑—È߬—ß¡’°≈ÿà¡ø√’·≈π´å∑’Ë π„®„π‡∑§‚π‚≈¬’„À¡àÊ °«à“√à«¡ 200 ™’«μ‘ ∑’Ë π„®ß“π Pro Day ∑—Èß Õß«—π∑’˺à“π¡“

V[W]illage ß“π· ¥ßº≈ß“π¢Õßπ‘ ‘μ®ÿÓªï4 ‡¡◊Ë Õ «— π ∑’Ëà 9-12 ¡’ 𠓧¡∑’Ë ºà “ π¡“ ∑“ߧ≥–»‘ ≈ ª°√√¡»“ μ√å ¿“§«‘ ™ “πƒ¡‘ μ »‘ ≈ ªá ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰¥â®—¥π‘∑√√»°“√· ¥ßº≈ß“π¢Õßπ‘ ‘μ™—Èπªï∑’Ë 4 ¢Õߧ≥–¢÷Èπ∑’Ë Siam Center ¿“¬„μâ™◊ËÕß“π«à“ V[W]illage ‚¥¬¿“¬„πß“π¡’°“√®—¥· ¥ßº≈ß“π¢Õßπ‘ ‘μ„π§≥–„π ·μà≈– “¢“«‘™“μà“ßÊ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√‚™«åº≈ß“π ‘Ëߪ√–¥‘… ∞å, º≈ß“π°“√ÕÕ°·∫∫¿“¬„π, À√◊Õ ·¡â·μà°“√‡¥‘π·ø™—Ëπ‚™«å ‚¥¬™ÿ¥∑’Ë „™â ‚™«åπ—Èπ°Á‡ªìπº≈ß“π¢Õßπ‘ ‘μπ—Èπ‡Õß ß“ππ’È®—¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ ª√–™“™π∑—Ë«‰ª‰¥â√—∫™¡º≈ß“π¢Õßπ‘ ‘μ ·≈–‡ªìπ°““√· ¥ßæ≈—ߧ«“¡§‘¥¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë°”≈—ß®– ‡√’¬π®∫ ‚¥¬ß“π·∫∫π’È®–®—¥¢÷Èπ∑ÿ°ªïπ–§√—∫ ß“π¥’Ê ·∫∫π’È∑“ß Macstyle  π—∫ πÿπ‡μÁ¡§√—∫


ถามมา-ตอบไป Mr.Mac ขิงออน

สวัสดีครับ กอนอื่นคงตองขอทักทายพื้นที่ ใหม ณ MacStyle ในเลมที่ 8 นี้กอนเลยก็แลวกัน คอลัมนถามมา-ตอบไปนี้ จะขอ อนุญาตไขขอสงสัยอันสืบเนื่องมาจากผูที่ถามสารพันปญหาที่เว็บบอรดของ www.macdd.com มาแลว แตวาอาจจะได ขอมูลไมจุ ใจขาโจ ดังนัน้ คอลัมนถามมาตอบไป จึงขอเปนตัวกลางในการนําคําถามเหลานัน้ มาขยายความพรอมลงรูป รายละเอียด อันควรจะทําใหเนื้อหาในการตอบคําถามนั้นได ใจความเขาไปอีก และสําหรับใครทีอ่ ยากให Mr.Mac ขิงออน ตอบคําถามอะไรก็สามารถเขาไปฝากคําถามไวไดที่ www.macdd.com/webboard นะครับ แลว Mr.Mac ขิงออน จะนําขอคําถามเหลานั้นมาตอบให ไดอยางละเอียดที่สุดในเนื้อที่ของ MacStyle ในฉบับตอๆ ไป ครับผม :: ถาม : งานแมคในเมืองไทย? อยากทราบวาบานเราจะมีงานแมคเหมือนเมืองนอกไหมครับ แลวถามีนี่มีเมื่อไหรครับ

:: ตอบ : ตองถามกลับกอนวางานที่ถามมานั้นเปนลักษณะ ประเภทไหน งานแฟร งานสัมมนา งานกิจกรรม ซึ่งที่ผานๆ มา ถา ตามขาวดีๆ เราก็จะเห็นวาแอปเปลสําหรับในเมือไทยนั้นมีกิจกรรม ทั้งที่เปนการการสงเสริมการตลาดเอง หรือเพื่อสังคมแมคยูสเซอรเอง ก็บอยไปครับ ทัง้ นีก้ จิ กรรมทีผ่ า นมานัน้ ตองแยกประเภทกอนวาจะเอาแนวไหน ถา เอางานแฟร เนนขายของ มีอุปกรณตางๆ ใหเลือกซื้อมากๆ ก็มอง ไปที่งาน COMMART ไปเลยครับ งานนี้บริษัท แอปเปล ประเทศไทย ก็ไปออกบูทดวย หรือจะเอาดานดานไลฟสไตล ที่เนนบรรยากาศ สบายๆ มีความรูใหอีกดวยก็เปนงาน iLife your Life จัดหมุนเปลี่ยน เวียนไปตามหางตางๆ หรือถาจะเอากิจกรรมดานสัมมนา workshop อันนี้หลักๆ ก็จัดโดย MacDD รวมกับ Apple และ Canon จัดบอย

อยูครับ อยางลาสุดนี่ก็งาน Pro Day หรือเร็วๆ นี้จะมี Thailand Graphic Design FORUM 2007 ครับ สวนคําถามวาเมือ่ ไหรนนั้ ตอบยาก แตทกุ ๆ งานก็จะมีการประชาสัมพันธ ลวงหนาอยูแลว ถาอาน MacStyle หรือติดตาม MacDD.com ก็คิด วาคงไมพลาดงานใดๆ ที่วามาอยูแลวอยางแนนอนครับ :: ถาม : Mac Book หนาจอ13” ใชงานสะดวกไหมคะ? กําลังตัดสินใจจะซื้อ Mac Book มาใช แตมีคําถามวา 13” จะใชงานไดสะดวก และสบายสายตาหรือเปลาคะ? เพราะเคย ใชแตคอม หนาจอ17” คะ สวน Mac Book Pro หนา จอ15” เราคิดวาราคามันสูงไปซื้อมาใช ไมคุมกับเงินที่เสียไป เทาไหร แลวมีโอกาสที่ Apple เขาจะพัฒนาหนาจอ Mac Bookเปน15” ไหมคะ

:: ตอบ : จริงๆ ก็เปนคําถามที่ดีนะครับคําถามนี้ แตติดนิดเดียว วาไมไดบอกมาดวยสิวาใชทํางานดานไหน โอเค..งั้นผมตอบกวางๆ ใหก็แลวกัน ที่เคยบอกวาใชจอ 17” มากอนนั้นตองบอกวาใชที่ความ ละเอียดหนาจอเทาไหรครับ ในสเปคของ MacBook 13” นั้นให

24


Personal Media Viewer

50é/ 65é SCREEN SIMULATION Õÿª°√≥å‡æ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß ¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à≈à“ ÿ¥  —¡º— ª√– ∫°“√≥噡¿“æ¬πμ√å ·≈–‡°¡ å„π√Ÿª·∫∫„À¡à ∑’Ë¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥¢Õß¿“æ 230K ·≈– 922K  “¡“√∂„™âß“π√à«¡°—∫ iPod Video À√◊ÕÕÿª°√≥凧√◊ËÕ߇≈àπ∑’Ë¡’ —≠≠“≥ Video/Audio Output æ√âÕ¡™ÿ¥ÀŸøíß ‡μÕ√‘‚Õ

• Central Ladprao 3rd floor 0-2937-0423, Future Park Rangsit 3rd floor 0-2958-5335, Central World, Jungceylon Phuket • Siam Discovery 4th floor Apple Center 0-2658-0447-8 • Esplanade 2nd floor iStudio 0-2660-9259-61, IT mall 4th floor iStudio 0-2642-0634-5, IT mall 3rd floor MacStudio 0-2642-0827-9, Pantip Plaza 3rd floor iShop 0-2256-0397-8 • Siam Paragon 3rd floor MacStudio 0-2610-9315-8, J Avenue 1st floor (Thonglor 15) Apple Center 0-2712-7620-2 • MBK 3rd floor AV value 0-2611-8124-5 • AAA Central Ladprao 2nd floor Circuit City 0-2937-0995, Pantip Ngamwongwan Circuit City 0-2953-5785-6 • IT Mall 3rd floor Dinosaur 0-2642-0755 • Siam Paragon 3rd floor Smart Mac 0-2640-3290, Emporium 3rd floor Smart Mac, Seacon Square 1st floor Smart Mac Seacon Square 2nd floo Smart Mac, Seri Center Smart Mac, Zeer Smart Mac, IT Square Smart Mac, Pattaya Smart Mac Champ Game Kad suan kaew Chiangmai Shopping Center 3rd floor Champ Game 053-224444#14003 • www.tohome.com, www.macdd.com

π”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬ : CMS Technology Co., Ltd. Tel. 0-2831-6699 Email : info@cmstechnology.co.th, www.itheater-th.com


ถามมา-ตอบไป Mr.Mac ขิงออน

ความละเอียดสูงสุดอยูที่ 1280 x 800 Pixel ซึ่งถามวาละเอียดพอใช มั้ยก็ตอบวาเหลือประมาณการใชงาน เพราะถาทานไมไดใชงานดาน 3D ความละเอียดและคุณสมบัติของ MacBook นั้นใชงานไดสบายๆ

ใหผมคิดตอสําหรับมือถือ Sony Ericsson นั้นเรียกวาเขากันไดกับ Mac แบบสุดๆ ดังนั้นผมวาในอีกไมนานจะมีการอัพเดท iSync ใหใชไดกับ 2 รุนที่วานี้อยางแนนอน

และถาจะขยับไปงานที่หนักขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง เชน งานกราฟค พวกนี้ เราตองการ Ram ที่มากขึ้นกวามาตรฐานที่ใหมาสักหนอย เอาเปน วาใสเพิ่มใหเปน 1 GB ก็ทํางานไดอยางราบรื่นดีไมมีปญหาใดๆ อยางแนนอน

ทีนี้ที่เขาไปดูนี่มันรองรับ Sony Ericsson รุน W900 แลวครับ ดังนั้นรุนอัพเดทอยาง 950i ผมวาไมนาจะมีปญหาใดๆ สําหรับการ ใชงานแนนอน เพียงแตตองรออีกนิดหนึ่งเทานั้นเอง

สวนคําถามวา MacBook จะมีโอกาสพัฒนาเปนจอ 15” มั้ย ตอง ตอบแบบฟนธงวา “ไม” แนนอนครับ เพราะโดยทางการตลาดแลว ตัว MacBook ถูกวางไวใหเปนรุนเล็ก ซื้อหางาย และราคายอมเยาว อีกทั้งยังคุมคา ดังนั้นการทําจอใหมีขนาด 15” จะทําใหมันไปกิน ตลาดกันเองครับ

26

ลิงกสําหรับการเช็ค Device ตางๆ ที่ใชกับ iSync ได http://www.apple.com/macosx/features/isync/devices.html

:: ถาม : การลงโปรแกรมมากเกินไป เผอิญซื้อมา ชางลงโปรแกรมใหเยอะมากๆ สงสัยวาการ ลงโปรแกรมมากเกินไปทําใหเครือ่ งมีปญ  หาเชน เนือ้ ทีฮ่ ารดดิสก ไมพอหรือเปลาคะ แลวเครื่องจะชาลงรึเปลา ควรจะคง โปรแกรมนั้นอยูเผื่อใช ในอนาคต หรือวาลบไปเลยดีคะ

:: ถาม : SonyEricsson W950i Sync on Mac? รบกวนถามผูรูครับ เรื่องการ SYNC โทรศัพทกับเครื่อง MAC ครับ จะใชงานขอมูลสวนของ iCal AdressBook (โทรออก รับสายผานเครื่อง Mac และ sync รายชื่อ) iTune กับเชื่อมตออินเตอรเน็ต บนมือถือครับไมทราบวา รุน M600i กับ W950i นี่สามารถใชงานไดหรือไม หรือ ตองใช โปรแกรมเสริมอะไรเปนพิเศษหรือไมครับขอบคุณ ครับ

:: ตอบ : ตอบไดงายๆ เลยครับวาจริงๆ แลวการลงโปรแกรม มากๆ เขาไวกอนนั้นนาจะเปนการทําใหเครื่องของเราถูกใชงานและ กินทรัพยากร ในเครื่องแบบมากเกินเหตุอันจําเปน ดังนั้นถามันจะ สงผลใหเครื่องทํางานไดชาลงนั้นก็ถือวาเปนเรื่องปกติแนนอนครับ แลวยิ่งทํางานพรอมๆ กันหลายโปรแกรมเกินความจําเปนดวยแลว นั่นก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเครื่องของเราชาลงอยางแนนอน

:: ตอบ : โปรแกรมที่ไวทําอยางที่บอก มานั้ น บนแมคเราใช โ ปรแกรมที่ ชื่ อ ว า iSync นั่นเอง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่วามา ทั้งหมดเลยครับ สวนเรื่องการเชื่อม ตอผานมือถือนั้นก็สามาถทําไดผาน โปรแกรม Internet Connect ครับ แตทีนี้ปญหามันอยูที่วา ไอ 2 รุนที่คุณตองการมา ของ Sony Ericsson นี่ นะครับ ถึงขณะนีใ้ น เว็บไซตของ Apple บ อ ก ว า ยั ง ไ ม รองรับ แตถา

การเผื่อโปรแกรมที่ไมไดใชงานสําหรับอนาคตนั้นไมจําเปนครับ เราควรเช็คตัวเองใหพรอมกอนวาจริงๆ แลวงานที่เราใชทํางานใน ปจจุบันที่ทําอยูนี้เราทํางานดานไหน อะไร และที่สําคัญเราตองรูวา เราจะใชโปรแกรมประเภทไหนสําหรับงานของเรา สําคัญนะครับ เพราะโปรแกรมบางโปรแกรมนั้นหากเราประยุกตและใชงานให


ถามมา-ตอบไป Mr.Mac ขิงออน

เหมาะสมกับความตองการของเราจริงๆ เราแทบจะอาจไมตองซื้อ โปรแกรมลิขสิทธิ์ราคาแพงๆ มาใชเลยก็ไดครับ สวนการเอาโปรแกรมเหลานี้ออกไปนั้น ผมขอแนะนําโปรแกรมที่ชื่อ วา App Zapper เอาไวจัดการกับโปรแกรมที่เราไมตองการแบบถอน รากถอนโคน ลางโปรแกรมแบบสะอาดหมดจดกันเลยทีเดียวครับ โหลดโปรแกรมไดที่ http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/28764

ถาม : ถาอยากซื้อเครื่อง Mac ควรซื้อเลยหรือวารอ Leopard ดี อยากซื้อเครื่อง Mac ครับ แต ไมแน ใจวา ควรรอ Leopard ดีหรือเปลาถา จะซื้อ Leopard อยาง เดียว ราคาประมาณเทาไหรครับ แลว Leopard จะออก ขายประมาณเดือนไหนครับ

:: ตอบ : สําหรับผูตองการรอ Leopard หรือ 10.5 นั้น คิดวา คงจะไดเห็นโฉมกันในงาน WWDC 2007 นี้ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปน เพียงการคาดเดา เพราะสามารถจะออกไดเร็วกวานี้หรือชากวานี้ก็ได ทั้งนั้น แตถาใหถามใจผม ผมวาปลายๆ เมษายนหรือะไรทํานองนั้น ที่เราจะไดเห็น Leopard ย้ำวาเห็น...แตเวอรชั่นที่จะไดใชงานจริงๆ อาจจะไมใชก็ได

28

ทีนี้เทาที่เช็คขาวเกี่ยวกับ Leopard นี่ก็เห็นวาอัพเดทกันเปนวาเลน แลวในขณะนี้ นัยหมายความวามีการปรับปรุงกันอยูอยางตอเนื่อง และดูเหมือนกวานับวันเจา Leopard นี้ก็ใกลกําหนดคลอดเขามา ทุกทีแลวครับ เอามาดูคําถามวา แลวจะซื้อ Mac เลยดีหรือเปลา หรือจะรอ Leopard กอนดี อันนี้ตองถามกลับไปที่คนถามวาแลวรีบใชหรือ เปลา? เพราะถาคํานวนคราวๆตามที่ผมเขาใจ อยางนอยๆ การที่ เราจะไดใช Leopard นั้นผมวาอีก 2-3 เดือนขางหนา ถาปริมาณ เวลาขณะที่ผมวามานี้รอไดก็ใหรอจะดีที่สุด เพราะซื้อเครื่องตอนนั้น คุณจะได Leopard มาเลยอยูแลว แตถาวันนี้คุณจําเปนตองใชงานแลว การที่คุณจะซื้อตอนนี้เลยแลว คอยอัพเกรดซิสเต็มเปน Leopard นั้น Mac ก็มีราคาประหยัดรอ ไวใหอยูแลวหละครับผม ก็ตองลองถามใจตัวเองดูครับวารีบมั้ย ถาไมรีบ การรอคอยสําหรับ การใชงาน Leopard นั้นก็ทําไดครับ และถามองในมุมของความ คุมคา ผมก็วามันโอเคอยูแลวหละครับผม ลิงกสําหรับการหาขอหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Leopard http://www.apple.com/macosx/leopard/


High Quality Accessories for iPod/Mac Macally Àπ÷Ëß„πºŸâπ”¥â“πÕÿª°√≥å‡ √‘¡ iPod ·≈– ‡§√◊ËÕß Macintosh ®“°Õ‡¡√‘°“

Macally mTUNE-N2 ÀŸøí߉√â “¬ ”À√—∫ iPod nano √ÿàπ„À¡à ‡æ’¬ß·§àπ” iPod nano ¡“‡ ’¬∫∑’ËÀŸøíß°Á “¡“√∂√—∫Õ√√∂√  ¢Õ߇ ’¬ß‡æ≈߉¥â∑ÿ°∑’Ë∑ÿ°‡«≈“

Blue Wave

BT micro

FMcup

MY tune

IceSuit N

Bluetooth stereo and tune streaming headset

Bluetooth Optical Mini Mouse

Automobile Full Channel FM Transmitter & Chargerfor iPod devices

Portable Stereo Speakers for 2nd Generation iPod nano

Protective Sleeve for iPod nano

ICE TUNE

ICEFM

IP-A111

LP-COMBO

HUB-UF

Stereo Speaker and charger for iPod devices

FM Transmitter & Charger for iPod

Portable Stereo Speakers for iPod device

5-in-1 USB, Ethernet and Phone cable Combo Kit

USB2.0 and FireWire Combo hub both USB 2.0 (OSX) / USB 1.1 (OS9.x) and FireWire

μ—«·∑π®”Àπà“¬ : iStudio “¢“¥—ßμàÕ‰ªπ’È Fortune ™—Èπ 3,4, Esplanade ™—Èπ 2, Siam Discovery ™—Èπ 4, Siam Paragon ™—Èπ 3, J Avenue iShop æ—π∏å∑‘æ¬å™—Èπ 3 ·≈– iShopping  “∏√´Õ¬ 10 Online Shop : www.sanookgadget.com

S.D.K. Technology Innovation Co.,Ltd. 671/4 ∂.≈“¥æ√â“« ®Õ¡æ≈ ®μÿ®—°√ °√ÿ߇∑æ 10900 Tel. 0-25112681, 0-25114187 Fax. 0-25130891 URL : www.sdkti.com


Windows And Mac OSX À≈—ß®“°∑’ˇªî¥μ—«Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√‰ª·≈â«„π‡¡◊Õ߉∑¬ Ì“À√—∫‡®â“ Windows Vista ∑’ˇªìπ‡ ¡◊ÕπμÌ“π“π·Ààß°“√√Õ§Õ¬Õ—πÕÕ°®– ¬“«π“πÕ¬Ÿà —°‡≈Á°πâÕ¬ ®π·≈â«®π√Õ¥‡®â“ Vista π—Èπ°Á ‰¥â§≈Õ¥ÕÕ°¡“‰¥â‡√“‰¥â™◊Ëπ™¡¿“¬„μâ Interface ∑’ËÀ«◊ÕÀ«“·≈–¡’ ’ —π©Ÿ¥©“¥μ“ Õ¬à“ß∑’ˇ√“®–‰¥â‡ÀÁπ„π∫∑§«“¡π’È°—𠇪î¥μ—«¡“Õ¬à“ßπ’ȇ√“∑“ß MacStyle ‡Õß°Á‰¥â·μàÀ“Õà“π®“°π‘μ¬ “√‰Õ∑’‡≈à¡ Õ◊ËπÊ „π∑âÕßμ≈“¥Õ¬ŸàÀ≈“°À≈“¬‡≈à¡ ·≈–À≈“°À≈“¬‡≈à¡∑’Ë«à“π—Èπ°Á¡—°®– ‡Õ’ˬ«Ê ‡Õ“ Mac OSX ‰ª‡ª√’¬∫‡ª√¬Õ¬Ÿà‡ªìπ‡π◊Õßπ‘® §«“¡∂÷ߺ¡´÷Ëß°Á§—π ‰¡â§—π¡◊ÕÕ¬“°®–‡ÀÁπ·≈– —¡º— ‚©¡·∑â¢Õß Vista °—π®√‘ßÊ ‡ ’¬∑’ ‚Õ°“ ‡À¡“– øÑ“‡ªî¥‡¡◊ÕË πâÕßÊ ∑’√Ë ®Ÿâ °— °—π‚∑√¡“∫Õ°«à“∫—¥‡¥’¬Î «π’‡È §√◊ÕË ß‚πâμ∫ÿ§ä ¢Õ߇¢“‰¥â°≈“¬ ¿“殓° Windows XP ¡“‡ªìπ Vista ‡ªìπ∑’ˇ√’¬∫√âÕ¬·≈â« º¡®÷ߢշ√ßπâÕßπÿàß«à“®–¬◊¡‚πâμ∫äÿ§§Ÿà „®¡“‰¥â „Àâæ’Ë „™âß“π —°§√“‡æ◊ËÕ®–„Àâ ‡ªìπ∫ÿ≠쓪√–®—°…å«à“‡®â“ Vista π—Èπ®–¡’ ‚©¡ß“¡ —°‡æ’¬ß„¥ ‰¡àπ“πÀ≈—ß®“°π—Èπ‡®â“ Vista °Áæ√âÕ¡¡“„À⺡‰¥â∑¥ Õ∫°“√„™âß“π ¬È”...«à“ π’˧◊Õ°“√∑¥ Õ∫°“√„™âß“π∑’ˉ¡à‰¥â‡πâπ‰ª∑’Ë°“√„™âß“πÕ¬à“ßÀπ—°Àπà«ß ÿ¥·√ß ‚À¥ À√◊Õ°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§ÿ≥¿“æ„π‡™‘ß°“√«—¥ ∂‘μ‘·μàÕ¬à“ß„¥π–§√—∫ ‡®μπ“ Ì“À√—∫°“√πÌ“ Vista ¡“®—∫§Ÿà·μà‰¡à‰¥â·¢àß°—∫ Mac OSX „π§√“π’È π—Èπ MacStyle ®–∑Ì“°“√√’«‘«·∫∫§«∫§Ÿà°—π‰ª™π‘¥øÕ√åμàÕøÕ√å ‡æ◊ËÕ¡ÿàß À¡“¬„Àâ ºŸâ Õà “ π‰¥â ‡ ¢â “ „®°“√∑Ì “ ß“π„π·∫∫ Õ¥ª√– “π°— π √–À«à “ ß Windows °—∫ Mac ‡πâπ‡æ◊ËÕ„Àâ∑—Èß PC ·≈– Mac π—Èπ∑Ì“ß“π§«∫§Ÿà·≈– ¢â“¡°—π‰ª¡“‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥º≈ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥°—∫ºŸâ„™âÕ¬à“߇√“Ê ∑à“πÊ π’ËÀ≈– §√—∫ ‡∫◊ËÕ‡μÁ¡∑’°—∫°“√®—∫§Ÿà Mac ¡“™π°—∫ PC §√—∫...¡—π≈â“ ¡—¬‰ªπ“π·≈â« ‡Õ“À≈–§√—∫∂ⓧÿ≥ºŸâÕà“πæ√âÕ¡·≈â« 12 ÀπⓇμÁ¡Õ‘Ë¡μàÕ‰ªπ’ȧ◊Õ°“√·π–πÌ“μ—« Vista „Àâ°—∫™“« Mac ‰¥â∑Ì“§«“¡√Ÿâ®—° ·≈–æ√âÕ¡Ê °—ππ—Èπ‡√“Ωíòß Mac °Á ®–‡ªî¥ª√–μŸ∫â“π∑’˧ÿâπ‡§¬„Àâ ‰¥â™¡°—π·∫∫øÕ√åμàÕøÕ√å ‰ª„πμ—«¥â«¬ ‡≈¬§√—∫

°“√· ¥ß GUI „π·∫∫¢Õß Vista ·≈– Mac OSX ¡’ ‚∑π ’∑’Ëμà“ß°—π‚¥¬ ‘Èπ‡™‘ß

Aero GUI „À¡àÀ¡¥®¥™π‘¥‡ª≈’Ë¬π®“° Window XP Õ¬à“߉¡à ‡À≈◊Õ§√“∫‡¥‘¡

À≈—ß®“°º¡°¥ªÿÉ¡‡ªî¥‡§√◊ËÕß∫π PC ‡ªìπ∑’ˇ√’¬∫√âÕ¬·≈–√–∫∫°ÁπÌ“‡√“‡¢â“ Ÿà Windows Vista °—πÕ¬à“߇μÁ¡μ—«°ÁμâÕßμ°„®‡¡◊ËÕ‰¥â‡ÀÁπ à«πμ‘¥μàÕºŸâ„™âÀ√◊Õ GUI (Àπâ“μ“) ¢Õß Vista π—Èπ‡ª≈’Ë¬π‰ª·∫∫‡ªìπ§π≈–‡√◊ËÕ߇¥’¬«°—π°—∫ XP ‡≈¬§√—∫  Õ∫∂“¡ºŸâ‡™’ˬ«™“≠°Á‰¥â§«“¡«à“Àπâ“μ“¢Õß Vista π’ȇ√“‡√’¬°«à“ Aero Interface §√—∫ À≈—ß®“°∑’ˉ¥â‡≈’¬∫‡§’¬ß‡≈àπ‚πàπ‡≈àππ’Ë°—∫‡®â“ Aero Interface π—Èπ°Á√Ÿâ ÷°¥’ §√—∫ ª√–∑—∫„®°—∫°“√· ¥ßº≈∑’Ë√«¥‡√Á«·≈–¡’°“√„ à‡Õø‡øì§μå °“√ª√“°Ø ¢Õß°√Õ∫ Windows μà“ßÊ Õ’°‡≈Á°πâÕ¬ °Á∑Ì“„Àâ°“√„™âß“π°—∫Àπâ“μ“„À¡à À¡¥®¥π’Èπà“ª√–∑—∫„®§√—∫ ‡À≈◊Õ∫‰ª‡ÀÁπ·∂∫∑“ߥâ“π¢«“¡◊Õ°Á®–ª√“°Ø ‘ßË „À¡àÕ°’ §◊Õ Sidebar Õ—π‡ªìπ∑’Ë ∫√√®ÿ Gadget À√◊Õ∑’ˇ√“§ÿâπ‡§¬∫π Mac OSX °—π«à“ Widget π—ËπÀ≈– §√—∫º¡  Ì“À√—∫°“√¥Ÿ√Õ∫Ê ¢Õß Aero Interface π—Èπ‡¡◊ËÕ§π∂π—¥ Mac Õ¬à“ߺ¡ ‰¥â≈Õß®—∫‰ª®—∫¡“ —°æ—°  ‘Ëß∑’Ë√Ÿâ ÷°‰¥â‡≈¬°Á§◊Õ§«“¡§ÿâπ‡§¬§√—∫ Õ“®®–‡π◊ËÕß ¡“¥â«¬«à“ Vista π—Èπ‡ªìπ Windows OS ∑’Ë¡’§«“¡‡¢â“„°≈â Mac „π‡√◊ËÕß ª√– ∫°“√≥å„™âß“π‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ OS Àπ÷Ëß°Á«à“‰¥â§√—∫ ¥—ßπ—Èπº¡®÷ß®– πÿ° °—∫ Vista ·≈–‡√‘Ë¡μâπ°“√„™âß“π„π à«π¢Õß GUI ‰¥âÕ¬à“߉¡à¬“°‡¬ÁπÕ–‰√ ‡≈¬§√—∫ „π à«π¢Õßß“πÕÕ°·∫∫ GUI π—Èπ‚∑π ’¢Õß Vista ®–ÕÕ°‰ª„π‚∑π√âÕπ §◊Õ§àÕπ¢â“ß¡’ ’ —π©Ÿ¥©“¥μ“Õ’°∑—È߬—ß¡’°“√„™â Text ∑’Ë¡’‡ß“ –∑âÕπ∫πæ◊Èπ

30


À≈—ß‚∑π¥Ì“π—Èπ¥â«¬ ®÷ß∑Ì“„Àâ∫“ߧ√—Èßπ—ÈπÕ“®®–∑Ì“„ÀâÕà“𬓰‰ª∫â“ß √«¡ ∑—Èß∂÷ß„π à«π¢Õß My Com ∑’Ë∑“ßΩíòß Vista ‰¥â„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫ ‘Ëß∑’Ë ª√“°ØÕ¬Ÿàμ√ßÀπâ“·∫∫¡“°¡“¬π—Èπ∫“ß∑’°Á∑Ì“„À≥â¡÷πß߇≈Á°πâÕ¬‡À¡◊Õπ°—π ¢â“¡°≈—∫¡“¥ŸΩíòß Mac OSX π—Èπ°“√ÕÕ°·∫∫ GUI ®–„™â ’‰ª„π‚∑π‡¬Áπ §◊ÕøÑ“¢“«μ—¥°—∫¢Õ∫«‘π‚¥« å ’ÕÕ°‡∑“Ê ∑’Ë¡’‡ß“«“« ·≈–„πΩíòߢÕß Mac OSX π—Èπ‡≈◊Õ°∑’Ë®–· ¥ß‡æ’¬ß‰Õ§Õπ∑’ˇ√’¬∫ßà“¬°«à“‡æ’¬ß‰¡à°’Ëμ—«∫π Finder ®÷ß∑Ì“„À⥟°“√‡√‘Ë¡μâπ°“√„™âß“ππ—Èπ°Áßà“¬°—π‰ª§π≈–·∫∫°—π§√—∫

„π°“√πÌ“‡ πÕ‰¥â¥’∑’‡¥’¬«§√—∫ √à«¡∂÷ß°“√· ¥ßº≈®“°§Ì“ —Ëß Alt + Tab ∑’Ë „Àâº≈‰¥â‡À¡◊Õπ°—∫ Apple + Tap ¥—ßπ—ÈπÀ≈“¬Ê ∑à“π∑’Ë™Õ∫°“√· ¥ßº≈ ‰Õ§Õπ¢Õß‚ª√·°√¡„π·∫∫§«“¡≈–‡Õ’¬¥ Ÿß¢Õß Mac OSX π—Èπ ¡“„π Vista °Á¡’„À≥ℙ⇙àπ°—π§√—∫

GUI ·∫∫„ Ê „π·π« Tranparent  «¬¥’·μà¡‘¡’ª√–‚¬™πå

Tranparent GUI ∑Ì“„À₪√àß„ „π∑ÿ°Ê «‘π‚¥« å Taskbar ∑’Ë¡’°“√· ¥ßæ√’«‘«‰Õ§Õπ·∫∫¿“懧≈◊ËÕπ‰À«‰¥â¥â«¬

Taskbar ·∫∫„À¡à „°≈⇧’¬ß°—∫§«“¡‡ªìπ Dock

‰¡àÕ¬“°®–∫Õ°«à“π’˧◊Õ Dock „π·∫∫¢Õß Vista ·μà¢Õ∫Õ°«à“¡—π‡ªìπ Taskbar „π·∫∫«‘π‚¥« å∑’Ëπà“„™â·≈–¥Ÿ¥’‰¡à„™àπâÕ¬ ·∂¡¡—π¬—ß¡’ª√–‚¬™πå„π °“√æ√’«‘«  ‘Ëß∑’Ëμà“ß®“° Dock ∫π Mac OSX π—Ëπ§◊Õ°“√·¬° à«πæ√’«‘« ÕÕ°¡“‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß°√Õ∫μà“ßÀ“°‡≈¬ ·≈–°√Õ∫∑’Ë«à“π’È°Á®–¡’¢π“¥∑’Ë„À≠à ¡“°æÕ∑’Ë®–· ¥ß„À≥â§√à“«Ê «à“Àπâ“μà“ß∑’Ë∂Ÿ°´àÕπ‰«â„π Taskbar π—ÈπÊ ¡’ ‰ø≈åÕ–‰√´àÕπÕ¬Ÿà μ√ßπ’Ⱥ¡„À⧖·π𧫓¡πà“„™â‰ª∑’Ë Taskbar ¢Õß Vista ¡“°°«à“ Dock „π·ßà¢Õß°“√· ¥ßº≈·≈–°“√欓¬“¡®– ◊ËÕ “√°—∫ºŸâ„™â ·μà„π¢≥–∑’Ë Dock π—Èπ°≈—∫„Àâ· ¥ßº≈„π‡™‘ß§«“¡ «¬ß“¡„π·∫∫·Õ¡π‘‡¡™—Ëπ ·≈–¡—π ‡À¡“–°—∫°“√„™â‡ªî¥‚ª√·°√¡μà“ßÊ „Àâ –¥«°¡“°°«à“®–„™â§«“¡ “¡“√∂ ¢Õß Dock μ√ßπ’È„π·∫∫∑’Ë Vista °Ì“≈—ß®– ◊ËÕ “√ÕÕ°¡“  Ì“À√—∫§«“¡ “¡“√∂¢Õß Taskbar „π Vista π’ÈμâÕ߬°„À⇪ìπÕ’°Àπ÷Ë߉Շ¥’¬

‡À¡◊Õπ‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’ˇ√“„™â Mac OSX „À¡àÊ —°™à«ß 10.1-2 π—Èπ°“√„™âß“π ·∫∫ Tranparent ∑’Ë∑Ì“„Àâ “¡“√∂¡Õß∑–≈ÿ‰ª¬—ß«‘π‚¥« å∂—¥≈ß¡“ À√◊Õ¡’ °“√· ¥ßº≈¢Õ߇¡πŸμà“ßÊ ∑—∫‡Õ° “√„À⥟‚ª√àß„ π—Èπ°Áπà“μ◊Ëπμ“μ◊Ëπ„®‰¡à πâÕ¬ §√—Èπ¡“„π¬ÿ§¢Õß Vista π’Ë°Á‰¥â¡’°“√πÌ“§Ì“ —Ëßπ’È¡“„ à‰«â‡™àπ°—π§√—∫ ®–¥’À√◊Õ‰¡à°—∫°“√„™â Tranparent GUI π’È μâÕßμÕ∫«à“·≈â«·μà™Õ∫ º¡„π ∞“π–§π‡¢’¬π·≈–ºŸâ„™âß“π Tranparent GUI „π Mac OSX „π√ÿàπ¥—È߇¥‘¡ ¢Õ∫Õ°«à“∫“ß∑’¡—π°Á‰¡à‰¥â®Ì“‡ªìπμàÕ°“√„™âß“π‡≈¬ ‡æ√“– «¬Õ¬à“߇¥’¬« ·μà∂“¡À“ª√–‚¬™πå¡‘„§√à®–‰¥â —°‡∑à“‰À√àπ—° ¥—ßπ—ÈπÀ“°®–¡Õß«à“π’ˇªì𠇧√◊ËÕߪ√–¥—∫∑’Ë∑Ì“„Àâ OS πà“„™â°Áπà“®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ ¡’§π‡§¬∫Õ°«à“°“√∑Ì“ Tranparent π—Èπ°Á‡æ◊ËÕ∑’Ë®–∑Ì“„Àâ‡√“‡≈◊Õ°«‘π‚¥« å∑’Ë ∂Ÿ°´âÕπ∑—∫‰¥âßà“¬¡“°¢÷Èπ º¡°≈—∫¡Õß«à“∂â“®–∑Ì“Õ¬à“ßπ—Èπ∑Ì“‰¡‡√“‰¡à Ÿâ„™â øíß°å™—Ëπ Expose ‡æ◊ËÕ∑Ì“°“√·¬°¬àÕ¬°√Õ∫«‘π‚¥« å∑—ÈßÀ¡¥„π§√“‡¥’¬«‡≈¬ ®–¥Ÿßà“¬·≈–μ√ߪ√–‡¥Áπ°«à“¡“°¡“¬∑’‡¥’¬« §âπÀ“‰¥â∑ÿ°∑’˥⫬ Search øíß°å™—Ëπ§ÿâπ‡§¬°—∫ Spotlight

Search ‡«Õ√å™—Ëπ„À¡à ©≈“¥¢÷Èππà“„™â¡“°¢÷Èπ·≈–∑’Ëπà“¬‘π¥’°Á§◊Õ‡®â“ Search π’È “¡“√∂∑’Ë®–§âπÀ“§Ì“∑’ËΩíßÕ¬Ÿà„π‡Õ° “√‰¥â‡À¡◊Õπ°—∫∑’ˇ√“„™â Spotlight

31


Search ∑’Ë¡’°“√«“ßμÌ“·Àπà߉«â°—∫Ωíòßμ√ߢⓡ¢Õß Spotlight ¢Õß Mac OSX

§âπÀ“‡Õ° “√∫π„π Mac ¢Õ߇√“‰¥â‡™àπ°—π§√—∫ ‚¥¬§«“¡ “¡“√∂π’È®–∑Ì“ ‰¥â„°≈⇧’¬ß°—∫∑’Ë Spotlight „™âß“π‡≈¬§√—∫ ‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈â«·∑∫®– ‰¡à‡ÀÁπ«à“„§√®–¥âÕ¬°«à“„§√ Mac OSX π—ÈπÕ“®®–‰¥â‡ª√’¬∫¡“°°«à“π‘¥ÀπàÕ¬¥â«¬°“√ª√–¬ÿ°μå°“√„™â ß“π Spotlight ‡¢â“‰ª„πμ—« System Preferences ‡Õ“‰«â Ì“À√—∫°“√§âπÀ“ øÕ√åμà“ßÊ ∑’Ë¡’°“√§“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“‚¥¬√–∫∫‡Õß«à“¬Ÿ ‡´Õ√å°Ì“≈—ß μâÕß°“√À“À—«¢âÕÕ–‰√°—π·πà ∑—Èßπ’È∑—Èßπ—Èπ‰¡à«à“®–‡ªìπ√–∫∫ Search ¢Õß Vista À√◊Õ Spotlight ¢Õß Mac OSX °ÁμâÕ߬ա√—∫«à“∫—¥π’È¢âÕ¡Ÿ≈„π‡§√◊ËÕߧա摫‡μÕ√å¢Õ߇√“π—Èππ—∫ «—π°Á¬‘Ëß®–¡’¡“°¢÷Èπ∑ÿ°∑’ °“√„ àøíß°å™—Ëπ„π°“√§âπÀ“„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂¡“° ¢÷Èπ∂÷ߢ—Èπ√–∫∫§âπÀ“‡®“–≈÷°§Ì“∑’ËμâÕß°“√≈߉ª„π‡π◊ÈÕ§«“¡¢Õ߇հ “√ ·∫∫π’È°Á¬‘Ëߥ’„À≠à§√—∫  à«π«à“√–∫∫ Search ¢Õß Vista À√◊Õ Spotlight ¢Õß Mac OSX Õ¬à“ß ‰Àπ®–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°°«à“°—πÕ¬à“߉√°Á§ßμâÕ߉ª¥Ÿ°—π„π√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ’° §√—ÈßÀπ÷Ëß ·μà∑—Èßπ’È∑—Èßπ—ÈπÀ≈—°°“√„π‡∫◊ÈÕßμâππ—Èπ°Á∂◊Õ«à“„°≈⇧’¬ß°—πÕ¬Ÿà·≈â« ¥—ßπ—Èπª√– ‘∑∏‘¿“æπ—Èπ°Á§ß®–„°≈⇧’¬ß°—π‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬§√—∫ æ’ËπâÕßΩ“·Ω¥¢Õß Widgets ∑’Ë¡“„ππ“¡¢Õß Gatget

§√—Èß·√°∑’ˇÀÁπ Gatget °Á·Õ∫μ°„®‡≈Á°πâÕ¬ (®√‘ßÊ °Áμ°„®‡¬Õ–·À≈–) ·≈â«°Á·Õ∫¥’„®«à“‡®â“ Widgets μ—«‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê æ«°π’È∑’ˇ√“„™âß“πÕ¬Ÿà∫π Mac OSX π—Èπ®–¡’„™â∫π Windows Vista ¥â«¬ ¡“„πΩíòߢÕß Vista π’È ‡ª≈’ˬπ™◊ËÕ‰ª‡ªìπ Gadget ´÷Ëß°Á∂◊Õ«à“ ◊ËÕ “√‰¥â„®§«“¡¥’§√—∫

32

‚ª√·°√¡‡≈Á°Ê ∑’ˇՓ‰«â„™â Õ¬™—Ë«§√—Èß™—Ë«§√“«∑’ˇ√’¬°«à“ Gatget À√◊Õ Widgets ∫π Mac OSX π—Ëπ‡Õß

‡®â“ Gadget ∑’ËÕ¬Ÿà∫π Vista π—Èπ¡“„π√Ÿª·∫∫¢Õß Sidebar ∑’ËÕ¬Ÿà¥â“π¢«“ ¡◊Õ·≈â«°Á¡’°“√‡√’¬ß≈Ì“¥—∫‡®â“ Gadget ‰«â„π·π«μ—È߇√’¬ßμàÕÊ °—π‰ª “¡“√∂‡√’¬° Gadget ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥âÕ’°®“°·∂∫§«∫§ÿ¡∑’ËÕ¬Ÿà¥â“π∫π ÿ¥¢Õß Sidebar Õ¬à“߉√°Á¥’ Ì“À√—∫‡®â“ Sidebar ·∂∫„À≠à ‚ª√àß„ π’È “¡“√∂¡’≈Ÿ° ‡≈àππ‘¥ÀπàÕ¬‰¥â§◊ÕÕπÿ≠“μ„Àâªî¥-‡ªî¥ ‰¥âμ“¡§«“¡μâÕß°“√  “¡“√∂¬â“¬ ·∂∫ Sidebar ‰ª∑“ߴ⓬¡◊ÕÀ√◊Õ¢«“¡◊Õ‰¥â ·μà Ì“§—≠∑’Ëπà“®–∑Ì“‰¥â¥â«¬§◊Õ °“√¬àÕ¢¬“¬ À√◊Õ´àÕπ Sidebar ‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’ˇ√“‰¡àμâÕß°“√„™âß“π‰¥â¥â«¬πà“®– ¥’§√—∫ ®—¥‡øÕ√å𑇮Õ√å „À¡à‡≈Á°πâÕ¬ Ì“À√—∫ÀâÕß Control Panel

‘Ëß·√°∑’˺¡μâÕß°“√∑√“∫§◊ÕÀâÕß Control Panel π’È®–Ωíߧ«“¡ “¡“√∂„π °“√§âπÀ“ Search ∑’ˇՓ‰«â√–∫ÿ°“√§âπÀ“§Ì“ Õ—π‡π◊ËÕß®“°‡°’ˬ«¢âÕß°—∫ øíß°å™—Ëπ∑’ˇ√“μâÕß°“√®–„™âß“πÕ¬à“ß∑’ˇ√“‡ÀÁπ„π Spotlight À√◊Õ‰¡àπ—Ëπ‡Õß ·μà §√—Èßπ’È„π‡«Õ√å™—Ëπ Vista °Á¬—ߧߧ«“¡‡ªìπ Control Panel „π·∫∫©∫—∫ Õπÿ√—°…åπ‘¬¡‰¥âÕ¬à“߇À𒬫·πàπ ¡’ ‘Ëß≈–Õ—π≈–πâÕ¬∑’ˇª≈’ˬπ‰ª∫â“ß·μà‡√“°ÁæÕ‡ÀÁπ§ÿâπ‡§¬„π‡«Õ√å™—Ëπ XP ¡“ ·≈â« ∑’ˇÀÁπ®–πà“ π„®§◊Õ°“√ —Ëß„Àâ«‘«°“√· ¥ß‡ªìπ·∫∫ Classic View ∑—Èßπ’È øÕ√åπ’È®–‡ªìπª√–‚¬™πå°—∫ºŸâ∑’˧ÿâπ‡§¬°—∫°“√„™âß“π Control Panel „π√Ÿª ·∫∫‡°à“‰¥â§√—∫ ∑—Èßπ’ÈÀ“°¥Ÿø‡ï ®Õ√å°“√„™âß“π„π Control Panel ·≈â«∂ⓇªìπºŸâ‡√‘Ë¡μâπ„À¡àÊ Õ“®®–∑Ì“„Àâ‡√‘Ë¡μâπ≈Ì“∫“°‰ª —°π‘¥ÀπàÕ¬·μàÕ¬à“߉√°Á¥’∂â“μ—Èßμâπ‰¥â·≈â«°“√ „™âß“π Control Panel °Á‰¡à‰¥â¬“°Õ¬à“ß∑’˧‘¥§√—∫


Control Panel Home ‡∑’¬∫‡§’¬ß‰¥â°—∫°“√„™âß“π¢Õß System Preferences

·μàÀ“°∂“¡«à“°“√„™âß“πÕ¬à“߉Àπ√–À«à“ß Control Panel À√◊Õ System Preferences ®– –¥«°°«à“ Õ—ππ’ȧßμÕ∫·∑π∑ÿ°Ê ∑à“π‰¡à‰¥â ·μà∂â“„π ∑—»π– à«πμ—«º¡¡Õß«à“„™âß“π System Preferences ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∫π Mac OSX π—Èπ·≈¥Ÿ®–‰¥â‡ª√’¬∫μ√ß¡’°“√Ωíß Spotlight ≈߉ªæ√âÕ¡°—∫¡’°“√®—¥À¡«¥ À¡Ÿà¢Õß à«πß“πμà“ßÊ ‰«â§àÕπ¢â“ß®–™—¥‡®π·≈–‡¢â“„®ßà“¬°«à“‡≈Á°πâÕ¬§√—∫ «â“««...º≈ß“π¢Õß Aero · ¥ßº≈·∫∫ 3D ®—¥‡√’¬ß‡ªìπ√–‡∫’¬∫ «¬ß“¡  ‘Ëß·√°∑’ˇÀÁπ®“°°“√∑Ì“ß“π¢Õß°“√®—¥‡√’¬ßÀπâ“®Õ‡ªìπ≈—°…≥– 3D ·∫∫π’È °Á «¬§√—∫ „®π÷°‰ª∂÷ß°“√· ¥ß·∫∫‡À¡◊Õπ°—ππ’ȇ¡◊ËÕ —° 3 ªï°àÕπ∫π Solaris ¢Õß SUN ‡≈¬∑Ì“„Àâ°“√· ¥ßº≈ 3D ·∫∫π’ȇ≈¬≈¥§«“¡μ◊Ëπ‡μâπ≈ß ‰ªπ‘¥ÀπàÕ¬ °“√„™âß“π°“√®—¥√–‡∫’¬∫Àπâ“®Õ·∫∫π’È∂â“∫Õ°«à“®–„Àâ‡À¡◊Õπ °—∫ Exposeû „π Mac OSX §ß‰¡à„™à§√—∫ ‡æ√“–‡≈Á߇ÀÁπ·§à«—μ∂ÿª√– ß§å ‡∑à“π—Èπ∑’ˉª„π∑“߇¥’¬«°—π ·μàÀ“°«à“«‘∏’°“√· ¥ßº≈π—Èπ§π≈–Õ¬à“ß°—π ∂“¡«à“°“√· ¥ßº≈¢Õß°“√®—¥‡√’¬ß·∫∫‡ªìπ 3D ´âÕπ°—π‰ª¥â“πÀ≈—ßÕ¬à“ß π’ȇ«≈“„™âß“π®√‘ßÊ ¡—π®– –¥«°¡—Ȭ μâÕßμÕ∫«à“‰¡à·πà„®‡æ√“–«à“¡—πμâÕß Õ“»—¬°“√°¥ªÿÉ¡≈Ÿ°»√´â“¬-¢«“ §«∫§Ÿà°—π‰ª¥â«¬ Õ’°∑—ÈßÀ“°‡√“‡ªî¥ Àπâ“μà“ß´âÕπ°—πÀ≈“¬Ê Õ¬à“ßπ’Ë®–∑Ì“„Àâ°“√§âπÀ“∑’≈–Àπâ“μà“ß∑’ËμâÕß°¥ ≈Ÿ°»√‰ªÀπâ“-À≈—ß ‡æ◊ËÕ„Àâ∂÷ß‚ø≈凥Õ√å∑’ËμâÕß°“√π—È𬓰¢÷ÈπÕ’°‡≈Á°πâÕ¬ ‡À¡◊Õπ°—π ∑—Èßπ’È∑—Èßπ—ÈπÀ“°‡√“ª√—∫μ—«·≈–„™âß“πøíß°å™—Ëπ°“√‡√’¬ß≈Ì“¥—∫Àπâ“®Õ´÷Ë߇ªìπ øÕ√å „À¡à≈à“ ÿ¥π’È „Àâ™Ì“π“≠·≈â«®–‡ªìπª√–‚¬™πåμàÕ°“√„™âß“π„π°“√∑Ì“ ß“π°—∫ Windows À≈“¬Ê °√Õ∫∑’ˇ√’¬ß√“¬Õ¬Ÿà∫πÀπâ“®Õπ—Èπßà“¬¢÷ÈπÕ’° ‡¬Õ–·≈–¡’ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥‰¥âÕ’°¡“°¡“¬∑’‡¥’¬«

°—∫°“√· ¥ßº≈°“√®—¥‡√◊ËÕßÀπâ“μà“ß·∫∫ 3D ∑’Ë«—μ∂ÿª√– ß§å„°≈⇧’¬ß°—∫ Exposeû

À≈—ß®“°‰¥â∑¥≈Õß„™âß“π Windows Vista ‰ª‰¥â√–¬–Àπ÷Ë߉¡à«à“ ®–‡ªìπ°“√∑Ì“ß“π∫π GUI „À¡à≈à“ ÿ¥∑’Ë¡’ ’ —π©Ÿ¥©“¥μ“ °“√∑Ì“ß“π °—∫øíß°å™—Ëπ„À¡àÊ ‡√“°Áæ∫«à“°“√∑Ì“ß“ππ—Èπ°Á∂◊Õ«à“√“∫√◊ËπÕ¬Ÿà ‰¡à πâÕ¬ Õ“®®–‡ªìπ‡æ√“–‡§√◊ËÕß PC ∑’ˇ√“„™â∑¥ Õ∫π—Èπ¡’ Ram ¡“ „Àâ¡“°‡æ’¬ßæÕ (1 GB)

¥—ßπ—Èπ‰¡à«à“‡√“®–„™âß“π‰ª„π‚À¡¥ß“π∑’ˇªìπ®“°μ—« Vista ‡Õß°Á√«¥‡√Á« §≈àÕßμ—« ¢¬—∫‰ª≈Õß‚ª√·°√¡Õ◊ËπÊ ∑’ˇ√“„™âß“π°—π‡ªìπª√–®Ì“Õ¬à“߇™àπ Photoshop π—Èπ°Á· ¥ßº≈ GUI „π·∫∫ Aero ‰¥âÕ¬à“ߧ√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å ·∫∫ Õ’°∑—Èß„π·ßà¢Õߧ«“¡√«¥‡√Á«°ÁÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë¡◊ÕÕ“™’æπ—Èπ “¡“√∂‰«â «“ß„®‰¥â §√—Èπ‰¥â∑¥≈Õß≈߉ª„π à«π¢Õß Applications ∑’Ë¡“°—∫ Vista π—Èπ‡√“°Á‰¥â ‡ÀÁπ ‘Ëß„À¡à∑’ˇ√“§ÿâπ‡§¬Õ¬Ÿà°—∫°“√„™âß“π∫π Mac OSX ¡“°àÕπ·≈â« π—Ëπ°Á §◊Õ°“√„ à ‚ª√·°√¡¡“μ√∞“π„π°“√∑Ì“ß“π„π™’«‘μª√–®Ì“«—π‡¢â“‰ª ´÷Ëß∫“ß ‚ª√·°√¡π—Èπ°Á·¬°μ—«ÕÕ°®“°‚ª√·°√¡‡¥‘¡Õ¬à“ß OutLook ÕÕ°¡“‡ªìπÕ’° Àπ÷Ëß‚ª√·°√¡„À¡à ‚¥¬∑—Èßπ’È Vista ®–„ à™◊ËÕπÌ“‚ª√·°√¡‡À≈à“π—Èπ«à“ Windows ·≈â«μ“¡¥â«¬ »—æ∑å√–∫∫«à“‚ª√·°√¡π—ÈπÊ ¡’Õ√√∂ª√–‚¬™πå„π¥â“π„¥∫â“ß º¡¬°μ—«Õ¬à“ß ‡™àπ∫π·¡§‡√“®–§ÿâπ‡§¬°—∫§Ì“«à“ Mac Mail ¡“§√“π’È∫π Vista °Á¡’Õ–‰√ §≈â“¬Ê °—π„π∑Ì“πÕßπ’È·≈â«°Á„™â™◊ËÕ«à“ Windows Mail ‡√’¬°«à“‡ªìπ‚ª√·°√¡™ÿ¥¡“μ√∞“πÕ’°Õ—πÀπ÷Ëß∑’Ë∑“ß Vista ®—∫„ à‡¢â“‰ª·≈– √âÕ¬‡√’¬ßÕÕ°‡ªìπ™ÿ¥‚ª√·°√¡„À¡à≈à“ ÿ¥¿“¬„π°“√πÌ“Àπâ“∑ÿ°Ê ‚ª√·°√¡ π—Èπ«à“ Windows π—Ëπ‡Õß

33


‡Õ“À≈–§√—∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ¿“æ¡“°¢÷Èπ∑“ß∑’¡ß“π MacStyle ®÷߉¥â‡√‘Ë¡μâπ ∑¥ Õ∫°“√„™âß“π‚ª√·°√¡‡À≈à“π—Èπ∑’≈–‚ª√·°√¡·≈â«®÷ß≈Õ߇∑’¬∫‡§’¬ß «à“®–„™âß“π√à«¡°—π‰ª¡“‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ·≈–º≈°ÁÕÕ°¡“«à“∫“ß‚ª√·°√¡π—Èπ  “¡“√∂∑’Ë ‚Õπ∂à“¬‰ø≈å¢â“¡°—π‰ª¡“‰¥âÕ¬à“߇™àπμ“√“ßπ—¥¢Õß iCal °Á  “¡“√∂®– Import ‡¢â“‰ª„™âß“π°—∫ Windows Calendar ‰¥â¥â«¬‡™àπ°—π §√—∫ ¡“≈ÕߥŸ°—π‰ª∑’Ë≈–‚ª√·°√¡Ê °—π‡≈¬°Á·≈â«°—ππ–§√—∫ ...

¿“懪√’¬∫‡∑’¬∫Àπâ“μ“¢Õß Calender °—∫‚ª√·°√¡ iCal

μà“ßÊ „π°“√„™âß“π·≈â« „§√∑’Ë„™â Mac ¡“π“πÊ ‡ÀÁπ§ßπ÷°«à“ Apple ∑Ì“ iCal ‡«Õ√å™—Ëπ Vista ¡“¥â«¬À√Õ°À√◊Õ ‚¥¬√«¡·≈â«∑—Èß ÕßÕ¬à“ßπ—Èπ∑Ì“ ß“π§≈⓬§≈÷ß°—π ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√„™âß“π‡∑’¬∫‡§’¬ß·≈⫇À¡◊Õπ°—π

¿“æ· ¥ß°“√„™âß“π‚ª√·°√¡ Mail ¢Õß∑—Èß Õß·æ≈∑øÕ√å¡

Windows Mail / Mac Mail „™âß“πßà“¬æÕ°—π

Ì“À√—∫º¡§√—Èß·√°∑’ˇÀÁπÀπâ“μ“¢Õ߇®â“ Windows Mail °ÁμâÕß√âÕßμ°„® ‡≈Á°πâÕ¬‡æ√“–«à“°àÕπÀπâ“π—Èπ‡§¬„™â Out Look ∫π PC ¡“°àÕπ·≈â« æÕ ‡ÀÁπ‚ª√·°√¡ Windows Mail ·¬°ÕÕ°¡“Õ’°μ—«·∫∫π’È∑Ì“„Àâßß«à“®–·¬° ÕÕ°¡“∑Ì“‰¡ ·μà∑’Ëμ°„®§◊ÕÀπâ“μ“π—Èπ„™âß“π‰¥âßà“¬¡“°Ê º¡«à“„§√‡√‘Ë¡μâπ „À¡à„π°“√„™â E-Mail ·∫∫ POP „Àâ≈Õ߇√‘Ë¡μâπ°—∫ Windows Mail ·≈¥Ÿ «à“πà“®–‰ª‰¥â‡√Á«°«à“‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬ OutLook π–§√—∫  à«πøÕ√å∑’ˇ∑’¬∫‡§’¬ß‰¥â°—∫ Mac Mail π—È𧑥«à“πà“®–æÕ¡’„À≥ℙâß“π ‰¡à¢“¥μ°∫°æ√àÕ߇撬߄¥π—° º¡«à“„§√∑’ˇ§¬„™â Mail ∫π Mac OSX ¡“ °àÕπ‡®Õ‡®â“ Mail ∫π Vista °Á§ß®–„™âß“π‰¥âÕ¬à“ߧÿâπ™‘π·πàπÕπ§√—∫ Windows Calender / iCal æ’ËπâÕßΩ“·Ω¥·μàÕ¬Ÿà°—π§π≈– ∫â“π

Õ¬à“ß∑’ˇÀÁπ„π¿“æπ—Ëπ·À≈–§√—∫ ∂Ⓣ¡àπ—∫°“√®—¥«“ßμÌ“·ÀπàߢÕßÕÕø™—Ëπ

34

∑—ÈßÀ¡¥∑—Èߪ«ßº¡ª√–∑—∫„®Õ¬à“ßÀπ÷Ëߧ◊Õ„π¡ÿ¡¢Õß Windows Calender π—Èπ “¡“√∂®–√Õß√—∫‰ø≈宓° iCal ·≈â«æ√âÕ¡‡ªî¥„™âß“π∫—π∑÷°π—¥À¡“¬ μà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π Mac ¡“‡ªî¥∫π Vista ‰¥â‡≈¬ Õ¬à“ßπ’ȇ√’¬°«à“°“√∑Ì“ß“π ¢Õß Õß√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√‡√‘Ë¡®Ÿπ‡¢â“À“°—π¡“°¢÷Èπ °“√·≈°‡ª≈’ˬπ‰ø≈å¢â“¡ ·æ≈∑øÕ√å¡®÷߇ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑Ì“„À⬠Ÿ ‡´Õ√åÕ¬à“߇√“Ê ∑à“πÊ ‰¥âª√–‚¬™πå„π °“√„™âß“πμ√ßπ’ȉªÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë Windows Contacts / Address  Õß‚ª√·°√¡·μà „® ‡¥’¬«°—π

„π‡™‘ß¢Õß«—μ∂ÿª√– ߧ尓√„™âß“π¢Õß∑—Èß Õß‚ª√·°√¡π’ÈμâÕ߇√’¬π«à“‡Õ“‰«â ‡°Á∫∑’ËÕ¬Ÿà ∑’Ëμ‘¥μàÕ Õ’‡¡≈å √«¡∂÷ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μà“ßÊ ¢Õߧπ∑’ˇ√“μ‘¥μàե⫬ ´÷Ëß∑—Èß 2 ‚ª√·°√¡π—Èπ¡’°“√πÌ“‡ πÕ®ÿ¥√à«¡μ√ßπ’È™—¥‡®πÕ¬Ÿà·≈â« ´÷ËßÀπ÷Ëß∑’Ë ‡√“®–‡ÀÁ𧫓¡‡ªìπ Windowsûs Style ∑’Ë·μ°μà“ß°—∫ Macûs Style °Áμ√ß °“√®—¥√–‡∫’¬∫„π°“√ ◊ËÕ “√„Àâ∂÷߬Ÿ ‡´Õ√åπ—Ëπ‡Õß

∑—Èßπ’È„π à«π¢Õß Windows Contacts „π∑—»π–¢Õߺ¡¬—ß„À⧫“¡√Ÿâ ÷°  —∫ π Ì“À√—∫°“√‡√‘Ë¡μâπ .... ¬È”π–§√—∫«à“ Ì“À√—∫°“√ ç‡√‘Ë¡μâπé §◊Õ查 ßà“¬Ê «à“∂⓺¡‡√‘Ë¡μâπ®“° 0 ‡∑à“Ê °—π º¡ “¡“√∂∑’Ë®–„™âß“π Address Book ‡ªìπ°àÕπÕ¬à“߉¡àμâÕß ß —¬ ∑—ÈßÊ ∑’˺¡‡Õß°Á¡’æ◊Èπ∞“π„π°“√„™âß“π Windows Õ¬ŸàæÕμ—«Õ¬Ÿà·≈â«


Windows Movie Maker / iMovie ‚ª√·°√¡ Ì“À√—∫ √â“ß Àπ—߇∑àÊ ¥â«¬μ—«§ÿ≥‡Õß

Ì“À√—∫‚ª√·°√¡ Movie Maker π—Èπ¡’μ‘¥μ—«¡“„Àâ Ì“À√—∫∫π Windows ¡“·μà§√—ÈßÕ¥’μ·≈â«  àßμàÕ¡“∂÷ß Vista π’È¡’°“√„ à™◊ËÕπÌ“Àπâ“«à“ Windows ‡æ◊ËÕ„À⇢ⓙÿ¥°—∫‚ª√·°√¡Õ◊ËπÊ ∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßμâπ ®“°∑’ˇÀÁπÀπâ“μ“¢Õß ‚ª√·°√¡°Á‰¥â¡’°“√æ—≤π“°â“«‰ª¢â“ßÀπâ“Õ’°¢÷ÈπÀπ÷Ëß·≈â« ®“°∑’˺¡„π ∞“π–§π„™â iMovie ∫π Mac ¡“°àÕπ‡¡◊ËÕ·√°‡ÀÁπº¡°Á “¡“√∂∑’Ë®–∑Ì“ §«“¡‡¢â“„®°—∫‚ª√·°√¡ Movie Maker ‰¥â ∫“¬Ê Õ“»—¬·§à°“√∑Ì“§«“¡ ‡¢â“„®°—∫°“√μ—Èß™◊ËÕÀ√◊Õ°“√‚¬°¬â“¬ ≈—∫μÌ“·ÀπàßÕ’°‡≈Á°πâÕ¬ °Á‡æ’¬ßæÕ∑’Ë º¡®–‡√‘Ë¡μâπ„™âß“π‰¥âÕ¬à“߉¡àμâÕߪ√÷°…“À“√◊Õ°—∫„§√¡“°π—° ∂“¡«à“ Õß ‚ª√·°√¡√–À«à“ß Movie Maker °—∫ iMove ·μ°μà“ß°—πÕ¬à“߉√ §Ì“μÕ∫§ßÕÕ°¡“«à“‰¡àμà“ß°—π‡≈¬ ∑—Èßπ’È∑—Èßπ—È𧫓¡ßà“¬„π°“√„™âß“π°Á æÕÊ °—π „π à«ππ’È∂â“®–‡Õ“§«“¡ –¥«° ∫“¬‡ªìπ∑’Ëμ—Èß iMove Õ“®®–‰¥â‡ª√’¬∫ μ√ß°“√¡’ Themes „À≥ℙâß“π Ì“‡√Á®√Ÿª∑’Ëæ√âÕ¡°«à“  à«π«à“®– «¬°«à“ À√◊Õ‰¡àπ—ÈπºŸâÕà“πμ—¥ ‘π‡Õ߉¥â‡≈¬§√—∫

¿“æ· ¥ßÀπâ“μ“¢Õß∑—Èß 2 ‚ª√·°√¡ §◊Õ Contacts ·≈– Address Book

∑’Ëπà“¬‘π¥’Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëߧ◊Õ∑—Èß Õß‚ª√·°√¡ππ’È “¡“√∂∑’Ë à߉ø≈å¡“μ√∞“π¢Õß μ—«‡Õߢⓡ°—π‰ª¡“√–À«à“ß°—π‰¥âÕ¬à“߉¡à¡’ªí≠À“„¥Ê Õ’°¥â«¬§√—∫

‚ª√·°√¡ Windows DVD Maker ‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ iDVD ∫π Mac

Windows DVD Maker / iDVD √â“ߥ’«’¥’ßà“¬Ê ª≈“¬π‘È« ¡◊Õ§≈‘Í°

‚ª√·°√¡ Windows Movie Maker ‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ iMovie ∫π Mac

‡ªìπÕ’°‚ª√·°√¡Àπ÷Ëß∑’Ëμ‘¥μ—Èß¡“„Àâ∫π Vista ¥â«¬‡≈¬ ·≈–°Á·≈¥Ÿ«à“®– –¥«° ∫“¬μàÕ°“√„™âß“π¡“°Ê π—Èπ°Á§◊Õ‚ª√·°√¡ Windows DVD Maker À≈—ß®“°‡∑’¬∫‡§’¬ß·≈–∑¥ Õ∫°“√„™âß“πÕ¬Ÿàæ—°„À≠àÊ ‡√“°Á‰¥â ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡·μ°μà“ß®“° iDVD À≈“¬Õ¬à“ß ‚¥¬‡√“®–‡ÀÁπ≈—°…≥–°“√„™â

35


ß“π·∫∫≈“°·≈â««“ß∑’Ë™—¥‡®π°«à“„π iDVD ·≈–°“√· ¥ßº≈∑’Ëßà“¬μàÕ§«“¡ ‡¢â“„®π—Èπ iDVD πà“®–∑Ì“‰¥â¥’°«à“

μà“ßÊ ∑’ˇ√“‡°Á∫‰«â„Àâ¡’°“√‡æ‘Ë¡¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„Àâ°—∫°“√®—¥‡°Á∫·≈–®—¥æ‘¡æå¡—π ÕÕ°¡“‡ªìπ¡’‡¥’¬„À¡àÊ ‰¥âÕ’°À≈“°À≈“¬∑“߇≈¬∑’‡¥’¬«

·μà∂ⓇՓΩíòß∑“ß Windows User ·≈–√Ÿª·∫∫°“√„™âß“π„π≈—°…≥–∑’˧ÿâπ™‘π °—∫Àπâ“μ“°“√„™âß“π„π·∫∫°“√ Add ‰ø≈凢Ⓣª®“°ªÿÉ¡∑’Ëμà“ßÊ ∑’Ë∑“ß ‚ª√·°√¡®—¥‰«â„ÀâÕ¬Ÿà·≈â«·≈–∂ⓧÿâπ™‘π°—∫°“√∑Ì“ß“π·∫∫π—ÈπÕ¬Ÿà·≈â« °Á®– ‰¡àæ∫ªí≠À“„¥Ê °“√‰√∑å‰ø≈å·≈–°“√√«¡‰ø≈å„π°“√®—¥°“√ DVD π—Èπ°Á¡’ ª√– ‘∑∏‘¿“ææՇ撬ßμàÕ°“√„™âß“π∑—ÈߧŸàÕ¬Ÿà·≈â« ‡æ’¬ß·μà iDVD ®–„Àâº≈ °“√°“√· ¥ß∑’ËÀ«◊ÕÀ«“·≈–‡πâπ°“√≈“°·≈â««“ß∑’ˇªìπ§Õπ‡´Áªμå¢Õß Mac ¡“°°«à“

‚ª√·°√¡ Windows Media Player ‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ iTunes

Windows Media Player øÕ√å·∫∫©∫—∫«‘π‚¥« å·≈– iTunes ·∫∫·¡§

‚ª√·°√¡ Windows Photo Gallery ‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ iPhoto ∫π Mac

Windows Photo Gallery / iPhoto À«◊ÕÀ«“ ‡¢â¡ ·≈–§ÿâπÊ

Õà“π‚ª√¬ºà“πÀ—« Ì“À√—∫À¡«¥À—«¢âÕπ’È°ÁÕ¬à“‰¥â‡æ‘Ëß ß —¬‰ª§√—∫ ‡æ√“–μÕπ ·√°∑’ˇÀÁπ‡®â“ windows Photo Gallery π—Èπº¡°Á√âÕßÕÿä∫Àå...μ°„®§‘¥«à“ ‡ÀÁπ√à“ß∑√ߢÕß iPhoto ∫π Windows ´–Õ’° Õ¬à“‰ª π„®ª√–‡¥Áπ«à“„§√¥’°«à“„§√‡≈¬§√—∫ ‡æ√“–°“√„™âß“π‡∑’¬∫‡§’¬ß °—π·≈⫇√’¬°«à“‡ªìπæ’ËπâÕßΩ“·Ω¥°—π‰¥â ∫“¬‡≈¬§√—∫ ‡æ’¬ß·μà√Ÿª·∫∫„π °“√· ¥ßº≈¢Õß Windows Photo Gallery π—Èπ®–ÕÕ°·π«¡’Õ–‰√°Á ‚™«å ¡“„ÀâÀ¡¥‡≈¬¡“°°«à“ ∂Ⓡ∑’¬∫°—∫Ωíòß iPhoto π—Èπ°Á®–¥Ÿ‡√’¬∫√âÕ¬°«à“ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√‡√’¬ßªÿÉ¡μà“ßÊ ‰«â„À⇪ìπ∑’ˇªìπ∑“ß¡“°¢÷Èπ„π Windows Photo Gallery ‡√“°Á‰¡à‡ÀÁπ°“√∑Ì“ Book À√◊Õ Card  Ì“‡√Á®√Ÿª∑’Ë„™â«‘∏’°“√ ≈“°Ê «“ßÊ „Àâ‡ÀÁπ‡À¡◊Õπ°—∫„π iPhoto §√—∫ ¥—ßπ—Èπ∂â“®–π—∫®“°¢âÕ‰¥â ‡ª√’¬∫μ√ßπ’È∑“ß iPhoto Õ“®®–‰¥â‡ª√’¬∫Õ¬ŸàæÕ ¡§«√„π°“√®—¥°“√‰ø≈å

36

§ß¡’·μàμ—«‡®â“ Media Player „π‡®â“ Vista π’Ë°√–¡—ß ∑’Ë¡Õ߬—߉߰Á‰¥â Õ“√¡≥姫“¡√Ÿâ ÷°§«“¡‡ªìπ«‘π‚¥« å‰¥âÕ¬à“ߥ’‡¬’ˬ¡ ‡æ√“–Õ“®®–‡ªìπ‡æ√“– Àπ÷Ëß«à“‡√“§ÿâπ™‘π°—∫‡®â“ Windows Media Player ¡“¡“°·≈–°Á‡¢â“„® «à“«—μ∂ÿª√– ß§å Ì“À√—∫°“√„™âß“ππ—Èπ§àÕπ¢â“ß°«â“ß ¥—ßπ—Èπ°“√‡Õ“¡“‡ª√’¬∫ °—∫ iTunes Õ“®®–¥Ÿº‘¥∑’˺‘¥∑“߉ª∫â“ß·μà°Á¢Õ‡Õ“„π à«π¢Õß°“√‡ªìπ™ÿ¥ ‚ª√·°√¡∑’Ë®—¥‡¢â“À¡«¥À¡Ÿà§«“¡∫—π‡∑‘ßÀ¡«¥„À≠à‡¥’¬«°—π°Á·≈â«°—π  Ì“À√—∫Àπâ“μ“∑’ˇ√“‡ÀÁπÕ¬Ÿàπ’È°Á¡’‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¡“„π à«π¢Õß°“√„ àÕ“√å∑‡«‘√å§À√◊Õ Àπ⓪°Õ—≈∫—È¡∑’ˇ√“§ÿâπ‡§¬¡“°—∫ iTunes „π‡«Õ√å™—Ëπ°àÕπÊ Àπâ“π’È¡“μ—Èßπ“π Õ¬Ÿà·≈â«  à«π§«“¡ “¡“√∂„À¡àÊ π—Èπ§ß‡ªìπ°“√®—¥°“√°—∫ library ∑’Ë∑Ì“‰¥â ‡ªìπ√–‡∫’¬∫¡“°¢÷Èπ ¡’°“√„À⧖·ππ‡æ≈ß (√Ÿª¥“«) °“√„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥  Ì“À√∫Õ—≈∫—È¡μà“ßÊ ‰¥â¡“°¢÷Èπ ·≈–∑’ˇÀÁπ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¥’§◊Õ¡’ªÿÉ¡ Burn ¡“„Àâ „πμ—«‡≈¬·≈–¢â“ßÊ ¢ÕߪÿÉ¡ Burn π—Èπ°Á¡’ªÿÉ¡ Rip ¡“„ÀâÕ’°Õ—π´÷Ëß°Á∑Ì“ „Àâ°“√¥÷߇æ≈ß·≈– Rip ‡¢â“‰ª„π library °Á§ß®–∑Ì“‰¥âßà“¬‰¡à·æâ°—∫ iTunes °—π‡≈¬∑’‡¥’¬«§√—∫ Windows Media Center ¬ÿ∑∏»“ μ√å¬÷¥‚Œ¡¬Ÿ °—∫°â“ß ¢«“ߧՙ‘Èπ„À≠à Front Row

‡À¡◊Õπ°—∫«à“μàÕ‰ªπ’ȧա摫‡μÕ√å®–∂Ÿ°ª√–¬ÿ°μå·≈–Ωíßμ—«‡¢â“‰ª„πÀâÕßπ—Ëß ‡≈àπ„π∫â“π¡“°¢÷Èπ ‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“¡’À≈“¬Ê §à“¬„π∑âÕßμ≈“¥μÕππ’È欓¬“¡


‚ª√·°√¡ Windows Media Center ‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ Front Row

®–∫Õ°«à“μ—«‡Õ߇ªìπ‚Œ¡¡—≈μ‘¡’‡¥’¬°—πÀπ“ÀŸ¡“°¢÷Èπ Àπ’‰¡àæâπæ’Ë∫‘≈·Ààß §à“¬«‘π‚¥« 嬗°…å„À≠à¢Õ߇√“°Á‡™àπ°—π «—ππ’È°“√¡’ Windows Media Center ‡¢â“¡“‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß«‘π‚¥« åπ—Èπ°Á§ß®–∑Ì“„ÀâÀ≈“¬Ê §π¡Õß ¿“æπ’ÈÕÕ°¡“°¢÷Èπ ‡Õ“À≈–...øÕ√å∑’ˇ√“‰¥â∑¥≈Õß°“√„™âß“π Windows Media Center ¥Ÿ  —°æ—°°Áμ‘¥¢—¥π‘¥Ê ÀπàÕ¬Ê ¬È”π–§√—∫«à“‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–‡√“ μâÕß„™â‡¡“ å‡æ◊ËÕ≈ÿ°¢÷Èπ¡“‡ª≈’ˬπøÕ√å ‚πàππ’ËÕ¬Ÿà∫àÕ¬Ê ·≈–°ÁÕ¥π÷°∂÷ß §«“¡ –¥«°„π°“√„™â√’ ‚¡∑¢Õß Front Row ‰¡à‰¥â®√‘ßÊ (À≈“¬§π∫Õ°

º¡«à“„À≪´◊ÈÕ√’ ‚¡∑‡æ‘Ë¡∑’À≈—߉¥â) ®√‘ßÊ √–À«à“ß Windows Media Center ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ Front Row ·≈â«π—Èπ‡√“§ß„À⧖·π𧫓¡ßà“¬„π°“√ ◊ËÕ “√°—∫ºŸâ„™â‰ª∑’Ë Front Row ¡“°°«à“ ‡æ√“–‡√“§‘¥«à“°“√‡ªìπ¡’‡¥’¬‡´Áπ‡μÕ√åπ—Èπ °≈ÿࡺŸâ„™â¬àÕ¡μâÕ߉¡à„™à ºŸâ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡™Ì“π“≠„π°“√„™âß“π§Õ¡æ‘«‡μÕ√å∑’Ë¥’¡“°π—° Õ“√¡≥åπ÷°∂÷ß §ÿ≥ªÑ“ §ÿ≥·¡à∫â“πÀ√◊Õ‡¥Á°Ê ∑’ËÕ¬“°‡ªî¥ DVD ¥Ÿ —°‡√◊ËÕß ¥—ßπ—Èπμ√ßπ’È Front Row πà“®–∑Ì“§–·ππ‰¥â¥’°«à“ Õ’°∑—Èߺ¡°—∫ª√–∑—∫„π∑’Ë Front Row ¡’√’ ‚¡∑¡“„Àâ„πμ—«‡≈¬

√ÿªº≈·≈–¿“æ√«¡√–À«à“ß Vista ·≈– Mac OSX μâÕß∫Õ°‰«â°àÕπ‡≈¬«à“°“√®—∫§Ÿà‡∑’¬∫‡§’¬ßøÕ√å „π§√—Èßπ’ȇ√“‰¡à ‰¥â¡’‡®μπ“®–¡“·¢àߢ—¥ª√–™—π°—π«à“„§√‡°àß°«à“„§√°—π„À⇠’¬‡«≈“·μàÕ¬à“ß„¥ ‡æ√“–„𠧫“¡√Ÿâ ÷°¢Õ߇√“∑’¡ß“π§π∑Ì“ ◊ËÕ‡©æ“–∑“ß ‡√“§‘¥«à“§ß¡’‡√“‡≈ࡇ¥’¬«®“°Àπ—ß ◊Õ§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‰Õ∑’∑’Ë®–‡ªìπ°√–∫Õ°‡ ’¬ß·≈–∑Ì“Àπâ“∑’Ë«‘æ“°…å „π¡ÿ¡ ¢Õß Mac User ‡∑à“π—Èπ‡Õß

‘Ëß Ì“§—≠Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’ˇ√“μâÕ߬°¢÷Èπ¡“查π—Ëπ§◊Õ‡®â“ Vista π—Èπ®√‘ßÊ ·≈⫉¡àπà“ ®–¡“‡∑’¬∫‡§’¬ß°—∫ Mac OSX ∑’ˇªìπ‡«Õ√å™—Ëπ 10.4 À√◊Õ Tiger ‡æ√“–‡√“∂◊Õ«à“ Tiger À√◊Õ Mac OSX 10.4 π’Ë¡’ÕÕ°¡“°àÕπ·≈–™‘¡≈“ß„π∑âÕßμ≈“¥Õ¬Ÿàπ“π¡“° ·≈â« §√—Èπ∂â“®–„Àâ‡À¡“–‡®“–π—Èπ‡√“μâÕ߇∑’¬∫‡§’¬ß Vista °—∫ Mac OSX 10.5 À√◊Õ Leopard π—Ëπ‡Õß ·μà∂÷ß«—ππ’ȇ®â“ 10.5 °Á¬—߉¡à„™à‡«Õ√å™—Ëπ∑’Ë«“߮̓Àπà“¬„π ∑âÕßμ≈“¥ ·≈–‡¡◊ËÕ∂÷ßμÕππ—Èπ‡√“§ß‰¥âπÌ“‡®â“ Leopard ¡“‡∑’¬∫‡§’¬ßøÕ√å„Àâ ‰¥â√—∫™¡°—πÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß  Ì“À√—∫∑à“πºŸâÕà“π∑’ËÕ¬“°‡ªìπ OS ·ÀàßÕπ“§μÕ¬à“ß ·∑â®√‘ߢÕß Mac ∑’ˇ√“√Õ§Õ¬°—ππ—Èπ  “¡“√∂‡¢â“‰ª™¡øÕ√å„À¡àÊ ‰¥â∑’Ëπ’˧√—∫ http://www.apple.com/macosx/leopard/ ‡Õ“À≈–§√—∫...°Á¡“∂÷ß∫∑ √ÿª°—π®√‘ßÊ ‡ ’¬∑’  Ì“À√—∫·¡§¬Ÿ ‡´Õ√åμ—«¬ßÕ¬à“ßæ«°‡√“π—Èπ°ÁμâÕߢÕ∫Õ°«à“‡√“¬‘π¥’¡“°°—∫ Vista μ—«π’ȇæ√“–øÕ√å°“√∑Ì“ß“πÀ≈“¬Ê Õ¬à“ß∑’ˇ√“‡ÀÁπ„π Vista π—Èπ°Á‡ªìπÕ–‰√∑’Ë ‡√’¬°«à“„À¡à‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ Õ’°∑—Èߧ«“¡‡¢â“°—π‰¥â¢Õß√–∫∫√–À«à“ß Vista ·≈– Mac OSX „π√–¥—∫¢Õß Applications æ◊Èπ∞“ππ—Èπ°Á¡’°“√ π—∫ πÿπ„Àâ·≈° ‡ª≈’ˬπ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ‰ø≈å°—π‰¥â¡“°¢÷Èπ π—Ëπ°Á¬‘Ëß„Àâ°“√∑Ì“ß“π¢â“¡°—π‰ª¡“ √–À«à“ß 2 Ωíòß°Á¬‘Ëß –¥«° ∫“¬¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ‰ªÕ’° ·≈–πà“¬‘π¥’«à“ Windows Vista π—Èπ “¡“√∂μ‘¥μ—Èß≈ß∫π Mac ‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß ‚Õ‡Õ ‰¥âÕ’°¥â«¬§√—∫ ! ·μà à«πÀπ÷Ëß∑’ˇ√“¬—ߧßμâÕ߇ΩÑ“μ‘¥μ“¡°—πμàÕ‰ª¢Õß√–∫∫ Windows Vista π—Ëπ°Á

§◊Õ‡ ∂’¬√¿“æ„π°“√„™âß“π ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπÀ—«„® Ì“§—≠„π°“√„™âß“πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ·≈–  Ì“À√—∫À—«¢âÕπ’ȇ√“§ß √ÿª«—ππ’Èæ√ÿàßπ’ȉ¡à‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ À“°·μàμâÕßÕ“»—¬°“√‡°Á∫ ¢âÕ¡Ÿ≈„π√–¬–¬“«Õ’°·≈– FeedBack ®“°ºŸâ„™âß“π Vista §ß®–‡ªìπ‡ ’¬ß¬◊π¬—π«à“ ‡ªìπÕ¬à“߉√°—π·πà º≈∑¥ Õ∫Àπ÷Ëß∑’ˇ√“§‘¥«à“πà“®–μâÕ߇ªìπº≈§«“¡μ‘¥¢—¥Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß„π°“√∂à“¬ ‚Õπ®“° Windows XP ‰ª‡ªìπ Vista π—Ëπ°Á§◊Õ°“√∑’ËμâÕß՗懰√¥‡§√◊ËÕß°—π¬°„À≠à æÕ ¡§«√ ‡æ√“–°“√„™âß“πÀπâ“μ“∑’ËÀ«◊ÕÀ«“·≈–©Ÿ¥©“¥¢Õß Vista π—Èπ§àÕπ¢â“ß ®–°‘π∑√—欓°√‡§√◊ËÕß¡“°¡“¬Õ¬Ÿà‡À¡◊Õπ°—π Õ¬à“߉√°Á¥’∑“ß Windows ‡Õß°Á‰¥â欓¬“¡·°â‰¢ªí≠À“π’È ‚¥¬¡’°“√·∫à߇«Õ√å™—Ëπ μà“ßÊ ¢Õß Vista ÕÕ°¡“‡ªìπ√–¥—∫Ê ¬àÕ¬≈߉ªÕ’°‡ªìπ‡«Õ√å™—ËπÊ ‰ª ¥—ßπ—Èπ°“√ „™âß“πμ√ßπ’È°Á‡√’¬°«à“®–μâÕß՗懰√¥‡§√◊ËÕß PC „ÀâÕ¬Ÿà„𠇪§∑’Ë ¥„À¡àæÕ ¡§«√  Ì“À√—∫°“√®–μ‘¥μ—Èß Vista ≈߉ª  Ì“À√—∫ MacStyle ‡√“¬‘π¥’°—∫°“√¡“¢Õß Vista „π§√—Èßπ’È¡“°¢÷Èπ·≈–‡√“°ÁÕ¥„® ‰¡à‰¥â∑’Ë®–√Õ°“√¡“∂÷ߢÕ߇®â“ Leopard ‡™àπ°—π·≈–‡¡◊ËÕ∂÷ßμÕππ—Èπ‡√“§ß‰¥âπÌ“ ‡®â“ 2 √–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√π’È¡“„À≥♡°—πÕ’°§√—Èß·πàπÕπ Õ¬à“߉√°Á¥’∑“ß MacStyle ‰¥â‰ª —¡¿“…≥å∑—ÈߺŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß‚¥¬μ√ß„π‡™‘ß‡∑§π‘§ ·≈–¬Ÿ ‡´Õ√å∑—Ë«Ê ‰ª«à“¡’§«“¡√Ÿâ ÷°Õ¬à“߉√∫â“ß°—∫ Windows Vista ·≈–º≈ ®“°§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’ËÀ≈“°À≈“¬π’È ‡√“°Á‰¥â √ÿªπÌ“¡“„ÀâÕà“π°—π∑⓬∫∑§«“¡π’ȥ⫬ ‡™àπ°—π

37


นานาทัศนะ Windows Vista คุณอภิรัฐ สกุลโต บรรณาธิการเทคนิคนิตยสาร CHIP

เปน OS ที่ออกมาไดดีในดานการใชงาน ดวยมีอินเทอรเฟสที่ดูหรูหรา นาใช และมีฟงกชั่นที่ชวยเพิ่มความสะดวกในการใชงาน อยางเชน SuperFetch ที่ชวยใหแอพพลิเคชั่นที่มีขนาดใหญเปดใชงานไดเร็วขึ้น นอกจากนั้นแลวก็ยังมีระบบปองกันที่ปลอดภัยกวาเอ็กซพี อยาง นอยก็เฉพาะในเวลานี้ แตทั้งนี้นั้นระบบที่ตองการของ Vista ก็ยังอยูในระดับที่สูง แมวาซีพียู 1G +แรม 512MB ก็ใช Vista ไดแลว แต หมายถึง Vista เพียงอยางเดียวไมรวมแอพลิเคชั่นตัวอื่นๆ ที่จะนํามาใชงานในโอเอส นอกจากนั้นแลวความเขากันไดกับอุปกรณบางตัวก็ ยังไม 100 เปอรเซ็นต โดยรวมดีแตยังไมนาใชสําหรับตอนนี้ กับระบบ OSX เหมือนกันไหม ถาเปน OS ดวยกัน คงไมเหมือน แตอินเทอร เฟสบางอยางที่มีใน VISTA ก็แทบจะบอกไดวา ดึงความคิดเอามาจาก Tiger เหมือนกัน เชน ความหรูหรา หรือสไตลและฟเจอรบางตัวที่ คลายกัน แตทั้งหมดนั้นก็ตั้งอยูเบสที่ตางกันนะ ก็มีหลายๆ สวนที่ดึงเอามาเลยหละ แตมันไมไดเหมือนกันนะ เพราะโครงสรางของระบบมันไมเหมือนกัน เอาแคหนาตาก็ มีสวนที่เหมือนกัน แตพี่วาการใชงาน Mac มันสิ้นเปลืองเกินไปเพราะ PC บางรุนก็ใชซีพียูตัวเดียวกัน ของอินเทล ฉะนั้นในดานฮารดแวรแลวไมตางกัน เพียงแตวาระบบ โอเอสมันตางกัน ซึ่ง Tiger ไดเปรียบในการจัดสรรระบบไดดีกวา มันเลยทํางานไดเร็วกวา แตโปรแกรมพวก Photoshop ก็ยังเร็วสู PC ไมไดอยูดี เพราะมีเคยทดสอบแลว แตมันเปนตัวเบสที่แปลงจาก windows ไปเปน Mac OS สําหรับผูใชทั่วไปก็อาจจะมีปญหากับหนาตาเล็กนอย แตจริงๆ แลวก็ไมตางกันนัก ยังมีระบบตางๆ ที่มีเคาโครง เหมือนเดิมอยู แตสําหรับผูใชที่สูงขึ้นมากอีก ที่สามารถแกไขอะไรตางๆ เองได ก็ลําบากนิดหนึ่ง เพราะมันคอนขางซับซอน แตก็ฉลาดมากขึ้น ผูใชทั่วไปที่ไมรูคอมมากนัก แทบจะไมสามารถแกปญหาดวยตัวเองไดเลย เพราะความฉลาดในการออกแบบและความซับซอนของมันนั่นเอง แตทุกอยางมันก็มีคําอธิบายใหเขาใจไดงาย ถาอานมัน เขาใจนะ

คุณอนงคพัณ ทวิสกุลรัตน นักศึกษา

เอาเปนเรื่องเลาของเรากับโปรแกรม Windows Vista ดีกวานะ โดยสวนตัวเราคิดวา รูปแบบของ themes สวยคลายเก คลายวาเราได ใชเครื่องแมค แตวา การใชงานและฟงกชั่นตางๆ ของ Windows Vista ใชงานงายกวากันเยอะเลย แตสิ่งกวนใจของเรากับเจา Windows Vista นี้ก็คือ ขยันถาม ถามเราซําๆซากๆ เวลาที่เราจะ ลงโปรแกรม หรือดาวโหลดขอมูล ยิ่งรีบๆ แลว ออกอาการหงุดหงิด ไดเหมือนกัน สวนขอดี ก็ใชวาจะไมเยอะนะ เยอะอยู เวลาที่เราจะหาขอมูล หรือชื่อ โปรแกรมแค พิมพ อักษรลงไปไมกี่ตัว ก็ทําการหา ใหซะอยางไวเชียว งายและประหยัดเวลาดี แตแรกๆ ยอมรับวามีงง อยูเหมือนกัน ไมรูวา จะ ปดเครื่องตรงไหน หา shut down ไม เจอ พอเลือกที่ tune off computer หนาจอก็ ดับ แตไฟติด เราก็หลงคิดวา ออ สงสัย โปรแกรมนี้ ไมตอง shut down แลวหละมั้ง ก็ เลยปดไปอยางงั้น พอ อีกวันหนึ่งมาเลน อาว shut down แอบอยูนี้นี่นา ขําตัวเองเหมือนกัน แลวเมื่อวานเราทําอะไรลงไป (ขอแกตัววา ก็เพราะ โปรแกรมใหม + notebook + ความเปนของเรา ) จึงเปนเราเรากับ Windows Vista ที่ ขําๆ งง ฮา แตหลังๆ เริ่มคุนเคย (ชินนั่นแหละ) ทีนี้เลยสามารถใชงานได สนุกและเทห แตกอนจะ เทหตองเปนกอน 55+

คุณปริตอนงค ถวัลยวิวัฒนกุล (โซ) Graphic designer from TediSo DeSign

ครั้งแรกที่ไดเห็น Windows Vista นี่คือดูทีวีอยู แลวมีรายการหนึ่งเอาเรื่องนี้มาออก เห็นแลวก็มองวามันสวยดีนะ ดูมีพัฒนาการ เปนทาง เลือกที่ดูเหมือนจะสุดยอดสําหรับพีซียูสเซอร เพราะถาใหเทียบเคียงกับเอ็กซพีมันก็ดูตางกันเยอะนะคะ ถาเปนคนเนี่ยเอ็กซพีจะเหมือน คุณครูในมหาวิทยาลัย แต Windows Vista นีจ่ ะประมาณนักบินอวกาศ แตพดู ถึง interface ของ Windows Vista ก็คลายกับ mac os x มากนะ ดวยตาที่สัมผัสมา ซึ่งมันก็นําไปสูความอยากรูของเราก็เลยลองเปดเว็บดู หาขอมูลอานบาง มันนาสนใจพอสมควรนะคะ เพราะ อีกไมนานนี้พีซียูสเซอรทั่วโลกก็จะไดลองใชระบบใหมๆ สวยๆ กับเขาบางแลว แตสําหรับแมคยูสเซอรและแมคเลิฟเวอรสวนใหญอาจจะ มองในอีกมุมหนึ่งวาเจา Windows Vista นี้ตองเกิดจากการลอกเลียนแบบระบบปฎิบัตการ os x ที่พวกเราคุนเคยกันแนๆ ซึ่งๆ จริงๆ แลวสวนหนึ่งโซก็มองแบบนั้นนะ เพราะมันดูมีชีวิตมากกวาเอ็กซพี ดูจับตองได ดูนิ่มนวล เหมือนๆ กับ os x เลย แตถาเปดใจใหกวางๆ หนอยก็นาจะมองกันวามันเปน ความเปลี่ยนแปลงที่ดีและนาติดตาม แตยังไงก็ตองเตรียมรับมือกับปญหาที่อาจจะตามมา ซึ่งนี่คือความคิดเห็นสวนตัวนะคะวา ที่ผานมาวินโดวสเอ็กซพีอยูคูกับพีซีมานาน หลายปนะ ซึ่งผูผลิตระบบปฎิบัติการวินโดวสและซอฟทแวรที่มารองรับและรันบนวินโดวสนั้นไดทําการพัฒนาระบบมาตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากที่สุด ซึ่งเมื่อ มี Windows Vista แบบใหมเอี่ยมมาแบบนี้ สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงคือความเสถียรและที่สําคัญคือซอฟทแวรที่จะเขามารองรับกับระบบนี้ไดถูกพัฒนามาโอเคหรือยัง แลว ฮารดแวรที่ถูกผลิตมาเพื่อรองรับวินโดวสเอ็กซพีจะสามารถเอามาใชกับ Windows Vista ไดหรือเปลา มันเปนคําถามที่นาจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายสําหรับพีซียูสเซอร นะคะ ก็คงตองลุนๆ กันตอไปคะวาจะเปนไปในทิศทางไหน นาติดตามดีนะ

38


นานาทัศนะ Windows Vista สมภัสสร กําชัยถาวรรัตนะ (นัท) Graphic Design from Postcardian and Priew Magazine

ยอมรับวาตกใจนิดหนอย ที่รูวา Microsoft จะปลอย Windows Vista ออกมา เพราะ Microsoft เงียบไปนานหลังออก XP มาตอนป 2004 ทําให Mac เขาครอบงํา (โดนครอบงําไปดวย 555) ดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งแมคเลิฟเวอรนาจะรูๆ กันดี แตก็แอบตื่นเตน เล็กๆ นะ ที่รูวาจะมีอะไรแปลกใหมมาใหลองเลน ก็เลยเขาไปหาๆ ขอมูลมาศึกษา ดูไปดูมาก็คลายๆ แมค ยิ่งดู Search Engine แลว ยิ่งคลายแมคเขาไปใหญ ใน Vista เหมือนใสใจรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ มากขึ้น ใสใจผูใชมากขึ้น แตมันแทบจะไมตางอะไรกับ XP อยางเชน Vista มี Windows Vista Home Basic ซึ่งใน XP ก็มีอยูแลวคือ Windows XP Home Edition แคเพิ่มฟเจอรบางอยางเขามา (Sidebar, Search Explorer etc.) ใหดูวามีอะไรแปลกใหมมากขึ้นก็เทานั้น ดูรายละเอียดยังไมทันไร ในหัวก็คิด ตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด ไปแลว กังวลถึงปญหาตางๆ ตอนที่ตองลง Windows ใหม นึกยอนไปถึงตอนลง XP นาปวดหัวกับปญหาที่จะตามมา โคยเฉพาะเพื่อนๆ ที่เลนเกมทั้งหลายคงตองคิดวาเอาอีกแลว เพราะตอนที่ XP ออกมาแรกๆ ทุกอยางยังไมมีอะไรรองรับกับ XP เลย วุนวายกันสักพัก ถึงจะพัฒนาทุกอยางใหรองรับ XP ได แลวนี่ Vista จะเปนแบบนั้นอีกหรือเปลา นาจะเตรียมทุกอยางใหพรอมจริงๆ มีแอพพลิเคชั่นรองรับครบถวน แลวถึงจะเปดตัวออกมา แบบนี้สิ ถึงจะเรียกไดวา คํานึงถึงผูใช จริงๆ อยางไรก็ตาม การที่ Microsoft ปลอย Vista ออกมานั้น เทากับเปนการประกาศตัววา Microsoft ยังคงอยูในตลาด และกลับมาเรียกรองความสนใจกับผูใชอีกครั้ง แตจะเรียกความสนใจไดมากแคไหน ตองคอยดูกันตอนเปดตัว โดยสวนตัวแลว ใชทั้ง Mac และ PC และก็ยังติดตามขาวคราวการอัพเดทของ Software ตางๆ ตลอด ยังไงก็จะลองใช Vista แนนอน เชื่อได วาเพื่อนๆที่ อยูในแวดวงไอทีก็คงเหมือนกัน

คุณชนาธิป จันทราธรกุล (Teddy) Graphic designer from TediSo DeSign และ First Mobile Magazine

สําหรับความคิดเห็นที่ไดเห็นหนาตาของ Windows Vista ครั้งแรกเลยรูสึกวา มันคือ Mac OS X ผสม Leopard นิดหนอย โดยที่ หนาตาของวินโดวสโปรงใสและมีการปรับไอคอนใหทนั สมัยขึน้ แตทเี่ ห็นไดเดนชัดก็คอื Windows Vista หันมาใสใจในเรือ่ ง Entertainment มากขึ้น โปรแกรม search engine ที่ปรับเปลี่ยนหนาตาที่ดูเหมือน Spotlight ของ Mac ไมมีผิดเพี้ยน ประกอบกับหนาตาของ slidebar ดานขางที่มีหนาตาสวยงามสามารถเรียกสิ่งที่เราตองการไดใชงานเอนกประสงคไดงายขึ้น ก็ไมตางจากที่แมคมีปุม F12 ซึ่งกดเรียกใชงาน Dashboard นั่นเอง ตบทายที่การโชวไอคอนหรือโฟลเดอรงานนั้นมีใหเลือกหลากหลาย และดูเปนสามมิติมากขึ้นซึ่งคลายๆ กับ Leopard ของแมคอีกนั่นแหละ จากที่ดูแลวถาไมเปรียบเทียบกับแมคนั้น Windows Vista สวยงามมากกวา XP ของเดิมหลายรอยเทา และรองรับการใชงานที่รวดเร็วมากขึ้นกวาเดิมใน Interface ของ Microsoft แตถามามองเปรียบเทียบกับ Mac แลว มันก็แทบไมตางกันมากเลยกับ Interface ของ OS X เพียงแตสรางบางฟเจอรที่หลากหลายมากขึ้น และก็มีระดับการใชถึง 6 แบบเพื่อใหผูใชเลือกใหเหมาะกับการใชงานของตัวเองมากที่สุด ไมนานนี้แฟนๆ โนตบุคพีซีทั่วโลก ก็คงไดมีโอกาสลองใชกันแลว แตมันก็ตองมีคําถามเดิมๆ ที่จะถูกนําขึ้นมาถามอีกครั้งวา xp กับ vista ใครเสถียรกวากัน? คงยังไมมีใครตอบคําถามนี้ไดดีนัก จนกวาจะ ไดมีโอกาสใชงานมันอยางจริงจัง แตถาจะใหเลือกระหวาง vista และ ox s แนนอน วา ox s ยังชนะใจ แตสําหรับ vista และ xp ก็แนนอนวา vista ตองแซงโคงอยาง แนนอน เอกวินทร นิลอุบล (มารค) graphic designer

ปดหนาตางบานเกา เปดหนาตางบานใหม....Windows Vista vista มีความหมายวา ทัศนียภาพ ในเรื่องการตั้งชื่อนี้ผมไมทราบถึงเรื่องแรงบันดาลใจแตจากที่ผมไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของ ui (user interface) ผมวาชื่อนี้ลงตัวดีทีเดียว มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมุมมองมีการเลนกับมิติมากขึ้นไมเรียบแบบเกลี้ยงเกลาอยางที่ผานมา สวนในเรื่องของการใชงานก็งายขึ้นและเปนมิตรกับเรามากขึ้น เรื่องหนาตามีบางสวนความคลายคลึงกับ dock กับ dashboard ของ แมคอยูพอสมควร ผมไมแนใจวาเปนการเริ่มทําความรูจักกันระหวางแมคยูสเซอรกับพีซียูสเซอรหรือเปลา? เพราะเขาก็เริ่มแนะนํากันใน แมครุนอินเทลที่มีชิปของอินเทล ที่ใชไดทั้ง mac และ pc ในความหวังของผมก็อยากที่จะไมใหมีการแบงแยกฟากเหมือนกัน อยากให ทุกๆ คนพูดภาษาเดียวกัน แบบรวมกันเปน pack (ตั้งเองครับอยาตกใจ) พูดถึงเรื่องหนาตามามากแลว ตอไปขอพูดเรื่องของการรองรับไฟลงานในระบบเกาๆ เชน window xp, me, หรือคุณปูอยาง 98 ในเรื่องผมยังไมไดมีการทดสอบจริงจังอาจจะไดหรือไมไดนั้น ผมรับประกันคุณไมไดนะครับ (ขอโทษที) แตอยาหวงครับ เราทราบใน เรือ่ งความขยันในการพัฒนาความสมบูรณแบบของเหลาลูกสมุนของคุณบิลล เกตตอยูแ ลว ผมวาสุดทายทุกอยางนาจะลงเอยดวยดีในระยะเวลาหนึง่ เหมือนกับ xp ทีผ่ า นมา มีบางคนบนถึงสเปคเครื่องที่ตองสูงพอควรในการรองรับการใชงานของ Windows Vista อยางนี้แหละครับความจริงที่เราตองตามเจาสิ่งที่ความเร็วสูงอยาง เทคโนโลยี ถาเราจะตามใหทันก็ตองใชสิ่งที่ที่เร็วกวา เงินนั่นเอง (ที่มักมาชาแลวไปเร็วเสมอ) แตอยางวาสิบปากวาไมเทาตาเห็น ตองลองเลนเลยครับจะไดรูกันไปเลย

39


Apple Design Awards Õ’°Àπ÷Ëß√“ß«—≈∑’ˇªìπ°Ì“≈—ß„®¥’Ê Ì“À√—∫ºŸâæ—≤𓂪√·°√¡∫π·¡§ À≈“¬∑à“π∑’ˇæ‘Ë߇√‘Ë¡„™â·¡§Õ“® ß —¬«à“‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“Ê π—Èπ “¡“√∂√Õß√—∫°“√„™âß“π„π‚ª√·°√¡Õ–‰√‰¥â∫â“ß ∑Ì“„ÀâÀ≈“¬μàÕÀ≈“¬ ∑à“π∑’˧‘¥®–„™â·¡§‰¡à°≈Ⓡª≈’Ë¬π¡“„™â ‡æ√“–°≈—««à“‰¡à “¡“√∂√Õß√—∫°“√„™âß“π¢Õ߇√“‰¥âÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë ´÷Ë߇æ◊ËÕ‡ªìπ°“√μÕ∫¢âÕ ß —¬‡À≈à“ π——Èπ∑“ß·Õª‡ªî≈°Á ‰¥â®—¥ ß“π Apple Design Awards ¢÷Èπ¡“„π∑ÿ°Ê ªï ‡æ◊ËÕ·®°√“ß«—≈„Àâ°—∫ºŸâæ—≤𓂪√·°√¡¥â“πμà“ßÊ „π·μà≈–  “¢“°“√∑Ì“ß“π ‡ªìπ‡ ¡◊Õπ°“√∫Õ°¢à“«„Àâ°—∫§π∑—Ë«‰ª‰¥â√—∫√Ÿâ«à“‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“π—Èπ√Õß√—∫°“√∑Ì“ß“π¥â“π‰Àπ‰¥â∫â“ß·≈– “¡“√∂„™â ‚ª√·°√¡‰¥â¡“°¡“¬¢π“¥‰Àπ

Õ’°∑“ßÀπ÷Ëß„π¡ÿ¡ÕâÕ¡°Á‡æ◊ËÕ‡ªìπ°Ì“≈—ß„® Ì“À√—∫π—°æ—≤𓂪√·°√¡μà“ß∫π·¡§„Àâ‡√“‰¥â¡’ ‚ª√·°√¡¥’Ê ‰«â‰¥â„™âß“π°—π‡¬Õ–Ê ∑“ß·Õª‡ªî≈‰¥â·®°√“ß«—≈¥â“π ‰Àπ∫â“ß ·≈–‚ª√·°√¡Õ–‰√®–‰¥â√—∫√“ß«—≈‰ªμ‘¥μ“¡°—π‡≈¬§√—∫ Awards : Best Use of Mac OS X Graphics Winner : modo 201 Best Use of Mac OS X Graphics : ‡ªìπ√“ß«—≈¥â“π°√“øե‡¬’ˬ¡∑’Ë®–™à«¬„Àâ‡√“ √â“ßß“π

°√“øî§μà“ßÊ ‰¥âßà“¬·≈–‡À¡◊Õπ®√‘ß¡“°∑’Ë ÿ¥

‡ªìπ‚ª√·°√¡∑’˙૬„Àâ‡√“ √â“ßß“π 3D ‰¥âÕ¬à“ßßà“¬¥“¬ ‚¥¬ “¡“√∂ √â“ß√Ÿª·∫∫ß“πμà“ßÊ ÕÕ°¡“„À⇪ìπ√Ÿª √à“߇À¡◊Õπ®√‘ß‚¥¬ √â“ß®“°‚¡‡¥≈‡ªìπ 3D °àÕπ´÷Ë߇√“ “¡“√∂ √â“ß√Ÿª·∫∫∑’Ë “¡“√∂ √â“ß·¬° à«πμà“ßÊ ·≈â« πÌ“¡“ª√–°Õ∫°—π∑’ËÀ≈—߉¥â ∑Ì“„Àâ‡√“ÕÕ°·∫∫‰¥âÕ¬à“߉√⢒¥®Ì“°—¥·≈–‡°Á∫√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß à«πμà“ßÊ ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ À√◊Õ°“√„Àâ ’∑’Ë√“«°—∫«à“‡√“‡Õ“‚¡‡¥≈√Ÿª ·∫∫∑’ˇ√“ √â“ߢ÷Èπ¡“π—Èπ‡À¡◊Õπ‡Õ“‡¢â“‚√ßæàπ ’¬—߉ßÕ¬à“ßπ—Èπ ·≈–‡¡◊ËÕ‡√“ √â“ß·∫∫‡ √Á®·≈â«√Ÿª·∫∫∑’ËÕÕ°¡“‡√’¬°‰¥â«à“‡À¡◊Õπ®√‘߇Փ¡“°Ê ∂Ⓡ√“§Ì“π«≥ ·≈– √â“ß —¥ à«π‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß Awards : Best Mac OS X Dashboard Widget Winner : iClip lite 2.0 Best Mac OS X Dashboard Widget : √“ß«—≈‚ª√·°√¡Àπâ“μà“ß∑’Ë®–∑Ì“„Àâ‡√“ “¡“√∂‡ªî¥„™â

¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ ∑’ˇ√“„™â‡ªìπª√–®Ì“‰¥âßà“¬¢÷Èπ‚¥¬‰¡àμâÕ߇Փ¡“‡°Á∫‰«â∑’ËÀπâ“®Õ„Àâ‡≈Õ–‡∑Õ–

‚ª√·°√¡°“√®—¥°“√√Ÿª·∫∫Àπâ“μà“ß°“√„™âß“π ‚¥¬ iClip lite 2.0 ‡ªìπ√Ÿª·∫∫‡¡πŸ∫“√å∑’Ë≈ßμ—« ‚¥¬‡ªìπ ‡À¡◊Õπ°“√ √â“ߧ’¬å≈—¥¢Õß‚ª√·°√¡μà“ßÊ „Àâ‡√“„™âß“π‚ª√·°√¡π——Èπ‰¥âßà“¬‰¥â¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡√“ “¡“√∂≈“°‰ø≈å √ŸªÀ√◊Õ‡æ≈ßμà“ßÊ ‰ª‰«â„π™àÕߧ≈‘ªπ—Èπ ·≈–‡¡◊ËÕ‡√“§≈‘Í°‰ø≈åμà“ßÊ ∑’Ë„π§≈‘ªπ—ÈπÊ ‡√“°Á “¡“√∂‡¢â“‰ª„™âß“π‚ª√·°√¡π—Èπ„π à«π∑’ˇ√“μâÕß°“√‰¥â‡≈¬‚¥¬‰¡à μâÕß¡“‡ ’¬‡«≈“¡“π—ÈπÀ“‰ø≈åß“πμà“ßÊ ∑’ˇ√“„™âÕ¬Ÿà‡ªìπª√–®Ì“ ·≈–√Ÿª·∫∫§Ì“ —Ëß∑’Ë„™âß“πßà“¬∑Ì“„Àâ§ÿ≥‰¡à —∫ π‡√’¬°‰¥â«à“ iClip lite 2.0 ‡ªìπ‚ª√·°√¡  Ì“À√—∫°“√®—¥°“√‡¡πŸÕ¬à“ß·∑â®√‘ß Awards : Best Mac OS X Automator Workflow Winner : Build Real Estate Catalog/Ultimate Productivity Action Pack 1.0 Best Mac OS X Automator Workflow : √“ß«—≈‚ª√·°√¡∑’˙૬„Àâ°“√®—¥°“√∑Ì“·§μμ“≈ÁÕ°

ÕÕπ‰≈π剥â√«¥‡√Á«·≈– –¥«°¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ

°“√∑Ì“·§μμ“≈ÁÕ°ÕÕπ‰≈πåå‰¡à„™à‡√◊ËÕ߬“°Õ’°μàÕ‰ª¥â«¬ Build Real Estate Catalog/Ultimate Productivity Action Pack 1.0 ®–∑Ì“„Àâ‡√“ “¡“√∂ √â“ß·§μμ“≈ÁÕ°ÕÕπ‰≈π剥⠡∫√Ÿ≥å·∫∫ ‚¥¬√Ÿª·∫∫∑’Ë√Õß√—∫°“√∑Ì“ ß“π∑ÿ°‰ø≈å ‰¡à«“à ®–‡ªìπ‰ø≈å psd, ai °Á “¡“√∂√Õß√—∫‰¥â∑ß—È À¡¥ ®÷߇√’¬°‰¥â«“à ‡ªìπ‚ª√·°√¡∑’™Ë «à ¬„Àâ°“√∑Ì“·§μμ“≈ÁÕ°∫π‡«Á∫‰´μå„À⇪ìπ‡√◊ÕË ß∑’ßË “à ¬· πßà“¬


Awards : Best Mac OS X User Experience Winner : iSale 3.1 Best Mac OS X User Experience : √“ß«—≈‚ª√·°√¡°“√®—¥°“√∑’Ë∑Ì“„Àâ‡√“ “¡“√∂¢“¬¢Õß∫π

‡«Á∫‰´μåºà“π√–∫∫ eBay ‰¥â –¥«°¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ

“«° eBay ‰¥â‡Œ°—π·≈⫧√—∫°—∫ ·Õææ≈‘‡§™—Ëπ μ—«π’È iSale 3.1 ªÆ‘«—μ‘°“√¢“¬·≈–ª√–¡Ÿ≈ ‘π§â“∫π‡«Á∫¢“¬¢Õß ™◊ËÕ¥—ßÕ¬à“ß www.eBay.com ∑Ì“„Àâ°“√ª√–¡Ÿ≈·≈–®—¥°“√ ‘π§â“¢Õ߇√“∫π Àπâ“√â“π eBay ßà“¬¢÷Èπ·≈–∑’ˇ¥Á¥ ‰ª°«à“π—Èπ¬—ß¡’ Template  «¬ß“¡∑’Ë®–™à«¬„Àâ ‘π§â“‡√“¥Ÿπà“ π„®¡“°¢÷Èπ¥â«¬π–§√—∫ ·≈–™à«¬„π°“√ª√–À¬—¥‡«≈“„π°“√®– √â“ß catalog  ‘π§â“∫π eBay Õ’°¥â«¬§√—∫ iSale 3.1 π’ȇªìπ·Õææ≈‘‡§™—Ëπ∫π√–∫∫ ·¡§‚Õ‡Õ  ∑’ËμâÕß°“√ Mac OSX Tiger 10.4 ¢÷Èπ‰ªπ–§√—∫  “«° eBay ‰¡à§«√æ≈“¥§√—∫ √—∫√Õß ¬Õ¥¢“¬°√–©Ÿ¥§√—∫

Awards : Best Mac OS X Game Winner : The Sims 2, 1.0 Rev E Best Mac OS X Game : √“ß«—≈‚ª√·°√¡‡°¡∑’Ë¡’§«“¡ ¡®√‘ß·≈–„À⧫“¡√Ÿâ·°à§π∑’ˇ≈àπ

ÿ¥¬Õ¥‡°¡„π√Ÿª·∫∫°“√„™â™’«‘μ∑’ˇμÁ¡‰ª¥â«¬ ’ —π The Sims ‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ‡°¡∑’ˇÀ¡◊Õπ®√‘ßμàÕ°“√„™â™’«‘μ¢Õß ¡πÿ…¬å¡“°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬®–®Ì“≈Õß√Ÿª·∫∫°“√„™â™’«‘μ¢Õ߇√“≈߇ªìπ‡°¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√剥âÕ¬à“ß ¡∫√Ÿ≥å·∫∫ ·≈–¡’°“√ ·μ°¬àÕ¬ÕÕ°‰ª„π·μà≈–¿“§μ“¡§«“¡μâÕß°“√¢ÕߺŸâ‡≈àπÕ’°¥â«¬‡™àπ °“√‡≈’Ȭߠ—μ«å∑’Ë®–∑Ì“„Àâ§πÕ¬“°‡≈’Ȭߠ—μ«å ·μà‰¡à¡’‡«≈“π—Èπ “¡“√∂‡≈’Ȭߠ—μ«åºà“π‡°¡π’ȉ¥â πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’ Sim City ∑’Ë®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥‡ªìππ—°∫√‘À“√‡¡◊Õß·≈–°“√æ—≤𓉥âÕ¬à“ߥ’ ·≈– Sim Life ∑’Ë ®Ì“≈Õß√Ÿª·∫∫°“√„™â™’«‘μ¢Õ߇√“ÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ¬—ߥ’∑—Èß°“√»÷°…“ °“√ß“πÀ√◊Õ·¡â·μà™’«‘μ§√Õ∫§√—«°Á “¡“√∂∑Ì“‰¥â ‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ°“√®Ì“≈Õß°“√„™â™’«‘μ¢Õß ‡√“‰¥âÕ¬à“ߥ’·≈–‡ªìπ°“√Ωñ°∑—°…–°“√„™â™’«‘μ¢Õ߇√“‰¥â¥’®√‘ßÊ

Awards : Best Mac OS X Scientific Computing Solution Winner : EnzymeX 3.1 Best Mac OS X Scientific Computing Solution : √“ß«—≈‚ª√·°√¡¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å∑’Ë

“¡“√∂™à«¬ß“π«‘∑¬“»“ μ√剥⇪ìπÕ¬à“ߥ’

‚ª√·°√¡°“√æ—≤π“¬Õ¥‡¬’ˬ¡¥â“π«‘∑¬“»“ μ√å §◊Õ √â“ß·≈–μ—¥μàÕ DNA §◊Õ ‡√“®–∑Ì“°“√μ—¥μàÕº ¡º “π °“√ √â“ß·≈–μ—¥μàÕ DNA ‰¥âÕ¬à“ßßà“¬ ™à«¬ß“π¥â“π«‘∑¬“»“ μ√剥⇪ìπÕ¬à“ߥ’ ‚¥¬μ—«‚ª√·°√¡¡’øíß°å™—Ëπμà“ßÊ ¡“°¡“¬ ∑’Ë„™âß“πßà“¬‡™àπ°“√„ à§à“ DNA ¢Õß ·¡≈ßμà“ßÊ °Á∑Ì“‰¥âßà“¬¥“¬ ·≈–°“√· ¥ß§à“°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈–§«“¡·μ°μà“ߢÕß DNA ·μà≈–μ—« °Á¥Ÿ ‡¢â“„®ßà“¬·≈–°“√„ à¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ °Áßà“¬‡™àπ‡¥’¬«°—π EnzymeX 3.1 ®√‘ß ‡ªìπ‚ª√·°√¡∑’˙૬„Àâß“π¥â“π DNA π—Èπ∑Ì“‰¥âÕ¬à“ßßà“¬¥“¬·≈–‰¡àμâÕß«ÿàπ«à“¬°—∫§à“ μà“ßÊ ·≈–‰¡à∑Ì“„Àâ‡√“ —∫ π Awards : Best Mac OS X Student Product Winner : Lineform 1.1 Best Mac OS X Student Product : √“ß«—≈ Ì“À√—∫‚ª√·°√¡∑’ˇÀ¡“– Ì“À√—∫π—°»÷°…“∑’Ë®–™à«¬

æ—≤π“∑—°…–¢Õßπ—°‡√’¬ππ—°»÷°…“·≈–„™âª√–‚¬™πå„π°“√‡√’¬π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’

Lineform ‚ª√·°√¡¬Õ¥‡¬’ˬ¡ Ì“À√—∫°“√»÷°…“ ‚¥¬μ—«‚ª√·°√¡‡ªìπ‚ª√·°√¡∑’Ë„™â«“¥¿“æ·μà‰¡à´—∫´âÕπ ¡“°¡“¬‚¥¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’ˇՓ‰«â„™âß“ππ—Èπ∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“„Àâ„™âß“πßà“¬‰¡à´—∫´âÕ𠇧√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π Lineform °Á®– §≈â“¬Ê °—∫„π Photoshop ‚¥¬°“√∑Ì“ß“π√Ÿª·∫∫À≈—°Ê π—Èπ‡ªìπ°“√ √â“ß√Ÿª ‚¥¬°“√„™â®ÿ¥·≈–‡ âπ¢Õ∫μà“ßÊ °Á®–ª√“°Ø®“°®ÿ¥ Ÿà®ÿ¥ ·≈–°“√„ à· ß‡ß“  ’À√◊Õ√–∫∫μà“ßÊ °Á “¡“√∂∑Ì“‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ‚¥¬∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ‚ª√·°√¡∑’ˇՓ‰«â √â“ß¿“扥âÕ¬à“ߥ’‡¬’ˬ¡ ´÷Ë߇À¡“– Ì“À√—∫π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“®√‘ßÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√  √â“ß√ŸªÀ√◊Õ°“√∑Ì“°√“øμà“ßÊ ßà“¬¢÷Èπ


Mac & Mobile : °Õß∫√√≥“∏‘°“√

—Ëß‚∑√ÕÕ°·≈–√—∫ “¬‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ¢Õߧÿ≥

¥â«¬‡§√◊ËÕß·¡§μ—«‡°àß ®“°∑’˺à“πÊ ¡“∑“ß∑’¡ß“π MacStyle ‰¥â ·π–πÌ“«‘∏’°“√‚Õπ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈√Ÿª·∫∫μà“ßÊ ®“°‚∑√»— æ ∑å ¡◊ Õ ∂◊ Õ ¢Õߧÿ ≥ ‰ª¬— ß ‡§√◊Ë Õ ß ·¡§ ·≈–®“°‡§√◊ËÕß·¡§‰ª¬—ß¡◊Õ∂◊Õ¢Õß §ÿ≥ ¡“∂÷ß„π©∫—∫π’È À≈—ß®“°∑’ˇ√“‰¥â ‚Õπ ∂à“¬√“¬™◊ËÕμà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „π‚∑√»—æ∑å ‰ª‰«â∑’Ë ‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“·≈â« πÕ°®“°π—Èπ·¡§ ¢Õ߇√“¬— ß “¡“√∂ —Ë ß „Àâ ‚ ∑√»— æ ∑å ¡◊ Õ ∂◊Õ ¢Õߧÿ≥‚∑√ÕÕ°‰¥â‡≈¬ ‚¥¬‰¡àμâÕ߉ª —Ëß∑’Ë ‡§√◊Ë Õ ß‚∑√»— æ ∑å ¡◊ Õ ∂◊ Õ „Àâ ‡  ’ ¬ ‡«≈“ ‡¡◊Ë Õ ‡«≈“§ÿ≥π—Ëß∑Ì“ß“πÀπâ“·¡§‡æ≈‘πÊ ‚¥¬√Ÿª ·∫∫°“√∑Ì“ß“ππ—Èπ‡ªìπÕ¬à“߉√ ‰ªμ‘¥μ“¡∑’ ≈–¢—ÈπμÕπ‰¥â‡≈¬§√—∫

ë °à Õ πÕ◊Ë π ‡√“μâ Õ ß∑Ì “ °“√‡™◊Ë Õ ¡μà Õ ∫≈Ÿ ∑Ÿ ∏ √–À«à “ ß‚∑√»— æ ∑å ¡◊ Õ ∂◊ Õ °— ∫ ‡§√◊Ë Õ ß·¡§¢Õ߇√“ ‚¥¬„Àâ ‡ √“‡ªî ¥ ∫≈Ÿ∑Ÿ∏∑’Ë ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ¢Õ߇√“°àÕπ

42

ë ®“°π—Èπ„Àâ‡√“‰ª∑’’Ë ‚ª√··°√¡ Address Book ∫π‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“ ·≈–„Àâ°¥ —≠≈—°…≥å ∫≈Ÿ∑Ÿ∏ ∑’Ë¡ÿ¡∫π´â“¬ ®“°π—Èπ∑’ËÀπâ“®Õ¡◊Õ∂◊Õ¢Õ߇√“°Á®–ª√“°Ø°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ„Àâ‡√“°¥μ°≈ß ®“°π—Èπ‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“°Á®–°≈“¬‡ªìπ ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ‰ª‡√’¬∫√âÕ¬ ∑’Ëπ’ȧÿ≥°Á “¡“√∂ —Ëß‚∑√‰¥â®“°‡§√◊ËÕß·¡§¢Õߧÿ≥ πÕ°®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ‡«≈“¡’ “¬‡¢â“§ÿ≥ °Á “¡“√∂°¥√—∫ “¬‰¥â®“°‡§√◊ËÕß·¡§‡≈¬


ë ‚¥¬°“√ —Ë ß °“√‚∑√ÕÕ°®“°‡§√◊Ë Õ ß ·¡§π—Èπ ‡¡◊ËÕ‡√“‡ªî¥‚ª√·°√¡ Address Book ¡“·≈â«„Àâ‡√“‡≈◊Õ°™◊ËÕ‡√“μâÕß°“√ ®–‚∑√ÕÕ° ®“°π—Èπ „Àâ§≈‘Í°¢«“∑’ˇ∫Õ√å ‚∑√π—ÈπÊ ∑’ˇ√“μâÕß°“√ ®–ª√“°Ø·∂∫ ‡¡πŸ ¢÷È π ¡“ „Àâ ‡ √“‡≈◊ Õ ° Dial With.. (‚¥¬À≈—ߧ̓«à“ With π—Èπ ®–¢÷ÈπÕ¬Ÿà∑Ë’ºŸâ „™â·μà≈–§π«à“®–μ—Èß™◊ËÕ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ‰«â «à“Õ¬à“߉√)

ë ‡¡◊ËÕ‡√“ —Ëß°“√‚∑√ÕÕ°∑’Ë ‡§√◊Ë Õ ß·¡§·≈â « ¡◊ Õ ∂◊ Õ ¢Õ߇√“°Á ® –∑Ì “ °“√‚∑√ ÕÕ°‡À¡◊Õπ‡√“°¥®“°¡◊Õ ∂◊Õπ—Èπ‡Õß ‚¥¬®– –¥«° ¡“°¢÷È π ∂â “ ‡√“„ à ÀŸ øí ß ‚∑√»—æ∑å·∫∫∫≈Ÿ∑Ÿ∏ ‚¥¬ ‡√“®–‰¥â ‰¡à μâ Õ ßÀ¬‘ ∫ ‚∑√»—æ∑å¡Õ◊ ∂◊Õ¢÷πÈ ¡“ π∑π“

ë Ì“À√—∫∫“ߧπ∑’ËÕ“®®–¡ÕßÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å‰¡à™—¥ ‡√“ “¡“√∂∑’Ë®–§≈‘Í°∑’ˇ∫Õ√å ‚∑√»—æ∑åπ—Èπ·≈⫇≈◊Õ° Large Type À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑åπ—Èπ °Á®–ª√“°Ø·∫∫μ—« „À≠à¢÷Èπ¡“„Àâ‡√“¥ŸÕ¬à“ß™—¥‡®π¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ «à“À¡“¬‡≈¢π—Èπ∂Ÿ°μâÕßμ“¡∑’ˇ√“®–‚∑√ÕÕ°‰ªÀ√◊Õ‰¡à

ë ·≈–πÕ°®“°®– —Ëß °“√‚∑√ÕÕ°·≈–√— ∫  “¬‰¥â·≈â« „§√∑’Ë™Õ∫  à ß Message À√◊ Õ ¢â Õ §«“¡ °Á   “¡“√∂ æ‘ ¡ æå ¢â Õ §«“¡·≈– à ß ∑“ßÀπâ “ ®Õ·¡§¢Õß ‡√“‰¥â ‡ ≈¬ ‚¥¬„Àâ ‡√“§≈‘Í ° ∑’Ë ‡ ∫Õ√å ∑’Ë ‡ √“ μâÕß°“√®– àߢâÕ§«“¡ ·≈–‡≈◊Õ° SMS

ë ‡¡◊ËÕ‡√“‡≈◊Õ° SMS Message °Á®–ª√“°ØÀπâ“μà“ߢ÷Èπ¡“„Àâæ‘¡æå ¢âÕ§«“¡μà“ßÊ ∑’Ë®– àß≈߉ª ‡¡◊ËÕ‡√“‰¥â¢âÕ§«“¡∑’Ë®– àß·≈â«„Àâ‡√“°¥ Send ‡æ’¬ß·§àπ’È¢âÕ§«“¡°Á®–∂Ÿ° à߉ª¬—ßÀ¡“¬‡≈¢∑’ˇ√“‡≈◊Õ°‰«â

‡ªìπ‰ß∫â“ߧ√—∫‡æ’¬ß·§àπ’ȧÿ≥°Á “¡“√∂ —Ëß°“√‚∑√ÕÕ° √—∫ “¬ À√◊Õ‡‡¡â·μà àߢâÕ§«“¡ºà“π∑“߇§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“‰¥âÕ¬à“ßßà“¬ ·≈– Mac & Mobile „π©∫—∫Àπâ“®–¡’≈Ÿ°‡≈àπ Õ–‰√¡“Ω“°Õ’°§Õ¬μ‘¥μ“¡°—π ¢Õ„Àâ πÿ°°—∫°“√„™â·¡§§√—∫

43


PRODUCT : REVIEW ∫√‘…—∑ SNA TECHNOLOGY ®Ì“°—¥

«— ¥’§√—∫‡≈à¡π’È MacStyle ‰¥â√—∫‰«â«“ß„®®“° ∫√‘…—∑ SNA TECHNOLOGY ®Ì“°—¥ „ÀâÀ¬‘∫¬◊¡ ‘π§â“¡“∑¥ Õ∫°—π§√—∫ ‡ªìπ ‘π§â“∑’ˇÀ¡“–°—∫™“« MAC ¡“°Ê ‡≈¬·À≈–§√—∫ ≈Õß¡“¥Ÿ«à“«—ππ’ȇ√“‰¥âÕ–‰√¡“∑¥ Õ∫°—π∫â“ß

2.5” HDD Case USB2.0+FireWire 3.5” HDD Case USB2.0+FireWire 800/400 External πÈ ” Àπ— ° ‡∫“ æ√â Õ ¡°“√‡™◊Ë Õ ¡μà Õ ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ¡“æ√âÕ¡¥â«¬ Chipset Oxford911 ∑’Ë „À⧫“¡‡√Á«„π°“√‚Õπ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â‡√Á«‰¡à·æâ „§√ °“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ π—È𠇪ìπ ‘Ë߮̓‡ªìπ Ì“À√—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ·μà∂Ⓡ√“‡°Á∫‰«â¡“°‡°‘π‰ªÕ“®∑Ì“„À⇧√◊ËÕߢÕ߇√“™â“≈߉¥â ®÷ß∑Ì“„Àâ À≈“¬§πμâÕßÀ“ Œ“√奥‘ °å ®“°¿“¬πÕ°¡“‡ √‘¡™à«¬„π°“√‡°Á∫ ¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ∑Ì“„À⇧√◊ËÕ߉¡àÀπ—°‡°‘π‰ª ·≈– External À√◊Õ°≈àÕ߇°Á∫ Œ“√奥‘ °å °Á‡ªìπ ‘Ë߮̓‡ªìπ ´÷Ëß®–∑Ì“„Àâ°“√‡™◊ËÕ¡μàÕŒ“√奥‘ °å ®“° ¿“¬πÕ°°—∫‡§√◊ËÕߧա摫‡μÕ√å ‰¥âßà“¬¢÷Èπ·≈–‡√Á«¢÷Èπ 2.5é HDD Case USB2.0 + FireWire 400 ·≈– 3.5é HDD Case USB2.0 + FireWire 800/400 ®÷ß∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“„À⇪ìπ External  ÿ¥‡∑àÀå·≈–

‚¡‡¥‘√åπ‡À¡“–°—∫ºŸâ∑’Ë¡’ MacBook À√◊Õ MacBook Pro Õ¬Ÿà§√Õ∫§√Õß æ√âÕ¡ ∑—È ß √–∫∫‡™◊Ë Õ ¡μà Õ ∑’Ë ¡∫√Ÿ ≥å · ∫∫ ‚¥¬‰¡à «à “ §ÿ ≥ ®–„™â ß “π°— ∫ ‚πâ μ ∫ÿä § À√◊Õ§Õ¡μ—Èß‚μä–∑’Ë∫â“π External 2.5é HDD Case ·≈– 3.5é HDD Case °Á μÕ∫ πÕߧ«“¡μâÕß°“√°“√„™âß“π„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫ Chipset Oxford911 π—Èπº¡‰¥â∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈π’È°—∫∑“ߺŸâ®—¥°“√ΩÉ“¬¢“¬‡‡≈â« §◊Õ ‡ªìπ Chipset ∑’Ë¡’§«“¡‡ ∂’¬√¿“æ Ÿß ¡’§«“¡‡√Á«„π°“√‚Õπ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈ Ÿß ‡æ√“–‡ªìπ FireWire 400 º¡°Á‰¡à√’∫√ՙⓧ√—∫®—∫‡®â“ HDD External ∑’Ë¡’ Chip Oxford 911 ¡“≈Õß‚Õπ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“¡’§«“¡‡√Á«∑’Ë¥’¢÷Èπ°«à“ External ‡®â“Õ◊Ëπ ∑—Èß∑’ˇªìπ USB 2.0 ·≈– FireWire 400 „À⧫“¡‡√Á«„π°“√‚Õπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ√Á«·≈– §ß∑’Ë ‚¥¬ 2.5é HDD Case USB2.0 + FireWire ∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ External Œ“√奥‘ °å Ì“À√—∫æ°æ“∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫μ—«Àπ÷Ë߇≈¬∑’ˇ¥’¬« ¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫¥â«¬ ≈—°…≥–∑’ˇ√’¬∫ßà“¬ ‚¥¬«— ¥ÿ∑’Ë „™â∑Ì“π—Èπ‡ªìπ Õ≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ Õ¬à“ߥ’∑π∑“π·μà¡’ πÈ”Àπ—°‡∫“ æ√âÕ¡‰ø ’øÑ“ «à“߇¡◊ËÕ„™âß“π πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’´Õ߇°Á∫´÷Ëß¡’≈—°…≥– ‡ªî¥ªî¥‰¥â‡À¡◊Õπ°—∫ ¡ÿ¥‚πâμ ‚¥¬∑Ì“¡“®“°Àπ—ßÕ¬à“ߥ’ ¡’§«“¡πÿà¡·≈–À¬‘∫„™â ß“π‰¥â –¥«°·≈– “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫‡§√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“‰¥â∑—π∑’Ë ‚¥¬‰¡àμâÕß·°– ÕÕ°®“°´Õß  à«π 3.5é HDD Case USB2.0 + FireWire 800/400 ¥â«¬§«“¡∑’Ë¡’ ¢π“¥∑’Ë„À≠à°«à“®÷߇À¡“– Ì“À√—∫‡ªìπ‡§  Œ“√奥‘ °å Ì“√Õß Ì“À√—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ·∫∫μ—Èß‚μä–¡“°°«à“ ¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫·≈–«— ¥ÿ∑’Ë „™âπ—Èπ°Á‡À¡◊Õπ°—∫μ—« 2.5é HDD Case ‚¥¬‡ªìπÕ≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ πÈ”Àπ—°‡∫“ ·≈–∑π∑“π æ√âÕ¡¥â«¬·∑àπ«“ß ∑’Ë ®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥«“߇§  3.5é HDD ‰¥âÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß¢÷Èπ∑—Èß·π«πÕπ·≈–·π«μ—Èß ¥â“π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ 2.5é HDD Case ·≈– 3.5é HDD ∑—Èß 2 μ—«π’È “¡“√∂ ‡™◊ËÕ¡μàÕºà“𠓬¬Ÿ‡Õ ∫’ ·≈– Firewire 400, Firewire 800 ‰¥â¿“¬„πμ—« ®÷ß∑Ì“ „Àâ –¥«°„π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ·≈–°“√ àߺà“π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë√«¥‡√Á« ·≈–°“√·∫Á§Õ—æ¢âÕ¡Ÿ≈ μà“ßÊ ‡°Á∫‰«â 2.5é HDD Case USB2.0+FireWire ·≈– 3.5é HDD Case USB2.0 + FireWire 800/400 ∂◊Õ‰¥â«à“‡ªì𠇧  Ì“À√—∫Œ““√奥‘ ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¡“°Ê „§√„™â ß“π·∫∫‰Àπ°Á ≈ Õ߇≈◊ Õ °„Àâ μ √ß°— ∫ §«“¡μâ Õ ß°“√¥Ÿ π –§√— ∫ √— ∫ √Õ߉¡à º‘¥À«—ß


PRODUCT : REVIEW ∫√‘…—∑ SNA TECHNOLOGY ®Ì“°—¥

Miads Music Bud for iPod/MP3

≈Ì“‚æß∑√ß°≈¡∑’Ë „™â ‰¥â∑—Èß iPod ·≈– MP3 ·≈–π’ˇªìπÕ’°º≈‘μ¿—≥±åÀπ÷ËߢÕß SNA §√—∫ ∑’Ë “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ‰¥â∑—Èß iPod ·≈– ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ

μâÕ߬ա√—∫«à“„πªí®®ÿ∫—π°“√øí߇æ≈ß®“° iPod π—Èπ ‰¡à ‰¥âºà“π®“°ÀŸøí߇撬ßÕ¬à“ß ‡¥’¬«Õ’°μàÕ‰ª °“√øí߇æ≈ߺà“π®“°≈Ì“‚æß°Á ‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡‡À¡◊Õπ°—π ‚¥¬∑Ì“„ÀâÀ≈“¬Ê §à“¬‰¥âº≈‘μ≈Ì“‚æß√Ÿª·∫∫μà“ßÊ ÕÕ°¡“ ‡æ◊ËÕ‡Õ“„®™“« iPod ∑—ÈßÀ≈“¬ Miads °Á∂◊Õ«à“‡ªìπÕ’°§à“¬Àπ÷Ëß∑’Ë „À⧫“¡ Ì“§—≠°—∫≈Ì“‚æß iPod ·μà Ì“À√—∫ Miads Music Bud for iPod/MP3 ≈Ì“‚æß®“°§à“¬ Miads √ÿàππ’È πÕ°®“°®–‡ªìπ≈Ì“‚æß Ì“À√—∫ iPod ·≈⫬—ß “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ∑’Ë¡’ MP3„πμ—«‰¥âÕ’°¥â«¬ Miads Music Bud for iPod/MP3 ≈Ì“‚æß Ì“À√—∫ iPod ·≈– MP3 μ—«π’È ¡’°“√ ÕÕ°·∫∫∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈⓬°—∫®“π§«Ë” ‚¥¬¡’≈Ì“‚æß∑—ÈßÀ¡¥ 5 μ—« æ√âÕ¡∑—ÈߪÿÉ¡‡æ‘Ë¡≈¥‡ ’¬ß ·≈–ªÿÉ¡μ—¥‡ ’¬ß„πμ—«‚¥¬§ÿ≥‰¡àμâÕ߉ªª√—∫∑’Ëμ—« iPod ‡À¡◊ËÕπ≈Ì“‚æß®“°§à“¬Õ◊ËπÊ

¥â“π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ iPod À√◊Õ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ∂◊Õ‰¥â«à“ ∑Ì“‰¥âßà“¬¡“°∑’‡¥’¬« ‚¥¬®–¡’∞“π„Àâ‡√“‡ ’¬∫μ—« iPod À√◊Õ ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ≈߉ª ‚¥¬®–¡’∫≈ÁÕ§„Àâ‡√“„ àμ“¡√ÿàπ¢Õß iPod ·μà∂Ⓡ√“®–μàÕ„™â ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ„π°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫≈Ì“‚æ߇√“ ®–μâÕ߇ª≈’ˬπ∞“π ‚¥¬®–¡’¢“¬·¬°™ÿ¥μà“ßÀ“°μ“¡√ÿàπ¢Õß ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ∑’ˇ√’¬°«à“ Connecter for Miads Music Bud ·μà ‚¥¬ à«π„À≠à®–‡ªìπ¢Õß Nokia ·≈– Sony Ericsson ‡ªìπÀ≈—° ‚¥¬√ÿàπ‚∑√»—æ∑å∑’Ë “¡“√∂„™âß“π°—∫μ—« Connecter π’ȉ¥â ¢Õß Nokia μâÕ߇ªìπ´’√’ˬå N  à«π Sony Ericsson ‡ªìπ ´’√’ˬå W ´÷Ëß®–‡ªìπ‚∑√»—æ∑å∑’Ë¡’ mp3 „πμ—« πÕ°®“°π—Èπ°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å°Á∑Ì“‰¥â‡™àπ °—π ‚¥¬®–¡’ “¬¬Ÿ‡Õ ∫’„™â„π°“√‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈®“°μ—« iPod ≈ß §Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‰¥â „π¢≥–∑’ˇ™◊ËÕ¡μ—« iPod ‡¢â“°—∫μ—« Miads Music Bud Õ¬Ÿà πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’ “¬ Audio In ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕ ‡ªìπ≈Ì“‚æß„Àâ°—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å¢Õ߇√“‰¥â πÕ°®“°π’È¡—π¬—ß¡’ Adapter ‡æ◊ËÕ™“√åμæ≈—ßß“π„Àâ°—∫ iPod ‰ª„πμ—«Õ’°¥â«¬  à«π§ÿ≥¿“懠’¬ß∑’ˉ¥â®“° Miads Music Bud ∑’Ë«à“ ∑Ì“‰¥â§àÕπ¢â“ߥ’∑’‡¥’¬« ¥â«¬‡ ’¬ß∑’ËÕÕ°¡“‡ªìπ·∫∫‡‡π«∑ÿâ¡Ê °“√„À⇠’¬ß¢Õ߇§√◊ËÕߥπμ√’μà“ßÊ ∑Ì“‰¥â§àÕπ¢â“ߥ’ ‚¥¬‰¥â¬‘π ‡ ’¬ß¢Õ߇§√◊ËÕߥπμ√’μà“ßÊ Õ¬à“ß™—¥‡®π ·≈–‡¡◊ËÕ≈Õ߇ªî¥ ‡ ’¬ß≈Ì“‚æß„À⥗ßÊ §ÿ≥¿“懠’¬ß∑’Ë ‰¥â°Á ‰¡à ‰¥â≈¥≈߉ª ·μà®– °—ß«“π¢÷Èπ®÷ß∑Ì“„Àâ‡À¡“–°—∫°“√®—¥ª“√åμ’ȉ¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ∂◊Õ‰¥â«à“ Miads Music Bud ≈Ì“‚æß™ÿ¥π’ȇªìπ≈Ì“‚æß∑’Ë¡’§«“¡Õ‡π°ª√– ß§å¡“°Ê ‡√’¬°‰¥â«à“μ—«‡¥’¬«Õ¬Ÿà ‡™◊ËÕ¡μàÕ‰¥â∑—Èß ‡§√◊ËÕߧա摫‡μÕ√å iPod ·≈–‚∑√»— æ ∑å ¡◊ Õ ∂◊ Õ „§√∑’Ë °Ì “ ≈— ß ¡Õß≈Ì “ ‚æß≈— ° …≥–π’È Õ ¬Ÿà Miads Music Bud μ—«π’È∂◊Õ‡ªìπ §Ì“μÕ∫∑’Ë πÕߧ«“¡μâÕß°“√¢Õß §ÿ≥‰¥â‡≈¬§√—∫


PRODUCT : REVIEW

FMCUP ON TEST

46

‡§√◊ËÕß√—∫§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ Ì“À√—∫ iPod ∑’Ë „™âß“π„π√∂‰¥â –¥«°¡“°¢÷Èπ °“√„™âß“π iPod „πªí®ÿ∫—π‰¡à ‰¥â®Ì“°—πÕ¬Ÿà·§à°“√øíß ‡æ≈ßÕ’°μàÕ‰ª ·≈–¥â«¬§«“¡®ÿ∑’˧àÕπ¢â“ß¡“°·≈– °“√„™âß“π∑’ËÀ≈“°À≈“¬‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√¥Ÿ¿“æ À√◊Õ ¥Ÿ§≈‘ª«’¥’ ‚Õ°Á “¡“√∂∑Ì“‰¥â ∑Ì“„ÀâÀ≈“¬§à“¬æ¬“¬“¡ ÕÕ°Õÿª°√≥几√‘¡μà“ßÊ ÕÕ°¡“¡“°¡“¬ macally °Á‡ªìπÕ’°¬’ËÀâÕÀπ÷Ëß∑’ˉ¥â√—∫§«“¡π‘¬¡Õ¬à“ß¡“° ·≈–¡’ Õÿª°√≥几√‘¡ Ì“À√—∫ iPod „Àâ‡√“‡≈◊Õ°¡“°¡“¬ ‰¡à «à“®–‡ªìπÀŸøíß,  “¬‡™◊ËÕ¡μàÕμà“ßÊ ·≈–∑’ˇ√“®–¡“ „π·π–πÌ“„π«—ππ’ȧ◊Õ FMCUP μ—« FM Transmitter ∑’Ë “¡“√∂„™âß“π„π√∂¬πμ剥âÕ¬à“ßßà“¬

“¡“√∂∑Ì“‰¥âÕ¬à“ßßà“¬¥“¬ ‚¥¬®–¡’ªÿÉ¡°¥‡æ‘Ë¡À√◊Õ≈¥§≈◊Ëπ∑’Ë „™âß“π  –¥«° πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’™àÕß Audio in ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡μàÕ≈Ì“‚æß®“°¿“¬πÕ° ‰¥âÕ’°¥â«¬

FMCUP ®“° macally μ—«π’È∂Ÿ°ÕÕ°¡“„À⇪ìπ FM Transmitter ∑’Ë®–‡æ‘Ë¡§«“¡ “¡“√∂∑Ì“„Àâ iPod ¢Õß §ÿ≥π—Èπ “¡“√∂√—∫øí߇æ≈ß®“°§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ‰¥â ·≈–¬—ß ‡™◊Ë Õ ¡μà Õ „™â ß “π„π√∂‰¥â Õ ¬à “ ߧ≈à Õ ßμ— « ¥â « ¬°“√ ÕÕ°·∫∫∑’Ë¡’√Ÿª√à“߇¢â“°—∫™◊ËÕ¡“°Ê ‚¥¬¡’≈—°…≥– §≈⓬°—∫∂⫬ ‚¥¬®–¡’™àÕ߇ ’¬∫ iPod Õ¬Ÿà¥â“π∫π æ√âÕ¡¥â«¬°√Õ∫æ≈“ μ‘° Ì“À√—∫‡ª≈’ˬπ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫ iPod √ÿàπμà“ßÊ πÕ°®“°π—Èπ ¬—ß¡’®Õ LCD ‡æ◊ËÕ ‡‡ ¥ß§≈◊Ë π ∑’Ë ‡ √“‡≈◊ Õ °Õ¬Ÿà ·≈–°“√‡ª≈’Ë ¬ π§≈◊Ë π °Á

„§√∑’Ë°Ì“≈—ßÀ“μ—«√—∫§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ Ì“À√—∫ iPod Õ¬Ÿà FMCUP ®“° macally μ—«π’È ‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß∑“߇≈◊Õ°∑’ˇÀ¡“– ¡¡“° Ì“À√—∫§π∑’Ë™Õ∫øíß iPod „π √∂¬πμå¢Õߧÿ≥

FMCUP μ—«π’È®–„™âæ≈—ßß“πºà“𠓬 adapter ¢π“¥ 12V ‚¥¬ adapter ∑’Ë·∂¡¡“„Àâ „π™ÿ¥π—È𠇪ìπ adapter ∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡μàÕ¿“¬„π√∂·≈â«®–‡ªìπ °“√™“√åμæ≈—ßß“π„Àâ°—∫ iPod ‰ª„πμ—« ´÷Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß FMCUP μ—«π’È∑Ì“„Àâ‡√“ “¡“√∂„™âß“π„π√∂‰¥âÕ¬à“ß≈ßμ—« ·μà‡√“Õ“®¥—¥·ª≈ß ‚¥¬ °“√À“ adapter ∑’Ë „ ™â °— ∫ ‰ø∫â “ π‡æ◊Ë Õ  “¡“√∂„™â ß “π FMCUP ‰¥â πÕ°®“°¿“¬„π√∂Õ¬à“߇¥’¬«

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë SDK Technology Innovation www.sanookgadget.com Tel. 0-2511-2681


PRODUCT : REVIEW

LINK 360 í ON TEST

‡™◊ËÕ¡μàÕ iPod °—∫‡§√◊ËÕ¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‰¥â 360 Ì „πªí®ÿ∫—π iPod ‰¡à‰¥â¡’‰«â·§à„™âøí߇æ≈ßÕ¬à“߇¥’¬«Õ’° μàÕ‰ª ‚¥¬„𧫓¡®ÿ∑’Ë¡“°¢÷Èπ∑Ì“„ÀâÀ≈“¬§π„™â iPod „π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ Õ’°¥â«¬ ·≈–°“√‡™◊ÕË ¡μàÕ°—∫ ‡§√◊ËÕß Mac À√◊Õ PC °Á‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë Ì“§—≠¡“°Ê ‚¥¬∑“ß macally §à “ ¬¬— ° …å „ À≠à „ π°“√º≈‘ μ Õÿª°√≥几√‘¡ Ì“À√—∫ iPod ®÷߉¥âÕÕ°·∫∫ LINK 360  “¬‡™◊ËÕ¡μàÕ iPod ‡¢â“°—∫‡§√◊ËÕߧա摫‡μÕ√å ‰¥âßà“¬‚¥¬ºà“πæÕ√åμ¬Ÿ‡Õ ∫’ ·≈– “¡“√∂À¡ÿπ‰¥â∂÷ß 360 Ì ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ –¥«°„π°“√„™âß“π ·≈–√Ÿª√à“ß √Ÿ ª ∑√ß∑’Ë ¡’ ¢ 𓥇≈Á ° ∑”„Àâ ‡ √“æ°æ“‰¥â   –¥«° Õ’°¥â«¬ LINK 360  “¬‡™◊Ë Õ ¡μà Õ iPod ‡¢â “ °— ∫ ‡§√◊Ë Õ ß §Õ¡æ‘«‡μÕ√åºà“πæÕ√åμ¬Ÿ‡Õ ∫’ ‚¥¬®–∑Ì“„Àâ‡√“‚Õπ ∂à“¬¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ ®“°‡§√◊ËÕߧա摫‡μÕ√å¡“ Ÿà iPod ·≈–®“° iPod ‰ª Ÿà ‡ §√◊Ë Õ ß§Õ¡æ‘ « ‡μÕ√å ‰ ¥â Õ ¬à “ ß √«¥‡√Á«·≈– –¥«°¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ·≈–‰¡à¡’ “¬√–‚¬ß √–¬“ß„Àâ√°·≈–‡°Á∫¬“°Õ’°μàÕ‰ª·≈â« ‡æ√“–π’ȇªìπ Õ’°Àπ÷Ëߺ≈‘μ¿—≥±å∑’ËÕÕ°¡“ ‡æ◊ËÕ ”À√—∫°“√„™âß“π∑’Ë  –¥«°·≈–‡πâπ°“√‡°Á∫∑’Ëßà“¬¢÷Èπ

®ÿ¥‡¥àπ¢Õß LINK 360 μ—«π’È Õ¬Ÿà∑’ËÀ—«‡™◊ËÕ¡μ—«∑’ËμàÕ‡¢â“°—∫ iPod π—Èπ “¡“√∂À¡ÿπ‰¥â√Õ∫∑‘»∑“ß ‚¥¬μ√ßÀ—« “¡“√∂ª√—∫ßÕ‡¢â“¡ÿ¡‡æ◊ËÕ –¥«° „π°“√‡°Á∫ À√◊Õ®–À¡ÿπ´â“¬¢«“ª√—∫μ—Èß©“°°—∫æ◊Èπ‡æ◊ËÕ„À⇢⓰—∫√Ÿª·∫∫ °“√„™âß“π¢Õ߇√“ ‚¥¬‰¡à«à“®–‡ªìπ‡§√◊ËÕߧա·∫∫μ—Èß‚μä– À√◊Õ‚πâμ∫ÿä§ °Á  “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ‰¥â ‚¥¬μàÕ‡¢â“°—∫æÕ√åμ¬Ÿ‡Õ ∫’ π’Ë°Á∂◊Õ«à“‡ªìπÕ’°π«—μ°√√¡ „À¡à∑’ËÕÕ°¡“√Õß√—∫°“√„™âß“π‰¥â‡μÁ¡√Ÿª·∫∫ ´÷Ëߧ«“¡‡√Á«„π°“√‚Õπ∂à“¬ Õ¬Ÿà „π¢—Èπ¥’‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫√“§“¢Õ߇®â“μ—«‡‡≈â«∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ∑’˧ÿâ¡§à“ ´÷Ëß·μ°μà“ß®“° “¬‡™◊ËÕ¡μàÕ∑’˧ÿ≥´◊ÈÕ®“°μ≈“¥π—¥·πàπÕ𠄧√∑’Ë ° ”≈— ß À“Õÿ ª °√≥å ∑’Ë ® –∑”„Àâ iPod ¢Õߧÿ ≥ π—È π ‡™◊Ë Õ ¡μà Õ ‡¢â “ °— ∫ §Õ¡æ‘«‡μÕ√å¢Õߧÿ≥·≈â«≈–°Á LINK 360 ®“° macally μ—«π’È®–‡™◊ËÕ¡ iPod ‡¢â“°—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å¢Õߧÿ≥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ √—∫√Õß §√—∫ LINK 360 ‰¡à∑”„Àâ§ÿ≥º‘¥À«—ßÕ¬à“ß·πàπÕπ

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë SDK Technology Innovation www.sanookgadget.com Tel. 0-2511-2681

47


PRODUCT : REVIEW

moshi : CODEX ON TEST

°√–‡ªÜ“‡°Á∫ MacBook °—∫¡“¥π—°∏ÿ√°‘® Õÿª°√≥å‡ √‘¡À√◊Õ∑’ˇ√’¬°°—π«à“ Accessories ‡ªìπ ¢ÕߧŸà°—π Ì“À√—∫ MacBook ‡ ¡Õ ·≈–°√–‡ªÜ“‡°Á∫ Macbook °Á∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ Accessories ∑’ˮ̓‡ªìπ Õ¬à “ ßÀπ÷Ë ß ‡≈¬∑’ ‡ ¥’ ¬ « ‚¥¬®–∑Ì “ „Àâ §ÿ ≥ æ°æ“ MacBook ¢Õߧÿ≥‰ª‰Àπ¡“‰Àπ‰¥âÕ¬à“ß –¥«° ¡“°¢÷Èπ ·≈–¬—ߙ૬ª°ªÑÕß√Õ¬μà“ßÊ ∑’ËÕ“®®–‡°‘¥ ¢÷Èπ¢≥–æ°æ“‰¥â ‚¥¬¡’√Ÿª·∫∫·≈â«√Ÿª∑√ß„Àâ‡√“ ‡≈◊Õ°¡“°¡“¬ ·≈– moshi : CODEX °√–‡ªÜ“ Macbook ∑’Ë¡’√Ÿª∑√ß∑’Ë®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥¥Ÿ‡ªìππ—°∏ÿ√°‘® ¡“°¢÷Èπ moshi : CODEX ¥â « ¬°“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë √Ÿ ª ∑√ß∑’Ë  ¡“√å∑ ¥â“ππÕ°‡¬Á∫Àÿ⡥⫬ºâ“ —߇§√“–À凰√¥‡Õ∑’Ë ®–‡æ‘Ë¡§«“¡ À√ŸÀ√“ μ—«´‘ª ¬—ß√Ÿ¥‡ªî¥ªî¥‰¥âßà“¬ πÕ°®“°π—Èπ ¬—ß¡’Àà«ß°≈¡Ê ∑’Ë∑Ì“„Àâ‡√“ “¡“√∂„ à °ÿ≠‡‡®‰¥â ·≈–¬—ß¡’ÀŸÀ‘È«¢Õß°√–‡ªÜ“∑’Ë “¡“√∂∂Õ¥ ‡°Á∫‰¥â  à«π¿“¬„π∫ÿ¥â«¬°Ì“¡–À¬’ËàÕ¬à“ߥ’ ®÷ß∑Ì“„Àâ §ÿ≥¡—Ëπ„®‰¥â«à“ MacBook ¢Õߧÿ≥®–‰¡à‡ªìπ√Õ¬ Õ¬à“ß·πàπÕπ‡¡◊ËÕ‡°Á∫ MacBook ‰«â„π°√–‡ªÜ“„∫π’È

48

πÕ°®“°π—Èπ °√–‡ªÜ“ moshi : CODEX ™ÿ¥π’Ȭ—ß¡’Õÿª°√≥å‡ √‘¡∑’ˇæ‘Ë¡§«“¡  –¥«°„Àâ§ÿ≥ ‚¥¬®–¡’ ´Õ߇°Á∫√’ ‚¡∑æ√âÕ¡∑’ËÀâÕ¬´÷Ëß®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥æ°æ“ √’ ‚¡∑‰ª°—∫ MacBook ¢Õߧÿ≥‰¥â∑ÿ°∑’Ë ·∂¡ºâ“Õ‡π°ª√– ß§å ∑’Ë “¡“√∂ „™â‰¥â∑—È߇ªìπ·ºàπ√Õ߇¡“ å ·≈–∑’˧≈ÿ¡§’¬å∫Õ√奇æ◊ËÕª°°—π‰¡à„ÀâΩÿÉπ≈߉ªΩíß μ—«Õ¬Ÿà„π√àÕߢÕߧ’¬å∫Õ√å¥ ·μà∂÷ß·¡â«à“°√–‡ªÜ“®–„™â«— ¥ÿÕ¬à“ߥ’‡æ’¬ß„¥·μà‡¡◊ËÕ‡√“®–‡°Á∫ MacBook ·μà°“√„™âß“π∑’Ë∂Ÿ°μâÕߧ«√∑‘Èß„À⇧√◊ËÕ߇¬Áπ≈ß —°π‘¥·≈⫧àÕ¬‡°Á∫≈ß°√–‡ªÜ“ ¡‘©–π—Èπ∂Ⓡ√“𔇧√◊ËÕß∑’ˇæ‘Ëß„™â‡ √Á®≈߉ª‡°Á∫§«“¡√âÕπ®–«π‡«’¬πÕ¬Ÿà „π °√–‡ªÜ“·≈–Õ“®∑”„ÀâÕ“¬ÿ°“√„™âß“π¢Õß MacBook ¢Õ߇√“≈¥≈ß „§√∑’’Ë°Ì“≈—ß¡ÕßÀ“°√–‡ªÜ“ Ì“À√—∫ MacBook ∑’Ë¡’§«“¡À√ŸÀ√“¥Ÿ¿Ÿ¡‘∞“π ·≈â«≈–°Á moshi : CODEX μ—«π’È ∂◊Õ‰¥â«à“μÕ∫ πÕߧ«“¡μâÕß°“√„π√Ÿª ·∫∫∑’ËÀ√ŸÀ√“ ·≈–°“√„™âß“π∑’Ë –¥«° ‰¥âÕ¬à“ߧ√∫§√—π

π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

MacStore Fortune ‚∑√.02- 642-0608-9, 02-641-0738


PRODUCT : REVIEW

PalmGuard ON TEST

·ºàπ°—π√Õ¬ Ì“À√—∫ MacBook ∑’˪°°—π§√“∫ °ª√°®“°¡◊Õ§ÿ≥ ¥â«¬¥’ ‰´πå∑’ËπÌ“ ¡—¬¢Õ߇§√◊ËÕß MAC ¢Õ߇√“ ·≈– μ—«‡§√◊ËÕß ’¢“«∑’Ë ‰¡à´È”·∫∫„§√ ∑Ì“„Àâ „§√À≈“¬Ê §πÀ≈߇ πàÀ凧√◊ËÕß·¡§¢Õ߇√“‰¥âÕ¬à“߉¡àμâÕß ß —¬ ·μà¥â«¬§«“¡∑’ˇªìπ ’¢“«π’ȇÕß ‘Ëß∑’Ëμ“¡¡“ §◊Õ ®–  °ª√°ßà“¬¬‘Ëß·ªÑπæ‘¡æå¥â«¬·≈⫇¡◊ËÕ¡◊Õ‡√“¡’‡Àß◊ËÕ À√◊Õ‡ªóôÕπ ‘Ëß °ª√°¡“ °Á®–∑Ì“„Àâ·ªÑπ§’¬å∫Õ√奢Õß ‡√“ ‡≈Õ–‰ª¥â«¬ ·μà¥â«¬ PalmGuard ·ºàπª°°—π √Õ¬·≈–§√“∫ °ª√° μà“ßÊ ®“° moshi °Á®–‰¡à∑Ì“ „À⇧√◊ËÕß MacBook ¢Õ߇√“ °ª√°Õ’°μàÕ‰ª PalmGuard ∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“„À⇪ìπ·ºàπ μ‘Í°‡°Õ√å æ≈“ μ‘° ’¢“« ‡¢â“°—∫ ’¢Õß MacBook ‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ‚¥¬ μ‘Í°‡°Õ√åπ—Èπ°Á‡ªìπ·∫∫摇»…∑’Ëμ‘¥·πàπ·μà≈Õ° ÕÕ°‰¥âßà“¬·≈–‰¡à¡’§√“∫¢Õß°“«μ‘¥‡§√◊ËÕ߇«≈“‡√“ ≈Õ°ÕÕ° ‡√“®÷ß¡—Ëπ„®‰¥â«à“‡§√◊ËÕß MacBook ¢Õß ‡√“®–‰¡à   °ª√°‰ª„À≠à ‡ ¡◊Ë Õ ‡≈‘ ° „™â PalmGuard μ—«π’È ¥â“π°“√„™âß“π PalmGuard ™ÿ¥ªÑÕß°—π√Õ¬·≈– §√“∫ °ª√°μà“ßÊ ∫π∑’Ë√Õß¡◊Õ∫π§’¬å∫Õ√奢Õ߇√“

´÷Ëß≈—°…≥–°“√„™âß“π MacBook ∑—Ë«Ê ‰ªπ—Èπ®–«“ß¡◊Õ≈ß∫π·ªÑπ„μâ §’¬å∫Õ√奄π°“√∑Ì“ß“πμà“ßÊ ∑Ì“„Àâ·ªÑπ¥â“π≈à“ߧ’¬å∫Õ¥¢Õ߇√“π—Èπ®– ‡ªóôÕπ§√“∫ ‘Ëß °ª√°μà“ßÊ ∑Ì“„Àâ ‡§√◊ËÕß MacBook ∑’ˇªìπ ’¢“« ÿ¥∑’Ë√—° ¢Õ߇√“¡’§√“∫¥Ì“Ê ∑’ˉ¡àæ÷ߪ√– ß§åμ‘¥¡“ ·μà∂â“„§√μ‘¥ PalmGuard μ—« π’È≈߉ª°Á‡À¡◊Õπ‡ªìπ·ºàπªÑÕß°—π§√“∫ °ª√°‡À≈à“π—Èπ‰«â Õ’°Àπ÷÷Ëß™—Èπ‚¥¬®– ‰¡à‡ªóôÕπ∑’Ë MacBook ¢Õ߇√“ ‚¥¬ PalmGuard 1 ™ÿ¥π—Èπ ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬·ºàπª°°—π√Õ¬ Ì“À√—∫∑’Ë «“ß¡◊ Õ ∫π MacBook ·≈–·ºà π ª°ªÑ Õ ß°— π √Õ¬ Ì “ À√— ∫ ·ªÑ π ‡¡“ å ∫ π MacBook ‡√’¬°‰¥â«à“ªÑÕß°—π√Õ¬·≈–§√“∫ °ª√°μà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ߥ’∑’‡¥’¬«  Ì“À√—∫∑’Ë°Ì“≈—߇®Õªí≠À“·∫∫π’ÈÕ¬Ÿà ≈Õß„™â PalmGuard ¥Ÿ§√—∫·≈â«√Õ¬ ·≈–§√“∫ °ª√°μà“ßÊ ®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ MacBook ¢Õ߇√“Õ’°Õ¬à“ß ·πàπÕπ ∑”„À⇧√◊ËÕß MacBook μ—«‚ª√¥¢Õߧÿ≥ª√“»®“°§√“∫ °ª√° Õ¬à“ß·πàπÕπ  π„® “¡“√∂μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

MacStore Fortune ‚∑√.02- 642-0608-9, 02-641-0738

49


Switch to Mac

ปริตอนงค ถวัลยวิวัฒนกุล (โซ)

ใช แ มคเพราะปราศจากไวรั ส เหตุ ผ ลหลั ก ที่ ทํ า ให คุ ณ โซ (ปริ ต อนงค ถวั ล ย วิ วั ฒ นกุ ล ) นักกราฟคหญิงฟรีแลนซคนนี้เปลี่ยนใจมาใชแมค และมีขอคิดดีๆ ที่ทําใหคุณใชแมคไดอยางคุมคา Machine

imac intel core duo 17 18.3 Ghz Ram 512 Hard 120 GB.

Softwares

Photoshop, Illustrator, Dreamweaver iLife, iTunes, Safari


คุณโซทํางานดานไหน

À≈“¬Õ¬à“ßπ– ‚´à‡ªìπ ¡“™‘°«ß‚Œª ·ø¡¡‘≈’Ë ‡¢’¬πæäÕ°‡°Áμ∫ÿä§ μÕππ’È∑’Ë«“ß·ºß·≈⫧◊Õ ç‡√◊ËÕߢÕß©—π ‡∏Õ°Á‡°’ˬ«é ‡¢’¬π°—∫πâÕß “« ∑Ì“ß“π¥â“π°√“ø⫬§à– æ«°‡«Á∫‰´μå ·≈â « °Á ß “π ◊Ë Õ  ‘Ë ß æ‘ ¡ æå ·≈–°Á ¡’ ‡ «Á ∫ ‰´μå www.hope-family.com ´÷Ë߇ªìπ‡«Á∫‰´μå ¢Õß ¡“™‘°«ß‚Œª ´÷Ëß®–¡’°“√՗懥∑¢âÕ¡Ÿ≈ μà“ßÊ ·≈–°‘®°√√¡¢Õß ¡“™‘°§à–

ทําไมถึงเลือกเปนรุนนี้

‡ª§°Ì“≈—ߥ’ ‰´ å°ÁæÕ¥’Ê √“§“°Á ‚Õ‡§ ‚´à ‰¡à ™Õ∫„Àâ ‚μä–§Õ¡¡’‡§  ¡—π‡°–°–

„™à§– ‚´à‰¡àπ—Ëß∑Ì“ß“π„πÕÕøøî» ™Õ∫∑Ì“∑’Ë ∫â“π¡“°°«à“ ‡æ√“–Õ—¥‡æ≈ß„πÀâÕßÕ—¥‰ª ¥â«¬°Á‰¥â

Photoshop, Illustrator, Dreamweaver ·≈â«°Á æ«° iLife ‚¥¬‡©æ“– GarageBand Õ—¥‡¥‚¡ ‡æ≈߉¥âßà“¬¥’§à– ‡«≈“®–øí߇æ≈ß°Á„™â iTunes ∂Ÿ°μâÕß§à– ‡¡◊ËÕ‡√“´◊ÈÕ¡“·≈⫉¡à«à“®–‡ªìπ§Õ¡ À√◊Õ«à“¢Õß„™âÕ¬à“ßÕ◊Ëπ°ÁμâÕß„™â„Àâ§ÿâ¡§à“ ¡—π∂÷ß®– ‰¥âª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ แลวเคยใชวินโดสบนแมคบางไหม

ใชแมคในการทํางานมานานหรือยัง

‰¡à∂÷ߪï§à– ∑’˺à“π¡“„™âæ’´’ ·μà·¡§°Áºà“π ¡◊Õ¡“μ—Èß·μà ª.3 π– เริ่มรูจักแมคไดอยางไรครับ

°ÁμÕπ‡¥Á°Ê ¡’«‘™“§Õ¡æ‘«‡μÕ√å μÕππ—Èπ∑’Ë ‚√߇√’¬π°Á „™â·¡§Õ‘π∑Õ™ ÕπÀ¡¥‡≈¬ ·μà μÕππ—Èπ¡—π‰¡à‰¥âÀπâ“μ“ «¬·∫∫μÕππ’È ¥Ÿ ·¢ÁßÊ Àπâ“®Õ‡≈Á°Ê ·∫∫„À⇥Á°Ê „™â ·≈â« æÕ°≈—∫∫â“π¡“°Á¡“‡≈àπ·¡§¢Õߧÿ≥≈ÿß °Á ‡≈¬‰¥â√Ÿâ®—° ‰¥â‡≈àπ μÕππ—Èπ‰¡à√Ÿâ®—°æ’´’ ¡—π ¬—ß‰¡àŒ‘μ‡∑à“‰À√à„π∫â“π‡√“ แลวเริ่มใชแมคอยางจริงจังชวงไหน

™à«ßªï∑’Ë·≈â«π’ˇÕß ‡æ√“–«à“μ—Èß„®®–∑Ì“ß“π °√“ø∫∫®√‘ß®—ß ªÉ“ªÖ“°Á „Àâ‡≈◊Õ°«à“®– ‡Õ“Õ–‰√ ·¡§À√◊Õæ’´’ ‚´à°Á‡≈◊Õ°·¡§ ทําไมถึงเลือกเปนแมค

°“√„™âß“π‡ªìπÀ≈—° ™’«‘μª√–®Ì“«—π¢Õ߇√“ „™âß“πÕ–‰√∫â“ß ‚´à∑Ì“‡«Á∫ ·πàπÕπμâÕß„™â internet μ≈Õ¥‡«≈“‡™â “ ¬— 𠇬Á π ‡æ√“– ©–π—È π Õ–‰√∑’Ë ∑Ì “ „Àâ ‡ √“ ∫“¬„®‡√◊Ë Õ ß  ª“¬·«√å ‡√◊ËÕ߉«√—  ‡√“°Á‡≈◊Õ°∑“ßπ—Èπ °àÕπ ´÷Ë߇√◊ËÕßπ’È·¡§À“¬Àà«ß®√‘ßÊ

Õ◊¡...‡√’¬°«à“æÕ„®¡“° √Õß√—∫°“√∑Ì“ß“π ¢Õ߇√“‰¥âÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë

ใชโปรแกรมอะไรบาง

เรียกวาใชอยางคุมคาเลยนะครับ

เปนฟรีแลนซหรือครับ

พอใจในประสิ ท ธิ ภ าพของ iMac ตั ว นี้ มากนอยแค ไหน

‰¡à‡≈¬ æÕ‡≈◊Õ°°—¥·Õª‡ªîô≈ 1 §Ì“ ‚´à°Á „™â·μà OX §à– หลังจากที่ ใชแมคมาพักใหญแลวเคยเจอปญหา อะไรบางไหม

°Á¡’∫â“ßπ– à«π„À≠à‡ªìπªí≠À“∑’ˇ°‘¥®“°§«“¡  ß —¬¢Õßμ—«‡Õߥ⫬ ‡™àπ ∑Ì“‰¡ iMac ¢Õß‚´à ‰√∑å·ºàπ¥’«’¥’¢Õß princo ‰¡à‰¥â „π¢≥–∑’ˇ§√◊ËÕß ‡æ◊ËÕπÊ ‰√∑剥â ∫“¬‡≈¬ ªí≠À“‡°‘¥¢÷Èπ„π ¡Õß ¡“°¡“¬‡≈¬π– ‡æ√“–∂“¡„§√Ê ·μà≈–§π°Á μÕ∫‰¡à‡À¡◊Õπ°—π‡≈¬ ·μà ‚¥¬√«¡°Á ‰¡à¡’ªí≠À“ Õ–‰√ ·μàμÕππ’È°Ì“≈—ß欓¬“¡∑Ì“§«“¡ –Õ“¥ §’¬å∫Õ√奄À⢓«Ê Õ¬Ÿà§à– ´÷Ëß ’¢“«°Á «¬¥’·μà  °ª√°ßà“¬ คุณโซเปนคนหนึ่งที่ ใชพีซีมากอน คุณโซคิดวา ขอแตกตางระหวางแมคกับพีซีมีอะไรบาง

°Á‡√◊ËÕߢÕß√–∫∫ªÆ‘∫—μ‘°“√μà“ß·πàπÕπ ·μà®√‘ßÊ ·≈â« ¡—π¡’∑—Èß®ÿ¥‡¥àπ ®ÿ¥¥âÕ¬∑’Ëμà“ß°—π ‰¡à „™à«à“ æÕ¡“„™â·¡§·≈â« ‚Õâ«...Õ–‰√°Á¥’ ‡ÀÁπæ’´’ ‰¡à ‰¥â æ’´’¡’ ‚ª√·°√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬„Àâ‡√“‡≈◊Õ°„™â‡¬Õ– ‡«Á∫‰´μå®Ì“π«π¡“°°Á √â“ß¡“´—ææÕ√åμæ’´’ ∫“ß ‡«Á∫‰¡à«‘Ëß∫π·¡§‡≈¬‡∑à“∑’Ë ‚´à‡§¬‡¢â“À≈“¬Ê ‡«Á∫  à«π·¡§°Á¡’¢âÕ¥’æÕ ¡§«√ √–∫∫ªÆ‘∫—μ‘°“√·¢Áß ·√ߥ’ ‰¡à¡’ ‰«√— ¡“√∫°«π ∫Õ¥’È°Á «¬ ∫√‘°“√ À≈—ß°“√¢“¬°Á¥’¡“° ·μà√“§“°Á·æßπ–§–

หลังจากนี้คิดวาจะเปลี่ยนไปใชรุนอื่นไหม

μÕππ’Ȭ—ߧß∑’Ë°—∫ iMac §à– ·μà°Á¡’·Õ∫¡Õß MacBook ‡À¡◊ Õ π°— π ·μà ¬— ß ‰ß°Á ¬— ß „™â iMac μ—«π’ȉª‡√◊ËÕ¬Ê ·À≈– ¡—π§◊Õ¢Õߢ«—≠ ®“°ªÉ“ªÖ“ ¡à“¡ä“¥â«¬§à– คํานิยามที่บอกวาเเมคใชยาก เปนคอมไฮโซ มีความคิดเห็นอยางไรบาง

‰¡à®√‘ß ·¡§„™âßà“¬§à– ‚´à§Õπ‡øî√å¡ à«π‡ªìπ §Õ¡‰Œ‚´À√◊Õ‡ª≈à“π’Ë ‚´à‡™◊ËÕ«à“‡ªì𩓬“∑’Ë¡“ ®“°√“§“π– ·μà®√‘ßÊ ·≈â« μÕππ’È√“§“¡—π °Á ‰¡àμà“ß¡“°À√Õ°°—∫æ’´’·∫√π¥å‡π¡Õ¬à“ß æ«° hp À√◊Õ sony ®√‘߉À¡ สุดทายฝากอะไรถึงชาวแมคหนอย

Õ◊¡ ¢ÕΩ“° ·∫∫ °«â“ßÊ ¥’°«à“§à– ‡æ√“– §π∑’Ëμ—¥ ‘π„®¡“„™â·¡§ ‡§â“°ÁμâÕß¡—Ëπ„®«à“ ®–„™â ·πàπ Õπ·≈â « ®–Ω“°∂÷ß computer user ∑ÿ°§π ∑—Èß·¡§·≈–æ’´’«à“ ‚≈°‰´‡∫Õ√å ‡¥’ά«π’È ¡—π§àÕπ¢â“ß·§∫π–§– §π„™âß“π §Õ¡æ‘«‡μÕ√åμâÕß¡’§«“¡√–¡—¥√–«—ß„π°“√∑Ì“ ß“π¡“°¢÷Èπ ‚≈°¥‘®‘μÕ≈¡—πÕ“®®–¥Ÿ°«â“ß„π  “¬μ“§π∑—Ë«‚≈° ·μà ‰´‡∫Õ√å¡—π¥÷ß„Àâ·§∫ ≈߉¥â „™âß“π„Àâ‡À¡“– ¡ √–«—ßÕ—πμ√“¬∑’Ë Õ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°‚≈°‰´‡∫Õ√åπ–§– ∑—Èß®“° ‡«Á∫‰´μåμà“ßÊ °“√·™μ°—∫§π∑’ˇ√“¬—߉¡à√Ÿâ®—° ¥’æÕ ‡æ√“–‡√◊ËÕß·∫∫π’È ‰¡à«à“®–·¡§À√◊Õæ’´’ °Á‡ ’ˬßæÕ°—π·À≈–§à– ∑‘Èß∑⓬‰¥â‡©’¬∫¢“¥¡“°§√—∫ Ì“À√—∫ “«¡—Ëπ §ÿ≥‚´à °ÁÀ«—ß«à“∑ÿ°∑à“π§ß„™â§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‡ªìπ‡‡À≈àßÀ“§«“¡√Ÿâπ–§√—∫ ‰¡à „™à‡Õ“‰«â∑Ì“ √⓬§πÕ◊Ëπ Õ¬à“∑Ì“„Àâ‡∑§‚π‚≈¬’ ‰¥â¢÷Èπ™◊ËÕ«à“ ‡ªìπ¿—¬μàÕ —ߧ¡‡≈¬§√—∫

51


Switch to Mac

อัฐพล ศิริขจรกิจ (ซัน) เริ่มใชแมคจากเมืองนอกแลวเกิดติดใจ นั้นคือเหตุผลการใชแมคของคุณซัน (อัฐพล ศิริขจรกิจ) นักศึกษากราฟคหนุมจากซิดนีย เราจะไดรูกันวาที่ซิดนียทําไมถึงใชแมคกันในการออกแบบงานกราฟค แลวตัวคุณซันใชงานแมคดานไหนบาง ไปหาคําตอบพรอมกันครับ Machine

MacBook G4 ‡‡√¡ 1.25GB Õ“√奥‘ °å 60GB

Softwares

PhotoShop, Indesign, Illustrator, Corel Painter, Flash


ตอนนี้ซันเรียนหรือทํางาน

‡√’¬π¥â«¬∑Ì“ß“π¥â«¬ ‡√’¬π¥â“π graphic design ∑Ì“ß“π摇»…‡ªìπ°ÿä° º¡‡√’¬πÕ¬Ÿà∑’Ë ´‘¥π’¬å ´÷Ëß graphic design ∑’ˇ√’¬π‡ªìπ ¥â“π comunication ที่ เ รี ย นส ว นใหญ เ น น ไปในการออกแบบ ดานไหน

‘Ë ß æ‘ ¡ æå ∑ÿ ° Õ¬à “ ß ‡™à π æ«°©≈“° ‚≈‚°â ‚ª ‡μÕ√å º≈‘ μ ¿— ≥ ±å °Á ¡’ ·≈â « °Á æ «° stationery ∑’Ë ‡ ªì π æ«°π“¡∫— ¥ √ ´Õß ®¥À¡“¬ °√–¥“…‡¢’¬π ®¥À¡“¬ ‚∫™—«√å ∑Ì“ß“πÕ“√åμ À√◊Õ«à“‡Õ“¿“æ¡“√’∑—™ แลวที่มหาวิทยาลัยที่ซิดนียเขาใชเครื่อง แมคในการสอนหรือเปลา

„™â‡ªìπ√ÿàπ G4 ·μàæ«° “¢“ multimedia ®–„™â√ÿàπ„À¡à ซันรูจักเเมคมานานหรือยัง

π“π·≈â« °Á„™â¡“ª√–¡“π ªï§√÷Ëß Õߪï§√—∫ §◊ÕμÕπ·√°‰ª„™â¢Õß∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°àÕπ ·≈â«À≈—ß®“°π—πÈ °Á§Õà ¬´◊ÕÈ ‚πâμ∫ÿ§ä ¢Õßμ—«‡Õß เรียกวาไดรูจักและเริ่มใชตอนไปเรียนที่ ซิดนีย

§◊ Õ °à Õ πÀπâ “ π—È π ∑’Ë Õ ¬Ÿà ‰ ∑¬°Á ‡ §¬≈Õß„™â ¥Ÿ ‡À¡◊ Õ π°— π ‡æ√“–«à “ ‡¡◊Ë Õ °à Õ π‡≈à π ¥πμ√’ ·≈⫇«≈“μ—¥μàÕ°—∫‡æ◊ËÕπ°Á¡’ „™â∫â“ß ·μà à«π „À≠à‡æ◊ËÕπ®–‡ªìπ§π∑Ì“ ·μàπ“π¡“°·≈â«  ¡—¬¡—∏¬¡ª≈“¬ ตอนนั้ น ที่ เ ห็ น เพื่ อ นใช แ มครู สึ ก อย า งไร บาง

°Á·ª≈°Ê ¥’ ·∫∫¡—π¥Ÿ¥’‰´πå «¬¥’ ·μàμÕπ π—Èπ‡¥Á°‰¡à§àÕ¬√Ÿâ‡√◊ËÕ߇∑à“‰À√à ‡√’¬°«à“·§à ‰¥â ‡√‘Ë¡‡ÀÁπ·≈–√Ÿâ®—°‡∑à“π—Èπ ·μà∑’ˇ√‘Ë¡‰¥â¬‘π™◊ËÕ ·¡§ §√—Èß·√°π’ˇªìπ‡æ√“–‡æ◊ËÕπ·¡à ‡¢“¡“ ·π–πÌ“„Àâ´◊ÈÕ μÕπ¡—∏¬¡μâπ ·μà«à“‰¡à ‰¥â  π„®Õ–‰√ ‡æ√“–¬—߉¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß ทําไมถึงเลือกที่จะเปนรุนนี้

μÕπ·√°®–´◊ÈÕ i⁄Book ·≈â« ·μà«à“‡√“®–„™â π“π ‡≈¬‡≈◊Õ°√ÿàπ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ¡“ÀπàÕ¬‡æ√“–«à“

‡§¬‰¥â¬‘π§π∫Õ°«à“√ÿàπ iBook ¡—°®–¡’ªí≠À“∫àÕ¬ §√—Èß ·≈–Õ’°Õ¬à“ß∑’ˉ¡à‰¥â‡≈◊Õ°μ—«∑’ËÀπâ“®Õ„À≠àÊ ‡æ√“–«à“ º¡μâÕ߇Փ§Õ¡‰ª‰Àπ¡“‰Àπ∫àÕ¬Ê ‰¡àÕ¬“°·∫°πâÌ“Àπ—°‡¬Õ–Ê ‡«≈“º¡‰ª‡√’¬π °Á μâÕß·∫°Õÿª°√≥åæ«° artkit Õ¬Ÿà·≈â« ไดลองใชแมคครั้งเเรกรูสึกอยางไร

μÕπ·√°Ê °Á√Ÿâ ÷°«à“®–„™â‡ªìπ‡À√Õ ‡æ“–Àπâ“μ“ ¡—π‰¡à‡À¡◊Õπ æ’´’ ·μàæÕ‰¥â≈Õß„™â°Á√Ÿâ ÷°«à“¡—π‰¡à ¬“° ‡æ’¬ß·μà¡—π¬—߉¡à∂π—¥·∫∫æ’´’ „πμÕπ·√°Ê ·μàæÕ‰¥â „™â ‰ª —°æ—°°Á‡√‘Ë¡∂π—¥ ‡√‘Ë¡√Ÿâ®—°°“√„™â hot key μà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‡æ√“–∂â“„™â·¡§·≈â« hot key ∂◊Õ«à“ Ì“§—≠¡“°∑’‡¥’¬«„π°“√∑Ì“ß“π °Á ‡√‘Ë¡™‘π ·≈â«°Á√Ÿâ ÷°«à“‡√Á«·≈â«™‘π°—∫¡—π‰ª·≈â« ‚¥¬ ‰¡à √Ÿâ μ— « ‡¥’Î ¬ «π’È ‡ «≈“‰ª„™â æ’ ´’ °Á ® –ßßπ‘ ¥ Ê °— ∫ °“√§≈‘Í° คนที่ ใชพีซีมากอนมักจะบอกวาเเมคใชยากเปน เครื่องไฮโซซันวาจริงไหม

º¡«à“®√‘ßÊ ·≈â«¡—π‰¡à ‰¥â¬“°Õ–‰√ ‡æ’¬ß·μà‡√“ ‡§¬™‘π°—∫ ‘Ëß∑’ˇ√“‡§¬„™â¡“·≈â« ·≈–∫“ߧπ‰¡à Õ¬“°∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π¡“„™âÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ‡æ√“–√Ÿâ ÷°«à“ ‘Ëß∑’Ë „™âÕ¬Ÿà°Á¥’·≈â« ·μà Ì“À√—∫º¡«à“ ¡—πßà“¬ ¬‘Ëß∂â“¡’æ◊Èπ ∞“π¢Õßæ’´’¡“π’Ë®√‘ßÊ ·≈⫬‘Ëßßà“¬ ‡æ’¬ß‡√“∑Ì“ §«“¡‡¢â “ „®°— ∫ ¡— π  — ° π‘ ¥ °Á ® –‡¢â “ „®‰¥â »÷ ° …“ ÀπàÕ¬°Á ‚Õ‡§·≈â« ‡æ√“–∑’ˇ¡◊ÕßπÕ°§π°Á „™â°—π §àÕπ¢â“߇¬Õ– ที่ซิดนียนักเรียนสวนใหญ ใชแมคกันหรือเปลา

§√—∫ ®√‘ßÊ·≈â« ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡à ‰¥â√–∫ÿ«à“μâÕß ‡ªìπ·¡§ ·μà«à“§Õ¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬π—Èπ∑ÿ°‡§√◊ËÕß ‡ªìπ·¡§À¡¥ ´÷ËßÕ“®‡ªìπ‡æ√“–·¡§π—Èπ√Õß√—∫ °“√∑Ì“ß“π¥â“π°√“ø¥â¥’°«à“ แล ว หลั งจากที่ ใ ช แ มคมาพั ก ใหญ เ จอป ญ หา อะไรบางไหม

°Á¡’∫“ß∑’∑’ˇ«≈“‡√“„ à·ºàπ cd ‡¢â“‰ª·≈â«∫“ߧ√—Èß ‡§√◊Ë Õ ß¡— π ‰¡à Õà “ π·≈â « °Á ‡ Õ“ÕÕ°¡“‰¡à ‰ ¥â °Á μâ Õ ß restart ‡§√◊ËÕß°—π„À¡à À√◊Õ«à“∫“ß∑’‡§√◊ËÕß¡—π§â“ß °Á¡’ ∫“ߧ√—È߇ªî¥‚ª√·°√¡À≈“¬Ê Õ—π∑’‡¥’¬«°Á∑Ì“ „Àâ™â“ ·≈â«°Á∫“ß‚ª√·°√¡°Á‰¡à support ¢Õß·¡§ ·μà√Ÿâ ÷°«à“ªí®®ÿ∫—ππ’ȧàÕπ¢â“ߥ’¢÷Èπ‡¬Õ–·≈⫇√◊ËÕß ‚ª√·°√¡ ·μàªí≠À“‡√◊ËÕ߉«√— π’ËπâÕ¬¡“° ‚¥¬  à«πμ—«·≈⫬—߉¡à¡’ª√– ∫°“√≥å‡≈¬ ·μà à«π„À≠à

·≈â«®–‡ªìπªí≠À“∑’Ë∫“ߧ√—Èß¡—π‰¡à support ¥â“ π‚ª√·°√¡°— π ¡“°°«à “ ·≈â «°Á ∫ “ß∑’À “ ¥“«πå ‚À≈¥¬“° ขอแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางแมคกับพีซี ที่คุณซันเจอมามีอะไรบาง

®√‘ßÊ º¡«à“ æ’´’°—∫·¡§¡’¢âÕ¥’¢âÕ‡ ’¬μà“ß°—π §◊Õ¡—π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫®ÿ¥ª√– ß§å¢ÕߺŸâ∑’ˇ≈◊Õ°®–„™â ß“π¡“°°«à“ À“°®–„™â „π°“√‡≈àπ‡°¡À√◊Õ ∫— π ‡∑‘ ß º¡§‘ ¥ «à “ æ’ ´’ πà “ ®–‡À¡“–°«à “ À√◊ Õ æ«°ß“π∑—Ë«‰ª∑’ˉ¡àμâÕß°“√ ’ —πÀ√◊Õ§«“¡§¡ ™—¥¡“°π—° ‡æ√“–º¡§‘¥«à“·¡§π—Èπ§àÕπ¢â“ß ®–¡’ ‡ Õ°≈— ° …≥å „ π°“√æ√’ ‡ ´Á π μå  ’  — π ∫π®Õ  °√’π ·≈–¡’√–∫∫„π°“√°¥∑’ˇÕ◊ÈÕÕÌ“π«¬μàÕ °“√∑Ì“ß“π¥â“πß“π°√“øî§À√◊Õß“π∫—π‡∑‘ß §◊Õ„π√Ÿª·∫∫ºŸâº≈‘μ®–ßà“¬°«à“ À“°‡ªìπºŸâ ∫√‘ ‚¿§·≈â«æ’´’Õ“®®–ßà“¬°«à“ ·≈â«°Á¥’ ‰´πå ¢Õß·¡§®–¥Ÿ¡’°“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë¥Ÿ‡√’¬∫Ê ·μàÕ¬Ÿà ∑ππ“π ‰¡àμ°¬ÿ§ กับ PowerBook G4 ที่ ใชอยูพอใจใน ประสิทธิภาพของมันมากนอยแค ไหน

°Á æ Õ„®§àÕ π¢â “ ß¡“°·≈â « ∂÷ ß ·¡â «à“®–¡’ √ÿàπ „À¡à Ê ÕÕ°¡“ ·μà ∑’Ë ‰ ¥â ¬‘ π ¡“«à “ ¡— π ¬— ß ‰¡à ¡∫Ÿ √ ≥å ‡ ∑à “ ‰À√à ·μà §‘ ¥ «à “ „πÕπ“§μ°Á «“ß·ºπ∑’Ë®–´◊ÈÕ‡ªìπ iMac ‡æ√“–«à“ ‡ª§¡—π §àÕπ¢â“ß Ÿß ‡π◊ËÕß®“°μÕππ’Ⱥ¡‡√’¬πÕ¬Ÿà‡¡◊Õß πÕ°®–´◊ÈÕ‡ªìπ iMac °Á¬“°·°à°“√¢π¬â“¬ º¡√Ÿâ ÷°«à“ G4 π’Ë°Á§àÕπ¢â“ßæÕ„®¡“°·≈â« À≈–§√—∫ สุดทายฝากอะไรถึงผูอานแมคสไตลหนอย

º¡°ÁÕ¬“°®–Ω“°‰«â«à“ ‰¡à«à“®–‡≈◊Õ°„™âæ’´’ À√◊Õ·¡§ °ÁÕ¬“°„À⥟§«“¡μâÕß°“√„π°“√„™â ¢Õ߇√“ ‰¡à„™à«à“μ“¡·ø™—Ëπ ‡æ√“–¡—πÕ“®‰¡à ‰¥â „™â °ÁÕ¬“°„Àâ»÷°…“°àÕπ°“√μ—¥ ‘π„®´◊ÈÕ  —°π‘¥Àπ÷Ëß ∑‘Èß∑⓬‰«â ‰¥â¥’®√‘ßÊ §√—∫ Ì“À√—∫π—°»÷°…“ °√“øî § Àπÿà ¡ §ππ’È ´÷Ë ß §ß‰¡à „ ™à · §à ‡ ©æ“– §Õ¡æ‘ « ‡μÕ√å π –§√— ∫  ‘ π §â “ Õ¬à“ßÕ◊Ë π°Á‡™à𠇥’¬«°—π ∂Ⓡ√“‰¡àÀ“¢âÕ¡Ÿ≈°àÕπ´◊ÈÕ¡“„™â‡√“°Á ®–‰¡à‰¥âª√–‚¬™πå∑’˧«√®–‰¥â®“° ‘Ëßπ—Èπ®√‘ßÊ

53


Gadget

/

Mac

USB memory wears leather ‡æ‘Ë¡§«“¡À√ŸÀ√“„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ¥â«¬ USB memory wears leather ¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫∑’˧≈⓬櫰°ÿ≠·® ‚¥¬μ—«¬Ÿ‡Õ ∫’π—Èπ ∑Ì“¡“®“°Àπ—ß  ’πÈ”μ“≈‡°√¥‡Õ ‡æ‘Ë¡§«“¡À√ŸÀ√“  à«πμ—«‡™◊ËÕ¡μàÕ°Á∑Ì“¡“®“°Õ≈Ÿ¡‘‡π’¬¡Õ¬à“ߥ’¢—¥‡ß“ ¥Ÿ‡¢â“°—∫ à«πμ—«∑’ˇªìπÀπ—ßÕ¬à“߬‘Ëß ‚¥¬‡¡◊ËÕ‡«≈“‡™◊ËÕ¡μàÕ‡¢â“ °—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å°Á®–¡’‰ø LED ‡æ◊ËÕ· ¥ß ∂“π–°“√‡™◊ËÕ¡μàÕÕ’°¥â«¬ πÕ°®“°π—Èπ¬—ß “¡“√∂æ—∫μ√ßÀ—«‡™◊ËÕ¡μàÕ‡°Á∫‡¢â“‰ª„πμ—«‡«≈“‰¡à„™âß“π‰¥âÕ’° ¥â«¬ ‚¥¬ USB memory wears leather ¡’§«“¡®ÿ„Àâ‡≈◊Õ°∂÷ß 3 ¢π“¥¥â«¬°—π§◊Õ 1GB, 2GB ·≈– 4GB ‡√’¬°‰¥â«à“®ÿ„®°—π‡≈¬∑’‡¥’¬«

Pico Mini °“√æ°æ“‡¡“ 剪°—∫‚πâμ∫ÿ䧢Õߧÿ≥ Õ“®–‡ªìπ‡√◊ËÕß≈Ì“∫“°‡π◊ËÕß®“°‡¡“ å¡’¢π“¥„À≠à ·μà∂ⓧÿ≥¡’ Pico Mini μ—«π’Ȫí≠À“ „π°“√æ°æ“‡¡“ å¢Õߧÿ≥®–À¡¥‰ª ‡π◊ËÕß®“° Pico Mini ¡’¢π“¥·§à 47x80x15.5 mm ·≈–πÈ”Àπ—°·§à 62 gr ∑Ì“„Àâ°“√ æ°æ“‡¡“ å‰ªæ√âÕ¡°—∫‚πâμ∫ÿ§¢Õߧÿ≥‡ªìπ‡√◊ËÕßßà“¬· πßà“¬

Pooh mini speaker §«“¡πà“√—° ¥„ ¢ÕßÀ¡’æŸÀå §ß‰¡à¡’„§√ªØ‘‡ ∏‰¥â≈ß ·≈–°Á¡’Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡μÕ√å√Ÿª ·∫∫μà“ßÊ ∑Ì“ÕÕ°¡“¡“°¡“¬ ≈Ì“‚æß°Á‡ªìπÀπ÷Ëß„ππ—Èπ ·≈– Pooh mini speaker °Á‡ªìπ ¢Õ߇≈àπ¢ÕßÀ¡’æŸÀåÕ’°™‘Èπ ∑’Ë¡’§«“¡πà“√—°·≈–§ÿ≥μâÕßÀ≈ß√—°¡—πÕ¬à“ß·πàπÕπ ‚¥¬ Pooh mini speaker ‡ªìπ≈Ì“‚æß „π√Ÿª·∫∫μÿä°μ“·μàμ‘¥≈Ì“‚æ߉«â∑’Ë¢“∑—Èß 2 ¢â“ß ®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥ ‡æ≈‘¥‡æ≈‘π°—∫‡ ’¬ß‡æ≈ß·≈–¬—ßÀ≈߇ πàÀ姫“¡πà“√—°¢ÕßÀ¡’æŸÀå¥â«¬ ·≈–πÕ°®“°À¡’æŸÀå ·≈⫬—ß¡’μ—«°“√åμŸπ¥—ßÊ ®“°§à“¬ Disney „Àâ§ÿ≥‰¥â‡≈◊Õ°μ“¡™Õ∫Õ’°¥â«¬

BOYNQ „§√∑’ˇ∫◊ËÕ°—∫‡«Á∫·§¡ √Ÿª·∫∫‡¥‘¡Ê μâÕßπ’ȇ≈¬§√—∫ BOYNQ ‡«Á∫·§¡√Ÿª·∫∫„À¡àæ√âÕ¡≈Ì“‚æß„πμ—«∑’Ë®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥ ‰¥â√—∫§«“¡∫—π‡∑‘ß√Ÿª·∫∫„À¡à ¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë≈âÌ“ ¡—¬‚¥¬μ—«°≈âÕß®–Õ¬Ÿà„πÀÕ§Õ¬´÷Ëß¡’≈—°…≥–§≈⓬°—∫‡®Õ°—π ¥Õ°‰¡â ‚¥¬ “¡“√∂ª√—∫√–¥—∫·≈–‡ª≈’ˬπ¡ÿ¡°≈âÕ߉ª “¬¢«“‰¥â ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ –¥«°„π°“√„™âß“π ‚¥¬ “¡“√∂„™â ∂à“¬√Ÿª‰¥â¥â«¬§«“¡≈–‡Õ’¬¥ 1.3 ≈â“πæ‘°‡´≈ ·≈–«’¥’ ‚ե⫬§«“¡≈–‡Õ’¬¥ 640x480 æ‘°‡´≈ ´÷Ëß¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥‰¡à πâÕ¬‡≈¬∑’‡¥’¬«°—∫°≈âÕ߇«Á∫·§¡ ∂ⓧÿ≥‰¥â BOYNQ °≈âÕ߇«Á∫‡‡§¡æ√âÕ¡¥â«¬≈Ì“‚æß„πμ—« μ—«π’È¡“„™â·≈â«À≈–°Á§ÿ≥ ®–μ‘¥„®°—∫√Ÿª∑√ß∑’Ë·ª≈°©’°·π«·πàπÕπ§√—∫

56


Squid series ¬Ÿ‡Õ ∫’√Ÿª·∫∫„À¡à∑’Ë®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥≈◊¡√Ÿª·∫∫‡¥‘¡Ê ∑’ˇªìπ‡À≈’ˬ¡Ê ·∑àßÊ ‰ª‡≈¬ ¥â«¬ Squid series ¬Ÿ‡Õ ∫’√Ÿª·∫∫ª≈“À¡÷°  —μ«å∑–‡≈∑’Ë∑ÿ°§π√Ÿâ®—°°—π‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ‚¥¬ Squid series ∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“ „À⇪ìπª≈“À¡÷° ‡¡◊ËÕ‡√“®–„™âß“π‡√“°Á “¡“√∂∂Õ¥μ√ßμ—«ª≈“À¡÷°ÕÕ°¡“°Á®–¡’æÕ√å쇙◊ËÕ¡μàÕ¬Ÿ‡Õ ∫’ ·≈– ‡¡◊ÕË ‡√“„™âß“πμ—«ª≈“À¡÷°°Á®–¡’‰ø‡æ◊ÕË · ¥ß ∂“π–°“√„™âß“π ‚¥¬¡’§«“¡®ÿ„Àâ∂ß÷ 512 MB ∂â“„§√Õ¬“°‰¥â ¬Ÿ‡Õ ∫’ √Ÿª·∫∫„À¡àÊ ∑’ˉ¡à´âÌ“·∫∫„§√·≈â«≈–°Á Squid series μ—«π’ȇªìπÀπ÷Ëß∑“߇≈◊Õ°∑’Ë„Àâ§Ì“μÕ∫°—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õߧÿ≥‰¥â

Elevator ·∑àπ√Õß Ì“À√—∫ ‚πâμ∫ÿä§ ∑’Ë®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥∑Ì“ß“π·≈–√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥â¥’¢÷Èπ ‚¥¬ Elevator ∂Ÿ° ÕÕ°·∫∫¡“„À⇪ìπ·∑àπ«“ß Ì“À√—∫ ‚πâμ∫ÿä§∑Ì“„Àâ ‚πâμ∫ÿ䧢Õ߇√“π—Èπ μ—Èß Ÿß¢÷÷Èπ¡“®“°‚μä– ∑Ì“ „Àâ°“√„™âß“π –¥«°‡æ√“–·ªÑπ§’¬å∫Õ√奮–∑Ì“¡ÿ¡‡Õ’¬ß 45 Õß»“ °—∫æ◊Èπ∑Ì“„Àâæ‘¡æåß“π‰¥â  –¥«°¢÷Èπ πÕ°®“°π—Èπμ—« Elevator μ√ß·∑àπ«“߬—ßÀÿ⡬“ßÕ¬à“ߥ’‡æ◊ËÕ°—π‰¡à„Àâ ‚πâμ∫ÿä§À≈àπ≈ß ¡“√–À«à“ß«“ßÕ¬Ÿà∫π Elevator μ—«π’È μ—«‚πâμ∫ÿä§∑’ËÕ¬Ÿà Ÿß°«à“æ◊Èππ—Èπ∑Ì“„Àâ°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ ®“°‡§√◊ËÕß∑Ì“‰¥â¥’¢÷ÈπÕ’°¥â«¬ √«¡∑—Èß∑Ì“„Àâ§ÿ≥¬◊¥Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¢Õß‚πäμ∫ÿ䧢Õߧÿ≥ÕÕ°‰ª‰¥â

Humping Dog „§√∑’ˇ∫◊ËÕ°—∫°“√π—Ëß∑Ì“ß“πÀπⓧաπ“πÊ Õ“®∑Ì“„À℧√μàÕ„§√‡∫◊ËÕ·≈–‡´Áß ·μà∂ⓧÿ≥¡’ Humping Dog ¬Ÿ‡Õ ∫’√Ÿª ÿπ—¢ ∑’ˇ¡◊ËÕ‡ ’¬∫‡¢â“°—∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å¢Õߧÿ≥·≈⫇®â“ ÿπ—¢°Á®–∑Ì“°‘®°√√¡∫“ßÕ¬à“ß ∑’Ë∑Ì“„Àâ‡√“ √Ÿâ ÷°Õ¥¢Ì“‰¡à‰¥â ´÷Ëß∂â“„§√Õ¬“°√Ÿâ«à“‡®â“ ÿπ—¢ Humping Dog ®–∑Ì“Õ–‰√ ≈Õ߇¢â“‰ª¥Ÿ„π‡«Á∫ http://www.akihabaranews.com ¥Ÿπ–§√—∫‡æ√“–‡√“Õ∏‘∫“¬¡“°‰¡à‰¥â

Volvox ¥â«¬°“√º ¡º “π∑’Ë≈ßμ—« ∑Ì“„Àâ Volvox °≈“¬¡“‡ªìπ ¬Ÿ‡Õ ∫’‡¡¡‚¡√’Ë æ√âÕ¡¥â«¬°≈âÕ߇«Á∫·§¡„πμ—« ∑’Ë  ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ¥â«¬§«“¡≈–‡Õ’¬¥¢Õß°≈âÕß∂à“¬√Ÿª¢π“¥ 0.3M ·≈–§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß„π°“√∂à“¬¿“æ«’¥’ ‚Õ∑’Ë 30 fps ¥â«¬§«“¡≈–‡Õ’¬¥ 640x480 πÕ°®“°π—Èπμ—«‡¡¡‚¡√’ˬ—ß¡’„Àâ‡≈◊Õ°∂÷ß 3 ¢π“¥ §◊Õ 512MB, 1GB ·≈– 2GB ‚¥¬°“√‡™◊ËÕ¡μàÕ°Áßà“¬· πßà“¬·§àºà“π∑“ßæÕ√åμ¬Ÿ‡Õ ∫’‡∑à“π—Èπ ‡√’¬°‰¥â«à“πÕ°®“°®–‡ªìπ‡¡¡‚¡√’Ë∑’Ë„Àâ §«“¡®ÿ∑’ˇ¬Õ–·≈⫬—ß¡’°≈âÕß«’¥’ ‚Õ∑’Ë¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥§àÕπ¢â“ß ŸßÕ¬Ÿà¥â«¬ ‡√’¬°‰¥â«à“ μ—«‡¥’¬«§ÿâ¡§à“®√‘ßÊ

57


Gadget

/

Mac

Buffalo’s iPod ‡¡“ å√ÿàπ„À¡à ∑’Ë„§√‡ÀÁπμâÕßπ÷°«à“‡ªìπ iPod ¥â«¬√Ÿª√à“ßÀπâ“μ“∑’˧≈⓬§≈÷ß°—∫ iPod ¢Õß ‡√“‡À≈◊Õ‡°‘π ·μ৫“¡®√‘ß¡—π§◊Õ ‡¡“ å¬Ÿ‡Õ ∫’∑’Ë¡’≈—°…≥– °“√„™âß“π°Á§≈â“¬Ê °—∫ iPod ¢Õ߇√“ ‚¥¬®–¡’ªÿÉ¡‡ªìπ«ß°≈¡„Àâ ‡≈◊ËÕπ„™âß“π ‚¥¬·√°Ê Õ“®®–‰¡à§ÿâπ¡◊Õ·≈–„™âß“π‰¡à§àÕ¬ –¥«°‡∑à“‰√ ·μà ‡¡◊ËÕ„™â‰ª —°æ—°°Á®–√Ÿâ ÷°«à“„™âß“π‰¥â§≈àÕßμ—«·≈– –¥«°¡“°Ê ‚¥¬„§√∑’ˇ∫◊ËÕ‡¡“ å√Ÿª ·∫∫‡¥‘¡Ê °Á≈Õ߉ªÀ“ Buffaloûs iPod ·≈â«®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥π÷°∂÷ß iPod μ—«‚ª√¥¢Õߧÿ≥ PROGear-G5 Õ¬à“‡æ‘Ëßμ°„®π÷°«à“‡ªìπ Mac Pro √ÿàπ„À¡àπ–§√—∫ PROGear-G5 §◊Õ card reader 28-in-1 ∑’Ë¡’√Ÿª√à“ßÀπâ“쓇√’¬°‰¥â«à“∂Õ¥·∫∫ ¡“®“° Mac Pro ‡≈¬°Á«à“‰¥â ‚¥¬ PROGear-G5 π—Èπ “¡“√∂ Õà“π°“√奄π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ ‰¥â¡“°¡“¬‰¡à«à“®–‡ªìπ CompactFlash, Microdrive, SmartMedia, Magicstor, MMC, xD, SD, miniSD, Secure Digital, RS-MMC, ·≈– Memory Stick cards ¥â«¬§«“¡‡√Á«·∫∫ high speed ‡√’¬°‰¥â«à“‡√Á«æÕ °—∫ Mac Pro μâπ·∫∫‡≈¬°Á«à“‰¥â

M-EKURDR, the ambidextrous mouse „§√∑’Ë∂π—¥¡◊մ⓬·≈â«μâÕß„™â¡◊Õ¢«“°—∫‡¡“ å„π°“√∑Ì“ß“π ·≈–‰¡à∂𗥪í≠À“π—Èπ®–À¡¥ ‰ª§√—∫ ‡¡◊ËÕ∑“ß Elecom ÕÕ°·∫∫‡¡“ å√ÿàπ„À¡à M-EKURDR ‡¡“ å∑’Ë “¡“√∂ª√—∫‡≈◊Õ°‰¥â «à“§ÿ≥‡ªìπ§π∂π—¥¡◊մ⓬À√◊Õ∂π—¥¡◊Õ¢«“ ‚¥¬®–¡’ªÿÉ¡„À⇪≈’ˬπÕ¬Ÿà¥â“π≈à“ߢÕßμ—«‡¡“ å ·≈–‡¡◊ËÕ‡√“‡≈◊Õ°‡ª≈’Ë¬π¡“‡ªìπ√Ÿª·∫∫§π∂π—¥¡◊մ⓬ §≈‘Í°¢«“°Á®–°≈“¬‡ªìπ§≈‘Í°´â“¬ ·≈–§≈‘Í°´â“¬°Á®–°≈“¬‡ªìπ§≈‘Í°¢«“ ‡æ’¬ß‡∑à“π’ȧÿ≥°Á “¡“√∂„™â¡◊մ⓬„™âß“π‡¡“ å‰¥â Õ¬à“ß –¥«°

Cooling Stand ¡“·≈⫧√—∫·∑àπ√Õß Macbook ¢Õ߇√“æ√âÕ¡¥â«¬√–∫∫√–∫“¬§«“¡√âÕπ ¡∫√Ÿ≥å·∫∫ ¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë≈È” ¡—¬ ‚¥¬√Ÿª∑√ߢÕß Cooling Stand π—Èπ¡’ ≈—°…≥–‚§âߢ÷Èπ∑Ì“„À⇡◊ËÕ‡√“«“ß Macbook ¢Õ߇√“≈߉ª·≈â« ®–∑Ì“„Àâ Macbook ¢Õ߇√“π—Èπ μ—Èß™—π∑Ì“„Àâ∑Ì“ß“π –¥«°¢÷Èπ  à«π‡√◊ËÕß√–∫“¬§«“¡√âÕπ „Àâ°—∫ Macbook ´÷Ë߇ªìπ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß Cooling Stand μ—«π’È ‚¥¬®–¡’æ—¥≈¡ ∑’Ë ®–§Õ¬‡ªÉ“Õ“°“»√âÕπ®“°‡§√◊ËÕßÕÕ°‰ª·≈–¥Ÿ¥Õ“°“»‡¬Áπ‡¢â“¡“ ∑Ì“„À⇧√◊ËÕß √–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å·∫∫  à«π‡√◊ËÕß°“√∑Ì“ß“π¢Õßæ—¥≈¡°Á‡™◊ËÕ¡μàÕ ºà“𠓬 ¬Ÿ‡Õ ∫’‡¢â“°—∫‡§√◊ËÕß Macbook ¢Õ߇√“‰¥â‡≈¬ ‡√◊ËÕ߉¥â«à“„™âß“π  –¥«°®√‘ßÊ

58


The Designer Slim °√–‡ªÜ“ Mac Book √Ÿª·∫∫„À¡à¥’‰´πå∑—π ¡—¬  ’ —π®—¥®â“πÀ≈“° À≈“¬√Ÿª·∫∫∑—Èß·∫∫ ’‡√’¬∫Ê æ◊ÈπÊ À√◊Õ·¡â·μà≈«¥≈“¬∑’Ë·ª≈°  –¥ÿ¥μ“ „Àâ§ÿ≥Ê ‰¥â‡≈◊Õ°„™âμ“¡ ‰μ≈å ·≈–‡Õ°≈—°…≥å‡©æ“–μ—« ‚¥¬°“√ÕÕ°·∫∫μ—«°√–‡ªÜ“π—È𠇪ìπ≈—°…≥–§≈â“¬Ê μ–°√â“„ à¢Õß ·μय़∑—π ¡—¬°«à“ ·≈–¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë·πàπÀπ“∑Ì“„Àâ§ÿ≥¡—Ëπ„®‰¥â «à“ Mac Book ¢Õߧÿ≥®–ª≈Õ¥¿—¬

Lance missiles USB programmable ‡∫◊ËÕ ‡´Áß °—∫°“√∑Ì“ß“π∑’ˇ§√à߇§√’¬¥μ≈Õ¥∑—Èß«—π À“Õ–‰√‡≈àπºàÕπ§≈“¬ ¥â«¬ Lance missiles USB programmable ™ÿ¥¢Õ߇≈àπ Lance missiles ´÷Ë߇ªìπ™ÿ¥∞“π¬‘ß missiles ®Ì“≈Õß ´÷ËßÀ≈“¬∑à“πÕ“®§‘¥«à“¡—π‡ªìπ·§à ¢Õ߇≈àπÀ≈Õ°‡¥Á°∏√√¡¥“ Lance missiles USB programmable ‡ªìπ¡“°°«à“¢Õ߇≈àπÀ≈Õ°‡¥Á°§√—∫ ‚¥¬ “¡“√∂ ‡™◊ËÕ¡μàÕ°—∫‡§√◊ËÕß Mac ¢Õ߇√“·≈–∑’‡¥Á¥§◊Õ®–¡’μ—«‚ª√·°√¡∑’Ë„Àâ‡√“ “¡“√∂§«∫§ÿ¡∑‘»∑“ß°“√¬‘ß √–¬–∑“ß §«“¡·√ߢÕß Lance missiles ‰¥â®“°Àπâ“®Õ‡§√◊ËÕß Mac ¢Õ߇√“ ®÷ß∑Ì“„Àâ Lance missiles μà“ß®“°¢Õ߇≈àπÕ◊ËπÊ

Ventilateur USB Coupe du Monde de Football ºàÕπ§≈“¬Õ“√¡≥å„π°“√∑Ì“ß“π„À⇬Áπ ∫“¬‰ª°—∫æ—¥≈¡μ—Èß‚μä– Ventilateur USB Coupe du Monde de Football ‚¥¬¡’∞“π∑’Ëμ—È߇ªìπ√Ÿªøÿμ∫Õ≈ ÿ¥‡°ã‡Õ“„®§Õ∫Õ≈‚¥¬‡©æ“– ·≈– “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕºà“𠓬¬Ÿ‡Õ ∫’ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·À≈àßæ≈—ßß“π„π°“√∑Ì“ß“π¢Õßæ—¥≈¡μ—«π’È æ√âÕ¡ «‘∑™å‡ªî¥ªî¥„πμ—« ∑Ì“„Àâ§ÿ≥‡¬Áπ ∫“¬„π°“√ ∑Ì“ß“π¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ„πÀπâ“√âÕππ’È

SkinIt Skins For The Mac Mini ‡§√◊ËÕß «¬π—Èπ‡ªì𠓇ÀμÿÀ≈—°Ê ∑’˧π à«π„À≠à„À≫⇡◊ËÕ∂“¡∂÷ß “‡Àμÿ„π°“√„™â ·¡§ ·μà∂â“„§√Õ¬“°®–‡ª≈’Ë¬π ’ —π„Àâ°—∫ Mac mini ¢Õߧÿ≥·≈â«≈–°Á SkinIt Skins For The Mac Mini  μ‘Í°‡°Õ√å∑’Ë®–™à«¬„Àâ ’ —π¢Õß Mac mini ¢Õߧÿ≥¡’  ’ —π∑’Ë·μ°·μà߉ª®“°‡¥‘¡ ‚¥¬¡’À≈“¬ ’ —π„Àâ§ÿ≥‡≈◊Õ°„À⇢⓰—∫ ‰μ≈å¢Õßμ—«‡Õß ∑—Èß≈“¬‰¡â ≈“¬‡ ◊Õ ‡ªìπμâπ

59


Ambience Media

—¡¿“…≥å‚¥¬ : °Õß∫√√≥“∏‘°“√

Ambience Media

‡¡◊ËÕ ◊ËÕÕ¬Ÿà√Õ∫μ—«‡√“

เมื่อเร็วๆ นี้ ไดมีโอกาสรูจักรุนพี่ ในแวดวงแมคดวยกันคนหนึ่ง คุณพิเชฐ หลักดี คนนี้ และประเด็นที่นาสนใจของคนๆ นี้สะดุด ตอมอยากรูอยากเห็นผมขึ้นมาทันทีเมื่อทราบวาเขากําลังทําธุรกิจสื่อแนวใหมที่เรียกวา Ambience Media และดวยความ อยากรูอยากเห็นจึงไดนัดแนะขอสัมภาษณถึงที่มาที่ ไปของแมคยูสเซอรกับอาชีพแนวใหมนี้ และทันทีที่ ไดนัดสัมภาษณเราก็ไมรอชา ที่จะนําเรื่องราวเหลานี้มาถายทอดให ไดอานกันครับ Ambience Media คือสื่อแบบใด

งายๆ มันคือสื่อที่เราเห็นอยูรอบตัวเราทั้งหมด เชนตามทองถนน ใน หาง ทุกสิ่งที่เปนสื่อที่เรามองเห็นและจับตองได แตก็ไมจําเปนวาจะ อยูแตขางนอก บางสื่ออาจจะมาถึงหนาบานเราก็ได ถาเราเปนกลุม เปาหมาย แตเปนสื่อที่ไมใชเปน Mass media อยางทีวีกับวิทยุ เราจะถือวาไมใช Ambience Media รูปแบบของ Ambience Media เปนอยางไรและจะไปอยู ที่ ใดไดบาง

รูปแบบจริงๆ ไมมีตายตัว แตจะเปนอะไรที่มีการครีเอทีฟ โดยในสื่อ แตละตัวก็จะมีการสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ออกมามากมาย ไม วาจะเปนติดรถ ติดตึก ติดพื้น ติดบันได ติดกําแพง หรือแมแต กระทัง่ บอลลูน รวมทัง้ สือ่ ใหมๆ ทีม่ กี ารคิดสรางสรรคขนึ้ มา ทัง้ หมด นี้คือรูปแบบของ Ambience Media

Ambience Media มีมานานหรือยังและรูปแบบแรกๆ คือ อะไร

มันก็มีมานานมากๆ แตยังไมไดใชชื่อวา Ambience Media แรกๆ จะเปนพวกโปสเตอรไปติดตามที่ตางๆ แตที่ถือวาเปน Ambience ก็ จะเปนอะไรที่มีการสรางสรรคและเขาถึงกลุมเปาหมายตามสถานที่ ตางๆ ไดชัดเจนมากขึ้น เชนติดตึก กลุมเปาหมายก็จะเปนในเมือง เทานัน้ โดยจะไดผลหรือไมไดผลมันก็ขนึ้ อยูก บั การออกแบบ Ambience ในแตละสื่อดวย พวกกิจกรรมตามสถานที่ตางๆ ที่มีมาสคอตมาเดิน ถือวาเปน Ambience Media หรือเปลา

โดยรวมแบบนั้นจะเรียกวาอีเวนต เปนกิจกรรม แตตัวมาสคอตอาจจะ เปน Ambience ได ถามาสคอตตัวนั้นเปนสื่อถึงโฆษณาสินคา แต ถาตัวมาสคอตนั้นไมไดบอกอะไรถึงตัวสินคาก็จะไมใช Ambience Media

ทําไมถึงมี Ambience Media เกิดขึ้นมา

คือสื่อที่มีอยูมันเหมือนกับซ้ำซากไมวาจะเปนวิทยุ ทีวี และเปนสื่อที่ ใชงบประมาณสูง จึงมีคนที่คิดสื่อ Ambience Media ขึ้นมา ลักษณะการทํา Ambience Media มาจากไหน

มันเกิดจากการคิดตอยอดมาจากการสรางสรรคโฆษณาทางทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ ซึ่งก็มีการคิดขึ้นมา วาทําอยางไรใหกลุมเปาหมายของ ตัวเอง ไดเห็นสื่อไดชัดขึ้น เชนในสยามจะเปนกลุมวัยรุน เราก็จะคิด Ambience วาในสยามควรมีรูปแบบใดบาง หรือบางตัวเอาติดรถ สามลอและเขาไปวิ่งในสยาม ก็เปน Ambience อีกรูปแบบหนึ่งที่ เขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง และงบประมาณก็ไมสูง

60 60

ในเมืองไทย Ambience Media ถือวามีเยอะแค ไหน

เยอะ และหลายคนพยายามคิดรูปแบบที่จะนําเสนอใหมๆ ออกมา ซึ่ง ตอนนี้ที่บริษัทก็กําลังคิดวา จะเลนกับที่รับบัตรจอดรถอยางไร ซึ่งตอน นี้ถือไดวา Ambience Media เขาไปทุกที่ที่เปนกลุมเปาหมาย ซึ่งอีก หนอยเราตื่นมาออกจากบานเราอาจจะเจอเลย ตอนนี้มี Ambience Media รูปแบบใดที่เปนที่สะดุดตา

ที่เห็นอยางเดนชัดก็นาจะเปนติดตึก แตรูปแบบก็จะธรรมดาไปแลว แต เร็วๆ นี้อาจจะมีรูปแบบที่มีมิติมากขึ้นเขามา ซึ่งในตอนนี้ทาง index event ก็กําลังนําสิ่งใหมๆ เขามา ซึ่งจะเปนรูปแบบสมามิติมากขึ้น


61 61


Ambience Media

เปนอะไรที่จับตองไดมากขึ้น เชน สมมติเรามี display หนา รานมี วินโดวสอยูซึ่งเปนกระจก เราจะมีตัวเซ็นเซอรฝงอยูที่ ขอบกระจก และเราก็แนะนำตัวสินคาผานกระจก ก็จะมี รายละเอียดของสินคา ราคา ขึ้นมาหมด อยูกลางอากาศเลย นั้นคือ Ambience Media รูปแบบใหมที่จะใหในปนี้ สวนที่มี อยูตอนนี้ก็กําลังพัฒนาใหมันมีมิติมากขึ้น อยางบลอกสี่เหลี่ยม ตามปายรถเมลก็จะเอาเสื้อมาใสใหมันมีมิติ อยางเมื่อไมกี่วัน มานี้ เราเพิ่งไปทําการเปดตัว ture vision ที่เปลี่ยนมาจาก UBC เราก็ทําเปน ตัวพื้นกราฟคคือ ตัวฐานของบอลลูนติดอยู ที่พื้น แตตัวบอลลูนติดอยูที่ผนัง เมื่อคนมาดูก็จะเหมือนกับ บอลลูนลอยขึ้นมาจากพื้น Ambience Media จะเขามามีบทบาทในชีวิตประจํา วันของเรามากนอยแค ไหน

เขามามีบทบาทแนนอน ตอนนี้สินคาตางๆ ก็จะมีการใชจาย เงินใหประหยัดมากขึ้น โดยถาเราลงโฆษณาทางทีวี งบจะเยอะ และกลุมเปาหมายจะหวานไป ไมโดนกลุมลูกคาของเราเต็มๆ Ambience Media จึงมีการใชมากขึ้นเพราะจะไดกลุมเปา หมายที่ตรงตามกลุมสินคาและเลือกกลุมเปาหมายไดโดยตรง จะเริ่มจากการเก็บขอมูลของกลุมเปาหมายที่ใชสินคา ก็จะหา วาสถานที่ที่จะเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยไมจําเปนตองหวาน เหมือน Mass ดังงั้นงบประมาณก็จะไมเยอะ ซึ่งงบแคครึ่งหนึ่ง ของทีวีก็สามารถทํา Ambience Media ไดมากมายหลาย รูปแบบ Ambience Media มันตางจากสื่อที่เปน Mass media อยางไร

อยางแรกเลยนาจะเปนเรื่องของงบประมาณที่ถูกกวา อยางที่ สองคือ เรื่องของตรงกลุมเปาหมาย Ambience Media เรา สามารถเลือกกลุมเปาหมายและเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง แตตองขึ้นอยูกับขอมูลที่เราหามาดวยถาขอมูลของกลุมเปา หมายถูกตองก็สามารถเลือกกลุมเปาหมายไดเลย คือตองรูวา ที่ไหน ใคร แลวก็อยางไร และเรื่องของผลตอบรับ ซึ่งเราจะ เห็นผลไดทันที่สามารถเช็คจากจุดที่ทําสื่อออกไปไดเลย ถือได วารวดเร็ว เชน เราจะจัดคอนเสริตของกอลฟ-ไมค เราอาจจะ สรางเปนบอลลูน กอลฟไมคสูงสัก 4-5 เมตร ไปตั้งไวที่หนา โรงเรียนมัธยมปลายที่เปนเปาหมายสัก 50 โรงเรียน โรงเรียนละ วัน พออีกวันก็ไปตั้งอีกโรงเรียน โดยสรางแคอันเดียวแตใชได หลายที่ ซึ่งเราจะออกแบบดีๆ สัก 500,000 บาท และคาคนขน ยาย เต็มที่เราก็ใชงบแค 800,000 บาท ซึ่งถาเราออกทีวีอาจจะ เปนลานบาท และไมรูกลุมเปาหมายจะไดรับหรือเปลา แตแบบ นี้เราเลือกกลุมเปาหมายไดซึ่งเรารูอยูแลววากลุมเปาหมายของ กอลฟไมคคือใคร แลวเราจะเอาไปใหคุณปาดูทําไม

62 62


ผมก็ไปเมืองนอกมาเยอะ เทาที่เห็น Ambience ถือวาเยอะมาก แต ไอเดียมันอาจจะไมแรงพอ

ผมวายัง ถึงเเมวาจะมีการสอนในการทําสิ่งพิมพ ทําโฆษณาทางทีวี หรือพวกคอมกราฟคตางๆ ซึ่งมันเปนแคพื้นฐานของความคิด ซึ่ง อาจจะมีบางแตไมชัดเจนมาก

รูปแบบ Ambience Media ของ INSPIRE IMAGE สวนใหญจะเปนรูปแบบไหน

คนที่สนใจจะทํา Ambience Media ตองมีแนวทาง อยางไรบาง

เรารับผลิตหมด เนื่องจากเรามีเครื่องพิมพ inkjet เอง ทั้งเล็กและใหญ เราสามารถผลิตสื่อโฆษณา ที่เปน Ambience รูปแบบตางๆ ไดและ มีโรงงานอีกแหงผลิตโครงสรางที่มารองรับงานของเราในรูปแบบตางๆ ซึ่งเราจะรับทั้งคิดและผลิต Ambience ใหพรอมทั้งมีทีมติดตัั้ง

มี 2 อยาง คิดกับผลิต คิดคือตองมีความคิดสรางสรรคหันมองมุม อะไรที่แปลกๆ แตกตางจากคนอื่น หรือเอาตัวอยางจากของเมือง นอกแลวมาคิดใหมใหเขากับสินคาของเรา และในเรื่องของการผลิต คือตองฝกในเรื่องของการทํารูวิธีการวาทําอยางไรหลอกสายตาคน ทําอยางไรใหมันดูแปลกออกไป บางที่คิดไดแตทําขึ้นมาจริงไมได เรื่องนี้จึงสําคัญเมื่อเราคิดไดเเลวก็ตองทําออกมาไดดวย

ผลงานของ INSPIRE IMAGE ที่ทุกคนเคยเห็นมีอะไรบาง

จริงๆ แลวทาง INSPIRE IMAGE เพิ่งกอตั้งขึ้นมา แต INSPIRE IMAGE ซัพพอรต ทาง INDEX ตลอด ไมวาจะเปนงานเปดตัวรถ AVEO และก็จะมีภาพพิมพตกแตงรานภายใน ไมวาจะเปน เดอะ พิซซา, สเวนเซนส, แมคโดนัลด เราก็ทํามาแลว รถกระทิงแดง บิลบอรดกระทิงแดงเราก็ทําอยู และเร็วๆ นี้ก็จะมีงานโคก สวนที่เพิ่ง ผานก็มี ture vision Ambience Media มันเขาไปถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยัง

Ambience Media

Ambience Media ในเมืองไทยถือวามีเยอะไหม

ในฐานะทีพ่ เี่ ปนแมคยูสเซอรคนหนึง่ ฝากอะไรถึงชาว MacStyle สักนิดครับ

ก็คนที่ใชแมค พี่วามีอยูเยอะมาก แตมีอยูเกิน 70 เปอรเซ็นตที่พี่คิด วาไมสามารถใชแมคไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งพี่ก็เปนหนึ่งในนั้น เหมือนกัน ก็คืออยากใหเราๆ ไดใชประโยชนจากแมคใหไดอยาง เต็มที่ นอกจากจะเอาเรื่องความสวยรูปทรงของเครื่องแลว ก็ฝากไว ใหใชแมคอยางคุมคาใหไดประโยชนสูงสุด

63 63


Ambience Media

ผลงาน ambience media รูปแบบตางๆ ของ พี่พิเชฐ ภายใตชื่อ INSPIRE IMAGE ที่ ใครเห็นก็ตองหยุดดู ในความแปลก แตกแนว และอดทึ่งไม ไดวาคิดได ไง และอดชื่นชมไม ไดวาคนไทยคิดไดถึงขนาดนี้เลยหรือ Aveo การเลนกับสื่อที่ผูคนสัมผัสไดโดยตรงลงไปในพื้นที่นั้นๆ เพื่อสรางความสนใจใหกับกลุมเปาหมาย

Coke การใสลูกเลนใหกับพื้นที่วางและการจัดวางองคประกอบของภาพก็เปนสวนที่เรียกความสนใจไดเชนกัน

True สินคาตางๆ ก็ใหความสนใจมากขึ้น

64 64

MacDonald’s

เลนกับบันไดก็เคยมาแลว


Ambience Media

โครงการ POWER INNOVATION ของเครือซีเมนต ไทย เลนกับวัสดุและพื้นที่ไดไมจำกัดไอเดีย

Shark บางครั้งก็เลนกับสิ่งที่เคลื่อนที่ได เชนรถหรือยานยนตอื่นๆ เทาที่จะทำได ทำใหเกิดความนาสนใจไดมากยิ่งขึ้น

TRENDY เลนกับตึก

อื่นๆ จัดองคประกอบของการโฆษณาใหอยูรอบตัวเรา

65 65


You Play °Õß∫√√≥“∏‘°“√

MacStyle ¢Õ‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâπâÕßÊ π—°»÷°…“À√◊Õø√’·≈π´å∑’ËÕ¬“°Õ«¥≈«¥≈“¬¡◊Õ„πß“πÕÕ°·∫∫μà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°√“ø‘Ëßæ‘¡æå ·æÁ§‡°®¥’ ‰´πå  ∂“ªíμ¬°√√¡ ß“πÕ“√å∑ À√◊ÕÕ–‰√°Á ‰¥â∑’˧‘¥«à“§ÿ≥Õ¬“°®– „Àâ ™ “«‚≈°‰¥â √Ÿâ ®— ° §ÿ ≥ «‘ ∏’ °“√· ¥ßÕÕ°°Á ßà “ ¬Ê ‡√“‡ªî ¥ Àπâ “ «à “ ßÊ ‰«â „Àâ „§√ π„®Õ¬“° à ß °Á ‡ ¡≈å ¡ “∑’Ë webmaster@macdd.com ·π∫‰ø≈å¡“„π‡¡≈å À√◊Õ®– àßß“π‡ªìπ CD ¡“°Á ‰¥â  àß¡“∑’Ë 888/7 À¡Ÿà∫â“π °≈“߇¡◊Õß ∂.»√’π§√‘π∑√å ‡¢μ/·¢«ß  «πÀ≈«ß °∑¡ 10250

∂â“¡’¢Õß·≈â«Õ¬“°ª≈àÕ¬ Õ¬“°‚™«å °ÁÕ¬à“‡°Á∫‰«â§π‡¥’¬«... ‚¥¬„π§√—Èß·√°¢Õßæ◊Èπ∑’Ë You Play π’ȇ√“¢Õ‰¥âπÌ“º≈ß“π®“°πâÕßÊ ∂“∫—π°√“øî§Õ‘π‡μÕ√å™◊ËÕ¥—ß RAFFLES DESIGN INSTITUTE ¡“Õ«¥‚™«åº≈ß“ππÌ“√àÕß°àÕπ  à«π„§√∑’ËÕ¬“°®–Õ«¥¢Õßμ—«‡Õß∫â“ß ‡≈à¡Àπâ“°ÁÕ¬à“æ≈“¥§√—∫...

1

™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ∂“∫—π «‘™“ ß“π ·π«§‘¥

: 𓬠§π∏åæ—≤πå ‡©≈‘¡«√æ√ : dramats@hotmail.com : Raffles Design Institute : Typography : ÕÕ°·∫∫ª°´’¥’‚¥¬„™âμ—«Õ—°…√ : Õ°À—°μ≈Õ¥∑—Èߪï

Õ∏‘∫“¬ : Õ—≈∫—È¡π’ȇªìπ°“√√«∫√«¡‡æ≈ßÕ°À—° 12 ‡æ≈ß ·μà≈–‡æ≈ß¡’™◊ËÕ‡æ≈߇À¡◊Õπ°—∫™◊ËÕ‡¥◊Õπμ—Èß·μà ¡°√“§¡ ®π∂÷ß ∏—𫓧¡ ®÷ßÕÕ°·∫∫

ª°´’¥’ „Àâ¡’≈—°…≥–‡À¡◊ÕπªÆ‘∑‘πμ—Èß‚μä– ·≈–‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡æ≈ßÕ°À—° ‡π◊ÈÕ‡æ≈ߢÕß·μà≈–‡æ≈ß®÷ß„™âμ—«Õ—°…√∑’Ë¡’≈—°…≥–·μ°À—° øÕπ∑å∑’Ë „™â™◊ËÕ«à“ Cracked

2 ™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ∂“∫—π ß“π ·π«§‘¥

: π. . ®‘≥≥√—μπå ®‘√“π‘∏‘»ππ∑å : jjinnarat@gmail.com : π. .‹‹ ™—™≈—™™å ‡«™æ“π‘™ : gam_w@hotmail.com : π. . »»‘¡“ ‡≈‘»∏√√¡‡®√‘≠ : pei__pei@hotmail.com : π. . ¥«ß°¡≈ Õμ¡»‘√‘°ÿ≈ : aui_as68@hotmail.com) : Raffles Design Institute :  Ÿ®‘∫—μ√π‘∑√√»°“√ ITûS ME!BOURNE : °“√¡Õߺà“π‡≈π å

Õ∏‘∫“¬ : ‡π◊ËÕß®“°π‘∑√√»°“√¥—ß°≈à“« ‡ªìπ°“√πÌ“‡ πÕ¡ÿ¡¡Õß∑’Ë¡’μàÕ‡¡◊Õß Melbourne ‚¥¬π—°‡√’¬π·μà≈–§πμâÕß∑Ì“°“√∂à“¬¿“æ·≈–πÌ“‡ πÕ

‡ªìπº≈ß“π Photo Graphic ®÷߇ªìπ∑’Ë¡“¢Õß√Ÿª·∫∫ Ÿ®‘∫—μ√ ∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ√Ÿª°≈âÕß∂à“¬¿“æ ·≈–º≈ß“π¢Õßπ—°‡√’¬π·μà≈–§π‰¥â∂Ÿ°πÌ“‡ πÕ∫π ‡≈π åÀπâ“°≈âÕß

66


RAFFLES DESIGN INSTITUTE TEL: (66) 2 632 7666 http://www.rdi.in.th

3

™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ∂“∫—π «‘™“ ß“π ·π«§‘¥

: 𓬠«√ß ™“¬–æß»å : bon_bovy@hotmail.com : Raffles Design Institute : Typography : Specimen çBemboé Typeface : Classic Style

Õ∏‘∫“¬ : ‡ªìπ°“√ÕÕ°·∫∫‚ª ‡μÕ√å‡æ◊ËÕπÌ“‡ πÕ√Ÿª·∫∫μ—«Õ—°…√ çBemboé ´÷Ë߇ªìπμ—«Õ—°…√∑’Ë¡’≈—°…≥–„π√Ÿª·∫∫‡°à“¥â«¬μ—«¢Õß¡—π‡Õß ®÷߇ªìπ

∑’Ë¡“¢Õß√Ÿª·∫∫‚ª ‡μÕ√å∑’Ë„™â ’·≈–°“√®—¥«“ß·∫∫ Classic

4

™◊ËÕ

: π. . Õ≈‘  ≈’«—≤π“æ√ Ms Le Huynh Anh Thu Ms Yu-Wen Wang  ∂“∫—π : Raffles Design Institute ß“π : ∫—μ√‡™‘≠ß“π√—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√¢Õß ∂“∫—π Raffles Design Institute ·π«§‘¥ : Stroke2 Õ∏‘∫“¬ : ‡π◊ËÕß¡“®“°∑ÿ° “¢“«‘™“°“√ÕÕ°·∫∫‰¥â¡’°“√„™â Stroke ‡æ◊ËÕ°“√ÕÕ°·∫∫®÷߇ªìπ∑’Ë¡“¢Õß Graphic ∫π∫—μ√‡™‘≠·≈–°≈àÕß ’‡∑’¬π´÷Ëß

√Ÿª·∫∫¢Õß∫—μ√‡™‘≠π—Èπ‰¥â·√ß∫—π¥“≈„®¡“®“°°“√‡√‘Ë¡μâπ«“¥√Ÿª¢Õ߇¥Á° ‚¥¬ ’∑’ˇ¥Á°‡√‘Ë¡„™â„π°“√«“¥§◊Õ ’‡∑’¬π

67


You Play °Õß∫√√≥“∏‘°“√

MacStyle ¢Õ‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâπâÕßÊ π—°»÷°…“À√◊Õø√’·≈π´å∑’ËÕ¬“°Õ«¥≈«¥≈“¬¡◊Õ„πß“πÕÕ°·∫∫μà“ßÊ ¡“°¡“¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°√“ø‘Ëßæ‘¡æå ·æÁ§‡°®¥’ ‰´πå  ∂“ªíμ¬°√√¡ ß“πÕ“√å∑ À√◊ÕÕ–‰√°Á ‰¥â∑’˧‘¥«à“§ÿ≥Õ¬“°®– „Àâ ™ “«‚≈°‰¥â √Ÿâ ®— ° §ÿ ≥ «‘ ∏’ °“√· ¥ßÕÕ°°Á ßà “ ¬Ê ‡√“‡ªî ¥ Àπâ “ «à “ ßÊ ‰«â „Àâ „§√ π„®Õ¬“° à ß °Á ‡ ¡≈å ¡ “∑’Ë webmaster@macdd.com ·π∫‰ø≈å¡“„π‡¡≈å À√◊Õ®– àßß“π‡ªìπ CD ¡“°Á ‰¥â  àß¡“∑’Ë 888/7 À¡Ÿà∫â“π °≈“߇¡◊Õß ∂.»√’π§√‘π∑√å ‡¢μ/·¢«ß  «πÀ≈«ß °∑¡ 10250

5

™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ∂“∫—π «‘™“ ß“π ·π«§‘¥

: Julien Bordeaux : julien.bordeaux@gmail.com : Raffles Design Institute : Design Principle : Insect Project ç‡μà“∑Õßé : °“√ √â“ß¿“æ ç‡μà“∑Õßé ‚¥¬°“√„™â ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‡μà“∑Õß¡“πÌ“‡ πÕ

Õ∏‘∫“¬ : ¿“æ ç‡μà“∑Õßé ∑—Èß 4 ¿“æπ’È ∂Ÿ° √â“ߢ÷Èπ¡“®“°®“°°“√»÷°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õ߇μà“∑Õß ´÷Ë߉¥â·°à —μ«å∑’Ë°‘π‡μà“∑Õß, §«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà„π

‡¡◊Õß∑’Ë °ª√°¢Õ߇μà“∑Õß, √–∫∫°“√ ◊ËÕ “√√—∫√Ÿâ¢Õ߇μà“∑Õß ·≈– ÿ¥∑⓬§◊Õ¢—ÈπμÕπ°“√°Ì“‡π‘¥‡μà“∑Õß

6

™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ∂“∫—π «‘™“ ß“π

: æ’√¿—∑√ «√≠“π‚°»≈ : chillp3@mac.com : Raffles Design Institute : Identity System : Logo and Stationary ¢Õß mp3 ¬’ËÀâÕ TEMPO MP3 ·π«§‘¥ : Listen to music Õ∏‘∫“¬ : ‡ªìπ°“√ÕÕ°·∫∫‚≈‚°â·≈–‡Õ° “√¢Õß Ì“π—°ß“π¢Õß∫√‘…—∑ TEMPO MP3 ´÷Ë߇ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë¢“¬‡§√◊ËÕ߇≈àπ mp3 ∑’Ë¡’§«“¡∑—π ¡—¬‚¥¬¡’

°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬‡ªìπ°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ π—°‡√’¬π π—°»÷°…“ ∑’Ë√—°°“√øí߇æ≈ß ®÷߇ªìπ∑’Ë¡“¢Õß°“√ÕÕ°·∫∫„Àâ¡’≈—°…≥–∫àß∫Õ°∂÷ߧ«“¡∑—π ¡—¬¢Õß°≈ÿࡇªÑ“ À¡“¬ ·≈–√Ÿª·∫∫μ—«Àπ—ß ◊Õ∑’ˇ≈◊Õ°„™â‡ªìπ·∫∫∑’Ë¡’§«“¡∑—π ¡—¬·≈–· ¥ß∂÷߇∑§‚π‚≈¬’∑’Ë°â“«Àπâ“

68


RAFFLES DESIGN INSTITUTE TEL: (66) 2 632 7666 http://www.rdi.in.th

™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ∂“∫—π «‘™“ ‚®∑¬å

7

: ∏π ‘π Õ—…ơߧ≈æ—π∏å : sin_assada@hotmail.com : Raffles Design Institute : Typography1 (Visual Communication) : §Ì“μ√ߢⓡ

Õ∏‘∫“¬ : ‚®∑¬å∑’ˉ¥â§◊Õ ùBeforeû ·≈– ùAfterû ·√ß∫—π¥“≈

„®¡“®“°°“√μ—¥‡¬Á∫ºâ“ ´÷Ëߺ¡‡ÀÁπÕ¬Ÿà‡ªìπª√–®Ì“ °Á‡≈¬‡Õ“¡“§‘¥ ‰¥â«“à ù°àÕπû ∑’‡Ë ◊ÕÈ ºâ“®–ª√–°Õ∫ÕÕ°¡“‡ªìπμ—«‰¥âππ—È μâÕß¡’°“√«—¥, «“ß·ºπ, ·≈–«“¥ºâ“™‘Èπ¥â«¬™Õ≈å§ °àÕπ∑’Ë®–πÌ“¡“‡¬Á∫μ‘¥‡ªìπ ‡ ◊Èպ⓿“¬ùÀ≈—ßû ®÷߉¥âπÌ“°“߇°ß∑’ˇ¬Á∫‡°◊Õ∫®–‡ √Á®·≈â« ¡“‡¬Á∫ μ‘¥°—∫ºâ“™‘Èπ™π‘¥Àπ“ ´÷Ëß„™â™Õ≈å§√à“ߧ̓«à“ ùBeforeû ´÷Ëß ◊ËÕ«à“ °àÕπ∑’ˇ ◊Èպ⓮–ÕÕ°¡“‡ªìπμ—«‰¥âπ—ÈπμâÕßÕ“»—¬™Õ≈å§√à“ߺⓙ‘Èπ ÕÕ°¡“°àÕπ ·≈⫉¥â„™â‡¢Á¡À¡ÿ¥À—«°≈¡„π°“√°≈—¥ºâ“‡º◊ÈÕ„Àâß“π  ◊ËÕÕÕ°¡“‰¥âμ√ß¡“°¢÷Èπ ®“°π—Èπ ‰¥â‡®“–§Ì“«à“ ùAfterû ·≈–‡¬Á∫

™◊ËÕ Õ’‡¡≈å ∂“∫—π «‘™“ ß“π ‚®∑¬å

μ‘¥°—∫°“߇°ß∑’ˇ¬Á∫ÕÕ°¡“‡ªìπμ—« ´÷Ëß ◊ËÕ«à“ À≈—ß®“°°“√√à“ß™Õ≈å§ ·≈–‰¥â  —¥ à«π∑’Ë·πàπÕπ·≈â« °Á∂÷߇«≈“∑’ËμâÕßπÌ“ºâ“¡“μ—¥ÕÕ°¡“‡ªìπ™‘Èπμ“¡‡ âπ™Õ≈å§ ∑’ˉ¥â«“¥¢÷πÈ ¡“ ®“°π—πÈ πÌ“¡“‡¬Á∫ª√–°Õ∫°—π°Á®–‰¥â‡ ◊ÕÈ ºâ“π—πÈ Ê ∑’‡Ë √“μ—ßÈ „®‡Õ“‰«â

8

: π“ß “« Õ√ÿ™“  ’¡“√—μπå : aru_pang@hotmail.com) : Raffles Design Institute : Typography : opposite word :  ‘Ëß∑’Ë¡Õ߉¡à‡ÀÁπ„π ‘Ëß∑’Ë¡Õ߇ÀÁπ

‚®∑¬å ¡’ Õ ¬Ÿà «à “ „Àâ √â “ ß √√§å μ— « Õ— ° …√ (Typography) „Àâ ◊ËÕ∂÷ßÀ—«¢âÕ∑’Ë ‰¥â√—∫¡“ = FAT + SKINNY ‚¥¬∑’ËμâÕß √â“ߢ÷Èπ¡“∫πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’¢π“¥‰¡àπâÕ¬°«à“ A3 ·≈– ·πàπÕπ · ß¬àÕ¡°√–®“¬‡°‘π°«à“„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë°Ì“Àπ¥‰«â  ‘Ëß∑’Ë  Ì“§—≠°Á§◊Õ ‡√“®Ì“‡ªìπμâÕß √â“ßμ—«Õ—°…√„À⇠¡◊Õπ°—∫§Ì“∑’ˉ¥â√—∫ ¡“ §«“¡§‘¥·√°∑’ËÕ¬Ÿà„πÀ—«§◊Õ §πÕâ«π·≈–§πºÕ¡ ®√‘ßÕ¬Ÿà ∑’Ë ‡√“‰¡à “¡“√∂„™â¿“æ„π°“√ ◊ËÕß“ππ’È ‰¥â ·μà°Á ‰¡à ‰¥â·ª≈«à“μ—« Àπ—ß ◊Õ®–≈«ß쓧π‰¡à ‰¥â ß“π™‘Èππ’È √â“ß‚¥¬„™â√–¬–∑“ߢÕß Õ∏‘∫“¬ :

· ߇æ◊ËÕ √â“߇ߓ„À⇰‘¥¿“æ·≈–μ—«Àπ—ß ◊Õ À“°æ‘®“√≥“‚¥¬„°≈â·≈â« ‡√“®– ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ¿“æ¢ÕߧπÕâ«π°—∫§πºÕ¡ ·μàÀ“°‡ß“ª√“°ØÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∑’Ë°«â“ß°Á ®–‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“¡—π‡ªìπ‡æ’¬ß·§àμ—«Õ—°…√‡∑à“π—Èπ

69


Multiprocessor

Multiprocessor À≈“¬μ—«¥’°«à“μ—«‡¥’¬« ∑ÿ°«—ππ’ȇ∑§‚π‚≈¬’ Dual Core, Dual Processor ‡√‘Ë¡‰¥â¬‘πÀπ“ÀŸ¢÷Èπ∑ÿ°Ê «—π ®“°‡¡◊ËÕ°àÕπ‡√“Õ“®®–‰¡à‡§¬‰¥â¬‘π ·μà ‰©π‡«≈“ºà“π‰ª ‡√◊ËÕß √“«‡∑§‚π‚≈¬’π’È°≈—∫∂Ÿ°À¬‘∫¬°¡“„°≈âμ—«°≈ÿࡺŸâ „™â√–¥—∫Õ¬à“߇√“Ê π’È¡“°¢÷Èπ º¡‡≈¬Õ¬“°®–查∂÷ߧ«“¡‡ªìπ¡“‡ªìπ‰ª¢Õ߇√◊ËÕßπ’È —°ÀπàÕ¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ§ÿ≥√Ÿâ®—°°—∫‡∑§‚π‚≈¬’π’È¡“°¢÷Èπ§√—∫ ∑Ì“‰¡μâÕß¡’À≈“¬ CPU

Dual Processor

à«π‡Àμÿº≈°Á‡π◊ËÕß¡“®“°¢âծ̓°—¥∑“߇∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘μ CPU „π ™à«ß‡«≈“π—ÈπÊ ‡™àπ ‡¡◊ËÕ°àÕπ Õ“®®–º≈‘μ CPU ‰¥â∑’˧«“¡‡√Á« 500 MHz. ‡∑à“π—Èπ ·≈–„π‚≈°¢Õ߇√“°Á¬—߉¡à¡’„§√º≈‘μ CPU §«“¡‡√Á« 1 GHz À√◊Õ 2 GHz ÕÕ°¡“‰¥â ·μ৫“¡μâÕß°“√°“√„™âß“π¢Õß Server À√◊Õ Work Station π—ÈπμâÕß°“√ §«“¡ “¡“√∂ CPU √–¥—∫  Ÿß°«à“À≈“¬‡∑à“ ®÷߇°‘¥·π«∑“ß°“√πÌ“ CPU ∑’Ë¡’§«“¡‡√Á«  Ÿß ÿ¥ ≥ ¢≥–π—Èπ¡“„ à„π∫Õ√奇¥’¬«°—πÀ≈“¬Ê μ—« ·≈⫙૬°—π ª√–¡«≈º≈·∫∫§Ÿà¢π“π (Parallel Processing) ∑Ì“„Àâ ‡ ¡◊Õπ«à“ ‡√“¡’ CPU §«“¡‡√Á«∂÷ß 1 GHz ‡¡◊ËÕ„™â 2 CPU À√◊Õ§«“¡‡√Á« 2 GHz ‡¡◊ËÕ„™â∂÷ß 4 CPU ‡ªìπμâπ

à « π∑“ßΩíò ß ¢ÕßPC π—È π ‡√“®–‰¡à ‰ ¥â ‡ ÀÁ π Pentium 4 ¡“«‘Ë ß 2 μ— « À√◊ Õ ∑Ì “ ‡ªì π Multiprocessor ‰¥â ‡æ√“–‡π◊Ë Õ ß®“° CPU P4 ‰¡à ‰ ¥â ∂Ÿ ° ÕÕ°·∫∫¡“„Àâ ∑Ì “ Multiprocessor ‰¥â ∂â“®–„™âß“π·∫∫ Multiprocessor ®–μâÕß„™â CPU μ√–°Ÿ≈ Xeon ‡∑à“π—Èπ ´÷Ëß„π√–¥—∫ Server ·≈– Work Station ∑’ˇªìπ PC °Á„™â Xeon ‡™àπ°—π

‡∑§‚π‚≈¬’ Multiprocessor ‰¡à ‰¥â‡æ‘Ëß®–¡’ ·μà‡√“¡’°“√„™â°—π¡“ π“π·≈â« ´÷Ëß¡—°®–æ∫‡ÀÁπ à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π‡§√◊ËÕß√–¥—∫ Server À√◊Õ Work Station ‡π◊ËÕß®“°¡’√“§“·æß¡“° Õ’°∑—Èß ‡¡π∫Õ√å¥À√◊Õ CPU ∑’Ë „™â ®–μâÕß∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“ Ì“À√—∫°“√∑Ì“ß“π·∫∫ Multi Processing ‡∑à“π—Èπ

„π Mac μ√–°Ÿ≈ Power Mac ¢Õ߇√“¡’√–∫∫∑’ˇ√’¬°«à“ Multiprocessor ¡’μ—Èß·μà G4 ·≈â«´÷Ëß„™â Ì“À√—∫ Work Station ‡™àπ°—π ∑Ì“„Àâ·¡âªí®®ÿ∫—π G4 ®–μ°√ÿàπ‰ª·≈â« ·μà√ÿàπ∑’Ë ‡ªìπ Dual Processor °Á¬—ߧߠ“¡“√∂√Õß√—∫ß“π‰¥âÕ¬Ÿà ®π∂÷ß„π¬ÿ§¢Õß PowerPC G5 °Á¬—ߧߧ«“¡ “¡“√∂„π°“√∑Ì“ Dual Processor ‰¥â ‡™àπ‡¥’¬«°—π ·≈–®–‡°àߢ÷Èπ„π·ßà ¢Õß√–∫∫∫— ·≈–‡¡¡‚¡√’Ë¡“°¢÷Èπ¥â«¬

Õ–‰√Ê ¡—π°Áπà“®–¥Ÿ¥’ ‰ª´–À¡¥ ·μà¡—π°Á ‰¡à „™à·§àπ—Èπ ‡π◊ËÕß®“° °“√‡Õ“ CPU ¡“ªíòπ√«¡°—πÕ¬Ÿà∫π∫Õ√奇¥’¬«°—π °Á¡’ªí≠À“‡™‘ß ‡∑§π‘§‡™àπ°—𠇙àπ°—𠇙àπ°“√·∫àß¿“√–°“√∑Ì“ß“π, °“√‚Õπ¬â“¬ ¢âÕ¡Ÿ≈√–À«à“ß CPU §◊Õ∂â“ÕÕ°·∫∫‰¡à¥’·≈â« ·∑π∑’Ë®–∑Ì“ß“π‡√Á« ¢÷Èπ °≈—∫®–∑Ì“„À⇰‘¥°“√ é√Õé ¡“°°«à“ ¥—ßπ—Èπ√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√®÷ß μâÕ߇°àßæÕ ¡§«√∑’Ë®–√Õß√—∫°“√∑Ì“ß“π·∫∫π’È ·≈–μ—«‚ª√·°√¡ ‡Õß°ÁμâÕ߇√’¬°„™âß“π„Àâ∂Ÿ°μâÕߥ⫬ ‡º≈ÕÊ ∫“ß‚ª√·°√¡∑’ˉ¡à‰¥â ∂Ÿ ° ÕÕ°·∫∫¡“„Àâ ∑Ì “ ß“π·∫∫ multiprocessing æÕ∂Ÿ° ®— ∫ ‰ª Run Õ¬Ÿà ∫ π Multiprocessor °Á°≈—∫ ‰¡à ‰ ¥â ¡’ § «“¡‡√Á « ·μ° μà“ß°—π‡≈¬ ë MultiProcessor ¡’¡“μ—Èß·μà ¡—¬ Pentium II Xeon 4 CPU

70

ë „π°“√å¥ 3 ¡‘μ‘ ¡—¬°àÕπ°Á¡’ ∂÷ß 4 GPU


Dual Core

‡π◊ËÕß®“°μâπ∑ÿπ·≈–§à“„™â®à“¬„π√–∫∫ Multiprocessor π—Èπ Ÿß¡“° ®÷ ß ‰¡à   “¡“√∂πÌ “ ¡“„™â „ π√–¥— ∫ User ∑—Ë « ‰ª‰¥â ª√–°Õ∫°— ∫ °√–∫«π°“√º≈‘μ CPU ¢Õß‚≈°‡√“‡°◊Õ∫®–∂÷ß∑“ßμ—π·≈â« π—Ëπ°Á§◊Õ ≈¥¢π“¥°“√º≈‘μ°Á·≈â« π—Ëπ°Á§◊Õ ªíö¡ Speed °Á·≈â« ¡’·μà®–∑Ì“„Àâ §«“¡√âÕπ Ÿß¢÷Èπ ·≈–‡°‘¥§«“¡º‘¥æ≈“¥‰¥âßà“¬¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ ·π«∑“ß °“√º≈‘μ CPU §«“¡‡√Á« Ÿß (Clock Speed  Ÿß) ®÷ߧàÕ¬Ê À¬ÿ¥≈ß  —߇°μ‰¥â®“° CPU P4 ∑’Ë¡’§«“¡‡√Á« 3.0 GHz. ¡’¡“π“πª√–¡“≥ 2-3 ªï·≈â«·μà°Á‰¡à‡ÀÁπ CPU §«“¡‡√Á« ‰ª∂÷ß 4 GHz. ‡≈¬ „π¢≥–∑’Ë §«“¡‡√Á«∑’Ëæ—≤π“®“° 1 ‰ª 2 ‰ª 3 GHz. π—Èπ„™â‡«≈“‰¡à‡°‘π 3 ªï ∑Ì“„Àâ°“√º≈‘μ CPU ‡ª≈’ˬπ∑‘»∑“߉ª‚¥¬„™â«‘∏’°“√Õ◊Ëπ·∑𠇙àπ ‡æ‘Ë¡¢π“¥ Cache ‡æ‘Ë¡§Ì“ —Ëß摇»… ·μà°Á¬—߉¡à§àÕ¬μÕ∫‚®∑¬å‡∑à“∑’Ë §«√ ®÷ß„™â«‘∏’ ÿ¥∑⓬§◊Õ ≈¥§«“¡‡√Á« Speed ≈ß·≈â« Double Core ‡¢â“‰ª∑Ì“„Àâ CPU 1 Package ¡’ CPU Õ¬Ÿà∫π Package ‡¥’¬«°—π 2 Core ‡≈’¬π·∫∫°“√∑Ì“ß“π¢Õß Dual Processor ·≈–  “¡“√∂„™â ∂“ªíμ¬°√√¡¢Õß CPU ·∫∫ Package ‡¥’¬«‰¥â (Single CPU) ≈¥μâπ∑ÿπ°“√º≈‘μ‰¥â ·≈–∑’Ë Ì“§—≠§◊Õ ‡ªìπ∑“ßÕÕ° ¢Õß°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ CPU ‚¥¬∑’ˉ¡àμâÕ߇æ‘Ë¡ Speed Clock ‡≈¬ π—∫‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë·¬∫¬≈¡“° ¢âÕ¥’¢Õß Double Core πÕ°®“°∑Ì“ß“π·∫∫ Dual Processing ¬—߉¥â‡ª√’¬∫ Dual Processor ·∫∫·¬° Package μ√ß∑’Ë«à“ ‡¡◊ËÕ CPU ΩíßÕ¬Ÿà∫π Package ‡¥’¬«°—π·≈â« ®–∑Ì“„Àâ°“√√—∫ àߢâÕ¡Ÿ≈ √–À«à“ß CPU ‡√Á«¢÷ÈπÀ√◊Õ√—∫ àß°—π‰¥â ‚¥¬μ√ß ‚¥¬‰¡àμâÕߺà“π System Bus ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß Dual Core ·μàÕ¬à“ß„¥ Õ’°∑—Èß Cache ∑’ËÕ¬Ÿà∫π Package ‡¥’¬«°—π ·™√å°—π‰¥âÕ’°¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ °≈à“«‚¥¬√«¡°Á§◊Õ Performance ¢Õß√–∫∫ Dual Core ®–¥’°«à“ Dual Processor ‡ ’¬Õ’° ∑Ì“„Àâ√–¬–À≈—ßÊ Power Mac G5 ®÷ß∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“·∫∫ Dual Core ¡“°°«à“ ‡æ√“–μâπ∑ÿπ°“√ º≈‘μμàÌ“°«à“ ·μàª√– ‘∑∏‘¿“æ‚¥¬√«¡ Ÿß°«à“π—Ëπ‡Õß

ë CPU ∑’Ë¡’ 2 Chip „π 1 Package

Quad Core ( ’ËÀ—«‡≈¬¥’°«à“)

¡πÿ…¬å‡√“°Á¬àÕ¡‰¡àæÕ„®„π ‘Ëß∑’Ëμ—«‡Õß¡’Õ¬Ÿà ©–π—Èπ‡¡◊ËÕ¡’ CPU Dual Core ·≈â« °Á®—∫ ¡“∑Ì“ Dual Processor ´–‡≈¬°Á®–∑Ì“„Àâ ‡§√◊ËÕߧա摫‡μÕ√å¡’ CPU Õ¬Ÿà ∫π‡§√◊ËÕß∂÷ß 4 À—«¥â«¬°—π ®÷߇°‘¥»—æ∑å„À¡à«à“ Quad Core ¢÷Èπ¡“„π¬ÿ§¢Õß Power Mac G5 Quad π—Èπ‡Õß ·¡â Power Mac G5 Quad ®–¡’ Õ “¬ÿ Õ ¬Ÿà „ πμ≈“¥‰¥â ‰ ¡à π “π ·μà º ¡°≈— ∫ §‘ ¥ «à “ ª√– ‘∑∏‘¿“æ‚¥¬√«¡¢Õß G5 Quad ¬—ß “¡“√∂μÕ∫√—∫°“√∑Ì“ß“π‰¥âÕ’°À≈“¬ªï ‡≈¬∑’ ‡¥’¬« ·∂¡¬—߇ªìπ Chip Power PC ∑’Ë “¡“√∂„™â°—∫ Software ¢Õß Apple ‰¥â∑ÿ°μ—« ‰¡àμÕâ ß√Õ Universal Version Õ’°¥â«¬ ¿“¬À≈—ß Mac Pro ‰¥âπÌ“ Xeon ´÷Ë߇ªìπ CPU √–¥—∫ Work Station ¢Õß Intel ¡“„™â ß“π°Á¡’ Dual Core ‡™àπ°—π ·μà°ÁªÑÕß°—𧫓¡ —∫ π¢ÕߺŸâ „™â ®÷ßμ—Èß™◊ËÕ„À¡à«à“ Two Dual Core ´÷Ëß°Á„À⧫“¡À¡“¬‡¥’¬«°—ππ—Èπ‡Õß

ë °“√∑Ì“ß“π¢Õß Quad °Á§◊Õ Dual Core 2 μ—«π—Ëπ‡Õß Distribute processing (ª√–¡«≈º≈·∫∫°√–®“¬μ—«)

§ÿ≥Õ“®®–§‘¥«à“ Quad À√◊Õ Two Dual Core ¢Õߧÿ≥ ç·√ßé ÿ¥„®¢“¥¥‘Èπ·≈⫉¡à¡’ Õ–‰√„π‚≈°‡√Á«‡∑à“π’È·≈â« ·μà§ÿ≥≈Õߧ‘¥«à“ ®–∑Ì“Àπ—ß 3D Animation  —°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß ‚¥¬ „™â SoftWare 3D ∑’˧̓π«≥· ß·≈–‡ß“ Õ¬à“ß ¡®√‘ß¡“° ·≈–¡’§«“¡¬“« 1 ™¡. ·≈â« „À⇧√◊ËÕߧա摫‡μÕ√å ÿ¥·√ߢÕߧÿ≥§Ì“π«≥¥Ÿ ·≈–‚ª√·°√¡√“¬ß“π¡“«à“μâÕß„™â‡«≈“ §Ì“π«≥ (Render) ∂÷ß 2 ªï!!!!! ∑’π’È®–∑Ì“¬—ß‰ß Dual Core °Á·≈â« Dual Processor °Á·≈â«  ÿ¥Ê ·≈â« ‡√“®–¡’«‘∏’„¥∑’Ë®– §Ì“π«≥°“√«‘‡§√“–ÀåÀ¡Ÿà¥“«„πÕ“°“»À√◊Õ°“√∂Õ¥√À—  DNA ∑’Ë´—∫´âÕπÀ√◊Õ«‘®—¬μ—«¬“ „À¡àÊ ∂Ⓡ√“„™â§Õ¡æ‘«‡μÕ√凧√◊ËÕ߇¥’¬«„π°“√ª√–¡«≈º≈°ÁÕ“®®–‰¡à ‰¥â‡ÀÁπº≈ß“π„π ™à«ß™’«‘μ‡√“‡≈¬°Á ‰¥â §Ì“μÕ∫°Á§◊Õ ‡√“®Ì“‡ªìπμâÕß„™â«‘∏’°“√ª√–¡«≈º≈·∫∫°√–®“¬μ—« À√◊Õ Distribute Processing ∑’¡Ë À’ ≈—°°“√§◊Õ °“√„™â§Õ¡æ‘«‡μÕ√åÀ≈“¬Ê ‡§√◊ÕË ß ®Ì“π«πÕ“® ®–10-100 μ—«°Á ‰¥â μ—ÈßÕ¬Ÿà „πæ◊Èπ∑’ˇ¥’¬«°—π·≈â«¡’ Controller 1 μ—«§Õ¬®à“¬ß“π„Àâ ª√–¡«≈º≈æ√âÕ¡Ê °—π ®–∑Ì“„Àâß“π‡ √Á®‡√Á«¢÷Èπ‡ªìπ 10 À√◊Õ√âÕ¬‡∑à“‡≈¬∑’‡¥’¬« π—È π °Á ‡ ªì π À≈— ° °“√¢Õß°“√ √â “ ß Super Computer π—Ë π ‡Õß Õ¬à “ ß„π°“√∑Ì “ ß“π Animation ¢Õß§à“¬Àπ—ß„À≠àÊ °Á®–„™âÀ≈—°°“√π’È ‰¡àÕ¬à“ßπ—Èπ‡√“§ß‰¡à‰¥â¥Ÿ¿“æ «¬Ê ‡ªìπ°“√åμŸπ Animation „Àâ‡√“‰¥â¥Ÿßà“¬Ê ·πà

71


Multiprocessor

ë Õ’°μ—«Õ¬à“ߢÕß°“√∑Ì“ Computer Farm ¥â«¬ Xserve ë Farm PC ∑’Ë„™â Linux ‡ªìπ√–∫∫ªØ‘∫—μ‘°“√

ë SystemX „™â Xserve ®Ì“π«π¡“°„π°“√∑Ì“ Cluster Computing ‡™àπ°—π Õ¬à“ߢÕß Apple ‡√“°Á¡’ Xserve ‰ß§√—∫ ∑’ËÕÕ°·∫∫¡“„Àâ·∫πÊ „ à·√Á§  Ÿß·§à 1 U ‡Õ“‰«â„ à‡¢â“‰ª ‘∫Ê μ—« ·≈⫇√“®–‡√’¬°¡—π«à“ Farm ‡æ◊ËÕπÌ“ ‰ª„™â„π°“√ Render °√“øøî§ 3D °Á‡√’¬°«à“ Render Farm π—Èπ‡Õß ´÷Ëß Xserve °Á¡’§«“¡ “¡“√∂ ´÷Ë߇√’¬°«à“ Xgrid ∑’ËπÌ“‰ª„™â„π°“√ª√–¡«≈º≈ ·∫∫°√–®“¬μ—«‰¥â

ë Power Mac G5 °Áπ“Ì ¡“∑Ì“‡ªìπ Super Computer ™◊ÕË «à“ Big Mac G5

72

º¡‡§¬‰¥â√Ÿâ®—°°—∫°“√∑Ì“ß“πÕ¬à“ßÀπ÷ËߢÕß√–∫∫π’È°Á§◊Õ ‚§√ß°“√√–¥—∫‚≈°Õ¬à“ß SETI@home ´÷Ë߇ªìπ‚§√ß°“√ ç¢Õ∫√‘®“§°“√ª√–¡«≈º≈ CPU (Idle Time)é ®“°‡§√◊ËÕߢÕߧÿ≥∑’Ë∫â“π ‰¡à«à“®–‡ªìπ Desktop À√◊Õ Laptop À√◊ÕÕ–‰√°Á‰¥â ‡æ’¬ß·§à Run ‚ª√·°√¡‡¢“ ‚ª√·°√¡°Á®–‰ª‡¢â“ Ÿà√–∫∫®à“¬ß“π„π‡§√◊ËÕߧÿ≥ ™à«¬ª√–¡«≈º≈À√◊Õ°“√§âπ§«â“∑“ßÕ«°“» ´÷ËßÀ“°„™â§Õ¡æ‘«‡μÕ√凧√◊ËÕ߇¥’¬« ·≈â« Õ“®μâÕß„™â‡«≈“∂÷ß≈â“πªï!!!!! ·μà ‚§√ß°“√π’È®–∑Ì“„Àâª√– ∫º≈ Ì“‡√Á®„π™à«ß ™’«‘μ‡√“ ‚¥¬™“« IT Õ¬à“߇√“Õ“®®–‰¡à§àÕ¬‰¥â‡¢â“«—¥ ‡¢â“«“ °—π —°‡∑à“‰À√à ·μà °ÁÕ¬“°®–∑Ì“∫ÿ≠°Á¬—ß “¡“√∂∑Ì“‰¥â‰¥â ‚¥¬°“√ ∫√‘®“§ CPU „Àâ°—∫‚≈°π’È°Á¬àÕ¡ ‰¥â§√—∫ ‚¥¬‚ª√·°√¡®–®–∑Ì“μ—«‡ªìπ Priority μàÌ“ ÿ¥ §◊Õ‡¡◊ËÕ‡§√◊ËÕߧÿ≥Õ¬Ÿà‡©¬Ê ‰¡à ‰¥â∑Ì“Õ–‰√ (Idle Time) ‚ª√·°√¡°Á®–¥÷ß CPU  Ÿß ÿ¥‡∑à“∑’ˮ̓‡ªìπ‡æ◊ËÕ ª√–¡«≈º≈ß“π∑’Ë àß¡“®“° Server ·≈–‡¡◊ËÕ§ÿ≥μâÕß°“√„™âß“π CPU μ—« ‚ª√·°√¡°Á®–≈¥ª√‘¡“≥°“√ª√–¡«≈º≈≈߇Õß ∑Ì“„Àâ§ÿ≥‰¡à√Ÿâ ÷°«à“‡§√◊ËÕß™â“≈ß ·μàÕ¬à“ß„¥ ·≈–¬—ß¡’ ‚§√ß°“√μà“ßÊ Õ’°¡“°¡“¬∑’Ë∑Ì“¿“√°‘®μà“ß°—𠇙àπ §Ì“π«≥À“ Ÿμ√¬“ §Ì“π«≥∂Õ¥√À—  DNA ‡ªìπμâπ Õ¬à“ßπâÕ¬∫∑§«“¡π’È°ÁÕ“® ®–πÌ“∫ÿ≠¡“„Àâ°—∫‡√“™“« Mac ∑ÿ°§π§√—∫

ë ∑Ì“∫ÿ≠¥â«¬°“√∫√‘®“§ Idle Time CPU „Àâ°∫— ‚≈°


Audio Instrument

Mac

Music

NEO/¡ß§≈ ºÕ∫π“ß

Audio Instrument

‡§√◊ËÕߥπμ√’‡ ¡◊Õπ„π Logic

«— ¥’§√—∫∑à“πºŸâÕà“π Mac Music §√“«π’È®–æ“∑ÿ°∑à“π‡¢â“„°≈â Logic 7 „Àâ¡“°¢÷Èπ°«à“π’ÈÕ’°π‘¥π–§√—∫ ´÷Ëß°Á¢Õ·¬°‰ª‡≈¬ ‚¥¬®–¢Õ查∂÷ß ‡√◊ËÕß√“«¢Õß Audio Instrument À√◊Õ∫“ߧ√—ÈßÕ“®‡√’¬°«à“ Virtual Instrument °Á ‰¥â§√—∫ °Á „À⧫“¡À¡“¬‡¥’¬«°—π°Á§◊Õ √–∫∫‡§√◊ËÕß ¥πμ√’‡ ¡◊Õπ∑’Ë √â“ß®“° Software π—Èπ‡Õß

„πÕ¥’μπ—Èπ‡√“查∂÷ß√–∫∫ Midi ´÷Ë߇ªìπ¿“…“ Digital ¢Õß√–À«à“߇§√◊ËÕß ¥πμ√’ °—π‰ª·≈â« ·≈–æ“¥æ‘ß∂÷ßμ—« Audio Instrument «à“ ¡—π§◊Õ√–∫∫ √â“߇ ’¬ß ¥πμ√’Õ¬Ÿà∫π‚ª√·°√¡ Logic π’Ë·À≈– ·μà„™âæ◊Èπ∞“π Midi ‡¢â“‰ª§«∫§ÿ¡°“√‡≈àπ ∑Ì“„Àâ‡√“‰¡àμâÕßμàÕÕÿª°√≥å Midi ¿“¬πÕ° ·≈–¬—߉¥â‡ ’¬ß∑’Ë¥’°«à“æ«° Sound Module Õ’°¥â«¬ ‚ª√·°√¡∑’ˇªìπ Audio Instrument ®–®—¥Õ¬Ÿà„π‚ª√·°√¡‡ √‘¡À√◊Õ Plug In ∑’ˇ¡◊ËÕ‡√“‡≈◊Õ°·∑√Á§ Audio Instrument ·≈â«®– “¡“√∂ Insert Plug In ‰¥â„π ™àÕß Input ¢Õß Track ®“°π—Èπ‡√“°Á „™â Key „∫â À√◊Õ Midi control ‚πâμ„π ·∑√Á§π—Èπ‰¥â∑—π∑’ À√◊Õ∂Ⓣ¡à¡’ Key „∫â°Á°¥ªÿÉ¡ Caplock °Á ‰¥â§√—∫ ®–∑Ì“„Àâ Keyboard ¢Õ߇√“ “¡“√∂°¥μ—«‚πäμ≈߉ª‰¥â ·≈– “¡“√∂§«∫§ÿ¡Àπ—°‡∫“¢Õß ‚πâ쉥â∑’˪ÿÉ¡ Z, X, C, V, B, N, M °“√ Insert Instrument ¢Õß Logic ¬—ß∑Ì“‰¥âÕ’°«‘∏’Àπ÷Ëß °Á §◊ Õ °“√°¥∑’Ë ªÿÉ ¡ Insert ‚¥¬μ√ß ®–∑Ì“„Àâ “¡“√∂‡√’¬° Preset ¢Õß Garage band ‰¥â ‚¥¬μ√ߧ◊Õ Logic ®–‚À≈¥ Sound+Fx Preset μ“¡™◊ËÕ∑’Ë ‡√’¬°®–∑Ì“„Àâ‡√“‰¡àμâÕß‚À≈¥ ‡Õß À√◊Õ„ à Fx ‡Õß°Á‰¥â Sound ∑’Ëμ√ß°—∫§«“¡μâÕß°“√‰¥â ‚¥¬ ∑—π∑’ Audio Instrument ¡’ °≈ÿà¡„À≠àÊ Õ¬Ÿà 2 °≈ÿà¡ °Á§◊Õ Sample °—∫ Synthesizer °Á§◊Õ √–∫∫®Ì“≈Õ߇ ’¬ß ·≈–√–∫∫  —߇§√“–À几’¬ß‡¥’ˬ«‡√“‰ª≈Õß ‰≈à‡√’¬ß°—π¥Ÿ«à“¡’Õ–‰√∫â“ß

Sampler

®“°∑’ˇ§¬°≈à“«∂÷ß Sampler „π§√“«°àÕπÊ °Á§◊Õ √–∫∫∑’Ë¡“∑¥·∑π Sound Module ®Ì“æ«°‡≈’¬π·∫∫‡ ’¬ß ‡§√◊ËÕߥπμ√’®√‘ß ‡™àπ °≈Õß °’μ“√å Bass Piano À√◊Õ™ÿ¥«ß ÕÕ‡§ μ√â“ ‡ªìπμâ𠇧√◊ËÕߥπμ√’°≈ÿà¡π’ȇπâ𧫓¡‡ ¡◊Õπ®√‘ß ¢Õ߇ ’¬ß ‚¥¬®–∑Ì“°“√ çÕ—¥é À√◊Õ Samp ¡“®“°‡§√◊ËÕß ¥πμ√’®√‘߇¢â“‰ª ®÷ß∑Ì“„Àâ¡’ª√‘¡“≥°“√„™âæ◊Èπ∑’Ë®—¥‡°Á∫ Library ®Ì“π«π¡À“»“≈μàÕ 1 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ À“°¡’À≈“¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ°Á®–¡’ ®Ì“π«π¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° Samp ∫“ß™π‘¥ ®–∑Ì“¡“‡æ’¬ßÕ¬à“ß ‡¥’¬«‡©æ“–μ—« ‡™àπ BFD ∑’Ë®–∑Ì“Àπâ“∑’ˇªìπ°≈Õß∑’ˇ ’¬ß¥’ ·≈– ≈–‡Õ’¬¥¡“°Ê „π°“√‚ª√·°√¡ ¡’ Library ¡“μ√∞“π 2 DVD ·≈–‡æ‘Ë¡‰¥âÕ’° 2-3 DVD °—∫‡ ’¬ß°≈Õ߇撬ßÕ¬à“߇¥’¬«  à«π Samp ∑’Ë ‚À≈¥‰¥âÀ≈“¬Ê ‡ ’¬ß∑’ˇªìπ∑’Ëπ‘¬¡°Á‡™àπ Native Instrument KONTAKT 2 ´÷Ëß¡’ Sound Library ¡“„À⠮̓π«π¡“°·≈–¡’‡§√◊ËÕߥπμ√’À≈“°À≈“¬™π‘¥„Àâ‡≈◊Õ° ·∂¡¬—ß ‚À≈¥ CD ¢Õß AKAI ‰¥â¥â«¬√Õß√—∫À≈“¬øÕ√å·¡∑°Á®–∑Ì“ß“π  –¥«°·≈–ßà“¬ ∑’Ë Ì“§—≠§◊Õ‡√“ “¡“√∂ √â“ß Library ¢Õßμ—« ‡Õߢ÷Èπ¡“‰¥â

73


Audio Instrument

à « π∂â “ ‡ªì π ¢Õß Logic ‡Õß°Á¡’ Samp ∑’Ë ‡ °à ß ·≈– ‡ ªì π  à « π μ— « §◊ Õ EXSP 24 ´÷Ë ß ‡ªì π Sampler ¥—È߇¥‘¡μ—Èß ·μà   ¡— ¬ Version ‡°à“Ê ·μà„πªí®®ÿ∫—π EXSP 24 ¡“æ√âÕ¡°—∫ Sound Library ¢Õß Garage band ∑Ì“„À≡à μâÕßÀ“´◊ÈÕ Plug In ¡“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ μ—« Logic ‡Õß°Á “¡“√∂¡’‡ ’¬ß∑’Ë¥’‰¥â ∑’Ë  Ì“§—≠°Á§◊Õ ‡¡◊ËÕ‡√“μ‘¥μ—Èß Garage band Jam Pack Sound ≈߉ª Instrument μà“ßÊ °Á®–‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„π√“¬°“√¢Õß EXSP 24 „Àâ‡≈◊Õ°„™â‰¥â ∂◊Õ‡ªì𧫓¡ –¥«°¢ÕߺŸâ„™â Apple ®√‘ßÊ ∂◊Õ‡ªìπ¢âÕ‰¥â‡ª√’¬∫π–§√—∫ ‡æ√“–∂ⓧÿ≥„™â Software §à“¬Õ◊Ëπ §ÿ≥Õ“®®–‰¥â·μà Software ¡“ μâÕß ‰ªÀ“ Plug In À√◊Õ Library ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’°°«à“®–∑Ì“ß“π‰¥â ·μà Ì“À√—∫ Logic ·≈⫧ÿ≥ “¡“√∂∑Ì“ß“π®∫‰¥â¥â«¬‚ª√·°√¡‡¥’¬«‡≈¬°Á‰¥â Synthesizer

Synthesizer °Á §◊ Õ √ – ∫ ∫ ‡ ’ ¬ ß  — ß ‡§√“–Àå ∑’Ë ‡ §¬ °≈à“«∂÷ß¡“·≈⫧√—Èß Àπ÷Ëßπ–§√—∫ ´÷ËßÀπâ“ ∑’Ë ° “√∑Ì “ ß“π°Á ® – ·μ°μà “ ß°— π ÕÕ°‰ª ‡√◊Ë Õ ß¢Õß√Ÿ ª ·∫∫°“√∑Ì “ ß“π°Á §◊ Õ ®–μà “ ß®“° Sampler μ√ß∑’ Synth ®–‡πâπ‡ ’¬ß∑’ˉ¡à¡’Õ¬Ÿà®√‘ß„π‚≈°π’È ‡°‘¥®“°°“√  —߇§√“–À几’¬ß≈â«πÊ ‡∑à“π—Èπ ¢π“¥¢Õß Library ¢Õß Synth ®÷߉¡à „À≠à ‚μ¡“° ·μà®–‰ª°‘π CPU ¡“°°«à“ ´÷Ëß∂â“查∂÷ß Synth ∑’Ë¡’ „π Logic Express ·≈â« §ÿ≥®–μâÕßÀ“´◊ÈÕ¡“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®–¥’°«à“ ‡æ√“–«à“ Synth ∑’Ë Logic Express „Àâ¡“π—Èπ §ÿ≥¿“扡॒‡∑à“∑âÕßμ≈“¥ °ÁÕ“®®– μâÕßæ÷Ëßæ“ Plug In 3 rd Party ‡™àπ Native Instrument Absynth À√◊Õ FM7 °Á·≈â«·μà À√◊ÕÕ“®®–‡ªìπ Korg legacy Collection °Á‰¥â æ«°π’È®–‰¥â§ÿ≥¿“懠’¬ß∑’Ë¥’°«à“ ·≈–°‘π CPU ¡“°°«à“¥â«¬

ë ES 1,ES E,ES P Synth ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π Logic Express 7

74

∂â “ Õ¬“°®–„™â Synth ¢Õß Logic Õ¬à“߇ªìπ‡√◊ËÕ߇ªìπ√“« °ÁμâÕß„™â Logic Pro 7 §√— ∫ ‡æ√“–«à “ ®–¡“ æ√âÕ¡°—∫ Pro Plug In Õ¬à “ ß Synth °Á ® –¡’ ES2 ‡ªìπμâπ ‡√◊ËÕߢÕß ‡ ’ ¬ ß °Á À “ ¬ Àà « ß ‰ ¥â ‡À¡◊Õπ°—∫®–Õ¬“°„Àâ ‡√“„™â Logic Pro 7 ¡“°°«à “ Logic Express ‡æ√“– Plug In À≈“¬μ— « ∑’Ë Õ ¬Ÿà „ π Logic Pro 7 π—È π ¡’ §ÿ≥¿“æ Ÿß°«à“ Logic Express Õ¬Ÿà¡“°‡≈¬∑’ ‡¥’¬«

ë ∂Ⓡªìπ Absynth °Á®–‰¥â‡ ’¬ß∑’Ë≈÷°≈—∫´—∫´âÕπ°«à“

ë FM7 °Á„À⇠’¬ß·∫∫ Synth „πÕ¥’μ‰¥â¥’

Synth ∫“ß Õ ¬à “ ß ® – ∂Ÿ ° ‚ À ≈ ¥ æ√âÕ¡°—∫ Instrument ¢Õß garage band ‰¥â ´÷Ë߇ ’¬ß∑’Ë ‰¥â®–¡’ °“√ª√ÿ ß ·μà ß ¡“·≈â « æÕ ¡§«√ ‡À¡“–°—∫ §π∑’Ë μâ Õ ß°“√·∫∫  Ì“‡√Á®√Ÿª ‰¡àμâÕß°“√ª√—∫·μàß∑’Ë´—∫´âÕπ ·≈–‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â®“°™ÿ¥ Garage band Jam Pack ‡™àπ°—π Synth ∫“ß™π‘¥¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°À≈—°°“√¢Õß Synth ∑—Ë«Ê ‰ª°Á§◊Õ Õ“®®–„™â‡ ’¬ßæ◊Èπ∞“π®“°‰ø≈几’¬ß·∑π∑’Ë®–‡ªìπ°“√ —߇§√“–À几’¬ß¢÷Èπ‡Õß ¡“ ºà “ π ° √ – ∫ « π ° “ √ Filter ¥— ß π—È π Synth ª√–‡¿∑π’È ®÷ ß „™â ∑’Ë ®— ¥ ‡°Á∫À√◊Õ Library ¡“° §≈⓬ʰ—∫ Sampler ·μà ® –„™â CPU ¡“° ‡™à 𠇥’ ¬ «°— ∫ Synth ∑—Ë«Ê ‰ª·μà‡ ’¬ß∑’Ë ‰¥â ®–¡À— » ®√√¬å ° «à “ °— π ‡¬Õ–‡≈¬ μ— « Õ¬à “ ß°Á ë ‡ ’¬ß®“° Absynth Õ“®¡“®“° Wave Form æ◊Èπ∞“π∑’Ë  √â“߇Õß°Á¬—߉¥â


Audio Instrument

‡™àπ native Instrument Absynth π—Ëπ‡Õß Sampler loops

ªí®®ÿ∫—π¡’°“√æ≈‘°·æ≈ß°“√∑Ì“ß“π¢Õß Sampler ¡“„™â„π¥â“πÕ◊Ëπ ¥â«¬ Õ¬à“߇™àπ°“√πÌ“¡“„™â√à«¡°—∫ Loop ´÷Ëß®–‡ªìπ§π≈–Õ¬à“ß°—∫°“√≈ß Loop ≈߉ª ∫π Timeline ¢Õß Logic ·μà Loop ‡À≈à“π’ÈÕ¬Ÿà„π‚ª√·°√¡ ´÷Ëß®–„™â ‚πâμ„π Midi §«∫§ÿ¡°“√‡≈àπ Loop ·≈–„π Loop°Á¡’ Samp ‡ ’¬ß Õ¬Ÿàπ—Ëπ‡Õß ‡√“ “¡“√∂∑’Ë®–‡≈àπ™à«ß„¥¢Õß Loop À√◊Õ‡≈àπ·§à ‚πâμμ—«‡¥’¬« °Á‰¥â ‚¥¬°“√§«∫§ÿ¡®“° Midi Note À√◊Õ Key „∫â ¢ÕßÕ¬à“ßπ’ÈÕ“®®–πÌ“ ‰ªª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√‡≈àπ ¥¢Õß°“√ Mix Beate ‡æ≈ß„πº—∫°Á¬—߉¥â ·μàπ’Ë ‰¡à„™à§«“¡ “¡“√∂¢Õß Logic π–§√—∫ μâÕßÀ“´◊ÈÕ¡“„™âß“π μ—«Õ¬à“ß°Á‡™àπ Native Instrument Intakt ´÷Ëß°Á¡’ Library ¡“„Àâ®Ì“π«πÀπ÷Ëß Õ’°μ—«Àπ÷Ëß°Á §◊Õ Dr.REX „π Reason π—Èπ‡Õß ¢âÕ —߇°μ°Á§◊Õ ‡√“‡≈àπ‚πâμμ—«‡¥’¬«·μà¡’ ‡ ’¬ßÀ√◊Õ°√Ÿäø¡“‡ªìπ™ÿ¥‡≈¬ ∑Ì“„Àâ –¥«°„π°“√‚ª√·°√¡‡¢â“‰ªÀ√◊Õ°“√ ‡√’¬∫‡√’¬ß¡“° ·≈–°Á „™â‡π◊ÈÕ∑’Ë „πŒ“√奥‘ °å „π°“√‡°Á∫ Library ¡“°‡™à𠇥’¬«°—π°—∫ Sampler

ë ‡¡◊ËÕ„™â Audio Instrument °Á®–„™âæ≈—ߢÕß CPU ¡“°æÕ ¡§«√

®–∑Ì“„Àâ Logic ∑Ì“°“√§Ì“π«≥≈à«ßÀπⓉ«â°àÕπ‡À¡◊Õπ°“√ Render ¢Õß Final Cut Pro Õ¬à“ßπ—Èπ‡≈¬ ·μà®–∑Ì“„Àâ·∑√Á§‡À≈à“π—Èπ·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à‰¥â®π°«à“ Un Freeze °àÕπ À≈—ß®“° Freeze ·≈â« CPU °Á®–∑Ì“ß“π‡À¡◊Õπ Audio Instrument ‡ªìπ Track Audio ∏√√¡¥“∑’Ë ‰¡àμâÕß°“√°“√ª√–¡«≈º≈∑’Ë´—∫´âÕπ ®“°π—Èπ§àÕ¬∑Ì“°“√Õ—¥ Audio ¢Õß®√‘ß ‡™àπ °’μ“√åÀ√◊ÕÕ—¥√âÕß°Áμ“¡ «‘∏’π’È°Á®– “¡“√∂∑Ì“„Àâ „™âß“π Audio Instrument ‰¥â „π‡§√◊ËÕß∑’ˇ°à“·≈–‰¡à§àÕ¬·√߉¥â Õ¬à“߇™àπ eMac À√◊Õ Mac Mini G4 ‡ªìπμâπ  à«π CPU √–¥—∫Õ¬à“ß G5/Intel core Duo ¢÷Èπ‰ª °Á„™âß“π‰¥âÕ¬à“ß ∫“¬‰¡à¡’ªí≠À“·≈â« °Á®–¡’·§à‡æ‘Ë¡·√¡ ´—° 1 GB. ¢÷Èπ‰ª°Á ∫“¬·≈â«

ë ‡¡◊ËÕ∑Ì“°“√ Freez Track °Á®–≈¥¿“√–¢Õß CPU ≈ß

àß∑⓬

§√“«π’ȇ√“°Á‰¥â√Ÿâ®—°°—∫ Audio Instrument °—π¡“°¢÷Èπ∑—ÈߢÕß Logic ‡Õß·≈–¢Õß §à“¬ 3rd Party ·≈â«π–§√—∫ ¬—ß¡’Õ’°À≈“¬§à“¬∑’Ë π—∫ πÿπ Mac ·≈– Logic ∂â“ ¡’ ‚Õ°“ º¡°ÁπÌ“¡“≈Õß„À⥟π–§√—∫ ¬—߉߰ÁΩ“°‡√◊ËÕß Software ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï°—π‰«âÕ’° §√—Èß·≈â«°—ππ–§√—∫ ‡√‘Ë¡®“°μ—«‡√“°àÕπ ‡√‘Ë¡®“°‚ª√·°√¡‡≈Á°Ê °àÕπ°Á ‰¥â§√—∫ ·≈â«æ∫°—∫„À¡à©∫—∫Àπâ“  «— ¥’§√—∫ ë Loop Player ¢Õß Reason

***¢âÕ§«√√–«—ß ‡π◊ËÕß®“°°“√„™âß“π Audio Instrument à«π„À≠à ‚¥¬‡©æ“– Synth ®–μâÕß„™âæ≈—ß°“√ª√–¡«≈º≈¢Õß CPU ‡ªìπÀ≈—° ¥—ßπ—Èπ‡§√◊ËÕß√ÿàπ ‡°à“Ê Õ¬à“ß G3 À√◊Õ G4 °Áμ“¡Õ“®®–„™âß“π‰¡à§àÕ¬ –¥«°π—° Õ¬à“ß Korg Legacy Collection π—Èπ ∫“ßμ—«„ à‡¢â“‰ª Track ‡¥’¬«„π Logic °—∫ Mac G4 800 MHz °Á CPU ∂÷ß°—∫ Peak ‡≈¬∑’‡¥’¬« ¥—ßπ—Èπ°“√„™âß“π°—∫ Logic ®÷ßμâÕß√–«—ß‚¥¬°“√‚ª√·°√¡ Audio Instruments „π·∑√Á§μà“ßÊ ∑’Ë ‡ªìπ‡§√◊ËÕߥπμ√’≈߉ª°àÕπ ·≈â«∑Ì“°“√ Freeze ‰«â (Freeze ‡ªìπøíß°å™—Ëπ Àπ÷ËߢÕß Logic 7)

ë °Õß∑—æ Audio Instrument ®“° Native Instrument Komplete 4

75


Trouble Shooting BY : DARKDANTE idarkdante@gmail.com

How to File Sharing File sharing ‡ªìπ«‘∏’°“√§—¥≈Õ°‡Õ° “√ √–À«à“ß Mac ∫π Network ∑’˪√–À¬—¥·≈– –¥«°√«¥‡√Á«∑’Ë ÿ¥ ¬‘Ëß„π°“√ ∑Ì“ß“π®√‘ßÊ ·≈⫧ÿ≥Õ“®®–‰¡à ‰¥â∑Ì“ß“π‡æ’¬ß·§à§π‡¥’¬«®∫ß“π ·μà§ÿ≥Õ“®®–μâÕß àß Text file ‰ªª√–°Õ∫„À⇪ìπ μâπ©∫—∫ °—∫·ºπ°ÕÕ°·∫∫ À√◊Õ·ºπ°Ê Õ◊ËπÊ ©–π—Èπ File Sharing ®÷ß¡’ª√–‚¬™πå¡“°„π°“√§—¥≈Õ°¢âÕ¡Ÿ≈ à߉ª¬—ß ‡§√◊ËÕߪ≈“¬∑“ßμà“ßÊ ∑’ËÕ¬Ÿà „π Office ≈Õߧ‘¥¥Ÿ«à“‡√“¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®– à߉ª„À⇧√◊ËÕ߇æ◊ËÕπ∑’Ë∑Ì“ß“π‡æ’¬ß·§à 40-50 Mb ·∑π∑’˧ÿ≥®–μâÕ߇ ’¬§à“·ºàπ‡ª≈à“„π°“√ Copy ¢âÕ¡Ÿ≈ àß„Àâ‡æ◊ËÕπ ≈Õ߇ª≈’ˬπ«‘∏’¡“„™â File Sharing „π°“√ àߢâÕ¡Ÿ≈„Àâ ‡æ◊ËÕπ∑’Ë¡’‡§√◊ËÕßÕ¬Ÿà „π Network À√◊Õ Workgroup ‡¥’¬«°—π ®– “¡“√∂ª√–À¬—¥§à“«— ¥ÿ ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ«°π’È ‰ª‰¥â‡∑à“‰À√à

กอนอื่นตองทําความเขาใจกอนวา การที่จะสามารถ ทํา File Sharing กันไดนั้นคุณจะตองมีเครื่องที่อยูใน Network หรือ Workgroup เดียวกันกอน ไมวาจะเปน Network ที่มีสายหรือไรสาย ควรตรวจสอบอุปกรณและคา configuration ใหเรียบรอยกอนวาเครื่องตนทาง และเครื่องปลายทางนั้นอยูใน Network หรือ Workgroup เดียวกันหรือไม

76


Trouble Shooting

‡≈¢ IP Address §◊ÕÕ–‰√?

หมายเลข IP Address เปนเลขฐานสอง (Binary) ขนาด 32 บิต ซึ่ ง ใช ร ะบุ ส ว นประกอบที่ ใ ช ใ นการเชื่ อ มต อ กั บ เครื อ ข า ย (Network Interface) ของอุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยชนิ ด ต า งๆ โดยสํ า หรั บ เครื อ ข า ย อิ น เตอร เ น็ ต นั้ น จะไม มี ก ารระบุ ห มายเลข IP Address นี้ ซํ้ า กั น เลย โดยมากคนส ว นใหญ มั ก เข า ใจว า หมายเลข IP Address นี้ ใ ช ระบุเครื่องคอมพิวเตอร แตจริงๆ แลวหมายเลข IP Address จะใชระบุ ส ว นประกอบที่ ใ ช ใ นการเชื่ อ มต อ กั บ เครื อ ข า ย (Network Interface) ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ เ ครื อ ข า ย เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เครื่ อ งหนึ่ ง อาจมี Network Interface หลายชุ ด ก็ ไ ด เช น เครื่ อ ง คอมพิ ว เตอร ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น Gateway อาจมี LAN Card อยู 2 หรือ 3 การดซึ่งแตละการดยอมจะมีเลข IP Address ที่ไมซํ้ากัน หรือใน อุ ป กรณ เ ครื อ ข า ยที่ ใ ช ร ะบุ เ ส น ทางในการส ง ข อ มู ล โดยเฉพาะอย า ง Router ก็ ต อ งสามารถระบุ ห มายเลข IP Address ได ห ลายชุ ด เช น กันเนื่องจากเปนอุปกรณที่มี Network Interface ไดหลายชุดเพื่อจะได สามารถติ ด ต อ กั บ เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ไ ด เ ป น จํ า นวนมากๆ และ หลากหลายชนิด หมายเลข IP ซึ่ ง เป น เลขฐานสองและมี ข นาด 32 บิ ต มั ก จะถู ก เขี ย นในรู ป ของเลขฐานสิ บ (Decimal) สี่ ก ลุ ม โดยใช จุ ด คั่ น แต ล ะช ว งมี ค า ได ตั้ ง แต 0 ถึ ง 255 เช น 202.44.145.20 หรื อ 192.150.251.21 เปนตน แตเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรนําเลขเหลานี้ไป ประมวลผลมั น จะมองเป น เลขฐานสอง 32 bit ต อ เนื่ อ งกั น สํ า หรั บ หมายเลข IP Address นี้ ถู ก แบ ง ออกเป น สองส ว นคื อ ส ว น ระบุเครือขาย (Network Part) กับ สวนที่ระบุอุปกรณ (Host Part) แตละ สวนจะใชความยาวกี่บิต นั้นขึ้นอยูกับ Class ของหมายเลข IP Address ชุดนั้นๆ สําหรับ Class ของหมายเลข IP Address นั้นสามารถจะแบงออก ไดเปน 3 Class ดวยกันคือ

จากข อ มู ล ข า งต น ทํ า ให เ ราสามารถแบ ง ช ว งเลข IP ตาม Class โดยดูจากตัวเลขชุดแรก (จากทางดานซาย) จากทั้งสี่ชุด (111.222.333.444) ไดดังนี้ Class A เลข IP ที่ชวงแรกมีคาตํ่ากวา 128 Class B เลข IP ตั้งแต 128 ถึง 191 Class C เลข IP ตั้งแต 192 ถึง 223 Reserved เลข IP ตั้งแต 224 ขึ้นไป 0

Class A 26

104

8 network bits

0

19

24 host bits

1 0

Class B 128

66

12

16 network bits

1

16 host bits

1 1 0

Class C

192

178

16

24 network bits

1

8 host bits

IP Address Structure

°“√μ√«® Õ∫·≈–μ—Èß§à“ IP  Ì“À√—∫ Network

กรณีที่เปน Ethernet (Network แบบมีสาย) ใหเขาไปตรวจ สอบไดที่ System Preferences > Network > Built-in Ethernet

Class A คื อ เลข IP Address ที่ มี บิ ต แรกเป น “0” ดั ง นั้ น บิ ต แรกจะถู ก ใช ใ นการระบุ Class ส ว นอี ก 7 บิ ต ที่ เหลือจะถูกกําหนดใหใชในการระบุเครือขาย และอีก 24 บิตจะใชในการ ระบุอุปกรณ ดังนั้นเครือขาย Class A จะมีอยูแค 128 Network เทานั้น แตจํานวนเครื่องในแต ละ Network นั้นมีเปนหลักลานทีเดียว Class B คือเลข IP Address ที่มีสองบิตแรกเปน “1 0” ดังนั้น 2 บิ ต แรกจะถู ก ใช ใ นการระบุ Class ถั ด มาอี ก 14 บิ ต ใช ใ นการระบุ เครือขาย และอีก 16 บิตที่เหลือจะใชในการระบุอุปกรณ Class C คื อ เลข IP Address ที่ มี ส ามบิ ต แรกเป น “1 1 0” ดั ง นั้ น 3 บิ ต แรกจะใช ใ นการระบุ Class ถั ด มาอี ก 21 บิ ต ใช ในการระบุเครือขายและอีก 8 บิตใชในการระบุเครื่อง Reserved ถาเลข IP Address สามบิตแรกเปน “1 1 1“ จะถือวาเลข IP Address นัน้ เปน เลข IP พิเศษที่ไมไดอนุญาตใหนํามาใชงาน บางครั้งเราเรียก IP นี้วา Class D

77


Trouble Shooting

กรณีที่เปน Wireless (Network แบบไรสาย) ใหเขาไปตรวจ สอบไดที่ System Preferences > Network > Airport

2. จากนั้นเขาไปในสวนของ Sharing Icon

จากนั้นเขาไปดูในสวนของ Configuration ดูคาในสวนของ TCP/IP วา IP address ของเครื่องตนทางและปลายทางนั้น มี IP อยู ใน Class เดียวกันหรือไม ถาอยูใน Class เดียวกัน ถือวาไมมีปญหา สามารถทํา File Sharing กันได ตอจากนั้นใหเขาไปดูในสวนของ AppleTalk ใหทาํ การเช็คในสวนของ Make AppleTalk Active เพื่อ ใหเครื่องตนทางและปลายทางสื่อสารกันรูเรื่อง ในสวนของ Configure ใหเลือก Automatically เอาไว

3. จากนั้นใหดูในสวนของ Service Tab จากนั้นเขาไปทําการเปด Service ในสวนของ Personal File Sharing

Personal File Sharing

กอนที่เราจะทําการ File Sharing จะตองไปทําการเปด Service เพื่อใหเครื่องรูวาเราจะเพิ่มความสามารถในสวนนี้กับตัวเครื่องกอน วิธีการคือ

1. เขาไปที่ System Preferences โดยการเขาไป ที่ Apple Menu > System Preferences หรื อ เลื อ ก จาก Dock ก็ได

78

เมื่อเราทําการเปด Service ในสวนของ Personal File Sharing แลวก็ จะสามารถ Share ไฟลงานตางๆ ใหกับเครื่องอื่นๆ ที่อยูในเครือขายไดผาน ทาง Public folder > Drop Box วิธีการเรียกดูเครื่องที่อยูในเครือขาย สามารถทําไดโดยการเขาไปดูที่ Network โดยการเลือกไปที่ Menu Go > Network หรือใชคําสั่ง Shift+Command+K


Trouble Shooting

เนื่องจากความที่ระบบปฏิบัติการ Mac OS X เปนระบบ Unix Base จึงทําใหมีความปลอดภัยสูงในการเขาถึงขอมูลในสวนตางๆ ฉะนั้น การ Connect to Server หรือการเขาถึงไฟลลในแตละครั้ง จะตองทํา การใส Username และ Password ทุกๆ ครัง้ หรือถาคุณไมรู Username และ Password คุณก็สามารถเลือกการ Connect เปนแบบ Guest ก็ได

และเมื่อคุณตองการปด Service ไมอยากใหใครเชื่อมตอเขามา ในเครื่องของคุณไดก็เพียงแคไป ปด Personal File Sharing โดยการเอา Check box ออกเทานั้นเอง

¢âÕ·μ°μà“ß√–À«à“ß Guest ·≈– Registered User

Guest จะมี ค วามสามารถเข า ถึ ง ได เ พี ย งแค Drop Box ไม สามารถมองเห็น Folder อื่นๆ ได

สําหรับเนื้อที่ของฉบับนี้ของผมคงหมดคงลงเพียงเทานี้ แตเรื่อง การ Sharing ยังไมจบงายๆ เพียงเทานี้แนๆ เพราะยังมีเรื่องการ Share กับ PC Window และการ Connect Server ที่ผมจะนำมาเสนอในฉบับ ตอไปนะครับ

Registered User ความสามารถของการ Log-in แบบนี้จะมี ประสิทธิภาพสูงมากกวาแบบแรกเนื่องจากเราจะมองเปนทุกๆ Partition ทั้งหมดและยังสามารถเลือก Mount Partition ที่ตองการมาใชงานได แต การ Log-in แบบนี้จะตองใช Username และ Password

79


§Õ≈—¡πå : „™â·¡§ßà“¬π‘¥‡¥’¬« / ‚¥¬°Õß∫√√≥“∏‘°“√ ·¡§¡◊Õ„À¡àßà“¬π‘¥‡¥’¬«„π©∫—∫π’ȇ√“¬—ßÕ¬Ÿà∑’˧’¬å≈—¥μà“ßÊ °—πÕ¬Ÿà§√—∫ ´÷Ëß®–™à«¬„π°“√∑Ì“ß“π¢Õ߇√“‰¥â‡√Á«¢÷Èπ ·≈–®–¡’§’¬å≈—¥Õ–‰√ ∫â“߉ªμ‘¥μ“¡°—π‡≈¬§√—∫ „™â·¡§ßà“¬Ê ¥â«¬æ◊Èπ∞“π®“°«‘π‚¥«å

1.Command + §≈‘Í° ·≈– ctrt + §≈‘Í° °“√‡≈◊Õ°‰ø≈å∫“߉ø≈åπ—È𠇪ìπ ‘Ë߮̓‡ªìπ„π°“√∑Ì“ß“π‡À¡◊Õπ°—π ‚¥¬ ‡¡◊ËÕ‡√“®–¬â“¬‰ø≈剪‡°Á∫‰«â„πÕ’°‚ø≈凥Õ√åÀπ÷Ëß ´÷Ë߇√“Õ“®®–μâÕß°“√·§à ∫“߉ø≈å ‚¥¬‡√“ “¡“√∂§≈‘Í°‡≈◊Õ°‡ªìπ∫“߉ø≈å¬â“¬¡“æ√âÕ¡°—π‰¥â ‚¥¬

2.Command + I ·≈– §≈‘Í°¢«“ + Properties °“√¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥μà“ßÊ ¢Õ߉ø≈åπ—Èπ°àÕπ∑’ˇ√“®–®—¥‡°Á∫‰«â„π‰¥√åø ‡√“ ®–‰¥â√Ÿâ°àÕπ«à“‰ø≈åπ—Èπ¡’¢π“¥‡∑à“‰√ ·≈–æÕ°—∫‡π◊ÈÕ∑’ˇÀ≈◊ÕÕ¬Ÿà¢Õß ‰¥√åøπ—ÈπÊ ∑’ˇ√“®–‡°Á∫À√◊Õ‰¡à ‚¥¬°¥

Mac : „Àâ‡√“°¥ Command §â“߉«â‡‡≈⫧≈‘Í° ®“°π—Èπ

‰ø≈å∑’Ë ‡√“‡≈◊Õ°°Á®–¡’·∂∫ ’øÑ“ª√“°Ø¢÷Èπ¡“ ‡æ’¬ß‡‡§àπ’ȧÿ≥°Á “¡“√∂‡≈◊Õ°·§à ∫“߉ø≈剥⠂¥¬‰¡àμâÕ߇≈◊Õ°∑—ÈßÀ¡¥·≈â«¡“≈∫À√◊Õ‡≈◊Õ°‰ª∑’≈–‰ø≈å

Mac : ∫π‡§√◊ËÕß Mac π—Èπ„Àâ‡√“°¥‡√“§≈‘Í°∑’ˉø≈åπ—ÈπÀπ÷Ëߧ√—Èß„Àâ

PC : °Á¡’√Ÿª·∫∫∑’ˇÀ¡◊Õπ°—∫ Mac ‡À¡◊Õπ°—π‚¥¬‡ª≈’Ë¬π®“°°“√

PC : ‡√“®–μâÕߧ≈‘Í°‡¡“ 墫“ ·≈⫇≈◊Õ°‰ª∑’Ë Properties ®“°π—Èπ

°¥ Command ‡ªìπ°“√°¥ ctrt + §≈‘Í°®“°π—Èπ‰ø≈å∑’ˇ√“‡≈◊Õ°°Á®– ª√“°Ø·∂∫ ’øÑ“¢÷Èπ¡“´÷Ëß∂Ⓡ√“μâÕß°“√ ‰ø≈å‰Àπ°Á°¥ ctrt ·≈â«°Á§≈‘Í° ∑’Ë ‰ø≈å∑’ˇ√“μâÕß°“√ ‡æ’¬ß·§àπ’ȇ√“°Á “¡“√∂‚Õπ∂à“¬‰ø≈å∑’ˇ√“μâÕß°“√ ∫“߉ø≈剥âμ“¡μâÕß°“√

80

¢÷Èπ‡ªìπ·∂∫ ’πÈ”‡ß‘π ®“°π—Èπ§≈‘Í° Command + I °Á®–ª√“°ØÀπâ“μà“ß √“¬≈–‡Õ’¬¥μà“ßÊ ¢÷Èπ¡“„Àâ‡√“‡≈◊Õ°¥Ÿ

°Á®–¡’°“√· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈¢Õ߉ø≈åπ—ÈπÊ ¢÷Èπ¡“


„™â·¡§ßà“¬Ê ¥â«¬æ◊Èπ∞“π®“°«‘π‚¥«å

3.Shift + Command + C ·≈– §≈‘Í°¢«“ „π‚ª√·°√¡æ‘¡æå¢âÕ§«“¡μà“ßÊ ‰¡à«à“®–‡ªìπ∫π‡§√◊ËÕß Mac À√◊Õ PC ‡¡◊ËÕ‡√“æ‘¡æå‡Õ° “√μà“ßÊ ·≈⫇√“Õ“®®–μâÕߪ√—∫·°â ’¢Õßμ—«Õ—°…√‡æ‘◊ËÕ ‡ªìπ°“√‡πâπÀ—«¢âÕ À√◊Õ„À⇢⓰—∫∫∑§«“¡¢Õ߇√“‚¥¬¡’§’¬å≈—¥¥—ßπ’È

4.Command + W ·≈– ctrt + W °“√∑Ì“ß“π∫π‚ª√·°√¡μà“ßÊ ‚¥¬‡©æ“–‚ª√·°√¡Õ‘π‡μÕ√å‡πÁμ∑’ˇ√“ μâÕ߇ªî¥Àπâ“μà“ߢ÷Èπ¡“À≈“¬Ê Àπâ“ ‚¥¬∂Ⓡ√“®–ªî¥Àπâ“μà“ß∑’ˇ√“‰¡à μâÕß°“√‡√“ “¡“√∂„™â§’¬åπ—Èππ’È „π°“√ªî¥Àπâ“μà“ßπ—ÈπÊ ‚¥¬‰¡àμâÕß „™â‡¡“ å„À⇠’¬‡«≈“

Mac : À≈—ß®“°∑’‡Ë √“æ‘¡æå¢Õâ §«“¡‡ √Á®·≈â« ·≈–‡√“ “¡“√∂°Ì“Àπ¥

Mac : °¥ Command + W Àπâ“μà“ßπ—ÈπÊ ∑’ˇ√“‡ªî¥Õ¬Ÿà‡ªìπ Àπâ“μà“ß≈à“ ÿ¥°Á®–ªî¥‰ª ‚¥¬∂Ⓡªìπ‚ª√·°√¡„π°“√æ‘¡æå‡Õ° “√À√◊Õ ‚ª√·°√¡°√“øî°μà“ßÊ ‡¡◊ËÕ°¥§’¬åπ—Èπ°Á®–¡’§Ì“ —Ëߢ÷Èπ¡“«à“‡√“μâÕß°“√ ‡´øß“ππ—Èπ°àÕπªî¥À√◊Õ‰¡à

‡√“∑Ì “ ‰¥â ‚ ¥¬°“√§≈‘Í ° ¢«“ ∫πÀπâ “ μà “ ß°“√∑Ì “ ß“π¢Õß ‚ª√·°√¡π—Èπ·≈â«°Á®–ª√“°Ø‡§√◊ËÕß¡’μà“ßÊ „π°“√ª√—∫√Ÿª·∫∫¢Õß μ—«Õ—°…√¢÷Èπ¡“‚¥¬ ’‡√“‰ªª√—∫‰¥â∑’Ë —≠≈—°…≥å√Ÿªμ—« A

PC :

√Ÿª·∫∫¢Õß ’¢Õßμ—«Õ—°…√‰¥â ‚¥¬ ‚¥¬°¥ Shift + Command + C ·≈â « °Á ® –¡’ À πâ “ μà “ ß√Ÿ ª ·≈â «  ’ ª √“°Ø¢÷È π ¡“„Àâ ‡ √“‡≈◊ Õ ° ’ μà “ ßÊ μ“¡ μâÕß°“√

PC :

°¥ ctrt + W °Á‡À¡◊Õπ°—∫‡§√◊ËÕß·¡§ ‚¥¬‡¡◊ËÕ‡√“‡ªî¥ Àπâ“μà“ߢÕß‚ª√·°√¡π—ÈπÊ Õ¬Ÿà·≈⫇√“‰¡àμâÕß°“√„™âß“πÕ’°μàÕ‰ª„Àâ ‡√“°¥ ctrt + W Àπâ“μà“ߢÕß‚ª√·°√¡π—Èπ°Á®–∂Ÿ°ªî¥‰ª

81


Earphone Emotion Saga

¡À“°“æ¬å·Ààß‚≈°ÀŸøíß

¢ÕÕâ“·¢πμâÕπ√—∫‡¢â“ Ÿà§Õ≈—¡πå „À¡à°—ππ–§√—∫ §ß®– ·ª≈°„®°—π ‘π–§√—∫∑’ËÕ¬Ÿà¥’Ê °Á¡’§Õ≈—¡πå∑’Ë ‰¡à ‰¥â‡°’ˬ«¢âÕß Õ–‰√°—∫ Mac Hardware ·≈– Software ‚º≈à¢÷Èπ¡“¥◊ÈÕÊ ·μà«à“ ‘Ëß∑’˺¡°Ì“≈—ß®–∫Õ°μàÕ‰ªπ’È ®–™à«¬‡ªî¥‚≈°∑—»πå·≈– ‡ªî¥ÀŸ‡ªî¥μ“„Àâ°—∫‡À≈à“ Mac User ∑’Ë¡’ „®√—°„π‡ ’¬ß‡æ≈ß ·≈–ºŸâ∑’ˇªìπ‡®â“‡¢â“‡®â“¢Õ߇®â“‡§√◊ËÕß MP3 æ°æ“¬Õ¥Œ‘μ √–¥—∫‚≈°Õ¬à“ß iPOD ‰¥â¬‘È¡¬‘π¥’∑’Ë®–‰¥â√—∫øí߇√◊ËÕß√“« „À¡àÊ ·≈–πà“ π„®‡°’ˬ«°—∫‚≈°¢Õ߇ ’¬ß‡æ≈ߧ√—∫

82


º¡§ß®–‰¡à¡“§ÿ¬‡√◊ËÕ߇æ≈ß„À⇠’¬‡«≈“§√—∫ ‡æ√“–π—Ëπ‰¡à„™à«—μ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°¢Õß °“√‡ªî¥§Õ≈—¡πåπ’È¢÷Èπ¡“ ·μà ‘Ëß∑’˺¡°Ì“≈—ß®–§ÿ¬π—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë„°≈âμ—«‡√“¡“°Ê „°≈â¢π“¥∑’Ë ™‘¥‡¢â“‰ª„πÀŸ¢Õ߇√“‡≈¬∑’‡¥’¬«‡™’¬«§√—∫ ´÷ßË π—πË °Á§Õ◊ ç ÀŸøßí é π’‡Ë Õß·À≈–§√—∫ §«“¡®√‘ß·≈⫇√◊ËÕߢÕßÀŸøíßπ—Èπ ¬—ß¡’Õ’°À≈“¬Ê §π‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫μ—«¡—π‰¥âπâÕ¬ ¡“°Ê §√—∫ ∑—ÈßÊ ∑’Ë¡—π‡ªìπ¢Õß∑’ˇ√“∑ÿ°§π√Ÿâ®—°‡ªìπÕ¬à“ߥ’·≈–‡§¬„™âºà“πÀŸ°—π¡“·≈â« „πÕ¥’ μ π—È π §«“¡ Ì “ §— ≠ ¢ÕßÀŸ øí ß Õ“®®–¡’ ‰ ¡à ¡ “°‡∑à “ ‰À√à ¢π“¥μ— « º¡‡Õ߬— ß ´◊È Õ ÀŸ øí ß ∫â“πÀ¡âÕÕ—π≈– 35 ∫“∑ ( 3 Õ—π√âÕ¬ ) ¡“„™â‡≈¬§√—∫ μÕππ—Èπº¡°Á‡¢â“„®«à“ÀŸøíß∑ÿ°Ê μ—«§ÿ≥¿“懠’¬ß‰¡à‰¥âμà“ß°—π¡“°§√—∫ º¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–‡™◊ËÕÕ¬à“߇¥’¬««à“ ÀŸøíß·æßÊ °Á®–„Àâ §ÿ≥¿“æ„π·ß৫“¡∑π∑“π´–¡“°°«à“ ‡æ√“–ÀŸøíß∑’˺¡´◊ÈÕ‰ªπ—Èπ‡¥◊Õπ‡¥’¬«°Áæ—ß ( 5555 ) ·μà‡¡◊ËÕº¡‰¥â‡¢â“¡“ —¡º— Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ßÊ °Á∑Ì“„À⇢Ⓞ®«à“ ÀŸøíß·μà≈–μ—«π—Èπ≈â«π¡’§«“¡ ·μ°μà“ß°—π ·≈–„Àâ§ÿ≥¿“懠’¬ß∑’ˉ¡à‡∑à“°—π ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ·μ°μà“ß°—π‰ªμ“¡·μຟâº≈‘μ ®–ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß≈—°…≥–‡ ’¬ß∑’ˇªìπ‡Õ°≈—°…≥凩擖¢Õß∫√‘…—∑π—ÈπÊ ¬‘ËßμÕππ’ȇ¢â“ Ÿà°√–· ¢Õß iPOD Fever ∑’ˇ√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ‡§√◊ËÕß∑’ˬ◊πÕ¬Ÿà·∂«Àπâ“ ÿ¥ ¢Õß∫√√¥“‡§√◊ËÕ߇≈àπ MP3 ∑—ÈßÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ°“√∑’ˇ√“≈–‡≈¬∂÷ߧÿ≥¿“懠’¬ß∑’Ë iPOD „À≥⠂¥¬°“√∑Ÿà´’È„™âÀŸøí߇¥‘¡Ê ∑’Ë·∂¡¡“°—∫‡§√◊ËÕß°Á‡À¡◊Õπ®–‡ªìπ°“√¥Ÿ∂Ÿ°§«“¡ “¡“√∂¢Õß¡—π ‡°‘π‰ªÀπàÕ¬ ·μà°Á‰¡à·ª≈«à“ÀŸøí߇¥‘¡Ê ∑’Ë·∂¡¡“®–‰¡à¥’π–§√—∫ §◊Õ¡—π°Á¥’§√—∫ ¥’ Ì“À√—∫ °“√∑’ˇ√“®–‰¡à· «ßÀ“ ‘Ëß„À¡àÊ „Àâ°—∫™’«‘μ ·≈–¥’æÕ∑’Ë®–ª√–À¬—¥‡ß‘π„π°√–‡ªÜ“ ·μà∂â“ «—π„¥«—πÀπ÷Ëߧÿ≥‡°‘¥√Ÿâ ÷°«à“ÀŸøíß∑’ˇ√“¡’Õ¬Ÿà¡—π¬—ߥ’ ‰¡àæÕ À√◊Õ¢“¥∫“ß ‘Ëß∫“ßÕ¬à“ß∑’ˇ√“ μâÕß°“√‰ª §ÿ≥¬àÕ¡μâÕß°“√∑’Ë®–À“§ŸàÀŸ§Ÿà„À¡à∑’Ë®–„Àâ§ÿ≥¿“æ∑’Ë¥’·≈–„Àâ ‘Ëß∑’˧ÿ≥μâÕß°“√‰¥â ¡“°°«à“∑’ËÀŸøíßμ—«‡°à“„Àâ§ÿ≥‰¥â

83


·μàªí≠À“Õ¬Ÿàμ√ß∑’Ë¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕßÀŸøíßπ—Èπ πâÕ¬ ¡“°Ê ‡√’¬°«à“·∑∫®–À“¥Ÿμ“¡·ºßÀπ—ß ◊Õ‰¡à‰¥â‡≈¬ ‰¡à«à“ ®–¡Õ߉ª∑“ߴ⓬À√◊Õ¢«“°ÁÕÿ¥¡‰ª¥â«¬Àπ—ß ◊Õ‡°’ˬ«°—∫ ‡§√◊ËÕ߇ ’¬ß∫â“π°—π∑—Èßπ—Èπ ®ÿ¥π’ȇÕß®÷ß∑Ì“„À⇰‘¥§Õ≈—¡πåπ’È¢÷Èπ ¡“ ‡æ√“–º¡Õ¬“°®–‡ªìπºŸâ∫Õ°°≈à“«·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈√“¬ ≈–‡Õ’¬¥∑’Ë∂Ÿ°μâÕ߇°’ˬ«°—∫ÀŸøíß ·≈–º¡Õ¬“°®–„Àâ§π‰∑¬ ¢Õ߇√“‡°‘¥ Commnuity ¢Õߧπ‡≈àπÀŸøí߇À¡◊Õπ¥—ß∑’ˇ°‘¥ °—∫„πª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ∑—Ë«‚≈° ¥—ßπ—Èπº¡®÷ß欓¬“¡∑’Ë®–ªŸæ◊Èπ „Àâ ¡ “°∑’Ë  ÿ ¥ ‡∑à “ ∑’Ë ® –¡“°‰¥â ‡æ◊Ë Õ ∑ÿ ° §π®–πÌ “ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‰ª μàÕ¬Õ¥·≈– √â“ß ‘π§â“ OTOP ‡Õâ¬.. ‰¡à„™à ‡æ◊ËÕ„ÀâπÌ“‡Õ“‰ª ‡°Á∫‰«â „™â‡≈◊Õ°´◊ÈÕÀŸøíß∑’ˇÀ¡“–°—∫μ—«§ÿ≥‡Õß ·≈–¬—߇Փ §«“¡√Ÿâ‰ª‰«â ‚™«å “«‰¥â¥â«¬ ¬‘Ëߧπ∑’ˇæ◊ËÕππâÕ¬Ê ‰¡à‡¥àπ„π «ß —ߧ¡ °“√∑’˧ÿ≥‰¥â√Ÿâ≈÷°‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷ËßÕ¬à“߇™àπ ‡√◊ËÕßÀŸ øíß Õ“®®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥°≈“¬‡ªìπ Super Star ∑à“¡°≈“ß«ß ¢Õ߇æ◊ËÕπÊ °Á‰¥â„§√®–‰ª√Ÿâ ( 555 ) ¡“‡√‘Ë¡‡¢â“ Ÿà‡√◊ËÕß√“« ¢Õß‚≈°ÀŸøíß°—π‡≈¬¥’°«à“ °“√‡≈◊Õ°ÀŸøíß Ì“§—≠·§à ‰Àπ?

°àÕπÕ◊Ëπº¡μâÕß∫Õ°°àÕπ‡≈¬«à“ §π∑’Ë√Ÿâ‡√◊ËÕ߇§√◊ËÕß ‡ ’¬ß‡ªìπÕ¬à“ߥ’ À√◊Õ§π∑’ˇªìπ Sound Engineer ‰¡à ‰¥â ·ª≈«à“‡¢“®–μâÕß√Ÿâ‡√◊ËÕßÀŸøíßπ–§√—∫ °“√∑’Ë¡’§π¡“Õâ“ß«à“ μ—«‡¢“‡ªìπ Sound Engineer À√◊Õ μ—«‡¢“‡≈àπ‡§√◊ËÕ߇ ’¬ß ¡“π“π ·≈â«®–¡“·π–πÌ“„Àâ‡√“´◊ÈÕÀŸøíßμ“¡ ‘Ëß∑’ˇ¢“查‡π’ˬ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëμ≈°§√—∫ ¬‘Ëßæ«°∑’Ë™Õ∫∫Õ°«à“‡§¬øíß™ÿ¥‡§√◊ËÕß ‡ ’¬ß√“§“‡ªìπ· πÊ ¡“°àÕπ¬‘Ëßμ—«¥’‡≈¬§√—∫ ¥—ßπ—Èπ®Ì“‰«âπ– §√—∫«à“ ÀŸøíß®–μâÕßøíß¥â«¬μ—«‡Õß°àÕπ‡ ¡Õ·≈â«®÷ß´◊ÈÕ ‰¡à„™à øíߧπÕ◊Ëπ查¡“·≈⫧àÕ¬´◊ÈÕ ‡Àμÿº≈°Á§◊Õ §π‡√“¡’§«“¡™Õ∫ „π‡√◊ËÕ߇ ’¬ß‰¡à‡∑à“°—π À√◊Õ  ÿπ∑√’¬–∑“ߥπμ√’ ‰¡à‡∑à“°—π π—Ëπ‡Õߧ√—∫ °“√∑’Ë¡’§π¡“∫Õ°§ÿ≥«à“μ—«π—Èπ‡ ’¬ß¥’ μ√ßπ’È ‡ ’¬ß‡¥Á¥ °Á‰¡à‰¥â·ª≈«à“‡¢“º‘¥π–§√—∫ ‡æ’¬ß·μà‡¢“™Õ∫„π ‡ ’¬ß¢ÕßÀŸøíßμ—«π—Èπ·§àπ—Èπ‡Õß ¥—ßπ—Èπ‡«≈“„§√∫Õ°Õ–‰√¡“ ‡√“°ÁøíßÀŸ‰«âÀŸ§√—∫·≈â«°Á§àÕ¬‰ª≈Õß¥â«¬μ—«‡Õß∑’À≈—ß ∂â“¡—π μ√ß„®‡√“°Á§àÕ¬´◊ÈÕ§√—∫ ∑’π’Ȫí≠À“¢Õß¡◊Õ„À¡àÕ¬Ÿàμ√ß∑’Ë ‰¡à√Ÿâ«à“®–´◊ÈÕÀŸøíßμ—« ‰Àπ¥’ ·∂¡¬—߉¡à√Ÿâ«à“μ—«‡Õß™Õ∫‡ ’¬ß·∫∫‰Àπ ·≈–μâÕß°“√ Õ–‰√ ´÷Ë߇√◊ËÕßæ«°π’È ‚¥¬ª°μ‘º¡¡—°®–∫Õ°‡ ¡Õ«à“„À⥟·π« ‡æ≈ß∑’Ëμ—«‡√“‡Õßøí߇ªìπÀ≈—°§√—∫ Õ¬à“߇™àπ ‡√“™Õ∫øí߇æ≈ß √äÕ§ ‡√“°ÁμâÕ߇πâπÀŸøíß∑’Ë„À⇠’¬ß‡∫  À√◊Õ∂Ⓡ√“øíß·®ä  ‡√“ °ÁμâÕ߇πâπÀŸøíß∑’Ë„À⇠’¬ß «à“ßÊ „ Ê ·≈–¡’‡∫ ‡≈Á°πâÕ¬ ´÷Ëß  à«π¡“°‡æ≈ß·®ä ®–™Õ∫‡∫ πÿà¡Ê §√—∫ æÕ‡√“§“¥‡¥“ ·π«‡ ’¬ß∑’ˇ√“μâÕß°“√®“°·π«‡æ≈߇√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡√“°Á§àÕ¬

84

¬âÕπ¡“¥Ÿß∫ª√–¡“≥„π°√–‡ªÜ“«à“ §«√®–´◊ÈÕÀŸøíß„π√–¥—∫√“§“·§à ‰Àπ∂÷ß®–‰¡à –‡∑◊Õπ°“√¥Ì“√ß™’«‘μ¢Õ߇√“ ª√–‡¿∑∑’ËμâÕ߉ª°Ÿâ¡“ ´◊ÈÕπ’ˉ¡à‡Õ“π–§√—∫ Õ¬à“„Àâ¥πμ√’¡“ √â“ßÀπ’È°—∫μ—«‡√“‡≈¬ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ„®μ—«‡Õß«à“Õ¬“°‰¥â‡ ’¬ß·∫∫‰Àπ ·≈– Ì“√«®¥Ÿ‡ß‘π„π °√–‡ªÜ“·≈â««à“æ√âÕ¡¢π“¥‰Àπ ‡√“°Á§«√®–‡√‘Ë¡μâπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßÀŸ øíß·μà≈–μ—«§√—∫ ‡æ√“–°“√∑’ˇ√“®–‰ªπ—Ëß test π—Ëß≈ÕßÀŸøíß∑ÿ°¬’ËÀâÕ ∑ÿ°√ÿàπ¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë≈Ì“∫“°·≈–‡ ’¬‡«≈“¡“°§√—∫ °“√π—ËßÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ®“° review „π∑’Ëμà“ßÊ ( ‡™àπ review ÀŸøíß„π MacStyle ∑’Ë®– ‡√‘Ë¡μâπ„π‡≈à¡Àπâ“ :D ) ®–‡ªìπ‡√◊ËÕßßà“¬°«à“°—π‡¬Õ–§√—∫ ‡æ√“– ÀŸøíß·μà≈–μ—«¡’∫ÿ§≈‘°≈—°…≥–‡©æ“– à«πμ—« À√◊Õ∑’ˇ√’¬°°—π«à“ ç Signatureé π—Ëπ·À≈–§√—∫ ·μà≈–¬’ËÀâÕ ·μà≈–√ÿàπ ≈â«π¡’ Signature ‡ªìπ¢Õßμ—«‡Õß·∑∫∑—Èßπ—Èπ ·≈–°Á‡ªìπ à«π∑’Ë √â“ߧ«“¡·μ°μà“ß„π ÀŸøíß·μà≈–μ—«§√—∫ Õ¬à“߇™àπ ÀŸøíߢÕß∑“ß Sennheiser ´÷Ëß®–‡πâ𠉪„π‡√◊ËÕߢÕß‚∑π‡ ’¬ßμàÌ“ ¥—ßπ—ÈπÀŸøíß∑“ß§à“¬π’ȧàÕπ¢â“߇πâπ‡ ’¬ß ‡∫ ∑’ˇªìπ‡∫ ·∫∫≈÷° À√◊Õ Deep Bass π—Ëπ‡Õߧ√—∫ ·μàæ≈—ߢÕß ‡∫ ∑’Ë àß®—ßÀ«–°√–·∑°°√–∑—Èπ„ à‡√“ ∑’ˇ√’¬°°—π«à“ Impact ¢Õß ‡∫ π—Èπ ¬—ß ŸâÀŸøíߢÕß∑“ß§à“¬ Grado ‰¡à ‰¥â§√—∫ ‡æ√“–∑“ß Grado ®–‡πâ 𠉪„π‡√◊Ë Õ ß¢Õ߇∫ ∑’Ë ¡’ Impact ·μà °Á ® –‰¡à ¡’ çDeep Bassé ‡À¡◊Õπ∑“ß Sennheiser §√—∫ „π¢≥–∑’ËÀŸøíߢÕß ∑“ß§à“¬ AKG „π Series μ√–°Ÿ≈ K Õ¬à“ß K501 ®π‰ª∂÷ß√ÿàπ Top Series Õ¬à“ß AKG K701 ∑’Ë√“§“‡ªìπÀ¡◊Ëππ—Èπ °Á®–‡πâπ„π ‡√◊ËÕߢÕß Soundstage °«â“ßÊ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õ߇ ’¬ß°≈“ß∑’Ë ™—¥‡®π ‡ ’¬ß√âÕßÀ√◊Õ Vocal ∑’ˇ¥àπ™—¥ ·≈–°Á®–‰¡à„Àâ‡∫ ∑’ˇÀ¡◊Õπ °—∫∑“ß Grado ·≈– Sennheiser ‡æ√“–‡∫ ¢Õß AKG ®–‡ªìπ ‡∫ ·∫∫πÿà¡Ê À√◊Õ∑’ËΩ√—Ë߇√’¬°«à“ ç Polite Bassé π—Ëπ‡Õߧ√—∫ μ√ß


√“¬≈–‡Õ’¬¥‡À≈à“π’È·À≈–§√—∫∑’ˇ√“®–‰«â „™âπÌ“¡“‡®“–¢âÕ¡Ÿ≈·μà≈–Õ¬à“ß ·≈⫧àÕ¬‡¥‘π∑“߉ªÀ“≈Õßøíß«à“∂Ÿ°„®‡√“À√◊Õ‡ª≈à“ πÕ°®“°π’È·≈â« ‡√“μâÕߥŸ°“√„™âß“π‡√“¥â«¬π–§√—∫ ‡™àπ „™âøíß ‡«≈“‰ª‰Àπ¡“‰Àπ À√◊Õ „™âøí߇«≈“Õ¬Ÿà∫â“π‡æ√“–ª°μ‘∂â“øíßÕ¬Ÿà∫â“𠇩¬Ê ÀŸøíß·∫∫ Full Size À√◊Õ∑’˧√Õ∫∑—ÈßÀŸ¥Ÿ®–‡ªìπ§Ì“μÕ∫∑’ˇÀ¡“– ¡ °«à“§√—∫ „π¢≥–∑’Ë∂Ⓡ√“®Ì“‡ªìπμâÕ߉ª‰Àπ¡“‰Àπμ≈Õ¥ À√◊Õ¬‘ËßμâÕß π—Ëß√∂‡¡≈庮≠‡ ’¬ßÕ÷°∑÷°√Õ∫¥â“π ß“ππ’ȧßμâÕß„™âÀŸøíß·∫∫ In-Ear °—π≈à–§√—∫ ∂â“„™âÀŸøíß·∫∫∑—Ë«‰ªÕ¬à“ß Earbud √—∫√Õ߇ªî¥°—π®π ÿ¥ Volume π–§√—∫∂÷ß®–‰¥â¬‘π ¬—ß¡’ÀŸøíß„π·∫∫∑’Ë „™â Ohm  ŸßÊ ¥â«¬π–§√—∫ ‡√’¬°«à“ Ÿß®π ‡§√◊ËÕ߇≈àπ MP3 Player ∫“ßμ—«¢—∫‰¡àÕÕ°‡Õ“´–‡≈¬°Á ‰¥âπ–§√—∫‡™àπ Sennheiser HD650, AKG K701, MB Quart QP-400 ( ¢â“ß≈– 300 Ohm ) ¥—ßπ—Èπ°àÕπ®–´◊ÈÕ„À⥟ Impedance ª√–°Õ∫¥â«¬‡ ¡Õπ–§√—∫ ‰¡àß—ÈπμâÕß¡“π—Ëß´◊ÈÕ Headphone Amp „Àâ«ÿà𫓬¿“¬À≈—߇ª≈à“Ê ÀŸøíß¡’·∫∫‰Àπ∫â“ß??

ÀŸøíßπ—Èπ¡’À≈“°À≈“¬·∫∫À≈“¬™π‘¥¡“°Ê ‡æ√“–ºŸâº≈‘μμÕππ’È °Ì“≈—ß∑ÿࡇ∑§âπ§«â“°—πÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë °ÁÕ¬à“ß«à“·À≈–§√—∫‡√◊ËÕߢÕß∏ÿ√°‘® „§√Ê °ÁÕ¬“°®–‡ªìπ‡®â“μ≈“¥°—π∑—Èßπ—Èπ ‡√’¬°«à“‡∑§‚π‚≈¬’¡’‡∑à“‰À√à°Á ∑ÿà¡≈ß¡“Õ—¥°—π‡μÁ¡∑’Ë ¥Ÿßà“¬Ê Õ¬à“ß°√≥’¢ÕßÀŸøíß·∫∫ In-ear ∑’ËμÕππ’È “¡¬— ° …å „ À≠à· Àà ß«ß°“√ In-ear Õ¬à“ß Shure, Westone ·≈– Ultimate Ears °Áæ“°—π擇À√¥ÀŸøíß√–¥—∫ 3 ∑“ß À√◊Õ Triple Driver ∑’¡’°“√ driver ÕÕ°‡ªìπ 1 Tweeter °—∫ 2 Woofer Õ¬Ÿà „πÀŸøíß ‡¥’¬«°—π Õ“√¡≥åª√–¡“≥≈Ì“‚æß 3 ∑“ß∑—Ë«‰ªπ—Ëπ·À≈–§√—∫ πÕ°®“° π’Ȭ—ß¡’∑—ÈßÀŸøíß∑’Ë¡’ à«πª√–°Õ∫¢Õ߉¡âÕ¬à“ß Grado MS-Pro, RS2, RS1 ·∂¡¬—ß¡’·∫∫∑’ˇªìπ‡À≈Á°Õ¬à“ß MS-2, SR325i ¥â«¬§√—∫ ‡√’¬°«à“∂â“®– „Àâ¡“π—Ë߮̓¥◊ÈÕÊ π’˧߉¥â¡÷π°—πÀ≈–§√—∫ ∂â“®–·∫àß·¬°™π‘¥¢ÕßÀŸøíßπ—Èπ ∂â“·∫àß°“√μ“¡≈—°…≥–¿“¬„π À√◊Õ·∫àßμ“¡°“√∑Ì“ß“π¢ÕßÀŸøíß ‡√“®–·¬°°—π∑’Ë√Ÿª·∫∫¢Õß Driver ‡ªìπÕ—π¥—∫·√°§√—∫ ´÷ËßÀ≈—°Ê ¡—°®–·∫àßÕÕ°‡ªìπ¥—ßπ’ȧ√—∫

Dynamic Electrostatic Armature ( Balanced Armature ) °“√∑Ì“ß“π¢Õß Driver ·μà≈–·∫∫°Á ‰¡à‡À¡◊Õπ°—ππ–§√—∫ Õ¬à“ß Dynamic °Á§◊ÕÀŸøíß∑—Ë«Ê ‰ª∑’ˇ√“‡ÀÁπ°—πÕ¬Ÿà∑ÿ°«—π√«¡∑—ÈßÀŸøíß·∂¡ iPOD ¥â«¬ À≈—°°“√∑Ì“ß“π¢Õß Dynamic §◊Õ®–Õ“»—¬¢¥≈«¥∑’Ëæ—π Õ¬Ÿà°—∫·°π ´÷Ë߇√“‡√’¬°°—π«à“ Voice Coil √â“ß π“¡·¡à‡À≈Á°‡æ◊ËÕ¥Ÿ¥ ·≈–º≈—° Diaphragm ‡æ◊ËÕ°àÕ„À⇰‘¥§≈◊Ëπ‡ ’¬ß®π°≈“¬‡ªìπ‡ ’¬ß∑’Ë ‡√“‰¥â¬‘ππ’Ë·À≈–§√—∫  à«π Electrostatic π—Èπ §àÕπ¢â“ß®–æ∫‡ÀÁπ‰¥âπÕâ ¬§√—∫  à«π ¡“°ÀŸøíß∑’Ë „™â Driver ·∫∫ Electrostatic ®–¡’√“§“§àÕπ¢â“ß·æß ‡™àπ Stax , AKG K1000 ·≈–ÀŸøíß√“§“§√÷Ëß≈â“πÕ¬à“ß Sennheiser Orpheus ‡ªìπμâπ§√—∫ À≈—°°“√∑Ì“ß“π¢Õß Electrostatic ®–‰¡à ‡À¡◊Õπ°—∫ Dynamic §√—∫ ‡æ√“–®–„™â·ºàπ Film ∫“ßÊ «“ßÕ¬Ÿàμ√ß °≈“ߧ√—∫·≈â«°Áμ—« √â“ß π“¡·¡à‡À≈Á°¢π“∫∑—ÈßÀπâ“·≈–À≈—ߧ√—∫ ‚¥¬®– ≈—∫°—π¥Ÿ¥·≈–º≈—°‰ª¡“∑Ì“„À⇰‘¥§≈◊Ëπ‡ ’¬ß®“°·ºàπ Film μ√ß°≈“ߧ√— ∫ ‡ ’ ¬ ß∑’Ë ‰ ¥â ® “° Electrostatic ®–„Àâ § «“¡‡ªì π ∏√√¡™“μ‘¡“°°«à“ Dynamic §√—∫ ·μà®–¢“¥‡ ’¬ß„π¥â“π¢Õß°Ì“≈—ß ‡ ’¬ßμàÌ“ ‚¥¬‡©æ“–‡∫ ´÷Ëß®– Ÿâ Driver ·∫∫ Dynamic ‰¡à ‰¥â‡≈¬ §√—∫  ÿ¥∑⓬ Driver ·∫∫ Armature π—Èπ®–„™â°—∫ÀŸøíß·∫∫ In-ear Monitor §√—∫ ‚¥¬„π Driver Armature ®–¡’ à«πª√–°Õ∫¢Õß Coil ∑’Ëæ—πÕ¬Ÿà°—∫°â“π∑’ˇ√’¬°«à“ Balanced Armature ´÷ËßμàÕμ√ßÕ¬Ÿà °— ∫ Diaphragm ‚¥¬¡’   π“¡·¡à ‡ À≈Á ° ∑’Ë ‡ √’ ¬ °«à “ Permanent Magnet ≈âÕ¡√Õ∫Õ’°∑’ À≈—°°“√∑Ì“ß“π°Á·§àÕ“»—¬°“√ √â“ß π“¡ ·¡à‡À≈Á°‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥Õ‘‡≈§μ√Õπ‰ª¥Ÿ¥·≈–º≈—° Diaphragm ·≈â«®–¡’ Air Duct À√◊Õ Tube ¡“√Õß√—∫„Àâ§≈◊ËπÕ“°“»®“° Diaphragm ‰À≈ºà“πÕÕ°¡“°≈“¬‡ªìπ‡ ’¬ß∑’ˇ√“‰¥â¬‘π§√—∫ πÕ°‡Àπ◊ Õ ®“°π’È ·≈â « °“√·¬°ÀŸ øí ß π—È π ¬— ß ·∫àß ÕÕ°μ“¡≈—° …≥– ¿“¬πÕ°¥â«¬§√—∫ ‚¥¬·∫à߇ªìπ Earbud In-ear ( Ear Canal Headphone ) Full Size Clip Ear ( Clip On ) Street Style

85


§«“¡‡¢â“„®º‘¥Ê ‡°’ˬ«°—∫ÀŸøíß

¢ÕßÕ–‰√°Áμ“¡∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕ߇ ’¬ß¡—°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’˧àÕπ ¢â“ß≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ§√—∫ ‡æ√“–¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫Õ“√¡≥å·≈– §«“¡√Ÿâ  ÷° ≈â « πÊ ¥— ßπ—Èπ§Ì “æŸ ¥ ·≈–°“√∂à“¬∑Õ¥‡æ◊Ë Õ„Àâ § πÕ◊Ëπ Ê ‡¢â“„®·≈–‡ÀÁπ¿“æμ“¡®÷߇ªìπ‡√◊ËÕߧàÕπ¢â“߬“°§√—∫ ∑Ì“„Àâ§π à«π „À≠à‡¢â“„®º‘¥‰¥â§àÕπ¢â“ßßà“¬§√—∫ ¬‘Ëߧπ∑’Ë ‰¡à‡§¬≈ß¡“ —¡º— ‡√◊ËÕß ¢ÕßÀŸøíß·∫∫≈÷°Ê ®–¬‘Ëßπ÷°¿“æμ“¡‰¡àÕÕ°‡≈¬§√—∫ ¥—ßπ—Èπº¡®÷ß Õ¬“°®–Õ∏‘ ∫ “¬‡√◊Ë Õ ß∑’Ë ‡ ¢â “ „®º‘ ¥ ·≈–∂“¡¡“‡¬Õ–¡“°∑’Ë  ÿ ¥ §√— ∫ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“° 1. ÀŸøíß·æßÊ ®–μâÕß„À⇠’¬ß∑’Ë ÿ¥¬Õ¥·≈–μâÕߥ’°«à“æ«°ÀŸ øíß∂Ÿ°Ê ·πàπÕπ ¢âÕπ’ȉ¡à®√‘ßÕ¬à“ß·√ß ®√‘ßÕ¬Ÿà§√—∫ ÀŸøíß√“§“·æ߬àÕ¡‡ ’¬ß¥’ ·πàπÕπ ·μà§Ì“«à“‡ ’¬ß¥’π—Èπ‰¡à‰¥â·ª≈«à“‡√“®–μâÕß¡Õß«à“¡—π‡ ’¬ß¥’ À√◊Õ™Õ∫‡ ’¬ß¢Õß¡—ππ–§√—∫ ‡æ√“–§π‡√“™Õ∫√Ÿª·∫∫‡ ’¬ß‰¡à ‡À¡◊Õπ°—π Õ¬à“ß Westone UM2 π—Èπ „À⇠’¬ß‡∫ ∑’Ëπÿà¡ ‡ ’¬ß°≈Õß ∑’ËÀ«“π ·μà∫“ߧπ‰¡à™Õ∫ ‡æ√“–‡ ’¬ß°≈Õ߬‘ËßÀ«“π¡—π°Á¬‘ËßÕÕ° ¢ÿàπÊ §√—∫ ∑—ÈßÊ ∑’Ë√“§“¡—πÕ¬Ÿà∑’ËÀ¡◊Ëπ°«à“∫“∑ À√◊ÕÕ¬à“ß Shure E500 ∑’Ëπ—°‡≈àπÀŸøíß„Àâ comment «à“¡—π‡ªìπ In-Ear ∑’Ë„À⇠’¬ß∑’Ë¥’ ∑’Ë ÿ¥„πμÕππ’È ·μàæÕ‡Õ“‰ª„Àâ§π‡≈àπÀŸøíß∑—Ë«‰ª‰¥â≈Õß ∫“ߧπ°≈—∫ ‰¡à™Õ∫ ¥—π‰ª™Õ∫ÀŸøíßÕ¬à“ß Yuin PK3 À√◊Õ Sennheiser CX300 ·∑π ‚¥¬„Àâ‡Àμÿº≈«à“ ç‡∫ ¡—πμ÷Í∫¥’æ’Ë ‡∫ ‡¬Õ–°«à“ E500 ¥â«¬é ∑—ÈßÊ ∑’ËÀŸøíßÕ¬à“ß PK3 √“§“‰¡à∂÷ßæ—π À√◊Õ CX300 √“§“°ÁÕ¬Ÿà∑’Ë·§à 2 æ—πª≈“¬Ê „π¢≥–∑’Ë E500 Õ¬Ÿà∑’Ë 19,900 ∫“∑ πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’ÀŸ øíß„π Series ‡¥’¬«°—π ·μà„Àâ∫ÿ§≈‘°‡ ’¬ß‰¡à‡À¡◊Õπ°—π √“§“‡≈¬μà“ß °—𠇙àπ Sennheiser PX100 ·≈– PX200 ∑’Ëμ—« PX100 ®–‡πâπ‰ª ‡√◊ËÕ߇∫  „π¢≥–∑’Ë PX200 ®–‡πâπ„π‡√◊ËÕ߇ ’¬ß„  ·μà√“§“μ—« PX200 ®–·æß°«à“ PX100 ∑—ÈßÊ ∑’ˇ ’¬ß PX100 °Á ‰¡à ‰¥â·¬à°«à“ PX200 ·μàÕ¬à“ß„¥ ¥—ßπ—Èπ®–‡≈◊Õ°´◊ÈÕÀŸøíßÕ¬à“‰ª§Ì“π÷߇√◊ËÕß√“§“ „Àâ§Ì“π÷߇√◊ËÕ߇ ’¬ß«à“®–∂Ÿ°„®‡√“À√◊Õ‡ª≈à“°ÁæÕ§√—∫ ·μà‰¡à„™à«à“ÀŸøíß √“§“∂Ÿ°‰Àπ°Á‰¥âπ–§√—∫ ‡æ√“–ÀŸøíß√“§“∂Ÿ°·∫∫§ÿ≥¿“æ·¬àÊ °Á¡’ ‡¬Õ–§√—∫ §«√®–¥ŸÀŸøíß∑’˧π‰ª∑¥≈Õß·≈â«æŸ¥∂÷ß∫àÕ¬Ê À√◊Õ¥Ÿ·∫∫ ∑’Ë¡’ Brand Name §√—∫ ®“°π—Èπ°Á§àÕ¬‰ª≈Õßøíß·≈â«®÷ß´◊ÈÕ ( ∫“ß∑’ ÀŸøíß·∫∫ Brand Name „À⇠’¬ß∑’ËÀ૬°Á¡’π–§√—∫) 2. ÀŸøíß∑’ËμâÕ߬—¥‡¢â“√ŸÀŸ≈÷°Ê Õ¬à“ß In-Ear μâÕß∑Ì“„ÀâÀŸ‡√“‡ ’¬‡√Á« °«à“æ«° Ear bud ·πàÊ ‡≈¬ Õ—ππ’È°Á ‰¡à®√‘ߧ√—∫ ‡æ√“–‰¡à«à“®–ÀŸøíß·∫∫‰Àπ ®– Ear Bud, Full Size À√◊Õ In-Ear ∂Ⓡªî¥¥—ß¡“°‡°‘π‰ª °Áæ√âÕ¡®–∑Ì“≈“¬ ·°â«ÀŸ‡√“‰¥â∑—Èßπ—Èπ ‰¡à‡°’ˬ««à“Õ—π‰Àπ„°≈â°«à“Õ—π‰Àπ§√—∫ πÕ°®“° π—Èπ·≈â«ÀŸøí߬—ß¡’Õ—μ√“ Sensitivity √«¡∑—Èß Impedance ‰¡à‡∑à“°—π

86

¥—ßπ—ÈπμÌ“·Àπàß Volume „π‡§√◊ËÕß MP3 Player ‰¡à “¡“√∂∫Õ°∂÷ߧ«“¡¥—ß §«“¡‡∫“∑’ˇ√“®–‰¥â¬‘π§√—∫ ‡√“®÷ߧ«√ª√—∫ Volume „Àâ‡√“‰¥â¬π‘ ·∫∫æÕ ‡À¡“– ·≈–‰¡à§«√øí߇æ≈ßπ“πμ‘¥μàÕ°—π‡°‘π 3 ™—Ë«‚¡ß§√—∫ ∂â“®–øíßπ“π °«à“π—Èπ§«√≈¥‡ ’¬ß„Àâ‡∫“≈ß°«à“ª°μ‘§√—∫ ®–™à«¬√—°…“ÀŸ‡√“„Àâøí߇æ≈߉¥â π“π¬‘Ëߢ÷Èπ °“√∑’Ë ® –‡≈◊ Õ °ÀŸ øí ß ¥’ Ê  — ° μ— « ∑’Ë ‡ √“™Õ∫¡— 𠇪ì π ‡√◊Ë Õ ß∑’Ë ¬ “°§√— ∫ À≈“¬Ê §π‡≈¬¡—°®–¡’ÀŸøíßÀ≈“¬¬’ËÀâÕ‰«â„π§√Õ∫§√Õß ‡æ√“–∫“ß∑’∫“ßμ—« °Á¥— π‡À¡“–°—∫·π«‡æ≈ß∫“ß·π«‡æ≈ß ‡≈¬μâÕß¡’ ‰«âÀ≈“¬Ê μ—«‡æ◊ËÕøíß À≈“¬Ê ·∫∫ ∫“ߧπÕ“®®–¡Õß«à“ ‘Èπ‡ª≈◊Õß·μມ¡Õß«à“¡—π§◊Õ§«“¡ ÿ¢ Õ¬à“ßÀπ÷Ëߧ√—∫ ·≈–§«“¡ ÿ¢¢Õߺ¡°Á‰¡à‰¥â √â“ߧ«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„À℧√Ê ¥—ß π—Èπ„§√®–«à“¬—߉ߺ¡°Á‰¡à π„®§√—∫ ©∫—∫π’ȇπ◊ÈÕ∑’ËÀ¡¥·≈â« ‡®Õ°—π©∫—∫Àπⓧ‘¥«à“§ß‰¥â‡√‘Ë¡≈ß¡◊Õ∑¬Õ¬ Review ÀŸøíß„À≥âÕà“π°—π§√—∫ ∂â“„§√ π„®Õ¬à“≈◊¡μ‘¥μ“¡π–§√—∫


EDITORIAL Stuff

PAGE I 088

§Õ≈—¡πå : iconmacûs Talk ‚¥¬ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ

PAGE I 090 §Õ≈—¡πå : ‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§ ‚¥¬ : ª√‘«√√μ Õߧå»ÿ≈’

PAGE I 092

§Õ≈—¡πå : About a Mac ‚¥¬ : ÿ¿™—¬ ™—¬¡ß§≈

PAGE I 096 §Õ≈—¡πå : CMS ‚¥¬ : «ß»°√ Õ“√¬«—≤πå

PAGE I 098

§Õ≈—¡πå : Talkative Design ‚¥¬ : «“√‘ ‚™§≈È”‡≈‘»


PAGE I 088

§Õ≈—¡πå : Iconmacûs Talk ‚¥¬ : Õ¥‘≈øîμ√’ ª√–æƒμ‘ ÿ®√‘μ Õ’‡¡≈å : iconmac@yahoo.com

PAGE I 088

Iconmacûs Talk

iconmacûs talk

μ≈“¥·¡§∑’ˇ™’¬ß„À¡à ¥Ÿ¥’Ê ¡Õß™—¥Ê ®–‡ÀÁπμ≈“¥„ Ê À≈“¬Ê ∑à“π∑’Ë ‰¥âøíß MacDD Radio À√◊ÕÕà“πμ“¡‡«Á∫∫Õ√奢Õß MacDD.com §ß‰¥â¬‘πº¡·Õ∫ª≈◊È¡æ’Ë πâÕß™“«‡™’¬ß„À¡à∑’Ëæ«°‡√“¬°∑’¡ß“π MacDD ·≈–æ—π∏¡‘μ√¥â“π ∂“∫—π°√“ø’ ‰´πå¢÷Èπ™◊ËÕ iDesign ¢÷Èπ‰ª √ૡ查§ÿ¬°—π„πß“π —¡¡π“ °Á«à“®–‡¢’¬π§«“¡ª≈◊È¡π—ÈπμàÕ≈ß„π MacStyle Õ’°°Á®–·≈¥Ÿ«à“≈âπÊ ‡°‘πÊ ‰ª ÀπàÕ¬ ·μà „®°ÁÕ¬“°‡¢’¬π

PAGE I 090

‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§

PAGE I 092

About a Mac

PAGE I 096

CMS

PAGE I 098

Talkative Design

¡“π—Ëß摇§√“–ÀåÕ’°∑’ º¡§ß‡¢’¬π‡ªìπ ·π«∑“ß«à“μ≈“¥·¡§∑’ˇ™’¬ß„À¡à‡ªìπ Õ¬à“߉√∫â“ߧ߮–¥’ ®Ì“§«“¡‰¥â«à“‡§¬‰ª√à«¡®—¥ —¡¡π“∑’Ë ‡™’ ¬ ß„À¡à π “π¡“°¡“·≈â « §√—È ß Àπ÷Ë ß §√—È ß π—È π ¡’ Canon ‡ªì π  ªÕπ‡´Õ√å ®—¥À“§à“‡¥‘π∑“ß·≈–Õ“À“√°“√°‘π„Àâ æÕ‡ªìπæ‘∏’ ‡¡◊ËÕ§√—Èß°√–‚πâπμ≈“¥·¡§ ∑’Ë ‡ ™’ ¬ ß„À¡à ¬— ß ‡≈Á ° °–∑— ¥ √— ¥ πà “ √— ° πà“‡ÕÁπ¥Ÿ ¡’ § π√à « ¡ — ¡ ¡π“‡√“π—∫‰¥â ®Ì “ π«π‰¡à πà “ ‡°‘ π 100 §π¥’ ∑à “ ∑’ ¥Ÿ μ—ßÈ Õ°μ—ßÈ „® ¡“«—ππ’È°≈—∫‰ªÕ’°§√—Èß μ≈“¥·¡§∑’Ëπ—Ë𠇪≈’Ë¬π‰ª‡¬Õ– «—π —¡¡π“∑—Èß 2 «—π ºà “ π‰ª ‰¥â ¥â « ¬¥’ æ √â Õ ¡°— ∫ ¡’ ºŸâ ≈ ß ∑–‡∫’¬π·≈–¡“√à«¡ß“π°«à“ 300 ∑à“π ‡ÀÁ π ·≈â « °Á μ °„®Õ–‰√¡— π ®–‚쉫 ¢π“¥π—Èπ

88

¥—™π’™’«‘μμ≈“¥¢Õß·¡§∑’ˇ™’¬ß„À¡àπ—Èπ§ßÕ‘ß°—∫μ≈“¥¢Õß °√“øŒ“ å à«πÀπ÷Ëߧ߉¥â º¡‰¥â¡’ ‚Õ°“ æŸ¥§ÿ¬°—∫√ÿàπæ’Ë∑’Ë π—∫∂◊Õ°—π∑’Ëπ—Ëπ·≈–æ’˧ππ’È°Á§ÿâπ™‘π≈ß≈÷°≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ„π ¥â“πμ≈“¥¢Õß·¡§∑’ˇ™’¬ß„À¡àÕ¬ŸàæÕμ—« °Á ‰¥â∑Ì“„ÀâÀ“¬  ß —¬«à“‡¡◊ËÕ 2-3 ªï¡“π’Èμ≈“¥¥â“πß“π°√“øî§∑’ˇ™’¬ß„À¡à ‡√’¬°«à“μ◊Ëπμ—«πà“¥Ÿ μ◊Ëπμ—«°—π‡ªìπ¿“æ„À≠à ∑—È߬Ÿ ‡´Õ√å ∫√‘…—∑ ·≈–≈Ÿ°§â“ ß“π¥â“π°√“ø’ ‰´πå ‚μ¢÷Èπμ“¡§«“¡μâÕß°“√·≈–ß“π ¥â “ ππ’È ¡’ ‡ æ‘Ë ¡ ¡“°¢÷È π ·≈–·πà π Õπ«à “ ‡¡◊Ë Õ μ≈“¥°√“øî § Õߧå°√„À≠à¢÷Èπ ¡—π°Á¬àÕ¡ àߺ≈„Àâμ≈“¥¢Õß·¡§°ÁμâÕß‚μ μ“¡‰ª¥â«¬ §ÿ¬°—𠉪≈ß≈÷° „π√“¬≈–‡Õ’ ¬¥°Á æ∫«à “  ‘ π §â“ ‰Õ∑’ À ≈“° À≈“¬À¡«¥À¡Ÿà°Á‡μ‘∫‚μμ“¡‰ª¥â«¬ Àπ’ ‰¡àæâπ ‘π§â“‰Õ∑’  ÿ¥ŒÕμÕ¬à“ß°≈âÕߥ‘®‘μÕ≈·≈–ª√‘Íπ‡μÕ√å ∑’ˇÀ¡◊Õπ®–‚μ «— π ‚μ§◊ π π’Ë μ Õπº¡‰ª‡™’ ¬ ß„À¡à § √—È ß π’È ¬— ß ·Õ∫‡ÀÁ π ªÑ “¬ ‚¶…≥“‡™‘≠™«π¢π“¥„À≠à∑’ˇπ◊ÈÕÀ“√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√–¡“≥ «à“®–¡’ß“π ¥‘®‘μÕ≈ §“‡¡√à“ §√—Èß„À≠à¢Õ߇™’¬ß„À¡à‡°‘¥ ¢÷Èπ‡√Á«Ê π’È


EDITORIAL Stuff °≈—∫¡“¥Ÿ„πß“π —¡¡π“§√—Èß≈à“ ÿ¥∑’Ë ‰¥â¡“°Á ‰¥âÕ’°¡ÿ¡§«“¡√Ÿâ ÷°®“° ¿“§√“™°“√  ∂“∫—π°“√»÷°…“„π‡¢μ¿“§‡Àπ◊Õ ∑à“πºŸâÕà“π‡™◊ËÕ¡—Ȭ «à“„πß“π —¡¡π“‡√“π—Èπ¡’§≥“®“√¬å „π√–¥—∫·∂«Àπâ“¢Õß¿“§‡Àπ◊Õ ¡“√à«¡ß“π‡√“·∑∫§√∫∑—Ë«∑—Èß¿“§‡Àπ◊Õπ’ˬ—߉¡à√«¡∂÷ß∑’Ë¡’¡“®“°¿“§ Õ’ “π∫“ß à«π §‘¥¥Ÿ·≈â«∑’ˇ¢“«à“°—πμ≈“¥¡—π‚μ¢÷Èπ à«πÀπ÷Ëߧߡ“ ®“°¿“§ ∂“∫—π¢Õß√—∞·≈–Àπà«πß“π√“™°“√¥â«¬ª√–°“√Àπ÷Ëß∑’Ë∑Ì“ „Àâμ≈“¥‚¥¬√«¡¢Õß·¡§∑’Ë¿“§‡Àπ◊Õ¡“‰°≈‰¥â¢π“¥π’È øíß·∫∫π’ȇ¥’ά«À≈“¬Ê §π§ßÕ¬“°°√–‚®π‡¢â“ Ÿàμ≈“¥„À≠à„ Ê π’È ¥â«¬‡™àπ°—π ·μà‡¥’ά«°àÕπ ! ¡’°Ÿ√Ÿ¥â“π°“√μ≈“¥∫Õ°·≈–¬È”º¡‡ ¡Õ·≈–√«¡∂÷ߧ√—Èßπ’ȥ⫬«à“ ç‰Õâ ∑’ˇÀÁππ–...Õ“®®–‰¡à „™à°Á ‰¥âé ·≈–º¡°Á ‰¥â¬‘π¡“π“π«à“μ≈“¥¥â“π  ‘π§â“‰Õ∑’∑’ˇ™’¬ß„À¡àπ—Èπ∂◊Õ‡ªìπμ≈“¥ª√“∫‡´’¬π ¥Ÿ‡À¡◊Õπ®–¥’¥Ÿ ‡À¡◊Õπ®–„ Ê ·μà‡Õ“‡¢â“®√‘ßÊ ‡≈àπ‡Õ“‡´’¬πÀ¡¥μ—«°—π‰ªÀ≈“¬§π ·≈â« μ≈“¥∑’Ëπ’ˇπâπ°“√∑Ì“μ≈“¥·∫∫‡©æ“–°≈ÿà¡À√◊Õ‚ø°— ·≈â«À“°‘®°√√¡ „ à≈߉ª ¥Ÿ‡À¡◊Õπ®–‰¥âº≈¡“°°«à“°“√Õ—¥‚ª√‚¡™—Ëπºà“π ◊ËÕ °“√∑Ì“ °‘®°√√¡∑’Ë∑Ì“„Àâ≈Ÿ°§â“®—∫μâÕß —¡º—  ‘π§â“·≈–·∫√π¥å¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡ªìπ ∑“ßÀπ÷Ëß∑’Ë°Ÿ√Ÿ∑à“ππ’È„À⧫“¡‡ÀÁπ∑‘Èß∑⓬‰«â°àÕπº¡®–®“°‡™’¬ß„À¡à„π §√—Èßπ—Èπ „π„®¬—ߧ‘¥·≈–§‘¥∂÷߇™’¬ß„À¡àÕ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“§√—∫ Õ¬“°°≈—∫‰ªÕ’°  —°§√—Èß Õߧ√—Èß„Àâ ¡„®‡π◊ËÕß®“°§√“«∑’Ë·≈⫉ª∑Ì“ß“π≈â«πÊ ‰¡à¡’ ‚Õ°“ ‰¥â ‡ ∑’ˬ «‡≈¬ À«— ß„®«à “‰ª§√—È ßÀπâ “§ß‰¥â ∑—È ß‡∑’ˬ «·≈–ß“π æ√âÕ¡Ê °—π ‡Õ“À≈– ∫àπ¡“®π∑⓬§Õ≈—¡πå·∫∫π’È°Á§ß∑Ì“„Àâ∑à“πºŸâÕà“π‰¥â‡ÀÁπ ¿“æß“π·≈–∫√√¬“°“»∑’Ëπà“Õ∫Õÿàπ„® æ√âÕ¡∑—Èß™’È „Àâ‡ÀÁπ∂÷ß∑‘»∑“ß °“√μ≈“¥·≈–‚Õ°“ °“√‡μ‘∫‚μ¢ÕßÕ’°¡ÿ¡‡¡◊ÕßÀπ÷Ë߉¥âÕ’°¡“°

°√“ø≈–¥‘®‘μÕ≈∑’Ëπ—Ëπ‡√‘Ë¡‡μ‘∫‚μ¡“°¡“¬ ‡≈¬æ“≈‰¥â‡¥’¬¥’Ê ‡¬Õ– ‡À¡◊Õπ°—𠉫â§√—ÈßÀπ⓺¡°≈—Ëπ°âÕπ‰Õ‡¥’¬ÕÕ°¡“‡ªìπ‡√◊ËÕ߇ªìπ√“«·≈â« §ß®–‰¥â¡“∫Õ°‡≈à“„Àâ∑à“πºŸâÕà“π‰¥âÕà“π°—πÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëߧ√—∫ Ì“À√—∫™“«‡™’¬ß„À¡à∑’Ëμ‘¥μ“¡§Õ≈—¡πå§ÿ¬°—∫ iconmac ¡“®π∂÷ß∫√√∑—¥ ∑â“¬Ê π’Ⱥ¡¢Õ àß¢à“«‰ª¬—ß™“«‡™’¬ß„À¡àÀπàÕ¬«à“Õ’°‰¡àπ“π º¡π—∫ §√à“«Ê ‰¡àπà“®–‡°‘¥§√÷ËߪïÀ≈—ßπ’ȇ√“§ß‰¥â¬°∑’¡°—π‰ª‡™’¬ß„À¡àÕ’° —°§√—Èß À—«¢âÕ·≈–ª√–‡¥Áπ°“√‡ «π“π—Èπ¡’Õ’°¡“°¡“¬∑’ˬ—ß查‰¡à®∫„π«—ππ—Èπ§√—∫ ‰ª‡¬’ˬ¡‡¬’¬π°—πÕ’°§√—Èß„π§√“Àπⓧ߉¥â¢π‡Õ“§≈—ߧ«“¡√Ÿâ¥’Ê æ√âÕ¡ °“√՗懥∑§«“¡ ¥„À¡à‰ª„À⧫“¡√Ÿâ°—π‡™àπ‡§¬§√—∫º¡ ·≈– Ì“À√—∫∑à“πºŸâÕà“π∑’ˇªìπºŸâª√–°Õ∫°“√Õ¬Ÿà°√ÿ߇∑æœ ·≈–æ“≈‡∫◊ËÕ°—∫ ∫√√¬“°“»Õ—π‡Õ◊ËÕ¬‡©◊ËÕ¬¢Õß°√ÿ߇∑æœ «—ππ’È °ÁÕ¬à“≈◊¡π–§√—∫ ª√–‡∑» ‰∑¬‰¡à„™à°√ÿ߇∑æœ §√—∫  Ì“À√—∫·øπ∑’Ëμ‘¥μ“¡°“√¡’∑μ‘Èß  À°√≥姫“¡√Ÿâ¢Õß MacDD.com ‡√Á«Ê π’Ⱥ¡®–‡ªî¥·≈⫧√—∫°—∫§Õ√å °“√∑Ì“‡«Á∫ßà“¬Ê ¥â«¬æ◊Èπ∞“π°√“øî§ ¥’‰´πå¢Õß∑à“π‡Õß √’∫‚∑√¡“ Ì“√Õß™◊ËÕ‰«â°àÕπ§√—∫ß“ππ’È√—∫√Õ߉¥â§«“¡√Ÿâ ·≈– πÿ°‰ª°—∫°“√∑Ì“‡«Á∫¥â«¬·¡§‡μÁ¡‡ªïò¬¡‡™àπ‡¥‘¡„π·∫∫ iconmac

„§√∑’ËÕà“π·≈â«Õ¬“°®–‰ª≈ß∑ÿπ≈ß·√ß∑’ˇ™’¬ß„À¡à‡æ≈“π’ȇÀÁπ®– ‡À¡“– ‡æ√“–μ≈“¥°√ÿ߇∑æπ—∫®“°‰μ√¡“ π’È ‰ª§ßÀ◊¥¢÷Èπ§Õπà“ ¥Ÿ™¡ ≈ÕßÀ“μ≈“¥„À¡àÊ ‚Õ°“ „À¡àÊ „Àâμ—«‡ÕߥŸ —°§√—Èߧ√—∫

‚∑√¡“ Ì“√Õß∑’Ëπ—Ë߉¥â∑’ˇ∫Õ√å ‚∑√ 02-722-6177, 02722-6889 μ‘¥μàÕ§ÿ≥ μŸπ

·μà à«π«à“‰ª·≈â«®–‰ª∑Ì“Õ–‰√π—Èπ °Á§ßμâÕß„Àâæ«°‡√“≈Õß¡ÕßÕ¬à“ß „®‡¬Áπ·≈–¡’ μ‘§√—∫ º¡°—∫‡æ◊ËÕπÊ À≈“¬§π‡√‘Ë¡¡Õ߇ÀÁπμ≈“¥

ß“ππ’È∑’Ëπ—Ë߮̓°—¥·≈–‡√“‰¡à§‘¥§à“„™â®à“¬„¥Ê §√—∫ „§√«à“ßÕ¬Ÿà·≈–Õ¬“° ‰¥â§«“¡√Ÿâ „À¡àÊ ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„Àâ°—∫ß“π°√“ø’ ‰´πå ∑à“π°Á√’∫‚∑√‡¢â“¡“®Õß·≈– Ì“√Õß™◊ËÕ‰«â‰¥â‡≈¬§√—∫

89


PAGE I 090

§Õ≈—¡πå : ‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§ ‚¥¬ : ª√‘«√√μ Õߧå»ÿ≈’ Õ’‡¡≈å : pariwatsiam@gmail.com

PAGE I 088

Iconmacûs Talk

‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§

°“√„™âß“π Automator (μÕπ 2) À≈—ß®“°‡ªî¥‚ª√·°√¡ Automator ·≈â«„À⥗∫‡∫‘≈§≈‘Í° ∑’Ë Process Images ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π‚ø≈‡¥Õ√å Example Workflows ®–‰¥âÀπâ“®Õ¥—ß√Ÿª a4-6

¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕߺŸâ „™â Õ“®®–‡πâπ∂÷ߧ«“¡ Ì“§—≠‚¥¬°“√§≈‘Í°∑’Ë √ŸªÀÿàπ¬πμå∑’Ë¥â“π∫π´â“¬ ‚¥¬‚ª√·°√¡®–‡ª≈’ˬπ‡ªìπ Warning Sign ¥—ß√Ÿª∑’Ë a4-7

PAGE I 090

‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§

PAGE I 092

About a Mac

PAGE I 096

CMS

PAGE I 098

Talkative Design

√Ÿª a4-6

Process Images ‡ªìπ Workflow ∑’˪√–°Õ∫¥â«¬ 5 ¢—Èπ μÕπ §◊Õ Ask for Confirmation ¢—ÈπμÕππ’È®–‡ªìπ°“√∫Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√∑Ì“ß“π¢Õß Workflow Ì“À√—∫ºŸâ∑’ËμâÕß°“√ √â“ß Workflow „À⺟âÕ◊Ëπ „™âß“π §«√®–‡√‘¡Ë μâπ¥â«¬ action π’‡È æ◊ÕË ‰¡à„À⺟ℙâ ∫—  π „π°√≥’∑’Ë Workflow π’ÈÕ“®®– √â“ߧ«“¡‡ ’¬À“¬„Àâ°—∫

√Ÿª a4-7

90

Get Specified Finder Items ¢—ÈπμÕππ’È®–∑Ì“°“√‡≈◊Õ° ‰ø≈å∑’ˇ√“μâÕß°“√ ´÷Ë߇√“ ®–‡æ‘Ë¡‰ø≈凢Ⓣª‰¥â ‚¥¬ °“√°¥∑’˪ÿÉ¡‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ∫«°¥â“π≈à“ߴ⓬ ·≈–º≈ ≈— æ ∑å ∑’Ë ‰ ¥â §◊ Õ ‰ø≈å ∑’Ë ® – à ß μàÕ‰ª¬—ß action μàÕ‰ª ∑“ߥ⠓ π≈à “ ߇æ◊Ë Õ ¥Ì “ ‡π‘ π °“√μàÕ‰ª Copy Finder Items ¢—ÈπμÕππ’È®–∑Ì“°“√ copy ‰ø≈å∑’ˇ√“‡≈◊Õ°¡“®“°¢—ÈπμÕπ ∑’Ë Õß (‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‰¡à „Àâ ‰ø≈åμâπ©∫—∫∂Ÿ°‡ª≈’ˬπ·ª≈ß) À“°μâ Õ ß°“√√–∫ÿ «à “ ‰ø≈å ∑’Ë copy ®–„Àâ ‰ ª‡°Á ∫ ‰«â ∑’Ë μÌ“·Àπàß„¥ „Àâ§≈‘Í°∑’˪ÿÉ¡ “¡‡À≈’ˬ¡¥â“πÀπâ“ Action ‡§√◊ËÕß®–· ¥ß¥—ß√Ÿª a4-8 ´÷Ëß®–‡ªìπ°“√ copy ‰ø≈å∑—Èß  ’Ë π’È ‰ ª‡°Á ∫ ‰«â ∑’Ë ‚ ø≈‡¥Õ√å Picture ·≈–∂â “ ¡’ ‰ ø≈å ™◊Ë Õ ‡¥’¬«°—ππ’ÈÕ¬Ÿà·≈â« „Àâ copy ‰ø≈å„À¡à∑—∫‰ø≈凥‘¡‰ª‡≈¬ ¬‘Ë ß ‰ª°«à “ π—È π À“°‡√“μâ Õ ß°“√°Ì “ Àπ¥μÌ “ ·Àπà ß ¢Õß folder ∑’ËμâÕß°“√®–„ÀâπÌ“‰ø≈å∑’Ë copy ‰ª„ à √–À«à“ß∑’Ë Workflow π’È°Ì“≈—ß∑Ì“ß“π ‡√“®–∑Ì“‰¥â ‚¥¬§≈‘Í°∑’˪ÿÉ¡  “¡‡À≈’ˬ¡¥â“πÀπâ“ Options ‡§√◊ËÕß®–· ¥ßÀπâ“®Õ¥—ß √Ÿª a4-9


EDITORIAL Stuff

√Ÿª a4-8

√Ÿª a4-9

Apply ColorSync Profile to Images ¢—ÈπμÕππ’È®–πÌ“ input ∑’Ë ‰¥â®“°¢—ÈπμÕπ∑’Ë 3 ¡“·ª≈ß‚∑π ’ „À⇪ìπ·∫∫ ´’‡ªï¬ ‚¥¬º≈≈—æ∑å∑’ˉ¥â §◊Õ‰ø≈å√Ÿª¿“æ∑—Èß ’Ë∑’Ë¡’ ’„À¡à ¥—߇™àπμ—«Õ¬à“ß„π√Ÿª a4-10 ·≈–®– à߉ø≈å∑—Èß ’Ëπ’ȉª¬—ߢ—ÈπμÕπ∑’Ë 5

√Ÿª a4-11

√Ÿª a4-10

Open Images in Preview ¢—ÈπμÕπ ÿ¥∑⓬ ®–πÌ“√Ÿª∑’˪√—∫·μàß‚∑π ’¡“· ¥ß„π‚ª√·°√¡ Preview ‡¡◊ËÕ‡¢â“„®∂÷ߢ—ÈπμÕπ∑—ÈßÀ¡¥¢Õß Workflow π’È·≈â« À“°Õ¬“°∑¥≈Õß„™â „Àâ°¥ªÿÉ¡ Run ∑’ËÕ¬Ÿà¡ÿ¡∫π´â“¬ ‚ª√·°√¡®–‡√‘Ë¡∑Ì“ß“π  —ß‡°μ∑’Ë¡ÿ¡≈à“ß ¢«“ ®–‡ªìπμ—«· ¥ß«à“¢≥–π’È ‚ª√·°√¡°Ì“≈—ß∑Ì“ß“π ¥—ß√Ÿª a4-11

°“√ √â“ß Workflow ¢÷Èπ‡Õß ‡¡◊ËÕ»÷°…“°“√∑Ì“ß“π¢Õß Workflow ∑’Ë¡’¡“„Àâ°—∫‡§√◊ËÕß·≈â« „π  à«ππ’ȇ√“®–¡“∑¥≈Õß √â“ß Workflow μ—Èß·μàμâπ¥â«¬μ—«‡Õß ‚¥¬ Workflow π’È®–‡ªìπ°“√πÌ“‚ø≈‡¥Õ√å∑’ËÕ¬Ÿà„π Powerbook ‰ª‡°Á∫‰«â „π iPod ·μà∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕ‰¡à „À⇰‘¥°“√ —∫ π‡æ√“–®–μâÕß∑Ì“‡ªìπ ª√–®Ì“ ¡Ë”‡ ¡Õ ‡√“®÷߮̓‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß≈∫‚ø≈‡¥Õ√凥‘¡∑’ËÕ¬Ÿà „π iPod °àÕπ (‡π◊ÈÕÀ“¬—߉¡à®∫·§àπ’È ‚ª√¥μ‘¥μ“¡Õà“π©∫—∫μàÕ‰ª)

Àπ—ß ◊Õ¥’ ¡’¡“·π–π”

‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§ μÕπ ·¡§∫ÿä§∑ÿ°¡ÿ¡ §√∫§√—π ∑ÿ°´Õ° ∑ÿ°¡ÿ¡ ¢Õß·¡§∫ÿä§ ∑ÿ°·ºßÀπ—ß ◊Õ™—Èππ”∑—Ë«‰ª

91


PAGE I 092

About a Mac

§Õ≈—¡πå : About a Mac ‚¥¬ : ÿ¿™—¬ ™—¬¡ß§≈ Õ’‡¡≈å : supra1379@yahoo.com

Level Up !!! PAGE I 088

Iconmacûs Talk

PAGE I 090

‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§

PAGE I 092

About a Mac

PAGE I 096

CMS

PAGE I 098

Talkative Design

92

√à“ß∑’Ë 2 ¢Õß Intel Core Duo ‡¡◊ËÕª√–¡“≥°≈“߇¥◊Õπ∏—𫓧¡ ¡’§π √Ÿâ®—°º¡§πÀπ÷Ëß ¡“¢Õ§Ì“·π–πÌ“®“°º¡„π‡√◊ËÕß °“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ Laptop ´—°‡§√◊ËÕß ‚¥¬‡¢“‰¥â‡¢â“‰ª √â“π¢Õßμ—«·∑π®Ì“Àπà“¬·ÀàßÀπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°´◊ÈÕ MacBook ·μà¥â«¬√“§“®Ì“Àπà“¬ MacBook Pro √ÿàπ∑’ˇªìπ Intel Core 2 Duo „πμÕππ—Èπ¡’ √“§“ Ÿß‡°◊Õ∫ 9 À¡◊Ëπ∫“∑ ∑“ß√â“π®÷ß·π–πÌ“ MacBook Pro √ÿàπ∑’ˇªìπ Core Duo ´÷Ëß¡’√“§“ μË”°«à“°—πÀ≈“¬À¡◊Ëπ∫“∑ ·≈– MacBook ∑’Ë¡’ √“§“®Ì“Àπà“¬Õ¬Ÿà∑’Ë 5 À¡◊Ëπ°«à“∫“∑ ·μà‰¥â CPU ‡ªìπ Core 2 Duo ´÷Ëß°Á∑Ì“„Àâ§π√Ÿâ®—°º¡„πμÕπ π—Èπ —∫ πÕ¬à“ß¡“° Õ“√¡≥åª√–¡“≥√—°æ’ˇ ’¬¥“¬ πâÕß Õ¬“°‰¥â Core 2 Duo ·μà‰¡à¡’‡ß‘πæÕ∑’Ë®– ´◊È Õ μ— « ∑’Ë ‡ ªì π MacBook Pro ·μà ∂â “ ‡≈◊ Õ ° MacBook °Á ° ≈— « «à “ ®–‰¡à ¡’ ª √– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “ææÕ  Ì“À√—∫ß“π¢Õ߇¢“ ‡¢“®÷ß‚∑√¡“ª√÷°…“º¡‡æ◊ËÕ ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈™à«¬„π°“√μ—¥ ‘π„®  ‘Ëß∑’Ëπà“ π„®Õ¬Ÿàμ√ß π’ȧ√—∫ ‡¢“ ß —¬«à“ ç√–À«à“ß MacBook ∑’Ë¡’ CPU ‡ªìπ Core 2 Duo §«“¡‡√Á« 2.0 GHz °—∫ MacBook Pro μ—«‡°à“∑’Ë¡’ CPU ‡ªìπ√ÿàπ Core Duo §«“¡‡√Á « 2.16 GHz Õ¬à “ ߉Àπ®–¡’ ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑’Ë¥’°«à“°—πé §Ì“∂“¡π’Èπà“§‘¥§√—∫ ‡æ√“–§«“¡‡√Á«μà“ß°—π‰¡à‡∑à“‰À√à ·μà ‚§√ß √â“ß CPU ‡ª≈’Ë¬π‰ª ª√– ‘∑∏‘¿“扡àπà“®–«—¥°—π∑’Ë §«“¡‡√Á«‰¥â·≈â« (‡æ√“–Õ¬à“ß∑’Ë√ŸâÊ °—π¡“ «à“∂÷ß¡’ §à“§«“¡‡√Á«¢Õß CPU  ŸßÊ °Á ‰¡à ‰¥â∫àß∫Õ°«à“ CPU ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß·μàÕ¬à“ß„¥) §Ì“∂“¡π’È®÷ß ‡ªìπ‚®∑¬å∑’ˬ“°¡“°„À⺡‡°Á∫‰«â∑Ì“‡ªìπ°“√∫â“π §√—∫

§Ì“μÕ∫ Ì“À√—∫‚®∑¬å¢âÕπ’Ȭ“°§√—∫ ‡æ√“–∂â“¡—π‡ªìπ CPU μ—«‡¥’¬«°—π √ÿàπ‡¥’¬«°—π §ß‰¡àμâÕߧ‘¥°—π„À⪫¥À—« À√Õ°§√—∫ μ—«∑’Ë¡’§à“§«“¡‡√Á« Ÿß°«à“ °ÁμâÕ߇√Á«°«à“‡ªìπ ∏√√¡¥“ ·μà§√“«π’È ¡’√ÿàπ CPU ¡“‡°’ˬ«¢âÕߥ⫬ ·∂¡¬—ß §π≈– Generation ¥â«¬§√—∫ ·∂¡∑“ß Apple °Áª√–°“» º≈∑¥ Õ∫ÕÕ°¡“·≈â««à“ Core 2 Duo ·√ß°«à“ Core Duo ∂÷ß 1.5 ‡∑à“‚¥¬‡©≈’ˬ Õâ“««««« §√“«π’È®–μ—¥ ‘π°—π ¬—ß‰ß¥’‡π’ˬ ‡À¡◊Õπ°—∫‡Õ“‡§√◊ËÕ߬πμå√∂ 2 √ÿàπ¡“‡∑’¬∫°—∫ §—πÀπ÷Ë߇§√◊ËÕ߬πμå√ÿàπ‡°à“°«à“ ·√ß¡â“πâÕ¬°«à“ ·μà‡ªìπ‡§√◊ËÕß 2.2 °—∫Õ’°√ÿàπ‡ªìπ‡§√◊ËÕ߬πμå√ÿàπ„À¡à≈à“ ÿ¥ ·√ß¡â“¡“°°«à“ ‡¥‘¡ ·μà‡§√◊ËÕ߬πμ凪ìπ√ÿàπ 2.0 ∂Ⓣ¡à‰¥â®—∫¡“·¢àß°—π®√‘ßÊ ∫π ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡¥’¬«°—π Õߧåª√–°Õ∫‡¥’¬«°—π §ß‰¡à ∑√“∫À√Õ°§√—∫ «à“„§√·√ß°«à“„§√°—π·πà Computer °Á ‡À¡◊Õπ°—π§√—∫ À“°Õ¬“°√Ÿâº≈°“√∑Ì“ Õ∫·∫∫∑’Ë«—¥°—π·μà CPU ‡πâ π Ê °Á μâ Õ ßÕ¬Ÿà „ π ¿“æ·«¥≈â Õ ¡‡¥’ ¬ «°— π Õß§å ª√–°Õ∫‡¥’¬«°—π ·≈–¡’∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“߇À¡◊Õπ°—π ¬°‡«âπ CPU ®÷ß®–‰¥â§à“μ—«‡≈¢∑¥ Õ∫∑’Ë ‰¥â¡“®“° CPU ®√‘ßÊ ·μà „π§«“¡‡ªìπ®√‘ß À“°®–∑¥ Õ∫‡™àππ’È πÕ°®“°ºŸâº≈‘μ ‡Õß°Á ‰¡à¡’ „§√¡’‡§√◊ËÕß¡◊Շ撬∫æ√âÕ¡æÕ∑’Ë®–∑¥ Õ∫‰¥â§√—∫ º≈°“√∑¥ Õ∫®“°‡«Á∫ºŸâº≈‘μ∫àß∫Õ°‰«â«à“ Core 2 Duo §«“¡‡√Á« 2.33 GHz ‡√Á«°«à“ Core Duo §«“¡‡√Á« 2.0 Õ¬Ÿà 40 - 50% ´÷Ëß°Á‡ªìπ§à“∑’Ë Ÿß¡“°Ê ‡æ√“–À“°‡∑’¬∫§«“¡μà“ß ¢Õߧ«“¡‡√Á« CPU ·≈â«  à«πμà“ß·§à 0.33 MHz ‰¡àπà“®– ∑Ì “ „Àâ§à “ ª√– ‘ ∑∏‘ ¿ “æ∑’Ë «— ¥ÕÕ°¡“ Ÿ ß ‰¥â ¢ π“¥π’È ·ª≈«à“ Core 2 Duo π’ËμâÕß¡’Õ–‰√∑’Ë摇»…°«à“ Core Duo μ—«‡°à“ §√—∫ ∂÷߉¥â¡’§à“ª√– ‘∑∏‘¿“æÕÕ°¡“‡¬Õ–¢π“¥π’È ·μà«à“¡’Õ¬Ÿà ‘ËßÀπ÷Ëß∑’˺¡‡ÀÁπ®“°º≈°“√∑¥ Õ∫·≈⫬—ß ¢âÕß„®Õ¬Ÿà§◊Õ ç∑Ì“‰¡ Apple μâÕßμàÕ·μâ¡„Àâ Core 2 Duo ¡“°¡“¬¢π“¥π’È ∑Ì“‰¡‰¡à«—¥°—π∑’˧«“¡‡√Á«‡∑à“Ê °—π‰ª‡≈¬é


EDITORIAL Stuff ®“°∑’˺¡ ß —¬Õ¬Ÿàπ“π ‡≈¬æ“≈∑Ì“„À⧑¥‰ª‡Õß«à“ ç§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß Core Duo °—∫ Core 2 Duo ∑’˧«“¡‡√Á«‡∑à“°—π‰¡à‰¥âÕÕ°¡“À√ŸÀ√“‡∑à“ ‰À√à ‡≈¬®Ì “ ‡ªì π μâ Õ ßμà Õ §«“¡‡√Á « „Àâ °— ∫ μ— « Core 2 Duo ‡æ◊Ë Õ „Àâ ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑’Ë«—¥‰¥â Àà“ß°—π¡“°°«à“π’Èé ∑—Èßπ’ȧ߇æ◊ËÕº≈∑“ß°“√μ≈“¥ ·≈–¬—ßÕ“® àߺ≈∑“ß®‘μ«‘∑¬“¥â«¬ ·μà°Á·§à°“√§“¥‡¥“§√—∫ ‡¡◊ËÕ§«“¡ Õ¬“°√Ÿâ  ÿ ¡ ¡“°¢÷È π ∑Ì “ „Àâ º ¡μâ Õ ß∑Ì“ μ— « ‡ªì π π— °  ◊ ∫ ‡º◊Ë Õ À“§«“¡®√‘ ß «à “ ç·∑â®√‘ß·≈â« CPU ∑—Èß 2 √ÿàππ’È ·μ°μà“ß°—π·§à ‰Àπ°—π·πàé √«¡‰ª∂÷ß ‚§√ß √â“ßμà“ßÊ ∑’ˇªìπ¢ÿ¡æ≈—ߢÕß∑—Èß 2 √ÿàπ §√“«π’ȇ√“§âπÀ“§«“¡≈—∫‰ª æ√âÕ¡Ê °—π§√—∫ Intel Core Duo 燰à“... ·μà‡°ã“‡°¡é

Ì“À√—∫√ÿàππ’È ‡ªìπμâπ·∫∫¢Õß Core 2 Duo ‡≈¬°Á«à“‰¥â§√—∫ ‡æ√“– §«“¡®√‘ß·≈â« Core 2 Duo °Á§◊Õ Core Duo ∑’Ë՗懰√¥¢÷Èπ¡“ ©–π—È𠂧√ß √â“ß∑ÿ°Õ¬à“ßμâÕß¡’ à«π∑’˧≈⓬§≈÷ß°—π‰¡àμË”°«à“ 80% §√—∫ À“°‰¡à æ‘®“√≥“°—π·∫∫ Spec μàÕ Spec ·≈â« §ß·∑∫·¬°‰¡àÕÕ°§√—∫ «à“ 2 √ÿàπ π’Èμà“ß°—πμ√߉Àπ ©–π—Èπº¡®÷ߢÕπÌ“ Specifications ¡“„À⥟‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§√—∫ Intel˙ CoreTM Duo processor

Processor Number - T2300 / T2300E / T2400 / T2500 / T2600 / T2700 Core Type - Dual Core Clock Speed - 1.66 GHz / 1.83 GHz / 2 GHz / 2.16 GHz / 2.33 GHz L2 Cache - 2 MB Front Side Bus - 667 MHz Multiplier - 10 / 11 / 12 / 13 / 14 Power (Watt / Volt) - 31W / 1.3 V Socket Type - Socket 479 (FC-PGA2) / Socket M (FC-PGA6) Support - MMX / SSE / SSE2 / SSE3 / EIST / XD Bit Architecture - 64 Bit / 0.065 Micron (65 nm) Intel Core Duo ¿“¬„μâ√À— æ—≤π“«à“ çYonahé ®–¡’§«“¡‡√Á« ÿ¥ Õ¬Ÿà∑’Ë 2.33 GHz ·≈–¡’ L2 Cache Õ¬Ÿà·§à 2 MB ‡∑à“π—Èπ À“°‡ªìπ‡¡◊ËÕ °àÕπ L2 Cache ¢π“¥ 2 MB π’È §ß¡’„Àâ —¡º— °—π·μà„π CPU √–¥—∫ WorkStation À√◊Õ‰¡à°Á Server ‡∑à“π—Èπ ‡√’¬°‰¥â«à“ CPU ∫â“πÊ À¡¥ ‘∑∏‘Ï „™â§√—∫ π—Ëπ‡ªìπ‡æ√“–‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘μ¬—ß‰¡à¥’æÕ °“√§âπ§«â“‡ªìπ‰ª

Õ¬à“߬“°≈Ì“∫“° μâπ∑ÿπ°“√º≈‘μ®÷ß Ÿß¡“° ∑Ì“„Àâ CPU  Ì“À√—∫ End User ‰¡à “¡“√∂ Ÿâμâπ∑ÿπ°“√º≈‘μ ŸßÊ ‰¥â ·≈–∂÷ß·¡â¡’§π º≈‘μ¢÷Èπ¡“ °Á§ß¡’√“§“∑’Ë ŸßæÕÊ °—∫ CPU  Ì“À√—∫ Server ‡≈¬∑’ ‡¥’¬« „π¬ÿ§π—Èπ CPU ∫â“π∑’Ë¡’ L2 Cache  ŸßÊ „π√“§“∑’Ë End User ®—∫μâÕ߉¥â §ß‡ªìπ·§à¿“槫“¡Ωíπ§√—∫ ·μà¡“ ≥ μÕππ’È ‡∑§‚π‚≈¬’‰¥â√ÿ¥ÀπⓉª¡“° ∑Ì“„Àâμâπ∑ÿπ°“√º≈‘쉥â∂°Ÿ ≈ß¡“ L2 Cache ¢π“¥„À≠àÊ  Ì“À√—∫ CPU √–¥—∫ End User À√◊Õ Low Cost ®÷߉¡à „™à‡√◊ËÕ߇°‘π‡Õ◊ÈÕ¡Õ’°μàÕ‰ª ∑Ì“„Àâ CPU ¡’ L2 Cache Õ¬à“ßμË”Ê ‡ªìπ 1 MB °—π·∑∫®–À¡¥·≈â« ¡“∂÷ßμÕππ’È À“° CPU ∫â“πÊ ®–¡’ L2 Cache Õ¬Ÿà∑’Ë 2 MB À√◊Õ 4 MB π—Ëπ ‰¡à„™à‡√◊ËÕßπà“μ°„®Õ’°·≈â« ‡æ√“–„πÕπ“§μ L2 Cache Õ“®®–¡’  Ÿß∂÷ß 16 À√◊Õ 32 ‡≈¬°Á‰¥â§√—∫ Õ’° ‘Ëß∑’ˇÀÁπ‰¥â™—¥‡®π„𧫓¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕß Intel °Á§◊Õ ™ÿ¥§Ì“ —Ëß·≈– ∂“ªíμ¬°√√¡§√—∫ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ Intel ´’√’ˬå°àÕπÊ Õ¬à“ß Pentium 4 ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“§√“«π’È Core Duo ¡’æ◊Èπ∞“π∫π 64 Bit ∑—ÈßÀ¡¥·≈â« ‰¡à„™à 64 Bit ·∫∫§√÷ËßÊ °≈“ßÊ ‡À¡◊Õπ„π Pentium 4 ∑Ì“„Àâ°“√ª√–¡«≈º≈ “¡“√∂∑Ì“„À⥒°«à“·μà°àÕπμÕπ ∑’ˇªìπ 32 Bit Õ¬à“ß¡“° ·μà∑—Èßπ’È∑—Èßπ—Èπ OS ·≈– Software μà“ßÊ μâÕß∂Ÿ°æ—≤π“¡“∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß 64 Bit §√—∫ ∂÷ß®–√’¥æ≈—ß®“° CPU ·∫∫ 64 Bit ‰¥â‡μÁ¡∑’Ë ´÷ËßμÕππ’È OS ∑’Ë∂Ÿ°æ—≤π“∫πæ◊Èπ∞“π ¢Õß 64 Bit ∂Ⓣ¡àπ—∫ 64 Bit ·∫∫ OS ¥—¥·ª≈ß (Õ“√¡≥å‡À¡◊Õπ √∂°√–∫–¥—¥·ª≈ßπà–§√—∫) ‡™àπ Windows XP 64 Bit , 2003 Server 64 Bit) °Á¡’·μà Mac OSX ·≈– Windows Vista §√—∫ ∑’Ë ∂Ÿ°æ—≤π“∫π 64 °—πμ—Èß·μà‡°‘¥‡≈¬ ∑Ì“„Àâ “¡“√∂¥÷ßæ≈—ߢÕß 64 Bit °—π‰¥âÕ¬à“߇μÁ¡∑’Ë Õ—ππ’È°Á‡ªìπ∑’Ëπà“¿Ÿ¡‘ „®¡“°§√—∫ Ì“À√—∫ “«° Apple ‡æ√“–‡√“‰¥â„™â CPU ·≈– OS ·∫∫ 64 Bit °—π¡“‡ªìπªï ·≈â«„π¢≥–∑’ËΩíòß Windows OS À√◊Õ Software μ—« ¡∫Ÿ√≥å ¬—ß ‡æ‘Ëß®–ÕÕ°·∂≈ß¢à“«‰¥â ‰¡àπ“ππ’ˇÕߧ√—∫ ‡≈¬‰¡à ß —¬‡≈¬§√—∫«à“ ∑Ì“‰¡ Windows ∫πæ◊Èπ∞“π 32 Bit ∂÷߉¥â‰¡à‡ ∂’¬√‡Õ“´–‡≈¬ „π ¢≥–∑’Ë OSX ´÷ËßÕ¬Ÿà∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß 64 Bit ¡“π“π·≈â« ∂÷߉¥â ‡ ∂’¬√¡“°Ê ·≈–¡’°“√∑Ì“ß“π∑’ˉÀ≈≈◊Ëπ¡“°Ê ∂÷ß·¡â§«“¡‡√Á«¢Õß CPU ®–‰¡à Ÿß¡“°°Áμ“¡ Intel Core 2 Duo ç√à“ß„À¡à À—«„®‡¥‘¡é

Ì“À√—∫ Intel Core 2 Duo π’È ¡’‡≈¢ 2 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“·§à 1 μ—« ·μà°≈—∫∑Ì“„Àâ User ∑—Èß∑’ËÕ¬Ÿà„π«ß°“√ ·≈–πÕ°«ß°“√ ßß°—𠇪ìπ‰°àμ“·μ°§√—∫ ¥â«¬§«“¡∑’Ë«à“ °“√μ—Èß™◊ËÕ¢Õß CPU „π´’√’ˬåπ’È Intel ‡≈◊Õ°∑’Ë®–„™â§Ì“«à“ çDuoé ‰¡à ‰¥â „™â§Ì“«à“ çDualé ∑Ì“„Àâ

93


About a Mac ‡À≈à“ User ‡°‘¥§«“¡ —∫ π§√—∫ «à“μ°≈ß·≈â«¡—π‡ªìπ Single Core À√◊Õ Dual Core °—π·πà ·≈⫬‘Ëß¡’ Core 2 Duo ‚º≈à¢÷Èπ ¡“°Á¬‘Ëßß߉ª°—π„À≠à§√—∫ ‡≈¬∑Ì“„À≪‡À¡“‡Õ“«à“ Core 2 Duo π—Èπ‡ªìπ Dual Core  à«π Core Duo §ß®–‡ªìπ Single Core À≈–¡—Èß!!!!! ‡≈¬¢Õ∑Ì“§«“¡‡¢â“„®‰«â ≥ ∑’Ëπ’ȇ≈¬§√—∫«à“∑—Èß Intel Core Duo ·≈– Intel Core 2 Duo π—Èπ‡ªìπ Dual Core °—π À¡¥·≈⫧√—∫ ‡≈¢ 2 „π Core 2 Duo π—Ëπ‡ªìπ‡æ’¬ßμ—«‡≈¢∫Õ° ∂÷ß√ÿàπ¢Õß CPU À√◊Õ´’√’ˬå¢Õß CPU §√—∫ ‡À¡◊Õπ°—∫ Pentium II, Pentium III, Pentium 4 πà–§√—∫ À“°®–‡ªìπ CPU ∑’Ë¡’ Core ‡¥’ˬ« À√◊Õ Single Core ®–¡’Õ’°√ÿàπ·¬°‰ª‡≈¬§√—∫ ‡ªìπ √ÿàπ Core Solo ´÷Ëß¡’√“§“∂Ÿ°¡“°Ê  Ì“À√—∫μ≈“¥ CPU √“§“ ª√–À¬—¥§√—∫ Intel˙ CoreTM2 Duo processor

Processor Number - T Series >> T5500 / T5600 / T7200 / T7400 / T7600 E Series >> E4300 / E6300 / E6400 / E6600 / E6700 Core Type - Dual Core Clock Speed - T Series >> 1.66 GHz / 1.83 GHz / 2 GHz / 2.16 GHz / 2.33 GHz E Series >> 1.80 GHz / 1.86 GHz / 2.13 GHz / 2.40 GHz / 2.66 GHz L2 Cache - 2 MB >> T5500 / T5600 / E4300 / E6300 / E6400 4 MB >> T7200 / T7400 / T7600 / E6600 / E6700 Front Side Bus - 667 MHz >> (T Series) T5500 / T5600 / T7200 / T7400 / T7600 800 MHz >> E4300 1066 MHz >> E6300 / E6400 / E6600 / E6700 Power (Watt) - 34W For T Series / 65W For E Series Socket Type - Socket T (FC-LGA775) / Socket M (FC-PGA6) Support - MMX / SSE / SSE2 / SSE3 / EIST / XD Bit Architecture - 64 Bit / 0.065 Micron (65 nm)

94

À“°‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫°— ∫ Core Duo ‡¥‘ ¡ ∑’Ë ¡’ ° “√æ— ≤ 𓉪„π ·π«∑“߇¥’¬«°—π ´÷Ëß°Á§◊Õ æ—≤π“°—π·μà —≠≠“≥π“Ãî°“ ·μàÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥ ®–æ∫«à“ Core 2 Duo π’È ·μ°μà“ß®“°‡¥‘¡‡ªìπÕ¬à“ß ¡“° ∑—Èß√–∫∫ FSB ∑—Èß L2 Cache ·¡â°√–∑—Ëߧ«“¡‡√Á«∑’ËÀ≈“°À≈“¬¬‘Ëß ¢÷Èπ ·¡â§«“¡‡√Á«®–Àà“ß°—π𑥇¥’¬« ·μà∂â“Õ¬Ÿà§π≈–´’√’ˬå ∫“ß∑’Õ“®®–„Àâ º≈∑’Ë·μ°μà“ß°—π√“«øÑ“°—∫¥‘π‡≈¬°Á‡ªìπ‰¥â Core 2 Duo ¡“§√“«π’È¡’ L2 Cache „Àâ‡≈◊Õ°∑—Èß 2 MB ·≈– 4 MB ´÷Ë ß ‡ªì π ∑’Ë √Ÿâ °— π Õ¬Ÿà · ≈â « §√— ∫ «à “ L2 Cache ¡’ º ≈‚¥¬μ√ßμà Õ ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß CPU ·¡â«à“¢π“¥∑’Ëμà“ß°—π·§à 2 MB ·μà°Á¡’º≈Õ¬à“ß ¡“°μàÕ°“√ª√–¡«≈º≈¢Õß CPU ´÷Ëß„π∫“ß°√≥’Õ“® àߺ≈„Àâμ—«‡≈¢∑’ˉ¥â ®“°°“√∑¥ Õ∫¥â«¬‚ª√·°√¡ Ì“À√—∫∑¥ Õ∫μà“ßÊ ¡’º≈ÕÕ°¡“μà“ß°—π ‡°‘π 50% ¥â«¬´âÌ“ π—Ëπ‡ªìπ‡æ√“–«à“ L2 Cache π—Èπ Õ¬Ÿà„°≈â°—∫ Core ¢Õß CPU ¡“°∑’Ë ÿ¥ ™π‘¥‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π°—∫ CPU ‡≈¬ À¬‘∫¢Õß„°≈â ¡◊Õ ¬àÕ¡‡√Á«·≈–ßà“¬°«à“‰ªÀ¬‘∫¢Õß∑’ËÕ¬ŸàÀà“߉ªÕ’°‚μä–„™à¡—Ȭ§√—∫ ·μà∂÷ß L2 Cache ®–¡’§«“¡ Ì“§—≠Õ¬à“ßπ—Èπ  à«πÕ◊ËπÊ °Á Ì“§—≠‰¡à·æâ°—π§√—∫ Õ¬à“߇™àπ FSB ´÷Ëߧ√“«π’È ¡’ Ÿß ÿ¥∂÷ß 1066 MHz ‡≈¬ ‚¥¬μ“¡·ºπ¢Õß Intel ∑’Ë«“߉«â CPU ∑’Ë«“ߢ“¬Õ¬Ÿà ≥ μÕππ’È ®–¡’·μà√ÿàπ∑’Ë¡’ FSB 800 ·≈– 1066 §√—∫  à«π√ÿàπ∑’Ë¡’ FSB ¢π“¥ 667 §ßÀ“´◊ÈÕ‰¥â¬“°·≈⫧√—∫ À√◊ÕÕ“®®–º≈‘μ„Àâ°—∫∫√‘…—∑§Õ¡æ‘«‡μÕ√å∫“ß·Àà߇∑à“π—Èπ Intel˙ CoreTM Duo processor VS Intel˙ CoreTM2 Duo processor

∂â“®–«à“‰ª·≈â« CPU ∑—Èß 2 √ÿàππ’È °Á‡ªìπæ’ËπâÕß°—π·À≈–§√—∫ Core 2 Duo °Á∂Ÿ°æ—≤π“‚¥¬¡’æ◊Èπ∞“π¡“®“° Core Duo ‚¥¬¡’°“√ ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚πàππ‘¥π’ËÀπàÕ¬ ·≈â«μ—Èß™◊ËÕ´–„À¡à ´÷Ë߇¡◊ËÕ§π‡√“‰¥â‡ÀÁπÕ–‰√°Á ·≈â«·μà∑’Ë¡’μ—«‡≈¢√«¡Õ¬Ÿà¥â«¬„π√ÿàπ °Á®–‡¢â“„®‡Õß«à“ ¡—π§◊Õ√ÿàπ∑’Ëæ—≤π“ ¢÷Èπ¡“„À¡à ‡À¡◊ÕπÕ¬à“ߧ√—Èß°àÕπ∑’Ë Pentium II ÕÕ°¡“ ·∑∫®–‰¡àμâÕß §‘¥‡≈¬§√—∫«à“ Pentium II §◊Õ√ÿàπ„À¡à·≈–¥’°«à“ Pentium Pro Õ¬à“ß ·πàπÕπ ‡√’¬°‰¥â«à“ ‡ªì𧫓¡™“≠©≈“¥¢Õߧπμ—Èß™◊ËÕ°Á ‰¥â§√—∫ àߺ≈ ¥â“π®‘μ«‘∑¬“Õ¬à“ß¡“°Ê ´÷Ëß°Á‰¡à·πà §«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß√ÿàπ‡°à“°—∫√ÿàπ „À¡à ·∑∫®–‰¡à¡’Õ–‰√∑’Ë·μ°μà“߇≈¬°Á‡ªìπ‰¥â§√—∫ À“°¬— ß ®Ì “ μÕπμâ 𠉥â ∑’Ë º ¡‡°√‘Ë π ‡Õ“‰«â ∂÷ ß º≈°“√∑¥ Õ∫®“° Apple „π√ÿàπ iMac ∑“ß Apple ‰¥âμàÕ·μâ¡„Àâ°—∫ Core 2 Duo ¡“° ∂÷ß 0.33 GHz ·≈– L2 Cache ¡“°°«à“°—π∂÷ß 2 MB º≈°“√∑¥ Õ∫ ÕÕ°¡“·∫∫·∑∫‰¡àμâÕ߇¥“§√—∫ Core 2 Duo ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß°«à“ ª√–¡“≥ 40-50% ‡≈¬∑’‡¥’¬« ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—π·∫∫ Spec μàÕ Spec ·≈â« §«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß∑—Èß 2 √ÿàπ¡’¥—ßπ’ȧ√—∫


EDITORIAL Stuff Core Duo

CPU 2.0 GHz (T2500) L2 Cache 2 MB Power 31 W

VS

Core 2 Duo

2.33 GHz (T7600) 4 MB 34 W

¡“∂÷ßμ√ßπ’È ‡√“‰¥â‡ÀÁ𧫓¡·μ°μà“߉ª·≈â«∂÷ß 3 ®ÿ¥„À≠àÊ §√—∫ ·μà «à “ .. ·§à 3 ®ÿ ¥ π’È ‡ æ’ ¬ «Ê °Á “¡“√∂∑Ì “ „Àâ Core 2 Duo ¡’ ª√– ‘ ∑ ∏‘ ¿ “ææÿà ß ¢÷È π  Ÿ ß °«à “ 20% ·≈â « §√— ∫ ∂â “ √«¡™ÿ ¥ §Ì “  —Ë ß „À¡à ‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à ·≈–‚§√ß √â“ß„À¡à¢Õß Core 2 Duo ‡¢â“‰ª °Á‰¡à·ª≈° „®·≈â«À≈–§√—∫«à“∑Ì“‰¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ∂÷߉¥âÕÕ°¡“ Ÿß¢π“¥π’È  Ì“À√—∫  à«π∑’ˇªìπ Power π—Èπ∂÷ß·¡â®–‰¡à‡°’ˬ«¢âÕßÕ–‰√°—∫°“√ª√–¡«≈º≈ ·μà Õ¬à“≈◊¡π–§√—∫«à“  ‘Ëß∑’Ë Intel „ à‡¢â“‰ª‡æ◊Ëՙ૬„Àâ°“√ª√–¡«≈º≈¡’ ª√– ‘∑∏‘¿“栟ߢ÷Èπ μà“ß°ÁμâÕß„™â ‰ø¥â«¬°—π∑—Èßπ—Èπ π—Ëπ°ÁÀ¡“¬§«“¡«à“ Core 2 Duo μâÕß´àÕ𧫓¡‰¡à∏√√¡¥“‡Õ“‰«â§√—∫ ∫√‘…—∑º≈‘μ CPU ¬—°…å „À≠à¢Õß‚≈°√–¥—∫π’ȧ߉¡à·§à‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á« °—∫‡æ‘Ë¡ L2 Cache ·πà Ê ¡— 𠇪ì 𠧫“¡§‘ ¥ ∑’Ë μ◊È π ‡°‘ 𠉪 ·≈–º¡‰¡à §‘ ¥ «à “ ≈Ì “ æ— ß °“√‡æ‘Ë ¡ §«“¡‡√Á«¢Õß —≠≠“≥π“Ãî°“°—∫‡æ‘Ë¡ L2 Cache ®–∑Ì“„Àâª√– ‘∑∏‘¿“æ ÕÕ°¡“‰¥â¢π“¥π’È §«“¡≈—∫¢Õß Core 2 Duo Õ¬Ÿàμ√ßπ’ȧ√—∫ L2 Cache ¢Õß Core 2 Duo ®–Õ¬Ÿà√«¡°—π‡ªìπ°âÕπ‡¥’¬«·≈–®–∂Ÿ°¥÷ß„™â ‚¥¬ Core μ—« ‰Àπ°Á‰¥â π—ËπÀ¡“¬§«“¡«à“ ‡√“¡’ L2 Cache ∑’ˇªìπ¢Õß°Õß°≈“ßÕ¬Ÿà 4 MB ‰¡à«à“ Core 1 À√◊Õ Core 2 μâÕß°“√®–„™â L2 Cache °Á “¡“√∂ „™â‰¥â∑—π∑’ º‘¥°—∫ L2 Cache ¢Õß Core Duo ´÷Ëß®–¡’·§à 2 MB ·≈– ·∫àß°—π‡ªìπ à«πμ—«‡≈¬ Core ≈– 1 MB ‰¡à«à“ Core 1 À√◊Õ Core 2 „™â L2 Cache À¡¥·≈â« °ÁμâÕß√Õ„Àâ L2 Cache ¢Õßμ—«‡Õß«à“ß≈ߧ√—∫ ∂÷ß®–‡√‘Ë¡ß“πμàÕ‰ª‰¥â °“√∑Ì“ß“πÕ¬à“ßπ’Èπà“®–‡À¡“–°—∫§Ì“«à“ çCache „§√ Cache ¡—πé π–‡π’ˬ §ß¡Õß¿“æÕÕ°„™à¡—Ȭ§√—∫ ©–π—È𠧫“¡ ·μ°μà“߬àÕ¡¡’§√—∫ À“°¡’°“√ª√–¡«≈º≈Õ¬à“ßÀπ—° L2 Cache ∑’Ë¡’ ¢π“¥„À≠à¬àÕ¡¥’°«à“ L2 Cache ¢π“¥‡≈Á°Õ¬Ÿà·≈⫧√—∫ ·μà®–¥’·§à‰Àπ À“°„Àâ Core π÷ß  “¡“√∂¬◊¡ L2 Cache ®“°Õ’° Core ¡“„™âß“π‰¥â °àÕπ À√◊Õ ‰¡à¡’„§√‡ªìπ‡®â“¢Õß Cache À“° Core ‰ÀπμâÕß°“√®–„™â °Á “¡“√∂¥÷ß„™â‰¥â‡≈¬ ·πàπÕπ§√—∫ §«“¡§≈àÕßμ—«¬àÕ¡¡’ Ÿß°«à“ ‡æ√“– À“° Core ·μà≈– Core „™â L2 Cache À¡¥‰ª·≈â«·≈–¬◊¡°—π‰¡à‰¥â π—ËπÀ¡“¬∂÷ß Core μ—«π—ÈπμâÕßÀ¬ÿ¥‡æ◊ËÕ√Õ Cache «à“߇≈¬π–§√—∫ ß“π  –¥ÿ¥·πàÊ π÷°¿“扡àÕÕ° π÷°‡ªìπ‡ß‘π°Á‰¥â§√—∫ 𓬠A ¡’‡ß‘πÕ¬Ÿà 10 ∫“∑ 𓬠B °Á¡’‡ß‘πÕ¬Ÿà 10 ∫“∑‡À¡◊Õπ°—π 𓬠A Õ“®®–¡’§«“¡®Ì“‡ªìπ μâÕß„™â‡ß‘π 15 ∫“∑ ·μà„π‡¡◊ÕË ‡¢“¡’·§à 10 ∫“∑‡∑à“π—πÈ °Á„™â‰¥â·§à 10 ∫“∑

à«π𓬠B Õ“®®–‰¡à¡’§«“¡®Ì“‡ªìπμâÕß„™âÕ–‰√ ®÷ß„™â ‰ª·§à 3 ∫“∑ ‡∑à“π—Èπ  ‘Ëß∑’ˇÀÁπ°Á§◊Õ ¡’∑—Èߧπ‡À≈◊Õ„™â ·≈–„™â‰¡àæÕ§√—∫ ª√– ‘∑∏‘¿“æ¬àÕ¡‰¡à‡°‘¥·πàÊ ·μàÀ“°„™â«‘∏’∑’Ë 2 °Á§◊Õ ¡’𓬠A ·≈– 𓬠B ‡À¡◊Õπ°—π ·μà¡’‡ß‘πÕ¬Ÿà°Õß°≈“ß 20 ∫“∑ ´÷Ëß𓬠A ·≈– 𓬠B  “¡“√∂À¬‘∫„™â‡¡◊ËÕ‰À√à°Á ‰¥â À“°π“¬ A ¡’ §«“¡®Ì“‡ªìπÕ¬à“ß¡“° Õ“®®–„™â‰ª 15 ∫“∑  à«π𓬠B Õ“® ®–‰¡à¡’§«“¡®Ì“‡ªìπμâÕß„™â‡≈¬ À√◊Õ„™âπ‘¥ÀπàÕ¬ Õ“®®–„™â‰ª·§à 3 ∫“∑ ‡ÀÁπ¡—Ȭ§√—∫ ¡’‡ß‘π‡∑à“°—𠧫“¡μâÕß°“√„™â‡∑à“°—π·μà ª√– ‘∑∏‘¿“懰‘¥§√—∫ ‡æ√“–∑—Èß𓬠A ·≈– 𓬠B ‰¥â„™â‡ß‘π Õ¬à“߇μÁ¡∑’Ëμ“¡∑’Ëμ—«‡ÕßμâÕß°“√ πà“®–‡ÀÁπ¿“æ°—π∫â“ß·≈â«π– §√—∫ ·≈–π’Ë.. ∂◊Õ‰¥â«à“ ‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß ‘Ëß∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ¬à“ß∑’Ë Apple °≈à“«Õâ“ß¡“§√—∫ π’Ë·§à à«πÀπ÷ËߢÕß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ–§√—∫ Core 2 Duo ¬—ß¡’¢âÕ·μ°μà“ß®“° Core Duo Õ’°‡¬Õ–§√—∫ ·®°·®ß°—π‰¡à À¡¥ ·μà®ÿ¥À≈—°Ê ¢Õß°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߧ√—Èßπ’È ·≈–‚§√ß √â“ß∑’Ë ‡ª≈’Ë¬π‰ª ·¡â®–‰¡à°’Ë®ÿ¥ ¡—π°Á∑Ì“„Àâº≈ÕÕ°¡“°≈—∫μ“≈ªíμ√‰¥â ‡≈¬π–§√—∫  à«πª≈’°¬àÕ¬μà“ßÊ ∑’Ë Core 2 Duo ‡ª≈’Ë¬π‰ª®“° ‡¥‘¡ ≈â«π·μà¡’º≈μàÕª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â«¬°—π∑—Èß ‘Èπ À“°„Àâ √ÿª°—𠇪ìπ®ÿ¥Ê °Á§ß‰¥â¥—ßπ’ȧ√—∫ L2 Cache ∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à°«à“‡¥‘¡ ·≈–‡ª≈’ˬπ«‘∏’°“√¥÷ß „™â ¢â Õ ¡Ÿ ≈ §à “  — ≠ ≠“≥π“Ãî ° “∑’Ë  Ÿ ß °«à “ ‡¥‘ ¡ ¡’ º ≈‚¥¬μ√ßμà Õ ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√°‘π‰ø Ÿß°«à“‡¥‘¡ Õ“®∫àß∫Õ°‰¥â∂÷ß‚§√ß √â“ß∑’Ë ‡ª≈’Ë¬π‰ª ·≈–¡’Õ–‰√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‡¢â“¡“„π√ÿàπ„À¡àπ’È ™ÿ¥§Ì“ —Ëßμà“ßÊ ∑’Ë Intel ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡≈߉ª ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ª√–¡«≈º≈ ‚§√ß √â“ß CPU ∑’ˇª≈’Ë¬π‰ª ∑Ì“„À⇰‘¥º≈„π∑“ß∫«° ∂÷ß®–‡ÀÁπ ‰¡à¡“° ·μàπ—Ëπ°Á§◊ÕÀπ÷Ëß„π§«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ߧ√—Èßπ’È ®“°°“√∑’Ë Intel ‡ª≈’ˬπ√Ÿª·∫∫ Socket ·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπ‚§√ß √â“ß ∑Ì“„Àâ Intel  “¡“√∂æ—≤π“ CPU ‰ª‰¥âÕ’°‰°≈

®“°∑’Ë √ÿª„Àâøíߥâ“π∫π º¡«à“‰¡à«à“¡’¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷Ëß ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¬àÕ¡‡ª≈’Ë¬π‰ª·πàÊ §√—∫ ®÷ߢÕøíπ∏ßμ√ßπ’ȇ≈¬«à“ ..... Core 2 Duo ·√ߢÕß®√‘ß·πàÊ μàÕ„Àâ¡’§«“¡‡√Á«‡∑à“°—π L2 Cache ‡∑à“ °—π°—∫ Core Duo ·μà¥â«¬‚§√ß √â“ß CPU ·≈â« º≈∑’ËÕÕ°¡“ πà“®–μà“ß°—πÕ¬ŸàÕ¬à“ßπâÕ¬ 5% ·À≈–§√—∫ º≈°“√∑¥ Õ∫®“° Apple ®÷߇™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â§√—∫ ¡“∂÷ßμÕππ’È §ß∫Õ°‰¥â§Ì“‡¥’¬««à“ çCore 2 Duo π’È ¡’Õ–‰√„À¡à¡“°°«à“∑’˧ÿ≥§‘¥®√‘ß Êé øíπ∏ß!!!

95


PAGE I 096

§Õ≈—¡πå : CMS ‚¥¬ : «ß»°√ Õ“√¬«—≤πå Õ’‡¡≈å : vongsakron@filtechinter.com

CMS

Calibrated Moniter ¡’º≈¥’Õ¬à“ß‰ß «—   ¥’ § √— ∫ ∑à “ πºŸâ Õà “ π∑ÿ ° ∑à “ π ©∫— ∫ π’È ‡ √“°Á ® –°≈— ∫ ¡“ “«§«“¡¬“«‡√◊Ë Õ ß Calibrated moniter °—πμàÕπ–§√—∫

PAGE I 088

√ÿàππ’È°Á®–Õ¬Ÿà∑’Ë software ‡∑à“π—Èπ§√—∫ à«π√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ—ππ’È Color joke ‡Õß°Á¬—߉¡à‡§¬≈Õß√ÿàπ 2 Exprexx ‡≈¬‡À¡◊Õπ °—π °Á¢Õ μä– (Õ’°·≈–) ‰«â°àÕπ√Õ„Àâ¡’ºâ°Ÿ √ÿ≥“ (‡®â“π“¬º¡ ‡Õß)  àß¡“„Àâ≈Õß„™â°àÕπ §àÕ¬‡Õ“¡“∫Õ°æàÕ·¡àæ’ËπâÕß°—π π–§√â“∫

Iconmacûs Talk

PAGE I 090

‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§

PAGE I 092

About a Mac

PAGE I 096

CMS

‡Õ“À≈–À≈—ß®“°∑’ˇμ√’¬¡¢ÕßμâÕߪ√– ߧå∑ÿ°Õ¬à“ßæ√âÕ¡ ‡μ√’¬¡°“¬„®æ√âÕ¡°Á∑Ì“°“√ install ‚ª√·°√¡ Spyder 2 Pro °—π‰¥â‡≈¬‡¡◊ËÕ install °—π‡ √Á®·≈â«°Á „ à serial number „À⇠√’¬∫√âÕ¬·≈â «‡√“°Á®–‚º≈à¡ “∑’Ë Àπâ“μà“߇√‘Ë¡ ‚ª√·°√¡¥—ß¿“æπ’Èπ–§√â“∫

PAGE I 098

Talkative Design

®“°©∫—∫∑’Ë·≈â« Color Joke ‰¥â°≈à“«∂÷ß°“√ Calibrated Moniter ∑’Ëμ‘¥§â“ß¡“∂÷ß©∫—∫π’È ‡æ√“–©–π—Èπ©∫—∫π’È°Á®– ¢Õ≈Õß∑Ì“°“√ Calibrated Moniter „Àâ∑ÿ°∑à“π‰¥â™¡ °—π´–‡≈¬·≈â«∑ÿ°∑à“π®–查«à“ÕãÕ ¡—πßà“¬‡¬’ˬßπ’Èπ’ˇÕß´÷Ëß °àÕπÕ◊Ëπ Color joke °Á®–¢Õ°≈à“«∂÷ßÕÿª°√≥å∑’Ë Color Joke „™â —°‡≈Á°πâÕ¬π–§√—∫ Moniter ∑’Ë„Àâ°Á Color real 7550 ¢Õß HP  à«πÕÿª°√≥å∑’Ë „™â„π°“√ Clibrated °Á Spyder 2 Pro ¢Õß Colorvisi on Datacolor §√—∫ ´÷ËßÕÿª°√≥å∑’Ë«à“¡—π°Á§◊Õ Colorimeter ∑’Ë√Ÿª√à“ߧ≈⓬‰Õâ ·¡ß¡ÿ ¡ π—Ë π ‡Õߧ√— ∫ ´÷Ë ß ®√‘ ß Ê ·≈â « Õÿ ª °√≥å ®Ì “ æ«°π’È „ π μ≈“¥°Á¡’Õ¬Ÿàª√–¡“≥ 2-3 ¬’ËÀâÕπ–§√—∫‡Õ“‰«â∂â“¡’ ‚Õ°“  (·≈–ß∫ª√–¡“≥) ®–‡Õ“‡®â“μ—«Õ◊ËπÊ ¡“≈Õ߇ª√’¬∫‡∑’¬∫ ¥Ÿπ–§√—∫  à«π‡Àμÿº≈∑’Ë«à“∑Ì“‰¡„™â‰Õâ·¡ß¡ÿ¡π’Ë°Á‡æ√“–«à“ º¡‡ªìπ ·øπ Spyderman ·≈–º¡«à“¬’ËÀâÕπ’È „™âß“πßà“¬ ∑’Ë ÿ¥·≈–‡∑’ˬßμ√ߥ’§√—∫ ¢â“ß≈à“ßπ’ȧ◊ÕÀπâ“μ“¢Õ߇®â“ spyder §√—∫‡À¡◊Õπ·¡ß¡ÿ¡‰À¡ Õ‘Õ‘  à«π‡®â“·¡ß¡ÿ¡π’Ë°Á®–¡“æ√âÕ¡ cd ‚ª√·°√¡¢Õß¡—π∑’Ë™◊ËÕ Spyder 2 Pro À√◊Õ 2 Express ´÷Ëߧ«“¡·μ°μà“ߢÕß 2

96

´÷ËßÀπâ“μà“ß·√°‚ª√·°√¡°Á®–°≈à“«∑—°∑“¬√“«°—∫‡√“‡ªìπ ‡æ◊ËÕπ π‘∑∑’ˉ¡à π‘∑¢Õß¡—π (‡æ◊ËÕÕ–‰√«à–‡π’ˬ) ·≈â«°Á®–∫Õ° ‡√“«à“ çi love youé ‡Õ䬉¡à„™àÊ ‚ª√·°√¡®–∫Õ°‡√“«à“ ‚ª√·°√¡π’È®–™à«¬∑Ì“°“√ª√—∫·μàß (adjust) ·≈–®—¥ √â“ß icc Profile ‰«â„Àâ´÷Ëß ICC Profile §◊ÕÕ–‰√ √∫°«π∑à“πºŸâ Õà“πæ≈‘°°≈—∫μ’≈—ß°“°≈—∫‰ªÕà“π MacStyle °àÕπÀπⓇ≈à¡π’È  —° 3 ‡≈ࡉ¥â·μà∂â“À“‰¡à‡®Õ Color joke °Á®– √ÿª„Àâøíß ßà“¬Ê «à“ Icc Profile „™â· ¥ßº≈‚¥¬‡√’¬° ICC Profile ∑’Ë ‡√“∑Ì“‡Õ“‰«â¢÷Èπ¡“™à«¬„π°“√· ¥ßº≈Õ¬à“߇™àπ‚ª√·°√¡ Adobe Photoshop ‡«≈“∑’Ë· ¥ß√Ÿª Adobe Photoshop ®–¥Ÿ°àÕπ«à“®Õ¿“æ∑’Ë∑Ì“ ICC Profile À≈—ß®“°∑’Ë Calibrate ‰«âÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∂â“∑Ì“‡Õ“‰«â Adobe Photoshop ®–· ¥ß√Ÿª ‰¥âμ“¡∑’Ë∑Ì“ ICC Profile ‰«â


EDITORIAL Stuff **´÷Ëß„π°“√‡√’¬°„™â ICC ‚ª√‰ø≈å‡π’ˬ ·μà≈–‚ª√·°√¡°Á‡√’¬° „™â‰¥â ‰¡à‡À¡◊Õπ°—ππ–§√—∫Õ—ππ’È Color Joke ¢Õªí°À¡ÿ¥‰«â‡≈¬‡π◊ËÕß®“° ‡ªìπªí≠À“∑’Ë Color joke ‡®Õ∫àÕ¬¡“° ‡π’◊ËÕß®“°√–∫∫°“√ª√–¡«≈ ICC Profile ¢Õß MAC OS ·≈– WINDOWS ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π®÷ß®– ¢Õ°≈à“«∂÷ߧ«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß 2 √–∫∫ π’È°àÕπ·≈⫧àÕ¬∫Õ°‡√◊ËÕß ‚ª√·°√¡Õ’°∑’π–§√—∫§«“¡·μ°μà“ß°Á§◊Õ Mac ®–‡√’¬° ICC Profile ∑’Ë∑Ì“‡Õ“‰«â¡“„™âß“π∑—π∑’∑’ˇªî¥‡§√◊ËÕß ·≈–‚ª√·°√¡∫π‡§√◊ËÕß Mac ®–„™â ICC Profile √à«¡°—π∑Ì“„À≡à«à“‡√“®–¥Ÿ ’À√◊Õ‡ªî¥√Ÿª¿“æ¥â«¬ ‚ª√·°√¡‰Àπ°Á®–∑Ì“„Àâ‡√“‰¥â ’∑’ˇÀ¡◊Õπ°—π∑ÿ°‚ª√·°√¡ „π¢≥– ‡¥’¬«°—π °“√ª√–¡«≈ ’¢Õß Windows π—Èπ®–·μ°μà“ß°—∫ Mac OS ‚¥¬ ‘Èπ‡™‘ß ‡π◊ËÕß®“°°“√‡°Á∫™ÿ¥§Ì“ —Ëß„πμ—«‡§√◊ËÕ߇Õß ·≈–™ÿ¥§Ì“ —Ëß ∫π°“√奮շμà≈–√ÿàπ·μà≈–¬’ËÀâÕ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π (¿“…“™“«∫â“π§◊Õ«‘π ‚¥« å ¡’ Õÿ ª °√≥å ‡ ¬Õ–·≈–Õÿ ª °√≥å ∑’Ë „ ™â „ π°“√ª√–¡«≈ ∑Ì “ ß“π‰¡à ‡À¡◊ Õ π°— π ®÷ ß ∑Ì “ „Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡·ª√ª√«π„π°“√ª√–¡«≈‚ª√‰ø≈å ) ∑”„À⇡◊ËÕ‡√“‡ªî¥¥Ÿ ’„π·μà≈–‚ª√·°√¡®–‰¥â ’∑’ˉ¡àμ√ß°—π ©–π—Èπ∫“ß ‚ª√·°√¡¢Õß Windows ®–¬—߉¡à√—∫ ICC Profile ‡≈¬ ‡π◊ËÕß®“° ‚ª√·°√¡‰¡à “¡“√∂ Support Icc Profile ‰¥â ∑—ßÈ π’§È π„™â Windows ‰¡àμâÕßμ°„®π–§√—∫‡æ√“–‚ª√·°√¡ à«π„À≠à¢Õß«‘π‚¥« å¬—ß “¡“√∂ ª√–¡«≈ ICC Profile ∑’Ë∂Ÿ°μâÕ߉¥âÕ¬Ÿà§√—∫ ‡Õ“À≈–°≈—∫¡“μàÕ°—π∑’’Ë ‚ª√·°√¡ Spyder 2 Pro ´÷Ëß≈Ì“¥—∫μàÕ‰ª ‚ª√·°√¡°Á®–∫Õ°‡√“«à“‚ª√·°√¡®–ª√—∫Õ–‰√„Àâ‡√“∫â“ß´÷Ëß √ÿª·≈â« ‚ª√·°√¡°â®–ª√—∫§à“„π°“√ √â“ß Icc Profile „Àâ‡√“Õ¬Ÿà 3 §à“ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È 1.Tonal response (Gamma) 2.White point (Color temperature) 3.Black and White (Luminance) ´÷Ëß„π à«π∑’Ë«à“·μà≈–μ—«¡’§«“¡À¡“¬‡ªìπ¿“…“‰∑¬Õ¬à“߉√°ÁμâÕß ¢ÕÕ¿—¬¥â«¬π–§√—∫‡π◊ÕË ß®“°¿“…“‰∑¬¢Õß Color joke ‰¡à§Õà ¬·¢Áß·√ß ª√–°Õ∫°—∫‰¡à√Ÿâ«à“·ª≈Õ¬à“߉√¥’ ‡æ√“–‰¡àÕ¬“°·ª≈·∫∫æÕºŸŸâÕà“π Õà“π·≈â«°Á¬—߉¡à√Ÿâ‡√◊ËÕ߇™àπ Computer ·ª≈«à“§≥‘μ°√≥å ‡ªìπμâπ ®÷ß ¢ÕÕπÿ ≠ “μ‰¡à · ª≈π–§√— ∫ ·≈–À≈— ß ®“°π—È π ‡¡◊Ë Õ ‡§√◊Ë Õ ß∑Ì “ °“√ Calibrated ‡ √Á®·≈⫇√“°Á®–‰¥â Icc Profile ÕÕ°¡“®—¥‡°Á∫‰«â∑’Ë Libraly /Colorsync / Profile  Ì“À√—∫ OS ·≈– C:/ Window / System 32 Spool / Driver / Color  Ì“À√—∫ Windows π–§√—∫ ‡¡◊ËÕÕà“π‡ √Á® (´÷Ëß®–Õà“πÀ√◊Õ‰¡àÕà“π°Á‰¥â) °Á§≈‘Í° NEXT ∑’Ë≈Ÿ°»√™’È À√◊Õ °¥ Enter °Á ‰¥â§√—∫‰¡à«à“°—π ·≈⫇√“°Á®–‚º≈à¡“Àπâ“μà“ß Before You Begin ´÷ËßÀπâ“μà“ßπ’È°Á®–∫Õ°‡√“«à“°àÕπ‡√“‡√‘Ë¡∑Ì“°“√ Calibrated ·≈⫇√“ §«√∑Ì“Õ–‰√ °Á “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“‡√“μâÕß∑Ì“√“¬°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È°àÕπ∑’Ë ®– Calibrated π–§√—∫

1. À“°‡ªìπ Monitor ‰¡à«à“®–‡ªìπ LCD À√◊Õ CRT §«√‡ªî¥‡§√◊ËÕß∑‘È߉«âÕ¬à“ß πâÕ¬®Àπ÷Ëß™—Ë«‚¡ß‡æ◊ËÕ„Àâ Monitor ¢Õ߇√“· ¥ß§à“∑’ˇ ∂’¬√‡ ’¬°àÕπ·μà∂Ⓡªìπ Projector °Á‡ªî¥∑‘È߉«â —° 10-15 π“∑’°ÁæÕ§√—∫ 2. ªî¥æ«° Screensaver ·≈– Energy saving „ÀâÀ¡¥À“°‰¡àμâÕß°“√¢¬—∫ ‡¡“ å∫àÕ¬Ê ‡π◊ËÕß®“°„π¢≥–∑’Ë Calibrated À“°‡§√◊ËÕß run screen saver À√◊Õ‡¢â“ Ÿà ‚À¡¥ energy saving ®–∑Ì“„Àâ°“√Õà“π§à“°√–μÿ°·≈–π—ËπÀ¡“¬∂÷ß°“√ calibrated „À¡à∑—ÈßÀ¡¥ 3. ª√—∫μ—Èß°“√· ¥ß ’Àπâ“®Õ¢Õ߇√“„Àâ· ¥ßº≈‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 24 bit 4. Õ¬à“„Àâ¡’· ßμ°√–∑∫„¥¡“ “¥ àÕß∑’’Ë monitor ¢Õ߇√“‚¥¬μ√߇æ√“–®–∑Ì“ „Àâ°“√Õà“π§à“‡æ’È¬π‰ª‰¥â ‡¡◊ËÕ∑Ì“μ“¡°μ‘°“¡“√¬“∑∑’’Ë„À≫â¢â“ßμâπ·≈â«°Á§≈‘Í° NEXT ‰ªÀπâ“μà“ß∂—¥‰ª‰¥â§√—∫ ‡¡◊ËÕ‡¢â“ ŸàÀπâ“μà“ß∑’Ë 4 §◊ÕÀπâ“μà“ß Current setting ´÷ËßÀπâ“μà“ßπ’È®–· ¥ß∂÷ß§à“ ª√—∫·μàß¡Õπ‘‡μÕ√åÀ√◊Õ Calibrated ∑’Ëμ—È߉«â·≈–§à“¢Õß¡Õπ‘‡μÕ√åªí®®ÿ∫—π«à“„™â Profile „¥Õ¬Ÿà¥—ß√Ÿª

´÷Ëß®–ª√—∫·μà߇æ‘Ë¡‡μ‘¡¬—ß‰ß §ßμâÕß√Õ©∫—∫Àπâ“©∫—∫π’Èæ◊Èπ∑’ËÀ¡¥ ·≈⫇®Õ°—π„À¡à ©∫—∫Àπⓧ√—∫

97


PAGE I 098

Talkative Design

§Õ≈—¡πå : Talkative Design ‚¥¬ : «“√‘ ‚™§≈È”‡≈‘» Õ’‡¡≈å : iamwari@gmail.com

¥’ ‰´πå·∫∫ ¡“π©—π∑å

PAGE I 088

„π√–¬–π’È ∫â“π‡√“¡’¢à“«¡“°¡“¬∑’Ë∑Ì“„Àâ§π ‰∑¬Àßÿ¥Àß‘¥®π∑Ì“„ÀâÕ“√¡≥å ∫à...®Õ¬...! ‡™àπ ¢à“«°“√‡¡◊Õß∑’Ë°Ì“≈—ß√âÕπ√–Õÿ ´÷Ëß®–‡ªìπ À¡ŸàÀ√◊Õ®à“‡√“°Á¬—ßμâÕß√Õ≈ÿâπ°—πª√–‡¿∑∑’Ë«à“ À“¬„®√¥μâπ§Õ°—π‡≈¬∑’‡¥’¬«

Iconmacûs Talk

PAGE I 090

‡ª≈’Ë¬π„®„™â·¡§

PAGE I 092

About a Mac

PAGE I 096

CMS

PAGE I 098

Talkative Design

«— ¥’æàÕ·¡àæ’ËπâÕß≈ÿߪѓπâ“Õ“≈Ÿ°‡≈Á°‡¥Á°·¥ß·≈–ºŸâÕà“π∑ÿ°∑à“π§√—∫ (‡ÕàÕ..∑Ì“‡À¡◊Õπ  . πÈ”‡πà“∫“ߧπ‡≈¬..) π’Ë°Á‡ªìπ§√—Èß∑’Ë 2 ·≈â«....∑’ˇ¢’¬π„π∫∑§«“¡ Talkative Design ∂â“∑à“πºŸâÕà“π¡’¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ¢âÕ·π–πÌ“À√◊Õ ªí≠À“‡√◊ËÕßß“πÕÕ°·∫∫ °ÁÕ’‡¡≈å¡“‰¥â‡≈¬§√—∫ º¡¬‘π¥’√—∫øíß·≈–®–À“¢âÕ¡Ÿ≈¡“μÕ∫°—π

à«πÕ’°‡√◊ËÕß∑’˧àÕπ¢â“ß¡“·√ß¡“°‡¡◊ËÕμâπÊ ªï π’È·≈–‡ªìπ¢à“«Õ¬Ÿà∫àÕ¬Ê °Á§◊Õ‡√◊ËÕß°“√æ‘∑—°…å  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß¡—π°Á ‰¡à „™à‡ªìπ‡√◊ËÕß„À¡à‡≈¬ ‡æ√“–«à “ ¡’ § πÀ√◊ Õ °≈ÿà ¡ ∑’Ë ‡ √’ ¬ °μ— « ‡Õß«à “ Green Peace À√◊ÕÕ’°À≈“¬Ê °≈ÿà¡ÕÕ°¡“ ¡’ ∫ ∑∫“∑„π°“√„Àâ § «“¡ Ì “ §— ≠ °— ∫ °“√ Õπÿ √— ° …å  — μ «å ªÉ “ , GMO, Green House Effect (¿“«–°ä“´‡√◊Õπ°√–®°) ·≈–¡≈æ‘… μà“ßÊ  à«π‡√’ËÕß∑’˺¡Õ¬“°®–‡¢’¬π„π§√—Èßπ’È®–‡ªìπ À— « ¢â Õ ‡√◊Ë Õ ß ç¥’ ‰ ´πå · ∫∫ ¡“π©— π ∑å °— ∫  ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡é ·μà § ߉¡à „ ™à ‡ √’Ë Õ ßÕ¬à “ ß°≈ÿà ¡ GreenPeace ∑’ˇ¢“°Ì“≈—߇ªìπ¢à“«Õ¬Ÿà·πàπÕπ º¡¢ÕÕπÿ≠“μ„™â§Ì“«à“ ..ç ¡“π©—π∑åé °—∫‡¢“ ∫â“߇æ√“–«à“™à«ßπ’ȧÿ≥§ß‰¥âÕà“π‡®Õ°—∫§Ì“π’È ∫àÕ¬¡“°μ“¡Àπâ“Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå·∑∫®–∑ÿ°«—π °Á«à“‰¥â º¡‰¥â¬‘π§Ì“«à“ ¡“π©—π∑å§√—Èß·√°°Á „π ¡—¬√—∞∫“≈∑’Ë·≈â«∑’ËÕ¬“°®–„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬√Ÿâ√—°  “¡—§§’∑Ì“„À⺡√Ÿâ ÷°«à“¡—π‡ªìπ§Ì“∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·≈–μâÕß∑Ì“μ“¡ ´÷Ëß∫Õ°‰¡à∂Ÿ°«à“∑Ì“‰¡∂÷ß¡’ §«“¡√Ÿâ ÷°Õ¬à“ßπ—Èπ ·μà„π∑“ß°≈—∫°—πº¡°≈—∫ ‡ÀÁπ√—∞∫“≈™ÿ¥∑’Ë·≈â«®π∂÷ß√—∞∫“≈™ÿ¥ªí®®ÿ∫—π „™â §Ì “π’È°—π∫à Õ¬¡“°·μà° ≈— ∫™à « ¬Õ–‰√‰¡à ‰ ¥â ·∂¡¡‘ÀπÌ“´È”¡—π¬‘Ëß«ÿà𫓬°—π¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‡ ’¬Õ’° §ÿ≥√Ÿâ ‰À¡‡«≈“À¡“¡—π°—¥°—π¡—π¬—ß¡’

98

‡≈‘ ° √“°— 𠉪‰¡à ∂÷ ß ¢—È π °— ∫ ‡ ’ ¬ ™’ «‘ μ ·μà æ «°§ÿ ≥ °— ¥ °— π ¬‘Ë ß °«à “ (ÀÕ ¡Õ Õ“) ß“ππ’È∂Ⓣ¡à쓬°—π‰ª¢â“ßÀπ÷Ëß°Á§ß®–‰¡à‡≈‘°√“ ‡ÕÕ...‡ÀÁπ·≈â«√Ÿâ ÷° ß “√𓬠ª√–‡∑»‰∑¬ ®—ß...! ‡√“°≈—∫‡¢â“¡“§ÿ¬‡√◊ËÕߢÕ߇√“¥’°«à“‡¥’ά«∑à“πºŸâÕà“π®–‡¢â“„®º‘¥ «à“π’ˇªìπ∫∑§«“¡°“√‡¡◊ÕßÀ√◊Õ‡ª≈à“...! º¡‡™◊ËÕ‰¥â«à“À≈“¬§π§ßμ—Èߧ̓∂“¡«à“¡—πÀ¡“¬§«“¡«à“Õ–‰√ À«à “ ...º¡®–Õ∏‘ ∫ “¬ßà “ ¬Ê ·≈–  —È π Ê §«“¡À¡“¬§Ì “ «à “  ¡“π©— π ∑å ¢ Õߺ¡§◊ Õ °“√∑Ì “ ß“πÕÕ°·∫∫„π·μà ≈ –§√—È ß π—È π π—°ÕÕ°·∫∫ §«√®–§Ì“π÷ß∂÷ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–πà“®–„Àâ¡—π‡ªìπ  à«πÀπ÷ËߢÕßÀ≈—°°“√ÕÕ°·∫∫¥â«¬ μ—«Õ¬à“߇™àπ 1. ß“πÕÕ°·∫∫º≈‘ μ ¿— ≥ ±å °Á μâ Õ ß§Ì “ π÷ ß ∂÷ ß «—   ¥ÿ ∑’Ë „ ™â „ πß“π ÕÕ°·∫∫‡¡’Ë Õ ‰¡à μâ Õ ß°“√„™â ¡— π ·≈â «  “¡“√∂πÌ “ ‰ª Recycle ‰¥â‰À¡ 2. ß“πÕÕ°·∫∫‡ ◊È Õ ºâ “ °Á μâ Õ ßÀ≈’ ° ‡≈’Ë ¬ ßæ«°ºâ “ ∑’Ë ‡ ªì 𠄬  —߇§√“–Àå 3. ß“πÕÕ°·∫∫∑’ˇ°’ˬ«°—∫ Industrial Design °Á‡À¡◊Õπ°—πμâÕß √–«—߇√◊ËÕß°“√‡≈◊Õ°„™â«—μ∂ÿ¥‘∫„πß“πÕÕ°·∫∫ 4. ß“πÕÕ°·∫∫ ∂“ªíμ¬°√√¡„π “¢“π’ÈμâÕ߇Փ„®„ à „Àâ¡“° ‡æ√“–«à “ ß“π∑ÿ ° ™‘È π π—È π „™â æ◊È π ∑’Ë ¿ “¬πÕ°‡ªì π  à « π„À≠à ·≈–


EDITORIAL Stuff π’Ë·§à¬°μ—«Õ¬à“߇撬߉¡à°’Ëμ—«Õ¬à“ß·≈–‰¡à°’Ë “¢“¢Õß«‘™“¥â“π°“√ ÕÕ°·∫∫º¡‡™◊Ë Õ ‰¥â ‡ ≈¬«à “ ¬— ß ¡’ Õ’ ° ‡¬Õ–∑’Ë ‰ ¡à §Ì “ π÷ ß ∂÷ ß  ¿“æ ‘Ë ß ·«¥≈âÕ¡ §√“«π’Ⱥ¡®–查∂÷ß„π à«π¢Õß Graphic Design ∫â“ß«à“¡—ππà“ ‡ªìπÀà«ßÕ¬à“߉√ ‡¡◊ËÕ‰¡àπ“ππ’ȇÕߪ√–¡“≥ 3-4 ‡¥◊Õπ∑’Ë·≈⫺¡‰¥â ¡’ ‚ Õ°“ ‰ªª√–‡∑»≠’Ë ªÿÉ π ‡æ◊Ë Õ μ‘ ¥ μà Õ °— ∫ ∑“ß¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ „π ‚μ‡°’¬«∑’Ë®–æ“π—°‡√’¬π¢Õߺ¡‰ª∑Ì“ Workshop º¡Õ¬Ÿà∑’Ë°√ÿß ‚μ‡°’¬«ª√–¡“≥ 2 Õ“∑‘μ¬åº¡‰¥â‡ÀÁπ·≈–‰¥â —¡º— °—∫§«“¡‡®√‘≠ √ÿà߇√◊ÕߢÕß∫â“π‡¡◊Õß°—∫ß“π¥â“π°“√ÕÕ°·∫∫¡“°¡“¬‡™àπμ—«μ÷° Õ“§“√∑’Ë∑—π ¡—¬·≈–¡’¥’ ‰´πå ß“π Graphic ∑’Ë ‚¥à¥‡¥àπμ“¡ Shopping Mall μà“ßÊ

¿“¬πÕ°π’È·À≈– ∑Ì“„Àâ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’§«“¡ß¥ß“¡μ“¡∏√√¡™“쑇¥‘¡À“¬‰ª ·≈– ¿“æ ‘Ëß∑’ˇªìπÕ¬Ÿà°Á‡ª≈’Ë¬π‰ª¥â«¬μ—«Õ¬à“ß∑’ˇÀÁπ‰¥â™—¥°Á§◊Õ°“√ √â“ß Õ“§“√ Louve Museum ∑’ˇªìπÕ“§“√°√–®°∑—π ¡—¬√Ÿª∑√ߪî√–¡‘¥„°≈â°—∫ Place du Palais - Royal π—Èπ‰¥â¡’°“√∂°‡∂’¬ß·≈–«‘æ“°…å«‘®“√≥å°—π¡“° ‡æ√“–Õ“§“√ Louve Museum ∑Ì“„Àâ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢ÕßÕ“§“√√Ÿª∑√߇°à“ ¢Õß Place du Palais - Royal À¡¥§«“¡ «¬ß“¡≈߉ª ·≈–‡¡◊ËÕ‰¡à°’˪π’È°Á¡’°“√ √â“ßÕ“§“√¢÷Èπ„À¡à∑’ˇ¡◊Õ߇≈Á°Ê ∑’Ë™◊ËÕ«à“ Bilbao Õ¬Ÿà∑“ßμÕπ‡Àπ◊Õ¢Õߪ√–‡∑» ‡ªπ ‡¡◊Õßπ’Ⱥ¡‡§¬‰ª‡∑’ˬ«‡¬’ˬ¡‡æ’ËÕπ π‘∑  ¡—¬‡√’¬π¥â«¬°—π∑’Ë°√ÿß≈Õπ¥Õπ ≥ μÕππ—Èπ∑’˺¡‰ª¬—߉¡à ‰¥â √â“ßÕ“§“√∑’Ë ™◊ËÕ«à“ Guggenheim Bilbao Museum ‡≈¬ ‡¡◊Õß Bilbao ‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë¡’ ·¡àπÈ”·≈–¿Ÿ‡¢“∑’ˇªìπ∏√√¡™“μ‘·≈– «¬ß“¡¡“° π—Ëπ·À≈–§√—∫ ·≈–·≈â«¡—π °Á¡’‡Àμÿ°“√≥凰‘¥¢÷Èπ„π‡¡◊Õ߇¡◊ËÕºŸâ∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß Bilbao ¡’§«“¡§‘¥·μ° ‡ªìπ Õ߇ ’¬ß ‡ ’¬ß·√°‰¡àÕ¬“°„Àâ √â“ß ‡æ√“–®–∑Ì“„À⇡◊Õß∑’ˇªìπ™π∫∑‡ ’¬∑—»π’¬¿“æ¢Õߧ«“¡‡ªìπ∏√√¡™“μ‘∑’Ë  «¬ß“¡‰ª  à«πÕ’°°≈ÿà¡μâÕß°“√„Àâ √â“߇æ√“–®–‰¥âπÌ“§«“¡‡®√‘≠¡“ Ÿà‡¡◊Õß Bilbao ®–‰¥â∑Ì“„Àâ§π„π Bilbao ¡’ß“π∑Ì“¡“°¢÷Èπ „π∑’Ë ÿ¥º≈ √ÿª°Á§◊ÕμâÕß  √â“߇æ◊ËÕª“°∑âÕߢÕߧπ Bilbao ·μà°“√ √â“ßπ—Èπ ∂“ªπ‘°‰¡à ‰¥â§Ì“π÷ß∂÷ß  ¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡≈¬ §◊Õμ—«Õ“§“√ √â“ß·≈–¥Ÿ∑—π ¡—¬·≈– «¬ß“¡¡“°·μà ¡—π‰¡à ‰¥â§Ì“π÷ß∂÷ߧ«“¡°≈¡°≈◊π°—∫ ¿“æ  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ˇªìπ∏√√¡™“쑇≈¬ ®π ≥ μÕππ’È°“√∂°‡∂’¬ß¢ÕߺŸâ∑’Ë·∫à߇ªìπ 2 °≈ÿà¡°Á¬—ßÀ“¢âÕ¬ÿμ‘°—π‰¡à‰¥â‡≈¬ «à“®–∑ÿ∫∑‘ÈßÀ√◊Õ®–¬—ߧßÕ¬ŸàμàÕ‰ª

∑’Ëπ—Ëπ∑ÿ°Õ¬à“ß¡’¥’‰´πåÀ¡¥‰¡à«à“®–‡ªìπ∑“ߧ¡π“§¡·≈–§«“¡‡ªìπ Õ¬Ÿà¢Õß —ߧ¡∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫¡“°Ê μ“¡∑âÕß∂ππ„π°√ÿß ‚μ‡°’¬«°Á®–¡’’√–∫∫∑’ËÕÌ“π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫ºŸâ „™â√∂„™â∂ππ Õ¬à“ß –¥«° ∫“¬§«“¡¡’√–‡∫’¬∫„π°√ÿß‚μ‡°’¬«π—Èπ∑ÿ°§πμâÕß √—°…“°Ø√–‡∫’¬∫Õ¬à“߇§√àߧ—¥ ∫π∑âÕß∂ππÀ√◊Õ„π∑’Ë “∏“√≥–°Á®–¡’ Sign À√◊ժѓ¬∫Õ°°Ø √–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ∫—ߧ—∫¡“°¡“¬«à“ ‘Ë߉Àπ§«√∑Ì“À√◊Õ ‘Ëß„¥‰¡à§«√ ∑Ì“∑’ˇªìπ‡™àππ’ȇæ√“–«à“√—∞∫“≈‡¢“„À⧫“¡ Ì“§—≠¡“°Ê ‡°’ˬ«°—∫ ‡√◊ËÕߧ«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕߺŸâ§π∑’ËÕ¬Ÿà„π°√ÿß‚μ‡°’¬«º¡®÷߉¡à·ª≈°„® ‡≈¬«à “ ∑Ì “ ‰¡∑ÿ ° Àπ∑ÿ ° ·Àà ß „π∑’Ë   “∏“√≥–¡’ · μà ªÑ “ ¬∑’Ë ∫ Õ°°Ø √–‡∫’¬∫¡“°¡“¬‡μÁ¡‰ªÀ¡¥ º¡«à“¡—π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’·≈–™à«¬‡μ◊Õπ μ‘ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ¡Õߢⓡ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ªÑ “ ¬§Ì “ ‡μ◊ Õ π ªÑ “ ¬®√“®√ À√◊ Õ ªÑ “ ¬°Ø‡°≥±å μà “ ßÊ ¡’’ ° “√ ÕÕ°·∫∫∑’Ë≈ßμ—«·≈– «¬ß“¡¡“°·μà ‘ËßÀπ÷Ëß∑’˺¡‡ÀÁπ·≈–¡’§«“¡ √Ÿâ ÷°ª√–À≈“¥„®¡“°§◊ÕμÌ“·ÀπàߢÕߪѓ¬∑’Ëμ‘¥μ“¡∑’Ë “∏“√≥– √Ÿâ ÷°«à“¡—π√°¡“°Ê °“√μ‘¥ªÑ“¬π—Èπ‡¢“‰¡à ‰¥â§Ì“π÷ß«à“¡—π°Ì“≈—ß∑Ì“ ≈“¬∑—»π’¬¿“槫“¡ß“¡¢Õß°√ÿß‚μ‡°’¬« º¡¡’√Ÿª¿“æ∑’˺¡∂à“¬‰«â ¡“„À⥟ √Ÿª¿“æ∑’Ë 1 ‡ªìπ¿“æ∑“߇¢â“Àâ“ß √√æ ‘π§â“·ÀàßÀπ÷Ëß°àÕπ∑’Ë®– ‡¢â“‰ª„πÀâ“ß√â“π°Á ®–¡’ªÑ“¬§Ì“‡μ◊Õπ‡¬Õ–·¬–‰ªÀ¡¥ ·μà¡’Õ¬Ÿà ªÑ“¬§Ì“‡μ◊ÕπªÑ“¬Àπ÷Ëß∑’Ë¡’§«“¡„À≠à·≈–μ—È߇¥àπ‡ªìπ ßà“¡“°∑Ì“„Àâ º¡μâÕß„À⧫“¡ π„®°—∫¡—π‡ªìπ摇»…·∑â∑’Ë®√‘߇ªìπ§Ì“‡μ◊Õπ°“√„™â

99


Talkative Design

√∂‡¢Áπ¢π“¥μà“ßÊ «à“®–μâÕß√–¡—¥√–«—ßÕ–‰√∫â“ß∂â“®–„™â‡¢Áπ ‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥Àâ“ß ªÑ“¬æ«°π’È·À≈–∑’Ë∑Ì“„Àâ∑—»π’¬¿“槫“¡ß“¡ ¢ÕßÕ“§“√¢“¥À“¬‰ª π—ËπÀ¡“¬§«“¡«à“°“√μ‘¥μ—Èß·μà≈–§√—È߇¢“ ‰¡à‡§¬§Ì“π÷ß∂÷߇√◊ËÕß ¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡≈¬«à“μÌ“·ÀπàߢÕߪѓ¬§«√ μ‘¥∑’ˉÀπ∫â“ß

Pic-04.jpg / Pic-05.jpg / Pic-06.jpg ≈Õ߇¢â“¡“¥Ÿ„πμ—«Õ“§“√∫â“ß«à“°“√μ‘¥ªÑ“¬Àâ“¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë∫π‡ “·≈–∫πæ◊Èπ À√◊Õ°“√μ‘¥ªÑ“¬∑“ßÀπ’‰øÀ√◊Õ°“√μ‘¥ªÑ“¬≈Ÿ°»√‡æ◊ËÕ ◊ËÕ “√°“√¢÷Èπ≈ß ∑Ì“ „Àâ º ¡¡Õ߇ÀÁ π ‰¥â ™— ¥ ‡®π¡“°¢÷È π «à “ °“√μ‘ ¥ ªÑ “ ¬≈— ° …≥–π’È μâ Õ ß°“√·§à  ◊ËÕ “√„Àâ™—¥‡®πÕ¬à“߇¥’¬«‚¥¬‰¡à π„®‡√◊ËÕߢÕß ¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß ‰¡àπà“„ÀâÕ¿—¬ ∑’Ë®√‘ß·≈â«„πμ—«Õ“§“√ –Õ“¥·≈–¡’§«“¡ «¬ß“¡¡“° ·μà æÕμ‘¥ªÑ“¬≈ß∫πæ◊ÈπÕ¬à“ßπ—Èπ·≈⫇≈¬¥Ÿ‡≈Õ–‡∑Õ–¡“°‡À¡◊Õπ¡’‡»…¢¬–Õ¬Ÿà ∫πæ◊Èπ‡μÁ¡‰ªÀ¡¥

100


EDITORIAL Stuff π’Ë°Á‡ªìπÕ’°∫√‘‡«≥Àπ÷Ëß∑’Ë„°≈â°—∫ «π “∏“√≥–¡“° ¥Ÿ·≈⫉¡à –Õ“¥ 쓇™àπ°—π ¡—ππà“®–‡ªìπÕ–‰√∑’Ë¥Ÿ·≈â«¡’§«“¡ ¥™◊ËπÀπàÕ¬·μà°≈—∫¡’ ·μà ‘Ëß∑’Ë „ÀâÕà“π·≈â«¡’·μà°Ø√–‡∫’¬∫‡μÁ¡‰ªÀ¡¥·∑π∑’Ë®–¡“æ—°ºàÕπ °≈—∫°≈“¬‡ªìπ∑Ì“„À⇧√’¬¥¡“°¢÷Èπ

√Ÿªπ’ÈÕ¬à“§‘¥«à“‡ªìπ π“¡‡¥Á°‡≈àππ–§√—∫ §√—Èß·√°º¡‡¥‘π‡¢â“‰ª„πÕ“§“√ º¡§‘¥«à“º¡°Ì“≈—߇≈àπ‡°¡À“¢ÿ¡∑√—æ¬å·∑â∑’Ë®√‘ß¡—π§◊Õ¿“¬„πÕ“§“√®ÿ¥ ‡™◊ËÕ¡μàÕ√–À«à“ß√∂‰øøÑ“„μâ¥‘π ¡—π®Ì“‡ªìπ¡“°‰À¡ ∑’ËμâÕߢ’¥‡ âπ„Àâ ºŸâ ‚ ¥¬ “√‡¥‘ π μ“¡√Õ¬Õ¬à “ ßπ——È π º¡«à “ ¡— π ¥Ÿ · ≈â «  °ª√°¡“°‡ ’ ¬ ∫√√¬“°“»¿“¬„πÀ¡¥

√Ÿª¿“æ ÿ¥∑⓬∑’˺¡®–查∂÷ߧ◊Õ√Ÿª∂ππ„π°√ÿß‚μ‡°’¬« ¥Ÿ·≈â«∫Õ° ‰¥â 2 §Ì“§◊Õ çª«¥À—«é  ¡¡μ‘«à“∂⓺¡‰¥â¢—∫√∂„π°√ÿß‚μ‡°’¬« º¡ §‘¥«à“μâÕ߇°‘¥Õÿ∫—쑇Àμÿ°—∫º¡Õ¬à“ß·πàπÕπ‡æ√“–«à“‡ âπ·≈–μ—« Õ—°…√¡—π∑Ì“„Àâμ“≈“¬¡“° ¡—π √â“ߧ«“¡ —∫ π„Àâ°—∫ “¬μ“¢Õß º¡®π∑Ì“„À⺡Փ®‰¡à¡ÕߥŸ√∂∫π∑âÕß∂ππ°Á‡ªìπ‰¥â ∑’Ë Ì“§—≠°Á§◊Õ  ¿“æ ‘ßË ·«¥≈âÕ¡∑’ Ë «¬ß“¡„π≈–·«°π—πÈ ¡—π‰¥â∂°Ÿ ∑Ì“≈“¬Õ¬à“ß ‘πÈ ‡™‘ß ¡“¡ÕߥŸ‡√◊ËÕß°“√ÕÕ°·∫∫°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß∫â“π‡¡◊Õ߇√“∫â“ß ¢π“¥‡√“¬—߉¡à¡’√–‡∫’¬∫À√◊հ؇°≥±å¡“°π—°  ¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¢Õ߇√“¡—π°Á¥Ÿ·¬–Õ¬Ÿà·≈â« ‰¡àμâÕßÕ–‰√¡“°·§àμÕππ’Ⱥ¡¢—∫√∂„π °√ÿ߇∑欗ß∂Ÿ°μÌ“√«®®√“®√®—∫‰ª‰¡à√Ÿâ°’˧√—Èß°Á‡æ√“–‰ÕâªÑ“¬®√“®√∑’Ë ¡—πÀ≈∫Ê ´àÕπÊ ‰¡à‡ªìπ∑’ˇªìπ∑“ßÕ¬à“ß∑’Ë¡—ππà“®–Õ¬Ÿà ∂â“ ¡¡μ‘«à“ ‡√“¡’ ° Ø√–‡∫’ ¬ ∫¡“°¡“¬‡À¡◊ Õ π‡¡◊ Õ ß‡¢“Õ–‰√®–‡°‘ ¥ ¢÷È π À≈–...¡÷π...º¡μÕ∫„Àâ°Á ‰¥â«à“...°Á¬‘Ëß∑Ì“„ÀâμÌ“√«®®√“®√∫“ߧπ¢Õß ∫â“π‡√“§ß®–√Ë”√«¬¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ∑—ÈßÀ¡¥∑’ˇ¢’¬π¡“π’Ⱥ¡Õ¬“°®–Ω“°„Àâπ—°ÕÕ°·∫∫∫â“π‡√“‡Õ“‰ª ‡ªìπ°“√∫â“π‡æ◊ËÕ√Õß√—∫ß“π¥â“π°“√ÕÕ°·∫∫°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ Õπ“§μ∑’Ë¥’¢Õß∫â“π‡√“

101


iLife Life ‘06

iPhoto ‡ªìπ∑’Ë∑√“∫Ê °—π¥’«à“ ‚ª√·°√¡ iLife ∑ÿ°‚ª√·°√¡π—Èπ “¡“√∂≈‘ß°å∂÷ß°—π‰¥â ·≈– iPhoto °—∫ iWeb °Á ‡™àπ°—π ‚¥¬‡√“ “¡“√∂‡Õ“√Ÿª®“°Õ—≈∫—È¡„π iPhoto ‰ª‡√’¬ß‰«â∫πÀπⓇ«Á∫„π iWeb ‰¥âÕ¬à“ß «¬ß“¡ ‚¥¬¡’ «‘∏’°“√Õ¬à“߉√‰ªμ‘¥μ“¡°—π‡≈¬§√—∫

‚¥¬°àÕπÕ◊Ëπ‡¡◊ËÕ‡√“‡¢â“¡“∑’Ë ‚ª√·°√¡ iPhoto ·≈â«„Àâ‡√“‡≈◊Õ°Õ—≈∫—È¡√Ÿª∑’ˇ√“ μâÕß°“√®–Õ—æ¢÷Èπ‡«Á∫ ®“°π—Èπ„Àâ‡√“ ‡≈◊Õ° iWeb ∑’ËÕ¬Ÿà¥â“π≈à“ß ®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ‡√“‡≈◊Õ°∑’Ë iWeb °Á®–¡’√Ÿª·∫∫¡“„Àâ‡√“‡≈◊Õ° 2 ·∫∫¥â«¬°—π ·∫∫‡‡√° §◊Õ Photo Page §◊Õ°“√‡Õ“√Ÿª∑—ÈßÀ¡¥¡“‡√’¬ß‰«â„πÀπⓇ¥’¬«·≈–‡√“ “¡“√∂‡≈◊Õ°√Ÿª·∫∫‰¥â ·≈–·∫∫∑’Ë Õß §◊Õ Blog √Ÿª·∫∫π’Èπ—Èπ ®–‡‡∫àß√ŸªÕÕ°‰ª„ à·μà≈–Àπâ“ ‚¥¬„πÀπâ“π—Èπ®–„ à°’Ë√Ÿª¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫√Ÿª·∫∫¢Õß∏’¡∑’Ë ‡√“‡≈◊Õ° √Ÿª·∫∫π’ȇÀ¡“– Ì“À√—∫°“√∑’Ë®–„ à‡π◊ÈÕÀ“≈߉ªª√–°Õ∫°—∫√Ÿª‡√“‡À≈à“π—Èπ

‡¡◊ËÕ‡√“‡≈◊Õ°‰¥â·≈â««à“μâÕß°“√Õ—æ√Ÿª„π iPhoto ‰ª∑’Ë iWeb ·∫∫ ‰Àπ°Á „Àâ‡√“°¥‡≈◊Õ°‰ª®“°π—Èπ μ—«‚ª√·°√¡°Á®–∑Ì“°“√ àß√Ÿª ‰ª¬—ß iWeb

102102


iPhoto

iMovie

iWeb

Garage Band

‡¡◊ËÕ‚ª√·°√¡∑Ì“°“√‚À≈¥√Ÿª®“° iPhoto ¡“‡ √Á®·≈â« °Á®–ª√“°Ø Àπâ“μà“ߢÕß iWeb ¢÷Èπ¡“ ‚¥¬®–¡’√Ÿª·∫∫¢Õß∏’¡ÀπⓇ«Á∫„Àâ‡√“‰¥â‡≈◊Õ° °àÕπ«à“μâÕß°“√·∫∫‰Àπ

®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ‡√“∑Ì“°“√‡≈◊Õ°√Ÿª·∫∫¢ÕßÀπⓇ«Á∫‰¥â·≈â« √–∫∫°Á®–∑Ì“°“√ ‡√’¬ß√Ÿªμà“ßÊ ‡¢â“‰ª∑’Ë Àπâ“μà“ߢÕß iWeb

·≈–π’˧◊Õ√Ÿª·∫∫¢Õß Photo Page ‚¥¬®–‡√’¬ß√Ÿª∑—ÈßÀ¡¥®“°Õ—≈∫—È¡ ‰«â„πÀπⓇ¥’’¬« æ√âÕ¡∑—Èߢ÷Èπ™◊ËÕ√Ÿª∑’˧ÿ≥μ—È߉«â„π·μà≈–¿“æ¥â«¬

·≈–√Ÿª·∫∫¢Õß Blog ‚¥¬√Ÿª·∫∫π’È®–‡πâπ∑’Ë¢âÕ§«“¡¡“°°«à“‚¥¬®– ·∫àß√Ÿª∑’Ë¡’Õ¬ŸàÕÕ°‰ª‰«â „πÀ≈“¬Ê Àπâ“

‡ªìπ‰ß∫â“ߧ√—∫°“√≈‘ß°å√Ÿª®“° iPhoto ¡“∑’Ë iWeb ‰¡à¬“°‡≈¬„™à‰À¡§√—∫ ·≈â«©∫—∫Àπâ“¡’Õ–‰√Õ’°§Õ¬μ‘¥μ“¡°—ππ–§√—∫

www.macdd.com 103103


iLife Life ‘06

iMovie ¥â«¬≈Ÿ°‡≈àπ·≈–§«“¡ “¡“√∂μà“ßÊ ∑’Ë¡’ „π iMovie ®–∑Ì“„Àâ§ÿ≥ πÿ° π“π°—∫°“√ √â“ßÀπ—ß„π√Ÿª·∫∫μà“ßÊ ·≈â« ¡“∂÷ß„π©∫—∫π’È∑“ß∑’¡ß“π ®–·π–πÌ“°“√„ à‡Õø‡øì§μåμà“ßÊ ≈߉ª„π«‘¥’ ‚Õ¢Õߧÿ≥ ‚¥¬®–∑Ì“„Àâ«‘¥’ ‚Õ ¢Õߧÿ≥¡’ ’ —π¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ

°àÕπÕ◊Ëπ„Àâ‡√“∑Ì“°“√μ—¥μàÕ·°â‰¢‰ø≈å«’¥’ ‚Õ μà“ßÊ ¢Õ߇√“„À⇠√Á®‡√’¬∫√âÕ¬‡ ’¬°àÕπ

‡¡◊ËÕ‡√“‡¢â“¡“„π‚ª√·°√¡ iMovie ·≈â«„Àâ‡√“ Import «‘¥’ ‚Õ∑’ˇ√“μâÕß°“√‡¢â“¡“„πμ—«‚ª√·°√¡ ‚¥¬‰ª∑’Ë File - Import ®“°π—Èπ°Á®–¡’Àπâ“μà“ß ¢÷Èπ¡“„Àâ‡√“‡≈◊Õ°‚ª√·°√¡‰ø≈å«‘¥’ ‚Õ∑’ˇ√“μâÕß°“√

104104


iPhoto

iMovie

iWeb

Garage Band

®“°π—Èπ„Àâ‡√“≈“°§≈‘ª«‘¥’ ‚Õπ—ÈπÊ ∑’ËÕ¬Ÿà„π Clips pane ¡“«“߉«â∑’Ë Timeline ¥â“π ≈à“ß ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–∑Ì“°““√„ à‡Õø‡øì§μåμà“ßÊ ≈߉ª„π§≈‘ª«‘¥’ ‚Õ¢Õ߇√“

®“°π—Èπμ—«‚ª√··°√¡°Á®–∑Ì“°“√ Import «‘¥’ ‚Õ ‡¢â“¡“‰«â∑’Ë à«π¢Õß Clips pane ‚¥¬®–·∫àߧ≈‘ª μà“ßÊ ‰ªÕ¬Ÿà „π·μà≈–™àÕßμ“¡·μà«à“‡√“®– Import §≈‘ª«‘¥’ ‚Õ¢Õ߇√“‡¢â“¡“‡∑à“‰√

®“°π—È π ‡¡◊Ë Õ ‡√“≈“° §≈‘ ª ¡“‰«â ∑’Ë Timeline ®πæÕ„®·≈â« „Àâ‡√“‰ª∑’Ë Editing - Video FX ‚¥¬ ®–¡’‡Õø‡øì§μåμà“ßÊ „Àâ ‡√“‡≈◊Õ°¡“°¡“¬ ‚¥¬®“°π—Èπ∂Ⓡ√“°¥‰ª∑’ˇÕø‡øì§μå Õ—π‰ÀπÀπâ“®Õ∑“ߢ«“ °Á®–ª√“°Ø‡ªìπ Preview √Ÿ ª ·∫∫‡Õø‡øì § μå π—È π πÕ°®“°π—È π ¥â “ π≈à “ ߢÕß√Ÿ ª ·∫∫ ‡Õø‡øì§μå °Á®–¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õμà“ßÊ „Àâ‡√“ ª√—∫·μàß§à“‡Õø‡øì§μåμà“ßÊ ‚¥¬‡§√◊ËÕß ¡◊Õ·≈–√Ÿª·∫∫°“√ª√—∫·μàßπ—Èπ®–¢÷ÈπÕ¬Ÿà °—∫√Ÿª·∫∫¢Õ߇Õø‡øì§μå∑’ˇ√“‡≈◊Õ°¥â«¬ ®“°π—È π ‡¡◊Ë Õ ‡√“‰¥â ‡ Õø‡øì § μå · ≈–ª√— ∫ ·μà߇√’¬∫√âÕ¬·≈â« „Àâ‡√“§≈‘Í°∑’Ë Apply ‡Õø‡øì§μå∑’ˇ√“‡≈◊Õ°π—Èπ°Á®–‰ªª√“°Ø Õ¬Ÿà∫π§≈‘ª«‘¥’ ‚Õ¢Õ߇√“

‡ªìπÕ¬à“߉√∫â“ߧ√—∫ °“√‡æ‘Ë¡‡Õø‡øì§μå„Àâ°—∫«‘¥’ ‚Õ¢Õߧÿ≥ §ß∑Ì“„Àâ§≈‘ª«‘¥’ ‚Õ¢Õߧÿ≥Ê ¡’ ’ —π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬π–§√—∫ ·≈â«©∫—∫μàÕ‰ª∑“ß∑’¡ ß“π®–¡’Õ–‰√¡“·π–πÌ“°—πÕ’°§Õ¬μ‘¥μ“¡°—ππ–§√—∫

www.macdd.com 105105


iLife Life ‘06

iWeb √Ÿ ª ∫π‡«Á ∫ ‰´μå À ≈“¬Ê §π§ßªØ‘ ‡ ∏‰¡à ‰ ¥â «à “ ‡ªì π  ‘Ë ß ®Ì “ ‡ªì π Õ¬à “ ߬‘Ë ß ∑’Ë ® –∑Ì “ „Àâ ‡ «Á ∫ ‰´μå ¢ Õߧÿ ≥ ¡’  ’  — π ∑’Ë  «¬ß“¡ ‚¥¬‡√“ “¡“√∂ª√—∫·μàß ’ —π¢Õß√Ÿª∫π‡«Á∫‰´μå¢Õߧÿ≥ ¥â«¬§Ì“ —Ëß Adjust ‚¥¬®– “¡“√∂ª√—∫ ·μàßÕ–‰√‰¥âπ—Èπ‰ªμ‘¥μ“¡°—π‡≈¬§√—∫

°àÕπÕ◊Ëπ‡¡◊ËÕ‡≈◊Õ°√Ÿª·∫∫¢Õ߇«Á∫‰´μ剥â·≈â« ‡√“°ÁμâÕ߇Փ√Ÿª∑’ˇ√“ μâ Õ ß°“√¡“«“߉«â „πμÌ“·Àπà ß√Ÿ ª ∫π‡«Á ∫ ‰´μå ∑’Ë°Ì “Àπ¥¡“ ‚¥¬‰ª∑’Ë Media - Photos ‚¥¬®–· ¥ß√Ÿª∑’ˇ√“‡°Á∫‰«â„π iPhotos ∑—ÈßÀ¡¥·≈– ‡√“°Á “¡“√∂‡≈◊Õ°√Ÿª‡À≈à“π—Èπ¡“‰«â∫π‡«Á∫‰´μå¢Õ߇√“‰¥â‡≈¬ ‚¥¬°“√ ≈“°¡“«“ß·∑πμÌ“·Àπàß√Ÿª‡¥‘¡∑’Ë°Ì“Àπ¥¡“„Àâ

Brightness - §◊Õ°“√ª√—∫§«“¡ «à“ߢÕß ¿“æ ‚¥¬‡æ‘Ë¡· ß ’¢“«≈߉ªÀ√◊Õ≈¥„Àâ¿“æ¥Ì“ ¢÷Èπ „™â·∂∫‡≈◊ËÕπ‰ª∑“ߢ«“‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ «à“ß ¢Õß¿“æ À√◊Õ‡≈◊ÕË π‰ª∑“ߴ⓬ ‡æ◊ÕË „Àâ¿“æ¡◊¥≈ß

106106

®“°π—Èπ‡¡◊ËÕ‡√“‰¥â√Ÿª∑’ˇ√“μâÕß°“√·≈â«°Á„Àâ‡√“§≈‘‘Í°∑’˧̓ —Ëß Adjust ¥â“π≈à“ß °Á®–¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ Adjust Image ª√“°Ø¢÷Èπ¡“ „Àâ‡√“ª√—∫ ·μàß ’ —π¢Õß√Ÿª ‚¥¬·μà≈–§Ì“ —Ëßπ—Èπ¡’°“√∑Ì“ß“π¥—ßμàÕ‰ªπ’È

Contrast - §◊Õ°“√ª√—∫‚∑π¢Õß ’‡∑“„π ¿“æ «à“®–„Àâ¡’¡“°À√◊ÕπâÕ¬‡∑à“‰√ ‚¥¬‡≈◊ËÕ𠉪∑“ߢ«“®–∑Ì“„Àâ ’‡∑“≈¥πâÕ¬≈ß·≈–¿“æ®– ÕÕ°¢“«Ê ·≈–‡≈◊ËÕπ‰ª∑“ߥâ“π´â“¬ ‡æ◊ËÕ∑Ì“„Àâ ¿“æπ—Èπ¡’ ’‡∑“¡“°¢÷Èπ

Saturation - §◊Õ°“√‡æ‘Ë¡≈—°…≥–¢Õß‚∑π ’ „π¿“æ „Àâ¡’ ’∑’Ë —πÀ√◊Õ≈¥ ’≈ß®¥°≈“¬‡ªìπ ¿“æ¢“«¥Ì“


iPhoto

iMovie

iWeb

Garage Band

Sharpness - §◊Õ°“√‡æ‘Ë¡§«“¡§¡™—¥„Àâ°—∫ ¿“æ ‚¥¬°“√‡≈◊ËÕπ·∂∫‰ª¥â“π¢«“‡æ◊ËÕ‡πâπ„Àâ ¿“æπ—Èπ§¡¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ·≈–‰ª¥â“π´â“¬‡æ◊ËÕ„Àâ ¿“æπ—ÈπÕÕ°‡∫≈ÕÊ

Temperature - §◊Õ°“√ª√—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ ’¢Õß ¿“æ «à“®–„Àâ ‰ª„π‚∑π√âÕπÀ√◊Õ‚∑π‡¬Áπ ‚¥¬ ‡≈◊ËÕπ·∂∫‰ª¥â“π¢«“‡æ◊ËÕª√—∫¿“æ„À⇪ìπ‚∑π √âÕπ ·≈â«¿“æ®–ÕÕ° ’·¥ßÊ ·≈–‡≈◊ËÕπ‰ª¥â“π ´â“¬‡æ◊ËÕª√—∫„À⿓懪ìπ‚∑π‡¬Áπ ·≈â«¿“æ®– ÕÕ° ’øÑ“Ê

Tint - §◊Õ°“√¬âÕ¡ ’¢Õß¿“æ ‚¥¬∂Ⓡ≈◊ËÕπ ·∂∫‰ª∑“ߥâ“π¢«“¿“æ®–ÕÕ° ’‡¢’¬« ·≈– ‡≈◊ËÕπ‰ª∑“ߥâ“π´â“¬¿“æ®–ÕÕ° ’¡à«ß

Exposure - §◊Õ°“√ª√—∫· ß„π¿“æ‡À¡◊Õπ °—∫°“√ª√—∫√Ÿ√—∫· ß„π°≈âÕß∂à“¬¿“æ ‚¥¬∂â“ ‡√“‡≈◊ËÕπ·∂∫‰ª∑“ߥâ“π¢«“¿“æ∑’ËÕÕ°¡“π—Èπ°Á ®–‡À¡◊ Õ π°— ∫ ‡√“ª√— ∫ ¢π“¥√Ÿ √— ∫ · ß„Àâ ° «â “ ß ¿“æ∑’Ë ‰¥â°Á®–ÕÕ° «à“ßÊ π‘¥Ê ·≈–∂Ⓡ√“ ‡≈◊ËÕπ·∂∫‰ª∑“ߥâ“π´â“¬°Á®–‡À¡◊Õπ°—∫°“√∑’Ë ‡√“À√’Ë√Ÿ√—∫· ß„Àâ‡≈Á°≈ß¿“æ∑’Ë ‰¥â°Á®–ÕÕ°¡“ ¡◊¥Ê

Levels - §◊Õ°“√· ¥ß°√“ø ∑’ˇ√“ª√—∫‚∑π ’μà“ßÊ ≈߉ª πÕ°®“°π—Èπ‡√“¬—ߪ√—∫‚∑π ’¥Ì“·≈– ¢“«¢Õß¿“扥â¥â«¬ ‚¥¬‡≈◊ËÕπ·∂∫¥â“π´â“¬‡¢â“¡“‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡‚∑π ’¥Ì“ ·≈–‡≈◊ËÕπ¥â“π¢«“‡¢â“¡“‡æ◊ËÕ ‡æ‘Ë¡‚∑π ’¢“« πÕ°®“°π—Èπ‡√“¬—ß “¡“√∂§≈‘Í°∑’Ë Auto Levels ‡æ◊ËÕ„Àâ ‚ª√·°√¡ª√—∫·μàß ’μà“ßÊ ¢Õß¿“æ‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘ À√◊Õ§≈‘Í°∑’Ë Reset Image ‡æ◊ËÕ≈∫§à“∑’ˇ√“ª√—∫μ—ÈßÕÕ°‰ª„À⇪ìπ§à“‡√‘Ë¡μâπ ¢Õß√Ÿªπ—È𠇪ìπ‰ß∫â“ߧ√—∫°“√ª√—∫·μàß ’ —π√Ÿª∫π‡«Á∫¢Õߧÿ≥ §ß∑Ì“„À⇫Á∫§ÿ≥¡’ ’ —π‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬π–§√—∫ ·≈⫇√“®–πÌ“≈Ÿ°‡≈àπÕ–‰√¡“Ω“°Õ’°§Õ¬μ‘¥μ“¡°—ππ–§√—∫

www.macdd.com 107107


iLife Life ‘06

Garage Band Garageband °Á¥Ì“‡π‘π¡“∂÷߇≈à¡∑’Ë 8 ·≈â«π–§√—∫ ‡π◊ÈÕÀ“°Á¬—ߧ߇¢â¡¢âπ¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ¡“∂÷ß„π©∫—∫π’Ⱥ¡®–¡“ ·π–πÌ“°“√∑Ì“ Podcast ∫π Garageband ‚¥¬®–¡’«‘∏’°“√·≈–√Ÿª·∫∫Õ¬à“߉√‰ªμ‘¥μ“¡°—π‡≈¬§√—∫

°àÕπÕ◊πË ‡¡◊ÕË ‡¢â“¡“„π‚ª√·°√¡ Garageband „Àâ‡√“‡≈◊Õ° New Podcast Episode ‡¡◊ÕË ‡√“‡≈◊Õ° New Podcast Episode ·≈â«μ—«‚ª√·°√¡°Á®–ª√“°Ø Àπâ“μà“ß°“√∑Ì“ß“π¢÷πÈ ¡“ ‚¥¬®–°Ì“Àπ¥ Tracks Ì“‡√Á®√Ÿª¡“„Àâ‡√“∂÷ß 5 ·∫∫ §◊Õ 1.Podcast Tracks „π à«ππ’ȧÿ≥ “¡“√∂‡Õ“√ŸªÀ√◊Õ§≈‘ª«‘¥’ ‚Õ μà“ßÊ ∑’˧ÿ≥μâÕß°“√®–„ à‡ ’¬ß πÌ“¡“≈“°„ à≈߉ª‰¥â 2.Male Voice §◊Õ Tracks ‚¥¬∑’˧ÿ≥ “¡“√∂Õ—¥‡ ’¬ß≈߉ª‰¥â Tracks π’È ‚¥¬Õ“®®–‡ªìπ‡ ’¬ß¢ÕߺŸâ™“¬ 3.Female Voice §◊Õ Tracks ‚¥¬∑’˧ÿ≥ “¡“√∂Õ—¥‡ ’¬ß≈߉ª ‰¥â Tracks ´÷ßË §ÿ≥ “¡“√∂Õ—¥‡ ’¬ß¢ÕߺŸÀâ ≠‘ß≈߉ª®– –¥«°°«à“ 4.Jingles „π Tracks π’ȧÿ≥Õ“®‡Õ“‡ ’¬ß‡æ≈ßÀ√◊Õ∑Ì“πÕߥπμ√’ ¡“„ à§≈Õ‰ª√–À«à“ß °“√®—¥√“¬°“√‰ª¥â«¬°Á‰¥â 5.Radio Sounds „π Tracks π’ȇ√“ “¡“√∂„ à‡ ’¬ß‡æ≈ßμà“ßÊ ≈߉ª

108108


iPhoto

iMovie

iWeb

arage Band

Ì“À√—∫„π à«π¢Õß Podcast Tracks ‡√“ “¡“√∂ ≈“°‰ø≈åμà“ßÊ ∑’ˇ√“μâÕß°“√πÌ“¡“‡ªìπ¿“æª√–°Õ∫¢Õ߇ ’¬ß¢Õ߇√“À√◊ÕμâÕß°“√πÌ“ ‰ø≈å «’¥’ ‚Õ∑’ˇ√“∂à“¬¡“ ¡“„ à‡ ’¬ßæ“°¬å¢Õ߇√“°Á‰¥â À√◊Õ‡√“ “¡“√∂πÌ“¿“æπ‘Ëß¡“„ à‡ ’¬ß‡æ≈ßÀ√◊Õ‡ ’¬ß∫√√¬“¬¢Õ߇√“≈߉ª ‡æ◊ËÕπÌ“‰ª‡ªìπæ√’‡´π‡∑™—Ëπ°Á‰¥â

„π à«π¢Õß Male Voice ·≈– Female Voice Õ¬à“ß∑’ËÕ∏‘∫“¬‰«â §◊Õ®–™à«¬„Àâ‡√“‰¥â„ à‡ ’¬ß¢Õ߇√“‰¥âÕ¬à“ß –¥«°¢÷Èπ ‚¥¬‡√“ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡μàÕ‰¡§å ‡æ◊ËÕÕ—¥‡ ’¬ß ¢Õ߇√“≈߉ª„π Track π—ÈπÊ ‚¥¬®–·¬° Ì“À√—∫™“¬À≠‘ß¡“„Àâ ∑Ì“„Àâ –¥«°‡«≈“®–·¬°‡ ’¬ß¡“μ—¥μàÕ

πÕ°®“°π—Èπ „π°√≥’∑’˧ÿ≥®–μâÕß°“√„ à‡ ’¬ß§πæ“°¬å§πÕ◊Ëπ≈߉ª¥â«¬ ‡√“ “¡“√∂‡æ‘Ë¡ Track ‰¥â ‚¥¬‰ª∑’Ë Track - Duplicate Track μ—«‚ª√·°√¡°Á®–ª√“°Ø Track ∑’ˇ√“§≈‘Í°‡≈◊Õ°‰«â¡“Õ’°Àπ÷Ëß Track ∑Ì“„Àâ§ÿ≥ “¡“√∂·¬°‡ ’¬ß ÕÕ°‡ªìπ§πÊ ∑Ì“„Àâ‡√“‰¡àμâÕß¡“ßß Ì“À√—∫°“√„ à‡ ’¬ß

·≈–πÕ°®“° Track μà“ßÊ ∑’Ë∂Ÿ°°Ì“Àπ¥¡“„À⇷≈â« ‡√“¬—ß “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’ˬπ√Ÿª·∫∫¢Õß Track ∑’Ë∂Ÿ°°Ì“Àπ¥¡“·μà‡√“‰¡àμâÕß°“√∑’Ë®–„™â °Á “¡“√∂ª√—∫‡ª≈’ˬπ√Ÿª·∫∫¢Õß Track ∑Ì“„Àâ‡√“ ‰¥â‡ ’¬ß®“°‡§√◊ËÕߥπμ√’μà“ßÊ ∑’ËμâÕß°“√‰¥â ‚¥¬‰ª∑’Ë Track Info ¥â“π¢«“ ‚¥¬®–¡’√Ÿª·∫∫ μà“ßÊ „Àâ‡≈◊Õ°¡“°¡“¬ ‚¥¬‡¡◊ËÕ‡≈◊Õ°·≈â« Track ¢Õß√Ÿª·∫∫π—Èπ°Á®–‰ªª√“°Ø∫πÀπâ“μà“ß°“√ ∑Ì“ß“π¥â“π´â“¬¡◊Õ ‡ªìπ‰ß∫â“ߧ√—∫°“√ √â“ߺ≈ß“π„π Podcast §ß∑Ì“„ÀâÀ≈“¬∑à“π πÿ°π–§√—∫ ·≈â«©∫—∫μàÕ‰ª®–πÌ“ Õ–‰√¡“Ω“°Õ’°§Õ¬μ‘¥μ“¡°—ππ–§√—∫

www.macdd.com 109109


Dine Out æ—π∏°“πμå ≈‘Ë¡°—ß«“áߧ≈

Pizza Service (Thin n’ Crispy) ºà “ πæâ 𠇥◊ Õ π·Àà ß §«“¡√— ° °— 𠉪·≈â « À«— ß «à “ ∑à “ πºŸâ Õà “ π MacStyle ®–¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈– ¡À«—ß„π§«“¡√—°°—π∑ÿ°§ππ–§√—∫

MacStyle ©∫—∫π’È ∑’¡ß“π Dine Out ‰¥â√—∫§Ì“‡™‘≠®“°√â“π pizza service ¢Õߥ“√“Àπÿà¡¡“°§«“¡ “¡“√∂ §ÿ≥¿Ÿ√‘ À‘√—≠惰…å ‡™‘≠™«πæ«°‡√“„À≪ ≈Õß™‘¡°—π μÕπ·√°æ«°‡√“§‘¥«à“®–‰ª√â“π·∂«∑ÕßÀ≈àÕ ·μà§ÿ≥¿Ÿ√‘∫Õ°°—∫ æ«°‡√“«à“ ‰¥â‡ªî¥ “¢“„À¡à‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“ ∑’Ë æÀ≈‚¬∏‘π ´Õ¬9 ´÷ËßÕ¬Ÿàμ√ߢⓡ °—∫√â“π FLOW ∑’Ë∑’¡ß“π‡§¬‰ª dine out °—π¡“·≈â« „π MacStyle ©∫—∫∑’Ë 6 À«—ß«à“∑à“πºŸâÕà“π¬—ߧ߮̓°—π‰¥âπ–§√—∫ ®“°§Ì“∫Õ°‡≈à“ pizza service  “¢“ æÀ≈‚¬∏‘π ´.9 ·Ààßπ’È ‡æ‘Ë߇ªî¥‰¥â‰¡à π“π ∂◊Õ«à“‡ªìπ “¢“∑’Ë 2 ¢Õß pizza service º—ߢÕß√â“π®–·∫àßÕÕ°‡ªìπ  Õß à«π ¿“¬πÕ°μ°·μàߥ⫬ ∫àÕπÈ” ¡’πÈ”æÿ¥Ÿ ¥™◊Ëπ ¡’μâπ‰¡âπâÕ¬„À≠à ¥Ÿ√à¡√◊Ëπ ∫“¬μ“  à«π¿“¬„π‡ªìπÀâÕߪ√—∫Õ“°“»π—Ëß∑“π°—π·∫∫ ∫“¬Ê pizza service ·π–πÌ“‡¡πŸÕ√àÕ¬Ê „Àâ°—∫æ«°‡√“ ‡√‘Ë¡°—π∑’Ë æ‘´´à“∂“¥„À≠à ¡’ ÕßÀπâ“„π∂“¥‡¥’¬« super supreme & pizza service moonlight pizza ∑’Ëπ’Ë ®–‡πâπ·ªÑß∫“ß ·≈–°√Õ∫ pizza Àπâ“ moonlight

∂àLens“¬¥âZUIKO «¬ DIGITAL OLYMPUS E-330 14-45 mm. f3.5-5.6

ÿ¥¬Õ¥°≈âÕߥ‘®‘μÕ≈√–¥—∫ DSLR  ”À√—∫·¡§¬Ÿ ‡´Õ√å¡◊ÕÕ“™’æ

110

Mac Compatible


‡√“‰¥â√—∫§Ì“∫Õ°‡≈à“«à“ Àπâ“ pizza §ÿ≥¿Ÿ√‘·≈–‡æ◊ËÕπÊ ™à«¬°—𧑥 Ÿμ√¢÷Èπ¡“ πÕ°®“°Àπâ“μ“πà“∑“π·≈â«√ ™“쑬—ßÕ√àÕ¬∂Ÿ°ª“°¥â«¬§√—∫ ‡√’¬°‰¥â«à“Õ√àÕ¬·∫∫ ‡æ≈‘πÊ ‡≈¬§√—∫...μàե⫬‡¡πŸ ªï°‰°à∑Õ¥ chicken wings ‡¡πŸ∑“π‡≈àπ ‰¡àÀπ—° ∑âÕß¡“°π—° §—¥ √√ªï°‰°à ¥  –Õ“¥À¡—°μ“¡ Ÿμ√‡©æ“–¢Õß pizza service ∑Õ¥¥â«¬‡«≈“∑’ËæÕ‡À¡“– √ ™“μ‘ÕÕ°‡§Á¡π‘¥Ê ‡®√‘≠Õ“À“√¥’§√—∫... ‡¡πŸ∂—¥¡“  ≈—¥ÀÕ¬≈“¬ clam dressing salad º—° ¥Ê À≈“°À≈“¬™π‘¥ ∑“π§Ÿà°—∫ ≈—¥ ÀÕ¬≈“¬∂⫬‚μÊ μ—°„ à∑“π‡ªìπ§Ì“Ê §«“¡πà“∑“π¢Õ߇¡πŸπ’È∑’¡ß“π∫“ß∑à“π‰¡à ∑“πº—° ¬—ßÕ¥„®‰¡à‰À«μâÕß≈Õß™‘¡‡≈¬§√—∫... μ∫∑⓬¥â«¬¢π¡ªíß°√–‡∑’¬¡ garlic bread ‡¡πŸ ÿ¥Œ‘μ¢Õß√â“πÕ“À“√Õ‘μ“‡≈’Ë¬π ‡¡πŸπ’È pizza service ∑Ì“‰¥â‰¡à‡ªìπ Õß√Õß„§√§√—∫ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë√â“π∑—Èß Õß “¢“·≈â« pizza service ¬—ß„Àâ∫√‘°“√®—¥  àß pizza ∂÷ß∫â“π·≈–∑’Ë∑Ì“ß“π √«¡∂÷ß√—∫®—¥ß“πª“√åμ’È ∑—Èß„π ·≈–πÕ° ∂“π∑’Ë ·≈–¬—ß¡’ pizza ·≈–  ª“‡°Áμμ’È ¡—ß «‘√—μ‘ ‰«â§Õ¬∫√‘°“√¥â«¬π–§√—∫

√â“π pizza service ¡’ 2 “¢“ 1. “¢“ ∑ÕßÀ≈àÕ ´.10 ‡ªî¥∑ÿ°«—π 11.00-23.00 π. ‚∑√. 0-2392-5222 2. “¢“ æÀ≈‚¬∏‘π ´.9 ‡ªî¥∑ÿ°«—π 10.00-24.00 π. ‚∑√. 0-2618-5158 (®“°ª“°´Õ¬ 9 ‡¢â“¡“ª√–¡“≥ 100 ‡¡μ√ √â“πÕ¬Ÿà∑“ߥâ“π¢«“¡◊Õ  “¡“√∂®Õ¥√∂‰¥â∑’Ë√â“πÕ“À“√‡√◊ÕπÀÕ) 摇»….. πÌ“Àπ—ß ◊Õ MacStyle ‰ª· ¥ß √—∫ à«π≈¥ 10%

111


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

Adobe In InDesign Design CS2 Text Wrap °“√®—¥√Ÿª¿“æ·∫∫ßà“¬Ê ‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë „™â Indesign CS „π°“√®—¥Àπâ“¡◊Õ„À¡à ∫“ߧ√—ÈßÕ“®®–¡’ªí≠À“‡°’ˬ«°—∫ °“√®—¥«“ß√Ÿª¿“æμà“ßÊ «—ππ’ȇ√“®–≈Õß¡“„™â Text Wrap ®—¥«“ß√Ÿª°—π§√—∫ ®–‡ªìπÕ¬à“߉√≈Õß¡“¥Ÿ°—π‡≈¬§√—∫

STEP 1

STEP 2

À≈—ß®“°∑’ˇ√“„ à¢âÕ§«“¡‡ √Á®·≈â«„Àâ ‡√“„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ Rectangle Tool  √â“ßæ◊Èπ∑’Ë∑’ˇ√“μâÕß°“√®–«“ß√Ÿª  “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥â∑—Èß·∫∫ ’ˇÀ≈’ˬ¡ «ß°≈¡ À√◊Õ®– √â“߇Õß°Á¬àÕ¡‰¥â

‡ √Á®·≈â«„Àâ‡√“‡≈◊Õ° Text Wrap ¢÷Èπ¡“‚¥¬‰ª∑’ˇ¡πŸ window > Type&Tables > Text Wrap ·≈â« „Àâ‡√“‡≈◊Õ°μ—«∑’Ë 3 ∑’Ë™◊ËÕ«à“ Wrap Around Object Shape

112


ILLUSTRATOR

STEP 3

STEP 4

„Àâ‡√“‰ª∑’ˇ¡πŸ File > Place ‡æ◊ËÕ „ à√Ÿª∑’ËμâÕß°“√ ‡ √Á®·≈⫇√“°Á®–‰¥â √Ÿª·∫∫°“√®—¥«“ß√Ÿª¿“æμ“¡ μ—«Õ¬à“ß ·§à‡√“®—¥ Font „Àâ ‡√’¬∫√âÕ¬°Á„™â‰¥â ·μà∂â“À“°Õ¬“°‰¥â ≈Ÿ°‡≈àπÕ◊ËπÊ °Á≈Õ߉ª¥Ÿ¢âÕ 4 μàÕ‡≈¬ §√—∫

À“°‡√“®–„ à≈Ÿ°‡≈àπ‡æࡇμ‘Ë¡‡¢â“‰ª Õ’°°Á “¡“√∂∑Ì“‰¥â ‚¥¬‡≈◊Õ°‰ª∑’Ë Detect Edges ‡æ◊ËÕ∑Ì“°“√ª√—∫·μàß ‡ âπ°√Õ∫¢Õß¿“æ

STEP 5

STEP 6

„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ Pen Tool §≈‘Í°μ“¡®ÿ¥ ∑’ËμâÕß°“√®–ª√—∫ À√◊Õ‡æ‘Ë¡‰¥â‡≈¬ ®–¬◊¥®–À¥Õ—ππ’Èμ“¡ –¥«°‡≈¬ §√—∫ ·μàÕ¬à“≈◊¡¥Ÿ Font ¥â«¬π–§√—∫

∂â“À“°μ√ß°√Õ∫√Ÿª¿“æ¡’‡ âπ Path μ‘¥Õ¬Ÿà„Àâ‡Õ“ÕÕ°‰¥â ‚¥¬‡≈◊Õ°‰ª∑’Ë ‡¡πŸ View > Hide Frame Edges ·§àπ’ȇ√“°Á®–‰¥â°√Õ∫¿“æ∑’ˇ √Á® ‡√’¬∫√âÕ¬·≈⫧√—∫ ßà“¬‰À¡§√—∫  Ì“À√—∫¡◊Õ„À¡à

©∫—∫Àπâ“®–¡’Õ–‰√¡“πÌ“‡ πÕ °Á≈Õßμ‘¥μ“¡°—π¥Ÿπ–§√—∫

113


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

Adobe Photoshop CS2 μ—«Õ—°…√ «¬Ê ¥Ÿ‡°ã¡’¥’ ‰´πå ¡“æ∫°—π‡™àπ‡§¬π–§√—∫  Ì“À√—∫©∫—∫π’Ⱥ¡°Á¡’‡∑§π‘§‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ¡“‡ πÕ„Àâ‡æ◊ËÕπÊ Õ’°‡™àπ‡§¬§√—∫ ‡ªìπ«‘∏’ √â“ßÕ—°…√ «¬Ê ¥â«¬«‘∏’ßà“¬Ê ®–ßà“¬·§à ‰Àπ≈Õß¡“∑Ì“°—π ‡≈¬§√—∫

STEP 1

STEP 2

‡√‘Ë¡·√°°Á„Àâ‡æ◊ËÕπÊ ‰ª∑’Ë File > New Àπâ“°√–¥“…¢÷Èπ¡“„À¡à ·≈â« æ‘¡æå¢âÕ§«“¡≈߉ª À√◊Õ®–„™â‡ªìπ √Ÿª¿“æ°Á‰¥âπ–§√—∫ ·≈â«®—¥«“ß„Àâ «¬ß“¡

‡¡◊ËÕ‰¥âμ—«Õ—°…√‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«„Àâ‡√“ πÌ“√Ÿª∑’Ë®–„ à„πμ—«Õ—°…√¡“®—¥«“߉«â ¥â“πÀ≈—ߢÕßμ—«Õ—°…√ ·≈⫉ª∑’Ë Layer ·≈⫇≈◊Õ° Layer ∑’ˇªìπμ—« Õ—°…√ ·≈â«„Àâ‡≈◊Õ°‡§√◊ËÕß¡◊Õ Magic Wand Tool ‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ë∑’ËÕ¬Ÿà πÕ°μ—«Õ—°…√ ‡ √Á®·≈â«°¥ªÿ¡É Delete

114


STEP 3

STEP 4

„π à«πμ—«Õ—°…√μ—«Õ◊ËπÊ °Á∑Ì“·∫∫ ‡¥’¬«°—π®π§√∫À¡¥∑ÿ°μ—« ·μàμÕπ ∑’ˇ√“®—¥«“ß√Ÿªπ—Èπ„À⠗߇°μ¥â«¬«à“ √Ÿª∑’ˇ√“πÌ“‰ª«“ßπ—Èπ‡≈¬‰ª∑—∫μ—« Õ—°…√μ—«Õ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à À“°∑—∫„Àℙ⠇§√◊ËÕß¡◊Õ¬“ß≈∫ ≈∫ à«π∑’ˉ¡à ‡°’ˬ«¢âÕßÕÕ°‰ª

‡ √Á®·≈â«„Àâ‡≈◊Õ°‡§√◊ËÕß¡◊Õ Magic Wand Tool ‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ë∑’ËÕ¬ŸàπÕ°μ—« Õ—°…√ ‡ √Á®·≈â«°¥ªÿÉ¡ Delete ®π §√∫∑ÿ°™‘Èπ‡√“°Á®–‰¥âμ—«Õ—°…√ «¬Ê μ“¡μ—«Õ¬à“ß

STEP 5

STEP 6

‡√“°Á®–‰¥âμ—«Õ—°…√ «¬Ê °—π·≈â« À“°‡æ◊ËÕπÊ μâÕß°“√μ°·μà߇æ‘Ë¡ ‡μ‘¡‚¥¬°“√„ à‡ âπ¢Õ∫°Á “¡“√∂∑Ì“ ‰¥â‡≈¬ ‚¥¬‰ª∑’Ë Menu > Edit > Stroke ·≈â«„ à‡ âπμ“¡„®™Õ∫‰¥â‡≈¬ §√—∫

À√◊ÕÀ“°®–„ à‡ß“°Á “¡“√∂∑Ì“‰¥â ‡™àπ°—π§√—∫ ‚¥¬‰ª∑’ˇ¡πŸ Layer > Layer Style > Drop Shadow ·§àπ’È°Á‡√’¬∫√âÕ¬·≈⫧√—∫ ‡√“°Á®–‰¥â μ—«Õ—°…√ «¬Ê °—π·≈⫧√—∫

‡Õ“‰«â©∫—∫Àπâ“¡“æ∫°—π„À¡àπ– §√—∫ √—∫√Õß¡’Õ–‰√‡¥Á¥Ê ·πàπÕπ §√—∫

115


iDesign

Tip&Trick

Natapong Uammephian

Adobe Illustrator CS2 ¥√“ø·∫∫π’È°Á∑Ì“‰¥âßà“¬®—ß ‡æ◊ËÕπÊ À≈“¬Ê §π∑’Ë „™â Illustrator CS2 ≈Õß —߇°μ‡«≈“∑’ˇ√“‡ªî¥‚ª√·°√¡‰À¡ §√—∫ ®–¡’¥Õ°‰¡â ’‡À≈◊ÕßÊ  â¡Ê Õ¬Ÿà «—ππ’ȇ√“®–®—∫‡Õ“‡®â“¥Õ°‰¡âπ—Ëπ·À≈–§√—∫¡“ ≈Õß∑Ì“°—π¥Ÿ √—∫√Õ߉¡à¬“°§√—∫≈Õß¡“μ‘¥μ“¡°—π‡≈¬§√—∫º¡

STEP 1

STEP 2

¢—Èπ·√°„Àâ‡√“‡ªî¥Àπâ“°√–¥“…„À¡à ¢÷Èπ¡“ ·≈â«„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ Pen Tool ≈“°‡ âπ·∫∫¥Õ°‰¡â≈߉ªμ“¡ μ—«Õ¬à“ß À“„§√¢’ȇ°’¬® °Á‡Õ“Àπâ“π’È ‰ª ·°π·≈â««“¥μ“¡‰¥â‡≈¬§√—∫

‡ √Á®·≈â«„Àâ‡√“„ à ’≈߉ªμ“¡ μ—«Õ¬à“ß ‰≈à ’„Àâ°≈¡°≈◊π „π Type ‡≈◊Õ°‡ªìπ Radial ‡ √Á®·≈â«„Àâ‡√“ ‡≈◊Õ° Multiply  à«π§à“ Opacity ‡ªìπ 100 ®π‰¥â√Ÿª·∫∫μ“¡μ—«Õ¬à“ß

116


STEP 3 „π à«πÕ◊ËπÊ °Á∑Ì“„π≈—°…≥– ‡¥’¬«°—π ‡æ’¬ß·μàμ√ß Radial ®– ‡ª≈’Ë¬π‰ª‡√◊◊ËÕ¬Ê μ“¡¿“æμ—«Õ¬à“ß ·μà à«π∑’Ë Ì“§—≠§◊Õ°“√‡°≈’ˬ ’ À“° ‡°≈’ˬ‰¡à¥’  ’·∫à߇ªìπ™—ÈπÊ ®–¥Ÿ‰¡à  «¬ß“¡

STEP 4 „π à«π¢Õ߇ âπμ√ß°≈’∫¥Õ°°Á„™â«‘∏’ ‡¥’¬«°—π §◊ÕÀ≈—ß®“°„ à ’·≈â« ‡≈◊Õ° Linear „π Transparency ‡≈◊Õ° Multiple πÌ“‰ª«“ß®π§√∫√Õ∫Ê ¥Õ°μ“¡¿“æμ—«Õ¬à“ß

STEP 5

STEP 6

§√“«π’ȇ√“°Á®–‰¥â¥Õ°‰¡â∑’ˇ√‘Ë¡‡ªìπ √Ÿª‡ªìπ√à“ߢ÷Èπ¡“·≈â« ¡“„π à«π¢Õß μ√ß°≈“ߥհ„Àâ‡√“ √â“ß «ß°≈¡¢÷Èπ ¡“ „ à ’μ“¡¿“æ·≈⫇≈◊Õ°‡ªìπ Radial „π Transparency ‡≈◊Õ° ‡ªìπ Multiply ‡ √Á®·≈â«„ÀâπÌ“‰ª‰«â μ√ß°≈“ߢÕߥհ

‡√“°Á®–‰¥â¥Õ°‰¡â «¬Ê ‡≈’¬π·∫∫ „π Photoshop CS2 °—π·≈â« ‡ÀÁπ‰À¡§√—∫‰¡à¬“°‡≈¬

„π©∫—∫Àπâ“√—∫√Õß¡’Õ–‰√·ª≈°Ê ¡“πÌ“‡ πÕÕ’°·πàπÕπ§√—∫  «— ¥’ §√—∫

117


®–‡ªìπ„§√°Á·®â߇°‘¥∫πª° MacStyle ‰¥â «—ππ’È

®—¥„Àâ ”À√—∫ 100 §π·√°∑’Ë ¡—§√ ¡“™‘° MacStyle

√—∫ø√’! ‰ª‡≈¬ My Photo Book Diary ¢π“¥ Pocket ÿ¥‡∑à

∑’Ë¡’√Ÿª∑à“π‡ªìπ𓬷∫∫¢÷Èπª° MacStyle ©∫—∫Àπ÷Ë߇¥’¬«„π‚≈° Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ‚∑√. 02-722-6889, 02-722-1677 www.macdd.com

สมัครสมาชิกรายป สมาชิก 12 เลม ราคา 1,027 บาท (รวม Vat 7% แลว) กติกาการนับสมาชิก จะนับเปน 12 ฉบับตั้งแตเลมที่เริ่มจัดสงไปตั้งแตเลมแรก แลวนับไป 11 เลม จะเทากับ 12 เลม(สมาชิกรายป)

บริษัท แมคดีดี จำกัด 888/7 หมูบานกลางเมือง ถ.ศรีนครินทร แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทร. 02-722-6889, 02-722-1677 แฟกซ 02-722-6880

กรุณาแฟกซหลักฐานใบโอนเงิน พรอมเอกสารสมัครนี้มาที่

แฟกซ 02-722-6880


I O P O

T

R

T R IOPO


Mac Style No.08 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ - 25 มีนาคม 2550

Macstyle

(AC)

8

(AC)

0 7 0 3 1 9

80.00

MacStyle Style No.08 / ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ - 25 มีนาคม 2550

MacStyle008  

Magazine for Mac user in Thailand

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you