Page 1

HEZKUNTZAREN ZOKO-MOKOA

UNITATE DIDAKTIKOA MUNDUKO GERTAERA HISTORIKO GARRANTZITSUNAK

2013 Ane Artola Amonarriz Amaia Astiz Izeta Gorka Barroso Jaurrieta Esti Bengoetxea Martiarena

31. taldea


MUNDUKO GERTAKARI HISTORIKO NAGUSIAK 1. SARRERA:

1.1. JUSTIFIKAZIOA: Unitate didaktiko honen bitartez, munduko gertakari historiko nagusiak ekarri nahi dira gogora eta hirugarren zikloko haurrekin gauzatuko dugu. Antolaturiko jarduera multzo hauekin, haurrek Lehen Hezkuntzako etapan emandako historiako puntu garrantzitsuenen errepasoa egingo dute, betiere modu dibertigarri eta dinamikoan. Historiako gertaera esanguratsuenetako batzuk jorratuko dira eta haurrek taldeka gertaera hauekin erlazionatutako problemak ebatzi beharko dituzte. Horretarako, altxorraren bila jolasean oinarrituko gara eta haurrek froga bakoitza gainditu beharko dute hurrengora pasa ahal izateko. Gure helburua, aurretik landutako historiako gaien errepasoa egitea izango da, baita jarduera hauen bitartez zenbait adimen eta gaitasun bereganatzea ere. Horrez gain, taldean lan egiten ikas dezaten nahi dugu, lankidetzan bizitzen eta aurkezten diren arazoak elkarrekin ebazten, baita ikuspuntu guztiak kontutan hartzen ikas dezaten ere. Unitate didaktiko honek, Howard Gardner (Pensilvania, Estatu Batuak, 1943) psikologo eta ikerlariak proposatutako adimen anitzekin du lotura zuzena. Honek, 1993an bere libururik ezagunena argitaratu zuen “Adimen anitzak� deiturikoa. Gaitasunaren garrantzia azpimarratzen du, izan ere, duela gutxira arte adimena berezkoa eta mugiezina zela uste zen. Modu honetan, adimen handiarekin edo txikiarekin jaio gintezkeen, eta hezkuntzak ezin zuen hori aldatu. Gardnerrek ordea, gaitasuna garatu daitekeen trebetasun gisa definitzen du. Bere ustetan, adimenak arazoak ebazteko gaitasunean eta produktuen osaketan du oinarria, betiere ikaskuntzako ingurugiroan. Honenbestez, adimenaren kontzeptua eguneroko bizitzako arazoak ebazteko kontzeptu praktikoa bilakatzen da. Ildo honetan, Gardnerrek zortzi adimen mota sailkatzen ditu: linguistikoa, logiko-matematikoa, musikala, espaziala, zientifikoa- gorputzarena, pertsona artekoa, intrapertsonala eta naturalista. Guzti hauek, unitate didaktiko honetan jorratuko dira. 1.2. KOKAPENA: Unitate didaktiko hau zuzenduriko taldeari dagokionez, 20 ikaslez osaturiko talde anitza dela esan dezakegu. Talde giroa ona dut eta hau mantentzen ahalegintzen dira, inor kanpoan utzi gabe. Hala eta guztiz ere, bizpahiru ikasle ez daude taldean guztiz integratuta eta horregatik, dinamika hau martxan jartzea ezinbestea da. Garapen psikomotorea dela eta, talde ia osoa indarraren adinean dago, eta ez dute arazo berezirik gorputza koordinatzeko eta jarduera fisikoak aurrera eramateko. Aurretik aipaturiko bi ikasleak, integratzeko zailtasunak dituztenak hain zuzen, gorputza koordinatzeko oztopoak dituzte. Biak talentu handiko ikasleak dira; bata, autista da eta besteak aldiz, aparteko talentua du.

2


Garapen kognitiboa aintzat hartuz, ikasle taldeak ez du arazorik ikasgelako erritmoa jarraitzeko, aitzitik, premia bereziak dituzten bi ikasle hauek, beste ikasleen aldean, gelako erritmoa azkartzen dute. Nortasunaren eraketari dagokionez, geroz eta autonomia maila handiagoa dute, baina oraindik ere gidari baten beharra dute, hau da, irakaslearena. Unitate didaktikoaren kokapen tenporalari men eginez, ariketen zailtasuna eta kronologia hartu ditugu kontutan. Munduko gertakari historiko nagusiak landu nahi ditugunez, kronologikoki adierazi ditugu gertaera nagusiak. Besteak beste, ondorengo hauek dira landuko diren gertaera nagusiak: 

Dinosauroak

Homo erectus-ak

Egipto

Grezia

Erroma

Erdi Aroa

Munduari bira

Frantziako iraultza

Joko olinpiko modernoak

Ford, lehenengo kotxearen asmakuntza

Teknologia digitala

Arestian aipatu moduan, jarduera multzo honekin ikasleek lehen hezkuntzako etapan ikasitako historiako gertaera nagusiak errepasatzea da, ikasitakoa berriro gogora ekartzeko eta ahaztutakoa gogoratzeko. Horretarako, saio bakarra egingo dugu, 2 orduko iraupena duena, baina azpimarratzekoa da, denboralizazioa malgua izango dela, hau da, jarduerak haurren erritmora egokituko direla. Honenbestez, ikasleei beharrezko denbora emango zaie 12 problema hauek ebazteko.

2. HELBURUAK ETA EDUKIAK:

Honako hauek dira unitate didaktikoaren helburuak eta edukiak:

2.1 Helburuak: •

Historiako gertakari garrantzitsuenak aztertzea ikasleen arteko elkarlana bultzatuz. 3


Gainerako taldekideekiko errespetua erakustea ikasle bakoitzaren ideiak aintzat hartuz.

Problemen ebazpenean sortutako arazoak aurrera eramatea planifikazio estrategikoen bidez.

Neurketa materialak erabiltzea aurretik haien ezaugarriak aztertuz.

2.2 Edukiak: •

Gelakideen arteko errespetua. (jarrera)

Problema aritmetiko eta geometrikoen ebazpena. (portaera)

Problema matematikoak ebazteko estrategien planifikazioa. (portaera)

Eragiketak burutzeko materialak: zinta metrikoa, kronometroa, kalkulagailua, konpasa, erregela. (kontzeptua)

Elkarlanean jarduteko nahia. (jarrera)

3. METODOLOGIA: Unitate didaktikoan proposatutako jarduerak ondorengo metodologiaren bitartez planteatu ditugu. Irakaslearen ardurapean geratuko da haurren taldekatzea eta egin behar dutenaren inguruko azalpena ematea. Ikasleak elkar laguntzeko moduan jarrita egongo dira; ongi doazenak zailtasun gehiago dituztenekin, horrela, ongi doazenek gainerakoak lagunduko dituzte, eta taldeak orekatuta egongo dira, batzuen eta besteen artean ez delarik alde handirik egongo. Ikasgelan ez gaitasunen bat duen ikasleren bat badago, irakasleak gainerako taldeak baino handixeago bat sortuko du ikasle hau bertan sartzeko, eta gainerakoek bera laguntzeko. Hala, talde honetan hobekien doazen zenbait ikasle sartuko dira, arazoak dituen ikasleari ahalik eta gehien laguntzeko. Gainera, irakasleak gehiago kontrolatuko du talde hau, hezkuntza premia bereziak dituen ikaslea parte hartzen ari dela ziurtatzeko eta bazterturik ez dagoela ikuskatzeko. Jarduerei dagokionez, dinamika bat suposatuko dute. Altxorraren bila jolasean oinarrituta egongo da, eta taldeek jarduera bakoitza burutu beharko dute hurrengo jarduerara pasatu ahal izateko. Jarduerak ordena kronologiko batean antolatuta egongo dira, antzinatik hasi eta gaur egun arte. Kooperatiboak izango dira, ikasleen arteko lehia saihesteko. Gainera, hainbat jarduera mota proposatu ditugu: alde batetik, zenbait jarduera gela barruan burutu beharko dira, baina bestetik, beste zenbait ikastetxeko lorategian edo pasilloetan zehar burutuko dira. Honek beraz, denbora gehiago behar izatea dakar eta hortaz, ez dugu ariketa guztietarako denbora zehatza ezarri. Hala ere, bi ordutan egin beharreko 12 jarduera direla kontutan hartuz gero, bakoitzarentzat, gutxi gorabehera 5-10 minutu izango dituzte ikasleek. Ez gaitasun baten bat duen ikaslerik taldean izanez gero, irakasleak kontutan hartuko du zein atzerapen duen, eta jarduerak burutzeko orduan ikasle hori taldean egoteak eragina edukiko balu, jarduerak moldatu egingo ditu haren premietara egokitzeko. 4


Ildo horretan, irakasleak jokatuko duen rola oso garrantzitsua izango da, izan ere, ikasleei laguntza eskaini behar die, baina ezinbestekoa da behar bezala jakitea noraino lagun dezakeen. Funtsean, jarduera multzo hau ikasleek laguntzarik gabe egiteko proposatu dira, aurretik esan bezala, jada emandako gai batzuen inguruko ariketak direlako eta errepasoa egiteko baliagarria izango delako. Jarduera bakoitza burututakoan, ikasleak irakaslearengana joango dira eta berari dagokio jarduerak ongi daudela egiaztatzea, baita hurrengo jarduera proposatzea ere. Gainera, talderen batek jarduera gaizki burutzen badu edo nola burutu ez badaki, irakasleak gidatzaile lana egin beharko du.

4. EBALUAZIOA: 4.1 ADIERAZLEAK •

Historiako gertakari garrantzitsuenak gogoratzen eta erlazionatzen ditu.

Problemak ebazteko estrategia egokienak aukeratzen ditu.

Problema aritmetiko eta geometrikoak ebazten ikasi du.

Taldekideen arteko errespetua eta elkarlana erakutsi ditu.

Eragiketak burutzeko material egokia hautatu du.

Erabilitako materialak zaindu ditu.

Desadostasun eta arazoak konpontzeko jokabide egokia erakutsi du.

4.2 PROZEDURAK 4.2.1 IKASLEEN EBALUAZIOA:

Prozedurak:

Unitate didaktiko honen bitartez, ikaslearen garapen akademiko nahiz pertsonala jarraitu nahi da. Horretarako, ebaluazio jarraia edo formatiboa eramango da aurrera, hortaz, jarduera bakoitza ongi burutu dela egiaztatuko da. Ikasturtearen hasieran ikasleek duten jakintza maila ezagutzeko, test moduko bat bete beharko dute eta bertan ikasgai guztiekin erlazionatutako galderak luzatuko dira. Ez du konplexutasun handirik izango eta bakarka bete beharko da. Lortutako emaitzak edo datuak orri batean idatziko dira, jarduerak burutu ondoren hauek aztertu ahal izateko. Azkenik, irakasleak amaierako ebaluazioa egingo die. Ahozko galderak planteatuko dizkie ikasleei, historiako gertakarien inguruan gauzak barneratu dituzten jakiteko. Ondoren, taldeka idazlan bat egingo dute, jardueretan agertzen zen historiako gertakari bat kontatuz. Honekin guztiarekin, irakasleak hasierako eta amaierako ebaluazioen konparaketa egingo du, jardueren baliagarritasuna aztertzeko.

5


Instrumentuak

Ikasleen ebaluaziorako erabiliko diren instrumentuak ondorengo hauek izango dira: idatzizko eta ahozko proba laburrak eta zailtasun maila ertainekoak .Bestalde, jarduerak burutu bitartean, irakasleak behaketa lana egingo du ikasleen parte hartzea, inplikazioa, errespetua, etab. aztertzeko. Honela, eguneroko bat beteko du bertan egunero gertatutako gertaera esanguratsuenak idatziz, besteak beste, izandako arazoak, ikasleen arteko haserreak, zigorrak, jokabide egokiak etab. Amaitzeko, irakasleak egindako ebaluazioaren berri emango die gurasoei ikasturtean zehar bilerak eginez.

4.2.2. UNITATE DIDAKTIKOAREN ETA IRAKASLE-PRAKTIKAREN EBALUAZIOA

Unitate didaktikoaren ebaluazioa gauzatzeko ondorengo galera hauek planteatu ditugu:

Gure proposatutako unitate didaktikoak bat egin al du ikasleen aurrezagutzekin?

Ikasleak motibatzea lortu al dugu?

Material egokiak erabili al ditugu?

Nahiko jarduera proposatu al ditugu? Egokiak izan al dira?

Ikasleak jardueren helburuak ulertzera iritsi al dira?

Jardueretan aniztasuna bermatu al dugu?

6


7


1. Relaciona estos dibujos con la fecha correcta

V Siglo SigloSiglo XXI-XXII XIX-XX D.C 1896 D.C 1789

A.C. 160 millones A.C. 160 millones

DINOSAURIOS

A.C 2589

A.C. 1, 8 millones

HOMO ERECTUS

EGIPTO

212 D.CA.C 1521

A.C 447

GRECIA

D.C 1983

ROMA

EDAD MEDIA

VUELTA

REVOLUCIÓN

AL MUNDO

FRANCESA

JUEGOS OLIMPISCOS EL PRIMER COCHE FORD

8

MODERNOS

D.C 476 s. XX

RELOJ DIGITAL


* Como habéis realizado bien el primer ejercicio, estas son las primeras letras de la frase: APR

2. Dinosaurios Los dinosaurios fueron de los primeros seres vivos que colonizaron la tierra. Sus principales características son su gran tamaño y su increíble diversidad. Aquí tenéis el dibujo de un dinosaurio. Como veis, el dibujo es bastante pequeño, y no refleja bien lo grandes que eran. Tenéis que pasar este dibujo a una hoja horizontal, y después, expresar la escala utilizada. El dibujo lo tendréis que realizar entre todos. Para ello, os tenéis que organizar bien, y es conveniente que un componente del grupo ejerza de coordinador para que el dibujo se realice correctamente.

9


*Como habéis realizado bien el segundo ejercicio, habéis conseguido las siguientes letras: END

3. Homo Erectus

El Homo Erectus fue un homínido que existió hace 1,8 millones de años y se extinguió hace unos 130 mil años. En estas tribus los hombres salían a cazar grandes animales, como los mamuts, que pesaban alrededor de 6 toneladas. Mientras, las mujeres permanecían al cuidando de los más débiles del grupo y recolectando frutas, hojas, y vegetales para comer. Si una comunidad de 50 Homo Erectus tiene cazados 4 mamuts lanudos, ¿Cuántos kg se repartirán a cada uno de los componentes del grupo? Si de esos 50 Homo Erectus, 10 fueran niños y comieran la mitad de lo que comen los adultos, ¿cómo se haría el reparto?

1

Tonelada = 1000 KG

10


* Como habéis realizado bien el ejercicio 3, las letras obtenidas son estas: ER

4. Egipto Los egipcios fueron una civilización muy desarrollada en niveles como la ciencia, astronomía, las matemáticas, el arte, la construcción de monumentos espectaculares etc. Las pirámides son unos de los monumentos más impresionantes que nos dejó el antiguo pueblo egipcio. Miles de obreros trabajaban durante años para construir una pirámide, que serviría de tumba al faraón. Muy cerca del Cairo, en la llanura de Guiza, hay un conjunto de pirámides y entre ellas se encuentra la pirámide que fue construida para el faraón Keops, la más grande de todas con 146 metros de alto por 230 metros de ancho. Observad los siguientes dibujos.

Con las medidas presentadas en el dibujo, ¿podemos dibujar esta pirámide en una hoja A4? Calcular el área total de la pirámide para responder a la pregunta. Si no es posible cambia las medidas, dividiéndolas a la mitad. ¿Sería posible entonces? Realízala en una cartulina A4.

11


* Como habéis realizado bien el ejercicio 4, las letras que conseguís son estas: HISTO

5. Grecia La civilización griega era politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Por ello, construyeron muchos templos para rendirles culto. En la construcción de estos templos utilizaron tres distintos tipos de columnas: el estilo dórico, jónico y corintio. Una de las construcciones más famosas fue el Partenón de Atenas, de estilo dórico, que está dedicado a la diosa griega atenea. Calcula la anchura del Partenón y la altura de las columnas.

2,8m 0,95m98 5m

14m

1,10m

12


* Por realizar bien la actividad 5 tenéis estas letras: RIA

6. Los romanos Roma tenía una sociedad muy bien estructurada y avanzada para su tiempo. Hicieron grandes aportaciones a la sociedad y a la tecnología como: la balanza, el molino de agua, el acueducto, el hormigón, el sistema de numeración romano etc. Pero sin duda, una de las invenciones más importantes fueron los calzados y la construcción de carreteras. Roma

CARRO

Aurelio y su familia viven a las afueras de Roma y tienen grandes campos en los que trabajan sus cosechas. El sábado se celebra el mercado en la plaza de Roma y Aurelio quiere ir para vender su cosecha. En la siguiente tabla se presentan los alimentos que ha cosechado Aurelio. KG Trigo

DCCC

Legumbres

CCC

Lino

CD

Olivas

DC

Numero indo-arábigo

TOTAL

Su carro puede transportar hasta un máximo de CDLXXV kg. Teniendo en cuenta que quiere vender todo lo que ha cosechado ¿cuantas vueltas tiene que realizar para vender toda la cosecha?

13


* letras obtenidas por realizar bien el ejercicio 6: PUE 7. La Edad Media En la Edad Media, la música formaba parte de la sociedad, por lo tanto, se crearon muchas piezas musicales. Dado que la creación de manuscritos musicales era muy cara, debido al coste del pergamino y al tiempo necesario para escribir toda una copia, sólo las instituciones más prestigiosas como la iglesia, pudieron producir manuscritos que han sobrevivido hasta la actualidad. El pueblo llano no podía permitirse la lectura de estos manuscritos, por eso se valían de los Bardos o juglares para su entretenimiento, estos se encargaban de transmitir historias, leyendas y poemas de forma oral además de cantar la historia de sus pueblos. En este ejercicio se os dará una copla de aquel entonces, dividido en palabras que tendréis que ir juntando a medida que hagáis los ejercicios. En cada uno de ellos tendréis dos frases o palabras junto con dos respuestas. Elegiréis la respuesta correcta y cogeréis la frase. Así con todos los ejercicios, hasta conseguir la copla (las frases están en orden). Vuestra tarea será hacerle la seguida. 1) √36+√25-√64+√16-√81+√49=

- (la respuesta correcta es 5) Marinero que - (la respuesta correcta es 7) Con el hilo y 2) Series de números:

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19… 3, 8, 13, 18, 23, 28… 3, 9, 27, 81… 1, 4, 9, 16, 25… - (Estas son las respuestas: 23, 33, 243, 36) la lana, - (Estas son las respuestas: 22, 33, 243, 36) la manda,

14


3) Ordena estos decimales en unidades, decimas, centésimas y milésimas de menor a mayor:

a. 0,402

d. 1,2

b. 0,42

e. 0,85

c.

0,375

Unidades

Punto decimal

Decimas

Centésimas

Milésimas

- (El número mayor es 1,2) diciendo viene - (El número mayor es 0,85) Invitándole

4) Realiza estas operaciones. Fíjate en el ejemplo:

Ej. (7+6) x 8= 7x8+6x8=56+48=104 a. (9+5) x 4= b. 6 x (15-12)=

c. (10-7) x 8= d. 4 x (23-7)=

- (todos los números son mayores que 100) a bailar, - (todos los resultados son menores que 100) un cantar, 5) Calcula el porcentaje de estos números:

a. 10% de 30= b. 20% de 50= c. 30% de 120=

d. 50% de 50= e. 25% de 400=

- (la suma de todos es 174) que la mar - (la suma de todos es 184) El carruaje 6) Verdadero o falso:

El 0 es múltiplo de todos los números. 15


El cuadrado es un rectángulo.

El triángulo es un tipo de rectángulo.

El primer número primo es el 13. -

(todos son falsos) al andar

- (no todos son falsos) hacía en calma, 7) Realiza estas divisiones:

a. 43.249 : 135 = b. 6.218 : 61 = c. 896 : 23 = d. 43,8 : 6 = e. 46,80 : 15 = - (la resta de todos es 169, 05) Los vientos - (la resta de todos es 175,74) El jinete es 8) Rellena esta tabla:

A

B

A

C

B

C

Nº de lados Nº de ángulos Nº de diagonales - (no todas estas formas tienen 4 lados) Hace amainar 16


- (todas estas formas tienen 4 lados) El que salta

17


* Letras obtenidas por hacer bien el ejercicio 7: DE

8. La vuelta al mundo La expedición de Magallanes fue una expedición marítima del siglo XVI comandada por Fernando de Magallanes. Tras su muerte en Filipinas, fue sustituido por Juan Sebastián Elcano (Getaria). Fue la primera circunnavegación del mundo financiada por Carlos I Rey de España. Partió desde Sevilla con 5 barcos y 200 tripulantes, y llego a la misma con un solo barco y 18 tripulantes. La tierra tiene un perímetro de uno 40.024 km, Magallanes y Elcano tardaron 3 años en ser los primeros en circunnavegarla, a una velocidad media de 4,2 nudos náuticos. (0,49km/h) Si un avión circula a 800 km/h ¿cuánto tiempo tardara el avión en dar la vuelta al mundo? Calcula: ¿cuánto tardáis en hacer 10 metros? Si mantuvieseis ese ritmo ¿cuánto tardaríais en dar la vuelta al mundo?


* Como habéis realizado bien el ejercicio 8, tenéis estas letras: SER

9. La revolución francesa La Revolución francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia y que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Toma de la Bastilla se produjo en París en 1789. Su caída en manos de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del Antiguo Régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. Utilizaron el siguiente lema: “Liberte, Egalite, Fraternite” (Libertad, Igualdad, Fraternidad). En la Toma de la Bastilla participaron muchos soldados. De todos ellos, 1/4 eran mujeres y el resto eran hombres. Sabemos que se necesitaron 30 cañones, 25 bombardas, 120 mosquetones y 115 espadas y pistolas para poder efectuar la rebelión. Para poder trabajar con los cañones se necesitaron 5 personas por cada cañón, 3 personas con las bombardas, 130 personas utilizaron los mosquetones y los demás solamente utilizaron una espada y una pistola. ¿Cuántas personas participaron en este acontecimiento? ¿Cuántas fueron mujeres? ¿Y cuántos hombres?

* Letras conseguidas por realizar el ejercicio 9:


DIV

10. Juegos Olímpicos Modernos Los juegos olímpicos son el mayor evento internacional deportivo multidisciplinario en el que participan atletas de más de 200 naciones. Existen 2 tipos de juegos olímpicos: de verano y de invierno. Los juegos olímpicos antiguos eran fiestas atléticas celebradas cada 4 años en el santuario de Zeus, en Olimpia, Grecia. Con los años, los juegos olímpicos cambiaron y la primera edición de los juegos modernos se dio en Atenas en 1896. El programa olímpico consta de 35 deportes, 30 disciplinarios y cerca de 400 eventos, entre ellos, el atletismo.

Vosotros practicaréis el atletismo. Vuestra pista será dar una vuelta a vuestra escuela. Primero tenéis que deducir cuánto mide el recorrido, y después de apuntarlo, calcularéis con la cinta métrica la distancia real. Una vez hecho, tendréis que correr por la pista como si de una carrera se tratara. Un compañero cogerá los tiempos y los demás correréis en relevos, siendo el testigo un estuche. Después de coger los tiempos, calcular cuánto tardaríais en una competición real, teniendo en cuenta que la pista tiene 400 metros.

* Letras conseguidas por realizar el ejercicio 10: ERTI


11. Ford inventa el primer coche Henry Ford fue el inventor americano del primer automóvil Ford. En 1983 logro construirlo y en 1903 creó la Ford Motor Company. Aquí presentamos un dibujo con las medidas de nuestro coche:

1m

0,9m 1,50m

0,7m

0,9m

0,7m

4,17m

Si 1 milla son 1,609344 km ¿Cuántos km ha recorrido el coche el primer día, si el marcador marca que ha recorrido 18,6 millas? Calcula la superficie del coche teniendo en cuenta que las ruedas tienen un radio de 0,3 m. ¿cuánto mide el perímetro? (Calcular con la calculadora)


* Letras conseguidas por haber realizado la actividad 11: DO

12. El reloj digital El reloj digital se inventó en el siglo XX, y actualmente es una de las herramientas más útiles de la vida cotidiana. Inés tiene dos relojes digitales en su habitación, y todas las noches, antes de irse a dormir activa las dos alarmas a las 8 de la mañana. La alarma del primer reloj se repite cada 6 minutos, y la alarma del segundo cada 4. Todas las mañanas suele estar en la cama hasta que las alarmas coincidan por segunda vez. ¿Cada cuánto tiempo coinciden las dos alarmas? ¿A qué hora se levanta todos los días Inés? Realiza los ejercicios que se presentan a continuación:

+

6 h 38 min 26 s

7 h 12 min 42s

3 h 21 min 15 s

- 1 h 30 min 40s

45 min 50 s

96 horas = ___________ días 16 semanas = _________ días 2 h 45 min 44 s = _________________s 4.095 s = _______h _________min __________ s

¡ENHORABUENA! Habéis terminado el juego de repasar la Historia. Con las letras que habéis ido acumulando habéis conseguido una frase. ¿Qué es lo que dice?

MUNDUKO GERTAKARI HISTORIKO NAGUSIAK  

Dokumentu honetan Unitate Didaktiko baten adibidea isladatzen da. Bertan, historian zehar munduan geratutako gertaera garrantzisuenak lantze...