Page 1

Nr. 2 | Vinter 2018 | 15. årgang

BUS 2 SIDE 10

Lagune­ toppen SIDE 16

Nr. 1 | Sommer 2019 | 16. årgang

Det nye fylkesbygget SIDE 28

TEMA: DIGITALISERING

Nytt TINE-meieri

SIDE 4


Akkurat nå Sikkerhet 2.0 er denne våren iverksatt i LAB-organisasjonen. Ett av de ­viktigste satsingsområdene er reduksjon av skader på hender og øyne, våre viktigste verktøy. Husk derfor – alltid hansker og briller når du er på byggeplassen. Det er påbudt!

INNHOLD 1/19 PROSJEKTER I GANG Nytt Tine Meieri Bergen 4–9 BUS 2 10 Utvidelse Lagunen Storsenter 13 Skjoldnes, boliger 14 Lagunetoppen 16 Skiparviken 18 Sandslikollen, boliger 19 Hardangerfjord Hotell 20 Hardangerbadet 21 Stronde 23

OVERLEVERTE PROSJEKTER

26

KLAR FOR OPPSTART

28

SISTE NYTT FRA LAB Eiendom 32 LAB Lageret 35 HTB 36 Fundamentering AS 38 Åsane Byggmesterforretning 39 Personalnytt

43

Har du hørt at.. Har du hørt at LAB Entreprenør, Åsane Byggmesterforretning, FAS og HTB har hatt null fraværsskader siste året!

Utgiver: LAB AS Ansvarlig redaktør: Ottar Sleire, Pål Stian Dale E-post: os@lab.no Grafisk produksjon: Bodoni AS IL J

ØM ERK E T

24

9 Tr ykksak 6

9

M

1

Fokus på organisasjon og sikkerhet gir resultater Menneskene er bedriftens største verdi, og vi i LAB har over mange år hatt en klar strategi på å rekruttere de beste talentene og utvikle de i vår sterke bedriftskultur. Når Hordaland fylkeskommune 1. april offentliggjorde at LAB Entreprenør er innstilt som totalentreprenør og vinner av pris- og designkonkurransen for nytt fylkeshus i Bergen, så var det en stor annerkjennelse for hele vår organisasjon og et bevis på at strategien vår har lykkes. Et av de viktigste evalueringskriteriene i konkurransen var «Organisasjon», denne ble vurdert både ut fra referanser og et heldags intervju hvor teamet som skulle lede prosjektet deltok. Når LAB fikk karakteren 10 av 10 så understreker det hvilken unik kompetanse vi har på utvikling og gjennomføring av kompliserte totalentrepriser. Våre arkitekter og rådgivere i prosjektet var også en del av organisasjon som ble evaluert og bidro til det gode resultatet. Disse ble i sin tid valgt som eksklusive samarbeidspartnere, etter tidligere vellykkede prosjektsamarbeid. Det at LAB i konkurranser kan velge de beste arkitekter, rådgivere og underentreprenører er utrolig viktig for vår konkurransekraft. Vi er et naturlig førstevalg når eksklusive samarbeidsgrupper skal opprettes og dette skyldes i hovedsak vår måte å samarbeide på i prosjekter. Høy kompetanse kombinert med en løsningsorientert stil og lavt konfliktnivå verdsettes i markedet. Vi kan være både tøff og kommersiell, men alltid redelig og etterrettelig. Vår evne til å samarbeide i prosjektene og gi våre

samarbeidspartnere mulighet til å jobbe effektiv og tjene penger bidrar til at LAB har denne unike posisjonen i bransjen. En sterk egenproduksjon på betong er en av våre andre store fortrinn, og mengden egenproduksjon i våre prosjekter har ­aldri vært større. Vi har over tid har erfart at effektiviteten og kvaliteten på egne fag­ arbeidere er svært god sammenlignet med innleide ressurser, og det er skikkelig gledelig at også rekruttering til faget er på vei opp. Skal vi skape gode arbeidsplasser er det viktig at vi beholder de gode lagene uten for stor grad av innleie. I LAB har vi derfor det siste året løst kapasitetsmangelen på egenproduksjon primært med å sette ut rene betongentrepriser til noen av de dyktige lokale betongentreprenørene som også verdsetter betongfaget og er lærlingebedrifter. Sikkerhet er et annet kriteriet som blir vektlagt høyt i fylkeskommunen, og vår bevisste satsing på en trygg arbeidsplass gir oss også konkurransefortrinn på dette området. Sikkerhet er «ferskvare», vår h-verdi H1 = 0 forteller at vi har lykkes


Lab Bla sommer 2019  3

STATUS PR 31.05.2019

ANSATTE

OMSETNING

196

611

SKADER

SYKEFRAVÆR

0

MNOK

4,09%

med å unngå de største skadene, men det gir oss ingen garanti for dagene som kommer. Vi ser dessverre at vi har for mange av de mindre skadene og vi er ikke flinke nok til å ta læring av de hendelser vi har på våre byggeplasser. Derfor er «Sikkerhet 2.0» som denne våren er implementert i vår organisasjon et meget nyttig verktøy for å høyne fokus på sikkerhetsarbeidet og systematisk redusere risiko for skader. Et av de viktigste satsningsområdene i «Sikkerhet 2.0» er reduksjon av skader på hender og øyne, som utgjør hele 33 prosent av alle registrerte «H2-skader». 80 prosent av alle sanseinntrykk får vi gjennom øynene, og hendene bruker vi til å gjennomføre nesten alle arbeidsoperasjoner. Øyne og hender er derfor verktøy vi ikke har råd til

å miste eller skade og vi håper hanske og brillepåbud vil bidra til å sikre oss bedre på disse områdene.

de beste forutsetninger for å lykkes og en stor fordel sammenlignet med våre lokale konkurrenter.

Våre søsterbedrifter i HTB, ÅBF og FAS har også hatt en positiv utvikling i produksjon og ordrereserve denne våren, vi tolker dette som et tegn på at markedet i byggog anleggssektoren er i bedring. Det er fortsatt tøff konkurranse med mange tilbydere på hver jobb, men bedriftenes sterke satsning på utvikling av organisasjonen og konkurransekraft gir resultater. Vi ser at alle bedriftene i vårt konsern har de samme behovene for kompetanse­ utvikling, digitalisering og ønske om å utvikle sikkerhets og miljøarbeidet. Dette er meget ressurs- og kostnadskrevende arbeid, og vi har som selskap i AF Gruppen

Vi tar velfortjent sommerferie med en rekord­høy omsetning og mange spennende jobber som vil gi en stabil egenproduksjon langt ut i 2020. Tusen takk for den formidable innsatsen dere har vist, det engasjement dere har lagt ned og ­arbeidsmiljøet dere har vært med å skape. Det er uvurderlig for at vi videre skal opprettholde vår posisjon som Vestlandets ledende total­entreprenør.

Jeg håper dere får en flott og opplevelsesrik ferie sammen med familie og venner. God sommer!

Medarbeiderutvikling blant LAB-funksjonærer LAB har høye ambisjoner om å fortsatt levere lønnsom vekst og å være en ­attraktiv arbeidsgiver i årene fremover. Et viktig ledd i denne strategien er å gi ansatte mulighet til å videreutvikle seg gjennom kurs og etterutdanning, og få utfordringer i nye prosjekter og stillinger. Vi har et etablert system for kursing av fagarbeidere. Det sikrer at vi har god kompetanse og nødvendige sertifikater for å gjennomføre egenproduksjonen på våre prosjekter på en god måte. For å ha grunnlag for å utarbeide en målrettet etterutdanning og karriereplan for våre funksjonærer, har vi imidlertid måtte gjennomføre en omfattende runde med

én-til-én samtaler. Ottar og Vegard har gjennom høsten 2018 og våren 2019 gjennomført samtalene og holder i disse dager på å sy sammen resultatet slik at vi kan etablere «LAB-skolen» til høsten i henhold til plan. Det er spesielt hyggelig å se at trivselen i organisasjonen er gjennomgående

­ eget god, og ønsket om kursing og m kompetanseløft er viktig for svært mange. Vi har en organisasjon med mange yngre kvinner og menn som ønsker en karriere i LAB. Derfor er det viktig at vi nå benytter denne muligheten til å gi ansatte ansvar og oppgaver som er ­ ­utfordrende og motiverende. Utover høsten vil vi utforme et kurs- og kompetanseopplegg som vi håper dere vil finne attraktivt og motiverende.


Prosjekter i gang NYTT TINE MEIERI BERGEN Når dette bladet går i trykken har vi snart overlevert det mest miljøvennlige meieriet i Europa. Det er siste innspurt nå, før TINE starter full melke­ produksjon i juli.

Det mest miljøvennlige meieriet i Europa


Lab Bla sommer 2019  5


6  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

NYTT TINE MEIERI BERGEN

Et pionér­bygg i miljøsammenheng Med fokus på energigjenvinning og -produksjon vil den strømkrevende produksjonen til Tine Meierier fremstå som ett av Nordens mest effektive.

Thor Stian Sletten, Robin Skorpen, Tommy Joranger, Tord Larsen og Andreas Bruland har lagt ned en stor innsats med å følge opp alt arbeidet som er utført den seneste tiden. Vi startet med utgraving på tomten i september 2017, og hadde tett hus på deler av bygget allerede våren 2018. Siden har det gått slag i slag, og vi kom i gang med de tunge tekniske installasjonene allerede før sommeren i fjor. Inne i bygget har vi hatt en del utfordringer med montering av sandwichvegger og gangbare sandwichhimlinger i produksjonsrommene. Det er et flott ferdigprodukt, men tungt å montere innvendig med tanke på plass og løfte­redskaper. Robin har styrt det meste av de bygningsmessige arbeidene. Sammen med hovedansvaret for fremdrifts­plan­legging har han hatt en travel jobb det siste året. Inngangspartiet på meieriet er et flott smykke på et ellers industripreget bygg. Her har vi eikespiler på vegger og tak, og polert naturstein Alta Quartzite på gulv og i trapper. Belysningen består av pendlende lamper som gir rommet et lanternepreg. Mellom inngangspartiet

og kontorblokken ligger to store møterom med utgang til en lekker terrasse. Møterommene er utsmykket med ­vakker heltre på gulvet og kanadisk drivved på veggene. Vi har bygget Vestlandets største kjøle­ skap. I det 8 000m2 store kjølelageret er det montert 24 fancoils som skal holde temperaturen mellom to og fire grader. Aggregatet som styrer kjølelageret er veldig spesielt, og er utstyrt med med avfukter for å holde luften tørr. Varme gjenvinnes herfra og føres tilbake til systemene som varmer opp andre ­ zdeler av bygget. Selve hjertet i bygget går fra en trang, men godt utnyttet full energisentral og ut gjennom hoved­ blodåren som går på tvers av hele bygget. Denne tekniske korridoren er over 130 meter lang og tettpakket med kjølerør under taket. Her er alle de 14 ventila­sjons­aggregatene som forsyner bygget plassert.

Nærmest selvforsynt med energi TINE har planer om at dette skal være Nordens mest effektive meieri, og et ­pionérbygg innen miljøområdet. Bygget


Lab Bla sommer 2019  7

Imponerende innredning

Vi har bygget Vestlandets største kjøleskap


8  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

Tord, Thor Stian og Andreas har god grunn til å være stolte av prosjektet.

er mer eller mindre selvforsynt med energi siden all overskuddsvarme fra ­ ­produksjonen går tilbake til oppvarming­ av bygget. På utsiden er det store vann­ tanker som fungerer som termiske lagre. Her renner alt spillvannet innom og blir pH-justert før det slippes ut tildet kommunale nettet. Det er bygget 6 000 m2 solceller på taket som skal ­generere en effekt på opptil én megawatt. Energiforbruket reduseres fra d ­ agens 0,24kw, til 0,15kw pr liter pro­dusert melk. For å produsere melk og juice kreves store mengder strøm. Dette går til produksjonen, men også til isvannsystem, kjølt glykol og oppvarmet vann. Det er tre forskjellige «hetvanns»-kurser på ­bygget, med ulike formål. Det er satt inn tre trafoer i bygget, som hver leverer 3 000 ampere. Vi har montert tre 1 600 ampere strømskinner gjennom hele ­bygget til e ­ lkjel og prosess.

Milepæler Vi har hatt over 14 dagmulktsbelagte mile­pæler i løpet av prosjektet. De første­ store milepælene var å ferdigstille store produksjonsrom for vår sideentreprenør Milkron som har ansvar for hele pro­sess­ delen av meieriet. Videre har det vært overlevering av produksjonsrom for vår sideentreprenør Tetra Pak som har ansvar for tapperidelen av meieriet. Gjennom 2019 har vi hatt milepæler for MC og idriftsettelse av de store, komplekse tekniske anleggene. De siste månedene før overlevering har mye av tiden gått til SAT av alle de forskjellige systemene som er bygget på meieriet. Det er mye jobb å få alt til å virke på hvert enkelt av de 14 ventilasjons­ aggregatene. Det er ikke bare luft som går gjennom her, men også varmt- og kaldtvann, veldig mange pumper, auto­ matikk på alle komponenter, og strøm

og signalkabler til alt dette. Det har vært en veldig tung jobb å sy sammen alle de tekniske systemene, og vi må vel innrømme at vi undervurderte omfanget og kompleksiteten litt. Tommy har hatt en tung jobb med å få alle fag koordinert, men med hjelp av Sweco og systematisk ferdigstillelse har vi klart det også. Utvendig har vi hatt fullt trøkk fra første­ spadetak. Det er gravd mange kilo­ meter­med grøfter for å få på plass infra­­strukturen. Det er bygget regnbed for overvannshåndtering og lagt ned noen hundre meter med drensrenner. Vi har støpt 7 000 m2 utvendige betong­ plater. Inne i disse platene ligger det snø­ smelterør som skal sørge for isfri ­opp­stilling for alle lastebiler som kommer­ til meieriet. Det skal tines med varmt vann fra både fjernvarme og overskuddsvarme fra meieriproduksjonen inne i bygget.


Lab Bla sommer 2019  9

TINE MEIERIER Byggherre: Tine SA Entrepriseform: Totalentreprise Kontraktsum: Ca. 310 millioner Størrelse: Ca. 18.000 m2 Planlagt byggetid: 2017–2019

Kontrollrommet

Fokus på Co2-utslipp Vi har asfaltert over 24 000 m2 siden mars 2019, Det er gjort en flott jobb med å legge «Green Asphalt», den mest miljøvennlig typen. Det gir mindre Co2-utslipp under produksjon, og alle TINEs biler og maskiner kjører på miljødiesel HVO100. Bare på transportdelen av jobben sparer vi opptil 90 % utslipp av Co2 og Nox, sammenliknet med fossilt brensel. Rådal asfaltfabrikk ligger i kort kjøreavstand

Store dimensjoner.

fra meieriet. Asfaltfabrikken leverer Green Asphalt med lav temperatur, og asfaltmassene kan gjenbrukes. I løpet av byggefasen har det vært over 1 500 personer innom bygget og utført arbeid. Bare siden januar har vi produsert over 150 000 timer på meieriet. Vi har hatt stor oppmerksomhet på HMS, da det har vært store utfordringer med

samtidige arbeider med våre tyske og svenske sideentrepriser. På grunn av stor takhøyde i hele bygget og store mengder tekniske installasjoner høyt under tak, har vi vært veldig nøye med liftarbeidet. Til tross for over 450 000 produserte ­timeverk på dette prosjektet, har vi ikke hatt noen skader.


10  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

BUS 2 – TETTHUS OG INNREDNING

Øker digital­kompetansen LAB bygger BUS 2 for Helse Bergen. Arbeidene er delt i to kontrakter, K201 Tett hus og K202 Innredningsarbeider. Til sammen har vi skrevet kontrakter med Helse Bergen på ca. 1,1 milliarder kroner. Helse Bergen har beskrevet våre arbeider med postbeskrivelser basert på NS3420. Grunnarbeider, spunting og energi­ brønner startet i mars i fjor, og betong­ arbeider startet i august. Spunting og energibrønner er fullført. Samlet bygge­ tid er på ca. fem år, hvor LAB gjør bror­parten av arbeidet på K201 frem til januar 2021. Helse Bergen har også ­

Høy aktivitet i tomten.

­ ontrahert øvrige entrepriser for tekniske k fag, inkludert bossug, heiser og rørpost. Disse entreprisene er sideentrepriser av LAB. For vår kontrakt K202 Innrednings­ arbeider har Åsane Byggmesterforretning den største kontrakten med LAB. Bygget er på ca. 50 000 kvadratmeter, og er lokalisert foran BUS 1 på tomten

hvor den gamle barneklinikken lå. Bygget er ganske likt i form som BUS 1, med en «base», i hovedsak to kjelleretasjer med fire «tangenter» plassert over basen ­orientert øst-vest. Mellom tangenter i BUS 1 og sentralblokken vil det bli montert gangbruer i stål. Bygget har plasstøpte dekker og vegger i basen og plasstøpte sjakter i 4. etasje videre opp. Stål og hull-


Lab Bla sommer 2019  11

BUS 2 Byggherre: Helse Bergen Entrepriseform: Hovedentrprise Kontraktsum: Ca. 1080 millioner Størrelse: Ca. 50 000 m2 Planlagt byggetid: 2018–2023

Kurs i «Evakuering fra tårnkran» ble holdt på byggeplassen. Fredrikke meldte seg frivillig.

dekker er kontrahert fra henholdsvis UPB i Latvia og Nobi AS. Nå som Spenncon har lagt ned sin element­ produksjon i Bergen, er nærmeste fabrikk Nobi på Voss. Fasadene er i hovedsak av glass. Disse produseres som ferdige elementer og heises på plass. Her har LAB inngått samarbeid med HS Hansen AS i Danmark. Samarbeidet med danskene har fungert utmerket så langt. Faktisk så bra at HS Hansen også vil bli engasjert av LAB som fasadeentreprenør på det nye fylkes­huset som skal bygges i sentrum.

Et digitalt kompetanseløft Som skrevet tidligere, er prosjektet en form for «game changer» for LAB. Vi har sett endringen i bransjen komme en stund, og for BUS 2 gjelder altså BIMmodellen som vårt arbeidsgrunnlag.

Vi må til dels foredle BIM-modellen til et arbeidsgrunnlag som kan benyttes ute på tomten. BIM-modellen er også produksjonsgrunnlag for enkelte av våre underleverandører med prosjekterings­ ansvar. Dette gjelder i hovedsak for stålleveransen, prefabrikkerte betong­ elementer til dekker og trapper, samt fasadene. Her vil våre underleverandører prosjektere i 3D, og den totale BIMmodellen vil bli oppdatert. Vi har lært mye om digital samhandling det siste året, og vi føler endelig at prosjekt­organisasjonen har funnet sin form tilpasset vår nye hverdag. Organi­ sasjonen har fått et kompetanseløft i digital samhandling og digital bygge­ plass. Her har innleide Eirik Oen Lie og Eva Kathrine Frøisland fra Origo arki-

tekter hjulpet oss godt. I disse dager vil Fredrikke Kirkevollen og Linn Østgård Mælum hos oss overta frem­­drifts­­plan­ legging i 3D-programmet Synchro, der Eva Katrine til nå har vært sentral. Eirik Oen Lie vil fremdeles bistå oss med sin kompetanse på BIM og bygningsfysikk. Betongarbeidet er godt i gang, og vi har til nå produsert ca. en tredjedel av kontrakten. Anleggslederne Matti Heinænen og Vegard Eik har sammen med betongformennene Sjur Joranger, Dag Danielsen og Kjartan Dalstø fått god drift på byggeplassen og god­ kontroll på timeforbruket. Mange pågå­-­ ende aktiv­iteter samtidig gir fremdrifts­­­ ut­­­fordringer, og vi ser frem til at grunn­ arbeidene etterhvert ferdigstilles på ­tomten.


12  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

Det var stor interesse for evakueringskurset.

Fredrikke og Sjur samarbeider om å utarbeide bøyelister og arbeidsgrunnlag fra BIM-modellen. I starten kjempet de mye, men dette har de løst på en glimrende måte. Ute på byggeplass ser skepsisen mot BIM-kioskene ut til å ha forduftet. Våre fagarbeidere bruker BIM-kioskene aktivt, og det er utrolig ­artig å se! De positive erfaringene skal vi ta med oss til nye prosjekter.

som legges ned av funksjonærer og time­ lønnede.

Klar for lange dager

Rundt nyttår begynte Øyvind Steine i LAB, og vi er så fornøyd at han nå fungerer som assisterende prosjektleder til Lasse Smilden. Sammen med Egil Storheim har de kontroll på mange avklaringer og endringer til byggherren. Det er krevende og hektisk å til enhver tid holde seg oppdatert på alle endringer som gjøres i BIM-modellen.

UPB har startet montasje av stål­ kon­ struksjoner. Selv med fem tårnkraner blir det utfordringer på kapasitet, så vi slipper ikke unna lange dager på dette prosjektet heller. Vaktlister er utarbeidet og Jonas Eldøy får en krevende jobb med å koordinere UPBs arbeider med øvrige aktiviteter. Vi setter pris på innsatsen

Et nytt tilskudd til den digitale bygge­ plassen er at logistikken digitaliseres. Helse Bergen er i ferd med å innføre det digitale verktøyet Myloc. Her får Dan Jørgen Sørheim ansvaret for å legge inn tidspunkter for våre vareleveranser til byggeplass. Enhver entreprenør må

altså planlegge og bestille tid for egne leveranser til byggeplass. Brukt riktig, kan dette være et bra tiltak for en mer effektiv byggeplass og for å unngå at elementer med lang leveringstid ­ankommer for sent. Utover høsten vil råbygget til en av fire tangenter være oppe, og montasje av fasadeelementer vil være påbegynt. Om ca. ett år er første tangent tett og klar for innredningsarbeider.


Lab Bla sommer 2019  13

UTVIDELSE LAGUNEN STORSENTER

Snart klart for kino og treningssenter I løpet av neste halvår skal både treningssenteret og ni kinosaler stå klar på Lagunen, dette i et løp der vi på under 2 år i tillegg har overlevert 50 nye butikker med tilhørende fellesarealer. LAB startet på arbeidene med utvidelse av Lagunen storsenter i februar 2017. Prosjektet har siden oppstart hatt en stram fremdriftsplan med flere milepæler underveis. Første milepæl var åpning av to etasjer i parkeringshuset til jule­ handelen i 2017. Dette gikk som planlagt. Neste milepæl, som var en del tøffere, var åpning av rundt 50 nye butikker og fellesareal til julehandel 2018. I vanlig LAB-tradisjon fikk vi også dette til, takket være alle våre gode medarbeidere og underentreprenører. Mange tenkte nok da at vi stort sett var ferdig med jobben men siden jul har det skjedd mye. Rolf Helge Hellevang og Sigmund Mjåseth har bygget en håndfull butikker og holder nå på for fullt med å bygge trenings-

UTVIDELSE LAGUNEN STORSENTER Byggherre: Olav Thon Gruppen / Lagunen DA Entrepriseform: Totalentreprise Kontraktsum: 615 millioner +­ ­innredningsarbeider Størrelse: Ca. 50 000 m² Planlagt byggetid: 2017–2019

senter i vestbyggets 6. etasje. Dette skal overleveres like over ferien. Arbeidene går som planlagt, forteller Rolf Helge. Bjørn Cato Borge og Frode Njøten styrer byggingen av det nye kinosenteret med hele ni saler. Dette er et komplisert arbeid med tanke på lyd og teknikk, og krever tett og god oppfølging. Også her er det en tøff fremdrift. Anlegget skal overleveres like før jul, men Bjørn Cato og Frode er optimistiske. Vegard Kvåle Evjen har sammen med Kenneth Kristiansen holdt på med utom­ husarbeid på nedre torget, noe som vil pågå helt til våren 2020. Reidar Midtsæter kommer til å overta disse oppgavene frem til ferdigstillelse. Bjørn Cato følger opp arbeidene i kinoene.

Nye Lagunen er blitt et flott kjøpesenter.

Store og lyse lokaler.


14  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

SKJOLDNES BOLIGER TRINN 1

Arbeidene fortsetter Totalt 124 leiligheter, med usedvanlig høye kvaliteter, er under oppføring på Skjoldnes. Byggetrinn 1 er godt i gang, og nå har også trinn 2 startet. Håndtering av kundeendringer pågår fortløpende – noe som krever både god kundebehandling og god samhandling og koordinering.

En ryddig og trivelig byggeplass.

LAB Entreprenør inngikk i juni 2017 ­totalentreprisekontrakt med Skjoldnes Utvikling AS til en verdi av 254 millioner kroner eksklusiv mva. Kontrakten om­ fatter bygging av 59 leiligheter fordelt på seks bygg som knyttes sammen med to ulike underjordiske parkeringsanlegg på Skjoldnes i Bergen. Alle leilighetene har direkte utsyn mot Troldhaugen og Nordåsvannet, og prosjektet har usedvanlige høye kvaliteter – kledning med naturstein fra Jondal, sinkbeslag og ­trekledning fra Superwood. I forbindelse med boligprosjektet har byggherren etablert et miljølokk som nå er ferdigstilt. På miljølokket skal det bygges et storstilt parkanlegg med volley­ ballbane, paddletennisbane, og flerbruksbane, for å nevne noe.

Sommeren 2017 begynte rivingen av ­annekset på tomten, tett etterfulgt av grunnarbeid. Så var det tid for oppstart betong. Det var besluttet å benytte seg av innstøpte sprinklerør, så rørleggeren har jobbet sammen med LAB på byggeplass fra første stund. Det har også vært et omfattende VA-anlegg som måtte etableres på tomten. Dette har krevd mye koordinering på byggeplassen. Pieter De Jonge og Bjørnar Myrmel jobber i skrivende stund på spreng sammen med ­formann Børge Skurtveit for å ferdig­stille betongarbeidene. Det gjenstår kun et par etasjer i siste del av bygg 6.

Planlegger med LEAN-metodikk Prosjektet er drevet med LEAN-meto­ dikk, lappeplanlegging og involverende planlegging. Dette er ikke noe nytt for

anleggsleder Aleksander Grepstad og ingeniør Raymond Lyngbø, Raymond styrer faktisk LEAN-satsningen i LAB! Alle aktører har erfart fordelene ved å benytte LEAN-metoder, og stiller gledelig opp på de faste møtene hver morgen kl. 08.00, samt basmøter hver fredag. I skrivende stund jobbes det for fullt med innvendig arbeider i bygg 6 som ligger nærmest miljølokket. En taktplan, laget i samarbeid mellom alle aktører på innvendige arbeider, legger føringene for fremdriften. Med god erfaring fra tidligere prosjekter blir taktplanen nøye fulgt opp i morgenmøter og basmøter. Arbeidene nærmer seg ferdig i bygg 1-5, nærmest Nordåsvannet, og Aleksander håper vi kan lukke dørene til leilighetene her før sommerferien og rette all


Lab Bla sommer 2019  15

SKJOLDNES BOLIGER TRINN 1 OG 2 Byggherre: Skjoldnes Utvikling AS Entrepriseform: Totalentreprise Kontraktsum: Ca. 391 millioner Antall leiligheter: 124 Planlagt byggetid: 2017–2020

Pieter og Tor Olav gjør dekke klart for armering.

oppmerksomhet mot bygg 6 og utom­ husanlegget. Wikholm har begynt på det omfattende utomhusanlegget som følger byggetrinn 1. Det er lagt skifer mellom bygg 1-5, og arbeidene med å legge 1 700 kvadratmeter granitt er nettopp startet.

God håndtering av endringer Håndtering av kundeendringer pågår fortløpende, og Renate Håøy jobber på spreng for å ferdigstille endringene i prosjektet. Med full produksjon på byggeplass er det viktig at vi ivaretar kundenes ønsker samtidig som vi

opprettholder en fornuftig fremdrift. Ingeniør Erik Hofstad er for tiden 20 % på byggeplass for å følge opp arbeidet. Det er spesielle og store endringer i dette prosjektet, og et par ekstra øyne på byggeplassen gjør at vi kan unngå feil og samtidig levere kvalitet i alle ledd.

SKJOLDNES BOLIGER TRINN 2

Endelig i gang I november 2018 signerte LAB Entre­ prenør totalentreprisekontrakt med Skjoldnes Utvikling AS for oppføring av 65 leiligheter i bygge­trinn 2 i utbyggingen på Skjoldnes. Kontrakten har en verdi på 137 millioner kroner og viderefører det gode samarbeidet mellom LAB og Skjoldnes Utvikling.

for HMS i prosjektet. Det jobbes daglig med løsninger for å sikre trygg tilkomst til byggeplassene.

Grunnentreprenøren startet opp grunn­ arbeidene i februar 2019 og nærmer seg snart ferdigstillelse av grunn­entreprisen. Anleggsleder Lars Andreas Aaland og forman Kenneth Kristiansen følger opp driften ute sammen med ingeniør Silje Olsen. Seabrokers Group er kontrahert for å gjennomføre peling til fjell på ­deler av bygningsmassen, forteller Lars Andreas. Han understreker at det er både utfordrende og morsomt å ha en byggeplass så tett på byggetrinn 1.

Kenneth, Silje Cathrin, Lars Andreas og Tale er kommet godt i gang på prosjektet.

– Nå som vi får opp tårnkran i neste uke blir det viktig å ivareta sikkerheten til alle som jobber på byggetrinn 1 og bygge­ trinn 2, sammen med oppstart til Conform, sier Silje som har ansvaret

Conform er kontrahert som betong­ entreprenør i prosjektet, og bygget ut­ føres med plattendekker. Dette er nytt for både Tale og Lars Andreas, men med

godt samarbeid tror begge dette blir en ­suksess. Med god erfaring fra kundebehandling på byggetrinn 1 er Renate Håøy klar for å styre tilvalgsprosessen også på dette byggetrinnet. Med Renate, Tale og Silje på laget er faktisk byggetrinn 2 LABs første prosjektet med overtall av kvinner i anleggsledelsen!


16  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

LAGUNETOPPEN

Råbyggene vokser opp Etter ett år med grunnarbeider, sprengning og utkjøring av 100.000 faste kubikk med masser, ligger det nå igjen 14.000 kubikk som skal brukes til fylling og opparbeiding av gangveier og ­utomhusarealer. Deler av dette ligger nå der hvor vi skulle vært i gang med siste delen av kjeller, og vi har nå bestemt å kjøre vekk 3 000 kubikk slik at vi kan fortsette med sikring av fjell som igjen sørger for videre IG-godkjenninger og drift for betong­ arbeidene.

for kjeller under hus D, komme i gang med betongarbeidene, og ikke minst ­etter hvert bli ferdig med mur mot Fana­ veien og endelig tilkomstvei til alle ­blokkene, forteller prosjektleder Knut Helge Iversen.

Prosjekteringsarbeidet går sin gang med møter hos Sweco, og vi ligger i forkant av produksjonen. Arbeidet styres med stødig hånd av en dyktig og kunnskapsrik Stig Hole.

Arbeidene med fjellsikring i den nordre delen av tomten blir svært krevende og omfattende da fjellet her er svært dårlig med mange slepper i alle retninger. Her stuper også fjellet så å si loddrett ned 24 meter fra gangvei ved barnehagen til i underkant av fundamenter i parkerings­ kjeller. I området mot Espira barnehage og Raa skole skal vi oppå kjeller/torg­ dekket fylle på store mengder masser

Prosjektet har omsider fått flyttet innog utkjøringen til fjerde arm i rund­ kjøringen i Fanaveien. Dette medfører at vi kan fortsette med grave­arbeidene Støping av altan.

Krevende fjellsikring

som skal danne en slangeformet gangvei fra Steinvikveien og ned på torget mellom boligblokkene. Vi fortsetter vårt gode samarbeid med barnehagen og skolen, og har jevnlig ­dialog vedrørende drift av byggeplass, støy og støvproblematikk og eventuelt andre saker som kan være til ulempe for dem. Betongarbeidene for hus A og C pågår for fullt, og vi kan nå se konturene av hvordan disse blokkene kommer til å bli. Blokk A skal være ferdig til fellesferien, og stillaser settes opp i sommer slik at det er klart for tømrer (ÅBF) og tett husfasen fra 1. august.


Lab Bla sommer 2019  17

LAGUNETOPPEN Byggherre: Profier og Rema Eiendom Vest AS Entrepriseform: Totalentreprise Kontraktsum: Ca. 464 millioner Areal: Ca. 30 000 m2 BTA, 222 leiligheter, garasje og næringslokaler.

David og Kim Andre er baser på prosjektet.

Blokk C følger tett på. Vi jobber for at denne skal være klar til tømrer i løpet av september. Med Kim Andre Skogli og resten av gjengen i førersetet, har vi stor tro på at vi skal komme i mål med dette. I kjelleren jobbes det iherdig med funda­ menter, søyler, vegger og dekker som hus B, D og E skal bygges på. Kjellerdelen for hus B er ferdig og vi er nå godt i gang med 1. etasje av selve blokken. Betong­ arbeidene for denne delen styres av David­Brakstad og Helge Myhre med god hjelp fra våre dyktige fagarbeidere. Med betongarbeider i hus A, C og B, og med arbeidet med den store parkeringskjelleren pågående samtidig, løper Bjørn Landro rundt på byggeplassen og prøver etter beste evne å legge til rette for god drift. Han vil nok trenge hjelp fra en formann til om ikke så altfor lenge for å holde fremdriften. Grunnet forsinkelser i forbindelse med godkjenninger, dårlig fjell og problemer i oppstarten, har vi nå inngått forser­ ingsavtale for å prøve å ta inn deler av den tapte tiden på dette prosjektet. Det vil forhåpentligvis gi oss et godt grunnlag for å overlevere prosjektet til rett tid. På Lagunetoppen vil det pågå arbeider med spillvann, vannledninger og murer gjennom fellesferien. Vi vil også arbeide med flikk og klargjøring for tømrer og ­maler i hus A og C i denne perioden.

Tilpassede tilvalgsløsninger Kundetilvalg er blitt håndtert gjennom kundemøter og tilvalgsportalen Viscenario. Programmet brukes av kunder i alle våre boligprosjekter som en meny for valgmuligheter på innvendig leveranse. I forkant av kundebehandlingen på Lagunetoppen er det jobbet med å forhåndsprise aktuelle tilvalg tilpasset spesielt for kjøpergruppen i dette prosjektet. Full aktivitet på Lagunetoppen.

– Kundebehandlingen nærmer seg nå slutten på Lagunetoppen. Størrelsen på prosjektet tatt i betraktning, er omfanget av tilvalg og endringer minimalt. Likevel finnes det variasjoner i overflatevalg som parkett, fliser, maling og kjøkkenfronter som gir et spennende og variert slutt­ resultat, sier en smilende og fornøyd Vilde Jørgensen som også håndterer kunde­behandling på Stronde.


18  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

SKIPARVIKEN PANORAMA

Løser utfordringene Ulike utfordringer har oppstått i prosjektet Skiparviken Panorama. Men med iherdig innsats fra alle involverte løser det seg – og vi er nå i god fremdrift. Utfyllingen i Nordåsvannet har også gått etter planen med etablering av støttefylling opp til kote 15, ved hjelp av lekter. Utfyllingen var ferdig til nyttår, deretter startet utfylling fra land. Dette arbeidet avsluttes nå med plastring av fyllingen før grøntarealet kan etableres på toppen. Deponering av jordmasser som er forurenset med svartelistede planter er plassert i et hull på egen tomt. Omfanget av hullet er mellom 12 - 13 000 m3. Det har også vært store utfordringer med å få på plass en godkjent VA-plan for prosjektet, inkludert omlegging av eksisterende offentlige og private VAledninger. Nå er dette løst i samarbeid mellom konsulent og VA-etat. I tillegg inngår også etablering av den offentlige veien som skal gå gjennom boligfeltet, med tilhørende godkjenninger. Den største utfordringene nå er å få geomuren og den nye kulverten godkjent av Vegdirektoratet (VD), før disse kan Det begynner å ta form i Skiparviken.

Per Jarle, Arnt- Inge og Elin er fornøyd med fremdriften.

bygge­meldes. Dette har vist seg å være omfattende saker, da alle detaljer skal være utarbeidet og grundig dokumentert før tiltakene kan behandles av VD. Som det fremgår over, er dette bare noen av utfordringene dette prosjektet har

hatt, og skal gjennom, men med iherdig innsats av de involverte blir dette løst. Antallet solgte leiligheter er til nå 70 av 129 stk. Salget har nok gått noe tregt, men løsnet nå i sommer, melder kundebehandler Elin Vaagsbø. Hun har uansett hatt en travel tid med behandling av kjøpernes ønsker om tillegg og endringer. Per Jarle Jakobsen, Brede Kyte, Arnt Inge Rongevær og snart Runar Handegard skal videreføre prosjektet til ferdigstillelse ­våren 2021.

SKIPARVIKEN PANORAMA Byggherre: Skiparviken AS, (LAB og Profier) Entrepriseform: Totalentreprise Areal: 127 leiligheter i størrelsen 44 m2–100 m2 Kontraktsum: Ca. 330 millioner


Lab Bla sommer 2019  19

SANDSLIKOLLEN – BOLIGER

Nærmer seg oppstart av grunnarbeid Totalentreprise-avtalen med Profier ble inngått i mars 2019, og det nærmer seg oppstart av ­grunnarbeidene for prosjektet som er planlagt til kommende august. Kontraktsummen er på ca. kr 264 milli­ oner kroner ekslusiv mva. Prosjektet er delt opp i to byggetrinn, der Hus C, D og E inngår i trinn 1, og Hus A og B, i trinn 2. Vi håper imidlertid at produksjonen skal gå kontinuerlig, men dette avhenger av tilstrekkelig salg i byggetrinn 2. Vi er kommet godt i gang med rivningen av den tekniske sentralen. Dette arbeidet utføres av AF Decom AS. Traforom og ­el-tavlerom skal imidlertid stå igjen og benyttes i det nye prosjektet. Det er registrert svartelistede planter på tomten, og disse må fjernes før avskog­

ingen kan starte. Grunnunder­søkelser av tomten vil bli utført i løpet av juni. Rammesøknader for boligene er sendt inn, men vi avventer svar på tidligere innsendte reguleringsmessige dispensa­ sjons­søknader/endringer i månedsskiftet mai/juni. Planlagt oppstart grunnarbeider er i august 2019, men vi er avhengig av ­ ­ovennevnte dispensasjonssøknader og forhåndsuttalelse fra VA-etaten med hensyn til en godkjent VA-løsning for prosjektet, før IG kan gis.

Vi er i gang sammen med AF Decom med sanering av teknisk sentral.

Prosjekteringen er kommet godt i gang og de fleste av de tekniske entreprenørene er engasjert. Fra oppstart grunnarbeider har vi 28 måneder på oss til å ferdigstille prosjektet. Til nå er 40 av 137 leiligheter solgt, og BH er godt i gang med salget på bygge­ trinn 2. Sigmund Magnus Sunde er klar til å gjennomføre prosjektet som anleggs­ leder, med hjelp av Henrik Tellefsen og Nikolai Mo som byggeplassingeniører. Geir Martinsen er prosjektleder og holder­ kontakten med byggherren.


20  Lab Bla Prosjekter Julen 2018

i gang

HARDANGERFJORD HOTEL

I god rute Arbeidene med oppgraderingen og utvidelsen av hotellet er godt i gang. Alle tillatelser er gitt, og arbeidet pågår for fullt med påbygg, utomhusarbeid og oppgradering av eksisterende romfløy. Vi er ferdig med å oppgradere 44 hotell­ rom i 1. etasje av den gamle romfløyen. Disse rommene har fått nye dører med nytt låssystem, nye altandører, oppussede­ bad med nye overflater, vegghengte toaletter, dusjvegger og dusjer mm. Rommene vil etter hvert bli oppgradert med noe nytt inventar. Rommene er for tiden møblert med eksisterende ­møbler, og de er nå tatt i bruk av de som arbeider på Hardangerbadet, utvidelsen Dette blir et signalbygg i Øystese.

av Hardangerfjord Hotel og Stronde­ prosjektet. Vanligvis bor det ca. 30 personer på hotellet fra mandag til torsdag. Påbygg mellom hotellet og Hardanger­ badet er kommet opp. Denne delen består av stål og hulldekker. Oppå den tidligere restauranten og kjøkkenet kommer det en ny etasje i stål og Q-dekke. Planen er at mellombygget og påbygget skal ha tett tak og tette fasader til ferien.

HARDANGERFJORD HOTEL Byggherre: Hardangerfjord Eiendom AS (LAB E-Invest AS) Entrepriseform: Total-samspill Kontraktsum: 78 mill eks mva Størrelse: Nybygg 1300 m2 – renovering 4000 m2 Planlagt byggetid: oktober 2019 – februar 2020

Det tidligere bassengarealet i hotellet er bygget om til møteromsfløy for hotellet og er i bruk som kontorrigg for Hardanger­ badet. Utvendig er vi i gang med å opp­ arbeide hotellhagen og bygge denne sammen med parken som etableres rundt Hardanger­badet. Hardangerfjord Eiendom, et selskap i LAB konsernet, eier og bygger ut Hardanger­ fjord Hotell.


Lab Bla sommer 2019  21

HARDANGERBADET

Klar for fliser Byggearbeidene på Hardangerbadet har nå pågått i ett år. Siden jul er råbygg og tetthus ferdigstilt. Glass- og alufasader er montert og vi er i full gang med innrednings­arbeidene. Hotellet utvides med 555 m2 i plan 1 og 855 m2 i plan 2. Det blir ny hoved­ inngang like ved hovedinngangen til Hardanger­ badet, og også ny ­resepsjon, ny bar, ny restaurant og nytt kjøkken i plan 1. I plan 2 blir det 25 nye hotellrom, bar/vrimleområde, og oppgradert konferanse­sal. Totalt vil hotellet etter påbygg og oppussing ha 113 rom – fire enkeltrom, en suite, en juniorsuite og 107 dobbeltrom.

Den kanskje mest utfordrende delen som nå skal i gang er flisearbeid i bassengene.­ Dette er et komplisert og krevende ­arbeid både når det gjelder nøyaktighet, utførelse og løsninger. Det er som oftest fliser som er årsaken til problemer med bassenger. Dersom det løsner fliser i et basseng, tar det uker å tappe det. Det er også dyrt å kvitte seg med vann, og dyrt å fylle på nytt. I tillegg tar det lang tid, og det kan føre til tapte inntekter og tapt Hans og Christian befarer svømmehallen.

Hotellet vil ha en konferanse­kapasitet på fem møterom 1. etasje fra 20 til 50 m2 og sal i plan 2 fra 75 til 180 m2. Hardangerfjord Hotel AS skal stå for driften av hotellet. Selskapet er med i hotellkjeden Fjordtind Hotels som i tillegg til Hardangerfjord Hotell består av Brakanes Hotel i Ulvik og Vøringsfoss Hotel i Eidfjord. Hotellet skal åpne 1. mars 2020, og er planlagt som helårsdestinasjon. Link er arkitekt, Konsepta har brann­prosjektering og Kontek har RIB. Betongarbeidene blir utført av samme gjengen som jobber på Hardangerbadet. Jarle Grønsdal er PL, Hans Skorpen er PGL, Per Ivar Kristiansen er bygge­ leder og styrer påbygget. Vi har leid inn en lokal byggeleder til å følge opp oppussingen av de eksisterende rommene.

renomme for badet dersom det blir feil på flismontasje. Det er brukt masse ressurser på å få gjort flisearbeidet på best mulig måte og det er rekruttert erfarne flis­leggere fra Smistad Mur og Flis AS som blant annet har fliset basseng på BUSP og ADO Arena. Vi får håpe lykken står oss bi og at flisearbeidene blir vellykket. Et annet komplisert teknisk prosjekt som pågår, er montasje av det bassengtekniske


22  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

anlegget. Her skal det monteres og kobles renseanlegg, UV anlegg, pumper, styring og gjenvinningsanlegg med mer. Dette skal sørge for rett temperatur på vannet i bassengene, rett hygienekvalitet, riktig pH og så videre. Dette arbeidet blir utført av BWT som er en anerkjent leverandør av bassengtekniske installasjoner. Betongarbeidene blir utført av LAB, og går mot slutten. Frem mot ferien er det sliping, fiksing av utsparinger og over­ flater som blir hovedoppgaven. Det er for tiden seks mann på betongarbeidene som blir styrt av Torleif Enger. Det er støpt ut 2 439 m3 betong og det er brukt 321 tonn armering på prosjektet. Det er gjort masse bra betongarbeid med selve bassengene i forbindelse med toleranse Snart klart for vannaktiviteter.

og tetthet. Det er også bygget et trappe­ system til vannsklie og stupetårn i betong, og LAB har også montert hulldekker. Hotellbygget er rigg for våre betong­ arbeidere samt andre aktører på pro­ sjektet. Det er også etablert kontor for bygge­plassadministrasjon i hotellet. En egen kokk står for matlaging og tilrettelegging for «hotellgjestene». Etter det vi opplever, blir det servert topp mat der inne. Det skulle bare mangle når kokken har jobbet på Michelinrestauranter. Enkelte av våre kolleger skal etter sigende ha gått ned opptil flere kilo i den tiden de har frekventert ­hotellet. Trim og kosthold står i fokus ­etter endt arbeidsdag.

HARDANGERBADET Byggherre: Kvammabadet KF og Hardangerbadet Eigedom AS Entrepriseform: Total Kontraktsum: 166 mill eks mva Størrelse: 6150 BTA Planlagt byggetid: juni 2018 – desember 2019

LAB Entreprenør har inngått to kontrakter i tilknytning til badet. En kontrakt med Kvammabadet KF som er den kommunale delen av Hardangerbadet, og en med Hardangerbadet Eigedom AS som er den private delen. Kontraktssummen er 166 millioner kroner eksklusiv mva. Hardangerbadet inneholder tre bas­ senger, konkurransebasseng på 25 meter, terapibasseng med heve- og senkebunn og familiebasseng med sklier, klatrevegg og diverse andre attraktiviteter. I bygget er det også planlagt apotek, visnings­senter for lakseoppdrett, flere legekontor, helsestasjon, fysioterapi og en etasje for Helse i Hardanger AS. Helse i Hardanger AS er nybrottsarbeid og skal bli en ­nasjonal aktør som skal behandle pasienter med muskel- og skjelettplager, diabetes mm. Typiske brukere vil være Helse Vest og forsikringsselskaper. Det er stort sett lokale aktører som UE til LAB. Ingvar Halstensen, Nils Terje Opsanger, Christian Måge og Hans Skorpen fra LAB administrerer prosjektet. På prosjektering er Link Arkitektur, Konsepta og Multiconsult med.


Lab Bla sommer 2019  23

STRONDE

Fantastisk beliggenhet Vi har hatt en positiv byggesaksbehandling fra kommunen, stor interesse for prosjektet, og bra salg med 21 leiligheter solgt i år. Salgsstart var 23. august 2018. Prosjektet består av totalt 58 leiligheter fordelt på to byggetrinn. Byggetrinn 1 består av 34 leiligheter fordelt på tre boligblokker med tre og fire etasjer pluss underliggende ­felles garasje med 51 parkeringsplasser. Tomteplasseringen vil vi påstå er den beste og vakreste i Hardanger, med kaifront rett ved Hardangerfjorden. Betongarbeider byggetrinn 1, ved vår underentreprenør Allbygg AS, pågår for fullt og forventes å være ferdig til fellesferien. Dette blir en flott plass å bo.

Tømrerarbeidene ved ÅBF startet opp i vår. Arbeidet pågår i blokk 1. Oppstart blokk 3 er rett før sommerferien. Diverse­ utomhusarbeider skal starte før sommerferien.

STRONDE Byggherre: Stronde Utvikling Entrepriseform: Totalentreprise Kontraktsum: 83 mill byggetrinn 1

Vi er sikre på at vi kan skape et kvalitets­ prosjekt og et godt bomiljø som kan overleveres byggherre og enkelte kunder i april 2020. Jarle Grønsdal, Jens Nordtvedt, Egil Solvi og Vilde Jørgensen er våre funksjonærer på prosjektet. De sørger for forutsigbar koordinering, fremdrift, trygg gjennomføring og ikke minst god kundebehandling.

Størrelse: 34 leiligheter, ­underliggende garasje og utvendige fellesområder Planlagt byggetid: Ferdigstillelse 14. april 2020


24  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter

i gang

OASEN

Senteret får ny innkjørsel I disse dager er arbeidene med å få Bybanen til Fyllingsdalen i gang for fullt. Dette fører til at dagens innkjøring på kjøpesenteret vil bli stengt til bybane­prosjektet er ferdig. For å få kundene inn i senteret må det lages en alternativ rute inn i garasjen. Den nye innkjørselen vil gå gjennom garasjen til Tryg-bygget og inn i Oasen. For å få til dette, er vi i gang med å lage nye inn- og utkjøringsramper. Vi åpner vegger og lager nye kjøreramper inne i begge byggene som skal kobles sammen. Vi må også legge om sprinkleranlegget, samt sette inn nye porter og brannporter mellom byggene. Dette er en komplisert jobb, og vi må ta mange hensyn i byggefasen. Vi skal lage nye åpninger i gamle bærekonstruksjoner som gjør at vi må bygge forsterkninger i de områdene vi jobber. Vi skjærer opp eksisterende gulv og lager nye traseer mellom byggene. Alt dette arbeidet foregår under bakken og midt i eksi­sterende parkeringsanlegg, så her er vi avhengig av god dialog med senter­ledelsen for å få det til å flyte. Bybanen stenger den gamle innkjøringen til Oasen etter sommerferien, så vi jobber på spreng med å få på plass det nye kjøremønsteret. Jan Stian Sleire og Sigmund Magnus Sunde sørger for gjennomføringen av arbeidet.

LAGUNEVEIEN 21

Ny butikk for Power For ca. 11 år siden overleverte prosjekt­leder Hans Skorpen og Byggeleder Frode Njøten nye lokaler til blant annet leietager XXL og Unik etter en stor oppgradering innvendig og utvendig av Laguneveien 21. XXL har nå byttet til lokaler i det nye, flotte senteret. Ny leietager, Power, skal inn i store deler av det fraflyttede arealet. LAB har tidligere bygget flere butikker sammen med Power både i Senterparken, Knarvik senter og sist på Åsane Stor­senter, og vi ble også valgt til å bygge den nye i Laguneveien. Pål Stian Dale er prosjektleder, Rolf Hellevang er anleggsleder og styrer arbeidene på plassen sammen med byggeleder Sigmund Mjåseth. Sigmund følger opp arbeidene på bygget.

Sigmund begynte i LAB august 2018, fikk med seg innspurten på Lagunen, og har allerede fått god erfaring. Det er også planlagt at Jula skal inn i det samme bygget i 2020, og vi håper selv­ følgelig at LAB skal bygge dette også.


Lab Bla sommer 2019  25

ULRIKSDALEN 8 OG 10

Rehabilitering på Haraldsplass Prosjektet er delt i to faser. Fase 1 omfatter rådgivning og fase 2 omfatter utførelse av prosjektet. Fase 2 er igjen delt opp i 18 opsjoner som bestilles enkeltvis. Vi har intensjoner om å få gjennomført alle. Vi holder i skrivende stund på med rivning og rehabilitering av flere etasjer på Haraldsplass, parallelt med prosjektering­ og prising av videre ombygginger og ­nybygg. Jan Sigurd, Thomas, Tomasz og Jørn-Inge utfører betongarbeidene.

KLEPPESTØ BARNESKOLE

8 meter høye vegger Vi startet opp igjen på Kleppestø Barneskole i januar, og skal etter planen være ferdig før sommerferien. Dette er andre etappe på jobben som vi utfører for Åsane Byggmesterforretning. På topp hadde vi en bemanning på åtte mann, men er nå nede i fem. Jan Sigurd Johnsen er formann og Jan Erik Skjelander anleggsleder. Thomas Løland har vært bas og han har hatt med seg Thomasz Semla på armering. Tore Johan Monsen har kjørt den nye selvreisende kranen som var perfekt til denne jobben.

Jobben består av 8 meter høye vegger, og dette har gått meget bra. Vegard Sivertsen var på en gjestevisitt og fikk tatt fagprøven på en støttemur i vinter. Vi gratulerer med bestått til ham. Nå gjenstår det stort sett dekker, noen vegger og ringmurer samt diverse små konstruksjoner. Da er gjengen klar for nye oppdrag til høsten.

Kommer alt til utførelse, vil vi ha rehabilitert og bygget nytt totalt 14 000 m2 på ­sykehuset. Teknisk infrastruktur og integrering av tekniske anlegg mot syke­husets eksisterende systemer er en viktig del av rehabiliteringen. De første rommene vi rehabiliterte ble overlevert til sykehuset 1. juni 2019, og neste bolk skal ­over­leveres i slutten av august. Bjarte Harms følger opp prosjektet og får nå ­selskap av Brede Kyte. Høy aktivitet.


26  Lab Bla Julen 2018 Prosjekter Overleverte i gang prosjekter

FOLKE BERNADOTTES VEI

Fasadefornying I Fyllingsdalen har Nordeas kontorer fått en real ansiktsløftning. Alle yttervegger er revet og erstattet med nye vegger som holder dagens strenge krav. Hele bygget har i månedsvis vært dekket med presenning og har nok vekket nysgjerrigheten til de mange som daglig pendler forbi. Nå når bygget er ferdig og fasaden er «avduket», kan vi trygt si at det var verdt å vente på! Fasaden er røff og moderne med store vinduer og ubehandlet aluminiumspaneler i høy ­k valitet. Bygget ble over­levert til avtalt tid til en meget fornøyd byggherre.

Prosjektet er Steinar Floens svanesang. Han har lagt ned mye tid og enga­ sjement for å holde tråden gjennom hele byggetiden. Han har hatt godt hjelp på plassen av Runar Handegard, Erik Hofstad og Bjarte Harms. Sammen har de sørget for at Steinar kan tre inn i pensjonistenes rekke med god samvittighet.

Harmonisk og pen fasade.


Lab Bla sommer 2019  27

SANDSLIMARKA 55

Kontorlokaler ­tilpasset Aker Solutions Prosjektet er en totalentreprise med DNB Næringseiendom som byggherre. Bakgrunnen for prosjektet er en leieavtale mellom byggherren og Aker Solution. Som avtalt ble siste del av prosjektet i Sandslimarka 55 overlevert til DNB Næringseiendom 31. januar 2019. Full­­ skalatest på tekniske anlegg ble gjennomført 7. februar med gode tilbakemeldinger både fra byggherre og innleid koordinator for gjennomføringen. Etter påske fikk vi bekreftelse på godkjent FDV, og 29. april kom ferdigattesten fra Bergen kommune som vi hadde lovet skulle foreligge til ­utgangen av april. Prosjektet har vært preget av mye tilleggsarbeid, men med løsnings­orienterte UE og en engasjert LAB-gjeng har en økt arbeidsmengde på 75 % gitt DNB NE en

Spennende interiør.

forlenget byggetid på 1,5 måned inklusiv juleferie. Samtidig med vår overlevering til DNB NE, har DNB NE overlevert til Aker Soloutions som nå har tatt bygget i bruk. I løpet av ett års tid har vi revet og bygd opp igjen ca. 10 000 m² kontorarealer, og etablert arealer for bedriftshelsetjeneste, laboratorium, treningsrom, resepsjon og

kantine med storkjøkken. Energiklassen på bygningsmassen er hevet til klasse B ved å installere nye ventilasjonsag­gre­ gater samt å bytte vinduer og etter­isolere taket. Byggeplassadministrasjonen har bestått av ingeniør Arnt-Inge Rongevær, bygge­ leder Frode Njøten og anleggsleder Brede Kyte.

SANDVEN

Stort og ­moderne ­verksted Grunnet stor etterspørsel og salg av Jaguar og Land Rover fikk Sandven AS på Kokstad behov for et større og mer moderne verksted. De tok kontakt med LAB. Ønsket var å bygge om vaskehallene og bruktbilavdelingen til verksted. For å få plass til nye og moderne løfte­bukker måtte vi her heve deler av taket. Deler av taket ble revet, søyler ble forhøyet og nytt tak kom på plass. I den sammenheng ble det også montert nye glass-­ fasader på bygget. Videre har vi byttet alle fasade­plater, revet en mesanin og ­pusset opp de eksisterende lokalene med

Sigmund Magnus og Jan-Stian har fulgt opp byggeplassen.

nytt gulv og nye overflater. Vi har også oppgradert eksisterende garderober ­ og ­toaletter. Det nye verkstedet består av åtte nye løftebukker og utstyr for

s­ ervice og EU-kontroll. Verkstedet ble tatt i bruk i april. Sigmund Magnus Sunde og Jan Stian Sleire Opdal har fulgt opp arbeidene.


28  Lab Bla Julen Klar2018 for

oppstart

FYLKESBYGGET

Et visjonært fylkesbygg

Utsikten.

Her skal framtiden til nye Vestland fylke formes.

Hordaland fylkeskommune har innstilt LAB entreprenør som totalentreprenør og vinner av pris- og designkonkurransen for nytt fylkeshus. En utrolig godt utført konkurranse fra alle involverte i LAB og våre samarbeidspartnere på prosjektet!


Lab Bla sommer 2019  29

Det var totalt fem tilbydere som konkurrerte om oppdraget. Slike konkurranser er meget krevende å gjennomføre og det legges ned et betydelig arbeid på mangfoldige tusen timer der kun en brøkdel blir kompensert for de som ikke blir i­nnstilt. Desto større er gleden av å stikke av med seieren! Kontrakten med Hordaland fylkes­ kom­ mune er delt i to faser. En sam­ hand­ lingsfase der brukerprosesser er sentralt sammen med utvikling av skisse­ prosjektet til et omforent for­ prosjekt medio ­oktober. Kontrakt­summen er på ca. 737 millioner kroner der endringer i prosjektet i samhand­lingsfasen vil ende i en justert kon­trakts­um. LAB har skrevet kontrakt med Hordaland Fylkeskommune for sam­handlingsfasen/forprosjektfasen. Medio desember vil en totalentreprisekontrakt være på plass. Rivning av eksisterende bygg, «NKP-gården», har planlagt opp­start ca. februar neste år. Hordaland fylkeskommune har tilbake­ meldt at LAB har den arkitektonisk beste løsningen både utvendig og innvendig på bakgrunn av konkurransegrunnlaget. I tilbakemeldingen skriver de også at vinnerbidraget «Penrosetrappen» er klart best for å synligjøre demokratiet og fylkeskommunens aktiviteter for inn­ byggerne. Rådgivergruppen som LAB samarbeidet med er NSW arkitektur, HUS arkitekter, arkitektgruppen Cubus, IARK (interiør­ arkitektur) og Sweco (rådgivende inge­ niører). Om noen skulle bli forvirret her så er det altså et samarbeid mellom fire arkitektkontorer som for sikkerhets skyld er lokalisert i tre forskjellige byer. Sammen utgjør de en meget sterk faglig arkitektgruppe med gode ressurser i gjennomføringen av prosjektet. Juryrapporten utarbeidet av Hordaland fylkeskommune legger vekt på at prosjektet representerer et spennende og fremtidsrettet offentlig bygg. I første ­etasje er bygget åpnet og transparent mot byen med store glassflater som ­inviterer og stimulerer til aktivitet i alle retninger.

Perspektiv av bygget.

Vi vant konkurransen med dette forslaget.

Et sentralt element er fylkestingssalen som er løftet opp og formelig svever mellom to tårn der de omkringliggende byområdene har direkte innsyn til salen. «Penrosetrappen» midt i bygget, tett på fylkestingssalen, binder sammen offentligheten med den demokratiske aktiviteten. Trappen er gjort bred for også å fungere som en samlingsplass for korte, uformelle møter. Trappen blir godt synlig fra gatene på begge sider av bygget. Kun ytterveggen i kjelleren skal stå igjen etter rivning. LAB har en løsning med å fryse ned grunnen rundt bygget for å hindre vanninntrengning når vi fundamenterer til fjell med stålkjerne­ peler. Det er dessverre ikke mulig å benytte ­ eksisterende fundamentering. Råbygget består av en avstivende trapp- og heiskjerne i hvert av tårnene. Disse sjaktene er tenkt støpt med glide­forskaling 24/7 utført av en egen underleverandør. Bæresystemet er for øvrig prefabrikkert betong. Bære­ systemet for fylkestingssalen er gitter­ dragere i limtre. Fasaden er oppdelt horisontalt og vertikalt med tette parti og glass. Fasaden får vertikale spiler i natureloksert aluminium og tre. På taket

vil det leveres solcellepaneler, og bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent. Samtidig skal bygget oppnå kravet om 20 % reduksjon i klimagassutslipp og klassifiseres som passivhus. Mellom ­byggene er det også planlagt takhager­ med blant annet en gjennomtenkt ­beplanting av trær. Tomten er trang og svært synlig langs en av hovedinnfartsårene til sentrum. Rivning og bygging vil stille strenge HMS-krav til oss i gjennomføringsfasen. Bybanen svinger seg rundt hushjørnet og det er mange myke trafikanter som ferdes i området. Det er med andre ord mye å ta hensyn til i omgivelsene rundt, og mange vil følge med på bygge­ prosessen. Det betyr ikke at LAB skal arbeide annerledes enn tidligere, men vi skal ha ekstra oppmerksomhet på god planlegging, risikovurderinger og HMSi og med at tomten er lokalisert slik den er. Det nye fylkeshuset har et samlet bruksareal helt opp mot det tillatte i reguleringsplanen på 27.000 kvadrat­meter. Bygget har økt noe i areal, og for å finansiere prosjektet vil deler av bygget leies ut.


30  Lab Bla Klar Julen 2018 for

oppstart

BJØRNSONSGATE 29

Jobber med ­løsninger Samarbeidsavtalen mellom Andreas Olsen AS og LAB om utvikling av kombinert nærings- og boligprosjekt er frem­ deles gjeldende, og det jobbes med flere alternative løsninger for bygget. Reguleringsplanen er nå vedtatt i by­ styret. Stig Hole har byggherre­kontakten, mens Steinar Floen fortsatt vil styre ­prosjektutviklingen. Ett av flere løsningsforslag.

MØLLENDALSVEIEN 63

Boliger, næring og bevaring LAB Entreprenør har inngått en samarbeidsavtale med Møllendalsveien 63 AS om utvikling av et boligprosjekt med noe næringsareal. Profier og Storm Eiendom står bak prosjektet. Eiendom­ men grenser mot Møllendalselven og omfatter­også bevaring og rehabilitering Perspektivskisse av bygget.

av Cementstøperiet som er et bygg oppført ved elvebredden rundt 1922. Reguleringsarbeidet pågår og nærmer­ seg innlevering for førstegangsbehandling. Det har vært utfordringer med plassering av renovasjonsanlegg og sanering

av overflateparkering. Det er valgt et prosjekt med to leilighetsbygg plassert oppå et felles sokkelbygg med inngangs­ parti, parkering og boder. Det gamle Cementstøperiet bevares og rehabiliteres for næringsformål.


Lab Bla sommer 2019  31

Dette blir et moderne og flott læringsmiljø.

HOLEN SKOLE

Klar for oppstart I januar signerte LAB kontrakt med Bergen kommune for rehabilitering av Holen skole samt bygging av ny del på ca. 8 000 m2. LAB har i perioden gått gjennom en forprosjektfase hvor bygg­herre og brukere har deltatt aktivt med å forme prosjektet slik at det blir optimalt i henhold til bruk. I slutten av mai gikk vi inn i detalj­ prosjekteringsfasen. Dette medfører økt involvering av våre underentreprenører for gode innspill og løsninger. Videre nærmer vi oss et grunnlag som gjør at våre egne kan sette seg inn i hva som skal produseres. Oppstartsdatoen for arbeid på bygge­ plass er satt til 15. august 2019, og slik det ser ut nå regner vi med å kunne starte med grunnarbeider som planlagt. Rammesøknad er ikke sendt inn ennå, da det ikke foreligger vedtatt regulerings­ plan. Den er nå til politisk behandling i bystyret, og vi håper på godkjenning i juni. Vi har i forhåndskonferansen med kommunen konkludert at det sendes inn

en ett-trinns søknad for grunnarbeider for å sikre oppstart i riktig tid. Vi jobber­ også for å få med oss rehab av den delen­ som ikke rives, samt forhåpentligvis tillatelse til noe fundamentarbeid før ­ ramme­søknad er godkjent. Rivningsarbeidet er godt i gang på plassen. Dette er ikke en del av vår kontrakt, men det er gledelig at det er AF Decom som har tatt denne jobben og at vi kan dra nytte av litt konsern­ tankegang. Når arbeidene starter på byggeplass, legges­det opp til to angrepspunkt for grunnarbeider. Dette for å jobbe mest mulig effektivt når vi starter med rå­bygget.

Vi legger også til grunn å kunne utføre rehab-jobben så tidlig som mulig slik at vi vinner noe tid på denne. Byggherre har satt strenge krav til ­bygget, med blant annet fossilfri bygge­ plass, p ­ assivhus og Breeam excellent sertifisering. Dette medfører også at brakkeriggen blir etter Tek 10 krav. Vi gleder oss til å komme i gang på bygge­ plass over sommeren. Prosjektet er foreløpig bemannet med Pål Stian Dale som prosjektleder, Thomas Kjærgård som anleggsleder og Christine Sørheim som byggeplassingeniør.


Siste nytt fra …

LAB Eiendom Økt utvikling av bybanenære eiendommer

Nyansatt Grunnet økt portefølje og spennende­ prosesser fremover har det vært behov for å styrke bemanning og ­ øke kapasiteten i LAB Eiendom. Etter ­rekrutteringsprosess ble Synne Marie Moen Lauritzen ansatt som ass. PL i LAB Eiendom fra 1. april 2019.

’’

UTVIKLER MICHELSENS TERRASSE AS

LAB Eiendom inngikk partnerskap 50/50 med Erstad & Lekven Utbygging AS om kjøp av Statsminister Michelsensvei i september 2018. Eiendommen ble overtatt januar 2019. Eiendommene er bebygget med tre bolig­ ­hus med utleieleiligheter, som vil leies ut frem til byggestart. Tomtene skal utvikles i samarbeid med Erstad & Lekven Utbygging AS og er tenkt som et rent boligprosjekt. Tomtene inngår i områdeplan for Paradis og har en forventet utnyttelse på 150 % og ca 3 200 m2/BRA-s. Forum arkitekter er valgt og plankonsulent er ARD. Foreløpig arbeider en med volumstudier, konsept og arkitektur, for å lage et attraktivt p ­ rosjekt

Vi arbeider med konsept og volumstudier på tomten. Her er ett av utkastene.

Synne Marie Moen Lauritzen, nyansatt assisterende prosjektleder.

Synne har Master i Areal og Eiendom fra Høyskolen på Vestlandet og ­kommer fra Plan- og bygningsetaten i Oslo, som saksbehandler i avd. for områdeutvikling. Hun vil være en ­viktig ressurs for LAB Eiendom i tidligfase regulering, i tillegg til å assistere som prosjektleder. Synne har samboer. På fritiden liker hun å være i aktivitet enten det er å gå tur i fjellet eller å trene på trenings­senter. Hun liker å reise og oppleve nye ­spennende steder.

som svarer til forventninger i markedet og krav fra kommunen. Det planlegges inngåelse av samarbeids­­­avtale­­med LAB Entreprenør før felles­ ferien, og innsending av 1. gangs behandling Q3/Q4 2019. Vi legger opp til salg av boliger ultimo 2020 og ved oppnådd 50 % salg vil vi starte produksjon av ca. 30 leiligheter i perioden 2021-2023. Boligene vil ligge med kort avstand til bybanestopp, vestvendt og med gode solforhold.


Lab Bla sommer 2019  33

HJORTEVEIEN 4–6 LAB E-Invvest har en intensjonsavtale vedrørende utvikling av tomt i samarbeid med grunneier. I den forbindelse har LAB Eiendom nå overtatt ansvaret med å drive reguleringsprosess. Tomten ligger i Hjorteveien på Skjold og har kort vei til Bybanen, og kort vei til Smøråsfjellet med sine flotte opparbeidede turstier og rekreasjons­arealer. På grunn av noe fastlåst situasjon med kommunen ble det besluttet å bytte plankonsulent. Valget falt på ARD Arealplan som nå bidrar sammen med Link Arkitektur med å jobbe frem nytt forslag, hvor vi ser på en punkthusløsning/

byvilla som gir en mer inviterende åpenhet til eksisterende nabolag.

på tre punkthus/byvillaer. Prosess er i ­tidlig fase og oppstart ny reguleringssak er forventet innmeldt i Q3/19.

Nytt forslag til KPA legger opp til fortetting i området, og vi ser for oss en utnyttelse på rundt 100 % BRA på tomt. Tomt har fjell i dagen med en liten kolle som kommunen ønsker bevart. Det må blant annet etableres ny innkjøring til tomt fra Dyrhaugveien, i tillegg til å opparbeide mindre strekk med fortau langs Hjorteveien i forbindelse med prosjektet. Foreløpig er det planlagt mellom 22-30 leiligheter i varierende størrelser, fordelt

Skisse som viser tre punkthus/byvillaer.

PARTNERSKAP I KANALVEIEN ­UTBYGGING AS

LAB Eiendom utvikler eiendommen Kanalveien 52C i 50/50 partnerskap med Rasmussen Eiendom AS. LAB Eiendom ivaretar utvikling av boligblokken og Rasmussen Eiendom utvikler næringsbygget. OG arkitekter er hyret inn som reguleringsarkitekt. Tomten har ett areal på ca 4 180 m2 og fremstår i dag planert, masseutskiftet og klar for videre utvikling. Områdeplanen for Mindemyren felt S15 åpner for en utnyttelse opp mot 18 000 m2, inkludert eksisterende kontorbygg på ca 6 000 m2.

Ett av utkastene til boliger sett fra Kanalveien, kontorbygg til høyre i bilde.

Ferdig regulert vil prosjektet skilles ut i to separate prosjekt, henholdsvis bolig og næringsbygg. Foreløpige måltall er på 8 000 m2 næring og 4 000 m2/BRA-s bolig. Foreløpig arbeider en med volumstudier, konsept og arkitektur, for å lage et attraktivt prosjekt som svarer ut forventninger i markedet og krav fra kommunen.

Det planlegges inngåelse av samarbeidsavtale med LAB Entreprenør før fellesferie, og innsending 1. gangs behandling Q3/Q4 2019. Det legges opp til salg av boliger i siste halvdel av 2021 og ved oppnådd 50 % salg vil produksjon av ca. 50 leiligheter starte i perioden 2021-23. Boligene vil ha beliggenhet rett ved bybanestopp med torg og parkområder i umiddelbar nærhet.


Siste nytt fra LAB Eiendom

Boliger sett fra Storetveitveien. Storetveitveien blir miljøgate med nye fortau og planlagt sykkeltrase fra Paradis til Wergeland.

NYHAUGEN AS

LAB Eiendom inngikk partnerskap 50/50 med Wergeland Boligutvikling AS­(WBU) om kjøp av åtte eiendommer i Nyhaugveien. Eiendommen ble overtatt januar 2019. Eiendommene er bebygget med åtte ­bolighus med utleieleiligheter, som vil leies ut frem til byggestart. Tomtene skal utvikles i samarbeid med WBU AS og er tenkt som et rent bolig­prosjekt. Tomtene inngår i regule­ rings­­plan som er planlagt til 2. gangs ­behandling i Q3/4 og har et boligareal på ca. 11 500 m2/BRA-s. Cubus er valgt som arkitekt og plan­ konsulent. Foreløpig arbeider en med volumstudier, konsept og arkitektur, for å lage et attraktivt prosjekt som svarer til forventninger i markedet og krav fra kommunen. Det er inngått samarbeidsavtale med LAB Entreprenør om utvikling av prosjektet.

Vi legger opp til salg av boliger ultimo 2020 og ved oppnådd 50 % salg vil vi starte produksjon av ca. 160 leiligheter i perioden 2021-24.

Boligene vil ligge med kort avstand til bybanestopp på Wergeland og nytt ­ stopp i Kanalveien, tomten er vestvendt, med gode solforhold.

Boliger sett fra Nyhaugveien. Innkjøring i parkeringsanlegg mellom boligblokkene.


Siste nytt fra …

Lab Bla sommer 2019  35

LAB-lageret Ser frem til nytt hallbygg

LAGEROMRÅDET Vi har bygget nytt rom for små maskiner i Llentab-hallen. Alle maskiner som er klar for utlevering er nå samlet på en plass. På taket av rommet har vi fått plass til å lagre brakkemøbler. Dette gjør at vi har fått bedre plass og orden på verksted og klargjøringsrommet. HTB er i full gang med å bygge nytt halltakbygg til oss på ca. 230 m2. Dette skal gi oss bedre lagring av forskaling, doka, stems, etc.og i tillegg gi oss plass til å vedlikeholde brakker under tak.

PERSONAL Rene Fagerbakke ble ansatt som lager­ assistent fra januar. Rene er en arbeidsom og pålitelig ungdom som hjelper med klargjøring, sortering, rydding, etc. Karl Georg er nå ferdig på skolen og vil jobbe fullt frem til ferien.

DRIFT Strukturering og fordeling av arbeids­ oppgaver samt ombygging av små ­maskiner/klargjøringsdelen og i tillegg tilførsel av ressurser gjør nå at lageret begynner å se veldig bra ut. Den daglige driften fungerer godt og vi klarer å håndtere mye utstyr inn og ut hver dag. Vi gleder oss til det nye hallbygget blir ferdig, da kommer det til å bli enda bedre. Vi jobber hele tiden med å forbedre oss både på kvalitet og effektivitet. Et viktig hjelpemiddel for oss der er et godt datasystem for lagerhåndtering. Det jobbes med det, og vi håper å ha et nytt system på plass i løpet av året. Det vil blant annet kunne gi bedre oversikt og utnyttelse av tilbehør.

’’

Det nærmer seg at vi også kan begynne å rengjøre og reparere egen forskaling. Kran er på plass og maskiner er bestilt. Det blir spennende og se omfanget og resultatet av dette. Den nye kranen MDT 269 er montert og i full drift på BUS 2. På dette prosjektet har vi tre egne kraner og to leiekraner. Det er ikke hver dag vi har fem kraner på ett prosjekt. MD 238 som var i Hardanger er nå flyttet til Lagunetoppen, der vi nå har to leie­ kraner og en egen kran. Den andre MD 238 kranen står fremdeles på Skjoldnes. Om alt går etter planen blir den flyttet ­direkte til Holen skole etter ferien. Den selv­reisende kranen er i disse dager på vei inn fra Kleppestø og ledig for nye oppdrag.

i Bergen nå. De var også best på pris, så da var valget enkelt. Når det gjelder små maskiner, har vi byttet ut noen jernbindemaskiner og ­ kjøpt en del nye støvsugere. Vi har kjøpt tre nye betongtobber. Det er liggende tobber, som er mest effektivt på større støpejobber. I tillegg har vi kjøpt en del dekkestøtter og Doka. Som dere ser så investeres det i mye nytt og bra utstyr i LAB. Riktig og godt verktøy/utstyr er en ­nødvendighet og viktig for å kunne j­ obbe ­effektivt og lønnsomt. Jeg har en stor oppfordring til dere alle, at vi i fremtiden må bli litt flinkere til å ta vare på utstyr og maskiner i LAB. Lise holder full orden på lageret.

Vi har demontert den ene brakkeriggen på Lagunen. 12 brakkerigger er montert i ny rigg på Skjoldnes 2. Vi skal utvide med en liten ny rigg på Skiparviken med seks brakker, resten av brakkene vi fikk ledig skal på Sandslikollen etter ferien. Som dere ser er det god utnyttelse på ­utstyret. Lageret bærer heldigvis preg av god aktivitet ute med mye utstyr i drift. Det er slik vi liker det.

INVESTERINGER Vi har nylig kjøpt seks nye saxelifter av typen Genie 1932 (8 m). Fem er nyinnvestering og en er bytte av en 10 meter sax. Manitou-liftene, vi har er produsert hos Genie, så disse er helt lik, bare blå. Valget av Genie denne gangen er basert på at Hybeko har bygget opp en god avdeling i Bergen og er ledende på service av lift


Siste nytt fra … STATUS PR 31.05.2019

ANSATTE

49

172

SKADER

SYKEFRAVÆR

0

Avsluttede prosjekter siste år • Lerøy Bjørsvik • Tertnes VGS, råbygg • Jostein Garnes, lagerbygg • NWP, produksjonshall og kontorer Mjåtveit • Flexleie Stord, verksted og kontor • Coop, Fanavollen • Hobby Boat • BEP 1, Haukås, utleiebygg Megaflis, Flisekompaniet, Yamaha • Nistad, Sande, frys, kjøle­lager, kontor • Palmafossen, Rema 1000 og Toyota Norge • Bjelde, verkstedsbygg • FSG Eiendom, lager og ­kontor, Askøy • Metallco Bergen, Flesland • Helland Elektro, kontor, ­verksted og lager, Lindås • BKK Dale • Galteråsen, utleiebygg

OMSETNING MNOK

3,4%

Fornøyd etter første halvår i LAB Da er vi snart ferdig med første del av 2019, et halvår der vi har vært en del av LAB-familien. Etter at vi har drevet firma i egenregi i mange år, må vi nok innrømme at vi var litt spente på hvordan hverdagen vår kom til å bli, men så langt har vi kun fått positive tilbakemeldinger. Vi er meget glade for vårt valg. Det er veldig godt å få positive tilbakemeldinger fra våre ansatte. Det gir oss alle en ekstra boost i hverdagen. Kjekkeste av alt er at vi også får meget gode tilbakemeldinger fra våre kunder på vårt kompaniskap med LAB og AF. I siste halvår av 2018 regnet vi med å signere en del større avtaler, men av forskjellige grunner fikk vi en del utsettelser på disse. Rundt årsskiftet fikk vi endelig avtalene på plass. De går over litt lengre tid enn det vi kanskje er vant med, og sikrer oss god aktivitet i 2019 og ut i 2020. Vi har også hatt mange meget interes­ sante forespørsler den seneste tiden. Dette er jobber som vil starte høsten/ vinteren 2019/2020. Vi har god aktivitet og ser lyst på frem­ tiden, men konkurransen er hard og vi

PSW, Ågotnes

må hele tiden være best på pris, leveranse og utførelse. Vi i HTB har dyktige ansatte som alle er med og drar lasset. Dette er en viktig faktor for at vi er og fortsatt skal være best i klassen. For å ytterligere styrke vår kompetanse og gjennomføringsevne, er vi og er i gang med å ansette flere, både funksjonærer og timelønte. I siste halvår har vi hatt økt opp­ merksomhet på sikkerheten ved våre bygge­plasser. Dette har gitt gode resultater. Med tydelig informasjon til våre ansatte, underleverandører og samarbeidspartnere har vi jobbet mål­ rettet med forebyggende arbeid for å unngå skader. Vi får gode tilbakemeldinger og vi ser at folk bryr seg. Takk til alle ansatte, underentreprenører og samarbeidspartnere som står på for at vi skal nå våre mål i alle oppdragene vi gjennomfører.


Lab Bla sommer 2019  37

Pågående prosjekter BORLAUG OG BROSVIK AS Nybygg. Verkstedbygg, transportselskap. Ca. 800 m2 inklusiv haller og kontor. Smøregrav, vaskehall, verksted. Oppstart oktober 2018, ferdig juni 2019.

SALAR AS Demontering og nybygg av bygg, Meland. Næringsmiddelindustri, vaksinering av­fisk. Oppstart januar 2019, ferdig september 2019.

FRODE JOHNSEN Nybygg Arna. Utleiebygg, leietaker XLbygg. Oppstart april 2019, ferdig oktober 2019.

BERGEN CARAVAN Overbygg mellom eksisterende salgs­ lokaler. Nytt trappe og heishus. Ferdig sommer/høst 2019

INKA AS Ny fiskeforedlingsbedrift på Lepsøy, Os. Komplett fabrikk med foredling, frys, kjøler, etc. samt administrasjonsdel til Inka AS. Vår leveranse omfatter alle fag, inkludert fryse- og kjøleanlegg. Størrelse ca. 4 000 m2. Oppstart mai 2019, ferdig juni 2020.

KOKSTADALEN 18 AS Nytt parkeringsdekke til Tesla i to plan. Totalt 2 400 m2. Oppstart oktober 2018, ferdig mai 2019.

METALLCO EINA AS Nybygg på Eina, Gjøvik. Lager/pro­ duk­sjonshall på ca. 1 200 m2, kontor og ­administrasjonsbygg på ca. 600 m2, og mellombygg mot eksisterende bygg på ca. 600 m2. I tillegg skal det oppføres et servicebygg på ca. 300 m2. Oppstart mars 2019 og ferdig i løpet av høsten 2019.

ULSETSTEMMA E. AS Nytt bygg, for utleie til Bare AS og Åsane­Sand og Singel AS. Plassering Salhusveien. Distribunal for frukt og grønt. Størrelse ca. 8.000 m2. Oppstart mai 2019, ferdig oktober 2020.

Isbjørn Is, Askøy.

LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS Utvidelse av eksisterende produksjonshall, anlegg Lonevåg. Ny verktøyavdeling. Oppstart vår 2019, ferdig sommeren 2019.

FANA STÅL AS Utvidelse av eksisterende produksjonshall på Espehaugen. Ca. 300 m2. Oppstart våren 2019 og ferdig sommeren 2019.

EGD / ISBJØRN IS Utvidelse av Isbjørn Is sitt anlegg på Askøy. Ny frys på ca. 1 800 m2, lager, ekspedisjon, maskinrom, mellombygg, totalt ca. 2 500 m2. Inkluderer innredning, som reoler, kuldeteknisk anlegg, m.m. Oppstart mars 2019, ferdig oktober 2019.

METALLCO HERØYA Nytt sorteringsanlegg med admin­ i­ strasjonsbygg, på Herøya, Porsgrunn. Ca. 3 600 m2. Sidehøyde ca. 15 meter. Litt spesiell dimensjonering av dette, da vi her må ta hensyn til eksplosjonsfare fra andre anlegg. Det medfører et trykk tilsvarende en vindlast på ca. 500 kg/m2. Oppstart august 2019, ferdig januar/ februar 2020.

i gang med nytt verkstedbygg, lager. Areal ­begge bygg, ca. 5 000 m2, derav siste byggetrinn ca. 2 000 m2. Oppstart siste byggetrinn i september 2019, ferdig april 2020.

ROMARHEIM AS Påbygg til Romarheim AS på Alverflaten. Bygge nytt 2. plan over eksisterende 1. plan, inkl. nytt trapp- og heishus. Oppstart august 2019, ferdig desember 2019.

HTM III AS Nytt prosjekt til HTM III as, for utleie til PSW Mongstad. Planering av tomt, ca. 62 mål. Ca. 11 000 m2 bygg, og oppbygning av uteareal på ca. 50 000 m2. Bygget har blant annet traverser på 200 tonns kapasitet, pulpit for testing av utstyr som går ca. åtte meter under gulv. Sidehøyde bygg ca. 15 meter. Kontor og administrasjonsdel. Bygges opp for å tilfredsstille NOG 091. Planering av tomt fra august 2018 til februar 2019. Oppstart bygg ­februar 2019, ferdig september 2019.

FENSFJORD BYGG AS

Ombygning, tilbygg og tilpasning til ny leietaker. Ca. 1 200 m2. Oppstart august 2019, ferdig desember 2019.

Nytt kombinasjonsbygg på Hosteland, Masfjorden kommune. Bygg med for­ retninger, kontor, og leiligheter. Fire etasjer, totalt ca. 6 500 m2. Oppstart januar 2019, ferdig mars 2020

TESS KOKSTAD AS

SANDSLIHAUGEN 10

Utvidelse av bygg til Tess Kokstad. Nytt verksted. Oppstart mai 2019, ferdig ­desember 2019.

Ombygging og utvidelse av bygg. Nye garderobeanlegg til idrettsanlegg, om­ byg­ging for ny Rema 1000-butikk, ombygging for frisør. Oppstart april 2019, ferdig oktober 2019.

JANAFLATEN 37

PSW ÅGOTNES Ferdig oppført nytt administrasjonsbygg og verkstedbygg i disse dager. Skal


Siste nytt fra … STATUS PR 31.05.2019

ANSATTE

76

157

SKADER

SYKEFRAVÆR

0

Sommerhilsen fra FAS Sommerens prosjekt er fra Grilstad Marina i Trondheim. FAS har deltatt i store deler av disse boligprosjektene i sjøkanten øst for Trondheim ­sentrum. Første gang FAS deltok her var i 2013, etter det har vi samlet boret ca. 20.000 meter i disse prosjektene. Det prosjektet vi nå avslutter er for boliger som bygges fra en kunstig øy. Boligene bygges i stor grad over åpent vann. Dette siste Grilstadprosjektet består av borede peler til fjell, lengder til fjell 30-40 meter, og knekkavstivingsrør med lengde på 10 meter. Til vår produksjon har vi her benyttet to borerigger og pelemaskin, den ene boreriggen og pelemaskinen har arbeidet fra flåte. Kontrakten er på ca 13 mill. Vi vet det etter hvert skal bygges mye og stort i strandsonen i Bergen, vi er klare!

Kjekt å arbeide i slike omgivelser.

OMSETNING

Ellers ser vi at fundamenteringsmarkedet er noe bedre nå enn for ett år siden, og vi håper og tror at marginene litt over tid kan bli akseptable. Vi har gjennom våren vært tett på i konkurranser med Bybanen i Bergen, og FAS-logoen vil nok ut over sommeren bli godt synlig på to av de nye prosjektene. Med oversiktsbilde fra våre arbeider på Grilstad Marina ønskes LabBla sine lesere en riktig fin sommer.

MNOK

4,0%


Siste nytt fra …

Lab Bla sommer 2019  39

STATUS PR 31.05.2019

ANSATTE

ÅSANE BYGGMESTER

130

175

SKADER

SYKEFRAVÆR

0

Avsluttede prosjekter siste halvår • Rugdeveien barnepark • Leidarkollen/Lyderhornslien • 4FF, Sjøkrigsskoleveien • Fabrikkgaten 5 • SPV, Lagunen Storsenter • Eiendomsmegler Vest, Landås • BKK adm-bygget • Repslagergaten • Sjursete vannbehandlingsanlegg • Torggården, Os • Liamyrane 13 • Liamyrane 4 • Kode 2 • Sandven bil, Kokstad • Litlås vannbehandlingsanlegg • Salhus tricotagefabrikk/ Norsk trikotasjemuseum Disse prosjektene er presentert i LAB BLA tidligere, og du finner ­ytterligere informasjon på www.aabf.no/referanser

OMSETNING MNOK

4,8%

ÅBF søker de beste folka Her kommer tradisjonen tro en liten oppdatering av første halvår fra ÅBF AS. Vi har som du kan se av oversikten under, et høyt aktivitetsnivå spredt utover et stort geografisk område, så vel som stor variasjon i størrelse og kompleksitet på oppdragene. Det medfører at vi har behov for å styrke oss både med flere faglærte tømrere og ikke minst flere prosjektledere. Vi rekrutterer både nyutdannede og mer etablerte medarbeidere, så dersom du har noen i din omgangskrets som kan være moden for en ny utfordring, ikke nøl med å anbefale dem å søke hos oss. Mange spennende jobber er allerede vunnet, i tillegg ser vi at det skal utlyses mange spennende konkurranser fremover, så det er bare å hvile godt i ferien og gjøre seg klar til å brette opp ermene til ny innsats utover høsten. GOD SOMMER!

Pågående prosjekter KONTORBYGG HAAKONSVERN På oppdrag fra Forsvarsbygg skal vi utføre totalentreprisekontrakt i forbindelse med ombygging av eksisterende eldre bygg til moderne kontorlokaler for Forsvaret. Arbeidet med rivning og miljøsanering er i full gang, og vi starter oppbygging av de nye lokalene i løpet av sommeren. Ferdigstillelse forventes i september, så

her er det ikke mer enn tid og vei for å etterleve en stram fremdriftsplan. Gisle Clementsen styrer det hele som prosjektleder, og har Daniel Ingebrigtsen med seg som bas på bygget.

SVANEVÅGEN BARNEHAGE Totalentreprise ved bygging av ny barnehage i Øygarden. Dette er en samspills­ entreprise med Norlandia bhg, hvor vår Kristine Rørlien har tegnet barnehagen,

Svanevågen barnehage, Rong


Siste nytt fra ÅBF

RAMMEAVTALE HELSE BERGEN Vi har en rammeavtale med Helse Bergen som omfatter tømmerarbeider på over 400 000 kvm bygningsmasse og vi er nr. 1 av tre leverandører og skal dermed prioriteres først når oppdragene tildeles. Vi ser for oss god aktivitet med opp mot 15 tømrere på plass, disse ledes av Steinar Knudsen som byggeleder og Svein Erik Hamre som bas.

BJORØY SKULE Totalentreprise i forbindelse med rivning, tilbygg og ombygging av Bjorøy skule. Oppdraget omfatter miljøsanering, utbedring av tilkomst, opparbeiding av uteoppholdsarealer, bygging av tilbygg og teknisk rom, samt ombygging av eksisterende skole. Arbeidene pågår med full styrke og vi har ambisjoner om overlevering av bygget til skolestart 2019.

Rugdeveien barnehage.

Marlon Nyheim er prosjektleder og Velaug Valland prosjekteringsgruppe­ leder, mens Kenneth Hope styrer bygge­ plassen med Kjartan Frøland som bas. Arbeidene pågår for fult og vår ambisjon er å overlevere bygget i august 2019.

FOLDNES SKULE Generalentreprise ved rehabilitering og ombygging av deler av skolen (ca. 2 000 kvm). Omfattende arbeider både utvendig og innvendig på skole og gymsal. Startet i januar 2019 ferdigstilles nå i ­september. Arbeidene ledes av basene Øystein Fjellsbø/Royne Berg og prosjektleder Rune Lyseknappen.

ARNA TANNKLINIKK Totalentreprise ved etablering av ny fylkes­kommunal tannklinikk i lokalene til Øyrane Torg. Arbeidene omfatter 12 behandlingsenheter, kontorer, garderober, venterom osv. samt nytt ventilasjonsbygg på taket. Arbeidene overleveres til ferien 2019. Prosjektleder er Magnus Rød og med seg på laget har han Øystein Lothe som anleggsleder og Roald Sandvik som bas.

RAMMEAVTALE HØGSKULEN PÅ VESTLANDET Rammeavtale på levering av håndverker­ tjenester til Høgskulen. Avtalen ble tegnet høsten 2018 med varighet i inntil fire

år, avhengig av hvorvidt kunden velger å løse ut mulige opsjoner. Byggeleder er Steinar Knudsen.

STRONDE BRYGGE Tømmerarbeider ved bygging av 34 leiligheter i Øystese. Oppdragsgiver er LAB Entreprenør. Flotte leiligheter med ­nydelig beliggenhet, hvor våre arbeider ledes av Willy Hansen som prosjektleder og Stig Helge Fjellbakk som bas.

RAMMEAVTALE THONGRUPPEN Rammeavtale tømrertjenester på eiendommene til Olav Thon i Hordaland. Vi er en av flere leverandører, så det er fortsatt usikkert hvor stor aktivitet vi klarer å skape på dette oppdraget, men ettersom det gjelder både hoteller og kjøpesenter, er potensialet stort. Bjorøy skule.

Prosjekteringsleder er Velaug Valland og prosjektleder er Tor Ivar Humborstad, ­anleggsleder er Frode Hansen.

BUF BERGEN AKUTTSENTER På Toppe skal vi i gang med et spennende prosjekt i totalentreprise for Statsbygg. Her skal BUF etat inn med et akuttsenter for ungdom og vi gjennomfører kontrakten som et digibygg, hvor prosjektering foregår via BIM-modeller og byggeplassen skal være tegningsløs og papirløs. I tillegg benyttes digital HMS-tavle, vi skal teste «spilllinspirert» digital PSI og RFID merking av komponenter i bygget. Bygget er på drøyt 1 000 kvm, tømmerproduksjonen pågår for fult og de tek­ niske fagene er i startfasen av sine instal­ lasjoner. Overlevering i løpet av 2019.


Lab Bla sommer 2019  41

Prosjektledere er Marlon Nyheim, fremdriftskoordinator Rune Lyseknappen og anleggsleder er Alexander Berthelsen og bas Krister Blindheim.

LAGUNEN KJØPESENTER Vi holder det fortsatt gående på Lagunen på oppdrag for LAB. Arbeidene omfatter fasader og butikkarealer og her blir det aktivitet utover i hele 2019. Arbeidene styres av prosjektleder Lars Inge Olsen, og bas Steffen Andreassen som igjen har hjelp av flere nøkkelmedarbeidere fra ÅBF AS.

LAGUNEN KINO Tømmerarbeider i forbindelse med bygging av ny kino i lokalene til Lagunen kjøpesenter. Store areal og høye vegger­ med høyt lydkrav. Oppdragsgiver er LAB Entreprenør AS, Lars Inge Olsen er prosjektleder, Frode Nesse er vår ­formann, og Frank Låstad bas. Kinoen åpner høsten 2019.

RAMMEAVTALE STATSBYGG Vi har rammeavtale med Statsbygg. Dette innebærer jobber fra Austevoll i sør til Matre i nord. Det har vært stor aktivitet på kontrakten også i år, og vi har i snitt engasjert 10-12 tømrere. Omsetningen på denne avtalen vil ligge på ca. 20 mill i året, og oppdragene har stor variasjon i omfang og innhold. Prosjektleder er Steinar Knudsen og Willy Hansen.

SOLHALL BARNEHAGE Totalentreprise i forbindelse med riving og bygging av ny barnehage på Manger i Radøy kommune. Anleggsleder er Øystein Lothe, bas er Ronny Bognøy og prosjektleder er Jørgen Rohde. Høy aktivitet på byggeplass for å rekke målsetting om overlevering av barnehagen i begynnelsen nå i juni 2019.

MEIERIET FREKHAUG Totalentreprise for Meland kommune, hvor vi bygger om og rehabiliterer et gammelt meieri som etter ferdigstillelse skal benyttes om kulturhus, ungdomsklubb osv. Arbeidene startet i mars og skal være ferdig ca. november 2019. Formann er Kim Johannessen, bas Ronny Bognøy som igjen holdes i ørene av prosjektleder Jørgen Rohde.

Meiriet, Frekhaug.

RAMMEAVTALE ASKØY ­KOMMUNE November 2016 fikk vi rammeavtale med Askøy kommune. Her er det mange forskjellige små og store oppdrag som må løses. Det er høy aktivitet for ca. sju mann og avtalen løper i ytterligere to år, så våre serviceinnstilte tømrere skal ­bidra til å holde ved like mange bygg for Askøy kommune den kommende perioden. Prosjektleder er Willy Hansen.

HERADSHUSET PÅ DALE Totalentreprise ved oppgradering og ­rehabilitering av kommunehuset på Dale. Arbeidene pågår i tre av husets etasjer, og disse inneholder blant annet helse­ stasjon og kommunestyresal. Vi over­ Solhall barnehage, Manger.

leverer ferdige arbeider i juli 2019. Bas for ÅBF er Tony Kalsås og prosjektleder er Jørgen Rohde.

KLEPPESTØ BARNESKOLE Generalentreprise i to byggetrinn. Første byggetrinn, bygging av ny skole (tre ­blokker på to etasjer, samt to ventilasjons­ hus på tak og teknisk kjeller. Byggetrinn 1 bygges på eksisterende ballbane og ble overlevert høsten 2018. Byggetrinn 2 består av riving av gamle skolen og oppføring av tre blokker (to etasjer) til som bygges inntil nytt bygg. Kontraktssum ca. 145 mill. Arbeidene startet juli 2016 og skal være ferdig våren 2020. Prosjektet styres av bas Kjetil Rørtveit, anleggs-­leder Ivan Knudsen, prosjektleder Tor Ivar Humborstad.


Siste nytt fra ÅBF Kommende prosjekter RAMMEAVTALE NHH Vi har på nytt vunnet rammeavtale om bygningsmessige arbeider på NHH. Avtalen strekker seg over to år, med ­opsjon på ytterligere to år deretter. Willy Hansen håndterer prosjektet med sin ­solide erfaring.

RAMMEAVTALE VAKSDAL KOMMUNE Vi har inngått rammeavtale med Vaksdal kommune. Avtalen omfatter alle tjenester innen byggmesterarbeid, inkludert prosjektering og utarbeidelse av arbeids­ tegninger. Avtalen er 3-årig, ledes av Jørgen Rohde.

ENEBOLIG NORDÅS Vi har fått oppdraget med å utføre total­ entreprise i forbindelse med bygging av en flott arkitekttegnet enebolig på Nordås. Grunn- og betongarbeidene er ferdigstilt, og våre tømrere er godt i gang med sine arbeider. Planen er å overlevere boligen til ferien 2019. Prosjektleder er Rune Lyseknappen, bas er Royne Berg.

SLETTEBAKKSVEIEN 52 MFL. Her holder vi på med rehabilitering av kjøkken og bad i 81 leiligheter i totalentreprise for Bergen kommune. Stram tidsplan i hver oppgang, slik at beboerne blir minst mulig berørt. Magnus Røed leder prosjektet med god hjelp av Paal Sundby som bas.

RAMMEAVTALE FORSVARSBYGG 5-årig avtale om vedlikehold og reparasjon av forsvarets bygninger i Hordaland og Sogn. Denne avtalen vant vi høsten 2018 og den kommer til å ha et stort ­volum (ca. 20-25 mill årlig) de neste fem årene. Vi skal levere tømrere, malere, gulv­ leggere, taktekkere og blikken­ slagere. Frank Ståløy og Gro Mortensen er våre prosjektledere på avtalen, og for tiden holder de ca. 20 tømrere i sving for Forsvarsbygg.

KREKJEBÆRNESET ­RENSENLEGG

LINDÅS BARNEHAGE

Vi skal bygge nytt bygg for FjellVAR sitt vannrenseanlegg på Sotra. Spennende prosjekt som skal utføres i general­ entreprise. Rune Lyseknappen skal være prosjektleder og Øystein Lothe anleggsleder. Arbeidene starter nå i sommer og forventes ferdigstilt i løpet av året.

Vi har nylig vunnet pris og designkonkurranse om bygging av ny stor barnehage i Lindås. Dette er en samspillsentreprise med påfølgende utførelse i totalentre­ prise. Her samarbeider vi med HLM Arkitekter og er svært stolt over å ha­ vunnet i tøff konkurranse med andre ­ flinke entreprenører.

LAGUNETOPPEN

SAGSTAD SKULE

Tømmerentreprise ved bygging av 217 arealeffektive leiligheter, samt nærings­ areal og parkeringsareal. Vår oppdragsgiver er LAB Entreprenør AS, og vi regner med at prosjektet blir godt presentert både i LABBLA og på nett i tiden fremover.

Tømmerarbeider ved skifte av tak og vinduer, samt innvendige brannverntiltak på Sagstad skule. Vår oppdragsgiver er Meland kommune.

BUS 2 Innvendige arbeider ARK-fag på det nye barnesykehuset på Haukeland. Stor kontrakt vunnet i tett og godt samarbeid med våre venner i LAB. Bygget er over 50 000 kvm, skal bygges etter LEANprinsipp og med utstrakt bruk av digitale hjelpemidler i planlegging og utførelse. Samhandlingsfasen er i full gang og vi begynner fysiske arbeider på bygget ca. september 2019. Mer om prosjektet i senere utgaver av LABBLA.

RONG SKULE, GYMSAL Vi er like ved oppstart av totalentreprise ved bygging av ny gymsal på Rong skule. Intentsiv byggeperiode, med ambisjon om overlevering før jul 2019, så her får prosjektleder Marlon Nyheim og hans medspiller en fin utfordring utover høsten.

ALVERPARKEN Totalentreprise på bygging av 10-mannsbolig/leilighetsblokk for Reigstad Eigedom.­Dette er første del av utbygging som totalt skal inneholde 137 boenheter, og vi ser frem til å jobbe tett med en flott lokal familiebedrift i mange år fremover.

VÅKLEIVSKOGEN BORETTSLAG

FYLKESHUSET HFK

Totalentreprise i forbindelse med skifte av tak drøyt 3 000 kvm takstein og ca. 200 vinduer på 56 boenheter på Bønes. Arbeidene startet nå i mai og skal pågå frem til november 2019. Kåre Nese er bas og Willy Hansen prosjektleder.

Tømmerentreprise for LAB Entreprenør som har vunnet konkurransen på bygging av et av byens største prestisjeprosjekt de siste par tiår. Vi gleder oss til å være med på laget.

FIRDAGATEN/­ SØNDRE SKOGVEIEN Totalentreprise ved skifte av inngangsdører, vindu og balkongdører på tre kommunale leilighetsbygg. Arbeidene starter i august 2019 og vil pågå ut året. Vår ­oppdragsgiver er Bergen kommune.

GARTNERLIEN SANDSLI Tømmerarbeider i forbindelse med bygging av 41 ny leiligheter. Vår oppdragsgiver er Bonava AS og arbeidene starter høsten 2019.

TESLA ÅSANE Totalentreprise i forbindelse med etablering av nytt Tesla-verksted i Åsane. Siste detaljer i prosjekteringen landes i disse dager, slik at vi kommer i gang med fysisk bygging tidlig i august.

HOLEN SKOLE Vi er igjen heldig og får være med våre venner i LAB på et spennende prosjekt, og denne gangen er det tømmerarbeider ved bygginga av Holen skole. Flott prosjekt som vi kommer til å se mer av også i fremtidige utgaver av LABBLA.

SAGSTAD SKULE Her har vi på oppdrag fra Meland kommune fått jobben med skifte av vinduer og dører på den eldste delen av Sagstad skule. Arbeidene starter like før ferien og skal ferdigstilles før skolen starter igjen i august.


Personalnytt

Lab Bla sommer 2019  43

JARLE SLEIRE

Steinar Floen takker av

HVO hjørnet

Etter et langt arbeidsliv har Steinar nå funnet ut at det er på tide å bli pensjonist. Etter 46 år i bransjen hvorav de siste 12 årene i LAB Entreprenør er det en blid og humørfylt 69-åring som nå velger roligere dager. Etter å ha avsluttet ingeniør­ høyskolen i 1973 ble hans første jobb i Johs. Alsaker AS hvor han drev med prosjektering av stål­ konstruksjoner i perioden 1973 til 1976. Deretter gikk turen videre til Ivar Asting AS der han det neste året jobbet med rehabilitering av betongkonstruksjoner. I 1977 ble han ansatt i Statens vegvesen og i årene som kom så arbeidet han med fag som grunn og material­ undersøkelser, geoteknisk prosjektering, dimensjonering av veier og teknisk kvalitetskontroll frem til 1987. Da valgte han han å forlate Statens vegvesen og begynne i Spenncon AS. I de påfølgende årene frem til 2006 jobbet han seg oppover i Spenncon. Han startet som konstruktør, senere som konstruksjonssjef og de siste fem årene som prosjektsjef. Med en slik allsidig bakgrunn var han ettertraktet også av andre. Og det ble LAB Entreprenør som var så heldig å få han inn i sine rekker. Her ble han ansatt som ­ p­rosjektleder/prosjekteringsleder og har siden den gang hatt ansvaret for mange store og viktige prosjekter, vi kan nevne noen som blant

­ nnet Welltec, Wema og Lønnings­ a veien 2 på Espeland. Kanalveien 7 og 11 på Minde som er de flotte «glassbyggene» i Kanal­veien. Et raskt overslag viser at Steinar har hatt prosjekter for rundt 700 mill eks. mva og bygget rundt 63 000 m2 med kontorer, butikker lager etc. I tillegg har han også hatt mange andre viktige funksjoner. I 2010 ble han medeier i LAB AS og har med sin lange praksis, kunnskap, sitt gode humør og sin løsnings­ orienterte stil vært en god bidragsyter til å gjøre LAB Entreprenør til en av landets beste entreprenører. Nå som han har valgt å bli pensjonist vil han sammen med sin kjære Sølvi bruke tiden sin på reise og da kanskje til steder der han kan utvide sine allerede gode kunnskaper om vin og vindyrking. Vi kommer til å savne han, men vi forstår veldig godt at han nå vil roe litt ned og nyte livet som nybakt pensjonist.

Hei alle LAB-ansatte, Ser en tilbake på det siste halve året kan en med sikkerhet si det har hvert både oppturer, nedturer og ikke minst store endringer. Først vil jeg understreke igjen, at marginene enda er på vår side, og vi har vært vitne til en del episoder som fort kunne endt verre enn det utfallet ble, heldigvis. Selv med skjerpet fokus og økt kunnskap skjer det uønskede hendelser, så vi må fortsette å holde HMS-arbeidet på førsteplass på prioriteringslisten. Vi har samlet alle verneombudene ved flere anledninger i år, for å styrke deres kunnskap og gjøre de tryggere på seg selv, i en hektisk hverdag. Dette er godt forankret i LAB sin ledelse, der Gard var med på en felles vernerunde vi hadde på Lagunetoppen. Det er lettere å gjøre en god HMS jobb når en vet at støtten fra ledelsen er tilstede på alle byggeplasser og ikke minst helt til topps i organisasjonen. Verneombudene var også på kontoret en dag der vi fikk en gjennomgang på lover, regler og verneombudets roller i arbeidslivet. Gode foredragsholdere og engasjerte deltagere fikk mye ut av denne dagen og med denne type tiltak tror jeg vi kan bli enda bedre på HMS enn det vi er i dag. Blandede følelser ble det jo som forventet på påbudet om briller og hansker, men det virker som det holder på å gå seg til. Det ble en del tilbakemeldinger de første ukene etter påbudet tredde i kraft, og det at forhandlere i Bergen gikk tom gjorde saken ikke noe bedre. Byggeplassene rundt om gjør det de kan for å finne det produktet som passer nettopp deg, og er derfor avhengig av å få gode tilbakemeldinger. Ha en strålende sommer! HVO Jarle Sleire


Personalnytt

VERNEOMBUDSAMLING 2019

Veldig givende å være verneombud 23. mai ble årets verneombuds­samling gjennomført i Kanalveien. Det høres kanskje ut som dette har vært en årlig tradisjon de siste årene. Men, etter dagens samling er alle enige om at dette er noe som bør gjentas. En tror at man er litt alene som verneombud. En slik samling kan hjelpe for å bekrefte at dette er noe man skal få til sammen. Gode samtaler, diskusjoner, innspill og erfarings­ overføring er noe som oppsummerer dagen. Dagen startet med gode ord fra Gard Kvalheim som la vekt på at verneombudene har en sentral rolle i LAB. Ledelsen støtter den viktige jobben til verneombudene våre 100 prosent.

§ 6-2 Verneombudets oppgaver De fleste kjenner etter hvert Harry Eide som har jobbet som regionalt verneombud i 22 år. 166 byggeplassbesøk i 2019 og flere skal det bli. I løpet av et par timer­ fikk verneombudene innblikk i hva som er verneombudets oppgaver og tips til en aktiv hverdag som verneombud. «Verne­ ombudet skal ivareta arbeids­ takernes interesser i saker som angår arbeids­

miljøet», (AML §6-2-1). – Det er mest stans av arbeid i høyden og på tak, sier Eide som har fullt fokus på sikkerhet.

Hva kjennetegner et godt ­verne­ombud? Arne Sveen, hovedverneombud i AF Gruppen hadde tatt turen til Bergen for å utveksle lærdom og kunnskap og ikke minst dele hans erfaringer om hva som kjennetegner et godt verneombud. Et godt verneombud ser helhetlig på arbeids­miljøet, har gode holdninger, er en god lytter, samarbeider og kommuniserer på en slik måte at en skaper gode relasjoner med alle på byggeplassen.

Verneombudet skal være en ressurs for byggeplassen. Det er viktig å bruke retten til å stanse arbeidet der det er fare for arbeidstakernes liv eller helse. Dagen ble avsluttet med HMS-informa­ sjon fra Henrik Brosvik og Silje Ness Kristoffersen, og vi vil benytte anledingen til å takke engasjerte verneombud som ­deltok på samlingen.

«Sikkerhetsløftet» I LAB har vi i alle år hatt et ekstraordinært fokus på sikkerhet. Dette er bevist gjennom gode H-verdier over lang tid. Selv med gode H-verdier må vi bemerke


Lab Bla sommer 2019  45

Gard ønsker velkommen til samling.

oss at sikkerhetsarbeidet er ferskvare, og at dette arbeidet er en prosess som må ­jobbes med kontinuerlig over tid for at vi skal bli bedre. Neste brikke i den kontinuerlige prosessen er «sikkerhetsløftet», som for LAB ble presentert første gang på allmøtet i desember 2018. Tiltakene er ikke nye, men skal være med på å forsterke eksisterende tiltak. Dette er et sett av seks konkrete tiltak; forsterket H1-verdi, mål for H2-verdi under 5, konsern deltar på granskning av H1 og hendelser med stort taps­poten­siale, nye digitale løsninger, styrking av risiko- og sikkerhets­bevisst­­heten gjennom nytt ­virkemiddel (SafeTalk) og til slutt det tiltaket vi har blitt godt kjent med; hanskeog brillepåbud.

LAB er fortsatt i en innkjøringsperiode med det nye hanske- og brillepåbudet. En viktig faktor vi må ta med oss videre er at dette vil være en kontinuerlig prosess som endrer seg med gode eller dårlige erfaringer og en utvikling av bedre og bedre verneprodukter. Et annet viktig mål er å skape en felles forståelse og en felles kompetanse i LAB sitt HMS-arbeid. Gjennom denne våren har alle mottatt informasjon gjennom ­felles fredagsmail. Denne presenteres også for alle fagarbeidere påfallende sikker­hets­ møte mandag morgen. Inn­holdet baserer seg på hendelser og t­render fra RUHrapportering og en bevisstgjøring av ­gjeldene rutiner. Innholdet er delt opp i to kategorier, ukens og månedens tema. Med dette bygger vi videre på den ­sikkerhetskulturen vi allerede har i LAB.

Nå er det hanske- og brillepåbud for alle på LAB sine byggeplasser.


Personalnytt

Beståtte fagprøver

Richard

Richard Bognøy Richard tok fagprøven på Skiparviken selv om han til daglig er stasjonert på Lagunetoppen. Dette grunnet at det ikke var mulig å finne en fagprøve til han på Lagunetoppen. Han startet på fagprøven 13.05.19. og den besto av å forskale, armere og støpe en heissynk. Alt ble støpt i ett så man slapp å bruke waterstop. Fagprøven ble bestått tirsdag 21.05.19, og Richard fikk da tilbud om fast jobb, som han takket ja til. Richard begynte læretiden som en femårig utdannelse, men fikk god­ skrevet to år ettersom han hadde vært i relevant arbeid. Han har kun jobbet på Lagunetoppen ettersom han begynte å jobbe i LAB 21.01.19.

Sondre og Robin

Sondre Aasen og ­Robin Skjelanger

Richard trives på jobb blant gode kollegaer, han får også gode tilbake­meldinger fra de han jobber med daglig. Han sier selv at det er uvant å jobbei et så stort firma som LAB, der alt er mer spesifisert som egne jernbindere, forskalere osv. Dette hadde han ikke erfaring med fra der han jobbet før, der måtte man gjøre det meste selv.

Sondre og Robin utførte fagprøven sammen ettersom dette var en fagprøve som var meget utfordrende og ble i største laget for en person. Fagprøven ble gjennomført på BUS 2 og bestod i å støpe en 10 meter lang og 3 meter høy vegg med to hjørner. Det skulle også tas med et dekke som skulle støpes på ­toppen av veggen. Det var i tillegg til dette to runde utsparinger som hver hadde to meter i diameter. Alt dette skulle støpes i ett.

På fritiden er det barn og turn som opptar mesteparten av tiden til Richard.

Fagprøven startet mandag 13. mai og ble bestått fredag 24. og mandag 27. mai.

Grunnen til at fagprøven ble bestått forskjellige dager er at Sondre som ikke var tilstede på fredag, fikk bestått mandag. Et kriteria ar at man må være fysisk til stede når fagprøven skal bedømmes. Både Sondre og Robin trives i LAB og er godt likt blant kollegaer. Sondre er TAF-elev og Robin er 1+3-lærling. Begge ­jobber i dag på BUS 2 hvor det er en ­hektisk h ­ verdag med mange utfordringer.


Lab Bla sommer 2019  47

Isaac Therkelsen-­ Venø Isaac er en 2+2 lærling og begynte læretiden hos oss august 2018. Han er 18 år og gikk på Slåtthaug vgs. Isaac trives i LAB og liker å gå på jobb. Mottakelsen fra kollegaer har vært bra. Han sier at det ikke er noe problem å spørre de han jobber med om råd og veiledning, da de er veldig behjelpelig. Arbeidsoppgaver Isaac har drevet på med er forskaling, armering og støpning. Dette er arbeidsoppgaver som er meget relevante for utdanningen. Isaac var utplassert på Dyrhaugen gjennom Slåtthaug vgs. Dette var et par dager i uken i ca. fem uker. Etter dette begynte han som lærling på Lagunen og er i dag i full sving på BUS 2. På fritiden liker Isaac å være med venner og slappe av.

Nyansatte NAVN

Store dager DATO

STILLING

Nikolai Mo

17.06.2019

Ingeniør

Martin Berge

17.06.2019

Ingeniør

Kristoffer Oppedal

03.06.2019

Betongfagarbeider

Christine Sørheim

20.05.2019

Ingeniør

Øyvind Steine

01.04.2019

Anleggsleder

Thomas Kjerrgård

04.02.2019

Anleggsleder

Egil Solvi

02.01.2019

Formann

Thomas Haugland Nilsen

26.02.2019

Hjelpearbeider

Kåre Johan Jægersen

07.02.2019

Kranfører

Tonny Gullaksen

04.02.2019

Betongarbeider

Jørn Inge Bognøy

17.01.2019

Betongarbeider

René Fagerbakke

02.01.2019

Lagermedarbeider

Richard Bognøy

21.01.2019

Lærling

70 år

40 år

Nils Terje Opsanger - 21/9

Erik Hofstad - 7/8

60 år

30 år

Rune Landsvik - 16/9 Frode Njøten - 12/12 Kurt Nordnes - 2/12 Hans Skorpen - 4/12

Daniel Seth - 2/7 Eivind Holmedal - 22/8 Jan Stian Sleire Opdal - 22/10 Jens Nordtveit - 10/11

50 år

20 år

John Arvid Pedersen - 23/9 Terje Pedersen - 13/10 Heine Mathiassen - 12/12

Sondre Løvfall Aasen - 31/12


Det nye klub

bhuset for Nor dre

Holsnøy idre tt

slag på Rossla nd.

LAB støtter aktiviteter for barn og ungdom Over mange år har LAB vært en sponsor for lag og organisasjoner som tilrettelegger fritidsaktiviteter og idrett for barn og unge. LAB har prioritert støtte til klubber som tilrettelegger for bredde­ idrett og organisasjoner som gir gode opplevelser for barn som er i vanskelige livssituasjoner. Fotballen i Hordaland med stor dugnads­ ånd og høy aktivitet har vært en fellesnevner for de lag og organisasjoner som har mottatt støtte. Vi har blant annet gjennom en årrekke vært hovedsponsor for Bjarg IL sin aldersbestemte fortballgruppe, og vi har hatt gleden av å bidra med støtte til nytt klubbhus for Nordre Holsnøy Idrettslag.

på Stadion får de noen gode timer borte fra en vanskelig hverdag. LAB er stolt av å kunne ta del i dette gode tiltaket for barn og unge.

Nytt av året er at fotballklubben Brann, Haukeland universitetssykehus, LAB og engasjerte samarbeidspartnere har laget en skreddersydd opplevelse på Stadion som skal gi syke barn energi og gode minner. Hjertelosjen er blitt et rom med sterke, energiske grunnfarger som symboliserer sol, glede, fremgang, håp og lidenskap. I losjen får barna tilgang til aktiviteter, is, godteri og FIFA-spill. På kampdagen får barna møte noen Brann-spillere. I losjen

jertelosjen på

Veggdekor, H

n.

Brann Stadio

Profile for Bodoni

Lab Bla - nr 1 - sommer 2019  

Lab Bla - nr 1 - sommer 2019

Lab Bla - nr 1 - sommer 2019  

Lab Bla - nr 1 - sommer 2019

Profile for hg-9