Page 1

Uitgebreide vragenlijst: Leidraad voor het kwalitatief interview Etnisch-culturele diversiteit binnen jeugdwerk-, sport- en cultuursector. Deze vragenlijst is een leidraad voor u en voor ons om dieper in te gaan op etnisch-culturele diversiteit binnen uw organisatie. Maar dit is ook een document die u toelaat om, door zelfbevraging, een doorgedreven positionering te maken tav etnisch-culturele diversiteit. Werkwijze voor zelfbevraging. De vragen zijn met zorg en logisch opgesteld. - Lees elke vraag op zich als een volledig nieuwe vraag is. Alleen als er wordt verwezen naar de vorige vraag of vragen, kunt u deze zo interpreteren en beantwoorden. - Indien de vraag in de tegenwoordige tijd is gesteld, dan bedoelen we het begin van het jaar 2006 tot nu. Is de vraag in de verleden tijd gesteld, dan refereren we naar de periode v贸贸r 2006. - We vragen u het logisch verloop van de vragen te volgen. Af en toe wordt er gevraagd om een vraag over te slaan of naar vraag 'x' te gaan. Dit is meestal afhankelijk van uw antwoord. De opmaak is heel eenvoudig gehouden. - U antwoordt met de geboden mogelijkheden, meestal 'ja' of 'neen'. Enkele vragen hebben de optie 'nvt', wat staat voor 'niet van toepassing'. - Een enkele keer wordt ook gevraagd om zelf iets in te vullen. Als er '(aantal)' staat wordt er verwacht om met een getal te antwoorden. -De mogelijkheid 'andere' te antwoorden wordt geboden, daar waar er toch nog mogelijkheden zouden zijn buiten de aangegeven keuzes. Probeer deze keuzemogelijkheid zo weinig mogelijk te gebruiken. We hebben getracht om zo volledig mogelijk te zijn in onze opsomming - Wanneer u het antwoord op een vraag niet weet, omdat u niet over die info beschikt, kunt u de vraag ook stellen aan iemand anders binnen de organisatie. U kunt als dit niets oplevert ook bij sommige vragen antwoorden met 'ik weet het niet'. Bij de vragen waar dit niet bijstaat, wordt van u verwacht toch een keuze te maken uit de vooropgestelde opties.

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

1


Woordenlijst.

Hieronder vindt u een aantal woorden die vaak terugkomen in de vragenlijst . We geven u onze verklaring of interpretatie mee…. 

Etnisch-cultureel diverse achtergrond:

We baseren ons op de definitie geformuleerd in het 'Vlaams actieplan interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport' zonder deze strikt te volgen maar de geest van deze definitiëring als leidraad te nemen. Ze definieert de personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond als volgt: 1. Personen die al geruime tijd in Vlaanderen wonen en door de migratiegeschiedenis van henzelf of van hun (groot)ouders affiniteit hebben met meer dan één cultuur, waarvan één niet met West-Europa geassocieerd wordt. 2. Personen uit niet-West-Europese landen die zich recent vestigden in Vlaanderen, bijvoorbeeld door asiel of gezinshereniging. Het zijn deze twee groepen die in de context van dit actieplan en ook deze vragenlijst als ’etnisch-cultureel divers’ worden beschouwd. 

Etnisch-culturele diversiteit:

Dit is de verscheidenheid en diversiteit met als leidraad de voorgaande definitie. 

Netwerken:

Dit kunnen informele en formele netwerken zijn binnen en/of buiten een organisatie. Net zoals er aan netwerking wordt gedaan met andere externe individuen buiten de organisatie, wordt er ook aan netwerking en groepsvorming gedaan binnen een organisatie. 

Aanbodgericht:

Vertrekken van het eigen aanbod waarbij de autonome keuzevrijheid doorslaggevender is dan de wensen/behoeften van het 'kliënteel'. 

Vraaggestuurd:

De behoeften van het 'kliënteel' staan centraal. 

Noden:

In Van Dale woordenboek vinden we: Een nood : 'de behoefte, een gebrek'. In deze vragenlijst bedoelen we met 'noden' een gebrek aan iets, een gemis aan iets. Verschil met 'behoeften' is dat bij 'noden' er enkel een passief besef is voor dat ontbrekende.

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

2


Behoeften:

In Van Dale woordenboek vinden we: Een behoefte: 'het nodig hebben van iets, het niet of moeilijk buiten iets kunnen'. In deze vragenlijst bedoelen we met 'behoeften' een echt nodig hebben van iets. Verschil met 'noden' is dat bij 'behoeften' er een actief besef en verlangen is naar dat ontbrekende. 

Competenties:

In Van Dale woordenboek vinden we: Een competentie: 'deskundigheid,geschiktheid, bevoegdheid tot handelen en oordelen. In deze vragenlijst bedoelen we met 'competenties' het hebben van een impliciete deskundigheid, geschiktheid en bevoegdheid tot handelen en oordelen. 

Vaardigheden:

In Van Dale woordenboek vinden we: Een vaardigheid: 'vlugheid, bekwaamheid'. In deze vragenlijst bedoelen we met 'vaardigheden' de bekwaamheden, door aanleg en oefening zich kundig gemaakt.

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

3


Algemene vragen. 

ik vul deze vragenlijst in als: o o X o o

Vrijwilliger/bestuurder Vrijwilliger/medewerker Werknemer/directie Werknemer/staf Andere: ........................................................................................

onze organisatie behoort tot: o sociaal-cultureel volwassenenwerk (volkshogeschool, gespecialiseerde vormingsinstelling, beweging, landelijke vereniging, landelijke organisatie voor amateurkunsten) o cultureel erfgoed (museum, archief, vereniging voor volkscultuur, erfgoedcel, documentatiecentrum, …) o professionele kunstensector (kunstencentrum, festival, organisatie voor beeldende kunst, …) o jeugdwerksector o sportsector

onze organisatie is een: x o o o o o o o o o

steunpunt groot cultuurhuis1 fonds intermediaire organisatie2 landelijke organisatie voor amateurkunsten volkshogeschool cultuurcentrum bibliotheek zelforganisatie andere: .............................................................................

onze organisatie heeft: o o o o

4 (aantal) personeelsleden. Dit betekent 3 VTE 20 (aantal) regelmatige vrijwilligers 14 (aantal) leden in de raad van bestuur ..................... (aantal) andere, nl:............................................................

1

De Vlaamse Opera, MUHKA, Vlaams Radio Orkest (VRO) - Vlaams Radio Koor (VRK), De Singel, De Filharmonie, Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Flagey, AB, Concertgebouw, Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, NTG, Toneelhuis, HetPaleis. 2

JINT, Vlaams Informatie Punt Jeugd, Algemene Dienst voor jeugdtoerisme, CultuurNet Vlaanderen, Kunst en Democratie, Cubido , Kwasimodo, Vlaams Nederlands Huis, Brakke Grond, Stichting Lezen, TV-Brussel, FM Brussel, Brussel Deze Week, Onthaal en Promotie Brussel, Quartier Latin, Huis van het Nederlands Brussel.

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

4


Hoofdstuk 1: etnisch-culturele diversiteit bij deelhebbers en deelnemers. 1.

is jullie organisatie nog actief? Ja

Personeelbestand: 2.

hebben jullie personeel? Ja

3.

is er etnisch-culturele diversiteit in het personeelbestand? Ja Neen

4.

is er etnisch-culturele diversiteit bij alle functielagen binnen het personeelbestand van jullie organisatie? Ja Neen

5.

bij welke functielagen is er etnisch-culturele diversiteit? (meerdere antwoorden mogelijk) 0 0 0 0 0

6.

Directiefuncties Staffuncties Administratieve functies Logistieke functies Andere: ........................................................................................ geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk)

bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0

glazen plafond opgelegd van hogerhand 'opgelegd' van onderuit geen beleid gevoerd gewoonweg geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies er solliciteren geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies het is beter om geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies te hebben er kunnen wettelijk geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies aangetrokken worden

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

5


0

er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste diploma's voor deze functies er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties voor deze functies er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden voor deze functies er geraken geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond door de selectieproeven voor deze functies we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0

geen glazen plafond opgelegd van hogerhand 'opgelegd' van onderuit geslaagd beleid gevoerd er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies er solliciteren individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies het is beter om individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies te hebben er moeten wettelijk individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor deze functies aangetrokken worden er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste diploma's voor deze functies er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties voor deze functies er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden voor deze functies er geraken individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond door de selectieproeven voor deze functies we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Raad van bestuur: 7.

hebben jullie een raad van bestuur? Ja

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

6


8.

is er etnisch-culturele diversiteit in deze bestuurraad? Ja

9.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

geen beleid gevoerd opgelegd van hogerhand 'opgelegd' van onderuit er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond binnen de raad van bestuur te hebben er kunnen wettelijk geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor de raad van bestuur aangetrokken worden er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste diploma's voor de raad van bestuur er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties voor de raad van bestuur er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden voor de raad van bestuur we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

opgelegd door beleid van hogerhand 'opgelegd' van onderuit geslaagd beleid gevoerd er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond binnen de raad van bestuur te hebben er moeten wettelijk individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond voor de raad van bestuur aangetrokken worden er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste diploma's voor de raad van bestuur er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties voor de raad van bestuur er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden voor de raad van bestuur we hadden/hebben er bij stilgestaan

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

7


0 0 0 0

het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

Vrijwilligers: 10.

hebben jullie vrijwilligers? Ja

11.

is er etnisch-culturele diversiteit in het vrijwilligersbestand? Ja

12.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

geen beleid gevoerd opgelegd van hogerhand 'opgelegd' van onderuit er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond binnen het vrijwilligersbestand te hebben er kunnen wettelijk geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond binnen het vrijwilligersbestand aangetrokken worden er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties om vrijwilliger te zijn er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden om vrijwilliger te zijn we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0

opgelegd van hogerhand 'opgelegd' van onderuit geslaagd beleid gevoerd er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond binnen het vrijwilligersbestand te hebben

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

8


0

er moeten wettelijk individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond binnen het vrijwilligersbestand aangetrokken worden 0 er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties om vrijwilliger te zijn 0 er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden om vrijwilliger te zijn 0 we hadden/hebben er bij stilgestaan 0 het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren 0 we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat 0 we weten het niet 0 andere: aandacht voor competentieversterking trekt individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ook aan

Bezoekers/publiek/deelnemers/gebruikers: 13.

hebben jullie bezoekers/publiek/deelnemers/gebruikers aan activiteiten? Ja

14.

is er etnisch-culturele diversiteit bij deze bezoekers/publiek/deelnemers/gebruikers aan activiteiten? Ja

15.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen beleid gevoerd opgelegd van hogerhand 'opgelegd' van onderuit er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond te hebben er kunnen wettelijk geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond aangetrokken worden er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

9


bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geslaagd beleid gevoerd opgelegd van hogerhand 'opgelegd' van onderuit er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond te hebben er kunnen wettelijk individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond aangetrokken worden er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

Potentieel aan bezoekers/publiek/deelnemers/gebruikers: 16.

hebben jullie een potentieel aan bezoekers/publiek/deelnemers/gebruikers aan activiteiten? Ja

17.

is er etnisch-culturele diversiteit bij dit potentieel aan bezoekers/publiek/deelnemers/gebruikers aan activiteiten? Ja

18.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0

er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond maar deze zijn niet ge誰nteresseerd er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond maar ze ontbreken de juiste competenties er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond maar ze ontbreken de juiste vaardigheden we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

10


0 0

we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0

er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en deze zijn ge誰nteresseerd er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en ze hebben de juiste competenties er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en ze hebben de juiste vaardigheden we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0

Partners: 19.

hebben jullie partners? Ja

20.

is er etnisch-culturele diversiteit bij jullie partners? Ja

21.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nooit naar gevraagd er zijn geen partners met individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond er zijn geen partners met individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om geen partners met individuen met een etnischcultureel diverse achtergrond te hebben we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0

gewoon gevraagd

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

11


0 0 0 0 0 0 0 0

er zijn partners met individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond er zijn partners met individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd het is beter om partners met individuen met een etnischcultureel diverse achtergrond te hebben we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

12


Hoofdstuk 2: etnisch-culturele diversiteit en de interactie met de omgeving. 22.

wat is jullie werkgebied? (slechts één antwoord mogelijk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.

wijk buurt brede omgeving district gemeente stad provincie regio vlaanderen meer dan vlaanderen alleen andere:........................................................................................ is er etnisch-culturele diversiteit binnen jullie werkgebied?

Ja 24.

wat is het percentage personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond in uw werkingsgebied volgens u? 25

25.

(aantal) %

is jullie organisatie een weerspiegeling van de etnisch-culturele diversiteit binnen dit werkgebied? Ja

26.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0

nooit afgevraagd er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond in ons werkgebied er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond geïnteresseerd er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties er zijn geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden het is beter om geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond te hebben er kunnen wettelijk geen individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond aangetrokken worden we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

13


0 0 0 0

het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0

gewoon vastgesteld er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond in ons werkgebied er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond ge誰nteresseerd er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste competenties er zijn individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en de juiste vaardigheden het is beter om individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond te hebben er moeten wettelijk individuen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond aangetrokken worden we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.

is het vroeger een aandachtspunt geweest om die weerspiegeling te bewerkstelligen? Neen

28.

is het tegenwoordig een aandachtspunt om die weerspiegeling te bewerkstelligen? Neen

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

14


Hoofdstuk 3: etnisch-culturele diversiteit en diverse visies. 29.

is er een beleidsvisie op het vlak van etnisch-culturele diversiteit? Neen (sla de twee volgende vragen over)

30.

is deze beleidsvisie gedragen binnen de organisatie? Ja (sla volgende vraag over) Neen

31.

wordt deze beleidsvisie tegengewerkt binnen de organisatie? Ja Neen

32.

zijn jullie activiteiten aanbodsgericht? Ja

33.

zijn jullie activiteiten vraaggestuurd? Ja

34.

is er een afstemming tussen jullie aanbod en de vraag van jullie potentieel aan 'kliĂŤnteel'? Ja

35.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen onderzoek rond gevoerd wel onderzoek naar gedaan maar niet relevant de vraag is nooit gesteld aanbod is aanbod, te nemen of te laten beslissing van hogerhand geen competentie in de organisatie we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0

onderzoek rond gevoerd wel onderzoek naar gedaan en relevant gevonden

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

15


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.

de vraag is wel gesteld van hogerhand opgelegd van onderuit 'opgelegd' rekening houdend met interesse van 'kliĂŤnteel' competentie in de organisatie we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht beleid gevoerd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

is de afstemming van jullie aanbod op de vraag van het 'kliĂŤnteel' een aandachtspunt binnen jullie beleid? Ja

37.

is er binnen jullie aanbod aandacht voor etnisch-culturele diversiteit? Ja (ga naar vraag 40)

38.

is er een bijsturing gepland om aandacht te hebben voor de etnisch-culturele diversiteit binnen jullie aanbod? Ja Neen

39.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen aandacht wel aandacht aan besteed maar niet uitgewerkt de vraag is nooit gesteld beslissing van hogerhand geen competentie in de organisatie we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht bijgestuurd maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0

wel aandacht voor wel aandacht aan besteed maar nog niet uitgewerkt de vraag is gesteld van hogerhand opgelegd van onderuit 'opgelegd' competentie in de organisatie

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

16


0 0 0 0 0

we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben gericht bijgestuurd en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

17


Hoofdstuk 4: etnisch-culturele diversiteit en noden ,behoeften en de aanwezigheid van 'tools'. 40.

is er ervaring aanwezig in het omgaan met etnisch-culturele diversiteit? Ja

41.

welke ervaring is er aanwezig voor het omgaan met etnisch-culturele diversiteit? (meerdere antwoorden mogelijk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.

ervaren medewerkers ervaren vrijwilligers ervaren bestuursleden ervaren partners waar beroep op gedaan kan worden ervaren externe individuen waar een overeenkomst mee is ervaren externe organisaties waar een overeenkomst mee is aangekochte methodiekenboek zelf ontwikkelde methodiekenboek medewerkers die onlangs een opleiding hebben gevolgd vrijwilligers die onlangs een opleiding hebben gevolgd bestuursleden die onlangs een opleiding hebben gevolgd andere: .........................................................................................

zijn er behoeften op vlak van intercultureel leidinggeven? Neen

43.

zijn er behoeften op vlak van conflicthantering? Neen

44.

zijn er behoeften op vlak van algemene communicatieve vaardigheden? Neen

45.

zijn er behoeften op vlak van interetnisch-culturele communicatieve vaardigheden? Ja

46.

zijn er behoeften op vlak van taalvaardigheden? Neen

47.

zijn er behoeften op vlak van interetnisch-culturele kennis? KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

18


Ja 48.

zijn er behoeften op vlak van het ondervangen van vooroordelen? Ja

49.

zijn er behoeften op vlak van beeldvorming? Neen

50.

als u op de vragen 42 t.e.m. 49 telkens 'neen' hebt geantwoord, duid de mogelijke reden aan: (indien dit niet geval is, sla deze vraag over en ga naar vraag 51) (meerdere antwoorden mogelijk)

0 0 0 0 0 0

gewoon geen behoefte alle behoeften zijn al ingewilligd de vraag over deze behoeften is nooit gesteld we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben andere (niet opgesomde) behoeften, dwz:.............................................................................................. we weten het niet andere:..........................................................................................

0 0 51.

zijn er noden op vlak van intercultureel leidinggeven? Neen

52.

zijn er noden op vlak van conflicthantering?

Neen 53.

zijn er noden op vlak van algemene communicatieve vaardigheden? Neen

54.

zijn er noden op vlak van interetnisch-culturele communicatieve vaardigheden? Neen

55.

zijn er noden op vlak van taalvaardigheden? Neen

56.

zijn er noden op vlak van interetnisch-culturele kennis? Neen KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

19


57.

zijn er noden op vlak van het ondervangen van vooroordelen? Neen

58.

zijn er noden op vlak van beeldvorming? Neen

59.

als u op de vragen 51 t.e.m. 58 telkens 'neen' hebt geantwoord, duid de mogelijke reden aan: (indien dit niet geval is, sla deze vraag over en ga naar vraag 68) (meerdere antwoorden mogelijk) 0 0 0 0 0 0 0 0

60.

gewoon geen noden alle noden zijn al ingewilligd de vraag over deze noden is nooit gesteld we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar gericht beleid rond te voeren we hebben andere (niet opgesomde) noden, dwz:.............................................................................................. we weten het niet andere:.......................................................................................... zijn er bijscholingsmogelijkheden?

Ja 61.

worden er bijscholingsmogelijkheden gepland? Ja

62.

is er bereidheid tot formeel leren? Ja

63.

is er bereidheid tot informeel leren? Ja

64.

is er bereidheid tot sociaal leren? Ja is er vertrouwdheid met een ‘lerende' organisatie?

65. Ja

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

20


Hoofdstuk 5: etnisch-culturele diversiteit en net-werken aan structuren. 66.

is er een stimulerende werkomgeving? Ja

67.

is / zijn er (een) formele netwerk(en)? Ja

68.

is / zijn er (een) informele netwerk(en)? Ja

69.

is er een verband tussen de formele en de informele netwerken? Ja

70.

hebben deze (in)formele netwerken een invloed op etnisch-culturele diversiteit? Neen

71.

hebben ze een positieve invloed op etnisch-culturele diversiteit? Nvt

72.

hebben ze een negatieve invloed op etnisch-culturele diversiteit? Nvt

73.

zijn de formele netwerken bepaald door etnisch-culturele diversiteit? Neen

74.

zijn de informele netwerken bepaald door etnisch-culturele diversiteit? Neen

75.

wordt er rekening gehouden met de verschillende soorten netwerken? Ja

76.

is er een apart overleg met medewerkers met een etnisch-cultureel diverse achtergrond? Neen

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

21


77.

is er een andere aanpak en werkwijze binnen de organisatie voor medewerkers met een etnisch-cultureel diverse achtergrond? Neen (ga naar vraag 80)

78.

is die andere aanpak en werkwijze vervat in specifieke regels? Ja Neen Nvt

79.

is die andere aanpak en werkwijze vervat in procedures? Ja Neen Nvt

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

22


Hoofdstuk 6: etnisch-culturele diversiteit en wer-v/k-en-de systemen. 80.

zijn er functieprofielen? Ja, met specifieke aandacht voor etnisch culturele diversiteit

81.

is er een instroombeleid? Neen

82.

is er een wervingsbeleid? Neen

83.

is er een selectiebeleid? Neen

84.

is er een onthaalbeleid? Ja

85.

is er een beloningssysteem? Neen

86.

is er een functiewaarderingssysteem? Neen

87.

is er een opleidingsbeleid? Neen

88.

is er bijsturing van het personeelsbeleid? Ja, met specifieke aandacht voor etnisch culturele diversiteit

89.

is er een doorstromingsbeleid? Neen

90.

zijn er evaluatiesystemen? Neen

91.

is er een uitstroombeleid? Neen KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

23


92.

is er aandacht voor kwaliteitszorg? Ja.

93.

is deze in werking? Ja

94.

zijn er deontologische codes? Ja

95.

zijn er anti-discriminatiecodes? Neen

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

24


Hoofdstuk 7: etnisch-culturele diversiteit en manage-ment-aliteit. 96.

is er een bepaalde managementstijl? Neen (sla volgende vraag over)

97.

heeft deze managementstijl aandacht voor etnisch-culturele diversiteit? Ja Neen

98.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk) bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen beleid gevoerd geen interesse geen vraag naar geen mogelijkheid geen behoefte aan geen nood aan geen tijd voor we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar aandacht voor te hebben we hebben daar aandacht voor gehad maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99.

wel beleid gevoerd van hogerhand opgelegd van onderuit 'opgelegd' uit interesse er is vraag naar als mogelijkheid er is behoefte aan er is nood aan er is daar tijd voor we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar aandacht voor te hebben we hebben daar aandacht voor gehad en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

is het management vertrouwd met etnisch-culturele diversiteit? KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

25


Ja 100. is er expliciet ge誰nvesteerd in etnisch-culturele diversiteitbeleid binnen het management? Neen 101.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk)

bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen beleid gevoerd geen interesse geen vraag naar geen middelen ter beschikking geen behoefte aan geen nood aan geen tijd voor we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar aandacht voor te hebben we hebben daar aandacht voor gehad maar zonder resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102.

wel beleid gevoerd van hogerhand opgelegd van onderuit 'opgelegd' uit interesse er is vraag naar er zijn middelen ter beschikking er is behoefte aan er is nood aan er is daar tijd voor we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar aandacht voor te hebben we hebben daar aandacht voor gehad en met resultaat we weten het niet andere:..........................................................................................

is er eensgezindheid rond het voeren van een etnisch-culturele diversiteitsbeleid?

Ja 103.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk)

bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

26


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen beleid rond gevoerd geen interesse de vraag is nooit gesteld we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar aandacht voor te hebben we weten het niet enkel bij een deel van het management enkel bij het topmanagement enkel bij het middenmanagement niemand is daar voor te vinden andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wel beleid rond gevoerd van hogerhand opgelegd van onderuit 'opgelegd' uit interesse de vraag is gesteld we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar aandacht voor te hebben we weten het niet enkel bij een deel van het management enkel bij het topmanagement enkel bij het middenmanagement sommigen zijn daar voor te vinden andere:..........................................................................................

104. is de mentaliteit binnen het management aanwezig voor een etnisch-culturele diversiteitsbeleid? Ja 105.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk)

bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen beleid rond gevoerd geen interesse de vraag is nooit gesteld we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om de aanwezigheid ervan te checken we weten het niet enkel bij een deel van het management enkel bij het topmanagement enkel bij het middenmanagement niemand is daar voor te vinden andere:..........................................................................................

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

27


bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.

wel beleid rond gevoerd van hogerhand opgelegd van onderuit 'opgelegd' uit interesse de vraag is gesteld we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om de aanwezigheid ervan te checken we weten het niet enkel bij een deel van het management enkel bij het topmanagement enkel bij het middenmanagement sommigen zijn daar voor te vinden andere:.......................................................................................... is etnisch-culturele diversiteitsbeleid een aandachtspunt binnen het management?

Ja 107.

geef aan waarom dit zo is: (meerdere antwoorden mogelijk)

bij de 'neen' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen beleid rond gevoerd geen interesse de vraag is nooit gesteld we hadden/hebben er nog nooit bij stilgestaan het is niet aan ons om daar aandacht voor te hebben we weten het niet enkel bij een deel van het management enkel bij het topmanagement enkel bij het middenmanagement niemand is daar voor te vinden andere:..........................................................................................

bij de 'ja' antwoorden is/zijn de mogelijke stellingen(en)/verklaring(en): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wel beleid rond gevoerd van hogerhand opgelegd van onderuit 'opgelegd' uit interesse de vraag is gesteld we hadden/hebben er bij stilgestaan het is aan ons om daar aandacht voor te hebben we weten het niet enkel bij een deel van het management enkel bij het topmanagement enkel bij het middenmanagement sommigen zijn daar voor te vinden

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

28


0 108.

andere:.......................................................................................... is er bereidheid tot verandering?

Ja

KDG, departement SAW, Leen Hellinckx, Najib Chakouh, Amerikalei 182, 3 de verd., 2000 Antwerpen.

29

Zelfscan het punt vzw