Page 8

Informatie donderdag 20 februari 2014

Openingstijden Klantcontactcentrum E**7-*0<8<.76.<>:23-*0 >*7==:<8< ==: E87-.:-*0*>87- >*7 ==:<8< ==:

Op afspraak

Contact

%4=7<88489*/;9:**4+2387;<.:.,1<>*7 6**7-*0<6-87-.:-*0>*7 ==:<8< ==:/;9:*4.7?8:-.7*5<23-62726**5 GG7-*0>*7<.>8:.70.6**4<

???0.6..7<.685.7?**:-75 t.6)85.7?**:-

Begin maart een nieuw paspoort nodig? 8=- = .: -*7 :.4.7270 6.. -*< 9*;988:<.7 .7 2-.7<2<.2<;4**:<.7 >*7*/ 6**:<  <2.7 3**: 0.5-20 B237 &*7?.0. -. ?23B20270 >*7 -. 0.5 -201.2-;-==: 68.< 1.< **7>:**0;A;<..6 ?8: -.7860.B.<**:862;1.<72.<680.523486 ..7**7>:**0>88:..79*;988:<8/4**:<<. -8.789-87-.:-*06**:<.7>:23-*06**:< 84 ;98.-**7>:*0.7 B237 89 -2. -*0.7 72.< 680.5234 Geldigheidsduur .0.5-201.2-;-==:>*71.<7*<287**59*;988:< B*4.79*;988:< /*,252<.2<.79*;988:< .7 -. .-.:5*7-;.2-.7<2<.2<;4**:<>88:9.:;87.7>*7 *,1<<2.73**:.78=-.:?8:-<>.:5.70->*7>23/ <8<<2.73**: :B237-:2.=2<B87-.:270.7.0.5-201.2->*7 ..79*;988:<.72-.7<2<.2<;4**:<+523/<0.1*7- 1**/- 89 6*@26**5 >23/ 3**: >88: 9.:;87.7

<8< *,1<<2.7 3**: >88: >5=,1<.5270.7 .7 >88: >:..6-.5270.7

EGemeentekantoor E.54?.095.27 E &"5.;4.7;0:**/ E!8;<+=; E 5.;4.7;0:**/

f.6..7<.85.7?**:$  

Aanvragen omgevingsvergunningen

234>88:**70.>:**0-.860.>270;>.:0=77270.7.7>.:5.70270;+.;5=2<.7 89???0.6..7<.685.7?**:-75+.4.7-6*4270.7 Verleende omgevingsvergunningen

Tarieven .< -. =2<0*>. >*7 -. 72.=?. 9*;988:<.7 .7 2-.7<2<.2<;4**:<.7 >*7*/ 6**:< >.:*7-.:.7 884 -. 6*@26*5. <*:2.>.7 . <*:2.>.7 6.< 270*70>*76**:< E.7 9*;988:< >88: 6.7;.7 >*7 3**: .7 8=-.:.=:8 E.79*;988:<>88:627-.:3*:20.7 .=:8 E.72-.7<2<.2<;4**:<>88:6.7;.7>*7 3**: .78=-.: .=:8 E.7 2-.7<2<.2<;4**:< >88: *55. 627-.:3*:20.7

 .=:8

.:7

-:.;

6;,1:23>270

*<=6>.:B87-.7

-:.;

6;,1:23>270

*<=6>.:B87-.7

Verkeersbesluit

.:7

Let op 9-87-.:-*0.7>:23-*06**:<4=7<=0..7 9*;988:< 8/ 2-.7<2<.2<;4**:< **7>:*0.7 84 ;98.-**7>:*0.7 B237 72.< 680.5234 2< 1../< <. 6*4.7 6.< -. ?23B20270 -*< 9*;988:<.7 .7 2-.7<2<.2<;4**:<.76.<270*70>*76**:<  <2.7 3**: 0.5-20 B237 .< <1=2;+.B8:0.7 >*7 -8,=6.7<.72;?.5680.5234

Mededelingen Wijkagenten actief op Twitter . >2.: ?234*0.7<.7 >*7 0.6..7<. 85.7?**:- B237;27-; 48:< *,<2./ 89 $?2<<.: (23 B237 <. >85 0.7 >2* ! )=2;6*7 ! )>-=;;.7 ! ).:.7-;.7.7! ) <<.

SVHW verstuurt 680.000 belastingaanslagen 7 /.+:=*:2 >.:;<==:< -. #&' -. +.5*;<270**7 ;5*0.7 66.7;.7;7.55.:.7+.<.:<.?88:-<. ;<**7 2; ..7 5*7<,87<*,<,.7<:=6 890.B.< . #&' 2; <. +.:.24.7 89 6**7-*0 <6 -87-.: -*0 >*7  <8< ==: >2* <.5./8877=6 6.: .*,,.9<02:8+23-.**7 ;5*02;486.7<.>.:>*55.7&88:6..:27/8:6*<2. ???;>1?75

Lokale Welstandscommissie .84*5.'.5;<*7-;,8662;;2.>.:0*-.:<<?..?. 4.5234;27-.87.>.7?.4.789?8.7;-*068:0.7 271.<0.6..7<.4*7<88:<.5.;4.7;0:**/7-2.7 =-.>.:0*-.:270?.7;<+23<.?87.7-2.7<=..7 */;9:**4<.6*4.7>2*1.<<.*6&.:0=77270.7

Werk in uitvoering Weekendafsluiting N480 . 2;>*7*/>:23-*0 /.+:=*:2 ==: <8< 6**7-*0

 /.+:=*:2 ==: */0.;58<.7 >88:*51.<>.:4..:.:.-.72;1.<27<:.44.7>*7 ..70*;5.2-2708>.:-.#,1887.7+=:0?.0<=;;.7 2.=?.44.:5*7-.7-.4:=2;2706.<-.  Omleiding &88: 1.< :.0=52.:. >.:4..: 2; ..7 865.2-270; :8=<. 27 +.2-. :2,1<270.7 #,1887.7+=:0?.0  2--.7985-.:?.0 "*7-?.08:9;

;<:**<8.B.6.4-234 . 865.2-270;:8=<. ?8:-<>2*+8:-.7**70.0.>.7.1=59-2.7;<.7 -2.7.78840.+:=24<.6*4.7>*7-.270.;<.5-. 865.2-2708/>2*-.(23-.?.0 Fietsers &88:-.D.<;.:;2;..7865.2-270;:8=<.27+.2-. :2,1<270.7#,1887.+=:0?.0(23-.?.0.4-234 Meer informatie 23489???B=2-1855*7-75

Bekendmakingen App en e-mailservice .<-.85.7?**:- 60.>270;5.:<*99+.7<= 0.6*44.5234.7;7.589-.1880<.>*7+.4.7-6* 4270.727=?+==:<.*992;0:*<2;<.-8?758* -.789=?<*+5.<8/;6*:<9187.../<=0..7<*

+5.<8/;6*:<9187.6**:0.+:=24< =?.5.6*25*74=7<=B2,1884 **76.5-.7>88:-..6*25;.:>2,. +.4.7-6*4270.7 -2< 4*7 >2* -. ?.+;2<. >.:1.2-75

Bezwaar .5*701.++.7-.74=77.7<.0.7-.B.+.;5=2<.7+277.7B.;?.4.77*-.-*0?**:89-.B.+.;5=2 <.7B237>.:B87-.7..70.68<2>..:-+.B?**:;,1:2/<27-2.7.7+23+=:0.6..;<.:.7?.<18=-.:;.7 +.B?**:;,1:2/<1../<0..7;,18:;.7-.?.:4270**:864=7<=.>.7<=..586..7>88:58920.>88: B2.7270>.:B8.4.7+23-.&88:B2.7270.7:.,1<.:>*7-.".,1<+*74"8<<.:-*6;.,<8:.;<==:;:.,1< !8;<+=;  "8<<.:-*6

Voornemen verlenen omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Overwaard 7 te Kinderdijk

*5; 884 ..7 B2.7;?23B. 2; 270.+:*,1< <.0.7 -. 87<?.:9+.;,1244270.76.7+.5*701.++.7-.2;

&88:

Wet milieubeheer

:.,87;<:=.:.7>*7-.,87<:*685.7 <?..-./*;. 8,*<2. >.:?**:-<.27-.:-234 =:0.6..;<.: .7 ?.<18=-.:; >*7 -. 0.6..7<. 85.7?**:- 6*4.7 +.4.7- -*< B23 27 1.< 4*-.: >*7-.'.<*50.6.7.+.9*5270.7860.>270;:.,1< >88:7.6.7;B237>.:0=77270<.>.:5.7.7 . **7>:**0 -. 87<?.:9+.;,1244270 .7 -. +23 +.18:.7-. ;<=44.7 B237 6.< 270*70 >*7 >:23-*0

/.+:=*:2 0.-=:.7-.?.4.7-202<**5<. :**-95.0.7>2*-.?.+;2<. ???0.6..7<.685.7?**:-75 87-.: -202<*5. +.4.7-6*4270.7 $23-.7; -. 9.:28-. >*7 <.: 27B*0. 5.00270 4=7 7.7;,1:2/<.5234B2.7;?23B.7?8:-.7270.+:*,1<(23 68.<.7?8:-.70.:2,1<**71.<,855.0.>*7+=: 0.6..;<.: .7 ?.<18=-.:; .7 ?8:-.7 >.:B87-.7 **7.6..7<.85.7?**:-!8;<+=; <. 5.;4.7;0:**/7-.B.9.:28-.4=77.7884B2.7; ?23B.7 687-.5270 ?8:-.7 270.+:*,1< 2.:>88: ?8:-<..7188:B2<<2700.8:0*72;..:-7*<.5./872 ;,1.*/;9:**46.<<.*6&.:0=77270.7<.5./887 7=66.:  '236*4.7=.:89*<<.7<-*<;5.,1<;+.:8.9<.0.7 -.=2<.27-.5234.+.;,12442704*7?8:-.7270.-2.7-

E 9 H 3*7=*:2H  2; ..7 6.5-270 27 1.< 4*-.:>*71.<C,<2>2<.2<.7+.;5=2<6252.=+.1..:F 87<>*70.7 >88: 1.< >.:*7-.:.7 >*7 ..7 6.54 :=7->..18=-.:230.5.0.7.4-234 .7 2.=?.44.:5*7- 6.< 1.< =2<+:.2-.7 >*7 -. 520+8@.7;<*5.B.6.5-2702;*/0.1*7-.5-87-.: B**47=66.:  E 9 H 3*7=*:2H  2; ..7 6.5-270 27 1.< 4* -.: >*7 1.< C,<2>2<.2<.7+.;5=2< 6252.=+.1..:F 87<>*70.7>88:1.<95**<;.7>*7..718=<0. ;<884<. 4*,1.5 0.5.0.7 2--.7985-.:?.0 #<:../4.:4 .B. 6.5-270 2; */0.1*7-.5- 87-.: B**47=66.:  7-2.7 -**:**7 +.18./<. +.;<**< 4=77.7 87-.: >.:?23B270 7**: 1.< B**47=66.: 2752,1<270.7 ?8:-.7270.?877.7+23-. 60.>270;-2.7;<(=2- 855*7- (=2- <.5./887    . -2 :.,<.=:>*7-. 60.>270;-2.7;<(=2-855*7-(=2- >.;<20<.:-.**7-*,1<89-*<-.B.+.4.7-6*4270 =2<;5=2<.7-..727/8:6*<2./4*:*4<.:1../< H 8:-:.,1< +=:0.6..;<.:.7?.<18=-.:;>*785.7?**:7*6.7; -.B.7 -. -2:.,<.=: 60.>270;-2.7;< (=2-855*7-(=2-

Kijk voor informatie ook op www.gemeentemolenwaard.nl en volg ons op twitter en facebook

08 alblas 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement