Page 1

Het Erasmus Magazine

LAAT ZIEN WAT JE KUNT OP HET ERASMUS

2019 - 2020


Het Erasmus Magazine

2019 - 2020

WELKOM IN DE LEUKSTE TIJD VAN JE LEVEN! Spannende tijden! Je staat namelijk op het punt te kiezen voor een school waar je verder zult leren. Daar ga je 4, 5 of 6 jaar doorbrengen en het klinkt misschien afgezaagd als we zeggen dat het een belangrijke stap is, maar het is echt zo! Het is een stap op weg naar je toekomst; op weg naar volwassen worden.

WIE ZIJN WE EN WAAR

in school, maar zeker ook daar buiten.

STAAN WE VOOR?

Jij bent uniek en je hebt je eigen talenten,

Het Erasmus is een openbare scholen-

net als jouw toekomstige klasgenoten.

gemeenschap voor voortgezet onderwijs

Wij helpen je jouw mogelijkheden te

waar je de opleidingen praktijkonderwijs,

ontdekken en je talenten te ontwikkelen

isk, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium

om zo de juiste keuzes te kunnen maken

kunt volgen. Het woord ‘openbaar’ zegt

voor je vervolgstudie of beroepsrichting.

veel over onze school. Het betekent dat

Een van de dingen die wij heel belangrijk

iedereen welkom is ongeacht huidskleur,

vinden, is dat iedereen zich houdt aan

geaardheid, geloof of levensbeschouwing.

de afspraken die zorgen voor een fijne,

Op Het Erasmus zitten ongeveer 2200

veilige sfeer waarin jij en je medeleer-

Er verandert veel ten opzichte van de basisschool. Nieuwe vrienden en

leerlingen en er zijn ruim 300 medewer-

lingen goed kunnen werken.

vriendinnen, vakken die je nog nooit eerder hebt gehad, schoolfeesten,

kers werkzaam. Ook leerlingen uit de

sporten en nog veel meer. In dit magazine proberen we jou en je

wijde omtrek van Almelo weten de weg

Er verandert heel veel als je van de

ouder(s)/ verzorger(s) een beeld te geven van Het Erasmus. Voor ons

naar Het Erasmus te vinden. Het Erasmus

basisschool naar het voortgezet onder-

bijzondere aanbod en onze stromingen hebben we een speciale infor-

is goed bereikbaar per fiets en met het

wijs gaat. Zo krijg je op je nieuwe school

matiegids die je kunt aanvragen, maar er staat ook heel veel informatie

openbaar vervoer. We hebben onze oplei-

allerlei vakken in telkens een ander

op onze website: www.ikwilnaarhet-erasmus.nl.

dingen verdeeld over meerdere locaties,

lokaal van steeds een andere leraar.

zodat je niet te maken hebt met één

Dat is in het begin behoorlijk wennen.

Wil je de sfeer echt proeven?

groot schoolgebouw. Zo raak je al gauw

Want hoe vind je al die lokalen? Welke

Kom dan naar onze Open Dag op zaterdag 18 januari 2020 van

vertrouwd met je medeleerlingen,

les heb je na de pauze? Elke dag is dat

9.30 - 13.00 uur op onze locaties: mavo/havo/vwo en vmbo. Of kom

de leraren en overige medewerkers.

weer anders …

Open Dag op het praktijkonderwijs. Je bent van harte welkom: we

ONTWIKKEL JE EIGEN TALENTEN

Als je precies wilt weten hoe dat allemaal

staan klaar voor jou, je ouder(s)/ verzorger(s) en broertje(s) en/of zusje(s)!

Wij vinden het belangrijk dat je bij

gaat, kom dan naar onze Open Dag.

ons niet alleen leert, maar ook dat jij

Dan kan je aan onze leerlingen en leraren/

Bestuur, directie, docenten, overige medewerkers en leerlingen

je ontwikkelt tot een zelfbewuste en

medewerkers alles vragen wat je maar

van Het Erasmus in Almelo.

zelfstandige persoonlijkheid. Iemand die

wilt weten. Die leggen graag alles aan

prima zijn of haar eigen weg kan vinden

jou en je ouder(s) en/of verzorger(s) uit.

op woensdag 18 maart 2020 van 16.00 uur tot 20.00 uur naar de

or o v t s e ki e j s l A asmus

r E t e H mavo

uniek n e e r voo kies je ncept. o c s j i onze w n a v t i onder lu kt dee . a a m locat ie vo a o w m v e D havo/ mavo/

2


“Op de lagere school had ik bijna geen huiswerk, nu iedere dag.” (Daan, 1ste klas H/V)

3 BASISVOORWAARDEN DIE WIJ OP HET ERASMUS ERG BELANGRIJK VINDEN:

ONDERBOUW, BOVENBOUW

en je persoonlijke talenten te ontdekken.

1. JIJ STAAT CENTRAAL

EN DAKPANNEN

Aan het begin van het schooljaar worden

Je moet je kunnen ontwikkelen met je

Zoals eerder gezegd kan je op Het Erasmus

LOS-gesprekken gevoerd (leerling-ouder-

eigen talent en temperament én in jouw

verschillende opleidingen volgen:

school). Dit zijn gesprekken waarin de

tempo. Iedereen is verschillend. Dus

praktijkonderwijs, isk, vmbo-basis en

mentor samen met jou en met je ouder(s)/

houden we daar rekening mee. Samen

kader, mavo, havo, vwo en gymnasium.

verzorger(s) onderzoekt hoe je het best

met jullie zorgen we voor een sfeer

op school begeleid kunt worden.

waarin iedereen zich prettig en veilig

Hieronder iets meer over deze opleidingen:

voelt. Daar horen ook regels bij, want

Het eerste jaar op de locatie mavo/havo/

Op het praktijkonderwijs (pro) heb je veel

alleen dan krijg je de kans je op de voor

vwo zit je in een combinatieklas. Dat is

praktijkvakken. Daarnaast krijg je les in

jouw beste manier te ontwikkelen.

of een mavo/havo-combinatieklas of een

algemeen vormende vakken, zoals

havo/vwo-combinatieklas of een klas

Nederlands, Engels, burgerschap en

2. LEREN LEREN

binnen het gymnasium (gymnasium/

rekenen. Op deze locatie zitten leerlingen

Tijdens jouw ‘schoolcarrière’ leren we je

vwo). Zo’n klas noemen we ook wel een

die meer behoefte hebben aan indivi-

hoe je het beste kan leren. We helpen je

`dakpan’. Het eerste jaar kijken we heel

duele begeleiding en kleine klassen.

om je te ontwikkelen tot een zelfstandige leerling die zijn eigen mogelijkheden en

goed welke opleiding het beste bij je

verantwoordelijkheden leert kennen.

past. Dat doen we samen met jou en je

Zowel voor onderbouw als bovenbouw-

ouder(s)/verzorger(s). Natuurlijk spelen

leerlingen is er ook op het praktijkon-

de cijfers daarbij een belangrijke rol,

derwijs extra aanbod. Vanaf het eerste

3. LAAT ZIEN WAT JE KUNT

maar we kijken ook naar je werkhouding,

leerjaar kan je deelnemen aan de pro/

We dagen je uit, maar helpen je ook.

motivatie en ontwikkeling.

vmbo-klas en in leerjaar 3 is er de

We vinden dat we best eisen aan je

mogelijkheid om deel te nemen aan de

mogen stellen, zolang het niet te veel

Na de brugklas ga je naar klas 2 van

pro-ROC klas. Vanuit de pro/vmbo-klas

wordt. We zorgen voor duidelijkheid.

het gymnasium, vwo, havo, mavo of

kan je na leerjaar 2 opstromen naar het

We helpen en begeleiden je. Door de

vmbo. In het tweede en derde jaar is het

vmbo. En met de pro-ROC-klas ga je beter

leerlingbegeleiding, ons extra aanbod

ook nog mogelijk om door te stromen van

voorbereid naar het ROC.

en de buitenschoolse activiteiten kan iedereen profiteren van wat

het ene naar het andere niveau. Vanaf de vierde klas gymnasium, vwo of havo

ISK, INTERNATIONALE SCHAKELKLAS

zit je in de bovenbouw en kies je een

Ruim 40 jaar heeft Het Erasmus een

zogenaamd profiel waarin je ook examen

internationale schakelklas (isk).

doet. Op het vmbo zit je in het eerste jaar

Binnen de isk volgen leerlingen, die niet

ook in een ‘dakpanklas’. In de eerste twee

in Nederland zijn opgegroeid, onderwijs.

jaar maak je in de Vakkencarrousel uit-

Het leren van de Nederlandse taal en

gebreid kennis met alles wat het vmbo te

het kennismaken met de Nederlandse

bieden heeft, zodat je een bewuste keuze

cultuur zijn belangrijke onderdelen van

kunt maken voor een van de profielen in

het onderwijsprogramma. Ons doel is

de bovenbouw. De bovenbouw begint op

deze leerlingen onderwijs op maat te

het vmbo al in het 3de jaar.

geven, zodat zij zo spoedig mogelijk naar

Het Erasmus te bieden heeft.

een vorm van regulier onderwijs Op het vmbo start je de dag met een

geschakeld kunnen worden. De isk-

programma dat is afgestemd op het leren

afdeling heeft een eigen vestiging

kennen van jouw interesses en behoeften.

aan de César Franckstraat in Almelo.

In die uren heb je mentorles, begeleiding, faalangsttraining of maatwerkuren. In de eerste weken word je wegwijs gemaakt in alles wat met school, leren, plannen en huiswerk te maken heeft. Aan het einde van de dag zijn er huiswerkbegeleidingsuren. Tijdens de mentor/coach-momenten praat je over je interesses en je leerdoelen maar ook over je talenten en waar je knelpunten ziet. De maatwerkuren zijn bedoeld om je te helpen je eigen leerweg

“Je moet ineens alles zelf doen, dat is wel lastig. Maar met vragen ga ik naar m’n mentor.” (Rachel, 1ste VMBO)

3


Het Erasmus Magazine

2019 - 2020

“Met mijn VCA-DIPLOMA op zak, dat ik op school heb gehaald, heb ik mooi een voorsprong bij solliciteren.” (Eren, 4de klas pro)

WAAR KIES JIJ VOOR? Het Erasmus heeft meerdere schoollocaties en biedt heel veel opleidingen. Hieronder in het kort een overzicht. Wat past het best bij jou?

mavo/havo/vwo Op de locatie mavo/havo/vwo kan

onderwijs (bijvoorbeeld mbo, hogeschool

je kiezen uit de eindopleidingen:

of universiteit) nodig hebt. Vaardigheden

- mavo

zoals zelfstandig werken en leren,

- havo

samenwerken, verzamelen van

- vwo

gegevens, analyseren, selecteren

- gymnasium

en presenteren van informatie.

met drie soorten brugklassen: gymnasium/

Dit is natuurlijk ook in de onderbouw

vwo, havo/vwo en mavo/havo. Na één jaar

belangrijk. In de eerste en tweede klas

brugklas ga je naar 2 mavo, 2 havo, 2 vwo

leer je in groepjes samenwerken. Ook

of 2 gymnasium.

ga je werken met studieplanners en het digitale leerplatform Itslearning. Hierin

Karien 4de klas VMBO

‘Je hoeft geen topsporter te zijn voor de Sportstroom, maar je moet er wel iets extra’s voor willen doen. Ik heb leren klimmen, schermen, tennissen, duiken en skiën.’

4

vmbo

In leerjaar 2 (voor havo, vwo en gymnasium

kan je precies zien wanneer je wat moet

geldt dit ook voor leerjaar 3) word je

doen. Zo leer je zelfstandiger te werken.

Welke vmbo leerweg past bij jou?

voorbereid op de bovenbouw. Aan het

De locatie mavo/havo/vwo heeft een

De letters vmbo staan voor: voorberei-

eind van 3 mavo kun je weloverwogen je

open leercentrum dat wij het Studium

dend middelbaar beroeps onderwijs.

een van de vier profielen kiezen:

noemen, hier is ook de schoolmediatheek

De naam zegt het al: het is een voor-

1. Techniek

ondergebracht. Je kan hier op verschil-

bereiding op het middelbaar beroeps-

2. Zorg en Welzijn

lende manieren aan het werk. Je kan een

onderwijs (mbo).

3. Economie

boek lenen en lekker lezen op de bank bij

4. Landbouw

één van de haarden, in alle rust werken

Het vmbo bestaat uit vier leerjaren.

in de ‘stiltecoupes’ of extra uitleg krijgen

Klas 1 en 2 vormen de onderbouw

Aan het eind van klas 3 havo, vwo

van een docent. Het Studium is speciaal

en klas 3 en 4 de bovenbouw.

en gymnasium kies je uit de volgende

ontworpen om dit mogelijk te maken:

Ons vmbo kent 2 praktische leerwegen:

profielen:

werken in een fijne en vriendelijke sfeer.

- de basisberoepsgerichte leerweg

1. Natuur & Techniek

Tijdens de les, na de les of in de pauze.

(vmbo-basis) - de kaderberoepsgerichte leerweg

2. Natuur & Gezondheid 3. Economie & Maatschappij

“IK BEN BEHOORLIJK SLIM.

4. Cultuur & Maatschappij

KAN IK EIGENLIJK NOG WAT

(vmbo-kader)

BIJ JULLIE LEREN?”

IN HET EERSTE LEERJAAR

Een profiel bestaat uit drie delen. De vakken

Je leert makkelijk en je vindt het geen

ZIT JE IN EEN DAKPANKLAS:

zoals Nederlands, Engels en wiskunde

kunst om hoge cijfers te halen. Misschien

- de bk-klas (de basis-kader klas)

moeten alle leerlingen volgen. Andere

heb je ooit al een klas overgeslagen.

- de kt-klas (de kader-theoretische klas)

vakken hebben te maken met de door jou

Jij hebt een prachtig talent meegekregen

Vanaf leerjaar 2 zit je in een vmbo-basis

gekozen richting. En dan heb je ook nog

en wij kunnen je helpen dat talent

of vmbo-kader klas. Ook kun je door-

de vrije keuze, dat is het deel dat je zelf

verder te ontwikkelen. Je kunt bijvoor-

stromen naar de mavo op de m/h/v locatie.

invult met vakken die je nodig hebt voor

beeld naar het gymnasium. In klas 1 krijg

je vervolgopleiding of die je interesseren.

je Latijn en vanaf klas 2 komt daar ook

Aan het einde van leerjaar 2 kies je voor

Onze decanen helpen je bij de keuze van

Grieks bij. Extra leuk op het gymnasium

één van de zes vmbo-profielen. Je kiest

een profiel. Decanen zijn docenten die

zijn de boeiende excursies! Nog meer

in welke richting jij verder gaat in de

speciaal zijn opgeleid om leerlingen te

uitdaging nodig? Maak dan de combinatie

bovenbouw. Van alle profielen weet je

helpen bij het maken van studiekeuzes.

met het Technasium, de Kunststroom of

dan al iets.

In de bovenbouw ontwikkel en versterk

neem deel aan masterclasses van de

je de vaardigheden die je in het vervolg-

Universiteit Twente.


Het doek gaat op voor… Circus Erasmini Het Erasmus heeft een eigen circus: Circus Erasmini! Een circus waar elke leerling op het vmbo aan mee kan doen. Vanaf oktober wordt er door zo’n 45 leerlingen iedere vrijdagmiddag intensief geoefend voor drie circusvoorstellingen in maart. Voor de derdejaarsleerlingen van de Sportstroom (LO2) is het circus een examenonderdeel, zij hebben allerlei extra verantwoordelijkheden tijdens de circusvoorstelling. De voorstellingen overdag worden bezocht door diverse basisscholen in Almelo. De avondvoorstelling is voor familieleden, klasgenoten en docenten. De circusartiesten laten in de circuspiste een grote variatie aan acts zien, zoals rhönrad, jongleren, schimmenspel en klimdoek. Het circus is een geweldige samenwerking tussen de vmboafdelingen. Leerlingen van PIE helpen bij de bouw en afbraak van het licht en geluid. Leerlingen van Zorg & Welzijn schminken alle artiesten en de afdeling HBR zorgt voor het eten van de crew en de artiesten. Voor veel leerlingen is het circus het hoogtepunt van hun schooljaar!

Praktijkonderwijs (PRO) In de Vakkencarrousel in de onderbouw

Durf je het aan? Leren welke kwaliteiten je hebt en wat je valkuilen zijn? Leren om jezelf

heb je al uitgebreid kennis gemaakt met

te worden en zijn! Binnen het praktijkonderwijs leer je het allerbelangrijkste, namelijk:

de zes profielen:

hoe je zelfstandig kunt leven en werken. We gaan hier niet uit van wat je niet kan, maar van wat je juist wel kan! Voor de één betekent dat doorstromen naar een leuke baan en

- Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

voor de ander doorleren op het mbo.

- Economie en Ondernemen (E&O) - Bouw, Wonen en Interieur (BWI)

Je volgt binnen het praktijkonderwijs

belangrijk dat je je ontwikkelt in

- Produceren, Installeren en Energie (PIE)

verschillende theorie- en praktijkvakken.

werknemersvaardigheden. Om deze

- Mobiliteit en Transport (M&T)

Tijdens de praktijkvakken maak je ge-

reden hebben we een doelenmiddag.

- Zorg en Welzijn (Z&W)

bruik van de, door ons zelf ontwikkelde,

Tijdens deze middag, die elke woensdag

digitale leermethode: Kijk op Praktijk, die

plaatsvindt, staan juist de werknemers-

Een profiel bestaat voor een deel uit

te vinden is op onze iPads. Groen, schil-

vaardigheden centraal in de lessen en

theorie en voor een deel uit praktijk. Je

deren, detailhandel, koken, metaal, hout,

niet zozeer de lesstof. Voorbeelden

volgt onder andere de vier modules van

textiel en zorg zijn zomaar een paar van

van werknemersvaardigheden zijn

het profiel vak.

de vele vakken en richtingen die we hier

samenwerken, communiceren, taak-

Het Toptraject is speciaal voor mavo-

Daarnaast kies je nog vier beroepsgsrichte

aanbieden. Binnen ons praktijkonderwijs

gerichtwerken en nog veel meer.

leerlingen die praktijkgericht zijn, iets

keuzevakken. Je stippelt zo je eigen leer-

werken we niet in klassen maar in fases.

route uit, jouw persoonlijke route naar

Je hebt een coach die jou ondersteunt en

Voor fase 3 leerlingen is er de mogelijk-

hbo willen doorstromen. Dit traject is

een vervolgopleiding op het mbo.

coacht bij het behalen van je leerdoelen.

heid om deel te nemen aan de pro-ROC

een samenwerking tussen het vmbo

Op Het Erasmus heb je echt iets te kiezen!

In de eindfase ga je op stage: je gaat je

klas. Dit aanbod is niet voor elke leer-

(mavo), mbo en hbo.

kwaliteiten laten zien in de praktijk.

ling geschikt, het gaat om leerlingen die

Natuurlijk krijg je alle informatie en hulp

Toptraject

extra’s kunnen en via het mbo naar het

sterk zijn Nederlands, Engels, wiskunde,

Het algemene doel van het Toptraject is

bij het kiezen van het meest geschikte

De theorievakken zoals Nederlands,

rekenen en biologie. In de pro-ROC klas

om je op de mavo en op het mbo succesvol

profiel en de voor jou meest geschikte

rekenen en burgerschap proberen we

werken leerlingen aan competenties en

te trainen in de vaardigheden die je in het

keuzevakken. Het Erasmus werkt met

zoveel mogelijk te koppelen aan de praktijk.

vaardigheden die nodig zijn voor een

hbo nodig hebt. Binnen de mavo betekent

een uitgebreid LOB-programma (loop-

Buiten de muren van ons schoolgebouw

goede start op het ROC.

dit dat je kwaliteiten ontwikkelt die je

baanoriëntatie en begeleiding) waarin je

is het namelijk nog veel interessanter.

Kortom, heel veel mogelijkheden voor

uiteindelijk in het hbo nodig hebt. Hierbij

veel informatie krijgt en leert keuzes te

Vandaar dat er tijdens het schooljaar

uitdagend onderwijs, je eigen leerdoelen

krijg je een goede, deskundige begelei-

maken.

verschillende excursies zijn. Het verga-

ontwikkelen plus een plan van aanpak.

ding. Eenmaal op het mbo word je verder

ren van kennis is natuurlijk belangrijk,

Met daarbij volop deskundige begeleiding

getraind in deze vaardigheden tijdens de

maar binnen ons pro vinden wij het erg

en coaching.

zogenaamde Topclasses.

5


Het Erasmus Magazine

2019 - 2020

“Bij ons staat de deur altijd open” Waldo Kroes: conciërge vmbo

DE CONGIËRGE STAAT ALTIJD VOOR JE KLAAR Als je op een van onze locaties het gebouw binnenloopt, dan krijg je vaak als eerste met deze persoon te maken. Vaak weet hij als een van de eersten hoe alle brugklassers heten. Hij is een vraagbaak voor leerlingen, docenten én ouders. Ook zorgt hij ervoor dat je een pasje krijgt en een sleuteltje voor een kluis. Deze spin in het web, gastheer en manusje van alles is natuurlijk de conciërge. Als je straks na de zomervakantie begint op het vmbo, krijg je te maken met twee

Door die sociale controle zorgen ze voor een veilige school. “We houden gedurende

conciërges, Waldo Kroes en Patrick Boom. Zij zitten meteen in het kantoortje

de dag toezicht en tijdens de drie pauzes surveilleren we beneden in de hallen en op

naast de ingang van school. “Bij ons staat de deur altijd open,” aldus Waldo Kroes.

het plein. Dan spreken we, waar nodig, leerlingen aan op hun gedrag. Als leerlingen

“Leerlingen wandelen letterlijk bij ons naar binnen, de denkbeeldige streep bij

troep laten slingeren, wijs ik ze erop dat ze het moeten opruimen. En als een groep

de deur… die is er niet!”

jongens aan het stoeien is in de gang, dan grijp ik in voordat het misschien uit de hand loopt.”

Tijdens de introductie maak je voor het eerst kennis met de conciërge, je gaat dan met je hele klas bij hem langs, hij maakt je schoolpasje en geeft je een sleutel voor

Voor Waldo is iedere dag anders, de werkzaamheden van de conciërge zijn namelijk

een kluisje. “Bij die eerste ontmoeting vertel ik waarvoor je bij ons terecht kunt.

heel divers. Want naast het contact met leerlingen, docenten en ouders houdt hij

Ook leg ik uit dat we respect voor elkaar heel belangrijk vinden op Het Erasmus,

zich bezig met het beheer van het gebouw én is hij EHBO-er en BHV-er. “Als een

de school moet per slot van rekening een veilige omgeving zijn voor alle leerlingen.”

leerling valt, struikelt of zich bezeerd, dan word ik er onmiddellijk bijgehaald als het ernstig is. Ik kijk eerst of ik het kan oplossen, zo niet dan bel ik meteen de ouders

Als je een keertje te laat op school komt, dan moet je je melden bij de conciërge. Een

zodat zij eventueel samen met hun kind naar de huisarts kunnen gaan.

keer, dat kan iedereen overkomen. Maar bij de tweede keer moet je je de volgende ochtend om 7.45 uur bij de conciërge melden. Doe je dat niet, dan krijg je ’s middags

Het allerleukste vindt Waldo het contact met leerlingen. “Daar krijg ik zelf ook heel

corvee. “Ik wil de leerlingen vooral bewust maken en ik hoop altijd dat het bij die

veel energie van. Ik werk hier nu drie jaar en het is mooi om te merken dat je echt

ene keer te laat komen blijft. Maar als het vaker gebeurd, heeft dit wel gevolgen.

een vertrouwensband met leerlingen opbouwt. Sommige leerlingen komen gezellig

Zo helpen we een beetje met opvoeden.”

langs voor een praatje over voetbal of als ze een weekendje weg zijn geweest. We willen graag dat alle leerlingen de weg naar ons kennen in het geval er iets is.

6

De conciërges en de veiligheidscoördinator kennen nagenoeg elke leerling. Dus

Dus ook als je verlegen bent, moet je geen drempel ervaren om langs te komen.

als er iemand komt die hier niet op school zit, hebben ze dat gelijk in de gaten.

We zijn er per slot van rekening voor jou!”


JONG GELEERD EN

WAT HEB JE ERMEE GEDAAN?

Laat zien wat je kunt! Dat is ons motto al sinds jaar en dag. Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit. Daarom creÍren we een omgeving waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien en die ook laten zien. Op Het Erasmus gaat het dus niet alleen om het halen van een diploma, maar ook de groei die je in jouw middelbare schooltijd doormaakt. Je ontwikkelt je tot een meer zelfstandig persoon met een eigen mening en een eigen visie op het leven. En hoe mooi is het als straks blijkt dat de periode op Het Erasmus inderdaad belangrijk is geweest in jouw vorming. We waren benieuwd hoe oud-leerlingen terugkijken op hun tijd op Het Erasmus. Vandaar dat we oud-leerlingen van het praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium hebben gevraagd hoe zij hun tijd op Het Erasmus hebben ervaren en waar ze nu staan in het leven, studie en/of hun carrière.


Het Erasmus Magazine - katern

2019 - 2020

HIJ MAAKT ZIJN DROMEN WAAR

Na mijn tijd op Het Erasmus ben ik Bestuurskunde en (later) Bedrijfskunde gaan studeren aan de Universiteit Twente.

Ongeveer 2,5 jaar geleden, toen ik nog gemeenteraadslid was, ben ik terug geweest naar

Beide studies heb ik succesvol afgerond.

Het Erasmus. En niet alleen, maar samen met de toen net nieuwe burgemeester van

En op dit moment ben ik wethouder van

Almelo, Arjen Gerritsen. In het kader van zijn introductie vroeg hij aan raadsleden om

de gemeente Almelo. Het is zó mooi om elke

hem mee te nemen naar bijzondere plekken/organisaties in Almelo. Ik vond dat hij kennis

dag aan en met onze stad te werken. Dag in,

moest maken met Het Erasmus; op het vlak van onderwijs een parel in Almelo. Zelf was ik

dag uit, zet ik samen met mijn collega’s mij

overigens erg positief verrast door de verbouwingen die sinds mijn vertrek van school zijn

in om Almelo een stuk mooier te maken.

uitgevoerd. Stijlvol en bovenal erop gericht om het beste uit leerlingen te halen.

Als het gaat om mijn portefeuille betekent dat: meer mensen aan het werk helpen

Op Het Erasmus ben ik actief geworden

docenten geschiedenis en maatschappijleer

en gelijktijdig zorgen voor behoud en

in de Medezeggenschapsraad. Hierdoor

‘triggerden’ mijn interesse in de politiek.

uitbreiding van werkgelegenheid.

Arjen Maathuis, vwo 2001-2007

leer je voorstellen kritisch te lezen en een

Vaak was ik het met hen niet eens. Ik weet

Het Erasmus heeft mij positief gevormd

Wethouder gemeente Almelo

mondelinge bijdrage te leveren. Ook mijn

nog dat ik met Hans Krol, docent geschie-

in wie ik nu ben. Dat betekent dat Het

denis/maatschappijleer, een weddenschap

Erasmus hét klimaat schept, en dus niet

had afgesloten op het vraagstuk: was de

alleen onderwijskundig, om je talenten te

staatsschuld onder het kabinet-Den Uyl

kunnen ontplooien. ‘Laat zien wat je kunt’

nou relatief gezien meer of minder gestegen

betekent voor mij concreet dat ik, ondanks

dan onder het toen regerende kabinet-

mijn jonge leeftijd, er voor ben gegaan. Niet

Ik heb eigenlijk alleen maar leuke

Balkenende. Mijn inzet laat zich raden,

kiezen voor de makkelijke weg, terwijl de

herinneringen aan mijn schooltijd

maar de weddenschap verloor ik wel.

wat minder makkelijkere weg misschien

ZIJN LEVEN IS ALS EEN FILM op Het Erasmus. Na 5 jaar havo te

wel het beste resultaat oplevert.

hebben gedaan, heb ik nog 2 jaar vwo gedaan en in die tijd kreeg ik vaste

ZIJ WIL MET HAAR HOOFD IN DE WOLKEN

verkering. We hadden een hele leuke, hechte groep vrienden, waarvan de meesten ook vanuit havo naar vwo

Ik heb 2,5 jaar geleden mijn vmbo niveau 2 diploma gehaald met het profiel HBR. Ik denk

meegingen. Na Het Erasmus ben

nog vaak terug aan de donderdagavonden op Het Erasmus vmbo, dan gingen we aan

ik Bewegingswetenschappen gaan

de slag in restaurant Op Smaak, waar wij als leerlingen zelf gingen koken en serveren.

studeren in Groningen, maar dat paste

Het eten proeven was natuurlijk het leukst. Na Het Erasmus heb ik een sportopleiding

toch niet ben mij.

gevolgd in Enschede, daar heb ik afgelopen mei mijn diploma voor gehaald. En sinds augustus doe ik de opleiding Luchtvaart dienstverlening niveau 4 in Zwolle.

Niels Neeskens, havo en vwo 1993 - 1999. Producer en mede eigenaar Studio Mad

Drie dagen in de week loop ik in mijn

Op de basisschool gaven ze mij het

stewardessen uniform. Ik kan niet

gevoel dat ik niet echt wat zou kunnen

Ik heb daarna voor de studie Communicatie

Wij zijn gespecialiseerd in het maken

wachten tot ik aan het werk kan als

bereiken. Op het vmbo daarentegen

aan de Hanzehogeschool gekozen. Ik wilde

van filmproducties, 2D/3D animaties en

stewardess!

gaven ze mij het vertrouwen dat ik

altijd al films maken, maar ik had mijn

grafisch werk voor uiteenlopende soorten

heel wat zou kunnen. Ze probeerden

ouders beloofd om eerst een ‘normale’

klanten en voor elk soort budget. Momen-

me steeds te motiveren, dus ook als ik

studie te gaan doen om daarna mijn droom

teel zitten we in ‘De Nieuwe Garage’ aan

iets niet durfde stimuleerden ze me

te gaan volgen en een filmstudie te gaan

Twentepoort West in Almelo, waar we

om het toch te doen. Daardoor kon ik

doen. En dat werd The European Film

onder andere een filmstudio en bioscoop

mezelf verder ontwikkelen en kreeg

College in Ebeltoft, Denemarken. Dag en

hebben. Een geweldige plek waarin we met

ik meer zelfvertrouwen. In het begin

nacht was ik bezig met filmprojecten met

zo’n 15-20 MAD creatieve mensen werken.

gaven ze wel aan dat het misschien

allemaal internationale studenten vanuit

wat langzamer zou kunnen gaan, Ik heb uiteindelijk mijn passie gevolgd.

maar dat ik heel wat zou kunnen be-

De weg er naar toe is met vallen en opstaan

reiken als ik doorzette! En doorzetten,

In 2006 ben ik voor mezelf begonnen met

gegaan, maar dat weet je van tevoren en

dat ben ik nog steeds aan het doen!

mijn eigen filmproductie bedrijf. In het

daar moet je tegen kunnen. Dat zorgt juist

Dat werpt z’n vruchten af, zowel

maken van fictie films was weinig geld te

voor veel voldoening als je uiteindelijk

tijdens mijn studie als bij mijn andere

verdienen dus ik ging me specialiseren in

bereikt wat je wilt bereiken. Als je het

passie: fitness. Kortgeleden heb ik

het maken van bedrijfsfilms en commercials

gevoel hebt dat je iets kunt, laat het dan

aan een Benelux fitnesswedstrijd

om rond te kunnen komen. Begin 2011

vooral zien en laat niemand je ervan

Naomi Sapulette, vmbo 2013-2017

meegedaan en ben Miss Bikini Fitness

ben ik met twee andere bedrijven samen-

afhouden om dat doel te bereiken.

Student Deltion College. Opleiding:

junior geworden. En zo blijkt wel:

gegaan en is MAD ontstaan. MAD is een

Ik ben het helemaal eens met het motto

Luchtvaart dienstverlening

waar een wil is, is een weg!

Film, Animatie & Ontwerp Studio.

‘Laat zien wat je kunt’!

de hele wereld.

DE WERELD AAN ZIJN VOETEN Ik ben een tijd lang infanterist bij de Ik denk nog vaak terug aan mijn tijd op het pro en de geweldige lessen van meneer

landmacht geweest, mijn functie was

Potgieter. Ik ben nog elke dag dankbaar voor wat hij mij geleerd heeft en de wijze waarop hij

chauffeur van een pantservoertuig CV90.

dit deed. Om ons te motiveren maakte meneer Potgieter wel eens een weddenschap met de

Inmiddels ben ik overgeplaatst naar de

leerlingen lassen. Als de lasnaden perfect waren, kregen wij een visje of iets anders lekkers.

mortiergroep.

Ook bezochten we gezamenlijk lasbedrijven. Die aanpak zorgde ervoor dat we serieus met

En kijk mij nu! Ik draag een groen uni-

onze toekomst bezig waren en de lessen na schooltijd niet meteen weer vergaten.

form, ik rij in mijn splinternieuwe auto en rij ook op mijn eigen nieuwe motor. Ik

Doordat ik moeite had met leren kwam

Ik ben als stagiair begonnen bij een

heb al zoveel van de wereld gezien en ik

Chris Lemein, praktijkonderwijs

ik op Het Erasmus pro terecht. Ik kreeg

lasbedrijf, daar kon ik na mijn opleiding

ben nog steeds jong. Het motto van Het

2003-2009. Werkzaam in de mortier-

daar de aangepaste lessen die ik nodig

meteen terecht. Na vijf jaar bij dit las-

Erasmus is ‘Laat zien wat je kunt’ en wat

groep van het 45ste pantserinfanterie

had om mezelf te ontwikkelen. Tijdens

bedrijf gewerkt te hebben, besloot ik

mij betreft mag daar nog bij ‘en geloof in

bij Defensie

mijn schooltijd liep ik ook stage.

om in militaire dienst te gaan.

jezelf’. Dat doe ik in ieder geval wel!

2


WERELDBEROEMD, NU OOK IN ALMELO Ik zie de tijd op Het Erasmus als een periode waarin ik als persoon mij verder heb

tige vakantiehuizen te vinden zijn.

kunnen ontwikkelen. Een aantal nieuwe gezichten in het eerste jaar werd al snel een

Het zorgt voor een hele internationale

hechte vriendengroep. Samen de middelbare schooltijd door! Het was de tijd in mijn

clientèle, wat mijn werk weer erg

leven dat ik ook mezelf beter leerde kennen. Een groot moment voor mij was het uit

afwisselend maakt. Naast de studio

de kast komen, iets wat ik heel eng vond. Bang dat het niet zou worden geaccepteerd.

in Amsterdam heb ik dit jaar ook een

Gelukkig was niet iedereen erg verbaasd. En ik was waarschijnlijk de jongen met de

woonaccessoire winkel geopend in

meeste vriendinnen op Het Erasmus. Toen ik eenmaal in Amsterdam ben gaan wonen,

Almelo, Suite 5. Dit doe ik samen met

ben ik meer gaan inzien dat iedereen uniek is en je dat vooral ook moet uitdragen.

mijn ouders die in Almelo wonen.

Wees jezelf en respecteer iedereen zoals hij of zij is. ‘Laat zien wat je kunt’. Ik denk dat ik Na een verkeerde keus Industrial Design

designers Eric Kuster en Jan des Bouvrie

door hard werken nu een design studio

ben ik na twee weken snel van Enschede

gewerkt. Twee jaar geleden heb ik de stap

en een winkel heb kunnen openen.

naar Deventer gegaan om daar nog in te

gezet om een design studio onder mijn

Niet bang zijn en onderaan beginnen.

stromen op de Jan des Bouvrie Academie

eigen naam op te zetten. Alles wat komt

Ga voor die stage waar je kan uitblinken!

van Saxion. Het eerste jaar was pittig, een

kijken bij een huisinrichting verzorg ik

Voel je niet te goed voor welk werk dan

nieuwe studie beginnen en Biologie en

voor mijn klanten. Het begint met een

ook, zorg dat het voor elkaar komt.

Natuurkunde van het vwo nog over doen,

concept ontwerp, het begeleiden en

maar het is allemaal gelukt.

ontzorgen van verbouwingen, esthetisch

Met passie en doorzettingsvermogen kan

adviseren, het inhuizen van meubels,

er veel gebeuren. En niet opgeven, vallen

Timo van Riggelen, vwo 2001-2007 Interior Designer – Eigenaar design-

Uiteindelijk ben ik heel blij met de oplei-

gordijnen, kunst, decoratie, planten; het

hoort erbij, maar zorg dat je zelf weer

studio en winkel

ding waar ik terecht ben gekomen. En

complete plaatje. Naast Nederland ben ik

opstaat!

na mijn studie heb ik jaren voor interior

ook veel werkzaam op Ibiza, waar prach-

THOMAS: VAN ALLE MARKTEN THUIS en ik volledig mezelf kon zijn. Op de middelbare school heb ik vooral geleerd om mijn

OP EIGEN KRACHT VOOR EEN ANDER

mening te onderbouwen. Dit kwam eigenlijk doordat ik in een klas vol slimmeriken zat,

Ik kom nog regelmatig op het pro,

die niet zomaar overal genoegen mee namen. Je nam elkaar de maat en ook de docenten

in eerste instantie omdat ik naar

hadden hoge verwachtingen van je als gymnasiast. Tot op de dag van vandaag kan ik

het ROC ging en vanuit het pro nog

nog steeds erg slecht tegen mensen die zomaar wat roepen.

ondersteuning kreeg. En door de jaren

Mijn hele tijd op Het Erasmus hangt van leuke herinneringen aan elkaar. Ik kwam meteen in het begin in een erg leuk (gymnasium-)klasje waarin ik mij erg thuis voelde

heen heb ik een band opgebouwd met een aantal leraren en vind ik het fijn om ze af en toe te zien. En nu geef Direct na Het Erasmus ben ik gaan

ik soms informatie voor de klas over

studeren, althans ik deed een poging.

Het Erasmus, ROC en wat ik nu doe.

Psychologie, Geschiedenis en Duitse

De rode draad van deze presentatie

Taal en Cultuur waren het niet voor

is; niets komt je aanwaaien, je moet

mij. De School voor Journalistiek op

er zelf aan werken. Maar doe je dat,

het Windesheim in Zwolle rondde ik in

dan willen mensen je graag helpen om

vier jaar af. Na mijn studie kreeg ik een

jouw doel te bereiken.

baan bij Stichting Almelo Promotie, de citymarketingorganisatie van de stad.

Dat ik sta waar ik nu sta, heb ik mede

Daar heb ik met veel plezier gewerkt en

te danken aan de goede leraren en

praktijkonderwijs 2007-2012.

sinds kort werk ik op de communicatie-

leraressen die mij hebben begeleid

Werkzaam als verzorgende IG

afdeling van de Gemeente Bronckhorst.

bij mijn leerproces. Er was veel per-

soonlijke aandacht, zowel tijdens als

‘Laat zien wat je kunt!’ lijkt me een goed

na schooltijd. Zo kreeg ik bijles in

advies. Ook als volwassene is het erg

rekenen en taal. En leerde ik omgaan

die extra zorg nodig hebben, maar

belangrijk om je te profileren door te

met spanning en stress. Ook werd

waar een ziekenhuisopname niet

laten zien wat je kunt. Het zit niet in

ik aangesproken op mijn gedrag, dit

(meer) nodig is of die thuis niet de zorg

mijn aard om als een grijze muis in

was natuurlijk niet altijd leuk, maar

krijgen die ze nodig hebben. Het gaat

de hoek te gaan zitten afwachten.

wel waardevol. Daardoor heb ik ook

hier vaak om een tijdelijk verblijf op de

Eerlijkheid gebiedt mij overigens te

geleerd om naar mijzelf te kijken.

afdeling.

Het Erasmus best wat beter had mogen

Ik wilde heel graag Zorg en Welzijn

Het Erasmus pro heeft, samen met mijn

laten zien wat ik kon. Ach ja, verstand

gaan doen, vandaar dat ik ben begon-

ouders, de basis gelegd om goed uit de

komt met de jaren, zullen we maar

nen met pro ROC – niveau 1 Zorg en

verf te komen. Dit deden ze door mij

zeggen.

Welzijn. Daarna kon ik doorstromen

te ondersteunen, vertrouwen in mij te

naar het ROC op niveau 2 en uiteinde-

hebben en soms ook door me achter

lijk ROC niveau 3 verzorgende IG.

mijn broek aan te zitten. Ze hebben me

Eline Schuur,

bij Trivium Meulenbelt

zeggen dat ik gedurende mijn tijd op

Thomas Wolthuis, gymnasium 1997-2004 Werkzaam als communicatiemedewerker bij de gemeente Bronkhorst

leren doorzetten ook als het moeilijk is En nu werk ik bij Trivium Meulenbelt

en dat is heel belangrijk. En wat blijkt,

als verzorgende IG op een Eerstelijns-

met doorzettingsvermogen en

verblijf afdeling; hier komen mensen

optimisme kom je er wel!

3


Het Erasmus Magazine - katern

2019 - 2020 Nick Swinkels (l), vmbo 2015-2019

voor het werken. En die praktijklessen

Roy Swinkels (r), vmbo 2014-2018

helpen me nu nog steeds met sommige

Studenten aan ROC van Twente

projecten op mijn werk,” vertelt Roy.

Opleiding: autotechnicus

“Mede door mijn middelbare schooltijd op Het Erasmus sta ik veel vrijer in het

Ook nu ze op het ROC zitten, willen ze

leven. En door het circus kan ik behoor-

nog steeds helpen bij het circus. “Ik heb

lijk veel dingen die ik anders nooit zou

afgelopen jaar geholpen bij het circus

doen. Zelf merk ik wel, als je inzet goed is,

als opbouwer van alle acts en op de Open

dan kun je genoeg bereiken in het leven.

Dag bij autotechniek,” vertelt Roy.

Dat is iets dat ik dankzij Het Erasmus heb

En Nick vervolgt, “In maart zijn de voor-

geleerd.”

stellingen van circus Erasmini, dan hoop ik dat ik voor en tijdens de voorstellingen

Voor Nick waren de jaren op Het Erasmus

mag helpen met op- en afbouwen.”

heel waardevol. “Ik heb ADHD en PDDNOS, daardoor werd ik op de basisschool

Nick heeft afgelopen schooljaar zijn

veel gepest. Ik ben toen naar speciaal

vmbo-diploma gehaald en Roy het jaar

onderwijs gegaan. Daar werd tegen

ervoor. Beiden volgen de opleiding tot

mij gezegd dat ik wel weer op normaal

Voor Roy en Nick Swinkels was Circus Erasmini een hoogtepunt in hun school-

autotechnicus. Dit is een BBL-opleiding,

onderwijs kon komen. En dat werkte

carrière. Beiden denken er met veel plezier aan terug. “Vanaf de herfst begonnen

dat betekent een dag in de week naar

verrassend goed. Ik werd op Het Erasmus

we al met oefenen voor de voorstelling, doordat je de nieuwe ‘circusartiesten’ mocht

school en vier dagen werken. “Ik werk

nooit gepest en had dan ook nooit

helpen kreeg je een goede band met elkaar. Het was een hele leuke en gezellige

momenteel bij Toyota Drent in Vriezen-

woedeaanvallen. Ik vind ‘Laat zien wat

groep. Door het fantastische en harde werk van de gymleraren kregen we het elk

veen, in de autobranche ligt mijn passie,”

je kunt’ een heel mooi motto. Je kan dat

jaar weer voor elkaar,” vertelt Roy. Nick vult aan, “Op gegeven moment konden

vertelt Nick enthousiast. Roy werkt vier

goed merken bij leerlingen die wel willen

sommigen van ons bepaalde dingen beter dan de leraren. Dat was voor ons leuk,

dagen in de week bij autobedrijf Zuithoff

aanpakken. Ik zelf laat graag zien wat

want dan mochten wij weer meer helpen met de uitvoering.”

in Bornerbroek. “Door de praktijklessen

ik kan, om zo anderen te helpen en ze te

heb ik ervaren dat ik helemaal klaar was

laten zien hoe het makkelijker kan.”

JONGLEREN MET AUTO’S

LOTTA: THUIS OP HET PODIUM Mijn leukste herinneringen aan Het Erasmus zijn denk ik toch wel alle voorstellingen en

Ik had het kunnen weten, meneer Van

opvoeringen die we deden met Drama en Muziek. Samen met je klasgenoten en vrienden

Binsbergen van Muziek had me al gewaar-

zo’n hele voorstelling of optreden voorbereiden vond ik altijd supertof om te doen! In

schuwd … haha. Nu studeer ik Singer-Song-

die periode heb ik grote stappen gezet in het ontdekken van wie ik eigenlijk ben. Omdat

writer aan de Popacademie van hetzelfde

op Het Erasmus alles open en bespreekbaar is en er veel verschillende soorten mensen

ArtEZ Conservatorium. En sinds twee jaar

rondlopen heb ik tijdens mijn middelbareschooltijd veel vrijheid gevoeld, waardoor ik ook

geef ik workshops op Het Erasmus over

al redelijk snel bepaalde dingen over mezelf te weten ben gekomen. Dat was heel fijn.

Songwriting. Maar ik ben vooral bezig met mijn punkband Get Jealous, waarmee

Bij mij is ‘Laat zien wat je kunt’ heel sterk van toepassing. Op Het Erasmus heb ik op verschil-

ik veel optreed en op dit moment zijn

lende manieren mijn muzikaliteit kunnen ontwikkelen en laten zien. We hadden een tijdje

we onze volgende single-release aan het

een schoolband waar ik in speelde en ik deed een aantal keren mee aan The Voice of Erasmus.

voorbereiden. Wat ik nu doe, is waar mijn

Ook tijdens de muzieklessen en bij de afsluitingsdagen heb ik veel de ruimte gekregen om me

dagdromen altijd over gingen!

bezig te houden met muziek en daarmee dus ook te laten zien wat ik kan. Na Het Erasmus ben ik de opleiding Docent muziek gaan doen aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede.

Lotta Rasva, havo 2009-2013. Student aan

Ik kwam erachter dat Docent muziek niet helemaal mijn ding is.

de Popacademie van ArtEZ Conservatorium

ZIJ STAAT HAAR MANNETJE Mijn leukste herinnering aan Het Erasmus is het eindeloos kaarten met mijn vrienden en vriendinnen in de tussenuren! En ik heb nog altijd een hechte Almelose vriendenkring die dateert uit die tijd. Na mijn havo ben ik in 2011 in Groningen gaan studeren, maar na nog geen jaar werd ik helaas ernstig ziek. Daardoor ben ik een tijdje uit de roulatie geweest. Gelukkig kon ik daarna mijn langgekoesterde droom verwezenlijken door in Amsterdam Aviation Studies te gaan doen, een schot in de roos. Ik was heel lang onzeker of het me wel

hou ik me bezig met de dagelijkse import

zou lukken om een baan te vinden waar

en export operatie van mijn vestiging.

ik iedere dag plezier in zou hebben.

Tevens ben ik verantwoordelijk voor het

Ik wilde zo graag iets in de logistiek op

kantoor, het warehouse en onze vracht-

Schiphol doen.

wagens die op Schiphol rondrijden.

Dat dit is gelukt, is fantastisch. Ik werk

Toen ik na vier maanden bij TNT/FedEx

namelijk sinds vorig jaar september bij

deze leidinggevende functie aangeboden

TNT/FedEx op Schiphol. Ik ben daar

kreeg, was dat natuurlijk dubbel fantas-

Operations Supervisor, een hele

tisch. Zo zie je maar, als je doet wat je leuk

Emma Kouwenberg, havo 2006-2011

hectische, maar ook hele leuke baan in

vindt en je laat zien wat je kunt, kan je op

Werkzaam als Operations Supervisor bij TNT/FedEx.

een mannenbolwerk. Tijdens mijn shift

hele leuke plekken terecht komen!

4


“Als er iets met een schoolboek is, hoop ik dat leerlingen meteen langskomen. Met vragen en/of opmerkingen over hun boeken kunnen ze altijd bij me terecht.” Judith ter Stal … staat goed te boek! coördinator boekenfonds

SCHOOLBOEKEN? DAAR WEET ZIJ ALLES VAN! Je middelbareschooltijd begint na de zomervakantie met het ophalen van je schoolboeken. Op Het Erasmus bieden we alle leerlingen een boekenpakket aan, dit pakket gebruik je gedurende het schooljaar naast je persoonlijke device (laptop). Al vóór de zomervakantie is duidelijk op welke dag jij je boeken op kan halen. “We geven wel aan dat het slim is om samen met je vader of moeder te komen, zo’n boekenpakket weegt namelijk nogal wat… in totaal zo’n 10 kilo,” vertelt Judith ter Stal. Judith is verantwoordelijk voor de ruim 1200 boekenpakketten op onze locatie mavo/havo/vwo en dat is een behoorlijke klus. Twee weken voor dat de school weer begint na de zomervakantie is Judith al druk in de weer met de torenhoge stapels schoolboeken. Op de basisschool heb je voor enkele vakken een schoolboek, op de middelbare

In het begin van het schooljaar is er een boekenspreekuur in het Studium, je kan

school krijg je voor elk vak een theorie- én een werkboek. “De meeste boeken

dan met je beschadigde boek naar de boekendokter. Als er scheurtjes in een boek

gaan meerdere jaren mee, vanwege het behoud vragen we onze leerlingen de

zitten, worden deze gerepareerd door de vrijwilligers van de mediatheek. Tijdens

boeken te kaften. Op die manier houd je ze netjes en loop je niet het risico dat je

de rest van het schooljaar kan je bij Judith (mevrouw Ter Stal!) langs. “Het komt

aan het eind van het schooljaar een boete moet betalen.” De boeken zijn namelijk

nog wel eens voor dat er een pakje drinken ontploft in een rugzak en er allemaal

eigendom van de school en je levert ze aan het einde van het jaar weer in.

vlekken op de boeken komen te zitten. Kom dan meteen langs, dan kan ik zo’n boek

“De meeste boeken gaan zo’n vier à vijf jaar mee en na vier jaar rekenen we geen

vervangen. Maar als je het niet op tijd meldt, is aan het einde van het schooljaar niet

boete meer. Dan is een boek afgeschreven,” vertelt Judith. De boete neemt elk

duidelijk hoe die vlekken er zijn gekomen en riskeer je een boete.”

jaar af, maar bij schade aan een nieuw boek betaal je 75 % van de nieuwwaarde. “Als er scheuren in boeken zitten of als er boeken ontbreken, meld het! Dan kan het Boekendokter

boek meteen worden vervangen.” Vooral de eerste schoolweek staat de deur van

Als je jouw boekenpakket ophaalt, krijg je twee lijsten. Een van deze lijsten moet

Judith, aan de voorzijde van het schoolgebouw, wagenwijd open. Maar wees gerust,

je ondertekend inleveren als bewijs van ontvangst en de andere lijst kan je zelf

je kan het hele jaar door met vragen bij haar terecht. Judith vult aan, “behalve als je

houden als check bij het inleveren aan het eind van het schooljaar.

je boeken vergeet, daarbij kan ik niet helpen.”

7


Het Erasmus Magazine

2019 - 2020

“In het praktijkonderwijs moet je echt een band met leerlingen hebben, daar zet ik vanaf de eerste schooldag op in” Angelique Verstrenge: theoriedocent en mentor van de pro/vmbo-klas

DE MENTOR BEGELEIDT JE BIJ JOUW MIDDELBARE SCHOOLAVONTUUR. Als je in groep 8 zit, ben je druk bezig met de overstap naar de middelbare school. En als het dan zover is dan is het best spannend. De eerste kennismaking met je toekomstige klasgenoten is in juni en dan maak je ook kennis met je mentor/coach. “Dit jaar zijn we gestart met de pro/vmbo-klas en ik ben heel trots dat ik de mentor ben van deze twaalf leerlingen,” vertelt Angelique Verstrenge, theoriedocent praktijkonderwijs. De leerlingen zijn heel gemotiveerd. Dit komt doordat ze nu al een duidelijk doel

“Ik merk dat de meiden heel makkelijk langskomen. Jongens moeten gaandeweg

voor ogen hebben: na leerjaar 2 doorstromen naar het vmbo. Daarnaast hebben

leren dat ze ook met problemen kunnen komen. Gelukkig hebben de leerlingen al

zijzelf en hun ouders deze keuze bewust gemaakt. Ze moeten er namelijk wel

snel door dat ze bij mij terecht kunnen, daardoor stappen ze makkelijker op me af als

achterstaan dat ze veel meer theorie dan praktijk hebben én dat ze huiswerk krijgen.

er iets aan de hand is.”

Als je in aanmerking komt voor de pro/vmbo-klas krijg je de theorievakken Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en biologie van jouw mentor. Ook leer je

Op het praktijkonderwijs is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de

allerlei vaardigheden die je straks nodig hebt op het vmbo. “Deze leerlingen krijgen

pro/vmbo-klas. Sinds schooljaar 2019-2020 is Het Erasmus in samenwerking

dus wel huiswerk, waardoor ze moeten leren plannen. We bouwen dit stap voor

met het Zone.college, Het Noordik en Pius X College gestart met een eerste

stap op, want zo’n weekplanning is echt wennen. En ze moeten het huiswerk op

onderbouwklas pro-vmbo. Dit aanbod is speciaal voor leerlingen die qua niveau

tijd afhebben.” Als je in de pro/vmbo-klas komt, moet je voor de start van het

en schooladvies tussen praktijkonderwijs en vmbo uitkomen. De voordelen

schooljaar dus wel een agenda hebben.

van de pro/vmbo-klas: veel begeleiding, langere voorbereidingstijd op de theorie, kleine klassen, goede aansluiting op het vmbo, begeleiding in loopbaanoriëntatie

8

Gedurende het schooljaar zie je jouw mentor vaker dan de andere docenten.

door onder andere het bezoeken van de genoemde scholen. Vanaf het tweede

“Tijdens het eerste kwartier en laatste kwartier van de dag zijn er coachgesprek-

leerjaar volgen de leerlingen lessen op het vmbo en nemen ze deel aan een vak-

ken, dit is soms een gesprek met bijvoorbeeld alleen meisjes. Als er onenigheid is,

kencarrousel op de vier vmbo-scholen. Leerlingen in de pro/vmbo-klas hebben

lossen we dat tijdens zo’n gesprek gezamenlijk op,” vertelt Angelique. Soms zijn de

minder theorievakken dan reguliere vmbo-leerlingen. Op deze manier hebben

coachgesprekken een-op-een, daarvoor worden de leerlingen uitgenodigd. En iedere

ze meer tijd om zich voor te bereiden op de bovenbouw. Na het tweede leerjaar

maandag en woensdag is er een coachgesprek met de hele klas. Maar ook buiten

kunnen de deelnemende leerlingen opstromen naar een van de zeven profielen,

de vaste lesuren kan je bij je mentor terecht.

op een van de vier vmbo-scholen.


TOELATING & PLAATSING SPECIAAL VOOR OUDER(S)/ VERZORGER(S)

In welke brugklas je komt, hangt af van het advies dat de basisschool geeft. De leerkracht in groep 8 weet precies wat wat je kan kan en welke dakplanklas voor jou het meest geschikt is. Begrijpend lezen en rekenen zijn natuurlijk belangrijk, maar ook de werkhouding en zelfstandigheid bepalen in welke klas je bij ons een start maakt. Een toelatingscommissie, waarin ook directeuren uit het basisonderwijs zitten, beoordeelt alle adviezen. AANMELDING

U kunt ook een afspraak maken met een

Als je je vóór 20 maart aanmeldt, weet je rond 20

leerlingencoördinator onderbouw of teamleider

april op welk niveau je kunt beginnen. Tijdens de

havo/vwo

kennismakingsdag op maandag 15 juni 2020 hoor

M. (Marjan) Brokelman en

je in welke klas je bent geplaatst, zie je je nieuwe

S. (Stan) van Binsbergen

Even voorstellen:

MAARTEN WOLDENDORP

COÖRDINATOR MAVO/HAVO EN DOCENT GESCHIEDENIS

klasgenoten en maak je kennis met je mentor. mavo/havo Voor aanmeldingen en plaatsing in het

M. (Maarten) Woldendorp

Praktijkonderwijs geldt een aparte procedure.

F. (Frank) Nobbenhuis

Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer R. (Ralph) Kolmschate via

vmbo

r.kolmschate@het-erasmus.nl of met

K. (Katinka) Davina

mevrouw S. (Selma) Zwarteveen via

A. (Agnes) Plegt

s.zwarteveen@het-erasmus.nl Beiden zijn ook bereikbaar via 0546 480 800.

praktijkonderwijs S. (Selma) Zwarteveen

OPMERKING

Sinds dit schooljaar is Maarten Woldendorp coördinator van de mavo/havo-brugklas. Daarnaast geeft hij aan drie van de vijf mavo/havo-klassen geschiedenisles. Door die combinatie voelt hij goed aan wat er zoal leeft onder deze brugklasleerlingen. “Door ook les te geven sta ik dichtbij de leerlingen,” aldus Maarten.

R. (Ralph) Kolmschate In de mavo/havo-brugklas heeft iedere klas twee coaches, zij worden door

De uitleg van de einduitslag en de daarbij behorende keuzemogelijkheden valt onder de verantwoorde-

De coördinatoren en teamleiders zijn

Maarten ondersteund waar nodig. Als coördinator onderhoudt hij contact

lijkheid van het basisonderwijs. Zij informeren

te bereiken via 0546 480 800.

met ouders, zit hij bij leerlingbesprekingen en volgt de voortgang van leerlingen. “In de eerste plaats is het de bedoeling dat leerlingen en hun ouders

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hierover. AANMELDINGSFORMULIER

Het aanmeldingsformulier moet vóór 20 maart 2020 bij ons binnen zijn.

met vragen en opmerkingen bij de coaches terecht kunnen. Mocht het zo zijn dat zij er gezamenlijk niet uitkomen, dan kan ik daarbij helpen. Ik voer die gesprekken dan samen met de coaches.”

Leerlingen van openbare basisscholen ontvangen via hun leerkracht van groep 8 een

WELKE KOSTEN ZIJN ER TE VERWACHTEN?

De mavo/havo-leerlingen bevinden zich in een unieke situatie, dit school-

aanmeldingsformulier voor Het Erasmus.

De schoolboeken worden betaald door de school.

jaar zijn ze de enigen die gebruik maken van Kanaalschool Zuid. De kleine

Wel vraagt Het Erasmus een kleine vrijwillige

setting waarin de leerlingen zich bevinden ervaren ze als prettig, ze voelen

ouderbijdrage voor onder andere (afsluitende)

zich gezien. Naast lessen in de Kanaalschool Zuid, zijn de leerlingen ook

activiteiten, excursies en de werkweek.

regelmatig op de hoofdlocatie aan de overkant te vinden en juist deze

Voor leerlingen van andere basisscholen is een aanmeldingsformulier op te vragen via onze

combinatie vinden veel jongeren leuk.

website www.het-erasmus.nl/groep-8/

MEER INFORMATIE OVER DE VRIJWILLIGE

In de mavo/havo-afdeling is er gekozen voor een nieuwe onderwijsvorm.

aanmelden-2020-2021/ of via 0546 480 800

OUDERBIJDRAGE OP HET ERASMUS?

“Elke dag begint de klas met een coachmoment van 40 minuten. Daar bekijken

Kijk dan op www.het-erasmus.nl en ga naar

de leerlingen samen met hun coach wat er die dag gedaan moet worden en

Over Het Erasmus > onderwijs > schoolkosten

hoe ze het werk gaan aanpakken. Er is aandacht voor het leren leren.”

en verzekeringen.

Pre-University voor talenten

Op maandagochtend ontvangen de leerlingen een overzicht van het schoolwerk voor die week. Voor de leerlingen is het aan het begin van de week dus helder wat er allemaal gedaan moet worden en dat vinden ze prettig. Met deze werkwijze worden de leerlingen wat meer bij de hand

Alle vwo- en gymnasiumleerlingen, die naast hun reguliere schoolprogramma op zoek zijn naar extra uitdaging, kunnen deelnemen aan de masterclasses die aangeboden worden door Pre-U. Pre-U is het Pre-University programma van de Universiteit Twente. De masterclasses zijn ingedeeld in verschillende thema’s: gezondheid, gedrag, management, technisch ontwerpen, natuur en techniek, ICT en wiskunde. Leerlingen kunnen zelf kiezen aan welke masterclass ze willen deelnemen. Het Erasmus is een partnerschool van Pre-U, wat betekent dat leerlingen naast de masterclasses ook voor een gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan alle andere activiteiten die Pre-U aanbiedt. Ze mogen deelnemen aan het Honoursprogramma voor 5/6 vwo-leerlingen. Daarnaast kunnen ze hulp krijgen bij hun studiekeuze, mogen ze gebruik maken van laboratoria op de UT of krijgen ze begeleiding bij de meesterproef of het profielwerkstuk.

genomen. Een andere verandering is de overgang van lessen van 50 minuten naar blokken van 80 minuten. Samen met vakwerktijdmomenten –ondersteuning per vak- op de woensdag en vrijdag is er dan veel tijd voor leerlingen om werk op school te doen. “Bovenal is het belangrijk dat de sfeer in de klas goed is en daarbij helpt het als je een lolletje maakt of even over voetbal kletst,” vertelt Maarten enthousiast. Naast de mavo/havo-brugklassen geeft Maarten Woldendorp ook les aan 2 en 3 havo. “Door het lesgeven aan verschillende leerjaren en niveaus, heb ik zicht op de doorlopende leerlijn en kan ik leerlingen en ouders adviseren over het vervolg van de schoolloopbaan.”

9


Het Erasmus Magazine

2019 - 2020

ONS BIJZONDERE AANBOD!

TECH-M NASIU

en ontwerp Denken, rzoeken en onde

KUNST, SPORT, TECHNOLOGIE EN MEER! Op Het Erasmus hebben we een aantal stromingen waar je, naast je reguliere vmbo-, mavo-, havo- of vwo-programma, speciale vakken volgt die te maken hebben met jouw interesse of talent. Zo hebben we de Kunststroom, de Sportstroom, het Technasium, de Bèta Challenge, Gymnasium en de Vakkencarroussel.

TECHNASIUM

Bèta Challenge

Kunststroom

Gymnasium

Binnen het Technasium op de locatie

Bèta Challenge is een nieuwe stroom

Voor toekomstige artiesten en kunste-

Op het gymnasium krijg je dezelfde

mavo/havo/vwo draait alles om weten-

binnen Het Erasmus waar leerlingen

naars, maar ook voor alle leerlingen

vakken als op het vwo, maar je

schap en onderzoek, maar vooral om

met een mavo/havo-advies vanaf het

die drama, muziek of beeldende vorming

krijgt ook iets extra’s: Latijn en Grieks,

de combinatie van beide.

schooljaar 2019-2020 voor kunnen kiezen.

hartstikke leuk vinden, hebben

de zogenaamde klassieke of oude talen.

Bij BC leer je de theoretische kennis

we de Kunststroom. Het Erasmus is

Als je kiest voor het Technasium, kies je

en algemene vaardigheden uit de andere

aangesloten bij het landelijke platform

Vanaf het eerste leerjaar krijg je, naast

voor het vak ‘onderzoek en ontwerpen’

schoolvakken toe te passen in een

Cultuurprofielscholen en draagt met

de vakken van het vwo-rooster, Latijn

dat je vijf uur per week krijgt. De lessen

complexe opdracht.

trots het kwaliteitskeurmerk van de

en vanaf het tweede jaar Grieks. Als

vereniging.

gymnasiumleerling heb je meer vakken

krijg je niet in een gewoon leslokaal maar in een speciaal, ruim lokaal met allerlei

Er worden bedrijven en instellingen

dan een leerling van het vwo en doe je

voorzieningen zoals een lasersnijder,

bezocht en je voert gesprekken met

Bij de Kunststroom krijg je, naast je

andere keuzevakken in kortere tijd.

3D-printer, whiteboards om op te brain-

de mensen die er werken. Je doet dan

gewone lessen muziek en beeldende

Je kan het gymnasium prima combineren

stormen en een aparte machinekamer

meestal een klein onderzoek, verzamelt

vorming, het vak Kunstproject waarin je

met het Technasium of de Kunststroom.

met apparaten die je nodig hebt om de

kennis over het onderwerp en het bedrijf

kennismaakt met allerlei kunstvormen

In klas 1, 2, 3 en 4 ga je ook op excursie

opdrachten goed te kunnen uitvoeren.

en maakt bijvoorbeeld een ontwerp voor

en technieken. Zoals klassieke en mo-

om meer te zien van de geschiedenis van

Je werkt in kleine groepjes aan echte,

een nieuw product.

derne muziek, dans, beeldende kunst,

de Romeinen in Nederland.

uitdagende vraagstukken uit het

Je werkt daarbij in groepsverband.

musical en nog veel meer. Binnen de

In de bovenbouw besteden we veel

bedrijfsleven.

Zo maak je kennis met de verschillende

Kunststroom volg je ook het vak drama.

aandacht aan de cultuur van de oudheid.

Voorbeelden van projecten zijn: het

beroepen die je hier kunt tegenkomen.

Samen met de andere kunststroomleer-

Je bestudeert de Griekse en Romeinse

ontwerpen van een energieneutraal

Door de gesprekken met de medewerkers

lingen werk je aan projecten met een

bouwkunst, de beeldhouwkunst, de

huis in opdracht van een architect en

van bedrijven/organisaties en met jouw

bepaald thema en, om inspiratie op te

verhalen - sagen en mythen - en de

onderzoek doen naar een stabiel

begeleider op school, kun je erachter

doen, bezoeken jullie regelmatig musea

toneelstukken. Zo krijg je een beter

windmolenplatform op zee voor het

komen in welke richting je later verder

en theatervoorstellingen.

inzicht in onze cultuur en vergroot je

onderzoeksinstituut MARIN in Wage-

zou willen. We noemen dit loopbaan-

ningen. Je past theorie in de praktijk toe;

oriëntatie. Bèta Challenge bereidt je goed

Je kan kiezen voor de Kunststroom als

vormt immers de basis van onze bescha-

dus niet alleen denken, maar vooral ook

voor op een vervolgopleiding. Anders dan

je een mavo, havo, vwo of gymnasium

ving. De vragen en ideeën van de klas-

ontwerpen en onderzoeken!

in andere vakken zijn er geen kennis-

advies hebt.

sieken zijn nog steeds actueel en zetten je

Zo ontwikkel je vaardigheden die je bij

toetsen. De beoordeling is vooral gericht

aan het denken.

elk vak en in elke vervolgstudie kunt

op de ontwikkeling van jouw vaardig-

gebruiken. Het Technasium vraagt wel

heden en competenties. Die zijn belang-

In de zesde klas zit van het Gymnasium,

een actieve, ondernemende houding van

rijk voor een succesvolle carrière in het

ga je met je klasgenoten en een aantal

jou. Je moet niet alleen nieuwsgierig zijn,

mbo en bedrijfsleven.

docenten een week naar Rome. Tijdens

jouw eigen culturele kennis. De oudheid

maar je moet het ook leuk vinden om met

de Romereis komt veel van wat je geleerd

anderen samen te werken in een team.

Bij deze stroom kun je voor jezelf uitvinden:

Verder moet je minimaal een

wat vind ik leuk, waar ben ik goed in en

havo/vwo advies hebben.

wat kan ik daar later mee? Kijk voor meer informatie over Bèta Challenge op www.betachallenge.nl

Welke stroom past bij jou? h/v advies: Technasium - m/h advies: Bèta Challenge

10

KUNSTM STROOma Geen drearen. om te l

ET INGEN M R LEERL O O N V A P K O-DAK NU OO VO/HAV EEN MA S IE V AD

hebt echt tot leven!


, hoe zet “Maar mevrouw mijn ik dan eigenlijk e?” iv Instagram op pr

ehackt, ” g n e b k i “ n? ik nu doe t e o m t a w

mijn en als ik en?” o d ik t e “Wat mo ord ben verget o wachtw

“Als iemand rare fo to’s naar mij stuurt op Insta, moet ik die pe rsoon dan blokkeren of rapporteren?”

Bovenstaande voorbeelden zijn vragen die ik kreeg tijdens een les mediawijsheid aan de 2e klas. Op iedere locatie van Het Erasmus geef ik lessen mediawijsheid en in alle leerjaren. Tijdens deze lessen bespreken we bijvoorbeeld de instellingen van Instagram, gedrag op WhatsApp, wat je wel en wat je juist niet online moet zetten, cyberpesten en nog heel veel meer. Is er iets niet goed gegaan online, dan kan ik samen met jou kijken waar het fout is gegaan en of we het samen kunnen oplossen. En gelukkig, meestal kan ik leerlingen die bij me komen helpen. Naast lessen mediawijsheid krijg je op

Sportstroom

Vakkencarrousel

Ondernemend Burgerschap

Als je heel graag sport, gemotiveerd

In de onderbouw van het vmbo oriënteer

Als je op de locatie mavo/havo/vwo

thinking. Dit zijn 21e-eeuwse vaardigheden.

bent en wilt kennismaken met veel

jij je op het vervolgonderwijs in de

niet kiest voor een stroming vinden

Samen vormen deze vier vaardigheden

verschillende sporten dan kan je bij het

bovenbouw. Je krijgt veel informatie en

wij het toch belangrijk dat je vaardig-

‘Digitale Geletterdheid’ en dat is mijn werk.

vmbo of in de mavo/havo dakpanklas

maakt kennis met alle beroepsgerichte

heden zoals: presenteren, samenwerken,

Ik ben Specialist Digitale Geletterdheid op

kiezen voor de Sportstroom.

profielen. Jij moet immers een zo goed

onderzoeken en creativiteit op een goede

Het Erasmus en mijn naam is Stephanie van

mogelijke keuze kunnen maken voor

en leuke manier kunt ontwikkelen.

den Kieboom.

Hiervoor hebben docenten van verschil-

Ik probeer dit op verschillende manieren

Het Erasmus ook les in ICT-vaardigheden, informatievaardigheden en computational

In de Sportstroom krijg je, naast de

een beroepsgerichte vervolgopleiding.

gewone sportlessen, te maken met heel veel andere sportactiviteiten. Denk

Door middel van een carrousel,

lende vakken hun handen ineen geslagen

deel uit te laten maken van het onderwijs.

hierbij aan klimmen, schermen, tennis,

minimaal zes uur per week, maak je op

en een project ontwikkeld waar je twee

Zo zijn de lessen mediawijsheid op zichzelf

duiken, judo, jiujitsu, skiën en golfen.

een praktische manier kennis met allerlei

lesuren in de week aan werkt. Dit project

staande lessen die ik veelal geef tijdens een

In de eerste twee jaar krijg je zes uur

beroepsrichtingen. Je hebt zes verschil-

heet Ondernemend Burgerschap.

mentoruur. Daarnaast is Digitale Geletterd-

per week sport (waarvan twee uur

lende profielen/mogelijkheden in de

Bij Ondernemend Burgerschap leer je

heid steeds vaker onderdeel van een vak.

oriëntatie). Je hoeft geen topsporter te

Vakkencarrousel. Je leert heel veel

door te doen! In deze lessen leer je een

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bij Neder-

zijn voor de Sportstroom, maar je moet

nieuwe dingen. Zo leer je bijvoorbeeld

ondernemende houding aan te nemen.

lands leert hoe je een PowerPoint presentatie

er wel iets extra’s voor willen doen.

meer over techniek, kunst en over

Daarnaast leer je jezelf beter kennen en

moet maken, bij wiskunde leert hoe het nou

Om je te kunnen aanmelden voor de

beroepen in de zorg en welzijn.

ontwikkel je vaardigheden waar je de rest

precies zit met KB’s, MB’s, GB’s en bij aardrijks-

Sportstroom moet je een BK, KT of

Je ontvangt gasten in ons eigen

van je leven wat aan hebt. Ondernemend

kunde Google Maps gaat bestuderen.

mavo/havo advies hebben. Om te

restaurant “Op smaak” en je leert welke

Burgerschap is ook ontwikkeld om een

kijken of je gemotiveerd genoeg bent,

beroepshouding er hoort bij werken in

beter inzicht te krijgen in de vakken

Ook gamen, coderen en robotjes programmeren

houden we een toelatingstest. Daarbij zijn

de horeca. Er is heel veel te ontdekken

Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde

zijn dingen die ik graag met leerlingen doe.

vooral je sociale vaardigheden belangrijk.

en te leren in de vakkencarrousel!

en economie. Door middel van projecten

We gaan dan echt geen uur gamen, maar

binnen en buiten de school worden de

starten een project en daarna ga ik met de

In klas 3 kan je op mavoniveau doorgaan met de sportstroom indien je de richting

Aan het eind van klas 2 kan je dan je

lessen boeiend. Daarnaast zorgt Onder-

klas een nieuwe game proberen te bedenken.

LO2 kiest; je gaat dan examen doen in

definitief kiezen voor het profiel dat

nemend Burgerschap voor een betere

Ik stel de leerlingen eerst allerlei vragen:

Lichamelijke Opvoeding.

het beste bij jou past.

aansluiting op je vervolgopleiding.

wat moet die game zoal doen? Wie zou de game kunnen maken? Wie zou de game

Als je dit tot een goed einde brengt, kun

*Burgerschapsvorming is het begeleiden

willen kopen? Op deze manier verzamelen

je moeiteloos doorstromen naar het ROC

van leerlingen om actief deel te nemen

de leerlingen informatie en daarna laat ik ze

sport en bewegen (CIOS) door één van

aan de samenleving en een positieve

zelf een game bedenken. En daar komen hele

de tien wildcards, maar je kunt natuur-

bijdrage te leveren aan een democratische

originele ideeën uit!

lijk ook een andere mbo-opleiding gaan

samenleving.

volgen.

Digitale Geletterdheid is leuk en belangrijk, dat vindt Het Erasmus en terecht. Ik denk dat techniek, technologie en de online wereld niet meer weg te denken zijn en dat ze een steeds grotere rol gaan spelen in ons leven. Dus mijn vraag aan jou: hoe digitaal geletterd ben jij?

11


ZET DIT IN JE AGENDA Het Erasmus Magazine

2019 - 2020

2019

Maandag 18 november / 19.30 uur

BEGELEIDING: WIE, WAT EN WAAROM

Na schooltijd kun je dan je huiswerk maken of extra les krijgen in het vak waar jij dat nodig hebt. Ook kun je hulp krijgen bij het plannen van je schoolwerk. PLUSPUNT Het Pluspunt is een lokaal op alle locaties waar je terecht kunt als je extra begeleid

De meeste begeleiding vindt natuurlijk gewoon in de lessen plaats. Je leraren en je mentor/coach zullen je helpen bij alle dagelijkse dingen. Soms is er meer begeleiding nodig en dan is het goed om te weten dat er heel wat mensen voor je klaar staan.

moet worden bij het leren. De pedagogische medewerker helpt jou met plannen en leren. Of praat met je over andere zaken zoals bijvoorbeeld je gedrag in de klas als dat nodig is.

Locatie mavo/havo/vwo - Algemene voorlichting voor ouder(s)/verzorger(s) over mavo/havo/vwo/ /gymnasium

Maandag 25 november / 19.30 uur Locatie vmbo - Algemene voorlichting voor ouder(s)/verzorger(s) over het vmbo praktische leerwegen

Dinsdag 26 en woensdag 27 november van 08.30 - 13.00 uur Meedoedagen op het vmbo opgave via basisschool

2020

OPEN DAG

zaterdag 19 januari / 09.30 - 13.00 uur Open Dag op de locaties: vmbo en mavo/havo/vwo

TAALKLAS REMEDIAL TEACHER

Om school met succes te kunnen door-

MEEDOEDAGEN VMBO EN MAVO/ HAVO/VWO

Stel, je hebt een lees-, reken- of spelling-

lopen, is een goede beheersing van de

probleem. Dan kun je extra hulp krijgen

Nederlandse taal een vereiste. Voor

Woensdag 26 februari

van de remedial teacher. Bij examens

leerlingen die hier moeite mee hebben,

zijn er dan ook speciale voorzieningen

heeft Het Erasmus de Taalklas. Deze

mogelijk, natuurlijk wel volgens de door

klas is voor leerlingen uit klas 1 en 2 die

de wet vastgestelde regels. Zit je op het

moeite hebben met Nederlands.

10.00 – 14.00 uur 10.00 – 14.00 uur 10.00 – 14.00 uur 10.00 – 14.00 uur 10.00 – 14.00 uur 13.30 – 16.00 uur

vmbo? Dan kun je ook extra hulp krijgen

Techniek Zorg & Welzijn Economie & Ondernemen Horeca, Bakkerij & Recreatie Sportstroom Technasium

in de vorm van zogenaamde motori-

FACILITEITEN BIJ DYSLEXIE

sche remedial teaching of training van

Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt

leervoorwaarden (concentratie, denken,

wordt door hardnekkige problemen met

lezen, schrijven). Ook zijn er sociale

lezen en/of spellen. Dyslexie kan zich op

Dinsdag 3 maart

vaardigheidstrainingen. Bijvoorbeeld

verschillende manieren en in verschillen-

wanneer je heel verlegen bent of als je

de mate uiten. Vaak wordt dyslexie al op

heel snel boos wordt.

de basisschool gesignaleerd. Toch kan het

13.30 – 16.00 uur Gymnasium Opgave via de website: het-erasmus.nl/groep-8/meedoedagen

zo zijn dat je deze problemen hebt weten LEERLINGBEGELEIDER

te verbergen door het inzetten van

Bij problemen, als je bijvoorbeeld niet

allerlei strategieën (handigheden).

zo lekker in je vel zit, kun je ook terecht

In het voortgezet onderwijs kunnen

bij de speciaal in school aanwezige

deze problemen de kop opsteken als

MENTOR/COACH

leerlingbegeleiders. In bijzondere gevallen

je vreemde talen gaat leren en/of als

Jouw mentor of coach is een leraar. Hij of

kun je, met instemming van je ouder(s)/

de tijdsdruk toeneemt. De dyslexie-

zij geeft les aan zijn/haar klas in zijn/haar

verzorgers, doorverwezen worden naar

begeleider onderzoekt, in samenwerking

eigen vak. Maar daarnaast ziet de mentor

hulp en begeleiding buiten de school.

met de orthopedagoog, alle leerlingen

of coach de klas wekelijks nog vaker.

in de brugklas. In het geval dat je

Hij/zij is de vertrouwenspersoon van een

DECAAN

een dyslexieverklaring krijgt, heb je

klas en verantwoordelijk voor het wel

De decaan adviseert bij de keuzes die

gedurende de hele schoolperiode recht

en wee van jou en je klasgenootjes.

je maakt tijdens je opleiding bij ons op

op extra voorzieningen. Je krijgt dan een

Bij je mentor kan je altijd terecht.

school. Ook begeleiden ze je bij het maken

persoonlijke dyslexiekaart.

van een keuze voor een vervolgopleiding ALGEMEEN

of beroep. Hij/zij is dus je persoonlijke

De onderbouwcoördinator op de locatie

loopbaanbegeleider.

COLOFON Dit is een uitgave van Het Erasmus.

mavo/havo/vwo is verantwoordelijk

Donderdag 27 februari 13.30 – 16.00 uur Kunststroom

OPEN DAG

woensdag 18 maart / 16.00 – 20.00 uur Open Dag op de locatie praktijkonderwijs

20 maart Het is verstandig je vóór deze datum aan te melden bij Het Erasmus voor de locaties vmbo en mavo/havo/vwo

MEEDOEDAG PRAKTIJKONDERWIJS (PRO)

Woensdag 1 april / 08.30 - 11.00 uur Opgave via de website: het-erasmus.nl/groep-8/meedoedagen

Omstreeks 20 april Je ouder(s)/verzorger(s) ontvangen bericht over de plaatsing op Het Erasmus Intakegesprekken Sportstroom gedurende de maand mei op afspraak.

Tekstredactie: Nathalie Gerritsen

voor de begeleiding van de leerlingen

FAALANGSTBEGELEIDING

Eindredactie/coördinatie: Hanneke Bendel

Woensdag 27 mei

in het algemeen. Hij onderhoudt,

Heb je je huiswerk goed geleerd, maar

Fotografie: Rob Nijhuis

samen met je mentor, de contacten

vergeet je alles tijdens een toets door de

Ontwerp & opmaak: DeNK.

Uiterste datum eventuele aanpassing adviezen en dakpanklassen

met de ouder(s)/verzorger(s).

zenuwen? Dat kan knap vervelend zijn.

creatieve vrijdenkers, Almelo

Ook controleert hij je aanwezigheid en

Daarom kijken wij in de onderbouw

Druk: Lulof. Experts in gedrukte

je kan bij hem terecht als jij denkt dat

of er sprake is van een faalangst die je

communicatie, Almelo

je door iemand onjuist bent behandeld.

te veel in de weg zit. Zo ja, dan kun je

De locatie vmbo werkt met leerling-

na overleg met je ouder(s)/verzorger(s),

coördinatoren in zowel de onderbouw

deelnemen aan een trainingsprogramma.

als bovenbouw. Zij coördineren de onder-

Dit programma is erop gericht jou beter te

steuning in de tweede lijn, dat betekent

leren omgaan met je onzekerheden.

dat zij binnen school naar de juiste hulp

Ondanks alle aan deze ‘Erasmus Magazine’ uitgave bestede zorg kan noch de redactie,

Vrijdag 29 mei Bericht naar leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) over aanpassing advies en/of plaatsing dakpanklas

noch de school aansprakelijk worden

Begin juni

gesteld voor enige onjuistheden.

Je ontvangt een speciale uitnodiging voor onze kennismakingsdag op maandag 15 juni op de locaties praktijkonderwijs (pro), vmbo en mavo/havo/vwo

Voor uitgebreide en actuele informatie verwijzen we u naar: onze website www.het-erasmus.nl

voor je gaan zoeken. De zorg in de eerste

HUISWERKKLAS EN VAKWERKTIJD

lijn is de verantwoordelijkheid van de

Van maandag tot en met vrijdag

mentor. De teamleider ondersteunt de

zijn er voor mavo/havo/vwo leerlingen

facebook.com/HetErasmus

leerlingcoördinatoren. De controle van

extra uren tijdens het 7de en 8ste lesuur

twitter.com/heterasmus

aanwezigheid is een verantwoordelijk-

waar je dan, onder begeleiding, kunt

heid van het gehele docententeam.

werken.

Maandag 15 juni Kennismakingsdag en schoolfotograaf Vanaf 14.00 uur op locatie mavo/havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs (pro)

instagram.com/het_erasmus www.het-erasmus.nl

Maandag 17 augustus Start lessen Het Erasmus schooljaar 2020 - 2021

MAVO/HAVO/VWO

VMBO

ISK

PRO (PRAKTIJKONDERWIJS)

CENTRAAL BUREAU

Postbus 341, 7600 AH Almelo

Postbus 341, 7600 AH Almelo

Postbus 341, 7600 AH Almelo

Postbus 341, 7600 AH Almelo

Postbus 341, 7600 AH Almelo

Bezoekadres

Bezoekadres

Bezoekadres

Bezoekadres

Bezoekadres

Sluiskade NZ 68, 7602 HT Almelo

Sluiskade NZ 126a, 7603 XZ Almelo

César Franckstraat 1, 7604 LE Almelo

Horstlaan 1, 7602 AM Almelo

Sluiskade NZ 90, 7602 HW Almelo

Telefoon 0546 480 800

Telefoon 0546 480 800

Telefoon 0546 480 800

Telefoon 0546 480 800

Telefoon 0546 480 800

info68@het-erasmus.nl

info126@het-erasmus.nl

isk@het-erasmus.nl

pro@het-erasmus.nl

info@het-erasmus.nl

12

Profile for het-erasmus

Het Erasmus Magazine 2019-2020  

Laat zien wat je kunt op Het Erasmus! Het magazine voor groep 8 leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). In dit magazine kan je alles lezen...

Het Erasmus Magazine 2019-2020  

Laat zien wat je kunt op Het Erasmus! Het magazine voor groep 8 leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). In dit magazine kan je alles lezen...

Advertisement