__MAIN_TEXT__

Page 1

# 33 • 2014ko URRIA | OCTUBRE 2014 | OCTOBER 2014

†† Berrikuntza Diseinua proiektuan

†† Innovación en el proyecto Diseinua

†† Innovation in the Diseinua project

†† LHko ikastetxeen ezohiko beste funtzio bat: toki garapena

†† Otra función no tradicional de los centros de FP: el desarrollo local

†† Another non-traditional function of the VT schools: local development

†† HETELek 3 alderdiko LH Dualaren aldeko apustua egin du: HIRU+ proiektua

†† HETEL apuesta por el sistema de FP Dual a 3 bandas: Proyecto HIRU+

†† HETEL committed to a dual VET 3-way system: the HIRU+ Project

†† Ikastetxeei buruzko berriak

†† Novedades en los centros

†† News from the schools

HETEL - HEZIKETA TEKNIKOKO ELKARTEA Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi Association of Vocational Training Centres of the Basque Country


2014

URRIA | OCTUBRE | OCTOBER | 2014

Aurkibidea • Índice • Index

Ekoizpena Produce Produced by HETEL www.hetel.org

Editoriala / Editorial / Editorial Julen Elgeta �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������03

Koordinazioa Coordinación Coordinated by Leire Belar

LHko ikastetxeen ezohiko beste funtzio bat: toki garapena Otra función no tradicional de los centros de FP: el desarrollo local Another non-traditional function of the VT schools: local development Mikel Navarro ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������09

Diseinua Diseño Design by

HETELek 3 alderdiko LH Dualaren aldeko apustua egin du: HIRU+ proiektua HETEL apuesta por el sistema de FP Dual a 3 bandas: Proyecto HIRU+ HETEL committed to a Dual VET 3-way system: the HIRU+ Project Julen Elgeta ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12

Inprimaketa Impresión Printed by Gertu

Lanbide heziketak garapen ekonomikoan duen funtsezko egitekoa El papel clave de la Formación profesional en el desarrollo económico The key role of Vocational Training in economic development José Esmoris ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������05

La Salle Berrozperen mikroelektronikako beTEKu proiektua Proyecto beTEKu microelectronica de La Salle Berrozpe beTEKu microelectronics Project at La Salle Berrozpe Iñaki Aramburu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Bideo-edizioa youtuberekin: IKT tresna bat “hodeian” Edición de vídeo con Youtube, una herramienta TIC en la “nube” Video editing with Youtube, a cloud-based ICT tool Mertxe Jimeno �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 HETEL da Dual Teaching System (DTS) europar proiektuaren buru HETEL lidera el proyecto Europeo Dual Teaching System (DTS) HETEL leads the European Dual Teaching System (DTS) project Aitor Azpiroz �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Andra Mari 5, bajo Apdo. 316 48200 Durango +34 94 620 23 50 +34 94 620 24 50 hetel@hetel.org www.hetel.org

HETELeko ikastetxeak Europan ikusten eta ikasten: Lanbide Heziketa duala Herbeheretan Centros de HETEL observando y aprendiendo en Europa: Formación Profesional dual en Países Bajos HETEL schools observing and learning in Europe: Dual Vocational Training in the Netherlands Isabel Mendiguren �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 Kanpora irteteak aberastu egiten gaituelako Porque salir fuera nos enriquece Because going abroad is enriching Sonia Blanco ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26 Global Training esperientzia Mi experiencia Global Training My Global Training experience Asier Urkizu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 Berrikuntza teknologikoan aurrera eginez. La Salle Berrozpe eta Maristak Avanzando en la innovación pedagógica. La Salle Berrozpe y Maristak Advancing toward educational innovation. La Salle Berrozpe and Maristak �������������������������������������30 150 lagunek baino gehiagok Lanbide Heziketa arnastu genuen 2014ko HETEL Sariaren ekitaldian Más de 150 personas respiramos FP en el Premio HETEL Saria 2014 More than 150 people breathed VET at the 2014 HETEL Saria Award Leire Belar ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 Berrikuntza Diseinua proiektuan Innovacion en el proyecto Diseinua Innovation in the Diseinua Project Xabier Puertas ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36 Ikastetxeei buruzko berriak Novedades en los centros News from the schools ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38

2


2014

Editoriala

Editorial

Zalantzarik gabe, HETELen berrikuntzaren, teknologiaren eta lankidetzaren garaia bizi dugu.

Este tiempo de HETEL, sin duda, está siendo el de la innovación, el de la tecnología y el de la colaboración.

Alde batetik, gure LHko ikastetxeek berrikuntza proiektu ugari aurkeztu dizkiote LHko Sailburuordetzari; HETELek antolatutako Proiektuen Lehen Azoka arrakastatsuan proiektu horiek beste ikastetxe batzuekin partekatu dituzte; Beteku lantaldean (berrikuntza teknologikoa kudeatzeko lantaldean) ikastetxeen partaidetza kualitatiboa handitu egin da; gai eta ideia berritzaileak eztabaidatzeko I+G Txokoa abian jarri da; HETELeko ikastetxeek geroz eta partaidetza handiagoa dute Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean zehaztutako ingurune estrategikoetan eta espezializazio esparruetan...

Por una parte, nuestros centros de FP han propuesto numerosos proyectos de innovación a la Viceconsejería de FP, los han compartido con otros en la exitosa Primera Feria de Proyectos que ha organizado HETEL, se ha incrementado cualitativamente la participación de los centros en el Equipo de Trabajo Beteku (gestión de la innovación tecnológica), se ha puesto en marcha el Txoko de I+D como momento para debatir temas e ideas innovadoras, centros de HETEL participan en los Entornos Estratégicos, en las áreas de Especialización definidos en el IVPVFP…

Eta beste aldetik, HETELek Teknaliarekin eta IK4rekin sinatutako HIRU+ proiektua sendotu egin da, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Enplegu eta Ekonomiaren Garapen Sailen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin; eta ildo estrategiko berberean, HIRU+ proiektuaren aldaera berria jarri da abian AICrekin (Automotive Intelligence Center) batera, automozioaren sektorera bideratuta eta, ikasleak ez ezik, irakasleak ere biltzeko asmoz.

Por otra, se ha consolidado el proyecto HIRU+, que HETEL ha firmado con IK4 y con Tecnalia y que cuenta con el apoyo del Departamento de Educación, del Departamento de Empleo y del Departamento de Desarrollo Económico, así como de la Diputación Foral de Bizkaia. En la misma línea estratégica, se ha puesto en marcha una variante del HIRU+ junto con AIC (Automotive Intelligence Center) dirigida al sector de la Automoción y que involucrará a alumnos/ as y profesores/as.

Jorge Wagensbergen gogoeta bat erabiliz, “... mugako biztanlea berrikuntzarako prest dago; arriskuak hartzeko, denbora galtzeko, pribilejioei eta abantailei (antzinatasunari eta esperientziari) uko egiteko prest; bakartasunean ere sendo eusten dio; aurkariekin eskuzabala da; lehiakideekin zintzoa...”. Hain zuzen ere, ildo horretan esan behar dugu HETELek Euskadiko Lanbide Heziketako beste eragileekin lankidetza politika sendoa garatzen duela, gure LHa eskuzabala, solidarioa eta konprometitua izateko estrategiaren barruan.

Utilizando, esta vez, una reflexión de Jorge Wagensberg, “… el habitante de la frontera está abierto a la innovación, está dispuesto a correr riesgos, a perder el tiempo, renunciar a privilegios y ventajas (la antigüedad y la experiencia); mantiene el temple en la soledad, es generoso con el adversario, noble con la competencia…” señalar que desde HETEL estamos llevando a cabo una clara política de colaboración con otros agentes de la Formación Profesional de Euskadi, respondiendo a una estrategia de realizar una FP de País, generosa, solidaria y comprometida.

Eta ez dugu inoiz ahantzi behar Elkarteak, halabeharrez, motor izaera eduki behar duela, gure LHko ikastetxeek etengabe euts diezaioten hobetzeko, aurrera egiteko eta, zergatik ez, erreferentzia izateko asmoari.

Sin olvidar el carácter tractor que necesariamente tenemos que desplegar desde la Asociación y que sea capaz de impulsar la sana ambición de nuestros Centros de FP por mejorar, por avanzar y por qué no, por ser centros referentes.

Garai hauek hasi berriak dira eta datozen urteetarako HETELen estrategia zehazteko balio izango dute, helmuga global baterako bidean, gure ikastetxeak elkarlotutako unibertso bateko funtsezko nodoak izan daitezen. Etorkizun hurbileko lanbide heziketak Hezkuntza Saila gainditu eta gaur egun oraindik arrotzak egiten zaizkigun beste lurralde batzuetan barneratu beharra du,

Un tiempo que no ha hecho sino empezar y que va a marcar la estrategia de HETEL de los próximos años, llevándonos hacia un horizonte mucho más global, en el que nuestros Centros tienen que representar nodos clave en un universo interconectado. La Formación Profesional del futuro cercano tiene que trascender incluso del Departamento de Educación y adentrar-

Editorial

For HETEL, these are undoubtedly times of innovation, technology and collaboration. Our VET schools have proposed numerous innovation projects to the Regional Deputy Ministry for VET. They have shared them with others in the successful first Projects Fair organised by HETEL. The participation of the schools in the Beteku (technological innovation management) Work Team has increased qualitatively. They have launched the R&D Corner to discuss innovative ideas and subjects. HETEL schools participate in Strategic Environments, in areas of specialisation defined in the IV VET Basque Plan. In addition, the HIRU+ project is now consolidated. This is a project signed by HETEL and the research alliances IK4 and Tecnalia, with the support of the Department of Education, the Department of Employment and the Department of Economic Development, as well as the Bizkaia Provincial Government. Following the same strategic line, a variant of the HIRU+ has been set up together with the AIC (Automotive Intelligence Center) targeting the automotive sector, which will involve both students and professors. Employing, this time, a reflection of Jorge Wagensberg —”...the inhabitants of the border are open to innovation. They are willing to take risks, to waste time, to give up privileges and advantages (antiquity and experience). They maintain their fortitude in their solitude. They are generous with their

3


2014

Editoriala

Editorial

Editorial

adversaries, noble with competitors...”— at HETEL we are implementing a clear policy of collaboration with other stakeholders of Vocational Training in the Basque Country, responding to a strategy to carry out a country-wide VT that is generous, supportive and committed. We should also not forget the driving role that we necessarily have to deploy at the Association, so we are able to promote the healthy ambition of our VT schools to improve, to move forward and, why not, to become benchmark schools.

ezin delako bestela irudikatu gure herrirako lanbide heziketa moderno eta estrategikorik. Zehazki, honako hauek ditut aipagai lurralde berriak aipatzen ditudanean: enpresak, industria, berrikuntza aplikatua, datu eta informazio garrantzitsuak, garatze bidean dauden sektoreak, enpresetako profil profesional berriak, prospekzio ekonomikoa, Unibertsitatearekiko lankidetza, nazioartekotzea, zientzia eta teknologia sarea, iraupen luzeko langabeak, gizarte sareek metodologietan duten eginkizuna, kualifikazio zaharkituak edo hutsalak dituzten pertsonak.... Zera da onena: horri buruz oraindik oso gutxi idatzi dela eta, beraz, gure etorkizunean esku hartzeko aukera bikaina dugula. Baloi batekin boteka nabilen itxura eman nahi izan gabe, berriz esango dut lanbide heziketa berriaren estrategiari darion lurrina ilusionagarria dela, erronka tentagarriak eskaintzeko modukoa. Aurretik esandakoa gogoratzearren, berrikuntzaren, teknologiaren eta lankidetzaren garaia bizi dugu; alabaina, areago doituta eta adjektiboren bat edo beste erantsita, nire ustez berrikuntza ausartaren garaia da, ETE-etara bideratutako teknologiarena, eta maila guztietan garatuko den lankidetza adimentsu eta sortzaile gorenarena. Ea ba, ez gaitezen berandu ibil.

JULEN ELGETA HETELen Lehendakaria lehendakaria@hetel.org

4

se en otros territorios, ahora mismo extraños pero que sin ellos no se puede concebir una Formación Profesional moderna y estratégica para nuestro País. Me refiero a las empresas, a la industria, a la innovación aplicada, a los datos e información relevante, a los sectores por emerger, a los nuevos perfiles profesionales de las empresas, a la prospección económica, a la colaboración con la Universidad, a la internacionalización de todo, a la red de Ciencia y Tecnología, a los/as desempleados/as de larga duración, al papel de las redes sociales en las metodologías, a las personas que están con cualificaciones obsoletas o nulas, …

These times have just started and that is going to mark the HETEL strategy over the coming years, taking us towards a much more global horizon, in which our schools are to represent key nodes in an interconnected universe. Vocational Training in the near future must transcend even beyond the Department of Education and move into other territories. These are now foreign but without them one cannot conceive a strategic and modern training for our country. I am referring to the companies, to industry, to applied innovation, to relevant data and information, to the emerging sectors, to new professional profiles in companies, to the economic survey, to collaboration with the University, to the internationalisation of everything, to science and technology, to the long-term unemployed, to the role of social media in methodologies, to people with obsolete or void qualifications, etc.

Pero lo mejor de todo es que de todo esto hay muy poco escrito y, por consiguiente, tenemos la gran oportunidad de intervenir en nuestro futuro. Sin que parezca que estoy dando botes con un balón, el aroma que desprende la inminente estrategia que va a envolver el próximo enfoque de la nueva FP, es ilusionante y retador.

But best of all, there is not much written about all this and, therefore, we have the great opportunity to intervene in our future. Not willing to seem like I am bouncing like a ball, I think nonetheless that the scent given off by the impending strategy that will wrap the next approach of the new VET is both exciting and challenging.

Es un tiempo, como decía, de innovación, de tecnología y de colaboración pero, afinando un poco más y poniendo algún que otro adjetivo, en mi opinión, de innovación valiente, de tecnología enfocada a las pymes y de colaboración máxima a todos los niveles, inteligente y creativa. Venga, que no lleguemos tarde.

It is a time, as I said, for innovation, technology and collaboration, but a little more tweaking and adding some other adjective, in my opinion, of brave innovation, technology focused on SMEs and maximum collaboration at all levels, intelligent and creative. Come, let’s not be late.

JULEN ELGETA Presidente de HETEL lehendakaria@hetel.org

JULEN ELGETA President of HETEL lehendakaria@hetel.org


2014

Lanbide heziketak garapen ekonomikoan duen funtsezko egitekoa El papel clave de la Formación profesional en el desarrollo económico The key role of Vocational Training in economic development

EB-28ren datu makroekonomikoen arabera gainditzen ari garen atzeraldiak hainbat alderdi utzi ditu agerian, eta horien artean, garrantzitsuenetakoa industria sendoa eduki beharra dela uste dut. Hau da, krisialdi ekonomikoari aurre egiteko gai izango den industria, gero eta hedatuagoa dagoen eta sektore-aniztasun handiagoa duen balio-katean integratuko dena, enpresa handiak eta txiki zein ertainak hartuko dituena. Bestalde, bizi garen mundua etengabe aldatzen ari da, gero eta azkarrago gainera. Garai ba-

La recesión, de la que según los datos macroeconómicos de la UE-28 estamos empezando a salir, ha puesto de relieve diferentes aspectos, pero creo que uno de los mas importante es la necesidad de tener una industria fuerte, capaz de resistir una crisis económica y de integrarse en una cadena de valor cada vez más amplia, multisectorial y de la que forman parte tanto grandes empresas como pymes.

The recession —which we are starting to come out of according to macroeconomic data from the EU-28— has highlighted different aspects, but I think that one of the most important ones is the need for a strong industry, capable of withstanding an economic crisis and of becoming integrated in a value chain that is increasingly broad, multi-sectoral and which includes both large companies and SMEs.

Por otra parte, el mundo en el que vivimos está no solo en una constante evolución, sino que además lo hace cada vez con una mayor rapi-

On the other hand, the world in which we live is not only constantly evolving, but it also evolves at an increasingly faster rate. Devel-

5


2014

Lanbide heziketak garapen ekonomikoan duen funtsezko egitekoa

tean hamarkadak behar zituzten bilakaera edo aldaketa teknologikoak gero eta denbora-tarte laburragoan gertatzen dira, eta erreakzio-gaitasun eta -abiadura handiagoa eskatzen digute gero eta globalizatuago dagoen merkatuan lehiatzeko aukerak izan nahi baditugu. Ikerketako edozein agenda estrategiko aztertzen badugu, Europa mailakoa, estatukoa edo eskualdekoa, datozen urteetan unibertsitateetan, teknologia zentroetan eta enpresetan egingo den ikerketa aplikatua eta garapen teknologikoaren ildoak zehaztuko dituzten etorkizuneko erronkak aurkituko ditugu. Hona hemen horiek: hirien etorkizuna, klima-aldaketa, biztanleriaren zahartzea, karbono maila apaleko energia, iraunkortasuna oinarri duen garraioa, sektore produktiboetan gero eta eragin handiagoa duen mundu digitalaren eta interkonektatuaren sarrera indartsua, etorkizuneko industria. Horiek dira laneko ingurune nagusiak, eta jokoan dugu lehiatzeko abantailak, eta beraz, negozio-aukera garbiak izatea ahalbidetzen dieten teknologiak garatzen jakin duten gizarteen artean egotea. Atzeralditik irteten egoteagatik eta ekonomi hazkundea dela medio, beharrezkoak dira era guztietako berrikuntzak. Kontuan hartzen badugu ezin dugula merkatu globalean lehiatu prezio apalak edo kalitate baxuko produktuak eskainiz, etengabeko berrikuntza nahitaezkoa dugu gure produktu, prozesu eta zerbitzuen produktibitatea eta balio -kate osoa etengabe hobetzeko.

6

El papel clave de la Formación profesional en el desarrollo económico

The key role of Vocational Training in economic development

dez, evoluciones o cambios tecnológicos que antes necesitaban décadas se producen ahora en espacios temporales cada vez más cortos y nos exigen una mayor capacidad y rapidez de reacción si queremos tener oportunidades para competir en un mercado cada vez más globalizado.

opments and technological changes that previously needed decades are now produced in ever shorter timespans and require a higher capacity and greater speed of reaction if we wish to have an opportunity to compete in an increasingly globalised market.

Si analizamos cualquier agenda estratégica de investigación, tanto a nivel Europeo como Nacional o Regional, nos encontraremos con una serie de retos futuros que van a marcar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico de los próximos años en las universidades, los centros tecnológicos y las empresas.

If you look at any strategic research agenda, both at the European and at the national or regional level, you will find a number of future challenges that are going to mark applied research and technological development in universities, technology centres and companies over the coming years.

Temas como: el futuro de las ciudades, el cambio climático, el envejecimiento de la población, la energía baja en carbono, un transporte basado en la sostenibilidad, la irrupción del mundo digital e interconectado cada vez con un mayor impacto en los sectores productivos, la industria del futuro, son los entornos de trabajo principales en los que nos jugamos formar parte de las sociedades que han sabido desarrollar tecnologías que les permiten tener ventajas competitivas y, por lo tanto, claras oportunidades de negocio.

Themes such as the future of cities, climate change, ageing population, low carbon energy, sustainability-based transport, the emergence of an increasingly digital, interconnected world with a greater impact on the productive sectors and the industry of the future are the main work environments in which we will determine whether we become a part of the societies that have been able to develop technologies to allow them to have competitive advantages and, therefore, clear business opportunities.

Esta salida de la recesión y el propio crecimiento económico exige innovaciones de todo tipo. Si tenemos en cuenta que no podemos competir en un mercado global por precio o con productos de baja calidad, nos enfrentamos a una innovación continua en productos, procesos y servicios, una innovación destinada a mejorar continuamente nuestra productividad y ser capaces de hacerlo también a lo largo de toda la cadena de valor.

To come out of the recession and achieve economic growth requires innovations of all kinds. If we bear in mind that we can’t compete in a global market in terms of price or with low-quality products, we face a continuing innovation in products, processes and services, an innovation aimed at continually improving our productivity and being able to do well throughout the value chain.

Lanbide Heziketa ere gai izan behar da egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko, izan ere, industriaren eta garapen ekonomiko berriaren aldeko apustuan berebiziko eginkizuna izango baitu.

But in a society of knowledge like ours, the main determinant, albeit not the only one, is Training. Training must be continuous in time, high quality and capable of adapting to different situations, needs and market demands. When we speak of training as one of the conditions, we are not only talking of university education. Vocational Training must be capable of responding to present and future challenges because it is called upon to play a leading role in this commitment to industry and to a new economic development. In the Basque Country, there has been a cooperation between Vocational Training schools and companies for a long time and we can surely talk of a success story. However, I believe that the need to increase our competitiveness, to respond to the challenges of the future and support the continuous improvement of processes and the development of new projects, requires innovation in Vocational Training.


2014

Lanbide heziketak garapen ekonomikoan duen funtsezko egitekoa

El papel clave de la Formación profesional en el desarrollo económico

Baina geurea jakintzaren gizartea denez, baldintzatzaile nagusia PRESTAKUNTZA da, beste batzuen artean. Prestakuntza iraunkorra izan behar da denboran zehar, kalitate handikoa, eta merkatuaren egoera, behar eta eskakizunetara egokitzeko gai.

Pero en una sociedad del conocimiento como la nuestra, el condicionante principal, que no único, es la FORMACION. Una formación que debe de ser continuada en el tiempo, de alta calidad y capaz de adecuarse a las diferentes situaciones, necesidades y exigencias del mercado.

Prestakuntza baldintzatzaileetako bat dela esaten dugunean ez gara unibertsitate-prestakuntzaz bakarrik ari; Lanbide Heziketa ere gai izan behar da egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko, izan ere, industriaren eta garapen ekonomiko berriaren aldeko apustuan berebiziko eginkizuna izango baitu.

Cuando hablamos de la formación como uno de los condicionantes, no hablamos sólo de la formación universitaria, también la Formación Profesional tiene que ser capaz de responder a los retos presentes y futuros porque está llamada a jugar un papel principal en esta apuesta por la industria y por un nuevo desarrollo económico.

Euskal Autonomia Erkidegoan aspaldi ari dira elkarlanean lanbide heziketako ikastetxeak eta enpresak, eta horrek arrakasta duela esan liteke. Haatik, nire ustez, beharrezko dugunez gure lehiakortasuna hobetzea, etorkizuneko erronkei erantzutea eta prozesuen etengabeko hobekuntza zein proiektu berrien garapena laguntzea, nahitaezkoa zaigu berrikuntza Lanbide Heziketan. Hainbat gairi buruz hitz egin behar dugu, esaterako: Ikastetxeen espezializazioari buruz (adibide izan daiteke ekonomian gertatzen ari den trantsizio digitala; industriak ezinbestean bereganatu beharko ditu azken aldian agertzen ari diren aukera berriak: konputazioa hodeian, konektibitatea, makinen arteko interkonexioa, datu masiboen trataera, Interneteko aplikazio industrial hutsak, robotika humanoidea). Enpresen beharrekin bat datozen hezkuntza-edukiak zehazteari buruz. Edukien artean ez lirateke graduari eta prestakuntza-adarrari dagozkien ezagutza eta gaitasun teknikoak bakarrik sartuko, kontuan hartu beharko lirateke baita ere bestelako zeharkako ezagutzak, Lanbide Heziketa egin duten ikasleek behar dituztenak proiektu berritzaileak hainbat eremutan aurrera eramateko gai izan daitezen. Eremu horien artean daude industria, ingeniaritza (CAD diseinua, kalkulu eta simulazio-tresnen erabilera, saiakuntzak) eta baita kudeaketa ere, berrikuntza- eta merkataritza-proiektuena. Baina baita beste alderdi hauei buruz ere: Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza-modu berriak diseinatzeari buruz, ikastetxeen eta enpresen artean aurrera daramaten txandakako prestakuntza kontuan hartuta. Izan ere, txandakako prestakuntzak abantailak ditu partaide den enpresarentzat: enpre-

En el País Vasco desde hace ya tiempo que existe una colaboración entre los centros de formación profesional y las empresas y seguramente podemos hablar de una historia de éxito. Sin embargo creo que la necesidad de aumentar nuestra competitividad, de dar respuesta a los retos del futuro y de apoyar en la mejora continua de los procesos y en el desarrollo de nuevos proyectos, obliga a innovar en la Formación Profesional. Necesitamos hablar, por ejemplo, de: La especialización de los centros, (valga como ejemplo la transición digital que se está produciendo en la economía y donde va a ser necesario incorporar al tejido industrial las nuevas posibilidades que se nos abren alrededor de temas como la computación en la nube, la conectividad, la interconexión entre las maquinas, el tratamiento de datos masivos, las aplicaciones puramente industriales de internet, la robótica humanoide). La definición de contenidos formativos acordes a las necesidades de las empresas, contenidos que no deberían englobar sólo los conocimientos y capacidades técnicas propios del grado y de la rama formativa, sino también los conocimientos transversales necesarios para que los alumnos que hayan cursado la Formación Profesional estén en disposición de desarrollar proyectos innovadores en múltiples entornos como pueden ser los entornos industriales, los entornos de ingeniería, (alrededor del diseño CAD la utilización de herramientas de cálculo y simulación, la realización de ensayos) y los entornos de gestión tanto de proyectos de innovación como comerciales. Pero también de: El diseño de nuevas formas de colaboración publico-privadas para la formación en alternancia que se realiza entre los centros de formación y las empresas.

The key role of Vocational Training in economic development

José Esmoris

We need to talk, for example, of: The specialisation of schools (an example would be the digital transition that is taking place in the economy, where it will be necessary to incorporate the new possibilities that are opening up around topics like cloud computing, connectivity, networking between machines, massive data processing, purely industrial applications of internet and humanoid robotics into the industrial fabric). The definition of training content in accordance with the needs of companies, content which should not only include the knowledge and technical capabilities of the course, but also the necessary horizontal knowledge so that students who have completed vocational training are able to develop innovative projects in multiple environments such as industrial environments, engineering environments, (around the design CAD tools for calculation and simulation, testing), and the management of innovation projects and commercial environments. But also: The design of new forms of public-private collaboration for work-linked training that takes place between training centres and companies. Because although work-linked training has a number of advantages for the company that carries it out, company-based training allows for greater identification and interest of staff with regard to the needs of the company and there is a gain in flexibility when reacting to sudden changes or new market situations, the innovations that have to be undertaken can monetize faster with personnel trained in the company

7


2014

Lanbide heziketak garapen ekonomikoan duen funtsezko egitekoa

El papel clave de la Formación profesional en el desarrollo económico

The key role of Vocational Training in economic development

san bertan egindako prestakuntzari esker areagotu egiten dira enpresaren beharren gaineko ezagutza eta horiekiko interesa, eta baita bat-bateko aldaketei edo merkatu-egoera berriei erantzuteko malgutasuna ere; egin beharreko berrikuntzak azkarrago izango dira errentagarriak, enpresan bertan prestatutako langileek eginez gero, izan ere, prestakuntza-prozesuan zehar enpresak kontuan har baititzake bere behar espezifikoak (are interesgarriagoa izan daiteke hori nazioartekotze-prozesuetan).

Porque aunque la formación en alternancia tiene una serie de ventajas para la empresa que la desarrolla: una formación en la empresa permite una mayor identificación e interés del personal con las necesidades de la empresa y se gana en flexibilidad a la hora de reaccionar ante cambios repentinos o nuevas situaciones de mercado, las innovaciones que se tienen que acometer se pueden rentabilizar más rápido con personal formado en la empresa ya que la empresa puede tener en cuenta durante el proceso de formación sus propias necesidades especificas, (de mayor interés todavía en procesos de internacionalización).

Vocational Training must be capable of responding to present and future challenges because it is called upon to play a leading role in this commitment to industry and to a new economic development.

Baina ez dugu ahaztu behar kostu gehigarria ere baduela: zuzenekoa (prestakuntza-kontratua, gizarte-segurantza, …) eta zeharkakoa (enpresako langileak prestakuntza-prozesuko partaide egitea, lanpostua sortu eta egokitzea, prestakuntza-tailerreko ekipamendua, egin litezkeen kanpoko prestakuntza-ikastaroak, batez ere zeharkako diziplinetakoak, …). Lankidetzarako modu berrien bilaketa horretan HETELek egiteko garrantzitsua izan dezake eta izan behar du, abantailei balioa emate aldera. Izan ere, ondo prestatutako langileak, enpresaren know-how espezifikoa dutenak, lehiakortasunerako faktore nagusietako bat dira. Gainera, txandakako prestakuntzari beste bultzada bat ematea ahalbidetuko duten laguntza-programa berriak bilatu eta aztertu behar ditu. Bukatzeko, “Euskadiko LH 2015 Agenda Estrategikotik” ateratako paragrafo bat aipatu nahi dut, etorkizuneko erronka argi eta garbi laburbiltzen duelakoan: “Orain, beste bultzada bat eman behar zaio LANBIDE HEZIKETARI, oraindik ikertu gabe dauden bide berrietan barrena” … “Jakintzaren gizartea benetakoa denean, gizartea prestatu egiten da gero eta azkarragoak diren aurrerapenak barneratzeko; behar adina baliabide inbertitzen ditu prestakuntzaren, berrikuntzaren, ikerketa eta garapenaren alde, eta behar adina bitarteko ipintzen ditu biztanle guztien jakintza eta gaitasunak areagotzeko”.

JOSE ESMORIS CIE Automotiveko I+G+B zuzendaria eta Acicae klusterreko lehendakaria

8

No podemos olvidarnos que tiene también un coste asociado: tanto directo, (contrato de formación, seguridad social,…), como indirecto, (personal de la empresa involucrado en el proceso formativo, creación y adecuación del puesto de trabajo, equipamiento del taller de formación, posibles cursos externos de formación principalmente en disciplinas transversales,…). En esta búsqueda de nuevas formas de colaboración HETEL puede y debe jugar un papel relevante con el fin de poner en valor las ventajas, ya que un personal bien formado con un Know-how específico de la empresa es uno de sus factores principales de competitividad, y explorar nuevos posibles programas de apoyo que permitan darle un nuevo impulso a la formación profesional en alternancia. Me gustaría terminar con un párrafo extraído de la “Agenda estratégica Euskadi 2015” del Departamento de Educación Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y que creo que resume de una manera clara la apuesta del futuro: “Es el momento de volver a impulsar la FORMACION PROFESIONAL por nuevos caminos, algunos aún sin explorar”…”Una autentica sociedad del conocimiento es la que se prepara ante los avances que se producen cada vez a mayor velocidad, la que invierte los recursos necesarios para trabajar de forma seria la formación, la innovación, la investigación y el desarrollo, y la que establece los medios necesarios para aumentar de forma efectiva el nivel de conocimiento y capacidades de toda la población que forma parte de la misma”

JOSE ESMORIS Director de I+D+I de CIE Automotive y Presidente de Acicae

since the company may take into consideration its own specific needs during the training process, this being even more interesting in internationalisation processes. We must not forget that it also has an associated cost: both direct (training contract, social security,...), and indirect, (company staff involved in the training process, creating and adapting the job, equipping the training workshop, possible external training courses mainly in horizontal disciplines,...). In this search for new forms of collaboration, HETEL can and should play a key role in order to highlight the benefits, since a well trained staff with a specific know-how of the company is one of the main factors of competitiveness, and exploring possible new support programmes to give work-linked Vocational Training a new boost. I would like to conclude with a paragraph taken from the 2015 Basque Country Strategic Agenda drafted by the Basque Government Department of Language Education Policy and Culture of the Basque Government and I think that it clearly summarizes its commitment with the future: “It is time to promote VOCATIONAL TRAINING along new roads, some unexplored”...”a genuine knowledge society which is preparing for the advances that occur at an increasingly faster pace, which invests the necessary resources to work in serious training, innovation, research and development, and establishes the means to effectively increase the level of knowledge and abilities of the population that forms part of it.”

JOSE ESMORIS R&D Director, CIE Automotive and President of Acicae


2014

LHko ikastetxeen ezohiko beste funtzio bat: toki garapena Otra función no tradicional de los centros de FP: el desarrollo local Another non-traditional function of the VT schools: local development Maiatza bukaeran Donostian egin den lanbide heziketari (LH) buruzko nazioarteko batzarra aukera paregabea izan da euskal LH sistemak egindako apustua mundu osoari erakusteko; izan ere, sistema LHko ikastetxeei tradizioz esleitu izan zaien funtziotik (hau da, hasierako LH edo LH arautua deiturikoa eskaintzea) haratago joan da, eta lehiakortasunerako eta enpresen nahiz lurraldearen garapenerako funtsezkoak diren ezohiko funtzioak bereganatu ditu. Hiru dira euskal ikastetxeak garatzen hasi diren ezohiko funtzioak: enplegurako prestakuntza, zerbitzu teknikoen eskaintza eta ekintzailetzaren babesa. Euskal ikastetxeek nabarmen egin dute aurrera hiru funtzio horiei dagokienez, eta hala aitortu dute, miretsita, batzarrera etorritako Euskaditik kanpoko bertaratuek. Oraindik egiteko asko dago norabide horretan. Baina premia hauteman da dagoeneko, eta LHko ikastetxe askok eta Sailburuordetzak berak premia horri erantzuteko helburua bereganatu dute; prozesuaren kanpoko behatzaile gisa, gutxi dira horrekin lotuta gaineratu ditzakedan berritasunak. Nolanahi ere, bada beste herrialde batzuetako LHko ikastetxeek beren jarduerara txertatu duten beste ezohiko funtzio bat, eta horrek ez du horrenbesteko presentzia izaten gurean, LHko zentroen inguruko eztabaidetan: lanerako gaitasunak edo prestakuntza eta zerbitzu teknikoak eta ekintzailetza zerbitzuak eskaintzeaz gain, garapen ekonomikoan eta tokiko estrategietan duten inplikazio zuzena, hain zuzen. Literatura berriak defendatzen duen moduan, lurralde guztiek, baita azpieskualdeek ere, garapen estrategia bat izan behar dute. Eskualdeko berrikuntza sistema bat ez da ─ezta nahi ere─ sistema nazional txiki bat, eta

El reciente congreso internacional sobre formación profesional (FP) celebrado en Donostia a finales de mayo ha constituido una ocasión para presentar al resto del mundo la apuesta realizada por el sistema de FP vasco para, trascendiendo la función tradicionalmente asignada a los centros de FP (a saber, la provisión de la llamada FP inicial o reglada), abordar otra serie de funciones no tradicionales claves para la competitividad y el desarrollo empresarial y territorial. Tres son las funciones no tradicionales que los centros vascos han empezado a desarrollar: la formación para el empleo, la prestación de servicios técnicos y el apoyo al emprendimiento.

The recent International Conference on Vocational Training (VT) held in San Sebastian in late May was an opportunity to show the rest of the world the Basque VT system’s commitment to go beyond the role traditionally assigned to VET schools (namely, the provision of the so-called initial or formal VT) and address a number of key non-traditional functions for competitiveness and entrepreneurial and territorial development. There are three non-traditional functions that Basque schools have begun to develop: training for employment, the provision of technical services and support for entrepreneurship.

Es notable el avance realizado en estas tres funciones por los centros vascos, y así lo reconocían con admiración los asistentes a la conferencia provenientes de fuera de Euskadi. Es mucho lo

The progress made by Basque schools in these three functions is impressive, and this was widely recognised with admiration by conference attendees coming from outside of

9


2014

LHko ikastetxeen ezohiko beste funtzio bat: toki garapena

Otra función no tradicional de los centros de FP: el desarrollo local

Another non-traditional function of the VT schools: local development

Hay otra función no tradicional que los centros de FP de algunos otros países tienen incorporada a su actividad: la de su implicación directa en el desarrollo económico y de las estrategias locales. Para la construcción de las estrategias territoriales, el modelo de la Triple Hélice subraya que las organizaciones del conocimiento deben tomar parte fundamental en ellas.

jakina, tokiko berrikuntza sistema bat ere ez da eskualde sistema txiki bat. Ez du zentzurik, esaterako, eskualde guztiek unibertsitate egoitza bat edo teknologia zentro bat edo gehiago ezarri nahi izatea. Lurraldeek, baita azpieskualdeek ere, lurralde estrategiak izan behar dituzte, baina horiek maila anitzeko ikuspegi batetik diseinatu eta abiarazi behar dira. Lurralde estrategiak eraikitzeko hainbat ezagutza mota behar dira. Horregatik, Gobernuaren eta enpresen ezagutzaz gain, ezagutza erakundeek horietan funtsezko partaidetza aktiboa izan behar dutela azpimarratzen du Helize Hirukoitzaren ereduak. Hori oso ohikoa da Amerikako Estatu Batuetan, gizarte horretan planifikazioa oso sustraitua baitago estatu nahiz toki mailan, herrialde mailan nolabaiteko mesfidantza sortu arren. Gainera, AEBn, community colleges deiturikoak (horiek izango lirateke gure goi mailako LHko ikastetxeen baliokideak) ez dira pertsonak prestatzeko helburu bakarra duten erakunde gisa hartzen, helburu anitzeko erakunde gisa baizik. Horiei eskualdeetako gizarte eta ekonomia garapenean laguntzeko eginkizuna esleitzen zaie besteak beste, aliantzak, kapital soziala eta inguruneko garapen estrategia eraikitzeko orduan modu aktiboan parte hartuz. Gero eta gehiago dira garapen estrategiak (batzuetan “espezializazio adimendun” deitu izan zaie) sustatu behar hori bereganatu duten euskal eskualdeak. Eskualde guztietan ez daude unibertsitateak, teknologia zentroak edo ohiko ezagutza erakundeak, baina bai, ordea, LHko ikastetxeak. Gainera, horiek funtsezko ezaugarri batzuk dituzte mota horretako prozesuetarako: teknologia-joerak eta lan merkatua ezagutzen dituzte, berrikuntza sistemako beste eragile batzuekin eta beste leku batzuetako ezagutza erakundeekin lotuta daude, eragile neutral gisa aitortzen dira... Euskadin ere izan dira LHko ikastetxeak eskualde garapenean inplikatu izanaren esperientziak: Lea Artibai ikastetxeak bere eskualdeko garapen estrategian izan duen esperientzia; Goierri Eskolak eskualde mailako Goieki garapen agentziaren sorreran izan

10

que falta todavía por recorrer en dicha dirección. Pero la necesidad está detectada, el objetivo de responder a la misma está asumido por un número notable de centros de FP y la Viceconsejería, y como observador externo del proceso son pocas las cosas novedosas que al respecto me siento capaz de aportar. Sin embargo, hay otra función no tradicional que los centros de FP de algunos otros países tienen incorporada a su actividad y que no tiene tanta presencia en el debate sobre los centros de FP que tiene lugar en el nuestro: la de su implicación directa en el desarrollo económico y de las estrategias locales, más allá de su provisión de formación o competencias a la fuerza de trabajo, de prestación de servicios técnicos y de emprendimiento. La literatura reciente propugna que todos los territorios, incluso los de nivel subregional, deben tener una estrategia de desarrollo. Por supuesto, igual que un sistema regional de innovación no es —ni debe pretender ser— un sistema nacional en pequeño, un sistema local de innovación no es un sistema regional en pequeño. No tiene sentido, por ejemplo, que toda comarca se fije como objetivo tener una sede universitaria, o uno o varios centros tecnológicos. Los territorios, incluso los subregionales, deben tener estrategias territoriales, pero diseñadas y puestas en marcha desde una perspectiva multinivel. Para la construcción de las estrategias territoriales son necesarios diferentes tipos de conocimiento. Por eso, además del conocimiento del Gobierno y de las empresas, el modelo de la Triple Hélice subraya que las organizaciones del conocimiento deben tomar parte fundamental y activo en aquellas. Eso es algo natural en los EEUU, sociedad en que la planificación, aunque vista a nivel de país con cierta desconfianza, está muy arraigada en el plano estatal y local. Coincide también que en EEUU los community colleges (que serían los equivalentes a nuestros centros de FP superior) no se conciben como instituciones que tienen como objetivo únicamente la formación, sino que se conciben como organizaciones multi-objetivo. Precisamente una de las misiones que se les asigna es contribuir al desarrollo económico y social de sus comunidades, mediante

the Basque Country. There is still a long way to go in that direction. But the need has been detected, the objective of responding to it has been taken on board by a remarkable number of VT schools and the Regional Deputy Ministry and, as an external observer of the process, there are few new things that I can contribute in this regard. However, there is another non-traditional function that VT schools in other countries include among their activities and which do not have much presence in the discussions that take place in our VET schools: their direct involvement in economic development and local strategies beyond the provision of training or skills to the workforce, the provision of technical services and entrepreneurship. Recent literature advocates that all territories, including those at the subregional level, should have a development strategy. Of course, just as a regional system of innovation is not —nor should it aim to be— a national system, a local innovation system is not just a scaled-down regional system. It does not make sense, for example, that every district should aim to have a university or one or several technology centres. Territories, including subregional ones, should have territorial strategies, but designed and implemented from a multi-level perspective. To build territorial strategies, different types of knowledge are required. That is why, in addition to the knowledge of the Government and businesses, the Triple Helix model emphasizes that knowledge organisations should take a fundamental and active part in them. This is something natural in the U.S., a society where planning is viewed with certain mistrust at the federal level but is deeply rooted at the state and local level. It also happens that, in the U.S., the community colleges (which would be the equivalent to our higher level VT schools) are not conceived as institutions with the sole objective of training students, but are rather conceived as multi-goal organisations. In fact, one of the missions assigned to community colleges is to contribute to the economic and social development of their communities through active participation in the construction of alliances,


2014

LHko ikastetxeen ezohiko beste funtzio bat: toki garapena

Otra función no tradicional de los centros de FP: el desarrollo local

Another non-traditional function of the VT schools: local development

duen eginkizuna... Dena den, ikastetxe gehienek oraindik ez dute parte hartzen eskualdeko estrategiaren diseinuan eta garapenean, edo modu erreaktiboan bakarrik egiten dute.

su participación activa en la construcción de alianzas, del capital social y de la estrategia de desarrollo de su entorno local.

social capital and development strategy of their local area.

Ikastetxeek asko irabaz dezakete eskualdean garapen estrategia egoki bat izanez gero: eskualdeak aurrerapauso gehiago emango ditu, ikastetxearen biziraupena eta etorkizuneko jarduera ahalbidetuz; politika nahiz enpresa ordezkariak gehiago inplikatuko dira ikastetxearen martxarekin eta horretan interes handiagoa agertuko dute... Edonola ere, eta funtzio tradizional hori arestian aipatutako ezohiko gainerako funtzioekin oso sinergikoa izan arren, hura ikuspegi sistemiko eta programatu batetik abiaraztea komeni da, betiere tokiko garapen agentziekin elkarlanean. Bestela, LHko ikastetxeak gauzatu behar dituen beste funtzioen garapena ahuldu daiteke, hura indartu beharrean, eta horrek disfuntzionalitateak sor ditzake. “El papel de los centros de FP en los sistemas de innovación regionales y locales” argitalpena eskuratu dezakezu honako esteka honetan: http://orkestra.deusto.es/index. php?option=com_fabrik&c=form&view=details &Itemid=309&fabrik=17&tableid=17&rowid=26 0&lang=en

MIKEL NAVARRO ARANCEGUI Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutua eta Deustuko Unibertsitatea

Son cada vez más las comarcas vascas que están haciendo suya esa necesidad de impulsar estrategias de desarrollo (denominadas en ocasiones de “especialización inteligente”). Aunque no en todas las comarcas existen universidades, centros tecnológicos u organizaciones de conocimiento tradicionales, sí hay, en cambio, centros de FP en todas ellas. Además, poseen una serie de características clave para este tipo de procesos: conocimiento de las tendencias tecnológicas y del mercado de trabajo, conexión con otros agentes del sistema de innovación y con organizaciones del conocimiento de otros lugares, estar reconocidos como agentes neutrales… Hay, incluso, experiencias previas en Euskadi de esa implicación del centro de FP en el desarrollo comarcal: la de Lea Artibai Ikastetxea en la estrategia de desarrollo de su comarca; el papel jugado por Goierri Eskola en la creación de la agencia de desarrollo comarcal Goieki… No obstante, todavía en la mayoría de los casos esa participación del centro en el diseño y desarrollo de la estrategia comarcal no se da, o solo tiene lugar de modo reactivo.

There is a growing number of Basque districts who are endorsing the need to promote development strategies (referred to as ‘smart specialisation’ at times). Although not every district has a university, technology centre or traditional knowledge organisation, there is, however, a VT school in all of them. In addition, they have a number of key characteristics for this type of process: knowledge of the technological trends and the labour market; contacts with other players in the innovation system and with knowledge organisations in other places; and recognition as neutral players. There are even previous experiences in the Basque Country of the implication of VT schools in local development: that of Lea Artibai Ikastetxea in the development strategy of its district; the role played by Goierri Eskola in the creation of Goieki -a district development agency, etc. However, still in the majority of cases schools do not participate in the design and development of a district strategy or, if they do, it is only in a reactive way.

Son muchas las cosas que un centro puede ganar de la existencia de una adecuada estrategia de desarrollo en la comarca: ésta progresará más (lo que favorecerá la futura actividad y pervivencia del centro), tanto los representantes políticos como los empresariales se involucrarán e interesarán más en la marcha del centro… De todos modos, aunque esta función tradicional es muy sinérgica con las restantes funciones no tradicionales antes mencionadas, conviene que su puesta en marcha se haga desde una perspectiva sistémica y programada, y en todo caso en coordinación con las agencias de desarrollo local. De otro modo podría debilitar, en lugar de reforzar, el desarrollo de las otras funciones que debe abordar el centro de FP y conducir a disfuncionalidades.

There are many ways in which a school can benefit from the existence of a proper development strategy in the district: it progresses more (thereby propitiating future activities and the survival of the school); and both political representatives and businesses are involved and hence more interested in the progress of the school. In any case, although this traditional function is very synergistic with the remaining non-traditional functions mentioned above, its implementation should take place from a planned and systemic perspective, and always in coordination with the local development agencies. Otherwise it could weaken, rather than strengthen, the development of other functions which should be addressed by the VT school and lead to dysfunctions.

Puedes acceder a la publicación “El papel de los centros de FP en los sistemas de innovación regionales y locales” en: http://orkestra.deusto.es/index. php?option=com_fabrik&c=form&view=details &Itemid=309&fabrik=17&tableid=17&rowid=2 60&lang=en

You can access the publication “The role of VT in regional and local innovation systems” in Spanish here: http://orkestra.deusto.es/index. php?option=com_fabrik&c=form&view=detail s&Itemid=309&fabrik=17&tableid=17&rowid= 260&lang=en

MIKEL NAVARRO ARANCEGUI Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad y Universidad de Deusto

MIKEL NAVARRO ARANCEGUI Orkestra-Basque Institute of Competitiveness and Deusto University

11


2014

HETELek 3 alderdiko LH Dualaren aldeko apustua egin du: HIRU+ proiektua HETEL apuesta por el sistema de FP Dual a 3 bandas: proyecto HIRU+ HETEL committed to a Dual VT 3-way system: the HIRU+ project

Ikasleak ekainean ekingo dio enpresarekiko prestakuntza eta ikaskuntza kontratuari. Ekaina, uztaila eta abuztua enpresan emango ditu, ikasten, lanaldi osoz. LHko ikastetxeak eta enpresak adostutako lana egingo du ikasleak enpresan, eta Zikloan finkatutako ikasketa emaitzak lortzeko jarduera egokiak izango dira.

El alumno/a comienza su contrato de formación y aprendizaje con la empresa en Junio. Va a estar Junio, Julio y Agosto trabajando y aprendiendo en la empresa, a tiempo completo. Las actividades que desempeña en la empresa están consensuadas entre el Centro de FP y la empresa y son las adecuadas para que los resultados de aprendizaje establecidos en el Ciclo se alcancen.

Students start their training and learning contract with the company in June. They spend June, July and August working and learning at the company, full time. The activities carried out in the company are agreed between the VT School and the company and are suitable for the learning outcomes established in the Vocational Training course to be achieved.

Irailetik otsailera, ikasleak enpresako lana eta ikastetxeko aurrez aurreko ikasketak bateratuko ditu. Formatu gogorra da, izan ere, kasu batzuetan LHko ikastetxearen, enpresaren eta bizilekuaren kokapenen ondorioz bidaia dezente egin behar izaten dira. Baina merezi du.

Desde Septiembre hasta Febrero, el alumno/a compagina su trabajo en la empresa con el aprendizaje presencial en el aula. Es un formato exigente puesto que, en algunos casos, las ubicaciones del Centro de FP, la empresa y su localidad de residencia forman un triángulo que obliga a que los desplazamientos sean considerables. Pero vale la pena.

Aldi berean, LHko ikastetxeak sistema dualean parte hartzen duten enpresekin harre-

From September to February, students combine their work in the company with face-to-face learning in the classroom. It is a demanding scheme because, in some cases, the location of the school, the company and the town where they live form a triangle that forces the students to spend a considerable amount of time travelling. But it is well worth it.

Paralelamente, los Centros de FP inician contactos con las empresas participantes en este siste-

12

At the same time, the schools initiate contacts


2014

HETELek 3 alderdiko LH Dualaren aldeko apustua egin du: HIRU+ proiektua

HETEL apuesta por el sistema de FP Dual a 3 bandas: proyecto HIRU+

HETEL committed to a Dual VT 3-way system: the HIRU+ project

Aukeraketa horren ondoren HIRU+ triangeluak esaten diegunak sortuko dira, hau da, enpresak, LHko ikastetxeak eta Teknologia Zentroak osatutako lankidetza-egiturak. Horrelako aliantzak ez du aurrekaririk euskal Lanbide Heziketan.

manetan jarriko dira, ikasle langileak ikasketak Teknologia Zentro batera zabaltzeari buruz enpresok duten interesa jakiteko. Kontuan izan behar da enpresa gehienak txikiak eta ertainak direla, eta batzuk mikroenpresak, eta beraz, Teknologia Zentroen parte hartzea oso interesgarria da. HETELek bi hitzarmen sinatu ditu, IK4rekin bat eta Tecnaliarekin bestea, erakunde horiek HIRU+ proiektua abian jartzen lagun dezaten.

ma Dual para pulsar el interés de éstas para que su alumno-trabajador amplíe su formación en un Centro Tecnológico. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas son pymes e incluso micropymes, lo que eleva al grado de muy interesante la intervención de los Centros Tecnológicos. HETEL tiene firmado dos acuerdos, uno con IK4 y otro con Tecnalia, para que desde dichas organizaciones se impulse el despliegue del proyecto HIRU+.

Partaide izango den enpresa, landutako teknologia eta ikaslea zehaztu ondoren, informazio hori (fitxa berezi baten bidez) Teknologia Zentroetara bidaliko da, eta zentrook interesgarri zaien enpresa eta teknologia aukeratuko dute. Aukeraketa horren ondoren HIRU+ triangeluak esaten diegunak sortuko dira, hau da, enpresak, LHko ikastetxeak eta Teknologia Zentroak osatutako lankidetza-egiturak. Horrelako aliantzak ez du aurrekaririk euskal Lanbide Heziketan.

Tras la identificación de las empresas, de la tecnología trabajada y del alumno/a participante, se remite esta información (mediante una ficha específica) a los Centros Tecnológicos, los cuales seleccionan la empresa y tecnología que más puede interesarles. Tras esta selección se forman lo que llamamos triángulos HIRU+, es decir estructuras colaborativas formadas por la empresa, el Centro de FP y el Centro Tecnológico. Un tipo de alianza que no tiene precedentes en la FP vasca.

Urtarrilean hasiko dira enpresaren eta Teknologia Zentroaren arteko harremanak eta bisitaldiak, ikasleak bi erakundeetan jorratu beharko dituen prestakuntza jarduerak zehazten joateko. Kasu gehienetan lankidetza hori berria izango da bi aldeentzat, hau da, enpresa txiki batentzat Teknologia Zentro batekin lan egitea eta alderantziz. Gertakari berritzailea da, itxaropenak eta etorkizuneko aukerak zabaltzeko aproposa.

En Enero comienzan los contactos y visitas entre empresa y Centro Tecnológico para ir ajustando las actividades de formación a desarrollar por el alumno/a en ambas organizaciones. Para ambas, es decir, para una pyme trabajar con un Centro Tecnológico y viceversa, para un Centro Tecnológico con una pyme resulta, en la mayoría de los casos, una novedad, un hecho innovador y una oportunidad para ampliar expectativas y horizontes.

Martxoan, LHko ikastetxeko ikasketa-aldia bukatuta, ikasleak Teknologia Zentroan ikasteari ekingo dio. Hileko lehen hamabostaldian egingo du hori, bigarrenean enpresara itzuliko baita. Lanpostuko jardueren ezaugarri batzuk beste ikuspegi batetik ikusi ahal izango ditu horrela. Formatu hori apirilean eta maiatzean errepikatuko da. Lanpostuaren produktibitatea edo enpresaren lehiakortasuna hobetzen lagunduko duen ekarpenik egin ahal izango du orduan? Horrela izango ahal da! Baina dena den, ikasleak prestakuntza paregabea jasoko du, bere bizitza profesionalean ordain interesgarria izango duena.

En Marzo, el alumno/a, habiendo finalizado el aprendizaje en el Centro de FP, comienza su aprendizaje en el Centro Tecnológico. Lo hará durante la primera quincena del mes, para, en la segunda, retornar a la empresa y ver, tal vez con otro punto de vista, algunas de las características de sus actividades en el puesto de trabajo. Este formato se repetirá durante los meses de Abril y Mayo. ¿Podrá entonces aportar a la empresa alguna mejora que pueda influir en la mejora de la productividad de su puesto de trabajo o de la competitividad de la empresa? Ojalá, pero, en cualquier caso, el alumno/a habrá recibido una formación impagable, que seguro le reportará un retorno interesante en su vida profesional.

Teknologia Zentroan alboan izango duen ikertzailearen egitekoa honako hau izango da, batez ere: ikaslearengan bere lana (eta, beraz, enpresarena) hobetzeko gogoa piztea,

El rol del investigador que durante su aprendizaje en el Centro Tecnológico esta a su lado se centrará, sobre todo, en despertar en el alumno/a la inquietud por mejorar sus tareas (y, por tanto, las

with the companies participating in this Dual system to determine their level of interest so the student-workers can expand their training in a Technology Centre. It should be taken into account that the majority of companies are SMEs and even micro-SMEs, which makes the intervention of Technology Centres particularly interesting. HETEL has signed two agreements, one with IK4 and another with Tecnalia, so these organizations promote the deployment of the HIRU+ project. After identifying the companies, the technology being used and the participating student, the information is submitted using a specific form to the Technology Centres, which choose the company and technology which interests them most. After this selection, they form what we call HIRU+ triangles, i.e., collaborative structures formed by the company, the VT School and the Technology Centre. A type of partnership that is unprecedented in Basque VT. In January, contacts and visits between companies and Technology Centres start in order to shape the training activities to be developed by the students at both organisations. For both the SMEs and the Technology Centres, working together is something new —an innovative experience that provides an opportunity to expand horizons and expectations. In March, the students have finished their learning at the VT school and start attending the Technology Centre. This they do for the first half of the month and, for the second, they return to the company with a fresh look on their workplace activities. This format is repeated during April and May. Can they then contribute to the company with any improvement that could increase productivity at their workplace or even make their company more competitive? I wish, but, in any case, students will have received top training that will surely provide interesting returns throughout their professional life. The role of the researcher who accompanies them during their learning stage at the Technology Centre will focus above all on arousing concerns about improving their tasks (and, therefore, the company), on raising their awareness of finding alternative solutions, on training them on the latest trends and knowledge

13


2014

HETELek 3 alderdiko LH Dualaren aldeko apustua egin du: HIRU+ proiektua

HETEL apuesta por el sistema de FP Dual a 3 bandas: proyecto HIRU+

HETEL committed to a Dual VT 3-way system: the HIRU+ project

After this selection, they form what we call HIRU+ triangles, collaborative structures formed by the company, the VT School and the Technology Centre. A type of partnership that is unprecedented in Basque VT.

bestelako aukerak sortzearen garrantziaz jabearaztea, enpresan egiten duen lanarekin lotutako azken joeretan eta ezagutzetan trebatzea eta erabakiak hartzen laguntzea. Lankidetzako esperientzia horren ondoren, HETELek proiektuaren balorazioa egingo du, partaide den eragile bakoitzaren ebaluazioaren bidez. Balorazio horien ardatza izango da: Enpresaren aldetik: ikaslea TZtik igaro izanak lanpostuko jardueretan eraginik izan ote duen aztertzea; TZra hurbildu izanaren ondorioz zein planteamendu berri egiten dituen enpresak, baita hazkundeari edo produktu berrien aldeko apustuari begira ere. Teknologia Zentroaren aldetik: partaide den enpresarekiko lankidetza edo egitasmo berriak sortu ote diren aztertzea. LHko ikastetxearen aldetik: balorazio orokorra egitea (batez ere ikaslea kontuan hartuta). Ikaslearen aldetik: bere enplegagarritasun maila hobetu ahal izan duen ikustea, barneratutako gaitasunak eta ezagutzak aztertzea, … Eta ekaina iristean, ikasleak Teknikari edo Goi mailako Teknikari titulua eskuratuko du. Berrikuntzaren gehigarriarekin.

de la empresa), en sensibilizarle sobre generación de soluciones alternativas, en formarle en las últimas tendencias y conocimientos relacionados con las tareas desempeñadas en la empresa y en ayudarle en la toma de decisiones. Tras esta experiencia colaborativa, desde HETEL se realizará una valoración del proyecto mediante la evaluación realizada por cada uno de los agentes participantes. Estas valoraciones tienen que centrarse sobre todo en: Por parte de la empresa: Analizar si el paso por el CT por parte del/a alumno/a ha influido en las actividades del puesto de trabajo; como consecuencia de este acercamiento al CT qué nuevos planteamientos hace la empresa, incluso de crecimiento o de apuesta por nuevos productos… Por parte del Centro Tecnológico: Analizar si han surgido nuevas colaboraciones o proyectos con la empresa participante. Por parte del Centro de FP: Realizar una valoración global (centrada principalmente en el alumno/a) Por parte del alumno/a: Ver si ha podido mejorar su grado de empleabilidad, analizar las competencias y conocimientos adquiridos,…

related to the tasks performed in the company and on helping them in their decision-making. Following this collaborative experience, an assessment of the project is carried out through and evaluation made by each of the stakeholders. These evaluations should particularly focus on the following: The company: Determine if the stage at the Technology Centre (TC) influenced the students’ activities at their workplace. As a result of closer relations with the TC, what new approaches or new products does the company develop... The Technology Centre: Determine whether new collaborations or projects have emerged with the participating company. The VT School: Conduct a global assessment (focused primarily on the students) The students: Determine if they have been able to improve their level of employability and examine the acquired skills and knowledge,... And, come June, the student have their Higher Level Technician’s Degree. With and added experience in innovation.

Y, llegado Junio, el alumno/a ya tiene el título de Técnico/a o de Técnico/a Superior. Con un plus en innovación.

JULEN ELGETA HETELen Lehendakaria

14

JULEN ELGETA Presidente de HETEL

JULEN ELGETA President of HETEL


2014

La Salle Berrozperen mikroelektronikako Beteku proiektua Proyecto Beteku microelectronica de La Salle Berrozpe Beteku microelectronics project at La Salle Berrozpe HETEL elkarteak bere ikastetxe elkartekideen artean berrikuntzaren kudeaketa sustatzen du hainbat teknologiatan. Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxeak, besteak beste, Mikroelektronikari loturiko teknologia kudeatzen du: Proiektuen garapena eta mantentzea. “BETEKU” berrikuntza teknologikoa kudeatzeko metodologia da, eta 4 prozesu nagusik osatzen dute: 1.- Teknologia aurkitzea 2.- Asimilatu eta garapen didaktikoa egitea 3.- Teknologia zabaltzea (Beteku Zabaltzen) 4.- Ebaluazioa Andoaingo La Salle Berrozpek teknologia berrikuntzaren kudeaketan duen helburua Mikroelektronikaren teknologian dauden aldaketak eta berritasunak aurkitzea da, eta ikasgelara egokitzea, material didaktikoak garatuz. Horretarako, aholku batzorde baten laguntza du, batik bat garatuko den teknologiarekin lotura duten inguruneko enpresek osaturikoa.

Plataforma horrek eta Arduinok sorturiko ekosistemak ematen dizkigun aukerei aplikazio mugikorrak diseinatzeko gaitasuna gehituz, “Gauzen Interneterako” atea irekitzen zaigu. Hamaika aukera eskaintzen digun mundu bat dugu aurrean, gure ikasleekin ustiatzeko.

La asociación HETEL impulsa entre sus centros asociados la gestión de la innovación en distintas tecnologías. Entre estas tecnologías, el centro La Salle Berrozpe de Andoain gestiona la tecnología relacionada con la Microelectrónica: Desarrollo de proyectos y Mantenimiento.

The HETEL Association promotes innovation management in different technologies among its member schools. Among these technologies, La Salle Berrozpe school in Andoain manages a technology related to Microelectronics: Development of projects and maintenance.

“BETEKU” (berrikuntza teknologikoaren kudeaketa) es una metodología para la gestión de la innovación que consta de 4 procesos clave:

“BETEKU” (berrikuntza teknologikoaren kudeaketa) is a methodology for managing technological innovation which includes 4 key processes:

1.- Captación de la tecnología 2.- Asimilación y desarrollo didáctico 3.- Difusión de la tecnología (Beteku Zabaltzen) 4.- Evaluación

1. Technology uptake 2. Assimilation and educational development 3. Dissemination of technology (Beteku Zabaltzen) 4. Assessment.

El objetivo de La Salle Berrozpe de Andoain en la gestión de la innovación tecnológica es el de captar los cambios y posibles novedades existen-

The aim of La Salle Berrozpe in Andoain in the area of technological innovation management is to capture changes and possible develop-

15


2014

La Salle Berrozperen mikroelektronikako Beteku proiektua

Proyecto Beteku microelectronica de La Salle Berrozpe

Beteku microelectronics project at La Salle Berrozpe ments in microelectronics technology and adapt them to the classroom through the development of various teaching materials. To this end, it has the help of an advisory committee consisting mainly of local companies related to the technology to be developed. In order to disseminate the technologies developed last year, a dissemination day —BeTEKu Zabaltzen— was held for teachers of Vocational Training schools. The first technology demonstrated at the event was prototyping with 3D printers in order to show how this technology makes it possible for students to easily design and manufacture prototypes in the classroom. The Tumaker company was in charge of the presentation and they used their Voladora printer.

La posibilidad que nos da el ecosistema creado por esta plataforma más Arduino y sumado a la capacidad de diseñar aplicaciones móviles, nos abre la puerta al “Internet de las cosas”. Un mundo de posibilidades que hay que explotar con nuestros alumnos. Azken urtean garaturikoa zabaltzeko, “BeTEKu Zabaltzen” jardunaldia egin zen lanbide heziketako ikastetxeetako irakasleentzat. Jardunaldi horretan, aurrena, 3D inprimatzaileekin prototipoak nola egin erakutsi zen, teknologia horrek ikasgelan modu errazean prototipoak diseinatzeko eta egiteko aukera eskaintzen duela erakusteko. Tumaker enpresa arduratu zen Voladora inprimatzailearekin erakustaldia egiteaz. Ondoren, Arduinorekin aplikazioak erakutsi ziren. Arduino hardware libreko plataforma bat da, proiektu apustuetan gailentzen ari dena; izan ere, atzetik komunitate oso handia du, euskarri zabala eskaintzen duena eta mikrokon-

16

tes en la tecnología Microelectrónica y adaptarlas al aula, mediante el desarrollo de distintos materiales didácticos. Para ello, cuenta con la ayuda de un comité asesor compuesto principalmente por empresas del entorno relacionadas con la tecnología a desarrollar. Con el fin de difundir lo desarrollado el último año, se organizó una jornada de difusión “BeTEKu Zabaltzen” dirigida a profesores de distintos centros de formación profesional. En esta jornada se presentó, en primer lugar, la realización de prototipos mediante impresoras 3D, para mostrar que esta tecnología posibilita que los alumnos puedan diseñar y realizar prototipos en el aula de manera sencilla. La empresa Tumaker fue la encargada de hacer la demostración con su impresora Voladora. Posteriormente se mostraron las Aplicaciones con Arduino. Arduino es un plataforma de hardware libre que se está imponiendo en las apuestas de proyecto, ya que detrás existe una comunidad muy grande, que aporta un amplio soporte y que permite el desarrollo de aplicaciones microcontroladas de una forma rápida y ágil. En la comunidad hay infinidad de desarrolladores que permiten dar a la plataforma Arduino una versatilidad y facilidad de uso que hasta el momento no se había logrado. Ejemplo de todo esto son los proyectos, como la estación meteorológica que puede ser controlada desde Internet, desarrollados por los alumnos del centro. También hay que destacar que ha habido una gran evolución en las comunicaciones y en los

Then, applications with Arduino were shown. Arduino is a free hardware platform that is taking root in projects, as it is backed by a very large community which provides comprehensive support and enables the development of microcontrolled applications in a fast, flexible way. There are plenty of developers in the community to provide a hitherto unknown versatility and ease of use to the Arduino platform. An example of this are projects such as the weather station that can be controlled through the Internet, which was developed by students at the school. It should also be noted that there has been a great evolution in communications and in the projects that can be implemented, thanks to the democratisation of communication technologies. An example of this are the projects that have been carried out using Bluetooth, a technology which is widely used in companies that can now be easily implemented in the students’ projects. This gives rise to the use of mobile phones and tablets to control any device that comes out of the imagination of our students, adding new skills in programming simple mobile applications, something that, until now, was in the domain of the most experienced developers. All of this leads us to the adventure of experimenting with another free hardware platform which is now in full swing, the low-cost RaspberryPi computer. The possibility provided by the ecosystem created by this platform plus Arduino and coupled with the ability to design mobile applications, opens the door to the “Internet of things”, which is basically the possibility of controlling any device, or that any device show us its functionalities in any format that can be seen from the Internet. It is a world of possibilities that we should exploit with our students. The route shown here leads us to think that the


2014

La Salle Berrozperen mikroelektronikako Beteku proiektua

Proyecto Beteku microelectronica de La Salle Berrozpe

trolaturiko aplikazioak azkar eta arin garatzea ahalbidetzen duena. Komunitatean konta ezin garatzaile daude, eta horiek Arduino plataformari orain arte lortu ez den moldakortasuna eta erabilerraztasuna ematen diote. Horren guztiaren adibide dira hainbat proiektu, hala nola Internetetik kontrola daitekeen estazio meteorologikoa, ikastetxeko ikasleek garaturikoa.

proyectos que se pueden llevar a cabo, gracias a la democratización de las tecnologías de la comunicación. Claro ejemplo de ello son los proyectos que se han llevado a cabo con el Bluetooth, una tecnología ampliamente utilizada en la empresa y que ahora se puede implementar de forma sencilla en los proyectos de nuestros alumnos. Ello nos da pie a utilizar los móviles y tabletas para el control de cualquier aparato que salga de la imaginación de nuestros alumnos, añadiendo una nueva competencia en programación de aplicaciones móviles sencillas, que hasta el momento eran coto de los desarrolladores más experimentados.

Azpimarratzekoa da azken urteetan komunikazioek eta egin daitezkeen proiektuek eboluzio handia izan dutela, komunikazioko teknologien demokratizazioari esker. Horren adibide argia dira Bluetooth-arekin buruturiko proiektuak. Enpresa askok erabiltzen dute teknologia hori eta, orain, erraz inplementa daiteke gure ikasleen proiektuetan. Horri esker, ikasleek beren irudimenetik irtendako edozein gailu kontrolatzeko erabil ditzakete mugikorrak eta tabletak, eta orain arte eskarmentu handiagoko garatzaileei mugaturiko aplikazio mugikor errazak programatzeko gaitasun berria eskuratzen dute. Horrek guztiak bere goren unean dagoen Hardware Libreko beste plataforma batekin esperimentatzera eraman gaitu, hain zuzen, kostu txikiko RaspberryPi ordenagailuarekin. Plataforma horrek eta Arduinok sorturiko ekosistemak ematen dizkigun aukerei aplikazio mugikorrak diseinatzeko gaitasuna gehituz, “Gauzen Interneterako” atea irekitzen zaigu. Horrek, hain zuzen, edozein gailu kontrolatzeko aukera ematen du, edo Internetetik ikus daitekeen edozein formatutan gailuak bere funtzionaltasunak erakutsi ahal ditu. Hamaika aukera eskaintzen digun mundu bat dugu aurrean, gure ikasleekin ustiatzeko. Ikastetxeetan orain arte erabilitako metodologia zaharkituta geratzen ari dela pentsaraztera eramaten gaitu hemen erakutsitako ibilbideak. Hori dela eta, jardunaldiko azken puntuan, Mantentze Elektronikoko zikloan aplikatzen ari diren pedagogia eredu berriaren aipamen laburra egin zen. Eredu horrek, ETHAZI izenekoak, jauzi kualitatiboa eman nahi du, metodologia aktiboak erabiliz, ikaslearen ikaskuntza osoa zikloko ikaskuntza helburuak lortzera zuzendutako erronken bitartez egiteko.

Todo esto nos lleva a la aventura de experimentar con otra plataforma de Hardware Libre que está en este momento en pleno apogeo, el ordenador de bajo coste RaspberryPi. La posibilidad que nos da el ecosistema creado por esta plataforma más Arduino y sumado a la capacidad de diseñar aplicaciones móviles, nos abre la puerta al “Internet de las cosas”, que no es más que la posibilidad de controlar cualquier aparato, o que éste nos muestre sus funcionalidades en cualquier formato que se pueda ver desde Internet. Un mundo de posibilidades que hay que explotar con nuestros alumnos. El recorrido aquí mostrado nos lleva a pensar que la metodología que hasta ahora se ha utilizado en los centros educativos se está quedando atrás. Por ese motivo, y como último punto de la jornada, se hizo una breve mención al nuevo modelo pedagógico que se está aplicando en el ciclo de Mantenimiento Electrónico. Este modelo, denominado ETHAZI, pretende dar un salto cualitativo con la aplicación de metodologías activas para que todo el aprendizaje del alumno se realice mediante retos que llevarán a la consecución de los objetivos de aprendizaje del ciclo. Para finalizar la jornada, se aclararon las dudas de los asistentes y se pudieron manipular los proyectos en los que se materializan todas las acciones del equipo del departamento electrónico, en su afán de mejora de las capacidades de los alumnos del ciclo.

Beteku microelectronics project at La Salle Berrozpe

The possibility provided by the ecosystem created by this platform plus Arduino and coupled with the ability to design mobile applications, opens the door to the ‘Internet of things’. It is a world of possibilities that we should exploit with our students. methodology used to date in schools is lagging behind. For this reason, the last item on the agenda at the event was a brief mention of the new pedagogical model that is being applied in the Electronic Maintenance course. This model, called ETHAZI, aims to make a qualitative leap with the application of active methodologies so that all student learning takes place through challenges that will lead to the achievement of the learning objectives of the cycle. To conclude the event, attendees had the opportunity to pose queries and manipulate the projects which materialise all the actions of the team at the Electronics department in their efforts to improve their students’ skills.

Jardunaldia amaitzeko, bertaraturikoen zalantzak argitu ziren eta elektronikako departamentuko taldearen jarduerei esker gauzaturiko proiektuak (zikloko ikasleen gaitasunak hobetzea helburu dutenak) maneiatzeko aukera izan zuten.

IÑAKI ARAMBURU Andoaingo La Salle Berrozpe

IÑAKI ARAMBURU La Salle Berrozpe Andoain

IÑAKI ARAMBURU La Salle Berrozpe Andoain

17


2014

Bideo-edizioa Youtuberekin: IKT tresna bat “hodeian” Edición de vídeo con Youtube, una herramienta TIC en la “nube” Video editing with Youtube, a cloud-based ICT tool

Hezkuntza-sareen barruan, azken garai honetan asko entzuten da “Flipped Classroom” (alderantzizko ikasgela) terminoa. Horretan, ikasleak bereganatzen du arreta guztia, eta ikasgela ikaslea gidatzeko ingurune bihurtzen da, trebetasunak eta gaitasunak bereganatzeko helburua duten jardueren bidez. Metodologia horren arabera, jarduerarik ohikoenak, esaterako azalpen magistralak eta ariketa mekanikoak, gelatik atera eta ikasleen esku jartzeko Interneteko euskarriak erabiltzen dira, hala nola bloga, wikia, porfolioa edo ikasgela birtuala. Informazio eta Komunikazio Teknologiak tresna bikainak dira horrelako metodologiekin lan egiteko behar diren baliabideak sortzeko.

18

Dentro de las redes educativas, últimamente suena mucho el término “Flipped Classroom” (clase al revés o invertida en castellano) donde toda la atención está centrada en el/la alumno/a y se transforma el aula en un “entorno” de guía mediante actividades que favorezcan la adquisición de destrezas y competencias. Esta metodología implica sacar del aula las acciones más rutinarias que solemos hacer como explicaciones magistrales y ejercicios mecánicos que se ponen a disposición del alumnado mediante diversos soportes en Internet como: blog, wiki, porfolio o aula virtual.

Lately, the term ‘Flipped Classroom’ is often heard in educational networks where attention focuses on the student and the classroom is turned into a guiding ‘environment’ through activities that encourage the acquisition of skills and competencies. This methodology involves taking out of the classroom the more routine actions that are usually managed as lectures and mechanical exercises made available to students through various Internet media such as: blog, wiki, portfolio, or virtual classroom.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son excelentes herramientas de apoyo para crear los recursos que se necesitan a la hora de trabajar con este tipo de metodologías.

Information and Communication Technologies are excellent support tools to create the resources that are needed when working with this type of methodologies.


2014

Bideo-edizioa Youtuberekin: IKT tresna bat “hodeian”

Edición de vídeo con Youtube, una herramienta TIC en la “nube”

Video editing with Youtube, a cloud-based ICT tool

Guztiok ezagutzen dugu nola edo hala Youtube ataria. Oso ezaguna da ikasleen artean, bideo asko eta askotarikoak eskaintzen dituelako. Baina atari horren barruko hezkuntza-kanalak ez dira hain ezagunak, esaterako honako hauek: Google for Education eta Discovery Education. Eta are ezezagunagoak dira bideoak editatzeko aukerak. Horien bidez, ikasgelarako behar ditugun ikus-entzunezko edukiak sor ditzakegu.

Todos conocemos de una forma u otra el portal Youtube, muy popular entre nuestro alumnado por la gran variedad de videos que contiene. Menos conocidos son los canales educativos que existen dentro de él, como por ejemplo: Google for Education o Discovery Education. Y menos exploradas sus opciones de edición de video que nos pueden ayudar a generar ese contenido audiovisual que necesitamos para nuestra aula.

We all know the YouTube portal one way or another. It is very popular among our students because of the wide variety of videos it contains. What are less known are the educational channels that exist within it, such as: Google for Education and Discovery Education. Even less explored are its video editing options that can help us to generate the audiovisual content that we need for our classroom.

Este artículo lo vamos a dedicar a conocer un poco mejor esta herramienta: Youtube, en concreto su EDITOR, que nos va a permitir editar de forma sencilla ese video que hemos grabado de forma “casera” con ayuda de un movil o camara.

In this article, we are going to explain this tool a little more in-depth: YouTube, and in particular its EDITOR, allow you to easily edit your ‘home videos’ with a cell phone or camera.

Artikulu honetan saiatuko gara tresna hau hobeto ezagutzen: Youtube, eta zehazki horren EDITOREA. Horren bidez, telefono mugikor edo kamera batekin grabatutako “etxeko” bideo hori erraz editatu ahal dugu. Bideoak editatzeko, kontu bat izan behar dugu Youtuben, eta bertan jarri behar dugu eraldatu nahi dugun bideoa. Hasierako bideo hori ez da izango argitaratuko dugun behin betikoa, horregatik gure kontuko atal pribatuan jar dezakegu, ikusgai egon ez dadin. Horrela, bideoa pixkanaka aldatuz joango gara eta emaitza gogoko dugunean argitaratuko dugu.

La edición solo la podemos realizar desde nuestra propia cuenta en Youtube en la cual hemos alojado el video que queremos modificar. Este video inicial que no es el definitivo que queremos publicar, lo podemos poner en nuestra cuenta como privado con objeto que no se vea inicialmente. Así lo podemos ir transformando poco a poco y publicarlo solo cuando los resultados sean de nuestro gusto.

You can only edit it within your our own YouTube account where you host the video that you want to modify. The initial video, which is not the final version you wish to publish, can be kept in your private area so it cannot be viewed until it has been edited. This way you can edit it gradually and only publish it when the results are satisfactory. STEP 1: Start your audiovisual project in a simple way from the video manager

1. URRATSA: Gure ikus-entzunezko proiektuari hasiera emango diogu bideo-gestoretik

PASO 1: Iniciamos nuestro proyecto audiovisual de manera sencilla desde el gestor de videos

Horretarako, Youtuben sartu, “erabiltzailea eta pasahitza” idatzi eta “bideo-gestorera” joango gara. Youtubek gora kargatuta ditugun bideoak erakutsiko dizkigu, eta horien artean landu nahi duguna aukeratuko dugu, “EDITATU” botoian klikatuz.

Para ello entramos en Youtube, nos logueamos con nuestro “usuario y contraseña” y vamos al “gestor de videos”. Youtube nos mostrara los videos que tenemos subidos y podremos elegir aquel sobre el que queremos trabajar, pinchando en el botón “EDITAR”.

2. URRATSA: Gure proiektua editatzen hasiko gara, hobekuntzak, audioa, oharpenak eta azpitituluak jarriz

PASO 2: Empezamos a editar nuestro proyecto con mejoras, audio, anotaciones y subtitulado

You can already start to work on the video as, at the top of the screen, you can see that there are 4 options that allow you to begin to make changes:

Bideoaren gainean lan egiten has gaitezke; izan ere, pantailaren goialdean dauden 4 aukeren bidez aldaketak egin ditzakegu:

Ya podemos ponernos a trabajar sobre el video ya que en la parte superior de la pantalla, podemos comprobar que hay 4 opciones que nos permiten empezar a realizar cambios:

“Improvements” allows to cut out those pieces of the video you wish to eliminate. It also allows you to stabilise the image and change the lighting as well

“Mejoras” permite recortar aquellos trozos del video que quiero eliminar. Así como estabilizar

‘Audio’: it serves to introduce a file as background music

“Hobekuntzak”: kendu nahi ditudan bideo -zatiak mozteko aukera ematen du. Era berean, irudia egonkortzea eta argia aldatzea ahalbidetzen du.

To do this, log into your Youtube account with your username and password and go to the Video Manager. YouTube will show you the videos you have uploaded and you can choose the one you want to work on by clicking the Edit button. STEP 2: Start to edit your project with improvements, audio, annotations and subtitling

“Audioa”: bideoaren hondo-musika izango den fitxategia sartzeko balio du. “Oharpenak”: buletak, oharrak, izenburuak, areak eta etiketak sortzen ditu, bideoaren une jakin batzuk nabarmentzeko. “Azpitituluak”: beste hizkuntza batean azpitituluak jartzeko aukera ematen digu.

19


2014

Bideo-edizioa Youtuberekin: IKT tresna bat “hodeian”

Edición de vídeo con Youtube, una herramienta TIC en la “nube”

Video editing with Youtube, a cloud-based ICT tool

la imagen y cambiar la iluminación

Annotations creates speech bubbles, spotlights, notes, titles and labels as a way of highlighting a moment in the video

“Audio”: sirve para introducir un archivo a modo de música de fondo “Anotaciones” crea “bocadillos - notas - títulos - áreas - etiquetas” como forma de resaltar un momento del video “Subtitulos”: será la opción elegida cuando queramos subtitular a otro idioma 3. URRATSA: Grabatzea eta argitaratzea

PASO 3: grabar y publicar

Egindako aldaketa guztiak grabatzea eta editatu dugun bideoa argitaratzea soilik falta zaigu. Youtubek URL berria emango dio, jatorrizkoa ez bezalakoa.

Solo nos queda guardar todos los cambios que hemos realizado y publicar el video que hemos editado. Youtube le dará una url nueva, diferente a la original.

Edizio aurreratuagoa

Una edición un poco más avanzada

Aukera horiek guztiak eskuragarri ditugu Youtube EDITORera zuzenean sartzen bagara: https://www.youtube.com/editor. Kasu horretan, aurretik azaldutakoaz gain, iragazki motako efektuak erabili, irudiak erantsi, trantsizioak ezarri, bannerrak txertatu (testua) eta audioaren bolumena erregulatu ahal izango dugu. Eta ausartenek bi bideo edo gehiago nahastu ahal dituzte (zure Youtube kontukoak edo creative commons lizentziadunak).

Todas estas opciones, tambien estan disponibles se entramos directamente a Youtube EDITOR: https://www.youtube.com/editor. En este caso además de lo anteriormente mencionado podremos aplicar efectos tipo filtro, incluir imágenes, poner transiciones, incluir banners (texto) o regular el volumen del audio. Y para los más atrevidos, incluso mezclar dos o más vídeos (de tu cuenta de youtube o con licencia creative commons).

Labur esanda, oso tresna erabilerraza da, ordenagailuan ezer instalatzea eskatzen ez duena eta konplikaziorik gabe emaitza onak eman ditzakeena.

En resumen, una herramienta de uso fácil que no necesita de instalación en ordenador y con la que conseguir buenos resultados sin demasiada complicación.

‘Subtitles’: this is the option when you want subtitling into another language STEP 3: record and publish Just save all the changes you have made, and publish the video clip that you have edited. YouTube will give you a new url that is different from the original one. Slightly more advanced editing All of these options are also available if you go directly to Youtube EDITOR: https://www.youtube.com/editor. In this case, in addition to the above, you apply filter effects, include images, make transitions, include banners (text), and adjust the audio volume. For the more daring editors, there is even the possibility of mixing two or more videos (from your YouTube account or licensed creative commons). In short, it is an easy tool that does not require locally installing it in your computer and you can get good results without too much complication. Erreferentziak • Referencias • References Theflippedclassroom.es: www.theflippedclassroom.es

FlippedEABE community on Google+: https://plus.google.com/u/0/communities/109884545472617380981

Flipped Classroom YouTube Video in Spanish by Lili Preciado: www.youtube.com/watch?v=ePOnn0H9GMY

27 Simple Ways To Flip The Classroom Clatlin Tucker: Flipped Classroom: Beyond the Videos: www.catlintucker.com/2012/04/flippedclassroom-beyond-the-videos

List of Youtube educational channels: https://www.youtube.com/results?search_ query=youtube+education+channel

‘Google for Education’ Youtube Channel: www.youtube.com/user/eduatgoogle

Informazio eta Komunikazio Teknologiak tresna bikainak dira horrelako metodologiekin lan egiteko behar diren baliabideak sortzeko.

MERTXE JIMENO BADIOLA IKT CPES Nazaret BHIP

20

MERTXE JIMENO BADIOLA IKT CPES Nazaret BHIP

‘Discovery Education’ Youtube Channel: www.youtube.com/user/DiscoveryEducation Youtube Video Editor: www.youtube.com/editor Youtube Help Center: https://support.google. com/youtube/answer/4522397?rd=1

Videotutorial “Create your videos with Youtube video editor”: http://youtu.be/L0krjRulscs MERTXE JIMENO BADIOLA IKT CPES Nazaret BHIP


2014

HETEL da Dual Teaching System (DTS) europar proiektuaren buru HETEL lidera el proyecto Europeo Dual Teaching System (DTS) HETEL leads the European Dual Teaching System (DTS) project In the current employment crisis, Vocational Training should be a key player in improving employment rates among youths. The unemployment rate is close to 50% in most of southern Europe, while in the North it is about 8%. Aside from some structural issues, one of the key factors that can explain this difference is the close cooperation between vocational training systems and companies in Northern Europe through the application of the dual training system. The dual system could help improve the rates of youth employment in Southern countries but a cultural and structural change in all stakeholders in the vocational training system needs to be fostered.

Langabeziaren egungo krisian, Lanbide Heziketa funtsezkoa izan behar da gazteen enplegu tasa hobetzeko. Tasa hori % 50 ingurukoa da Hegoaldeko Europako herrialde gehienetan, eta Iparraldekoetan, berriz, % 8koa. Egiturazko desberdintasun batzuez gain, desberdintasun horren funtsezko faktoreetako bat hau da: Iparraldeko Europako lanbide heziketako sistemen eta enpresen arteko lankidetza estua, heziketa sistema dualari esker. “Sistema dualak” Hegoaldeko herrialdeetako gazteen enplegu tasa hobetzen lagun dezake, baina horretarako lanbide heziketako sisteman parte hartzen duten aktore guztien kultura eta egitura aldaketa sustatu behar da. Enpresek lanbide heziketarekin hertsiki jardun behar dute lankidetzan, eta irakasleek irakasteko era egokitu, pedagogia ingurune “berriak” garatu eta gaitasun berriak es-

En el escenario de la crisis de desempleo, la Formación Profesional debe ser un actor clave para mejorar la tasa de empleo juvenil. Esta tasa se sitúa alrededor del 50%, en la mayor parte del sur de Europa, mientras que en el Norte está sobre el 8%. A parte de algunas diferencias estructurales, uno de los factores clave que pueden justificar esta diferencia es la estrecha colaboración entre los sistemas de formación profesional y las empresas en el Norte de Europa, a través de la aplicación del sistema de formación dual.

Companies should be key contributors to Vocational Training and teachers should adapt the way they teach, develop “new” educational environments and acquire new skills. The role of VT teachers should be that of transmitters of knowledge and of mediators between schools and companies.

El “Sistema dual” podría ayudar a mejorar las tasas de empleo juvenil en los países del Sur, pero se debe promover algún cambio cultural y estructural en todos los actores involucrados en el sistema de formación profesional.

The DTS (Dual Teaching System) project is a Leonardo Transfer of Innovation Project led by HETEL with the participation of Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz), ROC West Brabant college (Holland), BFW (Germany), CENFIM (Portugal), MPRC (Lithuania) and Fondo Formación Euskadi. The goal of this project is to develop value-added teaching materials for VT teachers to help their work in a dual training system. The aim is to identify, analyse and develop key skills and innovative teaching methods enabling teachers to teach in the dual training system.

Las empresas deben ser colaboradores clave de la Formación Profesional y los profesores adecuar la forma de enseñar, desarrollar “nuevos” entonos pedagógicos y adquirir nuevas habili-

Our goal is to promote closer contact between companies and the vocational training system and create new teaching and learning scenarios and methodologies to enable VT teachers to

21


2014

HETEL da Dual Teaching System (DTS) europar proiektuaren buru

HETEL lidera el proyecto Europeo Dual Teaching System (DTS)

kuratu egin behar dituzte. LHko irakasleak, hortaz, ezagutza igorleak izan behar dira, baita ikastetxeen eta enpresen arteko bitartekariak ere.

dades. El papel de los profesores de FP debe ser tanto el de transmisores de conocimiento como el de mediadores entre las escuelas y las empresas.

DTS (Dual Teaching System) HETEL buru duen berrikuntzaren transferentziako Leonardo proiektua da, eta proiektuan honako hauek hartzen dute parte: Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz), ROC West Brabant college (Holanda), BFW (Alemania), CENFIM (Portugal), MPRC (Lituania) eta Fondo Formación Euskadi. Proiektuaren helburua LHko irakasleentzako balio erantsiko pedagogia materialak egitea da, heziketa sistema dualean horien lana errazteko. Funtsezko gaitasunak eta irakaskuntza metodo berritzaileak identifikatu, aztertu eta garatu nahi dira, irakasleek heziketa sistema dualean irakasteko.

El proyecto DTS (Dual Teaching System) es un proyecto Leonardo de transferencia de la innovación liderado por HETEL y en el que participan Oteitza Lizeo Politeknikoa (Zarautz), ROC West Brabant college (Holanda), BFW (Alemania), CENFIM (Portugal), MPRC (Lituania) y Fondo Formación Euskadi. El objetivo que pretende este proyecto es desarrollar materiales pedagógicos de valor añadido para los profesores de FP para favorecer su trabajo en un sistema de formación dual. Se pretenden identificar, analizar y desarrollar las habilidades clave y métodos de enseñanza innovadores que permitan a los profesores enseñar en el sistema de formación dual.

Gure helburua da enpresen eta lanbide heziketako sistemaren artean harreman estuagoa sustatzea eta irakaskuntzako eta ikaskuntzako agertoki eta metodologia berriak sortzea, LHko irakasleek etorkizuneko eta egungo langileak LHko sistema dualean prestatzeko. Europako lanbide heziketako ikastetxeek, bai iparraldekoek bai hegoaldekoek, bat egin dugu, proposamen hori aurrera eramateko, europar proiektuetan esperientzia handia duten beste erakunde batzuekin batera.

Nuestro objetivo es favorecer un contacto más estrecho entre las empresas y el sistema de Formación Profesional y crear nuevos escenarios y metodologías de enseñanza y aprendizaje que permitan a los profesores de FP formar los futuros y los presentes trabajadores en el sistema de FP dual. Centros de Formación Profesional de Europa, tanto del norte como del sur, nos hemos unido para liderar esta propuesta, junto a otras organizaciones de amplia experiencia en proyectos europeos.

Ekintza plana zehazteko aurreneko bilera abenduaren 11n eta 12an egin zen, Oiteitza Lizeo Politeknikoan. Geroago, HETELeko 5 irakaslek osaturiko taldea eratu zen, eta 2 pedagogia metodo berritzaile landu dituzte. Lan horren barruan, Lituaniara bidaiatu zuten apirilaren 25ean eta 26an, eta Alemaniako irakasleek Euskal Herria bisitatu zuten maiatzaren 13an eta 14an.

La primera reunión para definir el plan de acción se celebró los días 11 y 12 de diciembre en Oteitza Lizeo Politeknikoa. Posteriormente, se formó un grupo de 5 profesores de HETEL que han trabajado sobre 2 métodos pedagógicos novedosos. Como parte de este trabajo se ha viajado a Lituania los días 25 y 26 de abril y profesores Alemanes visitaron el País Vasco los días 13 y 14 de Mayo.

HETEL leads the European Dual Teaching System (DTS) project

Our goal is to promote closer contact between companies and the vocational training system and create new teaching and learning scenarios and methodologies.

train future and present workers in a dual VT system. A group of Vocational Training schools from both Northern and Southern Europe have joined to lead this proposal, together with other organisations with extensive experience in European projects. The first meeting to define the action plan was held on 11 and 12 December in Oteitza Lizeo Politeknikoa. Later, a team was created consisting of 5 HETEL teachers who have worked on two new pedagogical methods. As part of their work, they travelled to Lithuania on 25 and 26 April, while German teachers visited the Basque Country on 13 and 14 May.

Proposamen guztiak Hanburgon bateratu ziren ekainaren 3an eta 4an. Bertan, proiektuan parte hartzen duten guztiak egon ziren, eta Europako Lanbide Heziketa Dualean erabiliko diren baterako irakaskuntzako metodoen oinarriak jarri ziren. Metodo horiek garatzeko eta material didaktikoa sortzeko lanak jarraipena izango du 2014-2015 ikasturtean.

La puesta en común de todas las propuestas se llevó a cabo en Hamburgo los día 3 y 4 de Junio, donde estuvieron presentes todos los participantes del proyecto y se fijaron los cimientos de lo que serán los métodos de enseñanza conjuntos en la Formación Profesional Dual Europea. El trabajo de desarrollar estos métodos y crear material didáctico continuará durante todo el curso 2014-2015.

Gainera, HETEL otsailaren 11n eta 12an Bruselan egin zen “Work Based Learning and Apprenticeship” konferentziara gonbidatu zuten, LHaren etorkizunari buruzko debatean parte hartzeko.

Además, HETEL fue invitada a la conferencia “Work Based Learning and Apprenticeship”, celebrada en Bruselas los días 11 y 12 de febrero, para participar en el debate en relación al futuro de la FP.

In addition, HETEL was invited to the Work Based Learning and Apprenticeship conference held in Brussels on 11 and 12 February, to participate in the discussion on the future of VET.

AITOR AZPIROZ Oteitza Lizeo Politeknikoa

AITOR AZPIROZ Oteitza Lizeo Politeknikoa

AITOR AZPIROZ Oteitza Lizeo Politeknikoa

22

The pooling of all proposals was conducted in Hamburg on 3 and 4 June, at a meeting in which all project participants were present and the foundations of what are to be the joint teaching methods in European Dual Vocational Training were established. The work of developing these methods and creating teaching materials will continue in 2014-2015.


2014

HETELeko ikastetxeak Europan ikusten eta ikasten: Lanbide Heziketa duala Herbeheretan Centros de HETEL observando y aprendiendo en Europa: Formación Profesional dual en Países Bajos HETEL schools observing and learning in Europe: Dual Vocational Training in the Netherlands

Maiatzean HETELeko 22 zuzendari eta zuzendaritza taldeetako kidek VETPRO proiektu batean parte hartu genuen Herbehereetan. Helburua Lanbide Heziketa duala edo alternantziakoa nola kudeatzen duten ezagutzea izan zen. Horretarako, lanbide heziketako irakasle, ikasle eta zuzendariekin, enpresetako jendearekin, prestakuntza programak diseinatu eta kualifikazioak definitzen dituzten erakundeekin, udaletako ordezkariekin eta garapen agentzietako kideekin elkartu ginen.

En mayo 22 directores y miembros de juntas directivas de centros de la asociación HETEL participamos en un proyecto VETPRO en los Países Bajos. El objetivo era conocer cómo gestionan la Formación Profesional dual o en alternancia. Para ello, nos reunimos con profesores, alumnos y directores de formación profesional, personas del ámbito empresarial, instituciones encargadas de diseñar programas formativos y definir cualificaciones, representantes municipales y miembros de agencias para el desarrollo.

In May 22 directors and members of the boards of the HETEL associated Schools participated in a VETPRO project in the Netherlands. The goal was to learn how they manage dual or work-linked Vocational Training. To do this, we met with teachers, students, and directors of Vocational Training schools, people from the business sector, institutions responsible for designing training programmes and defining qualifications, municipal representatives and members of development agencies.

Lanbide Heziketako ikasleek Herbehereetan prestakuntza jaso eta titulua eta kualifikazioak lortzeko bide ezberdinak dauzkate. Euskadin bezala, ikastetxean hilabete batzuk eman ostean enpresetan praktikak egitea da horietako bat eta ezberdintasuna praktiken iraupenean

En los Países Bajos los alumnos de Formación Profesional tienen distintas vías para recibir formación y obtener títulos y cualificaciones. Al igual que en Euskadi, una de esas vías es realizar prácticas en empresas tras pasar varios meses en el centro educativo y la diferencia radica fundamen-

In the Netherlands, Vocational Training students have different ways of getting training and earning titles and qualifications. Just like in the Basque Country, one way is through incompany work experience after spending several months in school, and the main difference

23


2014

HETELeko ikastetxeak Europan ikusten eta ikasten: Lanbide Heziketa duala Herbeheretan

datza batik bat. Alabaina, azken urteotan beste bi modalitate ezberdin eta interesgarri erabiltzen hasiak dira. Lehenengo ereduan, “on the job” deritzonean, ikasleek ikasketen edo prestakuntzaren %20a ikastetxean egiten dute (astean egun bat) eta beste %80a enpresan egiten dute kontratupean. Bigarren ereduan, “off the job” deitzen dutena, ikasleak %20 ikasgai teorikoak ikasten ematen du ikastetxean, %40 enpresan kontratatuta eta beste %40a ikastetxean egiten du, baina prestakuntza praktikoa jasotzen. Esanguratsua da kasu guztietan enpresek ikaslearen tutorea izendatzen dutela, jarraipena egin eta ikasten laguntzeko eta ikastetxearekin ikaslearen prestakuntzaren jarraipena egiteko. Bisitatu ditugun enpresetan, bertan lanean ari diren ikasleekin eta euren tutoreekin elkarrizketak izan ditugu, eta lana eta prestakuntza ondo uztartzen dituztela ikusi dugu. Ikasle-langile berrien harrera egin eta eurei lanean lagundu eta irakastea langile-tutorearen lanen atala dela ondo barneratuta daukate, eta zuzendariek langileen prestakuntza enpresaren etorkizunerako ezinbesteko inbertsio lez ikusten dute. Langileak trebatu eta kontratatzeko enpresen interesa handia da; esan zigutenez duela 20 urte aurreikusi zuten etorkizunerako profil tekniko eta teknologikoa duten langileak beharko zituztela eta hutsunea betetzeko lanean hasi ziren. Gai honekin lotuta, gazteak teknologiara hurbiltzeko hainbat ekintza antolatzen dituzte, besteak beste, lehen hezkuntzako irakasleekin jardunaldiak, enpresetan ate irekiak umeak gurasoekin joan daitezen edo gazteek lanbide desberdinak eta enpresetako jarduna ezagutzeko. Herbehereetako hezkuntza sisteman, bestalde, ikasleek ikasi eta jaso behar dituzten konpetentziak herri mailan definituta daude, baina prestakuntza zentroek malgutasuna daukate aplikazioan, hau da, irakaskuntza metodoak, programak, iraupenak e.a., zentroak definitzen ditu inguruaren (enpresen) beharrizanei erantzuteko. Era berean, ikasleak praktiketan edo

24

Centros de HETEL observando y aprendiendo en Europa: Formación Profesional dual en Países Bajos

HETEL schools observing and learning in Europe: Dual Vocational Training in the Netherlands

talmente en la duración de estas prácticas. En los últimos años han comenzado a utilizar otras dos modalidades diferentes e interesantes que quisiera destacar. En el primer modelo, llamado “on the job”, los alumnos realizan el 20% de los estudios o de su formación en el centro educativo (un día a la semana) y el 80% restante en una empresa, bajo contrato. En el segundo, que han bautizado como “off the job”, el 20% de la formación son asignaturas teóricas impartidas en el centro educativo, el 40% se lleva a cabo en empresas, bajo contrato, y el 40% restante en el centro educativo también, pero recibiendo formación práctica.

is how long the internships last. In recent years they have started to use two other modalities which are quite interesting. In the first modality, called ‘on the job’, students do 20% of their training in the school (one day a week) and the remaining 80% in a company, under contract. In the second model, which has been dubbed ‘off the job’, 20% of the training is on theoretical subjects taught at the school, 40% takes place in companies, under contract, and the remaining 40% in school also, but getting practical training.

Cabe destacar que, en todos los casos, las empresas son las que nombran el tutor del alumno para que le haga un seguimiento, le ayude en su aprendizaje y haga, junto con el centro educativo, el seguimiento de la formación del alumno. En las empresas visitadas mantuvimos entrevistas con los alumnos que trabajaban en las mismas y con sus tutores, y constatamos que compaginan muy bien trabajo y formación. Los trabajadores-tutores tienen muy asimilado que parte de sus obligaciones consisten en recibir a los nuevos alumnostrabajadores y en ayudarles y enseñarles y los directivos conciben la formación de los trabajadores como una inversión fundamental para el futuro de la empresa. Las empresas tienen gran interés por formar y contratar a trabajadores; según nos dijeron hace 20 años previeron que en el futuro necesitarían trabajadores con un perfil técnico y tecnológico y comenzaron a trabajar para cubrir esa carencia. Al hilo de esto último, organizan numerosas iniciativas para acercar las tecnologías a la juventud; entre otras, jornadas con profesorado de educación primaria, jornadas de puertas abiertas en empresas para que los niños vayan con sus familias y los jóvenes conozcan distintas profesiones y actividades empresariales. Por otro lado, en el sistema educativo de los Países Bajos las competencias que los alumnos deben adquirir y aprender están definidas a nivel estatal pero los centros educativos tienen flexibilidad en lo tocante a la aplicación, es decir, los centros definen los métodos didácticos, progra-

It should be noted that, in all cases, it is the companies that appoint the pupils’ tutors to monitor their activities, help them with their learning and supervise, together with the school, the students’ education. In the companies we visited, we held interviews with students who worked there and their tutors and found that they combine work and training very effectively. The employees-tutors are very aware of the fact that their duties include receiving the new student-workers and helping them and teaching them and management sees the training of employees as an essential investment for the future of the company. The companies have great interest in training and hiring workers. We were told that, 20 years ago, they foresaw that, in the future, they would need workers with a technical and technological profile and they began to work to cover this gap. In line with this last item, they organize numerous initiatives to bring technologies to the youth. These include sessions with primary education teachers and open days in companies so that the children can go with their families and young people can become aware of the various professions and business activities. Furthermore, under the educational system of the Netherlands, the skills that students should acquire and learn are defined at the State level but schools have flexibility with regard to application —i.e., schools define teaching methods, programmes, duration, etc., to meet local needs (of companies). Also, to be able to take in


2014

HETELeko ikastetxeak Europan ikusten eta ikasten: Lanbide Heziketa duala Herbeheretan

Centros de HETEL observando y aprendiendo en Europa: Formación Profesional dual en Países Bajos

HETEL schools observing and learning in Europe: Dual Vocational Training in the Netherlands

lanean hartu ahal izateko enpresek akreditatuta egon behar dute eta tutore lana egingo duten pertsonei ere gutxieneko prestakuntza ematen zaie. Hau guztiau gobernuak onartutako erakunde batek ziurtatzen du ebaluazioen bitartez.

mas, duración, etc., para satisfacer las necesidades (de las empresas) del entorno. Asimismo, para poder acoger a alumnos en prácticas o con contrato de trabajo, las empresas deben estar acreditadas y las personas que ejercerán de tutoras reciben una formación básica. Y todo ello lo certifica, mediante evaluaciones, una entidad aprobada por el Gobierno.

students for work-experience or as employees, companies must be accredited and the people who take on the role of tutors receive basic training. This is all certified through evaluations by a Government approved entity.

Bisitatu ditugun lekuetan, ikastetxe edo prestakuntza zentro, enpresa eta erakunde publikoen arteko elkarlana ezinbestekoa dela azpimarratu digute. Ildo honetatik, duela urte batzuk Brainport Development deritzon estrategia martxan jarri zuten “triple helix” edo ardatz hirukoitzean oinarrituta: erakundeak, enpresak eta prestakuntzarako erakundeak elkarlanean Eindhoven eta inguruko lurraldearen garapenerako. Berrikuntza eta teknologia definitu dituzte garapen horren ardatz lez eta

En los sitios que visitamos, nos subrayaron que la cooperación entre centros educativos, empresas e instituciones públicas es fundamental. En ese sentido, hace unos años pusieron en marcha una estrategia llamada Brainport Development, basada en una “triple hélice”: instituciones, empresas y organismos formativos cooperando para promover el desarrollo de Eindhoven y sus alrededores. Han definido la innovación y la tecnología como el eje

In all places we visited, they stressed that cooperation between educational institutions, companies and public institutions is essential. In that sense, a few years ago they launched a strategy called Brainport Development, based on a ‘triple helix’: institutions, companies and training institutions cooperating to promote the development of Eindhoven and its surroundings. They have identified innovation and technology as the cornerstones of this development and the goal is that, by 2020, the territory of the Netherlands should become one of the three most technologically advanced in Europe and among the top ten in the world.

Además de tener la oportunidad de comparar la formación profesional dual que comenzamos a implantar en Euskadi, hemos aprendido cómo podemos desarrollar y mejorar nuestro sistema.

2020rako helburua da Herbeheretako lurralde hau Europan teknologikoki garatuenetariko lehen hiruretako bat izatea eta munduan hamarretako bat.

fundamental de dicho desarrollo y el objetivo es que para 2020 dicho territorio de los Países Bajos sea uno de los tres tecnológicamente más avanzados de Europa y de los diez primeros del mundo.

Aipatu beharrekoa dugu baita ere, Herbeheretan langile kualifikatuen gabezia betetzeko beste herrialde batzuetako langileak erakartzeko programak jarri dituztela martxan. Adibide gisa, bisitatu ditugun bi enpresetan HETELeko ikastetxeetako ikasle ohiak daudela lanean, eta arduradunek esan digutenez oso ondo prestatuta joan dira eta ederto egokitu dira enpresetan eta hau ere ikastetxeok egiten ari garen lan onaren beste adibide bat da.

También debemos mencionar que en los Países Bajos, ante la carencia de mano de obra cualificada, han puesto en marcha programas para atraer a profesionales de otros países. Por ejemplo, en las dos empresas que hemos visitado trabajan antiguos alumnos de centros de HETEL y sus responsables nos dijeron que llegaron muy bien preparados y que se han adaptado perfectamente a las empresas. Esto es indicativo del buen trabajo que estamos llevando a cabo en nuestros centros.

We should also mention that, in the Netherlands, faced with a lack of skilled labour, they have launched programmes to attract professionals from other countries. For example, there are former students from HETEL schools working in the two companies that we visited. Management told us that they came very well prepared and that they have adapted perfectly to the companies. This is indicative of the good work that we are carrying out in our own schools.

Euskadin duela urte gutxi zabaltzen hasiak garen lanbide heziketa duala Europako beste herrialdeetan egiten denarekin alderatzeko ezezik, geurea nola garatu eta hobetu dezakegun ikasteko balio izan digu proiektuan parte hartu dugun guztioi eta orain ikastetxeetan eta HETELen bidez erakundeetan zabalduko dugu ikusi eta ikasitakoa.

Todos los participantes en el proyecto, además de tener la oportunidad de comparar la formación profesional dual que comenzamos a implantar en Euskadi hace unos pocos años con lo que hacen en otros países europeos, hemos aprendido cómo podemos desarrollar y mejorar nuestro sistema. Ahora nos toca divulgar en nuestros centros educativos y, a través de HETEL, en las instituciones, lo visto y aprendido.

All participants in the project had the opportunity to compare the dual vocational training that we started to implement in the Basque Country a few years ago with what they do in other European countries and, in addition, we also learned how we could develop and improve our system. Now is our turn to disseminate what we have seen and learned in our schools and also in institutions through HETEL.

ISABEL MENDIGUREN Lea Artibai Ikastetxeko Zuzendaria

ISABEL MENDIGUREN Directora de Lea Artibai Ikastetxea

ISABEL MENDIGUREN Director, Lea Artibai Ikastetxea

25


2014

Kanpora irteteak aberastu egiten gaituelako Porque salir fuera nos enriquece Because going abroad is enriching Beyond the current economic situation that we are going through, which sometimes makes it unavoidable for young people, with or without studies, to emigrate to other countries, going abroad enriches us!. And it does so from a multitude of areas, not only from the most obvious one, which is to learn or improve another language. I experienced it myself when I decided to leave on 25 February. A suitcase, a book, a plane ticket and an endless number of dreams and fears were my fellow travellers to my destination, Dublin. The first days were chaotic: looking for a language school, getting to know the city a little bit and locating what was going to be my place of work for 3 months. Finally came the most longed for and most feared day, my first day at work in Backup Marketing. It was obviously the most longed for day —new work, new colleagues, new challenges and new ways of dealing with them— but the fear was there too —fear of not being able to communicate, of not doing my job well... Well, we know that fear is free.

Gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa dela eta, batzuetan ezinbestekoa da gazteok, ikasketak izan ala ez, beste herrialde batzuetara emigratzea. Baina hori horrela izanik ere, kanpora irteteak aberastu egiten gaitu! Eta alde askotatik aberasten gaitu, gainera, agerikoenetik hasita: beste hizkuntza bat ikastea edo hobetzea.

What happened on the first day? Well I certainly survived, because I am here to talk about it. Más allá de la actual situación económica por la que estamos atravesando, y que, a veces hace irremediable que los jóvenes, con o sin estudios, tengamos que emigrar a otros países, ¡salir fuera nos enriquece!. Y lo hace desde multitud de ámbitos, no solo desde el más obvio que es aprender o mejorar otro idioma.

Nik neuk egiaztatu ahal izan nuen hori, alde egitea erabaki nuenean, otsailaren 25ean.

Lo he podido comprobar en mis propias carnes cuando decidí marcharme, allá por el 25 febrero.

Maleta bat eskuan, liburu bat, hegazkin-txartela eta makina bat amets eta beldur izan nituen bidaide Dublinerako bidaian.

Maleta en mano, un libro, mi billete de avión y un sinfín de sueños y miedos fueron mis compañeros de viaje con destino Dublín.

Lehen egunak kaotikoak izan ziren. Akademia bilatu, hiria ezagutu eta 3 hilabetez lan egingo nuen lanpostura moldatu behar izan nuen. Azkenik, gogoz eta beldurrez espero nuen eguna heldu zen: nire lehen lan-eguna Bac-

Los primeros días fueron un caos, buscar academia, conocer un poco la ciudad y ubicar el que iba a ser mi lugar de trabajo por 3 meses. Por fin llegaba el día más ansiado y temido a la vez, mi primer día de trabajo en Backup Mar-

26

I found a team of charming people, who welcomed me like just another team member. Despite the nervousness that accompanied me which made it extremely difficult for me to get people to understand what I had to say, from the first day I felt they strove to communicate with me, that they cared about how I was and how I felt. I feel really fortunate to have done my work experience in this marketing company, of having been able to materialise my knowledge and apply it to specific cases. Thanks to Backup Marketing, I learned first hand what this world in which I intend to pursue a career is like. The firm is a creative agency that designs brand engagement campaigns (in store sampling campaigns, road shows, experiential marketing, etc.).


2014

Kanpora irteteak aberastu egiten gaituelako

Porque salir fuera nos enriquece

kup Marketing enpresan. Argi dago zergatik espero nuen eguna: lan berria, lankide berriak, erronka berriak eta horiei aurre egiteko modu berriak. Baina beldurra ere han zegoen, komunikatzeko ezintasunari beldurra, agindutako lana zuzen ez betetzeko beldurra... tira, badakigu beldurra librea dela.

keting. Lo del día más deseado es obvio, nuevo trabajo, nuevos compañeros, nuevos retos y nuevas formas de afrontarlos, pero el miedo estaba ahí, miedo a no poder comunicarme, a no hacer bien el trabajo encomendado, en fin ya sabemos que el miedo es libre.

Zer gertatu zen lehen egunean? Bizirik irten nintzen, noski, hemen nagoelako zuei kontatzeko. Jende zoragarria aurkitu nuen, eta beste bat banintz bezala hartu ninduten. Nahiz eta urduri nengoen eta urduritasunak ulertaraztea ikaragarri eragozten zidan, lehen egunetik igarri nuen besteek nirekin komunikatzeko ahaleginak egiten zituztela eta nitaz kezkatu egiten zirela, nola nengoen eta zer sentitzen nuen. Zorionekoa naiz neure praktikak marketin-enpresa horretan egiteko, neure ezagutzak gauzatzeko eta kasu zehatzetan erabiltzeko aukera izan nuelako. Backup Marketing enpresa sortzailea da eta markak aktibatzeko kanpainak prestatzen ditu (in store sampling campaigns, roadshows, experiential marketing). Horri esker, bertatik bertara ezagutu eta ikasi ahal izan dut lan egiteko aukeratu dudan mundu hori nolakoa den. Nire ustez, mundu horrek ingelesez baino ez du hitz egiten eta abiada bizian mugitzen da joera berriak bereganatzeko eta teknologia berriak erabiltzeko. Mundu horretan, irudimenaren eta sormenaren muga bakarra markaren budget-a edo aurrekontua da, eta proiektu bakoitzarekin sortzaileak proban jartzen dituzte.  

Because going abroad is enriching

¿Qué paso el primer día? Desde luego salí viva, porque estoy aquí para contarlo. Me encontré con un equipo de personas encantadoras, que me acogieron como a una más. Pese a los nervios que me acompañaban y que me dificultaban sobremanera el poder hacerme entender, desde el primer día sentí que se esforzaban por comunicarse conmigo, que se preocupaban por cómo estaba y cómo me sentía. Me siento realmente afortunada de haber podido realizar mis prácticas en esta empresa de Marketing, de haber podido materializar mis conocimientos, y aplicarlos en casos concretos. De primera mano he podido conocer y aprender cómo es este mundo en el que pretendo hacer carrera, gracias a Backup Marketing que es una agencia creativa que diseña campañas de activación de marcas (in store sampling campaigns, roadshow, experiential marketing). Un mundo que, en mi opinión solo habla en inglés y que corre a un ritmo vertiginoso, captando las nuevas tendencias al vuelo, estando a la última en el uso de las nuevas tecnologías. Un mundo donde la imaginación y la creatividad no tienen más limites que el Budget que tenga la marca, que ponen a los creativos a prueba con cada proyecto.  

Herrialde horrek beraietako bat banintz bezala hartu ninduen eta, nire ikuspegitik eta han izandako esperientzian oinarrituta, esan dezaket gure enpresek zer ikasi asko dutela irlandarrengandik, hala nola lan-ordutegi anglo -saxoniarra ezartzea, 09:00etatik 17:00etara, laneko bizitza eta familiakoa uztartzea, laneko giro ona sustatzeko jarduerak…

Desde mi punto de vista y mi experiencia en este país que me ha adoptado y acogido como una más, puedo decir que nuestro tejido empresarial tiene mucho que aprender de nuestros vecinos los Irlandeses, la implantación del horario laboral anglosajón 9:00am a 17:00pm, la conciliación de la vida laboral y familiar, la creación de diversas actividades para fomentar el buen ambiente laboral…

Baina, tira, hori neure iritzia besterik ez da. Nire aholkua hauxe da: praktikak egitea aztertzen ari bazarete, aukeratu Erasmus eta zoazte Irlandara, eta nik esandakoa egiaztatuko duzue. Zain gaituzue!

Pero en fin, esto es sólo mi opinión, lo que si os puedo aconsejar es que si estáis pensando en realizar unas prácticas, elijáis Erasmus y os animo a venir a Irlanda y que lo comprobéis vosotros mismos. ¡Os estamos esperando!

SONIA BLANCO Erasmus ikaslea

SONIA BLANCO Alumna Erasmus

It is a world which, in my opinion only speaks in English and runs at a furious pace, capturing new trends on the go and always using stateof-the-art technologies. It is a world where imagination and creativity have no more limits than the brand’s budget, putting the ability of the creative staff to the test with every project. From my point of view and my experience in this country which has adopted and embraced me as just one more individual, I can say that our business fabric has a lot to learn from our neighbours the Irish —the nine-to-five work day, reconciliation of work and family life, the creation of various activities to promote a good working environment... But anyway, this is just my opinion. What I can advise you is that, if you are thinking about work experience, you should choose Erasmus and I encourage you to come to Ireland and check it out for yourselves. We are awaiting you!

Going abroad enriches us! And it does so from a multitude of areas.

SONIA BLANCO Erasmus student

27


2014

Global Training esperientzia Mi experiencia Global Training My Global Training experience

Global Trainingari buruzko istorio hau duela urtebete inguru hasi zen. Proiektu Mekanikoen Garapeneko goi mailako zikloa burutu eta Industria Ingeniaritza Teknikoa ikasi ondoren, niretzat interesgarria zen lanik aurkitzen ez nuenez, Ingalaterrako hiriburura joan nintzen, nire ingeles maila hobetzeko asmoarekin, kafetegi batetan lan egiten nuen bitartean. Astero deitzen nuen etxera, eta dei horietako batean amak kontatu zidan atzerrian trebatzeko beka batzuen berri ikusi zuela interneten, bera beti baitago semetxoagatik kezkatuta. Jon anaia txikiari proposatu zion, Marketin ikasketak bukatu berri baitzituen, baina ez zuen erabat konbentzitu. Horregatik, anaiatxoa laguntze aldera, biok apuntatzera bultzatu gintuen. Ingeniaritzaren munduan aurrerapausoa emateko eta esperientzia berriak bizitzeko niretzat ere aukera polita izango zelakoan onartu egin nuen, Londresen gustura nengoen arren.

28

Esta historia de Global Training empezó hace más o menos un año. Yo, después de estudiar el ciclo superior “Desarrollo de Proyectos Mecánicos”, seguido por una Ingeniería Técnica Industrial, al no conseguir ningún trabajo de mi interés, fui a la capital Inglesa con la intención de mejorar mi nivel de Inglés mientras trabajaba en una cafetería. En una de esas llamadas semanales a casa, mi madre, como siempre preocupada de su hijo pequeño, me dijo que buscando en internet encontró cierta información sobre unas becas en el extranjero. Se lo planteo a Jon, mi hermano pequeño, que acababa de terminar sus estudios de Marketing, pero él no estaba del todo convencido. Por lo que insistió en que, como apoyo a mi hermanito, nos apuntáramos los dos. Ya que parecía ser una bonita oportunidad para dar un paso en el mundo de la Ingeniería y vivir experiencias nuevas para mí también, accedí, aunque me encontraba encantado en Londres.

This Global Training story started roughly a year ago. After studying the higher-level Mechanical Project Development course followed by Industrial Technical Engineering, I could not find a job I liked, so I went to London with the idea of improving my English language while I worked in a coffee shop. During one of my weekly calls home, my mother, as always concerned about her young son, told me that, while surfing the web, she had found some information about scholarships abroad. She suggested it to Jon, my little brother, who had just finished his Marketing studies, but he was not entirely convinced. So she insisted that, in order to encourage my brother, we should both apply. Since it seemed like a nice opportunity to have a look at the world of engineering and live new experiences for me as well, I agreed, but I was happy in London.


2014

Global Training esperientzia

Mi experiencia Global Training

My Global Training experience

Hilabete batzuk pasata Jon Pragako hotel batean zegoen bere Global Traininga egiten, eta ni, berriz, Alemaniako enpresa batean. Modular Automation izeneko enpresan egin dut nire Global Traininga. Enpresa txikia da, 35 bat langile ditu eta Darmstadt hirian kokatuta dago, Frankfurtetik oso hurbil. Enpresaren jarduera nagusia “conveyor” edo uhal garraiatzaileen fabrikazioa da. Neure proiektuez arduratzea zen enpresan nuen egitekoa. Eskaria jaso ondoren 3Dn diseinatzen nuen eta 2Dn egiten nituen planoak, Autodesk Inventor programa erabilita, eta diseinatutako produktua nik neuk muntatzen nuen tailerrean. Interesgarria iruditu zitzaidan hori, izan ere, modu horretan ni neu konturatzen nintzen muntatzea errazteko diseinuan egin nitzakeen aldaketez. Baina, jakina, Global Trainingek eskaintzen dituen aukerak ez dira profesionalak bakarrik. Ez behintzat nire kasuan. Sei hilabete horietan hazi egin naiz pertsona modura, jende zoragarria ezagutu dut eta horietako asko lagun onak izango ditut betiko. Dagoeneko beka bukatu da eta nik Darmstadten jarraitzen dut, baina ez “Praktikum” gisa, haiek esaten duten moduan, orain langile bat gehiago naiz Modular Automationen. Horixe izan da niretzat Global Training, lehen urratsa Ingeniaritzaren munduan eta une ahaztezinak nire lagun berriekin.

ASIER URKIZU Global Training bekaduna

It is also clear that the benefits provided by Global Training are not only professional. Al cabo de unos meses, Jon estaba cursando su GT en un hotel de Praga y yo en una empresa de Alemania.

After a few months, Jon was doing his GT in a Prague hotel and I was in a company in Germany.

La empresa en la que he realizado mi Global Training se llama Modular Automation. Es una empresa pequeña, de unos 35 empleados y se encuentra en la ciudad de Darmstadt, muy cerca de Frankfurt. Se dedican sobre todo a la fabricación de “conveyors” o cintas transportadoras.

The company in which I carried out my Global Training is called Modular Automation. It is a small company of about 35 employees located in the city of Darmstadt, near Frankfurt. They are primarily engaged in manufacturing of conveyor belts.

Mi función en la empresa consistía en ser el responsable de mis propios proyectos. Una vez recibido el pedido, yo me encargaba de diseñarlo en 3D y realizar los planos 2D, siempre utilizando el programa Autodesk Inventor y yo mismo era el encargado de montar el producto diseñado en el taller. Algo que realmente me pareció interesante, ya que yo mismo me daba cuenta de los posibles cambios que debería de realizar en el diseño para facilitar el posterior montaje.

My role in the company was to be responsible for my own projects. After receiving an order, I was in charge of the 3D design and the 2D drawings using the Autodesk Inventor program and I also had to assemble the product I had designed in the workshop. This is something that I found really interesting, as it helped me realise the changes I should implement in the design in order to make the conveyors easier to assemble.

Pero evidentemente, las opciones que te da Global Training no son solo profesionales. No al menos en mi caso. Durante estos 6 meses, he crecido como ser humano, he conocido gente maravillosa y muchos de ellos serán buenos amigos el resto de mi vida.

It is also clear that the benefits provided by Global Training are not only professional. Not at least in my case. During these 6 months, I have grown as a human being, I have met wonderful people and many of them will be good friends the rest of my life.

Ahora se ha terminado la beca, pero yo continuo en Darmstadt; en esta ocasión no como “Praktikum”, como dicen ellos, sino como un empleado más de Modular Automation.

Now the scholarship is over but I continue in Darmstadt. I am no longer working as a “Praktikum”, as they say, but as an employee of Modular Automation.

Esto ha sido para mí Global Training, el primer paso en el mundo de la Ingeniería y momentos inolvidables con mis nuevos amigos.

This has been Global Training for me, the first step in the world of Engineering and unforgettable moments with my new friends.

ASIER URKIZU Becario Global Training

ASIER URKIZU Global Training intern

29


2014

Berrikuntza teknologikoan aurrera eginez La Salle Berrozpe eta Maristak Avanzando en la innovación pedagógica La Salle Berrozpe y Maristak Advancing toward educational innovation La Salle Berrozpe and Maristak Azken 10 urteetan erronketan oinarritutako elkarkidetza ikaskuntzan lan egin dugu. Urrun geratu da dagoeneko HETELek eskainitako eta Lerniak emandako PBL prestakuntza hura, Andoaingo La Salle Berrozpe eta Durangoko Maristak ikastetxeak aldaketa metodologikorako bidean elkartu zituena. Gogoan dugu atzo izan balitz bezala Magnusek eta Karlsek kasuez hitz egiten zigutenean (gero erronka izena eman diegu) estrategia gisa, ikasleek zeharkako gaitasunak landu zitzaten: ikasten ikastea, taldean lan egitea eta arazoak ebaztea. Gaur egun bistakoa dirudiena orduan ez zen horren bistakoa, eta halere, Maristak eta La Salle Berrozpe ikastetxeek ikasgela aldatzeko eta eraldatzeko bide bati ekin zioten. Azken urtean, eta TKNIKAren laguntzarekin, urte hauetan zehar landu den guztia “errendimendu handiaren” kontzeptupean biltzen duen proiektua eragin du bide hark.

A lo largo de los últimos 10 años hemos estado trabajando sobre la base del aprendizaje colaborativo basado en retos. Queda muy lejos aquella formación en PBL, ofrecida por HETEL e impartida por Lernia y que unió a La Salle Berrozpe de Andoain y a Maristak de Durango en un camino de cambio metodológico. Parece que fue ayer cuando Magnus y Karls nos hablaban de los casos (posteriormente los hemos rebautizado como retos) como estrategia para que el alumnado trabajase las competencias transversales: aprender a aprender, trabajo en equipo y resolución de problemas. Lo que hoy en día es obvio, en aquel momento no lo fue tanto y, aún así, Maristak y La Salle Berrozpe iniciaron un camino de cambio y transformación del aula que en el último año, con el apoyo de TKNIKA, ha derivado en un proyecto que enmarca lo trabajado durante este tiempo bajo el concepto del “alto rendimiento”.

Argi zegoen hasieratik zer nahi genuen: profesional onak, hau da, teknikoki eta pertsonal/sozialki prestatuak. Hasieratik oso argi genekien profil desberdin bat lortu nahi bagenuen, ikasgelan ere beste modu batera lan egin beharko genuela: learning by doing, ikaskuntza esanguratsua, elkarkidetza ikaskuntza... Horrela, irakasleak metodologia berriak ikasten, programazioak erronketan oinarrituz diseinatzen eta horiek ikasgelan zuten eginkizuna ikuspegi berri horretara egokitzen hasi ziren.

Desde el principio estaba claro lo que buscábamos: buenos profesionales, es decir, técnicamente competentes además de personal/ socialmente competentes. Desde el principio estaba claro que si queríamos conseguir un perfil diferente teníamos que trabajar en el aula de manera diferente: learning by doing, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo… Esto nos llevó a que los docentes se formaran en nuevas metodologías, rediseñaran las programaciones en base a retos y readaptasen su rol en el aula al nuevo enfoque.

Aurrerapauso garrantzitsua da, baina ez nahikoa. “Errendimendu Handia” proiektuari esker ikastetxeen antolakuntza birplanteatu ahal izan dugu, guneei nahiz denbora eta baliabideei dagokienez; gainera, gaitasunen bilakaerara xedaturiko ebaluazio formula berriak esploratu ahal izan ditugu.

Es un salto importante pero hace falta más. El proyecto “Alto Rendimiento” nos está permitiendo replantear la organización de los centros, tanto de los espacios como de los tiempos y los recursos, y explorar nuevas fórmulas de evaluación orientadas a la evolución en competencias.

30

Over the past 10 years we have been working on challenge-based collaborative learning. It is a long way from that PBL, taught by Lernia and organized by HETEL, which joined La Salle Berrozpe in Andoain and Maristak in Durango on the path of methodological change. It seems like yesterday when Magnus and Karls spoke to us about cases (we have subsequently renamed them challenges) as a strategy to get students to work on their horizontal skills: learning to learn, teamwork and problem solving. What is obvious today was not so at the time. Still, Maristak and La Salle Berrozpe began on a path of change and transformation in the classroom. Over the past year, this has resulted in a project supported by TKNIKA that encompasses the work carried out in a “high performance” concept. From the outset it was clear what we were looking for: good professionals, i.e., technically competent as well as personally/socially competent. From the outset it was clear that if we wanted to get a different profile we had to work in the classroom in a different way: learning by doing, significant learning, collaborative learning... This led the teachers to acquire training in new methodologies, redesign curricula based on challenges and re-adapt their role in the classroom to the new approach. It is a major step but more is needed. The “High performance” project is allowing us to rethink the organisation of workplaces in terms of space and also of time and resources, and explore new assessment methods focusing on skill development.


2014

Berrikuntza teknologikoan aurrera eginez. La Salle Berrozpe eta Maristak

Avanzando en la innovación pedagógica. La Salle Berrozpe y Maristak

Advancing toward educational innovation. La Salle Berrozpe and Maristak

IRAKASLEEN IRITZIA

LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES

THE TEACHERS’ OPINION

Iñigo Amenabar (La Salle Berrozpe) Gaizka Zamalloa (Maristak)

Iñigo Amenabar (La Salle Berrozpe) Gaizka Zamalloa (Maristak)

Iñigo Amenabar (La Salle Berrozpe) Gaizka Zamalloa (Maristak)

Guk azalpenak ematen dizkiegu baina beraiek ere gai izan behar dute ikaskuntza hori bakarrik egiteko, enpresak hori eskatuko baitie lanera joaten direnean. Gaitasun tekniko guztiak lantzen dira baina enpresak eskatzen dituen beste gaitasun batzuk ere landu nahi ditugu eta planteamendua horretarako pentsatua dago: erronken bitartez enpresan eskatzen dizkieten gaitasunetarako trebatzen hastea.

Nosotros les damos las explicaciones, pero ellos también deben ser capaces de llevar a cabo ese aprendizaje por sí mismos, ya que es eso lo que les exigirá la empresa cuando vayan a trabajar. Se trabajan todas las competencias técnicas, pero además queremos trabajar también otras competencias requeridas por la empresa y el planteamiento esta diseñado en ese sentido: empezar a adiestrarles mediante retos en las competencias exigidas en la empresa.

We give them explanations, but they should also be able to carry out that learning for themselves, and that is what will be required of them at the company where they end up working. We work on all technical skills but, in addition, we also work on other skills required by the company and the approach is designed in this sense: to begin to train them through challenges in the skills required in companies.

Duela urte batzuk erronken bitartez lanean hasi ginen arren, aurten proiektuari bultzada garrantzitsu bat eman diogu osotasun bat emate aldera. Egin dugun lana handia izan da; irakasleei nahiz ikasleei esfortzu handia eskatu digu. Irakasleei, orain arteko laneko modua eta ikasgelan dugun rola izugarri aldatzen direlako eta ikasleei, bakoitzaren ikasketaren ardura bereganatzea eskatu zaiolako.

Aunque ya hace unos años que empezamos a trabajar mediante retos, este año hemos dado un gran impulso al proyecto para poder dotarlo de cierta integridad. El trabajo realizado ha sido importante y nos ha supuesto un gran esfuerzo tanto a profesores como a estudiantes. A los profesores, porque cambia significativamente nuestra manera de trabajar y el rol que desempeñamos en las aulas, y al alumnado, porque se les exige que asuman su responsabilidad por el aprendizaje.

Although a few years ago we started to work through challenges, this year we have given a boost to the project to be able to provide it with some integrity. The work carried out has been important and it has meant a considerable effort for both teachers and students. For the teachers, because it significantly changes our way of working and our role in the classroom and, for the students, because they are required to assume their responsibility for learning.

Aurtengo talde hauek datorren urtean joango dira enpresetara eta orduan ikusiko dugu gure proiektuaren helburua lortu dugun edo lortze aldera goazen baina edonola ere gure aurtengo balorazioa oso positiboa da: ikasleen inplikazio maila igo egin da, gelako protagonista izatea lortu dugu, zeharkako gaitasunetan ibilbide bat egin dugu,… Pozik gaude egindako lanarekin eta orain aurrera egitea besterik ez zaigu geratzen. Gure lanaren ikuspegia aldatzen ari gara eta orain ez dago atzera egiterik. Erronka bat da guretzat, eta oztopoak oztopo, La Salle Berrozpe zein Maristak ikastetxeek aurrera egiteko asmoa dugu. Aurten lehenengo mailan izandako esperientzia bigarren mailara hedatuko da datorren ikasturtean eta esparru berriak zabalduko zaizkigu: prestakuntza duala nola txertatu gelako dinamikan, lehenengo eta bigarren mailako ikasleen arteko elkarlana, tutoretza kontzeptuaren garapena,… Gogotsu gaude aurrera egiteko aukera hauei guztiei aurre egiteko.

El próximo año, estos alumnos acudirán a las empresas y entonces veremos realmente si hemos conseguido nuestro objetivo o si estamos camino de conseguirlo, pero de todos modos, nuestra valoración de este año es muy positiva: el nivel de participación de los alumnos ha aumentado, hemos conseguido que sean los protagonistas de la clase, hemos realizado un recorrido de competencias transversales... Estamos satisfechos con el trabajo realizado y ahora solo nos queda seguir adelante. Estamos cambiando el foco de nuestro trabajo y ahora no hay vuelta atrás. Es todo un reto para nosotros, y a pesar de los obstáculos, en La Salle Berrozpe y Maristak queremos seguir adelante. El próximo curso se ampliará la experiencia de este primer curso a segundo, para así abrir nuevos campos: cómo incorporar la formación dual en la dinámica del aula, el trabajo en equipo de los alumnos de primer y segundo curso, el desarrollo del concepto de tutoría... Estamos motivados para hacer frente a todas estas opciones.

Next year, these students will go to the companies and then we will actually see if we have achieved our goal or if we are at least on track to achieve it. In any case, our assessment of this year is very positive: the level of participation of students has increased, we have managed to give them the leading role in class, we have gone through all the horizontal skills... We are satisfied with the work done and now we just have to move forward. We are changing the focus of our work and there is no turning back now. It is a challenge for us, and despite the obstacles, at La Salle Berrozpe and Maristak we want to move forward. Next year, we will expand the experience of this first year to the second and open new fields: how to include dual training in classroom dynamics, teamwork of first and second year students, developing the concept of mentoring, etc. We are really motivated to deal with all of these options.

31


2014

Berrikuntza teknologikoan aurrera eginez. La Salle Berrozpe eta Maristak

Avanzando en la innovación pedagógica. La Salle Berrozpe y Maristak

Advancing toward educational innovation. La Salle Berrozpe and Maristak

El proyecto “Alto Rendimiento” nos está permitiendo replantear la organización de los centros, tanto de los espacios como de los tiempos y los recursos, y explorar nuevas fórmulas de evaluación orientadas a la evolución en competencias. IKASLEEN IRITZIA

LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS

THE STUDENTS’ OPINION

Alex Olaizola (La Salle Berrozpe) Zailtasunik handiena taldeko lanean dago; batek bere ardura bereganatzen ez badu taldearen kalterako da eta, aldiz, taldekideek beren onena ematen badute taldearen eboluzio itzela izango da.

Alex Olaizola (La Salle Berrozpe) La mayor dificultad se encuentra en el trabajo en equipo: si uno no asume su responsabilidad afecta a todo el equipo; en cambio, si los miembros del equipo dan lo mejor de sí mismos, la evolución del equipo será importante.

Alex Olaizola (La Salle Berrozpe) The greatest difficulty lies in teamwork. If one does not assume their responsibility it affects the entire team. On the other hand, if team members give the best of themselves, the evolution of the team will be important.

Bestalde ikaslearen rola gelan asko aldatzen da. Orain gure rola aktiboagoa da eta horrek konpromezu handiagoa eskatzen du, norberarekiko baita ikaskideekiko ere. Norberak bere burua ebaluatu behar du eta konpromezuak hartu, baina ikaskideak ere ebaluatu behar ditu eta ikaskideei hobekuntza arloak eskaini.

Además, el rol que tiene alumno en el aula cambia significativamente. Ahora, nuestro rol es más activo y eso requiere un mayor compromiso personal y con respecto al resto de compañeros. Los alumnos deben autoevaluarse y asumir sus compromisos, pero también deben evaluar a sus compañeros y ofrecerles áreas de mejora.

Eredu berri honek gure aldetik esfortzu gehiago eskatzen du, baina aukera berriak ere eskaintzen dizkigu.

In addition, the role of students in the classroom changes significantly. Now, our role is more active and requires a greater personal commitment with respect to the rest of our colleagues. Students have to carry out a self-assessment and assume their commitments, but they also have to assess their peers and suggest areas for improvement.

Este nuevo modelo requiere más esfuerzo por nuestra parte, pero también ofrece nuevas oportunidades.

This new model requires more effort on our part, but also offers new opportunities.

Xabier Cepa (Maristak) Nire balorazioa positiboa izan da. Ikasteko modu ezberdina da, ohituta gaudenetik ezberdina. Motibazio gehiagorekin lan egin dut aurten. Zerbait bereziki aipatzekotan praktikotasuna aipatuko nuke: erronken bitartez praktika asko egin ditugu, tailerretan batez ere. Honek guztiak nire aldetik inplikazio gehiago eta lan gehiago egitea eskatu dit. Hala ere, proiektu berria izanik badago hobetzekorik, eta nik ebaluazioa aipatuko nuke. Gelako dinamika berria izanagatik ebaluaketa sistema oraindik ez dago erabat lotuta gelako lanarekin, eta horrek, desorekaren bat sortu izan du egiten duguna eta ebaluatzen denaren artean.

Xabier Cepa (Maristak) Mi valoración ha sido positiva. Es una manera distinta de aprender, diferente de la que estamos acostumbrados. Este año he estado más motivado. Personalmente, destacaría lo práctico que es el sistema: hemos realizado varias prácticas a través de retos, especialmente en los talleres. Todo esto ha conllevado una mayor implicación y esfuerzo por mi parte. De todos modos, y siendo un proyecto nuevo, hay áreas que se podrían mejorar, y yo destacaría la evaluación. Al tratarse de una nueva dinámica, el sistema de evaluación no está aún plenamente vinculado con el trabajo de clase, y eso ha creado cierto desequilibrio entre lo que hacemos y lo que se evalúa.

Xabier Cepa (Maristak) My assessment is positive. It is a different way of learning —different from what we were used to. This year I have been more motivated. Personally, I would stress how practical the system is. We have done several practical activities through challenges, especially in the workshops. All this has led to greater involvement and effort on my part. In any case, as it is a new project, there are areas which could be improved, and I would highlight the assessment. Since it is a new dynamics, the assessment system is not yet fully linked to the work in the class, and that has created a certain imbalance between what we do and what is assessed.

Jon Agüero (Maristak) Lan egiteko modu horrek taldean lan egiten irakatsi dit; ikasgelan gauzak egiten ikasteko askoz modu entretenigarriagoa da hori. Gauzak egiten hasi aurretik pentsatzera behartzen zaitu sistema horrek. Taldean lan egiteak prozedurak, irtenbideak... negoziatzera behartzen zaitu, eta beraz, bakoitzak bere erantzukizuna hartu behar du, batek aurrera egiten ez badu eta berari dagokiona bere gain hartzen ez badu, taldeak ez baitu aurrera egiten. Dena den, hobetzeko gauza asko geratzen dira oraindik, pieza guztiak ez baitatoz bat. Adibidez: erronketan ez da ikasturteko teoria guztia biltzen, eta horregatik, zati bat ohiko irakaskuntza erabiliz irakasten da; oraindik bi sistemak elkarrekin biziko balira bezala da.

Jon Agüero (Maristak) Esta forma de trabajar me ha enseñado a trabajar en equipo, que es una manera más entretenida de aprender a hacer las cosas en el aula. Este sistema te obliga a pensar antes de hacer. El trabajar en equipo nos obliga a negociar los procedimientos, las soluciones,… y ello hace que tengas que asumir tu responsabilidad porque si cada uno no avanza y no asume su parte, el equipo no avanza. En cualquier caso quedan algunas cosas por mejorar, todavía no encajan bien todas las piezas. Por ejemplo: toda la teoría del curso no está recogida en los retos, y por esto, todavía tenemos parte que se da en forma de enseñanza tradicional; es como si convivieran todavía los dos sistemas.

Jon Agüero (Maristak) This way of working has taught me to work as a team, which is a more entertaining way to learn to do things in the classroom. This system forces you to think before doing. Teamwork requires us to negotiate procedures, solutions,... and this means that you have to assume your responsibility because if one does not advance and does their part, the team does not advance. In any case, there are some things that need to improve, and all the parts do not fit together well yet. For example: not all the theory in the course is collected in the challenges and, because this, we still have a part that is given in the form of traditional teaching. It is as if the two systems still coexisted.

32


2014

150 lagunek baino gehiagok Lanbide Heziketa arnastu genuen 2014ko HETEL Sariaren ekitaldian Más de 150 personas respiramos FP en el Premio HETEL Saria 2014 More than 150 people breathed VET at the 2014 HETEL Saria Award

HETELek 2008. urtean antolatu zuen HETEL Sariaren lehen edizioa, Lanbide Heziketarekiko konpromisoaren ildoan hainbat lagunek, enpresak edo erakundek egindako lana aitortze aldera. Sariaren IV. edizio honetan EfVET – European Forum of Vocational Education and Training – erakundea izan da saritua. Peter Hodgson erakundeko lehendakariak jaso zuen saria.

En el año 2008 HETEL realizó la primera edición del Premio HETEL Saria en su afán por reconocer la labor de diferentes personas, empresas u organismos en su compromiso con la Formación Profesional. En esta IV edición la entidad premiada ha sido el EfVET – European Forum for Vocational Education and Training – y en su nombre recogió el galardón su presidente Peter Hodgson.

HETELen balioekin bat (sormena, ilusioa eta konpromisoa) eta herrialdearen garapen sozioekonomikoan Lanbide Heziketak duen egiteko estrategikoa errebindikatu nahian, LHren hainbat alderdiri buruzko solasaldiak antolatu genituen, arlo sozioekonomikoko hizlari garrantzitsuak bilduta. Pilar Kaltzadak gidatu zituen hizketaldiok, eta haren

En sintonía con los valores de HETEL (creatividad, ilusión y compromiso) y tratando de responder a nuestros deseos de reivindicar el papel estratégico de la Formación Profesional en el desarrollo socioeconómico del país, decidimos plantear una serie de coloquios sobre diferentes aspectos de la FP con personas relevantes del ámbito socioeconómico. Estas charlas estuvie-

In 2008, HETEL held the first edition of the HETEL Saria Award in an effort to recognise the work of different people, companies or organisations in their commitment to Vocational Training. In this Fourth Edition, the award-winning institution was EfVET - European Forum for Vocational Education and Training and the president Peter Hodgson collected the award on its behalf. In tune with the values of HETEL (creativity, enthusiasm and commitment) and trying to respond to our desire to advocate for the strategic role of Vocational Training in the socio-economic development of the country, we decided to foster several discussions on various aspects of VET with relevant people in the socio-economic field. These talks were led by Pilar Kaltzada, whose experience and knowledge created a

33


2014

150 lagunek baino gehiagok Lanbide Heziketa arnastu genuen 2014ko HETEL Sariaren ekitaldian

Más de 150 personas respiramos FP en el Premio HETEL Saria 2014

More than 150 people breathed VET at the 2014 HETEL Saria Award

eskarmentua eta egiten jakitea lagungarri izan ziren elkarrizketarako giro lasaia eta aproposa sortzeko. Eskertzekoak dira, baita ere, hizlarien ekarpen aberasgarriak: Irene Alberdi, Ulma Taldeko lehendakaria, Patxi Olabarria, Erkideko lehendakariordea, José Esmoris, CIE Automotiveko zuzendari teknikoa, José Miguel Erdozain, IK4ko zuzendari nagusia, Nuria López de Guereñu, Confebaskeko idazkari nagusia eta Alberto García Erauzkin, Euskalteleko lehendakaria. Hemen gaituzue behar duzuenerako…

ron conducidas por Pilar Kaltzada, cuya experiencia y saber hacer favorecieron la creación de un ambiente distendido y propicio para la conversación. Agradecer también las enriquecedoras aportaciones de los ponentes: Irene Alberdi, Presidenta del Grupo Ulma, Patxi Olabarria, Vicepresidente de Erkide, José Esmoris, Director Técnico de CIE Automotive, José Miguel Erdozain, Director General de IK4, Nuria López de Guereñu, Secretaria General de Confebask y Alberto García Erauzkin, Presidente de Euskaltel. Aquí nos tienen para lo que necesiten…

relaxed and supportive atmosphere for conversations. We should also thank the enriching contributions of the speakers: Irene Alberdi, Ulma Group President, Patxi Olabarria, Vice President of Erkide, José Esmoris, Technical Director of CIE Automotive, José Miguel Erdozain, General Director of IK4, Nuria López de Guereñu, General Secretary of Confebask and Alberto García Erauzkin, President of Euskaltel. Here we are for whatever you may need...

En este acto quedó patente que HETEL no está sólo en el escenario de la FP en el que todos los agentes coinciden en la necesidad de generar sinergias. Siguiendo las palabras del Presidente de HETEL Julen Elgeta tenemos que explorar nuevas alianzas para dar valor a la Formación Profesional, ser generosos, mostrar nuestro compromiso con la FP e insistir en la importancia

Ekitaldian agerian gelditu zen HETEL ez dagoela bakarrik LHren eszenatokian, eragile guztiak bat baitatoz sinergiak sortu beharrari buruz. Julen Elgeta HETELeko lehendakariak esandakoaren ildotik, aliantza berriak bilatu behar ditugu Lanbide Heziketari balioa emateko, esku zabalak izan behar dugu, LHrekiko gure konpromisoa erakutsi, eta gure ikaste-

34

En el escenario de la FP todos los agentes coinciden en la necesidad de generar sinergias. Tenemos que explorar nuevas alianzas para dar valor a la Formación Profesional.

In this event it became clear that HETEL is not alone on the VET stage, where all stakeholders agree on the need of to create synergies. Following the words of the President of HETEL Julen Elgeta we have to explore new partnerships to give value to Vocational Training, be generous and show our commitment to VT and stress the importance that our schools be a part of the Basque Network of Science and Technology. We also wish to emphasize the commitment of the Basque Government to Vocational Training, as well as thank Jorge Arévalo, Regional Deputy Minister for VT, and Cristina Uriarte, Regional Minister of Education, Culture and Language Policy, who participated in this edition of the HETEL Saria Award. It is always interesting to be able to listen to the vision of people who lead this field, as well as learn about the strategic lines that will mark the future of Basque VET. In general terms, the event was very positive, as we managed to achieve all our goals, including the leitmotiv of the event, the challenge of breathing VT. We are very pleased with the


2014

150 lagunek baino gehiagok Lanbide Heziketa arnastu genuen 2014ko HETEL Sariaren ekitaldian

Más de 150 personas respiramos FP en el Premio HETEL Saria 2014

txeak Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko partaide izatearen garrantzia berretsi.

de que nuestros centros formen parte de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología.

Era berean, Eusko Jaurlaritzak Lanbide Heziketaren alde egindako apustua nabarmendu nahi dugu, eta eskertu Jorge Arevalo LHko sailburuordearen eta Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren parte hartzea HETEL Sariaren edizio honetan. Interesgarria da, betiere, arloaren buru direnen ikuspegia entzutea eta euskal LHren etorkizuna bideratuko duten ildo estrategikoetako batzuen berri jasotzea.

Queremos también destacar la apuesta del Gobierno Vasco por la Formación profesional así como agradecer la participación de Jorge Arévalo, Viceconsejero de FP, y de Cristina Uriarte, Consejera de Educación, Cultura y Política Lingüística, en esta edición del Premio HETEL Saria. Resulta siempre de interés poder escuchar la visión que tienen las personas que lideran este ámbito, así como conocer algunas de las líneas estratégicas que marcarán el futuro de la FP vasca.

Orokorrean, ekitaldiari buruzko balorazio oso positiboa egin dugu, izan ere, aurreikusitako helburu guztiak bete ziren, eta, batez ere, LH arnastearen erronka, ekitaldiaren leitmotiva izan zena. Oso pozik gaude bertaratutako jendea ikusita. Enpresetako ordezkariak, enpresa-elkarteetakoak, Euskadiko klusterretakoak eta ekonomiako, politikako, hezkuntzako eta beste arlo batzuetako eragileak bildu genituen, eta noski, baita HETELeko eta Euskadiko LHko ordezkariak ere.

En términos generales, hemos realizado una valoración muy positiva del acto ya que se lograron alcanzar todos los objetivos previstos, principalmente, tal y como fue el leitmotiv de la Jornada, el reto de respirar FP. Estamos muy contentos con la asistencia ya que logramos reunir a representantes de empresas, de las asociaciones empresariales y clusteres de Euskadi así como otros agentes activos del mundo económico, político, educativo…y, por supuesto, a los representantes de HETEL y de la FP de Euskadi.

Hori guztia ez genukeen lortuko laguntzarik gabe. Horregatik, hizlari guztiei, erakundeetako ordezkariei, Peter Hodgsoni eta bertaratutakoei eskerrak emateaz gain, HETEL Sariaren azken edizioetan lagun dugun Euskaltel enpresa eskertu nahi dugu bereziki; eskerrik asko laguntzeagatik eta gure proiektuan sinestegatik, eta baita BBKren gizarte-ekintzari ere. Mila esker guztioi… bi urte barru elkartuko gara berriro!

Todo esto no habría sido posible sin apoyo…por lo que, además de agradecer a todos los ponentes, a los representantes institucionales, a Peter Hodgson y a los asistentes, queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a la empresa Euskaltel que nos ha venido apoyando en las últimas ediciones del Premio HETEL Saria; gracias por acompañarnos y creer en nuestro proyecto, así como a la obra social de la bbk. Mila esker guztioi…y ¡nos vemos dentro de 2 años!

All this would not have been possible without their support. So, in addition to thanking all the speakers, institutional representatives, Peter Hodgson and attendees, we would like to express our heartfelt thanks to the Euskaltel company, which has supported us in latest editions of the HETEL Saria Award —thank you for joining us and believing in our project— as well as the Corporate or Social Responsability of the bbk savings bank. Thanks to all of you... and see you in 2 years!

HETELek 2013-2014 ikasturtean jaso dituen aitortzak eta sariak

Reconocimientos y Premios recibidos por HETEL en el curso 2013-2014

Honours and awards received by HETEL during the 2013-2014 school year

2013KO ABENDUA

DICIEMBRE 2013

DECEMBER 2013

Zilarrezko Bikain egiaztagiria - Eusko Jaurlaritza Euskalit - Hizkuntza-kudeaketako kalitate-egiaztagiria.

Certificado Bikain de plata - Eusko Jaurlaritza Euskalit - Certificado de calidad en la gestión lingüística.

Silver Bikain Certificate - Basque Government Euskalit - Language Management Quality Certificate

2014KO MAIATZA

MAYO 2014

MAY 2014

2014ko LHko Euskadi Saria - Eusko Jaurlaritza – LHko Sailburuordetza EAEko Lanbide Heziketaren alde egindako lanaren eta konpromisoaren aitortza.

Premio “FP Euskadi 2014 - ”Eusko Jaurlaritza – Viceconsejeria de FP Reconocimiento al trabajo y compromiso con la FP del País Vasco.

VT Euskadi 2014 - Prize - Basque Government - Deputy Ministry for VT Recognition for work on and commitment to VT in the Basque Country

LEIRE BELAR Responsable de comunicación y gestión de HETEL

LEIRE BELAR HETEL Head of Communication and management

LEIRE BELAR HETELen komunikazio eta kudeaketa arduraduna

More than 150 people breathed VET at the 2014 HETEL Saria Award

attendance, as there were representatives of Basque companies, business associations and business clusters as well as other active players from the economic, political and educational spheres... and, of course, representatives of HETEL and VET in the Basque Country.

35


2014

Berrikuntza Diseinua proiektuan Innovacion en el proyecto Diseinua Innovation in the Diseinua project 2005ean, HETELeko IKT (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak) dinamizatzaileen taldeak ideia originala izan zuen: IKTak eta pedagogiako metodologia berriak Lanbide Heziketako hainbat ikastetxeren artean landutako kasu praktikoetan aplikatzea, prestakuntza tradizionala garai berrietara egokitzeko helburuarekin. 2006an HETELeko ikastetxe batzuetako mekanika sailek IKT dinamizatzaileen taldearen proposamena onartu zuten eta Diseinua eta Fabrikazioa proiektuak jarri zituzten abian. Proiektuon bidez, erronka proposatzen zaie Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko ikasleei, eurek diseinatutako lana hurrengo ikasturtean Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa zikloko ikasleek fabrikatu eta funtzionamenduan jar dezaten. Ikasle taldeek hainbat tokitatik edo partaide diren HETELeko ikastetxeetatik eramaten dute aurrera lana eta lankidetza. Zortzi urteren ondoren, dinamika antzekoa da baina erabiltzen diren tresnak aldatuz doaz; GoogleDrive erabiltzen da Moodleren tokian, Hangouts eta Skype, berriz, aretoko bideokonferentziaren ordez, Whatsappa posta elektronikoa beharrean… Proiektuak ere aldatuz doaz, berrikuntzaren eta sormenaren aldeko apustua egin da, egitasmoaren funtsezko oinarriak baitira. Garai batean proiektuak oso mekanikoak ziren, hasieran erremintak eta barailak diseinatzen zituzten, eta aurten, berriz, drone bat. Zer da drone bat? Tripulaziorik ez duen aireko ibilgailua da, eta badirudi etorkizunean oso garrantzitsua izango dela: mendian galdutako jendea bilatu eta erreskatatzeko, produktuak banatzeko (mundu mailan garrantzi handia duen enpresa bat aukera hori aztertzen ari da), futbol-partidak grabatzeko, saskibaloikoak… Aurtengo proiektua drone baten fuselajea diseinatzea izan da, eta asmoa da datorren urtean fabrikatzea. Ikasleentzat erronka izan da, askok ez baitzituzten droneak ezagutzen, eta are gutxiago horien alderdi elektronikoaren funtzionamendua. Izan ere, fuselajea diseina-

36

En el año 2005 el equipo de dinamizadores TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de HETEL tuvo la original idea de aplicar las TIC y nuevas metodologías pedagógicas a casos prácticos desarrollados entre varios centros de Formación Profesional, con el objetivo de adecuar la formación tradicional a los nuevos tiempos. En el 2006 los departamentos mecánicos de varios centros de HETEL aceptaron la propuesta del equipo de dinamizadores TIC y pusieron en marcha los proyectos Diseinua y Fabrikazioa. Éstos consistían en proponer un reto a los alumnos de Diseño en fabricación Mecánica, y que el curso siguiente los alumnos del ciclo de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica fabricaran e hicieran funcionar el diseño realizado el año anterior. Los grupos de alumnos trabajan y colaboran desde diferentes ubicaciones o centros HETEL participantes en el proyecto. Ocho años después la dinámica es similar, pero las herramientas utilizadas van cambiando; GoogleDrive en vez de Moodle, Hangouts y Skype en vez de la videoconferencia de sala, Whatsapp en lugar de email… Los proyectos también van cambiando, se ha hecho una apuesta por la innovación y la creatividad, que son las bases fundamentales del proyecto. En su día los proyectos eran muy mecánicos, se empezó con utillajes y mordazas, y este año se ha diseñado un drone. ¿Qué es un drone? Es un vehículo aéreo no tripulado, y parece que va a ser muy importante en el futuro: para la búsqueda y rescate de la gente que se pierde en un monte, para el reparto de productos (una importante empresa a nivel mundial está estudiando esta posibilidad), para la grabación de partidos de futbol, baloncesto...

In 2005, the team of HETEL ICT (Information and Communications Technology) facilitators had the original idea of applying ICTs and new teaching methodologies to practical cases developed in the various Vocational Training schools, with the aim of adapting traditional training to the new times. In 2006, the mechanical departments of several HETEL schools accepted a proposal by the team of ICT facilitators and launched the Diseinua and Fabrikazioa projects. These consisted in posing a challenge to the Design in Mechanical Manufacturing students so that, the following year, the Programming of production in Mechanical Manufacture students could manufacture what their colleagues had designed the previous year and get it to work. The groups of students work and collaborate from different locations or HETEL schools participating in the project. Eight years later the system is similar but the tools used are changing; GoogleDrive instead of Moodle, Hangouts and Skype instead of the room videoconferencing, Whatsapp instead of email... The projects are also changing, the focus has turned on innovation and creativity, which are the fundamental bases of the project. Once, projects were very mechanical, they started with tools and clamps, and this year they designed a drone. What is a drone? It is an unmanned aerial vehicle, and it seems that it will be very important in the future: for search and rescue operations for people lost in mountains, for the distribution of products (a major worldwide company is exploring this possibility) for recording football, basketball and other sports competitions... This year the project consisted of designing the fuselage of a drone and the idea is to be able to make it the coming year. The challenge for the students was that many did not know what a drone was and even less how the electronics work and, to design the fuselage, you have to take into account the motors, circuit boards, circuits, cables and so on.


2014

Berrikuntza Diseinua proiektuan

Innovacion en el proyecto Diseinua

Este año el proyecto ha consistido en diseñar el fuselaje de un drone y la intención será poderlo fabricar el año que viene. El reto para los alumnos ha sido que muchos no conocían los drones, y menos cómo funciona la parte electrónica de los mismos, y para diseñar el fuselaje hay que tener en cuenta los motores, placas, circuitos, cables… Por otro lado el proyecto de este año ha tenido novedades importantes: tzeko kontuan hartu behar dira motorrak, plakak, zirkuituak, kableak … Bestalde, aurtengo proiektuak alderdi berri garrantzitsuak izan ditu: Ikasleei ingelesez eman zaie erronkaren azalpena, eta batzuek memoria edo horren zati bat ere ingelesez aurkeztu dute. Ikasturte honetako beste berritasun bat izan da 3D inprimagailuak erabili direla diseinatutako produktuaren prototipoa egiteko. Seguruenik datorren ikasturtean ere 3D inprimagailua erabili beharko da dronea fabrikatzeko, piezetako batzuk plastikozkoak baitira. HETELeko honako ikastetxe hauek dira Diseinua proiektuko partaideak: Egibide (Diocesanas), Egibide (Jesus Obrero), Maristak, Txorierri, Salesianos Deusto eta La Salle Berrozpe. HETELeko ikastetxe horiekin batera Miranda de Ebroko Institutu Tekniko Industrialak ere hartzen du parte. Fabrikazioa proiektuari dagokionez, HETELeko honako ikastetxe hauek dira partaideak: Egibide (Diocesanas), Egibide (Jesus Obrero), La Salle Berrozpe, Salesianos Deusto, UGLE, Oteiza eta Irungo La Salle. HETELeko ikastetxe horiekin batera partaide da Puerto de Santa Maríako ETP Safa San Luis ikastetxea. Azpimarratzekoa da Elgoibarko Etxe-Tar enpresa ere proiektuko partaide dela eta ekonomikoki laguntzen duela, ia-ia hasieratik. Bi egitasmoetan ari garenok IKT dinamizatzaileen taldea eta elektronika/informatika/IKT zikloetako zuzendari/arduradun/irakasleak animatu nahi ditugu proiektuotan parte hartu eta hirugarren bide bateko partaide izan daitezen: ELEKTRONIKA izan liteke. Onartuko al dute gure proposamena, duela hamarkada bat guk haiena onartu genuen moduan?

XABIER PUERTAS La Salle Berrozpe

A los alumnos se les ha entregado el enunciado del reto en inglés y hay grupos que han presentado la memoria o parte de la memoria también en inglés. Otro de los temas nuevos de este curso ha sido la utilización de impresoras 3D para realizar el prototipo del producto diseñado. Posiblemente el curso que viene también será necesaria la utilización de la impresora 3D para fabricar el drone, ya que algunas de sus piezas son de plástico. Los centros participantes en el proyecto Diseinua son los centros HETEL Egibide (Diocesanas), Egibide (Jesús Obrero), Maristak, Txorierri, Salesianos Deusto y La Salle Berrozpe. Además de estos centros HETEL también participa el centro Instituto Técnico Industrial de Miranda de Ebro. En cuanto al proyecto Fabrikazioa, los participantes son los centros HETEL Egibide (Diocesanas), Egibide (Jesús Obrero), La Salle Berrozpe, Salesianos Deusto, UGLE, Oteiza e Irungo La Salle. Junto con estos centros HETEL participa asimismo el centro ETP Safa San Luis del Puerto de Santa maría. Cabe destacar que en el proyecto también participa y colabora económicamente la empresa Etxe-Tar de Elgoibar, la cual lo lleva apoyando prácticamente desde su origen. Desde ambos proyectos aprovechamos la ocasión para animar al equipo de dinamizadores TIC y a directores/responsables/profesores de los ciclos de electrónica/informática/TICs a que participen en este proyecto y participen en una tercera vía: se podría llamar ELEKTRONIKA. ¿Aceptarán nuestra propuesta como aceptamos nosotros la suya hace casi una década?

XABIER PUERTAS La Salle Berrozpe

Innovation in the Diseinua project

The focus has turned on innovation and creativity, which are the fundamental bases of the project. Once, projects were very mechanical and this year they designed a drone. On the other hand this years’ project saw some major developments: The students were given the challenge in the English language and some groups submitted their reports or at least part of their reports also in English. Another new aspect of this course was the use of 3D printers to prototype the designed product. It is quite possible that a 3D printer will be needed next year to manufacture the drone, as some parts are made of plastic. The HETEL schools participating in the Diseinua project are Egibide (Diocesanas), Egibide (Jesús Obrero), Maristak, Txorierri, Salesianos Deusto and La Salle Berrozpe. In addition to the HETEL schools, the Instituto Técnico Industrial school in Miranda de Ebro is also participating in the project. As for the Fabrikazioa project, the participating HETEL schools are Egibide (Diocesanas), Egibide (Jesús Obrero), La Salle Berrozpe, Salesianos Deusto, UGLE, Oteiza and Irungo La Salle. Along with these HETEL schools, the ETP Safa San Luis school in Puerto de Santa María is also involved in the project. A noteworthy aspect is the participation and financial co-operation of the Etxe-Tar company in Elgoibar, which has been supporting the project virtually since its inception. We take the opportunity to encourage the ICT facilitators team and the directors, managers and teachers of the Electronics, Computer Science and ICTs courses to participate in this project and to participate in a third way: it could be called ELEKTRONIKA. Will they accept our proposal as we accepted theirs nearly a decade ago?

XABIER PUERTAS La Salle Berrozpe

37


Novedades en los Centros Compartiendo metodologías de FP con profesores de Madrid El motor de las nuevas metodologías Lea Artibai Ikastetxea inaugura la primera escuela Lean del País Vasco

Ikastetxeei buruzko berriak LHko metodologiak Madrileko irakasleekin partekatzen Metodologia berrien motorra

“Business women”, tejiendo una red europea de mujeres emprendedoras Reconocimiento a 100 años volcados con la inserción laboral Innovación en los materiales del mecanizado

News from the Schools Sharing VT methodologies with Madrid teachers The driver of new methodologies

Lea Artibai Ikastetxeak Euskal Herriko lehen Lean eskola inauguratu du

La Capital Gastronómica 2014 en los fogones de la Escuela de Hostelería EGIBIDE-Mendizorrotza

Lea Artibai Ikastetxea opens the first Lean school in the Basque country

“Business women”, emakume ekintzaileen Europako sarea ehuntzen

Politeknika Txorierri participa en el proyecto de Innovación Europeo QUAL4T

“Business women”, weaving a European network of women entrepreneurs

Laneratzen emandako 100 urteek saria izan dute

Recognition of 100 years devoted to employability

Berrikuntza mekanizazio materialetan

Innovation in machining materials

2014ko Gastronomiaren Hiriburua EGIBIDE-Mendizorrotza Ostalaritza Eskolako sukaldean

The 2014 Food Capital in the kitchen of the EGIBIDE-Mendizorrotza Catering School

Txorierri Politeknika ikastegia QUAL4T Europako Berrikuntza proiektuko partaidea da

Politeknika Txorierri takes part in the QUAL4T European Innovation Project


2014

LHko metodologiak Madrileko irakasleekin partekatzen

Compartiendo metodologías de FP con profesores de Madrid

Sharing VT methodologies with Madrid teachers

El año pasado Daniel Irazola, en representación de Maristak de Durango, transmitió en Madrid a otros centros la metodología Maristak Learning System, con la que trabajamos. Consecuencia de ello, en Marzo nos visitaron 45 profesores de diferentes centros de Madrid, y tuvieron la oportunidad de profundizar en esta metodología innovadora.

Last year, Daniel Irazola went to Madrid to explain the Maristak Learning System methodology we use at Maristak in Durango. As a result, 45 teachers from different Madrid schools visited us in March and had the opportunity to delve into this innovative methodology.

Iaz, Daniel Irazolak, Durangoko Maristen ordezkariak, guk lanerako erabiltzen dugun Maristak Learning System metodologia erakutsi zien Madrileko beste ikastetxe batzuei. Hori dela eta, martxoan, Madrileko hainbat ikastetxetako 45 irakasle etorri ziren gurera, eta metodologia berritzaile horretan sakontzeko aukera izan zuten. Saioan ikasle-rola hartu zuten, eta horrela, egoera jakin baten aurrean jarri, eta ikasleek erronkak nola ebazten dituzten ikusi zuten, ikasgelan ikasitakoa modu praktikoan eta taldean erabiliz eta, aldi berean, ezagutza berriak bereganatuz. «Benetako arazoak konpontzean oinarrituriko ikaskuntza da. Horrela, irakasleak protagonismoa galtzen du eta ikasleak irabazten, askoz autonomoagoa izateko baliabideak bereganatuz», azaldu zuen Jaime Feok, Hasierako Prestakuntzako arduradunak. Izandako esperientzia positiboki baloratu zuten: «Oso ondo pasatzen ari gara. Zailtasun baten aurrean bakoitzak duen onena ematen du», onartu zuen J. Carlos Garcíak, ikastetxe bateko aholkulari pedagogikoak. «Ikasteko prozesuan elementu aktibo gisa ikasleak inplikatzen dituen eta irakaslea beren informazio-iturri bakartzat ez duen edozein metodologia (beraiek sortzen dute ezagutza-trukea) positiboa da eta ikasleak motibatzen ditu», azpimarratu zuen. «Madriletik bidaiatzeak merezi izan du, errealitatera bideraturiko ikaskuntza bizi izan baitugu. Horrek karreran zehar ikaslea profesionalizatzeko aukera ematen du eta benetako bizitzako arazo jakin bati konponbide praktikoa bilatzeko beharrezko gaitasunak eskuratzeko aukera ematen dio ikasleari», azpimarratu zuen Montse Giménezek, Alcalá de Henareseko Cardenal Cisneros Unibertsitateko kideak.

En esta sesión, pudieron adoptar el papel de estudiante y así, poder experimentar cómo cada alumno ante una situación determinada, debe resolver de manera práctica y en grupo, un reto aplicando globalmente lo aprendido en el aula, adquiriendo a la vez nuevos conocimientos. «Se trata de un aprendizaje basado en la resolución de problemas reales. De esta manera, el profesor pierde el papel protagonista y lo gana el alumno, que adquiere herramientas para ser mucho más autónomo», explicó Jaime Feo, responsable de Formación Inicial. Su experiencia la valoraron positivamente: «Nos lo estamos pasando como niños. Ante una dificultad cada uno sacamos lo mejor de nosotros mismos», reconoció J.Carlos García, asesor pedagógico de uno de los centros. «Cualquier metodología que implique a los alumnos como un elemento activo en el proceso de aprender y que el profesor no sea su única fuente de información, sino que sean ellos los que creen el intercambio de conocimiento, es positivo y motivador», apuntó. «El viaje desde Madrid ha merecido mucho la pena, ya que hemos vivido el aprendizaje orientado a la realidad que posibilita profesionalizar al estudiante durante la carrera y que adquiera las competencias necesarias para buscar la resolución práctica a un problema concreto de la vida real», puntualizó Montse Giménez, de la Universidad Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares.

In this session, they played the role of students to learn how they face challenges individually and in groups by globally applying what they learned in the classroom, acquiring at the same time new knowledge. «It is learning based on solving real problems. In this way, the teacher loses the starring role to the student, who acquires tools to be much more autonomous,» explained Jaime Feo, head of Initial Training. There was positive feedback on the experience: «We are enjoying ourselves like children. Facing difficulties, each of us brings out the best in themselves,» commented J. Carlos Garcia, Pedagogical Advisor at one of the schools. «Any methodology that involves students as an active element in the learning process and where the teacher is not the only source of information, but rather they create an exchange of knowledge, is positive and encouraging,» he said. «The journey from Madrid was well worth it, since we have experienced reality-oriented learning, which makes it possible to professionalise the students during their career and who acquire the skills needed to seek a practical resolution to a specific real-life problem,» said Montse Giménez, of Cardenal Cisneros University in Alcalá de Henares.

39


2014

Metodologia berrien motorra

El motor de las nuevas metodologías

The driver of new methodologies

Sopuertako San Viator ikastetxeak urteak daramatza metodologia bat aplikatzen, ikasleei era autonomoan ikasten irakasteko. Lanbide Heziketako ikaskuntza-eredu horren abiapuntua ezagutzari buruzko diziplina anitzeko ikuspegi globalizatzailea da. Eredu horren bidez, ikasleek berenganatutako ezagutzak mundu errealean erabiltzea ez ezik, ikasteko estilo eta gaitasun desberdinak errespetatzea ere lortu nahi du ikastetxeak. Izan ere, proiektu bidezko lankidetzako ikaskuntzan oinarritutako eredua da.

El Centro San Viator de Sopuerta lleva años inmerso en la aplicación de una metodología para enseñar a aprender de forma autónoma a su alumnado. Se apuesta por un modelo de aprendizaje en la formación profesional que parte de un enfoque multidisciplinar y globalizador del conocimiento. Con este modelo, no sólo se busca la aplicación al mundo real de los conocimientos adquiridos, sino que también se respetan los diferentes estilos y capacidades de aprendizaje, puesto que está basado en el aprendizaje cooperativo a través de proyectos.

San Viator school in Sopuerta has been immersed for years in the application of a methodology to teach its students to learn autonomously. It advocates a model of learning in Vocational Training that is based on a multidisciplinary, globalising approach to knowledge. This model seeks not only the application of acquired knowledge to the real world but also a respect for different learning styles and abilities, as it is based on cooperative learning through projects.

Proiektu bidezko ikaskuntzak bizikidetza erraztu eta desberdintasunak onartzea eragiten du. Metodologia hori oso tresna ahaltsua da integrazioa, ulermena eta inklusioa bideratzeko, baita kalitateko ikaskuntza bermatzeko ere.

Este aprendizaje a través de proyectos favorece la convivencia desde la aceptación de las diferencias. Se trata de una poderosa herramienta de integración, comprensión e inclusión, además de una metodología que garantiza un aprendizaje de calidad.

Ildo horretan, San Viator ikastetxeak metodologia hori erabiltzeko aukera ematen duten proiektuak sustatzen ditu, esaterako “Raid 4L Trophy” izenekoa, 2014ko otsailean gauzatutakoa. Antolakuntza-egitura ireki eta malguari esker, ikaslearen inplikazio handia eta aktiboa lortzen da, erronka eta igurikimenak gainditu behar dituzten benetako protagonistak ikasleak berak direlako. Era berean, proiektu horien bidez, prestakuntza-prozesuan eskuratutako konpetentziak praktikan jartzen dira eta zeharkako arloak ere lantzen dira, hala nola elkartasuna, lankidetza, begirunea, erantzukizuna…

Es por ello, que el centro de formación San Viator promueve proyectos como el “Raid 4L Trophy”, llevado a cabo en febrero de 2014, ya que aportan el escenario ideal para la aplicación de esta metodología. Con esta estructura organizativa abierta y flexible, se consigue una alta y activa implicación del alumnado, puesto que son ellos y ellas los protagonistas de superar el reto y las expectativas. Así mismo hacen plausibles las competencias adquiridas en su proceso formativo a la vez que trabajan áreas trasversales tales como: la solidaridad, cooperación, respeto, responsabilidad…

Ikuspegi horretatik, San Viator ikastetxeak, bizitzarako prestakuntza sustatu nahian, osotasun integratu eta zatiezin batean uztartzen ditu, alde batetik, ikasleen garapen intelektuala eta teknikoa, eta bestetik, prestakuntza etiko-soziala. Sustatzen duen ikaskuntza-ereduak aurrera egiten du horizonte berrien bila eta garai berrietara egokitzen da.

40

Desde esta perspectiva señalada, el Centro Formativo San Viator, en su propósito de contribuir a la formación para la vida, conjuga en un todo integrado e indisoluble el desarrollo intelectual y técnico, con la formación ético-social de sus alumnos y alumnas, siendo promotor de un aprendizaje que avanza paulatinamente hacia nuevos horizontes y se adapta a los nuevos tiempos.

This learning through projects facilitates coexistence based on the acceptance of differences. It is a powerful tool of integration, understanding and inclusion, as well as a methodology that seeks to ensure quality learning. That is why the San Viator school promotes projects such as «Raid 4L Trophy”, carried out in February 2014, since they provide the ideal setting for applying this methodology. Its open, flexible organisational structure, achieves the significant active involvement of students, since they are the ones who have to overcome the challenge and meet expectations. Likewise, it also enables skills acquired during the training process while working on transversal subjects such as solidarity, cooperation, respect, responsibility, and so on. From this perspective, San Viator school fulfils its purpose of contributing to training for life. It combines intellectual and technical development in an integrated and indissoluble whole, together with the ethical-social training of students, while fostering a type of learning that gradually moves towards new horizons and adapts to new times.


2014

Lea Artibai Ikastetxeak Euskal Herriko lehen Lean eskola inauguratu du

Lea Artibai Ikastetxea inaugura la primera escuela Lean del País Vasco

Lea Artibai Ikastetxea opens the first Lean school in the Basque country

Lea Artibai inauguró el 30 de abril sus nuevas instalaciones de “Lean Eskola”, proyecto vanguardista impulsado por la Viceconsejería de FP.

On 30 April, Lea Artibai opened its new ‘Lean Eskola’ facilities. This cutting-edge project is promoted by the Vice-ministry for VET.

En el evento inaugural participaron Isabel Mendiguren, directora de Lea Artibai Ikastetxea, Antonio Fernández, Director General de Renault Consulting en España, Víctor Arrizabalaga, Vicepresidente de la Corporación Mondragon, y Jorge Arévalo, Viceconsejero de FP.

Isabel Mendiguren, Director of Lea Artibai Ikastetxea, Antonio Fernández, Director General of Renault Consulting in Spain, Víctor Arrizabalaga, Vice President of the Mondragon Corporation, and Jorge Arévalo, Deputy Minister of VET participated in the inaugural event.

NUEVAS INSTALACIONES ADAPTADAS A LA METODOLOGÍA “LEAN BY DOING”

NEW FACILITIES ADAPTED TO THE ‘LEAN BY DOING’ METHODOLOGY

Las nuevas instalaciones cuentan con 400 m² destinados a aulas y talleres donde los alumnos pondrán en marcha proyectos simulados similares a los que ocurren diariamente en empresas, mediante los que aprenderán a reducir costes y esfuerzos en los mismos. Asimismo, recibirán sesiones de coaching personalizado.

The new facilities cover 400 m² intended for classrooms and workshops where students can launch simulated projects similar to those daily situations in companies to learn to reduce costs and work. In addition, students will receive personalised coaching sessions.

Lea Artibai ikastetxeak apirilaren 30ean inauguratu zuen “Lean Eskola”ko instalakuntza berria, Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketa SailburuordetzaK bultzatutako ekimen berritzailea. Ekitaldian Lea Artibai Ikastetxeko zuzendaria den Isabel Mendigurenek, Espainiako Renault Consultingeko zuzendariak, Antonio Fernández-ek, Mondragon Korporazioko Presidenteordeak, Victor Arrizabalagak eta Eusko Jaurlaritzako LHko Sailburuordea den Jorge Arévalok parte hartu zuten. METODOLOGIARA EGOKITUTAKO INSTALAKUNTZA BERRIAK “LEAN BY DOING” Instalazioen guztizko azalera 400 metro² da eta ikasleek enpresen egunerokoan jasotzen diren proiektuen tankerako simulazioak egiteko gela eta tailerrez osatuta dago, horien bidez proiektuak aurrera eramateko kostuak eta esfortzuak gutxitzen ikasiko dute. Modu berean, coaching klase pertsonaliatuak jasoko dituzte. Lean kultura prozesu produktiboaren balorerik ez duen hori ezabatzean eta lehiakortasuna irabaztean datza. “Lean by doing” metodologiaren bitartez (Lean eginez ikasi) ikasiko dute ikasleek eta prestakuntza moduluak Renault Consultingeko arduradunek diseinatuko dituzte, horrela, merkatu global eta lehiakorreko merkatuan aurki ditzakegun enpresen beharrizanetara egokitutako profesional eta teknikariak prestatzeko. “FP Euskadi” agenda estrategikoaren barruan sartzen da proiektu hau eta prestakuntza zentroen eta enpresen arteko harremanak estutzeko beharrizanaren erantzun bat da. Inteligentzia estrategikoa eta berrikuntza izango dira prestakuntza berriaren oinarrietako batzuk. Lean Eskolako lehen prestakuntza programan parte hartuko duten 15 ikasleen aukeraketa Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako zentroetako emaitza akademiko onena duten ikasleen artean egin da. Maiatzaren 5ean hasi ziren Lanbidek kofinantziatuta.

La cultura Lean está destinada a eliminar aquello que no aporta valor en los procesos productivos y ganar en competitividad. Los alumnos aprenderán mediante la metodología “Lean by doing” (aprender Lean haciendo) en la que los módulos formativos están diseñados por responsables de la consultora Renault Consulting para crear profesionales especializados adaptados a las necesidades de producción de las empresas en un mercado global y competitivo. El proyecto se enmarca dentro de la agenda estratégica de “FP Euskadi 2015” y responde a la necesidad de estrechar la relación entre los centros formativos y las empresas. La inteligencia estratégica y la innovación serán algunos de los pilares de la nueva formación. Los primeros 15 alumnos del programa han sido seleccionados en base a sus rendimientos académicos entre diversos centros de FP de Euskadi. El curso comenzó el 5 de mayo cofinanciado por Lanbide.

Lean culture seeks to delete everything that does not add value in productive processes and gain in competitiveness. Students will learn about this using the ‘Lean by doing’ methodology in which training modules are designed by the consultant responsible for Renault Consulting to create specialist professionals adapted to the production needs of companies in a global, competitive market. The project is part of the strategic agenda ‘FP Euskadi 2015” and responds to the need of strengthening the relationship between schools and companies. Strategic intelligence and innovation are part of the pillars of new vocational training. The first 15 students of the program have been selected from various VET schools in the Basque Country based on their academic performance . The course, which began on 5 May, is co-funded by Lanbide.

41


2014

“Business women”, emakume ekintzaileen Europako sarea ehuntzen

“Business women”, tejiendo una red europea de mujeres emprendedoras

“Business women”, weaving a European network of women entrepreneurs

Enmarcado en un proyecto LEONARDO, “Women involved in innovation and corporate social responsability”, para nosotros “Business women”, agrupa a organismos con la capacidad de reunir a mujeres empresarias caracterizadas por su compromiso de responsabilidad social y por su capacidad de innovación.

Within the framework of the LEONARDO project “Women involved in innovation and corporate social responsibility”, the “Business women” project brings together agencies able to gather women entrepreneurs who show a commitment to social responsibility and an ability to innovate.

Con objetivos tales como mejorar los sistemas de acompañamiento y formación de las mujeres empresarias, crear un espacio Europeo de intercambio “de buenas prácticas” económicas, facilitar a las mujeres empresarias un marco de trabajo y cambio de experiencias o realizar acciones conjuntas destinadas a mejorar la producción y la comercialización de productos de calidad y de excelencia, este proyecto permitirá a estas mujeres empresarias responder en conjunto a las problemáticas concretas de cada uno de sus territorios, reforzando la capacidad de innovación, el rendimiento y la competitividad de su estructura sobre los mercados nacionales y exteriores.

With goals such as improving the coaching and training systems for women entrepreneurs, creating a European space of exchanging financial best practices, providing a framework for working and exchanging experiences and carrying out joint actions aimed at improving the production and marketing of quality and excellence products, this project will enable these women entrepreneurs to respond together to the specific problems in each of their territories, strengthening the capacity for innovation, performance and competitiveness of their structure in domestic and foreign markets.

“Women envolved in innovation and corporate social responsability” Leonardo egitasmoak, guk “Business women” esaten diogunak, gizarte-erantzukizunerako konpromisoa eta berritzeko gaitasuna bereizgarri dituzten emakume enpresariak biltzen ditu, horiek elkartzeko gai diren erakundeak, hain zuzen. Proiektuaren helburuen artean aipagarriak dira, besteak beste, emakume enpresariak laguntzeko eta prestatzeko sistemak hobetzea, “jardunbide ekonomiko egokiak” trukatzeko Europako gunea sortzea, emakume enpresariei lanerako eta esperientziak elkartrukatzeko esparrua ematea, edota produkzioa eta kalitatezko eta bikaintasunezko produktuen merkaturatzea hobetzera bideratutako ekintza bateratuak aurrera eramatea. Egitasmoaren bidez, emakume enpresari horiek era bateratuan erantzungo diete herrialde bakoitzeko arazo zehatzei, eta horretarako, berrikuntza-gaitasuna, errendimendua eta egitura sendotuko dituzte estatuko eta nazioarteko merkatuei begira. Hainbat herrialde eta industri sektoretako 72 emakume enpresarik hartzen dute parte proiektuan. Nekazaritza, industria, gastronomia, diseinua, moda, komunikazioa, gizarte eta elkartasunezko ekonomia dira sektore horietako batzuk. Haien arteko harreman profesionalak abian dira dagoeneko, eta agerikoa da proiektuaren inguruan duten ilusioa. Era berean, zazpi herrialdetako erakundeak eta instituzioak dira egitasmoko partaide: Ajaccioko Garapen Agentzia (Korsika – Frantzia), Guadalupeko BGE Garapen Agentzia (Frantzia), Kokaeliko Gizarte Segurantzako Institutua (Turkia), Trebisov-eko Eskualdeko Aholkularitza eta Informazio Zentroa (Eslovakia), Epirus-eko Udalen Eskualde-batasuna (Grezia), Helduen Prestakuntzarako Erakundea (Txekiar Errepublika), Konstanzeko Hizkuntza Eskola (Alemania), eta CF Somorrostro ikastetxea. Proiektuaren barruan nazioarteko zazpi topaketa egitea aurreikusi da, eta horietatik hiru burutu dira dagoeneko. CF Somorrostro ikastetxeak Amaierako Mintegia eta Proiektuaren bukaera-ekitaldia hartuko ditu 2015eko ekainean.

42

Son 72 mujeres empresarias de los diferentes países y sectores industriales las que participan en el Proyecto. Desde la agricultura a la industria, pasando por la gastronomía, diseño, moda, comunicación, economía social y solidaria entre otros. Ya han comenzado los contactos profesionales entre ellas y es patente la gran ilusión que comparten por este Proyecto, en el que participan entidades e instituciones de 7 países: Agencia de Desarrollo de Ajaccio (Córcega – Francia), Agencia de desarrollo BGE en Guadalupe (Francia), Instituto de la Seguridad Social Kokaeli (Turquía), Centro Regional de asesoramiento e información de Trebisov (Eslovaquia), Unión regional de Municipios de Epirus (Grecia), Entidad de Formación para Adultos (República Checa), Escuela de Idiomas Konstanz (Alemania) y el Centro de Formación Somorrostro. Este Proyecto tiene prevista la realización de 7 encuentros internacionales, tres de los cuales se han llevado a cabo ya. El Centro de Formación Somorrostro acogerá en junio de 2015 el Seminario final y la clausura del Proyecto.

There are 72 businesswomen from different countries and industries involved in the project. They work in such varied fields as agriculture, industrial sectors, food, design, fashion, communication, social economy and solidarity, among others. They have already started professional contacts among them and there is great excitement about the project, involving organizations and institutions from 7 countries: Development Agency in Ajaccio (Corsica - France), BGE Guadeloupe Iles du Nord Development Agency (France), Kokaeli Institute of Social Security (Turkey), Trebisov Regional Centre for Advice and Information (Slovakia), Regional Union of municipalities of Epirus (Greece), An Organization for Training Adults in Silesia (Czech Republic), the Konstanz Language School (Germany) and the Somorrostro school. This project includes 7 transnational meetings, three of which have already taken place. The Somorrostro school will host the final seminar and the closure of the project in June 2015.


2014

Laneratzen emandako 100 urteek saria izan dute

Reconocimiento a 100 años volcados con la inserción laboral

Recognition of 100 years devoted to employability

Nazaret Zentroak Novia Salcedo Fundazioaren Gazteak Laneratzeko Bikaintasunaren Nazioarteko Saria irabazi du, erakundeen kategorian. Epai-mahaiak honako meritu hauek azpimarratu ditu: “Nazaret Zentroaren eginkizuna Gipuzkoako gizarte-eraldaketan eta euskal enpresatik duen hurbiltasuna”.

Nazaret Zentroa, ha sido galardonada con el Premio Internacional de la Fundación Novia Salcedo a la Excelencia en la Integración Profesional de los Jóvenes, en la categoría Instituciones. El Jurado resaltó “el papel de Nazaret como revulsivo en las transformaciones sociales de Gipuzkoa y la cercanía a la empresa vasca”.

Nazaret Zentroa, has been awarded the international award of the Novia Salcedo Foundation for Excellence in the Professional Integration of Young People, in the institutions category. The jury panel highlighted “the role of Nazaret in driving social transformations in Gipuzkoa and the proximity to Basque companies.”

Nazaret Zentroan lanean ari gara 1916. urteaz geroztik, gazteek enpresetan eskatzen diren gaitasunak eta ezagutzak lor ditzaten, eta, horrela, laneratzeko aukera izan dezaten.

Desde 1916, en Nazaret trabajamos para que los jóvenes adquieran las competencias y los conocimientos que demandan las organizaciones con el fin de su incorporación al mundo laboral.

At Nazaret we have been working with young people since 1916 to get them to acquire the skills and knowledge demanded by organisations for the purposes of their integration in the labour market.

Esta línea de trabajo se ha ido adecuando a las necesidades de cada momento. Nazaret comenzó centrándose en la cualificación e incorporación de la mujer al trabajo; posteriormente, apostó por la tecnología, con la informática como clave de la gestión organizacional; y, actualmente, trabaja en la generación de sinergias empresa-centro educativo porque a nuestro entender, la FP tiene que aportar valor a la empresa en forma de proyectos de colaboración.

This line of work has been progressively adapted to the needs of each moment. Nazaret began focusing on qualifications and bringing women into the labour market. Subsequently, it focused on technology, with computer science as key to organisational management. Today it is working on the creation of school-business synergies because, in our opinion, VET should contribute value to companies in the form of collaborative projects.

En eso se fundamenta el modelo de Inno omnia en Finlandia que basa el proceso de enseñanzaaprendizaje en la ejecución de proyectos reales que respondan a los requerimientos de las Pymes del entorno. Nosotros “Queremos ser el Innoomnia de Euskadi”

This is the cornerstone of the InnoOmnia model in Finland that bases the teaching-learning process on carrying out real projects that respond to the needs of SMEs in the area. “We want to be the InnoOmnia of the Basque Country”

Lan-ildo hori unean uneko beharretara egokitu dugu. Nazaretek emakumeak trebatu eta laneratzeko eginkizunari ekin zion hasieran; ondoren, teknologiaren aldeko hautua egin zuen, informatika antolakuntza-gestioaren oinarritzat hartuta; gaur egun, berriz, enpresen eta ikastetxeen arteko sinergiak lantzen ditu; izan ere, gure iritzian, LHk balioa eman behar dio enpresari, lankidetza-proiektuen bidez. Horixe da Finlandiako Inno omnia izeneko ereduaren euskarria: irakasteko eta ikasteko prozesuan, inguruko enpresa txiki eta ertainen eskakizunei erantzuten dieten proiektu errealak lantzen dira. Guk “Euskadiko Inno omnia izan nahi dugu”. Oso plan zorrotza da, eta Nazaretek Gipuzkoako gizartearen beharrei erantzuteko 100 urtetan egindako lanaren jarraipena da, sari hau irabazteko aukera eman diguna. Saria emateko ekitaldia maiatzaren 19an izan zen, Bilboko Arriaga antzokian. Ekitaldian Asturiasko Printzea izan zen, eta berak eman zion bereizgarria Nazaret Zentroko zuzendari Mª José Rabellari.

Es un plan exigente que da continuidad a los 100 años de Nazaret respondiendo a las necesidades de la sociedad guipuzcoana, y que nos ha llevado a ser reconocidos con este Premio. La entrega del galardón tuvo lugar el 19 de mayo en el Teatro Arriaga de Bilbao en una ceremonia presidida por el Príncipe de Asturias quien entregó el premio a Mª José Rabella, directora de Nazaret.

It is a demanding plan which gives continuity to the 100 years of Nazaret’s responding to the needs of the Gipuzkoan society, which have led to the recognition paid with this award. The prize was given on 19 May in the Arriaga Theatre in Bilbao in a ceremony presided over by the then Prince of Asturias, who presented the award to Mª José Rabella, Director of Nazaret.

43


2014

Berrikuntza mekanizazio materialetan

Innovación en los materiales de mecanizado

Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxeak proiektu aitzindari bat jarri du martxan Eusko Jaurlaritzaren LHko Sailburuordetzaren laguntzarekin, mekanizazio prozesuan material berriztagarriak erabiltzeko kostuak garestitu gabe.

La Salle Berrozpe de Andoain pone en marcha un proyecto pionero, con el apoyo de la Viceconsejería de FP del Gobierno Vasco, para utilizar materiales renovables en el proceso de mecanizado sin encarecer costes.

Materialen ezaugarri hobeak, material lehiakorragoak, eskuragarriagoak (tailerreko baliabideak eta prozesuak aldatu gabe), eta iraunkortasun handiagokoak. La Salle Berrozpek, LHko Sailburuordetzaren laguntzarekin, enpresen kostuak areagotu gabe mekanizazioan material berriztagarriak erabiltzeko abian jarri duen proiektu berritzailearen ezaugarri nagusiak dira horiek.

Mejores propiedades en los materiales, más competitivos, asequibles sin alterar medios y procesos del taller, además de una mayor sostenibilidad. Este es el listado de las características principales de un proyecto innovador que hemos puesto en marcha en La Salle Berrozpe con el apoyo de la Viceconsejería de FP, al utilizar materiales renovables en el mecanizado y poderlo acercar a las empresas sin incrementar sus costes.

Arloan aitzindaria den proiektu horren helburua material berriztagarrien ezaugarri mekanikoak aztertzea eta horiek inguruko enpresei gerturatzea da, ohiko mekanizazio baldintzen bidez; horrela, enpresek material horiek erabili ahal izango dituzte ohiko materialen ordez, horien konplexutasunagatik prozesua garestitu gabe. Mekanizazioaren artean oinarritutako teknologia hobetzea izan da ikerkuntzaren helburua, eta horixe da, hain zuzen, proiektuaren gakoa.

El objetivo del proyecto, pionero en esta área, es investigar las características mecánicas de los materiales renovables y acercarlos a las empresas del entorno a través de las condiciones de mecanizado habituales, de tal manera que estas empresas, sin que se encarezca el proceso por su complejidad tengan la opción de utilizarlos como alternativa a los materiales tradicionales. La clave del proyecto ha sido centrar la investigación en mejorar la tecnología basada en el arte del mecanizado.

Horrela, proiektuak apurtu egin du enpresa askorentzat gaindiezina zen barrera ekonomiko hori, material berriztagarriak mekanizatzeko modua aurkituz.

De esta forma, el proyecto rompe esa barrera económica insalvable para muchas empresas y encuentra la forma de mecanizar estos materiales renovables.

TECNALIA ETA UNIBERTSITATEA

TECNALIA Y LA UNIVERSIDAD

Aurten enkargu ugari izan ditugu, eta horrenbestez, proiektuan ez da aztertzea merezi duten materialen inguruko hausnarketarik egin behar izan. Une honetan enpresaren araberako probak egiten ari gara, horietako bakoitzari zuzeneko zerbitzua eskainiz. Tecnaliarekin, esaterako, karakterizazio praktika batzuk egin ditugu, eta Euskal Herriko Unibertsitatearentzat (EHU/UPV) injekzio molde bat prestatu dugu elastomeroen trakzio entseguetarako.

Debido a los múltiples encargos que hemos tenido a lo largo de este año, el proyecto no ha necesitado especular sobre qué materiales merece la pena estudiar. En este momento se están realizando pruebas a medida de la empresa, dando servicio directo a cada una de ellas. Por ejemplo, con Tecnalia hemos realizado unas prácticas de caracterización, para la Universidad del País Vasco EHU/UPV hemos hecho un molde de inyección para la realización de ensayos de tracción en elastómeros.

Proiektua pasadan ikasturtean uztailaren 1ean egindako teknologia arloko jardunaldiarekin amaitu genuen, Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxean.

El proyecto culminó el pasado curso con una jornada tecnológica el 1 de julio, en el Centro La Salle Berrozpe de Andoain.

Innovation in machining materials

La Salle Berrozpe in Andoain pioneered a new project with the support of the Regional Deputy Ministry for VT of the Basque Government to use renewable materials in machining processes without increasing costs. Materials with better properties, that are more competitive and affordable without changing workshop means and processes, in addition to being more sustainable. This is the list of the main features of an innovative project that we launched in La Salle Berrozpe with the support of the Regional Deputy Ministry for VT, by using renewable materials in machining and bring it to closer to companies without increasing their costs. The aim of this pioneering project for this field is to research the mechanical properties of renewable materials and bring them closer to the companies in the surrounding area through usual machining conditions. This way, these companies have the opportunity to use them as an alternative to traditional materials while keeping costs down. The key of the project has been to focus research on improving machining-based technology. In this way, the project breaks what is an insurmountable economic barrier for many companies and finds a way of machining these renewable materials. TECNALIA AND THE UNIVERSITY Due to multiple orders we had this year, the project did not need to speculate on which material was worth studying. Right now, company-tailored testing is being carried out, providing direct service to each company. For example, with Tecnalia we have carried out some characterisation trials and for the University of the Basque Country (EHU/UPV), we have made an injection mould for elastomer tensile strength testing. Last school year the project culminated with a technology day on 1 July in the La Salle Berrozpe school in Andoain.

44


2014

2014ko Gastronomiaren Hiriburua EGIBIDEMendizorrotza Ostalaritza Eskolako sukaldean

La Capital Gastronómica 2014 en los fogones de la Escuela de Hostelería EGIBIDE-Mendizorrotza

The 2014 Food Capital in the kitchen of the EGIBIDE-Mendizorrotza Catering School

Vitoria-Gasteiz afronta la recta final de su reinado como Capital Gastronómica 2014. Un ejercicio plagado de eventos y acciones en las que ha tenido su protagonismo el alumnado de la Escuela de Hostelería EGIBIDE-Mendizorrotza. La Formación Profesional en el centro educativo acoge diferentes familias que van desde la Fabricación Mecánica, pasando por Robótica, Ortoprótesis, Electrónica, Márketing… pero que también tiene un peso específico en una rama cada vez con más demanda como la Hostelería.

Vitoria-Gasteiz is facing the final stretch of its reign as 2014 Food Capital. A year full of events and activities in which the students of the EGIBIDE-Mendizorrotza catering school had a starring role. Vocational Training in the school hosts different families including Mechanical Manufacturing, Orthoprostheses, Electronics, Robotics, and Marketing, but it also has a specific weight in a branch that is increasingly in demand, the catering industry.

Hemos podido ver trabajando codo con codo a profesorado y estudiantes en eventos como las Cenas Capitales en el Restaurante Zaldiaran, Gastroswing en el Artium, colaboraciones con Slow Food, Reapertura de la Catedral Santa María al culto, actos solidarios… En el curso ya iniciado, el programa sigue con más hitos tanto dentro como fuera de las instalaciones, con un denominador común: la formación de cerca de 200 alumnos/as en diferentes especialidades.

We have seen teachers and students working side by side at events such as the Capitals Dinners in the Zaldiaran restaurant, Gastroswing in the Artium, collaborations with Slow Food, the Reopening of services at the Cathedral of Santa María, solidarity events and more. During the school year, the programme continued with more milestones both inside and outside the facilities; all with a common denominator: training about 200 students in different specialities.

Junto a ello, el profesorado también ha permitido espolear, y de qué forma, a alumnas como Elí Díez, en el Concurso de Ideas “Jakiberri” promovido por ISEA S.Coop. Corporación Mondragón, con el objetivo de generar propuestas culinarias “Healthy Basque Fast Food”, o Aarón Márquez representando al País Vasco entre todas las Escuelas de Hostelería en la 2º edición del Premio Promesas de la alta cocina “Le Cordon Bleu”.

In addition, the teachers has also encouraged students such as Elí Díez, to participate in the “Jakiberri” Ideas Competition promoted by ISEA S.Coop. Mondragón Corporation, with the aim of creating culinary delights for “Healthy Basque Fast Food”, or Aarón Márquez representing the Basque Country among all the catering schools in the 2nd Edition of the “Le Cordon Bleu” haute cuisine Promises Award.

Y unido a ello, cerca de 100 estudiantes de Hostelería de EGIBIDE-Mendizorrotza formándose en diferentes restaurantes y establecimientos hosteleros de Euskadi y resto de Europa. Ahora, con el nuevo curso iniciado, se abre una nueva etapa ilusionante para todas y todos ellos, nuevas promociones y las que están a punto de finalizar su periplo por la primera Escuela de Hostelería que se fundó en Alava en 1982.

Furthermore, about 100 catering students at EGIBIDE-Mendizorrotza are training in different restaurants and catering establishments in the Basque country and the rest of Europe. Now, with the new school year under way, there is a new exciting stage for all the students who are about to finish their journey in the first catering school founded in Alava in 1982.

Vitoria-Gasteizen erregetza amaierara heltzen ari da, eta laster utziko dio 2014ko Gastronomiaren Hiriburu izateari. Ekitaldiz eta ekintzez beteriko urtea izan da, eta EGIBIDE-Mendizorrotza Ostalaritza Eskolako ikasleek beren protagonismoa izan dute. Ikastetxean Lanbide Heziketako hainbat alor eskaintzen dira: Fabrikazio Mekanikoa, Robotika, Ortoprotesia, Elektronika, Marketina eta abar, baita gero eta eskari handiagoa duen alor bat ere, Ostalaritza. Irakasleak eta ikasleak elkarren ondoan lanean ikusi ditugu Zaldiaran Jatetxeko afari kapitaletan, Artiumeko Gastroswing-en, Slow Foodekin lankidetzan, Santa Maria Katedrala elizkizunetarako irekitzeko ekitaldian, ekintza solidarioetan eta abarretan. Hasitako ikasturtean, programak ekintza gehiagorekin jarraitzen du bai instalazioetan bai instalazioetatik kanpo. Horiek helburu komun bat dute: 200 ikasle inguru hainbat espezialitatetan prestatzea. Horretaz gain, irakasleek lehiaketetan parte hartzera bultzatu dituzte ikasleak. Horren adibide ditugu Mondragon Korporazioko ISEA S.Coop.ek “Healthy Basque Fast Food” sukaldaritzako proposamenak sortzeko sustaturiko “Jakiberri” ideien lehiaketan Eli Diez-en partaidetza; eta “Le Cordon Bleu”ren sukaldari berrientzako goi-sukaldaritzako sariaren 2. edizioan Euskadiko Ostalaritza Eskolak ordezkatzeko aukeraturiko Aaron Marquez-en partaidetza. Gainera, EGIBIDE-Mendizorrotzako ostalaritzako 100 bat ikaslek prestakuntza jasotzen dute Euskadiko eta Europako ostalaritzako jatetxe eta establezimenduetan. Orain, ikasturte berria hasita dagoenean, guzti horientzat, promozio berrientzat nahiz beren ibilbidea amaituko dutenentzat, fase berri itxaropentsu bat jarriko da abian, 1982an Araban sortu zen lehenengo Ostalaritza Eskolan.

45


2014

Txorierri Politeknika ikastegia QUAL4T Europako Berrikuntza proiektuko partaidea da

Politeknika Txorierri participa en el proyecto de Innovación Europeo QUAL4T

QUAL4T proiektuak 2014an egindako txostenean ziurtatu denez, EBko herrialde gehienetan sustatu eta finkatu dira LHko Kalitatea Kudeatzeko Estrategiak. Alemanian, Grezian, Italian, Herbehereetan, Espainian eta Erresuma Batuan egindako azterketek berretsi egin dute Lanbide Heziketaren kalitatea hobetzeko Europar Batasunean, Estatuetan eta Eskualdeetan emandako bultzada. Dena den, txostenaren arabera, kalitatea ez dago oraindik ere erabat barneratuta eta aintzat hartuta irakasleriaren eta ikasgeletan egunero lan egiten duten bestelako oinarrizko langileen aldetik.

El proyecto QUAL4T elaboró un informe en 2014 que constataba que la mayoría de países de la UE han promovido y establecido Estrategias de Gestión de la Calidad para FP. Las investigaciones realizadas en Alemania, Grecia, Italia, Holanda, España y el Reino Unido confirman el impulso comunitario, nacional y regional para mejorar la calidad de la Formación Profesional. Sin embargo, el informe también señala que la calidad no está todavía totalmente asumida ni es apreciada por parte del profesorado y otro personal de base que trabaja en las clases diariamente.

QUAL4T elkarteak Kalitateko Tresnen Kita eta Kalitate Gida osatu ditu irakasleriari Kalitatearen Kultura ulertzen eta horren alde egiten laguntzeko, hezitzaile direnez euren zerbitzua eta irakaspena hobetzeko, baita ikasleen emaitzak ere. QUAL4T TRESNEN KITA Gaur egun Europa osoko LHko ikastetxeetan indarrean diren kalitatearen inguruko ekimenetako jardunbide egokien sorta zabala biltzen du tresnen kitak. Kalitate Bermearen QUALLL eta Kalitate Zikloaren Plan-Do-Check-Act (PDCA) gomendioak betetzeko aukeratu dira: • Kalitatearen garrantziaz konturatzea eta horren inguruko konpromisoa hartzea • Plangintzan eta helburuak eta lehentasunak finkatzen laguntzea (P) • Irakaslana hobetzea (D) • Ebaluazioaren gaineko arreta (C) • Hobekuntzarako hausnarketaren eta ekintzaren gaineko arreta (A) • Kalitatea hobetzea erakundean QUAL4T KALITATE GIDA Kalitate Gidak laguntza praktikoa eskaintzen die Tresnen Kitaren erabiltzaileei/dinamizatzaileei, tresnok abian jartzeko moduei buruz. Kalitate eta Kudeaketa Bermeak hizkera arruntean azaltzen ditu, eta LHrako duten garrantzia zehazten du.

La Asociación QUAL4T ha desarrollado un Kit de Herramientas de Calidad y una Guía de Calidad para ayudar al profesorado a entender y contribuir a la Cultura de la Calidad, mejorar su servicio como educadores, su enseñanza y los resultados para los estudiantes. EL KIT DE HERRAMIENTAS QUAL4T El kit de herramientas reúne un amplio espectro de buenas prácticas en iniciativas de calidad implementadas actualmente en centros de FP en toda Europa. Han sido escogidas para cubrir las Recomendaciones reconocidas QUALLL de Garantía de la Calidad y el Ciclo de Calidad Plan-Do-Check-Act (PDCA):

• Crear

concienciación y compromiso en la Calidad • Ayudar a la planificación y el establecimiento de metas y prioridades (P) • Mejorar la práctica docente (D) • Atención a la evaluación (C) • Atención a la reflexión y la acción para la mejora (A) • Mejorar la calidad en la institución LA GUÍA DE CALIDAD QUAL4T La Guía de Calidad ofrece apoyo práctico a los usuarios /dinamizadores del Kit de Herramientas sobre cómo implementarlo. Explica la Garantía de la Calidad y la Gestión en un lenguaje cotidiano y cómo éstas son importantes para la FP.

Tresnok ikasgelan sustatu nahi dituzten irakasleek, taldeek edo Kalitateko langileek zuzenean erabil ditzakete QUAL4T Tresnen Kita eta Kalitate Gida.

El Kit de Herramientas QUAL4T y la Guía de la Calidad pueden ser utilizados directamente por los profesores o equipos o por el personal de Calidad que deseen promover las herramientas en el aula.

Tresnak honako web-orrialde honetan daude eskuragarri eta bertatik behera karga daitezke: www.qual4t-project.org

Se puede acceder a todas las herramientas y descargarlas a través de la página web: www.qual4t-project.org

46

Politeknika Txorierri takes part in the QUAL4T European Innovation Project

The QUAL4T Project produced a report in 2014 confirming that most EU countries have promoted and established Quality Management Strategies for VET. Research carried out in Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Spain and the UK confirm the EU, national and regional drive to improve the Quality in VET Education. However the report also showed that quality is still not fully owned or appreciated by teachers and other grass roots staff, working in the classroom on a daily basis. The QUAL4T partnership have developed a Quality Toolkit and Quality Guide to help teachers understand and contribute to Quality Culture, improving their service as educators, their teaching, and results for students. THE QUAL4T TOOLKIT The Toolkit gathers a broad sweep of practical best practice quality initiatives presently implemented in VET centres all over Europe. They have been chosen to cover the recognized QALLL Recommendations for Quality Assurance in VET and the Quality Plan-Do-Check-Act (PDCA) Cycle:

• Raise awareness and engagement in Quality • Aid planning and establishment of goals and priorities (P)

• Improve teaching practice (D) • Focus on Evaluation (C) • Focus on Reflection and Action for improvement (A)

• Improve quality in the institution THE QUAL4T QUALITY GUIDE The Quality Guide offers practical support to users /facilitators of the Toolkit on how to implement the Toolkit. It explains Quality Assurance and Management in everyday language and how these are of relevance to VET. The QUAL4T Toolkit and Quality Guide can be used directly by teachers or teams or by Quality staff who wish to promote the tools in training courses. All the tools can be accessed and downloaded via the website: www.qual4t-project.org


ZENTROAK CENTROS SCHOOLS ARABA EGIBIDE

CENTRO MUNICIPAL DE FP

Francia 32, 01002 – VITORIA

Virgen del Carmen 17, 01400 – LLODIO

(34) 945.00.03.33

945.00.03.34

(34) 94.672.05.05

info@egibide.org

www.egibide.org

secretaria@cmfp-llodio.com www.cmfp-llodio.com

94.672.10.57

BIZKAIA COLEGIO ZABÁLBURU

SALESIANOS DEUSTO

La Esperanza, 12 48005 – BILBAO

Avda Lehendakari Aguirre, 75 48014 - BILBAO

(34) 94.416.31.95

94.415.38.55

(34) 94.447.26.50

94.447.26.58

info@zabalburu.org

www.zabalburu.net

www.salesianosdeusto.com

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI

salesianos@salesianosdeusto.com

CENTRO SAN VIATOR

Untzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – DERIO

Bº San Cristóbal, 2 48190 –SOPUERTA

(34) 94.403.40.60

94.403.40.61

(34) 94.610.48.00

94.610.47.20

info@txorierri.net

www.txorierri.net

secretaria@sanviator.com

www.sanviator.com

SAN JOSÉ – MARISTAK L. H. IKASTEGIA

CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO

Abasolo, 6 48200 – DURANGO

San Juan, 10 48550 –MUSKIZ

(34) 94.681.00.58

94.620.06.38

(34) 94.670.60.45

94.670.60.52

idazkaritza@maristak.com

www.maristak.com

cfs@somorrostro.com

www.somorrostro.com

LEA ARTIBAI IKASTETXEA

ESCUELA QUÍMICA Y ELECTRÓNICA

Xemein etorbidea, 19 48270 –MARKINA

Doctor Areilza, 32 48010 –BILBAO

(34) 94.616.90.02

94.616.91.60

(34) 94.441.59.78

94.427.35.59

info@leartik.com

www.leartik.com

ZULAIBAR ARRATIAKO LANBIDE IKASTEGIA

equimica@jesuitasindautxu.com

www.jesuitasindautxu.com/eqe

CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA

Bº. Zulaibar, 17 48144 - ZEANURI

Camino arbolantxa 57

(34) 94.673.91.16

94.631.70.66

944.12.49.92

48004 - Bilbao 944.598.035

info@zulaibar.org

www.zulaibar.org

info@otxarkoaga.net

www.otxarkoaga.org

GIPUZKOA MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

GOIERRI ESKOLA

Loramendi, 4 20500 – MONDRAGON

Arranomendia, 2 20240 – ORDIZIA

(34) 943.79.47.00

(34) 943.88.00.62

943.79.15.36

info.mgep@mondragon.edu www.mondragon.edu/eps

OÑATI GESTIO HEZIKETA

943.88. 83.51

bulegoa@goierrieskola.org www.goierrieskola.org

LA SALLE BERROZPE

Ibarra zelaia, 2 20560 – OÑATI

La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANDOAIN

(34) 943.71.80.09

943.71.81.62

(34) 943.59.05.57

943.30.05.63

www.mondragon.edu/enpresagintza

lsbandoain@lasalleberrozpe.com

www.lasalleberrozpe.com

enpresagintza@mondragon.edu

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA

SALESIANOS URNIETA

Beloki Hiribidea, s/n 20700 – ZUMARRAGA

Ergoien Auzoa, 6 20130 - URNIETA

(34) 943.72.54.77

943.72.60.03

(34) 943.55.17.89

943.33.10.59

ugle@ugleskola.org

www.ugleskola.org

salesianos@salesianosurnieta.es

www.salesianosurnieta.com

OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA Gipuzkoa Kalea, 5 20800 - ZARAUTZ

NAZARET ZENTROA Aldakoenea, 36-Bº Egia 20012 - DONOSTIA

(34) 943.11.10.00

943.83.44.05

(34) 943.32.66.66

informazioa@oteitzalp.org

www.oteitzalp.org

nazaret@nazaretzentroa.com www.nazaretzentroa.com

IRUNGO LA SALLE Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IRUN (34) 943.62.84.11

943.62.84.32

irungolasalle@ilsalle.org

www.irungolasalle.org

943.32.63.84


HETEL 21 Gizarte-ekimenezko lanbide heziketako ikastetxeen Elkartea da eta Euskal Herriko eskualde guztietan dago sustraiturik.

HETEL es una Asociación de 21 centros de Formación Profesional de iniciativa social con presencia y arraigo en todas las comarcas del País Vasco.

HETEL is an Association of 21 Vocational Training Centres created by social initiative which are present in all regions of the Basque Country.

HETELen elkarturiko zentroek gazteentzako, langileentzako eta langabeentzako Lanbide Heziketa eskaintzen dute. Honez gain, HETELeko zentroek era askotako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresei, bai neurrira eginiko formazioa bai bestelako zerbitzu teknikoak.

Los centros de HETEL imparten formación profesional a jóvenes, trabajadores y desempleados. Además, los centros de HETEL ofrecen diversos servicios a las empresas, desde el diseño e impartición de formación a medida hasta la prestación de servicios técnicos de diversa índole.

HETEL centres provide vocational training to young people, workers and unemployed people. In addition to it, HETEL centres offer different services to enterprises, from taylormade- training to various kinds of technical services.

Profile for HETELFP

HETELkaria 2014  

HETELkaria aldizkariaren 33 zenbakia - Nº 33 de la revista HETELkaria - HETELkaria magazine number 33

HETELkaria 2014  

HETELkaria aldizkariaren 33 zenbakia - Nº 33 de la revista HETELkaria - HETELkaria magazine number 33

Profile for hetel
Advertisement