Page 1

DISSIPLINE DEUR DIE HEILIGE GEES Past. Japie Stoffberg


SELF DISSIPLINE Rom. 8:28. Matt. 10:29-31. Jer. 48:11. Gen. 47:7-10. Rom. 8:28. ‘’En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede mee werk, vir hulle wat na Sy voorneme geroep is’’. Matt. 10:29-31. ‘’Word twee mossies nie vir ’n stuiwer verkoop nie ? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies’’. Jer. 48:11. ‘’Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeg gemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie’’. Gen. 47:7-10. ‘’Toe bring Josef sy vader Jakob in en stel hom aan Farao voor. En Jakob het Farao gegroet met ’n seënwens. Daarop sê Farao vir Jakob : Hoeveel is die dae van jou lewensjare ? En Jakob het Farao geantwoord : Die dae van die jare van my vreemdelingskap is honderd-endertig jaar. Min in getal en vol teëspoed was die dae van my lewensjare, en hulle het nie gehaal by die dae van die lewensjare van my vaders gedurende die dae van hulle vreemdelingskap nie. Toe het Jakob Farao gegroet met ’n seënwens en van Farao af weggegaan’’. Ek wil met diegene praat, wat geglo het in Christus Jesus en ’n nuwe natuur ontvang het. Maar daar is baie gewoontes wat ons aangeleer het, voordat ons by die Here uitgekom het. Baie karakter eienskappe en aspekte van ons denke en geaardheid was deel van ons, voordat ons geglo het in die Here. Hierdie gewoontes en karakter eienskappe, geaardheid en denke het nou vir ons ’n frustrasie geword, met hierdie nuwe lewe wat ons wil leef. Dit is die rede waarom baie mense nie die nuwe lewe in ons kan gewaar word nie, of die Here ervaar wanneer hulle ons ontmoet nie. Want baie keer raak hulle nog aan ons ou natuur. Ons mag dalk onsself baie slim hou en dalk ook wees, maar in die gees werk dit anders, ons kan dalk ’n mombakkeis op hê terwyl ons met ’n siel deel, maar dit sal veroorsaak dat hulle nie met ons nuwe natuur kontak maak nie. Ons mag dalk baie warm oorkom, maar ons warmte is van die ou natuur, en bring geen warmte by hulle nie. Hierdie eienskappe frustreer ander wat ’n aanraking van God wil hê. Van die dag af wat ons gered is, het die Here twee dinge in ons begin doen. Aan die eenkant is Hy besig, om ons ou gewoontes, karakter en denke at te breek. Hierdie is die enigste manier vir Christus om Sy lewe vrylik deur ons uit te leef. As die Here nie hierdie werk doen nie, sal Sy lewe baie gefrustreer word deur ons ou natuur in ons. Aan die anderkant, is die Heilige Gees besig om ’n nuwe natuur en karakter in ons te skep, stukkie vir stukkie, met Sy nuwe gewoontes en lewe. Die Here is nie net besig om die oue af te breek nie, maar is ook besig om ons te bou met die nuwe. Hierdie is die twee aspekte van die Here se werk in 2


ons, nadat ons gered is. Nadat ’n mens gered is, kom baie gelowiges agter dat hulle ou persoon, eerste Adam heeltemal neergewerp moet word. Tog is hulle te slim, hulle probeer om nagemaakte maniere te gebruik om hulle ou natuur, karakter en gewoontes af te breek. Maar dank God, die eerste ding wat Hy gaan doen is om die nagemaakte manier af te breek. My broer en suster, dit is noodlottig, en baie keer net probleme, om menslike energie te gebruik, of dinge deur ons siel se krag te wil doen, om hierdie goed af te breek, wat deur menslike krag in die verlede opgebou is. Ons moet agterkom en erken dat van die begin af alles van die verlede neergewerp moet word, afgebreek moet word. Maar ons kan dit nie self neerwerp nie. Die mens se poging om homself af te breek en neer te werp, sal net in uiterlike versiering ontaard, en dit sal net die geestelike lewens groei verhinder. Ons het nie nodig om onsself neer te werp en af te breek nie, God sal dit vir ons doen. Ons moet baie mooi verstaan, dat dit God is wat dit wil doen en ook doen. Ons het nie nodig om ’n manier te probeer uitvind, om dit self te doen nie. God wil hê dat ons hierdie hele werk in Sy hande moet plaas. God sal op ons werk as Hy genadig is met ons. God sal ’n omgewing skep vir ons waar ons uiterlike mens in afgebreek word. God weet hoeveel daar is wat nodig is om afgebreek en vernietig te word. Hy ken ook ons moedswillige en sterk punte. Ons kan dalk te haastig of te stadig of te los, of te regverdig in sekere areas wees. Net God ken ons nood, niemand anders nie, nie eers onsself nie. Daarom moet ons God toelaat om die werk te doen. Alhoewel ons hele omgewing beveel is deur God, is dit die Heilige Gees wat hierdie reëlings rangskik vir ons. God beveel die uiterlike omgewing en omstandighede, maar die Heilige Gees dra dit oor, in iets innerlik en pas dit op ons toe. Hierdie verandering van uiterlik na innerlike ondervinding, word genoem die dissipline van die Heilige Gees. God beveel die omgewing deur die Heilige Gees. Hy beveel nie ons lewens direk nie, Hy doen dit deur die Heilige Gees. Die bedeling tussen die Here se hemelvaart en Sy wederkoms is die Heilige Gees dispensasie. In hierdie dispensasie word al God se werk uitgevoer deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees rangskik alles in die omgewing en voorsien innerlike leiding aan God se kinders. Daar is ’n paar gedeeltes in die boek Handelinge wat sê dat die Heilige Gees aangespoor, gekeer, en verbied het. Ons noem die omgewings rangskikkings van die Heilige Gees, en die innerlike oortuiging, die stop, en die verbied, die dissipline van die Heilige Gees. Dit beteken dat die Heilige Gees ons dissiplineer deur al hierdie ondervindinge. Hierdie dissipline is nie net vir ons leiding nie maar ook vir ons geaardheid. Dit sluit nie net al ons weë in nie maar ook ons karakter. Ons het ’n nuwe lewe in ons, die Gees van God woon in ons. Hy weet wat ons nodig het, en Hy weet watter ondervinding ons nodig het, waarby ons die meeste sal baat. Die dissipline van die Heilige Gees is God se bevel vir die regte omgewing deur die Heilige Gees, om dit wat ons nodig het, te ontmoet, om Sy werk te volbring van afbreek en opbou in ons. Ons omgewing is 3


heeltemal gerangskik deur God. Tot ons hare is getel. As geen mossie op die grond val sonder God se toestemming nie, hoeveel te meer is Sy omgewing net nie onder Sy hand van omgee nie. ’n Harde woord, ’n onbeskofte houding, ’n ongelukkigheid, ’n onvervulde wens, ’n skielike siekte, ’n skielike wegneem van ’n geliefde, al hierdie word afgeweeg deur die Vader. Of dit geluk, of verdrukking, of gesondheid, siekte, blydskap, of pyn, alles wat ons pad langs kom, word deur die Vader goed gekeur. Onbewustelik word ons gebreek deur die Heilige Gees, en die Heilige Gees vervang ons karakter, met dit wat soos God sin is. Hierdie God tipe karakter, en denke sal deur ons uitgedra word dag na dag. Sodra ons glo in die Here, sal ons duidelikheid hê oor ’n paar dinge. Eerstens moet ons afgebreek word, en dan moet ons weer opgebou word. Tweedens ons doen nie die afbreking nie, en ook nie die opbouing onsself nie, God rangskik al hierdie dinge vir ons. Kom ons kyk hoe rangskik God alles vir die goeie. Elke een is verskillend in natuur, karakter, lewe en gewoonte. Dit is hoekom almal ’n verskillende manier van afbreking deurgaan. Die soorte dissipline wat God reël is net so verskillend, soos die hoeveelheid verskillende mense daar is. Elke een word in verskillende situasies geplaas. ’n Man en vrou mag dalk baie naby aan mekaar wees, tog sal God vir elkeen ’n verskillende omgewing reël. Net so met ’n ma en dogter, of pa en seun. Elke rangskikking van God gaan van die uitgangspunt af uit, om ons op te lei. Rom 8:28 sê,’’ alles werk ten goede mee vir hulle wat die Here liefhet, vir hulle wat na Sy voorneme geroep is’’. In die Grieks meen alle dinge alles. Alles meen nie ’n honderd dinge of ’n miljoen dinge nie. Ons kan nie bepaal hoe groot die nommer is nie. Alles word deur God voorberei vir ons eie beswil. Daarom is daar niks wat na ons toe kom per ongeluk nie. Vir ons is daar geen toeval nie. Alles is deur God gerangskik. Uit ons oogpunt, mag ons ondervinding vir ons onverstaanbaar wees, ons kan dalk nie die doel agter alles sien nie, maar God se Woord sê alles werk ten goede mee vir ons eie beswil. Ons weet nie watter ding bring ons watter goed nie. Ook weet ons nie hoeveel dinge wag vir ons nie, en watter goed ons daaruit sal ontvang nie. Maar daar is een ding wat ons weet, alles werk ten goede mee. Niks sal met ons gebeur wat nie goed vir ons gaan voorbring nie. Ons moet baie mooi sien en verstaan, dat God se rangskikking daar is om heiligheid in ons karakter te produseer. Ons kan nie hierdie heiligheid deur onsself bereik nie. God is die Een wat hierdie heilige karakter in ons skep, deur ons omgewing en omstandigheid. Een voorbeeld wat ek aan kan dink wat al hierdie dinge mooi kan verduidelik is. In Hangchow in China is daar baie sy werkers, of mense wat met sy spin. Om te spin beteken daar is honderde verskillende soorte gare en kleure. As ’n mens na die stuk van agteraf kyk lyk alles een goot gemors. ’n Buitestaander sal heeltemal verstom wees en nie verstaan nie, hy sal nie weet watter patroon aan die anderkant is nie. Maar as hy die regte kant sou omdraai sal hy baie mooi prente sien, blomme, berge, 4


fonteine, riviere. Niks is duidelik solank as die lap gemaak word nie, ’n mens sien net verskillende kleure gare op en af beweeg. Netso beweeg ons ondervindinge op en af en ons verstaan dit nie. Ons weet nie watter ontwerp God in gedagte het nie. Maar elke gare wat God gebruik, elke dissipline uit Sy hand het ’n funksie. Elke kleur is daar vir ’n doel, en die ontwerp is vooraf gekies. Elke ding wat gebeur, het ’n betekenis. Ons sal dit dalk nie vandag verstaan nie, maar eendag. Party goed lyk dalk nie baie lekker vir die oomblik nie, maar as ons na ’n tydperk terug kyk, sal ons verseker weet hoekom die Here dit toegelaat het, en watter doel Hy daarmee gehad het. Ons houding : Wat moet ons houding of gesindheid wees wanneer ons deur al hierdie goed gaan? Rom. 8:28. Sê’’ alles werk ten goede mee vir hulle wat die Here liefhet’’. Met ander woorde, as God werk is dit moontlik vir ons om die goeie te ontvang, en dit is ook moontlik vir ons om nie die goeie te ontvang nie. En al hierdie is verbind aan ons houding. Ons houding bepaal hoe vinnig ons die goeie sal ontvang. As ons houding reg is, sal ons die goeie onmiddellik ontvang. As ons God liefhet, sal alles wat van God af is vir ons die goeie bewerk. As ’n man sê dat hy geen wil meer van sy eie het, dat hy niks vir homself vra nie, en dat hy net dit wil hê wat God vir hom gee, sal hy net een begeerte in sy hart hê, dit is om God lief te hê. As hy God liefhet in sy hart, sal al die dinge rondom hom saamwerk in liefde vir sy beswil, maak nie saak hoe deurmekaar hulle lyk nie. Wanneer iets met ons gebeur, en ons het nie die liefde van God in ons nie, wanneer ons begeer en na dinge soek vir onsself, of privaat goed najaag, wat nie van God is nie, sal die goeie wat God vir ons uitgesit het, nie na ons toe kom nie. Ons is baie goed om te murmureer, en te stoei, en te kla oor baie dinge, u moet asseblief in gedagte hou, dat alhoewel alle dinge saamwerk vir die goeie, ons nie altyd die goeie dadelik ontvang nie, as ons harte nie God liefhet nie. Baie van God se kinders het inderdaad met baie probleme te doen, maar hulle het geen goeie ontvang nie. Hulle ondervind baie dissipline, en God het baie dinge rondom hulle rangskik, maar hierdie goed verander nie in rykdom vir hulle nie. Die enigste rede vir hierdie armoede, is omdat hulle ander doelstellings behalwe God het. Hulle harte is nie ten volle op God gerig nie. Hulle ervaar nie God se liefde nie, en hulle het Hom nie rêrig lief nie. Hulle het ’n verkeerde houding. Met die gevolg, hulle is deur baie goed maar niks het in hulle gees gebly nie. Mag God genadig wees met ons, dat ons Hom kan leer lief kry uit ons harte uit, sodat ons regtig kinders van Hom kan wees. Die weg om God te ken lê in liefde, nie in kennis nie, As ’n man God lief het, sal hy God ken al het hy geen kennis nie. Alhoewel hy baie kennis het, en God nie baie lief het nie, sal al sy kennis hom nie help om God te ken nie. As ’n mens God lief het, maak nie saak wat sy pad langs kom nie, dit sal verander in die goeie. Ons harte moet God lief hê, en ons moet leer om Sy hand oor ons lewe te erken, en ons5


self te verneder daaronder. As ons nie Sy hand sien nie, sal ons oë deur mense afgetrek word van Hom af. Ons sal voel ander is verkeerd en het ons verraai. Ons sal voel almal is teen ons en almal in die kerk is verkeerd, ons alleen is reg. En ons maak daardeur net vir onsself kritiek bymekaar. As ons egter besef dat alles van God af is, sal ons onsself verneder onder Sy hand, en die goeie ontvang. Psalm 39:10 sê “Ek was stom, ek sal my mond nie oopmaak nie, want U het dit gedoen”. Hierdie is die houding van iemand wat God gehoorsaam is. Omdat God dit gedoen het, en toegelaat het om oor ons te kom vir die goeie, daarom verneder ons onsself en sê niks nie. Ons sal nie sê, waarom het dit met ons gebeur nie, en waarom het dit nie met daardie ou gebeur nie. Wanneer ons God lief het en Sy hand ken, sal ons nie ons mond oopmaak nie. Deur dit sal ons God se afbreek en opbouing in ons lewe sien. Iemand kan dalk vra, moet ons alles uit satan se hand ook aanvaar ? Die basis is, ons sal neem dit wat God toelaat om oor ons te kom. ’n Aanval van satan moet ons weerstaan. Afbreek en opbou : Die Here laat baie dinge oor ons pad kom, baie min van hulle kom met ons toestemming. Hoekom laat die Here al hierdie slegte dinge toe oor ons pad. Wat is Sy doel daarmee ? Sy doel is om ons natuurlike lewe af te breek. Jer. 48:11. Sê ‘’ Moab was gerus van sy jeug af, en hy het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat, hy het nie in ballingskap gegaan nie, daarom het sy smaak in hom gebly, en sy geur nie verander nie’’. Die Moabiete was Lot se nageslag. (Gen. 19:3637.) Hulle was familie van Abraham, maar hulle was uit die vlees uit. Moab was op sy gemak en het nooit deur enige verdrukking gegaan nie, geen toetse lyding of pyn nie, Niks het met hom gebeur wat hom trane laat stort het nie, niks het ooit sy hart geskeur nie, of op sy pad hom gefrustreer nie. In die mens se oë is dit so seëning. Maar wat het God gesê oor die Moabiete, hulle het stil gelê op hulle afsaksel, en is nie leeg gemaak van vat in vat nie, vir wyn om stil te lê op sy afsaksel beteken dat dit ’n mengsel is. Wanneer wyn verander, word die boonste dele silwer skoon terwyl die afsaksel na die bodem toe afsak. Sodra dit geskud word, dan meng die afsaksel en die skoon wyn. Om skoon wyn te kry moet ’n mens dit oorgooi van die een vat na die ander. In die ou dae was daar geen filter nie, en die enigste manier om van die afsaksel ontslae te raak, was om dit van die een vat na die ander te gooi, en dan het die afsaksel agter gebly. Partykeer sal van die afsaksel ontsnap en oorgaan na die ander vat, en dan moes dit weer na ’n ander vat oor gegooi word. Dit sou aangaan en aangaan totdat al die afsaksel weg sou wees. Moab was nooit leeg gemaak, van een vat na ’n ander nie. Hy was soos wyn wat op sy afsaksel gelê het. Dit is hoekom dit gesê word dat sy smaak in hom gebly het, en sy geur het nie verander nie, Moab het altyd soos Moab gesmaak. Sy reuk het sy reuk gebly. Sy kondisie het nie verander van die eerste dag af nie. Maar God is nie agter die ou reuk aan 6


Hulle het in traak my nie agtigheid gebly van die eerste dag af, en na twintig jaar is hulle nog dieselfde, geen verandering nie. God wil nie dit hê nie, Hy wil ons ou gewoontes en ou karakter verander. Hy wil alles wat sleg is uit ons uitwerk. Hy wil ons leegmaak vanuit die een vat na die ander, en van daardie vat na ’n ander. Nadat ons ’n paar keer leeg gemaak is van self, of afsaksels, sal dit agter bly, en die oorspronklike smaak sal weg wees. Moab het ’n gemaklike lewe gehad, met die gevolg, sy wêreldse smaak het in hom gebly, en sy reuk was wêrelds. Dalk is ons lewens nie so gemaklik soos Moab sin nie, dalk moes ons deur baie verdrukking gaan soos Paulus (Hand. 14:22.) As dit so is moet ons weet dat God besig is om ons uit ons afsaksels uit te kry, en ons oorspronklike smaak. Die ou dinge moet afgebreek word. Die Here wil al daardie wortels uittrek. Hy is besig om ons oor te gooi van een vat na ’n ander, en weer en weer oor na ’n ander vat elke dag. Paulus skryf vir ons hy sterf daagliks, dit is n sterwens proses van ons eie wil, elke dag meer en meer, Jesus se vir ons in Lukas 9;23 ..en sy kruis elke dag opneem en My volg. Die Here neem ons van een omgewing na ’n ander, elke keer skep Hy ’n omgewing rondom ons om ons af te breek, en dan verloor ons van ons ou smaak en geur. Keer na keer sal ons gereinig word van ons ou smaak. Elke dag gaan ons ’n bietjie anders wees as die vorige dag en so elke dag meer en meer. God breek nie net die negatiewe deel af nie, Hy is ook besig om ons te bou aan die positiewe kant. As ons na die lewe van Jakob kyk, dan kan ons dit baie duidelik sien. Jakob se lewe het op ’n baie lae punt begin. Hy het gestoei met sy ouer broer in sy moeder se baarmoeder, en gestrewe om die eersgeborene te wees, deur aan sy broer se hakskeen vas te hou. Hy was listig en gulsig, altyd bedrieglik en het altyd voordeel probeer trek uit ander uit. Hy het sy eie vader bedrieg, sy broer en sy oom. Maar teen die einde was hy bedrieg deur sy oom en sy eie seuns. Hy het sy bes probeer om vooruit te gaan, maar teen die einde het hy, homself in hongersnood bevind. Ons kan sê Jakob se weg was belaai met lyding. Party mense spandeer hulle hele lewe in gemak, maar Jakob se lewe was vol droefheid. Terwyl hy deur sy lyding gegaan het, het God hom oor en oor gebreek. Hy het een ding na die ander gely. Maar dank God, nadat hy deur soveel lyding gegaan het onder die hand van die Here, het hy uiteindelik ’n aanraking van God se heiligheid gesmaak. Ons sien hierdie toe hy by Egipte gekom het. Daar sien ons ’n nederige, sagte, skerp verfynde man. Hy was so nederig dat hy genade kon vra van sy eie seun af. Tog was hy so fyn ingestel, dat hy profesieë kon uitspreek wat nie eers Abraham kon regkry nie. Hy kon seëninge uitspreek wat Isak nie kon doen nie. Hy was so waardig, dat tot Farao sy hoof gebuig het om sy seëning te kon ontvang. Hierdie wys vir ons deur God se afbreek werk, het die nederige Jakob iemand geword wie God kon gebruik, Jakob het ’n man van God geword. Na jare van afbreek, het God Jakob gemaak na Sy gelykenis. Daarom kan ons hierdie mooi prentjie sien by Jakob se sterfbed, toe hy op sy staf geleun het, en God aanbid het. Alhoewel hy siek was in sy bed, kon hy nog steeds op sy staf leun en God aanbid. Dit bewys dat hy nog 7


steeds sy pelgrims lewe onthou het, en nie sy pelgrims karakter opgegee het nie. Het ek en u dit dalk vandag opgegee vir ’n huis soos Lot? In die begin het hy gesukkel om op te staan, maar hy het regop gesit, sy voete langs sy bed neergesit, en geprofeteer. Nadat hy geprofeteer het, het hy sy bene opgetrek, sy laaste asem uitgeblaas en gesterf. Wat ’n wonderlike dood. As ons na hom kyk, die dag toe hy gebore is, is ek bevrees niemand het ‘n slegter smaak as hy gehad nie. Maar toe hy die wêreld verlaat was sy ou smaak heeltemal weg, uit hom uit. Wat ons hier sien, is ’n man geheel oorgebou deur God. Ons moet erken en verstaan dat alles wat oor ons kom, is vir ons ter stigting en opbouing, op een of ander manier. God breek ons af deur allerhande lydinge. Die afbreek kan dalk baie pynvol wees. Maar nadat ons deur al hierdie toetse en verdrukkinge gegaan het, sal ons gebou en gestig word. Met ander woorde wanneer toetse kom, sal dit voel of ons vaal, maar Sy genade sal ons altyd deurdra. Soos wat ons, ons toetse deurkom oor en oor, sal ons elke dag gestig en gebou word. Baie van ons, het lanklaas bouwerk gehad. Dalk lê al die materiaal daar, maar niks word gebou nie. Aan die eenkant sit God ons deur moeilike omstandighede, en breek ons af deur toetse, aan die anderkant word iets by ons bygevoeg soos wat ons, ons toetse deurkom. Dank God dat ons die dissipline van die Heilige Gees oor ons lewens het. Mag God genadig teenoor ons wees. Mag Hy ons afbreek en oorbou deur Sy Heilige Gees, totdat ons volwassenheid bereik.......

Christus sal in u plek antwoord, sondaar as u net op Hom vertrou. Hy het u sondes op Hom geneem, Hy het u plek geneem, Hy is ook nou aan die regterhand van die Vader om in te tree vir hulle wat op Hom vertrou. Hy is een prokureur wat geen saak verloor nie, een Geneesheer wat nooit vaal nie, een Vriend wat nooit Sy rug draai op Sy eie nie. My boodskap is afgelewer en my hart is belas. God gaan u verantwoordelik hou vir die manier wat u hier lees en die besluit wat u gaan neem. Wil u nie maar vandag u sondes bely en Christus vertrou om u te vergewe nie? Wil u Hom nie maar aanneem as u Verlosser nie? As u wil hoekom nie sommer nou nie, met u hele hart, maak die saak nou uit met Hom. Sal u nie dan asseblief die vorm hieronder teken, terwyl u Hom as u ewige Verlosser aanneem nie? Nadat ek u boodskap gelees het, ‘’ DISSIPLIENE DEUR DIE HEILIGE GEES?’’, bely ek dat ek ’n skuldige sondaar is en durf nie uitstel nie in my sonde nie, voordat ek by daardie groot wit troon oordeel moet uitkom van al die ongeredde dooies nie. Daarom hier en nou bely ek dat ek ’n sondaar is en ek vertrou Christus om my te red. Ek ontvang Hom in my hart as my Redder vandag en vertrou dat Hy my die ewige lewe gee en dat Hy my weghou van die laaste oordeel. 8


Datum....................................... Geteken...................................... Adres............................................................................................. ..

As u in alle opregtheid en eerlikheid met u hele hart Christus aangeneem het as u Saligmaker en Redder vandag, sal u asseblief aan my skryf en dit aan my vertel? Pastoor Japie Stoffberg – Posbus 187 – Albertinia – 6695 NOU SMEEK EK U OM CHRISTUS OPENLIK TE BELY EN VOLUIT VIR HOM TE LEWE. Kry ander om ook hierdie besluit te neem en teken hulle name ook. GEE MY ASSEBLIEF VIR IEMAND WAT MY NODIG HET ENIGE DONASIE IS WELKOM – ABSA - 9204129447 WOORD SKOOL. HIERDIE KURSUS EN BAIE ANDER, BY DOAN TV INTERNASIONAAL SE WOORD SKOOL AANGEBIED. VANAF SO MIN AS R1200 PER 6 MAANDE, OF R250 PER MAAND KAN U NOU INSKRYF VIR ’n DIPLOMA OF SERTIFIKAAT, DEUR DIE POS, OF OP WATTER MANIER U OOK AL PAS. BEKWAAM USELF AS N LEIER WAT N VERSKIL KAN MAAK IN U GEMEENSKAP OF OMGEWING, U KAN ONS EPOS BY doanbedieninge@live.com of SMS ons by 0845730880 vir verdere inligting, of skryf aan DOAN (DESIRE OF ALL NATIONS) INTERNATIONAL TV, Posbus 187, Albertinia, 6695.

9


10

Dissipline deur die Heilige Gees  

Dissipline deur die Heilige Gees

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you