Page 1

@ðäˆ@ðØûš @ðÙŽîàó÷ @ @ò‡ïÈbÔ @ UßNN

@ Šbåî†@HWUPI@…‹ä

www.hewalnews.com

@ðØóîüÙ’bq @ @pójîbm @ ßbÑäó÷@ói @ãó÷@Žßó óÜ @ @a†óîòŠbàˆ

‫ﻫﺔواﻟَﻨﺎﻣﺔﻳﺔﻛﻰ ﻃﺸﺘﻰ ﻫﺔﻓﺘﺎﻧﺔﻳﺔ دةزﻃﺎى ﻫﺔوالَ ﺑﺆ رِاﻃﺔﻳﺎﻧﺪن و رؤذﻧﺎﻣﺔواﻧﻲ دةرﻳﺪةﻛﺎت‬

@RPQPðäbïä@@õQW @ãón’óè@ô Üb

@ @Z@Hߎ aìóèI@üi@bÙî‹àó÷@ðäbØòŽïè@ñò‡äbàŠóÐ

@

òìóåïåŽïàò†@ÛíØŠóØóÜ

@ñómójîbm@ó’ìòŠ@ìó÷@ñüèói@@@@L@ @HR PQP @I@ðÜb@ñ@HY @I@ðäbàbm@ @^ @ @N@\ðmóîóè@óØòŠb’ @ðÙî‹àó÷@ñŒbiŠó@ŠaŒóè@@@HU P @I @oÑîí@ñŠý@mìóÙŽïqìbš@ðÔò† @ N@\òìóååŽïàò† @bÙî‹àó÷@ðäbØòŽïè@ñò‡äbàŠóÐ @ñòìóäbà@^@ @Z@ð“ïmì@ìa‹iìbä @ñìímbèa†@ñòŠbàˆóÜ@ÛíØŠóØóÜ @üi@ñ†ìí@bÙî‹àó÷@ðäbØòŽïè @ @N@òìónŽî ‹Øò†ìþi@a†HŽßaìóèI @L@oŽïiò†@ÛíØŠóØ@ñŠb’@ðÙÜó‚

@òŠbØ@ñóäbïàóÜ@Žñìóîò†@@Ha‡ïàþï÷ @ñü‚@ðäìíi@òìóäbØóïnîŠûm @ñóØóïbï@óû‹q@ðmìòŠóÜ @ñòŠbióÜ@LììŠómb£@a‡Ôa‹ŽïÈ @•bÙî‹àó÷@ðäbØòŽïè@ñòìóäb“Ø @Zðmì@oÑîí@ñŠý@ÞŽïäüÜüØ@×a‹ŽïÈóÜ

@ÛíØŠóØóÜ@bÙî‹àó÷@ñŒbiŠó @ñŠüm@òìò†‹Ø@ñ‡ïÙ÷óm@L@aŠ‡àb−ó÷ @ðÙÜó‚@çóîýóÜ@ò‡ïÈbÔ@îŠûm @ìòìa‹åŽî ŠŒóàóäa†@L@òìóÔa‹ŽïÈ @‹Žî ˆóÜ@ìóïØòŠò†@ñóØòìbšŠó @ðÔa‹Žï È@ðmóÜìò†@I@ñ‹móš

@öÛíØŠóØóÜ@ðäbØòŽïè@ñòìóäbàóÜ @ò‡ïÈbÔ@ñìa‹ƒÙŽî Š@@@Z‡@ äbîóï’aŠ @ó’òŠóè@ãýói@L@òìíi@bäaínŽïi@ìŒaìý @ @N@óàaìò†Šói @ðØóîóäbº†óÜ@L@oÑîí@ñŠý @ñóÙåióÜ@óØ@ @H@Žßaìóè@I@ói@pójîbm

@ Žßaìóè@—@pójîbm @ @HoÑîí@ñŠýI@ÞŽïäüÜüØ @ðäbØòŽïè@ñò‡äbàŠóÐ @ÛíØŠóØóÜ@bÙî‹àó÷ @òìò†‹Ø@ñ‡ïÙ÷óm

@ òìóáŽîŠóè@ñjå’ûŠ@ñ‹îŒòì@ñóØòŠbmì@ñüèói

@ òìónŽï“Øò†@ñjå’ûŠ@‚ónîbq@ÛíØŠóØ@ðÜbÅïnŽïÐóÜ@ðäbáØŠím@ñòŠói @Ûòì@ãýói@L@a†óîóû‹q @çò†ò‡Žïq@ñòˆbàb÷@çaŠbØóÄû‹’ @póäbäóm@ðäbáØŠím@ñòŠóiL @öñjå’ûŠ@ðäbàŒóÜ@çbïäbàí @ N@óîóè@”ïÜí 

@ñjå’ûŠ@ð䆋ØaŠbØ@üi@óÙŽïÜìóè @öðmóîa‹i@ðäbï @ðä‡äbróš@‹mbîŒóÜ @ñŠb’@ðäbØómbéÙŽïq@ðäbîˆòìóÙŽïq @ñóÙàóš@ìó÷@ðä‡äb¾ó@öÛíØŠóØ @ìóÜ@óä‹ @ðÙŽî ŠónØbÐ@ñjå’ûŠ@óØ

@‡ïÈó@†óàó«@I@ñóØómòŠaŒòìóÜóØ @ðä‡äbîó aŠ@ñ‹îŒòì@ñ@HÓ @ byó @bnŽï ÷@ìòìíióè@a‡Ôa‹ŽïÈ @”ïn‚óu@ÛòìŠóè@L@òìímìóØŠbØóÜ @†ŠíØ@óØ@òìóäóØò†@òìóÜ @æî‡äóš@ðŽî ŠóÜ@ì@aŠbØ@ðØóîòíŽï’ói @óØóÜbÅïnŽïÐ@òìóîjå’ûŠ@ñb Œò† @ @N@pbØò†@ðØýbšóÜ@‹q@öçaìa‹ÐŠói @Ûòì@óÜbÅïnŽïÐ@ìó÷@óbi@ðŽïu

@o‚óu@a‡ÙŽïmbØóÜ@L@oŽî ‹ ò†ü‚óÜ @ðmóàíÙy@òìóäóØò†@•òìóÜ HQU P @I@ñ‹ i@çbn†ŠíØ@ðáŽî Šóè @n‚Šó@üi@ñŠbåî†@çüïÝà @ @N@òì솋Ø@çb‚Šóm@óØóÜbÅïnŽïÐ @òìò†‹ÙäììŠ@çbï’òìó÷@ça‹Žî †ìbš @ðäbáØŠím@ñòŠói@ñónŽî íÜóè@ãó÷ @Žî ŠóiòíŽî Šói@ñòìó䆋Øìì‡åîŒ@üi @óïäbáØŠím@ñjå’ûŠ

@ìói@ÛòìŠóè@L@a†óØóÜbÅïnŽïÐ @Šbmì@ñòìóä‡åŽî í‚@óØ@ìíi@òìbbq @ðmóàíÙy@ñóØò‹îŒòì@çóîýóÜ @ñŠóîŠbØ@ðqa‹‚ói@òìóáŽî Šóè @oŽïiò†@óØóÜbÅïnïÐ@ðmìòŠ@ŠóóÜ @ãó÷@óîaíäbïŽï q@ça‹Žî †ìbš@L @ðØíØŠóØ@ðÕÜ@ð‹qŠói@ñóäìíšüi @oŽïäóîó ò†@òìó÷@ðäbáØŠím@ñòŠói @óäa†ŠíØ@ðÙŽïØŠüà@óØóÜbÅïnŽïÐ@óØ

@ðÕÜ@ñìa‹‹rŽïÜ@ìŠbÙŽï uójŽïu @öðäbáØŠím@ñòŠói@ðØíØŠóØ @L@×a‹ŽïÈ@ðäbàóÜŠóq@ðŽî íä@ðàa‡äó÷ @óØóÜbÅïnŽïÐ@ñòìó䆋Ø@ðäóèb÷óÜ @ @N@òìóîb“Ø @ðîaŒòŠbä@Ûòì@ðzÜb@ñòìóäb“Ø @ÚŽî Šbmì@ñòìóä‡åŽî í‚óÜ@ìíi@æî‹iŠò† @ñjå’ûŠ@ñ‹îŒòì@çóîýóÜ @óÜ@òìóäbn†ŠíØ@ðáŽî Šóè@ðmóàíÙy

@ñòìóä‡åŽî í‚ói@çìíjîŒaŠbä@ñüèói @ðmóàíÙy@ñjå’ûŠ@ñ‹îŒòì@ñŠbmì @ñòŠói@L@çbn†ŠíØ@ðáŽî Šóè @ðäbØóïØýbš@ðÙŽïrò†óÜ@ðäbáØŠím @‚ónîbq@ÛíØŠóØ@I@ðÜbÅïnïÐ @óØ@RPQP @ðÜb@üi@@H×a‹ŽïÈ@ñjå’ûŠ @a‹ØŒb@T @O@@Q U @ó¿ó’@wåŽï q @ @N@òìónŽï“Øò† @ñónò†@ðàa‡äó÷@ðzÜb@†ó’Šó÷

@oaŠòìbä@ðmìóä@ñbïäbràüØ @ @ðäaìóàbäˆûŠ@ðÙŽïÕió@ói@HŽßaìóèI@@ò‡ïÈbÔ@ðäbØóï‹móà@ói@pòŠbió @ oŽîŠŒóàò†a† @ @oŽîìóØò†@çbØóïîü‚ìbä@ì@ðiòŠóÈ@ì@ðäbéïu@bî‡ïà@”Žïq @ça‹îŒòì@ðäóàí−ó÷@ðmóîbØûŠó @òíî‹iŠò†@ðàŠóÐ@ñ‡äóàaŒòŠ @ñbïäbràüØ@ðä‡äaŠŒóàa†@ŠóóÜ @óióàóiL@oaŠòìbä@ðmìóä @ñììŠóÜ@óØóšìbä@ñòìóä‡äaˆíi @ @N@òìóîŠíib÷ @ðmbØþïà@ @Z‡@ äbîóï’aŠ@ìa‹iìbä @óîbïäbràüØ@ìó÷@üi@pójîbm @ðäa‡äóàŠbØ@öoŽî ‹äò†a† @ìó÷@ðÙÜó‚@óØ@L‹m@ðäbØbïäbràüØ @üi@òìóåŽî ŠŽî í ò†@çóäbšìbä @ @N@oaŠòìbä@ðmìóä@ñbïäbràüØ @ HR I@òŠóqý@üi

@ñ‡äóàaŒòŠ@×a‹Žï È@ðmóàíÙy @ðä‡äaŠŒóàa†@ŠóóÜ@ñ‹ iŠò† @ói@oaŠòìbä@ðmìóä@ñbïäbràüØ @ñŠbåî†@ŠbïÝà @ @HQPP @I@ñóîbàŠó @ìói@ça†òŠóq@óióàói@öðÔa‹ŽïÈ @ðäbØóšìbä@ñóäbïmìóä@óÝ ŽïØ @ñàbÔóbä@ñüèói@óØ@oaŠòìbä @a†ì솋iaŠ@ðäýbóÜ@òìóïåàó÷@ñŠbi @ñóäbÝ ŽïØ@ìói@ça†òŠóq@ñòˆû‹q @çìaŠ†óä@òìóäbšìbä@ìó÷@óäìóØò† @ @N@ÛóîbïäbràüØ@ïèói @ðmòŠaŒòì@ñ‰Žïiómì@†béïu@âbÈ @Z‡@  äbîóîaŠ@×a‹Žï È@ðmìóä

@ òìónŽî‹Øóä@üi@çbîbÙî‡äó@ðÕÜ@Šó ó÷

@µÔóäb‚@ôäbíäóàbäˆûŠ @ çóØò†@a‡ÌóióÜ@ììŠ @Šó@óå›i@çò†bàb÷@çbïÙŽî ‡äóè @ N×a‹ŽïÈ@ôäbíäóàbäˆûŠ@õbÙî‡äó @õŠóåŽî íä@ŠójØó÷@ßbàóu @óÜ@òŠíå@ìó÷@ôäbíäóàbäˆûŠ @ôäbìíäóàbäˆûŠ@õbÙî‡äó @o“q@õóØóÜaìóè@çbn†ŠíØ @ Z‡äbîóîaŠ@ìòìò†‹ÙnaŠ @ HR I@òŠóqý@üi

@ôäbìíäóàbäˆûŠ@óÜ@ÛóîòŠbàˆ @ãa‡äó÷@Q U P @õóÙîä@óØ@µÔóäb‚ @ôàa‡äó÷@çbî @@@HQ R P @I@ì@æiò† @çbïàa‡äó÷ @ @HV T @I@ì@çbÙî‡äó @ÚŽï ÕÜ@õòìó䆋Ø@õaìa†@LçaŠbØ @LòŠíå@ìóÜ@çóØò† @ŠbØ@Šó ó÷@òì‡äbîóäbï’aŠ @aìó÷@@LoŽî ‹Øóä@üi@çbïäbb÷

@óÜ@ò‡ïÈbÔ@ñìa‹ƒÙŽî Š@ðäbØóäaìóØû‹Ð @ N@a‡Ôa‹ŽïÈ @ñòìóäìíiìþi@ñaì†@ñòìó÷@Žßó óÜ @ïè@a†@HŽßaìóè@I@óÜ@óÜaìóè@ìó÷ @ðØóîb Œò†@öãa†@öÚŽïäóîý @ñóØóÜaìóè@Ša‡î‡äòíîóq @ðÙŽï ÜbäóØ@ïè@òìò†‹ØóåmòŠ @ðÔa‹Žï È@öñ†ŠíØ@ðîü‚ìbä @슆@öaŠ@üi@çbïäìíša†aì†ói @ˆûŠ@åŽïi@íØòìbm@L@†‹Øóä@óØóÜaìóè @íØbm@óØóÜaìóè@ñòìó䆋Øìþi@ñaì† @ñ‹îŒòì@óØ@T O@QT ó¿ó’Šaíš@ñˆûŠ @ðØóîò‹äüØóÜ@×a‹ŽïÈ@ñ‹ Šói @óäóîý@ŠóóÜ@ñò†Šóq@a‡ïäaìóàbäˆûŠ @†‹Øa‹Ù’b÷@òìa†ììŠ@ìó÷@ðäbØòìaŠb’ @óîŠò‡Üaìóè@óÜbäóØ@@buìó÷@L @çbØóïîü‚ìbä@öðiòŠóÈ@öðäbéïu @ìa†óÜaìóè@ìói@çbîŠûŒ@ð‚óîbi @óØóÜaìóè@aŠóÜ@çbïn‚óu @LCN N LBBC óäaìóÜ@L@òìò†‹Ø @ðÜbäóØ@çbîò†@L@óïiòŠóÈ@L@ò‹îŒóu @ðäaìóàbäˆûŠ@öðäüîÐóÜóm@ðîüî†aŠ @ N@ðîü‚ìbä@öðmóîbáŽî Šóè

@ñòŠbàˆ@ðØòŠó@ðÜaìóè@öoŽï“äbà@ @HŽßaìóè@I@çbàóØóàbäˆûŠ@ñì솋iaŠ @R PQP@O@ T @O@ QP @ó¿ó’@ HSWR @IòŠbàˆ @ðÙŽïÕió@ói@ìíi@pójîbm @a‡îbïmóØ@a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@ðäaìóàbäˆûŠ @ñüèói@ìíi†‹Ø@a‹Ù’b÷@ñòìó÷ @ñó¿ó“Žï@òìóïåàó÷@ð‹móà @ón’ó @R P QP @O@@T @O@@V @ì솋iaŠ @ðmójîbmói@çbØóïäò†óà@óïäbb÷ @a‡Ìói@ðmóÜìò†íŽïä@ñóäb‚óØû‹ÐóÜ @L@a‹‚a†@çaŠbïn’ó @ñììŠói @ñŠbØüèói@ìíia‹åŽî ó aŠ@aì@ò‡äóšŠóè @óØóäb‚óØû‹ Ð@òìóïÙïåØóm @ @N@òìa‹‚a† @ðmójîbm@ñòìbšŠóóÜ@ @H@Žßaìóè@I @L@òìò†‹Ø@ñ‡ïÙ÷óm@òìóîü‚ @ìa‡Ìói@ñóäb‚óØû‹ Ð@n‚a† @ñŠbïäaŒ@ðäìíi@ñüèói@Óóuóä @ó䆋Ù’‹Žïèói@òìíi@òìóî‹Üaìóè @LÓóuóäóÜ@ðÜóÈ@ãbáï÷@ñŠaŒóà@Šó @òìóîüè@ìói@òìómòìa‹Ù“ïäìŠ @ðäaìbmói@òìa‹Ønò†@ÚŽïäaìóØû‹Ð @ðØóîóäb’óÜ@ðäìíjàa‡äó÷

@ TßNN@æmìóÙ“Žïq@ðäbØòŠbäóØ@ói@´“îó @üi@×a‹ŽïÈ@ñóØóïn’óØ@NN@pìóä@ðäbàb@


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

etfeh ‫ﻯ‬ratw

@ì@ñ†ŠíØ@ñbî‡ïà @ ñØóî@ñòìóä‡åŽîí‚óä

@õb †a†@ói@Šó@ôäbØó䆊a‰jÜóè @õý@ðîbmüØ@õŠbî‹i@ì@òì솋Ø@ïàóm @õŠó ó÷ói@LòìónŽïåŽï àò†@çaìó÷ @ô䆋Ùibïy@çbî@Lçbîòìóån‚Šì† @çbïäbØóäò†@†í‚bî@LçbïäbØóäò† @ NBçbîóØónïÜ@Šó@ómb‚ò† @õóäbäbm@ìýbÙ@ìó÷@õòŠbiŠò† @Ša†Šó@Lýbi@ôäüïàüØ@ómòín“îó  @õòìòŠò†óÜ@ÛóîýbÙ@ŠóèB@@Zômì @õŠóîŠbØ@LoŽïi@bbî@õíŽïšŠaíš @õóû‹q@Šó@óÜ@oŽïiò†@Ý @ôØóîòìbà@óáŽï÷@L熊a‰jÜóè @ô䆋Ù’óÙ“Žïq@üi@çbàìa‹ÙîŠbî† @óîb Šò†@ìó÷@oŽî ‹Øbä@ìbäa†@ýbÙ @ NBòìónŽïåŽï·@ðîòìa‹Øói@ãaìò†Šói @óØ@õóäbäbm@ì@ýbÙ@ìó÷@B@@Zô“ïmì @ómòìín“îó @çbîòŠbàˆ@Lçìaìóm @ôäa‡äóàŠbØ@bnŽï÷@ì@óäbm@SSU @ô䆋Øò†bàb÷@ôÜbÔŠó@çüïàüØ @ NBæäbïäbØóàýòì

@ðä‡äbîó aŠ@ðØóîb Œò†@óïîbb÷ @L@ÚŽïÜaìóè@Lðäbïi@çbî@ðiòŠóÈ @ðØóîóàbäˆûŠ@óÜ@ÚŽïmŠüqaŠ @ñóØóïíØ@òìbšŠó@üi@熋Øòˆbàb÷@Žðiói@ì@oŽî ‹iŠòì@òìóïíØ @ðØóîb Œò†@óåïäaàóØ@ói@ü‚@ì@Âäóä@ŠûŒ@ãłói@LòìómbÙi@ñì⁄i @çbî@ÛóîóàbäˆûŠ@óÜ@ómŠüqaŠ@ìó÷@çbî@óÜaìóè@ìó÷@ì@oŽïi@ñ†ŠíØ @óÜ@ˆûŠ@wåŽïq@óÜ@Šói@óØ@òìónŽî ‹iŠòì@òìóïïiòŠóÈ@ðÙŽïÜbäóØ @ Nòìómòìa‹Ø@ì⁄i@a‡î†ŠíØ@ðØóîóàbäˆûŠ @ñìí“Žïq@ñòŠbàˆ@Žï“äbà@ãóÙi@ŠóóÜ@ñóÔ@óánóióà@ñòìó÷ @a‡îbïm@ðäbØóïmójîbm@òìbšŠóói@´ójn“q@ói@óØ@Lìíi@Žßaìóè @ðÙŽïäþïq@ói@pòŠbió@ò‡ïÈbÔ@ñìa‹ƒÙŽî Š@ðÙŽïÜìóè@ói@ìíia†@ñòˆbàb÷ @ñóØòìa†ììŠ@ñòíŽï’@óÜ@ðÜóÈ@ãbáï÷@ñ†óÔŠóà@Šóó䆋ْ‹Žïè@üi @ðÜaìóè@ì@oŽï“äbà@òìíi@ˆûŠ@U @ñaì†@óØ@La‡Ìói@óÜ@ŠójáŽïnr@ñQQ @bî‡ïà@LçbØóïÔa‹ŽïÈ@ì@ðiòŠóÈ@ì@ðäbéïu@óÜbäóØ@ñóiŠûŒ@ðØòŠó @ŠóióÜ@ @H@ñ†ŠíØ@ói@@@I@çbîóØóÜaìóè@òˆûŠ@wåŽïq@óØ@”ïäbØóíØ @H@òìóäbØóíØ@ò‹îóÌ@ @I@óÜbäóØ@óÜ@Žßaìóè@çbàóè@æŽî †@Lóîa‡nò† @ Nòìóå’û‹Ðò†@ñ†ŠíØ@ñŠóåŽî í‚@L‹Žî í @ói@ì@ç‹ ò†Šòì @ðäbØòŠaíi@ñbqaŠó@óØ@óîóîò†Šbî†@ìó÷@ñò‰Žî Š†@•óàó÷@òŠbî† @ìónòŠóØ@ì@łbØ@ð䆋؆anï÷@íØòì@Lçbn†ŠíØ@óÜ@òìómüm‹  @ Nðäbïi@ñŠbÙmóà‚@ìŠbÙŽî ‹Ø@ìŒaìb÷@ìŒbïq@òŠóm@ìîìòŠóØ @ìó÷@ðšüi@ @Zµ‹ri@ì@æîóÙi@ÛóîónŽî íÜóè@òìò‹ŽïÜ@ðmóï’ü‚@ðŽïu @ŠbØ@ðšüi@Lòìómüm‹ @ðä‡äbîó aŠ@íØòì@ðä‹ @ðØóîóîbØ@óîò†Šbî† @æîóÙi@ÓbÙåïnï÷@ðšüi@LòìóåïåŽî í‚óä@”îØóî@ñòìó÷@ómün“îó  @ðÕió@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@Læî‹iŠòì@òìóíØ@ðØóîòìbšŠó@óÜ@ÚŽïÜaìóè @bîb÷@LçbØóïiòŠóÈ@ì@ðäbéïu@óÜbäóØ@óÜ@Šói@ˆûŠ@wåŽïq@ói@òìì†‹Ø @çbàóîbq@óÜ@æî‹iŠòì@òìóíØ@ðØóîòìbšŠóóÜ@ÚŽïÜaìóè @ _òìónŽïiò‡àóØ @ì@oïŽïi@óîòìó÷@µäaàóØói@ü‚@bmaì@LónaŠ@ñóØóäaìó›Žïq@a‡ïnaŠ@óÜ @ðäbïi@ñòìbšŠó@üi@bäbè@ì@oîó£@Žñín“q@pü‚@ðÙŽïn’@ìíàóè @ Z@òìímíîóä@çŒóà@ðÜbä@ðîaŠü‚@óÜ@NN@oîŠói @ óïØü‚@LóïíØ@ü‚@ŽðÜóä@ãŒbÑÜó÷@ói@‘óØ @ bØò†@a†ìóè@Žßó óÜ@aí Èò†@Úmóq@ñóØ ‫ﯽ‬ja‫ ﺣ‬rad‫ﯾ‬d

Qß@NNðäbØóÜaìóè@õò‰ŽîŠ†@@@

@ @çbØó䆊a‰jÜóè@õýbi@ðäüïàüØ @ oŽïiò†@çbØóäbm@õòìóäa‡àýòì@ðÜbÔŠó @ôàýòì@óÜ@âîŠóÙÜì‡jÈ@Ša†Šó @ìó÷@õòŠbiŠò†@a‡ÙŽî Šb‹q @ì@òìóåï‹rŽïÜ@õónò†@õóäa‡î‡äbØ @Zô @ mì@òìónŽî ‹äbîò†@õŠòìŠóq†a† @ôàb−ó÷@ô䆋Øa‹Ù’b÷@õaì†@B @çbáÙŽî ìa‹íä@LçbØó䆊a‰jÜóè @ì@òìóåï‹rŽïÜ@õónò†@çóîýóÜ @a‡ïŽï m@ì@o“îóŽïq@õŠòìŠóq†a† @óÜ@çbîìbä@‡î‡äbØ@Y @óØ@ìíjmbè @ì@òìóåï‹rŽï Ü@õónò† @óÜ@çaì†@ãýói@Lòìímbè@a‡îŠòìŠóq†a† @õóû‹q@”Žïq@çbØò‡î‡äbØ @óÜ@çbîóäbm@çbØó䆊a‰jÜóè @ì@òìóåï‹rŽïÜ@õónò†@ôäbØòŠbî‹i @õónò†@Lìíia†@õŠòìŠóq†a† @ôäbïäbØóäbm@”îïàóm@õb †a† @Ûòì@ìòìò‡äaŠó @çaìó÷@õ†íói @•óáŽï÷@Lòìóäbà@çbîóØónïÜ@‡î‡äbØ @çbØó䆊a‰jÜóè@ôäüïàüØ@Ûòì @òìóåï‹rŽïÜ@õónò†@õóØòìa‹íä @õb †a†@õóäaìòŠ@çbºŠòìŠóq†a†@ì

@ oŽîŠŒóàò†a†@oaŠòìbä@ðmìóä@ñbïäbràüØ

@Ú“ïm@a‡ïäaìóàbäˆûŠ@ðØóîò‹äüØ@óÜ @ðàb−ó÷@Šó@ónŽî ‹‚ò† @ðÙŽï àa‡äó÷@LçbØó䆊a‰jÜóè @ôäüïàüØ@ôäaŠbïàüØ@ðäóàí−ó÷ @”ïäbØó䆊a‰jÜóè@õü‚óiŠó@õýbi @õóäbäbm@ì@ýbÙ@ìó÷@oŽïäóîó ò‡îaŠ @ómòìín“îó @çbîòŠbàˆ@Lçìaìóm@óØ @ôäa‡äóàŠbØ@bnŽï÷@ì@óäbm@SSU @ô䆋Øò†bàb÷@ôÜbÔŠó@çüïàüØ @ NæäbïäbØóàýòì @ôàa‡äó÷@âîŠóÙÜì‡ióÈ@Ša†Šó @ôäüïàüØ@ôäaŠbïàüØ@ðäóàí−ó÷ @óÜ@çbØó䆊a‰jÜóè@õü‚óiŠó@õýbi @ôÙ“ïm@a‡ïäaìóàbäˆûŠ@ôØóîò‹äüØ @ôäbØómbé“Žïq@aì†@Šó@ón‚ @ìó÷@ì@çbØó䆊a‰jÜóè@ôàb−ó÷ @ómóäín“îó @óØ@õóäbäbm@ìýbÙ @ìó÷@õó“ŽïØ@ì@ýbi@ôäüïàüØ @õónò†@óØ@õóäaìaŠíŽï Übq @õòŠìŠóq†a†@ì@òìóåï‹rŽïÜ @ NòìónŽî ‹äbîò†

@õòŠbiŠò†@Ûóîò‹äüØ@bqìŠìó÷@ônŽïØóî@õb òŠbióÜ @ oŽïšò†@òíŽîŠói@çbØòìa‹ia†@óšìbä@ì@ÛíØŠóØ @ç‡äbÐ@ßìbi@I@Âäbiìbäói@ôÙî‰Üói @a†óØò‹äüØ@óÜ@õŠa‡’ói@@@H‹@ ŽïÐbi @ônŽïØóî@õ‡äòíîóq@ðbi@ì@pbÙi @ NpbÙi@òìóÔa‹ŽïÈ@õò‡åîb÷@ói@bqìŠó÷ @õb Šò†@çbØòŠbmì@ôäìíiìaìóm@õaì† @õììŠói@Šbï‹q@ì@ü ínÑ  @ NòìónŽî ‹Øò†@a‡äaíiò†bàb÷

@ @óîa‡äbéïu@ðäbØòŠb’@æî‹mŠa‡ï‹m @ @ QP@ñòì óà@ @ @ó“Žïq@ñîŠ@óÜ@a‡Ì @ @ ói

@ @Lò@ ‡äòì @ ó@ ÷@Šó@ è@Ûó@ ä@LæŽî ‹äò†a†@Šb’@æî‹mŠa‡ï‹m @ @ ói@çbéïu@b÷@Š óà@ @ @ óÜ@ ó @ óØ@ñ @ òŠb’@ @ QP@ìóÜ@ @ @óÙŽïØóî@a‡Ì @ ói@ñŠb’ @ @æî‹mŠa‡ï‹mó@ à@ó@ i@pò@ Šbió@ @ðÙŽïmŠüqaŠ@æŽï÷@æŽï÷@ð@ðÜbäóØ @ @ @Nóîa† @ óäaŠb’@ì @ @ òì ó÷@ñ @ @ó“Žïq@ñîŠóÜ@a‡Ì @ @ói@íÙÜói @ @ì@ @Bð @ ïÜüq@çŠüÐ@‹à @B@ðäbØòŠbÄü @ @ @ óîŠ óÜ@Û @ óè@ðmŠüqaŠ@ìì†@ @ @ ói@“q@a‡îbïm@ì@ @ ò†‹Øì⁄i@çbéïu@ðäbØ òì @ @ òŠb’ M‘ @ bØaŠbØ@L×a‹ŽïÈMa@‡Ìó@ i@ @Zçó@ äbàó@ ÷@çbéïu@ðäbØòŠa‡ï‹m @ @ òŠb’@ óà@ @ ómŠüqaŠ@ì @ @ó÷@ðŽïq ói@L @ òìín @ @ @ BiŠüÐ@B ói @LbÕî‹Ðó@ ÷@ñ @ Ší’biMç@ ìbm@sïØ@LçbnØbq MŠíèýLÚïØóà @ MîŠaí‚@LbÙî‹àó÷ @ MäbïÜŠü÷@íïä@ì@oîìî†@LþŽî ìäóÐ @ @ NBçbåiíÜMpì‹î ói@Lpa‹Øíº†@ @ @ ñüäüØ@ñŠbàüØ MÞïÐŒa‹i@LbïìŠMüÙüà

@ÞØû‹i@óÜ@ñ†ŠíØ@õbäbºóq @ NoŽïšò†òíŽî Šói @òŠbî‹ i@LçbØòìbšŠó@ðŽïqói @L†ó¼ó÷@ŠóèŒóà@ßbàóØ@ŠüïÐû‹q @ì@ÛíØŠóØ@õì쉎ïà@õòŠbiŠò†@ÚŽïbi @bqìŠìó÷@ôÜûŠ@ì@çbØóØüØbåŽïu@óšìbä @ NpbÙi@•óÙ“Žïq@a†óîóÜóóà@ìóÜ @ôàa‡äó÷@ôäaí’@‡Üb‚@bèòìŠóè @õòŠbiŠò†@ÚŽïbi@×a‹ŽïÈ@ôäbàóÜŠóq @ôäbØòŒaíŽï ’@ì@Q T P @õò†bà @LpbØò‡’óÙ“Žïq@ôä‹ÙŽïuójŽïu @†óàó«@póáÙy@”îìó÷@õaì†óiaì† @ÚŽî Šbmì@QTP @õò†bà@óÜ@Šürq@âîŠóØ @ŽðìaŠ†@ôäbmýì@ôÜûŠ@I@ôäb“ïäìbäói @•óÙ“Žïq @@@HÛ@ íØŠóØ@õó“ŽïØ@óÜ @ðíäóàbäˆûŠ@ó“îŠbî‹i@LpbØò†

@ômóîbóØ@æî‡äóš@õŠa‡’ói@ói @ôº†bØó÷@ì@ôäaìóàbäˆûŠ@ì@ðbï @ôäìíiò†bàb÷ói@Lôäbïi@ì@ðÔa‹ŽïÈ @ônŽïØóî@ôÙŽî ŠbnäbàóÜŠóq@‡äóš @õ@R V @õˆûŠ@òŠbî‹ i@LbqìŠìó÷ @ñ†ŠíØ@õbäbºóq@ìímbèa†@ôäbïä @õŠónäó@õŠbØìbèói@ÞØû‹i@óÜ @熋Ø‹ŽïÐ@ìò†ŠòìŠóq@üi@õjå’ûŠ @óÜ@Ûóîò‹äüØ@LbäòŠóÐ@óÜ @ôäb“ïäìbä@ói@bqìŠìó÷@ôäbàóÜŠóq @óšìbä@ì@ÛíØŠóØ@L×a‹ŽïÈ@õò‡åîb÷@I @Hòìò†ŠíØ@õóäaìŠ@óÜ@çbØóØüØbåŽïu @ NpbØò†Œb @Âäíî@ñ†@åî†@çóîýóÜ@óØò‹äüØ @ì@bqìŠìó÷@ônŽïØóî@õŠbnäbàóÜŠóq @ôØûŠó@íyŠóÐ@”Žî ìŠò†

@òìóÜ@‡ïÙ÷óm@ça‹Žî †ìbš@ãýói @ìíàóèóÜ@pìóä@ðäìíi@òìóäóØò† @L@çbn†ŠíØ@ðáŽî Šóè@I@a‡äbØóáŽî Šóè @ónŽïiò†@@@HŠ@í’bi@L@oaŠòìbä @ìóØóäýbi@m‹ aŠ@ñŠónØbÐ @ñììŠóÜ@óØóšìbä@ñòìóä‡äaˆíi @ð䆋؆bîŒ@ìŠbØ@ðÜóè@ðäb‚òŠ @ðÙ“q@ð䆋ÙîŠbî†@ðŽî ŠóÜ@óu†íi @üi@L@òìóîóØómbèa†@öpìóä @ðäbØòˆû‹qóÜ@n‚Šó ói @ @N@a†òìóäbä†bïäíi

@ðä‡äaŠŒóàa†@ðbï@ðäa‹Žî †ìbš @oaŠòìbä@ðmìóä@ñbïäbràüØ @ðmóbïói@òìóånóiò† @ìòìóäbØóáŽî Šóè@ðä‡äaŠŒóàa† @ÛóîbïäbràüØ@ðäbäa†@óîaíäbïŽïq @aŠòìbä@ðäbØóåäí@òŠb’óÜ @m‹ aŠ@ðÙŽî ŠónØbÐ@ónŽïiò†@a‡Ôa‹ŽïÈ @ñììŠóÜ@×a‹ŽïÈ@ðäbØóšìbä@ðäýbi @ðŽïqói@ò‡äóšŠóè@L@òìóîŠìíib÷ @ðmìóä@ðmbèa†@×a‹ŽïÈ@ñŠìínò† @oŽïia‡ÙŽïáŽî Šóè@ìóšìbä@ŠóèóÜ@×a‹ŽïÈ @L@ŽßaŠ‡ïÐ@ðÔa‹ŽïÈ@üi@òìónŽî Šó ò†

@ òìónŽî‹Øóä@üi@çbîbÙî‡äó@ðÕÜ@Šó ó÷

@ììŠ@µÔóäb‚@ôäbíäóàbäˆûŠ @ çóØò†@a‡ÌóióÜ

@pbØbä@•òŠíå@ãó÷@üi@lby @óäłb@óØ@oŽïióä@ò‡äòìó÷@béäóm @fiói@ì@ç‹ ò†ŠòíŽïÜ@çbàóäíib÷ @ì@çbåŽïÜŽî Š@õóšíà@ì@õìòŒ@õòìó÷ @ói@pa‡i@ÛóîóÑÝ @ NBçbìíäóàbäˆûŠ @óÜbî†@ôÕÜ@õòìó䆋Ø@õòŠbióÜ @ôäóàí−ó÷@ôàa‡äó÷@õ†ìa†@çaí’ @õŠbïn’ŠóqŠó@ìbÙî‡äó @çbïàŠó @õŠóÄò†@ôäbíäóàbäˆûŠ @óÜbî†@óÜ@ÚŽïÕÜ@õòìó䆋ØB@@Zômì @ôäbíäóàbäˆûŠ@üi@aŒò†@Âä‹ ói @Zô @ “ïmì@L@Bó@  Übî†@ì@µÔóäb‚ @ôÙŽïmìóÙò†@óÕÜ@ãó÷@õòìó䆋Ø@B @LóîòŠìó @ñìóåÈóà@ì@ðbï @ðÙŽî ŠbØüè@ïè@òìa‹Ù’óäóØ@ãłói @béäóm@Lòìíióä@òìón“q@óÜ@ðbï @õóåïíä@ŠýóØóÜ@óØ@LŽðióä@òìó÷ @ôäbíäóàbäˆûŠ@ìóîóè@çbïàŠó  @ìóÜ@çbîŠóåîŽ íä@”ïåïÔóäb‚ @ìŠýóØ@Lóîóè@óîóåïíä @óÜ@ÚŽî Šüu@ói@”ïåïÔóäb‚ @çbïäaìa‹Њói@ñìłóÙŽïm@çbØòŠüu @ NBóîóè

@õbÙî‡äó@ôäbØòŠòíŽïq@ôŽïqói@B@ @ãó÷@çbn†ŠíØ@ôäbíäóàbäˆûŠ @çbî@LÚŽïÕÜ@õòìó䆋Ø@ôÐbà@òŠóÄò† @çbîü‚ói@pójîbm@ðØóîóåïíä @ì@ôÅïm@ôÜbäóØ@QV @óÙäíš@Lóîóè @L@Bó@ îa‡Žïm@ðîòìa‹Øì⁄i@ì@ôîüî†aŠ @ôÈì‹’óà@ôÐbà@òìó÷ B@@Zô“ïmì @LóåïÔóäb‚@ì@@óÜbî†@ôäbíäóàbäˆûŠ @ŠóióÜ@Šó ó÷@oŽïióè@çbïÙŽïÕÜ@óØ @ôäaín“ïäa†@oŽïióä@”ïäbØòŠòíŽïq @ói@L熊íØ@õb−óq@a†ó@óÜ@óÜbî† @ôÙŽïÕÜ@óØ@Łíà@Žßó óÜ@†ŠìaŠói @ôÙŽïÕÜ@ìóîóÕï“Èói@óÜ@óîóè @µÔóäb‚@ìóÜbî†@ìa‡ÌóióÜ@•óÙî† @ NBç“ŽïqóÜ@óäbåŽî í’@ìóÜ @ŠójØó÷@a‡ïäbØóÔ@õò‰Žî Š†@óÜ @ãó÷@õaìa†@B@ @@Zð @  “ïmì @òìòìóÜ@óäbìíäóàbäˆûŠ @õbÙî‡äó@óØ@òím‹ @õòìbšŠó @fÜóàüØ@a‡Ìói@ôäbíäóàbäˆûŠ @üi@óîóè@çbïmaŒbïnáï÷ @õbÙî‡äó@ãłói@LçbíäóàbäˆûŠ @óu@çbn†ŠíØ@ôäbíäóàbäˆûŠ @Lóïïä@çbïÙŽî Œbïnáï÷@ïè@õòìóÜ

@ðäbà@ìì†óÜ@õóäbnîŠûm@ìó÷@æîØbå‹m @òŽïè@çóîýóÜ@a‡îŠóiìŠìò†@öÛíØŠóØóÜ@ì솋iaŠ @ çìa‹Ønò†@òìóäbØóïåàó÷

ñ@

@ bî

ñ@


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

..‫ﻰ‬trwkeb @

@ @òìó¿ó’@óÜ @ @ó¿ó“våŽïq@bm

@

@ôÙåšbØ@ÂŽïÜ@@Z@R PQP@O@ T @O@ QP @ó¿ó’ @ óÜ@õóØóäaŽï ‚ @ì a‡äóÜ ü q @ôØû Šó @õüÙüà@óÜ@ÛóîóØû‹Ð@õòì òŠaí ‚ óåmì óØ @ôåï“äŠóHYT I@Žßó óÜ@bïì ì Š@ôn‚ ónî bq @õłbi@ð‹qŠói@çbîóiŠûŒ@óØ@óØóØû ‹ Ð@õ‹m @ @N@a‡nò†óÜ@çbïäbï @çì í ióØómóà í Ù y @Z@ßýóu@ãbà@ÛûŠó@Z@RPQP@O@T @O@QP@ó¿ó’ @çb‚ŠóšŠòì@ôÜb‚@ãa†ó@ôáŽî ˆŠ@ôä‡äb‚ ì ì Š @òìómóîŠümbn؆ì@õìò‹Øbm@ôàò†Šó@óÜ@ì í i @ãa†ói@ì@çìíi@ôäò†óà@õóÜóàü Ø@ói@ì òŠói @ @N@póÜìò†@ôäbØòì aŠŒóà a†@ô䆋Øb Œò†ì @óÜ@ßýóu@ãbà@ZRPQP@O@ T @O@ QQ @ó¿ó“ Øóî @ôäbn iòŠóÈ@õb’@õþ Ü ì ‡ióÈb’@çóî ý @îŒóÉÜì‡ióÈ@b’@õbïÜa‡ïà @ói@òì óî †í É  @ @@N @a‹Ø@pł ó‚ @b–@ãóèŠói@N†@ZRPQP@O@T @O@QQ@ó¿ó“ Øóî @Z@çbn†ŠíØ@ôáŽî Šóè@ômóà í Ù y @ôØû Šó @ì@çbØòímìóØŠó@ónïÜ@ô䆋ØóäŽî ì aŠóq @ôäbåŽïéÙŽïq @óÜ@Šì í nò†@ói@çì í i‡äóibq @ õì ì Šó@óÜ@a†ì í mbèa†@ômóà í Ù y @ @N @çòì óäb¹bØónaí ‚ @ônóióà@ói@Z@RPQP@O@ T @O@ QR @ó¿ó’ì ì † @óî‡äòìòˆŠói@ì@ôäbé ïu @ôn’b÷ @ôånaŠbq @ômóîbØûŠóói@a‡äbéïu@óÜ@aì aˆû Š@ôäbØł bi @HTWI@õŠóåŽî íä@ôäìíiò†bàb÷@ói@ìbàbiü÷@ÛaŠbi @óÜ@ôàümó÷@ôåà ó÷ @õł bi@õò‹ äü Ø@pł ì @ @@N @†‹Ù Žï rïnò†@a‡n‚ ónî bq @ôäü nå’aì @ôØŠím@†ó¼ó÷ @Z@RPQP@O@T @O@QR @ó¿ó’ì ì † @ôàbØb÷@óÜ@bïØŠím@õóqómò†@ôiy @ôØû Šó @ôØŠím@ôÙŽï−ó @çóîýóÜ@õŠó@ó䆋٠’‹Žï è @aì†@ìóäbƒ’ü‚óä@ónŽî ì óØò†@òì òì ò Š ‡äí m @ ôäbØòŠb’@õóiŠû ŒóÜ@òì ó÷ @õaì †ói @Šó@õ‰ïm@ì ‡äí m@bïØŠí m@ôäbn†Ší Ø @ @N @pa†ò‡Ü óè @ í Žî Š@óÜ @ Z@ R PQP @O@ T @O@ Q S @ó¿ó“ Žï  @óÜ@çˆ@HR Iì@Žßbåà@HQPT I@ômbÐì Š@a‡Ù Žï  òŠ @ôäbØóÜóàüØ@ói@òŠü @óÜ@ßbÑäó÷ @ôäbïäbiŠí Ô @ @N@ça‹ƒŽî Šói@Žß bà ó›à óš @ì òŠói@òì òiì ì † @ômìóä@ômòŠaŒòì @Z@RPQP@O@T @O@QS@ó¿ó“ Žï  @ Šbu @çbî ò†@ói@õòì ó÷ @•bq @ôÔa‹Žï È @ói@ôäbn†Ší Ø@ômì óä@ô䆋Øò†Šbäóè @óØóû‹q@óÜ@õŒaí“Žïq@L@†‹ÙÑòì@ôîbbî bä @ bïäbrà ü Ø@ôŽî ‹Ø@óî ò†bà b÷ @ì @pbØò† @ @@N @ü nó÷ @ónŽî ‹ i@”ïäbØóïäbïi @ŠóØû‹Ø@çbîaŠ@Z@RPQP@O@ T @O@ QS @ó¿ó“ Žï  @ói@Z@×a‹ŽïÈ@óÜ@bÙî‹àó÷ @õì í “ Žï q @õŒü ïÜ bi @õàbÔóbä@ì@çbØóäóîý@ô“ŽïØóá“ŽïØ@õü è @õìímbèa†@ômóàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq@òì óïbï @ @N@oŽî ‹‚ò†aì†@Žßbàó÷@ôib÷@ôäbà@bm@× a‹Žï È @µàòHRR I@Z@RPQP@O@ T @O@ QT @ó¿ó’Šaí š @õŠóäaŠó@óÜ@ßbÑäó÷@õj’òŠ@õ†bïÜ b @ì@ça‡ïèó’@¶ûŠ@LìíšòíŽî Šói@a‡äbn†Ší Ø @ •óØòì bä†ói@óû ‹ q @ôäbïäbiŠí Ô @ @N@a‹åŽï‚‹äŒŠói@a‡äbn†Ší Ø@ô䆋؆aŒb÷ óÜ @õóåïíä@Z@RPQP@O@ T @O@ QT @ó¿ó’Šaí š @ói@×a‹ŽïÈ@ôäa‹îŒòì @ômóî bØû Šó@ôäaí î † @òìóÜbÑäó÷@ôàìí’@õ‡ïÜb@µàòHRR I@õóäü i @ a‡äbn†Ší Ø@õŠó äaŠó@óÜ@õó‹q @ôäbØb Œò†@öãa†@ìíàóè@óÜ@õłb÷ @ì ‡äbî ó aŠ @ @N @p‹ a†@póÜ ì ò† @Šói@‡äóš@Z@ R PQP @O@ T @O@ QT @ó¿ó’Šaí š @óÜ@ôÙî‹àó÷@õŒbiŠó@õòŠì ó @ôÙ Žï ‹q @ŽßaŠóäòˆ@a‡ïîbb÷bä@ôØóîòìóäìíiüØ@óÜ@×a‹Žï È @ôØûŠó@ônüq@ói@çbî @H µnü ÷ @‡î í Ü I @ @N@†Ša‰jÜóè@× a È@óÜ@bÙ î ‹à ó÷ @ôäbØòŽï è @ôäb‹qŠói@ZR PQP@O@ T @O@ QU @ó¿ó“ våŽï q @ ôn ïÜ@ì ì †Šóè@óïÔ‹Žï È@ôn ïÜ@õł bi @òìói@ôäbán“ïä@ôäbºóqìbè@ìbbî@ômóÜ ì ò† @ õòì óÜ@ç‹ Žî Š@óØ@pbØò†@Šbjmóà ü m @çbØó䆊a‰jÜóè@õò‰Žî Š@ôŽïq@ói@çbî óØón ïÜ @ @NæåŽï é jÙ Žï q @× a‹Žï È@õò‡åî b÷ @ômóà í Ù y @ói@óÜbî†@óÜ@ZR PQP@O@ T @O@ QU @ó¿ó“ våŽï q @‘óØ@æî‡äóš@òìóäò‡ćŽïi@õó›äbà ò†@õü è @ìó÷@óÙÜó‚@ìòìó’óîüè@ì óiì @çì a‹ØŠû  m @ìóäìíi@ôäaûŠóïäì@‘‹m@õŠbš ì ì †@òŠb’ @õŠbi@ò‹mììŒ@ôšŠóè@†‹ÙmóàíÙy@óÜ@çbîaì a† @ N @òì ónŽî ‹Ù i@ôî bb÷ @óØòŠb’@ôåà ó÷ @õŠa‡’ói@ói@ZRPQP@O@ T @O@ QU @ó¿ó“ våŽï q @óÜ@óu@ÛíØŠóØ@õŠb’@ôäbØómbéÙŽïq@õì aì óm @ôäóèb÷ @ôäbáØŠí m@õòŠói@ôäa‹ äóî ý @ ôn‚ ónî bq @ói@ôÜ bÅn Žï Ð@õòì óä†‹Ø HRPQPI@ôÜb@üi@ÛíØŠóØ@ô䆋Ø@õ jå’û Š @ @@N @†‹Ø@ôäbØóïØý bš @ói@ônò†

@ òìóäbØóïÔa‹ŽïÈ@ónïÜ@çaíŽïä@ómb‚ò†@ôØüØbä@çbØóïïiòŠóÈ@óäa†Šó@ @ @NoŽî ‹iŠòì@ça‹îŒ @ @ òì@ÛûŠ @ ó @Šò@ ‡î @óy@ñŠaŒ @ @óÜ@ @Bç@ómòì @ @B@ñ @ ó@  àbäˆûŠ @ àa‡äó@ ÷@ñ @ †bió@ È @@ðmó@ Üìò†@ @ À@ þïnøï÷@ð @ðäbØaìa†@ @ @ óØ ñ @ ónïÜ@L @ @ @ò†‹ÙîìbÝ i@òìbbî òì @ @ð @  àþï÷@ñ @ bÜbi@@ðäó@  àí−@ó÷ @ñ @ ò@ Šbió@ Ü@´“ïäa†@üi@òì @ ó@ mò@ ì솋ÙmòŠ @ @ð @ mó@ ïäüš@ð @ 䆋Ùäb“ïånò† @ @ @NçbØ@óïnŽïäbºóqìbè @ @×a‹ŽïÈ@ðàþï÷@ @ @ñbÜbi@ðä @ óàí− @ @ó÷@“Žïq @LpbØò†@ @ ð @ mó@ îbØûŠó@ @âïØóy@Šbà @ @ óØ óÈ@ @ @熋Øó@ Ô@üi@†‹Ø@ð @ ÙŽïån“ïäa†@ñaìa† @ @ð @ mó@  àíÙy@ð @  äbåŽï éÙŽï q@ñ @ @òŠbi@óÜ @ó@ nïÜ@ìíàóè@ @ @óØ@ÚŽî Šüuói@L @ òì @ òìímbèa† @ @ãbÜó@ i@Lçó@ Ùi@a‡Žïm@@ñŠa‡’ó@ i@çbØò@ ìa‹i @ @Nòì @ ò†‹Ùïm @ @ @óïÔa‹ŽïÉÜó÷@ òŠ@ @ ïÜ @ @ð @  Ôa‹ŽïÈ@ð @  bï@ð @  äa‹Žî †ìbš@ñ @ ó@ iŠûŒ @ó@ Ü@ó@ ïÔaÉÜó@ ÷@ @ ïÜ@ó@ Ø@ó@ îaíäbïŽïq @ð @ äìíšüi@ñ @ Œaìbïu@ñ @ ó@ “ŽïØ@a‡îü‚ìbä @ @ “ @ð @ Ø@óî ò@ íŽï ’ó@ i@ó@ Ø@Ló@  îa‡Žï m @ì@ó@ ØónïÜ@ @ @ @ó@çaíŽïäóÜ@çbØ ðØûŠ @ @ óîŒaìbïu @ Nóîa‡ïäbàa‡ä @ @ @óÜ@ÚŽî ‡äóè ó÷@ @ @o‚ó@ u@”ïäbn†ŠíØ@@ðáŽî Šóè@ @ ðäb‹qŠ @ @ ói @ ó@ äó@ Øò† @ òì @ ó@ Ü @Š@ó ó@ ÷@a‡ÙŽïmó@ Üby@óÜ@Lòì @Lçìó@ ÙjÙŽî Š@a†ó@ ïÔa‹ŽïÉÜó÷@ @ @ïÜ@Žßó  @ óÜ @ @ó@  Ü@ÚŽî ‡äó@ è@Š@óó@ Ü@çbïïåïjŽï m@aìó@ ÷ @ NoŽïiò†@ @ óØ @ ónïÜ@ @ @ ðäbàa‡ä @ ó÷

@òì @ óäaìŠ@ì @ @óÜ@L×a‹ŽïÈ@ñìímbèa†@ @ @ óÜŠ ðäbà @ óq @ @ò@ ‡äó @ óq@ @ òì @ óäbØ @ ónïÜ@ìíà @ @ óîý óè@ç @ óÜ@ @ óØ @ @ @Na†ónüq@ì @ @ ðäbäa†@ óÜ@ @ @ ói@æîŒaŠ@ì @ @bm@ð @ šŠó@  ó@ ÷@Ló@ î ò@ ìbšŠó@ @ìó@ ÷@ðŽïq ói @ @ãbÜó@ i@Lò@ ìíióä@‡ïÙ÷ @ @ óm@çbØ @óïØüØbä@bnŽï÷ @ÚŽî ‡äó@ è@a†ìímbèa†@ð @ äaˆûŠ@@óÜ@oŽïš@ò‡Žïq @çbîü‚@ðîbmüØ@ @  Žî íÜ@óè@‘@óØ @ @ üq@ @ ï“‚ ó@ i@B@ó@ Ùäíš@LììŠóä @ ó£ @ @aì@Lñìý @ ó@ È@†bî @ó÷@ó@  i@ça‹îŒòì@ÛûŠ @ @ó @ äbØò@ †‹ØŠó@ @ó@ Ø@pbØò† @ @ñ @ ó@ Ùî†@ð @p@óÜìò†@ @ ð @ äbØó@ nüq@ó@ Ü@ñ @ ó@ Øó@  nïÜ @ÚŽî ‡äó@ è@ó@ äòŠ@ @ óà @ ó÷@Š @ ói @ óÜ@LpbÙi@• @ @ójŽïi @ó@ äó@  Ùi@ììŠ@ð @  äbØ@òŠbî†@ó@ àa‡äó@ ÷@@óÜ @ð @  äa‡àb−ó@ ÷@üi@ó@  Ùî†@ð @  äbØó@ nïÜ @ @NBðäbº @ óqìbè @ @ñìý @ ó@  È@†bî ó@ ÷@•ì솋iaŠ@ñ @ ó@ nÐó@ è @ñ @ ó@ àbäˆûŠ@ó@ i@ó@ ïÔa‹ŽïÉÜó÷@ @ ïÜ@ @ @ ó ðØûŠ @ @ð @ Ùî‹àó@ ÷@ñ @ @B@ ºbm@‘üÝ−ó÷@‘üÜ @ @B @ð @ Õïnäó@ à@ð @ Øó@ î ó@ Üó@ i@Šó@  ó÷@L‡äbî @ @ ó aŠ @ òì @ ó@ ÷@üi@oŽïió@ è@ð @ äìíi @ð @ äó@ îb’@ó@ Ø@ñ @aìó@ ÷@Ló@  ïïä@ça‹îŒòì@ÛûŠ @ @ó@ @  üq @ @NoŽïiò†@ @ ónüq@ì @ @ ñŠa†Š ó÷@ @ ójn @ ò† @ @ @ ïÜ@ðØ @ óî @ ò†‹ØŠ @ ó@L @ òì @ ò‹m@ @ ðØ @ óîý @ óÜ @ @ð @ ÙïÜbà@ñŠíä@ @ óØ@bbî@ @ @ @óÜìò†@ ðm @ Àþïnøï÷ @ @pbØò†@ @ @ðmó@ îbØûŠó@ @ça‹îŒòì@ÛûŠ @ ó@  @ò@ Šìí@ñ @ óØ @ ónïÜ@L @ @ ò†‹Ø òì @ òì @ óÜ@ @ ‚ @ óu @ @ @ üq@ð @ ÙïÜbà@ñŠíä@ @ óØ@ @ ñ @ òì @ ó÷@Š @ ó @ óÜ @

@ Nòìómò솋Ùîì⁄i @õóÝq@õóØónïÜ@óØ@õìþÜóÈ@†bîó÷ @ @N† @óØ@õòìó÷@•bq@LòìbåŽïénò†ói@ôàóØóî @âïÝÕ÷@ôäbmýì@óÜ@Žõ‡äóè@óØ@pìóØŠò†@õüi @õónÐóè@LçóØò‡n슆@üi@õó“ŽïØ @L†‹Øòìói@õòˆbàb÷@a‡ÙŽïäa쇎ïÜ@óÜ@ì솋iaŠ @üi@‹m@ôÙŽî Šbu@ôÙïÜbà@ì@oŽïi@Šó ó÷@óØ @LòìónŽî Š†‹Žî ‰jÜóè@ça‹îŒòì@ÛûŠó@ônüq @‹mbîŒ@õŒüÜb÷@ì@õíŽï“q@ìòŠói@pýì@aìó÷ @‹m@ôÙŽî Šbu@óØ@óïä@a‡’òìóÜ@ì@pbiò† @Nò@ ìónŽî ‹iŠòì@ça‹îŒòì@ÛûŠó@ônüq @óØ@pbè@òìó÷@õaì†@õìýóÈ@õóäa쇎ïÜ@ãó÷ @çbØónïÜ@õóäbäbníäa†@ìíàóè@ãó÷@õaì† @oŽïibïå܆@óØ@aì@ôÙŽïnb÷@ómóäìín’ó óä @ @NŽôåŽïéjÙŽïq@póàíÙy@oŽî ‹äaíni@óØ@õòìóÜ @ð @  äbniòŠ @ @óÈ@ñ @ @Bç@ómòì @ @B@ñ @ ó@  àbäˆûŠ@ @@óÜ@òì @ ó@ Øó@ î @òìbšŠó@ @ñŠaŒ @ ó@ Ü@ó@  î†íÉ @ @ ð üÜbî†@ @ òŠ ñ @ ói @ @|Üb@óØ@×a‹Ž @ ïÈ@ðäbán“ïä@ @óÜ@ @ @óÙŽïØóî@ì @ @pbØ @ ò†@ @ ðm @ óîbØûŠ @ @ @óÝ míà ó@à @Ló@  ïÔa‹ŽïÉÜó@ ÷@ @ ïÜ@ð @ äbØó@ mbéÙŽïq @ð @  ØüØbä@ð @ äbØbmòŠ @ ó@ @Lòì @ ò@ †‹ÙîìbÝ i @ Nòìímì @ @ ò†@a† óØŠ @ @óïÔa‹ŽïÉÜó÷@ @ @ïÜ@çaíŽïäóÜ @ @çbØó@ “ŽïØ@Lòì @ ò@ †‹ÙïäììŠ@óØ @ òìbšŠ @ @ ó @ÊÐaŠ@@óØ@ò@ ìím‹ @ñ @ ò@ ìbšŠ@ó@òì @ òì @ ó@ Ü @ÚŽïØóî@ì @ @ò‡åîb÷@ @ @ òŠ@ ðmì @ ðØûŠ @ ó@ @ ñìbïÈ @ @Ló@ ïÔa‹ŽïÉÜó÷@ @ ïÜ@ @ @ðäbØbÜbi@ò†‹ØŠ @ ó@ @ óÜ @ @ ìbš @ð @ ØûŠó@ @ @ üq@ó@ mò@ íî‹i@ñ

@LçbØónïÜóÜ@Žõ‡äóè@üi@ôäaŠóïä@õóîbà @ônïÜ@ói@óØ@çbØòìa‹i@ónïÜ@õóïŽïqìói @íŽïäóÜ@a‡ÙŽïmbØóÜ@LoŽî ‹Øò†@†òŒìbä@óÉï’ @ônïÜ@ìbbî@ômóÜìò†@ônïÜ@ì솊óè @ôäí@ôØóîò†‹ØŠó@‡äóš@óïÔa‹ŽïÉÜó÷ @ Nóîa‡Žïm @ônïÜói@ôÙïÜbà@ônïÜ@òìò‹m@ôØóîýóÜ@ @ôäa†Šó@Lòìa‹bä@ça‹Žï÷@ôÉibm@õóÉï’ @ôäa‹Žî †ìbšóÜ@Žñ‡äóè@pbØò†@çaŠbm @óØ@LçóØò†@òìó÷@üi@òˆbàb÷@”ïbï @ôÙïÜbà@ôäbØóäíšüi@ôàþï÷@õŠbàüØ @•òìóÜ@Œaìbïu@LpbØò†@ónaŠb÷ @ãóuŠó@ñ†íÉ@ôäbniòŠóÈ @pòíÈò†@×a‹ŽïÈ@ôäbØòŠbî†@óïmóîbóØ @õóåäí@•óàói@LôÙïÜbàóÜ@óu@pbØò† @ Nò솋ÙäaŠóïä@õónïÜ@ìó÷@íŽïä @†bîó÷@óØ@óïÔa‹ŽïÉÜó÷@ônïÜ@bèòìŠóè@ @ônïÜói@pbØò†@ômóîa†‹ØŠó@õìýóÈ @ôäbØóäíšüi@Lòìa‹bä@ôäb¾óÈ@õóÉï’ @ì@ôÙïÜbà@ômóbï@Žßó óÜ @ôàþï÷@õŠbàüØ@ôäbØòŠbïå“Žïq @ì@pbØò†@óî†íÉ@óÜ@ììŠ@LòìónŽî ‹ båØóî @•óàói@LpbØò‡Üóè@ça‹Žï ÷@óÜ@o“q @õónïÜ@ìó÷@íŽï ä@ôäbØóÉï’ @õóàbäˆûŠóÜ@ÛòìŠóè@Lò솋ÙäaŠóïä @õŠaŒóÜ@õ†íÉ@ôäómòíÜó÷ @òìóïäbáïn“ä@ôØüÜbî†@ôØóîòìbšŠó

@ µàó÷@â’bè@Nb÷ @o‚ @óu@ó@  ïÔa‹Žï ÉÜó@ ÷@ @  ïÜ@ @À@ bà@Šìínò@ †@ðŽïq ó@ i@Lòì @ ó@ mbØò† @ òì @ óÜ @ @×a‹ŽïÈ@ñ @ ìímbèa†@ð @ mó@ àíÙy@ðm @ óîü‚ @ @@óØ@@òìóî ó@  äaìŠ@ìó@ Ü@LoŽï åŽïéjÙŽïq @ð @  äbØó@  ïŠíØ@ñ @ ó@ åîŠûŒ@@ðmó@ îíïäaím @LoŽï åŽï éjnò† @ ó@  i@çbà@óÜŠ@óq @L†‹Øòì @ ó@ i@ñ @ ò@ ˆbàb÷@”ïØó@ î ò@ ìbšŠó@  @çaíŽïä@óÜ@ð @ ØüØbä@ð @  äbØbmòŠ @ ó@  @a†ó@  nïÜ@ì @ó÷@ð @ äbØó@ mbéÙŽïq @ó@ Ø@ó@ îa‡ÙŽïmbØóÜ@• @ òì @ ó÷ @ @ @Lòìímì @ @ ò† óØŠ @ @ ónÐ @ óè @ @ð @ ØûŠó@ @ñìý @ ó@ È@†bî ó@ ÷@ì솋iaŠ@ñ @Šó@  ó@ ÷@ @Z‡@ äbî ó@ îaŠ@ó@ ïÔa‹ŽïÉÜó÷@ @ ïÜ @ @aìó@  ÷@LoŽï ió@ è@ð @  ÙîˆüÜ@ñ @ ó@ Üó@ i @ça‹îŒòì@ÛûŠ @ ó@ @ @ üq@ñŠa†Š @ ó@ jnò† @ @ @NoŽïiò† @ @ónïÜ@óÜ@óØóîŠóè@õòìó÷@õaì† @×a‹ŽïÈ@ôäbàóÜŠóq@Lô䆊a‰jÜóè@ôäbØòìa‹i @õaì†óiaì†@L†‹Ø@çbïäa‹Žï÷@ômłì@ôäa†Šó @ôäa†Šó@ôòŠ@ôn“Žïéäbiói@•òìó÷ @óu@óàó÷@L†‹Ø@çbîóî†íÉ@ôäbniòŠóÈ @bïuói@çbØóiòŠóÈ@ò†‹ØŠó@õòìóÜ @ì@†‹Ø@çbïäbn†ŠíØ@ôáŽî Šóè@ôäa†Šó @Žßó óÜ@•a‡ÌóióÜ@ì@ôäaŒŠbi@ÛûŠó@Žßó óÜ @ãłói@LòìóäìíiüØ@ôäbióÜbm@ÛûŠó @ô›ïè@çbØòìóäìíiüØ@ãóuŠó@ôàb−ó÷ @ómŽí i@òìóäaìó›Žïqói@ìòìíióä@Œìó@ŽðÜ

@ @@oŽî†@ãòŠaíš@ñóÝqói@a‡äbéïuóÜöãóØóî@a†óØóšìbäóÜ

@ @pbØò†@ò†Šìbè@Ûóš@‹mbîŒ@Þï÷a‹ï÷óÜ@paŠbáï÷ @æî‹mòŠìó @ói@bÙî‹àó÷óÜ@ñŒbiŠó @ñbîŠüØ@ñaì†@oŽî ‹äò†a†@Ûóš@ñŠbØò†Šìbè @ðØóš @ @E Q T @ñò‰Žî Šói@óØ@Šìí’bi @ N@òíî‹Ø@bÙî‹àó÷óÜ @ñ‡äóÜüè@Hñjï@I@ñb Œò†@ñóØómŠüqaŠ @ðäbØó䆋Øò†Šìbè@ñòŠbióÔói@òˆbàb÷ @ðàóéŽï@ñóÝqói@béäóm@öòì솋Øóä@‹ïà @ @N@a†óØóšìbä@ðäbmýì@íŽïäóÜ@òì솋iìbä @óØ@pbØò†@•òìóÜ@‘bi@ÛòìŠóè @a†ìímbèa†@ðäýbóÜ@óî†íÉ@oŽïšò‡Žïq @ðäbØò†Šìbè@öñŒbiŠó@ñŽïèói@òŠóq @a‡äbéïuóÜ@ E R Y@ñò‰Žî Šói@”ïäa‹Žï÷@L@pa‡i @@a†@R PPY MR PPU @çaíŽïä@ñòìbàóÜ@ìòìímbè @ @N@òìómüi@àóØ@ñŒbiŠó@ñbäaím @çbmýì@ñò†Šbäóè@ñò‰Žî Š@óØómŠüqaŠ @L@ @E SP @bÙî‹àó÷@I@pbØò†@µÜüq@òŠüªói @bäòŠóÐ@L@ @E QQ b@ïäbáÜó÷@L@ E R S@bïìŠ @L@@@E S @a‡äóÜüèL@ @E T @bïäbnîŠói@L@ @E X @ñò‰Žî Šói@”î‡îí@öµu@L@ E S @bïäbrï÷ @ @N@æŽî †@H@E R

@ña‹Žî ì@L@òíî‹Ø@bÙî‹àó÷@óÜF@QV ñóØû‹Ð @óØ@ñŒbiŠó@ñ‹m@ñónòŠóØ@æî‡äóš @ @N@òìómòìa‹Øóä@çììŠ@a†óØómŠüqaŠóÜ @ónŽïji@óäòŠ@paŠbáï÷@óîaíïŽïq@óØómŠüqaŠ @a†óØóšìbäóÜ@ñŒbiŠó@ñŽïè@æî‹mòŠìó @ñónòŠóØ@öÛóš@ð䆋Øò†Šìbè@ñììŠóÜ @òŒbïäói@óØ@ðmójîbmói@L@òìóîŒbiŠó @‹mbîŒ@ðØóîòŠbióÔói@a†ò‡åîb÷@ðÜb@ŽðóÜ @HT @I@•óäaìóÜ@L@oŽî ‹Ùi@bÙî‹àó÷óÜ@Ûóš @ñŠüuóÜ@ðäbb÷@òˆ†@ðØó’íà@ðánï @ñòìóånaí @ñóØû‹Ð@ HV I@öHSpüî‹mbq @I @HT P @I@ö( C 1 6 ) @ñŠüu@ñŒbiŠó @HSP @I@öH 60) T @I@ñŠüu@ñŠónqüÙïÝŽïè @‘Šbáïè@ñŠüu@ñ‰Žî ìbè@Ûó’íà@ñüØó @ñŒbiŠó@ñ‹m@ñónòŠóØ@öÛóš@bèòŠüu @ñ@E R U @ñò‰Žî Š@•óïŽïq@ìóiL@bäòŠóÐóÜ @E Q Q @ìóîbÙî‹àó÷óÜ@çaŠbáï÷@ðäbØò†Šìbè @ @N@óîbäòŠóÐóÜ@”î @ñò‰Žî Šói@Þï÷a‹ï÷@a†óØómŠüqaŠóÜ @ñónòŠóØ@öÛóš @ @E Q Q @ð䆋Øò†Šìbè

@ çbØóäaˆb÷@OŽßaìóè @ñb Œò†@çóîýóÜóØ@pŠüqaŠ@æîŽî íä @òìóåî‰Žî ím@üi@òìóî‡äóÜüè@Hñjï@I @ðäbmýì@L@òìa‹ØŠò†@çbØóîŒbiŠó @ñ@E QW @ñò‰Žî Š@oaŠòìbä@ðmýóèŠü‚ @òì솋Ø@ò†Šìbè@çbïäbéïu@ðØóš @óîòŠbàˆ@ìó÷@ìa†@R PPY MR PPU @ðäýbóÜ @ðäýb@çaíŽïä@ñòìbà@ @E Q R @ñò‰Žî Šói @ìó÷@çbàóè@L@òì솋Ø@ñ†bîŒ@RPPT MR PPQ @ñò‰Žî Šói@oaŠòìbä@ðmýóèŠü‚@ñóäbmýì @ñŒbiŠó@ðØóš@ñò†Šbäóè@@@E S V @ðmýì@ìòì솋Ø@ò†Šìbè@çbîbÙî‹àó÷ @Ša‡Øóš@ìbäóÜ@ @E S S @ñò‰Žî Šói@paŠbáï÷ @ñóÝqói@a‡äbéïuóÜ@öãóØóî@ñóÝqói @ö@E R P @Þï÷a‹ï÷@‹maì†@L@oŽî †@ãòŠaíš @ð䆋Øò†Šìbè@ñ@E QS @ñò‰Žî Šói@‹ïà @ @NóïîŒbiŠó@ñónòŠóØ @ìóÜ@óØ@òìómû†‹ÙïäììŠ@óØómŠüqaŠ @ðäóu@ñóØû‹Ð@S T @paŠbáï÷@a†óîòìbà @R W@öbäòŠóÐ@óÜ@ @HR PP @I@xaà@ñŠüuóÜ

@ @oŽïåŽïØóÜóšò†aŠ@çbïäbØóäìó‚óÜ@çbØóÜaŠóäóu@bïØŠím@ñbqí@ðäbØónЋ @öŽßíjäbnó÷@ñłbi@ñb †a†@üi@òìóîa‹ØŒŠói @ðîb †a†@óØómłì@ñŠóÐó÷@òŠìó @HQW@I @çbïÜaàó÷@ñ@Hwï Šü @oäüÑïÜ@I@óØ@ça‹Ø @çþ òíŽïmói@çbï’ìíàóè@Šóè@Lìíi@a‡Žïm @ñŒbiŠó@ðäüØóäó Šó÷@ñìa‹ƒÙŽî Š@Žßó óÜ @ðÜìóè@Šbu@æî‡äóšóØ@ça‹ØŠbjäaìbm @ðmóàíÙy@Šóói@òìa†@çbîbmò†íØ @ñŠbØaìa†@òìóîòŠbi@ìóÜ@Šóè@La‡ïØŠím @ð’‹Žïè@bîbÔ@µ›Übî@çb¼ò‹Üì‡ióÈ@“  @ñŠínò†@ñŒbØbš@ñóû‹q@Šó@ò†‹Ø @ðàb−ó÷@òŒbïäói@bïØŠím@ðmóàíÙy@óØ @òìò†‹Ø@ñ‡ïÙ÷óm@òìó’òìŠ@ìóÜ@Šóè@pa‡i @öñŠòìŠóq†a†@öaŒóÔ@ð䆋؆aŒb÷@ŠóóÜ @ìbä@óma†Šòì@oò†@póàíÙy@oŽïibä @ö熋Ø@Žðuói@Žðu@öçbäa†bbî@ñŠbiìŠbØ @ðäbàa‡äó÷@ð䆊a‰jÜóè@ñŒaíŽï’@@Bðmì @ö†a†@ñłbi@ðäóàí−ó÷@öñínò†@ñb †a† @ðØóîòíŽï’ói@çbØóïn“ òŠòì†a† @ða‹Øíº†@ña†ó÷óÜ@Šìì†@öñìò‹ Øbm @Hæ@ î‹Ð@I@Šbuaì†@ãłói@LoŽïšò†@òíŽî Šói @ðäaìbïq@òŠìó @öò†‹ØŠó@ðäìó‚óÜ @”îìó÷@oŽî ‹Øò†üi@ñóÄaŠ@Ûóî@a†bïØŠím @Žî Šbï‹qŠóióÜ@óåmìóØŠì†@öòìóåü‚ @ð Ž i@ñóäbnЋ @öça‹îóÔ@ìíàóè@ìói@ŠójäaŠói @ðÔòŒói@öñìaŠ†‹ŽïórÜóèói@öŠóòŠbš @ N@òìómóäìbà

@Lòìíióä@çbØóäbiöŽñŠ@üi@ðÙŽïä‹ÙÜbàíŽïØ @ @N‡äbîó @ñü‚ói@ñŠòŠòŒ @ðÙŽïäaì‡ŽïÜ@Ãój’bi@•ónóióà@ãó÷@üi @ðäbØþîŠó @óîaí @La†@óØòìa†ììŠ@ŠóóÜ @ìó÷@bïØŠím@ðäbn†ŠíØ@ðäaŠbÙŽî ‹Ø @Žð uói@oò†@öòì‡äbš@çbîóäbjàüi @ N×a‹ŽïÈ@ðäbn†ŠíØ@ñŠíå@òìómóäìaŠó  @ñòŠìó @ðØóîüäò†@óîòìóåïÔóm@ìó÷ @ómìóØ@óÙäíš@La‡ïØŠím@ñ‡äòìbäóÜ@ìíióè @pòŠbió@Ãój’bi@ñóäaì‡ŽïÜ@ìó÷@ñaì† @ñîŠóÜ@Ûóïšbmò†íØ@ïè@ðäbàóäói @öòìóåîŒû†@pbØìbè@öa‡ïØŠím@ñbqí @bmò†íØ@ðäbØò‹Žïäþïq@ð䆋Ø@a‹Ù’b÷ @a†bïØŠím@ñbnŽï÷@ðmóàíÙy@Šóói @óÙäíš@ìíióè@òìòŠóói@ñŠûŒ@ñŠóîŠbØ @Žßó óÜ@ìíi@pbØìbè@óîó“ŽïØ@ãó÷ @ðmŠbq@Žßó óÜ@bïØŠím@ðmóàíÙy@ðmaŒòìbÑà @ @a‡äbn†ŠíØ@ðäaŠbÙŽî ‹Ø @òŒbiŠó@ðäaŠòŽî Šbq@òìòìŠ@ìóÜ @ìíàóè@ŠóóÜ@çbîŠbØaìa†@çbØòìaŠˆíØ @òìò†‹ØŒŠói@óØòìa†ìŠ@ðäbØóîŠbØò†Šì @òìaŠb’@ðÙŽïnóióà@ïè@ñóuŠóà@ìói @òìíióØ@oŽïióä@òìóäbïnaŠ@ìó÷@“qóÜ @o’óè@LóØòìa†ììŠ@ðäa‡àb−ó÷@ñüè @ N@òìómìóØ@ŽðÜ@ðäbiŠíÔói@ðØŠím@ñŒbiŠó @pójîbm@ðÙŽïmŠüqaŠ@ónóióà@ìó÷@üi@Šóè

@ðÔa‹ŽïÈ@ñŠíå@ôÔbäŠó’@ñŠb’óÜ@ðØŠím @ÚŽïjàüi@ñòìóåïÔóm@ñüèói@ðØŠím @ Na‡äbîóØóäaìŠbØŠóói @ò†ói@óØójàüióØa†òìói@ñòˆbàb÷ @óióàói@Lòìa‹åŽïš@òìóïØŠím@ñbqí @òŒ†@ñóäþîŠó @ìó÷@Šóói@ñòìóä‡äbÔóm @bqí@óÙäíš@ãłói@Lòìóäbîìbä@óäóØò† @öòìóä‡åŽî í‚@ïè@o‚òìòŠói

@ðîbàŠbm@öçbØòŠbØ@ña†ó÷óÜ@熋Ø@ðÜíÙä @µîaì†@óÜ@L“ @ñaŠ@Šó@óån‚ @ðäaŠbÙŽî ‹Ø@ðmŠbq@ñˆ†@ðäbØòŠó’ @ñŠa‡Øóš@ðÙŽïÜbi@óØ@çbn†ŠíØ @ðmóàíÙy@ñˆ†@óîòŠìó @ñŒaí‚a†íu @ @NbïØŠím @Šó@“ @ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ðÙŽïmŠüqaŠ @ñŒbiŠó@ @HW @I@ðäaŠˆíØ@bqí@çbàóèói

@ †í¼óà@bäaŒ @ @ómìóØ@ŠûŒ@ðØóîüÕàüÕà@ìí“Žïq@ñónÐóè @òìbïØŠím@ðä‡äbîó aŠ@ðäbØò‡äòìbä @ðØûŠó@ðäìó‚@ð䆋ØóÄaŠói@pòŠbió @Ãój’bi@ŠóÙÝï÷@ŽßaŠóäòˆ@ðØŠím@ðäbØŠó÷ @ñóÙåi@üi@a‡ïÙŽïäa†Šó@ñóäbïàóÜ@óØ @ŠûŒ@B@@@Z@ðmì@ðäbb÷@õ@Hb@ àŠò‡äbi@I @óáji@†‹Øò†@ãòìó÷@ñììŒòŠb÷ @óØ@a†òìói@ñòˆbàb÷@ö@Bç@ aìóØû‹ Ð @ @Nòíî‹Ð@a‡ïäìó‚óÜ @pòŠbió@bïØŠím@ðäbØóàbäˆûŠ@ìíàóè @ñòìói@çìíia‹Øóî@Ãój’bi@ñóäìó‚ìói @üi@òìó ój’bi@ð䆋Ùïmóîa†‹ØŠó@ñüèói @öó“ŽïØ@ð䆋Øóäó’óm@öðØŠím@ñbqí @Ûòì@ìa‹iìbä@òìóäbØóäa‹îóÔ@ðäìíiŒüÜb÷ @öòíî‹Ð@a‡ïäìó‚óÜ@óÉïÔaì@ìóÜ@ÚŽïåmłóè @ð䆋ØŠóòŠbšóÜ@Ãój’bi@ðäbØóäìó‚ @†‹i@öoò†@ì@ðîbäbói@aì@çbØó“ŽïØ @ @Nñ†óäóîbä @ñò†‹ØŠó@æî‡äóš@ñòìó÷@ña‹Žî ì @ðØóîbmò†íØóÜ@óØómłì@ñŒbiŠó @Ša‡młóò†@ðiïy@Šóói@ñŒbiŠó @öçìíiþ òíŽïm@@@Hç@ a‡ŽïqòŠóqö†a†@I @ñìŠóiìŠ@ðØŠím@ñbqí@Lça‹Ønò† @öðàó‚ŠónàóØ@Ûòì@òìómüi@‹m@ðÙŽïnЋ 


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

‫ ﺗﺎﻳﺒﺔت ﺑﺔ ﻧﺔوت‬...

@ NN@pìóä@ðäbàb

@ æmìóÙ“Žïq@ðäbØòŠbäóØ@ói@´“îó @üi@×a‹ŽïÈ@ñóØóïn’óØ @a†@HR PQQ @I@ò‡åîb÷@ðÜbóÜ@óîaìŠbî‹i @ðmìóä@óÝ ŽïØóÜ@óîbïäbràüØ@ìì†@ìó÷ @öæiŠbØójnò†@a†@HR @óäŠíÔ@I I@ðÜb@ðîbmüØóÜ@óîóè@”îŠó ó÷ @çbåŽïéàóèŠói@ói@oò†@a†@HR PQR @ïj“Žï q@bèòìŠóè@L@oŽî ‹Ùi @a†R P Q W @ðÜbóÜ@oŽî ‹Øò† @a†óîóÝ ŽïØ@ìóÜ@pìóä@ðäbåŽïéàóèŠói @ìaîì@öoîíŽïq@b÷@ómbi @”ïÜb@ @HQS @I@ñòìbà@üi@ðàóÙîý @ N@oŽïi@ãaìò†Šói @ñóÝ ŽïØói@ça†òŠóq@ðmójîbm@ðäþq @ìòìóåîŒû†@ñóû‹q @@@Hó@ äŠíÔ@I @òi@ @HU PP @I@óÜ@‹mbîŒ@ðä‡äóÙÜóè @a†óšìbä@çbàóèóÜ@ñ‹m@ðmìóä @ónŽïiò†@•òìó÷@L@òì솋؊óiónò† @b÷@ðäìíi‹mbîŒ@ñüè @ @N@a†óîóÝ ŽïØ@ìóÜ@ðäbåŽïéàóèŠói @ñóÝ ŽïØ@ðØò†óî@ðmìóä@a‡ÙŽïmbØóÜ @ónŽî ìóØò†@óØ@ @HR ó@ äŠíÔ@I@ðmìóä @L@ò‹ói@ñaìb÷Šü‚@ñŠìíØbi@âØV U @pìóä@ÞïàŠói@ŠbïÝà @ HQS@I@óÜ@‹mbîŒ @ N@oŽïiò† @ò‡åîb÷@ðäýb@•óïŽïq@ìói @oŽïiò†@pójîbm@ðÙŽïäýb @pìóä@ðàóèŠói@ð䆋؆bîŒói @Šó@ónŽî ìóØò†@”îìó÷@a‡Ôa‹ŽïÈóÜ @ @N@ðbï@ñŠbi@ñàbÔó @ðmóàíÙy@Žðiò†@a‡’òìbåŽïqìóÜ @pa‡i@ñ‡u@ðÜìóè@×a‹ŽïÈ@ñò‡åîb÷ @ð䆋ØŠóòŠbš@ö´“Žïèóä@üi @öçbØóïbï@ó“Žï Ø@æî‹mŠûŒ @mìóØŠó@ñóåïàòŒ@ðä‡äb‚òŠ @L@ðÜò‡äó @n“Žïèóä@ìóäaˆû‹q@ìó÷ @ðäýó @üi@pìóä@ðîò†‹Ø@ói@íØbm @ @N@pò‹Ðóä@Ûóä@póáÉïä@ónŽïji@×a‹ŽïÈ @ @  @ Z @çbØòì bš Šó

َl aweh /َ‫ﯽ‬sod ‫ﯽ‬ndrkedama‫ﺋ‬

@ ‡ïÜb‚@ŽñŠìbè@ZümüÐ

@ìóÜ@ó“Žï Ø@Žði@ðÙŽï äa‡Žï qòŠóq @Šó üà@óióàói@a†óîóÝ ŽïØ @ñŠa†bèói@ðÙŽï äbàb@ð䆋Ø @üi@pbØìbè@ö×a‹Žï È@üi@ãaìò†Šói @ðäóàí−ó÷ @ @B@çbá“ïäbØbïäbràüØ @ñóØónójŽî ‹ @”ïÔa‹ŽïÈ@ðäa‹îŒòì @ñŠó ó÷@öŽßb@ @HR P @I@ñòìbà@üi @‹m@ðÜb@ @HU @I@üi@ñòìó䆋؉Žî Š† @ @N@òì솋Øaáï÷ @óØ@ @HÞ@  îü÷@ÛüÜ@I@ñbïäbràüØ @HS P @I@ñ‹iói@óïìŠ@ðØóîbïäbràüØ @öça†òŠóq@üi@Šýû†@ŠbïÝà @óäŠíÔ@I@ñóÝ ŽïØ@ðmìóä@ð䆋ْóia† @oïubÐ@L@òì솋Ø@ðäbåŽïèŠóiòì@HR @Hð@ äbrÜa@çíäbØ@ QRIL@H†a‡ÍiIUPI MQ @óØbïäbràüØ@ðØûŠó@Óûi@ÚïÝï÷ @êuaím@óïÑåÜa@×a‹ÉÜa@òŠíq@ R PQP @çb¹båŽïèŠóiòì@ðîaŠa†@ñ‹i@@B@oŽïÜò† @ @N@HójÉ–@óЋÉà @ðÌbäüÔóÜ@a†@ @HR @óäŠíÔ@I@ñóÝ ŽïØóÜ @RPQP @ðäbrÜa@çíäbØ@ SP@H†a‡ÍiI@îìŠ MR @Šýû†@ŠbïÝà@T ~ U @ómb ò†@a‡àóØóî @Øa@æà@×a‹ÉÜa@çíÙî@ça@æÙá¾a@æà @I @HSP @I@ómb ò†@óîòŠbq@ò‹i@ìó÷@ñüØì @WMV @ßþ‚@ÂÑåÝÜ@óvnå¾a@ßì‡Üa @ñbïäbràüØ@ì솊óè@üi@Šýû†@ŠbïÝà @@@@@@@@@@@@@@@@@@H @ @N @paíå @ŽÞ îü÷@ÛüÜ@I@ö@H@ŽÞ îü÷@pbn@I @@@@@@@@@@@@@òìó Øòˆû‹q@ñòŠbióÜ@ìa‹iìbä @Q@L@ @HíÙíà IIT APLOT@ASS MS @ @@@@@@@@@@@@@óØòˆû‹ q@a‡ïnaŠóÜ@B@oŽï Üò† @Þîìa@ÛíÜ@óØ‹’@ R PQP @ðäbrÜa@çíäbØ @Šýì†@ŠbïÝà@ S P @æà@‹rØa@‹árnm @ñüèói@•óáŽï÷@öóîòŠìó @ŠûŒ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@òìóØòˆû‹q@ðîòŠìó  @ @N @×a‹ÉÜa@RM@óä‹ÕÜa@ÞÕy@À@ðÙî‹àa @RPQP @ðäbrÜa@çíäbØ@ SP@H†a‡ÍiI@îìŠ MT @Šóiónò†@àó÷@ðäóîý@æîŠbšbä @Þïà‹i@ QPP~PPP @ò†bîi@×a‹ÉÜa@ÊÔínî@I @àó÷@ð‚û†ìŠbi@óÙäíšL@æîóÙi @ @N@H@óÝïà‹Üa@æà@bïàíî @óÜ@óîóè@ñŠûŒ@ðä‹  @Ãbj’S @L@ @H†@ a‡Íi@I@×a‹ÉÜa@paí–a MU @ìó÷@üi@ìa†óØòˆû‹q@ð䆋َïuójŽïu @@@@@@@@@@@@@@@çbàó u†íi@ÚŽî ‹ i@•ónóióà @pbnì@Þîìa@ÛíÜ@bnØ‹’@oÉÔì @I@R PQP @ @@@@@@@@@@@@@@@@ça‡  äóàŠbØ@ naŠbq@üi @†íÕÈ–IUKOIL Statoil @Þîìa @ N@B@òì솋Ø@çb‚Šóm @ @NH@×a‹ÉÜa@À

@ñòìó䆋ØŒŠói@ïj“Žïq@µšóÜ @óÝŽïàìŠ@ðmìóä@ðäbåŽïéàóèŠói@b÷ @ÞïàŠói@çüïÝà@R ~X U @üi@çóØò† @ N@a†ˆûŠ@ÛóîóÜ @Žßó óÜ@”ïÔa‹Žï È@ðäb‹qŠói @óØ@çìímìóÙÙŽî Š@a†óØbïäbràüØ @ñbàóåi@a†óîóÝ ŽïØ@ìóÜ@a†bnŽï÷óÜ @çüïÝà@ @HQ @IóÜ@óïnî‹i@ðäbåŽïéàóèŠói @ N@óäaˆûŠ@ÞïàŠói @ì@H@ŽÞ îü÷@pbn@I@ñbïäbràüØ@ì솊óè @ðŽî ŠóÜ@ @@H@ŽÞ  îü÷@ÛüÜ@I @ì@H‡@ äüÜ@ÚÝïè@I@òìóäbïäbØóØûŠó HS @I@ñˆûŠóÜ@ HÓûi@ÚïÝï÷@oïubÐ@I @ójŽî ‹ @a‡mbií’@ðäbà@ñ @óÜ@çbïmìóä@ðäbåŽïéàóèŠói@öça†òŠóq @ÚîäóÜ@BR @óäŠíÔ@B@ñŠb’@ñaìb÷Šü‚ @ðŽïqói@òì솋Øaáï÷@ò‹ói@ñŠb’ @çüïÝà@Q ~ X @óäaˆûŠ@ónójŽî ‹ @ìó÷ @ãóèŠói@a†óîóÝ ŽïØ@ìóÜ@pìóä@ÞïàŠói @Q ~QU@çbØbïäbràüØ@öoŽî ‹åŽïèò† @çbîü‚üi@ÚŽïÝïàŠói@Šóè@ñŠýû† @ @N@çóiò† @ðØûŠó@ @H‡äüÜ@ÚÝïè@I@òìóîòŠbiìóÜ @B@oŽïÜò†@H@ŽÞ îü÷@pbn@I@ñbïäbràüØ @a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@óØ@æîŠòìón‚ói@óáŽï÷ @óØ@òì솋Ø@Šó üà@çbàü‚@ñóŽïq @Žñìóäbàò†@ìóä‹ @ðØóîóŽïq @Žßó óÜ@çbàóÜóàbà@a†ò‡åîb÷óÜ @ó’óiìbè@ö@H@ŽÞ îü÷@ÛüÜ@I@ñbïäbràüØ @B@æîóÙi@’bi@çb¹bØóïÔa‹ŽïÈ @…óîbi@bnŽï÷@B@oŽïÜò†@ÛòìŠóè @ð䆋ØŠóiónò†ói@æîò†ò†

@L‡äbîóîaŠ@ÚŽïqü÷óÜ@pìóä @óäaˆûŠ@òìòŒíàóm@ðäbà@ñbmòŠóóÜ @pìóä@ÞïàŠói@ŠaŒóè@@@HQ P P @I @ãóèŠói@‹mbîŒ@óÝŽïàìŠ@ñóÝ ŽïØóÜ @ @N@oŽî ‹åŽïèò† @‡äóš@a‡“îŠbq@ðÜbóÜ@Šóè @ðäbnîŠói@ñòŠìó @ðØóîbïäbràüØ @Žßb@@@HR P @I@ñòìbà@üi@ïšì @a†óÝŽïàìŠ@ñóÝ ŽïØóÜ@çbïnójŽî ‹  @çbîaŒòŠb’@óØ@òì솋Øaáï÷ @ÞïàŠói@ŠbïÝà @HQW@I@ñ‹i@óîaíäbïŽïq @a†bnŽï÷óÜ@ìóîa‡Žïm@ñìb‚@ðmìóä @ðmìóä@ñóÝ  Žï Ø@æî‹mòŠìó ói @ N@òìóäbåŽïéàŠóèói@ñììŠóÜ@oŽî ‹äò†a† @ñbïäbràüØ@ðØûŠó@ñŠò†ò‡îŠbî @óäaìàói@óØ@‡äbîóîaŠCNPC @a†óÝŽïàìŠ@ðmìóä@ñóÝ  ïŽ ØóÜ @ýóÐ@öæiò†ŠbØójnò† @ñìa‹ƒÙŽî Š@ðØûŠó@óØ@”ïî‹àbÉÜó÷ @óÜSO M O @ómìóä@ñŠa†ŠaŒbi @ðmì@a‡ÌóióÜ@a‡îŠìíib÷@ðÙŽî Šbåïáï @ñbmòŠóóÜ@æîóØò†@ïj“Žïq @B @óäaˆûŠ@òìómìóy@ðäbà @HQPP @I@óÝŽïàìŠ@ðmìóä@ðäbåŽïéàóèŠói @ N@oŽî ‹Ùi@†bîŒ@ÞïàŠói@ŠaŒóè @óØ@çóØò†@•òìóÜ@‘bi@çbîaŒòŠb’ @ðmìóä@óÝ  ŽïØóÜ@Ûò†óî@ðmìóä @÷aŒóu@ðmìóä@ðØò†óîóÜ@a†óÝŽïàìŠ @óàa‡äó÷@•ómýì@ãó÷@óØ@ò‹mŠûŒ @ @N@a‡ÙŽïqü÷óÜ Brit is h @ðmìóä@ñbïäbràüØ@ãýói @ðäbØó’óiìbè@öp etroleum

@óma‡i@óäþq@ìó÷@L@çbåŽïéàóèŠói @a‡ÙŽïqü÷@ñìa‹ƒÙŽî ŠóÜ@ðäbØó’óiìbè @”ïmìóä@ñŠaíi@ðäaŠbØóÄû‹’@L @ñóä‰ïÜ@çóØò†@ïj“Žïq @ñìa‹ƒÙŽî ŠóÜ@pìóä@ðäbåŽïéàóèŠói @pbÙi@òìó÷@ñŒbïå“Žïq@a‡ÙŽïqü÷ @pìóä@ðäbåŽïéàóèŠói@×a‹Žï È @ñòŒì@ñìaìóm@Ûóä@pbÙi@Ša†Šìíå @ãýóiL@òìòŠaŒbi@ómbÙi@ñü‚ @óáŽï ÷@ @Bo @  Žï Üò†@ðäbn‹èó’ @oŽïiò†‹q@ŠaŒbi@óïä@Âä‹ @òìóäbàýói @ðäþq@óÙäíšL@oŽïibä@çbî @ðmbèa†@üØ@ð䆋؆bîŒ@çbáïîò‡åîb÷ @ N@B@ómýì @HV @I@òŒbïäói@×a‹ŽïÈ@a†bnŽï÷óÜ @öŽßb@ HRP@I@ñòìbà@üi@‹m@ójŽî ‹  HR P @I@ñòìbà@üi@‹m@ójŽî ‹ @ HR @I @L@ò‹ói@ðäbØóïmìóä@óÝ ŽïØóÜ@Žßb @óma‡i@óîŠíäóà@L@ÛíØŠóØ@L@çbïà @ð䆋؆bîŒ@óÜ@çbØbïäbràüØ @ @N@a‡mójîbm @ñbïäbràüØ@HSR @I@•ó䆋؆bîŒ@ìó÷ @ñbïäbràüØói@ñŒbÌ@öpìóä @BÞ@ Žï’@Bö@ @BÞ@ Žïiüà@çüÙÝï÷ @B @ N@òìb“ïØaŠ@çbåŽïèŠóiòì@üi@òìó“î @ñŠaíi@ñòŠìó @ðÙŽï‹qŠói@ @B@oŽï Üò†@pìóä@n‚ŠaŒbi @ðmìóä@óÝ ŽïØ@ðàóèŠói@óäaìàói @Šóè@ @B@oŽïiò†@’bi@ŠûŒ@óÝïàìŠ @ñóÝ Žï Ø@ñóØómìóä@ñòŠbióÜ @ðäíäbØ@ñS P @óÜ@L@òìóÝŽï àìŠ @ñŠa†ŠaŒbi@ð’ói@ðØûŠó@a‡àóèìì†

@ a‡Ôa‹ŽïÈóÜ@pìóä@ðäbåŽïéàóèŠói@ñì쉎ïà

@ðØò†óî@ðmìóä@ñ@E W Q ñ @ ò‰Žî Šói @ N×a‹ŽïÈ@ìíàóè @óïnî‹i@ÛíØŠóØ@ðmìóä@ðØò†óî @@J @ómaì@LÞïàŠói@ŠbïÝà@Q S @óÜ @ðØò†óî@ðmìóä@ñ@E QR ñ @ ò‰Žî Šói @ @N×a‹ŽïÈ

@ñ‹ i@a†ò‹ói@ðäbØóÝ  ŽïØ@óÜ@J @ŠbïÝà@V U @ómb ò†@Ûò†óî@ðmìóä @üØ@ñE U Yñ‹iói@ómaì@Lpìóä@ÞïàŠói @ N×a‹ŽïÈ@ìíàóè@ðØò†óî@ðmìóä @ðäbØòŠb’@ðmìóä@ðØò†óî@üØ@ @J @ómb ò†@ŠbÕîŒ@LòŠbáïÈ@Lò‹ói @ómaì@LÞïàŠói@ŠbïÝà@X P @ñóÙîä

@×a‹ŽïÈ@pbØò†@aì@”îòìó÷@ì@ÞïàŠói @Žð@bm@oŽïäaíni@bnŽï÷@ñóîò‰Žî Š@ãói @óÜ@oŽïi@ãaìò†Šói@íïä@ì@ò†ó @ NçbåŽïéàóèŠói @bnŽï÷@bm@ðmìóä@ñóÝ ŽïØ@WT @óÜ@@J @ñŠaíi@ómòìa‹‚@óÝ  ŽïØ@Q U @n‚Šó ói@ì@çbåŽïéàóèŠói @pbØìbè@ì@ñŒbØbš@‹m@ðäbØóÝ ŽïØ @ NoŽî ìò†@ñŠûŒ@ðîaŠa† @Žßb@T @óÜ@‹mbîŒ@×a‹ŽïÈ@a†bnŽï÷@óÜ@J @üi@oŽî ìò†@ðàaìò†Šói@ð䆋ØŠbØ @ðÜb@óÜ@ñóîò‰Žî Š@ìói@´“îó  @óØ@a‹åŽïèò†@ãóèŠói@a†Q Y Y P @ NÞïàŠói@çüïÝà@SLU@óÜ@ìíjïnî‹i @ónŽî ìóØò†@×a‹ŽïÈ@ðmìóä@ñóåîŠûŒ@J @óÜ@×a‹Žï È@ñììŠaí‚@ðäbØóšìbä @HQ U @Ió@ Ü@óïnî‹i@óØ@ò‹ói@ñŠb’ @ñŠaíi@óÜ@çbî @HQP @I@óØ@LóÝ  ŽïØ @çbî @HU @I@ì@óîa‡äbåŽïéàóèŠói @ Nóîa‡äa‡ŽïqòŠóq@ðïäaìŠòìbšóÜ

@ñ‹iói@a†@R PPQ @ðÜb@óÜ@×a‹ŽïÈ@@J @ð䆋Øò†Šbäóè@Šýû†@ŠbïÝà@QULYT @ŠbïÝà@QT @LQ U @ñ‹i@óØ@òìíióè @ Nòìíi@pìóä@ðè@ñŠýû† @×a‹ŽïÈ@ðmìóä@ñìbróš@ðØò†óî @J @ì@ÞïàŠói@ŠbïÝà@Q QR @ómb ò† @póÜìò†@µàòìì†@ónŽïiò†@”îòìói @üi@òìóî†íÉ@ñaì†@óÜ@a‡äbéïu@óÜ @ NÛò†óî@ðmìóä @ói@ìa‹Øóäbº‹ @ðmìóä@ðØò†óî @J @ì@òìa‹åŽïÝ àó‚@ÞïàŠói@ŠbïÝà@QUP @ñòìóåîŒû†@ñaì†@óîóè@”îŠó ó÷ @ðmìóä@ñóØò†óî@ìó÷@pìóä@ñ‹mbîŒ @ NoŽïi@‹mŠûŒ@×a‹ŽïÈ @aì†@óÜ@Ûóî@óäóu@ñüèói@J @òíïäaínîóä@×a‹ŽïÈ@òìóäbØóØóî @üi@ŽŽïiŠbØói@Žñíä@ñbîˆüÜüåØóm @ Npìóä@ñòìóåîŒû† @ðäbåŽïèŠò†@oŽî ‹Øò†@ïj“Žïq @ @J @ŠbïÝà@S V P @óÜ@‹mbîŒ@ómbi@pìóä

@ðmìóä@òì@QYR U @ðÜb@óÜ@×a‹ŽïÈ@J @óÜ@óÙŽï Øóî@ì@òìbåŽï éàóèŠói @ NÚïqü÷@ñìa‹ƒÙŽî Š@ðäaŠóåŽî ŠŒóàa† @×a‹ŽïÈ@ðmìóä@a†QYW R @ðÜb@óÜ@J @ Na‹Ø@ðÜbàü‚ @ñŠbiŠó@×a‹ŽïÈ@ðmìóä@ðmbèa†@J @Q YYP@Žßb@óÜ@ñŠìíib÷@ñóÔìíÝ ib÷ @‹mbîŒ@ón“îó @a†R PPP@ðÜb@óÜ@Lòì @ NŠýû†@ŠbïÝà@RP@óÜ @ðmłóò†@ðÜb@@@HQ P @Ió@ Ü@@@J ×a‹ŽïÈ@a‡åŽïy@ãa†ó@ñóäaŠümbnÙî† @ñŠaíi@óÜ@ñŠbåî†@ŠbïÝà @@@HR P P @I @ìó÷@óØ@Lòì솋Ø@xŠó‚@a‡îŒbiŠó @×a‹ŽïÈ@ðmìóä@ðmbèa†@óÜ@óîòŠbq@ò‹i @µàóîò†@bm@òìóïäbåŽïèŠò†@ñˆûŠ@óÜ @æŽï y@ãa†ó@ðáØíy@ñóÜb @ Nò‹mbîŒ @a‡Ôa‹ŽïÈ@óÜ@pìóä@ðäbåŽïéàóèŠói@J @î‹i@×a‹ŽïÈ@ñ†aŒb÷@ñóû‹q@óÜ@Šói @ Na‡ÙŽî ˆûŠ@óÜ@ÞïàŠói@çüïÝà@R @óÜ@ìíi

@ðÜb@ò†óÜ@ómýì@ãó÷@öçbåŽïèŠóiòì @æî‹mòŠìó óÜ@ÚŽïØóî@ónŽïji@a†ìímbèa† @ðŽïqói@óÙäíšL@pìóä@ñŠbØò†Šbäóè @×a‹ŽïÈ@ðmìóä@ðØò†óî@çbØòŠbàb÷ @µàòìì†@ónŽïiò†@óî†íÉ@ñaì† @ðäìíi@ñììŠóÜ@çbéïu@ðmóÜìò† @óàó÷L@òìómìóä@ñŠûŒ@ðÙŽïØò†óî @ìóÜ@‹m@ñŠûŒ@ðØò†óî@ðäìíi@ña‹Žî ì @a‡Žïm@çbîŠbØ@bn“Žïè@óØ@a†óäbÙÝ Žï  @ðäbåŽï èŠò†@ðmbØóÜ@ìòìa‹Øóä @×a‹ŽïÈ@ðmìóä@ðØò†óî@a‡äbïäbØómìóä @æîàóØóÜ@pbØìó÷L@òìónŽïiò†‹mŒŠói @ñŠóibØŠ@ónŽï iò†@×a‹Žï È@a†òìbà @ñüèói@L@óî†íÉ @HY @I@Žßó óÜ@òìó“ïäbØónójŽî ‹  @a†R P PY @ðÜbóÜ@óØ@bïäbràüØ@òŠìó  @oŽïäaímò†@×a‹ŽïÈ@L@çìa‹Øaáï÷ @ñò‰Žî Š@ìbšŠóióÜ@ðØóîòíŽï’ói @L@pbÙi@‹mbîŒ@pìóä@ðäbåŽïéàóèŠói @ñóïåïj“Žïq@ìó÷@”ïmìóä@ñ‹îŒòì @a‡àòìì†@ðäìíäbØ@SP @óÜ@ìòìì†‹Ø @pìóä@ñ‹îŒòì@ðäbn‹èó’@æŽïíy @ðÜb@W MV @ñòìbàóÜ@óØ@‡äbîóîaŠ @æî‹mòŠìó @ónŽïiò†@×a‹ŽïÈ@a†ò‡åîb÷ @Žðiò†@öpìóä@ñŠóåŽïéàóèŠói @ìbšŠóióÜ@òìó÷@ÚŽïqü÷@ñìa‹ƒÙŽî Š @òŠbiì†ói@îíŽïq@×a‹ŽïÈ@óØ@oŽî ‹i @L@óîóè@ñóØóîŠìíib÷@ñòìóäbä†bïäíi @ìó÷@üi@óØóîòˆbàb÷@•òìó÷ @ãò†ŠóióÜ@òìa‹ƒÙŽî Š@ìó÷@ñóäbïî‹Žî Š @a‡mìóä@ðäbåŽïéàóèŠói@ð䆋؆bîŒ @‹m@ðäbmýì@òìóîüèói@ö熋Ùîò† @öçbåŽïéàóèŠói@öðäaŒ@çbïÜóèói @ŠûŒ@çbîü‚@ðmìóä@ð䆋Øò†Šbäóè @ @N@†‹Ø@‹mbîŒ @oŽïÜò†@òìóîòŠbi@ìóÜ@ðäbn‹èó’@ @ŽñŠ@óïäa†aŠb÷óÜ@ÚŽî ŠbØüè@ïè@ @B @ðäbåŽïéàóèŠói@oŽî ‹i@×a‹ŽïÈóÜ @ãa‡äó÷@ðäbmýì@ðèóÜ@ðmìóä @oŽïi@‹mbîŒ@”î‹m@ðäbmýì@öÚŽïqü÷óÜ @WMV @ñòìbàóÜ@Žñìóäbàò†@óîüi@L @ñò†Šbäóè@öãóèŠói@a†ò‡åîb÷@ðÜb @òŠbî†@L@òìóåîóÙiŒŠói@pìóä @ @BÚŽïqü÷@ñìa‹ƒÙŽî Š@ñŠbØìbèói @×a‹ŽïÈ@ñŠò‡ïmóàŠbî@óØ@ÚŽïÜb‚ @óØ@óîa†òìóÜ@a†ó䆋؆bîŒ@ãóÜ@oŽïiò† @ðäbåŽïéàóèŠói@ð䆋؋mbîŒ@üi@ÚŽïqü÷ @a‡äbmýì@Šóói@ðÙŽïuŠóà@‡äóš @Šóói@óäbuŠóà@ìó÷@ìòìì‡äbqó @óÙäíš @@B@oŽî ‹Øbä@òïnØa‹q@a‡Ôa‹ŽïÈ @ñóÔìüÝ ib÷@ñüèói@ìa†@QYYP @ðÜbóÜ @óäbuŠóà@ìóÜ@×a‹ŽïÈ@òìóîŠìíib÷ @ @N@aŠ†‹Žî íjÜóè @ðäbîaŒòŠb’@L@a†ò‡äóiìŠó@ìóÜ @×a‹Žï È@óîaíäbïŽï q@pìóä@ñŠaíi @ðäþq@ðäbäa†@ñaì†@öa†R PQQ @ðÜbóÜ @ñò‰Žî Š@ð䆋Ø‹mbîŒ@ói@pójîbm

@üi@çbbåîŠìíib÷@ñóÙàóš@ìó÷ @óáŽï÷óÜ@ÚŽî ŠûŒ@ìíibåäbîa†@Bpìóä@B @ñììŠóÜ@òìóÔa‹ŽïÈ@ðäa‹‚a†@ñüèói @òìóîjå’ûŠ@ñììŠóÜ@a‡äbéïu @Bp @ ìóä@B@ñòìói@L@ðŽïÜ@æîìíib bøŽïi @çbî@’ì‹@ðØóîòìbšŠó@Ûòì @Šó ó÷@L@çýó @üi@pò‹Ðóä@ónŽïiò† @ónóióà@ìó÷@üi@çbïäbØómóàíÙy @ónŽï iò†@çbî@L@çó£@ñŠó ói @ìói@çbmóÜìò†@Šó ó÷@póáÉïä @ N@çóÙjŽïq@ñóÜóàbà@a†óîónaŠb÷ @ðàò†Šó@ðÔa‹Žï È@üi@aŠói @òìíi@pìóä@L@æŽï íy@ãa†ó @öãa†ó@óØ@L@pò‹Ðóä@æî‹mòŠìó  @ãó÷@ómò‹Ðóä@ìói@ñóØómóàíÙy @ðmóåîóà@bèòŠüu@ñŠbšìì†@çbîómýì @båŽïè@æmìóØaì†@öðmóàbèóä@ãónì @ @N@a‡äbØòŠaíi@ìíàóèóÜ @üi@ñ‹m@ðÙŽïÜóè@óáŽî ˆŠ@ìó÷@ðäb‚ììŠ @ï÷óØ@L@‡äb‚òŠ@×a‹ŽïÈ@ðäýó  @pìóä@ö@oŽïi@çbîŠb ŒŠ@ómò‹Ðóä@ìóÜ @ñŠa†bèói@ðØóîòìbšŠó@Ûòì@L @öðmój óä@ðmò‹ÐóäóÜ@’ì‹ @ñŠónØbÐ@ónŽï ji@òìóïmóàbèóä @ð䆋؉Žî Šb@öpýì@nƒ“Žïq @öðbï@ðmìòŠ@îŠü @öçbØóåî‹i @×a‹ŽïÈ@ñŠìíib÷@öñjå’ûŠ @ìó÷@ñóäaìó›Žïq@ðØóîónaŠb÷ói @ìómýì@ãó÷@óØ@ñóÙîŠbm@óäóàòŒ @ò†ó@æî‡äóš@üi@ñóØóÙÜó‚ @ @N@o‚aì†@òìóäbØòŠaíi@ìíàóèóÜ @ðä‡äaŠŒóàa†@ñbmòŠóóÜ@L@óîüi @öpìóä@L@òìóÔa‹ŽïÈ@ðŽî íä@ðmóàíÙy @oòíîóq@ðäbØóäóîýì@pìóä@ð‹q @ðäbØòŠbiìŠbØ@nƒÙŽî Š@ói @ì‹àín“à@ðŽïu@ó“ïàóè@L@òìómìóä @çaíŽï äóÜ@ó“Žï Ø@L@òìíi@ó“ŽïØ @ñìa‹ƒÙŽî Š@ö×a‹ŽïÈ@ðmìóä@ðmòŠaŒòì @ìóÜ@çbåŽïéàóèŠói@ñóä‰ïÜ@öÚŽïqü÷ @Šbšbä@ðÔa‹ŽïÈ@óØ@a†òìa‹ƒÙŽî Š @ðmìóä@ðäbåŽï éàóèŠói@òì솋Ø @ómýì@ãó÷@a‡ÙŽïmbØóÜL@pbÙiŠa†Šìíå @L@òìíióè@ðîaŠa†ói@ñŠûŒ@îíŽïq @ìíàóè@ñòìóäbä†bïäíi@üi@ÛóîýóÜ @üi@òìó“î‹m@ðØóîýóÜ@öçbØòŠaíi @ N@ðäbØòŒŠóÔ@ñòìóäa† @ãaìò†Šói@a‡“ïÔa‹ŽïÈ@ñü‚@íŽïäóÜ@ @L@òìíi@ŠóóÜ@ñó“ŽïØ@pìóä@ð‹q @Žßó óÜ@póàíÙy@ñó“ŽïØ@ðmójîbmói @çbï’ìíàóèóÜ@öçbn†ŠíØ@ðáŽî Šóè @ñóäbšìbä@ìó÷@ñó“ŽïØ@ä‹  @ÞïàŠói@bèóäüïÝàói@ìa‹Ù’b÷ói @óîa‹åŽî ó ò†@ìaŠŒ†ò†@òíŽïÜ@çbïmìóä @ @N@ŠóiìŠìò†@ðäbmýì @ðäbØóïØòŠó@ónЋ óÜ@ÚŽïØóî @óØ@ómìóä@ìŒbÌ@ñbbî@pìóä@ð‹q @ñìbbq@Žñ‡äóè@ñüèói@ómb@ãó÷@bm @ @N@òìaŠ†óä@ŠóóÜ@ñŠbî‹i@òìòŒaìý @öðîbbî@öñ†aŒb÷ói@ñüèói@Šóè@ @ãó÷@ðäbåŽïèóä@ŠbØói@ðîb Œò†íàa† @L@òìòŠa†bèói@óïn’ì‹@óäbàb @öãóèŠói@ðäìíi@ñŠbiŠóL@×a‹ŽïÈ @L@òìómìóä@ñŠûŒ@ðÙŽï Øò†óî @ìòìóäaˆíi@ìòìóäbä†bïäíi@ñóû‹qóÜ @ @N@òìímìóØaì†@ŠûŒ@a‡åmìóÙ“Žïq @ñóäaŠóràóÜ@ì‰ïma@ìó÷@ðàbØb÷óÜ @öçbåŽï éàóèŠói@ñóŽî ŠóÜ @çbîŠbØ@a‡mìóä@n‚Šó ói @×a‹Žï È@ðmóàíÙy@L@a‹Øò‡Žï q @óÜ@ñŠbÙäaŠü @ðÜìóè@òìíiŠbšbä @óÙäíšL@pa‡i@a‡îü‚@ðmóbï @òŠóè@òŠónØbÐóÜ@óÙŽïØóî@pìóä @óÜ@×a‹ŽïÈ@ð䆋ØŠb ŒŠ@ðäbØóä‹  @òìó“Žî ìóÜ@öñŠìíib÷@ó“ŽïØ@ìíàóè @ @N@ðäbØóïbï @ðmóàíÙy@óîaíäbïŽïq@ça‹Žî †ìbš @òŒbïäói@ónóióà@ìó÷@üi@×a‹ŽïÈ @ñŠaíi@ómb£@ñóØómìóä@ðØò†óî


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

@ òìónŽî‹Žï ò†@ò‡ïÈbÔ@ðÙŽîàó÷@ðäˆ@ðØûš@HŽßaìóèI

@ püiûŠ@ói@ãìíi@ãóØòìòŠ‡äím@ò†‹Žïà@ò†ói@ìa†@oò†óÜ@âî†aŒb÷@Z@HÒŽï@ãí÷I

@ðmìóØ@öÜóè@ìóäb²‡äói @óÜaìóè@ãó÷@ÒŽï @ãí÷@ÚŽï mbØ @ðØbåàb@ðÙŽî ‡äóèòŠói@ñóØò†‹Žïà @pò‹Ðóä@pb ò†@Žð q@ñóåŽî Œón܆ @@@@@@@@@@@@@@@@@óØ@ìíjn“îó @ñìòŠ‡äím @óäaˆûŠ@óØ@pbØò†@çbnîŠûmóÜ @@@@@@@@@@@@@@@@@@Žßó óÜ@òìóÜ@Šói@ @HÒ @  Žï@ãí÷ @I @öçóØò†@íïmóè@ðÙÜó‚@ðÜbåà @L@òìb−í óä@a†óäìíàŒó÷@òŠüu@ãó÷ @Žð i@òìóäbîüèói@‘óØ@æî‡äóš @ñìbbq@‹Žî ˆóÜ@óÙäíš @L@òìóååŽïàò†@Šbïn’ŠóqŠó @îb÷@ðäbØbŽî Š@ð䆋ÙŽïuójŽïu @óØ@ñóäaìbm@Žði@òìbïq@ìó÷@pójîbmói @òŠüu@ìòˆûŠ@Šóè@Œûq@ðàþï÷ @óØ@L@熊ì@ðäbØóÜbåà@Šaíš@Šóè @ @N@†‹Øò†Šò†@üi@ðÙŽïäbàŠóÐ @ÒŽï@ãí÷@óÜ@ðŽî í @ñóØò†‹Žïà @bmòŠó@@@B@oŽï Üò†@ÒŽï @ãí÷ @öçìíiòŠìím@öça‡ŽïÜ@ãò†ói@oŽïiò† @öㆋÙŽïÜ@ðÅïm@ð䆋Øb’bàóm @üm@oŽï Üò†@Žðq@òìómb’ómb’ @òìóîaŠó @üÙäaŒóÜ@óØ@çbïÙŽî ˆûŠ @ðäbiŠíÔói@póØòŒüè@öoäòìb‚ @ðÙŽïmóÜbyóÜ@ì‡äbÙ’@ñóØóïÅïm @L@æi@ñìbÔŠòŒ@öóàbí÷@„Žï ’ @ @N@ìíi@a‡ïîbb÷bä@ðîòŠìím @pìóØŠò†@öòìóîìòŠ@çbàí @òìò‹ŽïÜ @ómüi@ìòìþ òíŽïm@ÒŽï@íió÷@óØ @ðäaŠü @òìò‹ŽïÜ@ÒŽï@ãí÷@ðäbîˆ @üi@çbb÷@ðØóîónòŠóØ @ìíi@çbîˆ@íÙÜóiL@pbèa†Šóói @ðäbØòìþ @óàaŠóà@ð䆋َïuójŽïu @ÚŽî ìbbq@ìbbî@óÜóàüØói @@@@@@@@@@ò‡äóšŠóè@L@çbnîŠûm @L@ça†óåŽïq@ðŽî Š@ö熋ØóÌò†óÔóÜ @ñóØòìbïq@óØ@ðäaîò†@ÒŽï@ãí÷ @ñóØòìbïq@ð䆋ØóÜóàbà@ñ‹솊b @ðibèòì@îb÷@ðÙŽïäóîýói@Šó @óäaˆûŠ@óØ@ @Hó@  ïi‹ÉÜa@L@ò‹î§a@I @ìó÷@îì@ñóäaìó›Žï qói @æî‡äóšóÜ@óu@bàóä@a†óîòŠìó  @ñb Šò†@ðäbÙŽî Šìbè@Žßó óÜ @ñüi@Šbuaì†@ãýóiL@òìòŠ‡äím @ìòŠói@L@†‹Øò†@çbîb’bàóm@ïmûŠói @óÜ@ÒŽï@ãí÷@ðÜbà@L@òìóî@ý@@@@@@@@@@@@çb íuò† îóiŠûŒ@óØ@îb÷@Žï nØ @ñüšímbè@ö熋Ùïäa†Šó @ðÙŽî ŠóØüä@ómòìa‹Ø@óØ@pìóØŠò† @çaíŽïä@ñòŠìó @ðØóîòìaˆb÷@ìŠó’ @üi@aŠü @òìóïäaŽï‚@ðÙŽï Übà @@öçìa‹Ùqbš@ìa‡äóØ@ðäbmýì@óÜ @L@o‚a†@Žð Ü@ð“ïäbØóäaíïà @óióàói@ò‡ïÈbÔ@ñìaìóm ÜŽí à @@@@@@@@@@@@@@@@@çb îòìóä‡åŽî í‚óÜ@wäbàb÷ @öo’@î‹Ø@ö熋Ø@ñŠaŒbi@póäbäóm @ @N@b‚ŠóšŠòì@óØò†‹Žïà@öçˆ @öçbnîŠûm@ðØbåàb@ðØóîó @oò†@Žði@çbØóïÔa‹ŽïÈ@n’íØ @ò‹îŒóu@ðÜbäóØ@B@oŽïÜò†@ÒŽï@ãí÷ @öçaˆíÙi@ñòìóäìíiü Ø@ìŠüØ @@@@@@@@@@@@@@@@öð bï@ðàþï÷ @Šbuaì†@ìa‹‚a†@”ïnîìa‡Žïq@öÛóà @Žði@öŠíØ@öçˆ@öŽßbåàìqóÜ@´aŠbq @ðÙŽïmŠüqaŠ@a†òŠaíŽï÷@ðäaí‚@ðmbØóÜ @ @N@aŠ†ò‡àb−ó÷@a†óÜbà@ìóÜ@çaˆíØü‚ @ NóîìòŠ‡äím @ö@Hóšóq @I@üi@aŠü @熋؊óóÜ@ÚšóÜ @L@lòŠóÈ@솊íØ@çaíŽïäóÜ@ðîa†íu @ðäbØòìóåïÔóm@ŠóóÜ@ðmójîbm @ìíàóèóÜ@ñü‚ @HÒŽï@íió÷@I@pbØìbè @öðäaŠóïäóÜ@‹q@óäbîˆ@ìó÷ @ñü‚@Žî Œón܆@ðÙŽî ìa†ìŠóÜ@ðbi @ìóÉï’@L@ðzïóà@öçbáÝ íà @ñŠûŒói@óØ@çbïäbiŠíÔ@ö×a‹Žï È @ìbåŽïqóÜ@ñ‹ia†@çbîˆ@ðäóîý@ìŠbØ @óäaˆûŠ@ÒŽï@ãí÷@óØ@ñóïäón܆ @òìóÙŽî ŠaŒb÷@ñüèói@çbïÙŽî ˆûŠ@óØ@†‹Ø @ N@ðäí @çbï“ïÜbåà@öçˆ@öðäò†óà@ðÙÜó‚ @ñŠa‡Øóš@ðÙŽïáïm@ð䆋Ø@ðmóîaŠóiaŠ @áŽïèói@ŠûŒ@†‹iò†@ñŠóói @Žßó óÜ@a‡’ím@솊b@ðÙŽïäbnŒóÜ @HÒ @  Žï@ãí÷@I@ñŠbØíóØ@Šbuaì† @óšŠbqì@ìaíŽï’@ñónóu@L@ìíia‡Žïm @çb‚Šóm@a†óØòŠb’óÜ@oîŠûm @‹Žïà‰mbØ@ðŽïÝ i@Ûòì@N@N@†ŠaŒí ò‡îaŠ @ÛíØŠóØ@ñŠb’@óäìíš@ñóØòŠóìbè @ðØbåàb@ð‚û†ìŠbiói@çbïnóè @N@N@N‡nè@ìŠa‡åî‹i@ðÜbåàöÄû‹à@’ü  @ @N@†‹Ø @pbØbm@Žnói@ðÔò†@a†óÜbà@ìóÜ @L@Ú“îq@ð䆋Ùïäa†Šó@üi @‹q@ðÙŽïÜbàóÜ@óØ@†‹Ø@çbîóØó›Ø @ì@òìóàü‚@ŠóióÜ@L@a†ò‡äb“Žïq @ñòìóäìíiüØ@Žî í’@òíi@óØóÜbà @†b’@ðÙŽïÜbåàói@aí‚@ñòìó÷@ón“îó  @ðØóîbnüàbàói@ñìbš@óØ@pìóÙŽî Šaì @ð䆋ØŠò†@ö@ðäóàóÔóm@öÛóšóÜ @ãó÷@ñóóØ@ìóÜ@aí‚@ðmò‹Ðóä@I @ðäbóØ@ìaìóä@Žði@öoÜó@ð−ó  @óåji@ñóØòŠíØ@öñü‚@öpbÙi @”îìó÷L@òìóïbåîóä@oŽî ìóÙi@ñü‚ @ö´’íØ@ð䆋ÙÜýóy@ìaímóÐ @ãói@ŠójäaŠói@@@Hpa†ò‡àb−ó÷@óäaŠbØ @çbïÙŽî Šbu@B@L@òŠóàó@ì‹îó@ìüàbä @öãó‚@ðäbéïuóÜ@öØóî@ðàò†ìbè @óØ@ìa‡äb“Žïq@ñü‚@ñŠb‚ìŠ@Šbšbä @íió÷@pìóØŠò†@çbîüi@öòìóä‡äbÔóm @öËbÑî†@Žði@ðäò†óà@óóØ@ìíàóè @ÚŽî ìó’@‡äóš@óØ@ñòìói@ÚŽï−ó  @ N@òìóäìóÙiŠì†@ðîòŠaˆóq @ðäbàŠíŠó@ñóîbà@òíi @Žî í‚ói@çbÕŽï÷@Šó@bm@ÒŽï @ìaìóm@ñóØóÔ@bn“Žïè@L@ @BóäaìbnŽïi @a‡àóØóÜbàóÜ@Ûóî@ñaì†óÜ@Ûóî @ö‚óói@ŠûŒ@óäaŠb ˆûŠ@ìó÷ @òìímbèa†Šóói@ðš@öñóØbnüàbà @ñó’ì@ÒŽï@íió÷@a†òìa†ììŠ@ãóÜ @ãýói@L@òìþ òíŽïm@òìóóØ@çaŠaŒóè @ÒŽï@íió÷@óØ@çb‹mò†@•òìóÜ @a†òìó÷@ñóÜümóÜ@öŽñŽî Šbqóä@oò† @çbîŠbjmbòŠbØ@ðÙŽïÜó›ŽïØ@ð’ìím @ @N@pbÙi @æî‹móäa‡äŠ†óÜ@ðbi@ÒŽï@ãí÷ @píîò†@솋Øò†@pìóØöÜóè@ñŠüu @ökàüi@ñòìó䆊b’@öça†Šb’óy @B @óÔbm@ñóÙäý@‹Žî ˆóÜ@çbØóïäóàóÔóm @ðØbåàb@ŠûŒ@ðäóº†@a‡àóØóÜa‡åà @ãìíi@bÈì†@ìónò†@L@ìíióè @Šóè@Ûòì@ãóØóÜbåà@ìòìónŽïÔómóä @oŽî ‹Ùi@óšŠbqóšŠbq@‹m@ðØóïäbiŠíÔ @ NBóïä@ðÔa‹ŽïÈ@âïäaŒ@NN@òìóîbà @Šóìbè@ìì†@öçìíšŠóói@ñŠa숆 @óÜ@óØ@‹mbîŒ@óäóº†@ãó÷@L @ñŠóqìói@ñóØò†‹Žï à@ìíi†‹Øóä @ðäbéïuìì†@ìŒaìbïu@ñíï’@ìì†@óÜ @ðŽïuóibä@ñóÔ@ÚŽî ‹i@öæî‹’bä @ öñŠó@ómbØò†@•‹Ž ï è@òìóïîò Š ím @ ò†‹ÙîìŠ@ðäóàóÔóm@öÛóš@bèòìŠóè @ðäaŠóïä@‹mbîŒ@ïjàò†@a‡äbØóÜbäóØ @ N@Ûóîói@üàbä @ónŽïiò†@óØ@pbØò†@óØbnüàbàói @ N@B@ㆋØò† @Šói@óma‡îò†@ÚŽî Žï è@ìíàóèói @‹m@ðÙŽïáïm@ìó’òíïäói@ìóØóÜbà @bnüàbà@ð䆋ØŠa‡åî‹i@ñüè @ñü‚@ñŠbšbäóiŠûŒ@ÒŽï @ãü÷ @ðäbóØóÜ@ñ‹ Šói@çüš@ìóÜüØónà @öÛóš@ñòìóåm‹ Šòì@üi@æmbèò† @öâŽî ˆŠ@mìóØ@ðäòŒ@R PPS@ðÜb @ @N@çbØóïäóàóÔóm @ò†@ŠóóÜ@ñóØónò†ìŠa† @ãí÷@ñýóÜóØ@ñŠbØ@ò†ŠòìŠóqö @òŠaíàóèbä@òŠò†óÔ@ãó÷@ò†aŠ @ãaìò†Šói@öpbØò†@ðäò†óà @ìíi@îìó’ü‚@ìŽî Š@ñóîbà@ÒŽï @ðîaì†@ï Šóè@óØ@ñòìói@ìíi†‹Ø @ò†ŠóióÜ@bm@pa†ò‡ïŽï Ü @†‹Ø@ò†@òìò‹Žï Ü@ÒŽï @ãí÷ @öaŠ‡åŽî ó aŠ@çbäbºóqìbè@ðäbØòŽïè @ñóÜóàbà@óîòíŽï’@ìói@ìíiò†óä@L @ñóØò†‹Žïà@ðäìíjäì@ãýói@L@póîbä @ñü‚@ð’üè@ñóØò†‹Žïà @óØó‚û†@ìóÜíu@ð䆋Ø@ñ‹Žî †ìbšói @ðÙŽî Šòìóm@ÒŽï@ãí÷@ðäbîˆ@òìò‹ŽïÜ @ ÒŽï@ãí÷@öóîa‹Ùi@a‡Üó óÜ @çb’bq@öÚŽïäbà@‡äóš@ñòìbà@üi @ñòìó÷@•bq@L@pa†ò‡nò†óÜ @L@òìòŠûŒ@ðØóïäaŠóïä@ö‘‹mói @ðÙŽïmò‹Ðb÷@L@ïi@òìü‚ói@ñ‹m @ñóØbnüàbàóÜ@ñ‹ Šói@ðäaínï’óä @óØ@ò†@ðØóîóàbä@n“îó  @üi@ñòìó÷@òìónŽïiò†@oaŠóØ @ö熋ØŠbï‹q@ñbäaím@ò‡äóšŠóè @Šò†óÔ@ímbéŽïÜ@öÛò‹îŒ@ñòìa‹Øìbš @ óØòìbïq@ðäaîò†@óÙäíš@pbÙi @a‡ÙŽïmóáÜóèóÜ@ÒŽï@íió÷@a‡îbïm @Šóèói@ñóØò†‹Žïà@óØ@oŽî ìóØò†Šò† @a‡îóØòìbïq@Žßó óÜ@óïä@ñü ínÑ  @ðÙŽï müiûŠói@çìíi@ìòŠói@ñ†‹i @öpbØò†@‹mòŠìó @òìóÜ@óØómbòŠbØ @ñóÝÜí @Šói@×a‹ŽïÈ@ñaìb÷Šü‚óÜ @ãói@çbØòíŽï’óÜ@ÛóîòíŽï’ @óäòŠ@óØ@ÚŽî Ša†‹ØóšŠóq@ð‹móÜ @óäbàŠóÐ@öoŽî íŽïqóióØ@†‹Ùnò† @ @N@pbØóåŽïq@ñŠòìbi@‘óØ @ñóØò†‹Žï à@ðäbØóï’íÔòŠóÔ @çbîóØóÙ“îq@ðÙåÝØ@çb’bq @ @N@òìaŠˆíØ@ìòímìóØ@çbØóïÙî‹àó÷ @óØ@buìó÷@òìþ òíŽïm@òìóäbäaìbm @ N@òìóîýíuò† @ñíŽïåu@Šóè@ñóØòìbïq@öo“ŽïéŽïu @ãí÷@ñü‚@ñómì@ðŽïqói@óÜaìóè@ãó÷ @öðäaìŠ@ñü‚üi@a†óåŽî ìb÷@@ãò†ŠóióÜ @ÞŽïjàümü÷óÜ@@L@òìóåïÔóm@ðäò† @ N@a†ò‡Žïq@î‹’bä @L@ò솋Øóä@ça‹܆@ï Šóè@ðÑŽï @ñìíiòìóåï’@ñŠaìóåŽî í’ @ò†@a‡äýbàóÜ@çbî@ãbÔó’óÜ@çbî @ÛóîónÐóè@‡äóš@ðäìíiŠórŽïm@•bq @ ñò†aìóäb‚@Ž î íÜóèói@pòŠbió @ìŠóÙïäa‡åîŒ@aŠˆíØ@ñòìó÷@óÙäíš @a‡îü‚@ñìbš@öãò†óÜ@ðäbØòŠaŒb÷ @ìíàóèóÜ@òìóåïÔóm@†‹ÙŽï q @íió÷@I@a‡î†aŒb÷@ñóû‹q@Šóói @ ñòìóåîŒû†ói@pòŠbió@ÒŽ ï@ãí÷ @ Žï@ãí÷@I@ñ†‹Žïà@ñ@HÒŽï @çbî@Šóìbè@Ûóä@ìíi@ñŠò†ŠaŒb÷ @öÜóè@óàó÷@@Z@ð‹q@ñü‚óÜ@ïi @ón“îó @ŠbØ@ìaïiò†@òìóØóïŽïu @Žði@ @HÒ @ðŽïqóiL@ónЋ @ãó÷@üi@ÚŽî ŠóòŠbš @ @N@†‹Žïà @a‡ïäaŽï‚@Žßó óÜ@oŽïi@ÚŽî ìbïq@ðmìóØ @öçbäˆ@öçýbåà@ðä‡äbЊ@öæ @熋Ø@ñŠóƒ“Žï rnò†@öŠbî‹ i @ ñóîbà@çbîü‚@ðØóÝ Žï‚@ðäìíšüi @@@@@@@@@@òìóîaŠó @ÒŽï@ãí÷@bnŽï ÷ @oŽïbåäbîbä@ñóäbóØ@ìó÷@ü‚b÷@L @ðä‡äaíŽï’@ö熋Ø@Úmóè@ö´’íØ @üi@òìóîbåŽïè@îýómó@öçüîÐóÜóm @ @ @N@ónóu @ð’ü‚ @ @B@oŽïÜò†@ÒŽï@ãí÷@L@Žßbà òŠüu@ìó÷@óäò†Šòì@oò†@óàŠó’ @@@@@@@@@@ðmóà‚óÜ@öðäaìbi@Šó @çbîóÜóàbà@Ûóïîò‡äŠ†@ói@oŽïiò† @ @N@pbÙi@a‡Üó óÜ @ìíàóèóÜ@ÒŽï@ãí÷@óØ@ñòìó÷@•bq @òìónŽïšbäióÜ@ï Šóè@ãòˆûŠ@ìó÷ @bm@†‹Ø@çbîŠò†óÔ@ò†aŠ@ìòŠbØ @@@@@@@@@@bn“Žï è@ìóîa‡îóØóäbÔbm@óÜbåà @òìónŽïiò†@ðîbb÷@ñü‚@óØó‚û†ìŠbi @@@@@@@@@@óîa‡äbï óÜ@ñòìó÷@ð‹m @òìób@óbäóèói@HÒŽï@ãí÷@I @póäbäóm@L@a‹Ù’ói@Žði@Ûóï’ü‚ @òìónŽî Šói@çbîˆ@óØ@ñóîaíïè@ìói @ìói@´ói@o“qói@”îìó÷@L @@@@@@@@@@ðÑŽï @çaˆûŠóÜ@ÚŽî ˆûŠ @çbà‹mŠbjmbòŠbØ@ðÙŽî ìa†ììŠ@ðbi @ðÙŽïÜbäóØ@‡äóš@”ïnîýómóóÜ @öñü‚@ðîbb÷@ñóÙ›Žî Š@Šó @ñóïØóÝ Žï‚@óïmóîýóàüØ@óî‡äòíîóq @@@@@@@@@@@@@ð 䆋à@ñìa†ììŠ@pbØò†@üi @ñŠûŒói@òìóîa‹Øò†óØ@ìíióè@pójîbm @æî‹mòŒbmóÜ@Žñí @òìóïÅïm@ñóŽî ŠóÜ @ñóŽî ŠóÜ@ñóØóäbÔbm@ò ŠíØ @ðäóm@ójîóÈói@ðäbîìíàóè@ðäbîˆ@óØ @@@@@@@@@@çbî@ŠaŒbi@çbî@óäb£bmíÔ @ðØóîòìóåïÔómóÜ@ðÙîä@ðÙŽïà‚ @pbØìó÷@óØ@ Hóïi‹ÉÜa@öò‹î§a@I@Ûòì @ð䆋Ø‹îó@üi@òìóäaŠó @öŽßaìóè @ N@ìíi @@@@@@@@@@óØ@ñqbi@ñŠòìbîói @ðØóîóäbiòŠbÈ@ŠóóÜ@óØ@a‡îìbåŽî í‚ @öãŠó ìbàŠó @ðäbØòìóåïÔóm @’@ŠûŒ@öçbØóïàaŠ†@ò−Œ@öâÝïÐ @bm@ÒŽï@ãí÷@ñìýb÷@熊ó óÜ@ðÔìóm @ìóšŠbq@Šói@òìòŠò†@ónŽïšò† @oŽï’û‹Ðò†@ðäóàò†Šb@ò† @L@a†ò‡äb“Žïq@çìòŽïÔ@ðÙŽî ŒaíŽï’ói @‰Žî Š†ìŠìì†@ðÙŽïäýbóØ@L@‹m @ŠbØ@òìòíiò†@ÙómŠói@pbèò† @@@@@@@@@@@@@@@@@@ãói@ÒŽï@íió÷ @òìóàü‚@ŠóióÜ@L@ãìíia‹ ia‡ïŽïÜ @çbØòìóåïÔóm@ðäa†‹ b÷@ñíÜìíq @Šaíšói@ð䆋Ùmóà‚@óióàói @@@@@@@@@@@@@@@@@@†b’í @ó äbäóº†@òŠü u @@@@@@@@@@@@@@@@@@ð ä‡äb‚ìŠ@Žßó óÜ@píàò† @熋ÙîŠa‡’ói@ñòìó÷@ón“îó  Übåà @ñòìbšŠó@L@oŽî ìóØóä @ŠójäaŠóióÜ@L@ñóØó @@@@@@@@@@@@@@‡äóš@pójîbmói@L@ìíiò† @@@@@@@@@@@@@@@@@”î @HÒ @  Žï @íió÷ @I@âŽî ˆŠ @ðäbà‚@ñŒaí¯ˆ@öçˆ@ðäóèb÷óÜ @@@@@@@@@@çbØòŠaŒb÷@öðmóåîóói @ðàbØb÷óÜ@ìa‡ïàíÙy@ðØóîóäbàŠóÐ @ìíàóè@öoŽî ‹Ùj’ói@Žð i @@@@@@@@@@ö‘‹m@ãýói@L@òìóîìòŠ @ðÙŽï ÝŽï jàümü÷@ñòìóåïÔóm @çbØóïÔa‹Žï È@ðäbîŒ@ìŠòŠòŒ @oò†@öoŽî †a†Šóói@ðäaŠü  @‹Žî ˆóÜ@Žßbàìbä@ðäbØóïnîìa‡Žïq @@@@@@@@@@Šóè@Žð ØìaŠó܆ @ÚŽî ˆíØü‚@óØ@ìa‹؉Žî àüi @ìó÷@ð’ó܆@öð’ü‚@óîaíi‹mŠûŒ @öoŽî ‹ ò‡Üóè@ñìòŠ‡äímóÜ @ò†@ñìa‹Ùn슆@ñìbbq @ N@B@oŽïšò†@òìóäa‹ØìòìŠ @ @N@ìíiò†@‹mbîŒ @ @N@óàaìò†Šói @öoŽî ìóØò†Šói@òìóî‡äbÔóm @ðîóšŠbq@óšŠbqói@ñóØóàŠóm @a†òŠaíŽï÷@ñíï’@ðmbØóÜ@çbïÙŽî ˆûŠ @ÒŽï@ãí÷@ðäbØómaìb÷@ãýói @ïè@öçaŠ†ìbäóÜ@ç‹ÐbØ @ @N@òìóä‹ ò‡Üóè @ðäbØóïäbb÷@óÜbäóØ@ñóm‹  @çbîˆ@óØ@ñòìói@òìóîaˆíØ @óÜbà@ìó÷@ìbäóÜ@ÛóîónòŠóØ

@ Žßó óÜ@ñŠóìbè@ðäbîˆói@ìó‚@ó“ïàóè @Ûòì@òìó‚a†ói@ŠûŒ@ãýói@Lïiò†@a†@Òîó@íió÷ @ ìíiŠbó‚@Úîä@ñˆíØ@Šìì†@æŽïÜò†

@Lìíióä@òìò@HÒŽï@íió÷@I@ñò†aìóäb‚ @ì‡äóàóÜìò†@óîò†aìóäb‚@ìó÷@óÙäíš @LçìíiòŠbq@‹q@ìŠa‡äbàb@òŒa‡äó÷@Žði @ñŠaŒ@öñìòŒ@ðäòìb‚@pójîbmói @ñóÝ ŽïØ@ìüu@öó @ðÜbØín“Ø @熋؆ŠìaŠóiói@Lçìíi@paìòŒìó @ö•òŠ@óÙÜó‚@ðäbîˆ@Žßó óÜ @ìŠa‡Üòˆb÷@öçbàb@çòìb‚@óØómììŠ @Šóè@óàò†Šó@ìóÜ@Lçìíi‡äóàóÜìò† @óØ@ïiò†@òìòìói@ðäìó‚@ÚŽï›Ø @LpbÙi@a‡Üó óÜ@çbî Šóìbè @óØ@ @HÒ @ Žï@íió÷@I@Žßó óÜ@pójîbmói @ñŠóìbè@ðäbîˆói@ìó‚@ó“ïàóè @ŠûŒ@ãýói@Lïiò†@a‡Üó óÜ @ñˆíØ@Šìì†@æŽïÜò†@Ûòì@òìó‚a†ói @ NìíiŠbó‚@Úîä @a‡ïäbØóÔ@ñò‰Žî Š†óÜ@ÒŽï@ãí÷ @ðmìóØöÜóè@ðmóïäüšói@pòŠbió @ö@ñ ŠóìbèóÜ@Šói@ñóØòŠóìbè @òŠüu@@óØ@a‡äbØò†òìóä@ðäýbóÜ @pójîbmói@pbèŠóói@ðØóîŠbÙäaŠü  @ñŠb؇åŽî í‚@ðÌbäüÔ@ñòìbàóÜ @óàò†Šó@ìó÷@óØ@a‡ïîüÙäaŒ @Šó@Šò†ói@òŠbàˆóÜ@ðÙŽïäb−ó  @öçìíi@ìòŠ‡äím@îb÷@ðÙŽïmìòŠói @öçìíia‡ä‡äóòŠóqóÜ@ó“ïàóè @ö@Hç@ bØóïibèòì @I@a‹mìò†@çbïŽïq @ðÙŽï mì‹@öçìíàŒó÷@ðäòìb‚ @çbî@çbîü‚@Šóói@@çìíi@óäbÔò‹܆ @ N@a‡äbïäbØòŠóiìŠìò†@Šóói @óØ@ñòŠb؇åŽî í‚@ó›Ø@ìó÷@ÒŽï@ãü÷ @ðîò‰Žî ì@ð’ói@ðîò†bàb÷ @ñŠûŒ@ðØóîŠbïäaŒ@L@ìíi†‹Øìaìóm @öðäaŒò†@ómìòŠ@ãói@pòŠbió @ìóÜ@“ ói@çb−ó @píîò† @ìó÷@öðibèòìói@çìíiò†@a†óàò†Šó @ðmóïibèòì@ñjå’ûŠ@ñó−ó  @öãó‚ŠónàóØ@ðÙŽï−ó ói@bjïäaŒóä @ñŠûŒói@öaŠ†ò‡àóÜóÔóÜ@jå’ûŠbä @ñòìóån“Žïè@ñóŽî ŠóÜ @ðÜünäbq@ö”îŠ@ñŠò†óiò†aŠóÜ @ N@ça‹bäò†@òìómŠíØ @ðØóîò†aìóäb‚@ð›Ø@ÒŽï@ãí÷ @ñaì†óÜL@òìíiŽî ŠbrnîŠóä@ìjØbäìŠ @ðäìó‚@ðîò†bàb÷@ð䆋Øìaìóm @òìóÐbà@ñ‰ŽïÜüØ@ð䆋Øìaìómói @ñŠóîŠbØ@ñüèói@”îìó÷@ïiò† @òŠüu@ìóÜ@ÚŽî ŠónØó÷@ó›Ø@ðÜûŠ @ãýói@L@bîˆò†@a†óäaŠbØòŒŠóè@óäìó‚ @ÚŽî ŠóràóÜói@ìíi@ðØìbi@òìó‚a†ói @ñóŽî Š@ìa‡ïäbØóäìó‚@ãò†ŠóióÜ @o‚a‡Žï Ü@ñüÙäaŒ@ðä‡åŽî í‚ @ðØóîò‹¹@ðäòìb‚@ðšŠó ó÷ @ò‡äbîóîò†@ðäbb÷ói@óØ@ìíiŒŠói @ N@ŽÞ íà@ñüÙäaŒ@ñbbî@ñ‰ŽïÜüØ @a‹‚a‡ŽïÜ@ñóîb Šò†@ìó÷@ò‡äóšŠóè@ @ìíi@•üƒ܆@ŠûŒ@ HÒŽï@ãí÷@I@ãýóiL @ó−ó @ìó÷@ñóØòŠóìbè@óØ@ñòìói @ÚŽî ˆûŠ@óØ@ñómójîóè@‹q@öçaíu @oŽïji@oaí²ò†@çaˆûŠóÜ @ñaìa†@üi@òímbè@L@ñŠóìbèói @öñ Šóìbè@óióàói@ò† @ðØóÝ Žï‚@öo’ò†@îŠóä@ÛòìŠóè @†‹i@öoò†@ðØóîòíŽï’ói@óØóû‹q @ @N@aŠ‡àb−ó÷ @öñŠòìòiói@ÒŽï@ãü÷ @ìó÷@pì@âàü‚ói@@Z@ðmì@òìóÙŽïàŠó’ @L@ìíi@ãüi@oîíàò†@ñó−ó  @âîŠòìón‚ói@ðäbØb Šò†@aì†ìóàóÜ @ö‰ŽïÜüØ@ðä‡åŽî í‚@ìòìónŽî ‹Øò† @oò†@çbîˆ@ñ‹m@ðäbØóÌbäüÔ @óÜ@ðØóïšŠóè@ãýói@L@çóØò‡Žïq @óÜóèói@ìíjïåš@a‡Žî í‚@ðÜbîó‚ @ŽñŒai@ÚŽï‚òŒû†óÜ@çbîˆ@ìòìómìóØ @ N@òìóîbàóä@ŽðÜ@ñïš @ñóû‹q@Q Y Y U @ðÜb @ãí÷@I@ìíiìaìóm@óØóî Šóìbè @ü‚ìónaŠ@òìó÷@ñaì†óiaì†@ @HÒŽï @üi@ñóØòŠóìbè@‚aìbä @óØ@ñòìbïq@ìó÷@Žßó óÜ@öpìóØŠò† @òíi@ðäbîˆ@ìíiìíi@ðÕ’bÈ

َl aweh . a‫ﺋ‬ @ðäˆ@ñìaŠŒaí‚@ðÙŽî ìbä@HÒŽï@ãí ÷ I @ðqì‹ óiŠó@ñìòŠ‡äím@ðÙ Žî  à ó÷ @óÜ@L×a‹ŽïÈóÜ@óîò‡ïÈbÔ@ î Šû  m @ ‘b i@ñ‰ Žî Š†ó i@a†òì òŠaí ‚ @ãó÷@ðmbè@Šóói@ðäbØóîŠbØò†Šì óÜ @ð‚û†ìŠbi@ñüèói@óØ@LæîóØò†@óäˆ @òìaŠü @çbïäbîˆ@òìóïäaŽï‚@ñŒaì bïu @•ói@ìŠaŒb÷óÜ@‹ q @ðÙ Žï ‚ òŒû †@ü i @ N ðmóåî óà @Ûóî ónÐóè@•bq @ H @ÒŽï @ãí ÷ @I @ñü i@ñ  Šóì bè@ñóû ‹q óÜ @ñóØòŠóìbè@óØ@LoŽï iò†@a‹Ù ’b÷ @óiò‹’óà@•ü‚@ìímbéŽïÜ@óóØ@ì ó÷ @ðäìó‚@a‡ïåŽï ›Ø@ðÔbmóÜ@óØ@óïä @òìóäaìó›Žïqói@íÙÜói@Lïiò†@òí Žï q @Lóäa†‰îì@Žði@ñò‡äò Š †@ðØóî û ‹à @òìóäbàóØóàbäˆû Š@ñó Žî ŠóÜ@óáŽï ÷ @Šó@óåîó£@ðØbäììŠ@æîò†ò‡Ü ì óè @óØ@ñóäbäaŽï‚@ìó÷@ðäbî ˆ@ðÙ Žï äóî ý @ò†@ñü ‚ ì ónaŠ@ðäbiŠí Ô @Šóè@çbî@LçaŽï‚@Ûòì@æäbn î Šû  m @óØ@ÛóîóÜbàóåiói@Šó@æi@Ú Žï à a‡äó÷ @ Šó@ñì ò Š ‡äí m@ðÙ Žï óØ @a‡Üó óÜ@çbïnîŠûm@ðäbØóq ì ‹ ói @Ûóî @‹Žî ˆóÜ@ì a‡Ù Žï Ü bà óÜ@LoŽî ‰i @béäómói@Ûóä@a‡àbØb÷óÜ@óØ@La†ónïq b @ ì a‹i@ò‹ i@Šóiì Šì ò†@ðÙ Ü ó‚ @öñŽî Šóq@Žði@Úîa†@öÛì bi@öÚ ’í ‚ @‹ÐbØói@çbîìíàóè@Šóè@熋٠ïÜ ü Ù ä @çbî óåïØ@ö× Š@öçóØò†@†òŒì bä @ N Šó@ó䉎î Š ò† @óÙ Žï Øóî @ðäaŽï ‚ @H @ÒŽï @ãí ÷ @I @òìòŠ‡äím@óïåïîb÷@óqì‹ @ðäaŠóóÜ @ñìbä@óØ@LçbØóïnîŠûm@öñÑØóm @ N ò H ÒŽï @í ió÷ I @ @ñóØò†‹Žï àói@pòŠbió@óäˆ@ãó÷ @ãü‚óÜ@çóàómói@Žßb@Žð@B@@ZoŽïÜò† @ïîb÷@ñi@ñŠóîŠbØ@Lò‹mòŠìó  @óÜ@Lòìíi@ŠûŒ@òìòŠóói@ñìòŠ‡äím @a‡’솋iaŠ@ñò†ó@ðäbØò†òìóä @òìíi@ÚŽï Øóî@ñŠb؇åŽî í‚ @ãó÷@L@BŽÞ íà@ñüÙäaŒ@ðäbØò‰ŽïÜüØóÜ @ãóØò†‹Žïà@B@pbØò‡’òìóÜ@‘bi@óäˆ @çbáŽïÜ@òìóáØìbi@ðŽî ŠóÜ@ðmóîbà‚ói @‹q@ðÙŽï−ó @ñü‚@ðmbØ@öóÙîä @ðØóîû‹à@öðmóîýóàüØ@öðØýbšóÜ @ñììŒòŠb÷@ŠûŒ@Lòìíiòìa‹Ø@öça†òìb÷ @póäbäóm@Lòìíi@ð’ŒŠòì@ðÜaìóè @órïmóÜ@ÚŽïØóî@ñìímbéŽïÜ@ðÙŽïäaîŠbî @bm@Lòìíi@óØòŠb’@ðäbØóïÝÝïà @ìíàóè@ñýóÜ@ñìa‹bä@b÷ @ðÙÜó‚@Šbàˆó÷@Žði@póäbäóm@LÚŽïóØ @ðØóïmóîbóØ@çòìb‚@öðbäò† @ãó÷@Šóè@Lìíi@Žï èói@ö@o슆 @óØ@ㆋÙŽïÜ@çbîaì@•óäbmóÑï @ NBŽñíi@â’ü‚@òìó܆óÜ @öñŠìíib÷@ñûŠbàó @ñóàò†Šó@ìó÷ @ˆ†@ðäóu@•bq@ðäbØómbòŠbØ @ñóØómýì@ðäb‚‹Žî ˆ@óØ@oŽî íØói @×a‹ŽïÈ@ðäbÙÜó‚@ñóåîŠûŒ@솋iŠbióÜ @Žï‹i@öñŠaˆóè@öðmìíibä@ð’ìím @Šóói@ñaì@ðØóîŠóîŠbØ@ïè@L†‹Ø


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

@ òìímìóØóäŠò†@ÚŽïàb−ó÷@ïè@bnŽï÷@bm@ãýói@ça‡äbníäa†óÜ@熊a‰jÜóè@ôäbØòìa‹i@ónïÜ @çbØó䆊a‰jÜóè@ðîbmüØ@ðàb−ó÷ @çbánîíŽïq@çb’bq@LoŽïäóîóiaŠ @ðäbåŽïéÙŽïq@üi@oŽïiò†@Âäbà@ìì†ói @ NBpóàíÙy @ðÈóuŠóà@òŠìó @ðäbnï@ðÜóÈ @óØ@òìò†‹ÙmòŠ@ñóäbÜìóè@ìó÷@óÉï’ @†bîó÷@ñóØónïÜ@ð䆋ْójŽïi@üi @ìímbèa†@ðmóàíÙy@óÜ@ñìýóÈ @Œíïä@lbi@îb@@@N@Šó @ómóäìa‹‚ @Úîä@ðäbØòŠa†b b÷@òìbšŠó@ñŠaŒóÜ @ðÈóuŠóà@òŠìó @ðäbnï@ðÜóÈ@óÜ @ðäbnï@óØ@òìò†‹Ø@ñìbÝ i@óÉï’ @óÜ@ÛóîòíŽï ’@ìíàóèói @Àþnøï÷@ïÜ@n‚Žî ìaŠóq @ìòìómû†‹ÙmòŠ@ñóïÔa‹Žï È @ïè@ói@póïÈŠó’@óØ@@Zòìì‡äbîóîaŠ @oŽî ìóïi@óØ@pa†bä@ÚŽï móàíÙy @•ójŽïi@ñìýóÈ@†bîó÷@ñóØónïÜ @ NpbÙi @ðÜóÈ@LóØòìbšŠó@ñómì@ói @òíî‹iŠò†@ð“ïäaŠóïä@ðäbnï @ðäóîý@ÚŽî ‡äóè@ñóîü ínÑ @ìóÜ @üi@†‹Ø@çbîŒb@ça‹Žï÷@óÜ@ðbï @ðäbåŽïéÙŽïq@ì@ðäbºóqìbè@nói @ Na‡äbîü‚@çaíŽïäóÜ@póàíÙy @

@ôäa†Šó@óÜ@óäaŠóïä@bÙî‹àó÷ @ ça‹Žï÷@üi@çbØóÉï’

@ó@  Ü@ñü‚@ñŠaŽï i@ç‡îbi@ÒŽî Œüu @ì솊ó@ è@ñ‡äb’@ðäa†Š@ó@ñ@òŠbi @Àþnøï÷@ì@×a‹ŽïÈ@ðäbán“ïä@Àþnøï÷ @ì@ñ‹iŠò@ †@ça‹Žï÷@üi@bbî@ðm@óÜìò† @ @ñìýó@ È@oŽî ìó@ î @ò†@ça‹Žï÷@@Z‡äbî óîaŠ @ @Šìì†@×a‹ŽïÈ@ðbï@ðäbq ò@ Šü @óÜ @ @ Nòì @ ómb£ @ @çbØóä @ ò†@ñ @ òì @ ó䆊bàˆ@ @ @ òŠbi ói@p @ ó @ @Àþnøï÷@ïÜ@ñó@ îaìa†@ìó@ ÷@ì @ðäüïïàüØ@óÜ@ @ óØ@bbî@ðm @ @óÜìò† @ @òì @ ó@ Ü@ðØóîý@ìíà @ @ óè@ç‡îbi@L @ òìì†‹Ø @ñˆ†@bÙîŠóà @ ó÷@ @ óØ@L @ òì @ ò†‹Ø@Ša†b b÷ @ @îŠü @üi@oŽî Š‡i@ó@ ÙŽïÜìó@ è@Šóè @ @ N熊a‰jÜóè@ñ @ óû‹q@ðäbØ @ @ ó÷ óàb− @ @õaì†@ç‡îbi@õóäaì‡ŽïÜ@ãó÷@pójÜóè @ôäaŠóóÜ@Žõ‡äóè@óØ@oŽî †@òìó÷ @õóàbåmòìa†@ói@çbØòìa‹i@ónïÜ @L†‹Ø@çbïäa‹Žï÷@ôäa†Šó@ôòŠ @LpóàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq@ônóióàói @ômóàíÙy@òìó“î‹m@ôØóîýóÜ @óØ@õ‹iŠò†@õü‚@ôîò†bàb÷@óî†íÉ @óäóîý@ãóuŠó@õŠa‡äaíïà @béäóm@pbÙi@熊a‰jÜóè@ôäbØòìa‹i @ NoŽïióä@ôÙïÜbà@õŠíä

@ìó@  îóè@çbîó“Žï Ø@a‡Ìói@Žßó óÜ @•óäb“ŽïØ@ìó÷@ð䆋ØŠóòŠbš @Žßó óÜ@óîóè@ÃüÜbî†@ói@îíŽïq @ N^a‡äbØóïbï@òŠaìóÔ @óîòìó÷@ãòìì†@ñóÜóóà@\@@Zð“ïmì @ñó“ŽïØ@çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè@óØ @Ûòì@I@óîóè@ðäbØóØüØbåŽïu@óšìbä @ãó÷@ì@H@ò@ ìbåŽïÜ@ñìbä@Šínò† @ìà @ üÜbî†@ói@îíŽïq@•óîóÜóóà @LóïÔa‹ŽïÈ@Àþïnøï÷@Žßó óÜ@óåmìóÙŽî Š @çaíŽïäóÜ@‘bàóm@ðäbØóšìbä@óÙäíš @ñŒíÑåŽï u@ñóšìbä@a†ýì솊óè @Àþïnøï÷@óä@óîüi@LóîóïÔa‹ŽïÈ @ðmóÜìò†@Àþïnøï÷@óä@ì ðäbáïn“ïä @ @üi@ìb−í @ñŠóòŠbš@æäaímbä@bbî @ói@•óÙ“Žïq@óäbšìbä@ìó÷@ñó“ŽïØ @ìç@ óÙi@çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè @ìç@ Ùîä@òìóáŽï÷@óÜ@çaìó÷@•óàói @ñòìóäìíióä@òŠbiìì†@ìbåŽï qóÜ @ŠóóÜ@a‡äbØóïiòŠóÈ@óïbï@óäóîý @ @NBì솋iaŠ@ðÜb@Šaíš@ðäìíàŒó÷ @”Žïq@Lpa‡jàb−ó÷@bbî@ñbàóåi @ N^æîÙîä@òìóäaìóÜ@•óáŽï÷ äŒbi@ìbä@óäìíš @ðbï@ðäbqòŠü @óîòˆbàb÷@ðŽïu @ïè@ZóïÔa‹ŽïÉÜó÷@ônïÜ @mìóÙŽî@Š@ñó Nôäbºóqìbè@ðäbåŽïéÙŽïq @ó䆊a‰jÜóè@ñaì†óÜ@×a‹Žï È @òìòŠaŒb÷@ðmìóy@ñóØóïäbàóÜŠóq @ìóïä@çbáØóïnŽ @ ïäbºóqìbè @ìbò†@õaìa†@bÙî‹àó÷ @oŽïåïiò†@òìü‚ói@ŠûŒ@ðÙŽïÜíuí» @óäóîý@æîÙîä@†ŠíØ @ Nìímbèa†@ðmóàíÙy@ðäbåŽïéÙŽïq@üi @óÜ@pýóò†@ô䆋Ùnò†

@ŠóóÜ@òŠí@õìýóÈ @ôäbnï@ì@熋؇î‡äbØü‚ @bbî@ômóÜ ìò†@õn“q @ pbØò†

@ïÜ@ðØûŠó@ñìýóÈ@†bîó÷@ @ŠóóÜ@ñü‚@ðäìíiŠí@óïÔa‹ŽïÉÜó÷ @×a‹ŽïÈ@ðŽî íä@ðmóàíÙy@ðäbåŽïéÙŽïq @‚óu@ì ò@ ìò†‹Ùmbqìì† @ñóØónïÜ@Lòìò†‹Ù’òìóÜ @a‡äbØó䆊a‰jÜóèóÜ@mìóØŠó @ñŠìínò†@ðŽïqói@ì@òìbåŽïénò†ói @Àbà@póàíÙy@ðäbåŽïéÙŽïq@L”ïmbÜì @ Nóäbîü‚@ïÜ @@Žßó óÜ@a‡Øóîóäbº†óÜ@ñìýóÈ@†bîó÷ @a†@ @Hæ@ Žï÷@æŽï÷@ð@I@ðÜaìóè@ñŠüm @@Žßó óÜ@oŽïäaímbä@ñóØónïÜB@@Zðmì @a†bbî@ðmóÜìò†@Àþïnøï÷@ïÜ @LoŽïåŽïéjÙŽïq@ðäbáïn“ä@ðmóàíÙy @ @ìo @ Žïibä@aŠbØ@ðÙŽïmóàíÙy@óÙäíš @ñŠbšìì†@bnŽï÷@ðmóàíÙy@Ûòì @ NBòìónŽïiò†@çbåŽïénÙ’ @×a‹ŽïÈ@ðäýó @Lòìò†‹Ùï“ïmbqìì† @çbïnîíŽï q@a†ómbÙàóÜ @oŽïäaíni@óØ@LóîaŠbØ@ðÙŽïmóàíÙyói @ NpbÙi@àbÔó@ðàaŠb÷@ì ”îbb÷ @ @Zð @ “ïmì@óïÔa‹ŽïÉÜó÷@ïÜ@ðØûŠó @ðòŠói@bÜbi@ñb †a†@oŽî ìóäbàò†@B

@ òìóäbáŽïÜ

@Àþïnøï÷@ñ‰Žïiómì@ýóà@Šò‡îóy @Zo @  Žï äóîó ò‡îaŠ@LóïÔa‹ŽïÈ @ðäaìŠòìbš@ñóØónïÜ@B @ðàb−ó÷@ð䆋؇äóóq @ñb †a†@çóîýóÜ@LóäbØó䆊a‰jÜóè @ónŽï ›i@ñòìó÷@üi@òìóïÜaŠ‡ïÐ @ì‰@ Žî ìímì@ðîŠbØò†Šì @òŠaìóÔ@Žßó óÜ@òìóäbØóïïnŽïäbºóqìbè @ñòˆbàb÷@La†óÙî†@ðäbØóïbï @çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè@óØ@a‡’òìói @üi@òìóÐþïnøï÷@óÜ@óäóîý@æîÙîä @ NŽïäbºóqìbè@nói @ñ†Šì@ói@\@ @Zò@ ì‡äbîóï’aŠ@ýóà @ì‰@ Žî ìímì@ðîŠbØò†Šì@óåïšbä @òŠaìóÔ@Žßó óÜ@òìóäbØóïnŽïäbºóqìbè @ñb †a†@bm@óÙî†@ðäbØóïbï @‡äóóq@çbØóàb−ó÷@ðÜaŠ‡ïÐ @ñòíŽïšŠaíšóÜ@‰Žî ìímì@ãbÜói@LpbØóä @Àþïnøï÷@ì @óïÔa‹ŽïÈ@çaíŽïäóÜ@a‡ïn“  @ìb@ bî@ðmóÜìò†@ìð @ äbáïn“ïä @ N^óîóè@a‡äbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè @†‹Ù’òìói@ñòˆbàb÷@ýóà@Šò‡îóy @\@çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè@ïÜ@óØ @Àþïnøï÷@óÜ@óäóîý@æîÙîä @ói@o“q@•óïÙîä@ìó÷@ì @òìóïïÔa‹ŽïÈ @ãóØóî@LoŽï nóiò†@bàóåi@ìì† @ðäbºóqìbè@ðäbîa‹i@óØ@óîòìó÷ @çbïäbØóî‡äòíîóq@óÜ@çbn†ŠíØ

@ pbØò†@×a‹ŽïÈ

@a‡Ìói@óÜ@bÙîŠóàó÷@ñìí“Žïq@ñŽî íÜbi @×a‹ŽïÈ@ðä‡äaŠórŽïm@üi@pbØò†@aìa† @ñóäbïïØüØbä@ì@ò‰äóm@ìóÜ @†bîó÷@óÜ@ÛóîŠóè@LòìímìóÙïŽïm @ðØûŠó@ðÙïÜbà@ñŠíä@ì@ñìþÜóÈ @ñóØóàóØóî@óÐþïnøï÷@ìì† @ðØûŠó@üq@òŠüäói@熊a‰jÜóè @ Nç‹iŠòì@ça‹îŒòì @üi@óØ@a‡ÙŽî ŠbmìóÜ@†aÝïÜó‚@ñbáÜaŒ @ñºbm@Žßbï“äbåîbÐ@ñóàbäˆûŠ @bnŽï÷@ñò‰äóm@B@@ZoŽïÜò†@òíïìíä @ì솊óè@Žð iò†@ŠóòŠbš@òìói @ñŠa‡’ói@ói@óØóàóØóî@óÐþïnøï÷ @ì@ðÙïÜbà@LæåŽïjÙŽïq@póàíÙy@†ŠíØ @Žßb@ìì†@çbîóØóîŠóè@”îìþÜóÈ @ñóØóÜb@ìì†@ì@æi@ça‹îŒòì@ÛûŠó @ NBæi@Øóî@ñ‹Žïu@•óÙî† @bn“Žïè@×a‹ŽïÈ@óØ@òíïìíä@ð’òìó÷ @òìíšóäŠò†@ð‹móà@ñóäŒbi@íŽïäóÜ @ãóÜ@ðÑîbm@ñi@óîóè@ñŠó ó÷@ì @ NòìónŽïi@ÜìíÔ@a†óîòìbà @ìó÷@bnŽï÷@bm@óbi@ðŽïu @òŠaìóÔ@ñóäbä‡äbníäa† @ðÑòì@ðîbmòŠóói@çbØóïïbï @ìó÷@ómòìín“îó óä@LçóØò† @ÛûŠó@ð䆋؇î‡äbØ@ðŽî ‹ @ñóÌbäüÔ @LoŽïåŽî ŠórŽïm@ìímbèa†@ðäa‹îŒòì

@a‡äaŠóåŽî íä@ðäóàí−ó÷óÜ@çbïàa‡äó÷ @ NBoŽïiò†

@ÚŽïnïÜ@ïè@Žßó óÜ@†ŠíØ @ òìímìóØóåÙŽîŠ

@béäóm@ò†‹ØŠó@ôäbØóäa쇎ïÜ @ @ŠójäaŠói@óïbï@ôàaŠóà@üi @ìó÷@a‡ÙŽïäa쇎ïÜ@óÜ@ãíÈóà@†b÷íÐ@ @N† @‘bi@óØ@Lòìò†‹ÙmòŠ@ñóäbÜaìóè @ †ŠíØ@ói @ðäbåŽïéÙŽïq@ðäa‡àb−ó÷óÜ

@LóîaíïŽïq@†ŠíØ@ðÙŽî ŠbnäbàóÜŠóq @ïÜ@çaíŽïäóÜ@Žïäbºóqìbè @ @ðäbØóïïbï@ò†‹ØŠó@ðäa쇎ïÜ @ðäbØónïÜ@ì çbn†ŠíØ@ðäbºóqbè @óÜ@ðÙîäói@pòŠbió@L×a‹ŽïÈ @Àþïnøï÷@ì@×a‹ŽïÈ@ðäbán“ïä@Àþïnøï÷ @ @NçóØò†@a†bbî@ðmóÜìò† @Lòìò†ŠíØ@ìç@ bn†ŠíØ@ðäbºóqìbè @o’ŠaŒí @ìµ @ àŠóÐbä@ðäaì‡Žï Ü @ãíÈóà@†b÷íÐ@ðäbØóäaì‡Žï Ü @ìç@ óØbä@çbïäbØónïÜ@@@Žî íÜóèóÜ @‡äóš@óØ@Lóîa‡ÙŽïmbØóÜ @Lóîòìó䆋Ùîäü‚@üi@ @b@ éäóm @ðáŽî ŠóèóÜ@Žßaìóè@ðØóîòìbšŠó @ðäbåŽï éÙŽïq@óióàói @óîaí @Lòìò†‹ÙäbîìbÝ i@çbn†ŠíØ @ @NŽïäbºóqìbè @çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè@ïÜ @ðàa‡äó÷ @@@Hç@ ì‡Èó@æyíà @I @Àþïnøï÷@ïÜ@ì솊óè@Žßó óÜ @ïÜ@ŠóóÜ@×a‹ŽïÈ@ðäbàóÜŠóq @a†bbî@ðmóÜìò†@ì@×a‹ŽïÈ@ðäbán“ïä @ñaì†@Lçbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè @ìó÷@ñò‹Žî í ói@ìç@ ìímìóÙŽî Š @ðîbmüØ@ðàb−ó÷@ðä‡äbîó aŠ @ßýóu @I@óÜ@ÛóîŠóè@L•óåmìóÙŽî Š @L×a‹ŽïÈ@ñóØóïäbàóÜŠóq@ó䆊a‰jÜóè @çbïÔa‹ŽïÈ@ñŠbàüØ@ÛûŠó@@HðäbióÜbm @òŠaìóÔ@ñóåïÔónaŠ@Žî íÜóè @üq@üi@çbîü‚@ñ‡î‡äbØ@Ûòì @ ÙÜbà@ñŠíä@I@ìŠbàüØ@ðmóîbØûŠó @ @ðäbåŽïéÙŽïq@üi@çbØóïbï @Hð @ @NoŽïiò†a‹Ù’b÷@L@Žñíä@Žïäbºóqìbè @ðäa‹îŒòì@ÛûŠó@üq@üi@Lçbï“î @ NòìímìbÜbq@×a‹ŽïÈ@ðŽî íä @ðÜóÈ@I@ðäbØóäaì‡ŽïÜói@@@pòŠbió @RPQPO@T O@QT ó¿ó’Šaíš@óØ@@Hkî†ó÷ @ðäaíî†@ðØûŠó@bèòìŠóè @ðmóÜìò†@Àþïnøï÷@Lìíi‡äbîóîaŠ @çbn†ŠíØ@ðáŽî Šóè@ðmóîbØûŠó @ïÜ@óÜ@óÙîä@ŠûŒ@bbî @óä‡äbníäa†@L†‹Ùï’a‹Ù’b÷ @ìa‹iìbä@@@Lòìóäbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè @ìŽïè@ìíàóè@Žßó óÜ@çbØóïîbmòŠó @bbî@ðmóÜìò†@Àþïnøï÷ B@Zð’ìíjmì @óÙäíš@Lòìa‹Ø@a‡äbØòìa‹i@óäóîý @ðäbØó ‹ i@ìò@ †bà@ãóuŠó @òŽï è@ìíàóè@ìa‹iìbä@ñómìói @LoŽïäaŒò†@ì‡åîŒói@×a‹ŽïÈ@ñŠínò† @ðáŽî Šóè@ðäa†Šó@çbØóïïbï @æyíà@L@Bò@ ìó“î HQTP@I@ñò†bàói @Žßó óÜ@ìòì솋Ø@çbïäbn†ŠíØ @L†‹Øòìói@ñòˆbàb÷@çì‡Èó @ìç@ ìín“ïäa†@a‡áŽî Šóè@ðØûŠó @ìó÷@kî†ó÷@ðÜóÈ@ðäbØóäaì‡ŽïÜ @ãbÜói@Lòìa‹Ø@ðîbmòŠó@ðäbníäa† @óØ@òìóäóØò‡mbqìì†@óïnaŠ @ŠóóÜ@ìóåïÔónaŠ@ñü ínÑ  @ðmóÜìò†@Àþïnøï÷@ðäìíšüiìi @ñ‡äb’@Žßó óÜ@óàbäŠói@ñbàóåi @Lçbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè@ì b@bî @ @NâŽî Šóè @ð䆋ÙŽï uójŽï uói@pòŠbió @ðäaíî†@ðØûŠó@bèòìŠóè @ðîó“ïàóè@ñŠínò†@ðäbØò†bà @çbn†ŠíØ@ðáŽî Šóè@ðmóîbØûŠó @ìó÷@ãbÜói@LæÙîä@òìóØóîóÜ@L×a‹ŽïÈ @@@òìa‹äóäa†@pbØ@bn“Žïè@@Z‡äbîóîaŠ @ðàŠóÐ@Žî íÜóè@ónŽïibä@óäbäa쇎@ï@@@@@ñóØ@ç‡äbn Ü íäa†@ñ‡äb’@óØ @ @NóÐþïnøï÷@ìó÷ @òìò†‹Ùï“ïäììŠ@La‡Ìói@óåšò† @Šün؆@Lpóibi@çbàóèói@pòŠbió @ónïÜ@ðäbníäa†@ñ‡äb’@ÚŽïmbØŠóè @ðàa‡äó÷ @@@ç@ bíÈ@Óí÷òŠ @La‡Ìói@üi@çìíš@çbØóïïäbn†ŠíØ @ïÜ@ŠóóÜ@×a‹ŽïÈ@ðäbàóÜŠóq @òŽïè@ìíàóè@óØ@óîóè@ÛóîóàbäŠói @Z‡@ äbîóîaŠ@@@çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè @ìç@ óØò†@ŠóóÜ@ðbi@çbØóïïbï @üi@béäóm@óäbäaì‡Žï Ü@òŠüu@ìó÷ @óØóàbäŠói@ŠóóÜ@Šü íÜb÷@Šó ó÷ @ðäbåŽïéÙŽï q@ìò@ ìó䆋Ùîäü‚ @ónŽïiò†@óØóàbäŠói@pbØìó÷@LoŽî ‹Ùi @ìó÷@B@@@Zð @ “ïmì@LóïïnŽïäbºóqìbè @ @Na‡Ìói@ðäbØóä‡äbníäa†@ñbàóåi @ÓóØ@ì@òìbš@ìbä@ó䆋Ù Üü‚@óäbäa쇎ïÜ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B@@@Z ðmì@@@Hæ@  Žïy@†b÷íÐ@I @óîüi@Lóä‡äbmóÜóƒ@Üóè@ì ó @ äa‡Ž ï qóÜ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@òìímbéÙŽïq@óØò‡äb’ @ðäbºóqìbè@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìí ïÜ@@@o @  Žï iò† àóè@ñŠóåŽî íäóÜ @Žßó óÜ@†Šì@ŠûŒ@Žî ‹ÙäüØ@mìóÙŽî Š @ñóäbïíØ@óïïbï@óäóîý@ìó÷

n‫ﯿ‬me‫ ﺋ‬m‫ﺷ‬ah :a‫ﺋ‬ @ôäbØóàb−ó÷@ôä‡äbîó aŠ@õaì†@óÜ @ôØóîíŽï“q@×a‹ŽïÈ@Lòìó䆊a‰jÜóè @ìòíïåïi@òìóîü‚ói@õŠûŒ@ôbï @ìòŠói@ôäbØó“ŽïØ@õòìó÷@õ‹ióÜ @‹m@õò‡äòìó÷@oŽï›i@熋Ø@ŠóòŠbš @ãó÷@ôäbØòìóåïÔóm@LçìíiŒüÜb÷ @ôØûŠó@ôäbØò‡äím@óäa쇎ïÜ@ìóïîaì† @@ìbbî@ômóÜìò†@ônïÜ @õòìa‹i@ì@ÛûŠó@ì@ôäbØóäbºóqìbè @ôÔa‹ŽïÈ@õò‡åîb÷@L‹m@ôäbØónïÜ @LòìòŠbï‹q@‹Žî ˆ@ómòìín‚ @ónïÜ@ãóuŠó@òìó“î‹m@ôØóîýóÜ @üi@çbîóØóîŠóè@çbØòìa‹i @ôäa†Šó@ôäaíïn“q@õòìó䆋ØüØ @ìbïØŠím@ì@ça‹Žï÷@íØòì@ôäbmýì @õòìó÷@•óàó÷@óØ@LçóØò†@óî†íÉ @Žôäaímóä@óØ@ôÔa‹ŽïÈ@ômýìbè@õý @LçóÙi@çbØòìa‹i@ónïÜ@ói@óäbánà @óäbn‚ój’ü‚@õòìó÷@õaì†@”íØ @•bi@ôØóîò†aŠbm@õü‚@ônŽî íÜóè @a†ò‡åîb÷@ôÔa‹ŽïÈ@óÜ@óØ@LòìínƒØóî @ãýói@LpbÙi@ŠbØ@oŽî íÜóè@Ûóî @õaì†@a‡’óäbàó÷@ìíàóè@Žßó óÜ @óÜ@óØóîŠóè@Žßó óÜ@´“ïäa†@æî‡äóš @ì@õŠóÑÈóu@ì@ôÙïÜbà@ì@õìýóÈ @õ‹m@ômóîbóØ@æî‡äóš@ì@âïØóy @ïè@ómóäìín“îó óä@LôÔa‹ŽïÈ @ãbØ@Žßó óÜ@bîb÷@óØ@LÚŽïàb−ó÷ @ôäbåŽïéÙŽïq@õŠa‡’ói@a‡nïÜ @òìóîòŠbi@ìóÜ@LpbÙi@póàíÙy @ïÜ@ñìí“Žï q@ðØûŠó @óÜ@çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè @‚óu@×a‹ŽïÈ@ðäbàóÜŠóq @çbîóØónïÜ@bnŽï÷@bm@Lòìò†‹ØòìóÜ @ónïÜ@óÜ@ÚŽï Øóî@ïè@Žßó óÜ @ð䆊a‰jÜóè@ñóÙî†@ðäbØòìa‹i @LòìímìóØóåÙŽî Š@a‡Ôa‹ŽïÈ@ðäbàóÜŠóq @ðîbmüØ@ðàb−ó÷@bm@óîaíï“Žïq @LoŽî Š‡äóîó óäaŠ@熊a‰jÜóè @ðäbØóäóîý@Žßó óÜ@ðäbºóqìbè @ NæåŽïèbåÙŽïq@a†óÙî†

@ @ZðîbÙî‹àó÷@ôØóîaŒòŠb’

@ ×a‹ŽïÈ@ômóàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq@ôäbØóäbníäa†@ónŽïäaìŠò†@òìóïäaŠóïäói@çünå’aì @†bî ó@ ÷@LõóØónïÜ@ôäbØó䆊a‰jÜóè @ó@ ïÔa‹ŽïÈ@ïÜ@ðØûŠó@ñìý @ @ óÈ @ó@ Ü@×a‹ŽïÈ@ðäìíšûŠ@óÜ@a‡îŠa‡’üè @ @@@@@@@@@@ñ‹Žî Š@Š@ó ó@ ÷@a‡îíŽï“q @çóîý@ @ óÜ@p @ @óàíÙy@ðäbåŽïéÙŽïq@óÜ@a‹Ø @ @ïÜ@ó@ Ùäíš@Lòì @ ó@ î ó@ Øó@ ÝmíØ @ðà@óØ@óî@ñ@òìa‹i@ó@  ïÔa‹Žï È @ NóäbØ @ @ó䆊a‰jÜóè @@@@@@@@a‡ÙŽï äaì‡Žï Ü@ðäbïà@@óÜ@ñìý@óÈ @Šó@  ó÷ @ @Zðmì@Hbî‡ïà@ŒìŠ@I@ðäaˆb÷@üi @ó@ Ü@oŽïi@Šìí@bbî@ðm@óÜìò†@ïÜ @ @ìó@ ÷@Lpó@ àíÙy@ðäbåŽïéÙŽïq@Šó @ @ðØ@óîíŽï’óq@ìòŠ @ @ói@pýì@@ónŽ @ î íÜóè @‹m@ðÙŽî Šbu@L@pbiò@ †@Ûbå‹m @ Nòì @ @ónŽïi@ò†ìþi@a‡mýì@óÜ@ñ‰ïmì‡äím @ @bîb÷@ó@ Ø@a‡ÙŽî Šbï‹q@ðäbïà@ó@ Ü @@@@@@@@@@Œaì@@óî ò@ †bàb÷@ñìý ó@ È @@@@@ça‹îŒòì@ÛûŠ @ ó@ @üq@ó@ Ü @Š@ó @ó÷@ @Zð @  mì@ìa‹iìbä@LoŽï åŽï éi @ðÙîˆüÜ@ì@ó@ åïÔó@ naŠ@ðÙŽî ŠbØüè @òì @ ó@ Ü@i@pbØìó@ ÷@òì @ ó@ ÷@üi@oŽïióè @@@@@@@@@@ð䆋i@òíŽî Š@ói@òì @ @óàó@ Øò† @ @LâåŽïéjŽïÜ@Œaì@‹m@ðÙŽï@óØ@üi@pýì @@@@@òì @ ò@ †‹Ùïmbqì†@òŠbiìì†@ìa‹iìbä @@@@@@@@@@Àbà@ñó@ Øó@  ÝmíØ@@óØ @pó@  àíÙy@ðmó@  îü‚@ñŠínò† @ @ NoŽïåŽïéjÙŽïq

@ômóàíÙy@ì@Žði@bmüØói@a†ìímbèa† @ïÜ@ðmóîbØûŠóói@òŒbm @bm@LŽði@õìýóÈ@†bîó÷@ì@óïïÔa‹ŽïÈ @a‡îóØómbéÙŽïq@óÜ@Ûóïïäóìbè @ïÜ@ôäbäŠò†òì@ãbÜói@LŽðióè @õŠaŽïi@õüè@ónŽïiò†@óïïÔa‹ŽïÉÜó÷ @”î“Žïq@óØ@çbØóäí@óiòŠóÈ @ôn‚ó@ðÙŽï’‹Žïè@Šói@óåmìóØ @•óàó÷@LÈói@ô䆋Ù“ŽïØó“îŠ @Žßó óÜ@çbØóäí@óiòŠóÈ@ðîŠa†Œü @póàíÙy@óØ@çbØòŠa‡Øóš@óqìì‹  @ðÙÜó‚@óîaíáŽïq@Lwäbàb÷@óäóØò† @LµÐóîbmbä@ðÙŽïmóàíÙy@ñŠbîŒaí‚ @óïïÔa‹ŽïÉÜó÷@ïÜói@çbïäò†@óîüi @õüè@ónŽï iò†@•óàó÷@Lòìa† @Lôäb¾óÈ@ôäaŠò‡äò†@ôäìíiòŠìím @bÙîŠóàó÷@ôäbØòìím‹Øóî@ómbÜì @õünóqóÜbq@ôäbäbºóqìbè@Žßó óÜ @bm@pbØò†@çbØóiy@ŠóóÜ@‹mbîŒ @óÜ@ÚŽî ‡äóè@õŠa†Šójnò†@‹mbîŒ @õóŽïq@ãbÜói@Læi@çbïäbØómìóÙò† @bÙîŠóàó÷@ôäbØòìím‹Øóî@ómbÜì @ñbmòŠó@ôäbØóïî‰ïmì‡äím@•bq @õaì†@@@Nó@ îa†@ó“Øó’bq@óÜ@R PPX @óØ@†‹Ùïnóè@õìýóÈ@õòìó÷ @‹m@ôäbØòìa‹i@óäóîý@óÜ@Žõ‡äóè @ôàb−ó÷@õòìó䆋i@ŠóóÜ@µåîŒaŠ

@Šóè@Lóîóè@òìó䆊a‰jÜóè@•bq @õüè@óäìíi@çbØòìóåïÔóm@ÚŽïmbØ @ì@Žî íŽï ’ò‹Žï @ôäìíjn슆 @çaíŽïä@óÜ@póàüm@ô䆋ØŠü íÜb÷ @Lðbï@õóû‹q@ôäaŠa‡’ói @óØ@póàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq@õò†‹Ø @Žðiò†@àónó÷@Lóïîìa‰äóm@õü‚ @çbïÙŽî ‡äóè@Lãb−òŠóiói@´“îó @üi @çbîa‡Ìói@ôäbØóïîìbåŽî í‚@ó’‹Žïè @bï“Ýïà@õ@Bòíyó@BôäbØóÜóàüØói @ìó÷@Lòì솋Ø@‡äói@çbØóÉï’ @õìa‹ƒÙŽî Š@ãbÜói@LóÙîä@•óîóäbº‹  @õü‚@ðîŠbØüè@×a‹ŽïÈ@óÜ@ò‡ïÈbÔ @Šó@üi@•‹Žïè@ôäa‡àb−ó÷@üi@óîóè @Šó@üi@pójîbmói@ôäaŠbîóä @óÜ@çbàí @bm@òíyó@ôäbØóÜóàüØ @o슆@a‡äbØóäí@ì@óÉï’@çaíŽïä @õ‹m@ôÙŽï’ói@óÜ@bèòìŠóè@@N@BpbÙi @õòˆbàb÷@oîaì@a†óØóåmìóÙŽïqìbš @ó‚û†ìŠbi@ãó÷@óØ@L†‹Ø@òìói @póäbäóm@ìŽïè@ŠóóÜ@õŠóîŠbØ @Zô @ “ïmì@Lóîóè@•bÙî‹àó÷@õü‚íŽïä @ðäaìŠòìbš@ô‚û†@óÜ@çünå’aì @B @ôäbØóïïäaŠóïä@óÙîŠó‚@ãbÜói@Lóîa† @ôäbåŽïéÙŽïq@ŽñŒaí‚ò†@LpbØò†@†bîŒ @õòìóäb“Ø@õò†aì@óÜ@Šói@póàíÙy @Hõ @ üïÜüî @I@Œìíàóm@óÜ@×a‹ŽïÈ@óÜ

@õòŠbióÜ@ìa‹åŽï¾ó@ì@†Šì@õŠbïäaŒ @Læm‹ @ómóäìímbè@óØ@õóäaìó÷ @póàíÙy@ñ‰Žî Š†@õòìbà@ôäa‡šìíä @óØ@ñŠbïäaŒ@ô䆋Ù’óÙ“Žïq@üi @ðäaìþ òíŽï m@õòŠbióÜ @ò†ói@òìóäbØòìóåïÔóm @õüè@ómòíi@Lòìín“îó  @çaìa‹Њói@ðÙŽïäbàí @ôäìíjn슆 @óÜ@ @Hb@mò†íØ@õóäbº‹ @póäbäóm@I @ìbä@óÜ@ì@ôäbïi@ì@ðÔa‹ŽïÈ@ðÜó bî‡ïà @a‡’òìó÷@Žßó óÜ@LðÔa‹ŽïÈ@çbäüïÝà @ðØòŠó@ôäbàí @ò‡ïÈbÔ@õìa‹ƒÙŽî Š @üi@Šóè@Ûóä@óîóè@óäb’‹Žïè@ìóÜ @ì@póàíÙy@ô−bàb÷@ó䆋Ø @ò‹i@Lôån‚ŠbØóÜ@óióàói @óäb‚Žî íÜbi@ô−bàb÷@ó䆋Ø @ðÙïÜbà@õŠìíä@õ†í‚@ì@çbØóïïäbïi @ôàýòì@óÜ@‹maì†@ @Nça‹îŒòì@ÛûŠó @bm@óØ@õòìó÷@õòŠbiŠò†@a‡ÙŽî Šbï‹q @õóïîaì†@ãó÷@¶üqó’@‡äóš @ói@õ‡äòíîóq@çbØòìóåïÔóm @_óîóè@òìóäbØó䆊a‰jÜóè@ôàb−ó÷ @çbØóïïnŠûm@òŠbØ@óîaíõŽïq@oîaì @¶üqó’@ômójîbm@ói@ìóäììŠ@ðÙŽïn’ @ìóïîaì†@ãó÷@ôäbØòìóåïÔóm @çbïî‡äòíîóq@çbØóïî‰ïmì‡äím @ôÌbäüÔ@óÜ@póàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïqói

@ômòŠaŒòìói@Šó@õ‹Üaìóè @ìíiaíïŽïq@Lòìíi@bÙîŠóàó÷@õòìòŠò† @ŠóóÜ@‹mbîŒ@õünóqóÜbq@çünå’aì @çbØóïïbï@ómŠbq@ì@ónŠbi@ìíàóè @óÜ@çìíiŠa†Šójnò†@üi@pbØò† @ìímbè@Šó ó÷@çbïäbØóuŠóà @õŠóràóÜ@póàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq @ NB”Žïq@ómbè@ñ‹mbîŒ @õŠóiòíŽî Šói@ñ‹Žïu@“Žïq@óØ@oîaì @õòìòŠò†@ômòŠaŒòì@õóåïìíä @ì@ñ‹Üaìóè@üi@bÙîŠóàó÷ @ì@ììŠaí‚@ômbÜóèûŠ@õòìóåî ím @“Žïq@ì@òìíi@bïb÷@õŠìí’bi @õóäb‚Žî íÜbi@óÜ@òìíi@‡äóàŠbØ @ómóîþîìB@@Zômì@a‡Ìói@óÜ@bÙîŠóàó÷ @óÜ@bnŽï÷@bÙîŠóàó÷@ôäbØòìím‹Øóî @ãbÜói@Lóîa‡ïäaìŠòìbš @ @NBça‡äìíi†bîŒ@óÜ@ôäbØóïïäaŠóïä @óÜ@óØ@õóäaìóåïÔóm@ìó÷@õòŠbióÜ @@ì@çò†ò†ììŠ@a‡Ìói @oîaì@æîaì@_@óîóè@çbïØóîòìóäa‡ÙŽïÜ @ì@ŠbØüè@óïïä@çbb÷@ðÙŽî ŠbØ@B@Zômì @ìó÷@¶üqó’@ðïmóîŠbï‹qŠói @õŠbî†@×a‹ŽïÈ@ôäbØó’‹Žïè@õóïîaì† @ômóàíÙy@õòìó÷ŠóióÜ@LoŽî ‹Ùi @õŠbØ@oîíŽï q@Ûòì@×a‹Žï È @ô䆋Ù’óÙ“Žïq@üi@òì솋Øóä

@óÜ@a‹Ù’b÷@ì@çììŠ@ðÙŽï àb−ó÷ @a†aŠb÷@óÜ@póàíÙy@ðäbåŽïéÙŽïq@õòŠbi @óîaíäbïŽïq@”ïbï@ôäa‹Žî †ìbš@Lóïä @ôäa†ììŠ@ì@ôåàó÷@õŠbi@ôäìí›ÙŽïm @ãói@óØ@õóäaŠûŒ@òìóåïÔóm@ìó÷ @õüèói@çbïàóuŠó@òìa‡îììŠ@óïîaì† @Lòìíi@òìóäbØòìó䆊a‰jÜóè@ôàb−ó÷ @ônÜ@óØ@õòìó÷@õaì†@ômójîbm@ói @ôàb−ó÷@bbî@ômóÜìò† @LŽõ‹ØbåÜíjÔ@Žôq@ôäbØó䆊a‰jÜóè @íŽï ä@õóäbnŽî íÜóè@ãó÷@óîüi @óu@熊a‰jÜóè@õòìa‹i@ôäbØónïÜ @íÙÜói@LôÔa‹Žï È@ôn“ @õaŠ@óÜ @Lòì솋Ø@çaŠóïä@ô’bÙî‹àó÷ @õaŒòŠb’@ì@Šò‰Žî ím@ÛòìŠóè @a‡îŠa‡’üè@oîaì@æîaì@ðîbÙîŠóàó÷ @×a‹Žï È@ôäbØòìóåïÔóm@óØ @óØ@æØóîó“ŽïØìbè@õón“îìbèŠò† @ì@Žî íŽï’ò‹Žï @ÚŽïmbØ@Šóè@B@ŽðÜò† @õòŠbióÜ@熋ØŠbjmóàüm@Øóî @ðÙîŠó‚@ì@ìíi@ŠûŒ@çbØòìóåïÔóm @pbØìó÷@Læi@Øóî@õbäóq@ì@Žïq @üi@æiò†@‹mòŠìó @çbØóäónb÷ @oîaì@æîaŠ@ @N@BpóàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq @ômbÜóèˆûŠ@õóäbºóq@óÜ@Šò‰Žî ím @ôäbØóÜb@óÜ@“Žïq@LoaŠòìbä @õóåïìíä@ôØûŠó@RPPU@ì@R PPS

fw‫ﺋ‬er namqwl :a‫ﺋ‬ @ @ôäbà@ôîbmüØ@óÜ@õòìó÷@õaì† @õýbi@ôäüïàüØ@a†ŠaŒb÷ @ôîbmüØ@ôàb−ó÷@çbØó䆊a‰jÜóè @óïÔa‹Žï ÉÜó÷@ônïÜ@ì‡äbîó aŠ @bm@ãýói@L†‹i@ôäbØóïŠíØ@õóåîŠûŒ @póàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq@õóäbánà@bnŽï÷ @óØ@Lòìíióån슆@çbïïmýìbè@õý @íŽïä@õòìa‹i@õóÙî†@ôäbØóäóîý @ônïÜ@üi@Šaíi@熊a‰jÜóè @póàíÙy@óØ@æåŽï‚ò‹i@óïÔa‹ŽïÉÜó÷ @ãóuŠó@ò‡äóšŠóè@LpbÙi@ÞïÙ’óm @üi@ça‡äbníäa†@ôÜìóè@óÜ@çbØónïÜ @ïè@ãýói@LpóàíÙy@ôäbåŽïéÙŽïq


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

@ çbØónû†@Žßó−óà@üi

@æåïji@ÚÜó‚@õìbšóÜ@•íq@õòìó÷@õ‹ióÜ

@ _ðš@ñbq@óÜ@ßýóu@ãbà@ì@ŽïØóî@ð䆋Ùïmóîaˆ†

@Šó ó÷@òìímbéŽïÜ@ñaì@òŠò†a‹i@ìó÷ @ói@Lòìíi@”ïäbn†ŠíØ@ðma‹Øíº† @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ì@†‹Ø@çbîó’Šü’@ìó÷ @ñaŒŠbØ@‡ïàóy@ñóØbióÈ@üi@æŽïÝ i @ì@óàbäˆûŠ@óÜ@óäüi@Žð i@ói@ì@óäüi @ó’Šü’@ìó÷@ñŠóåŽî ŠŒóàa†@óäìíi @òŒìó@çbnäbÍÐó÷@ðØûŠó @çóÙjŽïÜ@ðÙŽî Šbï‹q@Šóè@çbØòŠbÄü  @ NóïŽî íä @ãbà@ZoŽïÜò†@òìóma†ò†@ãłòì@ŠóØóî @óÜ@Šó’óm@ì@óäbm@ŠóØóî@ìó÷ @ìíàóè@ó’Šü’@ìó÷@ðÙ“î‹q@ììŒ@Šóè @ @üi@ñŠbî†@ói@ñóîbióÈ@ìó÷@ßýóu @Lpa†ò†@†ŠíØ@ðäbØò†‹ØŠó @Žï Øóî@Lòìóm‹ @ðäbn†ŠíØ @ Nòì솊bä @Šòì@a‡Ìói@óÜ@çbïnüq@ñóäaìó÷ @pbÙi@òìòìói@ñŒbäb’@Žð äaímò† @ìa†ìŠ@õóàbäˆûŠ@óÜ@ÚŽî Šò†a‹i eme‫ ﺣ‬z‫ﯾ‬ze‫ ﻋ‬ewak @Žßó−óà@ôäb“ïäìbä‹Žî@ˆóÜ@ðÙŽ ïmóibi @@@@@@@@@@@@@@@@@@@òŠò†a‹ i@ìó÷@ãó båŽïm@æà @ Z@óäí¹@üi@Lòìím‹  @Lòìíióè@ðàóèŠói@ó’Šü’@ãóØóîóØ @õŠíå@óÜ@pbØò†@ÚÜó‚@ôåîäbäóÜ@‘bi@ìòíïíä@óÜó−óàŠóè @@@@@@@@@@@@@@@@@ói@pa†ò†@bŽî Š@ÚŽïÔóy@@ói @ðmłìbè@ñóàbäˆûŠóÜ@çbïÙŽî ˆûŠ@@J @ñìbš@ói@ @HÛ@ç@õ@I@ðäaŠóåŽî ŠŒóàa† @ôäbmłììóÜ@óØ@pbØò‡Ñòì@ÚŽïmóbïói@•ómóbï@ãó÷@ônŽïØóî @ðäbØóïîŠòìŠó@Šó@ónŽî Œóia†@ñü‚ @ŠbàüØ@ÛûŠó@üq @ @Z@oŽïÜò† @@ì@ïi@çbïäbn†ŠíØ@ñ†aŒb÷@çbîü‚ @çaìóÜ@qa‹‚ói@”ïnŽïØóî@pbØìbè@Lçóè@bïÕî‹Ðó÷@õŠümbnÙî† @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LñóØò‹Žï m‹Ù@ì@Žï Øóî @ðÙŽî †í@ïè@ì@†ŠíØ@üi@óïïäa‹ Šbi @ìó÷@ñ‹Žïm‹Ù@óØ@ó“ï’Šü’@ãóØóî @ôn’@ìóÜbäüïbäåï÷@ßbïü@ôàa‡äó÷@õóïŽïqìói@pbØò‡Ñòì @ Nóïïä @òìíi@òìóïïmóîb Šóá“Žïq@óÜ@ó’Šü’ @ðÙŽïiïy@ñ‹Žïm‹Ù@ìó÷@a‡ÙŽïmbØ@óÜ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ð N•óÙî† @@@@@@@@@ñ‹ Žï u@oŽï Üò†@‹m@ðÙŽî ˆûŠ@@@J @óàó÷@óØ@×a‹Žï È@ñŠbàüØ@ÛûŠó ’óå‚òŠ@Šó ó÷@Lòìíi@‹ m @ö‘óÐóäói@óØûŠóíä@oŽî ‹míi@çbïŽïq@oŽî ‹Øò†óØ@óäbÙÜó‚@ìó÷@æib‚óà @ðrïäò‹q@ðŽïq@ói@Lo @@@@@@@@@@@@@@ñ‹îŒòì@ì@ça‹îŒòì@ÛûŠó  @ÚŽî †ŠíØ@ìíàóè@üi@óïîŒbäb’@ñbŽïu Žïióè @ômóàbèóä@öômóåîóàói@çbï䆋؊íÉ’ŠóióÜ@óäaìó÷@LæåŽî í‚ò†@óîaìóè @óÜ@óå‚òŠ@oŽï iò†@ðmó@@@@@@@@@@@@@@@†ŠíØ@ü i@ñ†í@ïè@òìòŠò† @ç@õ@I@ðäa‹äóîý@ì@ãa‡äó÷@ì@“ ói îbiïy @µä@ŠíÉ’ói@ò‡äòìó÷@ômŠíØói@LçbïäbØóàóÜóÔ@óäò†bånò†@ðÙÜó‚ @ Nóïïä @ñbŽïu@ñòìó÷@ãłói@Lðmójîbmói@@HÛ @ NoŽî ‹i@ñü‚@ñóØóiïy @ìóàbäˆûŠ@õŠóqìŠ@Šó@óäó£@ÚŽïàó‚@ìíàóè@öæåïji@ÚŽïn’@ìíàóè @ói@ñü‚@Šó ó÷@òŠò†a‹ @@@@@@@@@@@@@@@@@@óàbäˆûŠ@ñóàbäˆûŠ@óÜ @@@J @ÚŽïäbóØ@óØóîòìbà@óäbàŠíŠó i@ìó÷ @ NçóÙi@ðbi @@@@@@@@@ñ†í@@ŠbàüØ@ÛûŠó@oŽï Üò† @ì@çbàŒŠó@ãóÜóÔ@ómòìa†@çbïnò† @@@@@@@@@@@@@@@@@@LoŽïäaŒò†@çüïŒüqü÷ @Lµåïióä@üm@õóØòŠóÄò†@‘‹Žï÷@Þ í ói@öæîˆbä@„îŠóàóÜ@óáŽï@÷@ãîŒóÈ @@@@@@@@@@@@@@@üi@†‹Øóä@‡î‡äbØ@ñü‚@üi @@oŽïäaímóä@Šó ó÷@L†ŠíØ@üi@óîóè @ì@ŽïØóî@Šó@óåîŒóia†@çbïäbàŒ@æi @üm@õóØó“îbb÷@õóäb²‡äóióÜ@çìíàŠóÐ@Žôåïiò†@çbmìbš@òíŽï÷@Šó ó÷ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@üi@×a‹ŽïÈ@ðäbàóÜŠóq @ì@ãa†ó@ðäa†òŠa‡Žï@ŠóóÜ@aáï÷ @Šóèìóu@óäaìóÜ@ÚŽïØóî @ @Nßýóu@ãbà @çbïîb †a†@óä@ìòìa @óÜb@•ó’@üi@wåŽïqóÜ@‹mbîŒ@‘óÙåî‡äóš @õŠbî‹i@Šòì†a†@üm@õóØòŠóÄò†óÜ@Šóè@LçóØò†@çbîa†Œb÷@óä@öçóØò† @ñ’bi@üq@ìó÷@ñòìó÷ @â’bè@çbnÜí@ì@ñìbïáïØ@ðÜóÈ @ðØûŠó@Žßb@X @ñòìbà@óØ@LóÕïàbä @ NpbØóä @ðmŠbq@ñ‹Žïm‹Ù@ì@òìíi@çbàóÜŠóq Nóîbm‹iŠòì @õóØòŠóÄò†óÜ@õó÷@pbØbä@ñ†aŒb÷@”îbb÷@öpa†ò†@ìa @ð䆋؆aŒb÷ @‘‹q@õòìóøŽïi@pbØò†ò†@ÚÜó‚@ïÜüq@õŠóiíŽî Šói@óïïä@üm @oŽî ‹Øò†@†aŒb÷@ôïäa‡åîŒ@ò‹ŽïÜìóèóÜ@Šóè@ü‚@LpbÙi@”îŠòì†a†@ìb †a†ói @Žßó−óà@ðbiüi@çóÙi@ðbi@æŽî íØóÜ@òíŽï÷@ãîŒóÈ@@LŠòì†a†@ð‹rŽïi @†aŒb÷@õóàbäˆûŠ@Ûóî@üm@õóØòŠóÄò†óÜ@ãîŒóÈ@ @A@A‹@ ŽïÜìóèóÜ@çóØbä @Šóè@õaì†@µ‹mò†òìóÜ@çbàíàóè@íÙÜói@òìó÷@Ûóä@LoŽïšbäŠò† @óåŽî Š‡jŽî ‹Ð@µ’@ö•òŠ@õónóuói@”î‹maì†@öæŽî ‹åŽïÐ‹i@ÚŽïåïíä @ómòìa‹ØŠbàýóq@ì@•‹Žïè@æî‹mŠûŒ@•òŠóÄò†ìóÜ@Šóè@LçbØóàbÔó’Šó @ì@płóò†@çaíŽïä@óÜ @ð䆋Ø@a‹Ù’b÷@ì@çbØóïïmŠíØ @óÜ@óäajå’ûŠ@ìŠóíä@òŠüu@ãó÷ @Læi@ŽÞ −óàóiŠó@Žôiò†@Šbïnƒï÷@ìŠbn‚íà@ŽõìóÜ@LçbíäóàbäˆûŠ@Šó @ðÙŽï ÜbäóØ@ìíàóèóÜ@@Nò@ ìòŠaí‚ @òŠóíä@@@N@òìóäbØóïïnaŠ @ì@çbØóïïiòŠóÈ@ómłì@óÜ@ñ‡äóè @ NòìóåŽî Šó ò†@Žßó−óàóÜ@bäŠó ó÷ @a‡äbØóàbäˆûŠ@ì@çíŽî ÐóÜóm @ói@a‡ÙŽïÜb@ñòìbà@óÜ@çbØòìa‹äìbä @ìó’bi@çbïäbîˆ@çbá“ŽïìaŠ†@ðäbmłì @Lômóïïäaìóbq@”ïóØ@ça†ó@ìó¹û†@ça†ó@âØbØ@õíäb‚@¶òì@óØbØ @ñóäaìó›Žïq@ói@oŽî ‹Øò‡ŽïÜ@çbïîŒaí“Žïq @ì@çŠü ó÷@çbïäbØòŠbmì@Šüu@‡äóš @ñòìóäaìó›Žïq@ói@@N@òìaŠŽî Šbq@çbïäbï  @çóîýóÜ@Šó óà@óïïä@ŠóóÜ@çbïån’û‹Ð@ð“îŠójàaŠói@ôäbØòíäb‚ @@@çòìb‚@òŠóíä@ìjå’ûŠ @òìóäóØó÷@ßbØ@çbï“ïäa†‰îì@ì@ÞÔó÷ @çbîìbä@ñóäbóØ@ìó÷ @@@òìóáŽï÷@ñý @öçbØóåØìŠ@òíäb‚@ìíàóè@ŽõìóÜŠóè@LoŽî Š†‹Ùi@òìóäbØónû†@Žßó−óà @@@@@@@@@@@@@N@òìóäbØünaŠ@ì@çbØóäa†ˆì @†ŠíØ@óîüi@Šóè@@N@çò†bàb÷@ðäbàóä@bm @ìíàóè@óÜ@jå’ûŠ@ìŠóíä@òìa‹åŽïÜ @LæäbØónû†@Žßó−óà@ðè@çbØòŠaŒbi@ìíàóè@öçbØbïäbràüØ@ìíàóè @ì@Ú’üØ@ðäòìb‚@óäaìó÷@Šóè @çbîü‚@ðäó’@bi@ñò‹Žî í @ói@ðäómì @ñòìó“ŽïqóÜ@òìóäbîˆ@ðØóîìŠ @Žßó−óàóÜ@çbî†@aìó÷@æióä@Žßó−óà@ônû†@Šó ó÷@çbàíŽïi @”ïäb ŠŒbi@ìŠýû†@ì@Þïjàümü÷ @Šó ó÷@æíäó÷@‡äím@ @N@çóØó÷ @óäbóØ@ìó÷@Šóè@@@æ@ äaŠóíä @öÞîbiüà@õbïäbràüØ@öðjïi@ìòŠóu@õó ŠbØ@Nò@ ìóåŽî Šó ò† @ @N@òìóÜbq@óÜ@çóØó÷ @ónŽî ìóÙi@@çbîü‚@ðØbm@ñ‡äòìòˆŠói @çòìb‚@a‡ïbï@ðmłóò†@ìbäóÜ @öoŽïäŠónåï÷@ìŠaŒbi@öçbØì†@ö熋َïuón“ïä@õòˆû‹q@íäb‚@ð䆋Ùn슆 @ @N@æmłóò† @çbîü‚@Žðiò†@”ïäbØòìbÙ’@ãóÜóÔ @óåïíä@çbàóè@òìóï@‹móà @Læäaìó÷@ðè@”ïäbàŠò†@ôäbØbïäbràüØ@póäbäóm@öôäóàómí@ôån’û‹Ð @L@òìóååŽî í£@çbîü‚@ðäbØóåïíä @üi@ìbnbà@óäóØó÷@çbïäbØò‡äím @†aŒb÷@ðäajå’ûŠ@@@ì@ ‹ @óå‚òŠ @ly@õóïïØŒóm@Žôi@óïïä@ŽõìóÜ@Šóè@_çóØbä@óäbàó÷@ðbi@òíŽï÷@üi@õó÷ @”ïäbØóíØ@ò‡äóq @@@óåíØ@ŽðÜói @ N@çbîü‚@ðäbîˆ@ð䆋ْbi @ì@çbîˆ@ì@æŽî ‹‚ò†@Žñín“q @ômíÔ@ñ‡ï÷@oïióä@ðiy@Šó ó÷@ó“Žî ìóÜ@Šóè@LŽõ‹Øbä@üi@o›ïè @æŽïÜó÷@Ûòì@òìómóäìa‹Ø@íî†ìłóè @“q@óÜ@óäaìa‹ä@ìbä@ìó÷@Šóè @çbï“ïäbï @ì@óïä@•bi@çbï“ïäaŠòŒí  @ Nçò†ò‡Žïq@omíàóîý @@@I @@@@@@@@@@@@@@@kï nØ@æíäó÷@Šbmì@òìò†Šóq @çbïÙŽî ‡äóè@@òì@N@òìaŠŽî Šbqóä @pü‚@óØ@oŽïi@óÜó−óà@ìó÷@óäòŠ@óîóè@ŽõìóÜ@płóò†@õóÝŽî †üà@ìó÷ @bnŽï÷@@@@H@ÐóØ@Ðóš @ ç @ bî @ @ H @ ÐóØ@aŠ @ I @ @ ómüi @ ñ Ž ‡äó è@ñìbä@ói@òìóäóØó÷@ì⁄i @ñüè@ói@òìa†@oò†óÜ@çbï“ïäbï  @ûŠ† @ I @ @óØ@òìómbÙjŽïu@•óÙî†@ðäaìó÷@ìüm@oŽïi@ÚŽïÜó−óà@LõóØò†@ðbi @ @@@@@@@@@@@@Šóå  Ž î íä@óåiò†@bî@òìóóØ @íàóØ@ð䆋ÙîŠbî†ì@ñü @oaŠ NH @çóØó÷@Ž ð q@paì ‹ i@bm@óÙi @çbn’óØóÜó−óà@ômíÔ@óîóäaìóÜ@oŽïióä@òíŽï’ìóÜ@ôÙŽïåïíä@Šó ó÷ @óØ@ @HŠ@óíä@oüq I@Ûóä@HŠóíä@obq @I@õòíŽï÷@æib‚óà@ãłói@LoŽïióä @ìòìómóäìbà@a‡îŠóîŠbØ@‹Žî ˆóÜ@bn“Žïè@óÙŽïàòŒóiŠó@çbnmìóØíÜóè @ÚŽî ŠínÝØói@òíŽï÷@ãîŒóÈ@Lòìómòìbà@çbmbïm@bn“Žïè@ôäómìì@ôäbáŽïÝ @ómbØò†@•òŠ@Lóïïä@oû†@çbåï÷@ììa‹ÙŽïÜ@pò‹Ðóä@çìíi@ôîìb Šbi @ìó÷@òìbà@çbmŠûŒ@ðÙŽïmbØ@óîüi@Loû†@Žßó−óà@ómbØò†@•òíŽï÷@öôr @ðÜb‚@Šóäóîó @ðÙŽïÜómói@òíïîóà@òíŽï÷@ôäa‡Übîó‚óÜ@õóîóåyí’ @óÜ@òŠb’@ãó÷@ð䆋Ø@ðmóîaŠóäíŽïä @ñò†bà@ðäì횊†ói@çìíi@•Ží ‚@Žß† @òŒbm@ñb Žî Šbq@Šó@óîa‹‚ @Žõíä@ñŠè@ìiói@çbmü‚@a†òìó÷@õ‹ióÜ@@óØbšaì@ãłói@LòìónŽïji @ñ†ŠíØ@óîŽí i@L@×a‹ŽïÈ@ðäbàóÜŠóq @Ží  i@çbîóØòŠb’@ñòìóäaŠó @ì@QT P @H@oî‹Ùm@ @I@æî‡Üa@þ–@ñìa‹Ùn슆 @ôn’@æåïji@ÚÜó‚@õìbšóÜ@•íq@õòìó÷@õ‹ióÜ@ö@çóÙi@õìb Šbi @óÜ@çbîìbš@çbàóØòŠb’ @ói@ãýói@LÛíØŠóØ@ñb Žî Šbq@ñŽïàb÷ @ðbï@ðÙŽïnóióà@Ží i@”îìó÷@L @ Næåïji@çbmü‚@õìbšóÜ@‹mòŠìó  @ðäbºóqìbè@ïÜ@ðäbØòŠbnäbàóÜŠóq @Žßb@wåŽïq@óÜ@‹mbîŒ@ðäìíiŠórŽïm @ñòìó䆋Ø@ãóØ@ð−bàb÷ói@ì@pìóš @aìa†@ì@ÛíØŠóØ@ñŠb’@óÜ@óäbn†ŠíØ @ì@òŠínò†@ãó÷@ðäíšŠò†@Šóói @ì@ÛíØ‹Ø@ñb Žî Šbq@óÜ@†ŠíØ@ñò‰Žî Š @ìbä@ói@óØòŠb’@ñòìòìbä@ì@ìŠói @ðÙÜó‚@ñòìóÜ@óu@L@ç‡äaŠŒóàa† @òŠb’@ãó÷@ðÙŽî ŠóåŽî íä@íØòì@çóØó÷ @ìímbàŠí‚@•bnŽï÷@íØbm@QTP@õò†bà @ðmóàíÙy@L@†ŠíØ@ð䆋َïq@òìbÝ i @ói@Ûóîòìómóä@@ðmóîbóØ@@æî‡äóš @óÜ@çìíi@•ói@Žði@“ ói@óØòŠb’ @Ží i@æi@çbîŠŽí ¬ó‚@ì@çóÙi@Ží i@çbîŠbØ @ñììŠ@óÜ@òìómòìbà@ñŽí ‚@íØòì@Šóè @ðÜb@S U @ñòìbà@óÜ@Èói @æî‡äóšói@òìa‡Ìói@óÜ@Ží ‚ìónaŠ @o슆@íØòì@ñŠaŒímóà‚@ñòˆŽì‹q @ð’òìbi@Ží i@L@çbîóØòŠb’@ñòìóäaŠó  @•óàó÷@L@ónî‹Ùm@ói@Šó@òìóîŠa‡ï÷ @óÜ@†‹Øóä@ðÍŽî Š†@ïè@a‡ïäa‹àíØíy @@òìòŠŽí uìaŠŽí u@ðîbbîbä@ñòíŽï’ @ì@ìóäb£bmíÔ@ì@ìóäbƒ’Ží ‚óä@ðä†‹Ø @ðÜb@‡äóš@ñìíiòŠóÔ@ì@ÛíØŠóØ @óÜ@†ŠíØ@ñò‰Žî Š@óØ@†‹Ø@ñaì @ð䆋Ùjî‹Èóm@ì@æî‹i@ì@´’í  @a‡ïàb−ó÷@óÜ@L@çbîŠó@ómìa‹Ø@Ží qbm @ñó›‚bi@ì@çbÜbåà@ñbîŠbî@ì@wŽïÜŽí Ø @ðàóØ@óÜ@òìóäóÙi@Ží i@çbî솊íiaŠ @‹mbîŒ@ómb óä@æî‡Üa@ýó–@ñb Žî Šbq @ðäbØòìýb’@óÜ@L@òŠb’@ãó÷@ñ†ŠíØ @óØòŠb’@ðÙÜó‚@ñŠòŠòŒ@ói @ì@çb−ó @𒌊òì@ñbîŠbî@çbîaìb @óÙäíš@ç‡äaŠŒóàa†@ì@ñŠaŒí @póà‚ @ìóÜ@óÙŽïØóî@óàó÷@óîŽí i@E@T LV @óÜ @öça‹Žî ì@ñ‡äí @YW@óÜ@‹mbîŒ@a‡ÜbÑäó÷ @ñ†ŠíØ@ðmójîbm@ói@òìómìóØ @Ží i@óäaˆŽì‹q@ìó÷@ñóiŠŽìŒ@ñòìóånaí  @Šóè@a†ì†ŠíiaŠ@ðäbÜb@óÜ@òìó‚a†ói @ðäbºóqìbè@Ù’@ñóäaŠbØŽí è @ï“䆊íØ@ñóïybä@ìì†@ì@†‹Ø@ßìbØ @ @N@óØòŠb’ @ýó@ñb Žî Šbq@ñ‹m@ðäbØòŠb’ @L@Èói@ðäa‹àíØíy@ðäbÜb@íØòì @ñˆŽìŠ@ñóØó䆊a‰jÜóè@óÜ@çbn†ŠíØ @ìŠó@Žði@ð’óØóÙÜó‚@ì@†‹Ø@bÍÝï÷ @ @bŽïu@ì@æîŽí ’@ðäìíióä@@ŠóióÜ@æî‡Üa @Ží ‚@ìónaŠ@òìa‡Ìói@óÜ@ç‡äaŠŒóàa† @þ–@ñb Žî Šbq@óÜ@R PQP @O@ S @O@W @ñóŽì‹q@ñaì†@óÜ@@Lça‹Ø@æîŽí  ’ @ Šò Žî Šb q J @óäaˆŽì‹q@ìó÷@ð䆋Ø@o슆@Ží  i @aìòŠ@óØòŠb’@ðØóîòìómóä@óØbm@Ží i @ïè@a†@ðàb−ó÷@óÜ@óØ@æî‡Üa @ñŠínò†@ðäìíšŠò†@ì@ñ†aŒb÷ Kamaran_75@yahoo.com @ìŠìò†@ñìòŒ@ì@Ûb‚@ìíàóè@óÙäíš @óÜ@a‹Ø@•ói@Žði@†ŠíØ@L@ìíi @Ží  i@póØóäŠó@†ŠíØ@ðÙŽî Šóåîíä @ŠŽì Œ@ìímbàŠí‚@ñŠb’@ðÙÜó‚@L@×a‹ŽïÈ

@ æåïji@çbmü‚@õìbšóÜ@‹mòŠìó @ôn’

O@@S @O@ V @óÜ@÷aŒóu@ñóàbåäbºóq@óØ @Šaíè@ì@ça‹Žï÷@ñb’@çaíŽïä@óÜ@QYWU @÷aŒóu@ñbìó÷@ðØûŠó@çóî†óàíi @ñóØóØûŠòìbä@a‹ØŠüà@ãa†ó@ì @óÜ@oò†@ça‹Žï÷@ñb’@óØ@ìíiòìó÷ @Žñ‹Üóè@†ŠíØ@ð’Šü’@ñŠbØìbè @×a‹ŽïÈ@ðmóàíÙy@•òìói@ŠójàaŠói @æî‡äóš@ì@lòŠóÉÜímó’@ñòíïä @×a‹ŽïÈ@ðØb‚@óÜ@ðä‹ @ñbŽïu @ Nça‹Žï÷@óïï“‚ói @†ŠíØ@ð’Šü’@a‡àb−ó÷@óÜ@ìíiòìó÷ @Lìíi‹i@Šóu@ðÙŽïmbòŠbØ@ð’ím @ðÙŽïäaŽï‚@ìíàóè@ð’ü‚bä@ìó‹q @a‡“îŠójàaŠói@óÜ@Lòìóm‹ @ñ†ŠíØ @óÜ@ì@a‹Ìíi@ò‡åŽïè@‹ØójÜó÷@ì@ãa†ó @ @NómbòŠbØ@ìói@çìíi@ðîbiü‚ @QYW UO@UO@R R @óÜ@a†óäòŒ@òìó’@ìóÜ @çbn†ŠíØ@ðäbán“ïä@ŽïØóî @ìíàóè@óÜ@bïu@óØ@LaŠŒóàa† @ðÙŽïäbóØ@†ŠíØ@ñ‹m@ðÙŽï’Šü’ @ðäþÉï÷@óàbäaì‹i@çòìb‚@ì@jØbäìŠ

n‫ﺷﯿ‬wa‫ ﭼ‬demes @ìó÷@çbn†ŠíØ@ðäbán“ïä@ŽïØóî @óîòìímbèóä@æi@óÜ@óïîŠòìbàóu@òŽïè @òìòŠòìbàóu@ðäa‡Üa‡åà@ìbäóÜ@óØ @òìíjn슆@a‡ÙŽî Šb ˆûŠ@óÜ@òìłíÕÜóè @ŠóóÜ@çbîìò‹ @†ŠíØ@ðäbåàˆì†@óØ @†ŠíØ@ðmóîa†‹ØŠó@óØ@†‹Øò†@òìó÷ @ó Šóá“Žïq@Q P @æäaímbä@‹m@ðÙŽî Šbu @ N…b’@óäò‡i

@ òìóåîüƒïi@pü‚@Šóè@óíåi @çbØóîŠíØ@íàóØ@‹mbîŒ@òìóåïíä @‹mbîŒ@a†ò‹Žï Ü@æà@@@N@çóÙi@ñŠbî† @óØ@ò†ŠíØ@ñòìómóä@ânóióà @ìbä@†aŒb÷@ói@çbn†ŠíØ@ðÙŽï’ói @ói@íàóè@”ïäbØómłóò†@ì@æîóiò† @ói@çbîü‚@ì@æŽî ì†ó÷@ñ†ŠíØ@ðäbiìŒ @ @N@æäaŒó÷@†ŠíØ@ñŠóåŽî íä @ìŠóíä@ìó÷@a†ímìóÙ“Žïq@ñbïäì†@óÜ @çbØóïïmŠíØ@íàóØ@ñóäajå’ŽìŠ @ì@a‡ÙŽî Šaíi@ìíàóè@óÜ@çóØó÷@ñŠbî† @òŠbØ@ì@płóò†@óÜ@ç‹ ó÷@óå‚òŠ @ðmóÜa†óÈbä@ì@ðîbbî@bä@ìaìòŠbä @óÜ@çbîü‚@üi@çóØó÷@ñŠbî†@çbØóî @ñìŠ@óÜ@ì@æîˆò†@a‡’bi@ðÙŽï äbîˆ @çbï’bi@@@ð @ ÙŽïmóàaŠò†@òìó“î†bà @ @N@óîóè

‫ﯽ‬kwkrek ‫ی‬za‫ﻏ‬ @ñŠaíi@æ@  îäaìa‹Ð@µ @  íä@ñŠaíi @ìíàóè@ @N@a†bïäì†@óÜ@@@óî@ñjå’ûŠ @óÜ@ónóè@ðäòìb‚@ñü‚üi@ÚŽïÄû‹à @ñóäbóØ@ìó÷@ãłói@a‡äbîˆ @ói@oóè@“Žï q@òìóåíäó÷ @Nò@ ìóåíåîó÷@ì@çóØó÷@çbØón’ @óïä@òìó÷@üi@béäóm@µíä@òŠbî† @üi@‹mbîŒ@üÙÜói@òìónî‹íåi @óî@ðmóîbÄû‹à@ðäbîˆ@mìóÙ“ïq @ñü‚üi@Šóíä@ðÄû‹à@båï ó÷ @Žðq@óè@ìa‡äbîˆ@óÜ@óîóè@ñŠa†b b÷ @ñóŽî Š@óÜ@Žñìóîó÷@óîüi@Šóè@pbØò†

@ ÛíØŠóØ@óÜ@çbn†ŠíØ@ðäbºóqìbè@Žíi@Ûóîóàbä

@ï Šóè@ì@óîóè@ñìbmbòŠbØì @ñò‡äòìó÷@a‡’솊íiaŠ@óÜ@æib䉎î Šb @Ûóîý@ìíà@óè@üi@bnŽï÷@@ @üi@òìómóä@ìa‹Ø@óäa†bî@ìó÷@oŽïia‹Ø @óš@ïÜò‹Ð@óØ@òìímììóØŠò† @ð䆋ØŠbØ@óÜ@óu@óÔóè@aì†ìóàóÜ @òìa†@†ŠíØ@óÜ@ñŠòŠòŒ@ÚŽî ‡ä @ÚŽî ‡äòìbä@ì@æŽî ü’@Šóè@óÜ@ãaìò†Šói @bn“Žïè@óØ@ÚŽïÜó óšìbäóÜ @‘bi@üi@pbi@Žðq@ñ†ŠíØ@ðàò† @ói@ñŒ@ó òŠ@ñìbnØbq@ðäbØòŠaìób÷ @ a†@óáŽî ˆŠ@ðäbØóäaìbm@ð䆋Ø @ðäaŒóybä@L@òŠbî†@òì@óîbáï @ói@ì@†ŠíØ@ói@×óèŠò†@çbØòŠóØ @óšìbäì@ÛíØŠóØ@ðäìíi@ðäbn†ŠíØ @ŽßóàüØ@ðä‡äbbä@‡îbüåïu @ì@òìím‹ @çbïØ@óî@ñòíŽï’ìbè@ðäbØ @óåŽî ‹Ùi@óäaˆûŠ@ìó÷@L@ñˆ†@ðäbØóîˆíØ @óïØüØbä@óÜ@æm‹ Šòì@†ìí@ðŽî Š@óÜ @óåïÔónaŠ@ì@òŠìó @ïàómbà@ñˆûŠ @ón‚b@ì@òŠbàˆ@ôÝ ŽïÐím‹Ð@ì@çb¹bØ @oŽî ‹Ùi@ŽðÜ@çbïn’ŠaŒí @ŒaíŽï’@ŠûŒ@ói @ðäb@óØ@ð䆊bäì@熊a‰jÜ@óè@ñŠbØ @óä솊ó @ãó÷@ôÙŽï ší@Šóè@óÜ @çóîý@óÜ@ïn@óÜ@óÐ@HðäbäóÈ@I@Ûòì @ŒŠói@òˆûŠ@ìó÷@oŽïióè@Ûóïäbn†ŠíØ @pbåïmûŠ@óÜ@íi@׊@óÌ@@@H@@@@@@@@@@@@@@@Ûó  @ Žï÷íî @@I îòìò†‹Ø@ïè@ì@oŽî ‹iaŠ @ñŠbØ@oò†ì@ÛíØŠóØ@üi@¶ò‡äó ì @ïàómbà@ñóäaìó›Žïq@oŽî ‹Øóä @ì@熊a‰jÜ@óè@ðäbØ@óàbØb÷@ðä†‹Ø @æîØí›i@•óàó÷@oŽïi@óåïÔónaŠ @‹m@ðØbå‹m@ñò†Šbî†@æî‡äóš @òŠb ˆûŠ@ŠójàaŠói@oŽî ‹Ùi@Šó @òŠbØ @ì@òŠ@ói@óØ@ó‚û†ìŠbi@æÙîŠó‚ @ì@çb¹bØòŠbi@pbòŠbØ @ @N@çóiò†@a†‹m@ðÙîŠbÔb÷ @òŠbØ@ìó÷@ñòìóÜ@óu@ðäbØóïäbiŠíÔ @çbàíŽï i@•óäb‚û†ììŠbi@ìó÷@@ @òìómóä@ì@ßó @ñŠa†bÐòì@ñü‚@üi @çb¹bØó−bàb÷@óÜ@òìómbØò†@çbàŠìì† @ì‹mbîŒ@ðØóïîaìòŠì@pa†ò†@çb“ïä @ñòˆbàb÷@ì@çbØòìa‹ia†@óšìbä@óÜ @솊íØ@õó“ŽïØ@ói@pa†ò†@Ša†@óÜói @ó‚@íà@óè@ðàbî@óq@óîüi@L@æqa‹‚ @@@ñaŠ@ãò†Š@ói@óÜ@ðäbØóîŒaí‚a† @ìíàóè@íi@óäbšìbä@ì@ó÷@ðäóòŠ@ðÙÜ @ @N@çbéïu@“ 

@ @NN@ïÜ@ò‹Ð

‫ی‬rabej n‫ﯾ‬defere‫ﺷ‬ @ó䆋Øaìa†@çbØóïäbn†ŠíØ@óä@óîý @ñîŠ@Ûóî@ì@ðäò†@Ûóî@üi@çbïŽïÜ @ðäbÙ“ÙŽï m@ì@Žî íÜ@óè@ìbèì @ NNN@çaŒ@óybä@ðäþïq @

@ A@póàíÙy

@óè@óÜ@âŽî Šóè@ðm@óàíÙy@Ù’@@ @ìíà@óè@Ù’@a‡ïØ@óî@óåïibØŠ N@ónaŠ@ð’óØóäaìó›Žïq @NNN@ò†ŠíØ

@ðbï@ñŠbÙäaŠŽí  @ìaŠ†@ãb−ó÷ @ŠŽìŒ@L@båŽïè@òìóîŽí ‚@ñaì†@ói@ñŠŽìŒ @ñŠŽìŒ@솋Ø@òŠìó @ðØí›i@ïÜ @Ûìí›i@çìíi@òŠìó @óØ@ð“î‹m @ðäbºóqìbè@ïÜ@Lòìò†‹Ø @óÜ@ñŽí ‚@ðÜby@ói@•ói@”ïäbn†ŠíØ @ñŠòŠòŒ@æŽî í’@ìóšìbä@Žñ‡äóè @ŠaŒóè@æî‡äóš@ì@pìóØŠói@ñòŠìó  @”îìó÷@Lo“îŽìŠ@Šò†óè@ói@ðäò† @a†ò‹Žï Ü@óØ@Lóîóè@ñŠŽìŒ@ñŠbØŽí  è @ @N@óïä@‘bi@ñóŽïu@“ ói * nam‫ﺣ‬eِrladb‫ ﻋ‬naremak @óÜ@óÙŽïØóî@óØ@ìímbàŠí‚@ñŠb’ @ónŽî ìóØó÷@ì@çbØóåï“䆊íØ@óšìbä @óÜ@L@çbn†ŠíØ@ñŠí’bi@ñŠíå @ðmóàíÙy@ñŠbî‹i@ói@QYWV @ðÜb @ðäbàóÜŠóq@ð䆊a‰jÜóè@ñóŽì‹q @ì@òìóîa‹Ø@bïu@ÛíØŠóØ@óÜ@Èói @R PQ P@O@ S @O@ W @@ñˆŽìŠ@óÜ@óØ@×a‹ŽïÈ

@ NN@płì@ðäbØóàó‚ @ììa‹åïi@óÜbä@óØ@óÜ@oŽïiü‚ì@ónaŠ @ìó÷@Žñ‹Øò†@óØ@L@a‡äbØ@òìaïi @ü‚@ñòíŽïšaíš@óÜ@óäbm@óibi@òŠüu @óÜ@çbîü ìínÑ @ìòìónïåï·@a‡ïÜbà @üi@çbîòŠbš@ì@oŽî ‹Ùi@Šó @óÜ@ñòìó÷@Ûòì@Ûóä@ @N@òìónì‡i @òì@ó‚a†@ói@óØ@pa†ò†ììŠ@a†bnï÷ H@ð䆋Ø@Ûìí@ì@熋ibîóy @I@óÜ@óu @N@oŽïibä@Œìó@ŽðÜ@çbî‹m@ð›ïè@†ŠíØ @ìíàóè@íØòì@”ïä‡äbî@ó aŠ@òŠbî† @óîòŠó@ìì†@ôØóš@‹m@ðäbØómóibi @óäaìa‹Žï Šòì@òŠüu@ìó÷@ðäbØóäbîŒ @Ûòì@†ŠíØ@üi@ð−aŒbÔ@óÜ@ò‹mbîŒ @ N@ŠínÜóØ@ìòìómóä@ì@póÝÝïà @

@ñò†Šbî†@æî‡ä@óš@óÜ@óu@@@@@@@@@_ @Šbï‹q@ðŽïu@òíŽï’@çbàóèói@óØ@‹m @ñòìó䆋Øììˆòìb÷ @@@Z@Ûòì@óäbàí ì @ì@òìbØ@ñóØóïÜòŒó÷@ómóîbÙïy @ðäbØóïîìbäbàí @òŠbî‹i@ì@ÛbyììŒ @óiˆ†@çþïq@Žñ‹Øò‡nóè@_@H@µ÷@íî @@I @ N@_oŽî Š†‹Žï ò†@ça†ŠíØ@ñŒûŠìóä @

@ @Aça‹Žï Šòì

@óÜ@ìì‡äóòŠóq@ðØ@óî@ò†Šbî†@@ @óÜ@òì솋Ø@ñóäó’óm@çaŠbu@ììbš @ñ†ŠíØ@ðä‡äbîó aŠ@ðäbØóîüè@õ‡äóè @ìíà@óè@ðäa‹Žï Š@òì@ñò†Šbî†@”îìó÷ @ðäbØóäbàŒ@üi@òì@óïíØ@óÜ@óÙŽïn’ @a‡’ò‹ŽïÜ@L@ðiòŠóÈ@pójîbm@ói@‹m @ @NN@çbØò†bî @óîóäbm@óibi@òŠüuì@óÜ@ânóióà@‹mbîŒ @ @ñü‚@ìbä@ðÜbàìbä@ói@ñ‡äòíî@óq@óØ @óÜ@pójîbmói@çbn†ŠíØ@ðÙÜó‚@@ @æìíä@ói@ðš@ï÷@óî@óè@òìò†ŠíØ @Žßbm@ñŠòìò†bî@ì†bî@ÚŽïÜó @L@ñŠí’bi @ñóÔ@ói@çbî@a‡äbØòìa‹Ø@ìbÝ i@óÜ@oŽïi

@ NN@ò‹äüØ

@ðïäbán“ïä@ðïnŽïØóî@òŠbî‹iaì @a‡Übàó÷@aŠòìbä@óÜ@çbn†ŠíØ @ñü‚@ñóØòìa‹ÙäaìŠòìbš@ò‹äüØ @ì@ÛŠó÷@ÚŽï ÜóàüØ@óØ@oŽïnóji @ NN@ŒûŠìóä @ @pbØò†@ðäaìŠòìbš@‘ŠíÔ@ðàbèóà @ @õˆûŠ@ãb÷ @I@béäóm@ói@†ŠíØ@óîbèóÜb@@ òìóäbï’ìíàóè@ñììŠóóÜ @H@N@N@N@N@òìómbè@òŒûŠìóä@óîòŒbm@ðÜb @ì@ðïnŽïØóî@ðÜbà@ñòìóånƒÙŽî Š @Œûq@òìbØ@ñóØò‹ b÷@ìòìónŽïÜò† @ì@Žñíä@ðØóïmóîa†‹ØŠó@ð䆊a‰jÜóè @ÚŽïä‡äbmìí@óîbm@ŠóóÜ@ì@pbØò† @ì@Žñíä@ðÙŽî ìò‹îóq@ðäbäa†@ì@Ûýbš @ì@çbäì†òìaŠ@ì@æm‹ @ð’ìím @Lóàò†Šó@ãó÷@üi@Žô“i@ììa‹ÙŽïqŠbØ @ìó÷@L@pbèò†@ñŠóò†Šò† @óØ@óîóè@Âä‹ @ðØóîóÜóóà@ãýói @óÙîŠó’@ómóäìíi@Žì‹àó÷@ñóäbÙÜó‚ @ì@ŽñŠ‡jŽïq@ñìaìóm@ð‚óîbi@Žðiò† @ŽõíØ@óÜ@a†ŒûŠìóä@óÜ@çbói @üi@ðmòŠóåi@ðÙŽî ŠóòŠbš @Ša†b÷@ñR Q @ónaŠ@@@N@N@N@çìíi @´ƒÙŽî Š@ñŠaíi@”îìó÷@òìónŽî ŠŒû‡i @ìómłì@Šóè@ìòŠbèói@ñbmòŠó @ñóbåŽïq@ì@çbØóäb Šü÷@ðÜóÙîóè@ì @â’@ @I@ @ZÛòì@òìbä@Ž¶@ðÙŽî ìbä@ñü‚üi @oò†@ïäüšì@ðiy@ñŠ†bØ @‡ïÈ@I@ì@Hò@ ‹v“Üa@‡ïÈ@I@ì@H@âïåÜa @ì@çbØóäb Šü÷@üi@Š†bØ@ð䆋Ùäb“ïä @òìó÷@óäòŠ@ @N@N@N@N‡@  nè@ì@H@Êïi‹Üa @ñòˆû‹q @@@I@ðäbØóàbØb÷@ð䆋ØóaŠ† @ói@ça‹Žïäóèb÷@ãý@ói@oŽïi@ðîbb÷ @H@´ƒÙŽî Š@ðiónØóà@ñòìóånƒÙŽî Š @Žñ‡äóè@çóîýóÜ@òìòŒûŠìóä@ñìbä @ðäbØó䆊a‰jÜóè@a‡ïîbå’ûŠ@ŠóióÜ@óØ @@@@@@@@@@@@@@@óÜ@ôïnŽ ïØóî@ðäbØóäb Šü÷ @ììŠbï‹q@ðŽïu@ñŽí ‚@üi@òìóm ýì @î‹“m@ðîbmüØ@bm@òì@ RPPV O@YO@R P @óäbmýì@ìó÷@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@_@óäbàìí  @ @NN @ìíšòíŽ î Šói@ó Ü bìó÷@ðàóØóî @æåïibäaìòŠ@†ŠíØ@ói@Óbà@æîØí›i


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

‫ﺗﺎﻳﺒﺔت ﺑﺔ ﺋﺔدةب‬

@ ÛíØŠóØ@óÜ@‰Žîìýó @ñjØbäìŠ@ì@ðiò†ó÷@ñóÙåi@ðÜbÅïnŽïÐ@µàòìì† @ @Nñ‡u@ð䆋ÙîŠa‡’ói@üi@ìíióä@ça‡äbè@ñü‚@üi@òìa‹äa†@çaìímìóØŠó@üi@ñìóåÈóà@ðmłó‚@ñòìói@óØóÜbÅïnŽïÐ@üi@熋Ø@ó’óäbi@Z‡ïyaíÜì‡ióÈ@†aŒb÷N† @ Næm‹ Šòì@płó‚@üi@ŽðØ“Žïq@ðmóibi@ónŽî‹Ùi@lò†ó÷@Žðibä@óîaíäbáŽïq@óÙäíš@LµåŽïÙ“i@ónîŠóä@ìó÷@çbánîì@ZŠóÙóÈ@bäa† @ Nìíióä@çbï ÜbÅïnćŽïÐ@ñììŠ@aŠói@çbØómóibi@óÜ@Žñ‡äóè@óÙäíš@LoŽî‹Ùi@ñŠbî†@üi@ñ’bi@ðmóibi@ì@oŽî‹ƒjÙŽîŠ@’bi@aì†ìóàóÜ@óØó ÜbÅïnŽïÐ@oŽî‹Øò†@“ ói@Zû†ŠíØ@†óàó« @pbØìbè@ãłói@LçbàíŽïi@ @B@Zð @ mì @LµåŽïÙ“i@ónîŠóä@ìó÷@çbá“ïnîì @lò†ó÷@Žðibä@óîaíäbáŽïq@óÙäíš @ NBŽðØ“Žïq@ðmóibi@ónŽî ‹Ùi @çbØómóibi@ñŠûŒ@ð’ói@ðîŒaìý @ðîjå’ûŠ@ðÉïÔaì@üi@òìónŽî Šó ò† @ñòˆbàb÷@ŠóÙóÈ@bäa†@Ûòì@ÛíØŠóØ @LóØóÜbÅïnŽïÐ@nƒÙŽî Š@çbî@La‡Žïq @üi@òìóîóØóïîŠa†b b÷@óÜ@Šóè @ñŠbØüè@çbØómłó‚@ð䆋ْóia† @ðÉïÔaì@ì@óîóØóîŒaìý@ñóåïÔónaŠ @ðÙŽïÉïÔaì@ÛíØŠóØ@ðîjå’ûŠ @†aŒb÷@Šün؆@_òìbšŠóióÜ@ì@çóòŠ @üi@ñü‚@ðàłòì@âîŠóØ@‡ïyaíÜì‡ióÈ @nƒÙŽî Š@ðÉïÔaì@ì@óÉïÔaì@ìó÷ @óîaíáŽïq @ @B@Zó@ îóè@óØóÜbÅïnŽïÐ @òŠüuìóÜ@ðÙŽïÜbÅïnŽïÐ@ðäa†Œb @ðØóîóä‰ïÜ@ðäbäa†@ói@ðïnîíŽïq @La‡iò†ó÷@ðäbØòŠaíi@óÜ@óîóè@aŒòŠb’ @óÜ@ŠbØ@xaïà@ói@bm @‹maì†@@@No @ Žî ‹Øóä@a‡äbØóä‡äbäóÜóè @óÜ@ñjå’ûŠ@ðÉïÔaì@óïäaíáŽïq@æà @ìó÷@íÙÜói@LoŽïi@òŠüuìói@a‡ØíØŠóØ @ómóibi@ça‹Ù’óÙ“Žïq@ñóäbmóibi @Lçìíióä@ÛíØŠóØ@ðäbØóäóòŠ @ðîjå’ûŠ@ðÉïÔaì@òìóäaìó›Žïqói @ì@çóòŠ@ðÙŽï ÉïÔaì@ÛíØŠóØ @ðîŒaìý@ói@熋Ùnóè@@@NóÜbåï°Š @ói@üi@òìónŽî Šói@óäòŠ@çbØómóibi @LçbØómóibi@ð䆋ÙîŠbî†@ðuaïà @熋ÙÜóÙŽïq@ì@ŽßóÙŽïm@ÚŽî ‡äóè@óÙäíš @ðØóîó䉎ïÜ@ìíiaì@”î’bi@ @Nìíióè @çbØómóibi@ðØòŠò†@ñaŒòŠb’@ŠûŒ @çìíiŠa‡’ói@üi@ì@æåŽïäóÜóè @”ï䆋Ø@ó’óäbi@LçóÙi@çbïîŠbî† @ðmłó‚@ñòìói@óØóÜbÅïnŽïÐ@üi @òìa‹äa†@çaìímìóØŠó@üi@ñìóåÈóà @üi@óïä@ça‡äbè@ñü‚@üi @ðÙÜó‚@íÙÜói@Lñ‡u@ð䆋ÙîŠa‡’ói @ðäa‡àb−ó÷@óØ@´“îóŽï maì @ì@ðØýbš@ðä‡äaíä@üi@óØóÜbÅïnŽïÐ @ÛíØŠóØ@ói@óäa‡‚óîbi@ñììŠóån‚ @ðÙŽïÜb‚@ @NòìóäaŠa‡î‡äòíîóq@çóîý@óÜ @ðÉïÔaì@óîòìó÷@”ïïä‹ @ŠûŒ@ñ‹m @óÜ@òŒaìbïu@ÛíØŠóØ@ðîjå’ûŠ @ñóîbäbà@ìói@L‹ŽïÜìóè@ì@ðäbáŽïÝ @ì@òŠìínÜóØ@ì@çbàŒ@ò‹Ð@ÛíØŠóØ @óäòŠ@”î‹m@ðäbØóäbàŒ@ðîŠa‡’ói @ñ†ŠíØ@ðîjå’ûŠ@ðØŠüà@pbÙi@aì @LòìómbÙi@ŽßbØ@òìóØóÜbÅïnŽïÐ@ói @çìíi@çóòŠ@çbØòìóåïÜüÙŽïÜ@båï ó÷ @ðÜbÅïnŽïÐ@üi@çìíiò†@òìó÷@ðîbi@ì @óÜ@ãŠa†aíïè@LæŽî ‹åia†@•òŠìó  @óäbnЋ @ìó÷@ìíàóè@a†ìímbèa† @ NBæŽî ‹åŽî ŠòŒíi

@ói@çbØòŠóìíä@ì@‘ìíåØûš@ì @ì@p‹ ò†Šòì@çbïÙŽïäìíàŒó÷@“  @ça‹ óå‚òŠ@üi@b‚òŠò†@”ïÙŽïmbØ @ñòŠbióÜ@çbîü‚@ñóÔ @a‹Øò†@óØ@óîa†‹Ùi@òìóäbØómóibi @ómóîbn£@a‡Žïm@çbïŽî íä@ðäìíšüi @ @NBììŠ @ì@çaŠóìíä@Žßó óÜ@熋ØóÔ @ñŽî ìaŠóq@óÜ@çajå’ûŠ @ì@çbØómóibi@ð䆋Ù’óÙ“Žïq @ñý@çbîŠûŒ@’@a†ìí“q@ðäbØómbØ @“ ói@çaìóÜ@Žñ‡äóè@L‡äaˆìŠì@æà @ì@bäa†@Œaìý@ói@çbïäbØómóibi @çbØòìóåïÜüÙŽïÜ@óÜ@Žñ‡äóè@ìíiaíäbïŽïq @ñòìó÷@Šò†óÔói@çòìóä‡åŽî í‚ @ Næi@òìóåïÜüÙŽïÜ @ãaìò†Šói@ñjØbäìŠ@ñóÜóàüØ @Ûòì@çaìó÷@óØ@óîóè@ðîóÝ  @óÜ@ó“ïàóè@ñjØbäìŠ@ðØóîóÜóàüØ @ì@ìa‹ƒÙŽî Š@ì@çajå’ûŠ@ðmóà‚ @ñóä‰ïÜ@óåji@çìíióä@ò†bàb÷ @çbàóè@çóè@”î‹m@ðäbóØ@ãłói @ñóäaŠò†a‹i@ìó÷@ì@ç‡äbäóÜóè @çìbä@ì@óîóè@çbï“î‹mbîŒ@ì@póà‚ @ç‡äbäóÜóè@üi@çìíi@ò†bàb÷ @ióÜ@ì@óîóè@çbï“îŠûŒ@ðàóèŠói@ì @LoŽî i@çbîìbä@çìíióä@ò†bàb÷ @ìbšíàò†@ÚŽïÜóàüØ@ãaìò†Šói@Lça‹Ø @ãó÷@ñóu†íi@òìò‹m@ðØóîýóÜ @òŠbiìì†@bÙŽï n’@ìíàóè@óÜ @ò‡äòìó÷@çbàóÜbÅïnŽïÐ@µàòìì† @ãóÜ@ñòìó÷@Ûòì@LòìóåŽî ‹Øò† @ðÙŽïÜüè@pbÙi@òìó÷@ð’ói@ìíióä @oŽïióä@‹m@ðóØ@çaìóÜ@óu@a†òŠb’ @üi@”ïÙŽî ˆûŠ@ì@æî‹i@’bi @üi@óîaíáŽï q@LaŠóïä@òìóÜ@ì @çb‚Šóm@çbØómóibi@ŠóóÜ@熋ØóÔ @ìíia‹ìíäóä@æà@ñìbä@óØójŽïnØ @ @NB†‹Ø@çbî†bîŒ@ðîaì† @ð’ói@”ïmó¼òŒ@ói@íÙÜói@LæîóÙi @ðäbØóäaíïà@ð䆊aí‚@ì@ñŠbî† @ðÕÜ@ñaìa‹‹rŽïÜ@ŠóÙóÈ@bäa† @ NB†‹Ø @ì@ðiò†ó÷@ñóÙåi@ðØíØŠóØ @óÜ@Žñ‡äóè@ðäìíšüi@ðŽïqói @ñü‚@ðàłòì@‰Žî ìýó @ðîjØbäìŠ @óÜ@Žñ‡äóè@ìíiò†bàb÷@ðäajå’ûŠ @ŠóóÜ@çbØóäìíšüi@ñüØ@üi@ìíióè @ñììŠ@póäbäóm@çbØómóibi @ãłòì@ãóäbÔ@ãó÷ @ @B@ZóØóÜbÅïnŽïÐ @ñóä‰ïÜ@çaìó÷@ì@ìíióä@çbïÜbÅïnŽïÐ @óÜ@çbîóÔ@ñóäaŽî Šói@ìó÷@üi@óïä @LðäaŒò†@ŠbØüè@ói@çbî‡äbäóÜóè @çaìó÷@óÙäíš@Lòì솋Ø@óØóÜbÅïnŽïÐ @ñ‹m@ðØóîaŠ@ŠóÙóÈ@bäa†@ãłói @íÙÜói@Lç‹i@óå‚òŠ@óäbîü‚@Àbà @òìó÷@ãłói@LŽðiaì@óäòŠ@ @B@@Zóîóè @Žïäüš@üi@óîòìó䆋ÙäììŠ @LóäbàóØòŠb’@ðîjå’ûŠ@ðÉïÔaì @óáŽï÷@ @Nó@ ØóÜbÅïnŽïÐ@nƒÙŽî Š @ì@óîóè@oÜbÅïnŽïÐ@üm@oŽî ‹Øbä@ü‚ @óØ@çbØòìóåïÜüÙŽïÜ@ðïàóØ@ŠóióÜ @LòìóåŽî ‹ÙjmòŠ@”ïäbØómóibi@ìíàóè @@@çb‚Šóm@üi@çbïÙŽî ˆûŠ@a‹Øò†óä @ŠûŒ@òìóäa‹ÙmòŠ@ñóäbmóibi@ìó÷ @îŠü @üi@bèòìŠóè@ì@æîóÙi @•óÙ“Žïq@óØ@çìíi@qa‹‚@óäaìóÜ @ói@óØóÜbÅïnŽïÐ@ðäaˆûŠ@ñaìóèí’óØ @ðäbàa‡äó÷@óÜ@ÚŽïØóî@ãü‚@æà@@Nça‹Ø @ìłóÙŽïm@çbØómóibi@ðäaŒ@çbbi @ðÜbÅïnŽïÐ@ðä‡äbäóÜóè@ñóä‰ïÜ @ŠóóÜ@”ï䆋Øóä@óÔ@üi@ @NæîóÙi @Ûóî@æmíáŽïq@ì@ãìíi@çaìý@ñŠónäó @üi@òìónŽî Šó ò†@òìó÷@çbØómóibi @ðÙÜóØói@óïä@a‡Žïm@ð’bi@ðmóibi @ðäaŠò†a‹i@ŽñŠbu@LÚŽï Üb‚@‡äóš @çaìó÷@ãłói@LoŽï i@ŽßbÅïnŽï Ð @çbØómóibi@ðäaŒ@çbï’bi@ói@ÛíØŠóØ @Žðiò†@ì@ò솆‹Ø@Œb@çbïÜbÅïnŽïÐ @ì@ÛíØŠóØ@ñòìòŠò†@óåŽî ‹ióä @ NBçóÙi@•óÙ“Žïq@Šóè@ÚŽïn’ @Šóè@ì@oŽïåŽïäóäbïÜóè@‹m@ñóä‰ïÜ @ðmłó‚@ð䆋Øóä@ñŠbî†@óäòŠ @ì@æŽî ‹åŽïäójÜóè@çbàü‚@ñý @ìói@Šóè@”ïàóéŽï@bm@ãóØóî @Lçìíi@Ša‡’ói@üi@æŽî ‹Ùi@ñŠbî† @ŠóÙóÈ@bäa†@LoŽïi@ìíi@òìóîüè @ÛíØŠóØ@ðäaŠóìíä@óÜ@”îŠûŒ

@ðšóØ@Lçìíi@a‡äbØóîjå’ûŠ@b Œò† @płó‚@ì@ŽßbÅïnŽïÐ@óÜ @ióÜ@óÜóàüØ@a‡äbØó䆋Ù’óia† @Ûòì@ðîóØbØ@ðbÈ@â’bè@ @NoŽî ‹Øò† @ñóÜóàüØ@ðä‡äbîó aŠ@ð‹qŠói @ÛíØŠóØ@ðïmóîłóàüØ@ì@ñØbäììŠ @ñóØómłó‚@ð䆋ْóia†@ñòŠbi@óÜ @òìóÜ@âïîóÝ @BZðmì@òìóïäaí’@‡ïÜb‚ @ì@çbîü‚@Šóói@çbîóØómłó‚@óîóè @LóØ@†‹Ù’óia†@a‡ÙŽïäbóØ@Šóói @Nì@ íi@a‡Žïm@çbïÔóyóníàbä@ðäbóØ @ßbàóØ@ŠünØì†@ñóØójŽïnØ @ÚŽï äbóØ@ói@a†óä@çbîŠóèŒóà @Læi@òŠaíi@ìó÷@ñaŒòŠb’@ì@jå’ûŠ

@ póîbÔóè@ìì†@@@

nams w‫ ﻋ‬r‫ﯿ‬hat :w

@Žði@ói @ì@”‚óä @ãýói@ @N@çìíióåŽî ì@ì@ñŠóäíè@ñŠbïä @çbïäaíu@ŠûŒ@ð“‚óä@çbïÙŽî ‡äóè @ð‚‹ä@óÜ@óØóäˆ@N@ìíia‹Ø@ŠóóÜ @òìóÜ@ñŠó@ì@ð‹q@ðäbØóäa‡Üí @æØóî@íØòì@çbØó‚‹ä@ìíàóè@bàŠí @ðÙŽïäa‡Üí @ð‚‹ä@çüš@ð‹q@ì @ðÙŽïØóî@ð‚‹ä@íØòì@ìa‹Ø@”‚óä @ìó÷@üi@o‚‹ä@çbàóè@üi@N@óîaì@ò†b @òíŽïq@ñŠûŒ@óØ@ @N@òìbäa†@•òŠbØ @ _@oîíi@ìì‡äbà @æà@òìóîa†@ðàýòì@óØòŠbï’û‹Ð @ð‚‹ä@æà@óîüi@@@N@ã‡äóàŠóäíè @L@@âŽïäò†a†@ÚŽïäa‡Üí @ð䆋Ø@o슆 @ðäaíu@üi@…‹ä@aímbä@ï Šóè@ãýói @ AóïîaŠü‚@ói@óÙäíš@âŽïåia†

@óÜ@çbîü‚@aŠ†@ÚŽïäbóØ@ói @üi@çaìói@oŽî Š†ó÷@üi@LæäaŠò‡äóè @òìbšŠó@Ûòì@ÚŽïäbóØ@ói@aŠ†óä @ñóÜóàüØ@Ûòì@ @NçóÙi@ŠóóÜ@ð“ï÷ @póà‚@óÜ@pbØìíàóè@”ïîjØbäìŠ @Læîìíi@a‡äbîìíàóè@ð䆋ÙîŠbØìbèì @kŽïnØ@Ûóî@ói@çaìó÷@òìó‚a†ói@ãłói @ NBæØóä@çbïmłó‚ @ón“îó @ìa‹iìbä@ñóØóïîóÝ  @ìíiò†@óîaíïŽïq@ì@óÜóàüØ@ñòìòŠò† @ñ†ìí@ÚŽïäbóØ@ói@óîaŠ‡i @B@Zo @ ŽïÜò†@ðbÈ@â’bè@Lç‹iŠòíŽïÜ @a†òŠb’@ãóÜ@óÜb@ð@óÜ@‹mbîŒ@æà @L@ãóØbä@aì@ãü‚@üi@ì@ãóØò†@póà‚

@•üm@@@N@‡äbš@ãóäýí @ì@paìòŒìó @æî‡äóš @@N@ça†ò†@pìb÷@ðàaìò†Šóiói @ãóØóÜbà@bm@òìómû†‹ØüØ@â“ïÜí  @bnŽï÷@bØóÜa‡åà@òì@ @N@òìóååŽî Œa‹i @N@çü‚ò†@Œbïq@ì@ãóÜóØ@ì@‘b‚ @bnŽï÷@ñóÜby@ãói@•üm@Šó ó÷ @ðäaímò†@ãóä@ï Šóè@óîbnîìíióä @@”ïÄû‹à@ñóáŽï÷@ @N@ãóÙi@óäaìó÷ @ìbäói@ÚŽïmbØ@óØòq@òŒü @íØòì @Šòì@óÙî†@ñbáï@æîìóØò†@Žßb @ðØóîòíŽï’@ói@Žñ‹Øò†@óØ@ @N@æî‹ ò† @ N@Žñi@Šòì@ŽðÜ@çbî†ìí@•bi @ Zça‡Ü í @ð‚‹ä

@ðäa‡Üí @ŠaŒbi@óÜ@ÚŽî ìbïq @ì@pbè@”ïÙŽï ¹b‚@N@o’û‹Ðò† @ñ‹îó@bnòì@òìóî@Šbî†ói @ñóšŠbq@ÚŽî ‡äóè@ @N@bÙi@ðäbØóàóèŠói

@óØ@@òìóÜbà@ó¹óîói@üi@pòìb÷ @ðäaímbä@•óàói@ãì솋Ø@oŽïm@ò‹ŽïÜ @ŽïÙ“i@óäaìó÷@ñòíïä@ðmóîìíåïm @ðäaìŠòìbš@òìóÜbà@óÜ@óØ @ò†ŠòŒói@óØòìbïq @N@çóØò† @ðmì@ì@òìóîa†@ðàýòì@òìóØóîóäó‚ @ói@òìóÜbà@òìóåîaŠó @óØ@ãŠa†aíïè @A@A@ñóÙi@óØbŽî Š@ñ‹îó@ð’bi @ói@ñóØóäòìb‚@ñŠbØaìa†@óØòŒü  @ì@Žßí @ìó÷@ñ‹îó@ìbåŽï è@Žðu @ŠóóÜ@béäóm@óØ@†‹Ø@ñóäbØòììŠ @ì@çìíiaììŠ@óØóàbÔó’@ðØóîý @bîb÷@ @Z@pì@ðŽïq@ñóØóäòìb‚@çb’bq @ñý@Ûóî@béäóm@’ì‹@ðäaíu @óØ@ãbïå܆@æà@@_@ïiò†@óØóàbÔó’ @ãŠbî‹ i@ì@óîa†üm@óÜ@ñóäaŒŠ†@ìó÷ @ìó÷@•ò‹ŽïÜ@ì@ã‹iŠòì@ŽðÜ@çbî†ìí

@ãói@óØòìbïq@ñüš@ìímbè@@L@ìíšò† @òŒü @ @L@‡äbîb‚@ðÜb@ìì†@óîòíŽï’ @†‹Øò†@òìòìói@ñŒbäb’@óØóØìí›i @oîíŽïq@ðØóîòíŽï’ói@ñóØòŠbØ@óØ @òŒü @a‡ÙŽïmbØ@óÜ@ @N@ŽŽî Šóqò†aŠ @†‹Øò†@ñü‚@óÜ@ðàŠó’@óØòŠìó  @ñóØòìb÷@ñòíïä@béäóm@óØ @ðäaîò†@ò‡äóšŠóè@ @N@òì‡äbîó  @ðàbØb÷@óÜ@ìíjmìóØ@ðŽïm@ðäbØòŒŠ† @ðÜb@æî‡äóš@‚ó@@ð䆋؊bØ @ìó÷@çbïÙŽî ˆûŠ@N@òìíi@‰Žî Š†@ìŠìì† @ìóÜ@ìóÙmíÜ@ómb ò†@ñóîŠaŽïi @ñìb÷@ãbu@ói@óØòìbïq@óØ@ñóàò† @ñóØóäòìb‚@ßó óÜ@ @L@†‹Øò†@Žðm @ñaìa†@Žñìóàò†ZZ@@N@pìí @ðŽïq@ìaì† @ýb@ói@óÙäíš@ãóÙi@熊íjŽïÜ @ìó÷@ìíàóè@a†bä@Žðq@ãóŽî Š@ìíš

@ @@@üÝÝîüØ@üÜìbq @

@ Z ìímìóØ@Žð m@ŒŠ †@ðØóîòŒü @@

@a‡Üb@ìbäói@ÚŽïmbØ@çbàìíàóè@óáŽï÷ @‹m@ðmóÑï@ÚŽî ‡äóè@µšò† @ðØóîòíŽï’@ói@Žñ‹Øò†@L@æî‹ ò†Šòì @N@ŽñiŠòì@Žð Ü@çbî†ìí@•bi @òìónŽî ‹Žïîò†@ñ‡åïè@ðØóîóäbÐó÷ @ÚŽî ˆûŠ@ìíàóè@ìíjmbèaŠ@ÚŽî ìbïq@aìóØ @üi@ìbåŽïèò†@ñóØò‡äí @üi@ñìb÷ @ŠóóÜ@ïÝ  @ñòŒü @ìì†@•òìó÷ @ìbnóiò†@ÚŽî Ša†@ñýìó÷@ìþàó÷ @óÜ@ÚŽïØóî @@N@òìóïäb’@Šó@ón²ò† @‹m@çüØ@‹m@ñóØòìó÷@óÜ@çbØòŒü  @Žðm@ðØìí›i@ñŒŠ†@æî‡äóšòì @@N@ìíi @òìóäaŠó @ñbŽî Š@óÜ@óîüi@@N@ìíjmìóØ @Žð Ü@ñóØòìb÷@ñòíïä@òìóÜbà@üi

@ŽñìóÜ@óÜbÅïnŽïÐ@ìó÷@ìíi@•üƒáŽïq @ñììŠóÜ@óîóè@â“ïîóÝ @ãłói@ @Na‹Ø enegnez dwm‫ﺣ‬em ‫َﻶ‬lwdbe‫ ﻋ‬/ a‫ﺋ‬ @óØ@LòìóØóÜbÅïnŽïÐ@nƒÙŽî Š @ÛòìŠóè@Lìíióä@oîíŽï q@Ûòì @ @óÜ@Žñ‡äóè@óÜ@âïîóÝ @çbàóè @ì@Èb’@ÛóîòŠbàˆ@ðîŠa‡’óiói @ðÔóy@óØ@óîóè@”ïäaìíiò†bàb÷ @ì@†ŠíØ@ñŠóìíä@ì@‘ìíåØûš @óä@ì@a†óä@çbîóØóÜbÅïnŽï Ð @ì@ðiò†ó÷@ñóÙåi@lòŠóÈ @óä@ì@òìò‡äaˆíØ@çbïäbØóÝîbiüà @@@@@@@@ðäaˆûŠ@‰Žî ìýó @ðîjØbäìŠ @Âäò‡Žïi@çbï“ïäbØóÝîbiüà@ì@çbîü‚ @óÜ@aŠb@ðÜüè@óÜ@RPQP O@T O@QPMY @óäaìói@â“ï܆@La†óØóÜüè@óÜ@çìíiò† @ðÜbÅïnŽï Ð@µàòìì†@ÛíØŠóØ @òìóï’ûŠóq@ói@óØ@ìíi@•ü‚ @LÛûš@L‹Éï’@üi@ðïiò†ó÷ @“ ói@@@Np @ ‹ ò†@çbïŽî í  @æî‡äóš@óØ@†‹ØŒb@òìóåïÜüÙŽïÜ @oŽî ‹Øò†@ì@ìíi@•bi@óØóÜbÅïnŽïÐ @o“Žïäbi@óØóÜbÅïnŽïÐ@üi@”ïäaíïà @ðmóibi@ì@oŽî ‹ƒjÙŽî Š@’bi@aì†ìóàóÜ @ Nçìíia‹Ø @óÙäíš@LoŽî ‹Ùi@ñŠbî†@üi@ñ’bi @ói@a†óØóÜbÅïnŽïÐ@ñˆûŠ@ì솊óè@óÜ @ñììŠ@aŠói@çbØómóibi@óÜ@Žñ‡äóè @ìbšŠóióÜ@ðØóîòŠbàˆ@ðäìíiò†bàb÷ @ NBìíióä@çbïÜbÅïnćŽïÐ @Ûûš@ì@‹Éï’@Lçbnû†@lò†ó÷@óÜ @ñ@H” @ Žî ìŠò†@‹Øói@I@‹maì† @ðäbØòìímìóØŠó@òìóåïÜüÙŽïÜ@ì @ð䆋ÙÜóÙŽïm@ñòŠbióÜ@‘ìíåØûš @ñóä‰ïÜ@ñŠbî‹i@ðŽïqói@LóØóÜbÅïnŽïÐ @ì@Ûûš@ì@‹Éï’@ñòìóä‡åŽî í‚ @óÜ@ì@òìóäa‹åŽî í‚@Lç‡äbäóÜóè @ñóÙåi@ðmójîbm@ðØóîóàbäŠói @a†‰Žî ìýó @ðîjØbäìŠ@ì@ðiò†ó÷ @ì@‘ìíåØûš@ì@Èb’@ìíàóè @‹maì†@ì@ça‹Ùmłó‚@çbØòŠóÜüÙŽïÜ @ñŠbnäbàóÜŠóq@ðäaí’@‡ïÜb‚@ðmłó‚ @ðïäbºóqìbè@ïÜ@ŠóóÜ@ÛíØŠóØ @ñˆûŠ@ð“îü‚@óØ@çbn†ŠíØ @Žßó óÜ@óØóÜbÅïnŽïÐ@ðàóØóî @ò†bàb÷@ðäbióÜbm@łb÷@ŠbnäbàóÜŠóq @óÜ@ŠûŒ@ðØóîòŠbàˆ@Šóói@Lçìíi @La‹Ø@•óia†@a†óØòŠb’@ðäaŠóìíä @ìíi@î‹i@ðäaí’@‡ïÜb‚@ñóØómłó‚ @ì@Š†íØ@IŽïnØ@ñóØó’ói@ì솊óè@óÜ @ðäbØóïåŽïéä@óàbäóÜói@óÜ@çbn†ŠíØ @Šün؆@ñ@@@Ha@†bïäbnîŠói@ðmóàíÙy @ìó÷@î‹Ø@ñòŠbq@ì@ŠóèŒóà@ßbàóØ @ðäbïäbiŠíÔ@üi@”îójŽïnØ @µÔóäb‚@ì@ÛíØŠóØ@ðäbØòìóåïÔóm @ Na‹Ø@çb‚Šóm @‹maì†@ÚŽïÜbÅïnŽïÐ@ìíàóè@çbàíŽïi@ @ónaŠb÷@ñóå‚òŠ@ì@‘biìóÔ @n“Žïèóä@óióà@ói@LoŽî ‹Øò† @ðäaˆûŠ@óÜ@çbØòìóåïÜüÙŽïÜ @’bi@ì@ðäbØóïmŠíØíàóØ @ŠóóÜ@熋Øóä@óÔ@ì@óØóÜbÅïnŽïÐ @ðäaì‡ŽïÜ@La†ìímbèa†@óÜ@nƒÙŽî Š @óîaíáŽïq@æà@B@Zð @  mì@çbØómóibi @”îòˆbmŠürîŠ@ãó÷@ðäaìíiŠa‡’ói @ NòìóîòíŽïšŠaíš@ìó÷@ónŽïšò† @ðäaˆûŠ@óÜ@çbØómóibi@ð䆋ÙÜóÙŽïm @óÙäíš@Lìíióä@•bi@a†óØóÜbÅïnŽïÐ @Šóìíä@ì@Èb’@ñû†ŠíØ@†óàó« @ñŒüÜb÷@óÜ@ÚŽî Šüu@çaìíiò†bàb÷@ñý @ñòŠbi@óÜ@ÛóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ói@óØ @ñòŠbióÜ@çìíšüi@ì@´“îóŽïm@óÜ @òìóia‹èí@ðäbØò‹Éï’@ñbïä† @óîüi@L†‹Ø@o슆@òìóäbØómóibi @ñòŠbióÜ@ìíi†‹Ø@ðîŠa‡’ói @bïu@çbØómóibi@üi@çbØómbØ@ìíiò† @Žßó óÜ@æà@B@Zð @ mì@òìóØóÜbÅïnŽïÐ @ñòŠbióÜ@@@Nò@ ìómóäbîa‹Ùi @ŠüØì@ŽßbÅïnŽï Ð@ðäa†Œb @çbØómóibi@ŠóóÜ@òìó“ï䆋ØóÔ @óÜ@âîŠóäíè@ì@ðiò†ó÷@ñòìóäìíiüØì @óÜ@ìíi@ÚŽïåŽïÜóØ@òìó÷@La‹Øóä@óØ @”ïmójïîbm@ói@LoŽïi@ÚŽïåŽî í’@Šóè @ói@óÙäíš@La†óØóÜbÅïnŽï Ð @ñó‚û†ìŠbi@ìó÷@ñüèói@ÛíØŠóØóÜ @Èb’@çbØómóibi@ŠóóÜ@熋ØóÔ @LoŽïiò†@ì@òìíiŠórŽï m@a‡ïŽïq@óØ


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

‫ﺗﺎﻳﺒﺔت ﺑﺔ ﻫﻮﻧﺔر‬

@ r@@@ïín‚ím @

m ‫ﺣ‬e e ِr de s w l

‫ﺋ‬ahet

@ôäa‡jÜbÔóÜ@ì@Šóäíè@ @ çbØb ‡î†

@ @a‡ÜbÑäó÷@Žßó óÜ@†ŠìaŠói@ói@õ†ŠíØ@õŠóäíè @ A@oŽïšò†@ÚŽïn‚òŠ†@‹Žîˆ@õünäóáïš@Ûòì

@ @ŠóióÜ@Lbéäómói@óïïä@ça‡äóàŠóäíè@ôåmìb‚b÷@Šóäíè@õòŠbiŠò†@熋ØóÔ@@ @üi@Šóäíè@Lón“ @ôÙÜíà@Šóäíè@óîòìó÷@”îìó÷@óØ@ò†b@ŠûŒ@ôØóîüè @oŽïi@aì@Šó ó÷@Lóïïä@ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽî ‰Žî ím@ì@‹Žî ‰iónò†@üi@béäóm@ì@óäaìíàóè @a‡îü‚@Šóói@ôäbØb Šò†@ì@óÔýò†@ì@óîa‡ïmóÔ@ôØóîóäŒbi@óÜ@òŠóäíè@ìó÷ @ Nçìa‹‚a† @ôäìíšüi@ói@Lóîóè@ôï ò†bàb÷@òìòŠóäíè@o“q@óÜ@óØ@‡äóàŠóäíè@ôÙàóš@@ @õŠbØói@jå’ûŠ@õ‹ióÜ@ôåïnäòˆŠó÷@ôìíåäbàûŠ@õH@ümbib@ünäŠó÷ @@I @Ljå’ûŠ@óÜ@Ûòì@ò‹mìbï’@ôÙŽî ìbäŒbä@‡äóàŠóäíè@óîaì@ôŽïq@ìó÷@LoŽïåŽïèò† @ói@õóàò†ìó÷@òìóåïji@Úîä@ümbib@õóØóäìíšüi@óÜ@ÚŽïn’@oŽïšò‡Žïq @µŽïÝ i@”ïäajØbäììŠ@ì@çaÈb’@ì@‘ìíåäbàûŠ@ì@”ŽïØŠbïä@ì@ÓíóÝîóÐ @óåïäaìŠ@ì@b ‡î†@ìíàóè@õòìó÷ŠóióÜ@Ljå’ûŠ@Ûóä@‡äóàŠóäíè @ì@ôåïi†ói@ì@ôîjå’ûŠ@õóäb‚@Šó@òìóåšò†@òìóäbî†@”ïäbØóåïj’òŠ @ìó÷@ @N@No @ Žî ‹ ò†@ü‚óÜ@”ïäbØòjå’ûŠ@óÜ@ÚŽïÜó @õaŠìi@”ïîaŠóšìíq @óäòŠ@ì@oŽïäóîó ò†@ýbi@ôÄû‹à@óØ@óîó›ïä@õóØóäbàŠóqí@Ûòì@ò‡î† @ NòìóåjiüØ@a†‡äóàŠóäíè@óÜ@çbØòŠè@çòìb‚@ìíàóè @ì@çaŠürq@óÜ@óu@ómójÜóè@oŽî Š†ò†Œb@ôîŠóäíè@ôÙŽï“îb¹@ÚŽïn‚òì@@ @ìó÷@õŠóïi@ì@Šóåïi@”ïäbnû†Šóäíè@LóïîŠóäíè@òŠaíi@ìó÷@ôäbîaŒòŠb’ @Læiò†bàb÷@òìóÙŽïq@óÜóàüØ@íŽïä@õ‰Žî ím@æî‡äóš@oŽî ‹Øò†@ì@çó“îb¹ @béäómói@óïïä@ìa‹ÙîŠbî†@ôäa‡äóàŠóäíè@ôÙÜíà@òìóäbî†@ÃüÜbî†@õòìóä†‹Ø @ì@óÄû‹’@ìóÜ@æäaímò†@çaìíàóè@íÙÜói@LóØó“îb¹@ôäbäaŠ@ì@‹àín“à@üi @ýaì@ŠóóÜ@õŠüuìaŠüu@õ‡äóèòŠ@ì@óåïi@ì@æiŠa‡’ói@a†óîòìóä‡åŽî í‚ @ìó÷@ôîòŠìó @óÜ@íØòìbm@æåŽïiŠbØ @õòŠbióÜ@oŽî ìóïi@ÚŽïmbØ@ŽõŠ†i@ÚŽïóØ@ïè@óÜ@óŽî Š@oŽî ‹Øbä@LòìóäóÙi @ N@òìóåji@Úîä@ómbòŠbØ @ NoŽî iŠò†@ômójîbm@õaŠìi@òìóØó“îb¹ @ì@óïïr@ôØóîòŠóqý@ßbÑäó÷ @òìónŽïiò†@•òìó÷@Šóè@ì@óîaìòŠ@ôÙŽïn’@çaìíàóè@üi@ç‡äb’òì@ì@æmìb‚b÷@@ @oŽî ‹Øò‡ŽïÜ@çbîaìa†@ÚŽïmbØ@çaŠóåïi@ì@çaŠóåŽî í‚@ómaì@L熋ÙîŠa‡’ói@õŠóèìó  @òìóïîŠbî†@ói@ÚŽïäóàóm@oŽï’ò† @ A@oî‹ÙÑjŽïm @óÜ@óäí¹@üi@Lòìóåji@çbØó“îb¹@ì@oÙŽïm@õŠa‡’ói@Âäóèbàóè @ ìíàóè@ì@óäíØ@çíØ@ôÙŽ ï܆@ßbÑäó÷ @òìa‹åïi@aìòŠ@ói@õò‡åŽïè@óáŽï÷@õý@a‡ïîüäb’@ôÙŽï“îb¹@ôn‚òìómb @ L@ÛóîòyóÜ@ìíàóè@oŽ ï iò†@L@†ŠíØ @ôä‡äb’òì@†í‚bî@òìaŠ†óä@óŽî Š@LæŽî ì‡i@õòŠbiŠò†@çaŒbáÝïÐ@ì@çaŠbØüäb’ @LòìaŠ† óäŠòì@‡äóèói@‹mŒaìbïu@ôÙŽî Šaíi@ì@ü‚óiŠó@õóÙî†@ôÙŽïóØ @ôäbØòìbä@bm@L@oŽî Œbi@ôäbàŒ @ @NòìómòìaŠ‡ÙŽïÜ@H@lbóÔ@üi@o’ü @ì@aìóäbä@üi@çbä@I@ôäa†íŽïq@ói@•óàó÷ @a‡îŠaŒ@óÜ@óØóî@óØóî@çaìa‹ÙÜbÑäó÷ @ì@Žôi@ôàïÜaŠíÝq@ôÙŽïåïåïi@ôäòìb‚@ìíiŠa‡’ói@ôóØ@oŽï’ò†@@ @ N@òìónŽïióäŠói @üi@”îŠóäíè@ôØóàa†bà@La‡äbØón’@ŠójàóèóÜ@oŽïióè@ô’bi@ôØóîóÑî‹Èóà @çbîü‚@õaŠ@oŽî ìóäbïi@ÚŽïmbØ@æiìaŠ‡ŽïqóŽî Š@”ïäaìíàóè@oŽïiò†@óäaìíàóè @õ@H@pbu‡äa‹ @ @I@õüÝibm@òìóäbØóÜbäóØ@óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@LçiŠò†@õòŠbiŠò† @ì@çbàaŠ@a†óØüÝibm@ãò†ŠóióÜ@ümìó÷@ôÙŽïäbnû†Šóäíè@ì@ôåïi@ãaŠí@xŠüu @òìómójîbm@ôØóîììŠ@óÜ@ìóóØ@Šóè@LòìóïîŠü ò†@a‡Üó óÜ@çbîòìóäìíi†Šì @ìóÜ@L†‹Ø@‹m‡äóàóÜìò†@çbîóØòŠbØb’@îò‡åŽïè@ì@†‹Ø@ŠóóÜ@çbîóÔ @ì@çb ŠŒbi@ì@”Žï ØŠbïä@ì@Šóìíä@ì@Ša†ˆíä@ì@bnüàbà@óäbóØ @óäòŠ@ì@æŽî ì‡i@õòŠbiŠò†@ìíi@aìòŠ@çaìíàóè@üi@Lìíia‡Žïm@çbïäaŠòìó“ïq @Úîä@‡îŠ@p‹i‹è@õóØóäìíšüi@óÜ@ŠûŒ@ìbäóè@õŠa†ˆíä@õóØóäìíšüi @oŽïÝ i@ôäaŠü @õ†ŠíØ@ôåî’@ôäbàŒ @ì@çaï@ìíšò‡Žïq@aìó÷@bibî‰i@‹mbîŒ@aŠí@Šó ó÷@óîímì@óØ@òìónŽïiìíi @bàó@óàŠóä@a‡ï’óØòŒaìb÷@Žßó óÜ@ì @ _@òìónŽïå“i@ì@pbÙi @a‡îóîaŠ@ìóÜ@”î‡îŠ@oŽïÜò†@ŽôØ@Lóî‡äaŠórŽïm@õóÙî†@ôäbØóäó“Žïq@ì@übÙïq @ónŽïjn‚óä@õóØòŠbØ@’bi@ÚŽî Šòìó“ïq@ôäìíšüi@ì@òìbÙŽïq@ônaŠ@ìaìóm @çb¹bØò‰ŽïjïäaŠü @ó›Ø@óäóä@ôšüi @ AAììŠ @óÜ@jÈóm@óØ@æåŽïiŠbØói@óäb’ì@ìó÷ @ãýói@LæiŠa‡’ói@ì@çóÙi@óÔ@òìòŠóäíè@õòŠbióÜ@óîóè@çaìíàóè@üi@@@ @çbØó−ó @õbïÜí‚@ì@Œóy@ì@…bä @ôŽïq@óØ@ó‚óîbi@ôŽïu@óåïäaìŠ@ìó÷@õŠüu@Lóä‹ @a†ò‹ŽïÜ@óØó䆋ØóÔ@õŠüu @ _@pbØò† @òìóåîò‡i@ÚŽïÜ@bèòŠ@ôÙŽïáØíy@ói@çbØóåmì@óÜ@ïè@oŽïibä@õbäbàói@LoŽïåïiò† @Šó@óäóØò†@óäb’‹Žïè@ìó÷@õóäaìó÷ @ó“ïàóè@óáŽï÷@LoŽî †@ãóèŠói@òíŽïÜ@õóÙî†@õüb÷@õòìó䆋Ø@õò‡äòìó÷ @oŽî ìóäbîò†@óäa‰ŽïjïäaŠü @ó›Ø@ìó÷ @ôóØ@ì@æîò†ò†@ãóÜóÔóÜ@âØíy@ói@a†Šbuaì†@ì@ãóØóî@óÜ@çbØóåmì @ôäaŠü @ì@æŽïi@çbØóäˆ@•bnŽï÷ @óÜ@oŽïibä@LòìóäbàóØòŠóäíè@õóäŒbi@õòìòŠò†@òìóåîó‚ò†@ìíîŠa‡’ói @çˆ@•bnŽï÷@ @A@òìóåŽïÝ i@çbØòìbïq @çb¸ì@ÚŽïmbØ@óîòìó÷@ónîíŽïq@õòìó÷@ãýói@LòìóåïàóÝ i@熋ØóÔ @ôåïäaìŠ@ómaì@Lµåïji@óäa‡äóàŠóäíè@çbáïåïi@”ïÙŽïmbØ@ì@µŽïÝ i@óäa‡äóàŠóäíè @Šói@õóÙŽïìbè@oŽïÝ i@ì@µåïji @ NoŽïi†‹Ø@ò†ŠòìŠóq@a‡äbàü‚@óÜ@çbàóäa‡äóàŠóäíè @aí‚ím@ãóÙŽïÜ@pbÙm@L@òŠó−óq @ A@òŠòì @ŽôåŽïàbä@çbïäìíi@a‡äbïàò†@ŠóióÜ@ÚŽî Šìíå@ïè@ì@çü‚óiŠó@çbØb ‡î†@@ @ ói@Šó  i@o  Ž ï  äaí  mb  ä@‘ó Ø @óÜ@’bi@Èb’@oŽïÜbä@ŽôØ@LoŽïi@a†óîbØóÜ@òìóä‡åŽî í‚@ì@ÃüÜbî†@õóàò†ìó÷ @çbØóáÝïÐ@õóm‹ @ôäbéïu@ói@õóq@’bi@ÚŽî Šóìíä@ì@b båŽïm@ÚîŒíà@ôäbàŒ @oŽî ‹i@bïä†@ì@ŽßóàüØ@ôä‡äóó’ó  @ì@òíŽï’@ŠóàóÜ@õóØóïîŠóäíè@òŠbï‹q@ói@ÚŽî ŠbØòíŽï’@oŽï’ò†@ A@Apbibä @ìó÷@Šó@óäóØò†@•‹Žïè@õóäaìó÷@L @LòìómbÙi@ìíq@æîbn“ïäó÷@õóØóäìíšüi@ìíàóè@ôîbnäbq@ì@aŒóÐ@ì@ŠóiììŠ @ói@ˆûŠ@õŠói@oŽî ìóäbîò†@óäb¹b‚ @ì@pbjŽï m@çbØòŠbóè@çaíŽï ä@õa†ìóà@óÜ@’bi@ÚŽî Šbïäòˆ@†í‚bî @ónòíi@æŽïÝ i@bïä†@ói@ì@ç‹i@Â䉎ïi @ÚŽïìíåäbàûŠ@óïïä@aìòŠ@ôšüi@LoŽïi@Ùîä@ÚîŒíà@ôäbàŒ@óÜ@”ïØóïîbîïÐ @ÚŽïÜóàüØ@Žôiò†@üi@bäò†@L@ŽôÜíuóà@ì @ónŽïäaìŠóä@ÜìíÔ@ÚŽî ŠbØòíŽï’@çbî@LoŽïÝ i@ÚŽïn’@çbØüÝibm@õòŠbiŠò† @üi@ô‹móà@óåji@‰ŽïjïäaŠü @ó›Ø @ AAÛóïîüäb’ @óåji@ì@†ŠíØ@ôàìóÔ@ôåàó÷@Šó @µåïiìbè@La‡äbØòŒaìbïu@b ‡î†@çaíŽïäóÜ@óåïåïiìbè@ì@ôåïjäbéïu@Âä‹ @@ @ôîŠóäíè@õbïä†@Šó@üi@ô‹móà @Lóïïä@ŽßìíÔbàbä@ì@b ò‡Žïm@Šóäíè@ôäbàŒ@óØ@óîóïîŠóäíè@óåïåïi@ìóÜ@oóióà @ N@çbº†ŠíØ @†aìóŽïi@Ûóä@ón“ @ôäbàŒ@ì@æŽî ì†ò†@ôŽïq@çaìíàóè@óØ@óîóäbàŒ@ìó÷@”ïä‹  @ ó  ¹b‚@ìói@o  Ž î ‹Øò†@òìò‹Ž ïÜ @õìbåŽïqóÜ@óäbàŠóóÜ@õòìó÷@ómaìóØ@@@N@Nç@ bØóïŽïiíÑÜó÷@óÜ@çbióä@ì @ ÚŽ ï äbåŽ ï èa†@ìíàóè@µŽ ï Ý  i@óäa‰Ž ï jïäaŠü  @ói@óåï“‚ói@póÜüà@çb¹bØóïîŠóäíè@òŠaíi@ôån‚Šó@ì@ç‡äóó’ó  @µ‹móä@Læi@a‡äbòìó䆋Øi@õóäŒbi@õòìòŠò†óÜ@Šó ó÷@óÙî†@ôä‡äb’òì @ì@òŠûŒ@ôåàˆì†@a†bmòŠó@óÜ @çbØb ‡î†@ìíàóè@ì@æ“‚ójîò†@çbØòŠójàaŠói@õóäbä‡äbØómaŠ@ì@Ûü’@ìóÜ @ì@Šóäíè@æŽî í’@ói@õóäaìó÷@oŽïj’bä @õóåïàòŒ@ónîìóäóÜói@ôÙŽïn’@ôîŠürq@ì@ôîaŒòŠb’@LµØóä@‡äóiŠìíå @ì@óÔ@ãó÷@L@æŽî Šó ò†@a‡ïäaíu @”ïîaŒòŠb’@Ž¶òì@LçóÜóàüØ@íŽïä@ôäbØóàíu@ì@óîbØ@ìíàóè@ôånƒ“Žïq @ N@òìómbÙi@çbb@óØüÜóÔ @oŽïiò†@çìíàŒó÷@LòìónŽî ìóÙi@‹m@ôäbØóäìíàŒó÷@Šói@ónîíŽïq@ì@óäìíàŒó÷ @”ïäbØaŠìi@ôåm‹ Šòì@ì@Žõíä@ôäìíàŒó÷@ŠóóÜ@òìómbÙi@‹mýaì@ôäbØb Šò† @ Nóïïä@òìóäbØóïïmójîbm@óäìíàŒó÷@ói@çbî‹Ð@óØ@òìóma†óä@ÚŽïÜ@óáØíy@ìói @aìó÷@LòìóåîóÙii@lbóÔ@üi@o’ü @ì@aìóäbä@üi@çbä@ôäa†íŽïq@ói@Šó ó÷@@ @ì@òìóïîŠbØòíŽï’@õŠóäíè@ô“îb¹@óåŽïi@çaÈb’@ïš@æîò†óä@óŽî Š@Žôiò† @ì@ŒbáÝïÐ@ì@ŠbØüäb’@çbØóäò‰ÙîŒíà@ì@ça‰ŽïjïäaŠü @óÜ@óu@µÝ Žïèóä @†í‚bî@Lç‹i@çb¹bØóïïäaŠü @ôánîŠ@ì@Œaìb÷@óÜ@Žõí @ÚŽïnïÐa‹ ümüÐ @âïäaŒ@òìò‹ŽïÜ@L@òìíióä@†ŠíØ @õŠó@çbìíàóè@ì@òìónŽïåŽî í£@çb¹bØò‹Éï’@ÚŽï’bmŠóÙîóq@µÝ Žïèóä @@@@@@@@@@@@@@@@bïäóm@òŠìó @õ‡äóàŠóäíè @ NoŽïi@ômójîbm@ôäbnû†Šóäíè@ì@Šòìbàóu@çbá“ïäbàŒ@ôåi@ì@çbàŒ @ôØóîó“îŠ@çòìb‚@ì@‡äóàŠóäíè@ãýói@L´û†Šóäíè@ôšŠó ó÷@Šòìbàóu@@ @L@a‡åmì@ðäaŠü @óÜ@óïïä@òŠìó  @óÜ@óu@óØ@µbåäbîbä@ìaìóm@ôØóàa†bà@óáŽï÷@La†óÙî†@ôÙŽî Šaíi@óÜ@æ“îìónq @ì@óÔ@óÜ@ó’òŠìó @íÙÜói @@@@@@@@@@@@@ôäbØóïïäaŠü @L@a‡îŠbnÐòŠ @•óïŽïqìói@Lç‹m@ôäbØóäbéïu@õŠb a†b÷@ò‡äóš@çbîü‚@õóØómójîbm@òŠaíi @N@Nò@ ìónŽî ìóØóä@çbá“ïäaŒbÔ@óÜ@ôšŠó ó÷@æî‹Žî †aŠ@üi@çbïŽî í @ôîbb÷@oŽïiò† @ôäaìíiò†bàb÷@õóáŽï÷@òìó’@ìó÷ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ìó÷@üi@òìóîa‹ Žï   @ói@õóÌbäüÔ@Šóè@ì@óåïåÙ“q@ì@çaŠó @a‡îü‚óÜ@”îŠóäíè@õòìó÷ŠóióÜ @ôØóîòìóäa‹Ø@ìòììŠ@ì@òìóåîóÙi@çbØóÔýò†@bi@LoŽî ‹Øò†@†òŒìbä@ÚŽïäìíàŒó÷ @ôÔa‹ŽïÈ@ôäaŠü @a‡îbïm@õóäbàò†Šó @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôäbàaŠ@óÜ@ìí i@ônî‹i @òŠaíi@ì@óîbØ@ì@çbØò‹äaˆ@çaíŽïäóÜ@ça‡ŽïÜŠaíî†@Ûóä@µmíÙi@ßóq@óåïÔóna Š @ @@Na‡“ïäbØbïubïu @ì@ó’ì@ì@çóòŠ@ômbàbÔóà@ì@çaíu @ N@òŒaìbä@õŒaìb÷

@ÚŽïmbØ@æîó ò†@ßbÑäó÷@óÜ@óáŽï÷@ómbØ @ŒŠói@üi@Ûóîóäüi@ónŽî ‹Øò†@óØ @ N@çb¹bØòìì‡åîŒ@ôåm‹ aŠ @bnŽï÷@bm@õóäb“îb¹@ì@×ò†@ìó÷ @çìaŠ‡àb−ó÷@ßbÑäó÷@õòŠbiŠò† @üi@”ïØóîóbåŽïq@óåji@òíïäaínäbîóä @Šó ó÷@L@çaìa‹ÙÜbÑäó÷@ì@ßbÑäó÷ @çbîóiŠûŒ@aìó÷@L@oŽïióä@çbï’ìíàóè @ôîòŠìó @ŠóóÜ@bïäóm@ìò‹  @ãŠüÐ@òìa‹äaímóä@ì@çóØò†@óØómóibi @ói@ümìó÷@ôibîbä@ì@Žõíä@ôÙïåØóm@ì

@†ŠìaŠóiói@çbØóîjäó’ûŠ@b Œò† @ßb óÈ@ìó÷@Ûòì@L@a‡ÜbÑäó÷@Žßó óÜ @ôÙŽï›Ø@Šóói@òŠbq@óØ@çóäaŠóói @a†ŠbÙÜa‡åà@ôäbàŒónói@õŠbØbàó @ A@æåŽî Šbiò† @óÜ@õóäa‰ŽïjïäaŠü @ìó÷@æŽî íØ@óÜ @Šbu@üä@a‡ïîóÔò†@Žô@ôÙŽïrïÝØ @çbï“ïäbØóïäaŠü @ì@çŠü ò†@‘a‹Ø @ôÙŽïä‰Žî q@õòŒíä@õŒüm@ómb bä @ A_@ìa‹ÙÜbÑäó÷@õòìbàüØ @ói@çbîü‚@õóäaÈb’@ìó÷@æŽî íØ@óÜ @ì@òìóäŠü bä@üq@çýb÷@Šb †ó÷ @‹q@ôÙŽïóÐóÔ@ôÑòì@ômòŠ†íÔ @ôØóïîŠüÜ@õbu@@L@óïïä@çbïÙ“î‹à @ _@ßbÑäó÷@óÜa‡åà@‹q @óÜ@õóäaŠbØ@üäb’@ìó÷@æŽî íØ@óÜ @û†ü @ôïäaìŠòìbš@óÜ@a‡äbØóäb²bš @óÜ@ì@æåŽïqümò†@Šbèó§û†@a† @óäaŠaŒŠóÔ@ìóÜ@@a‡ÜbÑäó÷@ŠójàaŠói @a†ŠaŒbi@óÜ@ôîa‹Žï ‚@ói@óØ@æšò† @ _@çŠóqò‡Žïm @ìbä@ónŽî ‹£@õòìó÷@”Žïq@ßbÑäó÷ @óòŠíŽî Š@ì@óäüi@õòíŽïšŠaíš @ì@b ‡î†@ónîíŽïq@L@òìóäbØòìbi @póÔ@bä@Šó ó÷@L@oŽï i@ôåïibïä† @ô‚bäüÔ@ónŽï ›i@µåïibä @ßbÑäó÷@L@òìóïïÈa‡jï÷@õòìóåmìóÙŽïÜ @óäýb@óïïä@Óa‹ ümüÐ@ÚŽïÜóàüØ @ômó−óè@óäóÙïi@çbØó‹qŠói @üi@ÚŽïmó−óè@ì@çbîü‚@õòìóäbà @ìó÷@L@çbØóäìó‚@ô䆋Ø@Þïv÷óm

@æäaímò†@@çbn†ŠíØ@ôäbØóïïäò†óà @óäbïîòìómóä@óòŠíŽî Š@ì@óäüi@ìóÜ @ôÜbmói@õŠbmì@ì@çü£@lbióØ @ì@òìóäóÙi@òŠbi†ó@æŽî ˆ‹q‹ b÷ @õòìó䆋Ø@ói@çbïäbØóî‹óä @ì@ÓŠó@ôÐa‹ ümüÐ@ôØóîóäb“Žïq @ @_@çóÙi@Ó‹Ü @ô¾@óÜ@Žßa‡åà@ì@çˆ@ŠaŒóè@bèóîò† @æŽî Š‡åŽïšò†@ôîìì‡åîŒ@ói@a†ŠóÈŠóÈ @õ†ŠíØ@õŠóäíè@ì@lò†ó÷@ôšóØ@L @ôäbØóyûŠ@ì@ónóu@Ûóä@oŽïäaímbä @oŽïäaímbä@íÙÜói@‹Žï‚óä@L@@ìbä @ìíàóè@ @A@A@òìónŽïìíåi@”ïiaŠó @õ†ŠíØ@õŠóäíè@ì@lò†ó÷ @ßbÑäó÷@ôÙŽïÜa‡åà@õŠaìbè@òíïäaínîóä @çbï @óîa†@õaì@@I@ônŽïjmí @óäòŠ@óØ @H@óáï‹i@çbî@L@óàìíåïm@çbî@L @ @A@òìónŽî Œaíi @ŠójàaŠói@óÜ@a‹ÙŽïq@ôš@Šóäíè @ _@a‡ÙŽïÜa‡åà@ôäbî‹  @óÜ@aŠ‡åŽï ó‚@ì@bí‚@‹Éï’ @ôÔòŠb÷@ói@ôzïjóm@ŠójàaŠói @ A@a‡ÙŽî †‹Žïàòq@õìbÔíä@ôn“à @óÜ@ìíi@çbîˆ@ô“îb¹@ßbÑäó÷ @ A@a‡åï¾@ôÙŽïmìíibm @Žßó óÜ@†ŠìaŠói@ói@õ†ŠíØ@õŠóäíè @‹Žî ˆ@õünäóáïš@Ûòì@L@a‡ÜbÑäó÷ @ A@oŽïšò†@ÚŽïn‚òŠ† @Žßó óÜ@†ŠìaŠóiói@õ†ŠíØ@ôiò†ó÷ @ìbä@ôÙŽïbäóØb‚@Ûòì@L@a‡ÜbÑäó÷ @ A@oŽïšò†@ó›‚bi

r‫ﯿ‬hat te‫َﻌ‬let @ @òŠìó @ôØóïmóàbèóä@Šóè@õ†bî@óÜ @oŽïjmbè@a††ŠíØ@õòìómóä@Šóói@óØ @Šbï‹q@ÚŽî ‡äóè@oŽïäaímbä@Äû‹à@L @bîb÷@L@òìómbØóä@õü‚@õììŠóiììŠ @óäbïmóàbèóä@ì@pbó Šóà@ìó÷ @ì@lò†ó÷@ôŽî Š@óÜ@òìa‹äaímóä@ôšüi @ô“îb¹@ì@×ò†@óåŽî ‹Ùi@òìòŠóäíè @†ŠíØ@ôšüi@_@ça‡îìbu@ì@‹àóä @†ŠíØ@_@óïïä@õ‡äóàŠóäíè@ì@kî†ó÷ @oŽïäaímóä@bm@òŠaˆóè@ò‡åŽï è @çbî@ó¡óÜóè@Ûòì@ôÙŽïmbòŠbØ @ómb£@ßbÑäó÷@Ûòì@ôÙŽïmbó Šóà @çbî@pŠíØ@ôÙŽïáÝïÐ@õòíŽïšŠaíš @Žî ìóè@ómbÙïi@†í‚bî@ì@‰Žî Š† @ôÙŽïØûš@çbî@ìì‡åîŒ@ôÙŽî ‹Éï’ @b Œò†@ôšüi@_@lbîbä @bä@òìa‹ƒÙŽî Š@ì@çbØóïîjäó’ûŠ

@ çbØórïÝØ@ìbä@õŒbä@ì@çbØò‰ŽïjïäaŠü @ó›Ø @õŠaíi@ìbä@óåmbè@”î‹maì† @ói@çbïŽî í @ì@òìóïîŠóäíè @õìíšŠóói@ônîŠóäíia† @ónîíŽï q@a†óä@óÜóàüØ @óØ@ŽônŽî Š‡i@çbïäbåŽïÜŽî Š@õbïÜa‡ïà @ìíàóè@ìó÷@‰ @ói@çüš @a†óïŽïuóibä@óØüÜóÔìóÔ @çbï’ó @õòŠóqý@ì@òìóäìíš @õŠóäíè@ì@çbîü‚@õìì‰Žïà@óÜ @ N@†‹Ø@Šbàüm@a‡î†ŠíØ @oŽïi@Ûóîbáï@ôäò‡Žïi@Šó ó÷ @L@ìbïq@ôåïäó@ì@ôäaíu@óÜ

@ôÜûŠ@ì@òìò†‹Øò†@ÚîŠbi@çbïäò† @a‡äbØóîŠó üäb’@óÜ@çbïäbäˆ @ôuby@ôäbØóÝïàóm@ü‚ @A@‡äaíäò† @ôäbáŽïÝ@õìò‹“Žïq@ôrïm@ì@ôØóà @ôibäóu @@@I@ôäbØóïÝïàóm@óÜ @ôäa‡äóš@ì@çˆ@ói@çˆ@ì@”ïmóÐíà @ìbïq@óØ@çòìó÷@ômóîb’@ @H@óÙî† @ŠóióÜ@óîbåïji@çbïäbäˆ@ôÜûŠ@óîaíiò† @õóäaìímìóØaì†@ôuŠóàíÜóè@õòìó÷ @çbäˆ@ói@õóŽî Š@õ†ŠíØ@õóÜóàüØ @õŠóäíè@ô“îb¹@óÜ@a†ò†óä @õóäbäˆ@ìó÷@L@çóÙi@õŠa‡’ói

@óÜ@çˆ@ôîóåïŽïà@ôÔóš@aìó÷ @aìòŠ@oŽïiò†@ôšüi@@@N@óîa‡ä†‹ØŒbä @óÜ@ÚŽî ‰ŽïjïäaŠü @ó›Ø@üi@oŽïióä @ì@oŽïåŽî íåi@òí“ïÈ@ì@Œbä@a‡ïäbØórïÝØ @ôšüi@_@òìómbÙi@ôäbØòŠóåïi@ô܆ @ói@†ŠíØ@ôÙŽï‚ü’@ó›Ø@òìb−í óä

lamej zawa‫ﺋ‬ @ì@oîb@Žõ‡äóè@óÜ@óØóîòìbà @ónŽî ‹Øò†@‡äím@ôÙŽï’‹Žïè@a†ŠbÄü @õòìói@çb¹bØò‰ŽïjïäaŠü @ó›Ø@Šó @ìò‹ @bïäóm@@a‡äbïäbØóïïäaŠü @óÜ @çbîŠý@ì@•óÜ@ì@ôäaíu@ŠóóÜ @òìóïîŠóäíè@õììŠ@óÜ@ì@çóØò† @•óäb’‹Žïè@ãó÷@L@óïïä@Žôq@çbï›ïè @óÜ@çìbnòì@ìbä@ÚŽïÜóàüØ@ŠóóÜ @çb‚bi@ì@Žôå’ò†@ì@óØüÜ@ @I@ôå’óš @óÜ@Šó ó÷@óäb’‹Žïè@ãó÷@H@N@N‡nè@ì @ì@ôäaŠü @õòŠbiŠò†@a‡“ï’óØììŠ @ãó÷@õóäaìó÷@L@æŽî ì‡i@òìòŠóäíè @ì@oŽî ìóäbïi@çóØò†@óäb’‹Žï è @ónŽïšò†@çbïäbØóäìíšüi@oŽî ìóäbîóä @çbïäbØóÔ@ì@ôîìímìóØaì†@õóäb‚ @óÜ@óïïä@õümìó÷@ôØóïîŒaìbïu@ @bn“Žïè@óØ@õóäbîýóà@ìó÷@õóÔ @ì@çˆ@üi@æŽî í’@æî’bi@óîaì@çbïŽïq @ì@óäbåŽïÝn“Žï š@õŠììˆ@pò‹Ðb÷ @póà‚@çbäˆ@üi@”îŠbØ@æî’bi @ @N@òìbïq@ôä†‹Ø @ôäbØóÜb@ói@a‹Žï‚@ôÙŽî Šìb÷@õòìó÷ @óÜ@óØ@oŽïåïiò†@L@oŽî ‹Žïi@a†ì솋iaŠ @ì@a†ì솋iaŠ@õò†ó@ôäbØbnÐóy @a‡“ïäbØbn’óè@ôäýb@óÜ@póäbäóm @ì@ô’bmò†@Ûbq@çbïïÝ Žï@çbØòìbïq

@ ìíi@‹ŽïÜìóè@óÜ@‹›‚@‘bî@õòìó’@ìó÷

Talaat.taher@yahoo.com@èbm@póÉ Üóm@@O@òŠóqý@ô‹qŠói

@ôåà@ô−Šó@a†òìó’@ìóÜ@õòìó÷ @ýóÜ@õ‡äóàŠóäíè@ôbî@ì@b“ŽïØaŠ @ŠûŒ@ìíi@òìó÷@ㆋØ@îìó’ü‚ @×óîý@ŠûŒ@ôØóîòíŽï’ói@ì@Žî Šói @ônû‡äaíïà@ì@ôàŠó܆@ôbi @ò‡äóš@óØ@†‹Ø@ôäbn†ŠíØ@ôÙÜó‚ @ì@çóåïÔónaŠ@õŠóäíè@ô’ûŠóq @õŠóäíè@õŽî Š@Žõ‹ @Žô i@ò‡äóš @õòìó÷@õa‹ Žî ì@L@ç‹ ò†@ôiòŠóÈ @ŠaŒb÷@ì@póîŒó÷@óÜ@çbØóiòŠóÈ@óáŽî ˆŠ @¶ó @üi@çbîümìó÷@ôÙŽî ‹Žï‚@oŽî Œai

@õ‡äóàŠóäíè@ÚŽïÜóàüØ@ô åmbè @@@@@@@@@@@@@@@@ì@†‹ Ø@Œb@‹ŽïÜìóè@õŠb’ @õóîbà@ómüi@óØ@óïïiòŠóÈ@õìa‹bä @ôäaŠa†aìóè@óÜ@‘óØ@ça†ó@a‡îbïm @õóàaŠb÷@aìóèí’óØ@ìó÷@õòìóåïåš @ìó÷@ôäbØóïïäaŠü @ì@Âäò† @ò‡äóšŠóè@L@óîóè@a‡äbn†ŠíØ@óÜ @çìíiò†bàb÷@óîbäaím@ói@ò‡äóàŠóäíè @bnŽï÷@bm@óäa‡äóàŠóäíè@ìó÷@ôåmbè @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ôånïi@ói@çìíi@†b’@ì @ì@õŠòìbàóu@ôØóîò†Šbî†@ómüióä @@@@@@@@@@@@@@@@óÜb@çbîò†@õóäbïäaŠü @ìó÷ @ìóÜ@æäaímbä@‘óØ@ìíàóè @õŠòìò†bî@óÜ@ÚŽï ’ói@ómüi @Ûòì@ãýói@L@æi@ò†bàb÷@óäbm‹ŽïäüØ @ N@çbïnŽï−ó  @óîóäaŠóÙ’üƒ܆@ôÙŽî ŠbØ@ÛóîbmòŠó @ôÙŽïÜüuí»@bnŽï÷@a‡ïnaŠ@óÜ @õ‡äóàŠóäíè@bnŽï÷@óÜ@Šói@Ûóîòìbà @çbàìíàóè@ŠóóÜ@ónîíŽïq@ì @óÜ@õŠóäíè@ô“ŽïØa‹−Šó@ì@çaíu @‹›‚@‘bî@ôÔa‹ŽïÈ@õìa‹bä @ N@æîóÙi@õn“q @ói@”îìó÷@L@aŠb÷@ómümbè@a‡äbn†ŠíØ @õa‹šŠaíš@ÞŽïmí÷@óÜ@ôÙŽïm‹ŽïäüØ


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

‫ ﺗﺎﻳﺒﺔت ﺑﺔ ذﻧﺎن‬...

@

@ ìíi@•ü‚bä@òìóàýói@ñòìó÷

@ óbäóà@òŠb@NNŽŽï·@bïäì†@ói@póäbánà@ñòìó÷@üi

@ @ñòìómbØ@ìóÜ@òìóàŠb’bä@ðäbnŽïÜ @ñììŠ@òŠbiìì†@çbîˆ@ð’òŠ@ì횊ò† @aŠb@ñ†‹Žïà@óÜ@ñaì@óïäìíióä@ãó÷ @aŠ†@ŠûŒ@ói@aŠb@ìíšóåŽïq@ñò‡äòìó÷ @ãóØò†ŠbØ@a†óàbäˆûŠóÜ@ì@âìíäò† @Šóè@ñóØò†‹Žï à@ðäa‡Žï Ü@†‹ÙŽïm @ðàó‚@Žðiqa‹‚@ñ†@ñò‡äòìó÷@†‹Ø @Žði@ìíióä@ñü‚@ð܆ói@óØ@†‹Žïà@ói @ñŠûŒ@ñóiŠûŒóÜ@ì@ãaìò†Šói @ðóØ@‡äóš@bîb÷@Lìíi@ãaìò†Šói @ñü‚@ð“ï÷@Žði@öðîòŠbq@Žð i @ŽðÝ i@ïè@ðäaímò‡îóä@ìíj“ïmýóò† @ñòìó÷@ñŠbiŠó@a‡¹bØóåïìíä @Šóói@çbîˆ@aŠb@Ûòì@óîóè@óÙî† @ñaŠb@LŽŽïiŠò†@pój óä@ñaŠbói @ NŽði@ñŒaŠ@óØ@a‹ØŠbšbä @ça‡Üìóè@üi@òìa‡¹bäˆ@ì@çb›Ø@ðäbè @ _ŽñŠói @ŽðØ@üi@bäbè@ðäaŒò‡îóä@”ïóÙŽïi @Lñü‚@õóØójîŠóÌ@óÜbà@ómìóØ@aŠb @ðïbï@ñ‡äòìbäói@çbïån“îó @ì @ð䆋ÙŽïÜ@Š†óÌ@öãón@öâÜìŒ@bîb÷ @ˆûŠ@ói@ˆûŠ@ñóØóÜa‡åà@LŽñŠói @Žñíä@ðäbîˆ@Žðiò†@óØ@•óÜbà@ìóÜ @oŽïióä@ïè@ñòìó÷@üi@łbi@ñóŽïq@ì @Úîa†óÜ@ðäìíjÙîa†óÜ@Žßó óÜ@aŠb @‹mbîŒ@îìa‡Žïq@ìíiò†@‹mòŠìó  @óäbîˆ@ìó÷@ãýói@LŽñŠói@Šóói @æäaíni@çaìbïq@íØòì@”ïäaìó÷ @ _ìíi @熋ØŠbØóÜ@i@ìíiŠbšbä@ìíiò† @ñì솋iaŠ@ðäbîˆ@Ûòì@Šóè@•óïŽî íä @Šói@ŽðØ@óïóÙŽïi@òŠüu@ãó÷@bîb÷ @öñü‚@ðäbîˆ@ñíŽî ‰i@íØbm@òìómbÙi @öŠó’@öpóÐó‚@öãó‚@óÜ@ìíi@‹q@ìíi @ìòìóäóÙi@çbîü‚@ò‡åŽî í’ ‫ی‬rwwmxem er‫ﯿ‬nwm @ŽðØ@LçbïäbØóÐbà@m‹ ŠòìóÜ@ó‹q @ NŽŽïiŠò†@ñóØóÜa‡åà @ŠûŒ@aŠb@ñ†‹Žïà@óÜbà@Lça‡ŽïÜ@ìòìaˆb÷ @òŠaíióÜ@ÛóîŠóèóÜ@çbïÜûŠ @ìó÷@ŠóóÜ@ãýòì@ónŽïi@Žðiò† @Ûóîòìbà@üi@pìóÙnò†@ôÙŽî ŠbØ @aŠb@ñóØò†‹Žïà@Lçìíi@ta‹‚ @Žßó óÜ@LoŽï ióè@a‡äbØòŒaìbïu @óáŽï÷@õý@õóäaìbàa†@óyûŠ@ì@ónóu @ìó÷@†‹Øa‡îóq@ñòŠbq@ö†‹Ø@ñŠbØ @ìíiò‡äŠ†@öâyòŠ@Žði@ŠûŒ@ðÙŽïóØ @òíïäaŒ@òŠó óm@ì@süØói@aìbïq@ó“ïàóè@ãü‚@ðäìíšüiói@a‡’òìó÷ @ _@òìóäóØò†@ˆûŠ@õŠa‡Žïi@ói @ìíi@•ü‚@aŠb@ðäbîˆ@óÜ@óÜb@Ûóî @L@òìóïàóÝ ò†óä@aŠb@ðäa‡ŽïÜ@óÜ @óØ@òì솋Øóä@•òìóÜ@âïÜüÙä@ãłói@La‡äbäˆ@ðäbØòìbäóè@ãò†ŠóióÜ @ L@ó  ØóîónïÐý@L@óØóîóäí¹@aŠb @ðmóåà@ö†‹Øò†@ñŠbØ@ñü‚@óØ @ñaŠb@çbî†@a‡’òìó÷@Žßó óÜ @ì@çbîü‚@ãò†ŠóióÜ@òŠó óm@ì@süØ@ómóäìíi@çbîü‚@”ïäbäˆ@ŠbuŠûŒ @ ói@çbØó Ü †@õòìó÷@üi @ @ Z @óÙŽ î Œaìóäbi @üi@•òìó÷@L†‹ ò†óåÜóè@ñ†‹Žïà @óØ@†‹Ø@ñ†@ðÙŽî Šb’@ñŠò†óiŠò† @ÚŽïäˆ@†í‚bî@ÚŽï›Ø@óäbîíïäaŒ@óØŠóè@óäìí¹@üi@a‡äbïäbØòŒó òŠìbè @ N @òìóä ‹ ï Ž i@bïä†@üi@óäbánà@æîìó÷ @ŠbØóÜ@aŠb@†‹ióä@ñŠûŒ@ìíjÜb@Ûóî @ðÙŽïmýì@@Lìíi‹mŠì†@ŠûŒ@çbîòŠbªó÷ @ómóäìímìóØ@ï÷@òìó“Žïq@ómóäìíš@ìòíî‹i@çbî‹mbîŒ@çaìóÜ@ÚŽî ìbäóè @ðóØ@L@‘óÙŽïi@ñaŠb@L@ìíi@ñ† @ñòìó÷@Žðiói@çbïŽïq@×óèbä@ìaìòŠbä@ñóÔ@míŽïqói@”îìó÷@ŽßüióÜüi @ìó÷@LñŠóóÜ@óÔ@ónŽï i@ìíióä @†í‚bî@çóÙi@çbîóØòŠójàaŠói@ñŒü@ì@oóè@üi@lbïy@ÚŽïÜbÔŒüm @ñŠb’@óÜ@•óîò‡äŠ†@ò†‹Žï à @çbïÔóèbä@ìó÷@b÷óÜ@æäaibm@òìóåji@†Šì@çaìó÷@ðäbîˆóÜ@ÚŽïàóØ @ñü‚@ðqa‹‚@Šóè@”ïjîŠóÌ @ì@æŽïäò†@òìóïïÙîŠbmói@ÂäóÑm@òìóäbîü‚óÜ@Šóè@æŽî †@ðšóØ@Lòìì†‹Ø @ói@”Žî ìóÜ@aŠb@L‡äaíäò† @ì@çò†ò‡Žî ‹Ð@óÔ@ýìóÜ@ìþàóÜ@ì@æäaŒbä@‹mòŠìó ói@çbîü‚óÜ@‘óØ @Žði@†‹iò†@Šóói@ðäbîˆ@ô ŠóàóÜíØ @ìó÷@çbî@L_óîóîbq@ìóÝq@ì@oüq@ìó÷@ðäóîb’@ñóØ@‘óØ@çþÐ@IæŽïÜò† @ìíàóè@ìó÷@ÿó óÜ@ìbàa†@ö‘óØ @ Nµä@æmì@ðäóîb’@óØ@‹m@ñóÔ@æî‡äóš@ìóàó÷ @H_oŽïäaŒò†@ðš @ìíi@aŠb@a†óïmóàbèóä@öça‡ŽïÜ@öâÜìŒ @ ómbè@ñóØóÜa‡åà@çbï @ìì†@ói @Ž ß aŒ@óàíïäaím@ó“ïàóè @ @ðóÙŽïi@öðäìíióä@óÜ@@A@òìbïäì† @ÚŽïàóØ@ó’ü‚@âŽïq@ãü‚@ãłói@Lóïïä@ãŠóóÜ@çbm‡åŽî í@çbnóØ @@aŠb@Žðiò†@îŠóÌ@ðmýìóÜ @òìómû†‹Ø@ãìbš@ñómòìóÜ@æà@Lóîóia‹Žïq@çbnàü‚@ðäbîˆ@ðÉïÔaìóÜ @LŽð i@•ü‚@ñóØó›Ø@ói@ðÙŽï܆ @óšìbä@ìó÷@üi@óšìbä@ãóÜ@ì‡äí @ìó÷@üi@‡äí @ãóÜ@ì@Žßbà@ìó÷@üi@Žßbà@ãóÜ @ L@äbàŒónói@Úîa†óÜ@Žßa‡åà @iói@oi@â“ïäbØóÔ@aŠ@üi@LŠóómû†‹i@bîˆ@ì@ãìaŠó  @ ‡äóš@bn“Žïè@ìíiòŠìó @ðäìíióäói @ñòíïš@ì@Žðmó‚@ì@Žð¸ím@ìóäýb÷@ðÜû†@ìòìbšìŠó@ì@çbïÜbi@ñóšìbä @ L@ñóØò†‹Žïà@L@ðäóàóm@ìíi@ÚŽïäbà @ìóÜ@âïÜa‡åà@ðäóàóm@ñŠûŒ@ñóiŠûŒ@ì@ãìaŠó @ììŠaí‚@ì@ììŠó @ Lòìóäa Šó @b›ŽïrÜóè@ðÜa‡åà@öaŠb @Šbuìì†@ñòìó÷@ñŠbiŠó@óàó÷@Lòì솋i@Šóói@a†óäbåŽî í’ @ Lo’@ìíàóè@Ž ði@öŠbØ@Žði@öŽßbà@Žði @ìòìa‹Ø@çłbm@çbáÜbà@òìóÈói@ðáŽî ˆŠ@çóîýóÜ@Šìí½óà@ñóÙšûŠb’óÜ @óØ@ñóïï’bmŠa†@ðäbØì†@ìó÷@”ïÙŽî Šbu@Læîìa‹Ø@Šò†óiŠò† @ðÝ Ðü’@ðàò†ói@†‹iò†@çbáÙ’@çb¹bîˆ@ñíŽî ‰i@üi@ìíi@a‡Øóîìíäb‚óÜ @a‡ånƒÙŽî ŠóÜ@óØ@â“ïäbØa‹ióÜ@ŽðØóî@LaŠ†@ÚŽïqíÙŽïm@ìa‹Ø@Šìíqb‚@Èói @ñóäb²‡äóióÜ@ìa‹Ønò†@òìóÈói@ðáŽî ˆŠ@çóîýóÜ@†‹Øò‡îŠbØ @ï Šóè@LìíiŠói@ì@pìóØ@“ @ð䆊íjŽïÜ@Šói@Šbuaì†bm@a @kŽî ‹Ìíió÷ @ñMÒ @ íî@ìíi@Žßb@üä@o’óè@óàóm@óØ@òìónŽïšbä@i@â’óäbmbØ@ìó÷ @ìó÷@üi@ãójïi@ìò‡ïŽïq@ì@ânò†@óîa†ò†@ðäbØóïïnŽïÝØíš@óàbä@ãa‹i @òìóØóîóq‹šói@솋Øò‡îŠbØ@´ƒÙŽî ŠóÜ@a‡ïÜó óÜ@óØ@ñóÜbÄóè @ìó÷@LòìòŠò†óà@ÚŽî Šbï‹q@ïè@ðàłòì@ìói@pü‚@ñŠa†b b÷ @@Iìò‡ïŽïq @LóîóÌò†óÔ@ò‹ŽïÜ@bnŽï÷@bm@LµŽî ì†ó÷ @ò‡äóš@Šóè@òìóåîóÙi@ãóØ @Šói@óÜ@òìóåŽî Šói@ìímbèa†@ñónÐóè @óØ@ñòìó÷ @ @H‘ @ óØ@oò†@ò‡îóà@L@N@N@N@Nb@nüàbàóÜ@óu@•óîóàbä @óáŽï ÷@ñaíïè@öoóióà@ãýói @ðäbåŽï énò†ói@üi@µiìì‡äbà @‹Žïà‰mbØ@bm@óÙäíš@LçbîóØò‰Žî Š@ñŠûŒ @ìó÷@ñaìa†@ìa‹bäóä@ðÙŽïØóî@Šó ó÷@ìíiòìó÷@òìò†‹Øò†@ŠóóÜ@‚óu @ NóàóØ@bn“Žïè@çbàü‚@ðäbØóÐbà @òì‹@Læibä@ìaìóm@@@HQ R @I @ói@óïŽî íä@ðØóîòŒaìŠò†@ð䆋Øýaì @Aãò‡i@ðmìíÔ@ìì†@ì@Ûóî@Žði@ónîíŽïq@aìó÷@LㆋَïÜ@ñòìa‹›Žïq@òŒóÌbØ @æäaíni@ñòìó÷@üi@a‡äb−ó @ñììŠ @ãó÷@îŠóä@öla†@‡äóš @bm @Z Žß aì óè @bèò‡äóš@bnŽï÷@bmB@@Z‡äbîóï’aŠ @ò‡äóš@Žßa‡åà@à@üi@Ûóîóàbä@ð䆋i@ì@çbåŽïè@ómbØìó÷@aŒò†@bnŽï÷ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ü  i@òŠbØü  è@òŠb’ @óÙåïÝØ@ãóÜ@çbäˆ@öçýa‡åà@ð’ü‚óä @çbîü‚@ðäbØa Šìi@óäa†aŒb÷ @Žðuón“ïä@ŽñìóÜ@ì‹ŽïÜìóè@üi@µ“ïmbè@óØ@ñòìó÷@ñaì†@Lìíi@Ûbå‹m óØóäŠò† @’@óÜ@‘bi@óáŽï÷@Šó ó÷@LììŠóäó£ @ _@ çbnäbØòŠbØ@mì @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ï Šóè@Lòìa‹Ø@ŠóòŠbš @ðäòìb‚@óåîìíióä@a†óØòìòŠ@üØ@ðmbØóÜ@‹m@ðÙŽî Šbu@òìóäbî†@æîìíi ‚@òì‹ @Žðióè@o’@ŠûŒ@óäòŠ@LæîóÙi@ìbï’ @ãóÜ@ÚŽï n’@Šóè@ @Z‡@ ïÜb@@@@@@@@@@@@@@@@Læ îóØbä@ðàó‚Šóm@ãóØ @’ü‚bä@ñìíàóèóÜ@Læîa‹Ø@çłbm@”î‹m@ðÙŽî Šbu@ì@çbàü‚@ðÜby@ì@Žßbà @ò‹Žï÷@ñŠínÝØ@ÿó óÜ@öŽðióä@ìbï’ @ðÙŽïn’@Šó @pójîbmói@Žñ‹Ùi@a†òŠb’ @çbàü‚@ðmóÝÝïà@ðmóà‚@óÙäíš óÜ@ìíi@sïm@ñò‡äbàŠóÐ@ñ‹Žïu@óØ@ Hµyíà@Iñìbäói@âØóîa‹i@ìíi@òìó÷ @ðäìíi@a‡’òìó÷@ÿó óÜ@Žð−ü óä @Žðibäa†@çbàòìó÷@ðÜbánzï÷@Žði@Žñíä @ NæîóØò† @ Nóîóè @ÿó óÜ@ãýói@LòìóåŽî ‹ÙjmòŠ@óØ @ãó÷@ðä‡äaŠŒóàa†@óÜ@ó u @Z Žß aì óè @ñŠó’óÜ@ì@ŽñŠüØ@ñóØò†Šóióä@óäbna†óÜ@ @HQ YY Q @O@@T @O@@Q Q @I @çbmò‹Ðb÷@ñóÜóà ü Ø@Ûòì @Z Žß aì óè @ð’bi@ói@çb¹bØòŠbØ@a‡’òìó÷ @ _óïïš@çbmóÙî†@ðäbØòŠbØ@LóÙ ïåïÝ Ø @ìóÜ@ÚŽïàbØ@ïè@ãłói@Lìíi@‡ïèó’@a‡Èói@ðáŽî ˆŠ@Žßó óÜ@ó‚óîìónò† @ _óïïš @çbmì í mbèa†@ñòˆû ‹q @ðÙÜó‚@Ûóîò†aŠ@bm@LoŽïšò†@òíŽî Šói @ŽðóØ@ìíàóè@óÜ@óáŽï÷@ @Z‡ïÜb‚@òì‹ @Šói@ñòìó÷@ñüè@ómüióä@òìímbè@a‡àŠóói@óØ@ñóäbï’ü‚bä @ ðäbØòˆû‹q@óÜ@óu @ @Z‡ïÜb‚@òì‹ @o’@Žñ‡äóè@ðÜíióÔóm@òìímbèaŠ @LæîóØò†@òŠb’@ãó÷@ðmóà‚@‹mbîŒ @ŽßaŒ@óàíïäaím@ó“ïàóè@íÙÜói@Lpb£@âØóq@ì@oŽî ‹i@æà@ðäbØòìbäóèói @ña†ìóà@ŽðàóØ@”ïäaìbïq@LpbÙi @ÛŠû@çbîò†@óÙïåïÝØ@ãóÜ@óu @ ŠûŒ@ÚŽ ï mò‹Ðb÷@íØòì@æà@Lçbàü‚ @ç‡åŽî í‚@ðäbØóÌbäüÔ@âïäaím@ìíi@ÚŽïäüš@Šóè@ìa‡äbØóï’ü‚bä@Šóói@âji @Zð @  “ïmì@Lòìíi@äaìa‹Ð@çbîi @ðÜí‚@öçbàŠìì†@ðÜí‚@ötü’ @ ãóØò†@”î‹m@ðäbØóäóîý@ñŠbØìbè @ì@ãóÙi@ìaìóm@ðäbáŽïÝ@ñüÙäaŒ@ðä‡äbîó aŠ@ð’ói@”îŠbuaì†@ì@ãi @LìímbàŠí‚@ðäa‹Žïåàbîóq@pójîbm@ói @ï Šóè@Lómóà‚@óáŽï÷@ðäbØòŠbØ@B @çbºjå’ûŠ@ö슇äóm @ðäbán“ïä@ðïnŽïØóî@ðÜb®bàŒ@óØ@a†MŽñíä@ðäbn†ŠíØ@ñóàbäˆûŠóÜ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@çbàò‡åîb÷@ñòˆû‹q @ Nòì솋Øóä@Žî ìaŠóq@çbánîŠóä@öla† @ÿó óÜ@ŠŒby@ðÜby@Lòìómû†‹Ø @ NãóÙiŠbØ@ñŒü܆ói@ìòìóàóÙi@ãü‚@Žî í’@óäbn†ŠíØ @üi@óØ@óïî‹ŽïÐü’@ðÜí‚@ñòìóä†‹Ø @ ðäaŠóì í ä@ñónò† @ @Z Žß aì óè @ñbäaím@ðäa‡Žïqó’ó @ñóÜóàüØ @ @@óîòìó÷@’ü‚bä@ñìíàóèóÜ @ìóÜ@ðÜí‚@òŠb’@ãóÜ@Šbu@ãóØóî @ìóÜ@ñŠbÄü @bîb÷@ñBa‹šB @ñŠbÄü   @òìì‡äaŠŒóàa†@çbáÙŽî ‡äòìbä@çb−ó  @ìòìa‹Ø@Œbïå“Žïq@ãìbä@óØ@ã‡äbîó a‹äbïŽïq@ÚŽïmbØ@aŒò†@ñŒbäb’ói@æà @@@@@@@@@@@@@@@@@@LòìónŽî ‹Ùi@óîòíŽï’ @ ðmóà ‚ @ü i@òì bï’@óî òí Žï ’ @öçbäˆ@Àbà@óÜ@熋ÙïØüØa†@‹mbîŒ@üi @Laìóåîóä@ïÜ@ŠóóÜ@×aÈ@ðäbàóÜŠóq@üi@Šìí½óàóÜ@ãìa‹Ø@‡î‡äbØ @óÜ@óïïÜbz’ü‚@ñóîbà@ñòìó÷ @ _ì í mbà Ší ‚ @ò‹ŽïÜ@o’@ŠûŒ@óÙäíš@Lçb−ó  @ðäbØóäìíšüi@ñóäaìó›Žïq@ìaìóm@pbè@a‡àü‚@Šóói@ñòìó÷@ãłói @@@@@@@@@@@@@@@@@@ðØóîò‰Žî Š@òìbnŽï ÷ @ìŠbÄü @íØòì@•óáŽï÷@@Z‡ïÜb‚@òì‹ @ÚŽïÜóàüØ@bnŽï÷@bm@Lòìa‹Ù’üàaŠóÐ @çóîýóÜ@ìíi@òìó÷@”îìó÷@a‡Žïq@òŠb“ï÷@a†bmòŠóóÜ@óØ@ìíi@ã‹mìí“Žïq @‘ìíäìbä@çbîü‚@çbäˆ@óÜ@ŠûŒ @òŠb’@ãó÷@ðmóà‚@ñ†@ðäbØóàbäˆûŠ @ŠûŒ@ìímbàŠí‚@ðäbäˆ@üi@óîóè@o’ @La‹Ø@a†ŠójàaŠóióÜ@âïmóîaˆ†@æàü‚@ñŒó òŠìbè@óØ@çˆ@ì@ØóÜ@ÛóîòŠbàˆ @ Nòìì†‹Ø @ñŠóóÜ@óØ@ñòìó÷@LæîóØò† @óïîüàbä@ìó÷@Žñìóäbàò†@óáŽï÷@Lóîüàbä @•ü‚bä@òìóýói@ì@ãò†óä@ómóÜby@ìói@Žñí @ãü‚@üi@æà@óäòŠ @ðÙŽïäˆ@ñòìó÷@Šò†óÔói@pbÙi@âïmóîaˆ†@ÚŽî ìbïq@Šó ó÷@oŽïióä @ãó÷@ãó båŽïm@æà@ŽßbyŠóèói@LpbÙi@ŠóóÜ@ãóÔ@ãü‚@ñŒó òŠìbè @ðÙŽî †ìí@@ì@oŽïäóîó ò†@óäbóØ@ìói@ÚŽï−aŒbÔ@@ó䆋ØóÔ @ @_oŽïióä@ðîò÷@ì@póÜb‚ói@Šó ó÷@æåïiò‡ŽïÜ @ aŒò†@çaìíàóè@ñŠaŒŠóÔói@ãü‚ @ðÙÜó‚óÜ@ãü‚@ó“ïàóè@òŠbî†@òìóóØòìbäói@çüš@íØòì@æà @ çaŠbi@Ob÷ @ãó÷@La‡äbà@wåŽï q@õòìbà @ãü‚@ãò†Šóè@ìòìómû†‹Øóä@bïu@ãóØónîìó’ü‚@óšìbä@ñò‡î‡àón @üi@†‹ÙŽïq@ônò†@X OT @óäaŠbåïáï @õòìòŠò†@ô  mòŠaŒòì @ìói@oŽïiìíi@æàói@çbîŠbØ@”ïÙŽïmbØ@Šóè@LòíïäaŒ@çaìó÷@ñŠaŒŠóÔói @ìaìóm@Žßbàó÷@õX @ôäbà@ôîbmüØ @ ß Ž ó ó  Ü@b  Ù  î‹  àó  ÷ @ñò‹Žî í ói@ìòì솋ØóåŽïÜ@âïƒŽî Š†@oŽïiìíi@a‡åà@ðmłóò†óÜ@ñóuŠóà @ NŽôiò† @ ó  Ü@çb  äˆ@ð  äb  Øòìa‹  ƒ  ÙŽ î Š @ñììŠóÜ@ñòìóÜ@óu@Šìí½óà@óÙäíš@Lçìa†@üi@âÜìóè@bäaím @‘bi@óØòŠbåïáï@óÜ@õóäbmóibi@ìó÷ @ ×a‹Ž ï È@ôäbØóÙšûŠb’@ìŠb’ @‡äóš@ãó÷@óØóîóšìbä@ìóîóè@ñìa‹ÙîŠbî†@ñóŽïq@ì@æŽî í’@òìóïïÐa‹ íu @ìòìóåiò†üØ@çbn†ŠíØ@ì @óÜ@óäbäˆ@õòìó䆋؊bï’üè@oŽî ‹Øò† @ì@oïqói@óšìbäóÜ@òìíi@ÚŽïØóî@båï ó÷@oŽïšŠò†@Žð Ü@ñóÜb @ñóÜóóà@ðŽî ímìbm @öômóîłóàüØ@öôîbbî@ôÐbà@õòŠbi @ñòìó÷@ñŠbiŠó@óàó÷@Lüu@ì@ó @ñóÝ Žî ìóäa†@ðàóèŠói@ðäbØómóØòŠói @ìbïq@ì@çˆ@çaíŽïä@ðäbØóî @Žßó óÜ@çbï䆋ØóÜóàbà@ômóïäüš @ðmóîb’@•ì쉎ïà@Lçìa‹bä@oû‡äaíïà@ì@çaìa‹Ñ܆ói@Šìí½óà@ðÙÜó‚ @ NçóØò† @ô䆋Øò†ŠòìŠóq@ômóïäüš@öçaŽï‚ @ðäòìb‚@ìóåî‹Žî †@ñó Šóá“Žïq@æî‡äóš@ðäòìb‚@Šìí½óà@óîòìó÷ @çaíŽïä@óÜ@ôäbØóî@üi@ìaŠüuìaŠüu @ôÙŽî ‡äb’@ì솋iaŠ@õónÐóè@óÜ @LŒaìbïu@ôÙŽïánï@ŠóóÜ@Žßa‡åà @Èói@ñìb“ŽïÜ@Šói@a†óîóÙšûŠb’@ãóÜ@óïïä@Žßbà@Lò‡ïèó’@æî‡äóš @çóîý@óÜ@熋ÙîŠb Žî Šbq@ì@ìbïq@öçˆ @üi@bÙî‹àó÷@õòìòŠò†@ômòŠaŒòì @óäbîòìó䆋ØŠa†b b÷@bèòìŠóè @LoŽïi†‹Øóä@ñìóåÈóà@ì@ñ††bà@ñŠòŠòŒ@òìó’óîüè@ìói@ì@oŽïjmìóØóä @òìaŠ†@ãb−ó÷@òìò( u s a i d ) @ôäìíša†aì†ói@öç‡äbäóÜóè @üi@ìa‹ƒÙŽî Š@æî‡äóš@ôäìíi@õòŠbióÜ @óØ@ãóÙi@óäbóØ@ìó÷@ìíàóèóÜ@ð’üƒnò†@òìò‹ŽïÜ@ó’ü‚@âŽïq@óîüi @õa†óà@óÜ@bèòìŠóè@LòìóäíiüØ @Hus aid @I@ @ @ @@@@ðäbØòŠbØ@ìòˆû‹q @ÚŽïØóî@öçbäˆ@ôÐbàóÜ@熋ÙïØüØa† @ói@熋؊bØ@ìóäaˆû‹q@ìó÷@õŠbÙäaŠü  @ói@pójîbm@õìa‹ƒÙŽî Š@æî‡äóš@Žßó óÜ HŠ@b؉Žî ìaŠ@I@óØ@bäóq@õŠónäó@óäaìóÜ @æi@•bïå܆@Lãa†@üi@çbïäò†@óØ@ð’óäaìó÷@ì@ㆋَïÜ@çbïîn“q @†‹Ùbi@òìòŠóóÜ@óØ@ñóïŽïäþáÝà@ì@熋Ùïmóîaˆ†@ìó÷@Šóè@ñòìóÜ @üi@‹mŒaìbïu@ôÙŽï àïäbÙïà @×a‹ŽïÈ@ôäbØóÙšûŠb’@ìŠb’@óÜ@çbäˆ @õó“ŽïØ@ômóîłóàüØ@öôîbbî@õ @ NâšóäŠò†@æà@óØ@ñòìó÷@ñŠbØüè@òìíi @óÔ@a†ímbèa†@óÜäìŠ@ôÙŽïàb−òŠò† @ìó÷@ôàb−òŠò†@üi@çbn†ŠíØ@ì @ŠóòŠbš@çbäˆ@pójîbmói@öçaŽï‚ @ NpbØò† @ Na‹Ø @õòˆû‹q@ói@bnŽï÷@bm@óØ@õóäaŠbØ

@ãýói@Lçìíjäa‹܆@ŠûŒ@çbïØì솊óè @ N@çìíjmýóò†@Žði @ñòŠíØ@L@o’ûŠ@Šb ˆûŠ@öpbè@ˆûŠ @ñý@ðÜbîó‚@ò‡äòìó÷@pój óä @óÜ@ñb b÷@ìíi@ñóØónîìó’ü‚ @ãbÔó’@ŠóóÜ@Lìíibàóä@ñü‚ @öa‡ïŽïÜ@ÞŽïjàümü÷@Z@òíŽî Šói@o“îûŠó÷ @béäóm@ói@aŠb@L@ìíi@Êóàóäaíu @öãó‚@óÜ@ÛóîóšŠbq@òìíi@öòìóîbà @Šóè@bïä†@ìíàóèóÜ@óÙäíš@LòŠaˆóq @ N†‹iò†@Ú’@ñónîìó’ü‚@ìó÷ @çbî @Ha@Šb@I@pŠíØ@ðØóîòìbà@•bq @ðÙŽî Šb’@óÜ@óØ@ðàbà@ðÜbà@üi@†‹i @ñòŠb’@ìóÜ@ìíi@Šìì†@ŠûŒ@ìíióÙî† @òìóØóîóåîˆ@óÜ@aŠb@Lbîˆò†@ñbïm @ŠûŒ@óØ@o’ûŠ@ñ†@ðØóîóåîˆ@üi @ìó÷@óÙäíš@Lòìóîýói@ìíjäa‹  @ñìíàóè@o“Žïè@ðŽïu@óØ@ñòŠb’ @ãó÷@Lìíi@ñóØónîìó’ü‚@ñŠb †bî @bn“Žïè@ö†‹ÙŽïm@ñŠbØ@ŠûŒ@óîŠbÙäaŠü  @ìíi@ñóØónîìó’ü‚@ñý@ð܆ @õòŠíØ@õóØòŒbåŽïi@óàŠóm@ñóåŽî ì @óÜ@L@ìíi@ìbš@ŠóióÜ@ãaìò†Šói @ Nìíšò†óäŠò†@ðÜbîó‚ @óÜ@ñi@óîb·a‹ Žï m@ŽðmbØ@Šóè @ãó‚@ìòìò†‹Øò†@ñóØónîìó’ü‚ @ñ†@ðÙîŽ Šb ˆûŠ@ï÷@p‹ ò‡îa† @ðÜbàóÜ@Žðiò†@óØ@pbè@aŠb@Šóói @çbïÜó óÜ@ŽŽïiaŠ@ñü‚@öŽñ‰i@ðàbà @슆óÌ@óÜ@‹m@Žð ÜóàüØ@”Žî ìóÜ @Šbi@ómüi@óØ@aŠb@óÜ@熋ÙáÜìŒ @ðš@ãýói@Lðàbà@ðÜbà@üi@ðŠíÔ @ Nñ‰i@Žðiò†@pbÙi

@ Žß

š û Ø @ó aì óè @

nese‫ ﺣ‬egvat / a‫ﺋ‬ @ @çbàŒónói@öçaíu@ðÙŽï›Ø@aŠb @LðäìíjÙîa†@óÜ@ÿó óÜ@Šóè@Lìíi @ói@ñü‚@óm‹îóä@öoîíîóä@ðÙîa† @aŠb@ðØìbi@óÜ@óØ@ñòìó÷@ñüè @çbàŒónói@ñHaŠb@I@Lòìómòìíibïu @óÜ@ŽñˆûŠ@ìíia‡ÙŽïÜbà@óÜ@ìòˆûŠ@Šóè @ŽñˆûŠ@ìòqa†@ñý@ŽñˆûŠ@öãbà@ðÜbà @çüš@ðäaŒò‡îóä@ð’ü‚@LŠíq@ñý @ón“îó @aŠb@ìíi@ò†ŠòìŠóq @ðÙŽî ŠíØ@ñŠbØòŒŠóè@ðäóàóm @ãóØóîói@ìíi@òŠíØ@ìó÷@öoîí’ü‚ @Lðäbîˆ@óÜ@oîìó’ü‚ @óØ@pbéŽïÜ@ñaì@çbîóÙŽïnîìó’ü‚ @ómbè@òŠíØ@Læî‰i@Ûóî@Žði@æäaímóä @ NŽïiŒaí‚ @Lìíi@ñŠíq@ðÜbàóÜ@pbØ@ìó÷@aŠb @óØòŠíØ@ói@a†óä@çbî @HaŠb@I

@ Z‡ïÜb‚@òì‹

@ æîóØò†@póàaŠò‡àóØ@ößbÑäó÷@ñŠbØíóØ@ói@póà‚

@ðäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@öbÙî‹àó÷@õòìòŠò†@ômòŠaŒòì @ çóØò†@Žñímìbm@ðäbØóî@çbäˆ

Arezu_n@yahoo.com@N@õŠíä@@ììŒòŠb÷@@O@òŠóqý@ô‹qŠói

@ðäbØòŠbï‹q@ðàýòì@çbn†ŠíØ @ Nòìóåîa†@óîòíŽï’@ãói @ðä‡äaŠŒóàa†@óÜ@òìó䆋Ø i @Z Žß aì óè @ñŒaí‚‹Žï‚@ðÙ“î q @ðÙ Žï Ù ïåïÝ Ø @ _pbiò†@ñòíŽî Š ói@Žð Ø@_ì í i@çü š @ñìa‹ƒÙŽî Š@ñŠbØìbè@ói@@Z‡ïÜb‚@òì‹ @ãó÷@ŠýóØ@óÜ@çbïàŠó @ñŒaí‚‹Žï‚ @ó“îŠbu@ãóØóîüi@LaŠŒóàa†@óÙïåïÝØ @ìímbàŠí‚@óÜ@aì@ðÙŽî ŠbØ @óäbà@Žð@ñòìbà@üi@LŽñŠ‡jàb−ó÷ @ìíàóè@ìòìómòìa‹Ø@óÙïåïÝØ@ãó÷ @bm@X @I@pbÈó@óÜ@Ûóîóàó’@ðäaˆûŠ @ói@•òìó÷@Lóîòìa‹Ø@ñb Šò†@HQR @ói@óØ@ Bça‹Øí’@B@òŠün؆@ðmóàŠbî @LpbØò†@óáŽï÷@ñŠbØìbè@”‚óiü‚ @óÙïåïÝØ@ãó÷@òìò†‹ÙïäììŠ@çb’bq @ñòíŽî Šói@çbàü‚@ðibïy@ŠóóÜ @ð䆋Ùmóà‚@üi@‹mbîŒ@Læîóiò† @ãóØ@ößbÑäó÷@ñŠbØ@ö‘óØ @öçbäˆ@ói@ó“ïmójîbm@LómóàaŠò† @ðäa†Šó@ói@pòŠbió@LŽßa‡åà @Zð @ mì@óÙïåïÝØ@ãó÷@üi@ðÙÜó‚ @LpbØò‡ŽïÜ@ñììŠ@ŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚@B @óØ@µiò†@òìó÷@ð’ìím@ŠbuŠûŒ

rwfe‫ ﻏ‬dem‫ﺣ‬e‫ ﺋ‬on‫ ﺷ‬:rad‫ﯾ‬d @ @LòìóÔa‹ŽïÈ@ñ†aŒb÷@ñóû‹q@ñaì†@óÜ @çbØóÙšûŠb’@ìŠb’@ìíàóè @ìóÜ@Lòìíïåïi@òìü‚@ói@çbîŠbÙäaŠü @ìímbàŠí‚@a‡’óîòíŽïšŠaíš @òìü‚ói@ñìbšŠói@õŠbÙäaŠü  @ Nòíïåïi @Oç@ bn†ŠíØ@ðäbmò‹Ðb÷@ñóÜóàüØ @ìóÜ@óÙŽïØóî@LìímbàŠí‚@ñóä‰ïÜ @ð’bi@ñŠóƒ“Žïrò†@ñóäýóàüØ @ìó÷@ð䆋Ùmóà‚@üi@òìì‡äaíä @òìóÙîä@óÜ@ìíj’bjäbáŽïq@LòŠb’ @ NììŠóåîó£@óîóÜóàüØ@ìó÷@ðäbØòŠbØ @ðÕÜ@ñ‹Žï m‹Ù@‡ïÜb‚@òì‹ @ðäbmò‹Ðb÷@ñóÜóàüØ@ñìímbàŠí‚

@ @熋ÙîŠb ŽîŠbq@üi@‰ŽîŠ†òìbà@ðØóîòˆû‹q @ oŽïšò†òíŽîŠói@Žßa‡åà@ì@çˆ@óÜ

@óØ@óäłbåà@öçˆ@óÜ@熋ÙîŠb îŠbq @ôØóïïØýbš@‡äóšóÜ@òìímbéÙŽïq @óäbïïØýbš@ìóÜ@ÚŽïØóî@ìŒaìbïu @ôäˆ@ @HU PP @I@üi@òŠbåïáï@ôäa†Œb @óÜ@ @H×@ óÝîóÐ@Içbn†ŠíØ@ôØòŠó @ìbä

@ ÛíØŠóØ@O@çaŠbi @ô䆋iý@üi@bäóq@õŠónäó @õóäbïà@óÜ@óåïŽïà@ŠóóÜ@õ‰ïmì‡äím @ôÜbÔŠó@ŠŒby@ôÜby@ôäbØóïïØýbš @õòˆû‹q@ô䆋iòíŽî Šói


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

‫ ﺗﺎﻳﺒﺔت ﺑﺔ ﻃﺔﻧﺠﺎن‬...

@ ‰ŽîŠ†@‘óÐóä@ðÙŽïåï÷bØ@Ûòì@ÛíØŠóØ@ð−ó @ oŽîˆíØò†@çb−ó @ðäìó‚@béäóm@óÙŽîŠb’@a†bnŽï÷@óÜ@ÛíØŠóØB@Z†óàó«@çaŒü @ÛíØŠóØB@Zðmì@ìíi@Žßb@R T @çóàóm @ðäìó‚@béäóm@óÙŽî Šb’@a†bnŽï÷@óÜ @üi@pójîbmói@LoŽî ˆíØò†@çb−ó  @çbáåŽî í’@æî‹mŠìì†@óØ@çb›Ø@õóáŽï÷ @ó›Ø@ìó÷@L@Bó@  îóØb Šò†@ãò†Šói @oŽî ìóäb·@Šó ó÷B@@Zð“ïmì@óïØíØŠóØ @ïè@ÛíØŠóØ@óÜ@aìó÷@æîŠüi@ÚŽî ìóu @ói@óîüi@Lµ›i@ñüi@óïåŽïÜ@ðÙŽïåŽî í’ @ì@ðäbáŽïÝ@ðäbØòŠb’@óÜ@ììŠ@ñŠbšbä @ NBæîóØò†@‹ŽïÜìóè @ðÙŽî Šò‰Žî ím@óØ@Šòíäó÷@kîóm @õòìó÷@ñüèói@B@@Zðmì@ìíi@ðäììŠò† @óïïä@ŽðÜ@ñümìó÷@ðÙŽïåŽî í’@ÛíØŠóØ @ðÙŽïmbØ@oŽïi@”ïØóîóÕïÔò†@‡äóš @óîüi@LoîŠói@Šóói@a‡Žïm@ð’ü‚ @ ‡ïÜb‚@ŽñŠìbè@ZümüÐ @ói@a†bèòì@ðÙŽïåŽî í’@óÜ@çbåï÷ @õììŒòŠb÷@ìbïÜí‚@óØ@çb−ó @pójîbm @óîüi@LòìónŽïiò†@òŠbiìì†@o’@çbàóè @a‡áŽî ˆŠ@ðàò†Šó@óÜ@ÛíØŠóØ@ðÙÜó‚ @ói@oŽïiò†@óåŽî í’@ìó÷@ï÷@òŠûŒ @bnŽï÷@bm@óïïäò‡Žïi@ìó÷@µåïiò† @òìíióä@ñüi@ìòìa‹åŽïÔüm@@ó“ïàóè @òŠò‰Žî ím@ìó÷@L@Bk @ ï÷óØ@ðÙŽïåŽî í’ NBòìómòìa‡ïäòŠ @a‡’bnŽï÷@óÜ@LpbÙi@ñü‚@Àbà@õaìa† @õòìó÷@ñüèói@B@@@Zð @ “ïmì@óïäìŠò†

@õbåäóàóm@×a‹ŽïÈ@ðäìíiŠb ŒŠ @óÜ@oŽïi@çbàŠb ŒŠ@†‹Øò†@çbàòìó÷ @‹maì†@íÙÜói@LÈói@ðáŽî ˆŠ @LpbÙjŽïm@çbàììŠ@ðäaŠòŒí’Ží ‚ @òìíi@çbàŠb ŒŠ@óØ@•bnŽï÷ @âŽî Šóè@L@BæîóØò†@Šò†óÔ@ðäaìŠòìbš @ñ†b“܆@çaí’@ðäìíšüi@çbàóè @ÛíØŠóØ@ð−ó @B@@@Zð @  mì@ìíióè @ð䆋Øaìa†@ob÷@óÜ@óäò‡Žï i @ðäìíióä@ì@çbïäbØóÐbà @ói@pójîbm@ðäbØóîŠaŒímóà‚ @òìó’òìói@âŽî Šóè@L@Bç@ b−ó  @âŽïÜò†@óäaìbÙ’aŠB@@Zðmì@öbnòìóä @ì@pýóò‡Žïi@çbØóïØíØŠóØ@ó−ó  @bm@óîaíiò†@båï ó÷@Lçì솋à@ãò† @çbïäbà@çbØóàbÔó’@ŠóóÜ@bnŽï÷ @Lóîa†‹Ùi@çbïäbØóÐbà@õaìa†@ìóîbm‹i @ì‹ŽïÜìóè@ðäb−ó @Ûòì@oŽïióä@ïè@bm @ @LBóîbåî‰i@ðäbáŽïÝ @ðØóïØíØŠóØ@ó›Ø@†óàó«@çaŒü

@ïè@ói@óØ@LòìónŽî Šó ò†@çbØóíØ @óØòŠb’@ð−ó @ói@…óîbi@ÛóîòíŽï’ @òìó÷@üi@ð’óÙî†@ðÙŽï’ói@Lçò†bä @béäóm@Ûóä@bnŽï÷@bm@òìónŽî Šó ò† @ói@ÛíØŠóØ@ðÙÜó‚@íÙÜói@Lçb−ó  @ìó÷@ob÷@óÜ@óäò‡Žï i@“  @çóàóm@ó−ó @ìó÷@L@BóäbîŠíØíàóØ @óîaíiò†B@†‹Ù’òìóÜ@ðbi@óÜb@R R @Šbu@æî‡äóš@bnŽï÷@bm @ŠójäaŠói@óîa†‹Ùi@çb¹a‡äb“ïqü‚ @…óîbi@ì@ñŠaŒímóà‚@ðäìíióä @ãýói@Lçb−ó @ói@ça†óä @óÜbîó‚@ìói@ó“ïàóè@çbØóïØíØŠóØ @bä@û‹àó÷@óØ@Lçóiò†@Šóói@çbîˆ @ŠóòŠbš@çbØó“ŽïØ@ðäbîói @ NBæŽî ‹Øò† @óÜ@‹mbîŒ@õòìbà@óØ@âïèaï÷@âŽî Šóè @ói@a‡ØíØŠóØ@ñŠb’@óÜ@óÜb@R W @ïè@ðÙŽï äbîˆ@ñü‚@õómì @”Žïq @B@@@Zð @ mì@ŽŽî ŠòŒí ò†

@‘óÐóä@üi@çbîóïØüàó‚@‹q@óäbîˆ @çbîü‚@ñŽïèói@ñò†a÷@ì@ñ‰Žî Š† @ NòìóååŽî Šó ò† @R R @çóàóm@ðÙŽï−ó @†b“܆@çaí’ @Zð @ mì@ìíi@ÛíØŠóØ@ðÙÜó‚@ðÜb @ìí“Žïq@ðáŽî ˆŠ@õòìó÷@õaì†@B @òìóîü‚@õý@çbàóØóîŠóè@LìíšìbäóÜ @çbàü‚@õììŒòŠb÷@ói@ïš@píäbàò† @ì@æîóØò†@a‡äbmýì@ói@ŠóÐó @ì@ÛŠbq@óÜ@oŽïiò†‹ q@çbàóØòŠb’ d‫ﯿ‬lax َ‫ِی‬r wah @ìbàóåï@ì@𒌊òì@Žî í’@ìó›‚bi @ói@ãýói@LòŠüu@ìóÜ@’@çbîò† @Lçb¹ìíiŠb ŒŠ@Žßb@W @õaì†@òìó‚a† @×a‹ŽïÈ@ð䆋؆aŒb÷@õóû‹q@õaì† @ðØóîŠbÙäaŠü @ïè@óØòŠb’@ðšóØ @ói@çbïäìó‚@ÛíØŠóØ@ðäb−ó  @béäóm@òíïåïióä@òìóîü‚ói@ñümìó÷ @@ìíi‹ q@ïiò†@òìóÙŽï äbîˆ @ì@õŠóÙóÈ@ðàó‚@oŽïióä@òìó÷ @óØíäóè@bm@ãýói@LðäaŠòŒí’ü‚óÜ @Zð @ “ïmì@L@Bò@ ìbàóä@çbáåm‹  @Ûóä@òŠb’@ìó÷@ðäb−ó  @”Žïq@õóîŒaìbïu@ìó÷@ðäìíióä@B @íÙÜói@L@ñ†@ómümbèóä@çbïäbØóäìó‚ @ñŠûŒ@ðÙŽï’ói@bnŽï÷@ì@R PPS @ðÜb @ðîa‹Žî ì@ì@çbïäbîˆ@ói@æäaŠóïä@ŠûŒ @óiïy@ì@pýóò†@ðàó‚ŠónàóØ@üi @ìóÜ@ÚŽï’ói@Lpýóò†@óÜ@çbïîóÝ 

@ æäbàí ói@a†Šóìbè@ô䆊a‰jÜóèóÜ@üÙäaŒ@ôäaŠb؇åŽîí‚ @ æiò†@Šì‹Ì@ô’ìím@òìóäbîŠbØaìa†@õŠûŒ@õüèói@çb›Ø@óÜ@e‡äóè@ZômóîłóàüØ@ôÙŽîŠò‰Žîím @ŠûŒ@Lpa‡i@o슆@õŠbî‹i@fäaímbä @æiò†@ò†û @òìóÌbäüÔ@ãó÷@õüèói @ãó÷@ŠóóÜ@õòŠbî‹i@ìó÷@”îŠbu @ìòìóÙŽï›Ø@ô’òŠ@õìbš@oò†ói @ôÙŽî Šbî‹ i@Lpa‡îò†@óîóÜóóà @ôåmìóØ@õüè@ónŽïiò†@”îŠbuŠûŒ @L@Bô @ ä⁄ÔóÈ@ôÙŽî Šbî‹i@Ûóä@óïÑïmbÈ @æî‡äóš@óØ@La‡ä‡åŽî í‚@ôÙŽïÜbóÜ @óäbàó÷@ìíàóèóÜ@Œaìbïu @B@Zô“ïmì @óîbnüàbà@ìó÷ @ @Bóîóè@çbóäí¹ @ìíàóè@óØ@pbØò‡ŽïÜ@õaì@õóØónb÷ @a†üÙäaŒ@ìbäóÜ@Šóè@B@òìò†‹Ùï“ïäìŠ @üi@ŽðäaŒóä@õü‚@ôäb’ìbèói@‘óØ @ãb−ó÷@çbî Šóìbè@çóè@ÚŽïäbóØ @La‡äb›Ø@íŽïäóÜ@ômójîbmói@LxaìòŒ @@ãłói@LçìíiìímìóØŠó@ìòìa† @õ‡äòíîóq@ôÙŽï’ói@•óàó÷@óäòŠ @óîaíáŽïq@óîüi@LóàóØ@ŠûŒ@çbîòŠbàˆ @íŽï äóÜ@çaŠíØ@óØ@Žô ióè@òìòìói @xaìòŒ@a†üÙäaŒ@ôÌbäüÔ@óÜ@Šb؇åŽî í‚ @çb“ïq@çbï’bi@ôÙŽïäìíàŒó÷@a†üÙäaŒ @ãü‚@æà@•òìóÜ@óu@Ló’bi@pbØóä @aì@”ïäb›ØóÜ@Žõ‡äóè@óîüi@Lòìa†óä @ãóÔ@a†Šb؇åŽî í‚@ŠûŒ@Žßó óÜ @ NBòìóäóØò†@i @ãóÜ@æäbàí ói@çbîóiŠûŒ@Lò솋Ø @Zð @ “ïmì@óïmóîýóàüØ@òŠò‰Žî ím@ìó÷ @üi@çbïÙŽïóØ@ôäbb÷ói@LìóîóÜóóà @íŽï äóÜ@õ Šóìbè@õóû‹q @B @õóû‹q@üi@Žõ‹Žî ‰ibåÜóè @Lóïïä@•bi@ôÙŽî ŠbØ@âŽïÜbä@a†üÙäaŒ @ NBõ Šóìbè @ói@pbØŠóè@óîóÜóóà@ãó÷@ãłói @íØòì@óàóy@çbàb@”î‹maì† @a†ŠóóÜ@pŠbî‹ i@ŽÞ  ÔóÈ @ìóÜ@ômóîłóàüØ@ôÙŽî Šò‰Žî ím @õbîˆ@óÜ@pi@oŽïia‡ÙŽïnb÷ŠóèóÜ @ôÌbäüÔóÜ@Šb؇åŽî í‚@B@@Zðmì@òìóîòŠbi @óïîbb÷@ŠûŒ@aìó÷@Lòìò†‹Ø@ìímbèa† @ÚŽî Šüu@ô’ìím@Ø@@ŠíØ@@a†üÙäaŒ NBoŽïi@”îŠb؇åŽî í‚@Šó ó÷@póäbäóm @ôäbb÷ói@óØ@LoŽï iò†@õŠì‹Ì@óÜ

@pbÙi@xaìòŒ@a‡îŠb؇åŽî í‚@õòìbàóÜ @õóû‹q@ãóè@ì@ônŽî Šb؇åŽî í‚@ãóè @ñüi@ô’biói@õóØóî Šóìbè @óîaì@’bi@óîüi@LoŽïšbä@Šóói @Ø@@ì@ŠíØ@@a†üÙäaŒ@ôÌbäüÔóÜ @æióä@ÛóîóÜóè@ô’ím@bm@çóØóä@óÜóq @ NBçò†óä@õóØóubi@a‡“îaì†óÜ@ì @õbnüàbà@âïèaï÷@Šòìón‚ói @õŠb؇åŽî í‚@ì@ôÙïåØóm@õbäbºóq @õóû‹q@õòŠbióÜ@Lóîłbi@ôä‡åŽî í‚ @Zð @ mì@a†üÙäaŒ@íŽïäóÜ@õ Šóìbè @óîóÜóóà@ãó÷@ŠóóÜ@ça†Šbî‹i@B @Lóïïä@o슆@ôÙŽî ŠbØ@ôÔóÝmíàói @ãłói@LŽõìò†@õóa‹î†@íÙÜói @üi@õ Šóìbè@õóû‹q@ôn“ ói @a‡îŠb؇åŽî í‚@ôÌbäüÔóÜ@ÚŽïóØ @ÚŽî ˆûŠaì†@óîaì’bi@ìóŠíÔ@ôÙŽî ŠbØ @LpbÙjåïia†@õü‚üi@òìóî†bà@õììŠóÜ @õóäìíàŒó÷@ìó÷@ôŽïqói@óáŽï÷@óÙäíš @óäbàóè@bäbºóq@ìüÙäaŒ@íŽïäóÜ @a†üÙäaŒ@ôäbØóÌbäüÔ@aì†@óÜ@Šb؇åŽî í‚

@•óàó÷@LpbÙi@Ž¶@paìa†@‘óØ@çbîò† @ô܆ìì†@ô’ìím@ãóè@pb؇Žï Ýmaì @Žõ‡äóè@a‡“ïmbØ@çbàóèóÜ@Loïji @µäaŒ@ߌói@ü‚@ô’ìím@Šb؇åŽî í‚ @pbØò†@òìóîü‚ói@õŒbäb’@ì@oŽïiò† @LoŽïibä@õŒaŠ@ÚŽïóØ@ìíàóèói@ì @ NBoŽïi@ô’ü‚@ôäb’ìbè@óØ@póäbäóm @ô䆊a‰jÜóè@B@óîaíï“Žï q@Ša†Œbä @óØ@LüÙäaŒ@õòìòŠò†óÜ@ÚŽï óØ @oŽïiaŠŒóàa†@üÙäaŒ@õaì†@óÜ@Ûóîòìbà @õììŠóÜ@ãóè@oŽïjm‹ @õü‚@ì @òìóïî†bà@õììŠóÜ@ãóè@LòìóïÝÔóÈ @óïïä@òìó÷@õbäbà@•óàó÷@Lò’bi @ NBóqa‹‚@óîüÙäaŒ@óÜ@õòìó÷@óØ @ôÌbäüÔ@õóÙî†@ôÙŽî Šb؇åŽî í‚@çaŒü @Šb؇åŽî í‚@B@@Zðmì@óîüÙäaŒ@ôàóïŽï @béäóm@ŽôåŽî í‚ò†@óØ@õómbØ@ìó÷ @Žð q@ôä‡åŽî í‚@ônŽî Šbï‹qŠói @a‡mbÙäbàóèóÜ@Ûóä@Le ò‡Üóè @ôäbîˆ@ì@õŠb؇åŽî í‚@ônŽî Šbï‹qŠói @ÚŽïóØŠóè@B@ @Zô“ïmì@L@BõŠóìbè

@ãóØ@ŠûŒ@çb›Ø@ì@çaŠíØ@òìì‡äb‚òŠ @óÙäíš@LçóØò†@Øóîói@óäbánà @òìa‹åïi@ŠûŒ@ô›Ø@ì@ŠíØ@ôäìíàŒó÷ @ìòíî‹ i@çbîØóî@ônò†@óØ @”î‹maì†@ì@çìíi@òìóØóîói@Ûóîòìbà @aímò†@óîüi@Lòìbàóä@çbïmóïŽî Šìbè @õòŠûŒ@òŠbàˆ@ìó÷@ìbšóÜ@âŽïÝ i @óØ@a‡äbØüÙäaŒ@íŽïäóÜ@çaŠb؇åŽî í‚ @‘óØ@ŠaŒóè@çbîò†@ôØóîòŠbàˆ @õóû‹q@‘óØ@ HUPP@I@óäłb@oŽïiò† @ãb−ó÷@a‡äbØüÙäaŒ@óÜ@õ Šóìbè @ NBçò†bä @R R @çóàóm@ôÙŽï›Ø@æŽïíy@Ša†Œbä @óîüÙäaŒ@ôàòŠaíš@ôÌbäüÔóÜ@ìóÜb @a‡äbîˆ@óÜ@o’@æîŠíÔ@B@óîaíïŽïq @óÙäíš@Lóîa‡î Šóìbè@õóÜóóàóÜ @ôäbîˆ@üi@ÚŽï óØ@ô䆊a‰jÜóè @Lìóïïä@çbb÷@aìŠóè@LõŠóìbè @óÙäíš@La†üÙäaŒ@ôÌbäüÔóÜ@ômójîbmói @Lóîa‡àò†ŠóióÜ@pŠûŒ@õŠbïnƒï÷ @a‡àòŠaíš@ôÌbäüÔ@õòìbàóÜ@óäòŠ

@@òìóïmóïŽî Šìbè@õòŠbióÜ@@LoîóØó÷ @Zô @  “ïmì@L@Bò@ ìóä‡åŽî í‚@õòŠbióÜ @ŽðÜ@pòìó÷@õb Šò†@béäóm@üÙäaŒ@B @pü‚@çüš@óØ@LòìómbØó÷ @õììŠóÜ@ãłói@LoïäóîójŽïq @‹îó@ŠûŒ@ôn’@òìóïmóïŽî Šìbè @”ïäaŠb؇åŽî í‚@óÜ@ÚŽî ŠûŒ@oïåïiò† @pŠaŽï i@òìóïmóïŽî Šìbè@õìbäói @ NBçóØò† @õóû‹q@õòŠbióÜ@†óàó«@bió @Zðmì@bäbºóq@ìüÙäaŒóÜ@æm‹ Šóìbè @üÙäaŒóÜ@ÚŽî Šb؇åŽî í‚@Šóè@óîaì@ãaì‹i@B @ónŽî ìóØó÷@LòìómbÙi@óîóû‹q@ãóÜ@i @ôäóîý@Žõ‡äóè@õŠóîŠbØ@‹Žî ˆ @ŽðÜ@õü‚@Žôäaímbä@óØ@òìóïîŠa†Œü @ôäb›Ø@óäaˆûŠ@óÙäíš@LpbÙi@ŒbiŠò† @û‹ àó÷@õòìó÷@óäòŠ@ïiò†@ŠûŒ @ôÙŽïóØ@Žôåîój@õ‹Žî ‰iò‡ïÜóè @Lòìónïji@çbáï’óq@ôåïji@äaíu @Zô @ “ïmì@Žßb@R Q @çóàóm@ôybió @õaì@üÙäaŒ@õaìóèí’óØ@B

nabab tawa‫ ﺋ‬. a‫ﺋ‬ @ìbä@óÜ@ñ Šóìbè@õóû‹q @ðÙŽî ŠbØ@Ûòì@a†bnŽï÷@óÜ@a‡äbØüÙäaŒ @Žßó óÜ@õóÜóàbà@ãónó÷@ì@‘ŠíÔ @ðäaŠb؇åŽî í‚@õómì@ðŽïqói@LoŽî ‹Øò† @ŠûŒ@Šbvï÷@ðØóïîóäbánà@Žði@•üÙäaŒ @óÜ@óî‡äòíîóq@ìó÷@ðäìíjn슆@üi @Lòìíjn슆@a‡äb›Ø@ìŠíØ@çaíŽïä @ì@ðmóîýóàüØ@ðäaŠò‰Žî ím@pbØìbè @ì@çbØüÙäaŒ@ìbäbºóq@õbnüàbà @üi@óØó“ŽïØ@çaŠb؇åŽî í‚@óÜ@ÚŽï’ói @ NòìóååŽî Šó ò†@ŠbØüè@æî‡äóš @ôÌbäüÔ@ñŠb؇åŽî í‚@îŒóÈ@bäó’ @õòŠbiŠò†@LóîüÙäaŒ@ôàóïŽï  @üÙäaŒóÜ@ômóïŽî Šìbè@ôäbîˆ@ôäìíàŒó÷ @ôÌbäüÔ@æî’ü‚@üÙäaŒ@B@ @Zðmì @óØ@óïäòìó÷@üÙäaŒ@ãłói@Lóä‡åŽî í‚ @õŠìóóm@oïŽïi@õòìó÷@”Žï q

@ òìónŽïi†b’@ðîbb÷@ðäbîˆói@òŠa†aíïè@ñóàa‡äóøàóØ@òìý@ìó÷@NNbÐónà@ŠóàíÈ@Žßbàó’ @ðŽî ŠóÜ@çbîü‚@çbî@LæŽî ‹Ùi @üi@óØó“ï÷@òìóäbïäbØóî‡äòíîóq @äaŒŠóè@ì@äbb÷@çbïmłìbè @ @NBçóÙi @íŽïä@ómbè@”ïÜbàó’@ðÙîa† @ñòŠbq @@@B@Zð @  mì@òìóäbØóÔ @ì@òŠûŒ@çbØóîŠó Šón’óä @ì@ã‚@ì@ón‚ó@ð“îóØòˆûŠ @oŽî ‹Ùi@çbïŽïq@ñ‡äòìó÷@”îŠbØíóØ @póàíÙy@òìa‹mì@Ûòì@Lóäbî솋Ø @ãŠa†aíïè@ì@óäaŠaˆóè@ì@ÔóÐ@ðØìbi @ãó÷@ì@æà@ð܆@ì@çò‡i@çbáïmóàŠbî @çbóØóäaŽï ‚@ìíàóè@ì@ãòŠíØ @ NBçóÙi@•ü‚ @•ü‚óä@ÚŽïmbØ@@@Zµ @ ŽïÝ i@òìómòìbà @ï÷@óØ@òìónŽî ‹Øò†@bïå܆@òìóÜ @bmòŠó@çbàíŽïi@Lóïä@ñŠóòŠbš @ãłói@Ló’ü‚bä@ì@o‚ó@óØóÜaìóè @ðîbb÷@pbØ@ðäìíiŠórŽï m@ói @ìíibïå܆@óØ@ãłói@LòìónŽï iò† @ói@aíïè@çbàíŽïi@Lóîóè@ŠóòŠbš @ðÙŽî Šbi@ómb‚ò†@óØó’ü‚óä@çbîˆ @@@@@@@@@@oŽî ‹äaímbä@óØ@òìóïäììŠò† @@@@@@@@@@ìó’ì@oŽî ‹Ùi@Òòì @@@ì@ÂäòŠ†@”ïïäaìŠòìbš@ðäbØòˆûŠ @ NçóØò†@ŠòŒí @ðîò‹ÔüøŽïi@ói @ñóÔ@ðîaì†@ñóîó’ì@‡äóš@ãó÷ @òŠbi@ìóÜ@ñü‚@óØ@óÜbàó’ Añˆò†@a†óïäììŠò†

@ñaì†@ãłói@ @Np @ a‡i@†ŠíØ@ðïmóàŠbî @ðmì@âØìbi@ÚŽï mbØ@ì@óû‹q @ì@òìímbè@ðäa‹Žï ÷@ðÙŽî ŠünØì† @â܆@ŠûŒ@pbÙi@pŠóòŠbš@oŽïäaímó÷ @Žðiò†@âïäaŒ@ò‡äóšŠóè@Lìíi@•ü‚ @LoŽî ‹Ùi@üi@âîŠó Šón’óä@Šaíš @ãŠûŒ@Žî ŒóÈ@ì@ómó¼òŒ@”îòìó÷ @oŽïi@ÚŽïäüšŠóè@ãłói@Lpa†ò† @óÜ@ðmbØ@‚ó@ñŠaŒb÷@ÚŽïÜóàüØ @ì@ãaìò†Šói@ñŠaŒb÷@æîàóØ @æmìóØ@ãaìò†Šói@ì@çłìíuóä @ NBò’bi @Žßbàó’@ðØìbi@ñbÐónà@ŠóàíÈ @ìó÷@ðuŠó‚@óØ@†‹Ø@”îòìóÜ@ðbi @ì@póàíÙy@üi@óäbîŠó Šón’óä @”ïmŠbq@ì@ŽïØóî@üi@póäbäóm @ì@çóÙi@ñ‡Žïàí÷bä@Žðibä@oŽïi@”îŠûŒ @póäbäóm@óîò†bàb÷@ÚŽïØìbi@Ûòì@ìó÷ @ðÙŽïn’@óäbäbà@oŽïi@”óÔói @ì@òŠa‡äaŽï‚@ðšŠó @Lòìóma‡jŽïÜ @ðmaìb÷@béäóm@ãłói@LòŠûŒ@”ïÜbåà @òìóäìíjØbš@ói@ñóØòŠíØ@óîòìó÷ @üi@ðïš@a‡“îòìbåŽïq@ìóÜ@ì@oŽïi@†b’ @ NpbÙîò†@oŽî ‹Ùi @çbØóîŠó Šón’óä@ói@pòŠbió @ðmóàíÙy@Žðiò†@ @B@Zð @ mì@Žßbàó’ @ìíàóè@pa‡i@ñ‡u@ðÜìóè@âŽî Šóè @ói@ñóäbîŠó Šón’óä@òŠüªó÷ @bäbn†ŠíØ@óÜ@æŽî ‹Øò†@ŠûŒ@ðØóîòŠbq

@Šóè@ñòìói@òŠûŒ@ñ‡Žïàí÷@Žßbàó’ @ì@oŽî ‹Øò†@üi@ðÙŽïn’@oŽïi@ÚŽïmb @No @ Žïiò†@ñŠb ŒŠ@ó’ü‚bä@ómóÜby@ìóÜ @òìóîü‚@ñóîaíïè@ìó÷@ñòŠbióÜ@ìó÷ @ïè@ñ†aŒb÷@ñóû‹q@”Žïq @B@Zðmì @ðmóàíÙy@óÙäíš@Lìíióä@âÙŽî ‡Žïàí÷ @ìíióä@ò†bàb÷@ï Šóè@Èói

@çbb÷@üi@ãòŠbØ@ìó÷@pìóØóä@oò† @ñóàbäˆûŠ@óÜ@”îŠbu@ìì†@LpbÙi @ñóåŽî ì@ói@âîŠbØaìa†@a†üb÷ @óÜ@ãaìa†@ì@òìómû†‹Øì⁄i@òìóÜbàó’ @ãóèŠói@ÛbØ@ñ†í‚@ì@póàíÙy @bm@ãłói@Lçò‡i@âïmóàŠbî@òì솋Ø @ NBóïä@çbïàłòì@bnŽï÷

@Ûbš@ì@ñý@ómóäìíš@ãa‡äóøàóØ @ñìbä@óØ@òŠünØì†@Lòìómóäìíi @”ïåà@Lónû†@çómòì@‡ïàóy @ðmì@ð䆋ÙyóÐ@ñaì†@솋i@âÜbàó’ @ðîŠó Šón’óä@Šaíš@òŠíØ@ãó÷ @ñŒbéïu@Žð iò†@ì@oŽî ìò†@ñòŠìó  @ì솊óè@ì@âŽïåia†@ðÝà@üi@pójîbm @ NBãóÙi@pbïÜóàóÈ@ð“ïšbÔ @ñbÐónà@ŠóàíÈ@ðäbØóÔ@ðŽïqói @Šaíš@ìó÷@LŽßbàó’@ðØìbi @oŽî ‹Ùi@ça‹Žï÷@óÜ@Žðiò†@óîŠó Šón’óä @ì@µä@ò‹ŽïÜ@çbØòŒa‹àb÷@óÙäíš @òìì‡äbîó aŽïq@ŠóòŠbš@ðÙ“îq @ŠaŒóè@ @HR P @Iñ @ ü‚@ò‡Ôóè@üi@óØ @ìó÷@üi@ì@oŽî ìò†@ñŠýû† @ói@pójîbm@ðmŠüqaŠ@”îónóióà @ì@óØóï’ü‚óä@ñŠüu @óîüi@Lòì솋Ø@üi@çbØóîŠó Šón’óä @óØ@ @Nç@ a‡Üìóè@ónŽî ìóÙi@òìíi@Šbšbä @üi@òì솋Ø@oïš@ð‹q@çbáŽïÜ @B@Zð @ mì@óîòŠbq@ò‹i@ìó÷@ð䆋Øa‡îóq @òìòìbïbä@ì@Šò†a‹i@Žñ‡äóè@ðŽî ŠóÜ @ón‚@âîŠbØaìa†@ò‹mbîŒ@Âäbà@Šaíš @”îìó÷@óØ@ì@çb‚û‹Žïè@ò†Šói @ón‚@âØóîaìa†@ìíióä@ðäò† @ìói@Šbïn‚ói@ýóà@ÛbØ@ò†Šói @çb−ó @ói@…óîbi@ŠûŒ@ìó÷@ñóîaíïè @ânîì@LpbÙi@üi@ðÙŽïn’@ì@paò† @âóØ@ãłói@pò‹üØ@ÛbØ@ñý@óá›i

@ì@çb‹qŠói@üi@熋ibäbè@ì@ñŠa†b b÷ @‘óØ@”ïmóàíÙy@póäbäóm @ãó÷@Ћ @@@Nòìímbèóä@òìóïäò†ói @óØ@pbØò‡Žïq@oò†@òìómbØìóÜ@òìý @ñìa†ììŠ@ói@ŠóiìóàóÜ@Žßb@@@HQQ @I @ñaì†@ì@oŽî ìóØò†@ðØóq@ÞŽïjàümü÷ @óÜ@ñŠó Šón’óä@Šaíš@óÜ@‹mbîŒ @ói@bìó÷@óØ@ñ†aŒb÷@ñóäbƒ’ü‚óä @Lìíia‹bä@ @Hã@ a†ó@Iñ @ óäbƒ’ü‚óä @ì@oŽï iò†@ðàa‡äó÷@ãóØ@ñŠbšì† @pó¼òŒ@ðäbîˆ@ì@oŽî ìóØò†@óÜíuóÜ @ñaì†@BZoŽïÜò†@ñü‚@Žßbàó’@@NoŽïiò† @ìbàóä@âï’ü‚@ï÷@òìa†ììŠ@ìó÷ @óäbƒ’ü‚óä@óÜ@ŠûŒ@ðØóîòìbà @üi@âîŠó Šón’óä@æî‡äóš@ì@òìóàbà @ón‚@â“îóØòŠbØíóØ@ìa‹Ø @ NBòìòŠübä@ì@ãó‚@ì@ðmóåîóà @ãa‡äóøàóØ@ìó÷@ñüèói@ó−ó @ãó÷ @ì@a‡nò†óÜ@ðä‡åŽî í‚@òìóäìíi @ðäbîˆ@óÜb@òäbî@óÜ@‹mbîŒ@ñòìbà @íî‡àó÷@oò†ói@ì@æmìóØ@óÜ@óïnî‹i @”ïàaìò†Šói@L熋ÙŽïq@íî†ìó÷@ì @ìó÷@ì@pbØò†@ïà@òìò‡äü@ðŽî ŠóÜ @ Nòì솋Ø@ðmóÝ Ìó@ŠûŒ@ómóÜby @Žßbàó’@ðØìbi@ñbÐónà@ŠóàíÈ @ðÜbàó’@ð䆋ØòŠbš@ñòŠbióÜ @ì@çbïŽïq @@@B@Zð @  mì@òìóîŠíØ @ì@‹ŽïÜìóè@ómümbè@ðäa‹Žï÷@ðÙŽî ŠünØì† @ñŠûŒ@ðÙŽïÙÜó‚@ì@òŠünØì†@æî’bi

ko‫ ﺷ‬/ a‫ﺋ‬ @ñòŠóqý@óÜ@óäbnÐóè@ì@óäaˆûŠ@ @ì@Ø@ì@Žßbåà@ñóåŽî ì@a‡äbØóàbäˆûŠ @ðîŠbØaìa†@üi@óØ@µåïiò†@ìý@ñŠíØ @póàíÙy@ì@çb‹qŠói@óÜ@ça‡ïmóàŠbî @ñŠóòŠbš@üi@çaŒaí‚‹Žï‚@ì @çbïäbØóåŽî ì@çbïäbØóï’ü‚óä @Nò@ ìómóäìa‹Øì⁄i@ðbóØ@ñŠóqìói @ì@óäbåŽî ì@ìó÷@ñòìó䆋Øì⁄i@òŠbî† @óØŠó÷@óÜ@ÚŽïØóî@çbïäbØaìa† @óÙäíš@LðìíäóàbäˆûŠ@ðäbØòŒûq @ói@óØómbèŠóói@ì@óåŽî ì@ðàóÙîý @oŽïåŽî ó ò†@çbØòŠa‡î‡äòíîóq@óåŽî í’ @ìó÷@üi@ÛóîóÜói@ónŽïj’ò†@pbØìbè@ì @óÜ@óÜói@ñaìa†@ñóäbäóîý@ì@‘óØ @ãó÷@bm@ãłói@LçóØò†@çbØó’ü‚óä @óäbmóÜby@ìó÷@ðàłòì@æîàóØ@ómb @óäb’ü‚óä@ìó÷@óØ@òìómóäìa‹Øì⁄i @ñòìóÜ@òìóäóÙi@bïå܆@çbØóàbäˆûŠ @ì@óåŽî ì@ñòìó䆋Øì⁄i @ì@òìím‹ @ñü‚@ðŽïu@çbïäbØóîŠbØaìa† @LpóàíÙy@LÚŽïóØ@óØ@æåŽî ójîaŠ @çìímbè@òìóäbîóØaìa†@ãò†ói@ÚŽïäóîý @ NòìómümìóÙŽïÜ@ð’bi@ðàb−òŠò†@ì @ìóÜ@óÙŽïØóî@bÐónà@ŠóàíÈ@Žßbàó’ @ì@ñŠbØaìa†@æî‡äóš@ñaì†@ñóäaìý


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

@ oŽïåïiò†@bïØŠím@íŽïä@ôäbØóîŠbÙäaŠü @çüš@bÙî‹àó÷ @ì†a†@ðmŠbq@ônŽîíÜ óè @ñŒû†@õòŠbiŠò†@ôäa‡Žïqó’ó  @ N†ŠíØ

@ Nóîóè@a‡î†ŠíØ @çýóuü÷@ýì‡ióÈ@ò‡äóšŠóè @ãó÷@óäòŠ@óØ@LpbÙi@†aŒb÷ @üi@ìbšŠói@ôØóîŠaŠóÔŠói@óîóÜóóà @æîóÙŽî Šòìbš@oŽïiò†@a†ò‹ŽïÜ@ãýói @ôäaŠbÙŽî ‹Ø@ômŠbq@ôØûŠó @ NpbÙi@Šóiónò†@bïØŠím @ðîbmüØ@oŽïäaímò†@çb 솊ó÷@µäai @oîŠûmói@ì@òìa‹Ø‡äói@çbn†ŠíØ @@@@@@@@@@óîòˆbàb÷@ðŽï u @üi@óØ@oŽïåŽïéi@ómŠbq@ìó÷@õó“ŽïØ@ói @ãóÜóÔóÜ@bïØŠím@ôäbØò‡äòíŽïäóÜ @bïØŠím@ôäa‡Žïqó’ó @ì†a†@ômŠbq @óÜb@R U @óÜ@‹mbîŒ@õòìbà @ômŠbq@õóØómóàíÙy@ãýói@LòìaŠ† @@@@@@@@@@ìóïbï@ôÙŽïmŠbq @bîb÷@L@çbïØŠím@ôäbØó‚b’óÜ @òìa†@ôäbºóq@ça‡Žï qó’ó @ì†a† @ŠbØÐbyóà@ôÙŽïmŠbq@Ûòì@ñü‚ @üi@ôn“ @ôÙŽï䆊íjŽïÜ@oŽïäaímò† @ôäbØò†ŠíØ@õììŠói@ü ínÑ @õb Šò† @LpbØbä@aìb÷ˆûŠ@ômóîaˆ†@Lòìì‡äbbä @ôäaŠbÙŽî ‹Ø@ômŠbq@ôäbØò†‹ØŠó @bèòìŠóè@LòìómbÙi@a†bïØŠím @ônŽïØóî@óÜ@bïØŠím@pa†ò†@Žßìóè @õóiŠûŒ@ì@pbÙiŠò†@bïØŠím @óÐbà@ói@ça†@òìa†@ôäbºóq@çb û†Šó÷ @ôØóîìì‰Žïà@LoŽî  Šòì@bqìŠìó÷ @íŽïä@òìóåŽî Šói@ómŠbq@ìó÷@ôäaŠa‡Øóš @a†bïØŠím@õ†ŠíØ@ôäbØóïîjå’ûŠ @òìómbØò‡ïmòŠ@ãýói@Lóîóè@ôàþï÷ @@@@@@@@@@@@@ñŠbØ@ì@”ï÷@ì@Žßbà @õóäaŠb“Ð@ìó÷@õòìó䆋ÙàóØ@ì@oŽïåi @@@@@@@@@@@@@@@@ôäbàŒ@ôäbåŽï èŠbØóióÜ@óØ NoŽïi@ðàþï÷@ôÙŽïmŠbq@óØ @”ïäbØòìa‹؇äói@ì@çbîü‚@ðîbb÷

@†ŠíØ@õóÜóóà@Žßó óÜ@ô䆋ØóÜóàbà @çbîˆ@Ûòì@ça‡Žïqó’ó @ì†a†@ômŠbq@üi @óäbîaŒb÷@bnŽï ÷@bm@ì@ó䆋à@ì @熋ØóÜóàbàóÜ@òìíiìímìóØŠó @La‡Ôa‹Žï È@ôäbØò†ŠíØ@Žßó óÜ @ìí“Žïq@ôäbØómóàíÙy@õóäaìó›Žïqói @ôáŽî Šóè@Žßó óÜ@çìíióÜóàbà@õˆ†@óØ @ N×a‹ŽïÈ@ôäbn†ŠíØ @ça‡Žïqó’ó @ì†a†@ômŠbq@ŠŒby@ôÜby @ôäbØóïî‡äòíîóq@pa†ò†@õ‡u@ôÜìóè @Žïèói@çbn†ŠíØ@ôáŽî Šóè@Žßó óÜ @ì@”îbb÷@õŠaíióÜ@ômójîbmói@pbÙi @óØó“ŽïØ@ãýói@Lôäb ŠŒbi @üi@Q R @õóÙîä@Žßó óÜ@ó䆋ØóÜóàbà @ãó÷@LóîbïØŠím@õ†ŠíØ@çüïÝà@QT @ó“Žï Ø@óÜ@óÙŽïØóî@óîó“Žï Ø @ôäýbóÜ@ìbïØŠím@ôäbØòŠìó  @ôÜìóè@Šbvåî‡äóš@bïØŠím@a†ì솋iaŠ @çbØò†ŠíØ@ô’ŠŽí ’@òìa† @ôäaŠbÙŽî ‹Ø@ômŠbq@ômóîbØûŠóói @ãýói@LpbÙmíØŠó@çbn†ŠíØ @ôÙŽï äbîŒ@ìòìíióä@ìímìóØŠó @b Œò†@ì@pýì@õŠíib÷ói@ô“îŠûŒ @Lòìì‡äbîó @bïØŠím@ôäbØóîŒbiŠó

@b Œò†@õììŠóiììŠ@õòìó÷ @Ûòì@bïØŠím@ì@òìónŽïji@çbØóîŒbiŠó @bqìŠìó÷@ônŽï Øóî@ôÙŽî a‡äó÷ @óîa‡îbäaím@óÜ@bèòìŠóè@LoŽïåŽïbåi @ŠóòŠbš@‘ŠíÔ@ŠûŒ@ôØóîó“ŽïØ @óÐbà@ói@óäbåäa†@”îìó÷@pbÙi @õ†ŠíØ@ôäbïmýìbè@ôäbØóïa‹Øíº† @ NóØómýì @óäüïîŒüqü÷@ôäóîý@çbïàòìì† @óïäbáÝÈ@óÜ@çìímbéÙŽïq@”ïäaìó÷ @óïma‹ÔŽìi@õój‚íä@ì@çbØòŽïèói @LçbØóïîòìómóä@ómŠbq@ì@çbØòŒbiŠó @ôäíšüiìi@õˆ†@óäbäóîý@ìó÷ @ñŠbjmóàüm@ì@çóØómŠbq@ôàþï÷ @ôÙÝ@ô䆋ØŽïè@Žði@ói@çóØò† @ônŽïØóî@óÜ@õòìó÷@üi@pýì@õŒbiŠó @ômŠbq@bèòìŠóè@LoŽî  Šòì@bqìŠìó÷ @çóØò†@Šbjmóàüm@ça‡Žïqó’ó @ì†a† @ô䆋ØŽïèói@õìbåŽïqóÜ@óØ@õòìói @ôàþï÷@ôäbéïu@óÜ@õü‚@õóŽïq @ìòŠói@bïØŠím@pa†ò†@Žßìóè @ Npbji@póïàþï÷ @ça‡Žïqó’ó @ì†a†@ômŠbq@‡äóšŠóè @LpbØò†@ômóîaˆ†@õŒbiŠó@õb Œò† @óÜ@õŽïèói@ŠûŒ@ôÙŽî Šòìbàóu@ãýói @ãóØóî@Žßó óÜ@Šóè@ìóîóè@bïØŠím@íŽïä @ðäaím@R PPR @ôÜb@a†@mìóØŠó @üi@•bi@ŠûŒ@õŠíib÷@ôØóîó’ó  @ NpbÙi@Šóiónò†@bïØŠím

@ Nòìómòìa‹Øìćþi @ñR R @óÜ@óÝîŒóÐ@ômŠbq@õòìó÷@õaì† @õb †a†@çóîýóÜ@R PPQ @ôäa‹îòŒíy @ì†a†@ômŠbq@@La‹ØóÌò†óÔ@òìbïØŠím @R P PR@ôÜb@bïØŠím@ôäa‡Žïqó’ó  @ìó÷@íŽïä@ôÙŽïóØ@‡äóšóØ@çóîýóÜ @LaŠ‡åŽî ŠŒóàa†@òìòìa‹ØóÌò†óÔ@ómŠbq @óäìíšüiìi@õüèói@ãýói @æî‡äóš@Lòìóiy@ìó÷@ôäbØóïàþï÷ @õb Œò†@çóîýóÜ@õŠb“Ð@ì@òŠó óm @ììŠóiììŠ@òìóïäbáÝïÈ@õŒbiŠó @ôÜìóè@òŽïè@ìó÷@óÙäíš@LòìónŽïiò† @õòìó÷@üi@pa†ò†@õ‡u @ì@ÛŠümbmó÷@bÐónà@õóØómòìŠó @ NoŽî Žî Šbri@õóØóïäbáÈ@óäíšüiìi @

@ômŠbq@ðîü‚ìbä@ômóbï @ Nça‡Žïqó’ó @ì†a†

@bïØŠím@íŽïäóÜ@ça‡Žïqó’ó @ì†a†@ômŠbq @LòìónŽïiò†@póbï@ìì†@õììŠóiìŠ @”îìó÷@óîóØòŽïèói@óäóîý@çbïàóØóî @ì@çóØò†@ñn“q@óØ@çóäbäóîý@ìó÷ @ì@çbØóïåîb÷@óïbï@óÜ@çìímbéÙŽïq @ãó÷@LçbØóïŽïÜaïÜ@ì@çbØòìòŠónaŠ @ômŠbq@óÜ@õ‡u@ôØóîn“q@óäbäóîý @ì@çóØò†@ça‡Žï qó’ó @ì†a† @üi@æŽïäò†a†@õŽïèói@ôÙŽïmŠbqói

@ @ çbØóäaˆb÷@M@Žßaìóè @ @bïØŠím@ôÜûŠ@õòìóäìíiŒŠói@Žßó óÜ @ômóÜìò†íŽïä@ì@ôáŽî Šóè@ôäbqòŠü @óÜ @ôäa‡Žïqó’ó @ì†a†@ômŠbq@ôån“îó @ì @ì@pýóò†@õóÙmíÜ@üi @õóäaìó÷@ôäaŠbîóä@õòìóäíiììŠóiìŠ @ŠóóÜ@ó’òŠóè@ói@ómŠbq@ìó÷@óØ @LçóØò†Šbàˆó÷@pýì@ômóïäbáÝïÈ @bÙî‹àó÷@óÜ@òìóåî‰Žî ím@æî‡äóš @ômóbï@õòŠbiŠò†@òìa‡ÜóéîŠó @ìó÷@ìóiy@ìó÷@õòìòŠò†@ì@ðîü‚ìbä @LòìónŽïiò†@ñììŠóiììŠ@óØ@õóäaŠó óm @üi@oŽïåïiò†@ÚŽïÜûŠ@ðš@bèòìŠóè @ðÙŽî ŠónØbÐ@ónŽïji@bïØŠím@@õòìó÷ @ì@ôáŽî Šóè@ôäbqòŠü @óÜ@Žï èói @ Na‡ïmóÜìò†íŽïä @çóîýóÜ@óäaìóåî‰Žî ím@ìóÜ@ÚŽïØóî @H” @ ïÐíàa‹ió÷@æmŠüà@I@Šóíä@ì솊óè @ôäbØòím‹Øóîómóîþîì@õŒüïÜbi @ôÜb@õòìbà@óÜ@bïØŠím@óÜ@bÙî‹àó÷ @Šò‰Žî ím@ì@QYYQ @ôÜb@üi@QYX Y @óÜ@ÚŽï Øóî @@@Hô @  ØŠbi@õ‹åè@I @üi@ðvïäŠbØ@õb Œò†@ôäaŠóåŽî ŠŒóàa† @õbnüàbà@ì@ômóÜìò†íŽïä@ôn’b÷ @óÜ@çbØóïïmóÜìò†íŽïä@óïî‡äòíîóq @óÜ@óîòìóåî ím@ãó÷@Lõbèý@õüÙäaŒ @òìòŠò†@ôäbØóïî‡äòíîóq@ôäóàí−ó÷

@ òìómbØò†@òŠbiì†@ñü‚@çbnÌÔ@óÜ@ì쉎ïà@bmò†íØ@õaì† @ò‡ïÈbÔ@ôån‚a†@õŠbî‹ i @ãýói@L†‹Øa‹Ù’b÷@õóØóïÙî‹àó÷ @õóØòŠbî‹ ióÜ@ÒïïØbi@ÛûŠó @ôäbØòŽïè@ói@ðŽî Š@ìòìòíi@çbáï’óq @ŠbØói@bäbà@õóäb‚óØû‹Ð@a†bÙî‹àó÷ @Ûòì@ça‹Žî †ìbš@•óàó÷@LæåŽï éi @íÙüà@õˆ†óÜ@Ûóîbmò†íØ @ N†‹Ùjäbîìbä @ïè@LoŽî ‹míi@òìómòìbà@õòìó÷ @óÜ@µš@ìbÙî‹àó÷@ôØóïî‡äòìòˆŠói @@@@Lìíióä@a‡äbnÌÔ@õóØbmò†íØ @õóå‚òŠ@Šbu@ç‡î‡äóš@Ží Ùüà@ãýói @ÒïïØbi@@ôäbØómì@ìŠbnÐòŠ@óÜ @ìòŠói@pýì@ñòìói@Lòìím‹ @LpbiŠò†@Šbî†bä@ôØóîímbèa† @oŽî †@õòìó÷@Lóîòìó÷@•óØòŠbï‹q @a‡“ïäüïîŒüqü÷@íŽïä@óÜ@L_óïïš @ì@óïïä@òŒbm@@@@@@@ômóîbóØ @Lòìómòìbà@a‡äòíŽïä@ìì†óÜ@çbnÌÔ @ì@ìímbéÜóè@ôÙŽïØûŠó@çaíŽïä@óÜ @@@@@@@@@@oò†@óïïäò†bàb÷ @ÚŽïäüïîŒüqü÷@ì@òìónŽï“ŽïÙi@ŠbØóÜ @òìbåŽïéÙŽïq@ômbØ@ôÙŽïmóàíÙy@óØ @ômýì@ðbï@ômýóò† @ Nòìím‹ @òìónò†ói

@ôÜìóèóÜ@ÒïïØbi@ômýóò† @ìíàóè@ì@ìíia‡ä‡äbróšü‚ @ñü‚@óÜ@ôäbØòŠbØíóØ @ Nòìòìíi†‹ØüØ @ôån“Žïèóä@LçóØò†@•òìói@òˆbàb÷ @ôàb−ó÷@óÜ@ÒïïØb÷@ômýóò† @õŠòìbàóu@óÜ@ÚŽï’ói@ôäa‡äb“ïqü‚ @óîa‹Ù’b÷@ô’òìó÷@Lìíjmýì @ì@õjå’ûŠ@õììŠóÜ@çbnÌÔ @•óia†@a‡äóîý@ìì†@ói@òìóîŠíib÷ @óîüi@LòŠìí’bi@ìŠíØbi@”îìó÷@òìíi @LóØóïîŠòìbàóu@bmò†íØ@õaì† @ñü‚@õŠbØ@ì@‘óØ@íŽïä@üi@ÒïïØbi @ NpbéÜóè@Ší’bi@óÜ @ð“ïØòŠò†@õŠóîŠbØ@çbnÌÔ @Ûí›i@ôÙŽï mýì@Ûòì@ìòŠóóÜ@ŠûŒ @ñü‚ìónaŠ@ôØóïî‡äòíîóq @òìbÙî‹àó÷@ôäbØòím‹Øóî@ómóîþîìói @bÙî‹àó÷@õóØóîŒbiŠó@ò‡ïÈbÔ@ìóîóè @ôÙŽï ÜûŠ@bäbà@õóäb‚óØû‹ Ð@óÜ @ì@çbjïÜbm@ôäóu@óÜ@ôåïi@ôä‹ ŠûŒ @ NçbnäbÍÐó÷@óÜ@ò‡î‡ÈbÔ @ôØóîò‹äüØ@óÜ@ÒïïØbi@ò‡äóšŠóè @ói@æmbè@ðîbmüØ@õaì†@ìa‡ïäaìóàbäˆûŠ @ðìŠ@ôäóîý@Žßó óÜ@ôäbØóä‡äbíäa†

@bm@öp‹ ünó÷@óÜ@çbïäa‹îŒòì @ôÙŽï䆊a‰jÜóè@ôäa‡àb−ó÷ @çbïäbàóÜŠóq@LômóîbØûŠó @ Nòìóä‡äb’òíÜóè @õóiŠûŒ@óîa†òìóÜ@óØò‹îó @Q X@ôäóàóm@Šaí‚@çaŠò‡äb“ïqü‚ @‹Žî ˆóÜ@çbïÙŽï’ói@ì@çìíi@ðÜb @Ûòì@@@Nç@ ìíia‡ÜízØ@õŠóîŠbØ @ñŒ†@pýì@õ@R PPU@ôÜb@õóØbmò†íØ @Hô @  ÙŽï’ói@I@óÜ@ŠûŒ@ôØóîò†Šóu@ì @•óàó÷@a‡îìŠ@pýì@ôn‚ónîbq @õóØüîŠbåï@õòìóäíiòŠbiì† @ ìíi@ðîó’òìóäòì@ð’Šü’ @ômòŠaŒòì@a†ò‡äóiìŠó@ãóÜ @óØ@‡äbîóîaŠ@çbnÌÔ@ôn슇äóm @çbØóïŽî íŽï“q@òŠbØ@ôäaìaŠˆíØ@õòŠbàˆ @óÜ@‹mbîŒ@ììaŠˆíØ@W U@ómòìín“îó  @ NŠa‡åî‹i@ŠaŒóè @çbnÌÔ@ôäbØóäüïîŒüqü÷@òŽïè @ôäìíiŠórŽïm@õaì†@çóØò†òìói@òˆbàb÷ @ìa†óØbmò†íØ@Šóói@Žßb@U @ïè@Lpýóò†@üi@ÒïïØbi@ôån“îó  @ôäbØòŠaíi@óÜ@ÚŽïåmìóÙ“Žï q @ða‹Øíº†@ì@õŒbØbš @òìóäaìó›Žïqói@Lòìa†óåäbîìŠ

@ô’Šü’@Ûòì@a†@ôÜìóè@çüïîŒüqü÷ @óØó“ŽïØ@R PPU @ôÜb@ðîó’òìóäòì @ NpbÙiŠóòŠbš @óå›i@çbïäaím@çaŠò‡äb“ïqü‚@óîüi @õbåïi@ì@ômóîbØûŠó@õbåïi@íŽïä @ì@pýì@ôäbàóÜŠóq@ì@póàíÙy @aŒŽìŠ@çóîýóÜ@ômbØ@ôÙŽïmóàíÙy @ìí“Žïq@õòìòŠò†@õ‹îŒòì@bÑîbjäímí÷ @çbnÌÔ@ômbØ@ômóàíÙy@ôØûŠó @ôäbØòŠbØ@@LaŠ‡äbîó aŠ@ôäbØòŠbØ @ôäóàí−ó÷@ìŠbàüØ@ÛûŠó

@ @RPRP@ðÜb@bm@óîóè@ð‹móà @ òìónŽïiŒŠói@óÝq@Žð@üi@ñìòŒ@ñbàŠó @ñóÝq @æŽïÜói@a‡å béåiüØ@ñóØóåmìóÙŽî ŠóÜ @ŠbïÝà@ @HSP @I@ð䆋ÙuŠó‚@ói@òìaŠ† @üi@R PQR MR P QP @ðäýbóÜ@Šýû† @üi@æåŽïnò†òŠóq@òŒbm@ðäbmýì @ðäbØòŠaìób÷@ð䆋ØŠóòŠbš @L@aìóè@í’óØ@ðäaŠü @ñò†Šbî† @ìó÷@ð䆋؆bîŒ@üi@óîóè@”ï−bàb÷ @Šbåî†@ŠbïÝà@ @HQPP @I@üi@óîòŠbq@ò‹i @ @N@òìaì†ói@RPRP@ðÜbóÜ@óäýb @æîaì†@ñìíiŠa‡’ói@ðäbmýì@ìíàóè @óØ@òìóäóØò†@‡ïÙ÷óm@çbØòìóäìíiüØ @çbØóåŽï Üói@ñómbØ@ìó÷@bm @ŠbØüè@ñŒbÌ@ñòìó䆋ÙàóØói @bàŠó @ðäbáïmóÔ@ðäìíjn슆óÜ @ñbàŠó @ñóÝq@L@oŽî ‹Øò‡ŽïuójŽïu @L@òìónŽï iò†ŒŠói@óÝq@Žð @ñìòŒ @óîòìó÷@üi@çbØóÜìóè@ñüØ@a‡ÙŽïmbØóÜ @óÜ@ñìòŒ@ñbàŠó @ñóÝq@oŽî Š†óä@óŽî Š @Šói@ðàò†Šó@ñ‹mbîŒ@óÝq@ìì† @‹mŒŠói@ðäbïåŽî Š@ñò†óóÜ @N@òìónŽïi

@ðÜbóÜ @a†R P Q P @ïØŠóm @Šó@óäó£ @‡äóš @ðÙŽï Üb‚ @Ûòì@ðä‹ @ðäa‡ïmóàŠbî @ómýì @çbØòŠaˆóè @ñòìó÷@üi @ñŠóòŠbš @ìó“Žï Ø @çbïäbØómýì@ñaìóè@í’óØ@ðäbØónЋ  @óäbnŠa†@naŠbq@ñŠbiŠó@öçóÙi @熋Ù“ï÷@öçbØóï÷aíïnï÷ @ðïq@óåîˆ@ñbîˆüÜüåØómói @ @N@çóØóä @óïäaíáŽï q @@@B@ðmì@ìa‹iìbä @aì†@çüÙäbØ@ðäbØòìóäìíiüØ @Bò@ ìónŽî ìóÙi@ŽðÜ@ðäbØóàb−ó÷Šò†

@ñòìóäìíiüØóÜ @a‡å béåqüØ@ñýbi @a‹äaímóä @Šüà@ÚŽïåmìóÙŽî Š @ @N@oŽî ‹Ùi @çbbäüu @Âå’‹Žïq @ñ‡Ðòì@ðØûŠó @bÙî‹àó÷ @óØ@‡äbîóîaŠ @çaìíiŠa‡’ói @ðÙŽïàb−òŠò†ói @•bi@ŠûŒ @ðØóîìì‰Žïà@•òìó÷@çìín“îó  @L@ÚŽïåmìóÙŽî Šói@´“îó @üi@óïŽî íä @ìòìóäìíiüØ@B@ðmì@ìa‹iìbä @ñìb‚ói@aìŠóèU N @ðäbØü ínÑ  @òŠìó @‹îíi@ñ†@üÅï÷@oŽïšò†òíŽî Šói @çbØòìím‹Øóîòìómóä@ð‹qŠói @òìó’óØ@ðäbØòŒû†@ñòŠbióÜ @çbØómóàíÙy@Žðiò†@óØ@‡äbîóîaŠ

@HQ W U @I@ì솋iaŠ@ñó¿ó’@Ûóî @ŠóóÜ@æmìóÙÙŽî Š@póÜìò† @ói@pójîbm@ðäþq@ñòìóä‡äaˆíi @ð䆋ØŠóòŠbš@ð䆋ÙŽî ímìbm @ãýóiL@bàŠó @ðäbáïmóÔŠ@ñò†Šbî† @Ša‡î‡äòíîóq@ð‹q@Šói@òŠìó  @ïj“Žïq U N @óÜ@òìaìóè@í’óØói @óäó óä@a‡ÜbàóÜ@çbmóÜìò†@†‹Ø @ìaìóm@öŽñíä@ðÙŽï åmìóÙŽî Š @ N@òìóîòŠbiìóÜ @ñaì†@ðäbØò‰Žî ìímì@ñóäbïàóÜ @óØ@L@æ béåqüØ@ñýbi@ñòìóäìíiüØ @ðØüØbä@a‡îbïm@ö‡äbîb‚@çbîˆûŠ@Žð @ì‡äóàóÜìò†@ómóÜìò†@çaíŽïä@ómìóØ @Žï äüš@ñòŠbióÜ@òìóäbØòŠaˆóè @ñò†Šbî†@ð䆋ØŠóòŠbš @ðäaŠóåŽî íä@L@bàŠó @ðäbáïmóÔ @ŠóóÜ@ìíiŠa‡’ói@ðäbmýì @‹m@ñòìóäìíiüØ@ìì†@ðäa‡àb−ó÷ @a†ò‡åîb÷@ðÜb@ðàóèìì†@ñòíïäóÜ @ñòìó÷@ñaì†@L@æmìóÙŽî Š

@ìó÷@Šóói@Žßb@U @ôäìíiŠórŽïm@õaì† @çbnÌÔ@ôäaŠa‡mýóò†@a†ó’Šü’ @p‹ óäŠòì@ìí“Žïq@õóÜóè@óÜ@çbî‡äóq @béäóm@õŠü óä@a‡mýì@óÜ@çbï›ïè@ì @ôäbàb@öpòìŠó@ô䆋Ù’óia† @ NoŽïióä@çbnÌÔ@õí“Žïq@ôØûŠó @ìó÷@çbnÌÔ@ôäüïîŒüqü÷ @ì@†‹ÙäbïŽïuójŽïu@çbîa†@óØ@õóäbåŽïÜói @ôäa‡äb“ïqü‚ói@†‹Ùäbïnò† @çbàŠíØ@ômóbï@õˆ†@õŠòìbàóu @LçbnÌÔ@ôØûŠó@ÒïïØbi@ÚŽïi

@ŠûŒ@ôØóîóšìbä@ì@oŽî ‹Øò†@ñ†ói @ìbïÐa‹ íu@õììŠóÜ@ìóîóè@ôä‹  @óÜ@òìóïîòìómóä@ì@ñŠíib÷ @ NoŽïšò†@çbnäbÍÐó÷ @çbØóäòŠìbäòŠ@ó’Šü’@õüîŠbåï @íŽïä@òìíš@òìóäbnÌÔ@õb Šò†@óÜ @óÙäíš@LŞoaŠòìbä@õbïb÷ @ôäbØómóàíÙy@óÜ@ómýì@ìóÜ@pýóò† @Lò‹mŽïéŽïi@oaŠòìbä@õbïb÷@õóÙî† @ðîó’òìóäòì@ô’Šü’ @ÒïØbi@ÚŽïi@çbàŠíØ@ômóîbØûŠóói @õŒbiŠó@ôáØíy@R P PU @ôÜb @Q Y YP@ôÜbóÜ@óØ@†‹iìbäóÜ@ôÑïîbØó÷ @ì@pýì@ômýóò†@õóÙmíÜ@ón“îó  @ì‡äbbä@ÚŽî Œaí¦a‹Øíº†@Ûòì@õü‚ @ðÜò‡äó @õììŠóiìŠ@a†@ôåŽïÜói @a‡îóØómýì@óÜ@õŒbØbš@ìòìónŽïji @õbmòŠóóÜ@çbnÌÔ@Lpa‡àb−ó÷ @ôØóîììŠ@Ûòì@ÒïîbØó÷@ôáØíy @õbïb÷@ìíàóè@óÜ@ða‹Øíº† @‹maì†@ãýói@Lòìóîa‹bä@oaŠòìbä @õóiŠûŒ@ÒïîbØó÷@ìaŠü @óØóÜóóà @ôäbÙŽî Šìbè@ìòìón‚Šì†@ôäa‹äóîý @üi@Lòìò†‹ÙÙîä@pýóò†óÜ@õü‚ @ NpbÙi@‹mŽïèói@ômýóò†@õòìó÷

@ æî‡Žï «@æî†òŠíä@O@b÷ @ @õbïb÷@óÜ@ðbï@õó“‚óä @ôäbåŽïè@oÙ’@õaì†@oaŠòìbä @òíŽïq@ôØóïïÜóÙŽïm@póïÄü@ônŽïØóî @ómòímbè@òŒbm@ôäóîý@ìòŠbî† @õaì†@ômójîbmói@LòìóØóäbqòŠü @ôåmìóØŠò†@ì@çbnäbÍÐó÷@ôäóu @óÜ@ôäóìbè@LôäbØóàb−ó÷Šò† @ìaŠü @çbØóäüØ@òŽïè@çaíŽïä @LòìaŠb÷@ómòímbè@òŒbm@ômóïäbºóqìbè @óîóšìbä@ìó÷@ôä‹ @•óàó÷ @ NoŽïåŽï¾óò† @ìbïäa‹Øü÷@óÜ@ôÜbÔóm‹q@ô’Šü’@õaì† @óØ@LÂäòŠóàóè@õbïuŠüu@ô’Šü’ @ì‡äaìi@çbïäbéïu@ìíàóè@ônóè @òŒbm@ôØóïîŠbî@‡äóš@õŠó ó÷@ðbi @‡äóš@ì@bïìŠ@çaíŽï äóÜ@a‹Øò† @bnŽï÷@aì@ãýói@La†óÙî†@ôÙŽïäóîý @oaŠòìbä@õbïb÷@óÜ@çbØüîŠbåï @òìóäbnÌÔ@óÜ@ìòìónŽïiò†@òŠbiì† @ôÙŽïmýì@óØ@òìómbØò‡Žïq@oò† @çbîìíàóè@óÜ@ìóîóØóšìbä@ôØí›i @íŽïäóÜ@ŠûŒ@ôØóïîŒüÜb÷@ìò‹mŠaˆóè @a†óØómýì@õŠí’bi@ìŠíØbi@ðäbïmýìbè

@ ð슆@îŠü óÜ@‹ïà@ðäbØóäaíƒï÷ @ @òìóåÜüØò†@òŠóòŠbš@ãþï÷ @öçaíƒï÷@ñóàbåbä@çbîóØó슆 @óäbØóïåàó÷@òŠb“Ð@ñòìó䆋ÙàóØ @ñìbà@Žßó óÜ@ìóàþï÷@ðmóàí÷ @ãbïÈ@@@Z@æŽïÜò†@çbîü‚@öçbîŠóóÜ @a†‹ïà@ñŠìínò†@ñŠìì† @óqì‹ @ìó÷@ñŠbî†@ñò†‹ØŠó@çbî‹È @ @N@òìb−í  @ÚŽï’óiói@çaŠb؇åŽî í‚@ñóØó슆 @òìò†‹Ø@ð“ïäììŠ@ÛòìŠóè @@Hò@ ŠóòŠbš@ãþï÷ @I@ð슆óÜ @óî†aŒb÷@ð‹móÜ@çbØóÜaŽïÜ @B@‡äbîóîaŠ@òìóîòŠbi@ìóÜ@öoŽïäò†a† @ìóÜ@çbîŠb Žî Šbq@ö‘‹m@çbØóïn“  @ñìb−í @ð슆@ìóÌbäüÔ@Šóè @”ïäbØóïnjïÔ@ìóîóè@ó슆 @ð“ïmì@ìa‹iìbä@@@B@óîóè@ñü‚ @çbï䆋Øóä@çbØóî@ð‹móÜ @ðäbØòŠb“Ð@ñüèói@ñóØóqì‹  @ìóÜ@çbïäbàí @çbØóäbáÝ íàói @òŒbïäói@òìò‹ïà@ðmóàíÙy @òìóï“îü‚@çóîýóÜ@L@óîóè@ó슆 @ @N@çŠüi@çbîóØóåî‹Žî †@ó슆 @ñŠò†ò‡îŠbî@kïióy@†óàó« @ðáŽî ˆŠ@@@B@‡äbîóîaŠ@çbî‹È@ãbïÈ @‹ïàóÜ@çaíƒï÷@“ @ñ‡ï’Šíà @a†Œaìý@ñìbbq@ñaì†ói@‹ïà @ãþï÷ @I@ð슆@îŠü  @çbºŠa‡’óióÜ@æm‹Žî Š@üi@oŽî Šó ò† @çbà‹Žï‚@I@ð슆ói@@@HòŠóòŠbš @æåïiò†aì@çaìó÷@öa‡äbØó䆊a‰jÜóèóÜ @öðäaŒ@Šìì†ói@@H‹ïà@ðÙÜó‚@üi@óïŽïq @ðÙÜó‚@óè@æîb÷ói@óáŽï÷ @Žßó óÜ@ó슆ìó÷@óØ@‡äbîóï“îaŠ @üi@çbïåîb÷@çbîü‚@ðšóØ@µåŽî ìiò† @Šìínò†@óÙäíš@óîa†Šìínò† @Šó ói@ðÙÜó‚@óè@ðäa†óØìín‚ @ãþï÷@óØ@òìómû†‹ØòìóÜ@‚óu @ N@B@òìín‚ @N@ómóÜìò†@ðàŠóÐ@îb÷ @òìò†‹ØòìóÜ@ð“ïn‚óu@ìa‹iìbä

@ @çbØóäaˆb÷@O@Žßaìóè @‹ïà@ïáÝíà@çaíƒï÷@ñóÜóàüØ @ìó÷@ðäbØó䆊a‰jÜóè@ñ‡äóiìŠóóÜ @ñóØòŠbî†@ó슆@òŒbïäói@a†ómýì @oŽî Šüi@ @Hò@ ŠóòŠbš@ãþï÷ @I @ñaì‹iói@óÙäíšL@‹m@ðÙŽï슆ói @ómüi@çbîóåî‹Žî †@ó슆@ìó÷@çaìó÷ @ðäbäa†@öpóàíÙy@ðäaŠóïä@ñüè @a‡äbïäbØò‡î‡äbØ@ðŽî ŠóÜ@ŠóràóÜ @ð䆋ØóÌò†óÔ@ñaì†@ðmójîbmóiL @îb÷@ñóåï›åi@ŠóóÜ@熋Ùmóbï @ @N@a†óØómýì@ñŠìínò†óÜ @öçbØó䆊a‰jÜóè@ñò†aì@mbèóÜ@Šói @çaíƒï÷@ñóÜóàüØ@ñòìóÜ@Šói @L@æåŽî óiaŠ@çbïŽî íä@ð슆@ðàŠóÐói @Šó@ðäbØüÙäaŒ@ðäaŠb؇åŽî í‚ @çbà‹Žï‚@óáŽï÷@I@@ð슆@çaíƒï÷ói @L@òìómû†‹ØŒŠói@@@Hó@ ïŽïq@‹ïà@üi @üi@ó슆@ìó÷@ñaŠb÷@óäbåŽï è


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

@ HãóïŽï@ô’óiI@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@ ñ‡îˆa‹m@ðÙŽïmbòŠbØ@ð䆋ÙnåŽïáïØû†@ói@ìbåŽïqóÜ

@ a‡’òŠ@ðÙŽïÜóØìì†@‹ŽîˆóÜ

@ bîˆ@ðäbØòˆûŠ@æîÙîŠbm@óÜ@@óîóåïÔónaŠ@ðÙŽïØûš @òŠíØ@òŒbm@âïäaŒ@ì@òìóîa†@âÙŽî Šìb÷ @oò†óÜ@â’óØó−ó @òŠa‡Øóš @ãóbåŽïq@óä@ón‚òì@ómb@ìóÜ@ @Nìíš @ìíióè@â’aíïèóä@ì@Êóà@üi@ìíióè @ÛóîòŠbàˆ@bîómb@ìóÜ@Nç@ bîˆói @óØò†bu@óÜ@ïi@ãŠa‡Øóš @âÙŽï nò†@”ïåà@Nò@ ìóåîŠóqó÷ @æà@óîbÙm@B@†‹Ø@ãŠaìbè@ì@ñÜóè @Žßó óÜ@ì@æÝ Žïèóà@âŽïu@ói@ì@ãŠa‡åî‹i @ìíàóè@çbØòŠa‡Øóš @Nçój·@çbmü‚ @çaŽî Šói@a‡äbîíŽïä@óÜ@Nã@ ý@üi@æmbè @ñýì‡ióÈ@ì@‡ïÜb‚@ì@çbibi@Ša†Šó @çaì‹Žï’@ì@ñ‡ïàby@ñüb÷@ì@wïóä @ñüè@ói@@@Nç@ ìíi@a‡Žï m@ñ‹Žï Üìóè @ì@bÔ@ì@oò†@ðäbmìí @çbïåà@çbïóØ@òìóàìbšíàò† @bîóiŠûŒ@æà@ãýói@Nò@ ìóïïbäóä @bïäbi@òìóäbîü‚@ñìbäói@ì@ðbäó÷ @ã@Hç@ báŽïÝ @ýì‡ióÈ@I@æà@ì@ì@†‹Ø @ñüb÷@ÛbØ@_òìóåbåàbä@üi@òìó÷ @ò@ †‹Ø@à@óäa†Šóà@ŠûŒ@ñ‡ïàby @ìbä@óïà†‹i@ì@@ñü‚@ðÜüØ @ðØòŠó @ñóäýüØ@ìóÜ@NòìóÙŽïäýüØ @çìíjn“îûŠóä@çìíibà@ÚŽïÜbà@òìa‹îóm @ÛbØ@Nì@ íi@o“q@ŠóóÜ@çbîb Šò†@ì @ì@òìòŠììˆ@ò†‹i@à@üb÷ @ì@ãbåîa†@óÜbà@ìó÷@ðäaíîóèóÜ @ŠóióÜ@ðäbØóÝu@ì@ãa‡ŽïÜ@ðØóïò† @óØóïîŒbiŠó@óÜóàóÔ@óØ@ì@ã‡äóØa† @æàLçìíi@ã@ óØòìbmìí@óÜaìŠó’@ì @Žßó óÜ@òìóîbà@a‡Žïq@óÜ@âÙŽïmüØa‹m @ñ‡ïàby@üb÷@ÛbØ@ @N@Ú@ ŽïïàóÔ @@@@@@@@@@ðÜbåïbäŠónäó÷@ñ†ìì‹ @óäaŒŠói@òŠì@ŠûŒ@ì@pìó÷ @ì@ân“Žï è@ðŽï uói@òìò†ìì‹ói @@@@@@@@@@ñŠaíi@Šó ó÷@a†@ŽïÜói @@@@@@@@@@ì@ãý@üi@òìónŽî Šói@oŽïióè @@@@@@@@@@ÛbØ@bvåï÷ @@@Np @ bÙi@ãŒbiŠò† @@@@@@@@@@ñó’ìóy@óÜ@à@ì@ðîûŠ@üb÷ @ No“Žïè@Žðuói@óÜbà@ìó÷

@Nb@nòì@òŠóÐóä@òäbq@bm @•ó’@ñóÙîä@óØòŠòŒû‹؇äý @ŠóóÜ@ì@ìíi@a‡Žï m@ñŠa‡Øóš @ñý@ñòìó“Žïq@ðäbØb Šò† @ðØóîò‹Žïnó÷@ñóåŽî ì@óØò‹ŽïÐí’ @”îóäŒbi@ói@ì@ìíia‹åŽï“‚óä@Šìí @ìíia‹ìíä@óØò‹Žïnó÷@ñŠìò†óÜ @çbn†ŠíØ@ðäbán“ïä@ŽïØóî @B @Úîä@óØòŒû‹؇äý@óÜ@óáŽï ÷@N@B @òìóäaŠbq@ìbÙm@ó¸ìóØ@ì@òìóåîìíi @çbîü‚@Žßó óÜ@ì@ç‹i@çbáÜóè@óØ @ñòìòŠò†@üi@çójäb· @µäaímbä@B@@ðmì@óØóÔóîbL‹ŽïÜìóè @‹mbîŒ@”ïåà @B@@@Aó@ îóè@çbá“ï÷L @ñ†ŠíØ@Šó ó÷ @@@B@@ì@ì@òìóàaŠbq @Šó ó÷Lðmóîa†ŠíØ@ñ‹mb‚@òŠóÙïi @ì@aí‚@ñ‹mb‚@òŠóÙïi@ðàþï÷ @ñ‹mb‚@òŠóÙïi@oïØŠbà@Šó ó÷ @aì@ì@óÙi@çbàŠbmíÔ@‘ói@ØŠbà @Šb’@ìbä@óåŽî †@póàíÙy@ðäbØóibiò† @B@âŽî ŠˆíØó÷@pbibä@‹m@ðÙŽïmbÈó@ì @óØbØ@üšý@B@ðmì@óäbØbjŽïi@ŠûŒ@a‹ibØ @çbïÜóè@ì@L@óîóè@çbàü‚@ð“ï÷ @‹m@ðØóÜí‚@ìì†@Ûóî@bvåï÷ @N‹ óä @ìì†Lpbè@µ’@ðÝîŒaŠói@ðØóîòŠbîó @òŠa‡Øóš @Nì@ íi@a‡Žïm@ñŠa‡Øóš@ñìbïq @ð“Žïq@òìíš@ìíi@âÜó óÜ@ñóØó−ó  @Np @ ‹ aŠ@ñóØóïïÝîŒaŠói@ì@óØòŠbîó @üi@熋َïÜ@ñŠbï‹q@óØó−ó @òŠíØ @üi@@@B@çbïmì@a‡àýòìóÜ@_çûŠó÷@ŽñíØ @B@ðmì@óØó−ó @@@NŠ@b’@ñòìòŠò† @Žßó óÜ@òŠa‡åî‹i@ãó÷@Žðióä@pó¼òŒ @bi@ó’bi@çbïmì @@@Nç@ óji@çbmü‚ @ðbqí@ŠûŒ@”ïåà @N@ŽñìóØŠó @Nã@ ìíi@Šaí@ì@†‹Ø@ãóØó−ó @òŠíØ @óÜ@ÛóÜí‚@ŽðMì@ ì†@Šóè @ñaì†Lðr@ðmìó àói@Úîä@NæmŽìˆbè @òìóÙîä@óÜ@ŠûŒ@óÝÜí @ðäò†@ñòìó÷ @çbïåà@òŠa‡Øóš@ìì†@ìó÷Lpbèó÷ @óîò†bu@Šó@ìóÜ@bïäómói@ì@p‹ a† @”ïåà@@@Nâ@ n“Žïè@çbïŽïuói@béäómói

@ðÙŽïäýüØ@ý@óÜL´“îûŠ@óÜ@æîìíi @•ìím@çb·òŠóÈ@ðÙŽî †‹Žïàòq@a†‹m @ŽñŠó÷@ @B@ðmì@óØó−ó @òŠíØ@ @Nìíi @bnŽï÷@ì@óÙŽïiòŠóÈ@òìó÷@þÜòì @üi@òˆíÙîóà@ì@”ïåà @ @B@ãˆíÙîó÷ @bèó÷@ @B@ðmì@”îìó÷ @ @Nñ @ ˆíÙîó÷ @B@_ò@ ìbåŽïè@pŠ@óói@çbïïš@ïibä @æà@Šóói@ñòìó÷@óØbØ@ì@”ïåà @a‡îŠóói@óîa‹ibØ@ìó÷@òìímbè @óÈói@ðáŽî ˆŠ@òìó÷@íÙÜóiLãìbåŽïèóä @ðmì@óØó−ó @@@NãìbåŽïè@Šóói@ñaì @B@_óïïä@lòŠóÈ@Èói@ñó÷@bvåï÷ @B @óîa‹ibØ@ãó÷@ãýóiLóiòŠóÈ@ŽðÜói@ì @Ši@ñŠíØ@óîóäaìóÜLóèbäíŽï i @çbî@ñŠíØ@îóà@Žmbè@çbîLŽðiìíi @çbîLóåŽïi@ŽðÜ@ñŒaì@ @Nòìómbji@ñaŒa‹i @ò†@çbî@ñˆíØó÷@”ïåà @ìó÷@oŽïi@ÚŽïäüšŠóè@ï÷ B@@Nñò†båŽïÜ @ìóÜ@Œaì@†‹Ø@ÞîbÔ@ãó−ó @òŠíØ @ña‹ibØ@N@ŽŽïéi@óiòŠóÈ@ò†‹Žïàòq @óÙÜóq@Ûòì@ðäòŠ@b‹móÜ@lòŠóÈ @aì‹i@çbán“Žïè@ŽðmbØLìíjmbéŽïÜ@ñŒbïq @Næ@ Øó÷@üi@ñbÈì†@Šóè@bäbï’ü‚óÜ @bm@æîìíi@ãaìò†Šói@´“îûŠ@óÜ@óáŽï÷ @ñ‹móà@ð@ñò†bu@Šó@óåïn“îó  @Nl @ òŠóÈ@ðØòŠó @ì@òìa‹îóm@çaíŽïä @ðÙÜó‚Lìíi@ÎÜbiòŠóÔ@óåŽî í’@ìó÷ @ŠóèLìíiaíŽï’@ŽðÜ@çbîŠó@ìíàóè @Žßó óÜ@NŽði@ñŒbiŠò†@ìíi@ñóÜóq@‘óØ @ói@çbàìbš@óØó−ó @òŠíØ @Û@ç@ñ@ðäbØòŽïè@ðr@ðÙŽî Œû‹Ø‡äý @ñaìa†@bm@çbîý@óàìíš@ì@pìóØ @ NãóÙjŽïÜ@çbïmóàŠbî

@ì@Û@ç@ñ@@ðäaŠa‡Øóš@ @ ÚÜ ó‚@ðäbØaŠí’@ðäaŠa‡Øóš

@òìòŠb’@ìbäóÜ@óØò†bu@ŠóóÜ @ì@pbè@ðr@ðÙŽî Œû‹؇äý @aìb÷Šü‚@ñónaŠb÷ói @ð’aíŽï è@óØòŒû‹؇äý@NðîûŠò† @ò†@óïïÍÜbiòŠóÔ@ìó÷@ìbäóÜ@ì@òìò†‹Ø

@ñŠbàüØ@ñ†Šb @ñóÕÜó÷@íŽïä@óåïmìóØ @Žð@ì@æà@‘óiLæîbmìí@ìíàóè@ì @”îìó÷ @ @B@æîìíi@ŒbiŠò†@‹m@ðóØ @ó÷@oÜó óÜ@ìbšŠóói@ @B@ðmì @Žðió÷@çbîLa‹i@ŽñŠò†óà@ðŽî í L @Nã@ óØó÷@pŠbmíÔ@çbî@âŽî ŠˆíÙi @ìbmìí@ðÙŽïåà@bîómbØ@ìóÜ@aŠói@B @òìó¹bØóïŽïq@óÜ@æŽî í‚L@Ûó›Žïi @ãóØóî@ñóäbåî‹i@ìó÷@ì@o“îûŠó÷ @ânóè@@NòìóäìíiýíØ@æîŠóqaŠ@ñˆûŠ @ŽïéŽïi@pbèó÷@bm@†‹Øó÷ @ð‹m@ãýói@Nì@ íió÷@ãìíåïm@Nãìíió÷ @ìíi@ŽßaŒ@‹mbîŒ@Úïn’@ìíàóèóÜ@熋à ó@ −ó @òŠíØ@ìó÷@Žßó óÜ@@Na‡àŠóói @ìó÷@üi@Žði@ŽðÜ@à@ñìþ@ŠaŒóè@I @ñýói@ @Hñ @ óîóäa‹Žïàaíu@ónŽî íÜóè @ì@µn“îûŠ@a†ómóyóà@ðäbØòìíäb‚ @a‡äb bØòŠó @çýüØ@íŽï äói @ðØòŠó @ìbäóÜ@ÚŽï mbØ@Næ@ îŠórŽïm @ãò†Šóiói@ì@æîìíi@lòŠóÈ @òìíäb‚@ìó÷@Næîìíi@pòŠ@a‡Øóîìíäb‚ @ñòŠìó @ñŠò†ìì†@ðr@ðØóîb Šò† @óïïr@b Šò†@aŠòìbäóÜ@ì@ìíióè @ìíióè@Ûìí›i@ðØóîb Šò†LóØòŠìó  @ñíî†óÜ@@@Nì@ íi@o“q@ŠóóÜ@ì @òìóØb Šò†@“qóÜ@ì@òìòŠììˆ @âïmóàŠbî@aí‚ím@†‹Ø@ñŠaìbè@ÚŽï−ó  @òŠíØ@ì@æà@Næ@ Ý Žïèóà@âŽïuói@ì@çò‡i @ì@ñŠó@òìóåîaŠó @óØó−ó  @òìíi@‰Žî Š†@HÚ@Iãò†@ŠóóÜ@çbáïåïi @æŽî í‚@ì@ðmóîòìóïïÙ@ói@ò†@ì @ðÙìbä@ì@aìŠó÷@ñŠóióÜ @a‹i@pìíáŽïq@”ïåà@Nóîòìónò†ói @oïmóàŠbî@ãóØó÷@Œóy@ŠûŒ@çbï  @ì@ãìbmìí@ãü‚@æà@ãýói@ãò‡i @âïmóàŠbî@Žñìó÷@âÙŽïóØ@ì@ãŠa‡åî‹i @ón‚@ñŠó@”îìó÷@ï÷ @ @Npa‡i @âïä@óîaì‹i@ìóÜ@ì@óØóïîìòŒ@Šó @ŒŠói@ñŠó@‹m@ðÙŽî Šbu@Žïjïäaím @ NòìómbÙi @ãaìò†Šói@Šóè@óØó−ó @òŠíØ@Žßó óÜ

@ 熋ÙmíØŠó@öŽßa‡åà

@ðäbqòŠü @bmaìói@óäb£bmíÔ @‹mbîŒ@ñ‰ïmì‡äím@óÙäíš@Lóäb£bmíÔ @ Npa†ò†@ììŠ@ŽñìóÜ @óÜ@ìbšŠói@ÛóîòŠbàˆ@ðäìíi@ @NV @ðäbqòŠü @óÜ@‹Žî †ìbš@ìbnüàbà @ñüè@ónŽïió÷@óäb£bmíÔ @ð䆋ÙmíØŠó@ñòìó䆋ÙàóØ @ Nñ‰ïmì‡äím @@@@@@@@@@æîŠa†aíïè@a‡ïîbmüØ@óÜ @@@@@@@@@@‘‹qŠói@çbØóäóîý@ìíàóè @@@@@@@@@@@ñòìó䆋ÙàóØóÜ@æi @ðÙŽïàb−ó÷@óÙäíš@L熋ÙmíØŠó @@@@@@@@@@@ŠóóÜ@óîóè@ðqa‹‚ @NbÜóàüØ@ñò‡åîb÷

@ñòìó䆋ØŠa†b b÷ @ @ZÛìbi@öÚîa†@NR @ö熋ÙmíØŠó@ñòŠbi@óÜ@Ûìbi@öÚîa† @öÚîa†@ÿó óÜ@bnüàbà@ð䆋ØóÔ @ NìímìóØŠói@ðØìbi @çbîbnüàbà@ñòìóäìíiüØ@ @NS @ÿó óÜ@ðmóîýóàüØ@ñŠò‰Žî ím @ŠóèóÜ@çìíibå’b÷@üi@çaŠb؇åŽî í‚ @ NoŽïióè@óØ@ŽЋ ì  @çaíî‰iìbä@ñónò†@ðäìíjn슆@ NT @ñòìó÷@üi@a‡äaŠb؇åŽî í‚@çaíŽïä@óÜ @ñŠóòŠbš@çbîü‚@çaŠb؇åŽî í‚ @üi@çóÙi@çbïäbØó“Žï Ø @Šìì†@ñŠóiòíŽî Šói@ñòìóån‚Šìì† @ Nóäb“ŽïØ@ãóÜ@oŽïi @ðäbØóÙîŠbmó’ü @ñaì†@ói@çaŠó @ NU

@熋ÙmíØŠó@ŠóóÜ@òìóåî ím @óÜ@a‡äbØbnÐóè@ðäbØóÜb@óÜ@òìa‹Ø @óÜóàüØ@óØ@a‡äbØó ŠbØ@ñŠaíi @òìò‡äbÙ’ò†@çbïÙŽî ŠbÙŽî ‹Ø@ÚŽî ŠbÙŽî ‹Ø @óÜ@Œaì@ñòìó÷@üi@†‹Øò†@çbïmíØŠó @ NoŽïåŽïéi@ñóØòŠbØ @ñüè@óåiò†@ñóäaŠónØbÐ@ìó÷ @ö熋ÙmíØŠó@n“Žïèóä @ Zçóäbàó÷@ñ‰ïmì‡äím @bmaì@@@Zß@ üq@ðäbØbbî @@@NQ @ŽðÜ@Šó’óm@öwäaím@ð䆋ØóÌò†óÔ @ð䆋ÙØìí@ö熋ÙØóîói@ónÜb @ça† @ð䆋Ø‹ŽïÐ@bèòìŠóè@LØóî @æm‹ Žî Š@ðmóïäüš@çaŠb؇åŽî í‚ @ NØóîóÜ

@a‡àb−ó÷@óÜ@óÄû‹à@ìó÷@†í‚bî @ Na‡äbîˆ@óÜ@oŽïiò†@µj’òŠ @ñŠóîŠbØ@óîóè@Âä‹ @ñŠónØbÐ@Žð @çóäbàó÷@óØ@óîóè@Žßa‡åà@ŠóóÜ @ NHbÜóàüØ@Lbî‡ïà@LçaŽï‚I @óÜ@óØ@ñóäaìóåî‰Žî ím@ìó÷@ðŽïqói @ŠóÙi@òìaŠ†@ãb−ó÷@bïäbáÜó÷@ðmýì @ìóÜ@ŠóÙmíØŠó@ðóØ@bmaìói @ñü‚@“Žïq@óØ@oŽïiò†@óäbÙÜó‚ @òìaŠ†@ãb−ó÷@ŠójàaŠói@ñ‰ïmì‡äím @óóØ@ìó÷@Šbu@Žñ‡äóè@óäìí¹@üi @ìa‹ÙmíØŠó@bmaì@òìíi@›Žïä@ñü‚ @òìóÜbàóÜ@ðØìbi@öÚîa†@†í‚bî@òìíi @Šóè@ñŠójàaŠói@óäìíi‰ïmì‡äím@ŠûŒ @òìímìóØŠò†@aì@óäaìóåî‰Žî ím@ìóÜ @ðØìbi@Žði@çbî@óäaŠóÙi@ìó÷@ñóiŠûŒ @ NðÙîa†@Žði@çbî @ðŽïq@ói@òìbî‡ïà@ñŠóîŠbØ@ñòŠbi@óÜ @óØ@òìímìóØŠò†@ðäbØòìó䆋ÙïÔbm @ðáÝïÐ@ñb’bàóm@ŠûŒ@ñóäýa‡åà@ìó÷ @ñüè@ónŽïió÷@çóØó÷@ñ‰ïmì‡äím @ðÙŽï n’@ói@ñ‰ïmì‡äím@ñòìó÷ @ Næåïji@ðîbb÷ @ñŠóîŠbØ@bÜóàüØ@bèòìŠóè @ìó÷@ðŽïqói@Lóîóè@ñü‚@ðmójîbm @üi@ñˆò†@a‡îbïm@Žßa‡åà@ñóîóåîˆ @óÜ@óÜa‡åà@ìó÷@Šó ó÷@óäìí¹ @ónŽïió÷@oŽî ‰i@‰ïmì‡äím@ðØóîóåîˆ @ói@óØóÜa‡åà@ð䆋ÙmíØŠó@ñüè @òìóåîˆ@ñŠbióÜbä@öðàaŠb÷@bä@ñüè @ö‘‹m@ðäìíjn슆@ñüè@ónŽïió÷ @ñŽî ìaŠóq@öñ ó’ü @öŽðØìaŠó܆ @ NóÜa‡åà@ìó÷@ñýóÜ

@óÜ@ðmóq@ðŽïq@ói@óîüi@QYYQMPSMQQ @Šóè@ðšóØ@†aŒìóä@ÛbØ@”ïÙŽî Šbu @ò†‹ÙàaŠ@Nò@ ìó¸ìóØ@Šìì†@óØóïîŠüÜ @ìòŠói@ñóáŽï÷@ì@†‹Ø@ñü‚@ñaŠói @ì@†aŒìóä@ÛbØ@âïåïi@ì@ÚŽî Šaíî†@bäóq @•bq@Šóè@a‡ÙŽî ìbØbäóÜ@N†‹i@çbÙï÷ @óàó÷@ì@æŽî ìóÜ@”ïÙŽïÜa‡åà@ì@ÚŽî ìbïq @çbä†óÈ@I@ðäbîŠìì†@óÜ@çb¹ìíiŠórŽïm @ìbä@ñòìíi@ŒbiŠò†@Šaíš@ìó÷ @ói@bìó÷@ñ@@@H@þ Üì‹îó‚ @ã†aŒìóä@ÛbØ@óÜ@ @Næ@ îìíi@óØóïîŠüÜ @ðÙŽïqünï÷@óØóïîŠüÜ@NÛóîóØ‹š @ @N@p‹ @ñòŠìó  @paì@üi@òìó÷@†aŒìóä@B@@ð‹q @•üm@ @B@ðmì@”îìó÷ @ @B@_òìímbéŽïÜ @ ñó ÕÜ ó ÷@ìbä@ó åmìóØ@ @ÚŽïmb@üi@ @B@òìbmìí@oäbï @ìíàóè @óØ@òŠaíî†@bäóq@ìóÜ@ŽñìóÜ @ HñŠíéá§a@‘‹¨aI@ðäbØòŽïè @NÚ@ Žî ˆûŠ@òìíiìíjŽïÜ@çbáØóîóØ‹š @ñóîòŠìó @óqünï÷@ìó÷@Žßó óÜ @æàˆì†@ñóÝÜí @ñóÝ ŽïèòŠ@ðäò† @çbiói@óÝÜí @ñï @òï @NóØóïîŠüÜ @ñŠaìbè@ì@çbî‹ @ì@aïÐ@ì@ÛóîýóÜ @ @mìóØŠói@ñóÔóm@ðäò†@ì@çbàŠó @ñ‹ b÷@ñòŠíØ@íŽïä@ñóäbÄû‹à@ìó÷ @óÝÜí @ói@óØóïîŠüÜ @ñ‰Žï @ìŠìL‹m@ðØóîýóÜ@•óØóïîŠüÜ @ñóØóïîŠüÜ@óØò‹ŽïÐü’@Næ@ îaˆóÝ ’ @ómb@óØ‹š@ìóÜL@a‡Žî ìóÜ@ @Nãìíi†‹Ø @ñòìóäaŠó @ðÜìóèLçbnòì @ðÙŽïåà@óŠíÔ@ì@pó¼òŒ@òŠóè @ò†@ì@Ãói@óîa†@ñóØò‹Žï @Na† @ìóÜ@ @Nã@ óÙi@ðš@ðäaŒóøàóä@ìbmìí @óØóïîŠüÜ@ì@òìò‡äbÙ’@a‡naŠ@ñýói @a‡Øóîýói@ÛóîŠóè@bîò‡äóiìŠó @óØò‹ŽïÐí’@ãýóiLòìaì†@òìóîaŠó  @óÜ@òìóåïmìóØ@Šìì†@ì@µn“îûŠ @óØóïîŠüÜ@ðäaínîóä@‹mbîŒ@òìóÜ @ NóØómbòŠbØ@Žî í’ @óîüi@ãa†òŠòìbiìóÜ@bnï÷ @NŽŽïÜí¡ @Äû‹à@óØ@óîòìó÷@”ïn’@æî’ü‚bä @òìómb£@Šìì†@óØóïîŠüÜ@ðäaínîóä @ðäaŒóä@ì@Šói@ónŽî ‹i@ÛóîbŽî Š@ðÝà @óàò†@ìó÷@Šóè@óîóäaìóÜ@óÙäíš @ò›Žïä@ìóÜ@@@Np @ aìŠó÷@ŽñíØ@ìòŠói @N@Žðia†@oò†óÜ@ðäbï @óØò‹ŽïÐí’ @óØ@ãìíšó÷@óäbàŒónói @ói@ŠóØóî@óØó−ó @òŠíØ@ìì† @ì@òìa†@‘ýóà@üi@ñü‚@ñóØòŠóØìaŠ @Nó@ ØóïîŠüÜ@ñòìaì†@óåmìóØ@a‡n“q @ Na†@ñŠýóq@a‡ÙŽî ‹qóÜ@bØbè @ñ‰Žî ò†@òìý@Žð@óÜ@óØóïîŠüÜ @ñó Šóu@ìbäóÜ@bîómbØ@ãóÜ@Na‹ØóøŽïÜ @ 熋ØaŠ@ì@çìíi@ŒbiŠò† @bïu@†aŒìóä@ÛbØ@óÜ@óØ @a‹ØóåŽïq@â›ïè@a†óäaŠbióÝÜí @ìó÷ @ðäbØòìíäb‚@o“ïäómóiLòìóàìíi @óÔóm@âŽïÝ i@ì@ãóÙi@Šaìbè@Žðióä@òìó÷ @ãýói@Iç@ †‹ØaŠói@a†ómóyóà @Nç@ óÙi@óÔóm@N@N@Nç@ óÙi@óÔóm@NN@NçóÙi @Hß@ ó’óÜó’ói@ì@•aíŽïè@ðÙŽï䆋ØaŠ @ì@òìò†‹Ø@ŒŠói@ãóØóÐüÙåï’þØ@æà @ÚîäóÜ@Nò@ ìóàìóÙi@Šìì†@a‡áÜìóè @熋Ø@óÔóm@ó¸ìóØ@òìóàŠó@ŠóóÜ @ðÙŽî ŠíØ@ómóyóà@ðäbØòìíäb‚ @bäóq@óÜóØ@ñóäbîŠíé»@‘òŠóy@ìóÜ @oïi@ñŠóiìŠìò†óÜ@çóàóm@ð−ó  @ÞŽïmí÷@ñóäb‚óÜbi@ðäbØòŠaíî† @ð‹ráŽïÜ@Nìíi@•ìím@ýb@wåŽïq@ì @ì@óäínîòŒ@ÞŽï mí÷@ì@çüma’ @_ñûŠó÷@ŽñíØ@üi@óØbØ@ŽñŠó÷@B @çaŠbÙŽî ‹Ø@Žï Øóî@ñóäb‚óÜbi @òìóÙŽïq@ì@òìónïåŽï·@âÜó óÜ@ðäaímó÷ @ðÝïà@”î†aŒìóä@ÛbØ@Nç@ ìíi @B@ðmì@óØó−ó @òŠíØ@@B@_µ›iŠò† @bîb÷@aŒbä@ì@b“ŽïØaŠ@ñóØóØóš @B@ì@ @B@_òìímbè@Šóói@oïš@òìó÷ @bîómbØ@ìóÜLbä@çbî@†‹Ø@ñóÔóm @ì@æîìíi@óïîŠüÜ@ìó÷@ìbäóÜ@bnï÷ @ÚŽî ŒbiŠó@âïåïi@ì@ñÜóè@âÙŽî Šó @ì@ðäb’@Šó@ómün‚@ñRBG @ì@òìín“ïäa†@óØóàbÔó’@oaŠòìbäóÜ @âïäaŒ@ï÷ @@@N@Žñ‹ óøŽïÜ@çbàò‹Žï@aì @Šóè@ì@òìaŒa‹m@ŠbØóÜŠbØ@òŒbm @çbmü‚@ãóÙi@Šaìbè@a‹ÙŽïq@ãò‡äòìó÷ @Žñ‹ Ð@çbmü‚ @N@N@Nç@ ò‡i@Žñ‹Ð @ãŠìò†@Šaíš@ðäaŒ@âÙŽïmbØ@N@N@Nçò‡i @òìómbè@ãòìó÷@a†óîóØ‹š@ìóÜ@Nò‹ b÷ @ìíjnïi@âØìbi@óÜ@ðÜa‡åàói@óØ@†bî @‹ b÷@ìbäóÜ@ÚŽïóØ@Šó ó÷@B@@pìíîó÷ dem‫ﺣ‬e‫ ﺋ‬rabeclwdbe‫ ﻋ‬narog @ì@ŽŽï Ôíåi@ðäbØòìbš@ì@oŽï i @”ïåà@ @B@ @A@Žñ‹àbä@aìó÷LæŽïmìíóä @‰Žî Š†@ânaŠ@ò†@ì@‡äbÔíä@ãìbš @ @ñbäbàói@熋ÙmíØŠó@ñó’ì ãüi@bm@ì@óØóïîŠüÜ@ñŠaíŽïÜ@üi@†‹Ø @ñŠbnÐòŠ@ÚŽï qì‹ @çbî@ÚŽï óØ @ð‹móÜ@a‡Žî ìóÜ@ @Na@‡Žî ‹Ð@ãü‚@a‹Ø @çbî@ÚŽïóØ@ŠójàaŠói@óäbÅïmó óä @ñŒŠói@óä@熋à@ì@óØò‹ b÷ @üi@çò†ò†@ãb−ó÷@ÚŽïqì‹  @ì@ìíi@Âä‹ @òìýói@ãóØóïîŠüÜ @üi@çbî@ìa‹Ø@ñŠbî†@ðØóîòìbà @âØóïŽïu@ñòìóÜ@ìíióè@â“ï‹móä @ bjŽïq@ñŠaŒb÷ @ónŽïiò†@óØ@çóîb‚@‰Žî Š†@ðØóîòìbà @óåmìó @Žßó óÜ@ @Np @ ãìíi@a†aìóè@óÜ@bn“Ž ïèóØ@ãòìòŠaí‚ @ð’ü‚óä@ðäìíjn슆@ñüè @Hó@  ib÷óØ@I@óäìí¹@üi@ @Nð @ äììŠò† @ó¸ìóØ@ÚŽî Š@ì@o“ïäóm@Šó@óàaŠí @Ûòì@ðîónóu@ð’ü‚óä@bèòìŠóè @Šó@ó¸ìóØóØ@NóØòÔ@ò†bu@Šó @ñüè@ónŽïiò†@†í‚bî@ó“Žï÷@Ú @ìì†Lòìóánóè@ânîì@ì@óØò†bu @çbî@óäb£bmíÔ@óÜ@çbåŽï èŒaì @òìó¹bØónò†ói@ïi@ân’ @óØ@Œaí‚‹ŽïÐ@b÷@ñòìóäìíjàä @óäüÝîbä@ñó ýóÈ@ðäaŒ@ãaì@bmòŠóL @çbØóäaì@óÜ@çìíšóäŠò†@ñüè@ónŽïiò† @ãýóiLçìbìíä@òìó¹bØónò†ói@ì @L´’íØü‚@ñóÝq@ómb ò†@çbî @òìó÷@ì@ãìbmìí@óØ@âïäaŒ@ììŒ@Šóè @ãó÷@ñòìóäíiòŠbiì†@óÙäíš @óïïä@çüÝîbä@ñó ýóÈ @ö熋ØŠaŽïi@öça‡ŽïÜ@ìó䆋ÙmíØŠó @òìó÷@íÙÜóiLòìó¹bØónò†ói @ö熋Øóäbéï÷@ìòìóä‡äbÙ’ @ómóäìímbè@ó¹bØónò†@Žïq @óÜ@óäaˆûŠ@óØ@熋ÙŽïqónÜb  @Šò†óiò†aŠóÜ@ðÙŽïåïÔüm@NòìòŠaí‚ @çóîýóÜ@a†ó÷@ììŠ@óäb£bmíÔ @a†ómbóØ‹š@ìóÜ@ì@ãìíjïäóm@ðyìŠ @óÜ@çbî@Œaí‚‹ŽïÐ@ói@ˆ†@òìbnüàbà @Êóà@ñŠójŽï@ì@熋à@óÜ@óvŽïi @ ïiò†óä@ã‹m@ð›ïè @òìóÜbà@çbî@çaŒaí‚‹ŽïÐ@ñ†í‚@çaíŽïä @ï÷ @N @ a  i@ñòìó÷@Ž ði@òìóàbnóè @ðØóîò†Šbî†@熋ÙmíØŠó@ñò†Šbî† @ ðäbØóÝÈóä@ì@ãŠó@ñóØóïïäa†óàóu @ñóäbmýì@ìóÜ@ðmójîbm@ói@òìbšŠói @óàóØ@a‡îbïm@póïma‹Øíº†@ñò‰Žî Š@óØ @çbïïš@ãóØóÐüÙåï’þØ@ì@âŽïq @óîa‹Ø@Äû‹à@ÚŽï mýì@Šóè@óÜ@bmaì @ŽðqóÜ@ãìþŽïq@óÙäíš@òì@Lpbè@Šóói @óÜa‡åà@ìó÷@aìó÷@a‹ÙmíØŠó@ìŒa‹àb÷ @ãóØóî@óÜ@ìíi@Ša‡åî‹i@ñüèói@ìíióä @óÜ@‹ŽïÜìóè@ñŠb’@ñóØóåîŠóqaŠ@ñˆûŠ

(َlex‫ﺷ‬em)namَ‫َﯿ‬l s َ‫َﻼ‬lwdbe‫ﻋ‬

@óäìíš@üi@熋Øò†bàb÷@ü‚@ @ Šb’@ñòìòŠò†

@ãó÷@ïìíä@ðmbØóÜ@bnŽï÷@æà @ò  Šóu@ì@ @Žßbm@óïîŠòìò†bî @ðÝî†üà@óä@ì@óØóïîŠüÜ@ðäòŠóäL @ãýói@ @Nò@ ìbàóä@ióÜ@ãóØóïîŠüÜ @üi@æîìíš@óØ@òióÜ@çaíu@ãòìó÷ @ü‚b÷óØ@†‹Ø@çbàŠbï‹q@ì@çbîý @ñòìòŠò†@óäû‹ i@çŒbïäói @óåîûŠó÷@ŽðÜói@çbïmì@”ïäaìó÷LŠb’ @bîb÷@çb¸ì@•óáŽï÷@ì@òìòŠò† @”ïäaìó÷ @Nb@äbnÜó óÜ@µŽïi@µäaímó÷ @oïi@ñóÙîä@óáŽï÷@N†‹Ø@çbïÜìíióÔ @bm@†‹Ø@çb¹aìŠòìbš@a‡Žî ìóÜ@ÛóÜí‚ @ñóäbn’@ìó÷ @ @N†@ ‹Ø@Šbi@çbïäbØón’ @î‹i@Žðibà@ã†bîóÜ@ì@ça‹Ø@ŠbióØ @Žð @ìì†@ì@Ûóîóuýó@óÜ@çìíi @ñòŠìó @ðÝïàŠói@ìì†@ì@ŒbÌ@Žßímíi @ðäò‚óà@Ûóîò†ŠóÐ@ì@pìóä @ì@Ûó“ïÐ@óÜ@‹ q@ÀüÙåï’þØ @’@ŽðÜóàüØ@ì@çbiìbŽïu @ò†bàb÷@ñìaìómói@ñòìó÷@”Žïq N”î‹m @ìíi@óØóïîŠüÜ@ñ‹ŽïÐí’@óÜ@âŽî í @æi @ðØóîóî b@m@óØ@†‹Øò†@ñòìó÷@ðbi @ðØòŠó @óÜ@óîóè@ñ‹Žï r @ì@Žñ‹ ó÷@Žßóè@óØóîbm@Žðšó÷LçbÙï÷ @ñòìòŠò†@üi@æîûŠó÷@bvåï÷ @ñûŠóä@çbï @a‹i@pìíáŽïq@”ïåà@NŠb’ @póàíÙy@óÙäíš@çbÙï÷@ñý@ìòŠói @ñóäbØòŠó @ìó÷@óîóäaìóÜ @â܆@æà@Nó@ ’bi@ðmì@”îìó÷ @NŽm‹  @ðØbØ@óÜ@ì@òìò†Šaí‚óä@ñìb÷ @”îìó÷@ì@òìò†‹Ø@òŠbiìì†@ãÐí’ @ñý@ónŽï šóä@óØ@Na@†@Žï Üói @ÛbØ@ói@•óàóÜ@óvŽïi@Nç@ bÙï÷ @ñŠìò†ói@”îìó÷@ì@pìì@â“î†aŒìóä @ðØbØói@ãóéŽï@ñŠbu@üi@ñü‚ @”î‹ŽïÐí’@ðØbØ@ì@pìì@ñ‹ŽïÐí’ @ðØòŠó @ñýói@oŽïšóä@a†@ŽïÜói @ñòìòŠò†@ìòŠói@ŠóØóî@ì@çbÙï÷ @ñŠaí@ìíàóè@bìó÷ @@NŽñŠíƒjŽïÜ@Šb’ @ã†bîóÜ@ñò‡äòìó÷ @Næîìíi@óØóïîŠüÜ @ì@æîìíió÷@ŠóÐóä@ò†@óØ@óáŽï÷@Žðibà @aŒbä@óØ@çìíi@ÛóîòŠbàˆ@”ïäaìó÷ @ãýói@ @Nç@ ìíió÷@‡äóš@ðmòìaìómói @ aŒó÷ @ NaŒbä@ñìbä@óØóïîŠüÜ@ñ‹ŽïÐí’MQ @ NòìóØò‹ŽïÐí’@ðäaŽï‚MR @ð’òìbiói@aìb@ðÙŽïÜa‡åàMS @ óØò‹ŽïÐí’@ðäaŽï‚ @óØò‹ŽïÐí’@ðØìbi@ÚŽî †‹Žïàòq MT @ ìíi @ ìíi@óØò‹ŽïÐí’@ðÙîa†@ÚŽïäˆòq MU @oïi@çbïäóàóm@wäó @ñŠíØ@ìì†MV @ña‹i@ŽðiaíáŽïq@çìíió÷@çýb @ Nçìíi@óØò‹ŽïÐí’ @ ÚŽî †‹Žïàòq@ì@ÚŽïäˆòq MW @aŒbä@çbîòŠbàˆ@‹m@ðÙŽïäaŽï‚MX @ Nçìíió÷@‘óØ@‡äóš @ NNN@‹m@ðóØ@‡äóš MY @æîìíi@óØóïîŠüÜ@ñŠaí@ñómbØ@ìó÷ @ñìì†@‹Žï à‰mbØ@ñŠóiìŠìò† @ì@óØò‹ŽïÐí’@Nì@ íió÷@ûŠòíïå’bq @ì@çˆòq@ì@óØaìb@óÜa‡åà@ì@óØóäˆ @óØóïîŠüÜ@ñòìó“Žïq@óÜ@óØò†‹Žïàòq @•óØó−ó @òŠíØ@ìì†@ì@çìíi@Šaí @ì@çìíi@Šaí@óØóïîŠüÜ@ŠóóÜ @óØóïîŠüÜ@ñòìaì†óÜ@ìíàóè@•óáŽï÷ @ómìóØ@óØóïîŠüÜ@ŽðmbØ@@@Næ@ îìíi @ò†ói@ñòìó÷@ñ‹ióÜ@Nó@  Üìíu @ðØòŠó @ìòŠói@ì@òìóma‡i@bi@a‡naŠ @ìòŠói@òìó“Žî ìóÜ@ì@paì‹i@ÞïvÈóm @a‡qóš@ñýói@ìó÷LŠb’@ñòìòŠò† @ì@ómóyóà@ñý@ìòŠói@ì@òìóîaŠí @üi@ñŠíƒïŽïÜ@çbÙï÷@ðØòŠó @ìòŠói @ñóØò‹Žïr@óîbm@oŽï ›i@ñòìó÷ @ñŠbiŠó@óØò‹ŽïÐí’@@@No @ Žî ‹jÜóè @ì@æà@ñòìó䆋ØŠa†b b÷@Šbuìì†


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

< na‫ـ‬keww‫ـ‬le‫ـ‬k @ @çbïä@ RP @ M@Ša†b÷@ RQ@

@ pbØò†@pò†íb÷@çbb÷@ô䆋Øb’bàóm

ŠìbØ

@óÜ@bî@æåŽï èò†@oò†ói@ðîaŠa†@ðÙŽï åmìóØŠó @Læiò†@ìímìóØŠó@a‡ØóïŽï  äþáÝà @a†ŠóiìŠìò†@Žßó óÜ@çbnäbØóïî‡äòíîóq @ @Nó¿ó’ìì†@o‚ói@ñˆûŠ@LoŽï ió÷@ímìóØŠó @ @

@ @ Šbîb÷@ RQ@ M@çbïäRQ

b

@

@öðŽîŠìbèói@ŠójàaŠói@ç‹i@a‡äbmü‚ói@ça†@ŠûŒ @öçìí›ÜóèóÜ@çbnÝîóà@óÙäíš@LçbmŠóiìŠìò† @a‡n‚ó@ðÙŽï äìíàŒó÷ói@öóîa‡äìíiòŠím @ Nó¿ó’@o‚ói@ñˆûŠ@LçŠóqóøŽï m @ì@çóÙi@çbîü‚@ônóä@ì@oóè@óÜ @LpìóØŠò†@a†óØòìóåî ím@óÜ@ N@BoîóØò† @õóäaìóÜ@Lòìóäò‡i@çbØòŠbï‹q@ôàýòì @ìòŠói@çbØò†Šói@óØ@õóäbóØ@ìó÷ @ çbïäbØò†Šói@òìòŠaí‚@ìòŠói@óØ @õ‹îó@ì@òìóäóØò†ŒŠói@òìòŠó @ @ça‹îòŒíy@ RQ@ M@Šbîb÷RQ@ @óäaì† @ Nòìím‹ a† @‘bi@@óäbîíïäaím@‹mììŒ@çóØò†@çbb÷ @öæió÷@‹mìónq@çbnäbØóïäaŽï ‚@óïî‡äòíîóq @ðÙŽï Üaìóè@@ói@çbî@ñŠbî†ói@æiò†@çbà†b’ @Šaíš@o‚ói@ñˆûŠ@Lpb ò†@çbnŽï qóØ@•ü‚ @ @@Nó¿ó’

@ @ÚîŠóÐ

@ @ßíÝîó÷@RR @M @lb÷RS

@oò†ói@ðàaŠb÷@ónÐóè@ñbmòŠó@óîóäaìóÜ @òìóå›i@a‡äbnïîaŠa†@ð‚û†ìŠbiói@öòìóååŽï éi @•òíŽï ÷óÜ@ãłói@LoŽï ióä@•bi@ŠûŒ@ó’óäaìóÜ @ Nó¿ó’@o‚ói@ñˆûŠ@Lóîóè@qa‹‚

@ @ìŒaŠóm

@ @Q @p@RR @M @ßíÝîó÷RS

@çbmü‚öæi@çbnäbØòŠbØ@ðàŠó Šó @ŠûŒ@óîòìbà@ãó÷@Lòìóäó£Šìì†@çbØòŠb’í óÜ @LçbnäbØòŠbiìŠbØ@ð䆋؊óòŠbš@üi@ó’bi @ Nó¿ó“våŽï q@o‚ói@ñˆûŠ @ @R @p RQ @M@Q @p RS

@ @Ú“qìì†

@Žñ ín“qóØ@çóØó÷@ÚŽï móibi@ñŠóòŠbš @ìaìóm@ìa‹Žï órÜóè@ñŠbØ@ÚŽî‡äóè@ìíia‹‚ @ñˆûŠ@Lpb óøŽï q@çbn’ü‚@ðÜaìóè@çóØó÷ @ @Nó¿ó’ìì†@o‚ói

@ßbïäa†@õ‡äóÜüè@õŠò‰Žî ím@óäˆ@ì솊óè @óÜ@aÙu†@båïnäbØ@ì@ünäbbbØ @óÜ@a‡äóÜüè@ôÙäþq@Øbà@õóäbºóq @LòìóäóØò‡ïäìŠ@a†òŒbm@ôØóîòìóåî ím @ðîb’üi@ô䆋Øb’bàóm@ì@õŠa†Œü@óØ @ói@oóè@pbØò‡Žï Üaì@Äû‹à@çbb÷ @ói@õ‡äòíîóq@óÙäíš@LpbÙi@ðîò†íb÷ @çbïÙ“Žïà@ì@óîóè@òìóäbïäbîˆ@õŠòìò†bî @ NpbØò†@ò†íb÷ @ÛóîòŠbàˆ@óÜ@aìa†@a†óØòìóåî‰Žî ím@óÜ @òìónò†ói@ÚŽî †Šói@‡äóš@a‹Ø@Šb؇åŽî í‚ @ñŒŠói@çbb÷@ìòŠói@çbïÙŽï’ói@ì@ç‹i @ìòŠói@çbï’óÙî†@ôÙŽï’ói@ì@òìóäóÙi @óÜ@çbîíàóè@‹maì†@Lç‹îa†@òìòŠaí‚ @ìóÜ@LòìóÙŽïÔì‡å@íŽïä@óäóƒïi@a‡mbÙØóî @La‹Ø@óäaŠb؇åŽî í‚@ìóÜ@Šbï‹q@a†ómbØ @ðîìímìóØŠó@ói@onóè@Šbuaì†@õóØ@B @Šbuaì†@õóØ@Lçbî@Lòì솋Ùmü‚ @pü‚@óÜ@ãŠó’@óØ@òì솋Ùnnóè

òìónŽî‹åŽîí£@çbØóîŠòìòi@oŽî‹äaímò†@ðïÙ“ïm@ð䆋ÙÜbàìŠ@ói@

@öónüq@ðÔì‡å@ñòìó䆋Ø@öŽßü‚ @ @Na†óàbä@ñaì†ói@çaŠó @ @Žßaˆ‹Ô @óØ@òìò‹m@ðÙŽî ŠìˆóÜ@ÚŽî ˆûŠ@‡äóš@•bq @çbî@ÚŽîŠóÐó@a†óîónÐóè@ãóÜ@óîóäaìóÜ @öŠóón‚@çbîóØóïÙ“ïm@ò‹Žïàb÷ @ñò†bàb÷@ó’óäaìóÜ@LçóÙi@ÛóïØýbš@ñŠa‡’ói @LòìóäóÙi@óäbm‹ @ìóÜ@i@a‹ÙŽïÜ@çbîaìa† @ìímìóØŠó@óØ@æi@ñjØbäììŠ@ðØóîóäüi @ðäbØóïØýbš@òìóÜûäüØ@ñŠììˆóÜ@çbîbäaŒ @ Nîóè@o‚ói@ñˆûŠ@La‡îbïm@æiò† @솋Øò†@a‹Ù’b÷@çbïäbØó“‚óiü‚@ð‚üà @çbîóØóm‹ @ñ†í‚@ìòìóäbåŽïèiòì@ñŠüu @ @N@òìóîŒû†ò† @ @lb÷@RR @M @Œí¿óm@RS @ @‹Žï ’ @ñòŠbïnóè@ò‹Žïàb÷@ãó÷@óåmì@Žðu@ñòìó÷ @ @ðÜbàììŠ@öðïmbå íà@ðÜüqó’@ðŽî ŠóÜ@óØ @ìbä@óäìíšóÜ@ç‹i@Šì†ói@çbmü‚@óîónÐóè@ãó÷ @ŠóióäŠói@ bäóq@LçbØòìaŠŒóàa†@ öŽßóàüØ @ðÙŽïàa‹ û‹qói@pbØò†@ŠbØ@òìóïÙ“ïm @@@@@@@@@@@@@@@Šbïnóè@ŠûŒ@ñŠómíïràüØ @Lçó‚óà@Žñ ín“q@çbnäbØóØŠó÷@öpóïbàüÝjî† @ Nòìa‹ÙmbàŠüÐ @ Nó¿ó“ïŽ@o‚ói@ñˆûŠ @ @Œí¿óm@RR @M @ça‹îòŒíy@RR

@æîòŒ@ìòìóäìíši@ðäbØóï’ü‚óä @oŽïäaímò†@óØòìóåïÜüÙŽïÜ@ãýói@Lñ‹Žî íØ @çbØóîŠòìòi@ñò†b@ðØóîbáŽïè@‡äóš @òìa‹Øóä@ñüi@bnŽï÷@bm@ãýói@LòìónŽî Œû‡i @ðäbØóïnóä@òŠbióÔ@ðäaìóåi@öwåi@ónŽï›i @ñòìóäa‡Üóè@ŠóóÜ@熋ØŠbØ@ö@Äû‹à @æŽïÜò†@çbîbäaŒ@ÛòìŠóè@LðäbØóîŠòìòi @ì솋iaŠ@ñòìóäbåŽïèiòì@ñóû‹q @ðäìíiì‡äbà@ìòŠa숆@ö‘ŠíÔ@ðÙŽî ŠbØ @ @NoŽî ìò†@ñŠûŒ @óØ@†‹Ù“‚óiü‚ @HQP@IóÜ@çbîaìa†@çbîbäaŒ @óäaˆûŠ@ðîbb÷@ðØóîóm‹ @‡äóš@ñb’bàóm @ìŠü“nò†@ðÜìb‚@ð䆋ØîŠ@Ûòì@çóÙi @óØóäóm@üi@熊aí‚@ñòìbàŠói@ðäa‡Žî ‹Ð

@ðÙŽïáïm@çò‡äóÜ@ð°‡ÜüØ@ñüÙäaŒóÜ @µäaímò†@†‹Ø@çbîa‹Ù’b÷@çbîbäaŒ @ÚŽïóØ@Šóè@ðäbØóîŠòìòi @ñóŽî ŠóÜ@”îìó÷@æîóÙia‹Ù’b÷ @ðÜûäüØ@‹Žî ˆ@ómb‚ò†@…üàóØ@òìóÙŽî ‹Žïàb÷ @ @NòìóïïÙ“ïm@ð䆋ÙÜbàìŠ @‡äóš@a‡ÙŽï“‚óiü‚@‡äóš@Šóói@çbîbäaŒ @ö†‹Ù“îb¹@çbïîbàóåï@ðØóîóm‹ @i@‹mbîŒ@çbØó“‚óiü‚@æäai@çbïäaím @ @N@òìóäóØò†@óm‹ @ãbØóÜ @ãó÷@ðä†“ŽïqìòŠói@ðàŠó Šó@çbîbäaŒ @ðäbåŽï èŠbØói@üi@çóîòìóåîŒû† @öçaìbm@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@ðäbØòŠaíióÜ @ð䆋ØŠóòŠbš@üi@bèòìŠóè

pbØò†@ðäíiò†íÜb÷@ð’ìím@a‡ïîòŠìó @óÜ@Lçýbåà@õìó¬óØ@ìŠb“Ð@ @oîb@íèa‡îó÷@õüÙäaŒ@óÜ@çbØóïäìŠò† @ôäóàómóÜ@ñìó¬óØ@ìŠûŒ@õŠb“Ð@@Zômì @õììŠóiìŠ@óäbóØ@ìó÷@La‡îŠbØòŒŠóè @ì@òìó䆊aí‚@ñóà@ì@çb“ŽïØòŠóu @LòìómbØò†@çbØòŠój’üè@ò††bà@ôäb“ŽïØ @üi@õóäb›Ø@ìó÷@[†‹Ù’òìói@õòˆbàb÷ @òíŽï’@çbàóèói@Lçìó‚bä@ŠûŒ@ðØóîòìbà @ @Nòìó䆊aí‚@ñóà@ói@çóØò‡nò† @óØ@òìómòìíjäìŠ@a†óØòìóåî‰Žî ím@óÜ @Lìa‹ÙîŠbî†@ì@•bi@ôØóîòìbà@üi@æmìó‚ @çýa‡åà@üi@ónîíŽïq@ì@Âä‹ @ŠûŒ@ôÙŽî ŠbØ @ NçaŠbØòŒŠóè@ì

enexb nake‫ﯿ‬kwkrek َlegel

@ðØóîóäa†@Šó@óàíš@Lã‹Ùi@ÞŽïjàümü÷@ãíš@a‡äbîˆóÜ@ŠbªóØóî @ NZðmì@òìóîa‹Žï @ó−òŠ@üÜý@@J @oÜbåà@Žßbåà@üi@óîòŠbîó@ãó÷ @ @Zðmì@ñóØóäòìb‚@óØónójŽî ‹ @ð䆋Øaáï÷@•bq@óÜ@öæ“Žïnï÷@ñüÅÜbÄ @çaìóØ @ @AòìónŽïåŽïàò† @çbmòìóåï‹rŽï Ü@o’@Žñ ‡äóè@ŠóóÜ@óîóäaìóÜ @öóïïä@ñŠaŒbi@ñòìó÷@ŠóióÜ@ Zðmì@A_çüš@@Zpì@ãóØòìbïqói@óîüi@LóØbš@ŠûŒ@ðäaàaì@ìíi@•ü‚@â܆@”ïåà @çbnîäóîý@ñŠbï‹q@çbî@oŽî‹Ùi@Žßó óÜ @ NAApóàbïÔbm@×ìóm@ónŽïiò†@öoŽî ‹’û‹Ðbä@póÔ @óäüØŠó@ÛóîóÜóè@ŠóóÜ@çbî@oî‹ÙjŽï Ü @ Nó¿ó“Øóî@o‚ói@ñˆûŠ@LæŽî‹Ùi

@Úï

@æ‹mó÷@çóØó÷@bäí ói@oóè@óîónÐóè@ãóÜ @oóè@çbî@oŽï ji@a‹Ù’b÷@çbnäbØóïî‡äòíîóq @’@Šói@óäóióàbäóq@LçóØó÷@ñbäaímbäói @ Nó¿ó’@o‚ói@ñˆûŠ@Lta‹‚ @ @pbií’@QX@– @R Û RP@

@ŽÞmó

@Žßó óÜ@çaììˆ@üi@òìb−í @ŠûŒ@ðØóîónÐóè @çbnŽîíä@ñŠbïäaŒ@LçaŠürq@öðîó“ïq@ðäbóØ @ñˆûŠ@LÂä‹ @ðÙŽîŠbî‹i@óäó ó÷@öpb óøŽï q @ @Nó¿ó’Šaíš@o‚ói @ @Ša†b÷@RP@M @pbií’@QY@ @Âäóèóä

@óØ@a†ómbØ@ãóÜ@çóÙi@Žñ íä@ðÙŽï Üí‚@ïj“Žï q @La‡äbnîŠa†Œü@ðäbîˆóÜ@ñŠó òŒbm@üi@óîòˆbàb÷ @òìó“Žï q@ìòŠói@òíŽï ÷@ñììŒòŠb÷ói@çbØòŠbØ @ Nîóè@o‚ói@ñˆûŠ@Læšó÷

@ìóÜb@W X @çóàóm@ŠüÝîbm@ïiaÜó÷@ðÙî‹àó÷ @@M@ôäbnîŠói@ôäbi@ìbäói@õò‹Žïnó÷ @ NòìómbÙií’@Šbu@ãóîüä@üi@òŒbïäói @ïiaÜó÷@óÜ@Úîä@ôØóîòìbšŠó@ói@´ójn“q@ói@ HæîŒó óà@Žï÷@íî @I@ônîb @óØ@LŽßb@T Y @õŠónåîì@çüîbu@ói@pbÙi@ìí’@òŒbïäói@ïiaÜó÷ @@@Z‡@ äbîóîaŠ @ NóäüØbu@oïäbu@‰ŽïjïäaŠü @ôäbØòŠbØ@õŠóiòíŽî Šói @çaíŽïäóÜ@õ Šóìbè@óïïä@‹îó@ôØóîóÜóóà@Lòìò†‹Ùï“ïäìŠ@óîòìbšŠó@ìó÷ @ôØóïïnìó’ü‚@ì@çòìóØóîói@òŠûŒ@ôØóîòìbà@çaìó÷@óÙäíš@Lpa‡iìŠ@Šónåîì@ìŠüÝîbm @ Nóîóè@a‡äbïäaíŽïä@óÜ@ŠûŒ @@óÜ@õŠbu@ìì†@ì@òì솋Ùîí’@îŠbu@X @“Žïq@ŠüÝîbm@ïiaÜó÷@óîòˆbàb÷@ðŽïu @õŠbi@ŠüÝîbm@òŠbu@æî‡äóš@•bnŽï÷@íØbm@Lìíi@æmŠüi@†Šb›îŠ@ì솋ٚüØ@õ‡äóàŠóäíè @ NoŽî ‹Øò†@óäbƒ’ü‚óä@õóäaìòŠ@ì@oŽïšò‡ÙŽïm@ôn슇äóm

@óÜ@oîb@íèa‡îó÷@õüÙäaŒ @Lòì솋Øòìói@õòˆbàb÷@a‡Øóîòìóåî ím @üi@a‡ïÜa‡åà@óÜ@óØ@õóäbóØ@ìó÷ @óäòŠ@Lçìó‚bä@ŠûŒ@ôØóîòìbà @a‡ÜízØ@õŠóîŠbØ@‹Žî ˆóÜ@çbïäbØóÝŽïjàümü÷ @ôäbóØ@ì@çbîü‚@ôäbîˆ@ì@çŠíƒjŽïÜ @ @Lòìóï‹móà@óäó£@•óÙî† @ìó÷@[òìò†‹ÙäbïäìŠ@çbØòŠò‰Žî ím @Šaíš@üi@Žð@ôäóàómóÜ@óØ@õóäýa‡åà @üi@Q Q @ôäóàómóÜ@LóàóØ@çbîìó‚@a‡ïÜb @ó“ŽïØ@çbàóè@ð’ìím@ôÜb@QW @ónäaŒ@õbnüàbà@bîŠbà @ @Nò@ ìóåiò†

@ @Q @Û@RQ @MR@p RR@

@ @Q @Û@RQ M @Q @Û RR@

@ pbØò†@ìí’@ãóîüä@ñŠbu@üi

@ @çaíŽïä@óÜ @ @ìì†@@ãó÷ @ @a†óîóåŽîì@ @@õŒaìbïu@HWI@ @@Ûóî@@õòìbàóÜ @ a‡ØóÜí‚ @ òìòŒû‡i@

@ N @õóáŽï ÷@õŠa†Œbä@Šóè@L@Žô i@oäóàóm @Žß b@ QPP @çbï @‡äóèó @ónaŠb÷@oïîbiŒûq@æîäaíu@oäìíjÙ îa†@óÜ@õóÜ b@ R @õ†bî@õóäüiói @ N @æîóØ ò†@bà@oäbØ ó’ó  @òìbš@ì@æîóØ ò†

@ @paŒŠíq@ôäbÄû Š@ì@óÄbm@pŠíq


@ RPQP@ôäbïä@õ QW@HSWSI@òŠbàˆ

@ðäbØóåî’bi@ð䆋Ùäb“ïä@oò†@óÜ @@L@çaìín“îóŽïq@òŒbmì@çaìý@ðÜí‚ @ @pìóØŠói@@ñ‹Žï’@ðÙ“q@ÛíØŠóØ

@ @òŒbm@ðÜí‚@ðäbØóïîŠbî@ðäaìŠbØ@aì†@RPQ P @O@ T @O@ X @ñˆûŠ@ñòìó÷@ñaì†@ @ìaìóm@ñaì†@ì@ìíšòíŽîŠói@@çbn†ŠíØ@ðäbØóibîbä@óÝq@óäbî@ðäaìín“îóŽïq @ãói@@çaìín“îóŽïq@òŒbm@ðÜí‚@ñ‡äóiîŠ@ðîbmüØ@ðàb−ó÷@@çbØóïîŠbî@ðäìíi @ @Z@ìíi@òìòŠaí‚@ñý@ñòíŽï’ @ @Žß b‚@SQ@ãóØóî@ñóÝq@æŽîŠ‡äóè@ñóäbî@ @ @Žß b‚@RV@ãòìì†@ñóÝq@òŠìó@ñóäbî@ @ @Žß b‚@RT@ãóéŽï@ñóÝq@óäaì‹Žï’@ñóäbî@ @ñ‡äòìbä@ŽïØ@óî@a‡îü‚@ñòìóäìíiüØ@ñóäbïà@óÜ@ì@RPQPO@TO@Q P@ñˆûŠì@ @ðäaìýì@çaìín“îóŽïqòŒbm@ðÜí‚@ì솊óè@ðäbØóåî’bi@çbn†ŠíØ@ðŽïq@ðqüm @ðäaŠb؇äbîó aŠ@@ðmŠüqaŠ@ói@´ói@o“q@ói@ðäbn†ŠíØ@ðäbØóäbî @ @Z@ìíi@òìòŠaí‚@ñý@ñòíŽï’@ãói@óØ@†‹Ø@çb“ïä@oò†@Šbïn’ŠóqŠó @ Zçaìý@ðÜí‚J@ @ @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@ñóåŽïèaŠ@ßýóu@çýóŠó÷O ŠóåŽïèaŠ@æî’bi@M @ßì‡ióÈ@æŽîì‰i@ì@‹ŽïÜìóè@ñóäbî@ðäaîŠbî@bïyóî@üb÷O çaîŠbî@æî’bi@ M @ @ÛŽíè†@ñóäbî@óÜ@îŒóÈ @ òŠìó@ñóäbî@ð›Üü @bÐónà@†óàó«O @ð›Üü @æî’biM@ @ @Žß ü @H QRI @Ûb‚@ñóäbî@óÜ@ŠíÙ’@çbyŠóÐO ßí‚@ñŠbÙÜü @M @ @Zçaìín“îóŽïq@òŒbm@ðÜí‚@J @ @óäaì‹Žï’@ñóäbî@ñŠóåŽïèaŠ@‡ï’òŠ@†ìíÉóà@O @ŠóåŽïèaŠ@æî’bi@M @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@óÉàíu@çbèŠíi@O çaîŠbî@æî’bi@M @ @ÛíØŠóØ@ñóäbî@óÜ@×aŒòŠ@ßì‡ióÈ@׊bi @O ð›Üü @æî’bi@M @ @N @Žß ü @H QPI @òŠìó@𒌊òì@ñóäbî@óÜ@óÉàíu@çbèŠíi O ßí‚@ñŠbÙÜü 

@ãóØóî@O @çaìý@oóiŠói@ãQ QP@ð䆋ØaŠ @ŽïØóî@@RPQ P @O@ T @O@ Q P MY @ðäaˆûŠ@ @ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@óÜ@‡ïuóà@çaíïn“q @@çbn†ŠíØ@ðäa‡îóàì@çbqòŠü @ñ‡äòìbä @ @ðäbáŽïÝ @óÜ@òŠìó@ñóäbî@ðäbqòŠü @ŠóóÜ @çaŒŠói@ãóØóî@ O çaìý@@‹móàTPP@ô䆋ØaŠ @ðäbØóïîŠbî@ŽïäaìóÜbq@ÛíØŠóØ@ñŠb’ @ñòŠbàˆ@ @I @‹ŽïÜìóè@@ñóäbî@óÜ@@@çbíÈ @ðäbØóäbî@ðäa‡îóà@ì@çbqòŠü  @ óØ‹š@H PQZXUI @†‹Ø@ŠbàŽím@ðîóäaíŽïq @òŒbm@ @I@ðäbØónb÷@üi@@ðäbn†ŠíØ @çaŒŠói@ãóØóî@ @O çaìý@oóiŠói@ãTPP @ói@ói@@@H @çb›Øì@çaìý@ì@çaìín“îóŽïq @ñòŠbàˆ@ @I @‹ŽïÜìóè@@ñóäbî@óÜ@@@çbíÈ @òŒbm@óÜ@W ì@ @çaìý@óÜ@óäbî@Q Q @ñŠa‡’ @ óØ‹š@H UYZPXI @†‹Ø@ŠbàŽím@ðîóäaíŽïq @H@çb›Ø@óÜ@óäbî@Q Q @ì@çaìín“îóŽïq @ @@óØóïnŽïäaìóÜbq@ðäbØóàb−ó÷@ì@a‡àb−ó÷ @ @çaŠíØ@TF@ãTPP@ô䆋ØaŠ @ @Z@ìíi@òìòŠaí‚@ñý@ñòíŽï’@ãói @ H µÔóäb‚@õóäbîI @@ãóØóî@õóÝq @@bïÜa†@ãóØóî@@@O @çb›Ø@‹móà@Q UP P @ @õó Šóá“Žïq@õóäbî@I @ãòòìì†@õóÝq @ ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@óÜ@†ó¼ó÷ @ H ôäbáŽïÝ @ãóØóî@ O @çaìín“îóŽïq@òŒbm‹móà@@Q UPP @ H ‹ŽïÜìóè@õóäbîI @@ãóéŽï@õóÝq @òŠìó@ñóäbî@óÜ@lbèó’@ŠóàíÈ @ çb›Ø@TFãTPP@ô䆋ØaŠ @ @Žñíä@ðîóäaíŽïq@ðîòŠbàˆ@óØ‹š@TZTTZVS @õó Šóá“Žïq@õóäbî@I @ãóØóî@õóÝq @ãóØóî@O @çaìín“îóŽïq@òŒbm@‹móàTPP @ H ôäbáŽïÝ @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@߆bÈ@çaŠü @ H ‹ŽïÜìóè@õóäbîI @@ãòòìì†@õóÝq @Oç@ aìín“îóŽïqòŒbm@Úî†@ðäa‡Üóè @ H ýb÷@õóäbîI @@@ãóéŽï@õóÝq @ñóäbî@óÜ@ŠóÑÈóu@æŽïíy@ãóØóî @b÷@Šó@óÜ@@ðîbmüØ@ðäbØóàb−ó÷@ @çþŽï‚@ãóØóî@ O çb›Ø@‹móà@RPP@ô䆋ØaŠ @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@µ›Übî@µmóš@ãóØóî @ðîóäaíŽïq@ñòŠbàˆ@ãH TPZXR@I @òŠìó @ Z@sïm @ñó Šóá“Žï q@ñóäbî@óÜ@æî†@bèói @bºó’@@ãóØóî@ O çb›Ø@oóiŠói@ãTPP @ Žñíä @ @O çaìý@sïm@ônb÷@Šó@óÜ@ @ @@ðäbáŽïÝ @ @@‹ŽïÜìóè@ñóäbî@óÜ@‹Øói@íió÷ @óÜ@ÖÐíà@çýb÷@@ãóØóî@O çaìý@‹móà@SPPP @õó Šóá“Žïq@õóäbî@I@ãóØóî@õóÝq O @çaín“îóŽïq@òŒbm@‹móà@Q PP@ô䆋ØaŠ @Œaìb÷@ãóØóî@O@çb›Ø@Úî†@ôäa‡Üóè@ @ @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî @ H ôäbáŽïÝ @ @òŠìó@@ñóäbî@óÜ@߆bÈ@çaŠü@ãóØóî @ ýb÷@õóäbî@@@óÜ@@@†aŒb÷ @óÜ@û‹ó‚@Šbèói@ãóØóî@O çb›Ø@ñŒbjŽï @ H µÔóäb‚@õóäbîI @ãòòìì†@õóÝq @bïÜa†@ãóØóî@çb›ØO ‹móà@S PPP@ô䆋ØaŠ @ãóØóî@ @O ç@ aìý@‹móà@ @H QUPP @I @ô䆋ØaŠ @ @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî @ H ‹ŽïÜìóè@õóäbîI @@ãóéŽï@õóÝq @ @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@óÜ@†ó¼ó÷ @ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@óÜ@ÖÐíà@çýb÷ @âîŠóØ@çaììˆ@ãóØóî@O @ðîbŠíÔ@ðäa‡Üóè @ O çaín“îóŽïq@òŒbm@sïm@ônb÷@Šó@óÜ @çaíïn“q@ãóØóî@@@O @çaìý@Œbi@Žô @ @ @ðäbáŽïÝ HYZSUI @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@óÜ @ H òŠìó@õóäbîI @ãóØóî@õóÝq@ @ @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@óÜ@‡ïuóà @O ç@ aìín“îóŽïqòŒbm@ðîbŠíÔ@ðäa‡Üóè@ @ Žñíä@ðîóäaíŽïq@ñòŠbàˆ@ã @ H æî‹àóy@õóäbîI @ãòìì†@õóÝq @ãóØóî@ @ @ @O ç@ aìý@@ôîbŠíÔ@ôäa‡Üóè @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@µíy‡ïÜb‚ @ãóØóî@O @çaìín“îóŽïq@òŒbm@ŒŠói@ñŒbi @ H @õüä@ôäaì@õóäbîI @@ãóéŽï@õóÝq @ @ó°ìóy@ñóäbî@óÜ@µíy@‡Èó @Oç@ aín“îóŽïqòŒbm@‹móà@XPP @ô䆋ØaŠ @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@æŽïíy@‡ïÜb‚ @ O @çb›Ø@sïm@ônb÷@Šó@óÜ @ãóØóî@ @O @çaìý@‹móà@Q P P @ô䆋Øa@Š @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@†ó¼ó÷@ŠóàíÈ@ãóØóî @†óÈó@ãóØóî@@@O ç@ aìý@ãŠ@ðäa‡Üóè@ @õó Šóá“Žïq@õóäbî@I @ãóØóî@õóÝq @Àýü@ñóäbî@óÜ@ñ†ìíàóy@†óªó÷ @ãóØóî@@@O @çaìý@‹móà@X PP @ô䆋ØaŠ @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@çóóy @ H ôäbáŽïÝ @ Žñíä @ @µÔóäb‚@ñóäbî@óÜ@çbzï÷@æŽïíy @@‹Øói@íió÷@bºó’@ãóØóî@O @çb›Ø@ãQ PP@ @ H ýb÷@õóäbîI @ãòìì†@õóÝq @ @çbïä@ãóØóî@ O @çb›Ø@‹móà@XPP@ô䆋ØaŠ @ @‹ŽïÜìóè@ñóäbî@óÜ @ H ‹ŽïÜìóè@õóäbîI @@ãóéŽï@õóÝq @ Z@çb›Ø@‹móà@QPP@ô䆋ØaŠ @ @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq@ñóäbî@óÜ@µbî @ñóäbî@ãóØóî@O @çaìý@ãQPPFT @ñónüq @æî‡äóš@óØ@a†óØóïnŽïäaìóÜbq@ðîbmüØ@óÜ@ @ñóäbî@óÜ@û‹ó‚@Šbèói@ãóØóî@ @ãóØóî@ @O @çaìý@‹móà@RP P @ô䆋ØaŠ @ @µÔóäb‚ @Šóói@pýó‚@çìíi@ñò†bàb÷@çaíïà @ @ðäbáŽïÝ@ñó Šóá“Žïq @ @µÔóäb‚@ñóäbî@óÜ@ðÜóÈ@†ó¼ó÷ @çaìín“îóŽïq@òŒbm@oóiŠói@Q QP @òìóäaìíi@ò†bàb÷@çóîý@óÜ@çbØòìa‹i @ãóØóî@ @O@çb›Ø@ðîbŠíÔ@ôäa‡Üóè @ãbàó’@ãóØóî@O çb›Ø@‹móà@TPP@ô䆋ØaŠ @ @òŠìó@ñóäbî@óÜ@µ›Übî@µmóš@@ãóØóî @ @N @a‹Ø@•óia† @ @‹ŽïÜìóè@ñóäbî@óÜ@‡ï’òŠ@æîìŠóq @ Žõíä@ôäaì@õóäbî@óÜ@@†óàó« @@Oç@ aìín“îóŽïq@òŒbm@oóiŠói@ãTPP

@ çbn†ŠíØ@𒌊òì@ðäbíäóàbäˆûŠ@üi@熋ØŽïèói@ðÙŽïÜí‚

@@ïÔóä@ðäìóÈ@†bèŠóÐ@çb’bq @ðØóîómìì@çbìíäóàbäˆûŠ@ñbÙî‡äó @óÜ@熋Ùïîbi@Œûq@ña‹Žîì@†‹Ù’óÙ“Žïq @óØóÜí‚@ðäaŠóƒÙŽîŠì@çaìíiò†bàb÷ @üi@Ûóîóä‰ïÜ@ð䆋Ø@o슆ì @ðäa‡‚óîbi@ì@•ŒŠòì@ðäbìíäóàbäˆûŠ @•ŒŠòì@ðäbìíäóàbäˆûŠ@ói@ñbÙî‡äó @óÜ@òìò†‹Ùmbqì†@•ŒŠòì@ðmìòŠì @ð‚óîbi@oaí‚@ñaíïèì@çbn†ŠíØ @çbéïu@óÜ@óØ@@oŽîŠ‡i@•ŒŠòì@ói@‹mbîŒ @ñaíïèìóîóè@ðmójîbm@ð‚óîbi @L@oaí‚@óØóÜí‚@üi@mìóØŠó @ì@†‹ÙŽïq@ò†@óÜí‚@ðäbØóäaì@çb’bq @ðmóibi@ðÉîóiììŠ@ãŒbØ@ŠŽín؆ @ðŽïq@ðqüm@ñŠbî@ñòìó䆋Ùï’ @çóóy@bió@ŠŽín؆@ì@†‹Ø@•óÙ“Žïq @óÜ@ñŽïäaŠó’@ì@ñ‰ïmì‡äím@I @ðmóibi @bnŽíàbà@ì@@@H †‹Ù’óÙ“Žïq@ðŽïq@ðqüm @ðÜûŠ@ðmóibi@I @âîŠóØ@†óàó«@ýó @ çbáŽïÝ@þÜì‡ióÈ @ì@çbqòŠü @óÜ@ðäbìíäóàbäˆûŠ @óÜ@@RPQ P O@@TO@U@bm@S O@S Q@ðäaˆûŠóÜ@ @ðŽïq@ðqüm@ñbbî@ðäbØóïîŠbÙäaŠü  @ @N @@†‹Ø@•óÙ“Žïq @ðäbàóÈ@óÜ@ì@ç솊í÷@ï“äb’ @ðŽïq@ðqüm@ðyìŠ@ðÜbÅïnŽïÐ@o‚ónîbq @óØ@ÚŽî‡Ðòì@LìíšòíŽîŠói@ðmóÜìò†íŽïä @ðäbØómbéÙŽïq@ìíàóè@ðmóîaŠóåŽîíäói @a‡Žïm@çbîŠa‡’ói@çóØò†@ÛíØŠóØ@ñŠb’ @óØóÜbÅïnŽïÐ@ói@pòŠbió@L@†‹Ø @ói@óØò‡Ðòì@ðØûŠó@ŠóàíÈ@çbä†óÈ @óØóÜbÅïnŽïÐ@ @I @‡äbîó aŠ@ðÜaìóè @çbéïu@ðŽïq@ðqüm@ðmóÜìò†íŽïä@ŽïØóî @ðäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ðäóèbàóè@ói @ßíÙ@ñìa‹ƒÙŽîŠì@ì@µà@m‹Üóè @oóióàì@ìíi@†‹ÙîŒb @@H @ðm‹ŽîíÙï @ðmóïäŽíš@•óØóÜbÅïnŽï Ð@óÜ @óÜ@ìíi@Hç@ ýa‡åà@ð䆋ØŠbï’ìì @pýì@Šaíš@ì@µà@ðäbØóï‹móà @çbïåïà@@@óØ@†‹Ø@a‡Žïm@çbîŠa‡’ói @çbØóäóuì@Šó’@ðàbØb÷@óÜ@óîa‡Žïm @çìíi@î‹i@”ïäbØòìíiŠa‡’óiómýìì @@H @bîŠíì@ç솊í÷ì@çbåiíÜì@×a‹ŽïÈ @I @óÜ @ñŠb’ìì†@×a‹ŽïÈ@óÜ@ìíi@Šbî‹iaì @a‡Žïm@ñŠa‡’ói@ @H @a‡Ìóiì@ÛíØŠóØ@@I @ñó“ŽïØ@ñüè@ói@ãýói@@@çóÙi

@ñŠa‡’ói@ÛíØŠóØ@ðÙŽî‡Ðòì@ çóØò†@Žðq@ðqüm@ðyìŠ@ðÜbÅïnŽïÐóÜ@

@a‡Ìói@ñŠb’@òìòïÄ@m‹ óäŠòì @Šóè@ì@çóÙi@a‡Žïm@ñŠa‡’ói@@ðäaínîóä @ðÙŽïÜí‚@óØ@a†óÜbÅïnŽïÐ@ñŽîìaŠóq@óÜ @Žðq@ðqüm@ðmóÜìò†@íŽïä@ðäbåŽïèaŠ @óÜí‚@ãói@pòŠbió@L@ìíšòíŽîŠói @ðrïm@ñŠóåŽïèaŠ@ @@H @ñŠìíä@ŠóÐòŒíà @ì@Ûb‚@ñóäbî@ðäaìín“îóŽïq@òŒbm @óØóÜí‚@ðäaìíiŠa‡’@ói@óÜ@ÚŽïØóî @ñˆûŠ@T @óØ@a†óÜí‚@ãóÜ@ @@@I @ðmìì @ÛíØŠóØ@ñŠb’@ñŠóåŽïèaŠ@U @‡äbîb‚ @óÜ@çìíjïnî‹iì@†‹Ø@a‡Žïm@çbºŠa‡’ói @ì@ðbÈ@çbºóq@ì@ŠóÙóÈ@æî†òŒóÈ @I @î‹i@óØóÜí‚@ðäbØóäaì@ì@ñŠíä@bèóm @ì@ñŠŽíïm@ì@ðÙïnØa‹q@ñóäaì@óÜ@çìíi @ðmóÜìò†@íŽïä@ñ‰Žïióäaì@ìì†@çóîý@óÜ @oò†@òìbÑïÐ@çóîýóÜ@óØ@òìóäa‹mìì @ðÜìì@óÜ@çìíjïnî‹iì@çìíia‹Ø@çb“ïä @ð’ìóÜóà@çóóy@æi@ì@ðäbáÜó÷ @óÜ@çbîŠbïäaŒ@µîaì†@óØ@ @H @ðäìím @•bqì@òìómìì@Žðq@ðqüm@äaŒ @çaìíiŠa‡’ói@óØóÜí‚@mbéîbmüØ @çóîý@óÜóØ@ðmóÜìò†@íŽïä@ñóàbäaì‹i @Šó@óÜ@ñŽìˆaì@@òìòŠómþq@ÒŽîŒŽíu @ @N a‹“‚ói@Žðq@òìa‹Ø

@ çbn†ŠíØ@ðäbØóäbî@ðäa‡îóà@öçbqòŠü @ðäbØóïîŠbî@ŽïäaìóÜbq

sangarkako@yahoo.com @üØbØ@Šóäó@@OòŠóqý@ô‹qŠói

@ðäbìíäóàbäˆûŠ@ñòìó÷@üi@”îìó÷ @‹mbîŒ@ñŠbïäaŒ@çbn†ŠíØ@ð’ŒŠòì @ói@çbØóï’ŒŠòì@òìa†ììŠ@üi@ç‹ Šòì @çüš@Z@ðmìì@òìóäŒaíi@òíŽï’@æî’bi @ói@çbïnîíŽïq@çaŠóåŽïèaŠ@ì@çbäaíî‰iìbä @•òíï’@çbàóè@ói@óîóè@ãa솊ói@ðÜí‚ @ói@çbïnîíŽïq@•ŒŠòì@ðäbìíäóàbäˆûŠ @òìbØ@‹maì†@@N @óîóè@@熋Ø@Žïè@ói@ðÜí‚ @ðä‹ @ðÜûŠ@ñjå’ûŠ@ñ‹îŒòì@†íá« @båïi@óÜ@ð’ŒŠòì@ðäbìíäóàbäˆûŠ @@ììŠ@ón‚@𒌊òì@ðmóbï@ðä†‹Ø @ói@îíŽïq@”ï’ŒŠòì@ðmì @Žñíè@óiì@@óîóè@pójîbm@ðìíäóàbäˆûŠ @üi@ðº†bØó÷@ðØóîòìaŠŒóàa†@ðäìíióä @•ŒŠòì@ðäbìíäóàbäˆûŠ@ðä‡äbîóŽïq @ðäaŒ@oîíŽïq@ói@ñóäýí‚@òŠŽíu@ãó÷ @‘ìíäóàbäˆûŠ@ñŠbØ@oaí‚@ñaíïèì @oŽïióä@çbØòìa†ììŠ@ñòìóånaí @béäóm @üi@óäb’@Šó@óÜ@çbïä‹ @ðÙŽïØŠó÷ @òŠŽí uìíàóè@ói@ça†@…óîbi @ðmójîbm@ói@çbØóï’ŒŠòìóïØýbš @oò†@ì@çbmò‹Ðb÷ö@çbäˆ@ð’ŒŠòì @L@†‹Ø@@óØóÜí‚@ðäaŠóƒÙŽîŠ@óÜ@ð’ü‚

@ðäìóÈ@†bèŠóÐ@ì@çbn†ŠíØ@ðáŽîŠóè @ðäbìíäóàbäˆûŠ@@ñbÙî‡äó@ïÔóä @ðäbàa‡äó÷@ì@‹Žïuì@ÛûŠó@çbn†ŠíØ @çbn†ŠíØ@@ðŽïq@ðqüm@ñ‡äòìbä@ŽïØóî @ðióäbØ@µÐó@bmòŠó@ìíšòíŽîŠói @ðŽïq@ðqüm@ñ‡äòìbä@ŽïØóî@ðØûŠó @†‹Ø@•óÙ“Žïq@ðØóîómì@@çbn†ŠíØ @çaìíi@ò†bàb÷@ðäbåŽïè@‹Žï‚ói@ña‹Žîì @òìò†‹ÙäììŠ@ñóØóÜí‚@óÜ@oóióà

@óÜ@ýb÷@ðÜüè@óÜì@@RPQP O@TO@Q P@ñˆûŠ@ @ðqüm@@ñ‡äòìbä@ŽïØóî@‹ŽïÜìóè@ñŠb’ @ñóä‰ŽïÜ@ñŠbØìbèói@ì@çbn†ŠíØ@ðŽïq @çbn†ŠíØ@𒌊òì@ðäbìíäóàbäˆûŠ @üi@ðäbØóïîŠbïäaŒ@ð䆋Ø@Žïèói@ðÙŽïÜí‚ @çbn†ŠíØ@𒌊òì@ðäbìíäóàbäˆûŠ @ñòìó䆋Ø@ðòŠíŽîŠ@óÜ@L@a‡àb−ó÷ @òìbØ@ðäìíiò†bàb÷@ói@a†óØóÜí‚ @ðmóàíÙy@ñjå’ûŠ@ñ‹îŒòì@†í¼óà

@ @ðîóäìí¹@𒌊òì@ðØóîóäaì @ âîŠóØ@óåïàb÷ @ @bä‡åîí‚óÜ@ô’ŒŠòì@õóäaìói@ça†@…óîbi‹mbîŒ@ônóióàói @T@ @O Q S @õˆŽìŠ@ôäbîóióÜŠó@LÛíØŠóØ@õŠb’@ôäbØóíØ @ô’ói@ô’ŒŠòì@õóØóî@çb›Ø@H ô @ äaŒŽíè@I @õ‡äòìbäaì†óÜì @ôäaŠbïn’ŠóqŠó@Žß ó óÜ@ôäóèbàóèói@õ†ŠíØ@ôä‡åŽîí‚ @ô䆋Øò†óàb÷ói@çbnóè@ÛíØŠóØ@õŠb’óÜ@ô’ŒŠòì @ôäbîbnŽíàbà@ãóuŠóŽíi@ô’ŒŠòì@ôîóäí¹@ôØóîóäaì @çaŽîŠ@I bnŽíàbàa‡ïŽïmì@óØòŠb’óÜ@õ†ŠíØ@ôä‡åŽîí‚@ô’ŒŠòì @õòìóåmìóäaì@õbîŠ@æîŽîíäói@òìómì@õóØóäaì@H †ó¼ó÷ @õŽí ‚óÜ@õŠbî@õŠŽí uìì†@ô䆋Ø‹Žï Ð@óØ@ô’ŒŠòì @ìŠbïn’ŠóqŠó@çóîýóÜ@çìíi @H óÙbiìóÜbi@I @”îìó÷ìíjm‹  @çbïï−Šóì@Žß bƒåî‡äóšòìóäaíiò†bàb÷@ô’ŒŠòì@bnŽíàbà @ô’ŒŠòì@õóäaì@ô䆋Ø@póà‚‹mbíi@”îìó÷ŽìŠón‚ @ @N ÛíØŠóØ@õŠb’@ôäbØóíØbä‡åŽîí‚óÜ


@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ @@çbØóïî‡äòíîóq@õŠóiòíŽîŠói ‹Øói@ôuby@çb¼ò‹Üì‡ióÈ

ñŠóäíè@õŠóiòíŽîŠói †óáyó÷@ñŠíä@†b“Ü †

@PWTXPQWTXXW@‘üäbÐ @M@p@@O@çìíjŽï uón“ïä@üi@‘û‹ aŒ@õŠýóm@o“q @MõŠbÔóÈMðäbáŽïÝ @

@

@ ñ†ìa†@çaí’

@PWTXQQPPRRT@‘íäbÐ Mp@@ça‡ïèó’@ômìó à@ÚîäMõ†aŒb÷@MÛíØŠóØ

@ @NN@ÛíØŠóØ @ çbàòŒ@‹‚b÷@ðmóàýóÈ @ çaŒ†@Žßó óÜ@熋ÙzÜí

@ aáï÷

@†í¼óà@çbàaŠ

@

shdaudi20042000@yahoo.com

a@åß@bçbㆊ@ a‡jÇ@åß@u@

@

@çbàóÜŠóqóÜ@póàíÙy @ @çìa†óåîŠói@熊a‰jÜóè@ñbmóq@bn“Žïè@ÛíØŠóØóÜ@çaŒaí¯aŠü @ òìómbiò† @

@çbåiíÜ@ôäbàóÜŠóq@ðäbàa‡äó÷@ì@póàíÙy @çbïØóîŠbî@ì@@Žðq@ðqŽí m@ðrïm@ìì†@ói@çìíi @çbáŽïÝ@@ßbï“ïà@ŠbàüØ@ÛûŠó@ìa‡àb−ó÷ @õ‹äóîý@ãýói@LìíióØóîŠbî@õò†bàb÷ @ôØûŠó@ñ‹îŠóy@‡Èó@L†‹Øóä@ôäbïóØ @ì@ìíiŠí@ðrïm@ôäaîŠbî@póàíÙy @ômŠbq@ôàa‡äó÷@ì@òìò†‹i@çbîóØóîŠbî @ N†‹Ø@óØòŠí@órïm@üi@ôÜí @ìì†@kï÷bmóØ @ðr@ðrïm@ìŠí@ðrïm@çaíŽïä@óÜ@óØ@óØóîŠbî @pŠbq@óÜ@çìíjÙŽïÜóÙŽïm@ýì솊óè@LìíšòíŽî Šói @çbîíàóè@LçbØòìýóÙŽï m@ómìòŠ@ì @L†‹iòíŽî Šói@çbîóØóîŠbî@òìóïÜbz’ü‚ói @ðr@ðrïm@üi@Žßü @W @a†@ôåŽïÜói@ŠbàóÈ @ N†‹Øóä@ð›ïè@ãýói@LpbÙi @ìíàóè@LìíióÕïÔò†@QU @óØóîŠbî@õòìbà @ãýói@LæŽî ‹ÙŽïqò†@óØ@Lìíiaì@çbïŽïq@”ïØóîý @õaì†@bÑïØ@óÜ@LØóîóÜ@p‹ ò†Šì†ói@çbîü‚ @ì@ð’ü‚@õóÔóm@Ší@ðrïm@ñòìó䆋i @ NòìaŠ‡àb−ó÷@Âäóèb÷ @óÜ@béäóm@óäbîŠbî@òíŽï’@ãó÷@óîòˆbàb÷@ðŽïu @ðŽïÜ@”ïnóióà@ì@oŽïšò†òíŽî Šói@çbåiíÜ @ì@õŠòìŠóq@çbáïn“ä@ômóïyìŠ@õòìó䆋i @ NóäbØóïäbåiíÜ@óäóîý@ôånƒØóî

@†‹Ñà@öñóšŠbq@óšŠbqói@L@×íÔa†@ñóšìbä@ñóä‰ïÜ@ñb òŠbi@üi@ÛóïîìòŒ@óšŠbq@ð䆋Ùäb‚ ŠómóÜ@ Žß b@ V @ñaì † J @ @N @a‹’û ‹Ð

@óÜa‡åà@ðàŠóm@ñòìóäbåŽïè@ðáïaŠóà@ÛíØŠóØóÜ@çaŠü @ @òìónüÔ@çbîóØòìóåmìi@ô䆋ÙàþÙîŠ@üi@ôäbØòìa‹ÙÜbÑäó÷

@

@ @ N@HkÉ“Üa@óà‡‚@À@ó ‹“ÜaI@çóØò†@ñŠbØŠa†@Ú Žï iòŠóÈ@a‡Ôí Ôa†@ð ïÜü q @ñóÙ åi@ì bäóÜ@ðäò†óà @ðóØ@ì ì † J @ @óØòŠóäaî†I@òìa‹Ùn슆@HçaŠü I@ñòìóåmìi@ñü üÜ@ñòíŽï’óÜ@ÛíØŠóØ@ðäbØóäaíu@òŠóäíè@ñó äbºóq @ðbåŽï q J @ @ N@H óäbî ü ‚ óÜ @ @ð’û‹Ð@íŽïåu@ðØóîbnüàbà@ŠóóÜ@ÚŽî š@ñòì ó䆋Øì þ i@ñaì †@Ûí ØŠóØóÜ@’b÷ @ñ‡äòì bä@ñŠóiòí Žî Šói J @ N @a†‡åŽî í  @H çbÈŠí Ô I ói@ðäaŠb؇åŽî í ‚ @bb÷ @ñŒbÔ@ñóØb ä‡åŽî í ‚ @ Žß bàó›àóš@M@ñ†ìa†@ðäbØóäbƒqbš@õbÜ óàüØ@Otbš

www.hewalnews.com

@ ‹ŽïmbÙîŠbØ

@ @óàó÷@LóäbØłói@ì@çaìbm@ìíàóè@ñŠó@熋à@óÜ@‘‹m@ì@bïä†@nîí’ü‚ @ñóåîŠûŒ@òìó‚a†ói@óØ@Lóàþï÷@ñŠójàóÍŽï q@ðØóîò†ìíàŠóÐ @Lòì솋Ø@çbîónóuŠói@a‡äbîü‚óÜ@ñìaìóm@ói@ñìímìóÙåŽî í’@ðäbäbáÜííà @Læ‹mbä@熋à@óÜ@ì@oŽî ìò†@•ü‚@çbîbïä†@ò‡åŽïè@çbïÙŽî ‡äóè@ñóîbäbà@ìói @üØ@a‡äbïäbØóî‡äò숊ói@ñìbåŽïq@óÜ@Ûóîóqa‹‚@ïè@ì@ð Ší @ì@ñŒ†@óÜ @熋à@óÜ@ì@oŽî ìò†@•ü‚@çbîbïä†@ò‡åŽïè@çbï“î‹m@ðÙŽî ‡äóè@LòìóäóØbä @óu@óØ@çóÙi@a‡äa†‰îíŽïi@ðÙŽî Œ†@Žßó óÜ@|Üí@çò†bàb÷@póäbäóm@Læ‹mò† @çbïäbîˆ@ðïàaŠb÷@ì@ŒŠóÜ@ì@‘‹m@óäó‚ò†@çbï“ï܆@Lçbîˆ@ð−òŠ@@óÜ @ NæåŽî íŽï’ò† @ì@Œ†@çaíŽïä@ðî‡äòíîóq@òìímbéŽïÝäbîaì@óáŽï÷@ñbïä†@ðäbØòŠóàó@ì‹îó @”îbb÷@ì@æàó÷@naŠbq@ói@çbØómójîbm@óïàíÙy@b Œò†@ì@ìa‹ÙŽïÜ@ñŒ† @óä@ómb@ãó÷@bm@óØ@aŠb÷@óååŽïi@óäbïî‰ïma@ðØóîóÜóàbà@LÚŽïnb÷@ómbi @óÜ@òìóåî‰Žî ím@óÜ@ðäbÙŽî Šìbè@ì@iüè@ì@ÛüÜ@çüu@óä@ì@oäbØ@óä@ì@üûŠ @Žðq@çbîóq@a‡móÜìò†@ì@Ûbm@çaíŽïä@ðî‡äòíîóq@ì@çbØóïmóîłóàüØ@óäbºóq @a†óáŽï÷@ñómłì@ãóÜ@‘ìa’@ðÅïÜ@†üÝØ@Šó ó÷@ãbïå܆@æà@@Nòì솋ióä @ðÙŽî ‡äóài@óÜ@óu@óîbiìíšŠò†@ÚŽïn’@ìíàóè@óäòŠ@Lóîbî‰i @‹îó@aì@’@a†óáŽï÷@ðäbØóïmóîłóàüØ@ónîŠóä@óÜ@óÙäíš @@AðbåÜóàüØ @Lóîa†‹Ùi@òìóäbîòŠbióÜ@ñòìóåî‰Žî ím@ìó÷@Šó ó÷@óØ@Lóîóè@ì@òìíióè @A‘ @ båÜóàüØ@Ûóä@óîaì횊ò†@òìóäaí¦óîbØóy@óÜ@ñŠó@óäòŠ@çbàíŽïi @ðäbØòŒüè@óÜ@ðmójîbm@ói@La†óáŽï÷@ðÙîä@Ûóîò†aŠ@bm@ðØóîì쉎ïà@óÜ@‹‚b÷ @ì@òìíi@ðmóîaŒb÷@ì@ñ‹Žï܆@ñŠóqìó÷@熋Ù@La‡îŒbjmò’óÈ@ðäóàòŒ @òìíjmbè@póäbäóm@óØ@òìím‹ @ñòìbšŠó@òíŽî ìóÜ@ Hìó’@ñìbïq @IñòìaŠaŒ @ìó’@ñìbïq@ÚŽïóØ@Šó ó÷@ì@òìóîŒaí‚@çˆ@ì@çˆ@Ûòì@ðä‹ @ðÙŽï‹q@íŽïä @çbïäˆ@aìó÷@LðÝyóÐ@Ûóä@ð Ší @ì@ñŒ†@ñbäbà@ói@ìó’@ñìbïq@Lóîaíióä @ @AŽðŽî a†ò†óä @LoŽïiìíi@ðmíØìó’@çaŠbu@ñóï@ìó÷@ðäbØómóÝ ó‚@óÜ@ÚŽïØóî@Šó ó÷ @ñŠbØ@LóØóå@o’@óÜ@óu@òìíi@òìó÷@ñ‹m@ðäbØómóÝ ó‚@óÜ@ÚŽïØóî @ìó÷@La‡åmìóÙ“Žïq@ì@oäaŒ@ðàò†Šó@óÜ@ãłói@ @Nòìa‹Øóä@a‡Žïm@ñóäa†Šóàbä @bèòŠüu@ì@ðmíØ@çììŠ@ñˆûŠ@ómüi@ðmíØìó’@@ì@òìaŠü @óåî‹Žî †@ónîŠóä @çbïå܆@çbØòŒ†@óÙäíš@‘‹m@Žði@ @NæŽî Š†ò†@ãb−ó÷@‘‹m@Žði@óØ@‹m@ñŠ†óÌ @Lç‹Žî í’bä@ì@µä@ŽßbàóÜ@óÙäíš@oŽî ‹äbïi@Žðäaímò†@óä@Žßbà@çòìb‚@ñòìóÜ @ðÙŽïzÜí@ñò†bàb÷@æiò†@Šbšbä@çbîü‚@ðäbîˆ@ð‹m@óÜ@æŽî “i@Šó ó÷ @ðÜüè@óÜ@çbî@oŽî ‹Ùi@a‡ïÜüq@ñŒóØŠóà@óÜ@ózÜí@ìó÷@ï÷@Læi@ñ‹îb’óÈ @Læiò†@ñò†bàb÷@çłíÔbàìbïq@ì@ã‚@óØ@a‡ÙŽïäb‚òíî†@óÜ@çbî@La†b †a† @”îŠíÔ@ì@oŽî Š‡i@âØíy@Œ†@ðØbØ@æÝ Žïèóä@óîòìó÷@Âä‹ @íÙÜói@Lóïä@Âä‹  @ AAòìónŽî i@çbàó÷@üi @æîóØò†@póàíÙy@óÜ@ðîóÝ @LŠòìbàóu@Ûòì@Lðmłìbè@Ûòì@ãaìò†Šói@óáŽï÷ @Ûòì@ðšóØ@La‡äbáÜbà@ì@Šó@naŠbq@óÜ@µŽïäò†a†@ðàó‚ŠónàóØ@ói@ì @ónЋ @óÜ@ŽðØóî@L‡äbîóîaŠ@ïÜüq@ñŠa†óÝq@ðÙŽî ŠóÐó÷@a†óäaìó’@ãóÜ @ñaìa†@çbîü‚@çaìa‹ÙŽïÜ@ñŒ†@ç‹ ò†@Œ†@óØ@óîa†òìóÜ@çaìó÷@ðäbØóïØòŠó @ñòìó÷@üi@æŽî Œbò†@a†óØòŒ†@ñŠbØíóØ@Žßó óÜ@LçóØò†@Žßó óÜ@çbïzÜí @çbàü‚@ðäbï @ð‹m@óÜ@ì@oŽïi@òŠüªói@bu @@LoŽî ‹Ùi@†aŒb÷@Œ†@ðibäóu @ðîb †a†ì@nò†@çaŠbØón‚b@ì@ˆíØìbïq@ì@Œ†@æîò†óä@óŽî Š@ì@æî‹Žî ìóä @óïîaŠa†ìíàóè@ìó÷@ðšüi@ì@óïšüi@çbá“îbb÷@ì@ïÜüq@ï÷@LæŽî ‹Ùi @çbïîóÝ @ðš@ñbq@óÜ@ì@óïšüi@çb¸óàíÙy@çóÝ ó÷@ì@oŽî Š‡i@Šò†óèói @oŽïiò†@çüš@óîa†òìóÜ@óØòŠbï‹q@òìó“î‹m@ðØóîýóÜ@A_@ æîóÙjŽïÜ @ @NA_oŽïi@ÞîbÔ@Žßbà@çòìb‚@쌆@çaíŽïä@ñóî‰ïma@óÜóàbà@ìói@póàíÙy @ @

‫ﻫﺔواﻟَﻨﺎﻣﺔﻳﺔﻛﻰ ﻃﺸﺘﻰ ﻫﺔﻓﺘﺎﻧﺔﻳﺔ دةزﻃﺎى‬ ‫ﻫﺔوا لَ ﺑﺆ رِاﻃﺔﻳﺎﻧﺪن و رؤذﻧﺎﻣﺔواﻧﻲ دةرﻳﺪةﻛﺎت‬

@ ŠóìíäŠó@ì@ôn“ @õŠóiòíŽîŠói

µìíä@õŠóiòíŽîŠói çbáŽïÝ@ðuby@çbèŠíi

@ AA@çŽîŠbri@ðäò†@Žði@óîbÙm@La‡äaìó’@óÜ@óØíØŠóØ@ôäła‡åà@ñóäbƒ’ü‚óä@õó‹q@ìbä@óàó÷

Hewal Zhmare 373  

Hewal Zhmare 373

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you