Page 24

Tema: VERKSAMHETSSTYRNING

Framgång med rätt beslutsstöd Lätt att köpa, svårare att använda. Hur får man till ett framgångsrikt BI-projekt?

O

ffentlig sektor ligger långt framme finansiella rapporter som levereras med en inom verksamhetsuppföljning och förutbestämd regelbundenhet och med att ta hjälp av beslutsstöd för att pla- samma uppställning varje gång, säger David nera för det som ska Bolton. komma. Det menar – Det vi ser nu är ett Johan Salenstedt, behov av snabba rappornordenchef på Qliktech, ter, till individer och med en leverantör av beslutsmöjlighet att själv välja stödsystem. Kollegan David förfrågningarna till datakälBolton ser att det gäller lorna. Verktygen ska vara även globalt. Lösningar för direkt tillgängliga även för beslutsstöd har fått ett uppde som arbetar ute på fältet, sving i offentlig sektor och exempelvis poliser, socialen bakomliggande orsak sekreterare eller hemtjänst, David Bolton, Qliktech, är en pressad ekonomisk säger David Bolton. är chef för marknadsutsituation. Med dessa verktyg kan veckling inom offentlig – Offentliga sektorn befler användare i organisasektor i Europa, Mellanhöver skära i sina kostnader tionen få direkt svar på sina östern och Afrika. och öka effektiviteten – helt specifika frågor och direkt enkelt göra mer med mintillgängligt i mobiltelefoner dre resurser. Det har fått och läsplattor. inverkan på hur vi använder Johan Salenstedt, beslutsstöd. Det behövs unNordenchef på QlikTech derlag som visar vad vi spenförklarar fördelarna. derar pengarna på och hur – Att beställa en rapport vi arbetar effektivt, säger på det traditionella sättet David Bolton på Qliktech. kan innebära en lång väntan Han ser till exempel att på rapporten, och för vissa offentlig sektor i allt större typer av statiska data kan utsträckning gör jämförelsedet traditionella verktyget Johan Salenstedt, analyser av verksamheten. vara användbart. Men våra Nordenchef på Qliktech. – Det är en mycket kunder ser att de måste tydlig trend globalt att hitta komplement. De inser man till exempel jämför effektiviteten och att de inte vet morgondagens behov, det processerna hos två olika enheter för att förändras så snabbt, säger Johan Salenstedt. dra goda exempel och komma fram till hur verksamheten bäst bör bedrivas. Framförallt Ett lyckat införande Att införa ett nytt beslutsstöd handlar mer inom sjukvården, men även många andra om verksamhetsutveckling än om inföverksamheter, säger David Bolton. rande av ett IT-stöd. Det är inte verktyget Trender inom BI som drar slutsatser, det gör medarbetarna. Marknaden för beslutsstöd växer alltså Därför är det viktigt att förankra ett och analysföretaget Gartner pekar på vissa införandeprojekt hos de som är användare i trender. Fler och fler organisationer bygverksamheten, menar David Bolton. ger analysverktyg som gör det möjligt för – Sätt ihop en liten arbetsgrupp av användarna att utforska sina data på ett mer berörda representanter för att specificera flexibelt sätt. de tekniska förutsättningarna och vilka Svenskgrundade Qliktech är föregångare datakällor man ska använda. Involvera seinom området som kallas för Business dan de som ska dra nytta av verktygen. Låt Discovery – en typ av funktionalitet som dem testköra verktyget, nöj er inte med en kan ses som en utökning av traditionella demonstration utan låt leverantören instalBusiness Intelligence, BI. lera funktionerna mot er befintliga tekniska – Traditionell BI finns i större delen av infrastruktur och ge användarna möjlighet organisationerna i offentlig sektor, det vill att praktiskt testa. Det är mitt bästa och säga lösningar som till exempel erbjuder viktigaste råd. Den största risken med in-

24

vesteringar i beslutsstöd är att funktionerna förblir oanvända, säger David Bolton. Dela goda exempel

Inspirera medarbetarna genom att visa goda exempel på vad som är möjligt att åstadkomma. Då blir nyttan med verktyget mer konkret. – Dra goda erfarenheter från andra organisationer. Vi har kunder i offentlig sektor både i Sverige och i andra länder, och ser hur de arbetar. Den mycket stora fördelen med offentlig sektor är öppenheten och viljan att dela sina erfarenheter. Finns det inte en risk med att ge alla tjänstemän möjlighet att sammanställa rapporter från datakällorna? Till exempel genom att fel slutsatser dras från underlaget? – Jo, det stämmer. Men med utbildning och vissa begränsningar i användargränssnittet går det att undvika. Dessutom överstiger nyttan av verktygen den risk det eventuellt skulle innebära, säger David Bolton. Malin Ulfvarson

Beslutsstöd Business Intelligence, BI, omfattar många olika funktioner som stödjer effektivt beslutsfattande i organisationen. IT-stödsystemen samlar ihop data från flera håll, samt hjälper till att skapa god överblick. Business Discovery, även kallat användardriven BI, eller self-service-BI, är en nisch inom Business Intelligence som låter fler användare i en organisation få direkt åtkomst till verksamhetsdata.

Så åstadkommer du ett lyckat projekt Gör ett noggrant förarbete genom att analysera vilka data ni behöver. Involvera representanter från hela verksamheten. Ta hjälp av analytiker, samt ta del av goda exempel från omvärlden. Låt verksamheten testköra verktygen på egna data. Visualisering är viktigt för användbarheten. Enkelt är bäst. Följ upp införandeprojektet med fördefinierade mål.

Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement