Page 1

Ã…RSMELDING 2018

Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring


EQUASS Assurance has been awarded to

Midtun Vekst AS Norway

for the following services/departments:

VTA (Varig tilrettelagt arbeid) VGS (Arbeidsutprøving for elever fra videregüende skole med tilrettelagt undervisning)

for the period from 14 of February 2018 to 14 of February 2020 In recognition of its proven Quality Assurance in the provision of social services.

Mr. Frits Wichers President of the European Platform for Rehabilitation


ÅRSMELDING FOR 2018 Midtun Vekst AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid 100% av Bergen Kommune. Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape sysselsetting for gruppen arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift. I 2018 var det tid for ny Equass-sertifisering. Dette ble gjennomført og Midtun Vekst ble sertifisert på ny fra 14. februar 2018 til 14. februar 2020. Bedriften har følgende produksjonsområder: søm, montering, pakking og kantinedrift. Kantinedriften foregår på Slåtthaug videregående skole, VID Betanien (avsluttet 31.12.18), VID Haraldsplass (avsluttet 31.12.18) og Årstad videregående skole (oppstart 01.08.18). Den øvrige produksjonen foregår i våre lokaler som bedriften eier i Osvegen 16A på Nesttun.

Vurdering av fortsatt drift

Årsregnskap for 2018 er satt opp under forutsetning av videre drift. Styret kan ikke se noen faktorer som taler for eller gir indikasjon på at selskapets drift er truet eller burde opphøre.

Visjon - Verdier

Midtun Vekst AS sin visjon: Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring. Gjennom arbeid gi meningsfulle arbeidsdager for den enkelte. Verdier: Tilhørighet: Trygghet: Utvikling: Kvalitet:

Stolt over min arbeidsplass. Trygghet til å ytre sin mening. Gjennom individuelle målsettinger. Vår kompetanse gir god kvalitet.

Daglig leder Eivind H. Hermansen er selskapets daglige leder.

Drift

Hovedinntekten til drift av Midtun Vekst AS består av salg av attføringstjenester til Nav. Virkemiddel i denne tjenesten er varig tilrettelagt arbeid og oppgaver relatert til restarbeidsevnen hos den enkelte arbeidstaker. Midtun Vekst AS har tilskudd for 33 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) hvorav 20 er kvinner og 13 er menn. Midtun Vekst AS har etter avtale med Bergen kommune også en person på kommunal VTA-plass. Ved inngangen til 2018 hadde Midtun Vekst AS 33 personer på 33 godkjente plasser i VTA. Ved utgangen av 2018 hadde vi også 33 personer på 33 VTA-plasser ved bedriften. To arbeidstakere sluttet i 2018, den ene personen fikk tilbud om fast stilling i «Helt-med-» prosjektet, den andre personen valgte å avslutte arbeidsforholdet uten å ha et annet tilbud å gå til. To nye arbeidstakere startet opp på VTA høsten 2018. Våre arbeidstakere har hatt lite fravær og har stor arbeidsglede. Ved utgangen av året stod 11 søkere på venteliste til VTA. Dette er en liten oppgang fra året før, da 10 søkere sto på venteliste. Vi står igjen med handlingsplaner for 30 arbeidstakere. En arbeidstaker har vært langtidssykemeldt i 2018 og denne handlingsplanen er derfor ikke oppdatert. To arbeidstakere startet opp høsten 2018. 27 av 30 arbeidstakere har i stor grad eller full måloppnåelse ift. handlingsplanen. Dette utgjør 90 %. 3 av 30 arbeidstakere har i liten grad måloppnåelse satt i handlingsplanen. Dette utgjør 10 %. Bedriften har i 2018 hatt åtte elever fra videregående skole på arbeidsutprøving (elever som går i klasse med redusert elevtall). Bedriften utfører arbeid for ordinær industri, kantinedrift for videregående skoler og høgskole. I tillegg har vi litt produksjon av tekstilprodukter i eget design. Produktene selges direkte fra Midtun Vekst AS og ved sommer- og julemarkeder.

Midtun Vekst 3


BIR hadde også avtale med oss angående pakking av julesekker som deles ut til alle husstandene sammen med Bossanova, info fra BIR. Oppdragsgivere i 2018 var blant andre Frank Mohn Fusa, Frank Mohn Services, Bodoni AS, Profil Emballasje, FLT avd. 14 Bergen, Vest Pharma, Kinsarvik Fruktutsalg AS, Grønneviken AS, Nordnes Verksteder AS og Aleris. Bedriften har satset på vedlikehold av eksisterende utstyr, men det er kjøpt inn nytt kasseapparater til Slåtthaug kantine, slik at vi følger den nye kassaloven. I tillegg er det kjøpt inn både høye og lave arbeidsstoler til arbeidstakerne.

Tekstilavdeling/Monteringsavdeling

På tekstilavdelingen har det vært tolv arbeidstakere på VTA, hvorav seks personer har gått i redusert stilling. Våren 2018 hadde vi tre elever i praksis og på høsten hadde vi to elever i praksis, to dager i uken. En av elevene fikk arbeidsplass hos oss fra høsten 2018.

André jobber med limemaskinen.

Markedene hadde god oppslutning og det var stor interesse for kjøp av blant annet varmmat, gjærbaks og kaker, samt bedriftens egne produkter. Midtun Vekst er også gaveleverandør for Bergen Kommune og andre forretningspartnere.

To arbeidsledere har hatt ansvar for driften av tekstilavdelingen. Avdelingen er delt inn i to arbeidsgrupper med en arbeidsleder pr. gruppe som benytter hvert sitt arbeidsrom. Vi har i tillegg fått satt opp to grupperom som benyttes etter behov. Det ene grupperommet benyttes også til sy-rom for å redusere støy.

Tjenesteproduksjon for grafisk industri, pakking, plastsveising og søm av støvmansjetter er bedriftens satsningsområde. I tillegg har vi satt sammen visittkortesker og limt pop-up søyler. Konvolutter er limt og Bergenskalenderen lagt i. I løpet av året er det blitt en hel del oppdrag med liming og pakking av reklame. Vi setter på norsk etikett på poser med helsekost, norsk innholdsfortegnelse og id-lapper på sjokolade-barer. Maskindeler og pakninger er pakket i esker med id. merking og vi har laget billettlommer for konsertbilletter.

Takk fra VID Betanien.

Midtun Vekst 4


Året har stort sett vært preget av mange oppdrag fra grafisk industri. Vi har ellers våre faste bestillinger på støvmansjetter. På «Åpent hus» sommer og vinter har vi solgt litt egenproduserte tekstilprodukter.

Montering- og pakkeavdeling

Ved oppstart av 2018 hadde montering- og pakkeavdelingen seks arbeidstakere hvorav tre arbeidstakere gikk i redusert stilling. Avdelingen har hatt tre elever fra videregående skole på arbeidsutprøving gjennom året. Det har totalt sett vært lite fravær på avdelingen.

Kantiner

Midtun Vekst AS driftet tre kantiner fram til sommeren 2018. Fra høsten startet vi opp Årstad kantine i tillegg. Kantinene produserer både varmmat og kaldmat. Kantinene leverer også møtemat på bestilling. Likeså fruktfat til div. kurs og møter. Det har vært en vesentlig økning av cateringoppdrag i 2018. Kantinene tilbyr godt og variert arbeid for arbeidstakerne. Det jobber fire-seks arbeidstakere og en arbeidsleder i hver kantine.

Montering- og pakkeavdelingen hadde følgende arbeidsoppgaver i 2018: id-merking av poser og esker, lagt papp og ring i pose og til slutt sammensveising av posen. Vi har montert visittkortesker, limt sammen ulikt reklamemateriell, rullet og pakket kalendere sammen med lister for utsending og montert pop-up søyler for å nevne noe.

Et produkt fra Slåtthaug kantine.

Slåtthaug Kantine

Knut konsentrer seg om jobben sin.

Vi begynte året med seks arbeidstakere og en arbeidsleder. I midten av mars valgte en arbeidstaker å avslutte arbeidsforholdet i kantinen i tillegg til at en arbeidstaker har vært langtidssykemeldt på grunn av fysisk sykdom. Vi er takknemlige for at en arbeidstaker fra VID Betanien kantine ville vikariere hos oss fra midten av mars og frem til vi sluttet av for sommerferien. Det ble gjort avtale med denne arbeidstakeren at hun begynner fast på Slåtthaug kantine fra 2. januar 2019.

Midtun Vekst 5


I 2018 var vi representert på møte med skolekantineutvalget. I møte med dette utvalget får vi tilbakemeldinger fra elever, lærere og ledelse. Elevene kommer med forslag til menyen og hvordan elevene ønsker at deres kantine skal fungere. Det er gledelig at alle er svært positive og fornøyde. Det er ekstra hyggelig å høre at elevene synes det er godt å være i kantinen, bli møtt med en hyggelig hilsen og en god atmosfære. Arbeidsleder har deltatt på et ansvarsgruppemøte med en arbeidstaker i 2018. Vi har opprettholdt samme kundemasse både internt og eksternt. Dette er vi veldig fornøyd med fordi det gir en passelig arbeidsmengde for dagen og dermed hjelper til å gi oss gode arbeidsdager. I det daglige har vi fokus på livskvalitet for den enkelte. Hva er livskvalitet og hvordan kan vi gjøre at den blir bedre? Vi er alle veldig glad i arbeidsplassen vår og trives svært godt.

VID Betanien Kantine

På VID Betanien kantine har en arbeidsleder og fem arbeidstakere jobbet sammen det siste året. Vi har hatt jevnt med arbeidsoppgaver gjennom året som har gått.

I tillegg til de faste arbeidsoppgavene har vi laget og levert middag til en barnehage i nærområdet, i tillegg til andre cateringoppdrag. Dette har vi fått svært gode tilbakemeldinger på. Midtun Vekst AS inngikk sommeren 2018 avtale om drift av kantinen på Årstad videregående skole. Vi valgte derfor å overføre alle ansatte på VID Betanien kantine til Årstad kantine fra og med 01.01.2019. Det har vært en del forberedelser knyttet opp til dette. Arbeidstakerne har gledet seg og sett frem til oppstart i ny kantine med større fasiliteter og nye spennende arbeidsoppgaver. Vi avsluttet vår avtale med VID Betanien 17. desember 2018 med felles lunsj og kake. Arbeidstakerne fikk med seg noen gode ord og blomst.

VID Haraldsplass Kantine

Vi har hatt flinke og stabile arbeidstakere gjennom året som har gått. Arbeidet har bestått av faste rutiner med kantinedrift og en del catering utenom. Kundene er godt fornøyde med det vi leverer. Året har vært litt preget av at VID skal bli en campus i Bergen. Daglig leder og arbeidsleder har vært med på en del møter sammen med arkitektene om utformingen av ny kantine som skulle slås sammen for sykehus og studenter. Mot sommeren fikk vi vite at sykehuset selv skulle drive den nye kantinen og at Midtun Vekst AS ville miste kontrakten på drift av kantine. Dette førte til at vi la inn et anbud på drift av Årstad videregående skole sin kantine. Denne anbudsrunden resulterte i at vi fikk tilslaget om drift av kantinen, og vi sa da opp kontrakten med VID Haraldsplass kantine. Høsten 2018 leiet vi inn et personale fra et bemanningsbyrå til å drive VID Haraldsplass kantine ut oppsigelsestiden. Vi kortet da ned på åpningstiden og tilbudet i kantinen. Vi har fått gode tilbakemeldinger på drift av Haraldsplass kantine også det siste halvåret.

Therese tilbereder varmrett på Betanien kantine.

Midtun Vekst 6


Årstad Kantine

Etter en travel anbudsrunde fikk vi tilbudet om å drive kantinen på Årstad videregående skole fra august 2018. Overgangen fra VID Haraldsplass Kantine til en kantine på Årstad videregående skole med 1000 elever og ca. 170 ansatte ga en hektisk høst. Det var mange nye rutiner og et stort kjøkken vi skulle bli kjent med. Vi fikk også ansvaret for å tilberede frokost til elevene fire dager i uken. I tillegg er det høy aktivitet i storefri. Midtun Vekst satte inne ekstra ressurser hele høsten ved at attføringsleder og en vikar vekslet på dagen slik at vi hadde to arbeidsledere på full tid. Det blir laget en til to varme måltider daglig pluss påsmurt. I tillegg har vi hjulpet VID Haraldsplass Kantine med bestillinger i høst. I møte med skolen i desember fikk vi gode tilbakemeldinger på driften av kantinen. Skolen er svært fornøyd med maten som blir servert. Etter en travel høst ser vi frem til at VID Betanien starter opp januar 2019 sammen med oss på Årstad videregående skole.

Strategiplan for Midtun Vekst AS 2019 - 2023 Styret har vedtatt strategiplan for Midtun Vekst AS gjeldene fra 2018 til 2022.

Hovedmål

Hovedmålet med Midtun Vekst AS er å bistå den enkelte til i størst mulig grad å kunne mestre et tilrettelagt arbeid, gi mulighet til å utvikle seg og bidra til at personer føler seg til nytte i samfunnet. Gjennom tilrettelagt arbeid skaper vi mulighet for utvikling og et godt sosialt arbeidsmiljø.

Strategi

For å nå hovedmålet har bedriften følgende strategi: - Et godt arbeidsmiljø for alle ansatte som også innbefatter likestilling. - En levedyktig bedrift med et økonomisk fundament som gir mulighet for utvikling. - Samarbeid og tett oppfølging med arbeidstakerne, Nav Hordaland og Bergen kommune. - Velferdstilbud og sosial utfoldelse. - Godt kvalifiserte ledere - God kontakt med offentlige instanser og det private næringslivet i lokalsamfunnet. - Midtun Vekst skal bidra til nytenking og utvikling av arbeidsplasser tilpasset en målgruppe i endring når det gjelder kapasitet og behov. - Midtun Vekst skal være en effektiv og målrettet organisasjon som er løsningsorientert og har fokus på kontinuerlig forbedring. - Ivareta å bygge videre på vårt gode omdømme.

Opplæring og kompetanseheving

Daglig leder har vært på en samling/kurs med ASVL Vest (Årsmøte med kurs), samt høstkonferansen til ASVL sammen med en arbeidsleder, deltatt på BI sitt Lederforum gjennom året, kurs med «medietrening» med ASVL i høst. I tillegg deltok daglig leder på kurs hos SpeakLab med tema: Kommunikasjon og ledelse.

Sylvia og Marit Kristin fikk gave for 25 års ansettelse ved Midtun Vekst.

Daglig leder og attføringsleder var på en dags kurs på Kokstad ang. GDPR. Daglig leder og attøringsleder deltok på Helt Med konferansen.

Midtun Vekst 7


Blåtur til Tysnes.

I mai deltok tre ansatte på SOR-konferanse (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming) i Bergen med temaet: «Frihet, omsorg, tvang og makt. Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming.» I oktober deltok fire ansatte på SOR-konferansen i Oslo med temaet: «Ferdigheter for fremtiden. Målrettet og relasjonell miljøterapi og miljøarbeid. Utvikling av kompetanse hos tjenestebrukere og tjenesteytere.» Attføringsleder har deltatt på Fagdager arrangert av Bergen kommune. Høsten 2018 dro de ansatte på personalsamling/julebord til Stord. Hovedtema for samlingen var resertifisering av Equass i 2020 etter ny versjon. Vi har hatt kollegaveiledning i gruppe gjennom deler av året.

Klager

Bedriften har prosedyrer for intern og ekstern klagebehandling. Skjema for klage er nå tilgjengelig på alle avdelingene og er også tilgjengelig på bedriftens internettside. Det er i 2018 ikke mottatt klager.

Arbeidstakermedvirkning

For å øke arbeidstakermedvirkning har vi egne møter i bedriftens Forum. Forum er sammensatt av en representant fra hver avdeling (kantine, tekstilavdeling og montering -og pakkeavdeling), samt nestleder og daglig leder. Det er også valgt vararepresentanter til Forum. Forum har møte en gang pr. måned og forbereder saker til det månedlige Allmøtet.

Midtun Vekst 8


Aktiviteter Åpent hus/sommermaked

Tradisjonen tro arrangerte vi åpent hus/ sommermarked 5. juni med salg av våre egenproduserte produkter og produkter fra Nordnes Verksteder AS og Dagsenteret for yngre funksjonshemmede på Kokstad. Kantinene våre bidro med varierte retter og bakverk til kafeen.

Blåtur

Årets blåtur gikk til Hardanger AKS. Vi fikk omvisning på bedriftens i produksjonsavdelingene. Deretter reiste vi til Thon Hotell Sandven og spiste en velsmakende lunsj.

Åpent hus/julemarked

Åpent hus/julemarked ble arrangert 6. desember med salg av egenproduserte produkter. Vi hadde også salg av produkter fra Nordnes Verksteder AS og Dagsenteret for yngre funksjonshemmede på Kokstad. Kantinen bidro med en flott og innholdsrik meny i vår kafe.

Julebord

Årets julebord ble arrangert sammen med Nordnes Verksteder 12. desember på Beredt Catering sine lokaler på Apeltun. Vi fikk servert god julemat med både dessert og kaker til kaffen. Det var både velkomsttale og takk-formaten-tale som arbeidstakerne bidro med. Til dansen spilte vår faste Askøyduo variert dansemusikk, alle som ønsket det fikk seg en god svingom.

Sommerlunsj/julelunsj

I forbindelse med siste arbeidsdag før sommerferien og siste arbeidsdag før juleferien har vi sommer- og julelunsj hvor våre pensjonister blir invitert. På sommerlunsjen markerte vi at to av våre arbeidstakere hadde vært ansatt i 25 år. Gavene de fikk var gavekort på reise og gavekort på TV. På julelunsjen har vi egen pianist som spiller til julesangene. Dette er to fine avslutninger som alle setter stor pris på.

Gaver

Leger Uten Grenser: Midtun Vekst gir månedlig et lite bidrag til organisasjonen Leger Uten Grensers viktige arbeid.

Vår kontaktperson i Bergen kommune Unni Sponga. Midtun Vekst takket for godt samarbeid når Unni ble pensjonist.

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Midtun Vekst 9


Attføringsarbeidet

Evaluering av graden av suksess 2018 VTA: En gjennomgang av arbeidstakerne på VTA og deres handlingsplaner viser at Nav i liten grad har spesifiserte handlingsplaner utover at det skal gis et arbeidstilbud. To arbeidstakere sluttet i løpet av året, og to nye arbeidstakere begynte å jobbe hos oss i 2018. Vi har 30 handlingsplaner for 33 arbeidstakere. En arbeidstaker har vært sykemeldt i hele 2018 og har derfor ikke oppdatert handlingsplan, to arbeidstakere er så nye at vi må bli litt kjent med dem før målsettinger settes opp. 27 av 30 arbeidstakere har i stor grad eller full måloppnåelse i forhold til handlingsplanen. Dette utgjør 90 %. Tre arbeidstakere har liten grad måloppnåelse satt i handlingsplanen, som utgjør 10 %. Handlingsplanene evalueres jevnlig. Medarbeidersamtaler med VTA-arbeidstakere gjennomføres årlig. VGS: I 2018 hadde vi totalt åtte skoleelever inne på arbeidsutprøving, fordelt på de ulike avdelinger. En gjennomgang av rapportene til de videregående skolene viser mht. kartlegging samt å gi arbeidsforberedende arbeidspraksis at vi i alle tilfellene lyktes med å gjøre en god kartlegging og å gi en arbeidsforberedende arbeidspraksis. Ref: Elevenes individuelle mapper på attføringsansvarlig sitt kontor. Kjekt med besøk av byråd Rebekka Ljosland. Her ser hun hva Sylvia jobber med.

Natteravnene:

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kveldsog nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Det viktige arbeidet som Natteravnene gjør for å skape trygge oppvekstmiljøer støtter Midtun Vekst med et lite økonomisk bidrag.

Vi mener med dette å ha oppnådd en høy grad av måloppnåelse på vårt tjenestetilbud. Evaluering av antall prosent fornøyde interessepartnere. Følgende dokumentasjon viser deres tilfredshet med Midtun Vekst AS:

Midtun Vekst 10


Eiere: - Bergen kommune er godt fornøyd. Protokoll fra generalforsamling av 25.04.18. - Nav gjennom: • Nav fylke er godt fornøyd. Ref.: NAV vilkår og avtaler\2.3.2. Avtale av 27.06.18 pdf • Rådgivende utvalg er godt fornøyd. Ref.: Mappe på attføringsansvarlig sitt kontor. • Nav Markedstjenester Hordaland er godt fornøyd Ref.: Mappe på attføringsansvarlig sitt kontor. - Videregående skolene: kontaktlærerne for elever i arbeidsutprøving gir tilbakemelding til oss om at de er godt fornøyd med arbeidsutprøvingsperiodene, jfr. spørreskjema som fylles ut ved praksisperiodens slutt. Ligger i mappe på attføringsansvarlig sitt kontor. Arbeidstakerne/VTA er godt fornøyd. Dette dokumenteres ved resultatene fra spørreundersøkelse gjennomført i uke 50 2018. Den viser at 89 % prosent av våre arbeidstakere er fornøyd med sitt arbeidstilbud. Det orienteres om handlingsplaner for den enkelte arbeidstaker i Rådgivende Utvalg. Utvalget er høringsinstans i saker som vedrører helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakerne.

Tverretatlig samarbeid

Midtun Vekst AS har jevnlig kontakt med NAV, bofellesskap, foreldre/pårørende, Botjeneste for utviklingshemmede, Habiliteringstjenesten for voksne, fastlege, Avdeling for psykisk helse og ulike videregående skoler. Bedriften deltar i ansvarsgruppe for den enkelte arbeidstaker etter behov. Vi har i høst invitert til lunsj på Årstad Kantine for pårørende og bofellesskap for å vise frem den flotte kantinen vår. Dette har vi fått mange gode tilbakemeldinger på.

Bedriften har et godt økonomisk resultat i 2018

Overskuddet for 2018 ble kr. 440.661,Sum driftsinntekter i Midtun Vekst AS økte fra kr. 9.900.239,- i 2017 til kr. 10.884.802 i 2018. Midtun Vekst AS sin egenkapital er kr. 12.296.345,Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 13.925.481,- sammenliknet med kr. 13.312.111,- året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2018 var 89% Inntjeningen ligger ca. 250.000,- over forventningene i budsjettet for 2018.

Det foreligger samarbeidsavtale mellom Nav Hordaland Markedstjenester og Midtun Vekst AS. Denne evalueres årlig. jfr. retningslinjer for tiltaket utarbeidet av NAV. Bedriften har hatt jevnlige møter i Rådgivende Utvalg sammen med representant fra Nav Hordaland Markedstjenester. Midtun Vekst AS og NAV har hatt et godt samarbeid mht. oppfølging av mennesker med nedsatt arbeidsevne ved bedriften også i 2018.

Midtun Vekst 11


Oppsummering Bedriften har varierte arbeidsoppgaver å tilby arbeidstakerne. Det har vært god tilgang på arbeid fra eksterne bedrifter/tjenesteproduksjon i 2018. Inntjeningen har dermed blitt en del større enn forventet i budsjettet for 2018. Driften av kantinene har vært stabil, men med en økning av salget ved alle våre kantiner. Bedriften moderniserer produksjonsutstyret fortløpende. Vi har i år hatt revisjon fra Debio som gjennomgår hvordan vi håndterer produkter vi mottar til de sendes tilbake til kunden. Debio var godt fornøyd. Det gode attføringsfaglige arbeidet har bidratt til å gjøre bedriften attraktiv for nye VTAarbeidstakere og for de videregående skolene som har behov for tilrettelagt arbeidsutprøving for sine elever.

Lillian Blom styreleder

Daniel Mekki styremedlem

Midtun Vekst AS vil også fremover satse på kompetanseheving i attføringsarbeidet. Bedriften har også arbeidet med implementering av Equass, et europeisk kvalitetssikringsprogram der alle bedriftens rutiner tas opp til revisjon. Bedriften fikk i 2017 sin resertifisering av Equass som vil gjelde for 2018 til 2020. Dette er fjerde gangen Midtun Vekst AS sertifiseres. I september hadde Midtun Vekst besøk av komite for helse og sosial fra Bergen kommune. Byråd Rebekka Ljosland var også med på besøket. Her fikk vi anledning til å presentere bedriften. Bergen 23.04.2019

Arvid Nilssen nestleder

Liv – Bente Jensen personalrepr.

Liv – Wigdis Løvvik styremedlem

Eivind H. Hermansen daglig leder

Midtun Vekst 12


ATTFØRINGSSTATISTIKK – 2018 - VTA: Tot. antall Herav kvinner Antall godkjente plasser pr. 31.12.18: 33 20 Antall kommunale plasser pr. 31.12.18:

1

0

Faktiske plasser pr. 31.12.18:

34

20

Venteliste pr. 31.12.18:

11

4

Tot. antall sluttet i VTA i løpet av 2018: Ordinært arbeid:

0

0

Andre aktive tiltak: 1 0 Utdanning: 0 0 Passive tiltak: 1 1 Sum sluttet i VTA i 2018: 2 1

Midtun Vekst 13


Dette er arbeidsglede!

Midtun Vekst 14


Midtun Vekst 15


Midtun Vekst AS | Osvegen 16A | 5228 Nesttun | Tlf.: 55 11 63 60 | www.midtunvekst.no

Profile for Bodoni

Midtun Vekst Årsmelding 2018  

Midtun Vekst Årsmelding 2018

Midtun Vekst Årsmelding 2018  

Midtun Vekst Årsmelding 2018

Profile for hg-9