__MAIN_TEXT__

Page 1

2008ko urria Octubre 2008 October 2008

H E T E L - H E Z I K E T A TE K N I K O K O E L K A R T E A Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi A s s o c i a t i o n o f Vo c a t i o n a l Tr a i n i n g C e n t r e s o f t h e B a s q u e C o u n t r y

Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko printzipio batzuk Creatividad e innovación: algunos principios para el desarrollo creativo Creativity and innovation: a few principles for creative development 2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak La Asociación entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formación Profesional 2008 The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008

Prestakuntza ziklo berriak eta Kualifikazioen Europako Esparrua Los nuevos Ciclos formativos y el Marco europeo de Cualificaciones New Vocational Training Diplomas and the European Qualification Framework Praktikak Europako beste herrialde batzuetako enpresetan. Merezi du! Prácticas en empresas de otros países europeos: ¡Merece la pena! Work experience in companies in other European countries: It's well worth it!

Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena Diez competencias clave para los alumnos de Formación profesional: aportación de HETEL Ten key skills for students of Vocational Training: HETEL's contribution Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los centros News from the schools

27 zk Nº 27


2008ko urria Octubre 2008 October 2008

Aurkibidea Índice Index Editoriala / Editorial / Editorial

Ekoizpena Produce Produced by HETEL www.hetel.org Koordinazioa Coordinación Coordinated by Amaia Guijarro Diseinua eta maketazioa Diseño y maquetación Designed by di-da Inprimaketa Impresión Printed by Gráficas Lizarra

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

3

Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko printzipio batzuk Creatividad e innovación: algunos principios para el desarrollo creativo Creativity and innovation: a few principles for creative development Jose María Gasalla 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Klima-aldaketaren erronka: jarduteko aukera El desafío del Cambio Climático: una oportunidad para actuar The challenge of Climate Change: an opportunity for action Eduardo Ochoa

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Euskadiko berrikuntzaren aldeko manifestua Manifiesto por la innovación en Euskadi Manifesto for innovation in the Basque Country 10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak La Asociación entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formación Profesional 2008 The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008 Leire Velar 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

30

Mikroelektronika: La Salle Berrozperen Esperimentazio eta Berrikuntza proiektua Microelectrónica: el proyecto de Experimentación y Renovación tecnológica de La Salle Berrozpe Microelectronics: a Technological Experimentation and Renewal project at the La Salle Berrozpe School Iñaki Aranburu 35 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Praktikak Europako beste herrialde batzuetako enpresetan. Merezi du!

Prestakuntza ziklo berriak eta Kualifikazioen Europako Esparrua Los nuevos Ciclos formativos y el Marco europeo de Cualificaciones New Vocational Training Diplomas and the European Qualification Framework Javier Mardones 19 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Prácticas en empresas de otros países europeos: ¡Merece la pena! Work experience in companies in other European countries: It's well worth it! Ana Aizpiri

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

38

Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena

Ondorengo hauen kidea: Asociado a: Member of:

HETELek eta ERKIDEk hiru urterako lankidetza hitzarmena sinatu dute HETEL y ERKIDE firman un convenio de colaboración de tres años HETEL and ERKIDE sign a three-year cooperation agreement Eduardo Fernández 23

Diez competencias clave para los alumnos de Formación profesional: aportación de HETEL

Ten key skills for students of Vocational Training: HETEL's contribution Amaia Guijarro 43 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Moodle plataforma: Gipuzkoako Goikerri Plus proiektua: LHko ikastetxeek bestelako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresa txikiei El proyecto Goikerri Plus en Gipuzkoa: Los centros de FP amplían sus servicios a las pequeñas empresas The Goikerri Plus project in Gipuzkoa: Vocational Training schools offer different services to small companies Ana Aizpiri 25 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ikasteko tresna baliagarria La plataforma Moodle: una herramienta valiosa para el aprendizaje The Moodle platform: a powerful learning tool Mertxe Jimeno 48 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IKASTETXEEI BURUZKO BERRIAK NOVEDADES EN LOS CENTROS

NEWS FROM THE SCHOOLS

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

52


LANBIDE

Editoriala

Editorial

Editorial

Zein da benetako ezagutzaren gizartea? Gero eta bizkorrago gertatzen diren aurrerapenen aurrean bere burua prestatzen duena; berrikuntza, ikerketa eta garapena lantzeko beharrezko baliabideak jartzen dituena, eta biztanleria osoaren ezagutza eta kualifikazio maila benetan hobetzea lortzen duena. Eta, horretarako, nahitaezkoa da prestakuntza pertsona guztien eskura jartzea eta, batik bat, hura malgutzea.

La verdadera sociedad del conocimiento es la que se prepara ante los avances que se producen cada vez a mayor velocidad, la que invierte los recursos necesarios para trabajar la innovación, la investigación y Eduardo Fernández el desarrollo, y aquella que consigue aumentar de forma efectiva el nivel de conocimiento y cualificación de toda su población. Y para ello es imprescindible acercar la formación a todas las personas, y, sobre todo, flexibilizarla.

The true knowledge society is the one that prepares for the advances that are taking place at an increasing pace, the one that invests in the necessary resources to work on innovation, research and development and the one that manages to effectively increase the level of knowledge and qualifications of the whole of its population. To achieve this, it is essential to bring training closer to all individuals and, particularly, to make it more flexible.

Euskadin, jakin badakigu pertsonak ditugula geure aberastasun-iturri nagusia, eta ederki ohartzen gara belaunaldiordezkapenaren ondorioez, eta epe laburrean behar beste giza baliabide eta gaitasun maila egokiak edukitzeko premiaz. Beraz, bi lehentasun handi ditugu geure ekonomiaren maila eta geure enpresen lehiakortasuna atxiki nahi baditugu: Lanbide Heziketaren bidez langile kualifikatuen eskasia arintzea, eta proiektu komunak egitea enpresen eta Lanbide Heziketa zentroen artean. Egoera horren aurrean, Euskadiko Lanbide Heziketak ez dauka egoterik geldi eta bere buruarekin pozik, ez du pentsatu behar izugarri egin duela aurrera. Ez du, ezta ere, defentsa-jarrera eduki behar, aldaketa gero eta konplexuagoen aitzinean. Aitzitik, beharrezko urratsak egin behar ditu, daukagun aldea eta geure kokapenak eskaintzen dizkigun aukera ugariak aprobetxatzeko. Aurrera egin behar dugu, bai irakaste-ikaste prozesuetan, bai kudeaketan eta antolamenduan, bai komunikazioan, bai informazioaren eskurapenean eta ustiaketan. Berrikuntzaren kultura txertatu behar dugu Lanbide Heziketa zentroetako eguneroko martxan, eta, zehazki, ikasketa-prozesuen esparruan eta zentroek eskain ditzaketen beste zerbitzu batzuetan. Txertaketa hori egiteko, eta berriro pertsonak ditugula baliabide nagusi gogoratuta, irakaslearen irudia indartu behar da, eta irakasleak ere egokitzen jakin behar du ezagutzaren gizartean. Gure Lanbide Heziketa zentroek erakunde zalu, bizi, dinamiko eta sortzaile izan behar dute. Pertsona motibatu eta

En el País Vasco sabemos que nuestra mayor fuente de riqueza son nuestras personas y somos conscientes de las consecuencias del relevo generacional, de la necesidad de poder contar con recursos humanos suficientes y con la cualificación adecuada en un plazo de tiempo breve. Paliar la escasez de mano de obra cualificada a través de la Formación Profesional y realizar proyectos comunes entre empresas y centros de Formación Profesional debe ser prioritario si queremos mantener el nivel de nuestra economía y la competitividad de nuestras empresas. Ante este escenario la Formación Profesional en el País Vasco no puede detenerse en la autocomplacencia, ni caer en el error de considerar que se ha avanzado lo suficiente. Tampoco puede mantener una actitud defensiva ante los cambios cada vez más complejos. Tiene que adoptar las medidas necesarias para aprovechar la ventaja y el amplio abanico de posibilidades que ofrece nuestra posición de partida para avanzar, tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como en la gestión y organización, en la comunicación y en el acceso y explotación de la información. Tenemos que incorporar la cultura de la innovación al día a día de los centros de FP, y en concreto, al ámbito de los procesos de aprendizaje y de otros servicios que pueden realizar los centros. Para protagonizar esta incorporación, y volviendo a la idea de que las personas son nuestro recurso más importante, hay que reforzar la figura del profesor y su evolución necesaria ante la sociedad del

In the Basque Country, we are aware of the fact that our greatest source of wealth is our people and we are conscious of the consequences of the generational renewal, of the need to be able to count on sufficient human resources with appropriate qualifications in a short period of time. Remedying the lack of qualified labour and carrying out joint projects between companies and Vocational Training schools should be a priority if we wish to maintain the level of our economy and assure our companies remain competitive. Faced with this Vocational Training scenario in the Basque Country we cannot fall into complacency nor make the mistake of thinking that we have advanced enough. We should also avoid a defensive attitude when facing changes that are turning increasingly complex. We need to implement the necessary measures to take advantage of the wide range of opportunities afforded by our starting position, both in teaching-learning processes and in management and organisation, in communication and in access to and use of information. We need to integrate the culture of innovation into our daily work in VET schools and, more specifically, into the learning processes and other services that VET schools can provide. To lead this integration —returning to the idea that people are our most important asset— we need to reinforce the figure of teacher, developing it in tune with the knowledge society. We need Vocational Training schools that will act as flexible, lively, dynamic, creative organisations led by people who are motivated and committed to Vocational Training in this country. Furthermore, we need to develop a new context. Improving the guidance provided for young people is a priority. We must manage

3


LANBIDE

Editoriala

Editorial

Editorial

konprometituak eduki behar dituzte buru, Herri honetako Lanbide Heziketa maite duten pertsonak.

conocimiento. Necesitamos unos centros de Formación Profesional que actúen como organizaciones ágiles, vivas, dinámicas y creativas, lideradas por personas motivadas y comprometidas con la Formación profesional de este País.

immigration from other perspectives. We have to significantly increase the participation of women in fields, functions and professional developments where they are not commonly present. To summarise, we all need to change our angle of vision and act in a flexible manner, co-operating on an equal basis in a non-linear, complex process. This is going to require long-term policies from stakeholders that will take us along new roads to complement previous developments —new policies and ways of doing things that will anchor Vocational Training, because it is strategic for our future.

Baina, gainera, beste testuinguru bat garatu behar da: gazteentzako orientabidea hobetu behar da, eta lehentasunezko gaitzat jo; immigrazioa beste ikuspegi batzuetatik kudeatu behar dugu, eta emakumeari ere orain arte eduki ez dituen arloak, funtzioak eta garapen profesionalak eskaini behar zaizkio. Laburturik, guztiok aldatu behar dugu geure begiratzeko era; malgu jokatu behar dugu; elkarlanean aritu, baldintza beretan, prozesu ez lineal batean, prozesua konplexua da eta. Horrek, jakina, zuhurtzia eskatzen digu tarteko garen agente guztioi. Epe luzera begira aritu behar dugu, geure bidean, lehenago egindakoa osatuz eta sendotuz, eta gauzak egiteko beste politika eta era batzuk asmatu behar ditugu, geure Lanbide Heziketa sendotzeko, estrategikoa baitzaigu Lanbide Heziketa gure etorkizunerako.

Eduardo Fernández HETELen presidentea efernandez@hetel.org

4

Pero además hay que desarrollar un nuevo contexto: debe mejorar la orientación a los jóvenes y ser planteada como un asunto prioritario, debemos gestionar la inmigración desde otras perspectivas y aumentar significativamente la incorporación de la mujer a campos, funciones y desarrollos profesionales poco habituales para ellas. En resumen, todos tenemos que cambiar el ángulo de visión y actuar de forma flexible, cooperando, en igualdad de condiciones, en un proceso no lineal, complejo. Ello nos va a exigir, a todos los agentes implicados, políticas con la vista puesta en el largo lazo, a través de nuevas vías, complementando y asentando lo desarrollado anteriormente y planteando nuevas políticas y formas de hacer, para afianzar una Formación Profesional que es estratégica para nuestro futuro.

Eduardo Fernández Presidente de HETEL efernandez@hetel.org

Eduardo Fernández President of HETEL efernandez@hetel.org


LANBIDE

Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko printzipio batzuk Creatividad e innovación: algunos principios para el desarrollo creativo Creativity and innovation: a few principles for creative development

Ekonomia oparo ez dabilenean inoiz baino beharrezkoagoa izaten da sormena, eta baita berrikuntza ere. Balio erantsiko desberdintasuna bilatzeko etengabeko ahalegina hil ala bizikoa izaten da horrelako egoeretan.

En momentos no brillantes de la economía se necesita aún más la creatividad seguida de innovación. El buscar permanentemente el diferencial con valor agregado se convierte en opción de supervivencia...

At times when the economy is not too brilliant, there is an even greater need for creativity, followed by innovation. The constant quest for the differentiating factor with added value becomes a question of survival...

Dena den, besteengandik bereiztea, desberdina izatea alegia, eta desberdintasun horri denboran zehar eustea gero eta korapilatsuagoa da. Horretarako, ezinbestekoa da enpresetan berrikuntzaren kultura sortzen hastea. Kontua ez da produktu eta zerbitzu berriak sortzea, besterik gabe; aitzitik, gauzak egiteko modua “kolokan jarri” behar da, orain arte izan ez ditugun balio erantsiak aurkitzeko.

Cada vez se hace más crítico el diferenciarse de los demás y que esa diferenciación se mantenga en el tiempo, para lo cual hay que ir creando una cultura de innovación en la empresa. No se trata sólo de crear productos y servicios nuevos sino también de “crear cuestionamientos” a la forma actual de hacer, de cara a buscar un valor añadido que antes no existiese.

It is becoming more and more important to stand out from the rest and, for this differentiation to endure in time, and to do this you need to create a culture of innovation within the company. This is not only about creating new products and services but also about fostering an attitude that questions the current way of doing things with a view to searching for an added value that did not previously exist.

5


LANBIDE

Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko printzipio batzuk

Creatividad e innovación: algunos principios para el desarrollo creativo

Creativity and innovation: a few principles for creative development

Hona hemen, beraz, sormena lantzeko printzipio eta oinarri batzuk:

Algunos principios y corolarios para el desarrollo creativo podrían ser los siguientes:

Some of the principles and corollaries for creative development could include the following:

• Ideia berri bat bururatzen bazaigu, hausnartu egingo dugu beti. Zenbat kostatzen zaigun ideia berriak onartzea! Batez ere martxan jartzeko asmoa izanez gero. Ideia berri bat bururatzen zaigun bakoitzean, gogoeta egingo dugu: Zergatik ez? Zer arrisku dago? Zer irabazi dezaket?

• Si una idea es nueva, ya es razón suficiente para reflexionar sobre ella ¡Cómo nos cuesta aceptar que entren en nuestra cabeza nuevas ideas! Sobre todo, si es con la intención de ponerlas en marcha. Cada vez que venga una idea, por qué no aplicar el ¿por qué no? ¿Cuál sería el riesgo? ¿y qué podría ganar?

• Sormena eta seriotasuna aurrez aurre daude. Elkar baztertzen dute. Barrea sortzailea da. Barrearen bidez, barrena ireki eta lasaitu egiten gara. Eta ondorioz, buruko oztopoak uxatu eta errealitate berriei, jarrera berriei eta ikuspegi berriei sarbidea ematen diegu.

• La creatividad y la seriedad se excluyen. La comicidad es creativa El reír es sinónimo de apertura, de distensión, de relajamiento. Y en esos estados, que permiten abrir barreras mentales, pueden entrar nuevas realidades, nuevas perspectivas, nuevos enfoques.

• Egin zeure buruari erantzunik gabeko galderak. Unibertsitatean, eginahalak egiten nituen ikasleek gero eta gehiago galdetzeko. Galderak bilatzeko ariketak egiten genituen, eta ildo horretan aritzera bultzatzen nituen. Umetako galderak berreskuratu behar ditugu, haurtzaroko jakin-mina geureganatu behar dugu.

• Hazte preguntas que no tienen respuesta En la Universidad uno de mis empeños mayores era que los alumnos preguntaran más. Hacíamos ejercicios de búsqueda de preguntas y les incentivaba. Tenemos que recuperar nuestras preguntas de cuando éramos niños. Recuperar aquella curiosidad.

Galdera baten erantzuna ezagutzen ez badugu, horrek ez du esan nahi galdera horrek berez erantzunik ez duenik... Geuk ez aurkitu arren, litekeena da beste norbaitek ezagutzea edo beste dimentsio batzuetan bilatu behar izatea.

Las preguntas sin respuesta no significa que no tengan respuesta... quizá nuestra mente no la tiene pero en otras mentes o dimensiones puede existir.

• Zeure esperientziez baliatu behar duzu, baina zeure ohiturak eta klixeak zalantzan jarri behar dituzu. Esperientziak erraztu egiten digu bizitza, lasaiago ibiltzen gara, gauzak azkarrago antzematen ditugu, egiaztatutako konponbideak aurkitzen ditugu... Baina esperientziak badu beste alderdi bat ere: gehiago kostatzen zaigu inoiz bizi ez ditugun errealitateez jabetzea, eta ondorioz, onartzea. Ikusi nahi duguna bakarrik ikusten dugu, eta entzun nahi duguna bakarrik entzuten dugu. Mugatuak gara benetan. Beharbada, orain arte baliagarriak iruditu zaizkigun ohitura eta jarrera batzuk... dagoeneko ez dira izango baliagarriak. Eta horiek zalantzan jarri behar ditugu. • Saia zaitez errutinetan zerbait berria aurkitzen. Berritzeko ahaleginetan ez dugu zertan mugatu behar produktu berritzaileak edo orain arte inori bururatu ez zaizkion zerbitzu harrigarriak sortzera. Berrikuntzak beste alderdi asko ere uztartzen ditu. Adibidez, erabiltzen ditugun gauzetan... erabilera, forma eta aldaera... berriak bilatzea, hau da, “gauza zaharretan zerbait berria bilatzea”. Helburu bakarra ez da hobetzea (erabateko

6

• Aprovéchate de tus experiencias, pero cuestiona tus hábitos y clichés La experiencia nos facilita la vida, nos hace vivirla con más facilidad, ver las cosas con más rapidez, encontrar soluciones ya contrastadas... Mas, la experiencia hace también que las realidades aún no vividas sean más difíciles de ver y por tanto de aceptar como posibles. Solo se ve lo que se quiere ver y se escucha lo que se quiere oír. Somos así de limitados. No sería malo cuestionarnos hábitos y maneras que hasta hace poco parecían útiles pero que ahora...pueden no serlo. •Intenta descubrir algo nuevo en lo rutinario. La innovación no tiene porqué limitarse a crear productos novedosos o servicios sorprendentes que no se le habían ocurrido a nadie antes. La innovación tiene mucho que ver también con

• If an idea is new, that is already a good enough reason to give it some thought We make it so hard to let new ideas into our heads! Especially if the idea is to put them into action. Every time a new idea crops up, why not think to yourself: Why not? What would be the risk? And what could I gain from it? • Creativity and seriousness are incompatible. Humour is creative Laughter is synonymous with an open attitude, with enjoyment, with relaxation. And in these states of mind, which help you to break down mental barriers, new situations, new perspectives and new approaches can flood in. • Ask yourself questions that don’t have an answer At the University, one of my biggest tasks was to get students to question themselves more. We used to do exercises to search for questions, and I used to incentivize them. We need to bring back the questions we used to ask ourselves when we were children; to regain that sense of curiosity. Questions without an answer doesn’t mean they don’t have an answer… it may not be in our own mind, but in other minds or dimensions, the answer may exist. • Take advantage of your experience, but question your habits and clichés Experience makes our lives smoother, it helps us to live them with greater ease, perceive things quickly, find proven solutions... But also, experience makes situations that have not yet been experienced more difficult to envisage and thus accept as possible. People only see what they want to see, and only hear what they want to hear. That is our limitation. It wouldn’t be a bad idea to question our habits and ways of doing things

Experience makes situations that have not yet been experienced more difficult to envisage and thus accept as possible. People only see what they want to see, and only hear what they want to hear.


LANBIDE

Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko printzipio batzuk

Creatividad e innovación: algunos principios para el desarrollo creativo

Creativity and innovation: a few principles for creative development

kalitatea), orain arte egiten ari garen hori egiteko beste modu bat bilatzea (prozesuen berringeniaritza) baizik, eta halaber, zeharo desberdina den zerbait egitea.

descubrir nuevas aplicaciones, formas, variaciones... de cosas que ya venimos utilizando... es como “buscar lo nuevo de lo viejo”. Y no tiene porqué ser sólo una mejora (la idea de Calidad total) sino que puede ser el disponer de un papel en blanco y ver de que otra forma se puede hacer aquello que ya se venía haciendo (reingeniería de procesos), así como realizar algo completamente distinto.

which so far might have seemed useful but now...maybe not quite as much.

• Ez egon besteen zain; hasi zaitez zu zeu. “Tira, Iñaki gurekin hasten denean, edo... departamentua sortzen dugunean... Orduan egingo dugu”. Askotan hori pentsatzea edo esatea izaten da errazena. Hasi zaitez oraintxe bertan. Ohitu zaitez eta ohitu itzazu ingurukoak, hobe baita geu hastea aldatzen, beste batzuek gu aldatzea baino. Inoiz ez zaigu iruditzen sortzeko une egokia denik, eguneroko zereginak egiteko beharrak aukerak kentzen dizkigula pentsatzen dugulako. Eta garai txarretan, nabarmendu egiten da hori. Lehengo batean, ordea, George W. Buckley-ri, 3M enpresako lehendakariari (etengabeko berrikuntzaren enpresa handirik eredugarriena ziurrenik: I+Gko 80 zentro ditu, eta 7.000 zientzialari baino gehiago ari dira lanean horietan), egindako elkarrizketa irakurri nuen. Enpresak bi tentalditan erori daitezkeela zioen Buckley jaunak, eta zaila izaten dela ez erortzea. Batetik, garai onetan, handitzeko grina sortzen omen da, eta bestetik, garai txarretan, I+Geko gastuak murrizteko nahia.

• No esperes a otros, comienza tú mismo Lo más fácil muchas veces es pensar o decir, “vamos a ver cuando incorporemos a Iñaki ... o creemos el departamento...”. Comienza ya y acostúmbrate y acostumbra a los que te rodean que más vale que nosotros procreemos el cambio que otros nos cambien a nosotros. Nunca parece que sea un buen momento para crear ya que el día a día parece que nos quita posibilidades. Y si los tiempos no son buenos, peor. Sin embargo, el otro día leía una entrevista a George W. Buckley, Presidente de 3M (quizá la gran empresa ejemplo de innovación continua con 80 centros de I+D en los que trabajan más de 7.000 científicos) que decía que las empresas tenían dos tentaciones difíciles de superar: la

• Try to discover something new in your routine Innovation does not necessarily have to be limited to creating novel products or exciting services that nobody else has dreamt up. Innovation also has a lot to do with discovering new applications, forms, variations... of things that we have already been using... it’s like “finding the new in the old”. And it doesn’t necessarily have to be just an improvement (the concept of Total Quality) but could mean taking a blank sheet of paper and seeing what other ways you could do something you’ve always done (process engineering), as well as doing something completely different. • Don’t wait for other people… just start Often, the easiest thing is to think or say, “let’s wait and see what happens when Iñaki joins… or we set up the department...”. Start now, and get yourself and others used to the fact that it is much better for us to propagate change than for others to change us. There never seems to be a right moment for creating, as our day-to-day lives seem to take away all our options. And if times are not so great, then so much the worse. However, the other day I read an interview with George W. Buckley, the president of 3M (perhaps the greatest example of continuous innovation by a company, with 80 R&D centres employing more than 7,000 scientists) in which he said that companies tended towards two temptations that were very difficult to overcome: getting fat during the good times, and cutting back on R&D during the bad times. • Stand on your head – you see things another way, don’t you? It is interesting to get out of our usual position, to go across to the other side, the one you don’t usually walk down. I remember that years ago I was giving lectures on purchase management to salespeople, and seminars on sales techniques to purchasing managers. And the results were outstanding. • Creativity is also about letting go of an idea when you can’t uphold it any more Peter Drucker used to say that one of the biggest problems of companies, which could even bring them down, was their huge difficulty in letting go of solutions that had

7


LANBIDE

Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko printzipio batzuk

Creatividad e innovación: algunos principios para el desarrollo creativo

• Jarri zaitez buruz behera. Dena desberdin ikusten duzu, ezta? Interesgarria da gure betiko kokalekutik urruntzea eta beste aldera joatea, inoiz ibiltzen ez garen alde horretan barneratzea. Duela urte batzuk erosketen kudeaketari buruzko mintegiak eman nizkien saltzaileei, eta salmenta teknikei buruzko mintegiak erosleei. Ezin hobeak izan ziren emaitzak.

de engordar en los buenos momentos y la de recortar en I+D en tiempos de vacas flacas.

• Ideia bat jadanik defendatzerik ez dagoenean, baztertzea. Hori ere sormena da. Peter Drucker-ek zioenez, enpresei asko kostatzen zaie emaitza onak eman dizkieten konponbideak baztertzea, nahiz eta jadanik zentzugabeak direla ikusi. Jarrera horrek porrota ekarri dezake. Drucker-en iritziz, horixe da enpresen arazorik handienetakoa. • Arazo jakin batentzat konponbiderik aurkitzen ez baduzu, aldatu ezazu arazoa. Eredu deduktibo-induktiboa, pentsamendu bertikala, erabiltzen dugu ideiak garatzeko. De Bonok dioen bezala, pentsamendu lateralari “eutsi” behar diogu, eta horretarako, arazoa berriz zehaztea izaten da lehen urratsa. Batzuetan arazoa “despertsonalizatzea” izaten da onena, kanpotik ikustea, eragin emozional oro uxatuz. Bizitzako ibilbidean izpiritu sortzaileaz urratzeko, begiak erabat ireki behar ditugu, ikuspegi osoa, zabala eta sistematikoa izateko. Geure burua gazte ikusi eta errealitate berriak aurkitzen jarraitu behar dugu. Ez diegu ustekabeko pentsamenduei muzin egin behar. Pertsona sortzaileei erreparatu behar diegu. Gauzak azkeneraino (eta pixka bat harantzago) pentsatu behar ditugu.

Creativity and innovation: a few principles for creative development

• Pónte cabeza abajo, ¿verdad que lo ves todo distinto? Es interesante salirse de nuestra posición, pasar al otro lado, el cual no sueles transitar. Recuerdo que hace años estuve dando seminarios de gestión de compras a vendedores y seminarios de técnicas de ventas a compradores. Y los resultados fueron inmejorables. • Creatividad es también el abandonar una idea cuando ya no resulta defendible Peter Drucker decía que uno de los grandes problemas de las empresas que hacía que incluso pudiesen quebrar, era la gran dificultad de abandonar soluciones que les habían dado grandes resultados pero que ya hoy en día no tenían ningún sentido. • Si no encuentras una solución para un problema, entonces cambia de problema Nuestro modelo de desarrollo de ideas es el deductivo-inductivo, es decir, el pensamiento vertical. Como dice De Bono hay que “salirse” hacia el pensamiento lateral comenzando con la redefinición del problema. A veces es interesante “despersonalizar” el problema, salirse de él y así descontaminar emocionalmente el mismo. El ir por la vida con un espíritu creativo implica ir con una mirada de conjunto, amplia y sistémica. Implica el sentirse joven y seguir descubriendo nuevas realidades. Implica no menospreciar los pensamientos inesperados. Implica escoger personas creadoras como referentes. Implica pensar las cosas hasta el fín (y un poco más).

given them great results in the past but were now completely obsolete. • If you can’t find the solution to a problem, then change the problem Our model for developing ideas is deductiveinductive – in other words, vertical thinking. As De Bono said, you need to “break out” towards lateral thinking, starting with a redefinition of the problem. It is sometimes useful to “depersonalize” a problem, stand back from it and thus emotionally decontaminate it. Going through life with a creative spirit means adopting an all-embracing, wide-ranging and systematic outlook. It means feeling young and continuing to discover new situations. It means not underestimating unexpected thoughts. It means choosing creative people as benchmarks. It means thinking about things right through to the end (and then a little further).

8


LANBIDE

Sormena eta berrikuntza: sormena lantzeko printzipio batzuk

• Jose Maria Gasallak eta Leila Navarrok hitzaldi “berezia” - Road Show - eman zuten Adegik antolatutako Enpresa Egunean. Miramoneko Teknologia Parkean egin zuten aipatutako jardunaldia, 2008ko maiatzaren 29an. “Berritzen duten pertsonak, hazten diren empresak” izan zen jardunaldiaren leloa, eta besteak beste, Pedro Luis Uriartek, Innobasqueko lehendakariak, hartu zuen parte. • 2008a Berrikuntzaren Urtea da Euskadin. Ekimen hori Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Kontseiluak sustatu eta Innobasquek, Berrikuntzaren Euskal Agentziak koordinatzen du (www.innobasque.com) • 2009a Sormenaren eta Berrikuntzaren Europako Urtea izango da. europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/08/482 • HETEL Innobasque - Berrikuntzaren Euskal Agentziaren kidea da eta horren Gizarte Berrikuntzako eta Enpresa Aldatzeko Zuzendaritza Batzordeetan hartzen du parte. HETELek hitzarmena sinatu du Innobasquerekin berrikuntza sustatzeko eta Euskadiko berrikuntzaren aldeko manifestuarekin bat egin du.

Jose María Gasalla ESADE Business School-eko irakaslea Idazlea eta hitzaldi-emailea jmgasalla@gasalla.com

Creatividad e innovación: algunos principios para el desarrollo creativo

Creativity and innovation: a few principles for creative development

• Jose Maria Gasalla y Leila Navarro ofrecieron una conferencia “atípica” - Road Show - en el Día de la Empresa organizada por Adegi en el Parque Tecnológico de Miramón el 29 de mayo de 2008. El tema “Personas que innovan, empresas que crecen”, la jornada contó también con la la intervención de Pedro Luis Uriarte, Presidente de Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación.

• Jose Maria Gasalla and Leila Navarro gave an “atypical” presentation - a Road Show on Company Day, organized by Adegi at the Miramón Technology Park on 29 May 2008. The topic was “People who innovate, companies that grow”, and the meeting also included a presentation from Pedro Luis Uriarte, the chairman of Innobasque, Basque Agency for Innovation.

• El año 2008 es el Año de la Innovación en Euskadi, impulsado por el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y coordinado por Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación (www.innobasque.com) • El año 2009 será el Año Europeo de la Creatividad e Innovación europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/08/482

• 2008 is the Year of Innovation in the Basque Country promoted by the Basque Science, Technology and Innovation Council and coordinated by Innobasque, Basque Agency for Innovation (www.innobasque.com) • 2009 is the European Year of Creativity and Innovation europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? reference=IP/08/482

• HETEL es socio de Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación, participa en sus Consejos Ejecutivos de Innovación Social y de Transformación Empresarial, ha firmado un Acuerdo con esta Entidad para promover la innovación y se adhiere al “Manifiesto por la innovación en Euskadi”.

• HETEL is a partner in Innobasque, Basque Agency for Innovation, a member of its Executive Councils for Social Innovation and Enterprise Change, has signed a Cooperation Agreement with this Association with the aim of promoting innovation and supports the “Manifesto for innovation in the Basque Country”.

Jose María Gasalla Profesor de ESADE Business School Escritor y conferenciante jmgasalla@gasalla.com

Jose María Gasalla Professor at the ESADE Business School Writer and lecturer jmgasalla@gasalla.com

9


LANBIDE

Euskadiko berrikuntzaren aldeko manifestua Manifiesto por la innovación en Euskadi Manifesto for innovation in the Basque Country “Euskadiko Berrikuntzaren aldeko Manifestu” hau, atxikitzen zaizkion pertsonen eta erakundeen konpromiso bat da. Azken helburu du, Euskadi bizitzaren esparru guztietan gizarte berritzaile bihurtzeko eraldaketa-prozesuan aktiboki parte hartzea, erakundeen lehiakortasuna, gizarte kohesioa eta herritarren bizi-kalitatea hobetzea. Honako zeregin nagusi hauen bidez gauzatzen da konpromiso hori:

El presente “Manifiesto por la Innovación en Euskadi” constituye un compromiso de las personas y organizaciones que se adhieren a él de participar activamente en el proceso de transformación de Euskadi en una sociedad innovadora en todos los ámbitos de la vida, con el fin último de elevar la competitividad de las organizaciones, la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos. Dicho compromiso se materializa en las siguientes tareas principales:

First and foremost, the “Manifesto for innovation in the Basque Country” is an undertaking by the people and organizations that subscribe to it to take an active part in the process of transforming the Basque Country into an innovative society in all walks of life, with the ultimate aim of improving competitiveness in organizations, social cohesion in the region and the quality of life of the local people. This commitment means performing the following essential tasks:

1 Berrikuntzarekin eta ekintzaileekin loturiko balioen eta jarreren sustapenean laguntzea. Sormena, erantzukizuna, arriskuak nork bere gain hartzea, jakintzarekiko grina, ingurunearekiko konpromisoa, lankidetza, sarelana...sustatu beharreko balio eta jarrerak dira, funtsezko elementu, Euskadi berrikuntzaren lurralde bihurtzeko.

1 Contribuir a la promoción de los valores y actitudes relacionados con la innovación y con los emprendedores. La creatividad, responsabilidad, asunción de riesgos, pasión por el conocimiento, compromiso con el entorno, cooperación, trabajo en red, diferenciación…como elemento clave para la conversión de Euskadi en un territorio de innovación.

1 Contributing to the promotion of the values and attitudes associated with innovation and entrepreneurs. Creativity, responsibility, risk taking, a passion for knowledge, a commitment to the environment, cooperation, networking and differentiation, as key factors in converting the Basque Country into a haven of innovation.

10


LANBIDE

Euskadiko berrikuntzaren aldeko manifestua

Manifiesto por la innovación en Euskadi

Manifesto for innovation in the Basque Country

2 Continually adapting the region’s educational model. This will be a response to the changing needs of an increasingly competitive international milieu, involving the promotion of the kind of values, attitudes, skills and knowledge required to enable people to develop to the full all the potential for innovation in society. 3 Building a lifelong learning system. People must be the driving force behind our society’s shift towards innovation and knowledge. People should be at the center of our organizations so they can take part freely in and identify with joint projects with the full range of skills and capabilities at their disposal.

2 Herrialdearen hezkuntza-ereduaren etengabeko egokitzapena garatzea. Nazioarteko ingurune lehiakorraren premia aldakorrei erantzun behar diegu eta horretarako, beharrezkoak diren balio, jarrera, trebetasun eta jakintzak sustatuko dira, pertsonek gizartean beren berrikuntzapotentzial guztia gara dezaten.

2 Desarrollar una continua adaptación del modelo educativo del país. De esta forma se dará respuesta a las cambiantes necesidades del entorno competitivo internacional, promoviendo los valores, actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para que las personas puedan desarrollar todo el potencial de innovación en la sociedad.

3 Bizitza osoko ikaskuntza-sistema bat eratzea. Hartara, pertsonak izango dira gure gizartearen berrikuntzarako eta jakintzarako eraldaketa-prozesuaren eragile nagusi, erakundeetako ardatz izanik libreki parte hartuko dute eta identifikatuko dira proiektu konpartituetan, eta horien alde beren ahalmen guztiak mobiliza ahal izango dituzte.

3 Construir un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. Las personas deben ser el motor principal del proceso de transformación de nuestra sociedad hacia la innovación y el conocimiento, situándolas en el centro de las organizaciones para que libremente participen y se identifiquen en proyectos compartidos a favor de los cuales movilicen todas sus capacidades.

4 Pentsamendu kritiko eta librea sustatzea gizartean. Espiritu zientifikoa eta arrazoi publikoaren garapena bultzatuko duen pentsamendua, gure herrialdeko erakunde eta instituzioen aldaketa errazte aldera, herrialde moderno, solidario, ireki eta berritzaile bat eraikitze bidean. 5 Etengabeko berrikuntzaren praktika indartzea erakundeetan lankidetza-kultura zabalduta. Sare-lana izango da bitarteko, eta erakunde horietan ahalmen dinamikoak sortzeko tresnak eta metodoak hedatu behar dira, ingurunearekin batera eboluzionatzeko, puntako ikerketak sortzeko eta lehiakortasunaren eta gizartearentzako balioa sortzeko bide gisan ikus daitezkeen emaitzak lortzeko.

4 Promover un pensamiento crítico y libre en la sociedad. Un pensamiento que impulse el espíritu científico y el desarrollo de la razón pública para facilitar el cambio de las organizaciones e instituciones de nuestro territorio y su contribución a la construcción de un país moderno, solidario, abierto e innovador. 5 Potenciar una práctica de innovación permanente en las organizaciones. Extender la cultura de la cooperación, el trabajo en red y el despliegue de instrumentos y métodos dirigidos a crear en ellas las capacidades dinámicas que les permitan evolucionar con el entorno, generar investigaciones punteras y resultados visibles en términos de competitividad y creación de valor para la sociedad.

4 Promoting free, critical thought in society. We need to adopt ways of thinking that will stimulate the scientific spirit and the development of a public guiding principle to facilitate change in the region’s organizations and institutions and make a contribution to a modern, caring, open and innovative society. 5 Promoting permanent innovation practices in organizations. This is a way to spread the culture of cooperation, networking and the deployment of instruments and methods designed to create dynamic capabilities within organizations that will enable them to evolve with the surrounding environment and to generate cutting-edge research and visible results in terms of competitiveness and value creation for society. 6 Giving major backing to the Basque science, technology and innovation system as a fundamental asset in leading the Basque Country’s shift towards an innovative society. To create permanent areas for cooperation between institutions and organizations from different social, economic and cultural groups and circles on learning, the implementation of joint projects, foresighting and the exchange of knowledge. 7 Promoting a concept of open innovation. Besides being based on internal capabilities and potential, the innovation we are looking for should also encompass all possible sources (users, providers, networks and so on) and, going beyond product and technology, cover the intangibles and in general the whole range of factors that tend towards the creation of value.

11


LANBIDE

Euskadiko berrikuntzaren aldeko manifestua

Manifiesto por la innovación en Euskadi

Manifesto for innovation in the Basque Country

6 Zientzia, teknologia eta berrikuntza sistema funtsezko aktibo gisa sendotzea. Euskadik sozietate berritzaile bihurtzeko ekin dion bidean gida-lanak egiteko, lankidetza iraunkorreko espazioak sortuz hainbat esparru sozial, ekonomiko eta kulturaletako instituzio eta erakundeen artean, ikaskuntzarako proiektu konpartituak egiteko, prospektibarako eta jakintza trukatzeko.

6 Potenciar el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación como uno de los activos fundamentales para liderar el tránsito de Euskadi hacia una sociedad innovadora. Crear espacios de colaboración permanente entre instituciones y organizaciones de diferentes ámbitos sociales, económicos y culturales, para el aprendizaje, la realización de proyectos compartidos, la prospectiva y el intercambio de conocimiento.

8 Taking innovation into uncharted territory. We are talking about innovation that filters through to all private and public, profit- and non-profit-making organizations and institutions and to all walks of life and in particular about promoting social innovation and innovation in the service of environmental sustainability.

7 Berrikuntza irekiko kontzeptua bultzatzea. Kontzeptu hori ez da soilik barne-ahalmenetan oinarritu behar, baizik eta bere iturri posible guztiak ere gaineratuko ditu (erabiltzaileak, hornitzaileak, sareak...). Produktutik eta teknologiatik haratago joanda, faktore ukiezinak eta oro har balio sorkuntzara daramaten dimentsio ugariak bere baitan bilduko dituena. 8 Berrikuntza esparru guztietara zabaltzea. Erakunde eta instituzio guztietara, publiko zein pribatu, irabazi-asmoa dutenak zein irabaziasmorik gabekoak, eta bizitzaren alderdi guztietan, eta bereziki gizarte-berrikuntzan eta ingurune iraunkortasunaren zerbitzurako sustatzea berrikuntza nahi hori. 9 Gure herriaren eta erakundeen nazioartera irekitzeko maila areagotzea. Munduko sareekin konektatu (zientziaren, teknologiaren, berrikuntzaren eta jakintzaren alorrean batez ere), beraiekiko harremana bultzatu eta pentsamendu nahiz forma berriak gure bizitzetara gaineratzeko ahalmena sustatu behar da. 10 Berrikuntza Euskadiren Nortasun ezaugarri propio bihurtzea. Gu kanporantz gizarte berezi gisa proiektatu, hots, berrikuntza Herrialdearen berezitasunari loturiko aldagai gisa aurkeztea, Herrialdearen beraren eredu lehiakorrari loturikoa.

12

7 Favorecer un concepto de innovación abierta. Una innovación que además de basarse en las capacidades internas, incorpore todas sus posibles fuentes (usuarios, proveedores, redes…) y que yendo más allá del producto y la tecnología contemple los intangibles y en general las múltiples dimensiones que conducen a la creación de valor. 8 Llevar la innovación a todos los ámbitos. Una innovación que llegue a todas las organizaciones y a todas las instituciones, públicas y privadas, con y sin fin de lucro, y en todos los aspectos de la vida y en especial a promover la innovación social y la innovación al servicio de la sostenibilidad ambiental. 9 Aumentar el nivel de apertura internacional de nuestra ciudadanía y organizaciones. Conectarse a las redes mundiales, en particular en el campo de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento, promoviendo las relaciones con el exterior y la capacidad de incorporar pensamientos y formas nuevas a nuestras vidas. 10 Hacer de la innovación una seña de la propia identidad de Euskadi. Proyectarnos hacia el exterior como una sociedad en la que la innovación es un componente ligado a la singularidad del País, de su modelo competitivo y de su proposición única de valor.

9 Getting people and organizations in the region to participate more in what’s happening on the international scene. Associating with world science, technology, innovation and knowledge networks by promoting relations abroad and encouraging our own capacity to admit new ways of thinking and doing into our lives. 10 Making innovation a symbol of the identity of the Basque Country. The image we project abroad needs to be one of a society where innovation is a factor setting the region apart and an emblem both of its competitive model and its unique proposition for value.


LANBIDE

2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak La Asociación entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formación Profesional 2008 The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008

Lanbide Heziketarekiko konpromisoa saritzeko eta Paco Martinez de Contrastaren omenez antolatutako HETEL Sariaren lehenengo edizioa iragan maiatzean gauzatu zen. HETEL Saria proiektu berria da Elkartearentzat eta Lanbide Heziketarekiko konpromezua erakutsi duten pertsona, enpresa edota erankundeei ematea du helburu, euren laguntzari esker Lanbide Heziketa ikastetxeok ingurunea desarroilatzeko misioa hobe bete ahal izan

En mayo tuvo lugar la primera edición del Premio HETEL de compromiso con la Formación Profesional - Memorial Paco Martínez de Contrasta. El Premio HETEL, un proyecto nuevo para la Asociación, quiere reconocer la labor llevada a cabo por personas, empresas u organismos que han destacado a lo largo de su trayectoria por su apoyo a la Formación Profesional, y gracias a cuyo trabajo los centros de FP han podido contribuir mejor a su labor de desarrollo del entorno. Además, se aprovechó

The first edition of the HETEL Award for Commitment to Vocational Training, and the Paco Martínez de Contrasta Memorial, was held in May. The HETEL Award, a new project for the Association, is intended to recognize the work of individuals, companies or organizations that have stood out for their support for Vocational Training, thanks to which Vocational Training schools have been better able to perform their mission of developing their immediate communities.

13


LANBIDE

2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak

La Asociación entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formación Profesional 2008

The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008

El Premio HETEL, un proyecto nuevo para la Asociación, quiere reconocer la labor llevada a cabo por personas, empresas u organismos que han destacado a lo largo de su trayectoria por su apoyo a la Formación Profesional

dutelako. Horrez gain, sari-banaketan merezitako omenaldia egin zitzaion 2006 urtean hildako Paco Martinez de Contrastari, Diocesanaseko Zuzendari ohiari. HETEL Sariak banatzeko ekitaldia Gasteizen izan zen, Artium Arte Garaikidearen Museoan, maiatzaren 15ean, Juan Jose Ibarretxe lehendakaria buru zela. Era berean, ekitaldian parte hartu zuten Tontxu Campos Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa eta Joseba Azkarraga Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza

14

esta ocasión para rendir un merecido homenaje a Paco Martínez de Contrasta, Director de Diocesanas fallecido en el año 2006.

The occasion was also taken advantage of to pay a tribute to Paco Martínez de Contrasta, the former Director of the Diocesanas school, who passed away in 2006.

HETEL tuvo el honor de contar con la Presidencia del Lehendakari Juan José Ibarretxe en el acto de entrega de los Premios, que se realizó el 15 de mayo en el Museo de Arte contemporáneo Artium de Vitoria. Fue igualmente estimable la participación e intervenciones de los Consejeros de Educación, Universidades e Investigación, Tontxu Campos, y de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga. Todos ellos, junto con el presidente de HETEL Eduardo Fernández,

HETEL was honoured by the attendance of the Lehendakari, Juan José Ibarretxe, at the prize-giving ceremony, which took place on 15 May at the Artium Contemporary Art Museum in Vitoria. Equally appreciated was the involvement and speeches of the Regional Minister of Education, Universities and Research, Tontxu Campos and the Minister of Justice, Employment and Social Security,


LANBIDE

2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak

La Asociación entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formación Profesional 2008

The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008

sailburuordeek. Horiek guztiek, HETELeko lehendakari Eduardo Fernandezekin batera, lehenengo ekitaldiko hiru saridunei garaikurrak banatu zizkieten. Saridunak honako hauek izan ziren:

hicieron entrega de los galardones a los tres premiados en esta primera edición:

Joseba Azkarraga. All of them, together with the president of HETEL, Eduardo Fernández, presented the awards to the three winners of this first edition:

• Oraintsu hil den Imanol Murua (Zarautzeko alkate ohi eta Gipuzkoako Ahaldun Nagusi ohia), Lanbide Heziketaren babesle sutsua; • Jorge Arévalo, Euskal Gobernuko Lanbide Heziketako lehen sailburuorde eta LHko lehen Euskal Planaren sustatzailea; • Miguel Carrera y Cía (Compresores Betico), LHko hainbat zentrorekin onginahi hutsez proiektu askotan parte hartu duen enpresa. Horiek guztiek lan handia egin dute Lanbide Heziketaren alde eta HETELek egin duten lana eskertu nahi izan die. Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatzeko ekitaldiak balio izan du LHren alde lan egin zuen HETELen sortzaileetako bati, Paco Martínez de Contrastari, omenaldia egiteko. Xabier Aguirre Arabako Aldun Nagusiak, Patxi Lazcoz Gasteizko Alkateak eta mahai nagusiko kideek, garaikur bat eman zioten Pacoren familiari. Lanbide Heziketa garatzeko eta berritzeko egindako lanari onirizpena eman nahi izan zioten horrela. HETEL Saria Elkartearen aurtengo proiektu garrantzitsuenetakoa izan da eta Iberdrolaren dirulaguntza izan dugu horretarako.

• El recientemente fallecido Imanol Murua (ex Alcalde de Zarautz y ex Diputado General de Gipuzkoa), ferviente defensor de la Formación Profesional; • Jorge Arévalo, primer Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno vasco e impulsor del Primer Plan Vasco de FP; • Miguel Carrera y Cía (compresores Betico), empresa que ha colaborado desinteresadamente en numerosos proyectos con distintos centros de FP. Todos ellos han realizado una inestimable labor en favor de la Formación Profesional y HETEL ha querido reconocer su trabajo. La entrega de esta 1ª edición del Premio HETEL de compromiso con la Formación Profesional ha sido una ocasión propicia para rendir un homenaje a Paco Martínez de Contrasta, uno de los fundadores de HETEL y agente activo en el mundo de la FP. Xabier Aguirre, Diputado General de Álava, y Patxi Lazcoz, Alcalde de Vitoria, junto con los componentes de la mesa presidencial hicieron entrega de un galardón a la familia de Paco. Con ello se ha querido reconocer su entrega al desarrollo e innovación de la Formación Profesional. El Premio HETEL ha sido uno de los proyectos más importantes de la Asociación este año, que ha contado con el patrocinio de Iberdrola. Tras más de veinte años trabajando para promocionar y mejorar la Formación Profesional,

• The recently-deceased Imanol Murua (former Mayor of Zarautz and Provincial Head for Gipuzkoa), a passionate advocate of Vocational Training; • Jorge Arévalo, the first Deputy Minister of Vocational Training of the Basque Government and instigator of the Basque Vocational Training Plan; • Miguel Carrera y Cía (Betico Compressors), a company that has selflessly collaborated in numerous projects with different VET schools. All of them have performed an invaluable task in supporting Vocational Training and HETEL was delighted to recognize their endeavours. This first edition of the HETEL Award for Commitment to Vocational Training provided an opportune moment to pay tribute to Paco Martínez de Contrasta, one of the founders of HETEL and someone who was very active in the Vocational Training world. Xabier Aguirre, Territorial Head for Álava, and Patxi Lazcoz, the Mayor of Vitoria, together with the members of the presidential table, presented the award to members of Paco's family in recognition of his dedication to developing and innovating Vocational Training. The HETEL Award was one of the Association's most important projects this year, and was sponsored by Iberdrola.

15


LANBIDE

2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak

La Asociación entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formación Profesional 2008

The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008

Lanbide Heziketa sustatzeko eta hobetzeko lanean hogei urte baino gehiago eman ostean, HETELek Lanbide Heziketarekiko konpromisoaren saria sortu du. Haren helburuak dira, saridunak goraipatzeaz gain, Lanbide Heziketa garapen sozioekonomikoa bultzatzeko zein garrantzitsua den gizarteari erakutsi eta Euskal Herrian hezkuntza mota horren izen ona sustatzea.

la Asociación ha creado el Premio HETEL al compromiso con la Formación Profesional, que, además de servir como muestra de reconocimiento a los galardonados, quiere ser una llamada de atención a la sociedad sobre la importancia de la Formación Profesional para el desarrollo socio económico y aumentar su prestigio en el País Vasco.

After more than twenty years working to promote and improve Vocational Training, the Association has established the HETEL Award for Commitment to Vocational Training which, apart from serving as recognition for the award winners, aims to call society's attention to the importance of Vocational Training in socioeconomic development, and enhance its status in the Basque Country.

Ekitaldian parte hartu zutenak ondo iritzi zioten ekimenari eta, beraz, ekitaldia antolatzeko egindako esfortzu handiaren ordaina izan da haien balorazioa. Eskerrak eman nahi dizkiegu ekitaldi berezi eta hunkigarri honetan parte hartu zuten pertsona, erakunde, enpresa, enpresatalde eta HETELeko profesional guztiei.

16

La valoración del acto por parte de los asistentes fue muy positiva y ha compensado el gran esfuerzo que supuso su organización. Quisieramos también destacar y agradecer al gran número de personas, tanto de Instituciones, empresas, organizaciones empresariales y otros organismos como a los profesionales de los centros HETEL el que compartieran con nosotros un acto tan especial y emotivo.

Attendees' opinion of the event was very positive and made up for the huge effort involved in its organization. We would also like to highlight and thank the large number of people from institutions, companies, business associations and other bodies, and the staff at the HETEL schools, for sharing in such a special and moving event with us.


LANBIDE

2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak

La Asociaci贸n entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formaci贸n Profesional 2008

The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008

17


LANBIDE

2008ko Lanbide Heziketarekiko konpromisoari HETEL Sariak banatu ditu Elkarteak

Sarituak • Imanol Murua Gizon ausarta, irekia eta akordioak lortzeko abila zen Imanol Murua. Zarauzko Langintza Eskolako irakasle modura ekin zion ibilbide profesionalari, eta beranduago, bide politikoari helduta, Zarauzko Alkate eta Gipuzkoako Diputatu nagusi izatera iritsi zen. Azken kargu horretatik lan esanguratsua egin zuen Lanbide Heziketaren alde. Enpresetako praktiken eta prestakuntza iraunkorraren sustatzaile sutsua dugu eta LHrekiko sentsibilitate berezia erakutsi du beti. Lanbide Heziketari enpresa-sarea berritzeko zutabeetako bat dela deritzo, eta horrenbestez, baita ekonomiaren eta gizartearen zutabe ere. LHko ikastetxeetako ekipamenduak finantzatzeko lehen urratsak egin zituen eta ildo hori Euskal Autonomia Erkidegoko gainontzeko lurraldeetara zabaltzea lortu zuen. Eusko Jaurlaritzako sailen artean ere prestakuntza-mota horrekiko sentsibilitatea eta interesa hedatu zituen. • Jorge Arévalo Jorge Arevalo, Donostiako Easo Institutuko LHko irakaslea, Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako lehen sailburuordea izan zen. Bera izendatzean sailburuordetza eman zitzaion Lanbide Heziketari, eta modu horretan, euskal hezkuntza-sistemaren barruan sendotzeko bultzada ere bai. Pertsona irekia da eta ikuspegi estrategikoa du. Bera sailburuorde zela eraman ziren aurrera Lanbide Heziketako lehen euskal planak, eta era berean, ikastetxe integralen sarea osatu eta bultzatu zen, ikastetxe publikoen eta itunpekoen arteko lankidetza emankorra ekarri duena.

La Asociación entrega los Premios HETEL al compromiso con la Formación Profesional 2008

The Association presents the HETEL Award for Commitment to Vocational Training 2008

Los Premiados

The Award-Winners

• Imanol Murua Hombre valiente, de carácter abierto y hábil para lograr acuerdos, Imanol Murua comenzó su trayectoria profesional como profesor de Zarauzko Langintza Eskola y, más tarde, su carrera política le llevó a ser elegido Alcalde de Zarautz y Diputado General de Gipuzkoa, puesto desde el que realizó una importante labor de apoyo a la Formación Profesional en ese territorio.

• Imanol Murua An indomitable man with an open nature and great negotiating skills, Imanol Murua began his career as a teacher at Zarauzko Langintza Eskola and later on his political career led him to be elected Mayor of Zarautz and Provincial Head for Gipuzkoa, a position which he used to strongly support Vocational Training in this region.

Ferviente impulsor de las prácticas en empresas y de la formación continua, ha mostrado siempre una sensibilidad especial hacia la FP, a la que consideraba uno de los pilares de renovación del tejido empresarial y, por añadido, de la economía y de la sociedad. Dio los primeros pasos para financiar equipamientos de los centros de FP y consiguió extrapolar sus ideas a los demás territorios históricos de la comunidad autónoma vasca. Extendió la sensibilidad y el interés por esta formación entre los diferentes departamentos del Gobierno vasco. • Jorge Arévalo Jorge Arévalo, profesor de FP del Instituto Easo de Donostia, fue el primer Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno vasco. Su nombramiento supuso dar el rango de Viceconsejería de Educación al ámbito de la Formación Profesional, un impulso definitivo a su fortalecimiento dentro del sistema educativo vasco. Persona abierta y con visión estratégica, durante su gestión se desarrollaron los primeros Planes Vascos de Formación Profesional y se creó y apoyó a la Red de centros integrales, que ha supuesto una cooperación fructífera entre centros públicos y concertados.

A passionate advocate of work placements in companies and continuous training, he always had a particular soft spot for Vocational Training, which he regarded as one of the cornerstones for revitalizing the business fabric and, leading on from that, the economy and society. He took the first steps in financing equipment for VET schools and managed to extrapolate his ideas to other historical regions in the Basque Autonomous Community. He disseminated an awareness of and interest in this type of education throughout the different departments in the Basque government. • Jorge Arévalo Jorge Arévalo, a VET teacher at the Instituto Easo in Donostia, was the first Deputy Minister of Vocational Training at the Basque government. His appointment entailed giving Vocational Training the rank of Deputy Ministry of Education, giving it a definitive boost within the Basque educational system. An open individual with a strategic eye, during his mandate he developed the first Basque Vocational Training Plans and created and supported the Network of integral schools, which led to productive cooperation between public and publicly-subsidised schools.

• Miguel Carrera y Cía (Compresores Betico) Miguel Carrera y Cía - Compresores Betico enpresak lan bikaina egin du Euskal Herrian Lanbide Heziketa sustatu eta bultzatzeko. Gainera, ekipamenduak eman ditu eta hainbat ikastetxeri lagundu die berrikuntza proiektuak lantzen. Enpresaren instalazioak beti daude zabalik praktiketako LHko ikasleak hartzeko, eta sarritan, ikasketak amaituta bertan jarraitzen dute lanean. Halaber, enpresa zabalik egoten da beti bisitarientzat eta askotan parte hartzen du LHko ikastetxeetan antolatzen diren hitzaldietan.

• Miguel Carrera y Cía (compresores Betico) La empresa Carrera y Cía - compresores Betico ha realizado una inestimable labor de promoción y fomento de la FP en el País Vasco, además de donar equipamientos y colaborar desinteresadamente en numerosos proyectos de innovación con distintos centros educativos. En sus instalaciones se acoge a numerosos alumnos de FP en prácticas que, a menudo, continúan en la empresa. Asimismo la empresa está siempre abierta a visitas y participa a menudo en charlas y conferencias en los centros de FP.

• Miguel Carrera y Cía (Betico Compressors) The company Carrera y Cía - Betico Compressors has undertaken an invaluable task in promoting and fostering VET in the Basque Country, as well as donating equipment and collaborating selflessly in numerous research projects with different schools. The company has taken on many Vocational Training students for work experience at their facility, who often carry on working at the company. The company has also always been open to students' visits and often takes part in discussions and conferences at VET schools.

Gaur egun Jose Carrera da enpresako Lehendakari eta Zuzendari-gerentea. Enpresari eskuzabala da bera, eta bere bizitza-filosofiari jarraituz, denboraren %10 gutxienez gizartearen aldeko lanetan ematen du. Lanbide Heziketa “biziki maite” duela aitortu du.

Su actual Presidente y Director Gerente, José Carrera, sobresale como un empresario generoso en cuya filosofía de vida destaca la dedicación de al menos de 10% de su tiempo a realizar tareas a favor de la sociedad y se define como un “enamorado de la FP”.

Its current Chairman and Managing Director, José Carrera, stands out as a generous entrepreneur whose life philosophy includes dedicating at least 10% of his time to actions that improve our society, and he defines himself as “passionate about VET”.

Leire Velar HETEL hetel@hetel.org

18

Leire Velar HETEL hetel@hetel.org

Leire Velar HETEL hetel@hetel.org


LANBIDE

Prestakuntza ziklo berriak eta Kualifikazioen Europako Esparrua Los nuevos Ciclos formativos y el Marco europeo de Cualificaciones New Vocational Training Diplomas and the European Qualification Framework

Maiatzaren 3ko 2/2006 Legeak Hezkuntza sistemako Lanbide heziketa garatzeko oinarriak ezartzen ditu. Ondoren, abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuak lanbide heziketaren antolamendu orokorra xedatzen du. Azkenik, otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuak antolamendu hori xedatzen du Euskal Herrian (EHAA 46. zk., 2008ko martxoaren 5a). Bestalde, erdi mailako nahiz goi mailako hogei titulu berri baino gehiago argitaratu dira. Hortaz, Lanbide heziketako erreforma eta titulu berrien berrikuntzak eta ondorioak

La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación asienta las bases para el desarrollo de la Formación Profesional del Sistema Educativo. Posteriormente el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, establece su ordenación general. Finalmente, el Decreto 32/2008, de 26 de Febrero (B.O.P.V. nº 46, de 5 de marzo) regula su ordenación en el ámbito del País Vasco. Por otro lado, ya se han publicado más de una veintena de títulos nuevos tanto de Grado medio como superior. Pues bien, hay elementos suficientes para hacer una descripción y análisis de las novedades e implicaciones de la reforma y de los nuevos títulos de la Formación profesional.

The Law on Education no. 2/2006 of 3 May 2006 lays down the bases for development of Vocational Training in the Educational System. Royal Decree no. 1538/2006 of 15 December 2006 subsequently sets out its general structure. Finally, Decree no. 32/2008, of 26 February 2008 (B.O.P.V. no. 46, of 5 March 2008) governs its structure in the context of the Basque Country. On the other hand, more than twenty new Diplomas have been regulated, for middle degree as well as high degree Vocational Training courses. There is thus sufficient information available to describe and analyse the new elements

19


LANBIDE

Prestakuntza ziklo berriak eta Kualifikazioen Europako Esparrua

Los nuevos Ciclos formativos y el Marco europeo de Cualificaciones

New Vocational Training Diplomas and the European Qualification Framework

deskribatzeko eta aztertzeko nahiko elementu ditugu.

El perfil profesional que incluye cualquier nuevo título, se obtiene del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Por lo tanto, las enseñanzas del título toman como referencia la adquisición de una o varias Cualificaciones Profesionales y, en ocasiones, de unidades de competencia. Hasta el momento, se observa que algunos títulos tienen como referencia el logro de tres o más Cualificaciones Profesionales. Desde el Ministerio se debe limitar, a la baja, este número de Cualificaciones, para evitar desconfianza en el propio Sistema de Cualificaciones.

and implications of the reform and the new Diplomas in vocational training.

Lanbide prestakuntzen Sistema Nazionalak zehaztuko du edozein titulu berri duen lanbide profila. Beraz, ikasleari titulu hori lortzeko emango zaion irakaspenak hark Lanbide prestakuntza bat edo gehiago jasotzea hartuko du erreferentzia gisa, eta batzuetan, baita gaitasun atalak ere. Orain arte ikusi ahal izan dugunez, titulu batzuek hiru lanbide prestakuntza edo gehiago hartzen dituzte erreferentzia gisa. Ministerioak prestakuntza kopuru hori mugatu eta txikitu behar du Lanbide sisteman mesfidantzarik ez egoteko. Irakaspenen antolaketari dagokionez, titulu berri guztiek 2.000 ordu izango dituztela erabaki da, eta bi ikasturtetan banatuko dira. Euskal Herrian ikasturte bakoitza 33 astetan taxutuko da. Tituluaren oinarrizko curriculum diseinuan (OCD) bertan finkatzen da lanbide modulu bakoitzaren ordu kopurua eta hori lehen edo bigarren ikasturtean emango den. Lantokiko Prestakuntzaren (LP) modulua sustatzea da beste aldaketa bat. Modulu horretan sartzeko gaitasun atalekin lotutako lanbide modulu guztiak gainditu behar dira. Beste lanbide modulu batzuetan ere aldaketak daude. Horrela, Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak (LPO) moduluak laneko arriskuekin lotutako eduki asko izango ditu, baita gehiago iraun ere, 100 ordu zehazki. Laneko harremanak (LH) eta Kalitatea eta etengabeko hobekuntza moduluak desagertuko dira. Beste modulu berri bat sortu da: Enpresa eta ekimen lehiatsua. Horrek, alderen batetik, Enpresa txiki baten administrazio, kudeaketa eta merkaturatze modulua ordezkatzen du. Goi mailako tituluetan beste modulu berri bat dago, hots, Proiektua, eta titulu bakoitzari egokituko zaio. 50 ordu iraungo ditu, eta ikasleak Lantokiko prestakuntza modulua amaitzean ebaluatuko da.

En relación con la organización de las enseñanzas se ha decidido que todos los nuevos títulos tendrán una duración de 2.000 horas, dos cursos. En el País Vasco cada curso se conformará con 33 semanas. En el propio Diseño Curricular Base del título (DCB) se fija el número de horas de cada módulo profesional y su ubicación en el primer o segundo curso. Otro cambio se refiere a la promoción al módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT). Sólo se podrá acceder a la FCT si se tiene superados todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.

The vocational profile for any new Diploma comes from the National System for Vocational Qualifications. The educational syllabus for the Diploma therefore uses as a point of reference the attainment of one or more Vocational qualifications and, occasionally, units of competence. Until now, it has been noted that some Diplomas use the achievement of three or more Vocational qualifications as a reference. At the Spanish Ministry level, this number of qualifications should be restricted, at the lower end, in order to avoid loss of confidence in its own Qualification System. With regard to the organisation of education, it has been decided that all new Diplomas will require 2,000 hours and two academic courses. In the Basque Country each course will comprise 33 weeks. Its own Basic Curriculum Design for the Diploma sets out the number of hours for each vocational module and whether the module is to be in the first or second course. Another change relates to progression to the Workplace Training (WT)

Irakaspenen antolaketari dagokionez, titulu berri guztiek 2.000 ordu izango dituztela erabaki da, eta bi ikasturtetan banatuko dira También existen novedades en varios módulos profesionales. Así, el nuevo módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL) incorpora de forma significativa contenidos relacionados con los riesgos laborales y su duración se incrementa a 100 horas. Desaparecen los módulos de Relaciones en el entorno de trabajo (RET) y el de Calidad y mejora continua. Se incorpora un nuevo módulo: Empresa e iniciativa emprendedora que, en cierto sentido, sustituye al de Administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa. En los títulos de grado superior hay un nuevo módulo Proyecto, adaptado a cada título, con una duración de 50 horas y que deberá evaluarse, una vez que el alumno finalice el módulo de Formación en Centro de Trabajo.

Honako gai hauek dira ere nabarmentzekoak:

module. One will only be admitted into OJT if one has passed all the vocational modules connected with units of competence. There are also new elements in various vocational modules. The new module Training and Career Guidance (TCG) therefore significantly includes content related to workplace health and safety issues and its duration is increased to 100 hours. The module Workplace Relations (WPR) and the Quality and Continuous Improvement module disappears. A new module is included: Company and Enterprise Initiative, which, in some way, replaces the Administration, Management and Marketing in a Small Company module.

Otras cuestiones a destacar son las siguientes: • Goi mailako tituluen moduluak ECTS kredituetan (kreditu europarrak, Europako Unibertsitate eremura egokitutakoak)

• Los módulos de los títulos de grado superior vienen cuantificados en créditos europeos ECTS.

In the higher degree Vocational courses there is a new Project module, adapted to each qualification, of 50 hours’ duration, and is to

17 20


LANBIDE

Prestakuntza ziklo berriak eta Kualifikazioen Europako Esparrua

Los nuevos Ciclos formativos y el Marco europeo de Cualificaciones

New Vocational Training Diplomas and the European Qualification Framework

zenbatzen dira. Kontuan hartu behar da goi mailako ikasketa ez-unibertsitarioak direla. Beharrezkoa da titulu berriak aipatu kredituetan zenbatzea unibertsitateko ikasketekin baliozkotzeko.

Hay que tener en cuenta que son enseñanzas superiores no universitarias. Se hace necesario cuantificar los nuevos títulos con dichos créditos para facilitar las convalidaciones con estudios universitarios.

be evaluated once the student completes the Workplace Training module.

• Apirilean Batzordeak Gomendio bat aurkeztu zuen hezkuntza eta lanbide heziketarako kreditu sistema europar bat sortzeko (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training 1). Erdi mailako heziketa zikoei dagokien ECVET kreditu kopurua laster esleitzea espero da.

• El abril la Comisión europea presentó una Recomendación para crear un sistema europeo de créditos para la educación y formación profesionales (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training1). Es de esperar que, en un futuro próximo, los módulos de los ciclos formativos de grado medio tengan asignados el número de créditos ECVET que les corresponda.

• Titulu berriek araututako lanbideen gaiari heltzen diete. Titulua lortuko dutenek delako tituluaren ikasketekin lotutako lanbide txartelak eskuratzea da helburua. • Titulu bakoitzaren Oinarrizko Curriculum diseinuak ezartzen ditu dagozkion Lanbide ziurtagiriak. Beraz, titulua eskuratzen dutenek, edo, hori lortu ez baina beharrezko lanbide moduluak gainditzen dituztenek, dagokion lanbide ziurtagiriak eskatu ahal izango dituzte. Hori aurrerapauso bat da

• Lo nuevos títulos abordan la cuestión de las profesiones reguladas. Se aspira a que los futuros titulados puedan obtener, en su caso, los carnés profesionales relacionados con las enseñanzas del título en cuestión. • Los Diseños Currículares Base de cada título establecen los Certificados de Profesionalidad asociados. Por lo tanto, quienes adquieran el título o, quienes, sin alcanzar el titulo, hayan aprobado los módulos profesionales necesarios, podrán

Other issues to highlight are as follows: • The modules for high degree Vocational Diplomas are assessed as European ECTS credits. It is to be noted that they are considered non-university higher education. It is necessary to assess the new Diplomas with the above credits in order to facilitate validation with university studies. • In April, the European Commission put forward a recommendation to create a European credit system for vocational education and training (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training1). It is to be hoped that, in the near future, the modules for middle degree vocational training Diplomas will be awarded the appropriate number of ECVET credits. • The new Diplomas address the issue of regulated professions. It is the intention that future graduates can obtain, where appropriate, the vocational carnets related to that vocational area. • The Base Curriculum Designs for each Diploma lay down the associated Vocational Certificates. Therefore, those who gain the Diploma, or who have passed the necessary vocational training modules without gaining the Diploma, will be able to request the corresponding Vocational Certificates. It is a step further to achieve integration of vocational training subsystems, initial vocational training and continuous training. Lastly, two issues are noted with interest in the Basque Country. First, the new Initial Vocational Training enables post-degree specialisation Vocational courses to be established. In our region, therefore, some experience has already been gained and it is understood that, with this measure, it will

____

_____

_____

1- ECVETri buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus: http://ec.europe.eu/education/policies/ educ/ecvet/index_en.html

1- Para más información sobre el ECVET véase: http://europa.eu.int/comm/education/ policies/educ/eqf/index_en.html

1- For further information with regard to ECVET, please refer to: http://ec.europe.eu/education/policies/ educ/ecvet/index_en.html

18

21


LANBIDE

Prestakuntza ziklo berriak eta Kualifikazioen Europako Esparrua

Los nuevos Ciclos formativos y el Marco europeo de Cualificaciones

Hezkuntza sistemaren Lanbide heziketaren azpisistema berriak Ziklo ondorengo espezializazio ikastaroak ezartzea errazten du. Lanbide heziketaren bi azpisistemak, hots, hezkuntza sistemaren LH eta Lanbide heziketa, txertatzeko. Azkenik, Euskal Herrian interesa sortzen duten bi gai azalduko ditugu. Lehenbizi, Hezkuntza sistemaren Lanbide heziketaren azpisistema berriak Ziklo ondorengo espezializazio ikastaroak ezartzea errazten du. Hortaz, gure Autonomia erkidegoan egin dugu jada saialdiren bat, eta neurri horrekin Euskal Herriko alor batzuen eskaera zehatzei erantzun ahal izango zaiela uste da. Bigarrenik, Europako Kontseiluak eta Parlamentuak Etengabeko Ikasketen Kualifikazioen Europako Esparruari 2 buruzko Gomendioa onartu zuten apirilean (KEE, - Kualifikazioen Europako Esparrua, TEE -Tituluen Europako Esparrua- ere esaten diote). Gomendio horren arauekin bat etorri behar da eta ikasleak eta langileak, oro har, mugitzeko. Europako Esparruak 8 maila ezarri ditu tituluetan, eta arrazoizkoa da pentsatzea erdi mailako tituluek 4 maila izango dituztela eta goi mailakoek 5.

solicitar los Certificados de Profesionalidad correspondientes. Es un paso más para lograr la integración de los dos Subsistemas de Formación Profesional, la FP del sistema educativo y la Formación para el Empleo. Por último dos cuestiones que desde el País Vasco se observan con interés. En primer lugar, el nuevo Subsistema de Formación Profesional del Sistema Educativo facilita establecer cursos de especialización Post-ciclo. Pues bien, en nuestra Comunidad ya se ha desarrollado alguna experiencia y se entiende que, con esta medida, se podrán facilitar respuestas a demandas puntuales de algunos sectores del País Vasco. En segundo lugar, en abril el Consejo y Parlamento europeo aprobaron la Recomendación sobre el Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente 2 (MEC – Marco Europeo de las Cualificaciones-, conocido también como MET – Marco Europeo de Titulaciones-). Se hace necesario alinearse con sus directrices y utilizarlo para facilitar la movilidad del alumnado y los trabajadores en general. El Marco europeo establece 8 niveles en las titulaciones y es razonable pensar que los títulos de grado medio tengan un nivel 4 y las de los títulos de grado superior un nivel 5.

New Vocational Training Diplomas and the European Qualification Framework

be possible to provide answers to concrete questions from some sectors of the Basque Country. Secondly, in April, the European Council and Parliament approved a recommendation on the European Qualification Framework for Lifelong Learning 2 (EQF - European Qualification Framework). It is asked to fall in line with its directives and to use it in order to facilitate the mobility of students and workers in general. The European Framework sets out 8 levels and it is reasonable to believe that middle degree vocational training Diplomas will be at level 4 and high degree vocational training Diplomas at level 5. The use of the European Framework will enable the comparison of qualifications between countries of the European Union, international training and, in short, the mobility of citizens such that either they can get training or carry out work in any one of the 27 member states of the European Union.

Europako Esparruak erraztuko ditu Europako Batasuneko herrialdeen arteko tituluen erkaketa, nazioez haraindiko prestakuntzak, eta, azken finean, hiritarren mugimendua (bai prestatzeko bai Europako Batasuneko 27 herrialdetako batean lan egiteko).

La utilización del Marco Europeo facilitará la comparabilidad de títulos entre los países de la Unión Europea, las formaciones transnacionales y, en definitiva, la movilidad de los ciudadanos tanto a la hora de formarse como de realizar un trabajo en uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Javier Mardones Kualifikazioen Euskal Institutuko zuzendaria (KEI) kei.ivac.dir@euskalnet.net

Javier Mardones Director del Instituto Vasco de Cualificaciones (IVAC) kei.ivac.dir@euskalnet.net

_____

_____

Javier Mardones Director of the Instituto Vasco de Cualificaciones - IVAC (Basque Institute for Qualifications) kei.ivac.dir@euskalnet.net _____

2- EQFri (European Qualification Framework, Kualifikazioen Europako Esparrua) buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus: http://ec.europe.eu/education/policies/ educ/eqf/index_en.html

2- Para más información sobre el EQF (European Qualification Framework, Marco europeo de las Cualificaciones), véase: http://ec.europe.eu/education/policies/educ/ eqf/index_en.html

2- For further information with regard to the EQF (European Qualification Framework), please refer to: http://ec.europe.eu/education/policies/ educ/eqf/index_en.html

22


LANBIDE

HETELek eta ERKIDEk hiru urterako lankidetza hitzarmena sinatu dute HETEL y ERKIDE firman un convenio de colaboración de tres años HETEL and ERKIDE sign a three-year cooperation agreement In keeping with the aim stated in our Management Plan "to create alliances and agreements with key development organisations in the country", a cooperation agreement was signed on 17 December 2007 between HETEL and the Basque Country Federation of Worker, Education and Credit Cooperatives ERKIDE (Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi, www.erkide.com). The agreement was signed at the headquarters of ERKIDE in Vitoria-Gasteiz. Through this agreement, HETEL and ERKIDE are committed to maximising the joint capabilities of both organisations.

"Herrialdea garatzeko eragileekin itunak eta hitzarmenak lortzeko helburua" jaso genuen gure Gestio Plangintzan eta horri jarraituz, 2007ko abenduaren 17an lankidetza hitzarmena sinatu genuen HETELek eta ERKIDEk (Euskadiko Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben Federazioa, www.erkide.com).

De acuerdo con el objetivo de “Establecer alianzas y convenios con agentes tractores del desarrollo del país”, de nuestro Plan de Gestión, el 17 de diciembre de 2007 se firmó un acuerdo de colaboración entre HETEL y ERKIDE (Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi, www.erkide.com).

ERKIDEren Gasteizko egoitzan sinatu zen hitzarmena, eta akordio honen bitartez, HETELek eta ERKIDEk konpromisoa hartu dute bi erakundeen arteko elkarlana ahalik eta gehien indartzeko.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sede social de ERKIDE en Vitoria - Gasteiz y a través de este acuerdo HETEL y ERKIDE se comprometen a fortalecer al máximo la capacidad de actuación conjunta de ambas entidades.

ERKIDE is the leading cooperative organisation in the Basque Country, as a result of the merger in 2006 of the Federations of Worker, Education and Credit Cooperatives. It represents the Worker, Education and Finance Cooperative sectors before the institutions of the Autonomous Community of the Basque Country. It is also present in other cooperative institutions, such as the Basque Cooperative Confederation. In 2008, ERKIDE includes 512 workers' cooperatives, from 17 different sectors, 77 education cooperatives, which include teaching establishments from nursery education to vocational and university training, as well as 2 credit cooperatives. It represents a total of more than 41,000 workers.

23


LANBIDE

HETELek eta ERKIDEk hiru urterako lankidetza hitzarmena sinatu dute

HETEL y ERKIDE firman un convenio de colaboración de tres años

HETEL and ERKIDE sign a three-year cooperation agreement

The content of the agreement relates to the development of continuing vocational training, innovation projects, work experience in companies for pupils and teachers, technical and management support and other collaboration proposals ERKIDE Euskal Herriko kooperatiba erakunderik handiena da, 2006an Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben Federazioek bat egin zutenetik. Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu kooperatiben sektorearen erakunde ordezkaria da Euskal Autonomia Erkidegoan. Beste hainbat kooperatiba erakundetan ere parte hartzen du ERKIDEk, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioan, esaterako. 2008an, ERKIDEk 17 sektoretako Lan Elkarteen 512 kooperatiba, Irakaskuntza arloko 77 kooperatiba (Haur Hezkuntzatik Lanbide Heziketararteko zentroak eta Unibertsitate bat tartean) eta 2 Kreditu Kooperatiba ditu. 41.000 langile baino gehiago dira guztira. Etengabeko prestakuntza programak eta berrikuntza proiektuak egitea, ikasle eta irakasleak enpresetan izatea, laguntza teknikoa eta kudeaketa arlokoa ematea eta bestelako lankidetza proposamenak jaso dira Hitzarmenean. Hasiera batean, hitzarmena hiru urterako sinatu da, eta urteko lan egitarauetan zehaztuko dira gauzatuko diren ekintzak eta proiektuak.

ERKIDE es la mayor organización cooperativa del País Vasco, resultado de la fusión en el año 2006, de las Federaciones de cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito. Ostenta la representación institucional del sector cooperativo de Trabajo Asociado, de Enseñanza y de Crédito en la Comunidad Autónoma. También tiene presencia en otras instituciones cooperativas como la Confederación de Cooperativas de Euskadi. En el 2008 ERKIDE agrupa a 512 cooperativas de Trabajo Asociado de 17 sectores diferentes, a 77 cooperativas de Enseñanza, que incluyen centros de enseñanza desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y una Universidad, así como a 2 cooperativas de Crédito. Representa en su conjunto más de 41.000 empleos. El contenido del acuerdo se refiere al desarrollo de programas de formación continua, proyectos de innovación, estancias en empresas de alumnos y profesores, apoyo técnico y de gestión y otras propuestas de colaboración. El convenio tiene en principio una duración de tres años y se concreta en base a planes anuales de trabajo que detallan las actuaciones y proyectos que se van a llevar a cabo.

HETELen LH ikastetxeen gizarte ekimenak eta ERKIDEko kooperatibek gizartean parte hartzeko filosofiak bide eman dute lankidetza hitzarmen hau sinatzeko.

El carácter de iniciativa social de los centros componentes de HETEL junto con la filosofía social de participación de las cooperativas integrantes de ERKIDE han propiciado la firma de este acuerdo de colaboración.

Bi erakundeen arteko elkarlana Lantokiko Prestakuntzaren (LP) eremuan hasi zen, eta 2008an eta datozen urteetan bi erakundeentzat eta oro har, herrialde osorako, onuragarri diren proiektu eta jarduera bateratu berriak gauzatzea da asmoa.

La colaboración se inició con una actuación en el ámbito de la Formación en Centros de Trabajo (FCT), y esperamos que a lo largo del 2008 y en años sucesivos se desarrollen nuevos proyectos y actividades conjuntas que redunden en un beneficio mutuo y para el conjunto del país.

Eduardo Fernández HETELen presidentea efernandez@hetel.org

Eduardo Fernández Presidente de HETEL efernandez@hetel.org

24

The content of the agreement relates to the development of continuing vocational training, innovation projects, work experience in companies for pupils and teachers, technical and management support and other collaboration proposals. The agreement will run for an initial period of three years and will be built on annual work plans detailing the activities and projects to be undertaken. The social initiative nature of the HETEL Vocational training schools, together with the philosophy of participation on the part of the cooperatives that make up ERKIDE, have led to the signature of this cooperative agreement. The first example of cooperation was joint activity in the area of FCT (Formación en Centros de Trabajo, on-the-job training for VET students) and we hope that throughout 2008, and in the years to come, new joint projects and activities will be developed to our mutual benefit and for the good of the Basque Country.

Eduardo Fernández President of HETEL efernandez@hetel.org


LANBIDE

Gipuzkoako Goikerri Plus proiektua: LHko ikastetxeek bestelako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresa txikiei El proyecto Goikerri Plus en Gipuzkoa: Los centros de FP amplían sus servicios a las pequeñas empresas The Goikerri Plus project in Gipuzkoa: Vocational Training schools offer different services to small companies

Iñaki Zabalok Ordiziako Goierri Lanbide Eskolan ikasi zuen. Hainbat urtez ikastetxean irakasle gisa lan egin ostean, 2006an Goierri Lanbide Eskolako zuzendari bihurtu zen. 2007ko maiatzetik Goikerri Plus proiektuaren sustatzailea eta koordinatzailea da.

Iñaki Zabalo se formó en Goierri Lanbide Eskola de Ordizia. Tras ser profesor de la Escuela durante varios años, comienza a dirigir Goierri Lanbide Eskola en el 2006. Desde mayo de 2007 es el promotor y coordinador del proyecto Goikerri Plus.

Iñaki Zabalo was educated at Goierri Lanbide School in Ordizia. Having been a teacher at the school for several years, he became the principal of Goierri Lanbide School in 2006. Since May 2007 he has been the developer and coordinator of the Goikerri Plus project.

Nola sortu zen Goikerri Plus proiektua? 2007-2010 aldirako Goierri Lanbide Eskolak eginiko gogoeta estrategikoan sortu zen proiektu honen hazia.

¿Cómo surge el proyecto Goikerri Plus? Sus antecedentes se sitúan en la reflexión estratégica de Goierri Lanbide Eskola para el periodo 2007-2010.

How did the Goikerri Plus project come about? Its roots lie in the Goierri Lanbide School strategy review for 2007-2010.

Zer egitea erabaki zenuten? MikroETE-ek badakite eguneroko errealitateak epe laburretik harago begiratzea eragozten dietela. Hainbat estrategiataz baliatuz gai horren inguruan esku-hartzea erabaki genuen. Horietako bat Goiekin kudeaketa eredua da, Goierriko Herrien Ekintza Fundazioaren barruan garatua 1 , Goierriko Lanbide Eskola kide dena.

¿Y qué decidieron hacer? Conscientes de que la realidad diaria impide a la micropymes abordar cualquier reto que vaya mas allá del corto plazo, nos planteamos incidir en esta realidad a través de distintas estrategias una de las cuales nos la proporcionaba el modelo de gestión Goiekin, desarrollado dentro de la Fundación Goierriko Herrien Ekintza a la que pertenece Goierri Lanbide Eskola1 .Concretamente

So what did they decide to do? Conscious of the fact that daily routines prevent very small companies from addressing any challenge beyond those in the short term, we thought about how we can have an impact, through various strategies, one of which came from the Goiekin Management Model, developed at the Goierriko Herrien Ekintza Foundation to which Goierri Lanbide School belongs1. Specifically, the model was

_____

_____

_____

1- Goierriko Herrien Ekintza Fundazioa, Goierriko 44 enpresak eta 18 herrik parte hartzen dutela, 4 aktibok osatzen dute:LHko Goierri Lanbide Eskolak, enpresei zuzendutako Goikerri zerbitzu teknologikoak, Ikaslan Fundazioak (Lanbide Heziketako ikasleok kudeatua) eta Orientazio eta enplegu zerbitzua.

1-La Fundación Goierriko Herrien Ekintza, en la que participan 44 empresas y los 18 municipios de la comarca de Goierri esta formada por 4 activos: el centro de FP Goierri Lanbide Eskola, Goikerri - servicios tecnológicos a empresas, la Fundación Ikaslan (gestionada por alumnos de Formación profesional) y el Servicio de orientación y empleo.

1-The Goierriko Herrien Ekintza Foundation, in which 44 companies and the18 councils in the Goierri district participate, comprises 4 partners: the Goierri Lanbide Vocational Training School, Goikerri - technology services for companies, the Ikaslan Foundation (managed by vocational training pupils) and the Vocational Guidance and Employment Service.

25


LANBIDE

Gipuzkoako Goikerri Plus proiektua: LHko ikastetxeek bestelako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresa txikiei

El proyecto Goikerri Plus en Gipuzkoa: Los centros de FP amplían sus servicios a las pequeñas empresas

The Goikerri Plus project in Gipuzkoa: Vocational Training schools offer different services to small companies

el modelo ha sido creado por Goikerri - servicios tecnológicos a empresas.

created by Goikerri - technology services for companies.

¿Quiénes participan o forman Goikerri Plus? Participamos seis centros de Formación Profesional de Gipuzkoa. Se trata de La Salle Berrozpe de Andoain, Urola Garaiko Lanbide Eskola de Zumárraga y los centros públicos de FP Usurbil , Tolosaldea y Miguel Altuna de Bergara, además de Goierri Lanbide Eskola con Goikerri - servicios tecnológicos.

Who takes part in or make up Goikerri Plus? There are six vocational training schools in Gipuzkoa that are participating. We are talking about La Salle Berrozpe in Andoain, Urola Garaiko Lanbide School in Zumárraga and the public vocational training schools of Usurbil, Tolosaldea and Miguel Altuna in Bergara, as well as Goierri Lanbide School with Goikerri - technology services.

Nork osatzen dute eta nork hartzen dute parte Gokerri Plus honetan? Gipuzkoako Lanbide Heziketako sei ikastetxek hartzen dugu parte: Andoaingo La Salle Berrozpek; Zumarragako Urola Garaiko Lanbide Eskolak; Usurbilgo, Tolosaldeko eta Bergarako - Miguel Altuna LHko ikastetxe publikoek; eta Goikerri -zerbitzu teknologikoak erakundearekin batera Goierri Lanbide Eskolak. Zer laguntza eman diote erakundeek Goikerri Plus proiektuari? Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzak finantzatzen du proiektua. Berria da LHko ikastetxe publikoen eta itunpekoen arteko ituna? Zalantzarik gabe, bai. Lanbide Heziketako ikastetxeen interes komunetatik sorturiko lehen proiektua da, eta ikastetxe horien guztien artean zehazturiko helburuak betetzea du xede. Zer helburu du aliantza horrek? Herri honetako Lanbide Heziketako ikastetxeen arteko harreman iraunkorrak eta talde lana sustatzea, zerbitzu teknikoteknologikoak, prestakuntzako zerbitzuak eta gestioaren inguruko aholkularitza eskaintzeko, ahalik eta hoberern eta gure bezeroen beharretara egokituta, kasu honetan enpresa txikien beharretara. Nola garatuko da proiektua? Proiektuak 3 urte iraungo ditu (2008-2010), eta hiru fase ditu. Lehen fasean sei ikastetxeetako irakasleek eta aholkulariek, prestakuntza jaso ostean, prestakuntza diagnostikoak burutu dituzte beren eskualdeetako enpresetan. Bigarren fasean, eta orain jasotzen ari diren prestakuntzaren ostean, enpresetan diagnostiko teknologikoak burutuko dituzte, eta aldi berean proiektu teknologikoak lortzen ahaleginduko dira, ondoren abaian jartzeko. Azken finean, parte hartzen duten LHko ikastetxe guztiek “Goikerrik” enpresei eskainitako zerbitzu teknikoen eta teknologikoen ereduari jarraitzea du helburu. Hirugarren fasean, berriz, beraien antolaketa eta gestio eredua hobetzeko

26

¿Cuál es la aportación de las instituciones a Goikerri Plus? La financiación corre a cargo de la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje

What do the institutions bring to Goikerri Plus? Financing comes from the Regional Deputy Ministry for Vocational Training and Lifelong

Abrir una nueva brecha que provoque el trabajo en equipo y la consolidación de una relación duradera entre los centros de Formación Profesional de este país, para ofrecer los mejores servicios formativos, técnicotecnológicos y asesoría en gestión adaptada a las pequeñas empresas


LANBIDE

Gipuzkoako Goikerri Plus proiektua: LHko ikastetxeek bestelako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresa txikiei

El proyecto Goikerri Plus en Gipuzkoa: Los centros de FP amplían sus servicios a las pequeñas empresas

The Goikerri Plus project in Gipuzkoa: Vocational Training schools offer different services to small companies

prest dauden enpresak lortzea izango da helburua, xede horretan laguntzeko.

Permanente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Learning at the Basque Government Department of Education.

Proiektua 2008 hasiera aldera jarri zen abian. Orain arte egindakoa nola baloratzen duzue? Esperientzia profesional desberdinak izandako LHko hainbat ikastetxetako pertsonak elkarrekin lanean aritzea oso positiboa izan da, aparteko esperientzia.

¿Es novedosa la alianza de Centros de FP públicos y concertados? Sin duda lo es; es el primer proyecto en el que se unen intereses comunes de los centros de Formación Profesional para poder alcanzar unos objetivos que hemos determinado entre todos.

Is the alliance of public and state-assisted vocational training schools something new? It undoubtedly is; it is the first project in which all the vocational training schools have come together to achieve objectives that have been decided by us all.

15 prestakuntza diagnostiko burutu ditugu, prestakuntza beharrak aurkitu eta prestakuntza proposamenak planteatu dira, dagoeneko abian direnak. Zer erantzun eman dute enpresek ekimen horren aurrean? Hasieran harritu egin dira eta erreparoak izan dituzte. Ez gaituzte gai ikusten orain arte aholkularitzako enpresei gordetako eginkizun hori burutzeko. Halere, ikusten dugu diagnostikoen prozedura garatu ahala bi aldeen artean konplizitatea sortzen dela. Orduan, enpresak ohartzen dira lan ona eginez gero, bai enpresek, bai LHko ikastetxeek etekina atera diezaieketela proiektuari.

¿Qué pretende esa alianza? Abrir una nueva brecha que provoque el trabajo en equipo y la consolidación de una relación duradera entre los centros de Formación Profesional de este país, para ofrecer los mejores servicios formativos, técnico-tecnológicos y asesoría en gestión adaptada a las necesidades de nuestros clientes, en este caso de las pequeñas empresas. ¿Cómo se va a desarrollar el proyecto? Es un proyecto de 3 años de duración (2008 - 2010) y consta de tres fases. En el primer periodo los profesores - asesores de los seis centros, tras una formación, han realizado

What is this alliance trying to do? Its aim is to create a fresh approach that inspires teamwork and the consolidation of a lasting relationship between the vocational training schools of this country, to offer better technical - technological, management consultancy and training services tailored to the needs of our customers, which in this case are small companies. How will the project be implemented? It is a 3-year project (2008-2010) and has got three phases. In the first phase, after a training period, the teachers-advisers from the six VET schools carried out training evaluations on companies in their area.

27


LANBIDE

Gipuzkoako Goikerri Plus proiektua: LHko ikastetxeek bestelako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresa txikiei

El proyecto Goikerri Plus en Gipuzkoa: Los centros de FP amplían sus servicios a las pequeñas empresas

The Goikerri Plus project in Gipuzkoa: Vocational Training schools offer different services to small companies

Hau da, enpresekin harreman interaktiboa jarri duzue martxan... Enpresekin harremana lehendik genuen. Ekimen horrek beste jarduera alor batzuk hartu eta sendotu nahi ditu, prestakuntza alorretik harago.

diagnósticos formativos en empresas de su comarca.

In the second phase, and also following training that is taking place now, they will complete the technological evaluations of the companies and at the same time find projects of a technological nature for subsequent execution. In summary, the aim is to reproduce the "Goikerri" model for technical - technological services in companies, for each of the participating vocational training schools. The objective of the third phase would be to find companies that are ready to improve their organisational and management model, in order to help them in this task.

Zer helburu du proiektuak? Euskal Herriko Lanbide Heziketako ikastetxeek enpresentzako teknologia garatzeko eta kudeaketa hobetzeko zerbitzuak izatea da azken helburua. Eta epe ertainera proiektuak arrakasta izanez gero, gure herriko Lanbide Heziketa Zientzia eta Teknologia sarean sartzeko aukera ere aintzat hartu beharko genuke. Zergatik ez? Etorkizuneko erronkei aurre egiteko enpresa batzuk zaharkiturik daudelako sortu da proiektua? Gure herriak behar duen maila eman behar dugu. Hori dela eta, eragile aktiboak izan behar gara, gure inguruneko enpresak lehiakorrak izan daitezen. Zuek berrikuntzako ohiturak proposatu nahi dituzue. Zein dira? Beharrezkoa da honako galdera hauek egitea: eskaintzen dudan produktuak edo zerbitzuak merkatuan jarraituko du etorkizunean? Nola asebeteko dut nire bezeroen eskaria? Gure esku-hartzearekin

En la segunda fase, y también tras una formación que están realizando ahora, llevarán a cabo diagnósticos tecnológicos de las empresas al tiempo que tratarán de captar proyectos de carácter tecnológico para su posterior materialización. En suma, se pretende reproducir el modelo “Goikerri” de servicios técnicos - tecnológicos a empresas en cada centro de FP participante. Y en la tercera fase, el objetivo sería captar empresas que estén dispuestas a mejorar su modelo organizativo y de gestión, para ayudarles en esta labor. El proyecto se puso en marcha a principios de 2008 ¿cómo evalúan lo realizado hasta ahora? Se ha valorado muy bien el hecho de que personas de diferentes centros de FP, con experiencias profesionales muy distintas, hayan realizado un trabajo conjunto y la experiencia ha sido calificada de excelente. Hemos realizado 15 diagnósticos formativos, hemos detectado necesidades formativas y se han planteado propuestas de formación, que se están llevando a cabo. ¿Cómo han reaccionado las empresas a su iniciativa? La primera reacción ha sido de sorpresa y de mucha reserva. No nos ven en ese papel hasta ahora reservado a las consultoras. Vemos que, según va desarrollándose el procedimiento de diagnósticos, surge una relación de complicidad que les hace percibir que si colaboramos para realizar un buen trabajo podemos beneficiarnos tanto las empresas como los centros de FP. Es decir, que han puesto en marcha una relación interactiva con las empresas... La relación con la empresa ya existía. Esta iniciativa pretende ampliar y reforzar otros ámbitos de actuación, más allá del ámbito formativo. ¿Qué horizonte tiene el proyecto? El objetivo final es que los centros de Formación Profesional del País Vasco cuenten con un servicio de desarrollo tecnológico y

28

The project began in early 2008. How would you assess its progress up until now? The fact that people from different vocational training schools, with very different professional experiences, have been able to work together has been very well received and the experiment has been an unqualified success. We have carried out 15 training evaluations and uncovered training needs; training plans have been established, which are being undertaken. How have companies responded to your initiative? The first reaction was one of surprise and considerable reserve. They did not see us in a role that has until now been reserved for consultants. We are now seeing that, as the evaluation process continues, a partner relationship is developing, which enables them to realise that, if we work together to good effect, it will be to the mutual benefit of the companies as well as the vocational training schools. In other words, an interactive relationship with the companies has been set in motion… The relationship with the company existed already. This initiative aims to extend and reinforce other areas of activity, beyond the traditional one of training. What is the final goal of the project? The final objective is that vocational training schools in the Basque Country have a service of technological development and management improvement available for small companies. Moreover, if it were to be


LANBIDE

Gipuzkoako Goikerri Plus proiektua: LHko ikastetxeek bestelako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresa txikiei

El proyecto Goikerri Plus en Gipuzkoa: Los centros de FP amplían sus servicios a las pequeñas empresas

The Goikerri Plus project in Gipuzkoa: Vocational Training schools offer different services to small companies

-beste eragile publiko eta pribatu batzuen laguntzarekin batera- enpresei erantzunak eta konponbideak eskaintzen saiatzen gara.

de mejora en la gestión para las empresas. Y, si a medio plazo se consolidase, se podría pensar, incluso, en la posibilidad de integrar la FP de este país en la red de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué no?

strengthened in the medium term, one could even consider the possibility of VET Schools integrated into the Science and Technology network. Why not indeed?

Badute zerikusirik Goikerri Plusek eta Lanbide Heziketako Euskal Planak? Biak bat datoz. Izan ere, azken Euskal Planaren hirugarren eremuak hauxe dio, “Euskal Herriko Lanbide Heziketan berrikuntza sustatzea, baita etengabeko hobekuntzaren prozesua ere”; eta gure proiektua helburu horri hertsiki loturik dago.

Ana Aizpiri ETBko kazetaria anaizpiri@hotmail.com

¿Surge el proyecto porque la obsolescencia de algunas empresas asoma amenazante en el horizonte? Tenemos y debemos estar a la altura que requiere el país, y eso implica ser agentes activos para que las empresas de nuestro entorno continúen siendo competitivas.

Has the project come about because the obsolescence of some companies is looming threateningly on the horizon? We have to be in tune with the country's needs and that means VET Schools being active partners, such that companies in our area continue being competitive.

Ustedes quieren proponer hábitos de innovación ¿Cuales son? Es necesario hacerse las siguientes preguntas ¿Va a seguir mañana en el mercado mi producto o el servicio que presto? ¿cómo voy a satisfacer la demanda de mis clientes? Con nuestra intervención, a la que deberán unirse otros agentes, tanto públicos como privados, tratamos simplemente de ayudar a la empresa a obtener algunas de las respuestas y posibles soluciones.

You are proposing a culture of innovation. What are the innovations? We must ask ourselves the following questions. Will my product or the service that I offer be applicable in tomorrow's market? How am I going to meet my customers' requirements? With our involvement, which will need to be in conjunction with other parties, public as well as private, we are simply trying to help the company to obtain some answers to these questions and possible solutions.

¿Cómo conecta Goikerri Plus con el Plan Vasco de Formación Profesional? Se encuentra en total sintonía. De hecho, el ámbito tres del último Plan Vasco se refiere a “Impulsar la innovación en la Formación Profesional del País Vasco como un proceso de mejora continua” y nuestro proyecto está estrechamente vinculado a ese objetivo.

How is Goikerri Plus related to the Basque Vocational Training Plan? They are completely in harmony. In fact, the third section of the latest Basque Plan refers to "driving innovation in the Vocational Training of the Basque Country as a process of continuous improvement" and our project is tightly coupled to this objective.

Ana Aizpiri Periodista de ETB anaizpiri@hotmail.com

Ana Aizpiri ETB Journalist anaizpiri@hotmail.com

29


LANBIDE

Klima-aldaketaren erronka: jarduteko aukera El desafío del Cambio Climático: una oportunidad para actuar The challenge of Climate Change: an opportunity for action

Berokuntza Globala, eta horren ondorioa, klima-aldaketa, zientzialariek ondo onartutako bi ekintza dira, Newtonen 2. Legea bezala. Zientzialariak ziur daude gizakiaren jarduerak sortu dituela bi fenomeno horiek. Bestalde, bai Giza Garapenari buruzko Nazio Batuen azken txostenak bai NBEren Gobernuen Arteko Taldeak Klima-aldaketari buruz argitaratu berri duen Txostenak ohartarazi dute aldaketa horrek ondorio larriak eragingo dituela txiroengan. Pertsona horiek epe motzera jasango dituzte Klima-aldaketaren ondorio negatibo gehienak: lehorteak, uholdeak, muturreko fenomeno klimatikoak etab. Baliteke hamarkada gutxi batzuetan 500 milioi ingurumen-errefuxiatu ere egotea…

30

El Calentamiento Global y su consecuencia, el Cambio Climático, son dos hechos tan aceptados por la comunidad científica como la 2ª Ley de Newton. Existe además la certeza de que la causante de estos fenómenos es la actividad humana. Por otro lado, tanto el último informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas como el Informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU advierten de las graves consecuencias para los más pobres. Estos sufrirán, a corto plazo, la mayoría de los efectos negativos del Cambio Climático: sequías, inundaciones, fenómenos climáticos extremos, etc. Se podrían producir hasta 500 millones de “refugiados ambientales” en unas pocas décadas....

Global Warming and its effect, Climate Change, are two facts that are as accepted by the scientific community as Newton's Second Law. It is also certain that the cause of these phenomena is human activity. Moreover, the latest Human Development Report from the United Nations, as well as the most recent report by the United Nations' Intergovernmental Panel on Climate Change, point out the serious consequences for the most impoverished. In the short term, it is the latter who suffer most of the negative effects of Climate Change: droughts, floods, extreme climatic phenomena, etc. There could be up to 500 million "environmental refugees" within just a few decades.


LANBIDE

Klima-aldaketaren erronka: jarduteko aukera

El desafío del Cambio Climático: una oportunidad para actuar

The challenge of Climate Change: an opportunity for action

Berokuntza Globala sortzen duten gasen isurpena gutxitzeko aukerarik errazena gure etxebizitzetan dago, hots, energia gutxiago kontsumitzea: betiko bonbilla goriak kontsumo baxukoekin ordezka ditzakegu, A etiketa duten energia eraginkorreko etxetresna elektrikoak erosi, ontzi-garbigailua eta ikuzgailua (aurretik kargatzekoak badira hobe) beti beteta erabili, arropa ur epel edo hotzarekin garbitu eta esekitokian lehortu, berogailua, gehienez ere, 20ºC-tan jarri, etxea isolatu, aparailu elektronikoak “stand by” eran ez eduki, berogailuaren, ur beroaren eta elektrizitatearen instalazioak aldizka berrikusi…

La oportunidad más sencilla de reducir las emisiones de los gases responsables del Calentamiento Global está en nuestros hogares, consumiendo menos energía. Podemos sustituir las bombillas incandescentes convencionales por las de bajo consumo, comprar electrodomésticos energéticamente eficientes (etiquetados con una “A”), utilizar el lavavajillas y la lavadora, mejor de carga frontal, siempre con carga completa, lavar la ropa con agua tibia o fría y secarla en un colgador, no superar los 20ºC de calefacción, aislar la casa, no mantener los aparatos electrónicos en “stand-by”, revisar periódicamente las instalaciones de calefacción, agua caliente y electricidad...

The simplest opportunity for reducing the emission of gases responsible for Global Warming is in our homes, by consuming less energy. We can replace conventional light bulbs with low energy light bulbs, buy energy efficient household appliances (those with an "A" symbol), always use dishwashers and (preferably front loading) washing machines with a full load, wash clothes in lukewarm or cold water and hang them to dry, set the thermostat at 20 °C or less in winter, insulate the house, avoid keeping electronic appliances in stand-by mode and have heating, hot water and electrical systems regularly serviced.

Garraioaren sektoreak isurtzen ditu gasen % 30 baino gehiago. Isurketa horiek behera egiteko autoa eta hegazkina gutxiago erabili beharko ditugu, eta garraio publikoa eta bizikleta, berriz, gehiago. Era berean, ibilgailua konpartitu dezakegu, edo besterik gabe oinez joan. Gure autoa erabiliz gero, modu eraginkorragoan gida dezakegu, jende gehieneko orduetan ez bidaiatzen saiatu, abiadura-mugak errespetatu (90 km/h

Más del 30% de las emisiones proceden del sector del transporte. Para reducirlas debemos usar menos el coche y el avión y más el transporte público, la bicicleta, compartir el vehículo, o simplemente caminar más. Si usamos nuestro coche, podemos conducir de forma más eficiente, evitando viajar en horas punta, respetando los límites de velocidad (el consumo de combustible aumenta

More than 30% of emissions come from the transport sector. In order to reduce these emissions, we must use cars and aeroplanes less, use public transport and bicycles more, car share or simply walk more. If we do use our cars, we can drive more efficiently, avoiding travelling in rush hours, respecting speed limits (fuel consumption increases dramatically above 90 km/h) and by having the vehicle regularly

31


LANBIDE

Klima-aldaketaren erronka: jarduteko aukera

El desafío del Cambio Climático: una oportunidad para actuar

The challenge of Climate Change: an opportunity for action

abiadura gaindituz gero, erregai askoz ere gehiago gastatzen da), ibilgailua aldian behin berrikusi… Kontsumo eraginkorrena duen autoa erosi behar dugu (kilometroko 8,5 litro beharrean 10,7 litro gastatzen dituen autoak sei aldiz CO2 gehiago isuriko du bere lehen 100.000 km-tan).

drásticamente por encima de los 90 km/h), con un mantenimiento periódico del vehículo,.... A la hora de adquirir uno nuevo, tenemos que comprar el del consumo más eficiente (un coche que hace 10,7 km/l, en lugar de 8,5 km/l produce unas 6 toneladas menos de CO2 en sus primeros 100.000 km).

serviced, etc. When it comes to buying a new car, we need to buy the most fuelefficient one (a car that does 10.7 km per litre produces some 6 fewer tons of CO2 in its first 100,000 km than a car that does 8.5 km per liter).

Bonbazia-giroan bizi gara, produktu ugari eta askotarikoak eskaintzen dizkigute, eta etengabe gehiago erostera bultzatzen gaituzte. Baina gutxiago kontsumitu beharko genuke. Zerbait geureganatu baino lehen zera galdetu beharko genioke gure buruari: benetan behar al dut? Norbaitek utz al diezadake edo errentan har al dezaket? Bigarren eskuko bat eskura al dezaket? Irauten duten produktuak erosi behar ditugu, birziklatutako ontzietan edo beira-ontzi birziklagarrietan datozenak eta bilgarri gehiegi ez dituztenak. Berriz erabili daitezkeen ehunezko poltsak erabili ditzakegu erosketetarako (energia gehien kontsumitzen duen laugarren industria da paperarena, eta Euskadin plastikozko 1.000.000 poltsa baino gehiago erabiltzen ditugu egunero). Ahal den guztietan, solteko gaiak erosi behar ditugu, eta produktu biologikoak eta tokian tokikoak jan (elikagai batek kamioian, itsasontzian edo hegazkinean 2.000 km-ko bidaia egiten duela jotzen da, gutxi gorabehera, gure mahaira iritsi baino lehen) eta gure jan-edanean haragi gutxiago kontsumitu behar dugu.

Vivimos en un ambiente de opulencia, con una oferta enorme y variada de productos y la constante incitación a comprar más. Pero tendríamos que consumir menos. Antes de adquirir algo, preguntarnos: ¿lo necesito realmente?¿lo puede pedir prestado o alquilar? ¿puedo adquirirlo de segunda mano? Debemos comprar productos que duren, que utilicen envases reciclados o de vidrio reciclables y que no empleen un exceso de envoltorios. Debemos usar bolsas de tela reutilizables para nuestras compras (la fabricación de papel es la cuarta industria de mayor consumo de energía y en el País Vasco consumimos más de 1.000.000 de bolsas de plástico cada día). Siempre que sea posible, comprar a granel, consumir productos biológicos y locales (se estima que un alimento viaja como promedio más de 2.000 km en camión, barco y/o avión antes de llegar a nuestra mesa) y reducir la carne en nuestra dieta.

Enpresek eta LHko ikastetxeek energia modu eraginkorragoz erabili ahal dugu eta energia berreztigarrietatik (eguzki-energia, haizeenergia…) lortutako elektrizitate gehiago

32

We live in a wealthy society, with a huge and varied choice of products, and we are constantly enticed into buying more. However, we should be consuming less. Before buying something, we should ask ourselves the following: Do I really need it? Can it be borrowed or rented? Can I buy it second-hand? We should buy products that last well, that use recycled containers or recyclable glass and that do not use excessive packaging. We need to use reusable canvas bags for our purchases (paper manufacturing is the industry that ranks fourth in terms of energy consumption and in the Basque Country we use more than a million plastic bags every day). Wherever possible, we should buy unpackaged products, use organic, local products (it is estimated that, on average, foodstuff travels more than 1,250 miles by lorry, ship and/or aeroplane before arriving at our table) and reduce the amount of meat in our diet.

We live in a wealthy society, with a huge and varied choice of products, and we are constantly enticed into buying more. However, we should be consuming less.

Las empresas y los centros de FP podemos actuar aumentando nuestra eficiencia energética y consumiendo más electricidad obtenida de fuentes de energía renovables (solar, eólica…), optimizando nuestro consumo de agua y materias primas y reduciendo los vertidos y residuos que generamos en nuestra actividad. Para ello, podemos implantar Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) (según los criterios EKOSCAN, ISO 14001 o EMAS) y utilizar en nuestros procesos productivos y docentes diversas “tecnologías limpias” y “buenas prácticas” ya existentes en el mercado a un precio razonable. La sociedad pública vasca de gestión ambiental, IHOBE, dispone de abundante información al respecto en su página web: www.ihobe.net.

As companies and vocational training school we can work on increasing energy efficiency and using more electricity obtained from sources of renewable energy (solar, wind power, etc.), optimising our use of water and raw materials and reducing the amount of waste that we generate in our business. To do so, we can implement Environmental Management Systems (in compliance with Ekoscan, ISO 14001 and EMAS standards) and use the various "clean technologies" and "good working practices", which already exist on the market at reasonable prices, in our production and educational processes. The publicly-owned Basque environmental management company, IHOBE, has a wealth of relevant information available on its website: www.ihobe.net.


LANBIDE

Klima-aldaketaren erronka: jarduteko aukera

kontsumitu. Era berean, uraren eta lehengaien kontsumoa optimiza dezakegu eta gure jardunean isurpen eta hondakin gutxiago sortu. Horretarako, Ingurumenkudeaketarako Sistemak (SGMA) ezar ditzakegu EKOSKANen, ISO 14001 Ziurtagiriaren edo Ingurumen-kudeaketa eta Auditoretzaren irizpideei jarraituz. Horrez gain, gure ekoizpeneta irakaspen-prozesuetan hainbat “teknologia garbi” eta “praktika onak” erabil ditzakegu, merkatuan arrazoizko prezioan jada salgai ditugunak. Ingurumenaren Kudeaketarako Sozietate Publikoak (IHOBE) horri buruzko informazio asko du bere webgunean: www.ihobe.net.

El desafío del Cambio Climático: una oportunidad para actuar

The challenge of Climate Change: an opportunity for action

Los centros de Formación profesional de HETEL llevamos ya más de una década apostando por el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Desde la implantación del Ciclo de Química Ambiental hasta conseguir que un porcentaje importante de nuestros Centros disponga de algún SGA implantado, vamos cumpliendo el objetivo de formar profesionales que, tanto en su vida profesional como en su compromiso ciudadano, apliquen criterios de sostenibilidad ambiental.

As HETEL vocational training schools we have taken a stance for more than a decade on the environment and on sustainable development. Since the creation of the Environmental Chemistry Training Course, to the point where a significant percentage of our schools have implemented some form of Environmental Management System, we continue to meet our objective of training professional people, who, in their working lives as well as part of their commitment to society, apply standards of environmental sustainability.

Se ha acabado el tiempo para nuevos informes o reuniones. Es tiempo de acción. Ya, sin demoras. Es nuestro deber ético. El planeta es el único hogar que tenemos. En esta encrucijada son necesarios todos los esfuerzos. Como dijo Burke: “Nadie comete mayor error que quien no hace nada porque piensa que sólo podría hacer muy poco”.

The time for new reports and meetings is over. The time has come for action: now, without delay. It is our ethical duty. The planet is the only home we have. At this crossroads we must make every effort possible. To quote Burke: “No one could make a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little.”

HETELen Lanbide Heziketako Ikastetxeek hamarkada bat baino gehiago eman dugu jada ingurumenaren eta garapen iraunkorraren alde egiten. Ingurumenaren Kimika Heziketa zikloa jarri dugu, eta gure ikastetxe askok Ingurumenkudeaketarako Sistemaren (SGMA) bat ezarrita izatea lortu dugu. Horrela, gure helburua lortzen ari gara, hots, beren bizitza profesionalean nahiz hiritar konpromisoan ingurumeniraunkortasunaren irizpideak aplikatuko dituzten profesionalak trebatzea. Beste txosten eta bilerak egiteko denbora amaitu da. Ekiteko garaia da. Ez dezagun jada gehiago atzeratu. Gure betebehar etikoa da. Planeta da gure bizitoki bakarra. Bidegurutze honetan ahalegin guztiak dira beharrezkoak. Burkek esan bezala: “Gutxi egin dezakeela pentsatu eta ezer egiten ez duen horrena da hutsegite handiena”.

33


LANBIDE

Klima-aldaketaren erronka: jarduteko aukera

El desafío del Cambio Climático: una oportunidad para actuar

The challenge of Climate Change: an opportunity for action

Eduardo Ochoa Vitoria-Gasteizeko Jesús Obrero HETEL Ikastetxeko irakaslea da, eta Espainian 2007ko urrian Klima-aldaketako Buruen Lehen Biltzarrean parte hartzeko aukeratutako 200 pertsonetako bat izan zen. Bertan Al Gorek prestatu zituen bere “An Inconvenient Truth” filmaren mezua hedatzeko. Al Goreren Espainiako “The Climate Project Spain” erakundeak ikus-entzunezko materialak eta gai horri buruzko hizlari izateko ziurtagiria eman zizkien.

Eduardo Ochoa, profesor del centro HETEL Jesús Obrero de Vitoria, fue uno de los 200 seleccionados en toda España para participar, en octubre 2007, en el Primer encuentro de Líderes en Cambio Climático. En dicho encuentro recibieron una formación de Al Gore, con el fin de difundir el mensaje de su película “Una verdad incómoda”. La organización de Al Gore en España “The Climate Project Spain” les proporcionó materiales audiovisuales y la certificación como conferenciantes sobre esta cuestión.

In October 2007, Eduardo Ochoa, a teacher at the Jesús Obrero HETEL school in Vitoria, was one of 200 people chosen from across the whole of Spain to take part in the Inaugural Meeting of Leaders on Climate Change. At the above meeting, the delegates had a briefing from Al Gore, with the aim of spreading the message of his film "An Inconvenient Truth". The Al Gore organisation in Spain, "The Climate Project Spain", provided them with audiovisual materials and certification as lecturers on this issue.

HETELek ingurumenaren kudeaketarekiko duen sentiberatasuna dela-eta, Elkarteak hiru hitzaldi antolatu zituen, bat Lurralde Historiko bakoitzean, eta gaiari buruzko interesa zuten guztiek har zezaketen parte.

Dada la sensibilidad de HETEL con la gestión ambiental, la Asociación organizó tres conferencias, una en cada Territorio histórico, abierta a todas las personas interesadas:

Given the sensitivity of HETEL to environmental management, the association organised three conferences, one in each of the Historic Territories (Álava, Guipúzcoa and Vizcaya), open to all interested parties:

• Lehen hitzaldia urtarrilaren 24an egin zen Jesus Obrero Ikastetxeko ekitaldi-aretoan gaia honetaz interesa zuten Arabako ikastetxe eta pertsonentzat.

• el 24 de enero se realizó la primera conferencia en el Salón de actos de Jesús Obrero para los centros y personas interesadas de Araba

• On 24 January the first conference was held in the Assembly Room of the Jesús Obrero school, for the schools and for interested parties in Araba.

• Otsailaren 21ean Andoaingo La Salle Berrozpe Ikastetxean egin zen hitzaldia. Irungo La Salle (Irun) eta Ordiziako Goierri Lanbide Eskolak bideokonferentzia bidez jarraitu ahal izan zuten hitzaldia. Norentzat eta: interesa zuten gipuzkoarrentzat.

• el 21 de febrero la conferencia tuvo lugar en La Salle Berrozpe de Andoain. También se pudo seguir por videoconferencia desde Irungo La Salle en Irún y Goierri Lanbide Eskola en Ordizia. Los destinatarios: personas interesadas de Gipuzkoa

• On 21 February the conference took place in the La Salle Berrozpe school in Andoain. It could also be followed by video conference from the Irungo La Salle school in Irún and the Goierri Lanbide Eskola in Ordizia. The audience comprised interested parties from Gipuzkoa.

• el 11 de marzo la 3ª charla tuvo lugar para los interesados vizcainos en el colegio Zabálburu de Bilbao, con la posibilidad de seguirla por videoconferencia desde Politeknika Ikastegia Txorierri de Derio.

• On 11 March the third talk took place, for interested parties in Vizcaya, at the Zabálburu School in Bilbao, with the opportunity to follow it by video conference from the Politeknika Ikastegia Txorierri in Derio.

Eduardo Ochoak 32 hitzaldi-solasaldi egin ditu 2008ko urtarrila eta ekaina bitartean, eta horietan 1.924 pertsonek parte hartu dute guztira.

Entre enero y junio de 2008 Eduardo Ochoa ha realizado 32 charlas-coloquio en las que han participado un total de 1.924 personas.

Between January and June 2008 Eduardo Ochoa chaired 32 talks and debates, in which a total of 1,924 people took part.

Eduardo Ochoa Vitoria-Gasteizeko Jesús Obrero Ikastetxeko Ingurumenaren arduraduna hetel@hetel.org

Eduardo Ochoa Responsable de Gestión Medioambiental de Jesús Obrero de Vitoria hetel@hetel.org

Eduardo Ochoa Responsable for Environmental Management at Jesús Obrero in Vitoria hetel@hetel.org

• 3. bilera martxoaren 11n egin zen Bilboko Zabálburu Ikastetxean gaian interesa zuten bizkaitarrentzat. Derioko Txorierri Ikastegi Politeknikotik ere bideokonferentzia bidez jarraitu ahal izan zuten hitzaldia.

34


LANBIDE

Mikroelektronika: La Salle Berrozperen Esperimentazio eta Berrikuntza proiektua Microelectrónica: el proyecto de Experimentación y Renovación tecnológica de La Salle Berrozpe Microelectronics: a Technological Experimentation and Renewal project at the La Salle Berrozpe School The HETEL Association has been the driving force behind the CERET project (Centros de Experimentación y Renovación Tecnológica Technological Experimentation and Renewal Centres) as one of the main elements of qualitative development in Vocational Training. The objectives of the CERET project are, amongst others, to create a common methodology with regard to the processes for adopting, integrating, developing and disseminating a technology to schools and businesses. All of this is based on teamwork, using total quality tools and techniques.

HETEL Elkarteak CERET Proiektua (Esperimentazio eta Berrikuntza teknologikoko zentroa) bultzatu du, Lanbide Heziketa koalitatiboki garatzeko ezinbesteko instrumentu gisa. CERET proiektuak, besteak beste, ikastetxe eta enpresentzat teknologia ulertu, barneratu, garatu eta hedatzeko metodologia bateratua ezartzea du helburu. Hori guztia lortzeko, talde lana du oinarri eta Kalitate osoko erremintak eta teknikak erabiltzen ditu.

La Asociación HETEL ha impulsado el Proyecto CERET (centros de Experimentación y Renovación tecnológica) como uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo cualitativo de la Formación Profesional. Los objetivos del proyecto CERET son, entre otros, establecer una metodología común en relación a los procesos de captación, asimilación, desarrollo y difusión de la tecnología a los centros y empresas. Todo ello apoyándose en el trabajo en equipo y utilizando las herramientas y técnicas de la Calidad total.

Andoaingo La Salle Berrozpe aitzindaria izan zen bere garaian "Produktu Elektronikoen Garapena" goi mailako heziketa Zikloa ezarri zuenean. Inguruko elektronika enpresen babesa jaso ostean, ikastetxea CERET zentro bihurtu zen, Mikroelektronika - Proiektuen garapena eta mantentzea proiektuari esker.

La Salle Berrozpe de Andoain fue en su día pionero en implantar el Ciclo formativo de grado superior “Desarrollo de Productos Electrónicos”. Tras obtener el apoyo de las empresas electrónicas del entorno, el centro se convirtió en un centro CERET con el proyecto de Microelectrónica - Desarrollo de proyectos y mantenimiento.

La Salle Berrozpe School in Andoain was, in its day, a pioneer in implementing the high degree vocational training course, "Development of Electronic Products". After obtaining support from local electronic companies, the school became a CERET establishment with the Microelectronics Project Development and Maintenance called project. The general aim of it is to acquire and develop high technology in the area of microelectronics, project development and support. It is concerned with increasing the technological level of the school in microelectronics and putting the developments back into the training of pupils and into local companies. The CERET project is one of innovation and technology transfer, in which the following key processes can be identified:

35


LANBIDE

Mikroelektronika: La Salle Berrozperen Esperimentazio eta Berrikuntza proiektua

Microelectrónica: el proyecto de Experimentación y Renovación tecnológica de La Salle Berrozpe

Microelectronics: a Technological Experimentation and Renewal project at the La Salle Berrozpe School

El objetivo general del proyecto es adquirir y desarrollar alta tecnología en el ámbito de la microelectrónica, desarrollo de proyectos y mantenimiento. Se trata de aumentar el nivel tecnológico de microelectrónica del centro y revertir los desarrollos en la formación de los alumnos y en las empresas de nuestro entorno.

• Technology adoption • Integration and educational development of technology • Technology distribution • Assessment of the above processes

Proiektuaren helburu nagusia da mikroelektronikan, proiektuen garapenean eta mantentzean goi mailako teknologia lortzea eta garatzea. Ikastetxeak mikroelektronikan duen teknologia maila handitzea da helburua, eta emandako garapenak ikasleak eta inguruko enpresak prestatzeko erabiltzea. CERET proiektua teknologia berritzeko eta transferitzeko proiektua da eta hauxek dira prozesu giltzarriak: • Teknologia lortzea • Teknologia modu didaktikoan ulertzea eta garatzea • Teknologia hedatzea • Aurreko prozesuak aztertzea Lau prozesu horiek bide eman digute ikastetxeko talde osoari lana modu razionalean egituratzeko eta bost ataletan zatitu dugu proiektua: • • • • •

Mikrokontrolatzaileak eta periferikoak Proiektuen garapena Mantentzea Komunikazioak Bestelako aplikazio elektronikoak

"CERET Komunikazioa- Partaidetza" azken jardunaldian, La Salle Berrozpe ikastetxeak garatutako teknologia LHko beste zenbait ikastetxeri erakutsi zion eta egitura honen arabera egin zen lanaren hedapena: • Egindako e-learning ikastaroen aurkezpena: material osagarri gisa erabiltzen diren elektronika analogikoari eta potentziari buruzko e-learning formatuko ikastaroak. • Promax ekipamenduaren aurkezpena: mikroelektronikan, instrumentazioa da gehien aurreratu den ataletako bat. Ekipamendu honek aukera ematen digu espektro analizatzaileak, osziloskopioak eta entrenatzaile didaktikoak ezagutzeko. • Proteus simulazio Softwarea: software honek zirkuitu elektronikoak simulatzea ahalbidetzen du, analogikoak nahiz digitalak, bereziki mikrokontrolatzaileak dituzten sistemak. Horrek zirkuitura hurbiltzen laguntzen digu, egin aurretik.

36

El proyecto CERET es un proyecto de innovación y transferencia tecnológica en el que se identifican los siguientes procesos clave: • • • •

Captación de la tecnología Asimilación y desarrollo didáctico de la tecnología Difusión de la tecnología Evaluación de los anteriores procesos

Estos cuatro procesos clave nos han permitido estructurar de forma racional el trabajo a todo el equipo del centro y hemos desglosado el proyecto en cinco bloques: • • • • •

Microcontroladores y periféricos Desarrollo de proyectos Mantenimiento Comunicaciones Otras aplicaciones electrónicas.

En relación a la difusión, la última jornada Comunicación Participación CERET, en la cual se difunde y se comparte con otros centros de FP la tecnología desarrollada por el centro, se realizó con la siguiente estructura: • Presentación de los cursos e-learning realizados: cursos en formato e-learning de electrónica analógica y de potencia que se utiliza como material complementario.

These four key processes have enabled us to organise the work of the whole of the establishment’s team in a logical manner and we have broken down the project into five sections: • • • • •

Microcontrollers and peripherals Project development Support Communications Other electronic applications.

With regard to distribution, the last CERET Communication Seminar, at which the technology developed by the school was disseminated and shared with other vocational training schools, was structured as follows: • Presentation of the e-learning courses conducted: courses in analogue electronic e-learning format capable of being used as complementary material. • Presentation of Promax equipment: one of the areas in microelectronics that has evolved the most is that of instrumentation. This equipment enables us to understand spectrum analysers, different types of oscilloscopes and educational simulators. • Proteus simulation software: this software enables analogue and digital electronic


LANBIDE

Mikroelektronika: La Salle Berrozperen Esperimentazio eta Berrikuntza proiektua

Microelectrónica: el proyecto de Experimentación y Renovación tecnológica de La Salle Berrozpe

Microelectronics: a Technological Experimentation and Renewal project at the La Salle Berrozpe School

Etorkizunean, CERET metodologiari jarraituz, eta ebaluatzeko prozesu giltzarrian, beste atal bat egitea aurreikusi da, mikrobotikarena. • “Izenpeen analizatzailea” ekipamenduaren aurkezpena: ekipamendu hau ekipo elektronikoen mantentzean erabiltzen da eta txartel elektronikoen osagai guztien sinadurak konparatzean datza bere funtzionamendua. Etorkizunean, CERET metodologiari jarraituz, eta ebaluatzeko prozesu giltzarrian, beste atal bat egitea aurreikusi da, mikrobotikarena. Atal hori berrikuntza proiektu gisa aurkeztu zaio TKNIKAri eta 2008ko irailetik ari gara gauzatzen. Eremu berri honek hainbat teknologiatan lan egiteko aukera emango digu: mikrokontrolatzaileak, irrati frekuentzia bidezko komunikazioak, bluetooth, Wi-fi eta hainbat sentsore mota. Azken batean, gure CERET proiektuak ikastetxearen teknologia garapena bultzatzen eta egituratzen du, mikroelektronikaren eremuan, betiere etorkizuneko erronkei begira eta sektore horretan gure inguruan ditugun enpresekin elkarlanean.

Iñaki Aramburu La Salle Berrozpeko CERET proiektuaren arduraduna iaranburu@lasalleberrozpe.com

• Presentación de equipamiento Promax: dentro de la microelectrónica uno de los apartados que más ha evolucionado es el de instrumentación. Este equipamiento nos permite conocer analizadores de espectros, distintos tipos de osciloscopios y entrenadores didácticos. • Software de simulación Proteus: este software permite simular circuitos electrónicos tanto analógicos como digitales y especialmente sistemas con microcontroladores. Ello nos facilita una aproximación al circuito antes de realizarlo. • Presentación del equipo “Analizador de firmas”: este equipamiento se utiliza en el mantenimiento de equipos electrónicos y su funcionamiento se basa en la comparación de las firmas de todos los componentes de una tarjeta electrónica.

circuits to be simulated, especially systems with microcontrollers. This enables us to simulate the circuit before putting it into operation. • Presentation of the "Signature Analyser" equipment: this equipment is used for the maintenance of electronic equipment and its operation is based on comparing the signatures of all components of an electronic card.

En un futuro siguiendo la metodología CERET y dentro del proceso clave de evaluación se prevé desarrollar un apartado nuevo, el de la microbótica. Este apartado ha sido propuesto como proyecto de innovación a TKNIKA y se desarrolla desde septiembre del 2008. Este nuevo ámbito nos permitirá trabajar en tecnologías diversas: microcontroladores, comunicaciones a través de radiofrecuencia, bluetooth y Wi-fi y distintos tipos de sensores.

In the future, by following the CERET methodology and within the assessment key phase, it is envisaged that a new area will be developed, that of microbotics. This area has been planned as an innovation project at TKNIKA (Vocational Training Innovation Institute) and has been rolled out from September 2008. This new area will enable us to work in various technologies: microcontrollers, RF communications, Bluetooth, WiFi and with different types of sensors.

En definitiva, nuestro proyecto CERET fomenta y estructura el desarrollo tecnológico del centro en el ámbito de la microelectrónica, mirando a los retos que nos plantea el futuro y trabajando en equipo junto con las empresas del sector de nuestro entorno.

In short, our CERET project encourages and structures the technological development of the school in the area of microelectronics, addresses the challenges that will face us in the future and enable us to work as a team with local companies in the sector.

Iñaki Aramburu Responsable del proyecto CERET de La Salle Berrozpe iaranburu@lasalleberrozpe.com

Iñaki Aramburu Head of the La Salle Berrozpe School CERET Project iaranburu@lasalleberrozpe.com

37


LANBIDE

Praktikak Europako beste herrialde batzuetako enpresetan. Merezi du! Prácticas en empresas de otros países europeos: ¡Merece la pena! Work experience in companies in other European countries: It's well worth it!

Lanbide Heziketako ikasleek adierazi dutenez, oso oso pozik daude atzerriko enpresetan egindako praktikekin. Hasierako edo bidaiatu aurreko zalantzak oroipen positibo bihurtu dira itzultzean. HETELen Gipuzkoako, Arabako eta Bizkaiko LHko ikastetxeetako 170 bat ikaslek izan dute beste herrialde batera joateko aukera 20072008 ikasturtean. Iñigo Santander, Bilboko Zabalburu Ikastetxeko ikaslea Italian egon zen: “Pistoian Euskal Herriko 50 bat Erasmus ikasle geunden, eta beste horrenbeste Florentzian”. Iñigok, Garraio Kudeaketako ikasleak honela

38

La valoración que hacen los alumnos de Formación profesional de las prácticas en empresa en el extranjero revela una enorme satisfacción. La incertidumbre inicial, o previa al viaje, se ha transformado, al regreso, en un recuerdo muy positivo.

The assessment of work experience in overseas companies by vocational training pupils indicates one of great satisfaction. Initial uncertainty, prior to the trip, became a very positive experience by the end of it.

Alrededor de 170 alumnos de los centros de FP de HETEL de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia han tenido la oportunidad de cambiar de horizontes en el curso 2007-2008.

Around 170 pupils from the Araba, Bizkaia and Gipuzkoa HETEL vocational training schools had the opportunity to broaden their horizons during the 2007-2008 academic year.

Iñigo Santander, del Colegio Zabálburu Ikastetxea de Bilbao, estuvo en Italia: “En Pistoia estábamos unos 50 estudiantes Erasmus del País Vasco y en Florencia más de lo mismo”. Iñigo, estudiante de

Iñigo Santander, from the Zabálburu Ikastetxea School in Bilbao, was in Italy: "In Pistoia there were some 50 of us Erasmus students from the Basque Country


LANBIDE

Praktikak Europako beste herrialde batzuetako enpresetan. Merezi du!

Prácticas en empresas de otros países europeos: ¡Merece la pena!

Work experience in companies in other European countries: It's well worth it!

and about the same in Florence." Iñigo, a student in Transport Management, sums up his experience as follows: "It is of great value for your professional and personal future, given that you don't just learn things related to your studies, or how to work in a company, but other important things as well, such as how to adapt to a culture that is different from your own, how to live with people totally different from yourself, how to run a household and all its chores (in my case) and, of course, the most important thing for me: to learn another language." Ohiana Tapiz, a student in Graphic Arts Production from the Salesianos Urnieta School, was also in Italy, in the city of Pisa: "I learnt Italian, which was a new language for me. I was also able to mix with people from different cultures, which gave me the opportunity to get to know their customs. It was a most enriching experience."

laburtu du bizi izandako esperientzia: “abantaila asko ditu etorkizun profesional eta pertsonalerako, ikasketekin loturiko kontuez eta enpresetan lan egiteko moduaz gain, bestelako hainbat kontu garrantzitsu ere ikasten direlako; hala nola, beste kulturetara egokitzen, jende ezberdinarekin batera bizitzen, etxea antolatzen eta etxeko lanak egiten (nik hala egin behar izan dut). Eta noski, niretzat garrantzitsuena, beste hizkuntza bat ikasteko aukera ere eman dit.”

Gestión de Transporte resume así su experiencia: “tiene muchas ventajas de cara al futuro profesional y personal, ya que no sólo se aprenden cosas relacionadas con los estudios o el cómo se debe trabajar un una empresa, sino que también se aprenden cosas importantes, cómo adaptarte a una cultura distinta a la tuya, a convivir con personas totalmente distintas a ti, a llevar una casa y todas sus labores (en mi caso) y, por supuesto, para mi la más importante: aprender otro idioma.”

Ohiana Tapiz Urnietako Salesiar Ikastetxeko Arte Grafikoen Produkzioko ikaslea ere Italian egon zen, Pisan: “Italiera ikasi dut, niretzat hizkuntza berria zena. Gainera, harremanetan egon naiz beste kulturetako jendearekin, eta horrek aukera eman dit haien ohiturak ezagutzeko. Oso aberasgarria izan da.”

Work experience in companies in other European countries help the pupil to "grow", both as a person and as a professional, and enable them to reinforce a language they already know or gain exposure to a new one.

José Miguel Burgoa Mondragon Goi Eskola Politeknikoko ikasleak Industri Ekipoen Mantentzeari buruzko zikloa amaitu du. Bredan egon zen, Holandan, eta ingeles ikastaro bat ere egin zuen han, bi astez, zegokion enpresan sartu aurretik. Ahalmen handiko garabi bat muntatzeko lanean aritu zen bertan: “esperientzia paregabea izan da!”, esan digu. Erasmus Europako mugikortasun programak LHko goi mailako ikasleei eta Leonardo programak erdi mailako heziketa zikloetako

Ohiana Tapiz, estudiante de Producción de Artes Gráficas de Salesianos de Urnieta, también estuvo en Italia, en la ciudad de Pisa: “He aprendido italiano que era un idioma nuevo para mí. Además me he relacionado con gente de diversas culturas, lo que me ha dado la oportunidad de conocer sus costumbres. Ha sido muy enriquecedor.” José Miguel Burgoa, de la Escuela Politécnica de Mondragón ha finalizado el ciclo de Mantenimiento de Equipo Industrial. Estuvo en Breda, Holanda, donde también recibió un curso de inglés, durante dos semanas, antes de

José Miguel Burgoa, from the Mondragón Polytechnic School, has completed the Industrial Equipment Maintenance High degree Training course. He was in Breda, in the Netherlands, where he had a twoweek course in English before joining the company where he was part of a team assembling a high power-crane: "It was a unique experience!"

Work experience in companies in other European countries is a golden opportunity. It is made possible by the Erasmus European mobility programme, in the case of high degree level vocational training pupils, and the Leonardo programme in the case of middle degree vocational training courses´ pupils. They help the pupil to "grow", both as a person and as a professional, and enable them to reinforce a language they already know or gain exposure to a new one.

39


LANBIDE

Praktikak Europako beste herrialde batzuetako enpresetan. Merezi du!

Prácticas en empresas de otros países europeos: ¡Merece la pena!

Work experience in companies in other European countries: It's well worth it!

ikasleei aukera paregabea ematen diete Europako beste herrialde batzuetako enpresetan praktikak egiteko. Maila pertsonalean eta profesionalean “hazteko” aukera ematen diete, eta horrez gain, ezagutzen duten atzerriko hizkuntza hobetzeko edo berri bat ikasteko bidea ere bada.

incorporarse a la empresa en la que participó en el ensamblaje de una grúa de gran capacidad: “¡ha sido una experiencia única!”

In the case of today’s “lingua franca”, English, pupils whose work experience is in British, Irish or even Dutch cities, enjoy the benefits of an intensive English course, which also helps them to "acclimatise themselves to the new environment." That is the experience of María Troya, from the Jesús Obrero School in Vitoria. María, a student in Analysis and Control, was in the Irish towns of Bandon, where she had her English course, and Carlow. She was the only one from the group who went to Carlow, a factor which helped her to integrate into that Irish community: "It enabled me to look at life from another point of view and gave me a better way to open myself up, to understand things and to grow as a person." Her summary is as follows: "I only have good memories and nostalgia for those three unrepeatable months. So, if you have the opportunity, take it!"

Gaur egun, ingelesa da hizkuntza nagusia, eta praktikak Britainiako, Irlandako edo Holandako hirietan egiten dituzten ikasleek ingeles ikastaro intentsiboa egiten dute, hizkuntza ikasteko eta “egoera berrira egokitzeko”. María Troya Gasteizko Jesús Obrero Institutu Politeknikoko Azterketa eta Kontroleko ikasleak horretarako aukera izan zuen. Irlandan egon zen Maria, Bandon –han egin zuen ingeles ikastaroa– eta Carlow herrietan. Taldean Maria baino ez zen joan Carlowera, eta hori oso lagungarria izan zen komunitate irlandarrean barneratzeko: “bizimodua beste ikuspuntu batetik ikusteko aukera eman zidan, hobeto egokitzeko, ulertzeko eta pertsonalki hazteko modua.” Ondorio hau atera du esperientzia horretatik: “Hiru hilabete ahaztezin horiei buruz oroitzapen onak eta nostalgia baino ez ditut. Horrenbestez, kanporatzeko aukera baduzue, aprobetxatu!” Aratz Etxebarria, Zarautzeko Oteitza Lizeo Politeknikoko Mekanizazio bidezko

40

Las prácticas en empresas de otros países europeos, facilitadas por el programa europeo de movilidad Erasmus en el caso de alumnos de FP de grado superior y del programa Leonardo en el caso de alumnos de grado medio, son una oportunidad de oro. Sirven para “crecer” como persona y como profesional y permiten bien afianzar un idioma ya conocido, bien tomar contacto con uno nuevo. En el caso del idioma franco de nuestros días, el inglés, los alumnos que hacen sus prácticas en ciudades británicas o irlandesas, e incluso en holandesas, disfrutan de un curso intensivo de inglés que, sirve además, para “aclimatarse a la nueva situación”. Así lo vivió María Troya, del Centro Jesús Obrero de Vitoria. María, estudiante de Análisis y Control, estuvo en las localidades irlandesas de Bandon - allí realizó el curso de inglés- y Carlow. Fue la única del grupo destinada a Carlow, hecho que, según cuenta, le sirvió para integrarse en esa comunidad irlandesa: “me aportó el poder observar la vida desde otro punto de vista, una mejor manera de abrirme, de comprender y de crecer personalmente.” Su conclusión es la siguiente: “De esos tres irrepetibles meses sólo guardo buenos recuerdos y nostalgia. Así que si tenéis la oportunidad ¡¡aprovechádla!!”

Aratz Etxebarria, a student in Production by Mechanization at Oteitza Lizeo Polytechnic in Zarauz, believes he reaped nothing but benefits from his overseas work experience in Newton Abbott, Great Britain. According to Aratz, work experience is an enriching experience for shaping the vision that a student may have of the workplace. For Aratz "it was an enriching


LANBIDE

Praktikak Europako beste herrialde batzuetako enpresetan. Merezi du!

Prácticas en empresas de otros países europeos: ¡Merece la pena!

Work experience in companies in other European countries: It's well worth it!

Produkzioko ikasleak uste du praktikak atzerrian (New Abboten, Britainian Handian) egin izanak abantailak baino ez dizkiola ekarri. Aratzen ustez, praktikek aberastu egiten dute ikasleek lanari buruz duten ikuspegia. “Esperientzia aberasgarria izan da mundua ezagutzeko eta, neurri handi batean, pertsona gisa hazteko aukera eman didalako”, dio Aratzek.

Aratz Etxebarria, estudiante de Producción por Mecanizado de Oteitza Lizeo Politeknoa de Zarauz, estima que las prácticas en el extranjero que él realizó en New Abbot, Gran Bretaña, no aportan más que ventajas. Al decir de Aratz, las prácticas contribuyen a enriquecer la visión que un estudiante puede tener del trabajo. Para Aratz “la experiencia ha sido enriquecedora para conocer el mundo y, en buena medida, porque me ha dado la oportunidad de crecer como persona.”

experience for getting to know the world and, to a large degree, because it gave me the opportunity to grow as a person."

Erik Balza de Vallejo, Gasteizko Diocesanas ikastetxeko Mekanizazio bidezko Produkzioko ikaslea Eindhovenen egon da, Holandan, goi mailako kalitateko produktuak egiten dituen enpresa batean. “Langileak oso zorrotz prestatzen dituzte. Enpresan ikasitakoa oso baliagarria izan da. CNC programazioan geneukan ezagutza asko hobetu dugu eta mekanizazioan esperientzia ere hartu dugu, mekanizatzean dena uzten baitzuten gure esku”, esan digu Erikek. HETEL 1997an hasi zen LHko ikasleek Leonardo eta Erasmus Europako mugikortasun programetan parte hartzeko lanak kudeatzen, eta ordutik, biderkatu egin da Europako hainbat herrialdetako enpresetan praktikak egin dituzten ikasleen kopurua. Europako enpresetan parte hartzeko proiektu horien bidez, ehunka ikasleren esperientzia pertsonala hobetu egin da oso eta Lanbide Heziketako teknikari berri horien ezagutza lan egiten duten edo lan egingo duten enpresen aldeko lanabesa garrantzitsua bihurtu da.

Erik Balza de Vallejo, estudiante de Producción por Mecanizado de Diocesanas de Vitoria, ha estado en Eindhoven, Holanda, en una empresa que hace productos de alta calidad, algo que se logra, cuenta Erik, “con un nivel de preparación exhaustiva de los operarios. Lo aprendido en la empresa ha estado muy bien. Hemos ampliado mucho nuestro conocimiento de la programación en CNC y también hemos adquirido algo de experiencia en el mecanizado ya que nos dejaban todo a nuestra elección a la hora de mecanizar.” Desde que HETEL comenzó, en 1997, a gestionar la participación de alumnos de sus centros de FP en los programas europeos de movilidad Leonardo y Erasmus, el número de estudiantes que ha realizado sus prácticas en empresas de distintos países europeos se ha multiplicado. Y esa participación se ha transformado en un caudal de experiencia personal para esos cientos de estudiantes y en un caudal de conocimiento para las empresas en las que ya trabajan o van a trabajar estos nuevos técnicos de Formación profesional.

Erik Balza de Vallejo, another student in Production by Mechanization from Diocesanas School in Vitoria, was in Eindhoven, the Netherlands, in a company making high-quality products, something that is achieved, says Eric, "with an exhaustive level of preparation on the part of the workers. What I learned in the company was very good. We increased our knowledge of CNC programming considerably and also picked up experience in automation, since they gave us the choice when the time came." Since 1997, when HETEL began managing the participation of pupils from its vocational training schools in the European mobility programmes, Leonardo and Erasmus, the number of students who have had work experience placements in companies in various European countries has multiplied. Moreover, this participation has generated a wealth of personal experience for those hundreds of students and a wealth of knowledge for the companies in which these new vocational training technicians are already working or will be working.

41


LANBIDE

Praktikak Europako beste herrialde batzuetako enpresetan. Merezi du!

Prácticas en empresas de otros países europeos: ¡Merece la pena!

Aurten, 2007an Europan egindako azterketa baten emaitzak jakinarazi dira, 28 herrialdetako Lanbide Heziketako ikasleak beste herrialde batzuetara mugitzeak duen eraginari buruzkoa, hain zuzen ere. Analisi horren mezu orokor batzuk:

Este año se han dado a conocer los resultados de un estudio a nivel europeo realizado en el año 2007 sobre el impacto de las experiencias de movilidad a otros países europeos de alumnos de Formación profesional de 28 países. Algunas conclusiones:

• Nazioartean mugitzea bultzada garrantzitsua da ikaslearen garapen pertsonalerako, linguistikorako eta sozialerako.

• la movilidad internacional supone un empujón importante para el desarrollo personal, lingüístico, social y profesional de los participantes

• Atzerrian aldi batez praktikak egiten lortzen diren gaitasunek eragin baikorra dute ikasleen ondorengo lanbide garapenean.

Work experience in companies in other European countries: It's well worth it!

A European level study on the Impact of International Mobility Experiences of Trainees in initial vocational training from 28 countries carried out in 2007 has been presented in 2008. Some conclusions: • International mobility of this kind is a strong incentive for personal, linguistic, social and profesional development

• la competencias que se adquieren en un periodo de prácticas en el extranjero tienen un impacto positivo en el desarrollo profesional posterior de los participantes

• Vocational skills gained during a period of vocational training abroad pay dividends during the subsequent career

• Beste herrialdetako enpresetan praktikak egiteak norberarenganako konfiantza handitzen du kasuen % 70ean; ikasleen % 73 hobeto egokitzen dira euren ingurura; eta gehiago dira, hots, % 62, aldez aurretik taldean lan egiteko jarrera hartzen dutenak. Horrez gain, ikasleen % 66k hizkuntza gaitasunak hobetzen dituzte, eta % 65ek aurreikusi gabeko egoerei aurre egiteko gaitasuna. Ikasleen % 72k beste pertsonekin elkarreragiteko gaitasuna handitzen dute, eta % 71k erronka berriei aurre egitekoa.

• la experiencia de realizar prácticas en empresas de otros países aumenta la confianza en uno mismo (en el 70% de los casos), su adaptabilidad al entorno (73% de los casos) y la predisposición al trabajo en equipo (62%). Además se produce una mejora de las competencias lingüísticas (66%), la capacidad de resolver situaciones imprevistas (65%), la capacidad de interacción con otras personas (72%) y la capacidad de enfrentarse a retos nuevos (71%).

• The experiences gained abroad also boosted participants´ self confidence (70%), their adaptability (73%) and inclination to teamwork (62%). The study found out that 66% of trainees improved their language skills, 65% their ability to manage unexpected situations, 72% the ability to interact with people, and 71% to handle new challenges.

Estudio osoa gazteleraz, frantsesez edo ingelesez lor daiteke honako helbide honetan: http://ec.europa.eu/education/doc/reports/ index_en.html

Se puede obtener el estudio completo en castellano, francés o inglés en http://ec.europa.eu/education/doc/reports/ index_en.html

The study is available in English, French or Spanish at: http://ec.europa.eu/education/doc/ reports/index_en.html

Ana Aizpiri ETBko kazetaria anaizpiri@hotmail.com

Ana Aizpiri Periodista de ETB anaizpiri@hotmail.com

42

Ana Aizpiri ETB Journalist anaizpiri@hotmail.com


LANBIDE

Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena Diez competencias clave para los alumnos de Formación profesional: aportación de HETEL Ten key skills for students of Vocational Training: HETEL's contribution

Mundua aldatu da oso, gizartea ere beste horrenbeste, baina ikaskuntza eta ikasgelako lana ez dira erritmo berean aldatu. Hain zuzen, Lanbide Heziketaren alorrean ez dirudi ezagutzak ematetik gaitasunak lortzera arteko urratsa eman denik. Gaitasunak honela definituko ditugu: ezagutzen, prozeduren eta jarreren multzoa ekintzan jarrita.

El mundo cambia, la sociedad cambia, el aprendizaje y el trabajo en el aula no cambian al mismo ritmo. Concretamente en el ámbito de la Formación profesional no parece haberse producido el paso de la transmisión de conocimientos a la adquisición de competencias. Competencias definidas como el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes puesto en acción.

The world is changing, society is changing, but teaching and classroom work are not changing at the same pace. To be specific, in the world of Vocational Training the step between the transfer of knowledge and the acquisition of skills does not seen to have happened. These skills can be defined as a set of knowledge, procedures and attitudes put into action.

43


LANBIDE

Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena

Diez competencias clave para los alumnos de Formación profesional: aportación de HETEL

Gaur egun, errealitate konplexuan, anitzean eta aldakorrean saiatzen gara irakasten eta ikasleak gaitzen. Gurea moduko gizarteek beharrezkoa dute berritzea, lehiakorrak izateko balio erantsia sortzea koste konpetitiboan. Bizitza osoan zehar ikasteko eta gaitasunak garatzeko –sormena erabiliz eta jarrera berritzailea izanez– interesa sorrarazi behar diegu belaunaldi berriei Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Gizarte aberats batean hazi diren gazteak ditugu aurrean, aukera asko izandakoak eta betebehar gutxikoak.

Hoy en día tratamos de facilitar el aprendizaje y la adquisición de competencias en una realidad compleja, diversa y en continua transformación. Sociedades como la nuestra necesitan innovar, crear valor añadido a un coste competitivo. En los centros de Formación profesional necesitamos hacer surgir en las nuevas generaciones el interés por aprender a lo largo de toda la vida, desarrollar competencias y hacerlo en clave creativa e innovadora. Tenemos ante nosotros jóvenes que han crecido en una sociedad acomodada, con muchas oportunidades y pocas exigencias.

2007-2008 ikasturtean, HETELeko Pedagogi Berrikuntzarako Batzordeak ekarpen bat egin nahi izan dio gaitasunen ebaluazioaren alorrari. Lan horren emaitza ekainaren 10ean aurkeztu zen Durangoko Maristak Ikastetxean HETELeko hogei bat ikastetxetako ordezkariren aurrean: Lanbide Heziketarako gaitasun klabeak: nola landu eta ebaluatu - ekarpenak1.

A lo largo del 2007- 2008 la Comisión de Innovación pedagógica de HETEL ha querido realizar una aportación al ámbito de la evaluación de competencias. El fruto de este trabajo se presentó el 10 de junio en Maristak Ikastetxea de Durango a una veintena de centros de HETEL: Competencias clave en la Formación Profesional – aportaciones sobre cómo trabajarlas y cómo evaluarlas1.

En los centros de Formación profesional necesitamos hacer surgir en las nuevas generaciones el interés por aprender a lo largo de toda la vida, desarrollar competencias y hacerlo en clave creativa e innovadora.

Ten key skills for students of Vocational Training: HETEL's contribution

Nowadays, we try to facilitate learning and skills acquisition in a situation that is complex, diverse and constantly changing. Societies such as ours need to innovate and create added value at a competitive cost. In the Vocational Training schools we need to get new generations interested in lifelong learning, developing skills and doing so with a creative and innovative mindset. We have these young people in our care who have grown up in a comfortably-off society with lots of opportunities and few demands upon them. During 2007-2008 the Educational Innovation Workgroup at HETEL decided to make a contribution to skills appraisal. The result of this work was presented on 10th June at Maristak Ikastetxea in Durango to around twenty HETEL schools: Key Skills in Vocational Training – ideas on how to implement them and how to appraise them1.

Honako testuinguru honetan jarri zen abian lana: Heziketa Zikloetako tituluak berritzen ari ziren –2007 urtea zen– eta Lanbide Heziketako titulu berriak 2009rako garatuta eta ezarrita izatea aurreikusten zen. Hainbat eredu eta garapen aztertzeaz gain, arreta berezia eskaini genion hezkuntza sistemako

Partíamos de un contexto de renovación de los títulos de Ciclos formativos, que se comenzaba a materializar en 2007 con la perspectiva de culminar el desarrollo e implantación de los nuevos títulos de Formación profesional en el año 2009. Además de analizar diversos modelos y desarrollos, prestamos una atención particular al Real

_____

_____

_____

1 HETELen Pedagogi Berrikuntzarako Batzordeak hainbat ekarpen egin ditu, 2004ko urrian sortu zenetik. Horiek guztiak Elkartearen web orrian dituzu eskuragarri: http://www.hetel.org/documentoseu/doc_innovacion-eu • Lanbide Heziketarako klabeak diren gaitasunak: nola landu eta ebaluatu ekarpenak (2008ko ekainekoa) • Gelan jarduteko gida: irakasle bideratzailearen edo gidariaren dodekalogoa (2007ko otsailekoa) • Tutorearen profila (2006ko maiatzekoa) • Ikasle idealaren profila, metodologia garapenak, heziketarako guneak eta baliabideak eta irakaslearen profila (2005eko azarokoa)

1 La Comisión de Innovación pedagógica de HETEL ha realizado varias aportaciones desde su creación en octubre de 2004. Todas se encuentran disponibles en la página web de la Asociación: http://www.hetel.org/documentoses/doc_innovacion-es • Competencias clave en la Formación profesional: aportaciones sobre cómo trabajarlas y cómo evaluarlas (junio de 2008) • Guía de actuación en el aula: Dodecálogo del profesor facilitador o guía (febrero 2007) • Perfil del tutor (mayo 2006) •Perfil del alumno ideal, desarrollos metodológicos, espacios y medios didácticos y Perfil del profesor (noviembre 2005)

1 The HETEL Educational Innovation Workgroup has made various contributions since its creation in October 2004. All of them can be downloaded from the Association's website: http://www.hetel.org/documentoses/doc_innovacion-es • Key Skills in Vocational Training: ideas on how to develop them and how to appraise them (June 2008) • Guide: how to act in the classroom, 12point guide for learning facilitators or guides in the school (February 2007) • Profile of the tutor (May 2006) • Profile of the ideal student, methodological developments, educational spaces and media, and teacher's profile (November 2005)

44

40

We started off our work from a context of updating the Initial vocational training curricula (High Degree Vocational courses and Middle


LANBIDE

Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena

Diez competencias clave para los alumnos de Formación profesional: aportación de HETEL

Ten key skills for students of Vocational Training: HETEL's contribution

Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra finkatzen duen Errege Dekretuari2.

Decreto que establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo2.

Degree Vocational courses), which started taking place in 2007 with the aim of completing the development and implementation of the new vocational training courses by 2009. As well as analysing various models and developments, we paid particular attention to the Royal Decree that sets out the general regulations for vocational training in the educational system (Initial Vocational Training) 2.

Heziketa Zikloetako ikasleek lortu beharreko zeharkako hainbat gaitasun identifikatu eta aukeratu ditugu lanean, erreferente gisa erabili daitezkeenak, eta gaitasun horiek lantzeko eta ebaluatzeko ideiak eman. Aukeraturiko gaitasunak ezin ziren asko izan, baina azkenean zazpi gaitasun beharrean hamar identifikatu genituen:

Hemos identificado y seleccionado una serie de competencias transversales, que pueden servir de referente a alcanzar para los alumnos de Ciclos formativos y facilitado algunas ideas sobre cómo trabajar ese tipo de competencias y cómo evaluarlas. Las competencias elegidas no podían ser muchas, pero finalmente pasamos de siete a diez competencias:

We identified and selected a series of crossover skills which could serve as a benchmark for students on vocational training courses to achieve, and put forward some ideas on how these kinds of skills could be developed and how to appraise them.

1- Nork bere kabuz ikastea 2- Era egokian komunikatzea 3- Taldean lan egitea 4- Gatazkak prebenitzea eta konpontzea 5- Arazoak bideratzea 6- Espiritu ekintzailea izatea 7- Ingurura egokitzea 8- Etengabe ikasten jarraitzeko motibazioa izatea 9- Laneko arriskuak prebenitzea 10- Berritzaile izatea

1- Aprender por sí mismo 2- Comunicar de forma adecuada 3- Trabajar en equipo 4- Prevenir y resolver conflictos 5- Resolver problemas 6- Espíritu emprendedor 7- Adaptarse al entorno 8- Motivado por el aprendizaje permanente 9- Prevenir riesgos de trabajo 10- Innovación

Definizioa, ikaskuntza emaitzak eta ebaluazio irizpideak proposatu dira gaitasun horietako bakoitzerako. Gainera

Para cada una de estas competencias se propone una definición, unos resultados de aprendizaje y unos criterios de evaluación. Además se sugieren diversos modos de

1- Self-learning 2- Communicating in an adequate way 3- Working in a team 4- Preventing and resolving disputes 5- Problem-solving 6- Entrepreneurship 7- Adaptation to a changing environment 8- Driven by lifelong learning 9- Prevention of occupational risks 10- Innovation

_____

_____

_____

2 _2006ko abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretua (2007/01/03ko BOE), bereziki 3. Artikulua. Lanbide heziketaren irakaskuntzaren helburua

2 Real Decreto 1538/2006 del 15 de diciembre de 2006 (BOE del 3.01.2007), en particular el Artículo 3. Objeto de las enseñanzas de formación profesional

2 Royal Decree 1538/2006 of 15 December 2006 (BOE el 3.01.2007), especially Article 3: Objective of Vocational Training

While not wishing to select too many skills, we finally went from seven to ten key skills:

45


LANBIDE

Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena

Diez competencias clave para los alumnos de Formación profesional: aportación de HETEL

Ten key skills for students of Vocational Training: HETEL's contribution

horiek garatzeko eta ebaluatzeko erak aholkatzen dira. Gaitasun horiek garatzeko ikaskuntza errazteko pistak dira eta gaitasunen garapen maila ebaluatzeko zertan arreta jarri behar dugun jakiteko balio dezakete.

desarrollarlas y de evaluarlas. Son pistas sobre el modo de facilitar el aprendizaje que desarrolle esas competencias y sobre cómo y en qué cuestiones fijarnos para evaluar el grado de desarrollo de esas competencias.

For each of these skills we proposed a definition, learning results and evaluation criteria. We also suggested various methods of implementing and appraising them. These are guidelines on how to facilitate the teaching that develops these skills, and how and on what issues to focus when appraising the level of development of these skills.

Gure ustez garrantzitsua da Heziketa Zikloetako ikasle guztiek, aukeraturiko modalitatea kontuan izan gabe, gaitasun horiek garatzea, bai Erdi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleek, bai Goi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleok, baina ez maila berean. Gaitasun horiek ingurune sozialaren eta produktiboaren eskariei hobeto erantzuten dietela deritzogu, baina, batez ere, bizitzarako gaitasunak direla, ikasleen bizitza orekatua eta zoriontsua izateko baliagarriak izango direnak. Badakigu gai zaila dena, epe luzerako lana, eta irakasle guztiak edo horien zati handia inplikatzea beharrezkoa dena. Bestalde, gelako jarduerez gain, Lanbide Heziketako ikastetxeetako irakasleek konpromisoak dituzte hainbat proiekturen garapenean. HETELeko Pedagogi Berrikuntzarako Batzordeko kideok erreferentzi esparru malgua, moldagarria eta bideragarria eskaini nahi izan diegu gure ikastetxeei eta beren ikasleek gaitasun orokor horiek garatzea nahi duten Lanbide Heziketako ikastetxeei. Ahaleginak merezi duela uste dugu!

46

Se trata de competencias que entendemos sería importante que desarrollaran todos los alumnos de Ciclos formativos, sea cual sea la modalidad elegida. Tanto los alumnos de Ciclos formativos de grado medio como los alumnos de Ciclos formativos de grado superior, si bien en niveles diversos. Entendemos que estas competencias responden mejor a las demandas del entorno social y productivo, pero sobre todo son competencias para la vida, que permitirán a los alumnos tener una vida más equilibrada y plena. Sabemos que una cuestión difícil, un trabajo de largo alcance en el que es necesario implicar a todo o a una parte importante del profesorado. Un profesorado, que en los centros de Formación profesional tienen compromisos con el desarrollo de distintos proyectos, además de su actuación en el aula. Los componentes de la Comisión de innovación pedagógica de HETEL hemos querido ofrecer un marco de referencia flexible, adaptable y viable a nuestros centros y a los centros de Formación profesional que quieran desarrollar estas capacidades genéricas en sus alumnos ¡Creemos que el esfuerzo merece la pena!

These are skills that we believe it would be important for all students on vocational training courses to develop, whatever type of course they are doing. This applies to students on both Middle Degree and High Degree vocational training courses, though on different levels. We believe that these are the skills that most closely address the demands of our social and productive sectors, but above all they are skills for life that will enable students to lead fuller and more balanced lives. We know that this is a challenging and longterm task in which all, or at least a large proportion, of the teaching staff will need to get involved; a teaching staff which, in the vocational training schools, is already committed to the development of various other projects as well as their actual teaching tasks. The members of HETEL’s Educational Innovation Workgroup wanted to provide a flexible, adaptable and viable framework of action for our schools and other vocational training schools that wish to develop these generic skills in their students. We believe the effort will be well worthwhile!


LANBIDE

Lanbide Heziketako ikasleentzako klabeak diren hamar gaitasun: HETELen ekarpena

Diez competencias clave para los alumnos de Formación profesional: aportación de HETEL

Ten key skills for students of Vocational Training: HETEL's contribution

Europako gaitasun beharrak etorkizunean. Epe ertainerako aurreikuspena (2007-2015)

Necesidades futuras de competencias en Europa, previsión a medio plazo (2007-2015)

Future Skill Needs in Europe: Medium Term Forecast (2007-2015)

Lanbide Heziketa Garatzeko Europako Zentroak (CEDEFOP) gaur egunetik hasi eta 2015era arteko gaitasun eta kualifikazio beharren aurreikuspenari buruzko azterketa aurkeztu zuen 2008an (“Future Skill Needs in Europe: medium-term forecast”). Europar Batasuneko 25 estatu aztertu dira, Bulgaria eta Errumania izan ezik, baita Norvegia eta Suitza ere.

El CEDEFOP, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, presentó en el 2008 su análisis sobre la previsión de necesidades de competencias y cualificaciones de aquí al año 2015 (“Future Skill Needs in Europe: medium-term forecast”). El estudio cubre 25 Estados miembros de la Unión Europea – todos salvo Bulgaria y Rumania – además de Noruega y Suiza.

CEDEFOP – the European Centre for the Development of Vocational Training presented in 2008 its first forecast of skill needs up to year 2015. The study covers 25 member states of the European Union (Bulgaria and Romania are not covered) plus Norway and Switzeland. A couple of conclusions to be underlined:

Un par de conclusiones que destacamos: Bi ondorio azpimarratu behar ditugu: • Lanbide gehienetan gaitasun eta kualifikazio gehiago eskatuko dira, baita “lanbide arrunt” esaten dietenetan ere, zerbitzuen sektorea hazi egin baita eta antolaketa eta teknologia aldaketa garrantzitsuak gertatu dira. • 2006 eta 2015 urteen artean kualifikazio maila altuko 12,5 milioi lanpostu berri sortuko dira Europan, eta maila ertaineko 9,5 milioi lanpostu, lanbide heziketako teknikarientzat bereziki. Aitzitik, maila baxuko 8,5 milioi lanpostu gutxiago egongo dira. Kualifikaziorik gabeko langileek halako kualifikazio maila ere beharko dute, eta maila baxukoek, berriz, maila ertainekoa.

• en la mayoría de los trabajos se producirá una exigencia de un nivel mayor de competencias y cualificaciones, también en los llamados “trabajos simples”, debido al crecimiento del sector servicios y a importantes cambios organizativos y tecnológicos • entre los años 2006 a 2015, se crearán en Europa 12,5 millones de nuevos puestos de trabajo en el nivel más alto de cualificación y 9,5 millones de puestos de trabajo de nivel medio (en particular puestos para técnicos de formación profesional). Por el contrario, habrá 8,5 millones menos de trabajos de baja cualificación. Se prevé que los trabajadores sin cualificación también van a requerir un cierto nivel de cualificación y los trabajadores con una cualificación baja necesitarán cualificaciones de nivel medio.

Informazio gehiago: http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/ Information_resources/Bookshop/485/40 78_en.pdf

Más información: http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/ Information_resources/Bookshop/485/4078_en.pdf

Amaia Guijarro HETELen Gerentea aguijarro@hetel.org

Amaia Guijarro Gerente de HETEL aguijarro@hetel.org

• Demands for skills and qualifications is being driven upwards in most occupations, including in so-called elementary jobs, by the continuing rise of the service sector and sweeping technological and organisational changes •Between 2006 a 2015, Europe will gain 12.5 million additional jobs at the highest qualification level and 9.5 million at the medium level (specially vocational qualifications). But job for workers with low qualifications will decline by 8.5 million. Even jobs for unskilled manual workers are demanding more qualifications, while skilled manual workers will increasingly need medium-level qualifications. The whole study can be downloaded from: http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload /Information_resources/Bookshop/485/4 078_en.pdf

Amaia Guijarro Managing Director of HETEL aguijarro@hetel.org

47


LANBIDE

Moodle plataforma: ikasteko tresna baliagarria La plataforma Moodle: una herramienta valiosa para el aprendizaje The Moodle platform: a powerful learning tool Moodle e-learning plataforma bat da, ikasgelan esperimentatzeko aukera ematen digun gunea. Horrez gain, aurrez aurreko ikasgelaren ondorengoa ere bada, proposaturiko ekintzen bitartez ikasleek libreki jarduten baitute bertan. Hauek dira plataformaren ezaugarri berezietako batzuk: • Moduluka funtzionatzen duen ikaskuntza gunea da, eta oso erraza da objektuak eta datuak eguneratzea • Plataformaren interfazearen bitartez, erraz eta modu dinamikoan kudeatu eta sor litezke baliabideak • Esperientziak trukatuz eta jarduerak eginez lortzen da ikaskuntza • Plataforman sortzen diren elementu asko oso erraz berrerabil daitezke • Erabiltzaileen arteko lankidetza eta komunikazioa bultzatzen ditu Moodle plataforma (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment- Objektuetara bideratutako ikas ingurune dinamiko eta modularra) edukiak kudeatzeko sistema bat da (CMS), irakasleei e-learning ikastaroak sortzen laguntzeko diseinatua. Modularra da eta oso malgua, maila askotan funtzioak gehitzeko edo kentzeko. Ingurune birtuala da eta erabiltzaileak edozein sistema eragiletatik web nabigatzailearen bitartez sar daitezke bertan. Sarbide erraza da, oso bisuala eta intuiziozkoa. "Gela birtualetan", ariketa gehigarriak nahiz autoebaluaziokoak proposa ditzakete irakasleek, baita erreminta, simulazio eta bestelako jarduerekin probak egiteko, partaidetza eremuak sortu ere.

48

Moodle es una plataforma e-learning que nos ofrece un entorno donde poder experimentar en el aula. Además es una continuidad del aula presencial donde el alumnado interactúa

Moodle is an e-learning platform that offers an environment for experimentation in the classroom. It is also a development of existing classroom education, in which students can


LANBIDE

Moodle plataforma: ikasteko tresna baliagarria

La plataforma Moodle: una herramienta valiosa para el aprendizaje

The Moodle platform: a powerful learning tool

Azpimarratzekoak dira baimentzea errazten duten erreminta sinkronoak (chat) eta ez sinkronoak (foroak – barneko mezularitza).

libremente a través de acciones propuestas. Algunas características de la plataforma a destacar:

interact freely with actions proposed. The following are some of the platform’s key features:

Eremu honetan, kontzeptuak ulertzen laguntzen zaie erabiltzaileei, baita gogoeta egiten, arrazoitzen eta ondorioz, ezagutzak transferitzen ere. Egun, sarri aipatzen da 2.0 web orria lankidetzarako zerbitzu multzoa. Zerbitzu horiek erraz erabiltzen eta partekatzen dira, eta komunikazioa errazten eta lanerako inguru sinpleak eskaintzen dituzte: blogak, wikiak, eztabaida taldeak, gizarte markagailuak… 2.0 web orriak eskaintzen dituen erraztasun gehienak Moodlen ere badaude, plataforma horrek etiketa eta blog erreminten aldeko apustua egin baitu, lan taldeak sortzeko. Garrantzitsua da Moodle egunerokoan erabiltzen jakitea. Ez da edukiak sartzea soilik, ezta plataforman modulu teorikoak txertatzea ere. Moodle horretarako baino erabiltzen ez badugu, ikastaroak ez du ongi funtzionatuko. Ezinbestekoa da irakasleak dinamizatzaile lana egitea eta ikasgela barneko eta kanpoko lanaren artean jarraipena egotea. Ezinbestekoa da halaber, irakaslearen tutore eta dinamizatzaile lana, edukiak transmititzeaz gain, oinarrizkoa baita ikasleak motibatzeko. Moodleri buruzko zenbait ideia: • Foroetan zientziari, historiari nahiz bestelako edozein gairi buruz eztabaida daiteke. Irakasleak mezu batean proposamena bidali eta gero, ikasleei beste proposamen bat egiteko eta ikaskideen iritziari buruz eztabaidatzeko eskatu dakioke. • Glosarioen bitartez, ikasgaien "wikipediak" sor ditzakegu, ikasleek proposaturiko terminoez. Ondoren, irakasleak erabakiko du ikasleek gainditu duten edo ez. • Hizkuntzak ikasteko jarduera osagarrietan, mp3 agiriak edo tutoretza bideoak ikusteko proposatu ahal zaie ikasleei. • Interneten makina bat baliabide interaktibo daude prozesuen simulazioan erabili ahal izateko.

• Propicia un entorno de aprendizaje que funciona por módulos, donde es muy sencillo introducir objetos y actualizaciones • Su interfaz permite gestionar y crear recursos de forma dinámica y sencilla • El aprendizaje se realiza a través de experiencias y actividades • Muchos de los elementos que se crean en la plataforma son muy fácilmente reutilizables • Fomenta la colaboración y la comunicación entre sus usuarios. La plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - Entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetos y modular) es un sistema de gestión de contenidos (CMS) diseñado para ayudar al profesorado a crear cursos e-learning. Es modular y permite una gran flexibilidad para agregar o quitar funcionalidades en muchos niveles. Nos proporciona un entorno virtual al que accede el usuario a través de un navegador web desde cualquier sistema operativo. Es un acceso ágil, muy visual e intuitivo. En las “aulas virtuales”, el docente puede plantear desde actividades de refuerzo o de autoevaluación hasta espacios colaborativos donde experimentar con herramientas, simulaciones y otras actividades. Cabe destacar sus herramientas síncronas (chat) y asíncronas (foros – mensajería interna), que facilitan la tutorización.

• It creates a favourable learning environment that works on a modular basis, in which it is very simple to introduce objects and updates • Its interface enables resources to be created and managed dynamically and simply •Learning is based on experience and exercises • Many of the elements that are created on the platform can be very easily reused •It encourages collaboration and communication between its users. The Moodle platform (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) is a course management system (CMS) designed to help the teacher create e-learning courses. It is a modular system and offers considerable flexibility by being able to add or remove functionalities at many levels. It offers a virtual environment, which the user can access using a web browser under any operating system. It is a flexible, highly visual, intuitive interface. In "virtual classrooms", the teacher can create consolidation or selfassessment exercises, as well as collaborative areas for trying out tools, simulations and other activities. It is worth highlighting its synchronous tools (chat) and asynchronous tools (forums and internal messaging), which help with tutoring.

Estamos en un entorno donde se favorece la comprensión de los conceptos, la reflexión, el razonamiento, y con ello, la transferencia de conocimientos.

We are in an environment that facilitates the comprehension of concepts, reflection, reasoning and knowledge transfer as a result.

Actualmente se habla mucho de web 2.0 como un conjunto de servicios colaborativos, fáciles de usar y compartir, que facilitan la comunicación y ofrecen entornos de trabajo sencillos: blogs, wikis, grupos de discusión, marcadores sociales… La mayor parte de las facilidades que proporciona la

There is currently a lot of talk about Web 2.0 as a set of collaborative services, easy-to-use and share, which facilitate communication and provide simple work environments: blogs, wikis, discussion groups, social networking, etc. The majority of the facilities offered by

Garrantzitsua da Moodle egunerokoan erabiltzen jakitea. Ez da edukiak sartzea soilik, ezta plataforman modulu teorikoak txertatzea ere. Ezinbestekoa da irakasleak dinamizatzaile lana egitea.

49


LANBIDE

Moodle plataforma: ikasteko tresna baliagarria

• Komeni da ikastaroko proba garrantzitsuenak egin aurretik, autoebaluazioa proposatzea. Erantzun anitzeko galderak dituzten galdeketak eta bestelakoak erabili ahal ditugu horretarako. • Unitate didaktikoen bitartez kontzeptuak barneratu dituzten jakin dezakete ikasleek, material teorikoa eta ulermen jarduerak uztartzen baitituzte. • “Datu basea” jarduera dokumentazioa, agiriak, web helbideak eta bestelakoak berriz lantzeko erabil daiteke. Ikasgelan erabiltzeaz gain, ikastetxeko intranetean sartzeko ere erabil dezakegu Moodle gunea. Irakasleen artean lan taldeak sor daitezke eta plangintzak, kalitate gidak eta bestelakoak egiteko nork bere materiala ere bertan izan dezake. Bestalde, Nazaret zentroak bestelako ekimen bat jarri berri du martxan, jolasa eta heziketa uztartzen dituena: “Nazaret zentroa I. Informatika Lehiaketa”. Gure AulaNz.net plataforman sortu da oso-osorik, Moodle plataformaren berezko jardueretan oinarrituriko erreminta eta jokoekin.

La plataforma Moodle: una herramienta valiosa para el aprendizaje

web 2.0 están también presentes en Moodle, ya que esta plataforma apuesta por herramientas como etiquetas y blogs, donde se establecen grupos de trabajo.

Web 2.0 are also present in Moodle, given that this platform uses tools such as tags and blogs, where work groups are established.

Es importante saber integrar el uso de Moodle en el día a día. No se trata de meter contenidos simplemente o dejar el módulo teórico correspondiente en la plataforma. Si ese es el rol que atribuimos a Moodle el curso no funcionará. Es imprescindible una labor de dinamización por parte del profesor y que se vea continuidad entre el trabajo dentro y fuera del aula. Es fundamental la figura del profesor tutor y dinamizador, que no sólo transmite contenidos, sino que ejerce un estímulo fundamental sobre el alumnado.

It is important to know how to use Moodle on a day-to-day basis. It is not just a question of inserting content or leaving the relevant theory module on the platform. If that is how we use Moodle, the course will not work. It is vital that the teacher works with it dynamically and that there is continuity between the work done inside and outside the classroom. It is essential for the role of the teacher to be tutorial and dynamic, not just passing on content but acting as a key stimulus for the students.

Algunas ideas sobre Moodle:

Some ideas on Moodle:

• Los foros pueden servir para discutir temas tanto científicos como históricos o de cualquier índole. A partir de un mensaje con la propuesta del profesor, se puede pedir al alumno que aporte otra y discuta la de un compañero

• The forums can be used to discuss topics of any nature, whether about science, history or anything else. The teacher can send a message to ask the pupil to contribute to a subject proposed or to discuss another one proposed by another pupil

• A través de los glosarios podemos crear “wikipedias” de la asignatura mediante la propuesta de términos por parte del alumno que luego son aprobados o no por el profesor • Para el refuerzo de actividades de aprendizaje de un idioma, se puede proponer al alumno audiciones de archivos mp3 o videotutoriales •Existe en Internet multitud de recursos interactivos que podemos utilizar en la simulación de procesos •Siempre viene bien una propuesta de autoevaluación antes de las pruebas más importantes del curso. Trabajaríamos mediante cuestionarios con preguntas de opción múltiple y de otros tipos •Las unidades didácticas permiten al alumno saber si ha asimilado un concepto ya que son una combinación de material teórico y actividad de comprensión •La actividad “base de datos” puede actuar como repositorio de documentación, archivos, direcciones web, etc… Además del uso en el aula, podemos utilizar el entorno Moodle como punto de acceso a la intranet del centro educativo. Se pueden establecer grupos

50

The Moodle platform: a powerful learning tool

• By means of glossaries we can create "Wikipedias" on the subject, using the pupil's suggestions on terminology, which are then approved or not by the teacher • For language learning support, MP3 audio files and video tutorials can be made available to the pupil •There are a host of interactive resources available on the Internet that can be used to simulate processes • A self-assessment prompt is always useful prior to the most important tests of the course. We should be using questionnaires with multiple choice or other types of questions •The teaching units enable the pupil to know whether he/she has understood the concept, given that the units combine theoretical material and practical comprehension •The "database" can be used as a repository for documents, files, websites, etc. Besides using the Moodle environment in the classroom, we can use it to access the school’s


LANBIDE

Moodle plataforma: ikasteko tresna baliagarria

La plataforma Moodle: una herramienta valiosa para el aprendizaje

de trabajo entre el profesorado y zonas donde disponer de material propio para elaborar programaciones, guías de calidad, etc… Otra idea distinta, con carácter lúdico - educativo es la experiencia reciente de Nazaret zentroa que ha creado el “I Concurso Informático Nazaret zentroa”. Se ha organizado íntegramente en nuestra plataforma AulaNz.net con herramientas y juegos basados en actividades propias de la plataforma Moodle.

Esperientziak Trukatzeko MoodleMoot Euskadi 2008

Intercambio de Experiencias MoodleMoot Euskadi 2008

Mondragon Unibersitateak Esperientziak Trukatzeko MoodleMoot Euskadi 2008 II. Jardunaldia antolatu zuen Arrasaten, maiatzaren 23an. Guztira, 150 bat lagunek hartu zuten parte.

Mondragon Unibersitatea organizó la segunda Jornada de Intercambio de Experiencias Moodle en Euskadi el 23 de mayo en Arrasate, con la participación de alrededor de 150 personas.

The Moodle platform: a powerful learning tool

intranet. Work groups can be set up between teachers and areas where material is available for developing programmes, quality documentation, etc. Another separate idea, of an "edutainment" nature, is the recent experience of Nazaret School, which set up the “First Nazaret School IT Competition”. It was created entirely on our AulaNz.net platform, with tools and games based on exercises from the Moodle platform.

MoodleMoot Euskadi 2008 Exchange of Ideas Mondragon University organised the Second Moodle Exchange of Ideas Seminar in the Basque Country on 23 May in Arrasate, with about 150 people taking part.

El objetivo de las jornadas era dar a conocer los usos y desarrollos posibles de esta herramienta, así como ser un foro de debate e intercambio de experiencias.

The aim of the seminar was to spread awareness of the uses and potential developments of this tool, as well as to be a forum for discussion and exchange of ideas.

Moodle ikasketa plataforma oso tresna indartsua da hezkuntza maila guztietan. Erreminta hau makina bat aldiz erabili da eta hainbat arlotan oso arrakastatsua izan da.

La plataforma de aprendizaje Moodle es una realidad consolidada en todos los niveles educativos. Dado el elevado número de experiencias en el uso de esta herramienta existe una amplia variedad de buenas prácticas en diferentes ámbitos.

The Moodle learning platform is very much part of life at all educational levels. Given a high level of experience in the use of this tool, there is a wide variety of practical uses in different environments.

Hala ere, ibilbide luzea dago egiteko. Zehazki, Europako Goi Mailako Hezkuntza Esparruak babestutako pedagogia metodo berriak plataforman txertatu behar dira. Ikasleak ikasketen protagonista izatea da erronka nagusia, eta Moodle plataforma erabiltzea oso lagungarria izan daiteke horretarako.

Ahora bien, todavía queda un amplio camino por recorrer. Concretamente, integrar la plataforma con las nuevas metodologías pedagógicas que vienen respaldadas por el Espacio Europea de Educación Superior. Hacer al alumno protagonista de su aprendizaje es un reto para el que el uso de la plataforma Moodle puede aportar soluciones.

However, there is still a long way to go. Specifically, the platform needs to be integrated with the new teaching methodologies supported by the European Higher Education Area. The challenge of putting the pupil at the centre of his/her education is one for which the Moodle platform can bring solutions.

Mertxe Jimeno HETELen IKT dinamizatzaileen batzordekidea Nazaret zentroa, mjimeno@nazaretzentroa.com

Mertxe Jimeno Comisión de dinamizadores TIC de HETEL Nazaret zentroa, mjimeno@nazaretzentroa.com

Mertxe Jimeno HETEL ICT Facilitator Working Group Nazaret School mjimeno@nazaretzentroa.com

Jardunaldion helburua erreminta honen erabilerak eta garapenak jakinaraztea zen, bai eta esperientziak eztabaidatzeko eta trukatzeko foroa izatea ere.

51


LANBIDE

News from the Schools

Ikastetxeei buruzko berriak

Oteitza Lizeo Politeknikoa wins the silver Q award

Oteitza Lizeo Politeknikoak zilarrezko Qa jaso du Deustuko Salesiarrek 500 EFQM puntuak gainditu dituzte

Salesianos Deusto exceeds 500 EFQM points Jesús Obrero promotes Eko–Spinning to generate energy

Jesús Obrerok Eko-Spinninga sustatuko du energia sortzeko

Novedades en los Centros

Entrepreneurship 2008 Awards for HETEL schools

HETELeko hainbat ikastetxek 2008ko Ekintzailetza Sariak jaso dituzte

Oteitza Lizeo Politeknikoa logra la Q de plata

The Somorrostro Employment Access Centre tops the job offer ranking

Salesianos de Deusto supera los 500 puntos EFQM

25th anniversary of the Diocesanas Hotel & Catering School

Jesús Obrero promociona el Eko-Spining para generar energía

The San Viator School stimulates the District Assembly in Enkarterri: Enkarterri Bai

Somorrostroko Enplegurako Zentroa, liderra enplegu eskaintzen kudeaketan Diocesanasen Ostalaritza Eskolaren 25. urteurrena San Viator ikastetxeak Enkarterriko eskualde Mahaia bultzatu du: Enkarterri Bai Kosmodisea 2008 sariak Nazaret eta La Salle Berrozpe ikastetxeetako ikasleentzat Elikagaien industriarako laborategi berria Lea Artibai Ikastetxean "Francisco Giner de los Ríos" kalitatearen hobekuntzaren saria jaso du Cuatrovientos Institutuak

Premios de Emprendizaje 2008 a centros de HETEL El Centro de Acceso al Empleo de Somorrostro líder en gestión de ofertas de empleo 25 aniversario de la Escuela de hostelería de Diocesanas El centro San Viator impulsa la Mesa comarcal en Enkarterri: Enkarterri Bai Premios Kosmodisea 2008 para alumnos de Nazaret zentroa y de La Salle Berrozpe Nuevo laboratorio para Industrias alimentarias en Lea Artibai Ikastetxea El Instituto Cuatrovientos Premio Francisco Giner de los Rios a la mejora de la calidad

86

The Kosmodisea 2008 awards for students at Nazaret Zentroa and La Salle Berrozpe New laboratory for food industries at Lea Artibai Ikastetxea The Cuatrovientos Secondary School is honoured by the Francisco Giner de los Ríos Award for quality improvement


LANBIDE

Oteitza Lizeo Politeknikoak zilarrezko Qa jaso du

Oteitza Lizeo Politeknikoak (OLP) EFQM ereduko 400 puntu gainditu eta hortaz zilarrezko Qa eskuratu zuen 2007 urtean. Zilarrezko eta Urrezko sariak jasotzeko ekitaldia Barakaldoko BEC Kongresu Salan izan zen abenduaren 20an eta bertara 3000 pertsona inguru bildu ziren txaloka eta oihuka, Eusko Jaurlaritzako sailburuen gehiengoa, lehendakaria buru eta Euskaliteko presidentea. 400 puntu gainditzea Oteitza Lizeo Politeknikoan egindako lanaren errekonozimendua izan da. Ebaluaketaren esperientziak gauza on asko ekarri dio Eskolari: egiten duenaren lanaren inguruko azterketa sakona. Egunean egiten denaz pentsatzeko denbora gutxi izaten da eta horrelako momentuak, behartuak badira ere, denbora hartzera behartu ditu Eskolako guztiak. Ebaluatzaileok bestalde, kanpokoek OLParen lanaz duten ikuspegia ekarri dute eta kanpotik nola ikusten duten besteek Eskolaren jarduna oso aberasgarria izan da. Sari hau jasotzea etengabeko hobekuntzan eskailera maila bat gehiago suposatu du Eskolarako. Hobetzea ez baita inoiz ere bukatutzat eman behar. Hobetzeko proposatutako arloak lantzen jarraitu behar ditu OLPak, beti ere adierazitako arlo onak ematen duten konfiantza eta indarraz. Ahaleginak merezi izan du eta Oteitza Lizeo Politeknikoak besteekin lan egiteko prest agertu nahi du, besteen onetik ikasiz, eta Eskolaren onena besteei emanaz. Esperientzia benetan baliagarria izan da Lanbide Heziketa Eskola guztien lana, orain artean bezala, egunez egun etengabe hobetzen joateko eta prestakuntzaren historian OLPren tokitxoa aberasteko.

Oteitza Lizeo Politekniko logra la Q de plata

Oteitza Lizeo Politeknikoa (OLP) superó los 400 puntos del modelo EFQM y recibió la Q de plata de excelencia en la gestión en el 2007. El acto de entrega de las Q de oro y plata se celebró en la Sala de Congresos del BEC de Baracaldo el 20 de diciembre con la participación de alrededor de 3.000 personas, la casi totalidad de Consejeros del Gobierno Vasco, con el Lehendakari y el presidente de Euskalit al frente. Superar los 400 puntos EFQM ha supuesto un reconocimiento al trabajo de Oteitza Lizeo Politeknikoa. Pasar la evaluación externa ha sido muy positivo para el centro, ha supuesto un análisis en profundidad de todo el trabajo de la Escuela. El día a día deja poco tiempo para la reflexión y la superación de los 400 puntos ha obligado a tomar distancia y reflexionar. Además los evaluadores externos han aportado una mirada nueva sobre el trabajo de OLP. La Q de plata supone un hito para OLP pero se trata de un peldaño más en el camino de la mejora continua. Siempre hay margen de mejora y la Escuela tiene que seguir trabajando los aspectos de mejora identificados en la evaluación. Ahora sí, con la confianza que supone el tener también reconocidos ámbitos de excelencia. El esfuerzo ha merecido la pena. Oteitza Lizeo Politeknikoa está dispuesto a trabajar con los demás: a aprender de lo bueno que hacen otros y a mostrarles sus puntos fuertes.

Oteitza Lizeo Politeknikoa wins the silver Q award

Oteitza Lizeo Politeknikoa (OLP) has surpassed 400 points in the EFQM Excellence Model and won the silver Q for Management Excellence award in 2007. The ceremony to award the gold and silver Qs was held at the BEC Conference Hall in Barakaldo on 20 December 2007, attended by around 3,000 people including almost all the Ministers in the Basque Government, the Lehendakari (President of the Basque Government) and the president of Euskalit. Obtaining more than 400 points in the EFQM Excellence Model is recognition of the hard work put in by the Oteitza Lizeo Politeknikoa. Passing this external evaluation is extremely positive for the school as it has meant an in-depth analysis of everything it does. The day-to-day routine leaves little time for reflection, and the objective to overcome the 400 points forced the school to take a step back and take time to reflect. Also, the external assessors brought a new perspective to the work done at the OLP. The silver Q is a landmark for the OLP but only another step on the road towards continuous improvement which never ends. There is always margin for improvement, and the school needs to continue working on the aspects identified in the assessment. From now on it will do so with the confidence that comes from having been recognized for excellence in its work. The hard work has been worth it. The Oteitza Lizeo Politeknikoa is ready to work alongside everyone else, learning from others’ good points and sharing its strengths with them.

53


LANBIDE

Deustuko Salesiarrek 500 EFQM puntuak gainditu dituzte

Salesianos Deusto supera los 500 puntos EFQM

Salesianos Deusto exceeds 500 EFQM points

2007ko azaroan, Deustuko Salesiarrek Euskalitek eginiko kanpo ebaluazioan EFQM ereduko 500 puntuak gainditu zituzten. Abenduan, beste ikastetxe eta erakunde batzuekin batera, kudeaketako bikaintasunaren Urrezko Q ziurtagiria jaso zuten, Euskalitek eta Eusko Jaurlaritzak Barakaldoko BECen antolaturiko ekitaldian. Ondoren, 2008ko maiatzaren 16an, aitortza ekitaldia eta urrezko Qaren entrega burutu zen Deustuko Salesiarretan, Euskaliten, Hezkuntza sailburuaren eta Lanbide Heziketako eta Etengabeko Prestakuntzako sailburuordearen parte hartzearekin.

En noviembre de 2007, Salesianos Deusto superó los 500 puntos del modelo EFQM en la evaluación externa de Euskalit. En diciembre recogió la Q de Oro a la excelencia en la gestión junto con otros centros y organismos en el acto organizado por Euskalit y el Gobierno Vasco en el BEC de Barakaldo. Posteriormente, el 16 de mayo de 2008, se celebró el acto de reconocimiento y de entrega de la Q de oro en Salesianos Deusto, con la participación de Euskalit, del Consejero de Educación y del Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje permanente.

In November 2007, Salesianos Deusto exceeded 500 points in the EFQM model (European Foundation for Quality Management) in an external audit carried out by Euskalit. In December it collected the Gold Q for Excellence in Management along with other schools and organisations at a ceremony organised by Euskalit and the Basque Government at the BEC in Barakaldo. Subsequently, on 16 May 2008, there was a ceremony to distribute the Gold Q at Salesianos Deusto itself, attended by Euskalit, the Basque Minister of Education and the Vice-Minister for Vocational Training and Lifelong Learning.

Helburu hori lortuta, egoki deritzogu etengabeko hobekuntzan eta kalitatean aurrera egiteko funtsezko hiru ideia nabarmentzea: • Irakaskuntzarako nahitaezkoa da, berandu barik, ilusioa sortzen, pertsonak inplikatzen eta Ikastetxearen Misioa eta Ikuspegia dinamizatzen dituen talde lan estiloak aplikatzea, hau da, konfiantzan, komunikazioan, zintzotasunean, erantzukizunean eta konpromisoan oinarrituriko estiloak. • Ikaskuntzarako, berrikuntzarako eta etengabeko hobekuntzarako gogoa sortzen jarraitzea behar beharrezkoa da. Ezagutzak partekatzen eta proiektu berrietan parte hartzen dugun heinean ikasi egiten dugu eta. • Atmosfera positiboa, afektiboa, gizatiarra, arretatsua, arduratsua eta adeitsua… familia giroaren antzekoa sustatu behar da, eguneroko egitekoan gustura sentitzeko eta egiten dugunaz eta dakigunaz disfrutatzeko. Horrela mehatxua litekeena aukera positiboa bihurtu ahal dugu.

54

Alcanzado este objetivo, parece oportuno insistir en tres ideas fundamentales para seguir avanzando en la mejora continua y la calidad de Salesianos Deusto: • La vocación docente exige sin demora estilos de trabajo en equipo que creen ilusión, impliquen a las personas y dinamicen la Misión y Visión del Centro. Es un estilo que está basado en la confianza, la comunicación, la sinceridad, la responsabilidad y el compromiso. • Es necesario seguir despertando la inquietud por el aprendizaje, la innovación y la mejora continua. Aprendemos en la medida en que compartimos conocimiento y participamos en proyectos nuevos. • Hay que potenciar, una atmósfera positiva, afectiva, de calor humano, de atención, aprecio y respeto… un cierto ambiente de familia. Sentirse a gusto en el quehacer diario, disfrutar de lo que hacemos y sabemos. De esta manera, convertimos una amenaza aparente en una oportunidad.

Having achieved this goal, it seems an adequate moment to reiterate three fundamental ideas to help us continue along the path of continuous improvement and quality at Salesianos Deusto: •The teaching vocation urgently requires a style of teamworking that generates enthusiasm, gets people involved and promotes the school’s Mission and Vision. This is a style that is based on trust, communication, honesty, responsibility and commitment. • We need to continue advocating an interest in learning, innovation and continuous improvement. The more we share knowledge and take part in new projects, the more we learn. • We need to promote a positive emotional atmosphere of human warmth, appreciation and respect… to an extent, a family atmosphere. Feeling happy with our daily work, enjoying what we do and know. This is the way to transform ostensible threats into opportunities.


LANBIDE

Jesús Obrerok EkoSpinninga sustatuko du energia sortzeko

Jesús Obrero promociona el Eko – Spinning para generar energía

Ariketa fisikoaren, entrenamenduaren, erlaxazioaren, berrikuntzaren eta sormenaren bitartez Mugikortasun iraunkorra sustatzeko, energia garbia sortzen duen sistema garatzen ari da EkoSpinning proiektua.

El proyecto EkoSpinning desarrolla un sistema de generación de energía limpia que promueve la Movilidad sostenible a través del ejercicio físico, el entrenamiento, la relajación, la innovación y la creatividad.

Zeharkako eta diziplina anitzeko proiektua da, osagai berriztagarriak erabiltzen dituena eta energiaren alorrean proiektu aitzindariak garatzeko xedea duena. Proiektu horretan Jesus Obreroko ikasle eta irakasle talde egonkor bat ari da lanean, enpresa batzuen lankidetzarekin. Esfortzuari erabilgarritasuna emateko motibazio metodologia bat garatzen ari dira, bakoitzaren esperientzian oinarrituz, beste alor batzuetara egokitu daitekeena. Diseinaturiko bizikleta finkoak kirolariak eginiko esfortzuak sorturiko energia fisikoa kontsumitzen du. Aldi berean, sistemak energia elektrikoa sortzen du, zirkuitu erregulatzailea elikatzen duena, eta sisteman sarturiko energiaren arabera pelikula bat ikusi daiteke edota musika entzun kirola egiten den bitartean. Erabiltzaileak sorturiko energia mekanikoa transformatu egiten da, eta bizikletarako energia erabilgarri bihurtzen –200 W lortu daitezke minutu batzuez indar handirik egin gabe pedalei eraginez–. Gainera energia hori metagarria eta esportagarria da. Eko–Spinning proiektuak prototipo elektromekanikoak, energia biokimikoa energia elektriko bihurtzeko bihurgailuak, garatzen lagunduko du eta hortaz iraunkortasuna indartzeko balio izango du.

Es un proyecto trasversal y multidisciplinar, de componentes renovables para el desarrollo de proyectos pioneros en el ámbito de la energía, impulsado por un grupo estable de alumnos y profesores de Jesús Obrero junto con empresas. Desarrolla una metodología de motivación de la utilidad del esfuerzo, exportable a otros ámbitos desde la experiencia personal. La bicicleta estática que se ha diseñado consume la energía física generada por el esfuerzo del deportista. A su vez, el sistema produce energía eléctrica que alimenta los circuitos reguladores y según la energía que se aplique al sistema, se puede ver una película o escuchar música mientras se realiza ejercicio. Se trata de transformar la energía mecánica generada por el usuario, en energía eléctrica utilizable por la propia bicicleta (hasta 200W con un ejercicio moderado durante unos minutos de pedaleo), acumulable y exportable. El Eko–Spinning va a ayudar a desarrollar prototipos electromecánicos, convertidores de energía bioquímica en energía eléctrica, para el desarrollo de la sostenibilidad.

Jesús Obrero promotes Eko–Spinning to generate energy

The Eko-Spinning project involves a system of generating clean energy that promotes sustainable mobility through physical exercise, training, relaxation, innovation and creativity. It is a cross-curricular, multidisciplinary project with renewable components for developing pioneering projects in the field of energy, driven by a core group of students and teachers at the Jesús Obrero school together with companies. It develops a methodology of motivating effort which can be exported to other fields from the basis of personal experience. The static bicycle they have designed harnesses the physical energy generated by the effort of the person using it. At the same time, the system produces electrical energy which feeds its adjustment circuits so that, depending on the energy applied to the system, you can watch a film or listen to music while exercising. This is about transforming the mechanical energy generated by the user into electrical energy that can be used by the bicycle itself (up to 200W from moderate effort during a few minutes of pedalling) and can be stored and exported. Eko–Spinning will help to develop electromechanical prototypes, converting biochemical energy into electrical energy and, thus, furthering sustainability.

55


LANBIDE

HETELeko hainbat ikastetxek 2008ko Ekintzailetza Sariak jaso dituzte

Premios Emprendizaje 2008 para centros de HETEL

Entrepreneurship 2008 Awards for HETEL schools

Ekintzailetza Sarien bigarren edizioa joan den maiatzaren 5ean izan zen. TKNIKAk antolatu zuen, Hezkuntza Saileko Lanbide Heziketako eta Etengabeko Ikaskuntzako Sailburuordetzaren laguntzarekin eta Euskadiko Kutxaren, BBKren eta Vital Kutxaren babesarekin.

El pasado 5 de mayo se celebró la segunda edición de los Premios Emprendizaje, organizado por TKNIKA, con la ayuda de la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación y el patrocinio de Caja Laboral, BBK y Caja Vital.

The second edition of the Entrepreneurship Awards was held on 5 May, organized by TKNIKA with the support of the Vice-Ministry of Vocational Training and Lifelong Learning at the Department of Education, and sponsored by Caja Laboral, BBK and Caja Vital Saving Banks.

Sariak banatzeko ekitaldia Donostiako Kursaal Jauregian antolatu zen eta oso dinamikoa izan zen. Lanbide Hezkuntzako ehunka ikaslek hartu zuten parte, baita Hezkuntza Saileko, Aurrezki Kutxetako eta LHko Elkarteen ordezkariek ere. Hamabost sari banatu ziren, hainbat modalitatetan: • Bi URRATS BAT sari eman zitzaizkien programa honen barruko enpresa onenei • Hiru EJE (Europar Enpresa Gazte) sari eman zitzaizkien hiru EJE proiekturi, Lurralde bakoitzeko bat. • Hiru sari eman zitzaizkien Ekintzailetza zer den azaltzen zuten bideoei. • Bost Ekintzaile sari eman zitzaizkien Administrazio eta Finantzetako ikasleei. Horrez gain: • Sari bat eman zitzaion pertsona baten ekintzailetza azaltzen zuen bideoari. Azpeitiko Urola Ikastolako Idoia Suarezek lortu zuen saria. • Sari bat eman zitzaion erakunde ekintzaile bati. Aurtengoan SARTU erakundea izan zen saritua. Hamabost sarietatik zortzi HETEL elkarteko ikastetxeek lortu zituzten: • Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxeak Gipuzkoako EJE Saria jaso zuen, Orbela Koop. Elk. proiektuarengatik. • Gasteizeko Diocesanas ikastetxeak Arabako EJE Saria jaso zuen, Tras_Tornos Koop. Elk. proiektuarengatik. • Sopuertako San Viator ikastetxeak Bizkaiko EJE Saria jaso zuen, Zaspizar Koop. Elk. proiektuarengatik. • Sopuertako San Viator ikastetxeko Administrazio eta Finantzetako ikasle talde batek jaso zuen Ekintzailetzari buruzko bideoen 1. saria. • Bost Ekintzaile sarietatik lau HETEL ikastetxeok jaso zituzten: 1. saria Muskizeko Somorrostro ikastetxeak, 2. saria Durangoko Maristak ikastetxeak eta 3. eta 5. sariak Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxeak. Zorionak saridun guztiei, eta eskerrik asko Sailburuordetzari eta babesleei ekimen horregatik!

56

Fue un acto dinámico en el Palacio Kursaal de Donostia, en el que participaron centenares de alumnos de Formación Profesional y representantes del Departamento de Educación, de las Cajas de Ahorros y de las Asociaciones de FP. Este año se entregaron quince Premios, en varias modalidades: • dos premios URRATS BAT, a las mejores empresas en el seno de este programa • tres premios EJE (Empresa Jóven Europea) a proyectos EJE, uno en cada Territorio • tres premios a videos que explicaban qué es el Emprendizaje • cinco premios Emprende a alumnos de Administración y Finanzas Además: • un premio al vídeo que mostraba la iniciativa de una persona, que recogió Idoia Suarez de la Ikastola Urola de Azpeitia • un premio a un organismo emprendedor, que este año fue recibido por la Asociación SARTU Ocho de los quince premios fueron otorgados a centros HETEL: • Premio EJE Gipuzkoa a La Salle Berrozpe de Andoain por el proyecto Orbela Soc. Coop. • Premio EJE Araba a Diocesanas de Vitoria por el proyecto Tras_Tornos Soc. Coop. • Premio EJE Bizkaia a San Viator de Sopuerta por el proyecto Zaspizar S.Coop. • el 1er premio de vídeos sobre Emprendizaje a un grupo de Administración y Finanzas de San Viator de Sopuerta. • cuatro de los cinco Premios Emprende fueron para Centros de HETEL: el 1er premio para Somorrostro de Muskiz, el 2º premio para Maristak de Durango, el 3º y 5º premios para La Salle Berrozpe de Andoain. ¡Enhorabuena a todos los premiados y gracias a la Viceconsejería y a los patrocinadores por esta iniciativa!

A dynamic Award event was held in the Kursaal Conference Centre in San Sebastian and involved hundreds of Vocational Training students as well as representatives from the Department of Education, the Savings Banks and the Vocational Training Associations. Fifteen awards were given this year in various different categories: • two URRATS BAT awards for the best companies in the programme • three EJE (European Young Enterprise) awards for EJE projects, one in each province • three prizes for videos explaining what Entrepreneurship is all about • five Emprende awards to students of Finance and Administration Also: • a prize for the video that best demonstrated individual initiative, which was won by Idoia Suarez from Ikastola Urola in Azpeitia • a prize for an enterprising organization, which this year was won by the SARTU Association Eight of the fifteen prizes were awarded to HETEL schools: • EJE Gipuzkoa award to La Salle Berrozpe in Andoain for the Orbela Soc. Coop. project • EJE Araba award to Diocesanas in Vitoria for the Tras_Tornos Soc. Coop. project • EJE Bizkaia award to San Viator in Sopuerta for the Zaspizar S.Coop. project • The first prize for videos on entrepreneurship was given to a group on Administration and Finance at San Viator in Sopuerta. • Four of the five Emprende awards were given to HETEL schools: 1st prize to Somorrostro in Muskiz, 2nd prize to Maristak in Durango, and 3rd and 5th prizes to La Salle Berrozpe in Andoain. Congratulations to all the prize-winners and many thanks to the Vice-Ministry and the sponsors for supporting this initiative!


LANBIDE

Somorrostroko Enplegurako Zentroa, liderra enplegu eskaintzen kudeaketan

El Centro de Acceso al Empleo de Somorrostro líder en gestión de ofertas de empleo

The Somorrostro Employment Access Centre tops the job offer ranking

Somorrostro Lanbide Heziketako Ikastetxeak 1.300 lan eskaintza izan zituen 2007an. Horrela, LANBIDE-Euskal Lan Zerbitzuaren erakunde kolaboratzaileen artean, lan eskaintza gehien kudeatu dituen Euskal Herriko zentroa izan da. Eskaintzen % 80aren iturburua industria sektorea da, eta espezialitateak honako hauek: Fabrikazio mekanikoa, Elektrizitatea eta elektronika, eta Mantentzea eta produkzio zerbitzuak.

El Centro de F o r m a c i ó n Somorrostro registró en el año 2007 1.300 ofertas de empleo. Por ello ha sido la entidad colaboradora de LANBIDE - Servicio Vasco de Empleoque más ofertas ha gestionado en el País Vasco en ese año. De ellas, un 80%, fueron ofertas del sector industrial en las especialidades de Fabricación mecánica, Electricidad y electrónica y Mantenimiento y servicios a la producción.

The Somorrostro Training Centre received 1,300 job offers in 2007 which makes it the associate of LANBIDE —the Basque Employment Service— that handled the most job offers in the Basque Country last year. Of these, 80% were for the industrial sector in the specific areas of mechanical manufacturing, electricity and electronics, maintenance and production services.

Bestalde, eskaintzen % 90ean, gutxi gorabehera, gizonezkoak bilatu nahi izan dituzte, baina Somorrostro Ikastetxeko arduradunek adierazi dutenez, gero eta gehiago dira emakumezko teknikariak eskatzen dituzten industria enpresak.

En relación a las personas demandadas cerca del 90% solicitaban personal masculino. Sin embargo, los responsables de Somorrostro señalan que cada vez son más las empresas industriales que buscan técnicos mujeres.

Enpresa eskatzaileen kokapenari dagokionez, % 60 Bizkaikoak dira (batik bat Abanto-Zierbena, Barakaldo, Trapaga, Erandio eta Getxokoak), % 32 probintzia mugakideetakoak (Gipuzkoa, Araba eta Kantabriakoak), eta % 8 Espainiako gainerako erkidegoetakoak (adibidez, Madril, Bartzelona, Valladolid eta Sevillakoak).

En cuanto a las empresas demandantes, un 60% correspondieron a empresas ubicadas en Bizkaia, principalmente en los municipios de Abanto y Zierbena, Baracaldo, Trapagaran, Erandio y Getxo, un 32%, empresas de provincias limítrofes (Gipuzkoa, Araba y Cantabria) y un 8% empresas del resto de España, con ofertas procedentes de Madrid, Barcelona, Valladolid o Sevilla.

Enplegurako Zentroa duela hamabi urte baino gehiago hasi zen ekinean, eta Somorrostro Lanbide Heziketako Ikastetxea tresna horretaz baliatzen da gizarteari eta enpresei aipatutako zerbitzua emateko.

El Centro de Acceso al Empleo empezó a funcionar hace más de doce años y es una de las herramientas que el centro de formación Somorrostro utiliza para realizar este servicio a la sociedad y a las empresas.

With regard to the type of person sought, almost 90% were for male workers. However, the managers at Somorrostro have pointed out that the industrial sector enterprises are increasingly open to employing female technicians. With regard to the geographical location of companies seeking staff, 60% were in Bizkaia, mainly in the towns of Abanto and Zierbena, Baracaldo, Trapagaran, Erandio and Getxo; 32% were from companies in neighbouring provinces (Gipuzkoa, Araba and Cantabria), and 8% were from companies in other parts of Spain, including Madrid, Barcelona, Valladolid and Seville. The Employment Access Centre went into operation almost twelve years ago and is one of the instruments used by the Somorrostro Vocational School to provide this service to society and to companies.

57


LANBIDE

Diocesanasen Ostalaritza Eskolaren 25. urteurrena

25 aniversario de la Escuela de hostelería de Diocesanas

25th anniversary of the Diocesanas Hotel & Catering School

Atzo gertatu zela dirudien arren, dagoeneko 25 urte igaro dira Arabako lehen Ostalaritza Eskola abian jarri zenetik, enpresa munduaren eta sukaldaritzan eta gastronomian interesaturiko gazte asko eta askoren eskariari erantzuteko xedez. Gasteizko Eskoriatza Eskibel Jauregian abiarazi zen espezialitate berria, 1982-1983 ikasturtean.

Aunque parece que fue ayer han pasado 25 años desde que se puso en funcionamiento la primera Escuela de hostelería de Álava. Diocesanas dio de este modo respuesta a la demanda del mundo empresarial y de muchos jóvenes interesados por la Cocina y la Gastronomía. La nueva especialidad se instaló en el Palacio de Escoriaza Esquibel de Vitoria en el curso 1982 – 1983.

Though it seems like yesterday, 25 years have passed since the first hotel and catering school was established in Álava. Diocesanas Hotel & Catering School originated in response to demands from the business sector and also from many young people who were interested in learning about cooking and gastronomy. This new course was initially installed in the Palacio de Escoriaza Esquibel in Vitoria for the 1982-1983 academic year.

Ondoren, Gasteizko Udalaren laguntzari esker, Eskola gaur egun dagoen egoitzara aldatu zen, Mendizorrotzako pilotalekuetara. Instalazio horiek aurrekoak baino modernoagoak dira eta publikoari irekita daude.

Posteriormente, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, la Escuela se trasladó a su ubicación actual en los frontones de Mendizorrotza, unas instalaciones más modernas y abiertas al público.

Arabako gastronomiako ehunka profesionalek eta bost kontinentetan lan egiten duten beste hainbatek Diocesanasen Ostalaritza Eskolan ikasi dute sukaldaritza eta, orain, entzute handiko jatetxeetan buru dira.

Cientos de profesionales de la gastronomía alavesa y otros muchos presentes en los cinco continentes se han formado en la Escuela de hostelería de Diocesanas y regentan establecimientos de prestigio.

Gaur egun, ikastetxeak hiru heziketa ziklo eskaintzen ditu: sukaldaritza, okintza eta gozogintza, eta jatetxe eta taberna zerbitzua. Horretaz gain, etengabeko prestakuntzako eta neurrirako prestakuntzako hainbat ikastaro ere eskaintzen ditu. Orobat, enpresa eta profesional elkarteen topagune eta bilgune ere bada Eskola.

En la actualidad, el centro imparte tres ciclos formativos (Cocina, Panadería y pastelería y Servicio de restaurante y bar) y oferta diferentes cursos de Formación continua y a medida. Las asociaciones empresariales y profesionales también tienen en la Escuela un punto de encuentro y reunión.

Maiatzaren 12an hainbat ekitaldi antolatu ziren urteurrena ospatzeko: sukaldaritza eta gozogintza lehiaketak, tabernari onenaren txapelketa, mintzaldiak, hitzaldiak, ate irekiak eta gastronomiaren astea, ikastetxeko ikasle ohi onenetariko batzuen eskutik.

58

La semana del 12 de mayo se celebraron varios actos para conmemorar el aniversario: concursos de cocina y pastelería, campeonato barista, charlas, conferencias y jornadas de puertas abiertas así como la semana gastronómica, liderada por algunos de los mejores ex alumnos del centro.

Later on, with the support of the VitoriaGasteiz City Council, the school moved to its current location at the Mendizorrotza pelota sports complex, a more modern facility which is open to the general public. Hundreds of professionals in the Álava hotel and restaurant sector and many more on every continent have trained at the Diocesanas Hotel & Catering School and are now involved in running prestigious establishments. The school currently provides three different training courses (Cooking; Baking & Patisserie; and Restaurant and Bar Service) and offers various ongoing training and personalized courses. Business associations and professionals can also use the School as somewhere to hold meetings. During the week of 12 May there were various events held to celebrate the school’s anniversary: cooking and patisserie competitions, a bar keeper championship, discussions, conferences and open-door days, and a gastronomic week, led up by some of the school’s top former students.


LANBIDE

San Viator ikastetxeak Enkarterriko eskualde Mahaia bultzatu du: Enkarterri Bai

Enkarterri Bai ekimenaren helburu nagusia da Enkarterriko eskualdean prozesu berritzaileak bilatzea eta aukera berriak sortzea administrazioan, herritarrentzat eta enpresa arloan.

El centro San Viator impulsa la Mesa comarcal en Enkarterri: Enkarterri Bai Enkarterri Bai es una iniciativa cuyo objetivo principal es la búsqueda de procesos innovadores y la creación de nuevas oportunidades en los ámbitos de la administración, la ciudadanía y la empresa en la comarca de Enkarterri.

Eskualdeko hainbat eragileren arteko lankidetza proiektua da (San Viator ikastetxea, Enkarterriko Mankomunitatea, Enkarterrialde eta Enkartur), eta hainbat esperientzia eta proiektu bateratu dituzte. Lankidetza honen oinarriak iraunkortasuna, parte-hartzea eta enpresa kultura sustatzea dira, guztia berrikuntzari lotuta.

Se trata de un proyecto de cooperación entre diversos agentes de la comarca (Centro San Viator, Mancomunidad de Las Encartaciones, Enkarterrialde y Enkartur), que comparten experiencias y proyectos. Las bases que inspiran esta cooperación son la sostenibilidad, la participación y el emprendizaje, todo ello en clave de innovación.

Aurretik eskualdearen azterketa bat egin da, eta ondorio nagusia izan da eskualdeko eragileen arteko lankidetza etorkizunerako gakoa dela. Plan estrategikoen bitartez aurrerapen handiak egin diren arren, eskualdearen garapenean jauzi kualitatiboa lortzeko eragileek elkarlanean aritu behar dutela azpimarratu da. Ezinbesteko jo da eskualdea garatzeko eragile guztiek elkarlanerako konpromisoa hartzea: Enkartur-Behargintzak, ADR Enkarterrialdek, Mankomunitateak eta San Viator Lanbide Heziketa Ikastetxeak, eskualdeko 11 udalen laguntzaz batera.

Se ha realizado un diagnóstico previo, cuya principal conclusión ha sido que la colaboración entre los agentes comarcales era un elemento clave de futuro. Si bien se han producido avances importantes gracias al desarrollo de planes estratégicos, se ha destacado la necesidad de que los diversos agentes cooperen para provocar un salto cualitativo en el desarrollo comarcal. Se considera imprescindible el compromiso de cooperación de todos los agentes de desarrollo de la comarca: Enkartur-Behargintza, ADR Enkarterrialde, Mancomunidad y el Centro de FP San Viator, junto con el apoyo de los 11 ayuntamientos de la comarca.

Eskualde Mahaiaren proiektua arlo hauetan gauzatuko da: • industria sustatzeko • enpresa kultura sustatzeko • enplegua hobetzeko zerbitzurako • berrikuntza bultzatzeko Informazio gehiago: www.enkarterribai.com

The San Viator School stimulates the District Assembly in Enkarterri: Enkarterri Bai

Enkarterri Bai is an initiative, the main objective of which is to seek innovative processes and the creation of new opportunities in the areas of administration, citizenship and business in the Enkarterri district. It relates to a project of cooperation between various local partners (San Viator School, the Mancomunidad (Community) of Las Encartaciones, Enkarterrialde and Enkartur), sharing experiences and projects. The main drivers for this cooperation are sustainability, participation and commitment, all keys to innovation. An earlier evaluation was conducted, the main conclusion of which was that cooperation between local partners was a key element for the future. Although significant steps forward have been made, thanks to the development of strategic plans, it has highlighted the need for the various partners to cooperate in order to make a qualitative leap forward in local development. The commitment to cooperate in local development by all partners is considered essential: Enkartur-Behargintza, ADR Enkarterrialde, the Mancomunidad and San Viator Vocational Training School, together with the support of the 11 local councils. The areas for the project to develop are as follows: • industrial promotion • impetus for a spirit of enterprise • work improvement services • stimulus for innovation Further information at: www.enkarterribai.com

Los ámbitos de desarrollo del proyecto son los siguientes: •la promoción industrial • el fomento del espíritu emprendedor • servicios para la mejora del empleo • el impulso a la innovación Más información en: www.enkarterribai.com

59


LANBIDE

Kosmodisea 2008 sariak Nazaret eta La Salle Berrozpe ikastetxeetako ikasleentzat

Premios Kosmodisea 2008 para alumnos de Nazaret Zentroa y de La Salle Berrozpe

Igaro den apirilaren 25ean egin zen, Donostiako Kursaal Jauregian, Kosmodisearen bigarren edizioaren amaierako ekitaldia. Lehiaketa horretan Gipuzkoako heziketa maila guztietako ikasle taldeek, unibertsitatekoek izan ezik, hartu dezakete parte.

El pasado 25 de abril se celebró en el Palacio Kursaal de San Sebastián el acto final de Kosmodisea, en su segunda edición. En este concurso pueden participar equipos de alumnos de todos los niveles educativos no universitarios de Gipuzkoa.

Batxilergoko kategorian, bigarren saria lortu zuen (NzOdisean) Donostiako Nazaret ikastetxeko ikasle talde batek, eta Andoaingo La Salle Berrozpeko beste ikasle talde batek hirugarren saria (Filosofian). Heziketa Zikloen eremuan, berriz, Nazaret ikastetxeko bi taldek bigarren eta hirugarren saria jaso zuten (Space Quest eta NzDA3 proiektuok). Gipuzkoako Aldundiaren ekimena da Kosmodisea. Balioak sustatzen eta ekintzailetzarekin eta kultura digitalarekin loturiko gaitasunak garatzen dituen joko interaktiboa, hain zuzen. Aurten 1.000 ikaslek baino gehiagok hartu dute parte, 117 taldetan banatuta, eta Gipuzkoa osoko 34 ikastetxetako 76 irakaslek. Ziberespazioan zehar egiten den bidaian datza jokoa. Bidaia horretan parte hartzen duten taldeek hainbat misio burutu behar dituzte, ikasleek berek aukeraturiko gaiei loturikoak. Esperientzia, nahiz eta batzuetan zaila izan, oso aberasgarria eta positiboa izan da, parte hartu duten ikasleen eta irakasleen arabera. Horiek uste dute parte hartzeak eta “taldea osatzeak” pena merezi duela. Zorionak parte hartu duten guztioi eta bereziki talde irabazleei!

60

En la categoría de Bachillerato, un grupo de alumnos de de Nazaret zentroa de Donostia obtuvo el segundo premio (NzOdisea) y un grupo de La Salle Berrozpe de Andoain el tercer premio (Filosofía). En el ámbito de los Ciclos formativos, también recogieron el segundo y el tercer premio dos grupos de Nazaret zentroa (Space Quest y NzDA3). Kosmodisea, una iniciativa de la Diputación de Gipuzkoa, es un juego interactivo que fomenta valores y desarrolla capacidades relacionadas con el emprendizaje y la cultura digital. Este año han participado más de 1.000 alumnos divididos en 117 grupos y 76 profesores de 34 centros educativos de toda Gipuzkoa. El juego consiste en un viaje que se realiza a través del ciberespacio, durante el cual los grupos participantes deben realizar distintas misiones relacionadas con un tema elegido por el propio alumnado.

The Kosmodisea 2008 awards for students at Nazaret Zentroa and La Salle Berrozpe On 25 April, the final event of the second edition of Kosmodisea was held at the Kursaal Congress Centre in San Sebastian. This competition involves teams of students from every educational level, except universities, in Gipuzkoa. In the Baccalaureate category, a group of students from Nazaret Zentroa School from San SebastianDonostia won the second prize (NzOdisea) and a group from La Salle Berrozpe from Andoain won the third prize (Philosophy). In the Vocational Training sector the second and third prizes were also won by two teams from Nazaret Zentroa (Space Quest and NzDA3). Kosmodisea, an initiative of the Provincial Administration of Gipuzkoa (Diputación Foral), is an interactive game which promotes values and develops relational skills through digital learning and culture. This year more than 1,000 students took part, split into 117 groups with 76 teachers from 34 schools from all over Gipuzkoa. The game consists of a journey through cyberspace during which the teams have to undertake various missions relating to a topic chosen by the students themselves.

La experiencia, aunque complicada en ocasiones, ha sido enriquecedora y muy positiva, según opinión de los alumnos y profesores participantes, que piensan merece la pena participar y “hacer equipo”.

The experience, though occasionally challenging, has been a positive and very enriching one, according to the students and teachers involved. They felt it was well worthwhile taking part and “forming a team”.

¡Zorionak! a todos los participantes y en especial a los equipos ganadores.

Congratulations to all the participants, and especially to the winning teams!


LANBIDE

Elikagaien industriarako laborategi berria Lea Artibai Ikastetxean

Nuevo laboratorio para Industrias alimentarias en Lea Artibai Ikastetxea

New laboratory for food industries at Lea Artibai Ikastetxea

Markinako Lea Artibai Ikastetxean elikagaien industriako Goi Mailako Heziketa Zikloa ikasten dutenek planta pilotu berria izango dute laborategian 2008-2009 ikasturtean.

En el curso 2008-2009 los alumnos del ciclo formativo superior de Industrias alimentarias de Lea Artibai Ikastetxea de Markina cuentan con una nueva planta piloto en el laboratorio.

During the 2008-2009 academic year, students on higher education courses in food industries at the Lea Artibai Ikastetxea in Markina will have a new pilot plant in the laboratory.

En estas instalaciones se realizan prácticas reales para analizar la composición de los alimentos (proteínas, lípidos, carboaidratos,...), cuantificar sustancias que aparecen en cantidades mínimas (vitaminas, histaminas, pesticidas...) y hacer análisis microbiológicos, que detectan algunos de los microorganismos patógenos de diversos alimentos (salmonella, bacterias, etc).

In this facility students can do hands-on practical work to analyse the composition of foodstuffs (proteins, lipids, carbohydrates, etc.), to quantify substances that appear in minute quantities (vitamins, histamines, pesticides, etc.) and carry out microbiological analyses that detect some of the pathogenic micro-organisms in different foods (salmonella, bacteria, etc).

Bertan benetako praktikak egiten dira elikagaien osagaiak aztertzeko (proteinak, lipidoak, karbohidratoak…), kantitate txikiko substantzien kopurua zehazteko (bitaminak, histaminak, pestizidak…) eta hainbat elikagaien mikroorganismo patogenoak (salmonella, bakteriak, etab.) atzematen dituzten analisi mikrobiologikoak egiteko. Horrez gain, azpisektoreetan ekoizpenerako erabiltzen diren oinarri zientifiko eta teknikoko hainbat produktu ere lantzen dira; esaterako, arrain kontserbak, haragiaren eratorriak edo aurrez sukaldatutako jakiak. Esne eratorri berri bat: Probigur Lea Artibai ikastetxeko ikasleek, Leartikerreko teknikariekin eta ikastetxeko ikerketa eta teknologia departamentuarekin batera hartu dute parte proiektuak egiten. “Esne gazuretik ateratako esne eratorri berritzaileak eta onuragarriak egitea” proiektua burutu berri dute Mahala enpresa ekoizlearekin (Leaburu-Txarama, Gipuzkoa). Proiektu horren emaitzarik adierazgarriena Probigur deritzon esne eratorria sortzea eta merkaturatzea izan da. Produktua merkatuan dago jada, eta horren berritasun nagusia esneaz gain esne gazura ere lehengai gisa erabiltzea da. Esne gazurak elikagai asko ditu, eta gaztak egiterakoan lortzen da. Lehengai hori ez da orain arte bere berezko eran (likidoa) erabili esne eratorriak egiteko.

También se trabajan diversos productos de base científico-tecnológica para la producción en subsectores como el de las conservas pesqueras, carnes derivadas o platos pre-cocinados. Un nuevo derivado lácteo: Probigur Los alumnos, junto con técnicos de Leartiker, departamento de investigación y tecnología del centro, participan en la elaboración de proyectos en Lea Artibai. Ikastetxea. Un proyecto reciente, llevado a cabo junto con la empresa productora Mahala (Leaburu-Txarama, Gipuzkoa) es “Elaboración de derivados lácteos innovadores y saludables a partir de lactosuero”. El resultado más visible de este proyecto ha sido la creación y comercialización del derivado lácteo Probigur. La principal novedad de este producto, que ya está en el mercado, es el uso como materia prima del lactosuero además de la leche. El lactosuero es un líquido muy rico en nutrientes que se obtiene en la elaboración de quesos y que no se había empleado hasta ahora en su forma natural (líquida) como materia prima en la elaboración de derivados lácticos.

They also work with various products with a scientific or technological basis for production in sub-sectors such as fish canning, meat products and ready meals. A new dairy product: Probigur The students, along with technicians from Leartiker, the school’s research and technology department, participate in executing projects at Lea Artibai Ikastetxea. A recent one, which was undertaken with a company named Mahala (Leaburu-Txarama, Gipuzkoa) was the “Manufacture of innovative, healthy dairy products from whey”. The most evident result of this project was the creation and commercialization of the dairy product Probigur. The main novelty of this product, which is already being marketed, is the use of whey as a raw ingredient along with milk. Whey is a nutrientrich liquid obtained from making cheese rich which up to now had not been used in its natural liquid form as a raw ingredient in making dairy products.

61


LANBIDE

"Francisco Giner de los Ríos" kalitatearen hobekuntzaren saria jaso du Cuatrovientos Institutuak

El instituto Cuatrovientos premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad

The Cuatrovientos Secondary School is honoured by the Francisco Giner de los Ríos Award for quality improvement

Cuatrovientos Institutuak 2007ko Francisco Giner de los Ríos saria jaso du, Espainiako Hezkuntza, Gizarte Politika eta Kirol Ministerioaren eskutik. Hezkuntzaren kalitatearen hobekuntzari eskainita dago sari hori eta aurtengoa XXIV. edizioa izan da.

El instituto Cuatrovientos recibió el premio Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa 2007 en su edición XXIV, que otorga el Ministerio de Educación, Política social y Deportes.

The Cuatrovientos Secondary School has been awarded the 2007 Francisco Giner de los Ríos award for improvements in educational quality at its twenty-fourth edition, which is given by the Ministry of Education, Social Policies and Sport.

Deialdiak zazpi kategoria ditu eta hezkuntzako maila guztiei dago zuzenduta. Aurkeztutako “CREA Programa” lanari esker, “beste gai eta curriculum alor batzuk” ataleko onena izan zen Cuatrovientos Institutua. Horretarako, gelan garatutako programa baten memoria prestatu eta aurkeztu zuen, eta programa horrek hezkuntzaren kalitatea hobetzen laguntzen zuela frogatu. Aurkeztutako lanak baloratzeko epaimahaiak aintzat harturiko irizpideak honako hauek izan dira, besteak beste: programaren eduki berritzailea, hobekuntza ikasgelan eta oinarrizko gaitasunen garapenean duen eragina, ikasleen parte hartze eta inplikazioa, aplikagarritasuna eta orokortzeko aukera. Azken sei urteetan Cuatrovientos Institutuan aplikaturiko programa horren kronika edo laburpena da aurkeztutako memoria. Beraz, bertan, programaren aplikazioaren ebidentziak eman eta urtez urte buruturiko jarduera edo kasu guztiak aurkezten ditu. Sarituriko memoria guztiak batera argitaratuko dira eta sariak banatzeko ekitaldia 2008 urtearen amaieran izango da, Madrilen. Saria irakasleen lanari egindako goraipamena da eta, jasotako diruari esker, Cuatrovientos Institutuak hezkuntzako berrikuntza pedagogikoaren eta talde lanaren aldeko apustua sendotuko du.

62

La convocatoria tiene siete categorías y está dirigido a todas las etapas educativas. Cuatrovientos fue considerado el mejor en el apartado de otras materias y áreas curriculares con su trabajo “Programa CREA”. Para ello preparó y presentó la memoria sobre una práctica de aula que demostrara que contribuía a la mejora de la calidad educativa. Los criterios de valoración del jurado fueron entre otros: el contenido innovador, su repercusión en la mejora de la práctica y en el desarrollo de las competencias básicas, la participación e implicación del alumnado, su aplicabilidad y la posibilidad de generalización.

The competition has seven categories and is aimed at every education level. Cuatrovientos was regarded as the best in section of ‘Other Subjects and Curricula’ with its “CREA Programme” project. It prepared and presented a report on classroom practices that demonstrably contributed to improving educational quality. The Jury’s evaluation criteria included, amongst others: innovative content, impact on improving teaching practices, the development and practice of basic skills, students’ participation and involvement, its usefulness and potential for generalization.

El trabajo es una crónica o síntesis de los 6 años de aplicación del programa en Cuatrovientos, da evidencias de su aplicación y presenta todas las actividades o casos realizados año a año.

The project is a case study and synthesis of the six years that the Cuatrovientos school has been using the programme, providing evidence of its usability and presenting all the activities and cases undertaken year on year.

Las memorias premiadas se publicarán de forma conjunta y la ceremonia de entrega de premios se realizará a final del año 2008 en Madrid. El premio supone un reconocimiento a la labor docente y su dotación económica refuerza la apuesta educativa de Cuatrovientos por la innovación pedagógica y el trabajo en equipo.

The winning reports will be published as a set and the prize-giving ceremony will be held at the end of 2008 in Madrid. This award represents a recognition of the teaching practices at Cuatrovientos and the monetary prize will strengthen the school’s commitment to educational innovation and teamwork.


HETEL zentruak Centros HETEL HETEL Centres

ARABA DIOCESANAS Nieves Cano, 10 01006 – VITORIA Tfno.: (34) 945.01.01.30., Fax : 945.01.01.39 info@diocesanas.org www.diocesanas.org INSTITUTO POLITÉCNICO JESÚS OBRERO Francia, 32, 01002 – VITORIA Tfno.:(34) 945.00.03.33 ; Fax : 945.00.03.34 jesusobrero@j-obrero.es www.j-obrero.es CENTRO MUNICIPAL DE FP Virgen del Carmen, 17 01400 – LLODIO Tfno.: (34) 94.672.05.05 ; Fax : 94.672.10.57 secretaria@cmfp-llodio.com www.cmfp-llodio.com

BIZKAIA COLEGIO ZABÁLBURU La Esperanza, 12, 48005 – BILBAO Tfno.: (34) 94.416.31.95 ; Fax : 94.415.38.55 info@zabalburu.net www.zabalburu.net POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI Untzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – DERIO Tfno.: (34) 94.403.40.60 ; Fax : 94.403.40.61 info@txorierri.net www.txorierri.net SAN JOSÉ – MARISTAK L. H. IKASTEGIA Abasolo, 6 48200 – DURANGO Tfno.: (34) 94.681.00.58 ; Fax : 94.620.06.38 idazkaritza@maristak.com www.maristak.com LEA-ARTIBAI IKASTETXEA Avda de Xemein, 19 48270 –MARKINA Tfno.: (34) 94.616.90.02 ; Fax : 94.616.91.60 info@leartik.com www.leartik.com

ZULAIBAR ARRATIAKO LANBIDE IKASTEGIA Bº. Zulaibar, 17 48144 - ZEANURI Tfno.: (34) 94.673.91.16 ; Fax: 94.631.70.66 info@zulaibar.org www.zulaibar.org

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA Beloki Hiribidea, s/n 20700 – ZUMARRAGA Tfno.: (34) 943.72.54.77 ; Fax : 943.72.60.03 ugle@ugleskola.org www.ugleskola.org

SALESIANOS DEUSTO Avda Lehendakari Aguirre, 75 48014 - BILBAO Tfno.: (34) 94.447.26.50 ; Fax : 94.447.26.58 salesianos@salesianosdeusto.com www.salesianosdeusto.com

OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA Gipuzkoa Kalea, 5 20800 - ZARAUTZ Tfno.: (34) 943.11.10.00 Fax : 943.11.09.90 info@oteitzalp.org www.oteitzalp.org

CENTRO SAN VIATOR Bº San Cristóbal, 2 48190 –SOPUERTA Tfno.: (34) 94.610.48.00 ; Fax : 94.610.47.20 secretaria@sanviator.com www.sanviator.com CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO San Juan, 10 48550 –MUSKIZ Tfno.: (34) 94.670.60.45; Fax : 94.670.60.52 cfs@somorrostro.com www.somorrostro.com ESCUELA DE QUÍMICA Y ELECTRÓNICA Doctor Areilza, 32 48010 –BILBAO Tfno.: (34) 94.441.59.78; Fax : 94.427.35.59 equimica@jesuitasindautxu.com www.jesuitasindautxu.com

IRUNGO LA SALLE Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IRUN Tfno.: (34) 943.62.84.11 ; Fax : 943.62.84.32 ilsalle@ilsalle.org www.irungolasalle.org GOIERRI LANBIDE ESKOLA Bº La Granja, s/n 20240 – ORDIZIA Tfno.: (34) 943.88.00.62 ; Fax : 943.88. 83.51 bulegoa@goierrieskola.org www.goierrieskola.org LA SALLE BERROZPE La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANDOAIN Tfno.: (34) 943.59.05.57 ; Fax : 943.30.05.63 lsbandoain@lasalleberrozpe.com www.lasalleberrozpe.com

GIPUZKOA MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Loramendi, 4 20500 – MONDRAGON Tfno.: (34) 943.79.47.00 ; Fax : 943.79.15.36 info@eps.mondragon.edu www.eps.mondragon.edu

SALESIANOS URNIETA Ergoien Auzoa, 6 20130 - URNIETA Tfno.: (34) 943.55.17.89 ; Fax : 943.33.10.59 salesianos@salesianosurnieta.es www.salesianosurnieta.com

NAFARROA ETEO ESCUELA COMARCAL DE F.P. C/Larraña, 16 20560 – OÑATI Tfno.:(34) 943.71.80.09 ; Fax : 943.71.81.62 eteo@eteo.mondragon.edu www.eteo.mondragon.edu

INSTITUTO CUATROVIENTOS Avda. San Jorge, 2 31012 – PAMPLONA Tfno.: (34) 948.12.41.29 ; Fax : 948.13.28.39 info@cuatrovientos.org www.cuatrovientos.org


LANBIDE

w w w. h e t e l . o r g HETEL 22 Gizarte-ekimenezko lanbide heziketako ikastetxeen Elkartea da eta Euskal Herriko eskualde guztietan dago sustraiturik. HETELen elkarturiko zentroek gazteentzako, langileentzako eta langabeentzako Lanbide Heziketa eskaintzen dute. Honez gain, HETELeko zentroek era askotako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresei, bai neurrira eginiko formazioa bai bestelako zerbitzu teknikoak.

HETEL es una Asociación de 22 centros de Formación Profesional de iniciativa social con presencia y arraigo en todas las comarcas del País Vasco. Los centros de HETEL imparten formación profesional a jóvenes, trabajadores y desempleados. Además, los centros de HETEL ofrecen diversos servicios a las empresas, desde el diseño e impartición de formación a medida hasta la prestación de servicios técnicos de diversa índole.

HETEL is an Association of 22 Vocational Training Centres created by social initiative which are present in all regions of the Basque Country. HETEL centres provide vocational training to young people, workers and unemployed people. In addition to it, HETEL centres offer different services to enterprises, from taylor-made- training to various kinds of technical services.

Profile for HETELFP

Revista Lanbide 2008 Aldizkaria  

Revista Lanbide 2008 Aldizkaria  

Profile for hetel
Advertisement