Page 1

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

<= 

<=  

Ode aan de Aarde Ode aan Jou Pamela Kribbe

 

Boodschappen van de Aarde

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •Ode aan de Aarde Ode aan Jou


Pamela Kribbe

Ode aan de Aarde Ode aan Jou Boodschappen van de Aarde over thuiskomen in je eigen natuur


Inhoudsopgave

Fotografie: Anna de Leeuw * www.annadeleeuw.com Vormgeving: Janet Witte * www.janetwitte.nl

7

Dankwoord

9

Inleiding

19

Mens en Aarde

29

Het verloren paradijs

41

Je verbinden met de Aarde

53

Thuiskomen in je eigen natuur

61

Overgave aan het hart

71

Je innerlijk kind omarmen

83

Veilig zijn in je lichaam

97

Reis door de elementen

ISBN 978 90 77478 40 0 * NUR 728

105

Communiceren met dieren

Š 2012 Pamela Kribbe * www.pamela-kribbe.nl

115

De helende kracht van de natuur

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, microfilm, geluidsopname, of op enige andere wijzen, zonder voorafgaand de schriftelijke toestemming van de uitgever.

123

De dans van man en vrouw

133

Kinderen van de nieuwe Aarde

141

Over de auteur

149

Over de fotografe

ZWERK Uitgevers * Postbus 540 3990 GH Houten info@zwerkuitgevers.nl * www.zwerkuitgevers.nl


Inleiding

9


De vraag die channeling vaak oproept, is: hoe weet je of je een helder kanaal bent, of je de boodschappen zuiver en ongefilterd ontvangt? Je kunt ervan uitgaan dat elke boodschap gefilterd is door de menselijke geest en de sociale cultuur waarin je bent groot gebracht. Het is niet zo dat je jezelf, als ontvanger van een bood­ schap, totaal kunt uitschakelen. In mijn optiek is channeling een samenwerking tussen mens en God, tussen de menselijke wereld en de spirituele wereld, waarin de mens aanwezig is als een actieve, bewuste medespeler. De kunst van zuiver channelen is volgens mij niet dat je jezelf uitschakelt, zodat je een willoos me­ dium bent, maar dat je in de communicatie met de spirituele wereld het beste van jezelf geeft. Het beste wat je te geven hebt is vertrouwen, openheid en moed. Deze kwaliteiten maken dat je je zo onbevooroordeeld mogelijk overgeeft aan de stroom van spirituele energie die zich door jou heen wil manifesteren. In het ontvangen van die stroom zul je met jouw geest en verstand meewerken om zo goed mogelijk de energie en de inzichten die je voelt, om te zetten in menselijke taal. Woorden, begrippen en taal behoren tot de aardse werkelijkheid. Het con­ tact met de spirituele wereld is vaak heel direct en gevoelsmatig. Er is een men­ selijke vertaler nodig die deze energie een aardse vorm geeft. In die vertaalslag kunnen en zullen enige vervormingen optreden. Zuiverheid staat of valt niet met perfectie, wel met oprechtheid en een besef van je eigen beperkingen. Je kunt als toehoorder van een gechannelde boodschap nooit precies weten wat er nu vervormd is en wat niet. Als de channeler zuiver is, weet deze dit doorgaans zelf ook niet, want de vervorming vindt onbewust plaats. Daarom is het zo belangrijk een gechannelde boodschap op de inhoud te beoordelen. Voel vanuit je eigen in­ tuïtie en gezond verstand of deze wel of niet waardevol voor je is.

Communiceren met de Aarde

Vanuit een modern perspectief is het een vreemd idee dat de Aarde een levend bewustzijn heeft waarmee je kunt communiceren. Zowel de wetenschap als de dualistische tradities van spiritualiteit wijzen de mogelijkheid hiervan af. Voor­ dat ik vertel hoe het contact met de Aarde voor mij begon, wil ik eerst de Aarde zelf aan het woord laten over de mogelijkheid van contact tussen de mens en de Aarde.

Of is de Aarde meer dan dode steen en is ze een bezield wezen met een eigen stem en gezicht?

Communiceren met de levende natuur om je heen is iets heel natuurlijks en kan je helpen je meer thuis te voelen op Aarde. Wat jullie bovennatuurlijk of paranormaal noemen, is eigenlijk heel natuurlijk en normaal. Kijk eens om je heen in de natuur. Intuïtief waarnemen is heel normaal voor dieren. In het contact met hun

12

13


Het verloren paradijs


Sommigen van jullie stemt dit zeer treurig. Ik begrijp dit. Ook in mij leeft een droefheid om wat er is gebeurd. De natuur, de stenen, de planten en de dieren hebben duisternis ervaren door de negatieve energieën die de mensheid op Aar­ de heeft verspreid. Zij hebben de verlatenheid gevoeld, het teruggestoten wor­ den uit de eenheid die er ooit was. Toch is er in het hart van de Aarde, in mijn hart, een blijvende liefde en compas­ sie voor jullie allen, en ik vraag jou ook compassie te voelen voor jezelf en voor het geheel van de mensheid. Jullie zijn op weg in een groots ontwikkelingsproces. In elk leerproces maak je fouten. Dat is de betekenis van groeien en leren, dat je zijwegen inslaat, dwaalwegen, omwegen. In deze tijd komt er een verandering in het collectieve bewustzijn van de mens­ heid. Er zijn nu mensen opgestaan op Aarde, die in hun hart een herinnering dra­ gen aan de oorspronkelijke verbondenheid tussen mens en Aarde. Zij hebben weet van de gezegende en vruchtbare wisselwerking die mensen bedoeld zijn aan te gaan met deze, jullie planeet. Voel hier en nu eens opnieuw, hoe diep je met mijn wezen verbonden bent. Ik houd zo van jullie. Jullie zijn mijn engelen van licht, en nog steeds is mijn hoop op jullie gevestigd. Ik vraag je mij te erkennen, mij te zien, en mijn energie weer door je heen te voelen stromen, als een levende partner die met jou samen deze weg van incarnatie gaat op Aarde.

Ieder mens heeft een unieke bijdrage in dit grote avontuur, een eigen vonk van licht, die je hier komt brengen.

44

Door jezelf meer te aarden en je met mij te verbinden, breng je je sterrenlicht diep in de materie. Je laat het schijnen en stralen, en dat brengt de verandering op Aarde die nu zo gewenst is, die nu zo nodig is! Door jezelf vanuit je hart met mij te verbinden, laat je zien wie je werkelijk bent. Dat inspireert mij, het brengt de natuur tot leven, en het inspireert ook andere mensen. Ieder mens heeft een unieke bijdrage in dit grote avontuur, een eigen vonk van licht, die je hier komt brengen.

Wat is aarding?

Wat betekent het om geaard te zijn, verbonden met mij? Aarding wil zeggen: in je lichaam zijn, je lichaam helemaal ervaren, de levenskracht voelen stromen tot in de toppen van je tenen en je vingers. Kijk eens of je dit nu kunt ervaren. Kun je je tenen en je vingertoppen voelen, nu op dit moment? Kun je het leven daarin voelen stromen?

45


De cirkel rond

werkelijkheid waarin ik jullie voorzie van alles wat je nodig hebt, terwijl jullie in een lichaam wonen dat is afgestemd op het ritme van de natuur.

De eerste manier, die ik noemde, om je te aarden was: genieten en ontvangen. Dit is een stroom naar binnen. Je ontvangt en geniet van wat het leven in een lichaam je biedt. De tweede manier uit zich in een stroom naar buiten: creëren en geven. In het scheppen vanuit je hart, geef je jezelf aan deze wereld. Ontvangen en ge­ ven: een cirkel die heel maakt. Hoe meer je durft te genieten en jezelf waardig acht om te ontvangen, des te meer maak je contact met jouw inspiratie, met wat jij hier komt geven aan de we­ reld. En naarmate de stroom sterker wordt in wat jij met jouw creativiteit neerzet in de wereld, des te meer ga je genieten van de liefde en vreugde die jij op je pad ontmoet. De stromen van ontvangen en geven, van genieten en creëren, verster­ ken elkaar. Ik, de Aarde, heb baat bij deze helende cirkel van ontvangen en geven. Ik werk in deze beweging met je samen. Ik wil niets anders dan jouw goddelijke schep­ pingskracht, die unieke vonk in jou, voeden en stimuleren. Mensen die in zich­ zelf het vermogen tot genieten en creëren ontwikkelen, zullen als vanzelf een andere band aangaan met de Aarde. Ze zullen zich weer bewust worden van hun grootheid, hun goddelijke natuur, en juist hierdoor beseffen dat ze gedra­ gen worden door een stroom van leven die alles onderling verbindt. Je eigen grootheid ervaren gaat samen met een gevoel van kleinheid, een bewustzijn van je verbondenheid met al het leven dat je omringt en draagt. Een mens die zich­ zelf eert en respecteert werkt van nature samen met de levende wezens die hem omringen: de stenen, planten en dieren, de sterren en de gehele natuur. Je eigen grootheid kennen betekent bij uitstek dat je je plaats kent in het geheel, en hier vreugde uit put.

Op reis naar een nieuwe Aarde

Tenslotte wil ik jullie vragen met mij naar de toekomst, naar een nieuwe Aarde, te reizen. Stel je eens voor dat wij in de evolutie waarin wij ons samen bevinden, al een paar stappen verder zijn. Ik groei zelf toe naar een groter zelfbewustzijn. Dit is in mij aangespoord en ontwaakt door de goede en slechte tijden die er op Aarde zijn geweest. Ik word zelfbewuster en creatiever in mijn wezen. In mij leeft een verlangen naar een werkelijkheid waarin de mens en de Aarde hun oor­ spronkelijke liefdesband herstellen. Een nieuwe Aarde waarop wij vreugdevol samenwerken en ik weer geïnspireerd word door jullie liefde en aandacht. Een

50

Stel je eens voor dat de nieuwe Aarde, waar je al zolang naar verlangt, nu aanwe­ zig is. In onze harten is zij al aanwezig. Zij leeft daar als een kiem. Laten wij deze kiem nu met bewustzijn voeden. Laten wij haar in onze fantasie zien uitbotten. Stel je eens voor dat je op deze nieuwe Aarde leeft. Wat is het eerste dat je ziet? De mens leeft hier in harmonie met de natuur. De technologie wordt gebruikt om de natuur te ondersteunen in plaats van te manipuleren. Kijk eens of je voor jezelf een huis kunt vinden op deze nieuwe Aarde. Een woonplek in een gemeenschap waarin jij je prettig voelt. Voel je niet belemmerd, laat je meevoeren door je fanta­ sie. Kijk eens op welke plek jij woont op deze nieuwe Aarde. Of je hier een natuur­ lijke omgeving vindt waar jij je prettig voelt. Voel het klimaat, de rust, de eenvoud van het leven. Het leven hier is weer simpel en zuiver, zoals het is bedoeld. Kijk nu eens met een ruime blik naar het werk dat je hier doet. Werk als datgene wat jou inspireert, wat jou een gevoel van vervulling geeft. Kijk eens of jij jezelf hier kunt zien. Waarschijnlijk woon je in een kleine gemeenschap van gelijkge­ stemden en doe je hier precies wat jou bezielt, wat jouw ziel je ingeeft. Wat is het dat je hier doet? Waarin stroomt jouw creativiteit het meest? Wanneer je dit voelt of ziet, weet dan dat je ziel tot je spreekt, hier in het heden. Dit is iets wat je nu ook wilt doen, wat je hier ook kúnt doen, als je maar ver­ trouwt en durft te zijn wie je bent. Dit is het werk van je hart. Voel eens op deze nieuwe Aarde, waar je echt van geniet. Laat een moment in je opwellen waarop je werkelijk geniet en ontvangt van wat de Aarde jou te bieden heeft. Laat spon­ taan in je omhoog komen wat het is. Wat is het dat jou ten volle het gevoel geeft: het is goed zo, ik ben hier tevreden. Voel de stromen van geven en ontvangen, hier op deze plek, in deze nieuwe realiteit. Herinner je deze beleving, neem haar mee wanneer je terugkeert naar het heden. De Aarde bevindt zich in een overgangsfase. Hoe meer mensen zich herinneren wat hun bezieling is, wat zij hier komen geven en ontvangen, hoe eerder de nieuwe Aarde werkelijkheid wordt. Jullie zullen deze nieuwe Aarde gestalte geven. On­ der jullie handen en voeten zal zij opbloeien. Ik dank jullie daarvoor, en verheug mij in jullie aanwezigheid.

51


Je innerlijk kind omarmen

71


De dans van man en vrouw

122

123


Eenvoudig gezegd zijn er twee mogelijkheden. Je kunt je pijn tussen jou en je ge­ liefde in laten staan, als een wig die jullie uiteen drijft, of je kunt de pijn een brug laten worden die jullie verbindt. Dit doe je door elkaar deelgenoot te maken van de pijn, zonder dat je naar oplossingen zoekt. Dit is namelijk niet het belangrijkste. De cruciale stap ligt in de openheid en de welwillendheid naar elkaar toe. Door deze stap te zetten, overstijg je je rol als man en vrouw. Je partnerschap wordt op­ getild naar het niveau van de ziel. Je raakt elkaar aan als ziel en op dit niveau her­ ken je elkaar als één en gelijkwaardig. Als er werkelijk begrip en openheid is tus­ sen twee mensen, worden beiden opgetild naar het niveau van de ziel. Op dit niveau kan er zoveel liefde en inspiratie bestaan, dat het je dagelijks leven doorstraalt en jullie je daarin allebei gedragen voelen door vreugde en vertrou­ wen. Door je verbinding met de ander, krijgt je leven een glans die alles anders maakt. Toch zijn jullie nog steeds aparte individuen, aparte mensen. Ieder van jullie draagt nog steeds zijn of haar eigen geschiedenis met zich mee. En ieder van jullie gaat een eigen weg, en zal opnieuw donkere stukken en blinde vlekken in zichzelf tegenkomen. Het vraagt inzet en toewijding van jullie allebei om steeds opnieuw de brug naar elkaar te slaan. Je zult worden uitgedaagd om steeds weer opnieuw oordelen los te laten en open jezelf en de ander tegemoet te treden. De brug die het mogelijk maakt elkaar op zielsniveau te ontmoeten, wordt door jouw aardse handen gebouwd.

Zou het niet geweldig zijn om te leven in een wereld waarin mannen en vrouwen weer samen dansen, in verwondering en eerbied voor elkaar? 130

In deze tijd voelen veel mannen en vrouwen het verlangen naar een relatie die hen optilt naar het niveau van de ziel. Er is een oprechtheid in jullie verlangen, die ervoor zorgt dat je vanzelf de juiste ontmoetingen aantrekt in je leven. Laat het leven je verrassen. Laat je niet leiden door vooropgezette oordelen of ver­ wachtingen. Wees bereid bruggen te bouwen. Begin met jezelf, en kijk dan eens hoe de ander je raakt, je uitnodigt én uitdaagt. Er kan zoveel moois ontstaan wanneer mensen, mannen en vrouwen, elkaar in openheid willen ontmoeten. De bruggen die jullie bouwen in jezelf, worden wegen naar een nieuwe toekomst. Zou het niet geweldig zijn om te leven in een wereld waarin mannen en vrouwen weer samen dansen, in verwondering en eerbied voor elkaar? Wat jij schept in jezelf en in je relaties met anderen, is de blauwdruk voor de toekomst. De sleutel ligt mede in jouw handen.

131


Kinderen van de Nieuwe Aarde

132

133


De kracht van de nieuwe generatie

De beloftes van een gedeelde menselijkheid en een geopend hart worden steeds meer waar gemaakt door de nieuwe generatie kinderen die nu opgroeit. Veel kin­ deren zijn met een open en gevoelig hart geboren. Als jij geboren bent in of voor de zestiger jaren, ben je opgegroeid binnen een systeem van waarden, dat nog grotendeels gebaseerd was op angst, dwang en autoriteit. Je hebt je daaraan moe­ ten aanpassen om te overleven, om erbij te horen. Later in je leven ben je je gaan realiseren dat in deze aanpassing iets wezenlijks van jezelf verloren is gegaan. Door de druk van buitenaf zijn je innerlijke stem, je oorspronkelijke voelen en weten versluierd geraakt. Vaak maakt een crisis je ervan bewust dat je het verlo­ rene terug wilt vinden, dat je weer thuis wilt komen bij jezelf. De kinderen die na de zestiger jaren zijn geboren, werden groot gebracht met minder angst en dwang. Dit is een grote verworvenheid die het leven op Aarde lichter heeft gemaakt. Ouders die hun kind laten opgroeien in openheid, die ver­ trouwen op de innerlijke kracht van het kind, creëren een nieuw opvoedings­ ideaal. Binnen dit ideaal is het niet zozeer de bedoeling dat het kind zich aanpast aan het bestaande. Het is eerder de kunst om open te ontvangen wat het kind voor nieuws komt brengen. Ieder kind draagt de vonk van het nieuwe in zich. Kinderen wijzen je als vanzelf op je blinde vlekken en vastgeroeste oordelen. Daarom roept het anders zijn van kinderen bij oudere generaties vaak wrevel en afkeuring op. Ze wijken af van wat je gewend bent, van wat je als goed en juist beschouwt. In een spiritueel volwassen maatschappij wordt het andere, het nieuwe dat kinderen komen brengen, juist gezien als een motor van groei en ontwikkeling.

Ouders die hun kind laten opgroeien in openheid, die vertrouwen op de innerlijke kracht van het kind, creëren een nieuw opvoedings­ideaal.

Wat komen de kinderen van nu voor nieuws brengen? Ze brengen licht, oor­ spronkelijkheid en creativiteit. Ze leven meer vanuit hun gevoel. Niet wat hoort of moet, is doorslaggevend, maar wat voor hen goed voelt. Ze twijfelen minder aan zichzelf. Ze zijn minder gevoelig voor dwang en disciplinering. In een ander opzicht zijn ze juist heel gevoelig. Door hun open hart reageren ze gemakkelijk op de pijn van anderen. In het zich verbinden met anderen zijn er minder buffers. Dit maakt hen kwetsbaar. Te sterk reageren op prikkels van buitenaf, op indruk­ ken en stemmingen van anderen, kan hen onderuithalen. De kinderen van nu zijn gebaat bij een krachtige en bewuste verbinding met de natuur: hun eigen in­ nerlijke natuur en de natuur buiten hen. Dit kan hen terug brengen bij hun kern, bij wie ze zijn en wat ze hier komen brengen. Kinderen die lijden aan hun (over)gevoeligheid, en daardoor afwijkend gedrag vertonen, kunnen niet meer door dwang en disciplinering tot ‘normaal’ gedrag

136

137

Ode aan de Aarde. Ode aan Jou.  

Ode aan de Aarde. Ode aan Jou. Pamela Kribbe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you