Page 16

nyheter

Mycket är bra men grundproblemet kvarstår Peder Blomberg kommenterar Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling.

Å

så är spannet upp till tröskelvärdena för EU- upphandling bara något mer än 500 000 kr för statliga myndigheter. För kontrakt inom detta korta spann tvingas alltså upphandlande enheter tillämpa det fulla regelverket under tröskelvärdena. Vad är poängen och har man inte härigenom byggt in ett starkt incitament för att slippa använda regelverket? Utredningen diskuterar överhuvudtaget inte möjligheten att antingen lyfta ut kapitel 15 ur LOU och i stället förordningsstyra icke direktivstyrda kontrakt, alternativt att avsevärt förenkla förfarandet i kap 15 och introducera nationella bestämmelser som är helt frikopplade från EU-direktiven. Med de föreslagna beloppsgränserna för direktupphandling så är det stor risk att kapitel 15 i LOU tjänat ut som regleringsinstrument i framtiden, åtminstone vad gäller upphandling av varor och tjänster.

et är en omfattande och i många stycken bra analys som Upphandlingsutredningen gjort av den offentliga upphandlingen och särskilt de avsnitt som diskuterar den strategiska dimensionen av offentlig upphandling och sammanhängande förslag till åtgärder. Man diskuterar och lyfter fram nödvändigheten av ett perspektivskifte med ökat strategisk synsätt och agerande på såväl den operativa nivån som den institutionella och politiska nivån. Betänkandet är på dessa områden en god källa till kunskap, vägledning och inspiration. Många av förslagen är utmärkta, såsom etableringen av en myndighet för det samlade upphandlingsstödet, framtagandet av en nationell strategi och handlingsplan antagen av regering och riksdag, insatser för ökad forskning och utbildning, behovet av mer dialog och förhandling, ökat fokus på kvalitet i upphandlingarna och utvecklingen av den nationella statistiken. Det är bara att instämma och hoppas att förslagen blir realiserade. Jag hade också gärna sett förslag om forskning för att utveckla bra instrument för att mäta effektiviteten inom offentPeder Blomberg, Pol. lig upphandling på mer övergripande nivåer i sammag., har mer än 30 års hället. erfarenhet av internatio Men det finns också svagheter i utredningen. nell och svensk offentlig Trots att grundproblemet definieras rätt, nämupphandling. F.d. seligen att offentlig upphandling lider av ett övernior rådgivare i offentlig tungt och effektivitetshämmande regelverk och upphandling vid OECD, Paris, inom ramen för överprövningssystem, så uppvisar man närmast det s.k. SIGMA programberöringsskräck inför regelverket. Den offentliga met. Har även varit upphandlingen lider av en tydlig slagsida mot laganställd som direktör tillämpning - ett regelverk som upplevs krångligt, och chef för upphandotydligt och inflexibelt. Det strategiska och profeslingsverksamheten vid sionella perspektivet på alla nivåer och inom alla Europeiska Utvecklingsverksamheter måste få ta större plats. Det stora banken (EBRD) i London antalet överprövningar skapar kraftiga störningar i plus genomfört en rad upphandlingsprocessen. Ändå saknas i utredningen uppdrag för internaanalys, diskussion och egentliga förslag om hur protionella och svenska blemen med regelverket ska lösas, vad gäller såväl institutioner under årens EU-direktiven som regleringen av icke direktivstyrlopp. Skrivit och medverda kontrakt. kat i ett antal publikaHöjda beloppsgränser för direktupphandlingar – har Kap 15 i LOU tjänat ut i framtiden?

tioner inom offentlig upphandling.

En stor fråga har varit höjningar av beloppsgränser för direktupphandlingar och de allra flesta som uttalat sig är nöjda med förslagen. Det intressanta är att utredningen inte diskuterar det faktum att med 600 000 kr som beloppsgräns för varor och tjänster, 16

Förändringarna inom överprövningssystemet inte tilläckligt långtgående

Förslaget om att koncentrera överprövningarna till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt har förmodligen sina fördelar, men även på detta område saknas en grundläggande kritisk analys av dagens överprövningssystem. Att Sverige har den högsta andelen överprövningar inom EU nämns överhuvudtaget inte. Utredningen föreslår också införandet av en temporär rätt till direktupphandling under ett överprövningsmål för att upphandlande enheter ska kunna fullgöra sina skyldigheter och samhällsservice. Eftersom beloppet inte får och inte kan överstiga tröskelvärdena så kommer det antagligen inte få någon större betydelse för större avtal och särskilt inte för stora centrala ramavtal. Ett intressant förslag är införandet av en medlingsfunktion. Den ersätter inte överprövningsinstitutet men kan verka dämpande. I detta sammanhang kan också nämnas att tillsynsfunktionen och sanktionssystemet överhuvudtaget inte diskuteras. Inte heller behandlas den externa revisionens viktiga roll. Det hade varit värdefullt om utredningen åtminstone hade kunnat ta upp det eventuella behovet av en reformering av överprövningssystemet och understryka att systemet förtjänar en grundläggande analys på EU-nivå med initiering av en grönboksprocess. Sådana tankegångar framförs idag av ledande internationell expertis inom offentlig upphandling. Miljö och sociala faktorer tar stort analysutrymme – men tunt på förslag

Utredningen ägnar stort utrymme åt miljöområdet och sociala aspekter och hur dessa områden bättre kan integreras i den offentliga upphandlingen. Man anser också att vi tenderar att övertolka EU- rätten, men om det råder skilda meningar. Det finns dock ett antal vitala principiella problem som kräver uppmärksamhet och en del av dessa diskuteras Offentliga Affärer 1-2 2013 | www.offentligaaffarer.se

Profile for Hexanova Media Group AB

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Offentliga Affärer nr-1/2 2013  

Maria Arnholm - Minister med rättvisepatos, Spara pengar med effektiv styrning - går det? Mer om Upphandlingsutredningen. Tema verksamhetsst...

Profile for hexanova
Advertisement