Page 1

RELATIEMAGAZINE VAN HEZENBERG & VRIENDEN VAN DE HEZENBERG | JAARGANG 73 | SEPTEMBER 2019

02

NO.

MOED OM TE VERANDEREN In dit nummer: Vrienden van de Hezenberg | Naast elkaar Pastorale begeleiding | Psychiatrie | Oase | De terugblik


02

PAG.

STICHTING VRIENDEN VAN DE HEZENBERG

Giften april t/m augustus 2019 - Hartelijk dank! Giften algemeen Particulieren 1.537,39 Ned. Geref. Kerk Kampen 350,00 Diac. Prot. Gemeente Blaricum 150,00 Herv. Diakonie Windesheim 228,40 Ontmoetingskerk Heerde 199,30 Diac. Prot. Gemeente Lelystad 272,60 Diac. Prot. Gemeente Barneveld 500,00 College van Diak. Pro Emmaus Bodegraven 750,00 Diac. Prot. Gemeente 228,60 Diac. Prot. Gemeente 118,30 Diac. Geref. Kerk te Dronten 327,10 SKG Diac. Geref. Kerk Zwartsluis 100,00 Diac. Herv. Gem. de Rank 66,94 Diac. Geref. Kerk Oldebroek 200,00 SKG CvK Prot. Gemeente Dalfsen 657,45 Diac. Geref. Kerk Vollenhove 287,53 Diac. Van de Protestantse Kerk 549,64 Diac. Prot. Gemeente Elburg 167,70 Ned. Gereformeerd Kerk 218,04 Diac. Herv. Gemeente Hattem 214,45 Diac. Gereformeerde Kerk 167,70 Prot. Gemeente On 213,16

OPROEP

Diac. PGB de Hoofdhof Berkum-Zwolle 225,00 Prot. Gemeente Gorssel-Epse 100,00 Diak. Prot. Gem. Grave 50,00 Diac. Ned. Geref. Kerk 276,86 Diac. Geref. Kerk Putten 500,00 Wendhorst 65,45 Diac. Prot. Gemeente Wijhe 115,60 Diac. Ned. Hervormde Kerk 244,80 Diac. Prot. Gemeente Odijk 185,10 Wendhorst Heerde 65,10 Diac. Herv. Gemeente Strijen 628,25 Diac. PKN Lunteren 100,00 Prot. Gemeente Zeewolde 200,00 Geref. Kerk Hattem Centrum 165,76 Totaal 10.426,22 Giften kapel Particulier 2.786,55 Renovatie kapel Einddoel (via kerken en particulieren) 50.000,00 Tussenstand (31 augustus) 30.030,90 Resterend bedrag 19.969,10

Bijzondere gift

De kapel is prachtig in al zijn eenvoud, maar er is dringend onderhoud nodig. De lekkende dakpannen en verwarming zijn aan vervanging toe. Maar we willen ook het energieverbruik van de kapel verminderen door isolatie en vloerverwarming aan te brengen. Help mee en geef voor dakpannen, isolatie en/of vloerverwarming en plavuizen! Ga naar steundehezenberg.nl en doneer of maak rechtstreeks een bedrag over op rekeningnummer NL17 INGB 0664 4820 15 t.n.v. Stichting Vrienden van de Hezenberg o.v.v. ‘renovatie kapel’.

De Hezenberg heeft in maart 2019 een bijzondere gift gehad van een kerkelijke gemeente. De staf van de Hezenberg kreeg te horen dat er 20.000 euro beschikbaar kwam voor de verbouwing van de kapel. De diaconie van de betreffende kerkelijke gemeente die de schenking deed deelde desgevraagd mee: “Geld is er per slot van rekening om wat mee te doen”. Men kwam, gezien de ruime liquiditeit, tot het besluit om aan meerdere organisaties een schenking te doen, waaronder dus Christelijk Centrum de Hezenberg. Het is een schenking geworden die ten goede komt aan de kapel. In de overweging (de kapel van) De Hezenberg mee te laten delen speelde mee dat een gemeentelid een twintig jaar geleden een tijd op De Hezenberg heeft doorgebracht, waar ze een heel goede tijd heeft gehad. De kapel ging haar bijzonder aan het hart. Vandaar…… Wil je ook een bijdrage leveren aan de renovatie van de kapel? Ga naar steundehezenberg.nl >>

Colofon

Overname van (delen van) artikelen is toegestaan met bronvermelding. De afgebeelde personen op de

Copyright: Hezenberg, Hattem 2019

Aan dit nummer werkten mee:

foto’s hebben niet altijd relatie met de tekst, vanwege

Jaargang 73, september 2019, nummer 02

Stefanie van Hoof (redactie) en Terèse Buter

bescherming van de privacy.

Oplage: 1700 exemplaren

(eindredactie), Rinus van Warven

De Hezenberg is een erkende organisatie voor GGZ,

Relatiemagazine: coproductie Hezenberg en

Vormgeving: Bredewold. Creatie, web & print

Pastoraat en Retraite en werkt landelijk.

Vrienden van de Hezenberg. Op de Hoogte aanvragen

Fotografie: Eljee Bergwerff, Rinus van Warven en

Meer informatie: hezenberg.nl

of stopzetten? Reageren of adres wijzigen?

Pixabay.

communicatie@hezenberg.nl of (038) 20 22 985


03

PAG.

JE KUNT NIET NIET VERANDEREN Ieder mens zoekt zekerheid. Dat durf ik wel te beweren op mijn 53e. Ik zie het vaak genoeg bij mezelf, ondanks het feit dat ik in mijn werk juist de initiator ben van veranderingen. Uit een studie van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid blijkt dat mensen liever een verlies lijden dan kans maken op winst. Met andere woorden: je weet wat je hebt, maar niet wat je er voor in de plaats zult krijgen. Niet elke verandering is een verbetering… Tegelijkertijd is het een gegeven dat niets blijft zoals het was. ‘Panta rhei’, oftewel ‘alles stroomt’, is een bekende filosofische uitspraak. Alles is in beweging en aan verandering onderhevig. Ook als je zelf niet bewust iets verandert, verandert er toch van alles. Inclusief jijzelf. Je kunt niet niet veranderen. Als je geen actie onderneemt, zul je vroeg of laat toch merken dat niets meer is zoals het was. Veranderingen gaan doorgaans gepaard met onzekerheid. Er is dus een zekere moed nodig om te veranderen. Ik heb wat dat betreft bewondering voor ontdekkingsreizigers, die naar onbekende werelden voeren. Al zal hier wellicht ook sprake zijn geweest van een zekere overmoed… Bij de Hezenberg is verandering tegenwoordig de enige constante. In deze Op de Hoogte vertellen we daar graag meer over. We hebben een duidelijke koers uitgestippeld, maar onderweg komen we ongetwijfeld nog de nodige uitdagingen tegen. Een schip op open zee is onderhevig aan de kracht van de wind en de stroming. Toch weet de bemanning met het gebruik van de juiste instrumenten om koers te blijven varen. Zo is ook de Hezenberg onderweg naar een prachtige bestemming. Ik houd in mijn achterhoofd een zin uit een welbekend lied: ‘Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land’.

Anne Jan Kok


04

PAG.

NAAST ELKAAR

Veranderingen bij de Hezenberg

Van opknapbeurt tot ­uitbreiding ­klinische ­behandeling Wie recent op landgoed Hezenberg is geweest, zal het niet ontgaan zijn. Er staat een groot bord bij de ingang van het Koetshuis met de tekst ‘Hier wordt gebouwd aan de toekomst’. Binnen wordt er flink verbouwd. Er is een extra woonkamer gerealiseerd, vloerverwarming aangelegd en diverse slaapkamers krijgen een opknapbeurt. Dat zijn nog maar de fysieke aanpassingen, want er is méér gaande. Zo is er een nieuw team van groepsbegeleiders opgestart en is de wekelijkse kapelviering op zondagmorgen ‘terug van weggeweest’. Welke visie ligt er ten grondslag aan al deze veranderingen?

Randvoorwaarden Anne Jan Kok is directeur-bestuurder van de Hezenberg. Hij heeft een achtergrond als verandermanager en adviseur in de (geestelijke) gezondheidszorg en heeft een passie voor kwaliteitsverbetering in de zorg. Niet vreemd dus dat deze visionaire Fries, sinds zijn aantreden in 2016, de nodige veranderingen heeft doorgevoerd. “We moesten opklimmen uit een financieel dal. In eerste instantie zijn er allerlei randvoorwaarden op orde gebracht om de stappen te kunnen zetten die we nu aan het maken

zijn. Denk aan ICT-voorzieningen, veranderingen in de structuur van de organisatie, uitbreiding van het behandelteam en een huisstijlwijziging.”

Vruchten Intussen ligt er een basis waarop voortgebouwd kan worden. Mede dankzij gesprekken met medewerkers, vrijwilligers, gasten en verzekeraars ontstond er een toekomstvisie voor de Hezenberg. “Van oudsher zijn we gewend om de tering naar de nering te zetten. Maar de eerste veranderingen

beginnen ook in financieel opzicht vruchten af te werpen. We zijn nog herstellende van een aantal zware jaren, maar langzamerhand groeit er wat meer vet op de botten.” En dat ‘vet’ is hard nodig. “Er is veel achterstallig onderhoud aan de gebouwen. Dat wordt nu stukje bij beetje opgepakt. We maken van de gelegenheid gebruik om zoveel mogelijk te verduurzamen. Ja, een verbouwing is ingrijpend en geeft overlast. Maar we zien met elkaar waar we naar op weg zijn en dat motiveert enorm. Er is weer perspectief.”


05

PAG.

Focus De toekomstvisie voor de Hezenberg is natuurlijk niet beperkt tot een grootschalige renovatie. “De verbouwing is nodig om de plannen die we hebben voor de GGZ, Pastorale begeleiding en Retraite te realiseren. Op termijn willen we ook ‘Conferentie’ aan dit rijtje toevoegen.” De toekomstplannen staan beschreven in het zogeheten Strategisch Lange Termijn Beleid (SLTB) van de organisatie. Dit vormt de basis voor de businesscases die door de verschillende teams worden uitgewerkt. “Onze focus ligt nu op de businesscase van de GGZ, omdat daar de belangrijkste veranderingen plaatsvinden. Maar ook binnen Pastoraat en Retraite zijn er volop ideeën die de komende tijd verder uitgewerkt worden.”

Perspectief “We ontdekten dat de Hezenberg veel te maken heeft met zogenaamde ‘C-cluster problematiek’. Dit is een term binnen de psychiatrie waarmee gedoeld wordt op vermijdende-, afhankelijke- en dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kortdurende, klinische behandeling bijzonder effectief is voor deze categorie patiënten. Maar ook mensen met een stemmingsstoornis, zoals een depressie, blijken baat te hebben bij deze aanpak. Dat is precies wat wij al deden binnen onze klinische zorg. Er zijn in Nederland niet veel instanties die dit aanbieden.”

Specialiseren In 2018 sloot de Hezenberg zich aan bij het Kennisinstituut Persoonlijkheidsstoornissen. Hiermee wil de organisatie zich verder specialiseren en een bijdrage leveren aan onderzoek naar de meest effectieve behandeling. Het werken volgens de Guideline Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is daar belangrijk onderdeel van. “We besloten om onze klinische zorg naar een hoger plan te tillen. Dit leidde er onder andere toe dat we 24-uurs zorg zijn gaan bieden. Daarom is er nu een team van groepsbegeleiders gevormd die zorgen voor de juiste, consequente leefomgeving. Ook is er een nieuwe, rustige woonkamer gerealiseerd voor

mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving.”

Fasen “We werkten al met zogenaamde ‘zorgpaden’, waarbij het behandelprogramma wordt afgestemd op de diagnose. Nu hebben we verschillende fasen geïntroduceerd. De C-fase staat in het teken van stabiliseren en is erop gericht om de juiste condities te creëren voor de behandeling. Zo wordt er bijvoorbeeld kennisgemaakt met de behandelaren en wordt er

‘Er is veel achterstallig onderhoud aan de ­gebouwen. Dat wordt nu ­stukje bij beetje opgepakt. We ­maken van de gelegenheid gebruik om zoveel mogelijk te verduurzamen.’

gewerkt aan het herstel van een normaal dag- en nachtritme. In deze fase verblijft de patiënt 24/7 op de Hezenberg, inclusief de weekenden. Daardoor kunnen er ook weer kapelvieringen op iedere zondagmorgen plaatsvinden. De daadwerkelijke behandeling vindt plaats in de B-fase van maandag tot zaterdag. Tot slot wordt er in de A-fase toegewerkt naar een goede integratie met de thuissituatie, waarbij iemand wat hij geleerd heeft, thuis in de praktijk kan oefenen.”

Expertise Naast specialistische – en basis GGZ, biedt de Hezenberg ook begeleiding aan mensen die worstelen met vraagstukken op het gebied van zingeving. Ook ‘gezonde’ mensen kunnen op de Hezenberg terecht voor een retraite om te leren verstillen en bezinnen. “We zijn altijd gericht geweest op het geestelijk welzijn van mensen, dat zal zo blijven. Als we onze medische expertise rondom ziekte en gezondheid verder weten te verbinden aan onze kennis en kunde op het gebied van zingeving en gedrag, krijgen we een model in handen wat de Hezenberg tot een unieke plek in Nederland maakt.”

Heelheid “Mijn droom is dat we naast onze aansluiting bij het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen ook met elkaar een Kenniscentrum Zingeving, Gezondheid en Gedrag weten te ontwikkelen. We richten ons dan op álle aspecten van het mens-zijn en willen hiermee bijdragen aan het Bijbelse begrip ‘heelheid’. Dit brengt ons bij de kern van onze missie: ‘Geloven in verandering’. Mensen moeten daar zelf natuurlijk ook de nodige stappen in zetten, maar wij kunnen de juiste gereedschappen aanreiken. Dit beperkt zich niet tot de therapieën. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat er een belangrijk verband is tussen voeding en depressie. Samen met onze keuken denken we daarom na over welke voeding we aanbieden. Ook beweging heeft volgens de wetenschap een positief effect op ons mentale welzijn. Hoe kunnen we met psychomotore therapie mensen helpen om in beweging te komen? En last but not least hebben ook existentiële vragen (zingevingsvragen) hun effect op de totale gezondheid. Al die aspecten spelen een rol in het behalen van duurzame gezondheidswinst. Het is een totaalconcept dat we als organisatie mét elkaar hopen te realiseren de komende jaren.”

Wil je ook een bijdrage leveren aan de toekomst van de Hezenberg? Ga naar www.vriendenvandehezenberg.nl om te doneren. Alvast bedankt!


06

PAG.

PASTORALE BEGELEIDING

Ruimte voor vragen die gaan over ons bestaan Ruimte Het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van de Hezenberg. Onze christelijke wortels zijn belangrijk voor ons. Wij geloven dat ieder mens er mag zijn. En dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft. We scheppen ruimte voor ieder uniek mens met eigen verlangens en vragen. In deze vrijheid willen we graag met mensen op weg gaan. Wij helpen mensen om te werken aan het terugkrijgen van hun vitaliteit of leren hen om te gaan met (blijvende) klachten.

Aandacht Pastorale begeleiding is een op zichzelf staande ‘dienst’ binnen de Hezenberg. Het team van pastores is ook beschikbaar voor mensen die op de Hezenberg verblijven voor een GGZ-behandeling. Mensen die te kampen hebben met een psychiatrische stoornis hebben vaak ook te maken met zingeving- en levensvragen. Daar is op de Hezenberg expliciet aandacht voor. Maar ook mensen die worstelen met rouw, identiteitsproblemen of geloofsvragen, zonder dat er een psychische diagnose aan ten grondslag ligt, kunnen een beroep doen op onze pastores. Pastor Gert Wijkstok: “Omdat wij intensievere begeleiding kunnen bieden, verwijzen predikanten dikwijls door naar de Hezenberg.”

Beschikbaar aanwezig “Het eigene van het pastoraat is dat

je aandachtig luisterend aanwezig bent bij de mensen die met hun levensvragen naar je toekomen” vertelt Gert. “Pastoraat kan zich onderscheiden van andere vormen van hulpverlening door je als pastor niet al te sturend op te stellen. Alles staat of valt in de pastorale benadering met de woorden ‘beschikbaarheid’ en ‘aanwezigheid’. God is in zijn beschikbaarheid aanwezig in de levens van mensen. In de pastorale benadering is de pastor dus ook beschikbaar aanwezig. Zonder een praatje en contact over alledaagse dingen, kun je het gesprek over de grote levensvragen niet aangaan.”

programma maken we onder andere gebruik van de methode ‘Huis van je Leven’. Door methodisch naar de verschillende ruimtes van je levenshuis te kijken, kun je iets aflezen over waar je staat in je leven en waar je tegen aanloopt. In welke kamer in het huis van je leven ben je de laatste tijd het vaakst geweest? Met behulp van deze methode wordt het mogelijk gemaakt om vanuit meerdere gezichtspunten over iemands leven te praten. Als er balans is tussen de kamers of ruimtes waar je in je leven in verblijft, krijg je steeds meer zicht op de veranderingen die er in je leven nodig zijn.”

Pastoraat en GGZ

Schouwspel

Binnen de GGZ kunnen mensen, naast de individuele gesprekken met hun behandelaar, ook een gesprek met één van de pastors aangaan. Ook zijn er wekelijks groepsgesprekken en groepsactiviteiten onder begeleiding van de pastores. De zogenaamde ‘zingevingsgroep’. In deze bijeenkomsten is er aandacht voor religieuze verdieping. Dit doen we onder andere door meditatie van religieuze teksten, beelden en muziek. Meditatie helpt je om op een dieper niveau bewust te worden van je verbondenheid met God.

Naast ‘Huis van je Leven’ wordt er ook psychodrama gedaan in groepsverband. “Met psychodrama kun je van jouw verhaal een schouwspel maken, waarin je zelf soms regisseur bent, maar ook speler of zelfs toeschouwer. Als je je verhaal in spelvorm neerzet, kun je je fantasie laten werken en dicht bij je gevoel komen. Er worden hele bijzondere dingen ontdekt, die je in een pastoraal gesprek een vervolg kunt geven.”

Programma Pastorale begeleiding “Als mensen hier twee, drie weken verblijven voor Pastorale begeleiding, dan kan er wat gebeuren. In ons

Op www.pastoraathezenberg.nl kun je meer lezen over het Pastorale begeleidingsprogramma.


07

PAG.

Deelname aan Pastorale begeleiding met verblijf gaat altijd op basis van een intake. Je kunt hiervoor een afspraak maken met ons team van pastors via (038) 2022 904. Wanneer we denken dat we jou de juiste begeleiding kunnen bieden, kun je in principe elke week op maandag starten

met de Pastorale begeleiding, waarbij je doordeweeks verblijft op ons landgoed. Je kunt ook een afspraak maken met onze pastors voor een ambulant pastoraal begeleidingsgesprek. Hiervoor is geen intakegesprek nodig. De ervaring leert dat in een serie van drie tot acht gesprekken meer zicht ontstaat in de pastorale vraag die je bezighoudt. Meer informatie: www.pastoraathezenberg.nl


08

PAG.

PSYCHIATRIE

Kwaliteitsslag binnen de GGZ

“We willen ­mensen verder helpen in het proces van ­verandering” De Hezenberg gaat zich meer focussen op de behandeling van mensen met een zogeheten ‘C-cluster persoonlijkheidsstoornis’, al dan niet in combinatie met een depressieve – en/of angststoornis. Deze mensen krijgen vaak niet de juiste behandeling. De depressie of angst wordt behandeld, terwijl het onderliggende probleem van de persoonlijkheidsstoornis een specifieke aanpak nodig heeft. Leo Jonkers is als psychiater werkzaam op de Hezenberg en licht de kwaliteitsslag die de Hezenberg wil maken toe.


09

PAG.

“We zijn bezig om een slag te maken in de verbetering van de kwaliteit van onze behandeling. Waar heeft de cliënt behoefte aan en wat kunnen wij doen om hem of haar daarbij te helpen?” Jonkers voegt eraan toe dat het met name gaat om de behandeling van mensen met zogenaamde ‘cluster C-persoonlijkheidsstoornissen’ waar de Hezenberg zich, in eerste instantie binnen de klinische zorg, op gaat focussen. “Persoonlijkheidsstoornissen uit het cluster C worden vaak onderbehandeld. Tot dit cluster behoren de vermijdende, afhankelijke en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Bij mensen die met deze problematiek te kampen hebben, gaat het vaak om duurzame patronen die je niet van de één op de andere dag verandert. Maar we willen de mensen die op de Hezenberg komen, helpen om een stap verder te komen in het proces van verandering.”

Patronen De patronen zijn volgens Jonkers vaak stevig verankerd in de levens van mensen, waardoor ze daar niet gemakkelijk van af kunnen stappen. “Vaak zijn mensen al in de kinderleeftijd met deze patronen geconfronteerd. Iedereen probeert een manier te vinden in het draaglijk maken van de problemen. Sommige mensen redden zich daar mee, soms een leven lang. Maar een deel loopt vast, omdat er onvoldoende ruimte is om de gevoelens die daarbij een rol spelen op een goede manier de aandacht te geven. Deze

mensen krijgen lichamelijke en of psychische problemen. En gaan dan hulp zoeken. Niet omdat ze bedenken dat ze een persoonlijkheidsstoornis hebben. Maar omdat ze niks meer kunnen, moe zijn, niet meer van de bank af komen, depressief

‘Aan de ene kant moeten mensen zich veilig en geborgen weten. En aan de andere kant moeten ze ertoe gebracht worden om de dingen in hun leven anders te gaan doen.’ of angstig zijn en hun werk niet meer kunnen doen. Of ze zeggen: ‘ik ben zo angstig, ik durf niet meer naar buiten’. Maar daarachter zitten de patronen waardoor ze die klachten ontwikkelen. En dáár komt onze deskundigheid in beeld.”

Diverse behandelvormen “We zetten alle behandelvormen in om mensen te helpen die patronen te doorbreken. Aan


10

PAG.

PSYCHIATRIE

‘Hoe beter we worden in dat wat we doen, des te makkelijker maken we het mensen om ontdekkingen over hun problemen te doen en over de behandelmethoden.’

persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Het gaat daarbij om afspraken over hoe je werkt met elkaar. Hoe beter we met elkaar in staat zijn om onze krachten te bundelen, hoe krachtiger de behandeling is en hoe meer we in staat zullen zijn om de mensen te helpen hun patronen te doorbreken. Het is een manier van behandelen die zeker resultaat zal hebben.”

Geestelijk de ene kant moeten mensen zich veilig en geborgen weten. En aan de andere kant moeten ze ertoe gebracht worden om de dingen in hun leven anders te gaan doen. Dat levert een zeker spanningsveld op. De kunst is om alle disciplines die we hebben – die van de psychiater, de muziektherapeut, de psychomotore therapeut, de creatieve therapeut en de pastor - te bundelen tot één kracht. De mens bestaat uit een veelheid van dimensies die samen een geheel vormen. We willen met alle disciplines samen kijken, zien en werken met de mens die naar heelheid snakt. Dat is de kwaliteitsslag die we willen maken.”

Resultaat “We hebben met elkaar afgesproken dat we gaan samenwerken binnen de kaders van de zogeheten GIT-PD (afkorting voor GuidelineInformed Treatment for Personality Disorders). Deze richtlijn werd door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld om de behandeling voor mensen met een

Natuurlijk zijn er meer behandelcentra die werken met de GIT-PD. De meerwaarde die de Hezenberg wil creëren, heeft te maken met de keuze van de specifieke doelgroep: mensen met cluster C-problematiek. “We zijn er goed in en we willen er nog beter in worden. Bovendien betrekken we ook de geestelijke aspecten van de zorg erbij. Doordat de Hezenberg een christelijke instelling is, ontvangen we ook veel mensen met een christelijke achtergrond.”

Ontdekken ”Hoe beter we worden in dat wat we doen, des te makkelijker maken we het mensen om ontdekkingen over hun problemen te doen en over de behandelmethoden. We zijn nu bezig de zogeheten klinische fase goed op poten te zetten. En we willen een behandeling ook kunnen voortzetten: dagklinisch of ambulant. Ik verwacht dat we er volgend jaar mee aan de slag kunnen om te kijken hoe we dit kunnen uitbreiden.”


11

OASE // LOSLATEN EN OOGSTEN

PAG.

Loslaten en oogsten Langs de Hezenberg bevindt zich het Apeldoorns kanaal, aan het begin van de negentiende eeuw gegraven in opdracht van koning Willem I als alternatieve vaarroute voor de IJssel. Bij lage en hoge rivierstanden was de rivier namelijk zeer moeilijk te bevaren wegens onvoldoende vaardiepte of sterke stroom. Het kanaal is tot eind jaren zestig onder andere gebruikt voor de zogenaamde beurtvaart, waarbij vracht

Terugkomdag ‘Loslaten & Oogsten’

volgens een dienstregeling langs een vast traject werd vervoerd. Tijdens meditatieve wandelingen laten de pastores mensen regelmatig het pad langs het kanaal lopen met aandacht voor de vraag wat ze van hun verblijf op de Hezenberg meenemen. Gert Wijnstok, pastor bij de Hezenberg: “Bij de Hezenbergersluis gekomen vertel ik bij het kanaal geregeld dat ik een vrouw gekend heb, die op een beurtvaartschip was opgegroeid. En dat zij mij eens toevertrouwde hoeveel er tijdens het heen en weer varen tussen Kampen en Apeldoorn overboord was gekieperd. Misschien wel ter hoogte van de Hezenberg, denk ik inmiddels. Het is dan ook echt een Hezenberg-vraag: ‘wat laat je los?’ Had de boom waaronder we tijdens dit verhaal stonden te schuilen dit verhaal gehoord? We waren nog maar een paar stappen in beweging gekomen en net onder de boom vandaan, toen die een grote tak losliet op de plaats waar we net hadden gestaan.”

Oefening Maak eens een wandeling en vind onderweg twee stenen. Overweeg bij de eerste wat je van waarde hebt meegekregen in je leven en neem die steen mee naar huis. En bij de tweede wat je zou willen loslaten en begraaf die steen ergens onderweg.

Op zaterdag 9 november is er een Terugkomdag voor mensen die voor GGZ-behandeling of pastorale begeleiding op de Hezenberg zijn geweest. Het thema van deze dag is ‘Loslaten & Oogsten’. Het is een dag van weerzien, ontmoeting en verbinding. Er zijn vijftien kamers beschikbaar voor deelnemers die het hele weekend (8 t/m 10 november) willen verblijven. Aanmelden voor de Terugkomdag en het weekend kan tot 26 oktober via de boekingskalender op retraitehezenberg.nl of via info@hezenberg.nl.

Programma Geef via info@hezenberg.nl je voorkeur door voor de gewenste activiteiten. 09.45 uur: aankomst 10.30 uur: viering in de Kapel 11.15 uur: werkwinkel 1, twee keuzes uit: • Creatieve verbeelding • Psychodrama • Muziek • Natuur-in-je-hart-pad • Huis van je Leven 12.45 uur: lunch 13.45 uur: werkwinkel 2, twee keuzes uit: • Creatieve verbeelding • Psychodrama • Muziek • Natuur-in-je-hart-pad • Huis van je Leven 15.00 uur: pauze 15.30 uur: slotviering 16.00 uur: vertrek

LET OP: twee activiteiten per werkwinke l.


12

DE TERUGBLIK // LONNEKE

PAG.

“Ik zat gevangen in een plaatje wat ik van mezelf had gemaakt.” “Thuis kwam ik vaak niet verder dan het aanrecht en de stofzuiger. Niet dat man en kinderen me in die rol duwden. Ik kreeg ruimte genoeg om leuke dingen te doen. Maar het was net of ik het mezelf niet gunde om van het pad

“Ik had zo graag meer tijd willen maken

Tijdens een wandeling maakte een van de

voor mijn geestelijke ontwikkeling. Een boek

pastores de opmerking dat een pad, een

lezen, een gedicht schrijven, naar muziek

weg, pas ontstaat als je hem loopt. Ik zag

luisteren. Ergens wist ik dat het creatieve

ineens wat ik aan het doen was. Ik nam zelf

pad gelopen wilde worden. Maar ik kon

de ruimte niet om het gewenste pad in mijn

mezelf niet zien als die creatieve ziel die ik

leven te lopen. Toen ben ik gaan schrijven.

eigenlijk was. Tot een vriendin me vertelde

Binnen een mum van tijd had ik zoveel

dat ze op de Hezenberg goed geholpen was

gedichten klaar, dat ik er wel een bundel

in haar proces.

van zou kunnen maken. Ik weet nu dat die bundel er begin volgend jaar gaat komen.

Na een intakegesprek met één van de

En ik kan nu met plezier naar huis terug. Ik

pastors kon ik al gauw terecht voor

hoef man en kids niet te verwijten dat ze me

Pastorale begeleiding. In een ‘Huis van

tegenhouden. En de afwasborstel? Daarmee

je Leven’-sessie begon ik door te krijgen

ruim ik voortaan de resten van gisteren op.

dat ik mezelf gevangen had gezet. Tijdens

En ik wandel met een nieuw gedicht in mijn

huishoudelijke werkzaamheden werd ik zo

hoofd naar morgen toe.”

boos op mezelf dat ik daarna geen energie meer had om iets anders te doen. Het was niet de afwas die me blokkeerde, maar de boosheid over het idee dat er voor mij niets anders zou zijn weggelegd.

a Hezenberg 6, 8051 CB Hattem t 038 20 22 900 e info@hezenberg.nl i hezenberg.nl

Lonneke is niet haar echte naam. Vanwege haar privacy laten we haar echte naam achterwege.

af te wijken wat ik al jaren liep.”

Profile for hezenberg

Relatieblad Op de Hoogte | Hezenberg Hattem  

Relatieblad Op de Hoogte | Hezenberg Hattem  

Profile for hezenberg
Advertisement