Page 1

TOERISME – ALBERTINIA - TOURISM Stasiestraat 31

Tel: 028 713 7870 Fax: 028 735 2899 sophiaevanzyl@gmail.com

ALBERTINIA

AANSOEK VIR STALLETJIE – APPLICATION FOR STALL AALWYNFEES – ALOE FESTIVAL – 28 SEPTEMBER 2013 Aansoeke open op 1 Junie 2013 en sluit 31 Julie 2013 om beplanning te fasiliteer. Vroeë aansoeke - en inwoners van Albertinia - sal voorkeur geniet, sodra die onverhaalbare stalletjiefooi betaal is. Naam van bankrekening: Albertinia Toerismevereniging Tak: Riversdal tak Takkode: 200313 Rekeningnommer: 62412787965 Dui asb aan of u elektrisiteit benodig sodat voorsiening daarvoor gemaak kan word. Verkopers is verantwoordelik vir alle amptelike dokumentasie benodig, asook die oprigting – teen 07h30 en ontruiming - teen 24h00, op die dag van die fees, van hul stalletjie(s). Applications open on 1 June 2013 and close on 31 July 2013 to facilitate planning. Early applications – and Albertinia locals – will enjoy preference, as soon as the non-refundable stall fee has been paid. Name of bank account: Albertinia Toerismevereniging Branch: Riversdale branch Branch code: 200313 Account number: 62412787965 Please indicate if you require electricity to ensure availability. Vendors are responsible for all official documentation required, as well as the erection – by 07h30 and clearance – by 24h00, on the day of the festival, of their stall(s). Kontak ons gerus vir meer besonderhede

Please contact us for further information

Naam van aansoeker: Name of applicant: Adres/Address: E-pos/E-mail:

Kontak Nr./Contact No.

Produktelys/Product List: Koste vir Stalletjie/Cost for Stall: Datum/Date:

R120



Elektrisiteit/Electricity? R80

Handtekening/Signature:




TOERISME – ALBERTINIA - TOURISM Stasiestraat 31

Tel: 028 713 7870 Fax: 028 735 2899 sophiaevanzyl@gmail.com

ALBERTINIA

Slegs Vir Kantoor Gebruik Betaling Ontvang

For Office Use Only

Datum van Ontvangs

Met Stalletjie Eienaar Bevestig

Datum

Op Uitlegkaart Aangebring Geteken

Aloe festival application form stalls 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you