__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

Osallistuvan budjetoinnin suunnitelmien esittelyt OmaStadi-sivulta (www.omastadi.hel.fi). Stadiluotsi Pauli Saloranta on innois­ saan osallistuvasta budjetoinnista. Hä­ nen mukaansa kaakkoinen alue, johon Länsi-Herttoniemi ja Herttoniemen­ ranta kuuluvat, on ollut innokas teke­ mään ehdotuksia. – Tänä syksynä päästään äänestämään ehdotuksista. Kaupunki on myös sitou­ tunut toteuttamaan voittaneet ehdotuk­ set. Parhaassa tapauksessa ensimmäiset ehdotukset voivat toteutua jo jouluun mennessä. Ehdotusten toteuttamisen aikataulu riippuu muun muassa siitä, tarvitseeko mahdollisesti tehdä kilpailu­ tuksia tai jotain muuta aikaa vieviä val­ mistelutöitä, Saloranta kuvailee. Osallistuvassa budjetoinnissa, josta kaupunki käyttää nimeä OmaStadi, osoi­ tetaan kaupunkilaisten ideoiden toteut­ tamiseen vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa. Määräraha jakautuu suurpiireit­ täin asukasmäärän perusteella. Lisäksi viidesosa budjetista varataan koko kau­ punkia koskevien ehdotusten toteutta­ miseen. Kaakkoisen alueen osuus on noin 288 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin ensimmäi­ sessä vaiheessa saatiin lähes 1300 ehdo­ tusta. Näistä jalostettiin noin 370 suun­ nitelmaa, joille kaupungin toimialat tekevät kustannusarvion. Koko osallistuvan budjetoinnin ­ensimmäinen kierros tulee kestämään lähes kaksi vuotta, sillä kierros aloitet­ tiin syksyllä 2018. Prosessin pituutta on kritisoitukin. Ehdotukset pitäisi saada nopeammin toteutukseen. – Koko prosessi on ollut paljon ­isompi kuin osattiin kuvitella. Toisaalta osallistuvan budjetoinnin suosio ja eh­ dotusten suuri määrä on ollut positiivien yllätys. Yhteiskehittely vie aikaa sekä kaupunkilaisilta että kaupungin virka­ miehiltä, mutta juuri sitä kautta saadaan uusia ideoita kaupungin koneistoon.

Stadiluotsi Pauli Saloranta on innoistaan osallistuvasta budjetoinnista. Herttoniemenrantalainen Pia Villgrén on ideoinut useita osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia ja suunnitelmia.

Kaakkois-Helsingin suuralueeseen kuuluvat Länsi-Herttoniemi, Hertto­ niemenranta, Roihuvuori, Laajasalo, Tammisalo, Kulosaari, Vartiosaari, ­Santahamina ja itäsaaret. Äänestyksessä jokaisella helsinkiläisellä tulee olemaan kaksi ääntä: toinen ääni on koko Helsin­ kiä käsittäviä ehdotuksia varten, toinen on jonkin suurpiirin ehdotuksia varten. Äänestäjä voi valita suurpiirin, jonka ehdotuksista hän valitsee. – Kaakkoiselle alueelle on 38 suunni­ telmaa. Länsi-Herttoniemen ja Hertto­ niemenrannan suunnitelmissa on mm. Erätorin tapahtumapäivää, alueen rantojen

kunnostamista, kukkasipulien istuttamis­ talkoita, maastopyöräilyreittejä ja päivä­ kotien pihojen kunnostamista. – Ehdotuksissa on paljon sellaisia, jotka luonnostaan kuuluvat kaupungin tehtäviin. Kiinnostavaa, että kaakkoisel­ la alueella noin suurin osa tulee kaupun­ kiympäristön toimialalle. Toiseksi suurin osa tulee kulttuurin ja liikunnan toimi­ alalle. Se kertoo siitä, mikä täällä kiin­ nostaa, Pauli Saloranta luonnehtii. – Myös ehdotus pop up -olohuonees­ ta on kiinnostava. Se kertoo asukastilo­ jen tarpeesta, joka Herttoniemessä on­ kin huutava. Osallistuvan budjetoinnin ehdotukset näyttävät myös suuntaa siihen, mihin kaupungin kannattaa omassa toiminnassaan kiinnittää huo­ mioita; mitkä ovat kunkin alueen ajan­ kohtaiset kysymykset. Helsingin kaupunki on päättänyt, että osallistuvaa budjetointia toteutetaan joka vuosi. Pauli Salorannan mukaan syksyn mittaan kaupunki miettii, millai­ nen tulee olemaan seuraava kierros. – Ensi kerralla kierros menee var­ masti nopeammin, ja kaupunki myös hakee oikeata toimintamallia. Osallistu­ vaa budjetointia voidaan toteuttaa mo­ nella tavalla. Muualla maailmassa osal­ listuvaa budjetointia on tehty 30 vuotta, ja eri malleista on hyviä esimerkkejä. Osallistuva budjetointi voisi olla vaali­ kausittain tai vaikkapa toimialoittain. n

Erätori on nykyää n parkkipaikkana. Osallistuvan budje toinnin suunnitelm issa on tapahtuma­ päivä Erätorille ke rran kuukaudessa.

Kaikki äänestysvuonna 12 vuotta vähintään täyttävät helsinkiläiset saavat äänestää – Kaikki ne, jotka äänestysvuonna täyt­ tävät vähintään 12 vuotta, saavat äänes­ tää. Äänestämisessä tullaan käyttämään vahvaa tunnistautumista. Äänestäminen tulee tapahtumaan sähköisesti. Niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää säh­ köistä äänestystä, tarjotaan avustettua äänestysmahdollisuutta, Pauli Saloranta kertoo. H E R T TO N I E M E L Ä I N E N | 1 9

Profile for Herttoniemi seura

Herttoniemeläinen 2019  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded