Page 1

Simulation

Helle Bjørn


Indhold Velkommen til vores simulations laboratorium. ........................................................................................... 2 Beskrivelse til de enkelte scenarier ................................................................................................................... 4 Scenariet sengeafdelingen: ............................................................................................................................... 4 Scenariet respiration: ........................................................................................................................................ 7 Scenariet hjerte- og kredsløb: ......................................................................................................................... 10 Scenariet urinorganerne:................................................................................................................................. 13 Scenariet sürpleje: ........................................................................................................................................... 16 Scenariet medicinadministration: ................................................................................................................... 19

1


Velkommen til vores simulations laboratorium. Det er her vi skal prøve at lære nogle af de procedurer som social- og sundhedsassistenter er med til at udføre på sygehuset – alene eller sammen med en vejleder. For at gøre det så ”praksisnært” som muligt omtaler vi altid Sim. Lab. som en sygehusafdeling, og opfører os, som om vi var på sygehuset. Ingen mobiltelefoner medbringes i Sim. Lab. Det er her vi skal omsætte teori til praksis. Alle er omklædte i uniform når timen starter. Vi følger uniformsetiketten se artikel her Sim. Lab. er altid ryddet op, og efterladt, så vi kan gå direkte i gang med opgaven. Du kan se på div. fotos hvordan det skal se ud. Alle deltager i sengeredning – tømning af affaldsposer – snavsetøjssække – rent / urent depot er i orden inden Sim. Lab. forlades. I det rene depot er der procedurebakker, som viser hvad der skal bruges til hver enkelt procedure / scenarie. Der er bestillingskort, som alle er ansvarlige for bliver sat i bestillingskassen, så vi altid har de materialer, vi skal bruge Der er lavet en scenariebeskrivelse til samtlige øvelser der foregår i Sim. Lab. som vi forventer at du har læst, inden timen starter. Til nogle af scenarierne bruger vi simulationsdukkerne – til andre agerer vi selv patient. Den enkelte praksissituation starter med en introduktion, og den enkelte gruppe er selv ansvarlig for at planlægge tiden i Sim. Lab. ud fra den overordnede tidsplan. Efter introduktionen vil der være forskellige ”stationer” med henholdsvis teori – planlægning – udførelse og evaluering

2


For at få det optimale ud af tiden i Sim. Lab. er det vigtigt at I har gjort jer nogle overvejelser inden I starter. Kend opgaven (den ligger på elevplan)– hav forberedt hjemmefra hvad der er af relevant litteratur, hvad der er af mål for opgaven, og hvordan du har tænkt du vil nå målene Efter den fælles introduktion, så diskuter og planlæg i gruppen hvordan jeres fælles planlægning er, hvordan I vil gribe opgaven an osv. Når I skal til at afprøve i praksis er det vigtigt at I har planlagt proceduren, har fundet div. materialer frem, og hvordan I skal rydde op bagefter. Uddannelsesbogen bruges til før at have tænkt ”hvad tror jeg der skal ske” – undervejs til ”hvad sker der” – efter til ”evaluering af hvordan gik det så, og hvad skal jeg tænke på næste gang”.

Div. fagmål der henvises til i hvert scenarie er fra ”Uddannelsesordningen 2012” der ligger på Skolens hjemmesiden under ”nuværende elev” → ” samlet oversigt over uddannelsesordninger, rammer og vejledninger” → SSA →”uddannelsesordning 2012” → fra side 17 - 22

3


Beskrivelse til de enkelte scenarier Scenariet sengeafdelingen: Introduktion til Sim. Lab. og en sengeafdeling på et sygehus rettet mod første praktik. Formål med lektionerne i Sim. Lab.: at få kendskab til at være professionel på en sygehusafdeling at få kendskab til den overordnede om indretning på en sygehusafdeling at få kendskab til forskellen på rene / urene rum – depoter at få kendskab til uniformsetikette at få kendskab til forebyggelse af smittespredning på en sygehusafdeling at få kendskab til en korrekt sengeredning at få kendskab til korrekt rengøring af en seng at få kendskab til forskellen på hvad man forstår ved hygiejne i sekundær sektor, i modsætning til primær sektor i udekørende grupper Mål med lektionerne i Sim. Lab. Sygepleje: mål 2 ”Mål 2:Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje.” 3. Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. Somatisk sygdomslære og farmakologi: mål 8 ”Mål 8:Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne.” Litteraturhenvisning: Sygepleje kap. 6: At lære praktiske færdigheder i sygeplejen Fig. 6.1 + 6.2

4


Indhold: Uniform; procedure om at låne en uniform, opbevare den i skoleperioden, aflevere den efter brug Sim. Lab.s opbygning; sengestue, toilet / badeværelse, rent depot, urent depot / skyllerum, medicinskab, kontor, sim. dukker, forflytningsmaterialer / hjælpemidler Omgang med rent tøj, rene utensilier, urent tøj, urene utensilier, rengøring af benyttede utensilier Sengeredning – med og uden patient i sengen Procedure ved bestilling af depotvarer Oprydning

Checkliste til proceduren / opgaven:      

Rullebord Sengetøj efter behov Tom vasketøjskurv Blomsterforstøver med sprit til rengøring af sengen / Wetvipe!!! Håndsprit Evt. handsker

5


PlanlĂŚgning:

6


Scenariet respiration: Respiration – observation af respiration, Iltterapi, Saturation Formål : at få kendskab til udstyret på en sengeafdeling i forbindelse med iltterapi at få kendskab til måling af respirationsfrekvens (RF) at få kendskab til observation af respirationstyper at få kendskab til iltterapi, observationer i forbindelse med iltterapi, og fugtning af ilt at få kendskab til saturationsmåling at få kendskab til dokumentation af observationer i forbindelse med respiration at få kendskab til de hygiejniske principper i forbindelse med respiration / iltterapi mm. Mål med lektionerne: Sygepleje: mål nr. 2 + 3 2. Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3. Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. Somatisk sygdomslære og farmakologi: mål nr. 1 + 2 + 7 1. Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 2. Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, 7. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. allergi, lidelser i mavetarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser.

Litteraturhenvisning: Somatisk sygepleje og farmakologi: kap. 9

7


Sygepleje: kap. 9

Indhold: Panelskinne: ilt-aggregat, iltbrille, fugter, suge-aggregat, sugekatheter Saturationsmåling; saturationsmåler Simulationsdukke; respirationstyper Checkliste til proceduren /opgaven:      

Rullebord Iltbrille Iltfugter Saturationsmåler Timeglas (måling af puls – respiration) Håndsprit

8


PlanlĂŚgning:

9


Scenariet hjerte- og kredsløb: Hjerte- og kredsløb – observation af hjerterytme, BT, puls og temperatur Formål: at få kendskab til måling af BT; også med manuelt blodtryksapparat at få kendskab til måling puls med ”timeglas” / sygepleje ur at få kendskab til at se hjerterytmer på et skop at få kendskab til at måle temperatur at få kendskab til at føre kurve over Tp., BT, p og respiration Mål med lektionerne: Sygepleje mål nr.: 2 + 3 + 8 2. Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3. Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. 8. Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare, hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i et borger-/ patientforløb. Somatisk sygdomslære og farmakologi mål nr.: 1 + 2 + 7 1. Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 2. Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser 7. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. Litteraturhenvisning: Sygepleje kap. 8 Somatisk sygdomslære og farmakologi kap. 8

10


Indhold: blodtryksmåling temperaturmåling pulsmåling føre kurve over div. værdier

Checkliste til proceduren /opgaven:        

Rullebord Blodtryksapparat og stetoskop Swap Timeglas (måling af puls – respiration) Termometer Handsker Temperaturkurve / kuglepenne i forskellige farver Håndsprit

11


PlanlĂŚgning:

12


Scenariet urinorganerne: Urinorganer – anlæggelse af KAD (kateter a demeure), observation af urin, katheterpose Væsketerapi – væskeskema, observationer af i/v adgang, seponering af venflon. Formål med lektionerne i Sim. Lab.: at få kendskab til principperne omkring anlæggelse af KAD at få kendskab til de observationer KAD medfører at få kendskab til fjernelse af KAD at få kendskab til observationer af urin at få kendskab til væsketerapi at få kendskab til væskeregnskab at få kendskab til observationer af i/v-drop at få kendskab til seponering af venflon Mål med lektionerne i Sim. Lab. Sygepleje mål nr. 2 + 3 + 4 2. Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3. Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. 4. Eleven kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, drop-, og kateterpleje. Somatisk sygdomslære og farmakologi mål nr. 1 + 2 + 3 + 7 + 8 1. Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 2. Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. 3. Eleven kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet 7. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. 13


8. Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. Litteraturhenvisning: Sygepleje kap. 12 + 20 Somatisk sygdomslære og farmakologi kap. 2 afsnit 3 administrationsformer + 11 Indhold: Anlæggelse af KAD Seponering af KAD Væskeskema og væskeregnskab Observation af i/v-drop Fjernelse af venflon Checkliste til proceduren/ opgaven:        

Rullebord Katerisationssæt Sterile handsker Kateter str. 12 eller 14 Handsker Håndsprit Affaldspose Urinpose + holder

         

Dropstativ Dropsæt Staseslange Venflonplaster Venflonhandske Gul affaldsbøtte til venflon Vattampon Englehud Affaldspose Væskeskema

14


PlanlĂŚgning:

15


Scenariet sårpleje: Sårpleje – forebyggelse af decubitus, sårskift med steril teknik

Formål med lektionerne i Sim. Lab.: at få kendskab til forebyggelse af decubitus at få kendskab til sår – sårpleje og sårheling at få kendskab til steril teknik at få kendskab til risikofaktorer for specielt diabetes patienter Mål med lektionerne i Sim. Lab. Sygepleje mål nr. 2 + 3 + 4 2. Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 3. Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. 4. Eleven kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, drop-, og kateterpleje. Somatisk sygdomslære og farmakologi mål nr. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 1. Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 2. Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. 3. Eleven kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. 4. Eleven kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan patienter forberedes 7. Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. 8. Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne.til operation, og hvad der skal observeres i den postoperative fase.

16


Litteraturhenvisning: Sygepleje kap. 20 + 21 Somatisk sygdomslære og farmakologi kap. 12 + 15 Indhold: sår – sårheling – sårpleje hygiejne / steril teknik sårskift Checkliste til proceduren/ opgaven:         

Rullebord Handsker Sterile handsker Skiftesæt Sterilt saltvand Forbinding / plastre Affaldspose Håndsprit Sår på dukker monteres

17


PlanlĂŚgning:

18


Scenariet medicinadministration: – op hældning af medicin og injektionsteknik Formål med lektionerne i Sim. Lab.:      

at få kendskab til medicinskabet s opbygning og indhold at få kendskab til SSA’erens ansvars- og kompetence område ift. medicinadministration at få kendskab til op hældning og dosering af medicin at få kendskab til medicinskema i EPJ at få kendskab til op trækning af medicin til injektion og injektionsteknik at få kendskab til bortskaffelse af farligt affald

Mål med lektionerne i Sim. Lab. Somatisk sygdomslære og farmakologi mål nr. 5 + 6 5. Eleven kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. 6. Eleven kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. Litteraturhenvisning: Somatisk sygdomslære og farmakologi kap. 2 www.pro.medicin.dk QR-kode til at hente app'en til Android (minimumskrav er Android 2.2 eller højere)

QR-kode til at hente app'en til iPhone.

19


Indhold:      

Medicinberegning - medicinskema Introduktion til medicinskabet Op hældning af medicin efter skema Injektionssteder Injektionsteknik Op trækning af NaCl i sprøjte / injektion

Checkliste til proceduren/ opgaven:            

Rullebord Håndsprit Handsker Medicinskema Medicinbægre Kapsel Sprøjte 2 ml Kanyler; i/v + i/m NaCl i ampul Swap Gul kanyleboks Affaldspose

20


PlanlĂŚgning:

21


Temperaturskema:

Navn:_________________________ CPR:__________________________

22


Denne folder er produceret og udviklet af Helle Bjørn og Hans-Henrik Johansen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

23

Velkommen til simlab  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you