Page 1

Herstedlund skole virksomhedsplan 2012 – 2014

Børne- og Undervisningsafdelingen

Herstedlund skole


SIDE 2


HERSTEDLUND SKOLE

På Herstedlund skole taler vi sammen.

Indhold

Indledning..............................................................................................................5 Herstedlund skole – en folkeskole i Albertslund......................................................5 1.Indskolingsstruktur................................................................................................7 2.Elevmedbestemmelse og trivsel...........................................................................7 3.Udskolingslinjer....................................................................................................7 4.Faglighed for alle..................................................................................................8 5.Bevægelse for alle................................................................................................9 6.Skolens kommunikation........................................................................................9

SIDE 3


Vi bygger Herstedlund skole fra grunden

Leg, læring og it går op i en højere enhed.

Hver dag byder på små succeser. De skal fejres…

Fe


HERSTEDLUND SKOLE

Indledning Herstedlund skole – en folkeskole i Albertslund

SIDE 5


HERSTEDLUND SKOLE

Hvem er vi?

Herstedlund skole er en nystartet skole pr. 1. august 2011. Vi er en 3½-sporet skole med 725 elever og 90 lærere, 23 pædagoger samt 2 skolesekretærer, teknisk serviceleder og teknisk servicemedarbejder. Tilknyttet skolen er en SFO med to afdelinger: ’Drivhuset’ og ’Regnbuen’.

Drivhuset: 0.- 1. klasserne samt SFO - afdeling • Regnbuen: 2. - 3. klasserne samt SFO - afdeling Regnbuen • B-fløjen: 4. – 6. kl. samt Gruppeordningen frem til 31/7 2012 • B-fløjen: 7. – 9. kl. (Placeret på Satellitten frem til 31/7 2012) Pædagogisk opdeling.

• •

Indskolingsafdeling: 0. – klasserne samt SFO-Herstedlund Mellemtrinsafdelingen: 4. – klasserne Udskolingsafdelingen: 7. – klasserne.

3. 6. 9.

Skolen er opdelt i de fire ’afdelinger’, som hver består af klasselokaler samt fællesrum/fællesområder. Hvert afsnit fungerer således som en mindre og overskuelig enhed for den enkelte elev. Hvorfor er vi her?

Herstedlund skoles virksomhed er betinget af politiske beslutninger i Folketinget og kommunalbestyrelsen. Skolen er forpligtet af Folkeskoleloven, kommunalbestyrelsens skolestrategi for Albertslunds skolevæsen, styrelsesvedtægtens bestemmelser og politisk besluttet indsatsområder. Konklusioner. De mange ønsker til Herstedlund Skoles virksomhed er netop med til at gøre det spændende at arbejde på og lede en nystartet skole. Det stiller store krav til ledelsen om at

SIDE 6

Det drejer sig blandt andet om: •

Fysisk opdeling.

Nationale rammer. Folketinget stiller forskellige dokumentationskrav til Herstedlund Skole.

• • •

En gang om året skal skolerne aflevere en kvalitetsrapport til forvaltningen som en del af det kommunale tilsyn med folkeskolerne. Obligatoriske test på en række klassetrin. Obligatoriske afgangsprøver. Prøveformer. Elevplaner.

Hertil kommer at skolen jævnligt afleverer diverse administrative talrapporter til Undervisningsministeriet. Kommunale rammer. Kommunalbestyrelsen har marts 2012 truffet beslutning om en skolestrategi, som skolerne skal arbejde med: • • • • •

Faglighed for alle - naturfag Faglighed for alle – læsning og sprogforståelse Fællesskab for alle Fuld fart fremad for alle Tværgående emner – inklusion og evaluering

Pr. 1/8 2009 er der indgået aftale mellem Albertslund Kommune og Albertslund Lærerkreds om ’Arbejdsaftale 08’ med fokus på lærernes professionelle råderum. Endvidere har kommunalbestyrelsen i de senere år decentraliseret den kommunale opgaveløsning, så skolerne har fået flere opgaver inden for personaleadministration, lønsumsstyring. Personalet på skolen og SFO’en er i høj grad positive og aktive medspillere. Det er også et udtryk for en afgørende målsætning, nemlig at skolen er en attraktiv arbejdsplads, hvor lærere og pædagoger er glade for at være.


HERSTEDLUND SKOLE

1. Indskolingsstruktur Der arbejdes med 3 fokusområder: Sen klassedannelse, Lærer/pædagog samarbejde og Samdrift. Der arbejdes med både faglige og sociale mål. Særlig fokus i forhold til sen klassedannelse er at få dannet faglige og sociale homogene klasser og SFO grupper Mål: Sen klassedannelse: Antallet af fagligt stærke

Dokumentation:

elever øges. Dette gælder både for læsning og

Skolens faglige testsystem på de enkelte årgange.

regning. Det ønskes at skolen præsterer omkring

Brugerundersøgelser samt Termometerundersøgelsen

landsnormen indenfor begge fagområder.

fra DCUM.

Mål, alle fokusområder: Øget trivsel. 90 % af

Skolens faste tre årlige klassekonferencer.

klassernes elever fastholdes. Mål, lærer/pædagogsamarbejde: Fokus på at udnytte lærernes og pædagogernes forskellige faglige tilgange til at styrke elevernes faglige og sociale kompetencer. Mål, samdrift: Optimal udnyttelse af skolens fysiske rammer

2. Elevmedbestemmelse og trivsel Herstedlund skole arbejder med elevernes medbestemmelse, demokrati og trivsel for derigennem at højne deres motivation, forståelse for demokratiet og lyst og evne til at tilegne sig viden og færdigheder. Mål: Nedsættelse af 3 elevråd – indskoling, mellemtrin

Dokumentation: Sker ved skoleåret 12/13’s

og udskoling med hver deres kontaktlærer.

begyndelse. Elevrådet udgør fundamentet for

Mål: En afdelingsleder har særligt fokus på at

elevernes medindflydelse og medbestemmelse.

forberede elevernes deltagelse i bestyrelsesmøderne

Dokumentation: Arbejdet er allerede igangsat og

Mål: 95% af eleverne på Herstedlund skole er tilfredse

fortsættes. Afdelingslederen deltager endvidere i

med deres skole

elevrådsmøder. Dokumentation: Termometerundersøgelsen

3. Udskolingslinjer Jf. Skolestrategien fokuserer Herstedlund skole på at gøre eleverne uddannelsesparate gennem udvikling af deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Vi ønsker at iværksætte et forsøgsarbejde, der skal give eleverne i udskolingen forskellige valgmuligheder for at fordybe sig indenfor et fagområde – fx naturfag. Mål: Vi arbejder for at bidrage til, at 85 % af en årgang

Dokumentation: Processen omkring etablering af

SIDE 7


HERSTEDLUND SKOLE

gennemføre en ungdomsuddannelse i 2016.

udskolingslinjestrukturen igangsættes medio

Mål: Nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal designe

november 2012.

en proces vedr. etablering af en

Der evalueres hvert kvartal i skoleåret 2013/14. Der

udskolingslinjestruktur. Dette arbejde startes pr. 1/8

evalueres på fremmøde, motivation og tilfredshed hos

2012. og afsluttes ult. oktober 2012.

eleverne.

Mål: Udskolingslinjestrukturen starter 1/8 2013.

Ved hvert skoleårsafslutning evalueres på karaktergennemsnit på de relevante årgange med start 2015. Der evalueres i forældreregi hvert halve år med start december 2013. U og U bidrager til evaluering med tilbagemelding om gennemførelse af ungdomsuddannelser fra skoleåret 2015/16.

4. Faglighed for alle Gennem et målrettet arbejde med elevernes faglige niveau arbejder Herstedlund skole på at udvikle livsduelige mennesker, som kan indgå i udannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet. Mål: 1. Iværksætte et indledende arbejde med

Dokumentation:

faginnovatorer i samarbejde med biblioteket samt it-

Ad 1: At det fremgår af teamenes årsplaner, at det er

vejlederne.

indtænkt alternativt tilrettelagte undervisningsforløb i

2. Fortsat fokus på elevernes læse- og

samarbejde med faginnovatorerne samt it-vejlederne.

sprogfærdigheder i samarbejde med læse- og

Ad 2: Evaluering og opfølgning på læse- og sprogtest.

sprogvejledere.

Beskrivelse af undervisningsforløb tilrettelagt i

3. Videreudvikling af Partnerskabsaftalen med særligt

samarbejde med læsevejlederne.

fokus på kompetenceløft i Da2.

Ad 3: Evaluering og opfølgning på de tosprogedes

4. Indledende arbejde med matematiktovholder.

elevers læseresultater.

5. Fortsættelse af Partnerskabsaftalen i skolens eget

Ad 4: Opbygning og systematisering af

regi i forhold til skole-hjemvejleder.

matematiktestmaterialer. Tovholderfunktionen ses som en mulig forløber for en egentlig matematikvejleder. Ad 5: Opfølgning på igangværende statistik på

SIDE 8


HERSTEDLUND SKOLE

fremmøde og aldersspredning. Opfølgning på effekt i forbindelse med teamkonferencer.

5. Bevægelse for alle Herstedlund skole vægter børns sundhed højt og arbejder ud fra den kommunale skolestrategi samt bevægelsesstrategi. Vi arbejder på, at alle elever bevæger sig mindst en time pr. dag. Skolen har fokus på at forbedre lege- og aktivitetsmulighederne for alle elever. Der er nedsat arbejdsgruppe med deltagelse af bestyrelse og ledelse mhp. at skaffe de fornødne midler. Mål: Nedsættelse af arbejdsgruppe med deltagelse af

Dokumentation: Arbejdsgruppens arbejde evalueres

lærere, pædagoger samt ledelsesrepræsentanter mhp.

gennem brugerundersøgelse ult. maj/primo juni 2013.

at ideudvikle og videndele om bevægelsesmuligheder/strategier på skole og SFO. Arbejdsgruppen nedsættes i skoleåret 12/13. Mål: I forårssemesteret 2013 afprøves 2 – 3 pilotprojekter – særligt overfor den ældste halvdel af skolens elever.

6. Skolens kommunikation Herstedlund skole arbejder på med at fortsat fremstå som en professionel organisation med en klar faglig og social profil. Skolens kommunikation internt såvel som eksternt er en del af denne profil. Mål 1: Udarbejdelse af kommunikationspolitik

Dokumentation: Ad 1: Skolens kommunikationspolitik

Mål 2: Videreudvikle skolens hjemmeside

fremlægges til vedtagelse i bestyrelsen maj 2013.

Mål 3: Fortsat arbejde med at øge brug af

Ad 2: Der vil komme ugentlige nyheder i form af

forældreintra

videoindslag, billedserier senest ult. 2012. Ad 3: 90% af forældrene i en given klasse anvender jævnligt forældreintra

SIDE 9


HERSTEDLUND SKOLE

SIDE 10


Herstedlund skole Nyvej 11, 2620 Albertslund T 43687150 M herstedlundskole@albertslund.dk www.herstedlundskole.dk ESDH: [Skriv ESDH nummer]

Virksomhedsplan Herstedlund Skole 12-14  

Virksomhedsplan Herstedlund Skole. 12-14

Advertisement