Page 49

UPPHANDLING

– Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson En kommentar | NGB. Inb. 888 s. 2013. En ingående och djup kommentar till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Kommentaren behandlar bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas även EU- domstolens praxis och en omfattande svensk praxis. Helena Rosén Andersson, advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl är författare och redaktör, och har biträtts av advokatkollegorna tillika författarna Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist och Natalie Svensson samt ytterligare åtta medförfattare. 1357 kr exkl. moms ± nr 978-913910974-7 ± nj.se

Andra intressanta böcker: s-

Förvaltningsproces lagen m.m.

R

LAGTEXT OCH KOMMENTARE

Ulf Lindquist Sten Losman

FJORTONDE UPPLAGAN

NDE UPPLAGAN

sjätte upplagan TEK GULA BIBLIO NORST EDTS

Kommunallagen. I lydelsen den 1 januari 2013, 14 u

– Bertil Wennergren, Ulrik von Essen

– Ulf Lindquist, Sten Losman

LOV – lagen om valfrihetssystem

2013. 569 kr exkl. moms nr 978-913901711-0 ± nj.se

Niclas Forsberg

Ellen Heldahl ANDRA UPPLAGAN

Ellen Heldahl

www.offentligaaffarer.se | Offentliga Affärer 1-2 2013 Källa: Upphandlingsutredningen SOU 2013:12

EN HANDBOK MED

Förvaltningsprocesslagen m.m., 6 u

LOV – lagen om valfrihetssystem

Enligt en studie om samverkan mellan mindre kommuner som fil lic. Ronny Svensson utfört på uppdrag av Upphandlingsutredningen var det ännu i början av 2000-talet relativt få kommuner som deltog i någon form av lokal eller regional inköpssamverkan. Denna situation har i grunden förändrats och i dag är det mer regel än undantag att kommunerna samverkar med en eller flera grannkommuner om inköp av varor och tjänster. Formell inköpssamverkan är den vanligaste formen. I Bengt Svenssons studie listas flera fördelar som lokal inköpssamverkan ger, varav några är: små kommuner ges ökade förutsättningar att klara hanteringen av upphandlingslagstiftningen, samverkan leder till att kompetensnivån höjs, vilket bl.a. bidrar till att överprövningarna minskar, upphandlarna får möjlighet att genomföra större och mer komplicerade upphandlingar, upphandlingsorganisationen effektiviseras totalt sett och för varje enskild kommun, möjligheterna att uppnå högre kvalitet och lägre priser på varor och tjänster ökar påtagligt med ökad kunskap och större volymer.

i lydelsen den

Bertil Wennergren Ulrik von Essen

2013. 829 kr exkl. moms nr 978-913901610-6 ± nj.se

Många fördelar med lokal samverkan

en Kommun1 allag januari 2013

En kommentar

NGB

Bo Höglander

NYHET: Lagen om offentlig upphandling

sjätte

bedöma, men från UpphandlingsCenters sida är det helt klart att vi gärna ser sådana lösningar så att vi inte bara ser till att vi köper från rätt leverantör utan dessutom även ser till att vi köper rätt varor. När det gäller det operativa arbetet har man valt att ha ett gemensamt kontor i Ludvika, kompletterat med lokal närvaro i samverkanskommunerna vissa dagar i veckan. Varje kommun har alltså en kommunansvarig bland de anställda upphandlarna på kontoret i Ludvika. Vid ramavtalsupphandlingar ska kommunerna tillsammans utse två eller tre sakkunniga. ”Det måste vara engagerade och kunniga verksamhetsföreträdare och de ska bistå upphandlaren vad gäller att formulera krav och ett affärsmässigt upplägg av förfrågningsunderlaget”, påpekas i utredningstexten. Ni valde gemensam nämnd framför andra samarbetsformer, till exempel inköpscentral och bolag, vilket du motiverar i utredningen. Var det svårt att övertyga de medverkande kommunernas ledningar om fördelarna med denna modell? – Nej, inte särskilt. Det är en förhållandevis enkel samarbetsform som har visat sig fungera mycket bra ibland annat Jämtland, där jag arbetade tidigare. Några områden ligger kvar i kommunerna; byggentreprenader, vård och omsorg samt gymnasieutbildningar. Men alla upphandlingar, inklusive på dessa områden, ska kvalitetssäkras av personal på UpphandlingsCenter, avslutar Thomas Karlsson.

Upphandling enligt LOU, LUF, LUFS Niclas Forsberg

och LOV ANDRA UPPLAGAN

LOV – lagen om valfrihetssystem

Upphandling, 2 u

– Ellen Heldahl

2013. 714 kr exkl. moms nr 978-913901665-6 ± nj.se

2011. 341 kr exkl. moms nr 978-913911128-3 ± nj.se

Beställningar Tel 08-598 191 90 Orderfax 08-598 191 91 kundservice@nj.se

– Niclas Forsberg

Fler titlar hittar du på

nj.se

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

49

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement