Page 1

”10 nye Herregaardsjægere fik deres lærebrev”. Uddannelsesansvarlig Peter Smærup giver en kort beskrivelse af uddannelsen og eleverne.

Formandens beretning ”Vi er en forening af professionelle jægere, der arbejder for professionel jagt i Danmark.”

Facebook Er du medlem af foreningens Facebook gruppe? 1

Billede af Nicholai Koudal Pedersen

herregaardsjaegeren.dk

Årgang 60 — Oktober 2015


Indhold 

Formanden beretter.

Dialog om udsætning af fjervildt

Kvittering for haglgevær.

Rejse uden våbenpas

Læresteder 2015

Nye skytter klækket.

Boganmeldelser

Facebook

Billede af Kim Henriksen Photography

Velkommen til nye kolleger, vi har brug for jer! Den 21. august fik 10 nye Herregaardsjægere deres lærebrev, stort tillykke til disse unge mennesker. Det er en stor tilfredsstillelse for foreningen at næsten alle, hvis ikke alle, nu har fået job inden for faget, som i de seneste år også i nogen grad er udvidet til også at gælde skovbrugsmæssige kompetencer. Denne udvikling vil fortsætte i nært samarbejde med dels Skovskolen i Nødebo, hvor de starter deres uddannelse og med Danmarks Jægerforbund, Kalø, hvor vores elever afsluttede deres Herregaardsjæger uddannelse med 7 måneders Vildtforvalter kursus, efter deres Herregaardsjæger elevtid på 2 år indimellem. Jagten i Danmark afhænger fuldstændig af, at jægerne er veluddannede, uanset om det er skytter/vildtforvaltere ved professionelle jagtvæsner/skovdistrikter eller jægere, som driver jagt som deres fritidsinteresse. En hver jæger skal vide alt om det vildt der jages og den natur som vildtet lever i. Jægeren skal til enhver tid kunne fortælle andre mennesker, jægere eller ej, hvad der ligger bag vildtbestandenes forvaltning, både historisk og biologisk. Udover det skal jægeren naturligvis være dygtig til at jage, skyde og behandle det nedlagte vildt. Jagt er ikke en sport eller en almindelig hobby som andre. Jagt er en livsstil, som kræver en særlig læretid/ uddannelse.

2


Denne læretid/uddannelse, som vi kunne kalde mesterlæreruddannelsen, fik man førhen af sin nærmeste familie, en far, en bror, en onkel eller af andre i det lokale samfund. Den startede tidligt med deltagelse som klapper eller vildtbærer, ikke som tilskuer, men som værende en naturlig del af jagten. Derfor tager uddannelse af en jæger/Herregaardsjæger år.

tur- og vildtforvaltningsindsats, som jagtvæsnerne repræsenterer i dagens Danmark. Målsætningen er at kunne agere og argumentere på et faktuelt videns grundlag i de kommende års udvikling af politikker for jagt og vildtforvaltning i almindelighed og i særdelshed vedrørende de professionelle jagtvæseners rolle, herunder særligt i forhold til udsætning af fuglevildt.

”Vi er en forening af professionelle jægere, der arbejder for professionel jagt i Danmark.”

Mærkningsordningen som nu tilbydes af Bæredygtig jagt, har rødder i mange års foreningsarbejde i forhold til politisk pres, og med et stadigt stigende antal regler, der skal efterleves i driften af et jagtvæsen.

Derfor har vi brug for de bedst uddannede folk i fremtiden, det vil jeg påstå vi har fået i disse 10 nye kollegaer, som nu forhåbentlig bliver nye medlemmer af vores forening.

”Vi er en forening af professionelle jægere, der arbejder for professionel jagt i Danmark.”

Derfor er formålet med denne mærkningsordning at medvirke til en langsigtet bæredygtig jagt på udsat fjervildt samt at udbrede Vi står overfor store udfordringer i fremtiden, kendskabet til, at udsætning af fjervildt og eftersom vil kræve et stort stykke engageret arbejde følgende jagtudøvelse, sker på præmisser, der af Danske Herregårdsjægere. er etisk og fagligt forsvarlige og overholder gældende lovgivning. Tidligere har vi formået at blive hørt i de politiske debatter og derigennem fået indflydelse på Foreningens bestyrelse vil opfordre til, at være især de beslutninger, der er truffet på området med i Bæredygtig jagts mærkningsordning, og omkring opdræt og udsætning af vildtfugle i på den måde være med til at udvikle denne idé Danmark. I den forbindelse arbejdede vi i flere i fremtiden. år med forskning, som blev det direkte grundlag for vores nuværende bekendtgørelse om opMed venlig hilsen dræt af fuglevildt, et godt eksempel på hvordan Kristian Stenkjær lovgivning kan baseres på faktuel viden og derfor i høj grad blive respekteret politisk. Foreningen Danske Herregaardsjægeres bestyrelse har igen valgt at satse på faktuel viden. Den nye dataindsamling, vil blive en del af vores fremtidige arbejde og har til formål at give et opdateret billede af de naturværdier og den na3


Første møde i rækken af dialogmøder om opdrætog udsætning af fjervildt var velbesøgt!

Dialog om udsætning af fjervildt 4


Ca. 70 hobby fjervildtopdrættere/ udsættere samt jagtkonsortier og lodsejere som udlejer jagtrevirer havde fundet vej til Centrovice i Vissenbjerg den 28. september, hvor Danmarks Jægerforbund og Foreningen Danske Herregaardsjægere afholdte det første dialogmøde om opdræt og udsætning af fjervildt. Dialogmødet er det første i en række møder om tilgangen til natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte ”vildtfugle” fasaner, agerhøns og gråænder.

De næste møder i første række af dialogmøder afholdes den 19. oktober 2015, kl. 19-22, Østdansk Landboforening, Center Alle 6, 4683 Rønnede og den 21. oktober 2015, kl. 19-22, Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 Rønde.

Se mere her:

Det var en meget engageret forsamling og det gav en godt grundlag for en konstruktiv dialog. Målet er netop at indlede dialoger med hobby fjervildtopdrættere/ udsættere samt jagtkonsortier og lodsejere som udlejer jagtrevirer med henblik på at sikre en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange. Jagtens udøvelse på konsortiejagter herunder intervaller mellem jagter skal også diskuteres.

Udover dialogmøder med hobby fjervildtopdrættere/udsættere samt jagtkonsortier og lodsejere som udlejer jagtrevirer afholder DJ bilaterale møder om opdræt og udsætning af fjervildt med jagthundeverdenen, Brancheorganisationen for erhvervsmæssig Produktion og salg af Vildtfugle, Sektion for større landbrug, Landbrug & Fødevarer, og Dansk skovforening.

Det er derfor vigtigt for DJ, at få input fra alle jægere, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang. Det handler om at få diskuteret disse emner grundigt, så alle er forberedt bedst muligt, når udsætningsforliget skal genforhandles i 2017 i Vildtforvaltnings-rådet.

5


Skal jeg på jagt, medbringe kvittering for at have registreret mit glatløbet haglgevær? stk. 2, at jagttegnet skal medbringes under jagt sammen med fotolegitimation og på forlangende vises til politiet.

Nej, det skal du ikke! Det er naturligvis korrekt, når bekendtgørelsen siger, at der udleveres en kvittering for anmeldelsen af haglvåben, og at kvitteringen på forlangende skal kunne forevises for politiet.

For våbentilladelser til jagtvåben fremgår det af vilkårene (står på selve våbentilladelsen) under pkt. 3, at når våbnet bæres, skal våbentilladelsen, jagttegn og billede-ID medbringes og på forlangende forevises overfor politiet.

Nogle personer har været af den – fejlagtige – opfattelse, at det betyder, at kvitteringen altid skal medbringes under jagten. Dét står der imidlertid ingenting om i bekendtgørelsen eller på selve kvitteringen, så man skal blot gemme kvitteringen, så man kan finde den frem, hvis politiet vil se den.

Derfor har politiet også meddelt, at der ikke er krav om, at kvitteringen skal medbringes under jagten. Af Nicholai Vigger Knudsen

Dette står i klar modsætning til bestemmelserne for jagttegn og våbentilladelser. Disse skal nemlig altid medbringes under jagten. For jagttegnet fremgår det af jagtlovens § 39,

6


Jeg har ikke gyldigt våbenpas og skal på jagt i udlandet hvad gør jeg? Af Nicholai Vigger Knudsen

Samme procedure skal du igennem, når du kommer hjem til Danmark. Du kan finde placeringer og åbningstider på landets toldekspeditionskontorer. Vælg ”toldekspeditioner”.

Vi har her beskrevet, hvordan du trods manglen på våbenpas stadig kan komme af sted på din jagtrejse eller af sted til skydekonkurrencen i udlandet, uanset om det drejer sig om at med- Det er også Skats kontorer, du skal henvende bringe riflede våben, haglvåben (eller lyddæm- dig til, hvis du har spørgsmål om denne del af pere). processen. Når du skal ud at rejse med dine våben, skal du have disse våben skrevet ind i det blå EU våbenpas, og du skal sørge for, at dette er gyldigt. Men hvad nu hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt våbenpas f.eks. fordi ekspeditionstiden på oprettelse/fornyelse af våbenpasset hos politiet kan være meget lang, skal du så aflyse rejsen?

Specielt for Sverige: Ved rejse med våben til Sverige, skal du ud over ovenstående også deklarere dine våben på det Svenske toldvæsens (Tullverket) hjemmeside. Du skal altid deklarere dine våben ved Tullverket, ligegyldigt om du har EU våbenpas eller ej.

Specielt for Norge: Ved ind- og udrejse med våben til og fra Norge kan du inden fremmøde Såfremt din rejse ikke strækker sig over en ved de norske toldmyndigheder med fordel halængere periode end maksimalt tre måneder, ve udfyldt denne blanket. Dette fritager dig ikke kan du deklarere våbnene ved ud- og indrejse for den ovenstående procedure over for de af Danmark. Uanset om du skal rejse inden for danske myndigheder. eller uden for EU's grænser, skal du udfylde en Øvrige lande: Normalt vil der kræves en toldtolddeklarationsblanket fra Politiets hjemmedeklaration ved ind- og udrejse til besøgslanside. Du finder blanketten på politi.dk. det, hvorimod rejse med våben i transit igenBlanketten er oprindeligt udformet til at gælde nem EU-lande ikke kræver tolddeklaration i lande uden for EU, men gælder altså nu også transitlandene. inden for EU. Husk at mange lande kræver en dokumentatiNår du rejser ud af Danmark, skal du forbi én on for formålet med rejsen, f.eks. en jagtinvitaaf Skats toldekspeditioner. De vil så stemple tion eller en tilmelding til en skydekonkurrence i blanketten og sende den til dit lokale politi. besøgslandet.

7


Herregaardsjæger Lærested

Læremester

Adresse

Postnr.

Frijsenborg

Nicholai K. Pedersen

Fuglsangvej 55

8450

Klelund Plantage

Michael Rasmussen

Agerbækvej 4, Klelund Dyrehave

6682

Mattrup

Jesper Petersen

Stidsmøllevej 30

8740

Ormstrup Gods A/S

Troels Kragh Klokker

Frisholtvej 108

8850

Rohden

Aleksander Terkelsen

Strandvejen 118

8721

Ørumgård/ Williamsborg Vildtforvaltningsskolen

Anders L. H-Jørgensen

Juelsmindevej 381

8721

Peter Smærup

Molsvej 34

8410

Pajhede

Jeppe Bundgaard Jensen

Jylland

Fyn Brahetrolleborg

Søren H. Nielsen

Nybo 4

5600

Faurskov

Claus Hansen

Hylkedamsvej 44

5591

Ravnholt

Peter Skovlund Andreasen Torben Pedersen

Ravnholtvej 57

5853

Holmemarksvej 11

5592

Astrup

Lars Rolsted Nielsen

Lysmosevej 2

4450

Bavelse

Erik Jensen

Skelbyvej 119

4171

Bregentved

Peter Bisø

Moltkesvej 57

4690

Giesegaard

Kim Sørensen

Giesegaardsvej 91

4100

Lystrup

Stig Bay

Klikkenborgvej 4 B

4640

St. Frederikslund

Frank Jacobsen

Stroe Frederikslund 18

4200

St. Svendstrup

Søren Kehling

Borupvej 88

4140

Ålholm

Ole Vennevold

Ålholmpark 16

4800

Søholt

Mads Peter Laursen

Søholtvej 49

4930

Wedellsborg Sjælland

8


r læresteder 2015 By

Tlf.

Mobil

E-mail

Hammel

30820915

skytte@frijsenborg.dk

Hovborg

30891725

mvr@klelund.dk

Brædstrup

22732203

Jesper.petersen@mattrup.dk

Bjerringbro

30820915

Karsten.k.p@hotmail.com

Daugård

20313477

aleksander@rohdengods.dk

Daugård

25576097

skytten@gumlink.com

Rønde

27802841

psm@jaegerne.dk

22214055

jeppebundgaard@hotmail.com

Fåborg

62651039

22603017

sn@brahetrolleborg.dk

Gelsted

64491918

40161918

skyttecbh@gmail.com

23715755

skytte@ravnholt-gods.dk

40351320

tp@wedellsborg.dk

28920010

lr@astrup.dk

Ørbæk

Ejby

64781320

Jyderup

Glumsø

57646019

25366019

hikama@live.dk

Haslev

56311211

40457818

pb@bregentved.dk

Ringsted

56879026

20469257

kimsorensen69@yahoo.dk

22955882

Stig.bay@mail.dk

Fakse Slagelse

58290274

40809221

heljac@mester2.dk

Borup Sj.

57526132

40106132

sk@svenstrup.dk

Nysted

54871522

25231122

olevennevold@mail.dk

61221784

mp@soeholt.nu

Maribo

9


Nyt kuld vildtforvaltere u

Endnu et hold vildtforvalterelever er blevet til fuldvoksne vildtforvaltere hos Danmarks Jægerforbund. Den 21. august dimitterede 17 elever, efter en uddannelse, der tog dem med ud i alle kroge af moderne jagt og vildtforvaltning. Her kan du - traditionen tro - få en introduktion til uddannelsen og dimittenderne. Den 17. februar startede 17 studerende på Vildtforvalter uddannelsen. Uddannelsen startede med et introforløb med udgangspunkt i Mols Bjerge. I tåge og dis fik studerende og undervisere hilst på hindanden. De indbyrdes forskelligheder og holdninger blev luftet, og det gennemgående formål med uddannelsen blev præsenteret.

Midlertidige lokaler På grund af den midlertidige udflytning af Danmarks Jægerforbund fra lokalerne i Kalø - i forbindelse med opførelsen af Jagtens hus - har undervisning foregået på Kalø Økologiske Landbrugsskole, hvor eleverne ud over undervisningen også har modtaget kost og logi.

På de følgende sider kan du læse om de enkelte elever.

Uddannelsen til vildtforvalter består af en række moduler, hvor der undervises i de primære fag: Trækvildt, Markvildt, Hjortevildt samt Økonomi og Driftsledelse. Hvert enkelte modul afsluttes med eksamen. 10


udklækket

En lang række kurser. Nedenstående er et udpluk af emnerne på uddannelsen: 

Vildtbiologi og vildtøkologi med fokus på udvalgte arter

Natur- og vildtpleje, herunder landbrug og skovbrug i relation til vildtforvaltning

Jagt- og vildtadministration, herunder jura og tilskudsordninger i relation til vildtpleje og jagt

Driftsledelse, planlægning og projektledelse og konflikthåndtering

Økonomi ved jagt, vildtpleje og naturoplevelser

Jagtledelse, jagtformer, skydeuddannelser

Jagtprøvelæreruddannelse samt flugt- og riffelinstruktøruddannelse Eleverne dimitterede d. 21. august

Har du også lyst til at blive vildtforvalter? Uddannelsen henvender sig til personer, der er i gang med herregårdsjægeruddannelsen, og personer med en anden relevant baggrund – eksempelvis en afsluttet eller igangværende uddannelse inden for land- og skovbrug. Vildtforvalteruddannelsen er en kombination af teori og praksis, og der undervises i vildtforvaltning i bred forstand.

De primære fag beskæftiger sig med alle aspekter inden for moderne jagt og vildtforvaltning. Der undervises i de grundlæggende principper, mens hovedvægten lægges på den operative del af forvaltningen. Derudover tilbydes de studerende også uddannelser i en række af Danmarks Jægerforbunds kurser.

Uddannelsen finder sted på Danmarks Jægerforbund, Kalø, Vildtforvaltnings-skolen, og igennem året arrangeres en række studieture til ind- og udland. Blandt andet til England, Sverige og Tyskland. Uddannelsen forbereder kursisten til et praktisk arbejde med vildt, jagt og jordbrug eller administrative jobs, som indirekte berører forvaltningen af fugle, pattedyr og deres levesteder. Kursisten får således grundigt kendskab til national og international vildtforvaltning.

For yderligere oplysninger kontakt venligst uddannelsesansvarlig for vildtforvalteruddannelsen, Peter Smærup, tlf. 88 88 75 61 eller e-mail: psm@jaegerne.dk

Vildtforvalteruddannelsen koster ca. 6000 kr. pr. måned og er SU-berettiget. Af Peter Smærup 11


Navn Alexander Skovmand Fødselsdag 20.06.86 Uddannelse Skov og naturtekniker, Herregårdsjæger og vildtforvalter Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Giesegård Gods og

Nuværende beskæftigelse Skytte på Lindholm Gods Mail skovmand42@hotmail.com

Store Frederikslund Gods Navn Anders Primdahl Nielsen Fødselsdag 29.04.93 Uddannelse Skov og naturtekniker, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

Navn Christopher Jespersen Fødselsdag 04.06.87 Uddannelse Skov og naturtekniker, Herre-

gårdsjæger og Vildtforvalter

Navn Christian Scheel Johansson Fødselsdag 24.01.92 Uddannelse Skov og naturtekniker, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

Navn Christian Juul Jensen Fødselsdag 10.05.92 Uddannelse Skov og naturtekniker, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

12

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Borreby Gods, Astrup Gods og Mattrup Gods. Nuværende beskæftigelse Skytte på Valnæs Gods Mail andersprimdahl@gmail.com

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Store Frederikslund Gods, Næsbyholm Gods, Bavelse Gods, Astrup Gods Nuværende beskæftigelse Skytte på Egholm Gods Mail jespersen.christopher87@gmail.com

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Brahetrolleborg Gods / Björkvik Säteri / Bregentved Gods Nuværende beskæftigelse Skytte på Björkvik Säteri Mail chr_scheel@hotmail.com

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Ravnholt Gods, Ormstrup Gods, Ørumgård/Williamsborg Nuværende beskæftigelse Skytte på Lykkesholm Gods Mail christianj92@hotmail.dk


Navn Jonas Kjær Jensen Fødselsdag 06.09.92 Uddannelse Skov og naturtekniker, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

Navn Jesper Elias Nørlund Jensen Fødselsdag 12.11.92 Uddannelse Skov og naturteknikker, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

Navn Nicolas Holm Overgård Fødselsdag 08.02.92 Uddannelse Skov- og Naturtekniker, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

Navn Thomas V. Bertelsen Fødselsdag 01.03.87 Uddannelse Skov og naturtekniker, Herregårdsjæger og vildtforvalter

Navn Søren Rasmussen Fødselsdag 16.05.84 Uddannelse Skov- og naturtekniker, Herregårdsjæger og Vildtforvalter

13

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Skov- og naturteknikerelev ved Klelund plantage/dyrehave Svenstrup Gods Ormstrup Gods Klelund dyrehave Nuværende beskæftigelse Natur- og vildtrådgiver ved jysk landbrugsrådgivning Mail Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Mosevangens skov og naturpleje, Ålholm Gods, Ormstrup Gods og Brahetrolleborg Gods Nuværende beskæftigelse Skytte på Tjele Gods Mail jeppa_elias@hotmail.com

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Wedellsborg Gods, Björkvik Säteri, Frijsenborg Gods Nuværende beskæftigelse Skytte på Rye Nørskov Gods Mail No@rye-noerskov.dk

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Astrup Gods Faurskov Gods, Bregentved Gods, Klitgaard Game Fields Nuværende beskæftigelse Skytte på Hærup Gods Mail Skyttetvb@gmail.com

Uddannelsessteder/relevant erhvervserfaring Vildtforvaltningsskolen Kalø Skovskolen Elektriker Den Jyske Håndværkerskole Frijsenborg Gods, Ålholm Gods Nuværende beskæftigelse Skytte på Søllestedgaard Gods Mail sr@sollestedgaard.dk soerenblondie@gmail.com


BOGANMELDELS AF HANS KRISTENSEN BOGJAGT.DK

Thomas Lindy Nissen m.fl.: Jagtrejsefeber 3 Succesen fortsætter – oplevelser og viden om ti spændende jagtlande: I Jagtrejsefeber 2 tager nogle af Danmarks mest berejste jægere læserne med på jagt og eventyr i Colorado, Irland, England, Færøerne, Bulgarien, Cuba, Rusland, Mongoliet, Sydafrika og Norge.

Kapitlerne er bygget op med en spændende jagtrejseberetning, der giver læseren en fornemmelse af selv at befinde sig på bjerget, i bushen, med riflen i skydestokken eller i en af de mange andre jagtsituationer. Hvert kapitel er efterfulgt af talrige farvekodede faktabokse, som i de fleste tilfælde sætter læseren i stand til at booke en lignende rejse i det land eller på det revir, der er beskrevet. At tage på jagtrejse bliver i disse år mere og mere populært. For mange jægere er glæden 254 sider, indb. Rigt illustreret med fotos fra de ved aktivt at planlægge turen, finde det bedste beskrevne lokaliteter. 299,- kr. revir og vælge den helt rigtige udbyder en vigtig del af processen. Valg af det rigtige udstyr, den Kan købes via www.bogjagt.dk rigtige årstid og det optimale kaliber er andre vigtige delmål. Jagtrejsefeber 3 giver dig guidelines herom.

14


SER

soner, organisationer og statslige institutioner får drøje hug i de afslørende kapitler. Men man lukker bogen med masser af ny viden og et kendskab til en verden, der ellers er helt lukket for andre end den helt snævre, og nu uddøende, kreds af æggesamlere. Derfor er bogen en læseværdig oplevelse for alle, der interesserer sig for naturforvaltningen og dens historie.

GENERALFORSAMLING & KURSUS Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Generalforsamlingen vil blive afholdt på

Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg Den 1. & 2. marts 2016 386 sider, storformat, hft. 378,- kr. Den 1. marts 2016 er der generalforsam-

Kan købes via www.bogjagt.dk

ling kl. 10.00, afbrudt af frokost fra kl.

Kristian Møller-Jensen: Farvel til ægrøverne

12.00 til kl. 13.00. Efter generalforsamlingen vil der være

middag og kollegialt samvær.

På falderebet (?) har ægsamlerne i Danmark fået deres historie beskrevet i denne bog, skrevet af en frafalden "insider", Kristian MøllerJensen, der efter sigende havde Danmarks fjerdestørste private ægsamling.

Den 2. marts 2016 der være kursus. Nærmere følger i næst nummer af Herregaardsjægeren, hvor der også vil være den officielle ind-

Forfatteren fremstår i bogen påståelig og kværulantisk, men også spændende og entusiastisk - og åben og ærlig om egne og andres gerninger, selv om det må koste nogle venskaber ... Teksten er da bestemt heller ikke er objektiv, og i endnu mindre grad politisk korrekt. Både per 15

kaldelse. Kristian Stenkjær


Fra hvalp til jagthund Af Irene Jarnved: Bogen beskriver jagthundens naturlige adfærdsmønstre og giver vejledning til dens indlæring startende allerede fra hvalpen er otte uger gammel. Her får du gode råd til hverdagslivet, som fremmer hvalpens forståelse for ro, samarbejde og selvkontrol og forebygger uvaner, der er hæmmende for indlæring. Ved at følge træningsplanerne i bogen bliver du i stand til at uddanne din hund til en pålidelig jagthund, der arbejder optimalt og racetypisk. Bogen henvender sig især til jægere med retrievere, spaniels og stående jagthunde, men da den - ud over de konkrete træningsplaner - også giver gode råd til hvalpe og unghundetiden samt forebyggelse af skader, vil alle jægere med hund have glæde af den. Bogen kan desuden være medvirkende årsag til, at du styrker forholdet og samarbejdet mellem dig og din hund.

312 sider, helbind. 298,- kr.

Kan købes via www.bogjagt.dk

16


Herregaardsjægerne på Facebook Er du medlem? ”Husk at Foreningen af Danske Herregårdsjægere har en lukket gruppe på Facebook, hvor nyheder, jobopslag o.l. deles intern medlemmerne imellem. Hvis du ønsker at være en del af gruppen og ikke allerede er blevet spurgt, så find gruppen ”Foreningen af Danske Heregaardsjægere” og anmod om adgang eller kontakt Jacob Larsen fra Julianelyst på samme medie”

The new VICTORY V8 4.8–35x60 riflescope. The most powerful riflescope from ZEISS. Læs mere

17


18


Husk at give besked til bogholder Paw Helms, hvis du har ændrede kontaktoplysninger, telefon, e-mail eller adresse.

Deadline Sidste frist for indlevering af jeres indlæg til de kommende 3 numre af

HERREGAARDSJÆGEREN Januar 2016……………….. den 15.12.2015

April 2016……………….. den 15.3.2015 Juli 2016……………….den 15.6.2016 Materiale sendes til: Molsvej 34, 8410 Rønde eller e-mail: Herregaardsjaegeren@gmail.com 19


”Herregaardsjægeren” udgives af foreningen ”Danske Herregaardsjægere” Formand:

Kristian Stenkjær

tlf. 23 93 31 31

Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail: kst@life.ku.dk Bogholder:

Paw Helms

tlf. 20 25 64 94

E-mail: paw@phhelms.dk Kasserer:

Morten Truelsen

tlf. 22 61 87 45

Brahesborgvej 32 5610 Assens

E-mail: morten_truelsen@hotmail.com Elevudvalgsformand:

Peter Bissø

tlf. 40 45 78 18

Moltkesvej 57 4690 Haslev E-mail: pb@bregentved.dk

Kontakt redaktionen Har du ris, ros eller bare kommentarer så kontakt os på: Herregårdsjægeren Nicholai Vigger Knudsen Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mail: Herregaardsjaegeren@gmail.com

Besøg os på internettet: www.herregaardsjaegeren.dk

Profile for Herregaardsjægeren

Herregaardsjægeren - Årgang 60 - Oktober 2015  

Foreningen Danske Herregaardsjægeres kvartårlige medlemsblad

Herregaardsjægeren - Årgang 60 - Oktober 2015  

Foreningen Danske Herregaardsjægeres kvartårlige medlemsblad

Advertisement