__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

19 2019

Ã…RSBERETNING


INNHOLD Ferde leverer effektivitetsgevinster . . . . . . . . . . . . 6 Dette er Ferde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Selskapets historikk . . . . . . . . . . . . . 10 Prosjektoversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Organisasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Drift 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Finansforvaltning . . . . . . . . . . . . . . . 22 Årsberetning 2019 . . . . . . . . . . . . . . 24 Resultatregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kontantstrømanalyse . . . . . . . . . . . . 32 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . 1 07


4

FERDE Ã…RSBERE TNING 2019


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

REGNSKAP FERDE 2019 DRIFTSINNTEKTER

3 553 242 352 REGNSKAP 2018 DRIFTSINNTEKTER

2 424 433 365 DRIFTSKOSTNADER

268 517 852

GJELD

14 730 994 791

NØKKELTALL 2018 ANTALL PASSERINGER

190 MILLIONER

DRIFTSKOSTNADER

303 148 828

GJELD

22 830 821 738 NØKKELTALL 2019 ANTALL PASSERINGER

DRIFTSKOSTNAD I PROSENT AV DRIFTSINNTEKT

249

11 %

DRIFTSKOSTNAD PER PASSERING

1,41

MILLIONER DRIFTSKOSTNAD PER PASSERING

DRIFTSKOSTNAD I PROSENT AV DRIFTSINNTEKT

1,22 8,5 %

5


6

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

FERDE LEVERER EFFEKTIVITETSGEVINSTER Som bompengeselskap for region sørvest har Ferde et klart og tydelig mandat fra Stortinget til å kreve inn bompenger og finansiere bompengeprosjektene i regionen. I 2019 krevde Ferde inn 3,5 milliarder kroner, en økning fra 2,4 milliarder i 2018. Dette skyldes i hovedsak oppstart og utvidelser av nye bompengeprosjekt i regionen. Målrettet arbeid har i 2019 startet å gi effektivitetsgevinster. Driftskostnadene i prosent av driftsinntektene er redusert fra 11,1 prosent i 2018 til 8,5 prosent i 2019. Driftskostnader per bompassering var 1,22 kroner, sammenlignet med 1,41 kroner for 2018. Finanskostnader for 2019 er 452 millioner kroner sammenlignet med 192 millioner kroner for 2018. Dette henger sammen med at langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er gått fra 13,4 milliarder kroner ved utgangen av 2018, til 21,6 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 8,2 milliarder kroner. Vår strategiske målsetting er å være det teknologiledende og mest effektive bompengeselskapet i Norge. I løpet av 2019 har Ferde overtatt ansvaret for vegkantutstyret i regionen fra Statens vegvesen og vært sentral i arbeidet med å utvikle og tilrettelegge ny IKT-løsning for bompengeinnkreving. Dette er kjerneoppgaver som stiller høye krav til kompetanse for å sikre selskapets inntektsstrømmer og legge til rette for videre effektivisering. Ferdes samfunnsansvar dreier seg i all hovedsak om å sørge for at så mye som mulig av bompengene vi krever inn fra bilistene går til å bygge ut infrastruktur. Effektiv drift og en profesjonell finansfunksjon er en viktig del av dette. Det største bidraget til fellesskapet skaper vi ved å oppnå bedre finansieringsbetingelser. Ferde har i hele 2019 vært i løpende prosess med å erstatte bankgjeld med kapitalmarkedslån. Dette gir besparelser som har betydelig effekt på finanskostnadene. I denne forbindelse har Ferdes organisering av de enkelte bompengeprosjektene som regnskapsmessig adskilte prosjekter i Ferde (prosjektmodellen) bidratt til at selskapet er etablert som en anerkjent og betydelig aktør i kapitalmarkedet. Ferde tar del i det grønne skiftet, og har i 2019 som det første regionale bompengeselskapet, etablert rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Etter second opinion fra CICERO er rammeverket gitt høyeste score – mørk grønn. Flere av prosjektene Ferde finansierer omfatter store investeringer for utbygging av kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Denne type investeringer gir positive miljøbidrag og kvalifiserer for finansiering ved grønne obligasjoner. 2019 var året da bompenger ble det store valgkamptemaet. Takstnivå, rushtidsavgift og stasjonsplassering ble heftig debattert. Det har vært rettet stort søkelys på etableringen av Ferde som regionalt bompengeselskap i 2017, med kjøp av det private selskapet BT Signaal AS og de utfordringer som fulgte ved den påfølgende overgangen fra privat til offentlig selskap. Herunder blant annet innfusjonering av 23 lokale bomselskaper og etablering av strukturer, organisasjon med videre som fullt ut støtter rammebetingelsene for offentlig virksomhet. Gjennom 2019 har Ferde startet forberedelsene for salg av utstedervirksomheten til en ekstern markedsaktør. Bompengeselskapene har dispensasjon til å drive integrert utstedervirksomhet frem til 31.12.2020. I prosessen for avhending er det tre overordnede hensyn som skal søkes ivaretatt: 1) Best mulig og riktig pris for bilistenes verdier, 2) Sikkerhet for Ferdes fremtidige kontantstrøm fra utsteder og 3) Ivaretakelse av de ansatte. Statens vegvesen utarbeider og beslutter rammeverket for markedsbaserte utstedere, og er ansvarlig for ny nasjonal kjerneløsning for bompengeinnkreving. Effektivitetsgevinstene vi på kort tid har oppnådd ville ikke vært mulig uten dyktige, positive og engasjerte medarbeidere. Jeg vil gjerne takke alle for innsatsen de legger ned hver eneste dag og stoltheten de viser i arbeidet.

Trond Juvik Administrerende direktør


FERDE Ã…RSBERE TNING 2019

7


8

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

DETTE ER FERDE ROLLE OG SAMFUNNSOPPDRAG Formålet til Ferde er å stå for bompengefinansiering av utbyggingsprosjekter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder. Selskapet skal ikke gi aksjeeierne økonomisk utbytte eller ha en pådriverrolle.

siere det enkelte prosjektet, i henhold til Stortingets vedtak (finansieringsavtale). For å finansiere bompenge­ prosjektene benytter Ferde bank og kapitalmarkedsfinansiering. All finansiering i Ferde har sikkerhet i en kommunal eller fylkeskommunal selvskyldnergaranti knyttet til enkelte bompengeprosjektet. Garantiene

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med

gjør Ferde i stand til å skaffe tilstrekkelig finansiering for

mandat fra staten finansierer nye ­bompengeprosjekter

realisering og refinansiering av bompengeprosjektene i

og driver bompengeinnkreving i region Sør og Vest.

regionen, til konkurransedyktige betingelser.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er eid av Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Agder fylkeskommune med en tredel hver. Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er eta-

Være utsteder i en overgangsperiode Ferde har dispensasjon til å være integrert utsteder i en overgangsperiode. Denne overgangsperioden var satt til 30.06.2020. Utstederforskriften § 37 gir mulighet

blert med grunnlag i Stortingets behandling av Meld.

til å gi dispensasjon frem til 31.12.2020, og Ferde og de

25 (2014–2015). Ferdes overordnede mål er å sørge

andre regionale bompengeselskapene har fått innvilget

for bompengefinansiering av transportinfrastruktur

forlengelse til denne datoen.

gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår. Brukervennlighet skal også være sentralt. Det er også satt som en grunnleggende forutsetning for de regionale selskapene, at det ikke skal forekomme kryss-subsidiering mellom de ulike bompengeprosjektene. Bompengeinntektene skal brukes i området der de kreves inn og skal ikke gå til andre prosjekter.

MÅL OG RAMMEBETINGELSER Innkreving av bompenger er hjemlet i Veglova §27. Det er Stortinget som vedtar bompengeprosjekt basert på lokalpolitisk initiativ og etter søknad fra kommune og fylkeskommune. Ferde har ingen pådriverrolle i denne prosessen. Ferde bestemmer ikke hva som skal bygges, bompengeordning eller takster. Ferdes rolle i bompengeinnkrevingen i bomregion sørvest er regulert av overordnet bompengeavtale mellom Ferde og Samferdselsdepartementet. I tillegg inngås det en prosjektavtale og en finansieringsavtale for hvert bompengeprosjekt.

Vegkantutstyr I forbindelse med bompengereformen, Melding 25 (2014–2015), og ny ansvarsfordeling, ble det vedtatt at ansvaret for vegkantutstyr skulle overføres fra Statens vegvesen til de regionale bompengeselskapene. Med vegkantutstyr menes i denne sammenheng det tekniske utstyret som er plassert lokalt i de enkelte bomstasjonssnittene for registrering og identifisering av passerende kjøretøy som grunnlag for å kunne kreve inn bompenger. Ferde overtok dette ansvaret 4. desember 2019.

Ikke drive annen virksomhet Ferde kan ikke drive annen virksomhet enn innkreving av bompenger, eller låne- og kapitalforvaltning og annen virksomhet som er direkte knyttet til Ferdes egne bompengeprosjekter. Selskapet kan ikke drive drifts- eller rådgivningstjenester til andre, eller eksternt rettet næringsvirksomhet.

Kunne yte bompengefaglige tjenester Forbudet mot å drive annen virksomhet er ikke til

SELSKAPET SKAL: Kreve inn bompenger

hinder for at Ferde skal kunne yte bompengefaglige tjenester til Statens vegvesen og til Nye Veier AS.

Når Stortinget har truffet vedtak om bompengeinnkre-

Drive kostnadseffektivt

ving, kan Ferde inngå avtale med Statens vegvesen om

Selskapet skal drive sin virksomhet på en kostnads­

rett til å kreve inn bompenger i henhold til Stortingets

effektiv måte og med mål om kontinuerlig effektivise-

vedtak (prosjektavtale).

ring og kostnadsbesparelse.

Bompengefinansiere prosjekt

Ikke ta ut utbytte

Ferde har rett til å inngå avtale med Statens vegvesen,

Ferde skal ikke ha til formål å skaffe eierne økonomisk

Nye Veier AS eller eierfylkene om å bompengefinan-

utbytte.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

VISJON EFFEKTIV FINANSIERING AV FREMTIDENS SAMFERDSEL Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med

bompenge­prosjektene, samtidig som vi utvikler gode inn-

mandat fra staten finansierer nye bompengeprosjekter

krevingsløsninger. Målet vårt er å sikre fremtidens ferdsel,

og driver bompengeinnkreving. For å gjøre dette på

til det beste for både harde og myke trafikanter. Dette

en effektiv og samfunnsnyttig måte, jobber vi konti-

gjør vi med ydmykhet og respekt, samtidig som vi ivaretar

nuerlig med å skaffe best mulig finansiering av de nye

samfunnsoppdraget på vegne av våre oppdragsgivere.

VERDIER ÅPEN

ETTERRETTELIG

Vi skal være en gjennomsiktig organisasjon, både over-

Vi skal være etterrettelig i alt vi gjør og sier overfor tra-

for trafikanter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

fikanter, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi skal

Slik viser vi trygghet i vår egen rolle, noe som også vil

levere det vi har lovet, og det er viktig for oss at alle

gi oss økt tillit i samfunnet, samtidig som vi skaper en

opplever oss som en etterrettelig operatør.

arbeidsplass hvor den enkelte medarbeider kan trives og utvikle seg.

PÅLITELIG Vi har et stort samfunnsoppdrag, og det er derfor viktig at vi er redelige og til å stole på.

Våre prosesser, prosedyrer og tekniske løsninger bidrar til at vi leverer rettferdige og etterprøvbare tjenester.

NYSKAPENDE Vi skal være ledende på det vi gjør, og det er derfor et mål for oss å utvikle morgendagens mest effektive

Dette skal gjennomsyre alle våre arbeidsoppgaver, både

bompengeløsninger. Det skal vi gjøre ved å være nys-

internt og i all kommunikasjon med trafikanter, opp-

gjerrige og ambisiøse, samtidig som vi hele tiden søker

dragsgivere og samarbeidspartnere.

å identifisere fremtidsbilder gjennom nye ideer, tanker,

Vi skal være trygge i gjennomføringen. Derfor jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle egen kompetanse, noe som vil styrke oss som en pålitelig operatør.

teorier og løsninger. Ved å kontinuerlig styrke egen kompetanse skal vi videreutvikle selskapet, samtidig som vi tar samfunnsansvar og bidrar til en effektivisering av bransjen

ETISKE RETNINGSLINJER Ferde har utarbeidet etiske retningslinjer som skal

innkjøpsstrategien har Ferde utarbeidet en forenklet

medvirke til god etisk praksis for alle ansatte, inkludert

Corporate Social Responsibilty (CSR) policy som støtter

innleide og styret. I forbindelse med utviklingen av

opp under kravene fra FN-initiativet Global Compact.

9


10

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

SELSKAPETS HISTORIKK 2016

2018

Sørvest Bomvegselskap AS ble stiftet 6. september 2016 etter vedtak i fylkestingene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder i juni 2016.

1. januar 2018 byttet Sørvest Bomvegselskap AS navn til Ferde AS.

2017

I løpet av 2018 kjøpte Ferde alle de 21 bompengeselskapene i regionen, samt driftsselskapet Agder Bomdrift AS.

Sørvest Bomvegselskap AS kjøpte driftsselskapet BT Signaal AS 29. september 2017.

Ferde AS overtok også de bomprosjektene som ikke var organisert som aksjeselskap (E134 Stordalstunnelen og Årsnes ferjekai).

Bompengevirksomheten i BT Signaal AS ble deretter fusjonert i Sørvest Bomvegselskap

De oppkjøpte selskapene ble utover i 2018 fusjonert som prosjekter i Ferde AS. 18. desember 2018 var fusjonene fullført, bortsett fra Ryfast AS.

Sørvest Bomvegselskap signerte bompenge­avtalen (ble bompengeselskap) med Samferdselsdepartementet 24. november 2017.

2019 I desember 2019 ble Ryfast AS innfusjonert i Ferde AS. Dette var det siste prosjektet som ble innfusjonert etter oppkjøpet. 4. desember 2019 overtok de regionale bompengeselskapene offisielt ansvar for vegkant­ utstyr fra Statens vegvesen som tidligere har hatt dette ansvaret. For Ferde vil det si ansvar for alle prosjekter i regionene Ferde opererer.


FERDE Ã…RSBERE TNING 2019

11


12

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

PROSJEKTOVERSIKT 1 FØRDEPAKKEN

8 KVAMMAPAKKEN

Bompengepakke på riksveg, fylkesveg og ­kommunal veg. Parallellinnkreving.

Bompengepakke på fylkesveg. ­Etterskudds­innkreving.

20 delprosjekter. Veg, gang- og sykkelvegtiltak for å

Ni delprosjekter på fv. 7 og fv. 45 i Kvam herad for å sikre

legge til rette for fortetting og byutvikling.

trygghet og fremkommelighet for ulike trafikantgrupper.

2 NORDHORDLANDSPAKKEN

9 AUSTEVOLLSBRUA

Bompengepakke på riksveg og fylkesveg. ­Parallell­innkreving.

Ferjeavløsningsprosjekt. Etterskuddsinnkreving på ferjene Krokeide–Hufthamar og Sandvikvåg–Husavik.

19 delprosjekter. Vegtiltak for å bedre trafikksikkerheten,

To nye bruer og veg som knytter sammen Huftarøy og

fremkommeligheten og kollektivmulighetene i Nord-

Hundvåkøy i Austevoll kommune.

hordland.

3 VOSSAPAKKEN

10  ÅRSNES FERJEKAI

Bompengepakke på riksveg. Etterskuddsinnkreving.

Strekningsvis prosjekt på fylkesveg. Etterskuddsinnkreving på ferja mellom Årsnes og Gjermundshamn.

Tre vegprosjekter på E16 og Rv13 i Voss kommune og

Ny ferjekai på Årsnes for mer effektiv kryssing av

Granvin herad samt kryss i Vaksdal kommune for økt

Hardanger­fjorden.

fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet.

4 ASKØYPAKKEN

11 JONDALSTUNNELEN

Bompengepakke på fylkesveg. Parallellinnkreving.

Strekningsvis prosjekt på fylkesveg. Etterskuddsinnkreving

Syv delprosjekter på fylkesveg i Askøy for å gi bedre

Jondalstunnelen med tilførselsveg. Tunnelen gir kortere

fremkommelighet og trygghet for trafikantene.

og bedre samband mellom Jondal, Kvinnherad, Odda og Haukelivegen – og en mer rassikker regional rute

5  BYPAKKE BERGEN Bypakke med byvekstavtale. Parallellinnkreving. Finansierer Miljøløftet. Videre utbygging av Bybanen,

mellom Odda og Bergen.

12 HALSNØYSAMBANDET

fortau og miljøgater, for å kutte bilkø og klimagass­

Strekningsvis prosjekt på fylkesveg. Etterskuddsinnkrevingen ble avsluttet 5.9.2019

utslipp og å sørge for bedre fremkommelighet.

Undersjøisk tunnel som knytter Halsnøy til fastlandet

kollektivløsninger, tryggere og bedre veier, sykkelveier,

6  E39 BERGEN – OS Strekningsvis prosjekt på riksveg. Ikke påbegynt etterskuddsinnkreving.

og resten av Kvinnherad kommune.

13 BØMLOPAKKEN

Ny E39 mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune

Bompengepakke på fylkesveg. Parallellinnkreving i stasjon på land og på ferja Langevåg–Buavåg

(Os) og Rådal i Bergen for å etablere et effektivt trans-

Atten delprosjekter på fylkesveg i Bømlo kommune for

portsystem. Inngår som delstrekning i Ferjefri E39.

å sikre trygghet og fremkommelighet for ulike trafikantgrupper.

7  RV7 HARDANGERBRUA Strekningsvis prosjekt på riksveg. ­Etterskudds­innkreving.

14  E134 STORDALSTUNNELEN

Hengebru erstatter ferjeforbindelsen Bruravik–Brimnes

Strekningsvis prosjekt på riksveg. ­Etterskuddsinnkreving.

og gir et bedre transporttilbud lokalt og regionalt samt

To tunneler og veg som erstatter dårlig veg på strekningen.

et ferjefritt tilbud for fjerntrafikken øst–vest og nord–sør.


FERDE Ã…RSBERE TNING 2019

1

3 2 7

4

5 8

6

11

9

10

13

BOMPENGEPROSJEKTER I FERDE SIN REGION

12 14

15 16 18 17

25 19 20

24

22 21

23

13


14

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

15 HAUGALANDSPAKKEN

22  SAMFERDSELSPAKKE KRISTIANSAND

Bompengepakke. Parallellinnkreving.

Bompengepakke. Parallellinnkreving.

Omfatter hovedsakelig standardheving på E134 mellom

Planlegging og prosjektering av E39 på strekninga Gart-

Haugesund og Etne og på fv. 47 gjennom de syv invol-

nerløkka – Kolsdalen og ombygging av Hånes­krysset

verte kommunene.

16 T - FORBINDELSEN Strekningsvis prosjekt. Etterskuddsinnkreving.

på E18 for å gi betre trafikkavvikling og trafikktrygghet, samt midler til sykkel- og kollektivtrafikktiltak.

23  E39 KRISTIANSAND – LYNGDAL

sund og Tysvær for å knytte Haugesund-regionen bedre

Strekningsvis prosjekt på riksveg. Ikke påbegynt etterskuddsinnkreving

sammen. Prosjektet omfatter i hovedsak to under­

Ny firefelts veg som skal sikre behovet for bedret frem-

Ny vegforbindelse mellom kommune Karmøy, Hauge-

sjøiske tunneler under Karmsundet og Førresfjorden,

kommelighet og regularitet, spesielt for tung­trafikken,

inkludert en arm til Fosen, samt veg frem til E134.

og hensynet til bedret trafikksikkerhet. Inngår som delstrekning i Ferjefri E39.

17 ROGFAST Strekningsvis prosjekt. Forhåndsinnkreving på ferje på Mortavika–Arsvågen.

24  E18 TVEDESTRAND – ARENDAL

Firefelts tunnel under Boknafjorden med tunnelarm

Strekningsvis prosjekt på riksveg. Etterskuddsinnkreving som startet opp 01.09.2019.

til Kvitsøy for å etablere et effektivt transportsystem.

Ny firefelts vei som skal gi både framkommelighets- og

Inngår som delstrekning i Ferjefri E39.

trafikksikkerhetsgevinster, samt at lokalbefolkningen avlastes for gjennomgangstrafikk på eksisterende E18.

18 FINNFAST Ferjeavløsningsprosjekt. Etterskuddsinnkreving. Undersjøisk tunnel som knytter Finnøy til fastlandet.

19  BYMILJØPAKKEN (NORD - JÆREN) Bypakke med byvekstavtale. Parallellinnkreving. Bymiljøpakken skal bidra til bedre framkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. Bussveien, Sykkelstamvegen, egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen. Firefeltsvei E39 fra Tasta til Harestad pluss fra Hove til Ålgård. I tillegg kommer tiltak for syklende, gående og de som reiser kollektivt.

20  FV. 45 GJESDAL Strekningsvis prosjekt. Etterskuddsinnkreving Utbedring og standardheving av fv. 45 i Gjesdal og Sirdal kommuner.

21 LISTERPAKKEN Bompengepakke. Parallellinnkreving som ble ­avsluttet 27.08.2019. Ni delprosjekter i Lister-regionen. Hensikten er å binde Lister-regionen tettere sammen, sikre rasutsatte vegstrekninger, oppgradere eksisterende vegnett og utbedre enkelte trafikkfarlige delstrekninger.

25 RYFAST Strekningsvis prosjekt ikke påbegynt etterskuddsinnkreving som starter opp våren 2020. Vegsamband med undersjøiske tunneler, Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen, mellom Strand og Stavanger.


FERDE Ã…RSBERE TNING 2019

15


16

FERDE Ã…RSBERE TNING 2019


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

ORGANISASJONEN FERDES LEDELSE PER 31.12.2019 ADMINISTRERENDE DIREKTØR

VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR

DRIFT OG HR

Trond Juvik

Svein J. Fagerheim

Grethe Kleppe

FINANS

ØKONOMI

TEKNOLOGI OG PROSJEKT

(til februar 2020)

Brede Selseng

(fra juni 2019)

Mia Lund Antonesen

Petter Heggland

JURIDISK

KOMMUNIKASJON

KVALITET

Leiv Olav Sunde

Marit Husa

Kjersti Mangseth Staby

(fra april 2019)

(fra desember 2019)

ANSATTE PER 31.12.2019

68%

62

KVINNER

32%

ANSATTE PER 31.12.19

MENN

STYRET Styret delprosjekter representanter fra eierfylkene. Per 31.12.2019 var det fem eierfylker. Fra 1. januar 2020 er det, på grunn av fylkessammenslåingen tre fylker som er eiere. Disse er Vestland (tidligere Sogn og Fjordane og Hordaland), Rogaland (uendret) og Agder (tidligere Aust- og Vest-Agder) STYRELEDER

NESTLEDER I STYRET

STYREMEDLEM

Paul Magne Nilsen

Nils Olav Olsbu

Lise Mari Haugen

Vestland fylkeskommune

Agder fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

STYREMEDLEM

Lise Solgaard

Agder fylkeskommune

Siri Frafjord Landa

Rogaland fylkeskommune

Britt Karin Børnes

Ansattes representant

STYREMEDLEM

Truls Pettersen

Ansattes representant

17


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

DRIFT 2019 ÅRSDØGNTRAFIKK I REGIONEN

ca. 249

MILLIONER

PASSERINGER I 2019

KUNDESENTER BESVARTE E - POST: 

149 955

PER ARBEIDSDAG:

597

PER ARBEIDSDAG:

634

PASSERINGER I 2018 CA. 190 MILLIONER

BESVARTE TELEFONER: 

159 062

1,2

ANDEL BRIKKEPASSERINGER 1

Andel brikkepasseringer

T-FORBINDELSEN

ASKØYPAKKEN

FINNFAST

HAUGALANDSPAKKEN

BYPAKKE NORD-JÆREN

BØMLOPAKKEN

BYPAKKE BERGEN

NORDHORDLANDSPAKKEN

FØRDEPAKKEN

FV. 45 GJESDAL

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY

E134 STORDALSTUNNELEN

LISTERPAKKEN

KVAMMAPAKKEN

0

JONDALSTUNNELEN

0,2

VOSSAPAKKEN

0,4

RV. 7 HARDANGERBRUA

0,6

SAMFERSELSPAKKE FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

0,8

E18 TVEDESTRAND–ARENDAL

18

Andel fullprispasseringer


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

ANDEL ELBILPASSERINGER PER PROSJEKT

4,3 %

E134 STORDALSTUNNELEN

5,7 %

FØRDEPAKKEN

6,8 %

E18 TVEDESTRAND–ARENDAL

7,6 %

JONDALSTUNNELEN FV. 45 GJESDAL

8,8 %

VOSSAPAKKEN

8,9 % 10,1 %

KVAMMAPAKKEN

10,2 %

HAUGALANDSPAKKEN

10,7 %

RV. 7 HARDANGERBRUA

13,9 %

T-FORBINDELSEN

14,2 %

NORDHORDLANDSPAKKEN

19,1 %

BØMLOPAKKEN

23,2 %

AUSTEVOLLSBRUA

23,9 %

BYPAKKE BERGEN

27,2 %

ASKØYPAKKEN

37,6 %

FINNFAST

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

I 2019 er det ikke elbilbetaling i prosjektene Rogfast, Bymiljøpakken (Nord-Jæren) på Langevåg–Buavåg i Bømlopakken og på Årsnes ferjekai.

JONDALSTUNNELEN

246 300

ÅRSNES FERJEKAI

249 330

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY

275 804

AUSTEVOLLSBRUA

347 577

FV. 45 GJESDAL

422 702

FINNFAST

459 408

E134 STORDALSTUNNELEN

689 226

RV. 7 HARDANGERBRUA

779 795

KJØRETØYPASSERINGER PER PROSJEKT *

1 026 009

KVAMMAPAKKEN NORDHORDLANDSPAKKEN

1 168 993

BØMLOPAKKEN

1 419 590

ROGFAST

1 485 622 1 503 118

T-FORBINDELSEN E18 TVEDESTRAND-ARENDAL

2 277 930

LISTERPAKKEN

2 498 298

VOSSAPAKKEN

2 763 077 6 774 245

FØRDEPAKKEN

7 974 844

ASKØYPAKKEN SAMFERDSELSPAKKE FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

20 564 194 40 226 057

HAUGALANDSPAKKEN

75 871 161

BYPAKKE NORD-JÆREN

79 962 090

BYPAKKE BERGEN 0

10.000.000

20.000.000

* inklusive MC på ferjeprosjekt

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000 90.000.000

19


20

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

KJØRETØYPASSERINGER I 2019 OG 2018

222 657

JONDALSTUNNELEN +10,6 %

246 300 257 711

ÅRSNES FERJEKAI -3,3 %

249 330

2018

380 667

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY

2019

275 804

Innkrevingen ble avsluttet 05.09.2019  -27,5 %

336 924

AUSTEVOLLSBRUA

347 577 

+3,2 %

431 503

FV. 45 GJESDAL -2,0 %

422 702 

FINNFAST

456 683

+0,6 %

459 408

E134 STORDALSTUNNELEN

681 833

RV. 7 HARDANGERBRUA

742 707

689 226 

+1,1 %

779 795 

+5,0 %

1 003 009

KVAMMAPAKKEN

1 026 009 

+3 %

0

NORDHORDLANDSPAKKEN

1 168 993 

Innkreving påbegynt 01.12.2019

1 464 888

BØMLOPAKKEN

-3,1 %

1 419 451 

ROGFAST

1 424 562 1 485 622 

+4,3 %

1 550 262

T-FORBINDELSEN

1 503 118 

-3,0 %

0

E18 TVEDESTRAND-ARENDAL

2 277 930 

Innkreving påbegynt 01.09.2019

3 595 945

LISTERPAKKEN

2 498 298 

Innkrevingen ble avsluttet 27.8.2019  -30,5 %

2 793 746

VOSSAPAKKEN

2 763 077 

-1,1 %

6 671 710

FØRDEPAKKEN

6 774 245 

+1,5 %

8 149 818

ASKØYPAKKEN

7 974 844 

-2,1 %

20 237 145

SAMFERDSELSPAKKE FOR KRISTIANSANDSREGIONEN  +1,6 %

20 564 194  40 144 832

HAUGALANDSPAKKEN +0,2 %

40 226 057  51 207 044

BYPAKKE NORD-JÆREN (BYMILJØPAKKEN) Flere stasjoner fra 01.10.2019  +48,2 %

75 871 161  47 713 977

BYPAKKE BERGEN

Flere stasjoner fra 06.04.2019  +67,6 % 

79 962 090  0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000 90.000.000

På fergene er elbiler med i passeringstallene fra det tidspunktet de er inntektsgivende dvs. fra april 2019 for Austevollsbrua. Elbiler er med I passeringstallene som fritakspasseringar eller som inntektsgivende passeringer i bomstasjonene på land.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

BOKFØRTE PASSERINGSINNTEKTER I 2019 OG 2018

17 666 014

JONDALSTUNNELEN -64,1 %

6 348 410 6 069 959

ÅRSNES FERJEKAI +10,0 %

6 677 345

2018

-

NORDHORDLANDSPAKKEN

21

2019

11 292 280

Innkreving påbegynt 01.12.2019

18 675 871

FV. 45 GJESDAL -1,7 %

18 355 366 21 561 613

FASTLANDSSAMBAND HALSNØY -14,7 %

SUM

18 389 636

+26,8 %

20 403 788

AUSTEVOLSBRUA -5,8 %

19 226 665

-2,3 %

3 257 094 686 0

23 822 013

E134 STORDALSTUNNELEN

2 569 388 075

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

23 270 639 34 855 245

T-FORBINDELSEN -2,2 %

34 091 387

KVAMMAPAKKEN

32 441 839

+5,1 %

34 101 259 39 835 972

FINNFAST

-1,8 %

39 121 905 -

E18 TVEDESTRAND–ARENDAL

Innkreving påbegynt 01.09.2019

44 920 051

LISTERPAKKEN Innkrevingen ble avsluttet 05.09.2019  -32,8 %

47 374 014

70 525 719 58 209 358

BØMLOPAKKEN

+18,1 %

68 725 312 106 984 832

ROGFAST

-11,9 %

94 233 241 97 975 671

FØRDEPAKKEN +1,1 %

99 053 209

VOSSAPAKKEN

96 265 392

ASKØYPAKKEN

90 875 291

+4,7 %

100 795 170

+11,7 %

101 540 071 105 644 469

RV. 7 HARDANGERBRUA +0,6 %

106 266 443 200 846 007

HAUGALANDSPAKKEN 0,0 %

200 764 761

SAMFERDSELSPAKKE KRISTIANSANDS­R EGIONEN  -1,7 %

211 120 830

214 694 600 602 001 140

BYPAKKE NORD-JÆREN ­( BYMILJØPAKKEN) Flere stasjoner fra 06.04.2018  +55,9 %

938 558 767 704 370 404

BYPAKKE BERGEN

Flere stasjoner fra 06.04.2018  +46,6 %

1 032 583 937 0

150.000.000

300.000.000

450.000.000

600.000.000

750.000.000

900.000.000 1.000.000.000 1.150.000.000


22

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

FINANSFORVALTNING FINANS

For å redusere risiko for økte kostnader ved økt rente­

Ferdes overordnede målsetninger for finansforvaltningen er å minimere finansieringskostnaden for selskapets prosjekter innenfor de til enhver tid gjeldende risikorammer, samt å oppnå attraktiv avkastning på tilgjengelig overskuddslikviditet. I henhold til selskapets overordnede finansstrategi blir både finansiering og likviditetsforvaltning tilpasset de enkelte prosjektenes egenart. Forbudet mot kryssubsidiering er styrende, og prosjektene finansieres hver for seg.

nivå benytter selskapet både fastrentelån og i hovedsak rentebytteavtaler for styring av renterisiko. Ved ­ut­gangen av 2019 utgjorde rentesikret volum 6,8 milliarder kroner, tilsvarende 32 prosent av utestående gjeld. Gjennomsnittlig rentebindingstid for rentesikret volum var ved utgangen av året på 7,3 år. Graden av rente­ sikring vurderes ut fra det enkelte prosjekts egenskaper, som blant annet gjenværende innkrevingstid, samlet gjeldsportefølje og trafikkutvikling. Rentebindingstid for den samlede gjeldsporteføljen var ved utgangen av 2019 på 2,9 år, opp fra 1,4 år ved utgangen av 2018.

GJELD Ved utgangen av 2019 utgjorde Ferde sin samlede gjeldsportefølje 21,6 milliarder kroner, som er opp fra 13,4 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Økningen i utestående gjeld skyldes i hovedsak kjøp og inn­ fusjonering av Ryfast-prosjektet, som hadde en gjeld på 6,5 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Ferde har gjennom 2019 arbeidet systematisk med å redusere rentekostnaden på utestående gjeld og å tilpasse det enkelte prosjekts finansiering til prosjektets samlede egenskaper. I dette arbeidet har en hensyntatt det ulike prosjektets livsløp og risikotoleranse. I 2019 har Ferde etablert seg som en betydelig aktør i det norske finansmarkedet. Selskapet har gjennom året utstedt en rekke sertifikat- og obligasjonslån, og er det første regionale bompengeselskapet til å etablere et grønt rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Samlet fordelte gjelden seg med henholdsvis 12,1 milliarder kroner i banklån, 6,4 milliarder kroner i obligasjonslån og 3,1 milliarder kroner i sertifikatlån. For fremtiden ventes markedsbaserte lån, som obligasjonsog sertifikatlån, å utgjøre en relativt større andel av samlet gjeld.

Gjennomsnittlig rentekostnad per 31.12.2019 var 2,14 prosent for flytende andel av og gjelden og 2,35 prosent inkludert rentesikringer.

GARANTIER Alle nye låneopptak i Ferde har sikkerhet i en kommunal og/eller fylkeskommunal selvskyldnergaranti fra en av kommunene på Sør-Vestlandet. Disse garantiene gjør Ferde i stand til å skaffe tilstrekkelig finansiering for realisering og refinansiering av bompengeprosjektene i regionen, samt med å bidra til konkurransedyktige lånebetingelser. Samlede garantier gitt overfor Ferde per 31.12.2019 var på 63,8 milliarder kroner, opp fra 43,3 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Økningen i garantirammer knytter seg til prosjektene E39 Kristian­ sand–Lyngdal vest, Ryfast og Sotrasambandet.

GRØNNE OBLIGASJONER Flere av prosjektene Ferde finansierer inneholder store investeringer for utbygging av kollektivtrafikk og gangog sykkelvei. Denne type investeringer gir et positivt miljøbidrag og kvalifiserer for finansiering ved grønne obligasjoner. Ferde har i 2019, som det første regionale bompengeselskapet, etablert rammeverk for grønne obligasjoner.

14 %

Rammeverket er utarbeidet i henhold til «The Green Fordeling av gjeld 56 %

30 %

Bank Obligasjon Sertifikat

Bond Principles» publisert i 2018 av The International Capital Market Association, og er gjort i samarbeid med DNB. Prosjekter som kvalifiserer for finansiering under rammeverket har som mål å redusere klimagassutslipp og øke bruk av offentlig transport. Herunder:


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Tog eller bane

Ferde har videre motpartsrisiko mot banker knyttet til

Kollektiv- og sambruksfelt

plassering av innskudd og inngåtte rentebytteavtaler.

Gangvei

Sykkelvei og sykkeltunnel

Rammeverket er gjennomgått og vurdert av CICERO som har gitt det graderingen «Dark green», som er den høyeste graderingen som kan oppnås. De første grønne obligasjonslånene ble utstedt i november 2019 for finansiering av Bypakke Bergen, som blant annet inkluderer bygging av Bybanen. Det forventes at grønne obligasjoner vil utgjøre en økende andel av Ferdes finansiering i fremtiden.

Inngåelse av rentebytteavtaler og plassering av bankinnskudd er diversifisert og gjøres mot banker og finansinstitusjoner med tilfredsstillende rating (Investment Grade).

Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke er i stand til å finansiere sine forpliktelser etterhvert som de forfaller, eller at det ikke lar seg gjøre uten en vesentlig økning i selskapets finansieringskostnader. Ferde styrer finansfunksjonen på en slik måte at finanskostnadene minimeres samtidig som refinansier-

OVERSKUDDSLIKVIDITET Selskapets samlede likviditetsbeholdning var ved utgangen av året på 2,2 milliarder kroner. Løpende lik­viditetsbeholdning varierer til dels mye over året, avhengig av tidspunkt for rekvisisjoner fra prosjekter under utbygging, låneopptak og låneforfall. Prosjektenes overskuddslikviditet plasseres i hovedsak i

ingsrisikoen holdes innenfor selskapets risikotoleranse. Kommunale og fylkeskommunale selvskyldner­garantier bak ethvert av selskapets gjeldsutstedelser bidrar til god kapitaltilgang og attraktive betingelser også i ­perioder med markedsuro.

Renterisiko

bank­innskudd samt en mindre andel i korte penge-

Renterisiko er risikoen for økte rentekostnader på

markedsfond. Selskapets renterisiko (risiko for poten-

selskapets finansiering som følge av økt rentenivå,

sielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av

samt potensielt tap i form av redusert markedsverdi

fluktuasjoner i renten) vurderes som lav.

på selskapets finansielle instrumenter som følge av

Finansiell risiko

2019 en rentesikret andel av utestående gjeld på 30,1

fluktuasjoner i renten. Ferde hadde ved utgangen av I henhold til selskapets overordnede finansstrategi blir både finansiering og likviditetsforvaltning tilpasset de enkelte prosjektenes egenart. Forbudet mot kryss-­ subsidiering er styrende, og prosjektene finansieres hver for seg. Ferde skal ha en sunn risikokultur basert på

prosent. Ferdes investeringer i finansielle instrumenter var i 2019 utelukkende plassert i pengemarkedsfond med lav risiko.

Annen risiko

åpenhet, transparens og kompetanse. De ulike prosjek-

Etter Meld. St. 25 (2014–2015) er de regionale bompenge­

tenes løpende risiko skal være forenlig med prosjektets

selskapene pålagt å avhende utstedervirksomheten (alle

risikokapasitet. Ferde har i 2019 etablert en risikokomite

AutoPASS-avtalekunder med tilhørende kontantstrøm)

som har som oppgave å overvåke selskapets risikostyring,

til fremtidige markedsbaserte utstedere. Ved avhending

internkontroll og overholdelse av regulatorisk rammeverk.

av utstedervirksomheten vil Ferdes fremtidige kontant­ strømmer potensielt kunne bli eksponert for risiko.

Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap som følge av at en mot­part ikke overholder sine forpliktelser, samtidig som eventuelle sikkerheter stilt, ikke dekker utestående krav. Ferde har ca. 550 000 kunder med kundeavtale, samt passeringer fra et stort antall trafikanter uten avtale. Dette medfører at

For Ferde er det derfor av største betydning at det før avhending er etablert tilfredsstillende IKT-løsninger og juridisk rammeverk som eliminerer denne risikoen. ­Statens vegvesen utarbeider og beslutter rammeverket for markedsbaserte utstedere, og er ansvarlig for ny nasjonal kjerneløsning for bompengeinnkreving.

selskapets fordringer er fordelt på en stor kundemasse, og

Som følge av utbrudd og spredning av COVID-19-­viruset

at ingen enkeltfordringer er av en slik størrelse at de utgjør

per mars 2020, knytter det seg noe usikkerhet rundt

signifikant risiko for selskapets inntekter.

lavere inntjening i en forbigående periode av 2020.

23


24

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

ÅRSBERETNING 2019 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Ferde AS er ett av fem regionale bompengeselskaper i Norge. Selskapet ble stiftet 5. oktober 2016, og er eid av fem fylkeskommuner i regionen. Som en del av regionsreformen vedtatt i Stortinget i 2017 ble det 01.01.2020 gjennomført en sammenslåing av Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune til Vestland fylkeskommune og sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner til Agder fylkeskommune. Fra 01.01.2020 er det dermed tre eiere av Ferde AS

Finanskostnader for 2019 er 452 millioner sammenlignet med 192 millioner for 2018. For 2018 var også finanskostnadene bare for deler av 2018 for mange av prosjektene, ettersom virksomheten innfusjonerte 21 bompengeselskaper og ett driftsselskap på ulike tidspunkt i løpet av 2018. Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er gått fra 13,4 milliarder kroner ved utgangen av 2018, til 21,6 milliarder kroner 31.12.2019, som er en økning på 8,2 milliarder hvor størstedel er tilknyttet Ryfast som ble innfusjoner i 2019.

(Vestland, Rogaland og Agder), som har en andel på

Sammenligner man passeringer for hele året, er det en

⅓ hver.

økningen i antall passeringer i bomstasjonene i regio-

Selskapets formål er å forestå drift og finansiering av bompengeprosjekter i eierfylkene. Selskapet skal ikke gi aksjeeierne økonomisk utbytte. Hovedkontoret er i Bergen, med avdelingskontor i Kristiansand og Moss. I tillegg har Ferde AS et datterselskap, Demand Norge AS, som har åtte ansatte og driver inkassotjenester.

nen på 31 prosent fra 2018 til 2019. Passeringsinntektene gikk opp fra 2,3 til 3,3 milliarder kroner fra utgangen av 2018 til utgangen av 2019, og driftskostnadene per passering gikk ned fra 1,41 kroner i 2018 til 1,22 kroner i 2019. Virksomheten har lang løpetid på prosjektene og tilstrekkelig kontantstrøm inn fra bilister, og tilgjengelig likviditet fra kapitalmarkedet til å betjene sine løpende

FINANSIELLE RESULTATER

forpliktelser.

Konsernet hadde i 2019 inntekter på 3.582 millioner

Ferde har som oppgave å finansiere og drifte bom-

kroner. Inntektene kommer fra drift av 24 bompenge-

pengeprosjekter, og har ikke økonomisk formål.

prosjekter i regionen, og inntekter fra datterselskapet

Overskuddet fra virksomheten brukes til utbygging av

Demand Norge AS for inkassotjenester. For 2019 hadde

samferdselsprosjekter i regionen og til nedbetaling av

datterselskapet inntekter på 34 millioner og et årsre-

gjeld. I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes

sultatet på 16,3 millioner kroner, sammenlignet med

det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn

resultat på 13,2 millioner kroner i 2018. Avsatt utbytte

ved utarbeidelsen av regnskapet, og selskapets styre

fra datter i 2019 er 16 millioner mens for 2018 var det

bekrefter at forutsetningen er tilstede. Etter styrets

avsatt 10 millioner i utbytte hos datter. Per 31.12.2019

oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvi-

var egenkapitalen i datter 4,2 millioner kroner, mot 3,8

sende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle

millioner kroner i 2018.

stilling og resultat.

For 2019 var årsresultatet for konsern 13,9 millioner kroner, sammenlignet med 12,7 millioner kroner i 2018.

Disponering av årets resultat

Per 31.12.2019 var egenkapitalen 8,7 millioner kroner,

Styret foreslår at årets resultat på 13, 8 millioner dispo-

mot 0,8 millioner kroner i 2018. Endring i egenkapitalen

neres til annen egenkapital.

er resultatet fra 2019 med endring i estimatavvik på pensjoner.

UTVIKLING OG DRIFT

Driftskostnadene i 2019 beløper seg til 315 millioner

Totalt ble det registrert 249 millioner passeringer i 2019,

kroner. I 2018 hadde konsernet driftskostnader på 275

mot 190 millioner passeringer i 2018. Økningen på 31

millioner kroner, men for 2018 var driftskostnadene

prosent skyldes i hovedsak flere bomstasjoner i Bergen

bare for deler av året for mange av prosjektene. Ferde

og effekten av Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Innfø-

innfusjonerte 21 bompengeselskaper og ett driftssel-

ringen av Bymiljøpakken på Nord-Jæren i siste kvartal

skap på ulike tidspunkt i løpet av 2018, og følgelig er

2018, gir full effekt i 2019. 1. september 2019 åpnet nye

det ikke tatt med kostnader og inntekter for hele 2018

E39 Tvedestrand–Arendal, og i desember 2019 startet

for de ulike innfusjonerte selskapene.

innkreving i Nordhordlandspakken, og prosjektene


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Listerpakken og Halsnøysambandet har avviklet innkre-

risikokapasitet. Ferde har i 2019 etablert en Risikoko-

vingen i 2019, henholdsvis i august og september. Ferde

mite som har som oppgave å overvåke selskapets risi-

kjøpte 100 % av aksjene i Ryfast AS i mars 2019, og har

kostyring, internkontroll og overholdelse av regulatorisk

innfusjonert virksomheten i Ferde AS.

rammeverk.

RISIKO

Annen risiko

Innkreving av bompenger er hjemlet i Veglova paragraf

Etter Meld. St. 25 (2014–2015) er de regionale bompen-

27. Det er Stortinget som vedtar bompengeprosjekter

geselskapene pålagt å avhende utstedervirksomheten

med grunnlag i en Stortingsproposisjon. Bompenge-

(alle AutoPASS-avtalekunder med tilhørende kontant-

prosjekter er politisk besluttet. Selskapets hovedformål

strøm) til fremtidige markedsbaserte utstedere. Ved

er finansiering av vedtatte bompengefinansierte

avhending av utstedervirksomheten vil Ferdes fremti-

prosjekter i regionen. De overordnede målsetningene

dige kontantstrømmer potensielt kunne bli eksponert

for Ferdes finansforvaltning er å minimere finansier-

for risiko. For Ferde er det derfor av største betydning

ingskostnaden for selskapets prosjekter innenfor de til

at det før avhending er etablert tilfredsstillende IKT-­

enhver tid gjeldende risikorammer, samt oppnå attrak-

løsninger og juridisk rammeverk som eliminerer denne

tiv avkastning på tilgjengelig overskuddslikviditet.

risikoen. Statens vegvesen utarbeider og beslutter rammeverket for markedsbaserte utstedere, og er ansvarlig

Finansiell risiko

for ny nasjonal kjerneløsning for bompengeinnkreving.

Ferde er i hovedsak eksponert for tre typer finansiell

Som følge av utbrudd og spredning av COVID-19 viruset

risiko. Disse er kredittrisiko, likviditetsrisiko og renteri-

per mars 2020, knytter det seg noe usikkerhet rundt

siko. Kredittrisikoen vurderes som lav, da kundemassen

lavere inntjening i en forbigående periode av 2020.

er stor og en enkeltfordring ikke vil ha stor innvirk-

Dette er videre omtalt under Viktige hendelser.

ning på selskapets inntekter. På bakgrunn av selskapets forfallsprofil, og at gjelden har kommunal- eller fylkes­kommunal selvskyldnergaranti, vurderes likviditetsrisikoen som lav. Renterisiko er risikoen for økte rentekostnader på selskapets finansiering som følge av økt rentenivå, samt potensielt tap i form av redusert markedsverdi på selskapets finansielle instrumenter som følge av fluktuasjoner i renten. Ved utgangen av året hadde Ferde en rentesikret andel av utestående gjeld på om lag 30 prosent. Økningen, opp fra om lag 15 prosent i 2018, kommer blant annet av nye låneopptak, og er i tråd med tidligere uttalt strategi om å øke andelen rentesikret volum. Ferde har en jevn strøm av passeringsinntekter, og fordringer er fordelt på en stor kundemasse der ingen enkeltkundefordringer utgjør en vesentlig del av totalen. I henhold til selskapets overordnede finansstrategi blir

FORETAKSSTYRING Ferdes foretaksstyring er innrettet helhetlig med sikte på å realisere selskapets langsiktige mål. Den er basert på selskapets vedtekter og styrevedtatte verdier, og sikrer fremdrift, målrealisering og kontroll. Gjennom god foretaksstyring skal Ferde bygge tillit og sikre en bærekraftig drift og finansiering av bompengeprosjekter i regionen. Hoved­prioriteringer for styret i 2019 har vært å sikre implementering av de innfusjonerte selskapene til ett selskap. I tillegg har internkontrollsystemer og rutiner vært prioritert.

SAMFUNNSANSVAR Ferde arbeider kontinuerlig med hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunnet og har et langsiktig perspektiv om å forvalte virksomheten på en

både finansiering og likviditetsforvaltning tilpasset de

ansvarlig måte. Ferde er en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift

enkelte prosjektenes egenart. Forbudet mot kryss-sub-

og arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.

sidiering er styrende, og prosjektene finansieres hver for seg. Ferde skal ha en sunn risikokultur basert på åpenhet, transparens og kompetanse. De ulike prosjektenes løpende risiko skal være forenlig med prosjektets

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Ferde er innrettet til å følge Likestillings- og diskrimineringsloven for å fremme likestilling og hindre diskri-

25


26

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

minering ved ansettelser og på arbeidsplassen. Dette

arbeidstakere innen bygg- og anlegg mot farer, ved

er en del av personalpolicyen til selskapet. Ferde har

at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeids­miljø

gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte.

(SHA) i forbindelse med planlegging, prosjektering

Der fremkom det ikke noe som indikerer at spesielle

og utførelse av arbeidet. Bygg- og anlegg er en risiko­

tiltak bør iverksettes i tilknytning til diskriminering eller

utsatt bransje som er overrepresentert når det gjelder

likestilling. Ferde ønsker å legge til rette for at gravide

arbeidsrelaterte ulykker.

kan være på jobb lengst mulig frem til permisjon, og har i den forbindelse avtale om jobb-jordmor. Jobb-jordmor kan bistå i kartlegging av arbeidssituasjonen, informere om plikter og rettigheter, samt se på behov for tilretteleggingstiltak sammen med leder og den gravide. Selskapet har fleksitid for å bedre tilrettelegge for å kombinere arbeid og familieliv.

ARBEIDSMILJØ Ferde ser stor verdi i mangfold, og har en rekrutteringsog personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter ved rekruttering. Arbeidsforholdene tilpasses slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i bedriften. Det er et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Antall årsverk i Ferde AS utgjorde 68 per 31.12.2019, hvorav 68 prosent kvinner og 32 prosent menn. Kvinneandelen i ledelsen var ved utgangen av året 44 prosent, og kvinneandelen i styret var 57 prosent. Sykefraværet var 2,2 prosent, opp fra 1,9 prosent i 2018.

YTRE MILJØ

VIKTIGE HENDELSER Selskapet har i 2019, som det første regionale bom­ pengeselskapet, etablert rammeverk for grønne obligasjoner. Prosjekter som kvalifiserer for finansiering under rammeverket har som mål å redusere klima­ gassutslipp og øke bruk av offentlig transport. Ferde har etablert en risiko­komité for å overvåke selskapets risikostyring, intern­kontroll og overholdelse av regulatorisk rammeverk. I desember 2019 overtok Ferde ansvaret for vegkant­ utstyret i regionen fra Statens vegvesen. Det er i henhold til bompengereformen at ansvaret skal overføres til de regionale bompengeselskapene. Det er et krav i bompengereformen, ref. Stortingsmelding 25 (2014 – 2015) at et offentlig eid bompengeselskap ikke kan drive utstedervirksomhet. Utstedervirksomhet omfatter inngåelse av AutoPASS-avtaler, distribusjon av brikker, kundeservice og innkreving av bompenger fra kunder med AutoPASS-avtale. Gjennom 2019 har Ferde startet forberedelser for et salg av utstedervirksomheten til aktører som skal operere i et fritt marked. Per i dag

Virksomheten medfører ingen direkte forurensing

er ikke avtaleverket som regulerer administrativt og

eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

teknisk grensesnitt for samhandling mellom AutoPASS-­

Selskapet har i løpet av året ikke hatt saker av alvorlig

utstedere og bompengeselskap ferdig definert. For å

miljømessig art. Flere av prosjektene Ferde finansierer

sikre kontantstrømmen inn til bompengeprosjektene,

inneholder store investeringer for utbygging av kollek-

må dette å plass før kommersielle utstedere kan tre

tivtrafikk og gang og sykkelvei. Eksempler er bygging av

inn i markedet. Bompengeselskapene har dispensasjon

bybane i Bergen og en rekke kollektivtiltak på Nord-­

fra Statens vegvesen til å drive både som utsteder og

Jæren. Denne type investeringer gir et positivt miljø-

operatør frem til 30.06.2020. Ferde har etter søknad

bidrag ved blant annet reduksjon av klimagassutslipp,

fått utvidet dispensasjon til 31.12.2020.

og kvalifiserer for finansiering ved grønne obligasjoner. Denne type investeringer gir et positivt miljøbidrag og kvalifiserer for finansiering ved grønne obligasjoner. Frem til desember 2019 var Statens vegvesen eier av alt

Prosjektene Listerpakken og Halsnøysambandet ble i 2019 omfattet av tilskuddsordningen til stenging av bomstasjoner som ble vedtatt i Stortinget 21.06.2019. Tilskuddene gjorde at innkrevingene kunne avsluttes

vegkantutstyret. Da ble det formelle ansvaret overført

henholdsvis 27.08.2019 og 05.09.2019. I tillegg var det

de regionale bompengeselskapene. Forskrift om sik-

oppstart av prosjektene E18 Tvedestrand–Arendal i

kerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggs-

august og Nordhordlandspakken i desember.

plasser (Byggherreforskriften) har som formål å verne


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

UTSIKTENE FREMOVER

Styret i Ferde iverksatte advokatfirma Kluge til å foreta en uavhengig vurdering av forhold i Ferde, og eierne (Kontrollutvalgene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland) bestilte selskapskontroll, utført av Deloitte. Dette var på bakgrunn av medieoppslag og stor oppmerksomhet rundt etableringen av Ferde og overgangen fra privat til offentlig selskap som skjedde på slutten av 2017.

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 jf. Prop. 1 S (2019–2020), ble det bevilget 1,4 milliarder kroner i tilskudd til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. I Ferdes region gjelder dette for E18 Tvede­strand–Arendal og rv. 13 Hardangerbrua. Etter Meld. St. 25 (2014–2015) er de regionale bom­

En hendelse som har inntruffet etter at årsregnskapet er ferdigstilt, er spredningen av COVID-19-viruset på verdensbasis. Myndighetene har satt i verk store tiltak for å hindre spredning av dette viruset i Norge, som av Verdens Helseorganisasjon (WHO) er betegnet som en pandemi. Myndighetene har bevilget store summer for å ivareta næringslivet og de som blir mest berørt av dette. Ved ferdigstillelse av årsrapporten er det for tidlig å si noe om konsekvensene for Ferde. Prosjektene har en robust økonomi og lang innkrevingstid, så det antas å ha begrenset påvirkning på Ferdes virksomhet. Ferde etablerte tidlig i 2020 en likviditetsbuffer og har tilgang til kortsiktige lån i kapitalmarkedet.

pengeselskapene pålagt å avhende utstedervirksomheten (alle AutoPASS-avtalekunder med tilhørende kontantstrøm) til fremtidige markedsbaserte utstedere. Ved avhending av utstedervirksomheten vil Ferdes fremtidige kontantstrømmer potensielt kunne bli eksponert for risiko. For Ferde er det derfor av største betydning at det før avhending er etablert tilfredsstillende IKT-­løsninger og juridisk rammeverk som eliminerer denne risikoen. Statens vegvesen utarbeider og beslutter ramme­verket for markedsbaserte utstedere, og er ansvarlig for ny nasjonal kjerneløsning for bompengeinnkreving. Som følge av COVID-19-viruset knytter det seg noe usikkerhet rundt lavere inntjening i en periode av 2020.

Bergen 31. mars 2020

Paul Magne Nilsen

Trond Juvik

Styrets leder

Administrerende direktør

Lise Mari Haugen

Lise Solgaard

Truls Pettersen

Nils Olav Olsbu

Siri Frafjord Landa

Britt Karin Børnes

27


28

FERDE Ã…RSBERE TNING 2019


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Resultatregnskap KONSERN 1)

MORSELSKAP  1)

2018

2019

note

2019

2018

2 303 022 415

3 256 526 706

78 955 701

263 975 770

53 586 227

61 708 040

2 435 564 343

3 582 210 516

48 006 857

58 428 457

Lønnskostnader

4

52 157 839

42 546 239

151 518 258

175 131 525

Innkrevingskostnader

5, 6

174 272 617

169 912 447

45 178 631

31 451 270

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 2)

8, 9

27 835 541

33 050 027

23 009 139

48 882 831

Tap på krav

12

48 882 831

23 009 139

7 323 219

1 314 723

0

0

275 036 104

315 208 806

303 148 828

268 517 852

2 160 528 239

3 267 001 710

3 250 093 524

2 155 915 513

28 341 208

31 620 889

47 182 471

43 959 565

Passeringsinntekter

1

3 256 526 706

2 303 022 415

Statlige tilskudd

2

263 975 770

78 955 701

Andre driftsinntekter

3

32 739 876

42 455 249

3 553 242 352

2 424 433 365

Sum driftsinntekter

Andre driftskostnader Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter

0

0

0

0

-191 654 413

-452 648 589

Rentekostnader til foretak i samme konsern Finanskostnader

-452 667 572

-191 780 932

-163 313 205

-421 027 700

Netto finansposter

-405 485 101

-147 821 367

1 997 215 034

2 845 974 010

2 844 608 423

2 008 094 146

1 916 243

4 526 828

0

0

1 995 298 791

2 841 447 182

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

2 844 608 423

2 008 094 146

1 982 561 024

2 827 556 956

Avskrivning på innkrevingsrett

2 827 556 956

1 982 561 024

12 737 767

13 890 226

17 051 467

25 533 122

12 737 767

13 890 226

Avsatt til annen egenkapital

17 051 467

25 533 122

12 737 767

13 890 226

Sum overføringer

17 051 467

25 533 122

Resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

7

Årsresultat 3)

Overføringer: 10

23 bompengeprosjekter ble i 2018 innfusjonert på ulike tidspunkt. Tallene for 2018 er derfor ikke sammenlignbare med tallene for 2019. 1) Morselskap er Ferde AS. Konsern består av Morselskap Ferde AS og datterselskap Demand Norge AS. 2) A  vskrivinger i 2018 inkluderte 7,4 mnok i avskriving/nedskriving på kundekontrakter som ble ervervet ved oppkjøp av BT Signaal i 2017. 3) Av årsresultatet på 17 millioner er 16 millioner utbytte fra Demand Norge AS.

29


30

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Balanse KONSERN 31/12/2018

MORSELSKAP

31/12/2019

note

31/12/2019

31/12/2018

0

0

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 0

50 040

8 635 565 412

10 179 152 973

17 752 008

20 236 526

5 978 575

2 562 245

29 403 066

12 446 075

8 688 699 061 10 214 447 859

Utsatt skattefordel Aktivert innkrevingsrett

7

10 179 152 973

8 635 565 412

Andre immaterielle eiendeler

8

20 236 526

17 371 945

Forskning og utvikling

8

2 562 245

5 978 575

Goodwill

8

10 044 825

23 800 149

10 211 996 569

8 682 716 081

33 787 954

2 496 068

33 787 954

2 496 068

10

22 500 000

22 500 000

Forskudd før innkrevingsperiode

7

9 783 192 847

3 587 509 737

Andre fordringer

11

69 420 000

77 790 000

9 875 112 847

3 687 799 737

20 120 897 370

12 373 011 886

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler 2 515 068

33 862 954

Varige driftsmidler

2 515 068

33 862 954

Sum varige driftsmidler

9

Finansielle anleggsmidler 0

0

3 587 509 737

9 783 192 847

77 790 000

69 420 000

3 665 299 737

9 852 612 847

12 356 513 866 20 100 923 660

Investering i datterselskap

Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer 361 040 585

544 020 409

Kundefordringer

12

543 756 271

360 418 507

0

0

Fordring på selskap i samme konsern

13

16 166 616

10 353 119

19 877 124

24 571 423

24 570 945

19 864 019

380 917 709

568 591 832

584 493 832

390 635 645

210 000 000

591 633 241

Andre finansielle instrumenter

591 633 241

210 000 000

210 000 000

591 633 241

Sum investeringer

591 633 241

210 000 000

1 790 720 604

1 585 479 676

1 558 458 931

1 770 918 643

2 381 638 313

2 745 704 749

Sum omløpsmidler

2 734 586 004

2 371 554 288

SUM EIENDELER

22 855 483 374

14 744 566 174

Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

Investeringer

14 738 152 179 22 846 628 409

Bankinnskudd, kontanter og lignende

14

15


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

KONSERN 31/12/2018

MORSELSKAP

31/12/2019

note

31/12/2019

31/12/2018

EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 500 000

500 000

Aksjekapital

16

500 000

500 000

500 000

500 000

Sum innskutt egenkapital

16

500 000

500 000

Opptjent egenkapital 314 322

8 243 332

Annen egenkapital

314 322

8 243 332

Sum opptjent egenkapital

814 322

8 743 332

Sum egenkapital

17

24 161 634

13 071 383

24 161 634

13 071 383

17

24 661 634

13 571 383

Pensjonsforpliktelser

18

13 262 174

12 839 936

Utsatt skatt

21

0

0

Andre avsetninger for forpliktelser

19

21 000 000

21 000 000

34 262 174

33 839 936

21 686 876 875

13 423 104 224

21 686 876 875

13 423 104 224

54 832 123

41 007 691

21

0

0

5 038 795

4 614 620

22

170 077 734

159 838 734

GJELD Avsetninger for forpliktelser 12 839 936

13 262 174

29 647

0

21 000 000

21 000 000

33 869 583

34 262 174

Sum avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld 13 423 104 224

21 686 876 875

13 423 104 224 21 686 876 875

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 1)

20, 25

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld 41 041 203

54 354 569

Leverandørgjeld

3 962 122

4 606 515

Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter

6 206 676

6 740 236

159 838 734

170 077 734

Brikkedepositum

641 985 368

656 187 623

Avsetning til byggherre

7

656 187 623

641 985 368

295 151 636

82 333 155

Forskudd fra kunder

23

82 333 155

295 151 636

132 178 311

142 446 194

Annen kortsiktig gjeld

24

141 213 259

131 452 583

1 280 364 050

1 116 746 026

1 109 682 689

1 274 050 631

Sum kortsiktig gjeld

14 737 337 857 22 837 885 075

Sum gjeld

22 830 821 738 14 730 994 791

14 738 152 179 22 846 628 409

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

22 855 483 374

14 744 566 174

1) Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er økt med 8,2 milliarder hvor 6,5 milliarder er knyttet til Ryfast AS som ble innfusjonert i 2019.

Bergen 31. mars 2020

Paul Magne Nilsen Styrets leder

Lise Mari Haugen

Trond Juvik Administrerende direktør

Siri Frafjord Landa

Nils Olav Olsbu Nestleder

Truls Pettersen

Lise Solgaard

Britt Karin Børnes

31


32

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Kontantstrømanalyse KONSERN 2018

MORSELSKAP

2019

2019

2018

2 844 608 423

2 008 094 146

0

0

27 835 541

33 050 027

Kontantstrømmer fra drift: 1 997 215 034

2 845 974 010

-1 955 431

-3 962 122

Periodens betalte skatt

45 178 631

31 451 270

Avskrivninger og nedskrivninger

3 644 030

1 873 577

-4 942 920

-7 412 465

0

0

-199 569 114

-182 979 824

0

0

56 192 255

-4 681 328

-10 548 296

13 122 338

Resultat før skattekostnad og avskrivning innkrevingsrett

Total pensjonskostnad Innbetalt til pensjonsordning Inntekt fra investering i datterselskap uten kontanteffekt Endring i kundefordringer Endring i fordring på selskap i samme konsern

1 873 577

3 644 030

-7 412 465

-4 942 920

-16 000 000

-16 000 000

-183 337 764

-199 437 357

186 503

-148 047

Endring i andre kortsiktige fordringer

-4 693 955

56 192 255

Endring i leverandørgjeld

13 633 404

-10 548 296

22 312 995

10 239 000

Endring i brikkedepositum

10 239 000

22 312 995

-519 825 811

-212 818 481

Endring i forskudd fra kunder

-212 818 481

-519 825 811

5 964 224

-5 628 628

-6 245 220

5 473 966

1 393 665 597

2 485 177 347

2 467 868 563

1 377 864 988

Endring i annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra drift

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: -9 635 571

-44 910 354

-3 166 607 221

-4 451 970 060

-9 204 921

-794 500

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetalinger ved overføring av midler til byggherre Utbetaling ved kjøp av datterselskaper Innbetalinger ved utbytte fra datterselskaper

-44 820 354

-9 635 571

-4 451 970 060

-3 166 607 221

-794 500

-9 204 921

0

0

10 000 000

6 000 000

-210 000 000

-370 000 000

Utbetaling ved kjøp av finansielle instrumenter

-370 000 000

-210 000 000

-3 395 447 713

-4 867 674 914

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-4 857 584 914

-3 389 447 713

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: 1 490 000 000

13 549 496 333

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

13 549 496 333

1 490 000 000

-428 910 246

-11 785 723 682

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-11 785 723 682

-428 910 246

4 300 000

4 500 000

Innbetalinger av mottatt fergekompensasjonsmidler

4 500 000

4 300 000

Innbetaling ved mottatt avdrag langsiktig utlån

3 870 000

3 870 000

0

-10 710 677

3 870 000

3 870 000

-10 710 677

0

1 058 549 077

1 772 142 651

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

1 772 142 651

1 058 549 077

-943 233 039

-610 354 916

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

-617 573 700

-953 033 648

Netto endring i kassakreditt

2 722 420 623

405 113 988

405 113 988

2 722 420 623

11 533 020

1 790 720 604

Netto økning i bankinnskudd ved fusjon Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 1.1.

1 770 918 643

1 531 668

1 790 720 604

1 585 479 676

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12.

1 558 458 931

1 770 918 643


FERDE Ã…RSBERE TNING 2019

33


34

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTER FERDE AS GENERELL INFORMASJON Ferde AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge. Selskapet eies av fem fylkeskommuner i regionen. Som en del av regionsreformen vedtatt i Stortinget i 2017 ble det 01.01.2020 gjennomført en sammenslåing av Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune til Vestland fylkeskommune og sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner til Agder fylkeskommune. Fra 01.01.2020 er det dermed tre eiere av Ferde AS; Vestland, Rogaland og Agder som har en andel på ⅓ hver. Selskapets hovedkontor er i Bergen og har postadresse Postboks 2623, 5836 Bergen.

REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps­

kostnader til finansiering, egen administrasjon samt

loven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).

drift av bompengeprosjektene.

OPPKJØP OG FUSJONER

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

Ferde har i 2019 kjøpt opp og gjennomført fusjon med

Konsernregnskap omfatter Ferde AS med datter-

Ryfast.

selskapet Demand Norge AS. Konsernregnskapet er

I 2018 kjøpte selskapet opp og gjennomførte fusjoner med 21 bompengeselskap og ett driftsselskap i regionen, samt overtok to bompengeprosjekter fra Hordaland fylkeskommune. Oppkjøpsmetoden er anvendt ved virksomhetssammenslutningene. Vederlaget måles til virkelig verdi på transaksjonstidspunktet, som også er tidspunkt for måling av virkelig verdi av identifiserte eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser som er overtatt ved transaksjonene. Transaksjonstidspunktet er på det tidspunkt risiko og kontroll er overdratt. Transaksjonskostnader forbundet med oppkjøpene er kostnadsført.

utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle vesentlige transaksjoner og mellom­ værende mellom selskap i konsernet er eliminert. Aksjer i datterselskap er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris utover dette klassifiseres som goodwill.

INNTEKTER OG KOSTNADER Opptjenings- og sammenstillingsprinsipper Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnads­føres

Kjøp av virksomheter er omtalt i note 27.

samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til.

VEGPROSJEKTENE

kostnadsføres når de påløper.

Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, Ved utgangen av 2019 administrerte Ferde AS alle bompengeprosjektene i de tre eierfylkene Agder, Vestland

Passeringsinntekter

og Rogaland, som er sammenslåing av de tidligere fem

Passeringsinntekter består av inntekter som kreves

eierfylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Horda-

inn ved passeringer ved bomstasjoner langs vei, og

land og Sogn og Fjordane. Totalt antall bompenge­­

inntekter som kreves inn på ferge. Passeringsinntekter

prosjekt i Ferde per 31.12.2019 var 24 stk.

inntektsføres til virkelig verdig på passeringstidspunktet.

Det er inngått avtale med Statens vegvesen Vegdirektoratet om administrasjon av innkrevingen. Avtalen gir selskapet rett til å kreve inn bompenger for å dekke

Eventuelle forskuddsbetalinger fra kunder blir balanseført, og blir først tatt til inntekt når kunder blir belastet for passeringer. Rabatter blir ført som reduksjon i passeringsinntekt på passeringstidspunket.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Andre inntekter Andre inntekter består i hovedsak av offentlige tilskudd, utstedergodtgjørelse, tilleggsavgifter og purregebyrer. Tilskudd fra staten for reduserte bompengetakster er

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

periodisert over 12 måneder med oppstart fra og med

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost

den måneden reduksjon er gjennomført. Andre tilskudd,

og virkelig verdi.

som refusjon for innsparte ferjekostnader, bokføres på årlig basis i henhold til oppsatt plan for refusjon pr. prosjekt. Tilleggsavgift og purregebyrer inntektsføres i den peri-

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk

ode avgiften ilegges. Tilleggsavgifter er presentert netto

levetid avskrives planmessig. Langsiktig og kortsiktig

fratrukket tap.

gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Selskapet hadde i 2019 inntekter fra kommersiell drift av bompengeselskap utenfor region sørvest. Dette i henhold til dispensasjon fra Samferdselsdepartementet.

Innkrevingskostnader Under innkrevingskostnader bokføres kostnader relatert til drift av selskapets/prosjektets bomstasjoner og kostnader direkte relatert til innkreving av bompenger. For detaljer, se note 6.

Tap på krav Regnskapslinjen tap på krav består av; •

krav på kunder uten avtale for passeringsinntekter, som er oversendt til inkassoselskap, og

• •

årets endring i avsetning til tap på krav på

AKTIVERT INNKREVINGSRETT, FORSKUDD FØR INNKREVINGSPERIODE, OG AVSETNING TIL BYGGHERRE Innkrevingsretten reguleres i Bompengeavtalen inngått med Samferdselsdepartementet. Årlige tilskudd til veiprosjekter rekvireres av byggherren for prosjektet. Ved utbetaling til byggherren blir beløpet aktivert. Klassifisering i regnskapet som Aktivert innkrevingsrett (immateriell eiendel) avhenger av om innkrevingsretten er tatt i bruk, definert som innkreving av bompenger er startet. Dersom innkreving av bompenger ikke har startet, og utbetaling til byggherre er lånefinansiert, klassifiseres posten som Forskudd før innkrevingsperiode (under Finansielle anleggsmidler). På tidspunkt for oppstart av innkreving reklassifiseres posten til Aktivert innkrevings-

passeringsinntekter

rett under Immaterielle eiendeler.

redusert med de beløp som er innkommet

For prosjekter der netto innkrevde bompengemidler

på krav som tidligere er tapsført ved over­ sendelse til inkassoselskap. Tap på krav vedørende tilleggsavgifter, herunder også endring i avsetning til tap på krav på tilleggsavgifter, er presentert som reduksjon av den tilhørende inntekten under Annen inntekt.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som

overstiger rekvirert beløp fra byggherre, klassifiseres overstigende som Avsetning til byggherre til utbetaling for fremtidige rekvisisjoner. Innkrevingsretten avskrives etter en metode som med­ fører at selskapet benytter sitt årsoverskudd til avskrivning på innkrevingsretten.

GOODWILL Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av identifiser­ bare eiendeler og gjeld i virksomheten. Goodwill ­avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

35


36

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.

Det foretas en skjønnsmessig vurdering av mulige tap på krav i fordringsmassen pr. 31.12. Avsetning til tap estimeres basert på historisk løsningsgrad og erfaringstall fra tidligere perioder for det enkelte bompengeprosjekt.

KORTSIKTIGE PLASSERINGER

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er

Kortsiktige plasseringer vurderes til laveste av

balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiende-

anskaffelses­kost og virkelig verdi på balansedagen.

ler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, og fremkommer under «Andre driftskostnader». Påkostninger på driftsmidler tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives sammen med driftsmidlet.

DATTERSELSKAP Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelses­ kost for aksjene, med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsern­ bidrag og andre utdelinger fra datterselskap inntektsføres i samme år som det er avsatt i givers regnskap.

KUNDEFORDRINGER I kundefordringer inngår fakturerte ikke-oppgjorte

BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

PENSJONER Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der Ferde AS betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Ferde har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag i tilfelle enheten ikke har nok midler til å betale alle ansattes ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Ferde AS betaler innskudd til SpareBank1 som administrerer innskuddsordningen. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær opptjening. Ferde fører alle estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) løpende mot egenkapitalen.

krav på passeringsinntekter og tilleggsavgifter, samt

Aktuarberegnet forpliktelse er innarbeidet i regnskapet.

avsetning for opptjente passeringsinntekter som ikke er

Alle ytelsesplaner er lukket.

fakturert innen utgangen av regnskapsåret.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

RENTEBÆRENDE GJELD Selskapet har i henhold til inngåtte finansieringsavtaler fullmakt til å lånefinansiere utbetalinger til Statens vegvesen eller Nye Veier, som byggherre for de enkelte prosjekter. Det inngås særskilte avtaler for hvert prosjekt. Dette er opptak av lån, som følge av utbetalinger til byggherre som skal dekkes av fremtidig bompenge­ innkreving. Rentebytteavtaler hvor man betaler fast

ret overført de enkelt regionale bompengeselskapene. Ferde har bokført fjerningskostnader i forbindelse med at innkreving av bompenger er avviklet på Halsnøy og Lister i 2019. Kostnadene bokføres i henhold til transaksjonsprinsippet hvor kostnadene regnskapsføres til virkelig verdi av vederlaget på tidspunktet for transaksjonen.

BRUK AV ESTIMATER

rente og mottar flytende rente, er inngått for en del av

Selskapet har brukt estimater og forutsetninger som har

tidligere inngåtte lån, samt på refinansierte lån i 2019.

påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på

RENTEBYTTEAVTALER Ferde benytter blant annet rentebytteavtaler for å styre renterisiko i det enkelte bompengeprosjekt. Selskapet regnskapsfører rentebytteavtaler som kontantstrømsikring. Endringer i virkelig verdi av sikringsinstrumentet resultatføres ikke. Dette innebærer løpende resultat­ føring av flytende rente, samt resultatet av rentebytte-

balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet eller områder estimater er vesentlige i årsregnskapet, er beskrevet under.

POSTER I UTENLANDSK VALUTA

avtalene under Rentekostnader.

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til

SKATT OG AVGIFT

pengeposter i utenlandsk valuta vil i balansen

valutakursen på transaksjonstidspunktet. E ­ ventuelle Selskapet har ikke økonomisk overskudd som formål og er fritatt for skatteplikt. Datterselskapet er skattepliktig. Bompenger er unntatt fra merverdiavgift.

FJERNINGSKOSTNADER Frem til desember 2019 var det Statens vegvesen som var eier av alt veikantutstyr. Da ble det formelle ansva-

­omregnes til balansedagens kurs.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

37


38

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 1  PASSERINGSINNTEKTER MOR OG KONSERN AutoPASS-kunder Prosjektnavn Askøypakken

Tidspunkt for kontrollovergang

2019

2018 *

21/03/2018

90 349 182

60 479 736

Austevollsbrua

16/03/2018

-

-

Bypakke Bergen

02/01/2018

890 137 421

603 662 955

Samferdselsepakke for Kristiansand­regionen

02/01/2018

177 768 677

180 911 230

Bypakke Nord-Jæren – t.o.m. 30.09.18

02/01/2018

-

339 205 159

Bypakke Nord-Jæren – f.o.m. 01.10.18

02/01/2018

851 949 402

189 904 334

Bømlopakken

23/08/2018

61 277 418

17 209 265

Aust-Agder (E18)

02/01/2018

-3 854

5 212 605

Finnfast

02/01/2018

37 654 676

37 290 042

Fv. 45 Gjesdal

02/01/2018

16 561 331

16 573 503

Førdepakken

02/01/2018

83 814 286

81 282 552

Fastlandssambandet Halsnøy

23/08/2018

15 866 843

6 507 911

Hardangerbrua

23/08/2018

86 969 033

30 247 431

Haugalandspakken

02/01/2018

179 564 510

176 157 011

Jondalstunnelen

23/08/2018

5 200 409

4 969 835

Kvammapakken

23/08/2018

27 236 888

8 910 809

Listerpakken

02/01/2018

38 922 815

57 581 753

Rogfast

02/01/2018

-

-

E134 Stordalstunnelen

16/10/2018

19 695 272

4 118 656

T-forbindelsen

20/02/2018

32 073 933

27 744 726

Vossapakken

23/08/2018

83 170 343

27 026 503

Årsnes ferjekai

20/10/2018

-

-

36 340 730

-

9 346 248

-

2 743 895 563

1 874 996 015

E18 Tvedestrand–Arendal Nordhordlandspakken Sum passeringsinntekter

* Resultat for 2018 viser inntekter som er periodisert i perioden fra dato for oppkjøp av bompengeprosjektene.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Fullpriskunder

Fergeinntekter

Sum

2019

2018 *

2019

2018

2019

2018

11 190 889

10 477 682

-

-

101 540 071

70 957 419

-

-

19 226 665

16 211 229

19 226 665

16 211 229

142 446 516

100 707 448

-

-

1 032 583 937

704 370 404

33 352 153

33 783 371

-

-

211 120 830

214 694 600

-

46 994 038

-

-

-

386 199 197

86 609 365

25 897 609

-

-

938 558 767

215 801 943

6 069 103

3 058 315

1 378 791

464 519

68 725 312

20 732 100

-280 136

450 272

-

-

-283 990

5 662 877

1 467 228

2 545 930

-

-

39 121 904

39 835 972

1 794 034

2 102 369

-

-

18 355 365

18 675 871

15 238 922

16 693 119

-

-

99 053 208

97 975 671

2 522 793

1 171 568

-

-

18 389 636

7 679 478

19 297 410

7 379 367

-

-

106 266 443

37 626 797

21 200 250

24 688 995

-

-

200 764 760

200 846 007

1 148 000

1 322 170

-

-

6 348 409

6 292 005

6 864 371

2 643 819

-

-

34 101 259

11 554 627

8 451 200

12 943 967

-

-

47 374 015

70 525 719

-

-

94 233 241

106 984 832

94 233 241

106 984 832

3 575 368

841 544

-

-

23 270 640

4 960 200

2 017 454

2 240 334

-

-

34 091 387

29 985 060

17 624 827

7 259 801

-

-

100 795 170

34 286 304

-

-

6 677 345

1 164 102

6 677 345

1 164 102

8 579 320

-

-

-

44 920 050

-

1 946 032

-

-

-

11 292 280

-

391 115 099

303 201 718

121 516 042

124 824 682

3 256 526 706

2 303 022 415

39


40

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 2  STATLIGE TILSKUDD MOR OG KONSERN

Støtte til reduksjon av takster Prosjektnavn Austevollsbrua Finnfast

Fergetilskudd

Innfrielse av resterende bompengegjeld

Sum

2019

2018

2019

2018

2019

2019

2018

-

-

10 395 770

8 159 726

-

10 395 770

8 159 726

-

-

9 880 000

9 753 000

-

9 880 000

9 753 000

15 100 000

20 058 333

-

-

-

15 100 000

20 058 333

Hardangerbrua

29 283 333

2 158 333

-

-

-

29 283 333

2 158 333

Haugalands­ pakken

30 241 667

36 416 667

-

-

-

30 241 667

36 416 667

2 308 333

492 974

-

-

-

2 308 333

492 974

26 125 000

1 916 667

-

-

-

26 125 000

1 916 667

Førdepakken

E134 Stordals­ tunnelen Vossapakken E18 Tvede­ strand-Arendal

6 641 667

-

-

-

-

6 641 667

-

Listerpakken

-

-

-

-

15 000 000

15 000 000

-

Halsnøy­ sambandet

-

-

-

-

119 000 000

119 000 000

-

109 700 000

61 042 975

20 275 770

17 912 726

134 000 000

263 975 770

78 955 701

Sum statlige tilskudd


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 2 – FORTS.  STATLIGE TILSKUDD TILSKUDD FRA STATENS VEGVESEN – TIL REDUKSJON AV TAKSTER

Tilskudd 2018

Ekstra­ ordinært tilskudd 2018

Tilskudd 2019

28 300 000 19 500 000

6 800 000

20 100 000

2 100 000

700 000

2 200 000

400 000

Førdepakken

14 900 000 10 300 000

3 600 000

10 600 000

Hardangerbrua

22 700 000

-

3 200 000

Vossapakken

20 100 000

-

2 900 000

-

-

-

19 000 000

Prosjektnavn Haugalands­ pakken

Tilskudd 2017

Sum mottatte tilskudd

12 041 666

5 400 000

2 308 333

1 283 334

2 100 000

41 500 000

15 100 000

6 341 667

9 500 000

1 900 000

37 300 000

29 283 333

5 858 334

8 400 000

1 700 000

33 100 000

26 125 000

5 058 333

3 700 000 22 700 000

6 641 667

16 058 333

86 000 000 31 900 000 17 200 000 69 800 000 13 800 000 218 700 000 109 700 000

46 641 667

-

E18 Tvede­strand– Arendal

4 000 000 78 700 000

Restbeløp Totalt som perio­periodisert diseres i 2019 2020 30 241 667

E134 Stordals­ tunnelen

Sum

Ekstra­ ordinært tilskudd 2019

Resultatet for 2018 viser inntekter som er periodisert i perioden fra dato for oppkjøp av bompengeprosjektene. For alle prosjekter med unntak av E134 Stordalstunnelen er takstendring gjennomført etter oppkjøp. Restbeløp som periodiseres i 2020 inngår i Annen kortsiktig gjeld, se note 24.

TILSKUDD FRA STATENS VEGVESEN – FERGETILSKUDD Prosjektnavn

2019

2018

Finnfast

9 880 000

9 753 000

Austevollsbrua

10 395 770

10 270 000

Sum

20 275 770

20 023 000

Resultatet for 2018 viser inntekter som er periodisert i perioden fra dato for oppkjøp av bompengeprosjektene.

TILSKUDD FRA STATENS VEGVESEN – INNFRIELSE AV RESTERENDE BOMPENGEGJELD Prosjektnavn Listerpakken Halsnøysambandet Sum

2019 15 000 000 119 000 000 134 000 000

I forbindelse med avslutning innkreving av bompenger for Listerpakken og Halsnøysambandet ble det gjennom ­revidert nasjonalbudsjett 2019 bevilget midler til innfrielse av resterende bompengegjeld

41


42

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 3  ANDRE DRIFTSINNTEKTER MOR OG KONSERN Tilleggsavgifter, ­purregebyr, mv. Prosjektnavn

Utsteder­godtgjørelse

Sum andre ­driftsinntekter

2019

2018

2019

2018

2019

2018

332 980

766 731

405

-

333 385

766 731

Bypakke Bergen

3 797 534

7 225 628

9 596 248

5 861 819

13 393 782

13 087 447

Samferdselsepakke for ­Kristiansandregionen

1 471 655

997 156

905 268

822 420

2 376 923

1 819 576

-

2 636 293

-

1 625 782

-

4 262 075

2 317 612

177 320

3 343 566

435 950

5 661 178

613 269

Askøypakken

Bypakke Nord-Jæren – t.o.m. 30.09.18 Bypakke Nord-Jæren – f.o.m. 01.10.18 Bømlopakken

257 073

28 932

384 514

73 450

641 588

102 383

Aust-Agder (E18)

-199 393

-822 265

1 084 189

891 081

884 795

68 816

Finnfast

32 710

52 552

45 320

23 065

78 030

75 617

Fv. 45 Gjesdal

77 908

91 643

-

-

77 908

91 643

Førdepakken

495 290

1 434 685

-

-

495 290

1 434 685

Fastlandssambandet Halsnøy

106 053

80 251

54 553

12 979

160 606

93 230

Hardangerbrua

335 064

2 585

1 262

15

336 326

2 601

Haugalandspakken

1 317 147

2 013 024

2 323 428

1 048 641

3 640 574

3 061 665

41 750

22 133

48 772

14 209

90 522

36 342

Jondalstunnelen Kvammapakken

184 970

98 797

117 637

30 457

302 607

129 254

Listerpakken

590 892

-1 004 816

275 152

216 429

866 045

(788 387)

E134 Stordalstunnelen

181 551

33 885

47 295

7 372

228 846

41 256

T-forbindelsen

78 781

150 856

-

23

78 781

150 879

437 050

423 703

406 043

66 500

843 092

490 202

11 856 626 14 409 093

18 633 652

11 130 193

30 490 278

25 539 286

-

8 809 518

Salg av driftstjenester til selskap utenfor regionen

2 249 597

8 106 445

Sum salg av driftstjenester

2 249 597

16 915 963

Sum morselskap

32 739 876

42 455 249

Inntekt knyttet til inkasso-salær

28 968 165

11 130 978

61 708 040

53 586 227

Vossapakken Sum prosjekter

Salg av driftstjenester Salg av driftstjenester bomselskap før oppkjøp

Sum konsern


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 4  LØNNSKOSTNADER, ÅRSVERK ANSATTE, GODTGJØRELSE OG LÅN TIL ANSATTE MED MER MORSELSKAP

2019

2018

40 483 696

34 034 893

Arbeidsgiveravgift

6 890 742

4 196 725

Pensjonskostnader

3 791 364

3 641 823

992 036

672 798

52 157 839

42 546 239

62

54

Lønn

Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 2)

2019

Lønn

2018

Adm. dir.

Styret

Adm. dir.

Styret

1 560 246

898 948

1 522 278

662 295

82 660

0

119 097

0

1 642 906

898 948

1 641 375

662 295

Pensjonskostnader 1) Annen godtgjørelse Sum

KONSERN

2019

2018

Lønn

45 573 991

38 511 056

Arbeidsgiveravgift

7 662 446

4 877 016

Pensjonskostnader

4 063 622

3 876 045

1 128 398

742 741

58 428 457

48 006 857

69

61

Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 2)

2019

Lønn 3)

2018

Adm. dir.

Styret

Adm. dir.

Styret

2 623 363

963 948

2 565 600

727 295

90 532

0

142 741

0

2 713 895

963 948

2 708 341

727 295

Pensjonskostnader 1) Annen godtgjørelse Sum

1) S  elskapets administrerende direktør inngår i selskapets lukkede ytelsesordning. Det er ikke foretatt særskilt b ­ eregning vedrørende kostnad til administrerende direktør. Daglig leder i datterselskapet har innskuddsordning. Selskapet har ikke etterlønnsordninger. Ledende ansatte har ingen bonusordninger. Annen godtgjørelse omfatter bilordning, mobiltelefon, skattepliktig del av forsikringsordninger etc. Administrerende direktør har ikke lån i selskapet. 2) Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: Morselskap

Konsern

Pr. 31.12.2018 var det 61 ansatte. Flere ble ansatt i slutten av 2018, slik at årsverk for 2018 er beregnet til 54 årsverk. Pr. 31.12.2019 er det 68 ansatte. Antall årsverk for 2019 er beregnet til 62 årsverk.

Pr. 31.12.2018 var det 69 ansatte. Flere ble ansatt i slutten av 2018, slik at årsverk for 2018 er beregnet til 61 årsverk. Pr. 31.12.2019 er det 76 ansatte. Antall årsverk for 2019 er beregnet til 69 årsverk.

3) Lønn adm. dir. konsern inkluderer lønn til leder i datterselskap Demand Norge AS.

43


44

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 5  HONORAR TIL REVISOR MORSELSKAP Honorar til revisor (kostnadsført) Lovpålagt revisjon 1) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon 2) Sum

Kostnadsført revisjonshonorar innfusjonerte selskap Deloitte AS

2019

2018

3 554 843

599 000

345 000

21 425

0

79 240

778 375

459 800

4 678 218

1 159 465

2019

2018

0

529 875

Andre revisjonsselskap

30 000

541 219

Sum

30 000

1 071 094

2019

2018

3 614 843

675 000

354 500

29 175

Alle beløp er inkl. mva.

KONSERN Honorar til revisor (kostnadsført) Lovpålagt revisjon 1) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning

0

79 240

810 375

474 070

4 779 718

1 257 485 

2019

2018

0

529 875

Andre revisjonsselskap

30 000

541 219

Sum

30 000

1 071 094

Andre tjenester utenfor revisjon Sum

Kostnadsført revisjonshonorar innfusjonerte selskap Deloitte AS

For 2018 ble det innfusjonert 23 virksomheter og kostnadene til revisor bokført i 2019 gjelder revisjon og bistand til teknisk utarbeidelse av regnskap og noter for 2018 årsregnskapet, i tillegg til interimrevisjon for 2019 årsregnskapet. 1) Inkluderer revisjonsrelaterte tjenester. 2) Delvis utført av Deloitte Advokatfirma AS som er et samarbeidende selskap med Deloitte AS.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 6  INNKREVINGSKOSTNADER MOR OG KONSERN 2019

2018*

Autopasskostnader Statens vegvesen

24 300 795

36 653 217

Drift bomstasjoner

22 827 600

24 060 667

Fakturering og inkassokostnader

26 607 268

35 323 860

14 802 537

3 948 652

Kostnad utstedergodtgjørelse utenfor region sørvest Driftsoperatør - eksterne

0

19 488 463

IKT og lisenskostnader

27 416 514

14 317 334

Andre drifts- og innkrevingskostnader

58 317 904

36 120 253

174 272 617

169 912 447

Sum morselskap Innkrevingskostnader ved inkasso

858 907

Sum konsernregnskap

(Beløp inkl. mva.)

175 131 525

*) T  allene er justert for kontrolltidspunkt for overtakelse av bompengeselskapene, dette utgjør totalt MNOK 97,7 som dermed er fratrukket på de ulike linjene. Tall for 2019 blir dermed ikke direkte sammenlignbart ettersom de ulike prosjektene ble tatt inn på ulike tidspunkt i 2018.

NOTE 7  INNKREVINGSRETT MOR OG KONSERN Aktivert ­innkrevingsrett

Forskudd før innkrevings­ perioden

Avsetning til byggherre

Totalt

24 556 705 696

2 793 000 000

6 814 943 332

34 164 649 028

0

5 612 000 000

0

5 612 000 000

Årets tilgang (overført til byggherre)

3 160 704 560

615 000 000

676 265 500

4 451 970 060

Anskaffelseskost 31.12.

27 717 410 256

9 020 000 000

7 491 208 832

44 228 619 088

15 327 551 232

-87 275 510

7 343 283 526

22 583 559 248

Anskaffelseskost 01.01. Tilgang ved oppkjøp

Akkumulerte avskrivninger 01.01. Akkumulerte avskrivninger på ­oppkjøpt innkrevingsrett

0

-488 655 316

0

-488 655 316

2 210 706 052

-187 262 021

804 112 924

2 827 556 955

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

17 538 257 284

-763 192 847

8 147 396 450

24 922 460 887

Bokført verdi 31.12.

10 179 452 973

9 783 192 847

-656 187 623

19 306 158 201

Årets avskrivninger

45


46

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 7 – FORTS.  INNKREVINGSRETT

BOMPENGEPROSJEKT Austevollbrua Bypakke Bergen Bypakke Nord-Jæren Bømlopakken E18 Tvedestrand - Arendal

Anskaffelses­kost 01.01.2019

Tilgang ved oppkjøp

Årets tilgang (overført til byggherre)

273 940 377 11 315 395 866

809 760 000

6 093 000 000

789 105 000

602 830 000

6 000 000

678 878 874

1 350 000 000

560 000 000

20 646 560

Hardangerbrua

1 613 027 191

-

Jondalstunnelen

106 234 388

-

Kvammapakken

458 199 000

3 934 000

-

92 735 000

Rogfast

633 400 000

217 000 000

E134 Stordalstunnelen

218 000 000

5 524 000

T-forbindelsen

1 021 800 000

-

Vossapakken 1)

934 500 000

-134 000 000

Årsnes ferjekai

47 500 000

-

Finnfast

Nordhordlandspakken

Sum Aktivert innkrevingsrett

24 556 705 696

E39 Svegatjørn–Rådal

2 793 000 000

0

3 160 704 560 175 000 000

E18 Kristiansand–Lyngdal

-

Ryfast

-

5 612 000 000

240 000 000

2 793 000 000

5 612 000 000

615 000 000

Sum Forskudd før innkrevingsperioden Askøypakken

200 000 000

289 800 000

73 925 000

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

1 556 178 131

344 540 500

Aust-Agder (E18) 2)

2 124 136 221

-

280 803 114

-

Fastlandssambandet Halsnøy Fv45 Gjesdal

179 100 000

1 250 000

Førdepakken

123 300 000

38 100 000

1 517 450 000

171 250 000

Haugalandspakken Listerpakken Sum Avsetning til byggherre SUM

744 175 866

47 200 000

6 814 943 332

0

676 265 500

34 164 649 028

5 612 000 000

4 451 970 060

1) Vossapakken har i 2019 fått tilbakebetalt 134 MNOK som var forskuttert til Statens vegvesen. 2) Aust-Agder (E18): Sum gjeld - 34.289.680 utbetales til Agder fylkeskommune.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Anskaffelses­kost 31.12.2019

Akkumulert overskudd 01.01.2019

273 940 377

Akkumulert overskudd i oppkjøpte prosjekt

Årets overføring av overskudd

Akkumulert overskudd 31.12.2019

Bokført verdi 31.12.2019

219 463 345

25 608 269

245 071 614

28 868 763

12 125 155 866

6 114 071 418

839 646 943

6 953 718 361

5 171 437 505

6 882 105 000

5 870 541 429

863 723 649

6 734 265 078

147 839 922

608 830 000

175 179 463

54 032 311

229 211 774

379 618 226

2 028 878 874

-28 355 354

11 115 956

-17 239 398

2 046 118 272

580 646 560

354 234 976

41 317 044

395 552 020

185 094 540

1 613 027 191

281 925 102

88 699 028

370 624 130

1 242 403 061

106 234 388

88 707 901

3 906 867

92 614 768

13 619 620

462 133 000

171 444 710

25 456 245

196 900 955

265 232 045

92 735 000

-13 644

7 908 840

7 895 196

84 839 804

850 400 000

519 331 197

85 434 596

604 765 793

245 634 207

223 524 000

101 534 344

21 829 544

123 363 888

100 160 112

1 021 800 000

964 638 310

22 254 775

986 893 085

34 906 915

800 500 000

455 032 153

113 966 411

568 998 564

231 501 436

47 500 000

39 815 883

5 805 574

45 621 457

1 878 543

27 717 410 256

15 327 551 232

2 210 706 052

17 538 257 284

10 179 152 973

2 968 000 000

-87 275 510

-56 323 924

-143 599 434

3 111 599 434

0

200 000 000

-

-588 259

-588 259

200 588 259

5 852 000 000

-

-488 655 316

-130 349 838

-619 005 154

6 471 005 154

9 020 000 000

-87 275 510

-488 655 316

-187 262 021

-763 192 847

9 783 192 847

363 725 000

304 680 219

91 884 068

396 564 287

-32 839 287

1 900 718 631

1 774 909 315

194 775 051

1 969 684 366

-68 965 735

2 124 136 221

2 156 895 095

1 530 807

2 158 425 902

-34 289 681

280 803 114

167 157 939

134 071 744

301 229 683

-20 426 569

180 350 000

197 161 548

16 661 827

213 823 375

-33 473 375

161 400 000

214 941 816

107 616 545

322 558 361

-161 158 361

1 688 700 000

1 776 274 691

202 456 343

1 978 731 034

-290 031 034

791 375 866

751 262 903

55 116 539

806 379 442

-15 003 576

7 491 208 832

7 343 283 526

0

804 112 924

8 147 396 450

-656 187 623

44 228 619 088

22 583 559 248

- 488 655 316

2 827 556 955

24 922 460 887

19 306 158 197

47


48

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 8  ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER MORSELSKAP

Kjerne­ løsning

Operatørsystem under ­utvikling

Forskning og utvikling

Goodwill

Totalt

3 178 102

19 580 423

41 265 947

64 024 472

Ordinære tilganger

11 511 915

5 546 508

Anskaffel­ses­kost 31.12.

11 511 915

8 724 611

19 580 423

41 265 947

81 082 896

Akk. ordinære avskrivninger 01.01. fra Ferde AS

-

-

13 601 849

17 465 798

31 067 647

Årets ordinære avskrivninger

-

-

3 416 328

13 755 324

17 171 652

Akk. ordinære avskrivninger 31.12.

0

0

17 018 177

31 221 122

48 239 299

11 511 915

8 724 611

2 562 245

10 044 825

32 843 597

5 år

Ikke påbegynt avskrivning

3 år

3 år

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 01.01. fra Ferde AS

Bokført verdi 31.12.

Økonomisk levetid Avskriv­ningsplan

Lineær

17 058 423

Balanseført goodwill og FoU avskrives over 3 år og vil i sin helhet være avskrevet i løpet av 2020. Kjerneløsning og operatørsystem er under utvikling og vil starte avskrivning når systemene tas i bruk.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 8 – FORTS.  ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER KONSERN

Kjerne­ løsning

Operatørsystem under ­utvikling

Kundekontrakter

Forskning og utvikling

Goodwill

3 178 102

18 105 000

19 580 423

50 870 947

Ordinære tilganger

11 511 915

5 546 508

Anskaffelseskost 31.12.

11 511 915

8 724 611

18 105 000

19 580 423

50 870 947

108 792 896

Akk. ordinære avskrivninger 01.01.

-

-

17 724 938

13 601 849

21 467 882

52 794 669

Årets ordinære avskrivninger

-

-

380 062

3 416 328

16 956 991

20 753 381

Akk. ordinære avskrivninger 31.12.

0

0

18 105 000

17 018 177

38 424 873

73 548 050

11 511 915

8 724 611

0

2 562 245

12 446 075

35 244 846

5 år

Ikke ­ åbegynt p avskrivning

1–2 år

3 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 01.01. fra konsern

Bokført verdi 31.12.

Økonomisk levetid Avskriv­ningsplan

Lineær

Totalt 91 734 472 17 058 423

Balanseførte immaterielle eiendeler knyttet til kundekontrakter er i helhet avskrevet i 2019. I goodwill for konsernet knytter kr 2 401 249 seg til investering i datterselskap.

49


50

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 9  VARIGE DRIFTSMIDLER MORSELSKAP

Brikker 1)

Vegkant­ utstyr 1)

Inventar og påkostning leide lokaler

Datautstyr

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2019

51 845 012

45 005 632

3 766 699

654 534

101 271 877

Tilgang ved kjøp av driftsmidler fra andre

18 167 460

8 778 620

815 852

Anskaffelseskost 31.12.2019

70 012 472

53 784 252

4 582 551

654 534

129 033 808

Akk. ordinære avskrivninger 01.01.19

43 864 816

38 791 985

1 360 631

564 534

84 581 966

5 095 492

4 962 576

515 820

90 000

10 663 888

48 960 308

43 754 561

1 876 451

654 534

95 245 854

21 052 164

10 029 690

2 706 100

0

33 787 954

Årets ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger 31.12.2019 Bokført verdi 31.12.2019

27 761 931

Prosentsats for ordinære avskrivninger Økonomisk levetid

5 år

5 år

Fra 3–5 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Brikker 1)

Vegkant­ utstyr 1)

Inventar og påkostning leide lokaler

Datautstyr

Totalt

Anskaffelseskost 01.01.2019

51 845 012

45 005 632

3 766 699

1 526 660

102 144 003

Tilgang ved kjøp av driftsmidler fra andre

18 167 460

8 778 620

815 852

90 000

27 851 931

Anskaffelseskost 31.12.2019

70 012 472

53 784 252

4 582 551

1 616 660

129 995 934

Akk. ordinære avskrivninger 01.01.2019

43 864 816

38 791 985

1 360 631

1 417 660

85 435 092

5 095 492

4 962 576

515 820

124 000

10 697 888

48 960 308

43 754 561

1 876 451

1 541 660

96 132 980

21 052 164

10 029 690

2 706 100

75 000

33 862 954

5 år

5 år

Fra 3–5 år

3 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Avskrivningsplan

KONSERNSELSKAP

Avgang til anskaffelseskost

Årets ordinære avskrivninger Akk. ordinære avskrivninger 31.12.2019 Bokført verdi 31.12.2019

Prosentsats for ordinære avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan

1) Brikker og vegkantutstyr er reklassifisert fra immaterielle til varige driftsmidler i 2019 som følge av at eiendomsretten til vegkantutstyr er overført fra Statens vegvesen til Ferde AS.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 10  DATTERSELSKAP Datterselskaper

Anskaff. tidspunkt

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

01/11/2012

Bergen

100 %

100 %

Demand Norge AS

Investeringen i datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

Datterselskap Demand Norge AS

Aksjekapital

Antall aksjer

Balanseført verdi

Egenkapital 31.12.2019

Resultat 2019

100 000

100

22 500 000

4 180 448

16 336 874

NOTE 11  ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER MOR OG KONSERN

Krav på ferjekompensasjonsmidler

2019

2018

46 200 000

50 700 000

Langsiktig fordring på Jondal kommune *

7 740 000

9 030 000

Langsiktig fordring på Kvam Herad

7 740 000

9 030 000

Langsiktig fordring på Odda kommune *

7 740 000

9 030 000

69 420 000

77 790 000

Sum

Krav på ferjekompensasjonmidler gjelder Hardangerbrua. Midlene vil bli utbetalt fra Statens vegvesen over perioden frem til og med år 2029. Langsiktige fordringer på Jondal kommune, Odda kommune og Kvam Herad nedbetales årlig med samlet kr 3.870.000 frem til og med år 2025. * Kommunene Jondal og Odda er pr. 01.01.20 gått inn i Ullensvang kommune.

51


52

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 12  KUNDEFORDRINGER MOR OG KONSERN 2019

2018

Kundefordringer, passeringsinntekter abonnenter

411 867 199

253 503 696

Kundefordringer, passeringsinntekter ikke - abonnenter

139 169 113

122 863 584

Kundefordringer, tilleggsavgifter

1 442 652

3 992 713

22 328 779

12 156 811

15 198 778

5 098 702

Sum kundefordringer til pålydende

590 006 521

397 615 507

Avsetning for latent tap knyttet til passeringsinntekter

-46 250 250

-37 197 000

Sum kundefordringer til regnskapsmessig verdi – mor

543 756 271

360 418 507

Kundefordringer, AutoPASS/EasyGo Kundefordringer, andre

Kundefordringer i datterselskap Sum konsernregnskap

264 138 544 020 409

TAP PÅ FORDRINGER 2019

2018

9 445 045

9 751 221

Tap kundefordringer passeringsinntekter

82 540 205

66 370 578

Innkommet tidligere tapsførte fordringer

-43 102 419

-53 112 660

Sum Tap på fordringer

48 882 831

23 009 139

Endring avsetning tap på fordringer passeringsinntekter


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 13  TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet eies av fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder. Datterselskap som er angitt i note 10 er nærstående parter av Ferde AS. Personer som angitt i note 4 er også nærstående parter av selskapet. Utover de transaksjoner som angis i denne note, note 19 og note 4 er det ikke transaksjoner eller utestående av betydning med nærstående parter. Alle transaksjoner med nærstående parter er inngått som en del av den ordinære virksomheten og til markedsmessige vilkår. Kortsiktige fordringer på nærstående parter kommer fra salg av varer og tjenester samt utbytte fra datterselskap. Kortsiktig gjeld til nærstående parter kommer fra kjøp av varer og tjenester. Selskapets eiere har stilt selvskyldnergaranti overfor Ferde i forbindelse med finansiering av selskapets prosjekter. Det vises til note 25. Ferde AS kjøpte 1. april 2019 Rogaland fylkeskommune sine aksjer i Ryfast AS til kr 454 000. Rogaland fylkeskommune eide 57,14 % av aksjene i Ryfast AS.

MOR

Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner

Transaksjoner

Tilhører regnskapslinje

Demand Norge AS

Salg av regnskapstjenester og øvrig adm.

Andre driftsinntekter

Demand Norge AS

Utbytte

Finansinntekter

Sum inntekter Demand Norge AS

2019

2018

1 096 354

1 557 647

16 000 000 16 000 000 17 096 354

17 557 647

Kjøp av inkassotjenester

Innkrevingskostnader

5 789 163

6 269 358

Renter på innlån

Rentekostnad til foretak i samme konsern

67 240

464 783

Aust-Agder fylkeskommune

Renter på innlån

Rentekostnad til foretak i samme konsern

4 358 090

14 956 554

Skyttel AS

Innleid personell, lisens­ kostnader

Innkrevingskostnader

335 268

996 717

Unitel Bratseth Services/­ Bratseth E-commerce

Bildebehandling

Innkrevingskostnader

1 710 619

1 612 414

BTS Norway AS

Lisenskostnader

Innkrevingskostnader

-

283 960

12 260 380

24 583 786

Vest-Agder fylkeskommune

Sum kostnader

* Alle transaksjoner er tatt med, uavhengig av beløp.

KORTSIKTIGE ­F ORDRINGER

Mellomværende med nærstående parter Virksomhet

Transaksjoner

Relasjon til virksomhet

Demand Norge AS

Utbytte

Datterselskap

Demand Norge AS

Kundefordringer

Datterselskap

Skyttel AS

Kundefordringer

Foretak med samme ­fylkeskommunale eier

Sum fordringer på ­konsernselskaper og ­nærstående parter

2019

2018

16 000 000 10 000 000 166 613

353 119

15 861

171 794

16 182 474

10 524 913

53


54

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 13 – FORTS.  TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER KORTSIKTIG GJELD

Mellomværende med nærstående parter Transaksjoner

Transaksjoner

Tilhører regnskapslinje

Demand Norge AS

Leverandørgjeld

Datterselskap

Unitel Bratseth Services/ ­Bratseth-E-Commerce *

Leverandørgjeld

Ektefelle av ansatt eier virksomheten

Agder fylkeskommune 1)

Avslutning/oppgjør E18 Aust-Agder

Eier

Sum kortsiktig gjeld til konsern­selskaper og nærstående parter

2019

2018

722 513

662 154

-

-

34 289 681

32 758 876

35 012 194

32 421 030

LANGSIKTIG GJELD TIL KREDITT ­ INSTITUSJONER

Mellomværende med nærstående parter Virksomhet

Transaksjoner

Relasjon til virksomhet

2019

2018

Vest-Agder fylkeskommune

Lån vdr. Listerpakken

Aust-Agder fylkeskommune

Lån vdr. E18 Tvedestrand–Arendal

Eier

-

20 000 000

Eier

-

703 756 028

-

723 756 028

Sum langsiktig gjeld til eiere

AVSETNING FOR ­F ORPLIKTELSER

Mellomværende med nærstående parter Virksomhet

Transaksjoner

Relasjon til virksomhet

Hordaland fylkeskommune

Andre avsetninger for forpliktelser

Eier

Sum langsiktig gjeld konsernselskaper

2019

2018

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Eiere av Ferde AS og datterselskap Demand Norge AS regnes som nærstående av Ferde AS. Skyttel AS ses på som nærstående ettersom selskapet har samme styre som Ferde AS. * I 2018 kjøpte Ferde AS bildepunchingtjenester fra Bratseth-E-Commerce som var eiet av CIO i Ferde AS og følgelig nærstående i deler av 2018. I slutten av 2018 gikk vedkommende over i annen rolle i virksomheten og ut av ledergruppen. Kjøp av bildepunchingstjenester ble anbudsutsatt i 2019 og Unitel Bratseth Services ble valgt som leverandør. Denne virksomheten eies av ektefelle av tidligere CIO, og er i realiteten en videreføring av Bratseth-E-Commerce. Ettersom den ansatte ikke lenger er del av ledergruppen er Unitel Bratseth Services ikke å anse som nærstående. Kjøp fra Unitel Bratseth Services for 2019 oppgis likevel av hensyn til sammenligbare tall for 2018 opp mot 2019. 1) Inngår I regnskapslinje «Gjeld til Byggherre», se note 7.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 14  FINANSIELLE INSTRUMENTER MOR OG KONSERN Finansielle instrumenter vurdert etter laveste verdi etter RL § 5-2 Utdeling andeler pr. 31.12.2019 er tillagt beholdningen uten resultateffekt, da selskapet ikke kommer inn under reglene i RL § 5-8. Ferde AS verdsetter finansielle instrumenter til laveste verdi 31.12.2019 i regnskapet.

Forvalter

Antall andeler pr. 31.12.2019

Betalt beløp 2018–2019

Ny ­markeds­verdi pr. 31.12.2019

Laveste verdi pr. 31.12.2019

Borea rente

29 942

30 000 000

30 737 253

30 737 253

DNB Likviditet

3 026

30 000 000

30 232 209

30 232 209

Holberg OMF

301 326

30 000 000

30 227 470

30 227 470

334 294

90 000 000

91 196 932

91 196 932

Borea rente

30 604

30 000 000

31 416 582

31 354 057

Holberg OMF

101 186

10 000 000

10 150 425

10 150 425

Holbergs ­Obligasjon Norden A

100 691

10 000 000

10 267 219

10 176 918

232 480

50 000 000

51 834 226

51 681 400

Prosjekt Bergen

Bergen totalt Førdepakken

Førdepakken totalt Haugalandspakken

Borea rente

61 288

60 000 000

62 916 009

62 901 313

Holberg Likviditet

100 653

10 000 000

10 200 573

10 200 406

Holbergs Obligasjon Norden A

503 453

50 000 000

51 336 095

50 884 590

665 394

120 000 000

124 452 677

123 986 309

59 078

60 000 000

60 647 079

60 647 079

DNB Likviditet

6 026

60 000 000

60 211 309

60 211 309

Holberg Likviditet

594 433

60 000 000

60 242 411

60 242 411

659 536

180 000 000

181 100 799

181 100 799

Borea rente

60 883

60 000 000

62 500 953

62 493 604

DNB Likviditet

5 063

50 000 000

50 591 316

50 591 316

Holberg Likviditet

151 145

15 000 000

15 317 686

15 317 435

Holbergs Obligasjon Norden A

151 075

15 000 000

15 404 821

15 265 446

368 167

140 000 000

143 814 775

143 667 801

2 259 871

580 000 000

592 399 409

591 633 241

Haugalandspakken totalt Nordhordlandspakken

Borea rente

Nordhordlandspakken totalt Rogfast

Rogfast totalt TOTALSUM

Markedsverdi er oppgitt fra forvalter pr. 31.12.2019.

55


56

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 15  BUNDNE MIDLER MORSELSKAP Av totale bankinnskudd er kr 1.840.960 bundne skattetrekksmidler.

KONSERN Av totale bankinnskudd er kr 2.053.430 bundne skattetrekksmidler. Av totale bankinnskudd er kr 2.430.841 innestående på klientkonto. Datterselskapet har et bokført klientansvar pålydende kr 2.168.581. Innestående kr 262.260 utover bokført klientansvar gjelder innkomne midler siste dager i desember viderebetalt første dager i januar, og innbetalte gebyr i påvente av regning fra Statens Innkrevingssentral samt tilbakeførte midler fra banken vedrørende uavhentede tilbakebetalinger til debitor.

NOTE 16  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Eierstruktur 01.01.2020

Antall

Pålydende

Bokført

Eierandel

Vestland fylkeskommune

200

1 000

200 000

33 %

Rogaland fylkeskommune

200

1 000

200 000

33 %

Agder fylkeskommune

200

1 000

200 000

33 %

Sum

600

1 000

600 000

100 %

Aksjekapitalen pr. 01.01.2020 er på kr 600.000,–, fordelt på 600 aksjer. Alle pålydende kr 1.000,–. Som del av regionreformen vedtatt i Stortinget i 2017 ble det 01.01.2020 gjennomført sammenslåing av Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, til Vestland fylkeskommune, og sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune til Agder fylkeskommune. Eierstruktur 31.12.2019

Antall

Pålydende

Bokført

Eierandel

Sogn og Fjordane fylkeskommune

100

Hordaland fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

1 000

100 000

20 %

Rogaland fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Vest-Agder fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Aust-Agder fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Sum

500

1 000

500 000

100 %

Aksjekapitalen var pr. 31.12.2018 på kr 500.000,–, fordelt på 500 aksjer. Alle pålydende kr 1.000,–. Eierstruktur 31.12.2018

Antall

Pålydende

Bokført

Eierandel

Sogn og Fjordane fylkeskommune

100

Hordaland fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

1 000

100 000

20 %

Rogaland fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Vest-Agder fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Aust-Agder fylkeskommune

100

1 000

100 000

20 %

Sum

500

1 000

500 000

100 %

Aksjekapitalen var pr. 31.12.2018 på kr 500.000,–, fordelt på 500 aksjer. Alle pålydende kr 1.000,–.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 17  EGENKAPITAL MORSELSKAP

Aksjekapital

Annen EK

Sum

500 000

-13 801 605

-13 301 605

1 339 866

1 339 866

25 533 122

25 533 122

13 071 383

13 571 383

Estimatavvik pensjoner

-5 961 216

-5 961 216

Årets resultat

17 051 467

17 051 467

500 000

24 161 634

24 661 634

Aksjekapital

Annen EK

Sum

500 000

-13 763 313

-13 263 313

1 339 866

1 339 866

Egenkapital 01.01.2018

Fjorårets endring i egenkapitalen 2018 Estimatavvik pensjoner Årets resultat Egenkapital 31.12.2018

500 000

Årets endring i egenkapitalen 2019

Egenkapital 31.12.2019

KONSERNSELSKAP Egenkapital 01.01.2018

Fjorårets endring i egenkapitalen 2018 Estimatavvik pensjoner Årets resultat Egenkapital 31.12.2018

12 737 767 500 000

-12 423 448

814 322

-5 961 216

-5 961 216

13 890 226

13 890 226

-4 494 438

8 743 332

Årets endring i egenkapitalen 2019 Estimatavvik pensjoner Årets resultat Egenkapital 31.12.2019

500 000

57


58

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 18  PENSJONSKOSTNADER, - MIDLER OG FORPLIKTELSER MOR OG KONSERN Foretakets pensjonsordninger Ferde AS har to parallelle pensjonsordninger som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets ytelsesplan ble lukket i 2008. Personell ansatt etter dette tidspunkt inngår i selskapets innskuddsordning. Innskuddsordning Foretakets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon. Ordningen omfatter 36 personer (44 i konsern) Ytelsesbasert ordning Selskapet har en sikret kollektiv pensjonsordning som omfatter i alt 28 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikrings­selskap. 2019

2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

2 439 847

2 347 088

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

1 192 648

1 033 704

-1 604 474

-1 239 542

A. PERIODENS PENSJONSKOSTNAD

Avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonsomkostninger

388 080

341 351

Arbeidsgiveravgift

340 670

350 046

2 756 771

2 832 647

1 297 318

811 383

4 054 089

3 644 030

Resultatført pensjonskostnad innskuddsordning konsern

1 560 043

1 045 605

Sum resultatført pensjonskostnad konsern

4 316 814

3 878 252

-50 680 074

-45 845 310

Pensjonsmidler

39 056 784

34 592 081

Påløpt pensjonsforpliktelse ex arbeidsgiveravgift

-11 623 290

-11 253 229

-1 638 884

-1 586 707

-13 262 174

-12 839 936

2,30 %

2,60 %

Netto pensjonskostnad sikret ordning Resultatført pensjonskostnad innskuddsordning Sum resultatført pensjonskostnad

B. BALANSEFØRT PENSJONSFORPLIKTELSE Beregnet pensjonsforpliktelse ved periodens slutt

Arbeidsgiveravgift Balanseført pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering

2,25 %

2,75 %

Forventet G-regulering

2,00 %

2,50 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,80 %

4,30 %

Regulering av løpende pensjon

2,00 %

2,50 %


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 19  ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER MOR OG KONSERN 2019

2018

18 000 000

18 000 000

Forpliktelse overfor Jondal kommune *

1 000 000

1 000 000

Forpliktelse overfor Kvam herad

1 000 000

1 000 000

Forpliktelse overfor Odda kommune *

1 000 000

1 000 000

21 000 000

21 000 000

Forpliktelse overfor Hordaland fylkeskommune

Sum

Forpliktelsene er knyttet til bompengeprosjektet Jondalstunnelen. For dette prosjektet har selskapet rett til å kreve inn kr 21.000.000 utover bompengelån, dersom dette lar seg gjøre innenfor utløpet av innkrevingsperioden på 15 år. Disse midlene skal benyttes til å innfri nevnte forpliktelser, som tilsvarer tilskudd som motpart har gitt til prosjektet. * Kommunene Jondal og Odda er pr. 01.01.20 gått inn i Ullensvang kommune.

NOTE 20  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING MOR OG KONSERN Sertifikatlån utgjør en andel av en langsiktig finansieringsportefølje. Disse lånene vil på forfallstidspunkt som hoved­ regel bli refinansiert, og klassifiseres av denne grunn som langsiktig gjeld. Både gjeldsbehov og renteksponering er å betrakte som langsiktig selv om lånene er korte.

Långiver Sertifikat

2019

2018

3 115 000 000

2 165 000 000

Obligasjon

6 423 000 000

278 000 000

Øvrig gjeld

12 148 876 875

10 980 104 224

21 686 876 875

13 423 104 224

Samlet rentebærende gjeld

Gjeld som forfaller etter 5 år: Långiver Kommunalbanken Obligasjoner

Beløp 4 462 718 230 1 388 663 333

NIB

3 500 000 000

KLP

975 000 000

Sum

10 326 381 563

59


60

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 20 – FORTS.  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING

SELSKAPETS RENTEBÆRENDE GJELD ER FORDELT PÅ BOMPENGEPROSJEKTER SOM FØLGER: Bypakke Bergen Långiver Kommunalbanken

Låne­ informasjon

Beløp

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

594 545 460

Grønn p.t

2024

1,76 %

2020

Løpetid

Serie

2 675 454 540

Sertifikat

NO0010864424

300 000 000

Sertifikat

NO0010867039

300 000 000

1,99 %

2020

Obligasjon

NO0010867625

1 000 000 000

3M Nibor + 0,25 %

2023

Obligasjon

NO0010867633

800 000 000

3M Nibor + 0,38 %

2025

Obligasjon

NO0010867609

400 000 000

3M Nibor + 0,19 %

2022

Rentevilkår

Løpetid

p.t

2021

Rentevilkår

Løpetid

Sum lån

5 475 454 540

Austevollbrua Långiver KLP

Låne­ informasjon

Beløp

Avdragsfritt

75 544 438

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

75 544 438

E39 Svegatjørn–Rådal Långiver Obligasjon NIB

Låne­ informasjon

Beløp

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

NO0010789282

278 000 000

2,73%

2027

Serie

1 000 000 000

3M Nibor + 0,35 %

2036

NIB

Serie

500 000 000

3M Nibor + 0,35 %

2036

KLP

Avdragsfritt

400 000 000

2,24 %

2024

KLP

Avdragsfritt

225 000 000

2,54 %

2027

Sertifikat

NO0010863137

275 000 000

1,73 %

2020

Sertifikat

NO0010864556

250 000 000

1,75 %

2020

Obligasjon

NO0010869779

200 000 000

3M Nibor + 0,228 %

2022

Sum lån

3 128 000 000


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 20 – FORTS.  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING

Bømlopakken Långiver Kommunalbanken KLP

Låne­ informasjon

Beløp

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Serie

306 250 000

43 750 000

3M Nibor + 0,60 %

2026

Avdragsfritt

150 000 000

3M Nibor + 0,75 %

2030

Rentevilkår

Løpetid

Sum lån

Løpetid

456 250 000

E18 Tvedestrand–Arendal Långiver NIB Obligasjon

Låne­ informasjon

Beløp

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Serie

1 000 000 000

3M Nibor + 0,35 %

2034

NO0010849300

500 000 000

3M Nibor + 0,30 %

2022

Obligasjon

NO0010849318

350 000 000

3M Nibor + 0,48 %

2024

Obligasjon

NO0010849326

250 000 000

2,36 %

2026

Rentevilkår

Løpetid

3M Nibor + 0,294 %

2023

Sum lån

2 100 000 000

E39 Kristiansand–Lyngdal Långiver Obligasjon

Låne­ informasjon

Beløp

NO0010869126

250 000 000

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

250 000 000

Finnfast Långiver Kommunalbanken

Låne­ informasjon

Beløp

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

Serie

246 468 260

33 817 953

3M Nibor + 0,75 %

2029

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

Sum lån

246 468 260

Førdepakken Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Alle lån innfridd 2019 Sum lån

0

61


62

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 20 – FORTS.  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING

Halsnøysambandet Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

Lån innfridd 2019 Sum lån

0

Hardangerbrua Låne­ informasjon

Beløp

NO0010853054

400 000 000

3M Nibor + 0,133 %

2021

Obligasjon

NO0010853211

450 000 000

3M Nibor + 0,399 %

2024

Obligasjon

NO0010853203

250 000 000

3M Nibor + 0,235 %

2022

Sertifikat

NO0010869639

230 000 000

2,05 %

2020

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

1,63 %

2020

Rentevilkår

Løpetid

3M Nibor + 0,23 %

2022

Rentevilkår

Løpetid

Långiver Obligasjon

Sum lån

1 330 000 000

Haugalandspakken Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Lån innfridd 2019 Sum lån

0

Jondalstunnelen Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Sertifikat

NO0010851462

40 000 000

Sum lån

40 000 000

Kvammapakken Långiver Obligasjon

Låne­ informasjon

Beløp

NO0010861651

275 000 000

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

275 000 000

Listerpakken Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Lån innfridd 2019 Sum lån

0

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 20 – FORTS.  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING

Nordhordlandspakken Långiver Obligasjon

Låne­ informasjon

Beløp

NO0010863269

350 000 000

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

3M Nibor + 0,094 %

2021

Rentevilkår

Løpetid

350 000 000

Ryfast Låne­ informasjon

Beløp

Kommunalbanken

Avdragsfritt

700 000 000

3M Nibor + 0,60 %

2039

Kommunalbanken

Avdragsfritt

1 700 000 000

3M Nibor + 0,75 %

2040

Kommunalbanken

Avdragsfritt

1 500 000 000

3M Nibor + 0,75 %

2040

KLP

Avdragsfritt

100 000 000

3M Nibor + 0,75 %

2042

KLP

Avdragsfritt

500 000 000

3M Nibor + 0,60 %

2042

Långiver

NIB

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Serie

1 000 000 000

3M Nibor + 0,34 %

2039

Sertifikat

NO0010867229

500 000 000

2,07 %

2020

Sertifikat

NO0010869456

500 000 000

2,14 %

2020

Rentevilkår

Løpetid

3M Nibor + 0,259 %

2023

Rentevilkår

Løpetid

Sum lån

6 500 000 000

Rogfast Långiver Obligasjon

Låne­ informasjon

Beløp

NO0010864499

400 000 000

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

400 000 000

Miljøpakke Nord-Jæren Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Sertifikat

NO0010850191

200 000 000

1,63 %

2020

Sertifikat

NO0010867211

200 000 000

2,07 %

2020

Rentevilkår

Løpetid

2,10 %

2020

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

400 000 000

Stordalstunnelen Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Sertifikat

NO0010869514

105 000 000

Sum lån

105 000 000

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

63


64

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 20 – FORTS.  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING

T-forbindelsen Långiver

Låne­ informasjon

Beløp

Sertifikat

NO0010864887

65 000 000

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

1,89 %

2020

Rentevilkår

Løpetid

65 000 000

Vossapakken Låne­ informasjon

Beløp

Obligasjoner

NO0010849763

270 000 000

3M Nibor + 0,30 %

2022

Sertifikater

NO0010863533

150 000 000

1,60 %

2020

Rentevilkår

Løpetid

p.t

2025

Långiver

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

420 000 000

Årsnes ferjekai Långiver Kommunalbanken

Låne­ informasjon

Beløp

Avdragsfritt

9 999 970

Sum lån

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

9 999 970

Ferde administrasjon Långiver DNB Sum lån

Låne­ informasjon

Beløp

Andel kortsiktig av langsiktig gjeld

Rentevilkår

Løpetid

Serie

60 663 333

10 833 333

Variabel

2028

60 663 333


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 20 – FORTS.  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING

RENTESIKRINGER Jondalstunnelen Motpart

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DNB

25 155 000

3M Nibor

3,189 %

2022

Sum lån

25 155 000

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DNB

629 045 000

3M Nibor

4,310 %

2024

Sum lån

629 045 000

Hardangerbrua Motpart

Austevollbrua Motpart

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

Nordea

44 722 798

3M Nibor

4,620 %

2021

Sum lån

44 722 798

Motta

Betale

Løpetid

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DNB

65 000 000

3M Nibor

3,505 %

2021

Sum lån

65 000 000

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DNB

500 000 000

3M Nibor

2,060 %

2029

DNB

500 000 000

3M Nibor

1,983 %

2029

DNB

250 000 000

3M Nibor

1,640 %

2024

DNB

250 000 000

3M Nibor

1,773 %

2029

T-forbindelsen Motpart

Hovedstol

Innfridd i 2019 Sum lån

0

Bømlopakken Motpart

Bergensringen Motpart

Sum lån

1 500 000 000

65


66

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 20 – FORTS.  RENTEBÆRENDE GJELD OG RENTESIKRING

Ryfast Motpart

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DNB

250 000 000

3M Nibor

2,913 %

2026

DNB

200 000 000

3M Nibor

2,995 %

2027

DNB

200 000 000

3M Nibor

2,979 %

2027

DNB

200 000 000

3M Nibor

2,814 %

2027

DNB

200 000 000

3M Nibor

2,903 %

2027

DNB

250 000 000

3M Nibor

2,900 %

2028

DNB

200 000 000

3M Nibor

2,751 %

2029

DNB

200 000 000

3M Nibor

2,859 %

2029

Nordea

200 000 000

3M Nibor

2,847 %

2026

Nordea

200 000 000

3M Nibor

2,779 %

2029

SEB

200 000 000

3M Nibor

3,199 %

2025

SEB

200 000 000

3M Nibor

2,967 %

2029

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DNB

500 000 000

3M Nibor

2,004 %

2029

Sum lån

500 000 000

Hovedstol

Motta

Betale

Løpetid

DNB

400 000 000

3M Nibor

1,970 %

2029

Sum lån

400 000 000

Sum lån

2 500 000 000

E18 Tvedestrand–Arendal Motpart

Rogfast Motpart


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 21  SKATT I KONSERN Årets skattekostnad: Betalbar skatt på årets resultat Endring i utsatt skatt

2019

2018

4 606 515

3 962 122

-79 687

-2 045 879

4 526 828

1 916 243

2019

2018

Ordinært resultat før skattekostnad

18 417 054

12 737 767

Ikke skattepliktig del av resultatet

-1 051 467

-9 533 122

9 237

14 579

Årets totale skattekostnad

Betalbar skatt i konsernet fremkommer slik:

Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller

3 563 882

14 007 335

20 938 706

17 226 559

Skatt 22 % (23 %)

4 606 515

3 962 109

Betalbar skatt på årets resultat

4 606 515

3 962 122

31/12/2019

31/12/2018

18 260

483

Grunnlag for betalbar skatt

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Varige driftsmidler Kundefordringer Ikke opptjent inntekt Kundekontrakter

283

213

-246 000

-246 000

0

380 063

Sum forskjeller

-227 457

134 759

Skatt 22 %

-50 040

29 647

Utsatt skatt / utsatt skattefordel

-50 040

29 647

67


68

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 22  BRIKKEDEPOSITUM MOR OG KONSERN Prosjektnavn

2019

2018

Aust-Agder (E18)

8 940 600

8 376 400

Bypakke Bergen

64 427 400

58 133 200

2 563 800

2 486 000

Bømlopakken E134 Stordalstunnelen

369 000

341 400

Finnfast

290 800

255 000

Fastlandssambandet Halsnøy

743 200

752 400

17 039 600

16 304 600

467 800

445 200

Haugalandspakken Jondalstunnelen Kvammapakken

1 018 600

940 400

4 306 800

4 400 600

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

17 554 600

16 767 600

Bypakke Nord-Jæren

50 030 335

48 573 935

2 325 200

2 062 000

170 077 734

159 838 734

Listerpakken

Vossapakken Sum brikkedepositum

Mottatt depositum for utleverte elektroniske brikker utgjør per 31.12.19 NOK 170,1 millioner. Ved opphør av avtale for den aktuelle brikke skal depositumet tilbakebetales. Depositum tilbakebetales med NOK 200 per brikke.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 23  FORSKUDD FRA KUNDER MOR OG KONSERN Forskudd fra kunder består av forskudd fra abonnenter med avtale om forskuddsbetaling.

2019

2018

Aust-Agder (E18)

920 579

1 869 149

Listerpakken

239 938

29 349 646

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

787 416

979 175

23 512 811

55 491 510

Bypakke Bergen Fastlandssambandet Halsnøy

97 206

7 569

739 785

1 012 484

1 402 937

13 962 543

31 387

10 406

Vossapakken

2 798 221

25 686 771

Kvammapakken

2 637 455

12 215 539

789 657

4 601 427

Haugalandspakken Finnfast E134 Stordalstunnelen

Jondalstunnelen Gjesdal Bømlopakken

14 444

4 709 223

3 863 804

24 571 950

T-forbindelsen

-171

3 739

Hardangerbrua

215 340

16 362 761

Askøypakken Bypakke Nord-Jæren

1 705

1 705

44 280 642

104 316 040

82 333 155

29 151 636

Det har vært en endring fra forskudds til etterskuddsbetaling i 2018 og følgelig har forskudd fra kunder gått betydelig ned for 2019.

69


70

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 24  ANNEN KORTSIKTIG GJELD MOR OG KONSERN 2019

2018

Periodiserte tilskudd til reduksjon av takster 1)

46 641 667

72 741 667

Påløpte renter

65 168 840

44 484 629

Avsetning lønn, styrehonorar, og skyldige feriepenger

6 088 512

5 123 325

Andre påløpte kostnader og kortsiktige gjeldsposter

23 314 240

9 102 962

Sum annen kortsiktig gjeld – mor

141 213 259

131 452 583

1 232 935

725 728

142 446 194

132 178 311

Annen kortsiktig gjeld i datterselskap Sum konsernregnskap

1) Se note 2 for detaljer vedrørende periodiserte tilskudd til reduksjon av takster.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 25  PANTSTILLELSER OG GARANTIER MOR OG KONSERN Selskapets eiendeler er ikke stilt som sikkerhet for lån. Alle låneopptak gjøres med sikkerhet i selvskyldnergaranti fra kommune eller fylkeskommune. Ferde hadde per 31.12.2019 garantier for totalt 64,2 milliarder kroner. Garantier fra eierfylkene utgjør 61,9 milliarder kroner. I tillegg har Jondalstunnelen og Ryfast kommunale garantier for til sammen 2,3 milliarder kroner. Garantibeløp NOK millioner 2019

2018

Førdepakken

600

600

Sum

600

600

27

50

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune Jondalstunnelen Fastlandssambandet Halsnøy (avsluttet 2019)

0

130

Bømlopakken

600

600

Kvammapakken

370

370

Vossapakken

610

610

1 430

1 430

Nordhordlandspakken

750

750

Stordalstunnelen

160

160

Hardangerbrua

Årsnes ferjekai

16

16

Bypakke Bergen

6 100

6 100

E39 Svegatjørn–Rådal

3 770

3 770

Austevollsbrua

100

100

1 230

1 230

Sotrasambandet

3 000

0

Sum

18 163

15 316

Askøypakken

71


72

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 25 – FORTS.  PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Garantibeløp NOK millioner 2019

2018

Finnfast

550

550

T-forbindelsen

210

210

Rogaland fylkeskommune

Haugalandspakken Bypakke Nord-Jæren Ryfast

210

210

7 000

7 000

5 437

5 437

Rogfast

16 000

16 000

Sum

29 407

29 407

Vest-Agder fylkeskommune Listerpakken (avsluttet 2019)

0

200

Samferdeselspakke for Krsitiansandsregionen

200

200

Sum

200

400

Aust-Agder fylkeskommune E18 Tvedestrand–Arendal

3 000

3 000

E39 Kristiansand vest–Lyngdal

10 500

0

Sum

13 500

3 000

Sum garantier stilt av eiere

61 870

48 723

2 330

2 330

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

2 344

2 344

Stavanger kommune Ryfast

Kvam kommune Jondalstunnelen

Jondal kommune Jondalstunnelen

Odda kommune Jondalstunnelen Sum garantier stilt av kommuner

Fra 01.01.2020 vil garantiene videreføres i den nye fylkeskommunestrukturen. Vest- og Aust-Agder er slått sammen som Agder fylkeskommune, Sogn og Fjordane og Hordaland som Vestland fylkeskommune.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 25 – FORTS.  PANTSTILLELSER OG GARANTIER

GARANTIER FERDE TOTALT Garantibeløp NOK millioner Prosjekt E18 Tvedestrand–Arendal Listerpakken (avsluttet 2019) Samferdselspakke for Kristiansandsregionen E39 Kristiansand vest–Lyngdal Førdepakken

2019

2018

3 000

3 000

0

200

200

200

10 500

0

600

600

Fastlandssambandet Halsnøy (avsluttet 2019)

0

130

Jondalstunnelen

41

50

Bømlopakken

600

600

Kvammapakken

370

370

Vossapakken

610

610

1 430

1 430

Nordhordlandspakken

750

750

Stordalstunnelen

160

160

16

16

Bypakke Bergen

6 100

6 100

E39 Svegatjørn–Rådal (Bergen–Os)

3 770

3 770

Hardangerbrua

Årsnes ferjekai

Austevollsbrua Askøypakken Sotrasambandet Finnfast

100

100

1 230

1 230

3 000

0

550

550

T-forbindelsen

210

210

Haugalandspakken

210

210

7 000

7 000

16 000

16 000

7 767

7 767

64 214

51 053

Bypakke Nord-Jæren Rogfast Ryfast Sum garantier

73


74

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 25 – FORTS.  PANTSTILLELSER OG GARANTIER

TOTAL GARANTIOVERSIKT PER 31.12.2019

Prosjekt E18 Tvedestrand–Arendal Listerpakken (avsluttet 2019) Samferdselspakke for Kristiansandsregionen E39 Kristiansand vest–Lyngdal Førdepakken Fastlandssambandet Halsnøy (avsluttet 2019) Jondalstunnelen

Garanti i NOK millioner

Gjeld per 31.12.19

Gjenværende låneramme (garanti)

3 000

2 100

900

0

0

0

200

0

200

10 500

250

10 250

600

0

600

0

0

0

41

40

1

Bømlopakken

600

456

144

Kvammapakken

370

275

95

Vossapakken

610

420

190

1 430

1 330

100

Nordhordlandspakken

Hardangerbrua

750

350

400

Stordalstunnelen

160

105

55

16

10

6

Bypakke Bergen

Årsnes ferjekai

6 100

5 475

625

E39 Svegatjørn–Rådal (Bergen–Os)

3 770

3 128

642

100

76

24

Austevollsbrua Askøypakken

1 230

0

1 230

3 000

0

3 000

550

246

304

T-forbindelsen

210

65

145

Haugalandspakken

210

0

210

Sotrasambandet Finnfast

Bypakke Nord-Jæren Rogfast Ryfast Sum garantier

7 000

400

6 600

16 000

400

15 600

7 767

6 500

1 267

64 214

21 626

42 588


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 25 – FORTS.  PANTSTILLELSER OG GARANTIER

GARANTIER FORDELT PÅ FYLKE Garantibeløp NOK millioner Fylke

Prosent

Prosjekt

Agder

E18 Tvedestrand–Arendal

Agder

Listerpakken (avsluttet 2019)

Agder

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen

Agder

E39 Kristiansand vest–Lyngdal

Vestland

Førdepakken

Vestland

Fastlandssambandet Halsnøy (avsluttet 2019)

Vestland

67 %

Jondalstunnelen

2019

2018

3 000

3 000

0

200

200

200

10 500

0

600

600

0

130

27

50

Vestland

Bømlopakken

600

600

Vestland

Kvammapakken

370

370

Vestland

Vossapakken

Vestland

Hardangerbrua

Vestland Vestland Vestland

Årsnes ferjekai

Vestland Vestland Vestland

Austevollsbrua

Vestland

Askøypakken

Vestland

Sotrasambandet

3 000

0

Rogaland

Finnfast

550

550

Rogaland

T-forbindelsen

210

210

Rogaland

Haugalandspakken

210

210

Rogaland

Bypakke Nord-Jæren

7 000

7 000

16 000

16 000

5 437

5 437

61 870

48 723

Rogaland Rogaland

610

610

1 430

1 430

Nordhordlandspakken

750

750

Stordalstunnelen

160

160

16

16

Bypakke Bergen

6 100

6 100

E39 Svegatjørn–Rådal (Bergen–Os)

3 770

3 770

Rogfast 70 %

Ryfast

Sum garantier

100

100

1 230

1 230

GARANTIER FORDELT PÅ KOMMUNE Garantibeløp NOK millioner Kommune Stavanger

Prosent

2019

2018

Ryfast

2 330

2 330

Kvam

11 %

Jondalstunnelen

4,6

4,6

Odda

11 %

Jondalstunnelen

4,6

4,6

Jondal

11 %

Jondalstunnelen

4,6

4,6

2 344

2 344

Sum garantier

30 %

Prosjekt

75


76

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 26  STYRING AV FINANSIELL RISIKO Ferdes kjernevirksomhet er å drifte og finansiere bompengeprosjekter i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, ­Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Ferde skal ikke ta annen vesentlig risiko enn det som fremkommer av å utføre og videreutvikle denne kjernevirksomheten. Ferde skal ha en sunn risikokultur basert på åpenhet, transparens og ­kompetanse. I hovedsak utsettes Ferde for to typer risiko; finansiell risiko og operasjonell risiko.

FINANSIELL RISIKO Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap som følge av at en motpart ikke overholder sine forpliktelser, samtidig som eventuelle sikkerheter stilt, ikke dekker utestående krav. Ferde har ca 550 000 kunder med kundeavtale, samt passeringer fra et stort antall trafikanter uten avtale. Dette medfører at selskapets fordringer er fordelt på en stor kundemasse, og at ingen enkeltfordringer er av en slik størrelse at de utgjør signifikant risiko for selskapets inntekter. Ferde har videre motpartsrisiko mot banker knyttet til plassering av innskudd og inngåtte rentebytteavtaler. Inngåelse av rentebytteavtaler og plassering av bankinnskudd er diversifisert og gjøres mot banker og finansinstitusjoner med tilfredsstillende rating.

Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke er i stand til å finansiere sine forpliktelser etterhvert som de forfaller (refinansieringsrisiko), eller at det ikke lar seg gjøre uten en vesentlig økning i selskapets finansieringskostnader (prisrisiko). Ferde styrer finansfunksjonen på en slik måte at finanskostnadene minimeres samtidig som refinansieringsrisikoen holdes innenfor selskapets risikotoleranse.

Renterisiko Renterisiko er risikoen for økte rentekostnader på selskapets finansiering som følge av økt rentenivå, samt potensielt tap i form av redusert markedsverdi på selskapets finansielle instrumenter som følge av fluktasjoner i renten. Ferde hadde ved utgangen av 2018 en rentesikret andel av utestående gjeld på 15 prosent. I forbindelse med opptak av ny gjeld for finansiering av nye prosjekter ventes sikringsgraden å øke i fremtiden.

Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i ulike markedsvariabler. Foruten renterisiko vil dette for Ferde være kredittspreadrisiko, som er risikoen for at selskapets beholdning av rentebærende verdipapirer vil bli redusert som en følge av økning av kredittspread i for disse instrumentene i markedet. Ferdes investeringer i finansielle instrumenter var i 2018 utelukkende plassert i pengemarkedsfond med lav risiko.

OPERASJONELL RISIKO Operasjonell risiko er risikoen for uventede tap eller kostnader som følge av utilstrekkelig internkontroll, menneskelige feil, feil i system eller prosesser eller uventede tap som følge av eksterne hendelser. For Ferde vil den vesentligste risikoen knytte seg til risiko for feil i systemer for innkreving av bompenger og nedetid på vegkantutstyr, for eksempel som følge av påkjørsel eller hærverk. Selskapet legger stor vekt på løpende kontroller av innkrevingssystemer og har igangsatt tiltak for ytterligere forbedret overvåkning og sikring av vegkantutstyr.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 27  OPPKJØP Ferde AS har i 2019 kjøpt opp ett bompengeselskap som fremkommer i tabellen under. Ferde AS har kjøpt 100 % av aksjene og har i løpet av 2019 innfusjonert selskapet i Ferde AS. I selskapsregnskapet er fusjonen gjennomført til konsern­kontinuitet med virkning fra oppkjøpstidspunktet.

Selskap

Prosjekt

Oppkjøpstidspunkt

Ryfast AS

Ryfast

01/04/2019

Kostpris

Egenkapital på kjøps­ tidspunktet

794 500

700 000

PROFORMA INFORMASJON Innkreving har ikke startet for prosjektet Ryfast og selskapet har således ikke hatt inntekter knyttet til passeringer i 2018 og 2019. Netto finansposter for prosjektet utgjorde i 2018 kr 134.905.476. Netto finansposter for prosjektet utgjorde i 2019 kr 167.874.551. Herav er kr 38.518.737 påløpt før Ferdes oppkjøp 1.4.2019.

Informajon vedrørende 2018 Ferde AS kjøpte i 2018 opp 21 bompengeselskap som fremkommer i tabellen under. Ferde AS kjøpte 100 % av aksjene, og selskapene ble innfusjonert i Ferde AS i 2018. I selskapsregnskapet er fusjonene gjennomført til konsernkontinuitet med virkning fra oppkjøpstidspunktet.

Kostpris

Egenkapital på kjøps­ tidspunktet

Selskap

Prosjekt

Oppkjøpstidspunkt

Askøy Bompengeselskap AS

Askøypakken

21/03/2018

326 100

326 100

AS Austevoll Bruselskap

Austevollsbrua

16/03/2018

830 000

830 000

Bergen–Os Bompengeselskap AS

E-39 Svegatjørn–Rådal

19/03/2018

1 779 941

1 779 941

Bergen Bompengeselskap AS

Bypakke Bergen

02/01/2018

128 450

128 450

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

02/01/2018

122 000

122 000

Nord-Jæren Bompengeselskap AS

Bypakke Nord-Jæren – t.o.m. 30.09.18

02/01/2018

324 720

324 720

Rogaland Bompengeselskap AS

Bypakke Nord-Jæren – f.o.m. 01.10.18

02/01/2018

30 570

30 570

Bømlo Vegselskap AS

Bømlopakken

23/08/2018

375 000

375 000

Aust-Agder Vegfinans AS

Aust-Agder (E18)

02/01/2018

1 697 080

1 697 080

Finnfast AS

Finnfast

02/01/2018

308 160

308 160

Gjesdal Bompengeselskap AS

Fv. 45 Gjesdal

02/01/2018

252 000

252 000

Førdepakken Bomselskap AS

Førdepakken

02/01/2018

323 700

323 700

Fastlandssamband Halsnøy AS

Fastlandssambandet Halsnøy

23/08/2018

292 880

292 880

Hardangerbrua AS

Hardangerbrua

23/08/2018

285 870

285 870

Haugalandspakken AS

Haugalandspakken

02/01/2018

388 480

388 480

Jondalstunnelen AS

Jondalstunnelen

23/08/2018

123 200

123 200

Kvam Bompengeselskap AS

Kvammapakken

23/08/2018

369 000

369 000

Lister Bompengeselskap AS

Listerpakken

02/01/2018

131 690

131 690

Rogfast AS

Rogfast

02/01/2018

560 000

560 000

Haugaland Bompengeselskap AS

T-forbindelsen

20/02/2018

136 290

136 290

Voss og Omland Bompengeselskap AS

Vossapakken

23/08/2018

419 790

419 790

9 204 921

9 204 921

Sum

Gjennom oppkjøpet av Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, Lister Bompengeselskap AS og Aust-Agder Vegfinans AS har selskapet også ervervet 100 % av aksjene i Agder Bomdrift AS. Dette selskapet er også innfusjonert i Ferde AS i 2018. Videre har selskapet overtatt fra Hordaland fylkeskommune alle rettigheter og forpliktelser vederlagsfritt for bompengeprosjektene: E134 Stordalstunnellen, Årsnes ferjekai

77


78

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 27 – FORTS.  OPPKJØP

PROFORMAINFORMASJON Tabellen under angir proforma informasjon knyttet til driftsinntekter for hele 2018.

Proforma 2018 Passeringsinntekter

2 569 388 073

Statlige tilskudd

82 381 334

Andre driftsinntekter

44 395 651

Sum driftsinntekter

2 696 165 058

NOTE  28 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN MOR OG KONSERN Som del av regionreformen vedtatt i Stortinget i 2017 ble det 01.01.2020 gjennomført sammenslåing av Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, til Vestland fylkeskommune, og sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner til Agder fylkeskommune. Det ble som følge av fylkessammenslåingen gjort en emisjon av Rogaland fylkeskommune, for at eierbrøken skulle være uendret. De nye fylkeskommunene trådte i kraft 01.01.2020, og innbetaling av aksjekapital ble gjennomført i januar 2020. En hendelse som har inntruffet etter at årsregnskapet er ferdigstilt, er spredningen av COVID-19 viruset på verdens­ basis. Myndighetene satt i verk store tiltak for å hindre spredning av dette viruset i Norge, som av Verdens Helse­ organisasjon (WHO) er betegner som en pandemi. Myndighetene har bevilget store summer for å ivareta næringslivet og de som blir mest berørt av dette. Ved ferdigstillelse av årsrapporten er det for tidlig å si noe om konsekvensene for Ferde. Det knytter seg noe usikkerhet rundt lavere inntjening i en forbigående periode av 2020. Prosjektene har en robust økonomi og lang innkrevingstid, så det antas å ha begrenset påvirkning på Ferde sin virksomhet.


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Førde­pakken

Jondals­tunnelen

Fastlandssam­bandet ­Halsnøy

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Passeringsinntekter

99 053 209

97 975 671

6 348 410

17 666 014

18 389 636

21 561 613

Statlige tilskudd

15 100 000

20 058 333

495 290

1 434 685

90 522

102 038

160 606

261 760

114 648 499

119 468 690

6 438 932

17 768 052

137 550 242

21 823 373

0

20 918

52 866

387 258

7 403 609

13 622 124

1 093 068

2 117 394

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Innkrevingskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på krav

119 000 000

19 664

116 699 2 165 429

3 266 689

40 150

1 372 074

1 159 449

-134 116

-308 839

163 956

264 799

8 775 683

14 802 491

1 031 482

2 195 812

2 369 535

3 648 187

105 872 816

104 666 199

5 407 450

15 572 240

135 180 707

18 175 186

Finansinntekter

2 132 434

1 595 784

296 101

1 755 317

458 912

17 034

Finanskostnader

-388 704

-766 754

-1 796 684

-2 482 647

-1 567 875

-2 282 227

Netto finansposter

1 743 730

829 031

-1 500 583

-727 330

-1 108 963

-2 265 193

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

107 616 546

105 495 230

3 906 867

14 844 910

134 071 744

15 909 993

Avskrivning på innkrevingsrett

107 616 546

105 495 230

3 906 867

14 844 910

134 071 744

15 909 993

0

0

0

0

0

0

Sum driftskostnader Driftsresultat

Årsresultat

79


80

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Førde­pakken 31/12/2019

31/12/2018

Jondals­tunnelen 31/12/2019

31/12/2018

13 619 620

17 526 487

Fastlandssam­bandet ­Halsnøy 31/12/2019

31/12/2018

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert ­innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler

313 526

Sum immaterielle eiendeler

313 526

113 645 175

12 087 0

13 631 707

17 526 487

0

113 645 175

190 535

0

0

0

23 220 000

27 090 000

Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige ­driftsmidler

190 535 0

0

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode Andre fordringer Sum finansielle ­anleggsmidler Sum anleggsmidler

0

0

23 220 000

27 090 000

0

0

313 526

0

37 042 242

44 616 487

0

113 645 175

11 068 319

11 401 277

3 189 943

4 062 508

495 305

3 263 863

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

0

Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

0

24 11 068 319

11 401 301

Andre finansielle instrumenter

51 681 400

30 000 000

Sum investeringer

51 681 400

Bankinnskudd, k ­ ontanter og lignende

0 3 189 943

4 062 508

495 305

3 263 863

30 000 000

0

0

0

0

107 136 663

104 763 021

23 255 885

43 580 039

21 609 886

11 861 447

Sum omløpsmidler

169 886 382

146 164 321

26 445 828

47 642 547

22 105 191

15 125 310

SUM EIENDELER

170 199 908

146 164 321

63 488 070

92 259 035

22 105 191

128 770 485

Investeringer


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Førde­pakken

Jondals­tunnelen

Fastlandssam­bandet ­Halsnøy

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

323 700

323 700

123 200

123 200

292 880

292 880

21 000 000

21 000 000

0

21 000 000

21 000 000

0

0

43 200 000

40 000 000

64 824 990

0

43 200 000

40 000 000

64 824 990

0

126 309 924

Leverandørgjeld

208 569

569 965

236 315

260 399

318 948

263 194

Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

404 658

1 467 937

80 930

446 983

61 304

438 110

4 957

5 063

19 347

8 494

1 576

13 229

467 800

445 200

743 200

752 400

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

0

Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

126 309 924

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter Brikkedepositum Avsetning til byggherre

161 158 361

91 641 816 789 657

4 601 427

97 206

7 569

8 099 663

8 955 840

770 820

548 342

163 507

693 179

Sum kortsiktig gjeld

169 876 208

102 640 621

2 364 869

6 310 845

21 812 310

2 167 681

Sum gjeld

169 876 208

145 840 621

63 364 869

92 135 835

21 812 310

128 477 605

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

170 199 908

146 164 321

63 488 070

92 259 035

22 105 191

128 770 485

Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld

20 426 569

81


82

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Passeringsinntekter

Bømlopakken

Kvammapakken

2019

2018

2019

2018

2019

2018

68 725 312

58 209 358

34 101 259

32 441 839

100 795 170

96 265 392

26 125 000

1 916 667

Statlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

641 588

287 459

304 096

362 906

843 092

1 376 337

69 366 900

58 496 817

34 405 355

32 804 744

127 763 262

99 558 396

3 286 592

3 964 873

6 202 607

9 406 954

128 203

240 000

Lønnskostnader

-203 594

348 506

Innkrevingskostnader

3 526 787

4 785 575

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på krav

Vossapakken

126 362

183 889

48 549

184 719

1 033 654

1 093 858

-39 347

560 880

436 258

1 251 663

4 483 209

6 227 940

3 295 794

4 709 643

6 767 068

11 083 336

64 883 691

52 268 877

31 109 561

28 095 101

120 996 194

88 475 060

2 321 141

2 541 691

97 429

149 418

569 622

59 170

-13 172 521

-13 488 593

-5 750 746

-5 297 685

-7 599 405

-23 762 570

-10 851 380

-10 946 902

-5 653 317

-5 148 267

-7 029 783

-23 703 399

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

54 032 311

41 321 975

25 456 245

22 946 834

113 966 411

64 771 661

Avskrivning på innkrevingsrett

54 032 311

41 321 975

25 456 245

22 946 834

113 966 411

64 771 661

0

0

0

0

0

0

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter

Årsresultat


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Bømlopakken

Kvammapakken

Vossapakken

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

379 618 227

427 650 537

265 232 046

286 754 290

231 501 436

479 467 847

51 136

0

103 419

96 869

265 283 182

286 754 290

231 604 855

479 564 716

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

62 856 379 681 083

427 650 537

Varige driftsmidler Varige driftsmidler

297 230

Sum varige ­driftsmidler

297 230

0

241 610

0

224 400

0

0

0

0

0

0

0

379 978 313

427 650 537

265 524 792

286 754 290

231 829 255

479 564 716

9 814 593

3 675 782

4 725 379

2 790 958

13 378 085

13 083 912

3 675 782

4 725 379

2 790 958

13 378 085

13 127 856

0

0

0

76 176 603

199 927 139

10 051 041

16 553 524

190 031 337

40 675 650

86 099 039

203 602 921

14 776 420

19 344 483

203 409 422

53 803 506

466 077 352

631 253 458

280 301 212

306 098 773

435 238 677

533 368 222

241 610

224 400

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode Andre fordringer Sum finansielle ­anleggsmidler Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

107 843 9 922 436

43 944

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, ­kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

0

83


84

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Bømlopakken

Kvammapakken

Vossapakken

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

375 000

375 000

369 000

369 000

419 790

419 790

0

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner

456 250 000

600 000 000

275 000 000

291 190 477

419 908 875

479 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

456 250 000

600 000 000

275 000 000

291 190 477

419 908 875

479 000 000

2 144 258

2 324 324

754 354

553 509

2 164 874

1 645 553

168 602

623 283

183 509

570 570

272 494

797 789

11 564

-31 537

12 327

5 428

30 443

452

2 563 800

2 486 000

1 018 600

940 400

2 325 200

2 062 000

3 863 804

24 571 950

2 637 455

12 215 539

2 798 221

25 686 771

700 325

904 438

325 966

253 851

7 318 779

23 755 867

9 452 353

30 878 458

4 932 211

14 539 296

14 910 011

53 948 432

Sum gjeld

465 702 353

630 878 458

279 932 211

305 729 773

434 818 886

532 948 432

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

466 077 352

631 253 458

280 301 212

306 098 773

435 238 677

533 368 222

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Skyldige offentlige avgifter Brikkedepositum Avsetning til byggherre Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Passeringsinntekter Statlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Hardangerbrua 2019

2018

2019

106 266 443

105 644 469

11 292 280

29 283 333

2 158 333

336 326

7 302

135 886 102

107 810 104

4 473 042

5 043 950

Lønnskostnader Innkrevingskostnader

Nordhordlandspakken

11 292 280

2018

0

E134 Stordalstunnelen 2019

2018

23 270 639

23 822 013

2 308 333

1 808 333

228 846

198 139

25 807 818

25 828 486

2 158 657

2 689 842

302 718 1 549 506

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

13 234

Tap på krav

-6 453

971 157

152 000

4 479 823

6 317 825

1 701 506

131 406 279

101 492 279

1 082 381

Finanskostnader

29 470 42 341

224 188

0

2 230 468

2 914 030

9 590 774

0

23 577 350

22 914 456

553 288

879 011

21 863

396 734

483 992

-43 789 632

-46 710 532

-2 560 944

-35 507

-2 144 541

-1 682 648

Netto finansposter

-42 707 251

-46 157 244

-1 681 933

-13 644

-1 747 807

-1 198 656

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

88 699 028

55 335 035

7 908 841

-13 644

21 829 544

21 715 800

Avskrivning på innkrevingsrett

88 699 028

55 335 035

7 908 840

-13 644

21 829 544

21 715 800

0

0

0

0

0

0

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter

Årsresultat

85


86

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Hardangerbrua

Nordhordlandspakken

E134 Stordalstunnelen

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

1 242 403 061

1 331 102 089

84 839 804

13 644

100 160 112

116 465 656

33 902

0

100 194 014

116 465 656

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

43 024 1 242 446 085

1 331 102 089

84 839 804

13 644

Varige driftsmidler Varige driftsmidler

185 500

Sum varige ­driftsmidler

185 500

0

Andre fordringer

46 200 000

50 700 000

Sum finansielle ­anleggsmidler

46 200 000

3 991 310

428 798

3 991 310

0

428 798

0

50 700 000

0

0

0

0

1 288 831 585

1 381 802 089

88 831 114

13 644

100 622 812

116 465 656

11 125 462

9 865 880

10 990 242

2 936 259

2 742 334

0

2 936 259

2 742 334

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

2 104

199 485

11 127 566

10 065 365

10 990 242

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

181 100 799 0

0

181 100 799

0

0

0

Bankinnskudd, ­kontanter og lignende

39 358 150

84 193 956

71 250 889

40 021 863

3 840 355

18 071 419

Sum omløpsmidler

50 485 716

94 259 321

263 341 930

40 021 863

6 776 614

20 813 753

1 339 317 301

1 476 061 410

352 173 044

40 035 507

107 399 426

137 279 410

SUM EIENDELER


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Hardangerbrua

Nordhordlandspakken

E134 Stordalstunnelen

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

285 870

285 870

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner

1 330 000 000

1 430 000 000

350 000 000

40 000 000

105 000 000

135 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

1 330 000 000 1 430 000 000

350 000 000

40 000 000

105 000 000

135 000 000

252 155

180 403

131 234

179 682

6 690

3 981

369 000

341 400

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

30 157

478 532

193 073

467 904

Skyldige offentlige avgifter

628 516

24 367

Brikkedepositum Avsetning til byggherre Forskudd fra kunder

215 340

16 362 761

31 387

10 406

Annen kortsiktig gjeld

8 592 861

28 441 975

1 544 527

35 507

1 608 960

1 563 537

Sum kortsiktig gjeld

9 031 431

45 775 540

2 173 043

35 507

2 399 426

2 279 410

Sum gjeld

1 339 031 431

1 475 775 540

352 173 044

40 035 507

107 399 426

137 279 410

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 339 317 301

1 476 061 410

352 173 044

40 035 507

107 399 426

137 279 410

87


88

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Passeringsinntekter

Årsnes Ferjekai

Bypakke Bergen

2019

2018

2019

2018

6 677 345

6 069 959

1 032 583 937

704 370 404

13 393 782

13 087 447

E39 Svegatjørn–Rådal 2019

2018

0

0

809 121

3 052 143

Statlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

6 677 345

6 069 959

1 045 977 719

717 457 851

676 784

246 922

67 097 636

56 473 984

3 981 193

3 563 489

26 798 735

11 896 908

Lønnskostnader Innkrevingskostnader

151 164

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på krav Sum driftskostnader

53 936

676 784

246 922

97 877 564

72 085 545

809 121

3 106 079

6 000 561

5 823 037

948 100 155

645 372 306

-809 121

-3 106 079

61 904

55 918

3 157 997

2 623 830

343 697

252 849

Finanskostnader

-256 891

-248 759

-111 611 209

-83 577 072

-55 858 499

-42 123 060

Netto finansposter

-194 987

-192 841

-108 453 212

-80 953 242

-55 514 802

-41 870 211

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

5 805 574

5 630 196

839 646 943

564 419 064

-56 323 923

-44 976 290

Avskrivning på innkrevingsrett

5 805 574

5 630 196

839 646 943

564 419 064

-56 323 924

-44 976 290

0

0

0

0

0

0

Driftsresultat Finansinntekter

Årsresultat


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Årsnes Ferjekai

Bypakke Bergen

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

1 878 543

7 684 117

5 171 437 504

5 201 324 446

3 620 455

8 617 404

5 175 057 959

5 209 941 850

E39 Svegatjørn–Rådal 31/12/2019

31/12/2018

0

0

3 111 599 434

2 880 275 510

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

1 878 543

7 684 117

Varige driftsmidler Varige driftsmidler

15 819 011

Sum varige driftsmidler

0

15 819 011

0

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode Andre fordringer Sum finansielle ­anleggsmidler Sum anleggsmidler

0

0

0

0

3 111 599 434

2 880 275 510

1 878 543

7 684 117

5 190 876 970

5 209 941 850

3 111 599 434

2 880 275 510

198 719 033

132 709 864

132 948 179

0

0

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

143 260

Andre kortsiktige fordringer

350 869

357 547

Sum fordringer

350 869

357 547

95 055 198 719 033

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

91 196 932 0

0

91 196 932

0

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

7 862 841

2 120 179

163 805 652

97 000 566

30 791 281

11 844 610

Sum omløpsmidler

8 213 710

2 477 726

453 721 617

229 948 745

30 791 281

11 844 610

10 092 253

10 161 843

5 644 598 587

5 439 890 595

3 142 390 715

2 892 120 120

SUM EIENDELER

89


90

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Årsnes Ferjekai

Bypakke Bergen

E39 Svegatjørn–Rådal

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

0

0

128 450

128 450

1 780 000

1 780 000

0

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner

9 999 970

9 999 970

5 474 538 540 5 270 000 000

3 128 000 000

2 878 000 000

Sum annen langsiktig gjeld

9 999 970

9 999 970

5 474 538 540 5 270 000 000

3 128 000 000 2 878 000 000

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

44 942

125 887

Skyldige offentlige avgifter Brikkedepositum

53 523 945

35 510 961

5 487 406

4 575 751

247 827

16 230

64 427 400

58 133 200

42 741 33 333

1 900 685

Avsetning til byggherre Forskudd fra kunder

23 512 811

55 491 510

Annen kortsiktig gjeld

47 342

35 986

22 732 207

16 034 493

12 577 382

10 396 693

Sum kortsiktig gjeld

92 284

161 873

169 931 596

169 762 145

12 610 715

12 340 120

Sum gjeld

10 092 253

10 161 843

5 644 470 136

5 439 762 145

3 140 610 715

2 890 340 120

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 092 253

10 161 843

5 644 598 587

5 439 890 595

3 142 390 715

2 892 120 120


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Austevollsbrua 2019

2018

2019

2018

101 540 071

90 875 291

Passeringsinntekter

19 226 665

20 403 788

Statlige tilskudd

10 395 770

10 270 000

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

2019

2018

39 121 905

39 835 972

9 880 000

9 753 000

981 953

78 030

75 617

101 873 456

91 857 244

49 079 935

49 664 589

1 878 556

2 343 745

30 673 788

7 273

108 405

257 585

1 016 337

1 705 929

8 153 404

16 376 950

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

15 852

35 200

Tap på krav Sum driftskostnader

Finnfast

333 385 29 622 435

Lønnskostnader Innkrevingskostnader

Askøypakken

2 094 785

1 353 294

98 175

645 489

1 016 337

1 713 202

10 356 594

17 987 829

2 011 931

3 005 086

28 606 098

28 960 586

91 516 862

73 869 415

47 068 004

46 659 504

405 217

107 957

367 255

315 990

1 279 399

2 057 341

Finanskostnader

-3 403 046

-4 365 396

-49

-5 705

-7 030 359

-6 558 032

Netto finansposter

-2 997 829

-4 257 439

367 206

310 285

-5 750 960

-4 500 691

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

25 608 269

24 703 147

91 884 068

74 179 700

41 317 044

42 158 812

Avskrivning på innkrevingsrett

25 608 269

24 703 147

91 884 068

74 179 700

41 317 044

42 158 812

0

0

0

0

0

0

Driftsresultat Finansinntekter

Årsresultat

91


92

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Austevollsbrua 31/12/2019

31/12/2018

28 868 763

54 477 032

Askøypakken 31/12/2019

31/12/2018

Finnfast 31/12/2019

31/12/2018

185 094 540

205 765 024

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

408 711 28 868 763

54 477 032

408 711

21 446 0

185 115 986

205 765 024

Varige driftsmidler Varige driftsmidler

417 335

Sum varige driftsmidler

0

0

0

417 335

0

0

0

0

0

0

0

28 868 763

54 477 032

408 711

0

185 533 321

205 765 024

10 249 240

9 789 294

13 913 758

3 067 207

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Andre kortsiktige fordringer

1 464 264

1 535 937

Sum fordringer

1 464 264

1 535 937

10 249 240

9 789 841

13 913 758

3 067 207

0

0

0

0

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

46 363 084

21 655 529

23 241 605

8 048 011

51 200 213

156 271 859

Sum omløpsmidler

47 827 348

23 191 466

33 490 845

17 837 852

65 113 971

159 339 065

76 696 111

77 668 498

33 899 556

17 837 852

250 647 292

365 104 089

547

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

SUM EIENDELER


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Austevollsbrua

Askøypakken

Finnfast

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

830 000

830 000

326 100

326 100

308 160

308 160

0

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner

75 544 438

75 544 438

246 468 260

348 115 080

Sum annen langsiktig gjeld

75 544 438

75 544 438

0

0

246 468 260

348 115 080

28 799

134 618

151 202

345 371

249 531

999 035

441 434

1 851 252

99 828

560 891

47 559

11 221

2 902

-20 007

290 800

255 000

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

49 352

Skyldige offentlige avgifter Brikkedepositum Avsetning til byggherre

32 839 287

Forskudd fra kunder

14 880 219

1 705

1 705

1 402 937

13 962 543

Annen kortsiktig gjeld

272 321

266 226

108 853

616 152

1 729 035

1 672 891

Sum kortsiktig gjeld

321 673

1 294 060

33 573 456

17 511 752

3 870 873

16 680 849

Sum gjeld

75 866 111

76 838 498

33 573 456

17 511 752

250 339 133

364 795 929

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

76 696 111

77 668 498

33 899 556

17 837 852

250 647 292

365 104 089

93


94

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Passeringsinntekter

Fv. 45 Gjesdal

T-forbindelsen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

18 355 366

18 675 871

34 091 387

34 855 245

200 764 761

200 846 007

30 241 667

36 416 667

Statlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

77 908

91 643

78 781

175 385

3 640 574

3 061 665

18 433 274

18 767 514

34 170 168

35 030 630

234 647 002

240 324 339

2 169 942

3 194 426

2 372 815

2 684 821

31 896 477

34 748 697

454 159

2 198 531

Lønnskostnader Innkrevingskostnader

53 247

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på krav

Haugalandspakken

13 692

-21 040

-37 265

261 813

-41 063

2 834 313

2 825 551

2 148 902

3 157 161

2 634 628

2 697 006

35 184 949

39 786 470

16 284 372

15 610 353

31 535 540

32 333 624

199 462 053

200 537 869

377 454

93 683

1 469 287

1 687 942

3 337 568

7 859 682

-7 645

-10 750 052

-8 377 268

-343 278

-3 785 531

377 454

86 038

-9 280 765

-6 689 325

2 994 290

4 074 151

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

16 661 826

15 696 391

22 254 775

25 644 299

202 456 343

204 612 020

Avskrivning på innkrevingsrett

16 661 826

15 696 391

22 254 775

25 644 299

202 456 343

204 612 020

0

0

0

0

0

0

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter

Årsresultat


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Fv. 45 Gjesdal 31/12/2019

31/12/2018

T-forbindelsen 31/12/2019

31/12/2018

34 906 916

57 161 690

Haugalandspakken 31/12/2019

31/12/2018

1 861 381

181 701

1 861 381

181 701

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler

21 327

Sum immaterielle eiendeler

21 327

70 127 0

34 977 043

57 161 690

Varige driftsmidler Varige driftsmidler

457 069

Sum varige driftsmidler

457 069

0

0

0

645 492

0

0

0

0

0

0

0

478 396

0

34 977 043

57 161 690

2 506 873

181 701

1 875 413

1 454 534

3 132 372

3 366 772

52 614 121

36 431 989

1 875 413

1 454 534

3 132 372

3 366 772

53 389 875

36 431 989

123 986 309

120 000 000

645 492

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

775 754

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

0

0

0

0

123 986 309

120 000 000

32 212 394

22 327 704

27 914 226

94 272 386

159 688 085

360 682 023

Sum omløpsmidler

34 087 807

23 782 237

31 046 598

97 639 158

337 064 269

517 114 013

SUM EIENDELER

34 566 203

23 782 237

66 023 641

154 800 848

339 571 142

517 295 713

Bankinnskudd, kontanter og lignende

95


96

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Fv. 45 Gjesdal

T-forbindelsen

Haugalandspakken

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

252 000

252 000

136 290

136 290

388 480

388 480

0

0

0

0

0

0

65 000 000

151 666 650

0

210 000 000

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

0

0

65 000 000

151 666 650

0

210 000 000

Leverandørgjeld

626 029

206 533

34 277

299 262

12 307 420

5 636 180

Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

120 050

546 193

122 752

351 757

2 077 832

4 484 091

3 738

2 941

13

669

60 514

-88 626

0

0

17 039 600

16 304 600

33 473 375

18 061 548

0

290 031 035

258 824 691

Forskudd fra kunder

14 444

4 709 223

-171

3 739

739 785

1 012 484

Annen kortsiktig gjeld

76 569

3 799

730 480

2 342 482

16 926 475

20 733 813

Sum kortsiktig gjeld

34 314 203

23 530 237

887 351

2 997 908

339 182 661

306 907 234

Sum gjeld

34 314 203

23 530 237

65 887 351

154 664 558

339 182 661

516 907 234

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

34 566 203

23 782 237

66 023 641

154 800 848

339 571 142

517 295 714

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter Brikkedepositum Avsetning til byggherre


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Bypakke Nord-Jæren – t.o.m. 30.09.18 2019

Passeringsinntekter

Bypakke Nord-Jæren – f.o.m. 01.10.18

Rogfast

2018

2019

2018

2019

2018

386 199 197

938 558 767

215 801 943

94 233 241

106 984 832

4 262 075

5 661 178

613 269

390 461 272

944 219 945

216 415 212

94 233 241

106 984 832

110 297

214

16 618

36 128 075

60 932 992

16 213 062

5 512 274

14 938 290

5 362 247

Statlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

0

Lønnskostnader Innkrevingskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

26 623 2 875 751

3 156 535

474 925

Tap på krav Sum driftskostnader

0

41 750 646

76 346 421

21 591 927

2 875 751

3 183 158

Driftsresultat

0

348 710 626

867 873 524

194 823 285

91 357 490

103 801 674

Finansinntekter Finanskostnader

1 505 890

2 322 388

804 578

554 356

862 646

-49 120

-6 472 263

-696 781

-6 477 250

-888 074

Netto finansposter

0

1 456 770

-4 149 875

107 797

-5 922 894

-25 428

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

0

350 167 396

863 723 649

194 931 082

85 434 596

103 776 246

350 167 396

863 723 649

194 931 082

85 434 596

103 776 246

0

0

0

0

0

Avskrivning på innkrevingsrett Årsresultat

0

97


98

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Bypakke Nord-Jæren – t.o.m. 30.09.18 31/12/2019

31/12/2018

Bypakke Nord-Jæren – f.o.m. 01.10.18

Rogfast

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

147 839 922

222 458 571

245 634 208

114 068 804

3 571 151

554 250

151 411 073

223 012 821

245 634 208

114 068 804

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

0

0

Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler

4 391 950 0

0

4 391 950

0

0

0

Sum finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

Sum anleggsmidler

0

0

155 803 023

223 012 821

245 634 208

114 068 804

174 719 941

100 374 085

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode Andre fordringer

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

147 987

Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

0

0

-4 108

6 909 505

7 595 172

100 517 964

6 909 505

7 595 172

0

143 667 801

60 000 000

0

0

143 667 801

60 000 000

188 855 260

129 377 138

8 382 484

20 789 496

174 719 941

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler

0

0

363 575 201

229 895 103

158 959 790

88 384 668

SUM EIENDELER

0

0

519 378 224

452 907 924

404 593 998

202 453 471


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Bypakke Nord-Jæren – t.o.m. 30.09.18

Bypakke Nord-Jæren – f.o.m. 01.10.18

Rogfast

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

0

0

355 290

355 290

560 000

560 000

0

0

0

0

0

0

400 000 000

275 000 000

400 000 000

200 000 000

400 000 000

275 000 000

400 000 000

200 000 000

14 764 078

10 446 114

4 532 632

11 409 910

325 573

3 362

50 030 335

48 573 935

44 280 642

104 316 040

5 089 675

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Skyldige offentlige avgifter Brikkedepositum

141 399 102 311

922 260

2 803 273

3 931 686

829 813

Avsetning til byggherre Forskudd fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

0

0

119 022 935

177 552 634

4 033 997

1 893 471

Sum gjeld

0

0

519 022 935

452 552 634

404 033 997

201 893 471

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

0

0

519 378 224

452 907 924

404 593 998

202 453 471

99


100

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Passeringsinntekter Statlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Listerpakken

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

E18 Tvedestrand–Arendal

2019

2018

2019

2018

2019

47 374 014

70 525 719

211 120 830

214 694 600

44 920 051

866 045

-788 387

2 376 923

1 819 576

63 240 059

69 737 333

213 497 753

216 514 176

51 561 718

15 347

326

19 365 926

4 021 606

15 000 000

Lønnskostnader

2018

6 641 667

2 256

0

Innkrevingskostnader

5 308 169

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

3 813 575

1 265 050

618 991

252 047

102 398

-101 379

-1 856 363

491 903

2 913 358

690 000

9 020 365

5 414 207

22 170 682

22 546 678

4 814 330

208 260

54 219 694

64 323 126

191 327 071

193 967 498

46 747 388

-208 260

Finansinntekter

964 105

734 790

3 451 117

4 188 461

1 135 059

3 637

Finanskostnader

-67 259

-517 418

-3 136

-35 434

-36 766 490

-14 956 554

896 846

217 372

3 447 981

4 153 026

-35 631 431

-14 952 917

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

55 116 539

64 540 498

194 775 052

198 120 525

11 115 956

-15 161 178

Avskrivning på innkrevingsrett

55 116 539

64 540 498

194 775 051

198 120 525

11 115 956

-15 161 178

0

0

0

0

0

0

Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat

Netto finansposter

Årsresultat

6 003 264

21 059 788

208 260


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Listerpakken

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

E18 Tvedestrand–Arendal

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Andre immaterielle eiendeler

0

3 756 250

953 569

531 201

0

Sum immaterielle eiendeler

0

3 756 250

953 569

531 201

2 046 118 271

0

2 813 000

463 077

2 813 000

463 077

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett

2 046 118 271

Varige driftsmidler Varige driftsmidler

806 660

Sum varige driftsmidler

0

806 660

0

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode

707 234 228

Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

707 234 228

Sum anleggsmidler

0

3 756 250

1 760 229

531 201

2 048 931 271

707 697 305

4 049 239

7 398 319

39 008 560

41 252 925

14 602 260

OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

769 369

1 130 433

Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

4 049 239

8 167 687

39 008 560

42 383 358

14 602 260

0

0

0

0

0

0

0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

18 125 697

51 921 555

54 204 701

203 567 939

96 304 918

4 962 690

Sum omløpsmidler

22 174 936

60 089 242

93 213 261

245 951 297

110 907 178

4 962 690

SUM EIENDELER

22 174 936

63 845 493

94 973 490

246 482 499

2 159 838 449

712 659 994

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer

101


1 02

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Listerpakken

Samferdselspakke for Kristiansandregionen

E18 Tvedestrand–Arendal

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

131 690

131 690

122 000

122 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner

0

20 000 000

2 100 503 458

703 756 028

Sum annen langsiktig gjeld

0

20 000 000

0

0

2 100 503 458

703 756 028

1 558 928

1 453 108

5 054 126

4 473 054

1 320

38 554

194 983

1 151 845

1 459 864

4 247 024

32 949 026

5 618 516

16 371

9 041

38 581

18 234

1 749

-26 679

Brikkedepositum

4 306 800

4 400 600

17 554 600

16 767 600

0

Avsetning til byggherre

15 003 577

7 087 037

68 965 735

218 731 184

0

Forskudd fra kunder

239 938

29 349 646

787 416

979 175

Annen kortsiktig gjeld

722 649

262 525

991 168

1 144 228

26 382 896

3 273 576

Sum kortsiktig gjeld

22 043 246

43 713 802

94 851 490

246 360 499

59 334 991

8 903 967

Sum gjeld

22 043 246

63 713 802

94 851 490

246 360 499

2 159 838 449

712 659 995

22 174 936

63 845 492

94 973 490

246 482 499

2 159 838 449

712 659 995

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Skyldige offentlige avgifter

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

0


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER RESULTAT

Passeringsinntekter

Aust-Agder (E18)

Ryfast 1)

E18 Kristiansand–Lyngdal

2019

31/12/2019

0

2019

2018

-283 990

5 662 877

884 795

68 816

600 805

5 731 693

0

1 877 236

10 391 310

503 259

66 143

Statlige tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Innkrevingskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Tap på krav

51 345

171 996 -2 223 321

-7 843 850

-174 089

2 547 460

554 604

66 143

Driftsresultat

774 895

3 184 233

-554 604

-66 143

Finansinntekter

760 453

1 484 923

3 198 526

98 578

-4 542

-58 342

-171 073 077

-620 694

755 911

1 426 581

-167 874 551

-522 116

Årsresultat før avskrivning av innkrevingsrett

1 530 807

4 610 814

-168 429 155

-588 259

Avskrivning på innkrevingsrett

1 530 807

4 610 814

-168 429 155

-588 259

0

0

0

0

Sum driftskostnader

Finanskostnader Netto finansposter

Årsresultat

103


104

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EIENDELER

Aust-Agder (E18)

Ryfast 1)

E18 Kristiansand–Lyngdal

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2019

0

0

0

0

0

0

0

6 471 005 154

200 588 259

ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler Varige driftsmidler

171 954

Sum varige driftsmidler

171 954

Finansielle ­anleggsmidler Forskudd før innkrevings­ periode Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler

0

0

6 471 005 154

200 588 259

171 954

0

6 471 005 154

200 588 259

Kundefordringer

12 170 842

7 980 103

Mellomværende med Ferde/ Administrasjon

31 769 165

5 326 923

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER Fordringer

Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer

544 575

0

44 484 582

13 307 026

0

0

0

0

0

0

8 754 661

38 487 191

39 585 709

50 032 435

53 239 243

51 794 217

39 585 709

50 032 435

53 411 197

51 794 217

6 510 590 863

250 620 694

Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

NOTE 29 – FORTS.  PROSJEKTREGNSKAPER BALANSE – EGENKAPITAL OG GJELD

Aust-Agder (E18)

Ryfast 1)

E18 Kristiansand–Lyngdal 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2018

1 697 080

1 697 169

794 500

0

0

0

0

6 500 000 000

250 000 000 250 000 000

EGENKAPITAL Sum egenkapital

GJELD Avsetninger for ­forpliktelser Andre avsetninger for­ ­forpliktelser Sum avsetninger for ­forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld til ­kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld

0

0

6 500 000 000

6 987 205

4 042 389

40 654

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Mellomværende med Ferde/ Administrasjon Skyldige offentlige avgifter

2 522 367 28 273

4 074

Brikkedepositum

8 940 600

8 376 400

Avsetning til byggherre

34 289 683

32 758 874

Forskudd fra kunder

920 579

1 869 149

Annen kortsiktig gjeld

547 776

523 796

9 755 710

620 694

Sum kortsiktig gjeld

51 714 117

50 097 048

9 796 364

620 694

Sum gjeld

51 714 117

50 097 048

6 509 796 364

250 620 694

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

53 411 197

51 794 217

6 510 590 863

250 620 694

1) Resultatoppstillingen i prosjektregnskaper viser resultatet for prosjektet for perioden fra 1.1.19 til 31.12.19. I resultatoppstillingen i selskapsregnskapet og konsernregnskapet for Ferde AS inngår kun resultat for perioden fra oppkjøps­tidspunktet til 31.12.19 for prosjektet. Se note 27 for oversikt over oppkjøpstidspunkt for prosjektet.

105


106

FERDE Ã…RSBERE TNING 2019


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

Deloitte AS Lars Hilles gate 30 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tel: +47 55 21 81 00 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Ferde AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Ferde AS' årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 17.051.467 og et overskudd i konsernregnskapet på kr 13.890.226. Årsregnskapet består av: •

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: • •

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ferde AS per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Ferde AS per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. © Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282

1 07


108

FERDE ÅRSBERE TNING 2019

side 2 Uavhengig revisors beretning Ferde AS

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: •

• •

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det


FERDE ÅRSBERE TNING 2019

side 3 Uavhengig revisors beretning Ferde AS

konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. Uttalelse om andre lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 1. april 2020 Deloitte AS

Bjørn Lyse Opdal statsautorisert revisor

109


24

FERDE.NO

ØM ERK E T

9 Tr ykksak 6

Org. nr: 918 012 745

IL J

FERDE AS Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen

M

1 9

Profile for Bodoni

Ferde årsberetning 2019  

Ferde årsberetning 2019

Ferde årsberetning 2019  

Ferde årsberetning 2019

Profile for hg-9

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded