Page 1

KURSER & CERTIFIERINGAR Utbildning är en investering i ökad konkurrenskraft


Utbildning och certifiering för säker och effektiv bredbandsutbyggnad Fibernäten som byggs ut i snabb takt i Sverige och övriga världen är viktiga delar i samhällsutvecklingen och innebär stora investeringar. För att säkra kvaliteten på näten ställer allt fler av operatörer och nätägare krav på dem som ska gå in och arbeta i deras nät. Bristen på kvalificerad personal är uppenbar i denna till­ växtbransch och efterfrågan är stor från marknaden på de företag som har personal med rätt kompetens. Företag som har kompetent personal och därmed kan kvalitetssäkra sina tjänster har idag goda chanser att växa och utvecklas. Vi är auktoriserade för att utbilda alla yrkesgrupper som behövs för att planera, designa, bygga och underhålla bred­ bandsnät. Vi certifierar enligt den svenska standarden Robust Fiber och den amerikanska standarden ETA.

Vi kan också utforma kundspecifika certifieringar av pro­ dukter och system – allt med syftet att utbilda kvalitets­ medvetna telekomtekniker. Med oss som utbildningspartner kan ditt företag stärka sin position som en attraktiv och tillförlitlig leverantör och därmed öka sin konkurrenskraft.

Välkommen till Iftac och ICT!


Planering och genomförande av FTTx-projekt Kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad utbyggnad av FTTx-nät är en komplex uppgift med många arbetsmoment och flera yrkesgrupper involverade. För att bygga ett stabilt och driftsäkert nät krävs att de som utför arbeten i projektet har rätt kompetens och förstår hur alla moment i byggkedjan påverkar varandra. Vi erbjuder utbildning och support för alla involverade i projektet.

Nätplanering, design, projektering och dokumentation Vi erbjuder kurser för nätplanering, design, projektering och dokumentation. Under planeringsfasen tas beslut som är avgörande för hela projektet. Med effektiva metoder, ett väl­planerat genomförande och korrekt dokumentation säkras kvaliteten på näten och goda förutsättningar för underhåll och efteranslutning skapas.

Projektledning för FTTx Vår projektledarutbildning är skräddarsydd för byggnation av fibernät. Vi lär ut det du behöver veta för att kunna driva projekt och möta gällande krav när det gäller säkerhet, kvalitet, ekonomi och leverans. Våra utbildningar bygger på många års erfarenhet av att utföra och driva FTTx-projekt.

Fältsupport och kvalitetssäkring Vi erbjuder fältsupport, utbildning och praktisk handledning i fält. Vi tillhandahåller också tjänster inom kvalitetssäkring, så som stickprovskontroller och slutbesiktning.


Installation Kvalitet och effektivitet i fiberprojekt är starkt beroende av kunskapsnivå och yrkesskicklighet hos de som utför installationerna i nätet. Nyckeln till att hålla budget och tidsplan i ett projekt är att göra rätt från början och att förstå hur varje arbetsmoment påverkar hela byggkedjan. Våra kurser kombinerar teori med praktiska övningar i våra väl anpassade utbildningsanläggningar. Våra utbildningar är helt oberoende av tillverkare av produkter och utrustning.

Fibertekniker Grundkurs, 7 dagar Kursen är en gedigen grundutbildning för dig som ska arbeta som fibertekniker. Under kursen får du ingående teoretiska kunskaper och stort utrymme för praktisk övning. I slutet av kursen erbjuds du att genomföra provet för ”Utbildningsbevis terminering” enligt Robust Fiber. Kursen är även lämplig som preparandkurs för dig som vill certifiera dig till ”Certifierad Fibertekniker” enligt Robust Fiber/INCERT. Innehåll: Fiber och svetsteori. Svetsning av både singelfiber och ribbon. Inläggning i kassetter. Kabellära, arbete i skarvbox och kabelbrunnar. Midspan access för olika kabeltyper. Arbete i ODF. Fördjupad mätteknik med OTDR-mätning, dB-mätning, nivå­mätning på SFP, felsökning mellan nod och kund och användande av trafikindikator.

Spridningstekniker fiber, 5 dagar Den här kursen är anpassad för dig som arbetar med kund­­­in­stallationer och felsökning i fibernätet. Teori varvas med praktisk övning. I slutet av kursen erbjuds du göra provet för ”Utbildningsbevis terminering” enligt Robust Fiber. Innehåll: Fiber och svetsteori. Svetsning av singelfiber i fiber­ uttag och i kassett. Arbete i ODF. Blåsning av kundfiber och nanokabel. Fördjupad mätteknik med OTDR-mätning, dBmätning, nivåmätning på SFP, felsökning mellan nod och kund och användande av trafikindikator.

Kundinstallation, 2 dagar Kursen är anpassad för dig som arbetar med kundinstallationer inom Fiber Till Hemmet. Fokus är på arbetsmomenten från FOS till kund och går igenom duktskarvning, fiberblåsning, fiber­ svetsning, arbete i FOS och montering av utrustning inne hos kund. Innehåll: Utbildning inom dukt enligt ”Hantering och skarvning av dukt, 1 dag”. Fiber och svetsteori. Svetsning av singel­ fiber i fiberuttag och i kassett. Arbete i ODF. Blåsning av kundfiber och nanokabel. Montering av utrustning hos kund.


Byggnation och svetsning av fiber i ODF och skarvbox, 2 dagar Passar dig som har lite tidigare erfarenhet av att arbeta med fiberinstallationer vill lära dig mer om fiberteknik och svetsteknik, felkällor i fibernätet och avhjälpning av fel. Du får praktisk träning i svetsning, mätning och hantering av fiber. Innehåll: Fiber – grundteori, praktisk fibersvetsning, dB-mätning samt felsökning av fiber.

Grundkurser i mätteknik, 1 dag Vi erbjuder endagarskurser vardera i dB-mätning och OTDR mätning. Under kurserna varvas grundläggande teorikunskap om fiber, mätteknik, felsökning och dokumentation med praktisk övning.

Fördjupningskurs mätteknik, 3 dagar Den här kursen är för dig som installerar och felsöker i fibernät och behöver fördjupade kunskaper inom mätteknik för fiber. Du lär dig mätning och felsökning med OTDR inklusive tolkning och analys av mätkurvor och mätresultat. Kursen täcker även inmätning av system och optiska fiberlänkar med hjälp av stabiliserad ljuskälla och effektmätare samt hur dokumentation av mätresultat går till. Innehåll: Fiber och mätteori. OTDR-mätning, dB-mätning, nivå­ mätning på SFP, felsökning mellan nod och kund och användande av trafikindikator.

Förläggning av kabel och kanalisation Anläggningsarbete och förläggning står för merparten av byggkostnaden i ett fiberprojekt och efterföljande operationer är helt beroende av kvaliteten på förlagd kanalisation. Vi utbildar i förläggningsteknik för all förekommande kanalisation och kabel i fibernät. Våra utbildningar är normalt 1-3 dagar och täcker förläggning i luft, mark och vatten och kundanpassas beroende på förkunskaper och yrkesgrupp.

Hantering och skarvning av dukt, 1 dag Utöver teori och praktiska övningar för hantering och skarvning av dukter så får du översiktliga kunskaper i förläggningsmetoder och installationsteknik för fiber och kabel. Innehåll: Teoretisk genomgång av förläggningsmetoder, kanalisationstyper och dukter. Teoretisk genomgång av installationsteknik för kabel och fiber. Praktisk övning i skarvning av både tunn­ väggiga och tjockväggiga dukter.


Kabeltekniker light, koppar, 5 dagar Ska du arbeta med att felsöka och underhålla kopparnät? Då är det här utbildningen för dig. Efter den här kursen har du de rätta tekniska kunskaperna och vet vilka krav som ställs för godkända kabelskarvar i kopparnätet. Innehåll: Skärmförbindning – ledarskarvning, skarvtillslutning, byte av plintar, lagning av mantelskador, färgmärkning, material­ hantering, kvalitetsmål och kontroll. Fördjupad mätteknik i slingresistans, isolation, kapacitiva obalanser, resistiva obalanser, främmande spänningar och kvalitetssäkring. Utsättning och mantelfelsökning, spänningar och kvalitetssäkring.

Spridningstekniker, koppar, 5 dagar Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta i spridningsnätet med kopplingar och felavhjälpning. Innehåll: Nätets uppbyggnad, färgmärkning, skarv på husvägg och stolpe, plintbyten, korskoppling och bredband, montage och flytt av telejack och spikning av telekabel. Ellära inför mätteknik. Grundläggande mätteknik i slingresistans, isolation, kapacitiva obalanser, resistiva obalanser, främmande spänningar och kvalitetssäkring.

Arbetsmiljö och säkerhet Enligt lagar och förordningar så behöver du som jobbar i fält ett antal utbildningar och intyg. Vi tillhandahåller de utbildningar du behöver både för att arbeta på ett säkert sätt och för att uppfylla de arbetsmiljökrav som ställs på dig och ditt företag. • Arbete på väg nivå 1-3 • Stolputbildning, nedtagning av skadad • Sambyggnadsutbildning • Elsäkerhet, ESA • Arbete på tak • Heta arbeten • HLR


Certifiering Att ställa krav på certifiering enligt nationella eller kundanpassade standarder är ett allt vanligare sätt för nätägare och andra aktörer att kvalitetssäkra sina nät. Genom att certifiera både individer och företag säkerställer man att näten byggs och underhålls enligt gällande standard. Vi är auktoriserade för att utbilda och genomföra prov för certifiering.

Robust Fiber Vi är auktoriserade av Incert att utbilda och genomföra prov för utbildningsbevis och certifiering inom alla delar av Robust Fiber – den nya branschstandarden för anläggning av fibernät. Vi erbjuder: • Utbildningsbevis Terminering • Certifiering av fibertekniker (CFT) • Utbildningsbevis anläggning • Personcertifikat anläggning • Godkänd besiktningsman

ETA Certifiering enligt den USA-baserade standarden ETA (Electronics Technicians Association International) verifierar att installatören har genomgått adekvat utbildning i gällande branschstandard. Vi är det enda utbildningscentra i Europa som är auktoriserade av ETA för utbildning och certifiering av fiber­ tekniker, FOI (Fiber Optics Installer).

Certifiering av produkter och system På uppdrag av tillverkare av produkter och system erbjuder vi utbildning och certifiering i arbetsmetoder och handhavande. Vi kan även bistå i utformande av utbildningar och certifieringar för produkter och system.


Utbildar och certifierar för att kvalitetssäkra bredbandsutbyggnad Iftac och ICT Education har bedrivit kvalificerad utbildning inom IT och telekommunikation sedan 1997. Vi tillhör pionjärerna inom området och har utbildat inom fiberoptik internationellt under många år. Vi är en oberoende utbildningsanordnare som bedriver teoretisk och praktisk utbildning samt handledning inom strategi, projektledning, planering, byggande, drift och underhåll av fiberoptiska nät. Vi erbjuder även tjänster inom kvalitetssäkring så som stickprovs­ kontroller och besiktning av nät. Vår kunnande inom uppdrags­ utbildning för internationella telekombolag likväl som vår erfarenhet av att framgångsrikt bedriva yrkeshögskola och arbetsmarknads­ utbildning gör att vi har en unik erfarenhet av utbildning i olika sammanhang. I all verksamhet strävar vi efter att bidra en stabil och hållbar IT-infrastruktur.

En del av Hexatronic Group Hexatronic Group är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar främst inom fiberkommunikation. Koncernen erbjuder ett brett sortiment av produkt- och systemlösningar främst inom infrastruktur för fiberoptiska produkter. Hexatronic kombinerar det stora bolagets stabilitet och resurser med det lilla företagets flexibilitet och snabbhet. Hexatronic verkar på en global marknad och våra kunder är företag inom telekombranschen som till exempel operatörer, telekomföretag, nätägare, distributörer samt systemintegrationer. Koncernen har sitt säte i Sverige med egna försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien, USA och Nya Zeeland. Läs mer om Hexatronic Group: www.hexatronicgroup.com

Iftac AB Håstaholmen 4, 824 42 Hudiksvall, Sweden Tel.: +46 650 55 64 00 www.iftac.se

ICT Education Håstaholmen 4, 824 42 Hudiksvall, Sweden Staffansväg 6b, 192 78 Sollentuna, Sweden Distansgatan 2, 2tr, 421 74 Västra Frölunda, Sweden

www.icteducation.se

Kurser och certifieringar | Iftac & ICT Education  

Vi utbildar alla yrkesgrupper som behövs för att planera, designa, bygga och underhålla bredbandsnät.

Kurser och certifieringar | Iftac & ICT Education  

Vi utbildar alla yrkesgrupper som behövs för att planera, designa, bygga och underhålla bredbandsnät.