__MAIN_TEXT__

Page 1

Ã…rsmelding 2016 ANNUAL REPORT


2

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2016–2019

KOMMUNE

MEDLEM VARAMEDLEM

REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER Bergen kommune

Jan Erik Kjerpeseth Dag Skansen Marte Mjøs Persen

Kristian Helland Martin Smith-Sivertsen Lubna Jaffery

Region Nordhordland

Ole Lysø

Kristin Handeland

Roald Steinseide

Jannicke Bergesen Clarke

Tom Georg Indrevik

Atle Dåvøy

Havneoperatører/-speditører

Øyvind Lygre

Tom Antonesen

Rederiorganisasjoner

Erik A. Paulsen

Anne-Kristine Øen

Transportbrukerne

Annlaug Haugvik

Tom Knudsen

Forsvaret

Per Kartvedt

Karstein Storaas

Ansatte sin representant

Stein Hauge

Christian Hafstad

Austrheim, Fedje, Lindås, Meland, Radøy

Region Midtre Askøy, Os

Region Vest Fjell, Sund, Øygarden

Bergen og Omland Havnevesen

REPRESENTANTER MED TALE- OG FORSLAGSRETT Norges Fiskarlag Elling Johannes Røttingen

1. Jakob Magnar Jakobsen 2. Britt Sæle Instebø

Norges Transportarbeiderforbund Tommy Skjærdal

1. Rune Berglund 2. Åge Stegelvik


4

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

Havnestyrets beretning 1. Bedriften

3. Forvaltning

Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift i henhold til kommunelovens § 27, bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland Fylkeskommune.

Ansvaret etter havneloven omfatter: Å sørge for sikkerhet og fremkommelighet i farvannet, behandling av søknader om tiltak i sjø, vurdering av behov for fartsbegrensninger i sjø, samt å gi uttale til offentlige og private arealplaner. BOH behandlet 158 søknader om tiltak i sjø i 2016, mot 140 i 2015. Sakene har følgende prosentvise fordeling blant de kommuner som deltar i det interkommunale samarbeidet: Askøy 16 %, Austrheim 4 %, Bergen 11 %, Fedje 3%, Fjell 16 %, Lindås 9 %, Meland 3 %, Os 9 %, Radøy 6 %, Sund 14 % og Øygarden 9 %.

Bedriftens visjon er Bergen – fremtidsrettet internasjonal miljøhavn. I henhold til BOH sine vedtekter ivaretar bedriften havnedrift og forvaltningsoppgaver for eierkommunene etter havneog farvannsloven. Bedriften er medlem av KS Bedrift havn og Norsk Havneforening.

2. Ny selskapsform og øvrige ­rammebetingelser BOH driver sin virksomhet innenfor rammene av havneog farvannsloven av 17.04.2009. De 11 deltagerkommunene i BOH inngikk 17.06.2016 en intensjonsavtale om etablering av et aksjeselskap som skal overta driften av havnevirksomheten i kommunene, og stiftet senere Bergen og Omland Havn AS. Havnerådet vedtok derfor oppløsning av Bergen og Omland Havne­ vesen, under forutsetning av at a. Et nytt havneselskap er etablert. b. Det foreligger et budsjett som ikke i vesentlig grad svekker resultatet i forhold til dagens situasjon, og en tilfredsstillende åpningsbalanse. c. Det foreligger en klar intensjon om at havnekapitalen på MNOK 450 som etableres i Bergen kommune skal stilles til disposisjon som egenkapital til havneinvesteringer når godshavnvirksomheten flyttes fra Dokken. d. Selskapets ansatte er ivaretatt i henhold til de føringer som ligger i en virksomhetsoverdragelse. Det pågår en dialog mellom Bergen Kommune og Kystverket vedrørende havnekapitalen og eiendommene som i dag ligger i balansen til BOH. Utfallet av disse diskusjonene er foreløpig ukjent. Det er satt som en forutsetning fra Bergen Kommune at den foreslåtte fordelingen mellom bykasse og havnekasse opprettholdes når virksomheten skal overføres til aksjeselskapet.

I tillegg er det avgitt 75 planuttalelser og 36 uttalelser til dispensasjonssaker.

4. Virksomheten Den samlede bruttotonnasje i Bergen og Omland havne­ område er redusert med 2 % fra 2015 og ligger på 265,6 ­millioner bruttotonn. Bruttotonnasje ved offentlig kai sank med 12,5 % til 49,1 millioner bruttotonn. Samlet godsmengde for BOHs havneområde gikk opp med 3,5 % til 45,4 millioner tonn. Godsmengde over offentlig kai gikk ned 3,7 %, mens antall TEU gikk ned 5,6 %. Anløp av cruiseskip viser en økning på 3,9 % fra 282 i 2015 til 293 i 2016. Antall cruisepassasjerer økte med 14,2 %. Utenriks fergepassasjerer økte med 11,8 %. Hurtigruten opplevde en økning med 1,4 %, og øvrige hurtigbåter økte med 2,1 %. Totalt gikk i overkant av 1,8 millioner passasjerer over kai i Bergen, innenriks fergetrafikk ikke inkludert. Det utgjør en økning på 6,2 % fra 2015.

5. Det ytre miljø Bedriftens egen virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Skipenes maskineri avgir imidlertid avgasser fra når disse produserer nødvendig strøm under kaiopphold. Dette gir et bidrag til redusert luftkvalitet i Bergen. For å bøte på dette er landstrømanlegg for tre offshoreskip etablert, mens landstrømanlegg til Hurtigruten er under etablering. Videre landstrømutbygging er under planlegging. BOH benytter Nansen-senteret både til å måle miljøpåvirkningen fra skipene, samt til å foreslå tiltak i perioder med inversjon. Det er også inngått samarbeid med Storm som gir spesifikke prognoser for sannsynlighet for inversjon.


FOTO ROBIN STRAND, NORPHOTO AS


6

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

SKIPSANLØP BERGEN OG OMLAND HAVNEOMRÅDE 2016 Antall skipsanløp totalt

2015 ENDRING

87 515

87 156

0,4 %

Gjennomsnittlig bruttotonnasje

3035

3 064

–0,9 %

Bruttotonnasje (millioner BT)

265,6

270,9

–2,0 %

HERAV OFFENTLIGE KAIER Antall skipsanløp i alt

2016 20 797

2015 ENDRING 21 065

–1,3 %

herav fritids-/lystfartøyer

5 128

4 776

7,4 %

Gjennomsnittlig bruttotonnasje

2 362

2 664

–11,3 %

49,1

56,1

–12,5 %

Bruttotonnasje (millioner BT)

Havne­drift innebærer også støy fra laste- og lossevirksomhet, samt fra skipenes maskineri. Økt kapasitet for landstrøm vil redusere støy fra sistnevnte. Avfallshåndtering fra virksomheten og fartøyer er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler. BOH har etablert to miljøstasjoner, en på Skolten og en på Dokken /Jekteviken. BOH tilbyr kildesortering til alle kundene og brukerne av havnen. BOH er engasjert i prosjektet «Miljøprosjekt Bergen havn» med formål å tildekke forurensede bunnsedimenter i Bergen indre havn, i samarbeid med statlige myndigheter og Bergen kommune. BOH har bevilget 20 millioner til dette formålet, hvorav 10 millioner er overført i 2016.

GODSTRAFIKK

BERGEN OG OMLAND HAVNEOMRÅDE 2016 Godsmengde i tonn

2015 ENDRING

45 409 066 43 888 142

3,5 %

HERAV OFFENTLIGE KAIER Godsmengde i tonn Antall containere (TEU)

2016

2015 ENDRING

539 239

560 071

–3,7 %

29 825

31 610

–5,6 %

PASSASJERTRAFIKK CRUISETRAFIKK Antall cruiseskip Antall cruisepassasjerer

Antall utenriks fergepassasjerer

2015 ENDRING

293

282

3,9 %

490 546

429 504

14,2 %

2016 222 035

2015 ENDRING 198 549

11,8 %

INNENRIKS PASSASJERTRAFIKK Hurtigruten

2016

2015 ENDRING

171 917

169 486

Hurtigbåter

940 923

921 993

2,1 %

Antall innenrikspassasjerer totalt

1 112 840 1 091 479

2,0 %

1,4 %

Antall passasjerer totalt

Det har vært gjennomført investeringer for 27,6 millioner kr i 2016, mot budsjettert 49,7 millioner kr. Hovedårsaken til avviket mellom budsjett og regnskap er tidsfasing/fremdrift. Prosjektet med størst pådrag i 2016 var «Eiendomsutvikling Skolten skur 1», med 8,3 millioner i forbruk. Videre ble det brukt 3,3 millioner på rehabilitering av Festningskaien, samt 3,1 millioner på landstrøm Hurtigruteterminalen.

2016

UTENRIKSFERGER

6. Prosjekter og investeringer

1 825 421

1 719 532

6,2 %

Øvrige prosjekter påvirket det totale pådraget i varierende grad. Det største prosjektet i 2015, utbygging av kaiområdet på Dokken Vest, ble ferdigstilt i 2016. Dette prosjektet har totalt kostet 89,1 millioner. Kaiområdet er nå tatt i bruk.

7. Personal og HMS BOH er etter gjeldende organisasjonsplan inndelt i avdeling­ ene Stab, Økonomi/IT, Havnedrift og Eiendom. Ansvar for farvannsforvaltning er delt mellom Stab og Havnedrift. I gjennomsnitt var det 54 ansatte i 2016. Sykefraværet i 2016 sett under ett var 8,4 % mot 8,9 % i 2015. Arbeidet med å redusere sykefraværet videreføres i 2017. Det er ikke registrert alvorlige ulykker på BOHs kaier i 2016. Det arbeides systematisk med å registrere hendelser og avvik, med mål å identifisere og redusere risiko i virksom­ heten. HMS-instruks for arbeid og ferdsel i havneområdene er utarbeidet og distribuert til alle kunder og leietakere. Ingen får håndtere cruisepassasjerer uten å ha gjennomført havnens HMS-kurs. Internkontrollrutiner er implementert i kvalitetssystemet, og videreutvikles løpende.


BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

Det er et politisk ønske å drive byutvikling i sentrale havneområder i Bergen. Byrådet har pekt på Ågotnes som en alternativ lokalisering av godstrafikken. BOH ønsker fra et havnefaglig synspunkt en lokalisering nærmere tyngde­ punktet av godsmottagerne, for å kunne oppfylle den nasjonale ambisjonen om mer gods fra vei til sjø.

FOTO ROBIN STRAND, NORPHOTO AS

8. Fremtidsutsikter

7

Den foreliggende arealplanen for Dokken/Jekteviken er i 2016 lagt i bero, i påvente av en konklusjon vedrørende eiendomsforhold og lokalisering. Det arbeides videre med å utvikle Bergen havn til å bli en snuhavn for cruise, der passasjerene begynner og avslutter reisen i Bergen. Et rederi startet opp linje fra Bergen i 2015, og utvider sin virksomhet. Samtidig utvides cruisesesongen stadig i begge ender til å kunne bli en helårsvirksomhet.

9. Økonomiske forhold Driftsinntektene i 2016 var 148,3 mill kroner. Årsregnskapet for 2016 viser et brutto driftsoverskudd på 3,1 mill kroner etter avskrivninger på 24,9 mill. kroner. Finansielle poster utgjør –22,2 mill kroner. Regnskapet er avsluttet med et udisponert overskudd på 5,8 mill kroner. Havnestyret er tilfreds med årsresultatet.

FOTO ROBIN STRAND, NORPHOTO AS


8

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

Investeringsregnskapet viser 27,6 mill. kroner mot budsjettert 49,7 millioner kroner. Av BOHs egenkapital er NOK 21,3 oppført som bundet investeringsfond. Av dette er 16,9 mill provenyet og renteinntekter for salg av eiendommer til tredjeparter. Bergen Bystyre har vedtatt at beløpet kan inngå som egenkapital i en søknad til Enova om støtte til landstrøm. Øvrige midler oppført som bundet investeringsfond er Enova-støtte til landstrøm. BOH mottok i 2016 NOK 6,7 mill, hvorav deler av det ble brukt til inndekking av årets investering.

10. Årsresultat og disponering Årsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr. 5 767 563.

Årets underskudd i selvkostområdet farvannsforvaltning er kr. 7 280 746. Dette underskuddet finansieres med å oppløse tilsvarende beløp fra selvkostfondet som er bokført som bundet driftsfond. Videre er det oppløst kr. 399 542 fra bundet driftsfond til inndekking av Nansenrapporten. Denne rapporten inngår som en del av grunnlaget for tilskuddet på kr. 2 500 000 mottatt av Bergen kommune i 2015. Tilskuddet ble i 2015 bokført som bundet driftsfond. Det regnskapsmessige mindreforbruket utgjør dermed kr. 13 447 851. Dette beløpet foreslås avsatt i sin helhet til disposisjonsfondet.

Bergen, 21.03.2017 BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE

Jan Erik Kjerpeseth

Ole Lysø

LEDER

NESTLEDER

Dag Skansen

Marte Mjøs Persen

Roald Steinseide

Tom Georg Indrevik

Øyvind Lygre

Erik A. Paulsen

Annlaug Haugvik

Per Kartvedt

Stein Hauge

Elling J. Røttingen

Tommy Skjærdal


9

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

ANTALL ANLØP

ALLE SKIPSANLØP, BRUTTOTONNASJE

(bilferger / yacht ikke inkludert)

300 000 000

30 000 250 000 000 25 000 200 000 000

20 000

150 000 000

15 000

100 000 000

10 000

50 000 000

5 000

0

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Økning i bruttotonnasje fra 2012 skyldes at lokal fergetrafikk medregnes fra 2012.

ANTALL CRUISEPASSASJERER

ANTALL CRUISEANLØP 350

500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0

300 250 200 150 100 50 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

GODSMENGDE TONN, OFFENTLIG OG PRIVAT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GODSMENGDE TONN, OFFENTLIG KAI

60 000 000

700 000

50 000 000

600 000 500 000

40 000 000

400 000

30 000 000

300 000

20 000 000

200 000

10 000 000

100 000 0

0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016


10

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

Driftsregnskap JUSTERT VEDTATT REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP TALL I 1000 KRONER NOTE 2016 2016 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 2 146 055 143 577 143 577 149 657 Overføringer med krav til motytelse

3

1 502

1 500

1 500

3 087

Andre overføringer

4

750

830

830

3 250

Sum driftsinntekter

148 307

145 907

145 907

155 994

DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 5 36 376 36 935 36 935 35 384 Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.

5, 6

11 058

11 646

11 646

10 932

7

62 812

61 734

61 734

64 949

Overføringer

10 055 10 010 10 010

Avskrivninger

24 904 22 000 22 000 23 955

11

Sum driftsutgifter

145 206

142 325

142 325

114

135 334

Brutto driftsresultat 3 102 3 582 3 582 20 660 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte 804 750 750

1 130

Sum eksterne finansinntekter

1 130

804

750

750

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån

7 118

7 520

7 520

7 474

16

15 924

15 924

15 924

14 924

Sum eksterne finansutgifter

23 042

23 444

23 444

22 397

Resultat eksterne finanstransaksjoner –22 238 –22 694 –22 694 –21 267 Motpost avskrivninger 11 24 904 22 000 22 000 23 955 Netto driftsresultat

2 888

23 348

BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 9 15 410 0 0

8 717

Bruk av bundne driftsfond

5 768

2 888

9

7 680

11 105

11 105

0

Sum bruk av avsetninger

23 090

11 105

11 105

8 717

AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond 9 15 410 0 0 8 717 Avsatt til bundne driftsfond

9, 22

0

0

0

7 938

Sum avsetninger

15 410

0

0

16 655

Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk 13 448 13 993 13 993 15 410


11

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

Investeringsregnskap JUSTERT VEDTATT REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A NOTE 2016 2016 2016 2015

FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Avsetninger

10

27 647 217

49 670 000

9 6 945 081

Årets finansieringsbehov

34 592 298

49 670 000

0

49 670 000

55 612 619

0 698 438

49 670 000

56 311 058

FINANSIERING Bruk av lånemidler 10, 16 –1 693 213 –20 000 000 –20 000 000 –36 935 741 Inntekter fra salg av anleggsmidler

10

–99 500

0

0

–2 739 790

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

9

–6 700 000

0

0

–2 000 000

Andre inntekter

9

–245 081

0

0

–698 438

Sum ekstern finansiering

–8 737 794

–20 000 000

–20 000 000

–42 373 970

Bruk av avsetninger

10

–25 854 504

–29 670 000

–29 670 000

–13 937 088

Sum finansiering

–34 592 298

–49 670 000

–49 670 000

–56 311 058

Udekket (-) / udisponert *

0

0

0

0


12

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

Balanse EIENDELER

NOTE

REGNSKAP REGNSKAP

2016 2015

ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler

11 11

919 945 891 34 142 243

919 069 248 33 787 928

Aksjer og andeler

12

1 162 400

1 162 400

Pensjonsmidler

6 106 887 374 101 669 166

Sum anleggsmidler

1 062 137 908

1 055 688 742

OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 13 22 404 231 19 970 340 Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd

6 13 834 869 13 229 976 14

42 450 121

57 999 161

Sum omløpsmidler

78 689 221

91 199 477

Sum eiendeler

1 140 827 129

1 146 888 219


13

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

EGENKAPITAL OG GJELD

REGNSKAP REGNSKAP

2016 2015

NOTE

EGENKAPITAL Disposisjonsfond 9 –7 331 786 –14 717 557 Bundne driftsfond

9

–2 724 652

–11 104 940

Bundne investeringsfond

9

–21 284 745

–16 698 438

Regnskapsmessig mindreforbruk (drift)

9

–13 447 851

–15 409 958

Kapitalkonto

15 –589 001 692 –569 503 201

Sum egenkapital

–633 790 726

–627 434 094

GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 6 –117 527 655 –116 346 694 Andre lån

16

–365 370 500

–381 294 000

Sum langsiktig gjeld

–482 898 155

–497 640 694

KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 17 –24 138 248

–21 813 431

Sum kortsiktig gjeld

–21 813 431

–24 138 248

Sum gjeld –507 036 404 –519 454 125 Sum egenkapital og gjeld –1 140 827 129 –1 146 888 219 MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler 20 3 566 646 5 259 859 Motkonto for memoriakontiene

20

–3 566 646

–5 259 859

Sum memoriakonti

0

0

Bergen, 21.03.2017 BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE

Jan Erik Kjerpeseth

Ole Lysø

LEDER

NESTLEDER

Dag Skansen

Marte Mjøs Persen

Roald Steinseide

Tom Georg Indrevik

Øyvind Lygre

Erik A. Paulsen

Annlaug Haugvik

Per Kartvedt

Stein Hauge

Elling J. Røttingen

Tommy Skjærdal


14

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

Noter Regnskapsprinsipper Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift etter bestemmelsene i kommunelovens § 27. BOH driver sin virk­somhet med basis i Lov om Havner og Farvann av 17. april 2009 nr. 19 som trådte i kraft 1. januar 2010. Det fremlagte årsregnskap for 2016 består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseoppstilling og noteopplysninger. BOH følger prinsippene i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Ledelsen i BOH betrakter fortsatt bedriften som et eget rettssubjekt som skal avlegge særregnskap slik praksis har vært siden etableringen av det interkommunale samarbeidet. Det vises blant annet til dom avsagt i Bergen byrett 06.06.2001 som ble stadfestet i Gulating lagmannsrett 11.07.2001. Spørsmålet om hvorvidt BOH er et eget rettssubjekt er imidlertid ikke formelt avklart. De 11 deltagerkommunene i BOH inngikk 17.06.2016 en intensjons­ avtale om etablering av et aksjeselskap som skal overta driften av havnevirksomheten i kommunene, og stiftet senere Bergen og Omland Havn AS. Havnerådet vedtok derfor oppløsning av Bergen og Omland Havnevesen, under forutsetning av: a. Et nytt havneselskap er etablert. b. Det foreligger et budsjett som ikke i vesentlig grad svekker resultatet i forhold til dagens situasjon, og en tilfredsstillende åpningsbalanse. c. Det foreligger en klar intensjon om at havnekapitalen på MNOK 450 som etableres i Bergen kommune skal stilles til disposisjon som egenkapital til havneinvesteringer når godshavnvirksomheten flyttes fra Dokken. d. Selskapets ansatte er ivaretatt i henhold til de føringer som ligger i en virksomhetsoverdragelse. Det pågår en dialog mellom Bergen kommune og Kystverket vedrørende havnekapitalen og eiendommene som i dag ligger i balansen til BOH. Utfallet av disse diskusjonene er foreløpig ukjent. Det er satt som en forutsetning fra Bergen Kommune at den foreslåtte fordelingen mellom bykasse og havnekasse opprettholdes når virksomheten skal overføres til aksjeselskapet.

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til det laveste av historisk kost og virkelig verdi. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Det er i forskrift bestemt hvilken levetid som skal legges til grunn for de enkelte anleggsmidler. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi i balansen ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.


15

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

2. Andre salgs- og leieinntekter (1.000 kr) POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

2016

2015

12 177 61 133 72 746

13 879 63 684 74 388

146 055

151 951

Anløpsavgift Leieinntekter Gebyrer og vederlag Sum

Leieinntekter inneholder utleie av både lokaler, parkeringsplasser og øvrig uteareal. Gebyrer og vederlag er kai-, vare- og passasjervederlag, saksbehandlingsgebyr, rampevederlag, ISPS-vederlag, salg av vann, salg av elektrisk strøm, utfakturerte fellesutgifter og kranleie med mer.

3. Overføringer med krav til motytelse Posten gjelder refusjon av sykepenger og andre refusjoner.

4. Overføringer uten krav til motytelse Posten gjelder overførsel i henhold til bruksavtale med Statoil for vår kai på Mongstad.

5. Lønn og sosiale utgifter (1.000 kr) POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

2016

2015

Lønn til ansatte Honorar til råd og styre Pensjonskostnader Folketrygdavgift

35 930 524 5 331 5 649

35 087 326 5 403 5 499

Sum

47 434

46 316

54

54

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

ÅRSLØNN

Antall ansatte

Havnedirektør Inge Tangerås Konst. økonomisjef Ulrik Jørgensen Tiltrådt leder for havnestyret, Jan Erik Kjerpeseth Avgått leder for havnestyret, Øistein Christoffersen

1 105 187 1 113 925 72 020 55 380

Revisorhonorar 2016 utgjør kr 230.136, hvorav bistand utgjør kr. 97.310


16

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

6. Pensjon (§§ 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av §13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000, med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 23.11.2011. Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet.

ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD (F § 13-1 BOKSTAV C) Tall i hele kroner

Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader

4 126 106 4 571 620 –4 683 932 432 259

Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)

4 446 053

Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik

6 488 595 –2 042 542 –287 998

Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift

–2 330 540

I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2016 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (–) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet

BALANSE 31.12.16 (F § 13-1 BOKSTAV E)

PENSJONS- ARBEIDSGIVER- BALANSEFØRT POSTER AVGIFT (INKL ARBG.AVG.)

Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler

–116 212 774 106 887 374

–117 527 655 106 887 374

Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik

–9 325 400 2 042 542 11 595 073 –1 512 399

–1 314 881 287 998 1 634 905 –213 248

–10 640 281 2 330 540 13 229 978 –1 725 647

12 125 216

1 709 655

13 834 871

Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering)

Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår iforetakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til § 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik.


17

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf. §13-4 bokstav C. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2016 med kr. 1 725 647 inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr. kr. 13 834 871, er balanseført pr. 31.12.16 som omløpsmidler. Kr. 13 874 871 er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor.

BEREGNINGSFORUTSETNINGER (F § 13-5)

Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler Diskonteringsrente (risikofri rente) Forventet årlig lønnsvekst Forventet årlig G- regulering Forventet årlig pensjonsregulering

2016

2015

4,60 % 4,00 % 2,97 % 2,97 % 2,20 %

4,65 % 4,00 % 2,97 % 2,97 % 2,20 %

ESTIMATAVVIK (F § 13-3 BOKSTAV C OG D, § 13-4 BOKSTAV D Tall i hele kroner

PENSJONS- PENSJONSMIDLER FORPLIKTELSER

Estimert 31.12.15 Ny beregning 01.01.16

101 669 166 101 445 778

–114 532 907 –112 813 720

–12 863 741 –11 367 942

223 388 0

–1 719 187 0

–1 495 799 0

–223 388

1 719 187

1 495 799

0

0

0

Årets estimatavvik (01.01.16) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik 31.12.16

NETTO

Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr. 31.12 2015 og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr. 01.01 2016. Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr. 31.12 2015 og faktiske pensjonsmidler pr 01.01 2016. Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf. § 13-4 bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). Det skal ihht. §13-3 bokstav C, foretas ny beregning av pensjonsforpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen ­(planendringer), samt virkning av planendringene, jf. likevel § 13-5 bokstav B.

SPESIFIKASJON AV PLANENDRING, ESTIMATAVVIK OG TARIFFENDRING Tall i hele kroner

Endret forpliktelse – planendring Endret forpliktelse – ny dødelighetstariff Endret forpliktelse – øvrige endringer Endret forpliktelse – totalt

2016

2015

0 0 –1 719 187 –1 719 187

–21 044 345 21 127 589 3 815 622 3 898 866


18

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

7. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens (her BOHs) tjenesteproduksjon POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

Avfallskostnader Biler maskiner utstyr Bilhold Båt og dykkertjenester Diverse kostnader Diverse utstyr Driftsmateriell Felleskostnader Forsikringer IT/telefonkostnader IT/telefonutstyr Kommunale avgifter Konsulenttjenester Kontingenter Krankostnader Kurs og samlinger Leie grunn og lokaler Markedsføring Regnskap og revisjon Reisekostnader Shuttleservice Skilt og merking Snøbrøyting Strømkostnader Vakttjenester Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygg Vedlikehold utstyr Vikartjenester Sum

2016

2015

1 450 994 1 055 237 1 064 259 0 6 182 285 775 293 623 369 6 395 432 932 921 2 293 096 292 997 4 707 868 6 378 076 743 754 0 491 746 1 041 456 1 081 912 698 702 540 582 2 228 511 918 463 951 682 4 655 486 8 263 312 5 260 463 4 074 544 3 587 209 122 401

1 918 697 1 250 874 1 138 339 9 554 3 292 761 688 287 946 711 8 451 565 1 142 300 1 965 282 89 973 647 863 5 809 135 776 586 251 410 989 117 1 036 987 1 412 410 571 777 619 398 2 632 946 249 154 939 402 1 659 129 7 539 062 9 073 948 5 281 995 4 065 448 57 469

62 812 050

64 907 578


19

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

8. Tap på fordringer Posten gjelder realiserte tap på fordringer. Det er vurdert som unødvendig å gjøre nye avsetninger, all den tid gjeldende avsetning i balansen utgjør 1,1 millioner kr.

9. Fond, avsetninger og bruk av avsetninger

2016

2015

Salg eiendommer Avsatt til bundet investeringsfond, investeringstilskudd landstrøm Avsatt til bundet investeringsfond, renteinntekter Avsatt tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk til disp.fond. Avsatt oppløsning tidligere bundne driftsfond Avsatt ubrukt støtte direkte til bundne driftsfond Avsatt årets regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) selvkostregnskap Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd), ikke disponert

0 6 700 245 15 410 0 0 0 13 448

0 0 0 6 217 0 2 500 7 938 15 410

Sum avsetninger

35 803

32 065

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ihht styrevedtak Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond for å fullfinansiere årets investeringer

15 410 8 380 2 359 7 386

8 717 0 0 13 655

Sum bruk av avsetninger

33 535

22 372

Netto avsetninger

2 268

9 693

BRUK

UB

22 796 8 380 2 359

7 332 2 725 21 285

AVSETNINGER

BRUK AV AVSETNINGER

SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER, BRUK OG BEHOLDNING FOND

IB AVSETNING

Disposisjonsfond 14 718 Bundne driftsfond 11 105 Bundne investeringsfond 16 698 Årets regnskapsmessige mindreforbruk, ikke disponert

15 410 0 6 945 13 448

Bundne driftsfond er benyttet til inndekking av underskudd selvkostregnskapet, samt til inndekking av landstrømprosjektet iht tilskuddsbrev fra Bergen kommune (TNOK 700 til investering landstrøm Hurtigruteterminalen, samt TNOK 399 til Nansenrapporten). Det er avsatt MNOK 6,7 til bundne investeringsfond. Dette er Enovastøtte til landstrømsprosjektet på Hurtigruteterminalen. Videre er det brukt MNOK 2,36 av bundne investeringsfond til inndekking av landstrømprosjektet på Hurtigruteterminalen.


20

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

10. Investeringer POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

2016

2015

Tomter Datamaskiner/programvare Båter/biler/maskiner/fendre Tekniske anlegg Kaier/bygninger Anlegg under utførelse – teknisk Anlegg under utførelse – fast

0 0 0 7 525 3 833 4 310 11 979

0 0 8 220 485 0 8 235 38 672

27 647

55 612

Sum aktiverte anskaffelser

ANSKAFFELSENE ER FINANSIERT SLIK:

Bruk av disposisjonsfond Salg av anleggsmidler Bruk av lånemidler Overføring tidl. år, tilskudd landstrøm fra fond Tilskudd landstrøm Bruk av bundet driftsfond, tilskudd Bergen kommune Bruk av bundet investeringsfond, Enovastøtte landstrøm

22 796 100 1 693 0 0 700 2 359

13 655 2 738 36 936 283 2 000 0 0

Sum finansiering

27 647

55 612

11. Eiendommer, anlegg og varige driftsmidler


21

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

12. Aksjer og andeler POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

2016

2015

Egenkapitalinnskudd i Bergen Kommunale Pensjonskasse Aksjer i Cruise Norway AS

1 142 400 20 000

1 142 400 20 000

Sum

1 162 400

1 162 400

POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

2016

2015

Kundefordringer med reskontro Avsatt til tap på fordringer Periodiserte inntekter Forskuddsførte utgifter Oppgjørskonto merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Fordringer mot staten

11 237 903 –1 100 000 1 475 066 0 3 951 630 139 633 6 700 000

16 636 131 –1 100 000 700 000 4 447 3 333 207 396 554 0

Sum

22 404 231

19 970 340

13. Kortsiktige fordringer

14. Bank POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

2016

2015

Bank Bank, sperrede midler

25 499 336 16 950 785

41 293 457 16 705 704

Sum

42 450 121

57 999 161

Sperrede midler er knyttet til et eiendomssalg, der fordelingen av provenyet mellom BOH og Bergen kommune ikke er avklart.

15. Kapitalkonto POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

2016

2015

Inngående balanse 01.01 Kapitalbevegelse: Nyinvesteringer inkl. anlegg under utførelse Avskrivning anleggsmidler Endring pensjonsmidler Endring pensjonsforpliktelser Avgang varige driftsmidler/eiendommer Avdrag lån Bruk av lån Sum kapitalbevegelse

569 503 201

560 013 326

27 647 217 –24 904 120 5 218 208 –1 180 961 –1 512 139 15 923 500 –1 693 213 19 498 492

55 612 619 –23 954 644 8 341 294 –7 175 209 –1 321 944 14 923 500 –36 935 741 9 489 875

Utgående balanse 31.12

589 001 692

569 503 201


22

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

16. Langsiktig gjeld - andre lån BERGEN KOMMUNES LÅNEFOND:

Refinansierte lån Fiskerihavn Bontelabo Utbygging Jekteviken/Nøstebukten Diverse investeringer Diverse investeringer Hurtigruteterminalen Utenomhusanlegg Jekteviken Flytting Fjordline Havnekran Dokken Vest Fortøyningstilstelninger

1998 1998 2000 2002 2002 2004 2007 2013 2014 2014 2015

Bergen kommunes lånefond i alt

2016

AVDRAG

2015

2 214 500 1 000 000 12 916 000 36 000 000 43 200 000 103 740 000 28 700 000 32 900 000 18 900 000 76 800 000 9 000 000

2 214 500 500 000 3 229 000 1 000 000 1 200 000 2 730 000 700 000 700 000 1 050 000 1 600 000 1 000 000

4 429 000 1 500 000 16 145 000 37 000 000 44 400 000 106 470 000 29 400 000 33 600 000 19 950 000 78 400 000 10 000 000

365 370 500

15 923 500

381 294 000

BRUK AV LÅNEMIDLER

2016

2015

Inngående balanse ubrukte lånemidler Lån som er utbetalt i regnskapsåret Bruk av lån

5 259 860 0 –1 693 213

32 195 601 10 000 000 -36 935 741

Utgående balanse 31.12 3

566 647

5 259 860

17. Annen kortsiktig gjeld POSTEN KAN SPESIFISERES SLIK:

Leverandørgjeld, reskontrobasert Påløpte, ikke forfalte renteutgifter Avsetning påløpte kostnader Div. interimsgjeld Sum

2016

2015

6 150 637 3 191 334 6 657 588 8 138 689

6 886 501 3 412 792 2 408 666 9 105 472

24 138 248

21 813 431

18. Lån som er innvilget, men ikke trukket opp BOH har ingen ubenyttede lånetilsagn.

19. Lån og sikkerhetsstillelse til bedriftens ledelse. Garantier. BOH har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til havnedirektør, medlemmer i havnestyret eller havnerådet. BOH har ikke noe garantiansvar.


23

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

20. Endring i arbeidskapital ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Tall i 1000 kroner

REGNSKAP 2016

REGNSKAP 2015

Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

148 307 7 045 5 2 497

155 994 438 38 066

Sum anskaffelse av midler

157 849

199 499

Utgifter driftsdel minus kostart 690 Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel minus kostart 690 Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner

120 301 0 120 301 27 647 0 27 647 23 042

111 379 0 111 379 55 613 0 55 613 22 397

Sum anvendelse av midler

170 991

189 389

Anskaffelse – anvendelse av midler Ubrukte lånemidler Endring i ubrukte lånemidler

–13 142 3 567 –1 693

10 110 5 260 –26 936

Endring i arbeidskapital

–14 835

–16 826

REGNSKAP 31.12 2016

REGNSKAP 31.12 2015

22 404

19 970

2 434 13 835

–6 415 13 230

605 0

–509 0

0 42 450

0 57 999

Endring betalingsmidler

–15 549

–35 549

Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld

–12 510 –24 138

–42 473 –21 813

–2 325

25 647

–14 835

–16 826

ANSKAFFELSE AV MIDLER

ANVENDELSE AV MIDLER

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Tall i 1000 kroner Kortsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring premieavvik Sertifikater, obligasjoner og lignende Endring sertifikater, obligasjoner og lignende Betalingsmidler

Endring kortsiktig gjeld (økning -, reduksjon +) Endring arbeidskapital

Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12 2016 på kr 54.550.973. Endring i arbeidskapitalen er på kr - 14.835.073 . Arbeidskapitalen er blitt redusert siden 2015. Arbeidskapitalen korrigert for premieaavik er imidlertid kr 40.716.104


24

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

21. Fordringer/krav mot kommune/kommunale foretak (ingen langsiktige fordringer) KORTS. KORTS. LANGSIKTIG NETTO FORDRING GJELD GJELD FORDRING +, GJELD -

Bergen kommunes lånefond Bykassen

- -

- -

365 371 -

365 371 -

Totalt

3 65 371

365 371

22. Selvkostoppstiling

FARVANNS­FORVALTNING SAKS­BEHANDLING 2016 2016

Andre driftskostnader Vedlikehold Rentekostnader Inventar og utstyr Lønn, sosiale kostnader Internfordelte adm. kostnader Andre driftsinntekter

–10 731 043 –820 231 –244 0 –93 398 0 –5 441 545 –2 363 376 –8 035

–487 960 329 746 –5 193

Gebyrgrunnlag

–19 457 872

-823 263

Anløpsavgift Gebyrer/vederlag

12 177 126 0

0 638 400

Gebyrinntekter og avgifter

12 177 126

638 400

–7 280 746

–184 863

Bruk av selvkostfond

7 280 746

0

Saldo selvkostfond per 01.01.2016 Saldo selvkostfond per 31.12.2016

8 604 940 1 324 193

–2 225 904 –2 410 767

63 % 100 %

78 % 78 %

Årets finansielle resultat

Årets finansielle dekningsgrad Årets selvkostgrad

Farvannsforvaltning Saksbehandling

–364 0

Siste 5 år

2016

2015

2014

1 324 193 –2 410 767

–7 280 746 –184 863

5 438 248 –199 424

3 215 146 –685 021

2013

2012

–1 722 764 1 674 310 –168 601 –1 172 857


25

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

NOTER

BEREGNING AV LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Lønnskostnadene er basert på henholdsvis 5,6 årsverk til farvannsforvaltning og 0,8 årsverk til saksbehandling, utledet av f­ ordelingsnøkkel som vist nedenfor. De ulike prosentsatsene for fordeling av årsverk er basert på en totalvurdering av a­ rbeidsomfanget knyttet til forsvarlig Farvannsforvaltning. Farvannsforvaltnings ressursbehov varierer gjennom året, og fordelingen representerer et estimat for antall årsverk som skal belastes.

FORDELING TIL 501 FARVANNSFORVALTNING

Før fordeling 5 % av årsverk i 401 30 % av årsverk i 510 20 % av årsverk i 701 24 % av årsverk i 740 12 % av årsverk i 750 Fordeling

ÅRSVERK

FORDELING TIL 510 SAKSBEHANDLING

GRUNNLAG

LØNNSKOST

0 0,15 2 528 606 0,3 606 780 0,2 1 278 841 2,64 11 674 533 2 2,28 15 614 410 5,57

201 705 126 430 182 034 255 768 801 888 1 873 729 5 239 850

Total lønnskost

Før fordeling 2,50 % av årsverk i 401 –30 % avgi til 501 Fordeling

ÅRSVERK

GRUNNLAG

LØNNSKOST

1 0,075 2 528 606 –0,3 606 780 –0,225

606 780 63 215 –182 034 –118 819

Total lønnskost

5 441 555

BEREGNING AV INTERNFORDELTE KOSTNADER Fordelte administrasjonskostnader er andel av totale administrasjonskostnader i BOH, fordelt etter årsverk. Administrasjonskostnader er definert som resultatet i ansvarsområdene 301, 401, 410, 440, 801 og 901. I beregningen er det lagt til grunn 5,6 årsverk for farvannsforvaltning og 0,8 årsverk for saksbehandling. Sum administrasjonskostnader Andel farvannsforvaltning Andel saksbehandling Fordelt farvannsforvaltning Fordelt saksbehandling

19 084 901 12,4 % 1,7 % 2 363 376 329 746

23. Usikre forpliktelser Tidlig i 2017 ble det av Havnerådet besluttet oppsigelse av havnedirektør Inge Tangerås. Der er uavklart om dette får noen økonomiske konsekvenser for BOH utover tre måneders lønn i oppsigelsestiden.

487 961


BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Ã…RSMELDING 2016

26


BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Ã…RSMELDING 2016

27


BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Ã…RSMELDING 2016

28


FOTO: HAAKON NORDVIK/KYSTVERKET


30

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

PORT OF BERGEN

Board of Directors’ Report 2016

1. The company Bergen og Omland Havnevesen – the Port of Bergen – is an inter-municipal company, pursuant to section 27 of the Norwegian Local Government Act, and comprises the following municipalities: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden and Hordaland county authority. The company’s vision is as follows: Bergen – a progressive, international, environmental port. In line with the company’s Articles of Association, the company is in charge of port operations and management tasks for the owner municipalities, pursuant to the Norwegian Harbour and Fairways Act. The company is a member of the Norwegian Employers’ Organisation for Locally Owned Enterprises, port section and the Norwegian Ports Association.

2. New company structure and other ­framework conditions The Port of Bergen is governed by the provisions of the Norwegian Harbour and Fairways Act dated 17 April 2009. The 11 participating municipalities in the Port of Bergen signed a letter of intent on 17 June 2016 regarding the establishment of a private limited company to take over operation of the port activities in the municipalities. As a result of the letter of intent, Bergen og Omland Havn AS

was founded. The Port Council therefore adopted the dissolution of Bergen og Omland Havnevesen, on the condition that a. a new port company was founded. b. A budget has been prepared that represents a slightly lower result than currently reported, and a satisfactory opening balance. c. There is a clearly defined intent that the port capital of NOK 450 million established in the City of Bergen shall be made available as equity for port investments when the cargo port operations are moved from Dokken. d. The company’s employees have been safeguarded in accordance with the guidelines laid down for a business transfer. The City of Bergen and the Norwegian Coastal Administration are in dialogue regarding port capital and the properties currently on the Port of Bergen’s balance sheet. The outcome of these discussions is as yet unknown. The City of Bergen requires that the proposed distribution between the city treasury and the port treasury is sustained when the business is transferred to the private limited company.

3. Administration Pursuant to the Harbour and Fairways Act, responsibility comprises: ensuring security and ability to navigate in the fairways, processing applications for initiatives at sea,

FOTO ROBIN STRAND, NORPHOTO AS


31

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

FOTO ROBIN STRAND, NORPHOTO AS

assessing the need for speed restrictions at sea and making statements regarding public and private plans for land use. The Port of Bergen processed 158 applications for measures at sea in 2016 compared with 140 in 2015. The applications are distributed as follows between the municipalities taking part in the inter-municipal collaboration: Askøy 16%, Austrheim 4%, Bergen 11%, Fedje 3%, Fjell 16%, Lindås 9%, Meland 3%, Os 9%, Radøy 6%, Sund 14% and Øygarden 9%. In addition, 75 statements were made regarding plans and 36 statements on exemptions.

4. Activities at the Port The total gross tonnage in the Port of Bergen area is down 2% from 2015 and is now 265.6 million gross tonnes. Gross tonnage over public quays fell by 12.5% to 49.1 million gross tonnes. The total volume of cargo for the Port of Bergen area was up 3.5% to 45.4 million tonnes. The volume of cargo over public quays fell by 3.7%, while the number of containers (TEU) dropped 5.6%. Cruise ship calls were up 3.9% from 282 in 2015 to 293 in 2016. The number of cruise ship passengers increased by 14.2%. The number of international ferry passengers was up 11.8%. The number of passengers on Hurtigruten ships increased by 1.4% and by 2.1% on other express boat services. In total, more than 1.8 million passengers embarked at a quay in Bergen, excluding domestic ferry traffic. This is an increase of 6.2% when compared with 2015.

5. External environment The company’s own activities cause very little pollution of the external environment. However, exhaust fumes are ­emitted by ship machinery when producing required power alongside quay. This has a negative impact on the air quality in Bergen. In order to remedy this situation, shore power facilities have been established for three offshore ships, and shore power for the Hurtigruten ships is currently being established. Plans are under way for further developments to shore power. The Port of Bergen outsources measurements of the environmental impact of ships to the Nansen Centre, who also submit proposals for action to be taken during periods where there is a temperature inversion. The Port of Bergen has also entered into cooperation with weather forecast centre Storm for specific prognoses of the probability of temperature inversions. Port operations also generate noise – from loading and unloading and from ship machinery. An increased shore power capacity would help reduce the noise generated by ship machinery. Waste management for both the company and vessels is provided for in accordance with the provisions stipulated in prevailing legislation and regulations. The Port of Bergen has established two recycling stations, one on Skolten quay and the other at Dokken/Jekteviken quay. These two stations provide separation at source for waste from all customers and users of the port. The Port of Bergen is involved in the ”Environmental Project Port of Bergen”, which aims to cover polluted seabed sediments in the inner


32

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

SHIP CALLS PORT OF BERGEN Total no. of ship calls

2016

2015 CHANGE

87 515

87 156

0.4%

Average gross tonnage

3035

3 064

–0.9%

Gross tonnage (million GT)

265.6

270.9

–2.0%

OF WHICH PUBLIC QUAYS Total no. of ship calls

2016 20 797

2015 CHANGE 21 065

–1.3%

Of which leisure/recreational

5 128

4 776

7.4%

Average gross tonnage

2 362

2 664

–11.3%

49.1

56.1

–12.5%

port of Bergen, in cooperation with governmental autho­ rities and the City of Bergen. The Port of Bergen granted NOK 20 million to the project, NOK 10 million of which was transferred in 2016.

6. Projects and investments Investments in 2016 totalled NOK 27.6 million, compared with the budget figure of NOK 49.7 million. The main reason for the difference between budget and accounts is time-phasing/progress.

The largest investment in 2016 was made in the project for property development of shed no. 1 on Skolten, totalling NOK 8.3 million. A further NOK 3.3 million was invested in CARGO TRAFFIC the rehabilitation of Festningskaien quay along with NOK PORT OF BERGEN 2016 2015 CHANGE 3.1 million on the shore power facilities for the Hurtigrute Total volume of cargo (tons) 45 409 066 43 888 142 3.5% terminal. Gross tonnage (million GT)

OF WHICH PUBLIC QUAYS Total volume of cargo (tons) No. of containers (TEU)

2016

2015 CHANGE

539 239

560 071

–3.7%

29 825

31 610

–5.6%

PASSENGER TRAFFIC CRUISE TRAFFIC No. of cruise ships No. of cruise passengers

2016

2015 CHANGE

293

282

3.9%

490 546

429 504

14.2%

INTERNATIONAL FERRIES

2016

No. of international ferry passengers 222 035

2015 CHANGE 198 549

11.8%

NATIONAL PASSENGER TRAFFIC Hurtigruten

2016

2015 CHANGE

171 917 169 486 1.4%

Express boat services

940 923

921 993

2.1%

Total no. of national passengers

1 112 840 1 091 479

2.0%

Total no. of passengers

1 825 421

1 719 532

6.2%

Other projects required varying amounts from the total investments. The largest project in 2015 – the development of the quay area at Dokken Vest, was completed in 2016. In total, this project has cost NOK 89.1 million. The quay area is now in use.

7. HR and HSE According to the current organisational plan, the Port of Bergen is organised into the following departments: Staff, Finance/IT, Port Operations and Property. Responsibility for fairway management is divided between Staff and Port Operations. On average, the Port of Bergen had 54 employees in 2016. Sick leave in 2016 was 8.4% compared with 8.9% in 2015. Measures to reduce sick leave will be continued in 2017. No severe accidents were reported on the Port of Bergen’s quays in 2016. Events and nonconformances are systema­ tically registered, with the aim to identify and reduce risk during operations. A set of HSE instructions for work and traffic in the port area has been compiled and distributed to all customers and parties leasing property at the port. Management of cruise passengers is only permitted for persons who have completed the port’s HSE training course. Internal control procedures have been implemented into the quality system and will be subject to continuous development.


33

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

8. Outlook There is a political ambition to carry out urban development of central port areas in Bergen. The City Government has indicated Ågotnes as an alternative location for cargo traffic. From a perspective focusing on port operations, the Port of Bergen requires a location that is closer to the main hub for recipients of cargo, allowing the Port of Bergen to fulfil the national target to increase the volume of cargo transported by sea rather than by road. The current land use plan for Dokken/Jekteviken has been suspended while waiting for a conclusion regarding property matters and location.

A figure of NOK 21.3 million from the Port of Bergen’s equity is reported as non-distributable investment fund. Of this figure, NOK 16.9 million represents the proceeds and interest income from the sale of properties to third parties. Bergen City Council has adopted a resolution whereby this figure can be transferred to equity for an application to Enova for support for shore power. Other funds reported as non-distributable investment funds represent support from Enova for shore power. In 2016, the Port of Bergen received NOK 6.7 million, parts of which were spent on covering the year’s investments.

10. Annual profit and allocation Work is continuing on the development of Bergen port into a turnaround port for cruise ships, where passengers start and end their journey in Bergen. One shipowner started a new service from Bergen in 2015 and is currently expanding activities. At the same time, cruise operations are constantly expanding at both ends of the season and show signs of becoming an all-year-round operation.

The annual accounts have been closed with a net profit of NOK 5,767,563.

9. Finances

A further NOK 399,542 has been redeemed from the non-­ distributable operative reserve to cover the costs of the Nansen report. This report is part of the specifications for the grant of NOK 2,500,000 paid by the City of Bergen in 2015. The grant was reported in 2015 as non-distributable operating reserve.

Operating income in 2016 totalled NOK 148.3 million. The financial statements for 2016 show a gross operating profit of NOK 3.1 million, after depreciation of NOK 24.9 million. Financial items amount to NOK -22.2 million. The financial statements have been closed with an unappropriated book profit of NOK 5.8 million. The governing body for the port authorities is satisfied with the annual profit. The figure spent on investments is reported as NOK 27.6 million, although the budget was for NOK 49.7 million.

Loss for the year generated by full-cost fairway management totalled NOK 7,280,746. This loss is covered by redeeming a corresponding figure from the full-cost fund reported as non-distributable operating reserve.

The unspent budget funds therefore total NOK 13,447,851. It is recommended that this figure is allocated in total to the distributable reserve.

Bergen, 21 March 2017 THE GOVERNING BODY FOR THE PORT OF BERGEN

Jan Erik Kjerpeseth

Ole Lysø

CHAIRMAN

DEPUTY CHAIRMAN

Dag Skansen

Marte Mjøs Persen

Roald Steinseide

Tom Georg Indrevik

Øyvind Lygre

Erik A. Paulsen

Annlaug Haugvik

Per Kartvedt

Stein Hauge

Elling J. Røttingen

Tommy Skjærdal


34

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ÅRSMELDING 2016

MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER BERGEN OG OMLAND HAVNERÅD 2016–2019

KOMMUNE MEDLEM

VARAMEDLEM

Askøy

Terje Mathiassen

Bård Espelid

Austrheim

Per Lerøy

Anne D. Austrheim

Bergen

Roger Valhammer

Nils Gunnar Knutsen

Sonja Irene Dyrkorn

May Britt Nordås

Norvald Visnes

Geir Kaland

Anne Lorgen Riise

Chris Jørgen Rødland

Helge Stormoen

Sara Økland

Trygve Birkeland

Arvid Nilssen

Randi Veland

Randi Amundsen

Idun Kristine Bortne

Per-Arne Larsen

Laila Melkevoll

Øystein Bønes

Tor Sundby

Jorge Dahl

Fedje

Ottar Tangen

Erling Herøy

Fjell

Marianne Sandahl Bjorøy

Ernst Einarsen

Lindås

Ståle Juvik Hauge

Bjarte Vatnøy

Meland

Asbjørn Larsen

Sigmund Larsen

Os

Espen Aspenes

Ernst Hoff

Radøy

Jon Askeland

Jostein Borlaug

Else Marie Skartveit

Kenneth Taule Murberg

Sund

Kari-Anne Landro

Nils Kåre Skoge

Øygarden

Børge Haugetun

Silvia Haugland

Hordaland fylkeskommune

Roald Kvamme

Silje Hjemdal

ASKØY

AUSTRHEIM

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

BERGEN

FEDJE

FJELL

LINDÅS

MELAND

OS

RADØY

SUND

ØYGARDEN


GRAFISK DESIGN: BODONI

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN ER MEDLEM AV FØLGENDE ORGANISASJONER


FOTO ROBIN STRAND, NORPHOTO AS

bergenhavn.no

Profile for Bodoni

Bergen og Omland Havnevesen – Årsmelding 2016  

Bergen og Omland Havnevesen Årsmelding 2016 Annual report

Bergen og Omland Havnevesen – Årsmelding 2016  

Bergen og Omland Havnevesen Årsmelding 2016 Annual report

Profile for hg-9