Page 1

ALBERTINIA TOERISMEVERENIGING / TOURISM ASSOCIATION “Tuiste van die Aalwyn – Home of the Aloe” “NIE WINSGEWENDE ORGANISASIE – NON PROFITABLE ORGANISATION” P.O

Posbus/Box 12 ALBERTINIA 6695 Tel: (028) 713 7870 sophiaevanzyl@gmail.com

TENDER OM “BIER TENT” FASILITEITE TE VERSKAF TENDER FOR PROVIDING “BEER TENT” FACILITIES AALWYNFEES – ALOE FESTIVAL – 28 SEPTEMBER 2013 Tenders kan vanaf 1 Junie 2013 tot 31 Julie 2013 by die Albertinia Toerismekantoor ingedien word. Vroeë aansoeke - en inwoners van Albertinia - sal voorkeur geniet. Aansoekers is verantwoordelik vir alle amptelike dokumentasie benodig, insluitend die verkryging van die paslike dranklesensie. Die biertent moet teen 07h30 die oggend van 28 September opgerig wees en teen 10h00 voledig toegerus wees. Ontruiming, insluitend skoonmaak van die bier tent area – moet teen 10h00, op 29 September voltooi wees tot goedgekeuring van die projekspan Die suksesvolle tenderaar sal geriewe moet verskaf om alle drank te bedien, teen aanvaarbare pryse (wat aan die projekspan vooraf voorgelê is). Geriewe soos verkoeling, sitplekke, glase, ys en ten minste twee ”groot skerm” TV’s, gekoppel om o.a. die rugby wedstryd tussen SA en Australia te beeldsaai aan feesgangers in die biertent moet ook verskaf word. Die Projekspan sal teen 10 Augustus 2013 die suksesvolle tenderaar in kennis stel. Tenders can be delivered to the Albertinia Tourism office from 1 June 2013 to 31 July 2013. Early applications – and Albertinia locals – will enjoy preference. Applicants are responsible for all official documentation required, including the successful acquisition of the applicable liquor licence. The beer tent must be erected by 07h30 on the morning of 28 September and be fully equipped by 10h00. The tent must be cleared and the immediate area cleaned, to the satisfaction of the project team, by 10H00, on 29 September. The successful applicant must provide facilities to supply all alcohol, at acceptable prices, (which must be presented to the project team in advance). Facilities, including cooling, seating, glasses, ice and at least two big screen TV’s, to view i.a. the rugby game between SA and Australia, is essential. The Project team will inform the successful applicant by 10 August 2013. Kontak ons gerus vir meer besonderhede Please contact us for further information

Naam van aansoeker: Name of applicant:

Tender Waarde: Tender Value:

Adres/Address: E-pos/E-mail:

Kontak Nr./Contact No.

Datum/Date:

Handtekening/Signature:

Slegs Vir Kantoor Gebruik

For Office Use Only

Datum van Ontvangs Tender toegeken?

Ontvangs erken

Ja

Nee

Datum

Geteken Geteken Projekleier

R

Tender doc for beertent  
Advertisement