__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 23

Herttoniemen aluesuunnitelmassa tultaneen ehdottamaan Sorsavuorenpuiston kunnostamista. Puistossa sijaitsee mm. pronssikautinen röykkiöhauta. Hauta on rauhoitettu.

Kartta Herttoniemen aluesuunnitelman rajoista. Kuva: Helsingin kaupunki.

Mari Soini ja Tiina Saukkonen toteavat, että aluesuunnitelma tarjoaa maankäytös suunnitteluun ja viheralueiden hoitamiseen paljon hyvää tietoa.

valmistuu syksyllä ­ äitä voivat olla vaikkapa katujen N ­parantaminen, viheralueiden ja vir­ kistysalueiden kunnostaminen. – Sorsavuorenpuisto ainakin tulee ­todennäköisesti olemaan yksi selkeä kohde, jonka kunnostamista tullaan ehdottamaan aluesuunnitelmassa. Se tullee olemaan perusparannuskohde, sillä puisto on päässyt rapistumaan. – Myös Siilitien Hillerikujan ja metroaseman välinen katujakso tullee perusparannuskohteeksi, sillä siellä on raportoitu kuivatuksen, esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden suhteen ongelmia. Mari Soinin mukaan esimerkiksi Kivinokkaan ei ehdoteta isompia kun­ nostuskohteista, sillä Kivinokan alueen viheraluekaavan laatiminen on lähdössä käyntiin. Samaten Herttoniemen leikki­ puistoon ei olla ehdottamassa kunnosta­ mista, sillä leikkipuiston peruskorjauk­ sen suunnittelu on jo käynnissä. – Fastholmassa sijaitsevien lumen­ vastaanottopaikan ja Staran varikon alueille on selkeästi tunnistettu toimen­ pidetarpeita, mutta ne ovat enemmänkin

kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja ympäristöpalvelujen vastuulle kuuluvia toimenpiteitä ja jatkosuunnittelutarpei­ ta, Mari Soini kertoo. Luonnos elo-syyskuun vaihteessa Herttoniemen aluesuunnitelman luon­ nos tulee elokuun lopussa – syyskuun alussa nettiin, Kerro kantasi -palveluun nähtäväksi. Tällöin suunnitelmaan voi jättää kommentteja. Kommentointi­ mahdollisuudesta tiedotetaan ainakin aluesuunnitelman omilla internetsivuilla, kaupungin some-kanavilla ja sidosryh­ mille, kuten kaupunginosayhdistyksille ja luontojärjestöille lähetettävillä tiedo­ tekirjeillä. Kommenttikierroksen jälkeen aluesuunnitelma viimeistellään ja esitel­ lään kaupunkiympäristölautakunnalle, joka käsittelee ja hyväksyy suunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Aluesuunnitelmalla ei ole juridista sitovuutta samalla tavoin kuin esim. kaavoilla. Aluesuunnitelma on ohjeelli­ nen, jota eri hallintokunnat voivat hyö­ dyntää omissa töissään.

Mari Soinin mukaan maankäytön suunnittelu ja asemakaavat pitävät sisäl­ lään paljon muutakin kuin täydennys­ rakentamisen suunnittelun. Asema­ kaavan laatiminen esimerkiksi LänsiHerttoniemen kaavoittamattomille se­ lännemetsille olisi tarpeen. Kaupunki hoitaa ja kunnostaa esimerkiksi viher­ alueita olemassa olevan tilanteen pohjal­ ta niin kauan kuin niille ei ole osoitettu kaavassa mitään muuta käyttöä. Aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen tehdään luonnon- ja maiseman­ hoidon toteutussuunnitelma. Mari Soini ja luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen kiittelevätkin Hertto­ niemen luontoa. – Herttoniemen kaupunginosa on luontoympäristöltään ainutlaatuisen hieno ja monipuolinen alue. Hertto­ niemen alueella on upeita rantalehtoja, niittyjä, metsiä ja kallioita. Aluesuunni­ telmassa niitä tullaan kohtelemaan kai­ kella sillä rakkaudella ja arvostuksella, jonka ne ansaitsevat, Tiina Saukkonen korostaa. n

H E R T TO N I E M E L Ä I N E N | 2 3 https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kehittamissuunnitelmat/herttoniemen-aluesuunnitelma

Profile for Herttoniemi seura

Herttoniemeläinen 2019  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded