Page 1

EEN KLACHT? GEEF HET DOOR!

Het Kopland Oostergoweg 1-d 8901 AB Leeuwarden

Ben je tevreden over onze dienstverlening, of ben je mogelijk minder tevreden? Klagen klinkt negatief, maar dat is niet terecht. Want als je het ons laat weten, geeft dat ons de kans om misverstanden uit de wereld te

050 – 599 14 20

helpen, fouten te herstellen en onze dienstverlening te

info@hetkopland.nl

verbeteren.

www.hetkopland.nl In deze folder lees je hoe je klachten bij ons kunt



indienen.


HEB JE EEN KLACHT?

KLACHTENCOMMISSIE

De klachtenfunctionaris kan je helpen bij

Praat erover met je begeleider of de

Als je er niet uitkomt met Het Kopland,

het formuleren van jouw klacht en het

leidinggevende van de voorziening. Vaak is

dan kun je je klacht voorleggen aan

indienen ervan. Na het indienen kan ze

een gesprek al voldoende om tot een goede

de onafhankelijke Klachtencommissie

je niet verder ondersteunen, omdat ze

oplossing te komen. Lukt dit niet, of doe je dat

Maatschappelijke Dienstverlening. Je kunt

onafhankelijk is.

liever niet, dan zijn er drie andere manieren om

je klacht melden door een brief aan hen te

je klacht kenbaar te maken.

schrijven. Het adres van de Klachtencommissie

Voor ondersteuning tijdens het hele

Maatschappelijke Dienstverlening is:

proces, ook ná het indienen van jouw klacht bij de klachtencommissie, kun je

KLACHTEN DOORGEVEN

Klachtencommissie Maatschappelijke

een vriend of familielid vragen. Je kunt

Je klachten zijn welkom! Deze geven ons de

Dienstverlening

ook Zorgbelang vragen om hulp. Dit

kans om onze dienstverlening te verbeteren. Er

Oostergoweg 1d

is een organisatie die de belangen van

zijn drie manieren om je klacht in te dienen:

Postbus 2579

cliënten in Nederland behartigt.

8901 AB Leeuwarden 1. Een rode klachtenkaart invullen en aan een begeleider geven. 2. Het formulier invullen op

Zorgbelang Groningen De klachtencommissie neemt contact op met

Tel: (050) 571 39 99

iedereen waar de klacht over gaat en vraagt

www.zorgbelang-groningen.nl

www.hetkopland.nl. Ga naar Hulp nodig?>

hen om een reactie. Pas daarna stuurt de

Hoe werken wij> Tip, klacht of compliment.

commissie hun besluit als een advies naar

Zorgbelang Drenthe

de bestuurder van Het Kopland. Deze neemt

Tel.: (050) 727 15 00

functionaris, Lokke Oosterbos.

vervolgens een eindbeslissing over je klacht

www.zorgbelang-drenthe.nl

Zij zorgt ervoor dat je klacht behandeld

en bepaalt welke eventuele maatregelen er

wordt. Je kunt haar bereiken via

genomen worden.

3. Je klacht melden bij onze klachten­

klacht@hetkopland.nl of via 088 066 30 70.

GEHEIMHOUDING Iedereen die betrokken is bij de

De klachtenfunctionaris oordeelt niet over

behandeling van je klacht, heeft de

jouw klacht, maar bekijkt samen met jou

plicht om persoonlijke gegevens geheim

hoe er een oplossing gevonden kan worden

te houden.

en ondersteunt hierbij. Bijvoorbeeld om de klacht duidelijk te verwoorden, gesprekken te organiseren en begeleiden en informatie te geven over eventuele vervolgstappen. De klachtenfunctionaris behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Profile for Stichting Het Kopland

Klachten, tips, complimenten doorgeven  

In deze flyer lees je hoe je klachten, tips en complimenten aan Het Kopland door kunt geven.

Klachten, tips, complimenten doorgeven  

In deze flyer lees je hoe je klachten, tips en complimenten aan Het Kopland door kunt geven.

Advertisement