Page 1

ÅRSBERETNING

2016

Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring Midtun Vekst

år 1


EQUASS Assurance has been awarded to

Midtun Vekst AS Norway

for the following services/departments: VTA (Varig tilrettelagt arbeid) VGS (Arbeidsutprøving for elever fra videregüende skole)

for the period from 13th of February 2016 to 13th of February 2018 In recognition of its proven Quality Assurance in the provision of social services.

Mr. Jean-Paul Essers Chairman of the EQUASS Awarding Committee

Midtun Vekst 2


ÅRSBERETNING FOR 2016 Midtun Vekst AS er en arbeidsinkluderings­ bedrift, eid 100% av Bergen Kommune. Selskap­ets formål er gjennom fabrikasjon og ­annen virksomhet å skape sysselsett­ ing for gruppen arbeidstakere med nedsatt ­arbeidsevne.

Daglig leder Eivind H. Hermansen er selskapets daglige leder.

Drift

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.

Hovedinntekten til drift av Midtun Vekst AS består av salg av attføringstjenester til NAV. Virkemiddel i denne tjenesten er varig tilrettelagt arbeid og oppgaver relatert til restarbeidsevnen hos den enkelte arbeidstaker.

I 2016 har vi markert at bedriften er 25 år. Dette har preget oss på en positiv måte gjennom hele året.

Midtun Vekst AS har tilskudd for 32 varig tilrette­ lagte arbeidsplasser (VTA) hvorav 17 kvinner og 15 menn.

Vi har i år hatt et nærmere samarbeid med ­Bergen kommune gjennom flere møter der ­fokuset har vært på hvordan kommune kan ­benytte de ressursene vi som vekstbedrifter har på en bedre måte. Videre deltok finansbyråden på vår generalforsamling. I tillegg var finansbyrå­ den på besøk til bedriften i forbindelse med vårt 25 års jubileum.

Ved inngangen til 2016 hadde Midtun Vekst AS 32 personer på 32 godkjente plasser i VTA. Ved utgangen av 2016 hadde vi 32 personer på 32 VTA-plasser ved bedriften.

Bedriften har følgende produksjonsområder: søm, montering, pakking og kantinedrift. Kan­ tinedriften foregår på Slåtthaug videregående skole, Fana Gymnas frem til 25. juni, VID Betani­ en fra 1. august og VID Haraldsplass. Den øvrige produksjonen foregår i lokaler som bedriften eier i Osvegen 16A på Nesttun.

Vurdering av fortsatt drift Årsregnskap for 2016 er satt opp under forut­ setning av videre drift. Styret kan ikke se noen faktorer som taler for eller gir indikasjon på at selskapets drift er truet eller burde opphøre.

Visjon – Verdier Midtun Vekst AS sin visjon: Midtun Vekst AS - skaper veien til mestring. Gjennom arbeid gi meningsfulle arbeidsdager for den enkelte. Verdier: Tilhørighet: Stolt over min arbeidsplass. Trygghet: Trygghet til å ytre sin mening. Utvikling: Gjennom individuelle målsettinger. Kvalitet: Vår kompetanse gir god kvalitet.

Det var fem arbeidstakere som sluttet i 2016. Våre arbeidstakere har vært stabile og har hatt høy arbeidsglede på Midtun Vekst AS. Ved ut­ gangen av året stod 11 søkere på venteliste til VTA. Bedriften har i 2016 totalt hatt ni elever fra ulike videregående skoler (som har tilrettelagt under­ visning) på arbeidsutprøving. Våren 2016 hadde vi sosionomstudent fra Høy­ skolen i Bergen. Gjennom sin praksisperiode på Midtun Vekst fikk studenten praksis fra alle våre avdelinger i tillegg til faste veiledningstimer. Midtun Vekst AS har etter avtale med Bergen kommune også en person på kommunal ­V TA-plass. Bedriften utfører arbeid for ordinær industri, kantinedrift for videregående skoler og høgskole, og har i tillegg produksjon av tekstilprodukter i egen design. Produktene er solgt direkte fra Midtun Vekst og ved sommer- og julemarkeder. Markedene hadde god oppslutning og det var stor interesse for kjøp av bedriftens produkter. Midtun Vekst er også gaveleverandør for Bergen Kommune og andre forretnings-partnere. Tjenesteproduksjon for grafisk industri, pakking, plastsveising og søm av støvmansjetter er ­bedriftens satsningsområde.

Midtun Vekst 3


I tillegg har vi satt sammen visittkortesker og limt pop-up søyler. Konvolutter er limt og Bergens­ kalenderen lagt i. I løpet av året er det blitt en hel del oppdrag med liming og pakking av reklame. Vi setter på norsk etikett på poser med helse­ kost, norsk innholdsfortegnelse og id-lapper på sjokolade-barer. Maskindeler og pakninger er pakket i esker med id. merking og vi har laget billettlommer for konsertbilletter. BIR hadde også avtale med oss angående pakking av julesekker som deles ut til alle husstandene sammen med Bossanova, info fra BIR. Oppdragsgivere i 2016 var blant andre Frank Mohn Fusa, Frank Mohn Services, Bodoni AS, Karl Staahl, Profil Emballasje, FLT avd. 14 ­Bergen, Vest Pharma, Kinsarvik Fruktsalg, ­Jacobs Douwe Egberts Norge (JDE), Grønne­ viken AS, Dyrebeskyttelsen i Bergen, Aleris, Protector og Sotra Anchor & Chain AS. Bedriften har satset på vedlikehold av eksister­ ende utstyr, men det er kjøpt inn nytt kasse­ apparat til VID Betanien, samt at kantinen på VID Haraldsplass har fått en total renovering. I tillegg er det kjøpt inn to limemaskiner.

Tekstilavdeling/Monteringsavdeling På tekstilavdelingen var det elleve arbeidstakere (VTA) gjennom 2016. To arbeidstakere sluttet i løpet av året og en startet opp. Våren 2016 hadde vi fire elever i praksis og på høsten hadde vi tre elever i praksis to dager i uken. To arbeidsledere har hatt ansvar for driften av avdelingen. Året har stort sett vært preget av mange oppdrag fra grafisk industri. Vi har ellers våre faste bestillinger på støvmansjetter, vi har også prod­usert trossebeskyttere på bestilling. For Dyre­beskyttelsen Bergen har vi produsert langpannevotter, puter og kurver med katte- og julemotiv. På våre egne markeder til sommer og jul har vi solgt egenproduserte tekstilprodukter. Det ble kjøpt inn nye limemaskiner til ­avdelingene.

Montering- og pakkeavdeling Avdelingen har ni arbeidstakere (VTA), hvor av to jobber deltid. I tillegg har vi hatt en arbeids­ praksisperiode med en elev fra videregående skole i tilrettelagt undervisning. Vi har jobbet med følgende arbeidsoppgaver: ­idmerking på poser og esker, samt sveising av poser, satt sammen bunn og lokk til visitt­ kortesker, limt sammen vinesker og montert vippetasser. Rullet kalendere og pakket lister for utsending av kalender med adresse etikett, samt limt om montert sammen pop-up søyler for å nevne noe. Vi har lite fravær på avdelingen.

Kantiner Midtun Vekst A/S drifter tre kantiner pr. 31.12.2016, henholdsvis på Slåtthaug videregå­ ende skole, VID Haraldsplass og VID Betanien. Kantinene produserer i hovedsak kaldmat. Kantine­ne leverer også møtemat på bestilling. Likeså fruktfat til div. kurs og møter. Det har vært en vesentlig økning av cateringoppdrag i 2016. Byråd Dag Inge Ulstein er på besøk på Midtun Vekst og snakker med Andre.

Kantinene tilbyr godt og variert arbeid for arbeidstakerne. Det jobber fire til seks arbeids­ takere og en arbeidsleder i hver kantine.

Midtun Vekst 4


Slåtthaug Kantine Vi har gjennom året hatt ansatt seks arbeids­ takere (VTA) og en arbeidsleder. I tillegg har Slåtthaug Videregående skole en ansatt som jobber i kantinen. En arbeidstaker jobber halv dag tre dager i uken og en arbeidstaker jobber halv dag hver dag. Vi har høy grad av stabilitet i arbeidsgruppen, noe vi alle profiterer på. Vi har særdeles lite fravær. Dette bidrar til forutsigbarhet, at gode planer kan gjennomføres og lette arbeidet med tilretteleggingen. Arbeidsleder har deltatt på ansvarsgruppe­ møte for tre av arbeidstakerne. Vi har hatt et samarbeidsmøte med skolen der det deltok representanter fra Midtun Vekst ved daglig leder, kantineleder, avdelingsledere fra skolen samt elevrådet på Slåtthaug Videregående Skole. Arbeidsleder har deltatt på møte arrangert av Fylkeskommunen og Tine. Fokus var sunn skole­ mat i de videregående skolene. Vi får gode tilbakemeldinger fra våre daglige kunder, elevene og skolens personale. Eksternt har vi de samme kundene som tidligere, men med noen flere fra offentlig sektor. I skolens årlige spørreundersøkelse går det frem at elevene er fornøyde med utvalget i kantinen men ønsker seg billigere mat. I likhet med våre kollegaer i de andre kantinene har vi fått nytt arbeidstøy.

VID Betanien Kantine Det er fire arbeidstakere (VTA) i kantinen. Det har vært et innholdsrikt år med mange forandringer. Frem til sommeren 2016 hadde vi kantine på Fana Gymnas. Første halvår var preget av at Fana Gymnas skulle legges ned. Midtun Vekst AS jobbet med å finne alternative kantineløsninger. Det ble inn­ gått avtale med VID Betanien for overtakelse av deres studentkantine. Arbeidstakerne fikk se sitt nye arbeidsted, og de ble svært begeistret over det fine kjøkkenet som vi skulle overta. Pakking og flytting gikk fint sammen med arbeidstakerne. Vi startet opp i august 2016 på VID Betanien med travle dager for å få alt på plass før student­ ene begynte sitt semester. Vi lager varmmat, baker diverse brødmat og kaker.

Det har vært omrokering av arbeidsoppgaver etter hvert som vi ble kjent i den nye kantinen. Vi har fellesmøter hvor ukens oppgaver ­planlegges og fordeles. Vi har fått nytt kasseapparat, og kantinen ved VID Betanien er godt utstyrt.

VID Haraldsplass Kantine Vi har fem arbeidstakere (VTA), hvor av en har hatt permisjon fra august for å gå på ­folkehøyskole. Året begynte med at skolen fusjonerte med tre andre høyskoler og fikk navnet VID Haralds­ plass, Vitenskapelig Internasjonal Diakoni. I Bergen er det to skoler VID- Haraldsplass og VID Betanien. Fusjonen har endret litt på stu­ denttallet. I februar er de fleste studentene i praksis og dette er en rolig periode i kantinen. I denne pe­ rioden produserer vi opp til travlere tider, for ek­ sempel kjøttboller og vårruller. Kantinen tilbyr et varmt måltid daglig, stort sett laget fra bunnen. Vi baker rundstykker, knekkebrød og brød som selges sammen med et bra utvalg av pålegg. Vi har hatt produksjon og salg av kaker, små­ kaker/julekaker, brød, knekkebrød og diverse geleer/syltetøy. Nytt i år har vært at vi har startet lefsebakst til jul. Dette var veldig populært og det ble solgt mange lefsepakker. Julebakingen gir andre utfordringer og erfaringer enn vanlig kantinedrift. Studentrådet arrangerer en til to ganger i året «Vafler og vitenskap» hvor lærerne gjennomgår sine publikasjoner. Alle deltakerne får vafler med syltetøy. Da steker vi 180 til 200 vafler. Vi har også hatt en del møter med matservering og høster gode tilbakemeldinger fra inn- og utenbys. VID Haraldsplass kantine er opptatt av å levere god sunn mat til våre kunder og har et godt samarbeid med skole og studentråd. Kantinen har godt egnede produksjons­ lokaler som gir arbeidstakerne våre gode ­arbeidsforhold.

Midtun Vekst 5


Strategiplan for Midtun Vekst AS 2014–2018 Styret har vedtatt strategiplan for Midtun Vekst AS gjeldene fra 2014 til 2018.

Bedriften har offentlig tjenestepensjon for tre av sine ansatte. De resterende ansatte har inn­ skuddsbaserte tjenestepensjonsavtale til lovens maksimumsnivå.

Hovedmål

Opplæring og kompetanseheving

Hovedmålet med Midtun Vekst AS er å bistå den enkelte til i størst mulig grad å kunne mestre et tilrettelagt arbeid, gi mulighet til å utvikle seg og bidra til at personer føler seg til nytte i samfunnet. Gjennom tilrettelagt arbeid skaper vi mulighet for utvikling og et godt sosialt ­arbeidsmiljø.

Daglig leder har vært på en samling/kurs med ASVL Vest (Årsmøte med kurs i København), samt på jubileumskonferanse til ASVL. Bedriften har også hatt videreopplæring i bruk av data­ systemet på Midtun Vekst AS.

Strategi For å nå hovedmålet har bedriften følgende strategi: »» En levedyktig bedrift med et økonomisk fundament som gir mulighet for utvikling. »» Et godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Samarbeid og tett oppfølging. »» Velferdstilbud og sosial utfoldelse. »» Godt kvalifiserte ledere. »» God kontakt med offentlige instanser og det private næringslivet i lokalsamfunnet. »» Midtun Vekst skal bidra til nytenkning og utvikling av arbeidsplasser tilpasset en målgruppe i endring når det gjelder ­kapasitet og behov. »» Midtun Vekst skal være en effektiv og målrettet organisasjon som er løsnings­ orientert og har fokus på kontinuerlig forbedring. »» Ivareta og bygge videre på vårt gode omdømme.

Arbeidsmiljø I samsvar med gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefraværet. ­Sykefraværet i 2016 var 37 dager, dette utgjør 2% totalt mot 1,7% i 2015. Det er styrets bestemte oppfatning at arbeids­ miljøet og den generelle trivselen på arbeids­ plassen er god. Den generelle internkontrollen fungerer etter forskriftene. Bedriften har bedriftshelsetjeneste via Arsana. Av selskapets åtte ansatte er det sju kvinner pr. 31.12.2016. Det er ikke differensiert lønn på grunn av kjønn.

I samarbeid med attføringsbedriftene i Bergen har bedriften prøvd å iverksette Basiskurs i att­ føringsarbeid 2016. Det var i år for få påmeldte til at kurset kunne gjennomføres. Midtun Vekst har innleder samarbeid med Habili­ teringstjenesten for voksne og har i samarbeid med de avholdt to kurskvelder på Midtun. Kurskveld 1: Utviklingshemming og autisme. Kurskveld 2: Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming. To ansatte var på messe i Oslo for å få med seg ideer og trender innen tekstil og tekstilprodukter. En ansatt deltok på fagdag i samarbeid med Tine der fokuset var riktig mat til ungdommen. Flere ansatte deltok også på matmessen til Asko. Vi deltok også på kurset «Matglede og gode helseverktøy» En ansatt har deltatt på kurs hos KLP med temaet forberedelse til pensjons­ alderen. En person har i vår tatt deltidsstudiet Vei­ ledningspedagogikk på Høyskolen i Bergen. Studiet ble avsluttet før sommeren med bestått eksamen. Som en del av deltidsstudiet skulle det gjennomføres kollegaveiledning i gruppe og studentveiledning med fokus på arbeidsrelaterte utfordringer. Dette ble gjennomført våren 2016. Høsten 2016 dro de ansatte på personalsamling til London. Hovedtema for samlingen var Equass herunder virksomhetsplan og HMS-plan for 2017.

Klager Bedriften har nå utviklet rutiner for intern og ekstern klagebehandling. Skjema for klage er nå tilgjengelig på alle avdelingene og er også tilgjen­ gelig på bedriftens internettside. Det er i 2016 ikke mottatt klager.

Midtun Vekst 6


Arbeidstakermedvirkning

Åpent hus/julemarked

For å øke arbeidstakermedvirkning har vi egne møter i bedriftens Forum. Forum er sammensatt av en representant fra hver avdeling (kantine, tekstilavdeling og montering -og pakkeavdeling), samt nestleder og daglig leder. Det er også valgt vararepresentanter til Forum. Forum har møte en gang pr måned og forbereder saker til det månedlige allmøtet. Vi har i år innført medarbei­ dersamtale for arbeidstakerne.

Åpent hus/julemarked ble arrangert 1. desember med salg av egenproduserte produkter. Vi had­ de og salg av produkter fra Nordnes Verksteder AS og Dagsenteret for yngre funksjonshemme­ de på Kokstad. Kantinen bidro med en flott og innholdsrik meny i vår kafe. I tillegg til at det var salg av julebrød, julevørterbrød, julesjokolade, julekaker og geleer.

Aktiviteter:

Julebord

Tradisjonen tro arrangerte vi åpent hus/sommer­ marked 2. juni med salg av våre egenproduserte produkter og produkter fra Nordnes Verksteder AS. Kantinene våre bidro med varierte retter og bakverk til kafeen.

Årets julebord ble arrangert sammen med Nord­ nes Verksteder 7. desember på Beredt Catering sine lokaler på Apeltun. Vi fikk servert god julemat med både dessert og kaker til kaffen. Det var både velkomsttale og takk-for-maten-tale som arbeidstakerne bidro med. Til dansen spilte vår faste Askøyduo variert dansemusikk, alle som ønsket det fikk seg en god svingom.

Blåtur

Sommerlunsj/julelunsj

Årets blåtur gikk til Trigger på Askøy. Vi ble delt inn i to grupper, den ene gruppen fikk omvisning på bedriftens hovedkontor og den andre i bedrif­ tens tre-produksjonsavdeling. Deretter reiste vi til Biologen på Herdla og spiste en velsmakende lunsj.

I forbindelse med siste arbeidsdag før sommer­ ferien og siste arbeidsdag før juleferien har vi sommer- og julelunsj hvor våre pensjonister blir invitert. Dette er to fine avslutninger som alle sett­er stor pris på. På julelunsjen har vi egen pianist som spiller til julesangene.

Åpent hus/sommermarked

Jubileumsfest I 2016 feiret Midtun Vekst AS 25 år og jubileums­ festen ble avholdt 11. november på Grand Hotell Terminus med over 60 gjester tilstede. Vi ble ser­ vert velkomstdrikke ved ankomst og litt «ming­ ling» i foajeen før vi satt oss til et nydelig dekket bord. På menyen stod en velsmakene tre retters middag. Under middag ble det holdt flere taler og bedriften mottok gaver fra Bergen kommune og de andre vekstbedriftene i Bergen og Os. Et av høydepunktene på festen var markering av at arbeidstakerne Mette Hansen og Kathe Sletten, samt arbeidsleder Eva Sørlie hadde jobbet ved bedriften i alle 25 årene. Tidligere daglig leder Britt Isdahl og tidligere styreleder Roald Zweidorff deltok sammen med byråd for finans og eierskap Dag Inge Ulstein. I tillegg deltok styremedlemmer ved Midtun Vekst og daglige ledere fra de andre vekstbedriftene.

Tidligere daglig leder Britt og tidligere styreleder Roald

Midtun Vekst 7


25 års jubilantene Eva. Eivind, Kathe, Mette og Arvid

Gaver: Leger Uten Grenser: Midtun Vekst gir månedlig et lite bidrag til orga­ nisasjonen Leger Uten Grensers viktige arbeid. I 2016 var Liberia et av landene i Vest Afrika som ble hardest rammet av ebola epidemien og Leger Uten Grenser driver klinikk i hovedstaden Monrovia for pasienter som overlevde ebola. TV-aksjonen 2016 - Sammen får vi hjelpen helt frem: Midttun Vekst gav også en liten sum til TV-­ aksjonen ved Røde Kors som skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen får mer enn to millioner mennesker livsviktig hjelp. Natteravnene: Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrums­ områder eller i lokalmiljøet på kvelds- og natte­ tid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Det viktige arbeidet som Natteravnene gjør for å skape trygge oppvekstmiljøer støtter Midtun Vekst med et lite økonomisk bidrag.

Attføringsarbeidet For våre tiltaksdeltakere (VTA) med tilrettelagt arbeid ved Midtun Vekst AS, foreligger det ­handlingsplan med spesifiserte ­målsettinger

som evalueres jevnlig. Det orienteres om ­handlingsplaner for den enkelte arbeidstaker i Rådgivende Utvalg. Utvalget er høringsinstans i saker som vedrører helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakerne. Det foreligger samarbeidsavtale mellom NAV Hordaland og Midtun Vekst AS. Denne evalueres årlig jfr. retningslinjer for tiltaket ­utarbeidet av NAV. Bedriften har hatt jevnlige møter i Rådgivende Utvalg sammen med representant fra NAV Mar­ kedstjenester Hordaland. Midtun Vekst AS og NAV har hatt et godt samarbeid mht. oppfølging av mennesker med nedsatt arbeidsevne ved bedriften også i 2016. Bedriften har også hatt et årlig samarbeidsmøte med NAV.

Tverretatlig samarbeid Midtun Vekst AS har jevnlig kontakt med NAV, bofellesskap, foreldre/pårørende, Botjeneste for utviklingshemmede, Habiliteringstjenesten for voksne, fastleger, Avdeling for psykisk helse og ulike videregående skoler. Bedriften deltar i ansvarsgruppe for den enkelte arbeidstaker etter behov. I tillegg har vi i år hatt informasjons­ utveksling av ansatte fra ulike bofelleskap på vårt personalmøte.

Midtun Vekst 8


Evaluering av graden av suksess 2016 VTA Ved inngangen til 2016 hadde Midtun Vekst AS 32 personer på 32 godkjente plasser i VTA. Ved utgangen av 2016 hadde vi 32 personer på 32 VTA-plasser ved bedriften. En gjennomgang av arbeidstakerne på VTA og deres handlingsplaner pr. desember 2016 viser at Nav i liten grad har spesifiserte handlings­ planer utover at det skal gis et arbeidstilbud. Det er fem arbeidstakere som har sluttet i løpet av året. Fem nye arbeidstakere begynte å jobbe hos oss i år 2016. Vi har 32 handlingsplaner for 32 arbeidstakere. 26 av 32 arbeidstakere har i stor grad eller full måloppnåelse ift. handlings­ planen. Dette utgjør 81 % og er godt innenfor krav i Equass. Seks arbeidstakere har liten grad måloppnåelse satt i handlingsplanen, som utgjør 19 %.

VGS For skoleåret 2015/2016 hadde vi totalt 9 sko­ leelever inne på arbeidsutprøving, fordelt på de ulike avdelinger. En gjennomgang av rapportene til de videregående skolene viser at vi i alle tilfel­ lene lyktes med å gjøre en god kartlegging og å gi en arbeidsforberedende arbeidspraksis. Referanse: Elevenes individuelle mapper på attføringsansvarlig sitt kontor.

Den viser at 90 % prosent av våre arbeidstakere er fornøyd med sitt arbeidstilbud. Elevene på VGS pr. juni 2016 er godt fornøyd. Resultatene fra spørreundersøkelsen gjennom­ ført ved praksisperiodens slutt, viser at 91% av elevene var fornøyd med sin arbeidsutprøvings­ periode hos oss. Vi mener med dette å ha oppnådd en god grad av måloppnåelse på vårt tjenestetilbud.

Ytre miljø Selskapets drift forårsaker etter styrets oppfat­ ning ingen negative miljøpåvirkninger.

Bedriften har et godt økonomisk resultat i 2016 Overskuddet for 2016 ble kr. 629.068 Sum driftsinntekter i Midtun Vekst AS økte til kr. 9.748.273 i 2016. Midtun Vekst AS sin egenkapital var kr. 11.905.365. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 12.776.630 sammenliknet med 11.905.365 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2016 var 93% Inntjeningen ligger ca. 550.000 over ­forventningene i budsjettet for 2016.

Vi mener med dette å ha oppnådd en høy grad av måloppnåelse på vårt tjenestetilbud. Evaluering av antall prosent fornøyde ­interessepartnere. Følgende dokumentasjon viser deres ­tilfredshet med Midtun Vekst AS:

Eiere Bergen kommune er godt fornøyd. Protokoll fra generalforsamling av 11.05.2016.

NAV NAV fylke er godt fornøyd. Referanse: NAV vilkår og avtaler\2.3.2. Avtale av 09.12.2016 pdf. ­Rådgivende utvalg er godt ­fornøyd. Referanse: Mappe på attføringsansvarlig sitt kontor. NAV markedstjenester er godt fornøyd. Referanse: Mappe på attføringsansvarlig sitt kontor. Arbeidstakerne/VTA er godt fornøyd. Dette ­dokumenteres ved resultatene fra spørre­ undersøkelse gjennomført i uke 49, år 2016.

Marius og Kristin

Midtun Vekst 9


Oppsummering Året har vært preget av at vi har feiret vårt 25 års jubileum. Både arbeidstakere og ansatte har opplevd flotte arrangementer som vi har markert gjennom hele jubileet.

Midtun Vekst inngikk avtale om drift av VID ­Betanien sin kantine med oppstart høsten 2016.

Styret vedtok at snekkeravdelingen ble lagt ned pr. 01.01.16 og at vi fra samme tidspunkt omstiller denne avdelingen til en montering- og Bedriften har hatt varierte arbeidsoppgaver å til­ pakkeavdeling. Dette ble gjort for at vi skal stå Midtun Vekstbedre AS rustet til å ta imot den økte mengden med by arbeidstakerne. Det har vært god tilgang på arbeid fra eksterne bedrifter/tjenesteproduksjon oppdrag Midtun Vekst har fått. i 2016. Inntjeningen har dermed vært vesentlig Midtun VekstViAS større enn forventet i budsjett for 2016. har i år gått til innkjøp av en plastpakkemaskin Egenkapital og gjeld Note 2016 2015 for innpakking av paller. Dette for å lette arbeidet Driften av kantinene har vært stabil, men med en med ferdigstilling og pakking av arbeid vi har Innskutt egenkapital økning av salget alle våre kantiner. Bedriften utført. Vi har også kjøpt inn to nye limemaskiner Egenkapital ogved gjeld Note 2016 2015 Aksjekapital produksjonsutstyret fortløpende. 000 på moderniserer slik at6vi nå kan ta 100 imot000 enda større100 oppdrag Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 dette feltet. Innskutt egenkapital Ved siden av bedriftens lokaler har vi en liten Aksjekapital 100 000 100 000 6 hytte som viegenkapital også benytter til lager. I jubileumsåret har vi skiftet ut hele den gamle Opptjent Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 fasaden på bygget vårt527 og etterisolert. tillegg Annen egenkapital 11 350 10 721 I459 Det gode attføringsfaglige har vi oppgradert vårt.459 Sum opptjent egenkapitalarbeidet har bidratt 11 hele 350 uteområdet 527 10 721 egenkapital tilOpptjent å gjøre bedriften attraktiv for mange videre­ Annen egenkapital 11 350 527 med 10implementering 721 459 gående skoler som søker om praksisplasser Bedriften har også arbeidet Sum egenkapital 11 450 527 10 821 459 Sum opptjent egenkapital 11 350 527 10 721 459 for elever som har tilrettelagt undervisning ved av Equass, et europeisk kvalitetssikringsprogram bedriften. Praksisplassene er aktuelle for elever der alle bedriftens rutiner tas opp til revisjon. Gjeld som behov for avklaring i forhold til fremtidig Revisjon av systemet Sumhar egenkapital 11 450Equass 527 ved 10 bedriften 821 459 ble VTA plass. gjennomført 24. og 25. februar 2016. Kortsiktig gjeld Bedriften fikk da sin resertifisering av Equass Gjeld Leverandørgjeld 464 758 257var 746 Midtun Vekst AS vil også fremover satse på som vil gjelde for 2016 til 2018. Dette tredje kompetanseheving attføringsarbeidet. gangen Midtun Vekst Skyldig offentlige iavgifter 413AS 859sertifiseres. 437 432

Balanse Balanse

Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Hordaland Fylkeskommune sin avgjørelse om Sum kortsiktig gjeld Skyldig offentlige nedleggelse av Fanaavgifter Gymnas fra høsten 2016 ga Annen kortsiktig gjeldutfordringer for driften. oss nye og spennende Sum gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

Bergen 20.03.2017

Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS

447 486 464 758 1 326 103 413 859 447 486 1 326 103 1 326 103

388 728 257 746 1 083 906 437 432 388 728 1 083 906 1 083 906

12 776 630 1 326 103

11 905 365 1 083 906

12 776 630

11 905 365

Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS Lillian Blom styreleder

Arvid Nilssen nestleder

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Lillian Blom styreleder

Arvid Nilssen nestleder

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Midtun Vekst AS

10

Midtun Vekst AS

Midtun Vekst

Side 4

Side 4


ATTFØRINGSSTATISTIKK – 2016 VTA: Tot. Antall herav kvinner Antall godkjente plasser pr. 31.12.16: ............... 32.......................17 Antall kommunale plasser pr. 31.12.16:............... 1........................ 0 Faktiske plasser pr. 31.12.16:............................ 33.......................17 Venteliste pr. 31.12.16:.......................................11........................ 6

Tot. antall sluttet i VTA i løpet av 2016: Ordinært arbeid:............................................... 0........................ 0 Andre aktive tiltak:............................................. 1........................ 1 Utdanning:......................................................... 0........................ 0 Passive tiltak:..................................................... 3........................ 2 Sum sluttet i VTA i 2016:.................................... 4........................ 3

Generalforsamling 2015. Unni Sponge, Eivind H. Hermansen, fungerende finansbyråd Kristian Kopperud, Lilian Blom og Arvid Nilssen

Midtun Vekst 11


Resultatregnskap

Resultatregnskap Midtun Vekst AS Driftsinntekter og driftskostnader

2016

2015

Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

3 444 749 6 303 524 9 748 273

3 393 185 6 315 775 9 708 960

Varekostnad Lønnskostnad 2, 5 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 Annen driftskostnad Sum driftskostnader

1 623 893 5 876 121 380 576 1 273 358 9 153 949

1 573 477 5 318 156 380 900 1 249 629 8 522 162

594 325

1 186 798

34 986 96 147 34 743

33 648 128 500 33 020

Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat

629 068 629 068

1 219 817 1 219 817

Årsresultat

629 068

1 219 817

Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

629 068 629 068

1 219 817 1 219 817

Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter

Note

Midtun Vekst AS

Side 2

Midtun Vekst 12


Balanse

Balanse Midtun Vekst AS

Eiendeler

Note

2016

2015

6 754 100 55 700 6 809 800

6 578 800 36 000 6 614 800

6 809 800

6 614 800

Lager av varer og annen beholdning

124 985

174 520

Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

638 275 9 868 648 143

569 827 5 824 575 652

5 193 702

4 540 393

5 966 830

5 290 565

12 776 630

11 905 365

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler

3 3 3

Sum anleggsmidler Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler

4

Midtun Vekst AS

Side 3

Midtun Vekst 13


Balanse Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital og gjeld Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital og gjeld Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Aksjekapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Gjeld Sum egenkapital Sum opptjent egenkapital Kortsiktig gjeld Gjeld Sum egenkapital Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld Gjeld Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig Sum egenkapital og gjeld gjeld Sum gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Lillian Blom styreleder

Balanse

Balanse Midtun Vekst AS BalanseNote

Midtun Vekst AS

Midtun Vekst AS

Note 6 Note 6 6

2016

2015

2016 2015 100 000 100 000 100 000 100 000 2016 2015 100 000 100 000 100 000 100 000 11 350 527 10 721 459 11 350100 527000 10 721100 459000 100 000 100 000 11 350 527 10 721 459 11 450 527 10 821 459 11 350 527 10 721 459 11 350 527 11 450 527 11 350 527

10 721 459 10 821 459 10 721 459

11 10 464450 758527 257821 746459 413 859 437 432 447 486 388 728 464 758 257 746 1 326 103 1 083 906 413 859 437 432 447 486 388 728 1 326464 103758 1 083257 906746 1 326 103 1 083 906 413 859 437 432 12 776447 630486 11 905388 365728 1 326 103 1 083 906 1 326 103 1 083 906 Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS Bergen, 20.03.2017 Styret i Midtun Vekst AS Arvid Nilssen Bergen, 20.03.2017 Styretnestleder i Midtun Vekst AS

12 776 630 1 326 103

11 905 365 1 083 906

12 776 630

11 905 365

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Lillian Blom styreleder

Arvid Nilssen nestleder

Eivind Haldor Hermansen daglig leder

Daniel Mekki Lillian Blom styremedlem styreleder

Liv-Wigdis Løvvik Arvid Nilssen styremedlem nestleder

TorillHaldor B. Fadnes Eivind Hermansen styremedlem daglig leder

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Daniel Mekki styremedlem

Liv-Wigdis Løvvik styremedlem

Torill B. Fadnes styremedlem

Midtun Vekst AS

Side 4

Midtun Vekst AS

Midtun Vekst AS

14

Side 4

Midtun Vekst

Side 4


Noter 2016

Noter 2016

Midtun Vekst AS

Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Selskapets pensjonsordning består av en ytelsesplan og en innskuddsplan. I henhold til GRS for små foretak, er pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesplanen ikke balanseført. Offentlige tilskudd Driftstilskudd er resultatført som driftsinntekt.

Midtun Vekst 15


Noter 2016

Noter 2016

Midtun Vekst AS

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

2016 4 683 858 689 118 190 309 312 837 5 876 121

2015 4 257 553 635 048 238 081 187 475 5 318 156

Gjennomsnittlig antall årsverk: 9 Daglig leder 760 574

Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse

4 392

Styre 82 260

Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 17 900. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 5 700. Beløpene er ekskl. mva. Note 3 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.16 + Tilgang kjøpte anleggsmidler = Anskaffelseskost 31.12.16 Akkumulerte avskrivninger 31.12.16 = Bokført verdi 31.12.16 Årets ordinære avskrivninger Økonomisk levetid

Bygninger og tomter

Driftsløsøre, inventar ol.

Sum

10 732 529 535 576 11 268 106 4 514 006 6 754 100 360 276

221 838 40 000 261 838 206 138 55 700 20 300

10 954 368 575 576 11 529 944 4 720 144 6 809 800 380 576

22-30 år

3-5 år

Note 4 Bundne bankmidler Bundne skattetrekksmidler på bankkonto utgjorde pr. 31.12. kr 217 596.

Midtun Vekst 16


Noter 2016

Noter 2016

Midtun Vekst AS

Note 5 Pensjonskostnader Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 9 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. Selskapets ansatte kan velge å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) fra og med 62 år. Selskapet må betale 25% av den løpende pensjonen frem til fylte 67 år. Forpliktelsen er ikke beregnet. Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr 105 769. Pensjonspremiefondet utgjør pr. 31.12. kr 1 330 051. I tillegg har selskapet innskuddspensjon for 6 personer.

Note 6 Aksjonærtabell Aksjekapitalen i Midtun Vekst AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser: Ordinære-aksjer Sum

Antall 50 50

Pålydende 2 000,00 2 000,00

Bokført 100 000,00 100 000,00

Eierstruktur Aksjonærer pr. 31.12 var: Ordinære Bergen Kommune 50 Totalt antall aksjer 50

Eierandel 100,0 100,0

Midtun Vekst 17


Midtun Vekst 18


Midtun Vekst 19


Midtun Vekst AS | Osvegen 16A | 5228 Nesttun | Tlf.: 55 11 63 60 | www.midtunvekst.no

Profile for Bodoni

Midtun Vekst AS Årsberetning 2016  

Midtun Vekst AS Årsberetning 2016  

Profile for hg-9