Page 1

ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

®

TRAVEL

magazine

ΠΑΣΧΑ 2019

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ειδικός αριθμός μητρώου επιχείρησης 09.33.Ε.61.00.00719.00

1


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ (Π.Δ 7/2018)

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρονται αποτελεί πακέτο κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. Συνεπώς απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ΕΕ για τα πακέτα .Η εταιρεία HERODOTUS TOURS έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά . Η εταιρεία HERODOTUS TOURS διαθέτει προστασία προκειμένου να σας επιστρέψει τα ποσά που καταβάλλατε και αν η μεταφορά σας περιλαμβάνεται στο πακέτο διασφαλίζει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση που καταστεί αφερέγγυα. Στο παρόν κείμενο αναγράφονται όλες οι βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο που επιλέξατε, τις οποίες παρακαλούμε να διαβάσετε πριν την σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία HERODOTUS TOURS έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και προς διασφάλιση της επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και του επαναπατρισμού εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11599407. Συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία είναι η GENERALI HELLAS Insurance Company SA που εδρεύει στην Aθήνα οδός Ηλία Ηλιού & Πυθέου 35-37 τηλ. επικοινωνίας +30 210 8096400 fax +30 210 8096367, Γραφεία Βορείου Ελλάδος 38-40 26ης Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη τηλ. +30 2310 551144 fax +30 2310 552281 email info@generali.gr Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας HERODOTUS TOURS Μηητροπόλεως 20 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54624 Τηλ. +30 2310 288 300 Fax +30 2310 288238 email info@herodotustours.gr. Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις αφενός του Πελάτη ( στην συνέχεια Ταξιδιώτης) και αφετέρου της Εταιρείας HERODOTUS TOURS (στην συνέχεια Εταιρεία.) Ως Πελάτης εννοούνται στο εξής και οι φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονομικά, μέλη, μαθητές, εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους και με τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων. Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από οποιονδήποτε φορέα, καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων, δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους και τους πιο κάτω όρους τους οποίους ο εκάστοτε φορέας έθεσε υπόψη τους προς ανάγνωση και των οποίων η αποδοχή τεκμαίρεται με την ολοκλήρωση της κράτησης από τον φορέα. Σημειώνεται ότι ως «οργανωμένο ταξίδι» νοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων στοιχείων: μεταφορά, διαμονή, άλλες τουριστικές υπηρεσίες μη σχετιζόμενες και συμπληρωματικές της μεταφοράς ή διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένο ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται έναντι συνολικής τιμής. Η κράτηση μίας μόνο παρεχόμενης υπηρεσίες (ενδεικτικά μόνο διαμονής) σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στην έννοια του οργανωμένου ταξιδιού. Σε "ειδικά ταξίδια", όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδρομικών προορισμών, Αθλητικών Διοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών ναυλώσεων(Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριμένα ταξίδια, οι ταξιδιώτες δεσμεύονται με τους ειδικούς αυστηρότερους οικονομικούς όρους που ισχύουν. Τα ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν μέχρι και 100% των τιμών, οι δε προθεσμίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντομες. Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής (σύμβασης). Κρατήσεις θέσεων: Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδρομή πρέπει να καταβληθεί 30% της τιμής συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν την Εταιρεία να δεσμεύει θέσεις αν δεν συνοδεύονται από την καταβολή του 30% της τιμής συμμετοχής. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και τελειώνουν μέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται 10 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής. Σε περίπτωση που το αίτημα για κράτηση υποβληθεί εντός 10 ημερών πριν την αναχώρηση της εκδρομής το συνολικό τίμημα πρέπει να εξοφληθεί κατά την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Οι πληρωμές γίνονται είτε στα κατά τόπους γραφεία, είτε μέσω διατραπεζικής συναλλαγής, είτε με την χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κτλ). Η Εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου συνολικά .Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις έκτακτες και αναπόφευκτες καταστάσεις (ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.) που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για: απώλειες χρημάτων, αντικειμένων, εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήματα ζωής, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυματισμούς ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Ταξιδιώτη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας του τελευταίου λόγω μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή αν άλλως ορίζεται στον νόμο. Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε άμεσα στον τυχόν αρχηγό του ταξιδιού (στα οργανωμένα ταξίδια) ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατόπιν σύμφωνης γνώμης και αποδοχής του Ταξιδιώτη κάθε πρόσφορη εναλλακτική λύση. Η Εταιρεία και ο Ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ. Ο Ταξιδιώτης ευθύνεται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγματος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές καθώς και άλλες αξίες ή αντικείμενα που μεταφέρει μαζί του. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους προορισμού δεν επιτρέψουν την είσοδο/έξοδο του Ταξιδιώτη από το κράτος αυτό, ενδεικτικά λόγω μη ακριβούς δηλώσεως του συναλλάγματος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση, τότε ο Ταξιδιώτης δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Υποχρέωση του Ταξιδιώτη είναι να μελετήσει λεπτομερώς το πρόγραμμα ταξιδιού στο οποίο τυχόν θα συμμετέχει καθώς και τους όρους συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι αποδέχονται τους όρους συμμετοχής αυτόματα ,είτε με την υπογραφή της συμβάσεως, είτε με την καταβολή με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε χρηματικού ποσού έναντι της αξίας του πακέτου. Η έγκαιρη προσέλευση κατά την αναχώρηση του ταξιδιού (τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη αυτού) καθώς επίσης και η έγκαιρη άφιξη και αναχώρηση στο Ξενοδοχείο είναι αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιώτη. Σε περίπτωση κατά την οποία Ταξιδιώτης απωλέσει υπηρεσία που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του ( καθυστέρηση, μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα) ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούται από την Εταιρεία. Ο Ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του μέριμνα και έξοδα. Στη περίπτωση που ο Ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Ο Ταξιδιώτης είναι υπόχρεος με κάθε έξτρα δαπάνη /κατανάλωση που πραγματοποιεί σε χώρους των καταλυμάτων και οι οποίες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου. Επίσης ευθύνεται προσωπικά για κάθε φθορά και βλάβη που προκαλεί με υπαιτιότητα του στους χώρους που διαμένει και χρησιμοποιεί. Τον Ταξιδιώτη βαρύνει το κόστος του φόρου διανυκτέρευσης σε όποια καταλύματα τυχόν επιβάλλεται. Ο Ταξιδιώτης μπορεί αφού προειδοποιήσει έγκαιρα Την Εταιρεία σε σταθερό μέσο και το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω σύμβαση. Τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση βαρύνουν εις ολόκληρον τον εκχωρητή και τον εκδοχέα. 3. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης ο Ταξιδιώτης υποχρεούται όπως απευθυνθεί στην Εταιρεία αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδεικτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) υπολογίζεται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε κάθε περίπτωση ο Ταξιδιώτης υποχρεούται στην πληροφόρηση μέσω των αρμοδίων ελληνικών ή προξενικών αρχών. Τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ μπορείτε να ταξιδέψετε και με την αστυνομική σας ταυτότητα εάν δεν είναι παλαιότερη των δέκα ετών και δεν είναι κομμένη λόγω γάμου. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρία. Να ελέγχουν επίσης με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της Εταιρίας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιώτη και ως εκ τούτου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων των εκδρομέων. Απρόβλεπτες όμως καταστάσεις είναι δυνατό να καταστήσουν επιβεβλημένη την διαφοροποίηση του προγράμματος πριν την αναχώρηση ή κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή ο Ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν όσα χρήματα είχε προκαταβάλει.. Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κρίνει σκόπιμους (αντικειμενικές δυσκολίες, περιορισμένη συμμετοχή, ) χωρίς υποχρέωση αποζημιώσεως πέραν της επιστροφής εισπραχθέντων χρημάτων. Σε περίπτωση που η ακύρωση οφείλεται σε μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, από τον ελάχιστο που ορίζεται στην εκάστοτε εκδρομή, η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως εντός 20 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 6 ημέρες, εντός 7 ημερών πριν την έναρξη του πακέτου για ταξίδια που διαρκούν μεταξύ 2 και 6 ημερών, και εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από 2 ημέρες. Σε περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρεία οι επιστροφές των καταβληθέντων πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την καταγγελία. Στην διάρκεια του ταξιδιού

2

ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδρομή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδρομείς, το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιμου των υπηρεσιών οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, μεταφορές). Υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού αποκαθίστανται, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω ανωτέρας βίας ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες λαμβανομένης υπόψη της έκτασης μη συμμόρφωσης και της αξίας της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που θίγεται. Ως αποκατάσταση νοείται η πρόταση στον Ταξιδιώτη κατάλληλου εναλλακτικού διακανονισμού ή αν αυτό είναι αδύνατο ανάλογη μείωση της τιμής. Ο Ταξιδιώτης δύναται να απορρίψει τους προτεινόμενους διακανονισμούς μόνο αν αυτοί δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε. Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγή σε ώρες πτήσεων ή οδικών δρομολογίων δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. 5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α. Αεροπορικά εισιτήρια Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσεως και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, (που διαφέρει κατά προορισμό) και υπόκειται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και τον χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. β. Ξενοδοχεία/ Καταλύματα Oλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρονται (πολυτελείας Α. κατ. κλπ) είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄ κατηγορία, 4* = Α΄ κατηγορία, 5* = Πολυτελείας. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 την ημέρα άφιξης και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ημέρας αναχώρησης. Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα με τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα με την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας. Η Εταιρεία, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λ.π.). Σε ουδεμία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Τα καταλύματα σε πολλές χώρες είναι υποχρεωμένα να επιβάλλουν φόρο διανυκτέρευσης κατά δωμάτιο. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται απ΄ ευθείας από το κατάλυμα προς τον Πελάτη εκδιδομένης σχετικής αποδείξεως και θα σας ζητηθεί κατά την αποχώρηση ή κατά την άφιξη ανάλογα την πολιτική του εκάστοτε καταλύματος .Επίσης κάποια καταλύματα πιθανόν να σας ζητήσουν ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό ή πιστωτική κάρτα για χρέωση πιθανόν εξτρά καταναλώσεων. Το ποσό αυτό αφαιρουμένων τυχόν καταναλώσεων θα σας επιστραφεί κατά την αναχώρηση σας. ε. Αποσκευές Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μεταφορά αποσκευών κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε Ταξιδιώτη, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53Χ26Χ23 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο Ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρει από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα διαμονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο Ταξιδιώτης. Σε περίπτωση φθοράς η απώλειας αποσκευής, η ευθύνη του αερομεταφορέα για την καταστροφή, την απώλεια ή τη ζημία αποσκευών περιορίζεται στα 1.000 ΕΤΔ (βάσει ισοτιμίας περίπου 1.227€). Δι' αυτό το λόγο μην τοποθετείτε είδη μεγάλης αξίας στις αποσκευές. 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 7/2018) το γραφείο μας έχει προβεί στην ασφάλιση της επαγγελματικής του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του καθώς και την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό στην περίπτωση πτώχευσης. Για τα παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τους κατά τόπους συνεργάτες μας. Τα στοιχεία της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στο κεφ. Α Γενικές Πληροφορίες. Η Εταιρία καλύπτει ομαδικά τους ταξιδιώτες για κινδύνους αστικής ευθύνης, πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ατυχημάτων και επαναπατρισμού. Οι ομαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισμένες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σημειώνουμε ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζημίες και περιπτώσεις οφειλόμενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση περιστατικών προς το γραφείο, όπως: αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστατικών, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή τοκετού, διανοητικές διαταραχές, προϋπάρχουν φυσικό ή διανοητικό ελάττωμα ή αναπηρία, σκόπιμος αυτοτραυματισμός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, μέθη, παθήσεις μόνιμες και χρόνιες, όπως επίσης τις ηλικίες μικρότερες των 12 μηνών ή μεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση που θα καλύπτει τους πιο πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυμούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής επέμβασης ή ατυχήματος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρίας από τους προμηθευτές της. 7. ΤΙΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. Οι τιμές των κρατήσεων υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε κράτησης, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το EYΡΩ, τον τυχόν προβλεπόμενο από το πρόγραμμα οργανωμένου ταξιδιού αριθμό ελάχιστων συμμετεχόντων, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήμερο πριν την αναχώρηση προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιμα, ισοτιμίες κ.ά. ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 8% της αξίας του ταξιδιού. Αντίστοιχα ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει μείωση της τιμής του πακέτου ανάλογη προς οποιαδήποτε μείωση της τιμής κόστους καυσίμων, φόρων και τελών τρίτων , συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 8% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συμμετοχής . Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψουν αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, τα τυχόν έκτακτα έξοδα, πλην αυτών του επαναπατρισμού, βαρύνουν τους ταξιδιώτες. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρεία, δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους της, αλλά προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, με υποχρέωση του την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης με την επιστροφή τους. 8. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ. Ο Ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει την κράτησή του με έγγραφη ειδοποίηση της Εταιρείας, με τις πιο κάτω επιβαρύνσεις, κατ΄άτομο και σε σχέση με τον χρόνο δηλώσεως της ακύρωσης . Μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση. Από 29-25 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 30% της τιμής του ταξιδιού. Από 24 - 19 ημέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 18-15 ημέρες παρακράτηση 75% της τιμής του ταξιδιού και από 14 ημέρες και μέχρι την αναχώρηση, 100% της τιμής του ταξιδιού. Σε περίπτωση που προβλέπεται κάποια ειδική ακυρωτική πολιτική (ενδεικτικά αναφέρεται ειδική ακυρωτική πολιτική κάποιου ξενοδοχείου, του αερομεταφορέα κτλ) αυτή υπερισχύει των παραπάνω γενικών ακυρωτικών όρων. Επίσης ο Ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία για λογαριασμό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ). Η πολιτική ακυρωτικών ισχύει και στη περίπτωση που προηγουμένως είχε γνωστοποιηθεί αλλαγή στην ώρα πτήσεων (ενδεικτικά από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο), η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα και που δεν μεταβάλλουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του ταξιδιού, ακόμη η ασθένεια, οι ιατρικές επεμβάσεις και τα ατυχήματα του Ταξιδιώτη. Ο Ταξιδιώτης με την επιφύλαξη της παραπάνω ακυρωτικής πολιτικής έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση πριν την έναρξη του πακέτου, χωρίς χρέωση καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστατικών στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σ΄αυτόν, τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση του πακέτου. Για την εκτίμηση της ύπαρξης ή μη έκτακτων καταστάσεων και την σοβαρότητα αυτών, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ταξιδιωτικές οδηγίες ή άλλες ανακοινώσεις επίσημων κρατικών ημεδαπών Αρχών ή Αρχών του τόπου προορισμού. 9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του προγράμματος και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που ο Ταξιδιώτης αποδέχεται και παραλαμβάνει με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση. Οι παραπάνω Γενικοί όροι Συμμετοχής υπάρχουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο κείμενο με την κύρια σύμβαση παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, θεωρείται δε ότι έγιναν αποδεκτοί με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο σύναψη της συμβάσεως . Η κύρια σύμβαση υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και το περιεχόμενο της γίνεται αποδεκτό ανάλογα, δηλαδή είτε με την υπογραφή του εντύπου, είτε με την ηλεκτρονική αποδοχή του περιεχομένου της. Ως σύναψη της συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας και του Ταξιδιώτη θεωρείται πλην της υπογραφής αυτής, η καθ΄οιονδήποτε τρόπο καταβολή προς την Εταιρεία ή Συνεργάτες της, οποιουδήποτε ποσού έναντι της τιμής του ταξιδιού Καλό Ταξίδι...


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

04 - 07. Σαντορίνη 4 ημ. Αεροπορικώς 08 - 09.Ρόδος 4 , 5 ημ. Αεροπορικώς 10 - 12. Κέρκυρα 4 , 5 ημ. Οδικώς 13.

Ζάκυνθος 4 , 5 ημ. Οδικώς

14 - 15. Λευκάδα 4 ημ. Οδικώς 16.

Κεφαλονιά 4 , 5 ημ. Οδικώς

17.

Πάργα 4 ημ. Οδικώς

18.

Μεσολόγγι 4 ημ. Οδικώς

19.

Πρέβεζα - Λευκάδα - Πάργα 4 ημ. Οδικώς

20 - 21. Θάσος 3, 4 ημ. Οδικώς 22 - 23. Τήνος 5 ημ. Οδικώς 24.

Καλαμπάκα 3 , 4 ημ. Οδικώς

25.

Ναύπλιο - Τολό - Ύδρα - Σπέτσες 4 ημ. Οδικώς

26.

Καλαμάτα 5 ημ. Οδικώς

27.

Σκύρος 4 ημ. Οδικώς

28.

Χαλκίδα 3 , 4 ημ. Οδικώς

29.

Λαμία - Καρπενήσι 3 , 4 ημ. Οδικώς

30.

Διαδρομές της Ηλείας 4 ημ. Οδικώς

31.

Γύρος Πηλίου 3 , 4 ημ. Οδικώς

32.

Αιδηψός 3 , 4 ημ. Οδικώς

33.

Αντίκυρα 4 ημ. Οδικώς

34.

Ορεινή Αρκαδία 4 ημ. Οδικώς

35 - 36. Γύρος Πελοποννήσου 5 , 6 ημ. Οδικώς 37. Νεάπολη - Κύθηρα 6 ημ. Οδικώς 38 - 41. Κρατήσεις Ξενοδοχείων

3


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 4 ημέρες

26/04 - 29/04 ELLINAIR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 06:00 - 07:00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22:00 - 23!00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ + 50 € / ATOMO ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ A CAT 85 € / B CAT 105 €

DAEDALUS HOTEL 5*

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

349 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

389 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

179 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

Το Daedalus Hotel, στο κέντρο των Φηρών. Όλα τα δωμάτια είναι άνετα και ευρύχωρα, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις που εξασφαλίζουν μια ευχάριστη διαμονή. Διαθέτουν επίσης μπαλκόνι, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περάσουν ένα χαλαρό απόγευμα. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου είναι ιδανική για να περιηγηθείτε στη Σαντορίνη και τις μοναδικές ομορφιές της. Πολυάριθμα εντυπωσιακά εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία των Φηρών, σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 12χλμ. από το λιμάνι του Αθηνιού, 15χλμ. από το γραφικό χωριό της Οίας, 9χλμ. από το αεροδρόμιο και 9χλμ. από τη γνωστή και άρτια οργανωμένη Μαύρη Παραλία στο Καμάρι.

Splendour Resort 5*

Το Splendour Resort είναι ένα κομψό κατάλυμα 5 αστέρων στο γραφικό Φηροστεφάνι και έχει θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Προσφέρει πισίνα με μπαρ και εστιατόριο στις εγκαταστάσεις. Σε όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν φρέσκους χυμούς, κοκτέιλ και ελαφριά γεύματα στο μπαρ της πισίνας. Σερβίρονται ελληνικά και μεσογειακά πιάτα στο a la carte εστιατόριο, για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο. Το κατάλυμα προετοιμάζει καθημερινά πρωινό σε μπουφέ το οποίο μπορείτε να απολαύσετε δίπλα στην πισίνα. Η γεμάτη ζωή πόλη των Φηρών απέχει περίπου 15 λεπτά με τα πόδια και προσφέρει πολλές επιλογές για φαγητό και διασκέδαση. Το λιμάνι του Αθηνιού είναι 9χλμ. μακριά.

4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

379 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

419 €

1o ΠΑΙΔΙ

(2-6 ΕΤΩΝ) 159 € (7-12 ΕΤΩΝ) 229 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

285 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

Volcano View by Caldera Collection 5*

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

429 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

469 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

229 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

Το Volcano View βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία στην άκρη των βράχων και διαθέτει ένα εστιατόριο με θέα στην Καλντέρα, καθώς και 3 πισίνες με θέα στο ηφαίστειο, στη θάλασσα και στο φημισμένο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στη θάλασσα και στο ηφαίστειο. Είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών.

Santorini’s Balcony Art Houses

Το Santorini’s Balcony βρίσκεται στη διάσημη Καλντέρα στο Ημεροβίγλι. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, μπαρ και βεράντα για ηλιοθεραπεία με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και το ηλιοβασίλεμα. Οι μονάδες στο Santorini’s Balcony έχουν κομψό ντιζάιν και μπαλκόνι με θέα στην Καλντέρα και το ηλιοβασίλεμα. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Το Santorini’s Balcony βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε μια στάση του τοπικού λεωφορείου και διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, ενώ ο στενός δρόμος μπροστά από το κατάλυμα παρέχει πρόσβαση στην Οία και τα Φηρά. Η πρωτεύουσα της Σαντορίνης απέχει μόνο 2 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

449 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

489 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

Kasimatis Suites 4*

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

419 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

459 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

Το Kasimatis Suites είναι χτισμένο σύμφωνα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, στην κορυφή του Ημεροβιγλίου, με εκπληκτική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και στο ηφαιστειογενές νησί της Σαντορίνης. Όλες οι κλιματιζόμενες μονάδες προσφέρουν σύγχρονες ανέσεις και παροχές, όπως μικρή κουζίνα, δορυφορική τηλεόραση και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών. Μερικοί τύποι καταλυμάτων διαθέτουν επίσης μπανιέρα-υδρομασάζ. Το Kasimatis Suites διαθέτει ρεσεψιόν που λειτουργεί όλο το 24ωρο και δωρεάν ασύρματο internet στους κοινόχρηστους χώρους του.

5


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ODYSSEAS HOTEL 3*

Olympic Hotel Santorini 4*

Το κατάλευκο Odysseas Hotel βρίσκεται μόλις 100μ. μακριά από τη μαύρη παραλία του Περίβολου, προσφέροντας εξωτερική πισίνα με υδρομασάζ, καθώς και δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους. Το κατάλυμα έχει επίσης μια μικρή συλλογή βιβλίων.

Το Olympic Hotel Santorini προσφέρει εξωτερική πισίνα και ηλιόλουστη βεράντα με ξαπλώστρες. Βρίσκεται στον Βόθωνα της Σαντορίνης, σε απόσταση 10χλμ. από την Οία. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί μπαρ. Παρέχονται δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους και δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

269 €

EARLY BOOKING

309 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

309 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

339 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

159 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

159 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

Okeanis Beach 4*

NISSOS THIRA

Το Okeanis Beach περιβάλλεται από κήπο και προσφέρει πισίνα, εστιατόριο και σνακ μπαρ. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό και μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, το καταπράσινο τοπίο ή την πισίνα. Το ξενοδοχείο παρέχει απευθείας πρόσβαση στη μαύρη αμμώδη παραλία της Αγίας Παρασκευής.

Το ασβεστωμένο Nissos Thira βρίσκεται σε ένα ήσυχο σημείο, 100μ. μακριά από την πλατεία των Φηρών και διαθέτει πισίνα που περιβάλλεται από ηλιόλουστη βεράντα. Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, σε απόσταση 200μ. από την καλντέρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

289 €

EARLY BOOKING

329 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

329 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

369 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

159 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

189 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

265 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

35 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

6

Golden Star

El Greco Resort & Spa 4*

Το Golden Star βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150μ. από την κεντρική πλατεία των Φηρών και προσφέρει οικονομικά καταλύματα κοντά σε όλα τα τουριστικά μέρη και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Περιλαμβάνει εξωτερική πισίνα με υδρομασάζ και ηλιόλουστη βεράντα με ξαπλώστρες.

Το El Greco βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο των Φηρών, και προσφέρει κέντρο σπα μόνο για ενήλικες. Διαθέτει 5 εξωτερικές και 1 εσωτερική πισίνα, 1 πισίνα για παιδιά και 2 υπαίθριες μπανιέρες με υδρομασάζ. Υπάρχουν επίσης συνεδριακές εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

299 €

EARLY BOOKING

369 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

329 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

399 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

159 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

179 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

Fava Eco Suites

Caldera Butterfly Villas

Το Fava Eco Residences βρίσκεται στη Σαντορίνη, στο ηψηλότερο σημείο του παραδοσιακού οικισμού Φοινικιά και προσφέρει μονάδες με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων. Σε παραδοσιακές σπηλιές του 19ου αιώνα με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Το Caldera Butterfly Villas βρίσκεται στα βράχια της καλντέρας, 1,6χλμ από τα Φηρά, και προσφέρει καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, καθώς επίσης θέα στο ηφαίστειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Διαθέτει πισίνα, ενώ σε όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

479 €

EARLY BOOKING

479 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

509 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

509 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

Krokos Villas

Kalestesia Suites

Το Krokos Villas βρίσκεται στο Ημεροβίγλι, στην πλευρά του απότομου βράχου, με εκπληκτική θέα στην Καλντέρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια και μία μαγευτική τοποθεσία σε αυτό το μικρό κατάλυμα.

Το Kalestesia Suites βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία στην κορυφή του λόφου Ακρωτήρι και προσφέρει θέα στο ηφαίστειο, στην Καλντέρα και σε ολόκληρη σχεδόν τη Σαντορίνη. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε 2 πισίνες, η μία για παιδιά, που διαθέτουν ξαπλώστρες, υπαίθρια ντους και θέα στο ηφαίστειο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

479 €

EARLY BOOKING

485 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

509 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

515 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

159 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

445 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

Belvedere 4*

Στην κορυφή ενός λόφου με υπέροχη θέα στο Αιγαίο και στην καλντέρα του ηφαιστείου, το Belvedere Hotel βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στα Φηρά, αλλά σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τα καταστήματα, τα μουσεία και τη νυχτερινή ζωή. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

489 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

519 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

35 €

7


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

Rodos Palace 5*

8


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

9


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ 4 , 5 ημέρες Οδικώς

4 ημέρες 26/04 - 29/04 5 ημέρες 25/04 - 29/04 26/04 - 30/04

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ / ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ / ΜΕΣΟΓΓΗ / ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ / ΔΑΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ (360 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.00 και αναχώρηση. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και απόπλους για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο με νηστίσιμα εδέσματα και στη συνέχεια παρακολούθηση στην πλατεία Σπιανάδα τη συνάντηση όλων των Επιταφίων της πόλης όπου συνοδεύονται απο μπάντες και χορωδίες. ∆ιαν/ση.

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ (360 ΧΛΜ.) Μ. ΠΕΜΠΤΗ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.00 και αναχώρηση. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και απόπλους για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο και μετάβαση στην πόλη της Κέρκυρας όπου θα κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη και θα επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα. ∆ιαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ– ∆ΑΣΙΑ – ΥΨΟΣ. Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και παρακολούθηση της «Πρώτης Ανάστασης » στη Πλατεία Σπιανάδα. Θα δούμε την Λιτανεία του Αγ. Σπυρίδωνα και θα παρακολουθήσουμε το γνωστό έθιμο του νησιού με την ρίψη των μπότηδων από τα μπαλκόνια . Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στα γραφικά καντούνια της πόλης . Στη συνέχεια αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, την πιο φημισμένη για την ομορφιά της περιοχή, όπου θα δούμε το μοναστήρι της Παναγίας (13ου αιώνα) χτισμένο σ ́ έναν απότομο βράχο. Στην επιστροφή μας θα περάσουμε από τις παραθαλάσσιες περιοχές ∆ασιά, Ύψος .Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση της πιο γνωστής Ανάστασης στην Ελλάδα στην πλατεία Σπιανάδα. Στη συνέχεια μας περιμένει στο ξενοδοχείο το Αναστάσιμο δείπνο με την μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ -ΚΑΝΟΝΙ -ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ- ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πρωινό και περιήγηση της πόλης της Κέρκυρας, το Σινοϊαπωνικό Μουσείο, το επιβλητικό παλιό φρούριο. Συνεχίζουμε για το Κανόνι, με τη μαγευτική θέα στα δύο γραφικά νησάκια, το γνωστό Ποντικονήσι και τη Μονή των Βλαχερνών που μια στενή λωρίδα γης τη συνδέει με τη στεριά. Επίσκεψη και περίπατος στους κήπους του ανακτόρου Μον Ρεπό. Συνεχίζουμε για το Γαστούρι και επίσκεψη στο Αχίλλειο, το μεγαλόπρεπο ανάκτορο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ, αφιερωμένο στον αγαπημένο της ήρωα Αχιλλέα.Περιήγηση στο παλάτι και τους κήπους με την θαυμάσια θέα. ∆είπνο στο ξενοδοχείο και μετάβαση στην πόλη της Κέρκυρας για να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και αναχώρηση για το Κανόνι, ωραία τοποθεσία κοντά στην πόλη με μαγευτική θέα στα δύο γραφικά νησάκια τη Μονή των Βλαχερνών,νησάκι που μια στενή λωρίδα γης το συνδέει με τη στεριά και το Ποντικονήσι. Επίσκεψη και περίπατος στους κήπους του ανακτόρου Μον Ρεπό. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Αχίλλειο, το μεγαλόπρεπο ανάκτορο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ,αφιερωμένο στον αγαπημένο της ήρωα Αχιλλέα. Περιήγηση στο παλάτι και στους κήπους με την θαυμάσια θέα. Το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας περιμένει το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στην πόλη της Κέρκυρας να περπατήσουμε στα γραφικά καντούνια της και να προσκυνήσετε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ∆ΑΣΙΑ – ΥΨΟΣ. Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό και παρακολούθηση της πρώτης Ανάστασης στη Πλατεία Σπιανάδα, θα δούμε την Λιτανεία του Αγ.Σπυρίδωνα και θα παρακολουθήσουμε το γνωστό έθιμο του νησιού με την ρίψη των μπότηδων από τα μπαλκόνια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στα γραφικά καντούνια της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, την πιο φημισμένη για την ομορφιά της περιοχή. Στην επιστροφή μας θα περάσουμε από τις παραθαλάσσιες περιοχές ∆ασιά,Ύψος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση της πιο γνωστής Ανάστασης στην Ελλάδα στην πλατεία Σπιανάδα. Στη συνέχεια μας περιμένει στο ξενοδοχείο το Αναστάσιμο ∆είπνο με την μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΟΓΓΗ – ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ – ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (380 ΧΛΜ.). Πρόγευμα και αναχώρηση για την νοτιοανατολική πλευρά του νησιού όπου θα δούμε τα παραδοσιακά χωριά Μωραΐτικα και Μεσογγή. Φτάνουμε μέχρι την πρωτεύουσα του νότου τη Λευκίμμη. Επιβίβαση στο πλοίο, άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη,και με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ – ΜΕΣΟΓΓΗ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και μετάβαση στην πόλη της Κέρκυρας, ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα. Το μεσημέρι στο ξενοδοχείο μας περιμένει το πλούσιο Πασχαλινό γεύμα για να γιορτάσουμε το Πάσχα. Ξεκούραση και το απόγευμα αναχώρηση για τη νότια πλευρά του νησιού, στα ψαράδικα χωριά Μωραΐτικα και Μεσογγή. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση. 5Η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (360 ΧΛΜ.) Πρόγευμα και αναχώρηση, επιβίβαση στο πλοίο, άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη,και με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τα εισιτήρια του πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα / Λευκίμμη - Ηγουμενίτσα . Την διαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο. ∆ιατροφή. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγό-συνοδό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων.

10


CORFU SENSES RESORT 3*

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

209 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

239 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

125 €

ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

Το Corfu Senses Resort βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Περιστερών, προσφέροντας εξωτερική πισίνα με ξεχωριστό τμήμα για παιδιά μέσα σ’ έναν καταπράσινο κήπο, καθώς επίσης εστιατόριο και μπαρ δίπλα στην πισίνα με δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος ή τον καταπράσινο κήπο του Corfu Senses, δορυφορική τηλεόραση, μίνι ψυγείο, επιφάνεια εργασίας με καθρέφτη και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους.

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

145 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

90 €

HOTEL OMIROS 3*

(ΓΟΥΒΙΑ)

Το Hotel Omiros προσφέρει καταλύματα μόλις 100μ. από τη βοτσαλωτή παραλία των Γουβιών. Διαθέτει όμορφη πισίνα και σερβίρει μπουφέ πρωινού. Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Τα φωτεινά και ευάερα δωμάτια στο Omiros διαθέτουν μπαλκόνια με θέα στην πισίνα ή στη γύρω περιοχή και έχουν ιδιωτικό μπάνιο. Τα δωμάτια περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

235 €

289 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

265 €

319 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

165 €

155 €

155 €

175 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

BLUE PRINCESS HOTEL AND SUITES 4*

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

245 €

315 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

275 €

345 €

1o ΠΑΙΔΙ 2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

75 € (2-6 ΕΤΩΝ) 75 € (2-6 ΕΤΩΝ) 160 € (7-12 ΕΤΩΝ) 195 € (7-12 ΕΤΩΝ)

160 €

195 €

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

70 €

100 €

(ΛΙΑΠΑΔΕΣ)

Το Blue Princess Hotel and Suites είναι ένα συγκρότημα από δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες, που βρίσκεται στην παραλία των Λιαπάδων και περιβάλλεται από καταπράσινο κήπο με 3 πισίνες. Διαθέτει 2 εστιατόρια και μπαρ δίπλα στην πισίνα. Όλοι οι τύποι καταλυμάτων στο Blue Princess έχουν μοναδική διακόσμηση και μπαλκόνι ή αίθριο με θέα στον κήπο ή στο Ιόνιο Πέλαγος. Περιλαμβάνουν τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια, μίνι ψυγείο και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Ορισμένες μονάδες έχουν επίσης ιδιωτική πισίνα. Τα εστιατόρια των εγκαταστάσεων σερβίρουν διεθνή και ελληνική κουζίνα, εμπλουτισμένη με τοπικές γεύσεις.

ALL INCLUSIVE + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

110 €

150 €

11


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

AEOLOS BEACH RESORT 4*

(ΓΑΣΤΟΥΡΙ)

Το Aeolos Beach Resort διαθέτει καταλύματα με σύγχρονες ανέσεις, όπως κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση. Όλες οι μονάδες περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα, ενώ οι περισσότερες έχουν θέα στη θάλασσα. Σε όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Οι επισκέπτες του Aeolos μπορούν να απολαύσουν υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις, όπως αεροβική, αεροβική στο νερό και μπιτς βόλεϊ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

BUNGALOW

MAIN BUILDING

BUNGALOW

MAIN BUILDING

EARLY BOOKING

329 €

349 €

409 €

439 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

359 €

379 €

439 €

469 €

1o ΠΑΙΔΙ

75 € (2 - 6 ΕΤΩΝ) 209 € (6 - 12 ΕΤΩΝ)

75 € (2 - 6 ΕΤΩΝ) 225 € (6 - 12 ΕΤΩΝ)

75 € (2 - 6 ΕΤΩΝ) 259 € (6 - 12 ΕΤΩΝ)

75 € (2 - 6 ΕΤΩΝ) 279 € (6 - 12 ΕΤΩΝ)

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

299 €

--

359 €

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALL INCLUSIVE + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

130 €

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

145 €

175 €

195

ΔΩΡΟ 15 ΛΕΠΤΟ ΜΑΣΑΖ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ARITI GRAND HOTEL 4*

(KANONI)

Το Hotel Ariti βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην περιοχή Κανόνι, μόλις 3,5χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας, και περιβάλλεται από κήπο έκτασης 4 στρεμμάτων. Προσφέρει πισίνα με παιδικό τμήμα και εστιατόριο. Σε όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

469 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

499 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

255 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

345 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

375 €

1o ΠΑΙΔΙ

75 € (2-6 ΕΤΩΝ) 160 € (7-12 ΕΤΩΝ)

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

115 €

MAYOR MON REPOS PALACE 4* (ΠΟΛΗ)

Το Mayor Mon Repos Palace απευθύνεται μόνο σε ενήλικες και βρίσκεται στην άκρη του κόλπου της Γαρίτσας, σε απόσταση 1χλμ. από τη γραφική παλιά πόλη της Κέρκυρας. Προσφέρει μικρή πισίνα γλυκού νερού με ξαπλώστρες, κομψά διακοσμημένο εστιατόριο και κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι.

12


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 , 5 ημέρες Οδικώς

4 ημέρες 26/04 - 29/04 5 ημέρες 26/04 - 30/04

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ / ΜΠΟΧΑΛΗ / ΚΥΛΛΗΝΗ / ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ / ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (550 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση. Άφιξη στην Κυλλήνη και απόπλους για το λουλούδι της Ανατολής, τη Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. Παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιτάφιου Θρήνου, επιστροφή στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια για όσους επιθυμούν η περιφορά του Επιταφίου, όπου σύμφωνα με το παλαιό έθιμο, δε γίνεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου. Στις 4.15 περίπου το πρωί γίνεται η έξοδος του Επιταφίου στην πόλη όπου επιστρέφει γύρω στις 5.30 στο ναό, και συνεχίζεται η Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Πρώτη Ανάσταση) και το σπάσιμο των πήλινων σταμνών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο - ξεκούραση. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΓ.ΜΑΥΡΑ - ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ M. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό.Σήμερα θα περιηγηθούμε στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού. Στο χωριό Μαχαιράδο θα δούμε το ναό της Αγ. Μαύρας, οι καμπάνες του οποίου ακούγονται σε όλο το νησί. Στην Αναφωνήτρια θα δούμε το μοναστήρι όπου μόνασε ο Αγ. ∆ιονύσιος. Θα θαυμάσουμε από ψηλά το ναυάγιο - σήμα κατατεθέν του νησιού και θα φθάσουμε στον Αγ. Νικόλαο απ’οπου προαιρετικά μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα στις πανέμορφες Γαλάζιες Σπηλιές. Θα γευματίσουμε εξ’ιδιων και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης στην πλατεία του Αγ. Μάρκου και θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ – ΜΠΟΧΑΛΗ - ΠΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και μετάβαση στη Μποχαλη το μπαλκόνι της Ζακύνθου και στο λόφο Στράνη με την πανοραμική θέα όπου ο ∆ιονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε και έγραψε τον Εθνικό μας Ύμνο. Στη συνέχεια επίσκεψη στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, στο μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθινών, στο μαυσωλείο του Σολωμού και του Κάλβου, στο Μεταβυζαντινό Αγιογραφικό και Εκκλησιαστικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη, μέχρι την ώρα του εορταστικού πασχαλιάτικου γεύματος. Ξεκούραση και το βραδάκι μια βόλτα στην ξακουστή παράλια του Λαγανά. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (550 ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση, απόπλους για Κυλλήνη και με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σημείωση: Στο 5ημέρο πρόγραμμα την 4η μέρα πραγματοποιείται προαιρετική εκδρομή στην Κεφαλονιά.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΝΟ (ΠΟΛΗ)

DIANA PALACE HOTEL 4* (ΑΡΓΑΣΙ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

219 €

285 €

EARLY BOOKING

235 €

299 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

249 €

315 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

265 €

329 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

145 €

175 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

95 €

125 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

185 €

215 €

115 €

115 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Το Palatino βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης της Ζακύνθου. Προσφέρει κομψά δωμάτια με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος ή το βουνό, εστιατόριο και κοκτέιλ μπαρ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 115 € 165 € Το Diana Palace Hotel, 4 αστέρων, βρίσκεται σε καταπληκτική τοποθεσία, στην κοσμοπολίτικη περιοχή του Αργάσι, σε απόσταση λίγων λεπτών από την παραλία και μόλις 3χλμ. από την πόλη της Ζακύνθου.

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο. Επιλεγµένη διατροφή. Τα εισιτήρια του πλοίου Κυλλήνη – Ζάκυνθος – Κυλλήνη. Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τα εισιτήρια για τις βάρκες στις Γαλάζιες Σπηλιές, εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων

13


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΑΡΤΑ / ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ / ΣΥΒΟΤΑ / ΓΙΑΝΝΕΝΑ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΑΡΤΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (400 ΧΛΜ.) Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07:00 αναχώρηση,διαμέσου Εγνατίας οδού, και με καθοδόν στάσεις άφιξη στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Συνεχίζουμε για την Άρτα όπου θα δούμε το περίφημο γιοφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του πρωτομάστορα. Άφιξη στη Λευκάδα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. ∆είπνο ξεκούραση και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΛΕΥΚΑ∆Α (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για την γνωριμία με την ανατολική πλευρά του νησιού. Ακολουθώντας το δρόμο με νότια κατεύθυνση, παράλληλα προς την ανατολική ακτή του νησιού, περνάμε από το δημοφιλέστερο τουριστικό θέρετρο του νησιού, το Νυδρί, και συνεχίζουμε την υπέροχη διαδρομή μας ανάμεσα σε βουνο και θάλασσα περνώντας τα χωριά Βλυχό,Πόρο,Σύβοτα–τοποθεσίες ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Φτάνουμε στο κεφαλοχώρι του νότου τη Βασιλική, περιτυλιγμένη από καταπράσινες πλαγιές, δαντελωτές αμμουδιές και πεντακάθαρες θάλασσες. Χρόνος ελεύθερος για καφέ. Από το Νυδρί κρουαζιέρα (προαιρετικά) στα Πριγκιποννήσια, το Μεγανήσι, την Μαδουρή του Βαλαωρίτη, το Σκορπιό το νησί του Ωνάση και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα φτάσει μέχρι και το Φισκάρδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια, μας περιμένει το Αναστάσιμο δείπνο με τη μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΛΕΥΚΑ∆Α (∆ΥΤΙΚΗ) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό. Σήμερα και λόγω της ημέρας είναι απαραίτητη η επίσκεψη μας στην κυρά της Λευκάδας, την Παναγιά Φανερωμένη. Συνεχίζοντας και αφού περάσουμε το παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικήτα, φτάνουμε στο Καλαμίτσι με τη φημισμένη παραλία «κάθισμα», όπου και θα απολάυσουμε τον καφέ μας έχοντας καταπληκτικη ́θέα.Επιστροφή για το Πασχαλινό γεύμα και γλέντι. Ξεκούραση, και το βραδάκι μια βόλτα στη Χώρα της Λευκάδας θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΛΕΥΚΑ∆Α - ΣΥΒΟΤΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση για καφέ στα όμορφα Σύβοτα,τα φιόρδ της Ελλάδας. Συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Γιάννενα. Χρόνος για γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε προαιρετικά να επισκεφτείτε το νησάκι όπου βρίσκεται το μουσείο του Αλή Πασά. Αναχώρηση και με στάσεις καθοδόν άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

HOTEL AVRA 2* (ΛΥΓΙΑ)

Αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στη Λυγιά και προσφέρει στούντιο με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων σε απόσταση περίπου 300μ. από την παραλία. Παρέχει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

189 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

219 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

135 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

60 €

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα . Αρχηγό συνοδό του γραφείου µας . ∆ιανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο. . Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό και εισόδους µουσείων, νυκτερινών κέντρων. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων.

14


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

PORTO LIGIA 3* (ΛΥΓΙΑ)

Το Porto Ligia βρίσκεται στην παραλία της Λυγιάς, Όλα τα δωμάτια σε στιλ Ιονίου έχουν θέα στη θάλασσα, τον κήπο ή το βουνό. Σε όλους τους χώρους διατίθεται δωρεάν Wi-Fi. Το ψαροχώρι της Λυγιάς με τις διάφορες ταβέρνες του βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

209 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

239 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

135 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

60 €

ELEANA BOUTIQUE HOTEL (ΝΙΚΙΑΝΑ)

Περιτριγυρισμένο από τους καταπράσινους λόφους της πόλης της Νικιάνας, το Eleana Boutique Hotel προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi. Διαθέτει πισίνα, μπαρ στην πισίνα και lobby bar.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

215 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

245 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

145 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

145 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

80 €

IONION STAR HOTEL (ΠΟΛΗ)

Όλα τα δωμάτια στο Ionion Star έχουν δορυφορική τηλεόραση. Μπορείτε ν’ απολαύσετε τη καταπληκτική θέα στη θάλασσα. Έχει χαλαρωτική διακόσμηση. Τοποθετημένο κοντά στη Μονή Φανερωμένης Λευκάδας, το Ionion Star άνοιξε το 1982 και ανακαινίστηκε το 2008.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

265 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

295 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

165 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

110 €

IONIAN BLUE 5* (ΝΙΚΙΑΝΑ)

Το “Ionian Blue” είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, στην ανατολική ακτή του νησιού της Λευκάδας. Το ξενοδοχείο έχει χτιστεί σε μια φυσική πλαγιά, ενώ τα δωμάτια του βρίσκονται μπροστά στα γαλάζια νερά του Ιονίου πελάγους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

329 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

359 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

135 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

195 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

180 €

15


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 4 , 5 ημέρες Οδικώς

4 ημέρες 26/04 - 29/04 5 ημέρες 26/04 - 30/04

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / ΛΗΞΟΥΡΙ / ΙΘΑΚΗ / ΦΙΣΚΑΡΔΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΥΛΛΗΝΗ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (550 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Συγκέντρωση στο γραφείο και στις 07:00 αναχώρηση. Άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο για Κεφαλονιά.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (140ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό και αναχώρηση για τις καταβόθρες, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο . Συνεχίζουμε για το γύρο του νησιού. Πρώτος σταθμός το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου. Προσκύνημα στον πολιούχο του νησιού. Επίσκεψη στο σπήλαιο ∆ρογκαράτη και την λίμνη Μελλισάνη (προαιρετική βόλτα με βάρκες) συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στην ενδοχώρα του νησιου, περνώντας από την Αγία Ευφημία, όπου θα γίνει στάση για φαγητό. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το γραφικό Φισκάρδο όπου θα υπάρχει χρόνος για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΛΗΞΟΥΡΙ (40ΧΛΜ) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό και περιήγηση στην πόλη του Αργοστολίου. Θα επισκεφτούμε το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί εικόνες και ξυλόγλυπτα του 17ου έως και 19ου αιώνα, λιθογραφίες, χάρτες, φωτογραφίες. Επίσης θα δούμε την γέφυρα του ∆ράπανου, που χτίστηκε το 1813 και τον οβελίσκο που υπάρχει στη μέση της γέφυρας. Στη συνέχεια μας περιμένει το πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για προαιρετική μετάβαση στο Ληξούρι με το καραβάκι. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (550 ΧΛΜ.). Πρωινό.Στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Και η επιστροφή μας αρχίζει. Με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στη Θεσσαλονίκη. Σημείωση: Στο 5ημέρο πρόγραμμα την 4η μέρα πραγματοποιείται προαιρετική εκδρομή στη Ιθάκη.

LASSI HOTEL (ΛΑΣΣΗ)

MIRABEL HOTEL 2* (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

225 €

275 €

EARLY BOOKING

229 €

279 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

255 €

305 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

259 €

309€

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

129 €

155 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

159 €

195 €

129 €

115 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

85 €

95 €

Το ξενοδοχείο Λάσση αποτελεί την τέλεια βάση και για τους επισκέπτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις ομορφιές του νησιού. Όλα τα δωμάτια έχουν μαγευτική θέα είτε προς τη θάλασσα είτε προς τη πισίνα, με αποτέλεσμα, η βεράντα του δωματίου να γίνεται πολλές φορές το καλύτερο μέρος του τουρίστα, ιδανικό για ξεκούραση.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 70 € 95 € Το Hotel Mirabel βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. Τα καταλύματα του Mirabel Hotel είναι απλά και άνετα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι, κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που θα επιλέξετε από τον τιμοκατάλογο. Ημιδιατροφή ή πρωινό ανάλογα με την επιλογή σας. Τα εισιτήρια του πλοίου Κυλλήνη – Κεφαλονιά – Κυλλήνη. Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τα εισιτήρια του καραβιού για Ιθάκη, τα εισιτήρια για τις βάρκες στη λίμνη Μελλισάνη, εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών χώρων.

16


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΓΑ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ / ΑΡΤΑ / ΑΧΕΡΩΝΤΑΣ / ΣΟΥΛΙ / ΖΑΛΟΓΓΟ / ΠΡΕΒΕΖΑ / ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ –ΑΡΤΑ - ΠΑΡΓΑ (462ΧΛΜ.) Συγκέντρωση στο γραφεία μας στις 07.00 και αναχώρηση ∆ια μέσου Εγνατίας οδού και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα.Συνεχίζουμε για την Άρτα όπου θα δούμε το περίφημο γιοφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του πρωτομάστορα. Άφιξη στη Πάργα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στη πόλη με το βενετσιάνικο Κάστρο και την εκκλησία των Αγ. Αποστόλων με τα πολλά κειμήλια και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΓΑ-ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ-ΑΧΕΡΩΝΤΑΣ-ΣΟΥΛΙ-ΖΑΛΟΓΓΟ (60+60ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση για τον Αχέροντα ποταμό, συνυφασμένο με το πέρασμα των ψυχών στον κόσμο του Άδη. Μια μαγική διαδρομή με τα στενά και το ∆έλτα του ,περιοχές μοναδικής ομορφιάς. Φθάνουμε στο Νεκρομαντείο κοντά στην αποξηραμένη σήμερα Αχερουσία λίμνη. Χώρος λατρείας των Θεών του Κάτω Κόσμου. Ανηφορίζουμε μέσω Θέμελου, στο Σούλι και επισκεπτόμαστε το Κούγκι που ανατίναξε ο καλόγερος Σαμουήλ. Κατεβαίνουμε στη Γλύκη, όπου θεωρείται ότι βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα. Χρόνος για να πιούμε καφέ, να φάμε στα ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι. Συνεχίζουμε για το Ζάλογγο, τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου, που το 1803 προτίμησαν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν στον Αλή Πασά. Στη νότια πλαγιά του βουνού θα δούμε τα ερείπια της αρχαίας πόλεως του 4ου π.Χ.αι, της Κασσιώπης. Νοτιότερα, στην πλευρά του Αμβρακικού κόλπου (σημαντικού υδροβιότοπου), θα επισκεφθούμε την σπουδαία ρωμαϊκή πόλη της Ηπείρου, Νικόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΓΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ Πρωινό και αναχωρούμε για την κεντρική πλατεία της Πάργας για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του ∆ήμου και να διασκεδάσουμε. Επιστρέφουμε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στην όμορφη Πρέβεζα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΥΒΟΤΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχωρούμε για τα Σύβοτα τα φιόρδ της Ελλάδας. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα. Χρόνος για γνωριμία με την πόλη όπου ακόμα πλανιέται ο ήχος του Ισλάμ. Αναχώρηση και με στάσεις καθοδόν άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

MAISTRALI (ΠΑΡΓΑ)

ENJOY LICHNOS BAY VILLAGE (ΠΑΡΓΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

159 €

EARLY BOOKING

169 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

199 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

199 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

129 €

89 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Αυτό το πρόσφατα ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 65 € ανακαινισμένο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της Πάργας, μόλις 50μ. μακριά από την Παραλία Κρυονέρι. Βραβευμένο με Q Label για την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Τα ευρύχωρα δωμάτια και ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 85 € στούντιο του Lichnos διαθέτουν ορθοπεδικά στρώματα και μαξιλάρια, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ψυγείο. Οι περισσότερες μονάδες περιλαμβάνουν επίσης καλά εξοπλισμένη κουζίνα με τραπεζαρία. Όλες έχουν υπέροχη θέα στον κόλπο της Πάργας ή τον κήπο του ξενοδοχείου.

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. ∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. ΦΠΑ. Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύµατα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων

17


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΔΕΛΦΟΙ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ / ΑΓ. ΛΑΥΡΑ / ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ∆ΕΛΦΟΙ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (522 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 και με ενδιάμεση στάση για καφέ κατευθυνόμαστε προς τους ∆ελφούς. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών, το ιερό κέντρο λατρείας των Πανελληνίων, τον “ομφαλό της Γης” με το διάσημο μαντείο του Απόλλωνα. Γεύμα εξ ιδίων. ∆ια μέσου Ιτέας, Γαλαξίδι και Ναυπάκτου φτάνουμε στο Μεσολόγγι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και παρακολούθηση του Επιταφίου. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓ. ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ (234 ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και αναχώρηση για Καλάβρυτα, ( προαιρετικά μπορούμε να πάρουμε τον οδοντωτό και να διασχίσουμε την πανέμορφη κοιλάδα του Βουραϊκού), την ιστορική κωμόπολη που κάηκε δυο φορές κατά την επανάσταση από τους Τούρκους, ενώ εκτελέστηκαν όλοι οι άντρες κατά την κατοχή των Γερμανών. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Μονή της Άγιας Λαύρας όπου τον Μάρτιο του `21 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο του αγώνα. Γεύμα εξ ιδίων και στην επιστροφή προς το Μεσολόγγι θα σταματήσουμε στο Μέγα Σπήλαιο,κολλημένο πάνω σε βράχο,ένα ιδιαίτερο τοπίο που θα σας ενθουσιάσει. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της Ανάστασης και δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το σπίτι του Γρηγορίου Παλαμά όπου υπάρχουν πλήθος από χειρόγραφα, πίνακες, χάρτες, φύλλα των Ελληνικών χρονικών, επόμενη στάση στον κήπο των Ηρώων, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και τις περίφημες λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα, το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΛΕΥΚΑ∆Α - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (435ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο νησί του Σικελιανού, τη Λευκάδα. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην χώρα του νησιού. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας φθάνουμε στα Γιάννενα, για τον απογευματινό μας καφέ. Επιστρέφουμε στην πόλη μας τη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

HOTEL LIBERTY 3* (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

129 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

159 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

99 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + 45 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

40 €

Το Hotel Liberty βρίσκεται στην είσοδο της πόλης του Μεσολογγίου, ακριβώς απέναντι από τον Κήπο των Ηρώων και διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι. Οι κοινόχρηστοι χώροι της ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν μπαρ και εστιατόριο και προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi.

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας Την διαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο ∆ιατροφή Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα Αρχηγό-συνοδό του γραφείου µας Ασφάλεια αστικής ευθύνης Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων.

18


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΑΡΓΑ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ / ΑΡΤΑ / ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ / ΣΥΒΟΤΑ / ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (350 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07:00 αναχώρηση, δια μέσου Εγνατίας οδού, και με καθοδόν στάσεις άφιξη στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Συνεχίζουμε για την Άρτα όπου θα δούμε το περίφημο Γιοφύρι της Άρτας, γνωστό από τη σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του πρωτομάστορα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρισκεται στην περιοχη της Πρεβεζας. Ελεύθερος χρόνος. ∆είπνο και στη συνέχεια μετάβαση στην Πρέβεζα για γνωριμία με την πόλη, όπου θα δούμε το Βενετσιάνικο φρούριο του Αγ.Ανδρέα, τον πεζόδρομο με το Βενετσιάνικο ρολόι στη Μητρόπολη της πόλης. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην κεντρική πλατεία. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ (40 ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό και αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομη στην Λευκάδα για μία γνωριμία με την πατρίδα του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη.Από το Νυδρί κρουαζιέρα (προαιρετικά) στα Πριγκιποννήσια, το Μεγανήσι, την Μαδουρή του Βαλαωρίτη, το Σκορπιό το νησί του Ωνάση και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα φτάσει μέχρι και το Φισκάρδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε την παραδοσιακή μας μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ (50 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή στην Πάργα. Περνώντας από τη Νικόπολη, φθάνουμε στη γραφική κωμόπολη με τις σπάνιες φυσικές ομορφιές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το φρούριο της πόλης και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων όπου υπάρχουν σπάνια εκκλησιαστικά και ιστορικά κειμήλια. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη Πάργα για καφέ και βόλτα. Επιστροφή για το Πασχαλινό γεύμα. Ξεκούραση και νωρίς το βράδυ μια βόλτα στην όμορφη παραλία της Πρέβεζας. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΣΥΒΟΤΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400 ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση για καφέ στα όμορφα Σύβοτα,τα φιόρδ της Ελλάδας. Συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Γιαννενα. Χρόνος για γνωριμία με την πόλη οπου ακόμα πλανιέται ο ήχος του ισλάμ. Αναχώρηση και με στάσεις καθ’οδόν άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

NEPHELI HOTEL 4* (ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ)

Το Nepheli Hotel βρίσκεται στην περιοχή της Καστροσυκιάς και διαθέτει εξωτερική πισίνα με μπαρ δίπλα στην πισίνα και υδρομασάζ που περιβάλλεται από εξωτικούς κήπους. Προσφέρει δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, σε απόσταση 80μ. από την αμμώδη παραλία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

239 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

269 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

179 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

90 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο -∆ιατροφή. Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα -Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος

19


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΘΑΣΟΣ 3, 4 ημέρες Οδικώς

3 ημέρες 27/04 - 29/04 4 ημέρες 26/04 - 29/04

ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ / ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ / ΘΕΟΛΟΓΟ / ΑΛΥΚΕΣ

1Η ΗΜΕΡΑ:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΘΑΣΟΣ (200 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση για Κεραμωτή απ ́ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για το βορειότερο νησί του Αιγαίου την όμορφη Θάσο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, δείπνο- διαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΑΛΥΚΕΣ - ΠΟΤΑΜΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ(70ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε από το Μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ του προστάτη του νησιού. Συνεχίζουμε για τις Αλυκές με τα αρχαία ορυχεία μαρμάρου και για την Ποταμιά, χωριό χτισμένο κάτω από την κορφή του Ψαριού του υψηλότερου βουνού της Θάσου. Την Παναγιά με σπίτια που διατηρούν τον παραδοσιακό Μακεδονικό ρυθμό και την αξιόλογη εκκλησία της Παναγίας και φτάνουμε στον Λιμένα την πρωτεύουσα.Εδώ θα δούμε τα ερείπια του ιερού του Ποσειδώνα, του ιερού του ∆ιονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο Θέατρο, την Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ (24 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τις ανέσεις του ξενοδοχείου, προετοιμασία του παραδοσιακού οβελία, με συνοδεία ορχήστρας με μουσική,πασχαλινό γεύμα και γλέντι.Το απόγευμα μετάβαση στο Θεολόγο όμορφο χωριό με παλιά αρχοντικά και αξιόλογες εκκλησίες και στα Λιμενάρια μεγάλο τουριστικό κέντρο της Θάσου. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ:ΘΑΣΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (200 ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. Άφιξη στην Καβάλα, χρόνος ελεύθερος για βόλτα στη γραφική πόλη και για καφέ. Το απόγευμα αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ήμερο πρόγραμμα Θα επισκεφθούμε την 2η ημέρα Λιμενάρια και Θεολόγο και την 3η μέρα θα κάνουμε τον γύρο του νησιού και στη συνέχεια αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

ELEKTRA HOTEL 2* (ΠΡΙΝΟΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

99 €

139 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

129 €

169 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

79 €

109 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μόλις λίγα βήματα μακριά από το λιμάνι του Όρμου Πρίνου, το Elektra Hotel είναι ένα παραλιακό κατάλυμα. Διαθέτει πισίνα που ανοίγει σε βεράντα με θέα στη θάλασσα και μπαρ. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Τα δωμάτια προσφέρουν κλιματισμό και μπαλκόνι.

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 35 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

30 €

45 €

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. ΦΠΑ. Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, καραβάκια, είσοδοι µουσείων. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων.

20


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ALEA HOTEL & SUITES 4* (ΠΡΙΝΟΣ)

Το 4 αστέρων Alea Hotel βρίσκεται σε μια παραλιακή τοποθεσία στη βορειοδυτική Θάσο, στη Σκάλα Πρίνου. Παρέχει γυμναστήριο, 2 εξωτερικές πισίνες, σπα και Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλες οι μονάδες διαθέτουν μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και κλιματισμό. Περιλαμβάνουν επίσης θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο. Το ιδιωτικό μπάνιο είναι εξοπλισμένο με μπανιέρα ή ντους και στεγνωτήρα μαλλιών. Στο Alea Suites λειτουργούν 3 εστιατόρια και 3 μπαρ. Το κεντρικό εστιατόριο σερβίρει καθημερινά πλούσιο μπουφέ πρωινού και ειδικά μενού για παιδιά. Η παραθαλάσσια ταβέρνα Almyra προσφέρει ελληνικά πιάτα. Στο Alea Hotel θα βρείτε επίσης υδρομασάζ, χαμάμ και εσωτερική πισίνα. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει και γήπεδο beach volley.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

175 €

239 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

205 €

269 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

65 €

85 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

125 €

165 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

70 €

105 €

21


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝΟΣ 5 ημέρες - Οδικώς

Αναχώρηση πρωί & βράδυ

25/04 - 29/04

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ (534 ΧΛΜ.) Μ. ΠΕΜΠΤΗ Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση, περνώντας από Λάρισα, Βόλο, Λαμία, με στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη Ραφήνα, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρωινό και αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας, παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της Μεγαλόχαρης και ακολουθεί ο γύρος του νησιού κατά τη διάρκεια του οποίου θα επισκεφθούμε τη μονή της Αγίας Πελαγίας. Αναχώρηση για τα όμορφα χωριά Μουντάδος, Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάμπο, Καρδιανή, Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο και πιο όμορφο χωριό της Τήνου,τονΠύργο,όπου θα μπορέσετε να επισκεφθείτε το μουσείο και σπίτι του περίφημου γλύπτη Γιαννoύλη Χαλεπά όπως επίσης και το μουσείο Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στη γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωρίο Πάνορμος. Το απόγευμα παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στη Μύκονο. Επιστροφή στη Τήνο. Για όσους μείνουν στην Τήνο, η μέρα είναι στη διάθεσή σας για να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και να γνωρίσετε την όμορφη Τήνο με τους γραφικούς δρόμους. Το βράδυ παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης και στη συνέχεια Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στο όμορφο νησί και από νωρίς το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα. ∆ιαν/ση. 5Η ΗΗΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (534 ΧΛΜ.) Πρωινό και στη συνέχεια επίσκεψη στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας όπου θα δείτε το ναό της Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων και τη σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και επιβίβαση στο πλοίο για Ραφήνα, άφιξη και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τα εισιτήρια του πλοίου. Τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. ∆ιατροφή. Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας.Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. ΦΠΑ. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα προαιρετικό. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων

22


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

Niki Rooms

Ageri Hotel 3*

Το Niki Rooms βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στη Χώρα της Τήνου και διαθέτει δωμάτια που ανοίγουν σε μπαλκόνι ή αίθριο. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν τηλεόραση και κλιματισμό. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια θα βρείτε διάφορες ταβέρνες και καφέ.

Το Ageri Hotel απέχει 250μ. από το κέντρο της Τήνου και την εκκλησία της Παναγίας, ενώ προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι. Διαθέτει ένα μπαρ και σερβίρει καθημερινά μπουφέ πρωινού. Τα δωμάτια του Ageri έχουν ξύλινη επίπλωση και δάπεδο με πλακάκι.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΒΡΑΔIΝΗ

EARLY BOOKING

165 €

199

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

195 €

229 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

99 €

135 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

40 €

60 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΗ

ή

+ 35 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Hotel LITO

OCEANIS HOTEL 2*

Το ξενοδοχείο μας είναι στο κέντρο της πόλης (στο λιμάνι) με όλα σχεδόν τα δωμάτια του να έχουν καταπληκτική θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Η καθαριότητα και οι ανέσεις του το αναδεικνύουν σε ένα από τα πιο προσεγμένα και περιποιημένα οικογενειακά ξενοδοχεία δίνοντας γεύση κυκλαδίτικης φιλοξενίας στους επισκέπτες μας.

Το 2 αστεριών Ξενοδοχείο Ωκεανίς ανακαινίσθηκε πλήρως το 2003 και περιλαμβάνει 38 δωμάτια. Το Oceanis Hotel βρίσκεται στο παραλιακό τμήμα της πόλης της Τήνου, σε απόσταση 300μ. από την παραλία.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΒΡΑΔIΝΗ

ΠΡΩΙΝΗ

EARLY BOOKING

185 €

219 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

215 €

249 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

129 €

150 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

55 €

75 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 35 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΒΡΑΔIΝΗ

ΠΡΩΙΝΗ

EARLY BOOKING

195 €

239 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

225 €

269 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

139 €

165 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

65 €

85 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 35 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Favie Suzanne Hotel 3*

Favie Suzanne Hotel απέχει λίγα μόλις μέτρα από τα Άγιος Ιωάννης και Κιόνια. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πάρα πολλά αξιοθέατα. Τα Παραλία Παχιά Άμμος, Υστέρνια και Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 λεπτών με το αυτοκίνητο. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΒΡΑΔIΝΗ

ΠΡΩΙΝΗ

EARLY BOOKING

245 €

285 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

275 €

315 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

169 €

195 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

80 €

105 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 35 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

23


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 3, 4 ημέρες Οδικώς

3 ημέρες 27/04 - 29/04 4 ημέρες 26/04 - 29/04

Ελάτη / Περτούλι / Λίμνη Πλαστήρα / Μετέωρα

1Η ΗΜΈΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (335 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 08.00 αναχώρηση για το γραφικό Περτούλι, µια πανέµορφη περιοχή της Ανατολικής Πίνδου, χτισµένη σε υψόµετρο 1200 µέτρων και συνεχίζουµε για την Ελάτη, γραφικό χωριό σε υψόµετρο 950 µέτρων, χρόνος ελεύθερος για γεύµα. Αναχώρηση για την όµορφη πόλη της Καλαµπάκας χτισµένη στις ρίζες του βράχου των Μετεώρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΈΡΑ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ (120 ΧΛΜ.) Μ. ΣΆΒΒΑΤΟ Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο, ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης του Κυρίου στα Μετέωρα. Αναστάσιµο δείπνο µε µαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΈΡΑ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ (35 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό και αναχώρηση για τα Μετέωρα. Το σπάνιο αυτό γεωλογικό φαινόµενο όπου υψώνονται βράχοι, σχεδόν κάθετοι στη γη και το οποίο αποτελεί καταφύγιο ερηµιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Επίσκεψη στα µοναστήρια. Πασχαλινό γεύµα. Το απόγευµα αναχώρηση για τα Τρίκαλα, γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΈΡΑ: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (315 ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση για την Λίµνη του Πλαστήρα (Ταυρωπού), όπου το τοπίο είναι σαγηνευτικό, µε έλατα, βελανιδιές και πλατάνια. ∆ιέλευση από τα γραφικά χωριά, άφιξη στο φράγµα του Πλαστήρα και συνεχίζουµε για Λαµπερό - στάση για καφέ και περίπατο στις όχθες τις λίµνης. Στη συνέχεια στάση στην όµορφη Καρδίτσα. Προαιρετικό γεύµα και βόλτα στους πεζόδροµους. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η επίσκεψη στο Μέτσοβο.

HOTEL EDELWEISS 3*

ORFEAS 3* ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

175 €

229 €

EARLY BOOKING

189 €

245 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

205 €

259 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

219 €

275 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

125 €

169 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

130 €

169 €

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

45 €

60 €

Το Hotel Edelweiss βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμπάκας, μόλις 3 τετράγωνα από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Προσφέρει εποχική εξωτερική πισίνα και δωμάτια με μπαλκόνι. Ορισμένα δωμάτια έχουν θέα στα Μετέωρα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 65 € 90 € Το Hotel Orfeas περιβάλλεται από έναν κήπο στην Καλαμπάκα και διαθέτει εξωτερική πισίνα και εστιατόριο. Προσφέρει καταλύματα με κομψή διακόσμηση και μπαλκόνι. Στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει Wi-Fi.

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. ∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο. Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. ΦΠΑ. Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύµατα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων

24


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΤΟΛΟ / ΥΔΡΑ / ΣΠΕΤΣΕΣ / ΜYΚHΝΕΣ / ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ- ΤΟΛΟ (600 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση. ∆ιέλευση από Λάρισα, Λαμία και μέσω Αττικής οδού φτάνουμε στον Ισθμό της Κορίνθου. Στάσεις καθοδόν για καφέ ή φαγητό, άφιξη στην Επίδαυρο. Θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο.Στη συνέχεια άφιξη στο Τολό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: Υ∆ΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ. Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε προαιρετικά με τοπικό καράβι τα δύο πανέμορφα νησιά Ύδρα και Σπέτσες. Πρώτος μας σταθμός η Ύδρα με την ιστορική της αρχιτεκτονική, άριστα διατηρημένη, φημισμένη για τις μετακινήσεις που γίνονται με τα γαϊδουράκια. Θα δούμε το αρχοντικό του Τομπάζη, του Κουντουριώτη, του Βουδούρη, καθώς επίσης και τη Μητρόπολη. Ελεύθερος χρόνος. Επόμενη στάση στις Σπέτσες, εδώ θα επισκεφθούμε το σπίτι της Μπουμπουλινας, το σπίτι-μουσείο του πρώτου Κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη, το ναό του Αγίου Νικολάου. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης του Κυρίου και ακολούθως μας περιμένει το αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ. ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και περιήγηση στην πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εδώ θα θαυμάσουμε το Μπούρτζι, χτισμένο στο μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων. Θα επισκεφθούμε το κάστρο του Παλαμηδίου και τον Άγιο Σπυρίδωνα που δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στην μεγάλη πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι μας περιμένει ένα πλούσιο Πασχαλινό γεύμα για να γιορτάσουμε το Πάσχα. Χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650 ΧΛΜ.) Πρωινό, και αναχώρηση για επίσκεψη στις Μυκήνες. Το ανάκτορο του θρυλικού Αγαμέμνονα, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. Συνεχίζουμε για Ισθμό Κορίνθου και περνάμε στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι για καφέ. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Με διάφορες στάσεις για γεύμα εξ’ιδίων και ξεκούραση, φθάνουμε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

RITSAS HOTEL 2* SUP (ΤΟΛΟ)

FLISVOS ROYAL 4* (ΤΟΛΟ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

189 €

EARLY BOOKING

245 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

219 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

275 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

119 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

145 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 75 € Το Ritsas Hotel βρίσκεται στο Τολό, σε απόσταση μόλις 80μ. από την αμμώδη παραλία. Το ξενοδοχείο προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο και μπαρ για ποτά.

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 95 € Το Flisvos Royal απέχει μόλις 30μ. από την αμμώδη παραλία της Ψιλής Άμμου στο Τολό και διαθέτει εξωτερική πισίνα και εστιατόριο με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και μίνι μπαρ.

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο. Επιλεγµένη διατροφή. Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγός συνοδός του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. ΦΠΑ Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων.

25


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5 ημέρες Οδικώς

25/04 - 29/04

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ / ΠΥΛΟΣ / ΜΕΘΩΝΗ / ΚΟΡΩΝΗ / ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ / ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (680 ΧΛΜ.) Μ. ΠΕΜΠΤΗ Αναχώρηση στις 06.30 από το γραφείο μας. Στάση για καφέ στο ύψος της Λάρισας και συνεχίζοντας για Λαμία φτάνουμε μέσω Αττικής οδού στον Ισθμό της Κορίνθου για γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για να πιούμε τον απογευματινό μας καφέ στην Τρίπολη κάνοντας μια σύντομη γνωριμία με την πόλη, και αμέσως μετά φτάνουμε στη χιλιοτραγουδισμένη Καλαμάτα, την πόλη που αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για οδοιπορικό στο χρόνο και στο παρελθόν της Ελλάδος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Γνωριμία με την πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ:ΚΑΛΑΜΑΤΑ–ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ- ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΑ(120ΧΛΜ.)Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη- την Πομπηια της Ελλάδας. Χτισμένη στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου στους πρόποδες του όρους Ιθώμη, είναι μια από τις πιο καλοδιατηρημένες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Επίσκεψη στον καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο και συνεχίζουμε για την Αγία Θεοδώρα μέσα σ’ ένα δάσος από καστανιές που κόβει την ανάσα. Μνημείο και μαρτυρία μιας άλλης εποχής. Η διαδρομή αποζημιώνει απλόχερα. Όσο πιο πολύ πλησιάζει κανείς, τόσο πιο έντονα ακούγεται το βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα θεμέλια της εκκλησιάς και το μυστήριο του μύθου κάνοντας τον να αισθάνεται δέος μπροστά στο θέαμα που αντικρίζει. Τα πελώρια δένδρα που μεγαλώνουν στη στέγη της εκκλησίας δημιουργούν δέος στον επισκέπτη. Θα γευματίσουμε εξ ιδίων και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου της πόλης. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ - ΚΟΡΩΝΗ (150ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό και αναχώρηση για Πυλία (Νοτιοδυτικά).Η φύση σ’ αυτό το κομμάτι της Μεσσηνιακής γης στάθηκε απλόχερη. Η πριγκίπισσα του Νότου η Πύλος η ξακουστή οικοδέσποινα της Πελοποννήσου. Τίποτε δεν προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της πόλης που είναι ταυτισμένη με τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σήμερα αναπαύεται ήρεμη, κτισμένη αμφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει νησιώτικο οικισμό. Η Καστροπολιτεία της Μεθώνης με το εντυπωσιακό κάστρο της, φρουρός του λιμανιού της πόλης. Η Κορώνη ,αρχοντική με καλοδιατηρημένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά, αναδύει μια ατμόσφαιρα που θυμίζει χωριό Κάτω Ιταλίας,. και η λιλιπούτεια υπήνεμη και φιλόξενη Φοινικούντα μας περιμένουν. Θα γευματίσουμε εξ ίδιων όπου βολέψει και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης και θα γευτούμε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΙΡΟΥ (205ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδρομή μας επιφυλάσσει η σημερινή μέρα, αφού θα διασχίσουμε τη Μεσσηνιακή Μάνη. Πέτρινα πυργόσπιτα, άγρια τοπία, ψηλές και απότομες βουνοκορφές, αλλά και εκπληκτικές παραλίες. Σταθμός το σπουδαιότερο σπήλαιο της χώρας μας το σπήλαιο του ∆ιρού. Στιγμές θαυμασμού και δέους μας επιφυλάσσει η επίσκεψη μας σε αυτό το σπήλαιο. Γεύμα εξ ιδίων κατά την επιστροφή μας στην γραφικότατη Καρδαμύλη με τον παραδοσιακό οβελία. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Tο βραδάκι θα παρακολουθήσουμε το Σαϊτοπόλεμο. – από τα ποιο παλιά πασχαλινά έθιμα στην Καλαμάτα , που έχει τις απαρχές του στην επανάσταση του 1821-. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη παραλία της Καλαμάτας. ∆ιανυκτέρευση. 5Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΩΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680ΧΛΜ.) Πρωινό. Σήμερα θα γνωρίσουμε όλη σχεδόν τη δυτική Πελοπόννησο περνώντας από τις καταπληκτικές παραλίες της και τις πολύ ενδιαφέρουσες πόλεις. Θα επισκεφτούμε στη Χώρα το μουσείο όπου φυλάσσονται τμήματα από τις περίφημες τοιχογραφίες του ανακτόρου του Νέστωρα, καθώς και ευρήματα από τους Μυκηναϊκούς τάφους. Θα περάσουμε από Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία, Πάτρα, Ρίο, Αντίρριο και με διάφορες στάσεις για γεύμα εξ ιδίων και καφέ επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

KLEOPATRA INN 3*

Το Kleopatra Inn προσφέρει ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια, διακοσμημένα σε ουδέτερα χρώματα. Όλα προσφέρουν δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και μίνι μπαρ. Ορισμένα δωμάτια διαθέτουν ένα ευρύχωρο καθιστικό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

239 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

269 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

169 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

100 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Τις  περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδότου γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό .

26


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΥΡΟΣ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΚΥΜΗ / ΑΧΙΛΛΙ / ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ / ΝΥΦΙ 1Η ΗΜΕΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΥΜΗ-ΣΚΥΡΟΣ (550 ΧΛΜ).Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναχώρηση στις 07.00 από τα γραφεία μας και μέσω Λάρισας συνεχίζουμε για Κύμη. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Σκύρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ακολούθως παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΥΡΟΣ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρόγευμα και αναχώρηση για την Χώρα. Εκεί οι εκδρομείς θα έχουν χρόνο ελεύθερο ώστε να περιπλανηθούν στα σοκάκια του χωριού και να αγοράσουν είδη λαϊκής τέχνης.Θα μπορούν επίσης να θαυμάσουν το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, καθώς και το άγαλμα του φιλέλληνα Μπρούκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα εκδρομή στο Αχίλλι, στην Καλαμίτσα και στο Νυφι. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρόγευμα και αναχώρηση για να γνωρίσουμε όλες τις αξιόλογες τοποθεσίες του νησιού, όπου μπορεί να κινηθεί το λεωφορείο, όπως το Τραχύ και την Ατίτσα, στην περιοχή του αεροδρομίου. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η παραλία όπου ήταν εξόριστος ο Σεφέρης. Ακόμη θα επισκεφτούμε την περιοχή του Αγίου Φωκά, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό μας γεύμα.Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΥΡΟΣ – ΚΥΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (410 ΧΛΜ) Πρόγευμα και απόπλους για την Κύμη. Άφιξη και αναχώρηση για την Χαλκίδα. Ελεύθεροι για περίπατο στην όμορφη πόλη, γεύμα εξ ίδιων και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΠΕΡΙΓΙΆΛΙ 3* (ΣΚΥΡΟΣ)

HOTEL NEFELI 4* (ΣΚΥΡΟΣ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

215 €

EARLY BOOKING

219 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

245 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

249 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

135 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

139 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Το Perigiali απέχει μόλις 70μ. ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 55 € από την αμμώδη παραλία Μαγαζιά και προσφέρει κάτασπρες μονάδες που περιβάλλονται από ολάνθιστους κήπους και βρίσκονται γύρω από μια μεγάλη πισίνα. Διαθέτει μια όμορφη αίθουσα πρωινού και ένα μπαρ δίπλα στην πισίνα.

Το Hotel Nefeli βρίσκεται ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 60 € στην πόλη της Σκύρου και παρέχει υδρομασάζ, πισίνα και εστιατόριο δίπλα στην πισίνα με βιολογικά πιάτα.Το κατάλυμα απέχει μόλις 300μ. από την παραλία και προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι και θέα στη γραφική πόλη και το κάστρο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας . Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Διατροφή .Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

27


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ 3 , 4 ημέρες Οδικώς

3 ημέρες 27/04 - 29/04 4 ημέρες 26/04 - 29/04

ΕΡΕΤΡΙΑ / ΚΥΜΗ / ΑΡΤΑΚΗ / ΠΡΟΚΟΠΙ / ΑΙΔΗΨΟΣ / ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙ∆Α. (480 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 το πρωί και με ενδιάμεση στάση για καφέ άφιξη στη Χαλκίδα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.Θα έχουμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε το μοναδικό φαινόμενο της παλίρροιας. Το «τρελό» αυτό παγκοσμίως σύνθετο φαινόμενο οφείλεται στην έλξη που ασκεί η Σελήνη, αλλά και στη διαφορά στάθμης μεταξύ νότιου και βόρειου Ευβοϊκού.Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΛΚΙ∆Α - ΚΥΜΗ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ – ΕΡΕΤΡΙΑ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (160ΧΛΜ) Πρωινό και αναχώρηση για την Κύμη όπου βρίσκεται στην βορειοανατολική μεριά του νησιού. Θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο και χρόνος ελεύθερος για καφέ ή για προαιρετικό γεύμα. Καθοδόν θα δούμε το όμορφο Αυλωνάρι, το οποίο είναι αμφιθεατρικά απλωμένο πάνω σε ένα λόφο και αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για όσους το επισκέπτονται πρώτη φορά. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Λειτουργίας της Ανάστασης και ακολουθεί αναστάσιμο δείπνο. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΧΑΛΚΙ∆Α. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε τη σημαντικότερη πόλη της Εύβοιας την Χαλκίδα. Θα επισκεφθούμε το περίφημο κάστρο του Καράμπαμπα, την βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 8ου αιώνα προστάτιδα της πόλης και χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε στην πόλη και στην παραλία της. Το μεσημέρι εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΤΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400 ΧΛΜ.) Πρόγευμα και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού. Πρώτη μας στάση στην Αρτάκη στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης. Έπειτα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αϊ Γιάννη του Ρώσου, θα συνεχίσουμε για τα πασίγνωστα λουτρά της Αιδηψού, όπου και θα μείνουμε για προαιρετικό γεύμα. Συνεχίζουμε για τον Αγιόκαμπο που από εκεί θα πάρουμε το φέρρυ-μπoτ για να περάσουμε απέναντι στη Γλυφα και να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Το βράδυ άφιξη στη Θεσσαλονίκη. Σημείωση: Στην 3ημερη εκδρομή της Χαλκίδας δε θα γίνει το πρόγραμμα της 2ης μέρας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΠΑΛΊΡΡΟΙΑ 3* ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

139 €

175 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

169 €

205 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

99 €

125 €

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Αυτό το ξενοδοχείο 3 αστέρων βρίσκεται στη Χαλκίδα, δίπλα στην κεντρική παραλία, και προσφέρει θέα στον πορθμό του Ευρίπου. Το Paliria Hotel διαθέτει αίθουσα πρωινού και σνακ μπαρ. Τα ευρύχωρα δωμάτια περιλαμβάνουν μπαλκόνι και ορισμένα από αυτά βλέπουν στη θάλασσα ή στην πόλη.

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 45 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

50 €

65 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας . Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Διατροφή .Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

28


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΛΑΜΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 3 , 4 ημέρες Οδικώς

3 ημέρες 27/04 - 29/04 4 ημέρες 26/04 - 29/04

ΥΠΑΤΗ / ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ / ΑΡΑΧΩΒΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΥΠΑΤΗ- Μ. ΑΓΑΘΩΝΟΣ - ΛΑΜΙΑ (350 ΧΛΜ) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 07.00,στάση για καφέ και συνεχίζοντας για Λαμία καταλήγουμε στο χωριό Υπάτη για ένα παραδοσιακό καφεδάκι στη γραφική πλατεία του χωριού. Επόμενος σταθμός το ανδρικό μοναστήρι του Οσίου Αγάθωνα με πολλά κειμήλια και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίζοντας φτάνουμε στη Λαμία όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τον επιτάφιο της πόλης. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (250 ΧΛΜ) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική εκδρομή. Αφήνουμε το νομό Φθιώτιδας και περνάμε στο νομό Ευρυτανίας. Ο δρόμος με το καταπράσινο φυσικό τοπίο μας οδηγεί στην πρωτεύουσα, το Καρπενήσι, χτισμένο στις νότιες πλαγιές του Βελουχιού σε ύψος 1000μ. Μια πόλη πνιγμένη στα έλατα, τα πεύκα και τις καστανιές. Στάση για καφέ, και σύντομη γνωριμία με την πόλη, και συνεχίζουμε για το Μοναστήρι της Παναγιάς Προυσιώτισσας, χτισμένο σε απότομο βράχο. Εκεί υπάρχει ένα μικρό μουσείο με προσωπικά αντικείμενα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Γεύμα καθοδόν εξ’ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης και θα γευτούμε το Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΜΙΑ (50 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρόγευμα. Σήμερα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για να γνωρίσουμε τη Λαμία. Επίσκεψη στο σημαντικότερο μνημείο της πόλης, το κάστρο της, ο αμεσότερος μάρτυρας της ιστορίας της. Θα χαλαρώσουμε πίνοντας τον καφέ μας στον Άγιο Λουκά, το μπαλκόνι της Λαμίας. Το μεσημέρι θα απολαύσουμε τον πασχαλινό οβελία. Ξεκούραση και το βράδυ προαιρετικό γλέντι. ∆ιανυκτέρευση 4Η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΜΙΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ∆ΕΛΦΟΙ - ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 ΧΛΜ) Πρόγευμα και αναχώρηση για Αράχωβα. Χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού, με πέτρινα σπίτια, γραφικά στενά δρομάκια και υπέροχη θέα στον κάμπο.Θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε τα υπέροχα χρωματιστά υφαντά της και θα πιούμε το καφεδάκι μας στα καφενεία της πλατείας. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο νομό Φωκίδος με στάση στους ∆ελφούς τον Ομφαλό της γης, για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο, τόπος γνωστός από το 1400 π.χ. με μεγάλο αρχαιολογικό, ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Γεύμα καθ’οδόν εξ ιδίων και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Με διάφορες στάσεις για καφέ φτάνουμε το βραδάκι στη Θεσσαλονίκη. Σημείωση: Το 3ημερο πρόγραμμα πραγματοποιείται με αναχώρηση το Μ. Σάββατο και πηγαίνει κατευθείαν στο Καρπενήσι και Παναγιά Προυσό. Το υπόλοιπο πρόγραμμα παραμένει το ίδιο με το 4ημερο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΈΛΕΝΑ 3* (ΛΑΜΙΑ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

119 €

165 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

149 €

195 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

85 €

115 €

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σε κεντρική τοποθεσία στη Λαμία, το Hotel Elena προσφέρει δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi. Ο μπουφές πρωινού περιλαμβάνει φρέσκα φρούτα, ενώ στο σνακ μπαρ σερβίρονται ελαφριά γεύματα.

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

40 €

55 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας . Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Διατροφή .Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

29


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΚΑΤΑΚΟΛΟ / Λ. ΚΑΙΑΦΑ / ΚΑΣΤΡΟ ΧΕΛΜΟΥΤΣΙ / ΠΥΡΓΟΣ / ΠΑΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗ / ΟΛΥΜΠΙΑ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ ( 572 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Αναχώρηση στις 07:00 από το γραφείο μας. ∆ιαμέσου της Εγνατίας οδού και κάνοντας μια στάση στα Γρεβενά για καφέ ,φθάνουμε στα γραφικά Γιάννενα, και συνεχίζουμε παίρνοντας την Ιόνια οδό για να περάσουμε από την γέφυρα του Ρίο στην Πελοπόννησο. Αφήνοντας τον νομό Αχαΐας μπαίνουμε στο νομό Ηλείας και κατευθυνόμαστε στην περιοχή του Κατάκολου όπου και το ξενοδοχείο μας.Τακτοποίηση στα δωμάτιαξεκούραση.∆είπνο και μετα ́θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου της περιοχής. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: Λ. ΚΑΙΑΦΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΑΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗ. (105ΧΛΜ.)Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και αναχώρηση για τη λίμνη Καϊάφα. Περιοχή γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, ο Καϊάφας με τη γραφική λίμνη και την αμμουδερή παραλία του προσελκύει πολυάριθμους παραθεριστές. Μέσα στη λίμνη βρίσκεται το νησάκι της Αγίας Αικατερίνης, με το ομώνυμο εκκλησάκι και τις κτιριακές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, ξενώνες κ.ά.) της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης. Γέφυρα ενώνει το νησάκι της Αγίας Αικατερίνης με την απέναντι ακτή. Ο άρτιος συνδυασμός βουνού, πεδιάδας, θάλασσας, δάσους και λίμνης συνθέτουν ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Συνεχίζοντας τη μέρα μας θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώροπουμαςκάνειυπερήφανουςσεόλοτονκόσμοτηνΟλυμπ ία.Ξενάγηση στον χώρο και στο μουσείο, και επόμενος σταθμός μας είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας Κρεμαστής. Στην πανέμορφη πευκόφυτη χαράδρα που σχηματίζεται ανάμεσα στα χωριά Λάνθι και Λαμπέτι, επάνω στον απόκρημνο βράχο με τη μαγευτική θέα στο δάσος της Φολόης και στο βουνό του Ερύμανθου, στέκεται η επιβλητική Ιερά Μονή της Παναγίας Κρεμαστής. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΠΥΡΓΟΣ(40 ΧΛΜ) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό. Σήμερα θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα του νομού Ηλείας,τον Πύργο. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από τον πύργο που είχε κατασκευάσει, το 1512, στην θέση του Επαρχείου ο Μπέης της ευρύτερης περιοχής Γεώργιος Τσερνωτάς. Θα πιούμε τον καφέ μας και θα επιστρέψουμε για το εορταστικό πασχαλινό γεύμα μας στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βραδάκι μια βόλτα στην όμορφη παραλία του Κατάκολου θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΡΟ ΧΕΛΜΟΥΤΣΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. (592 ΧΛΜ,) Πρωινό και αναχώρηση για το πιο αντιπροσωπευτικό φραγκικό κάστρο στην Ελλάδα. Το κάστρο Χελμούτσι είναι από τα σημαντικότερα και πιο καλοδιατηρημένα κάστρα του Ελλαδικού χώρου, που στο εσωτερικό του σώζονται ίχνη κτισμάτων, από ναούς τζαμιά κλπ. Η επιστροφή μας αρχίζει. Με διαφορές στάσεις για γεύμα εξ’ ιδίων – καφέ – ξεκούραση φθάνουμε στην πόλη μας το βραδάκι. ∆ιανυκτέρευση.

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5* (ΟΛΥΜΠΙΑ)

Το 5 αστέρων Olympian Village με το βραβευμένο σπα, τη μεγάλη ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων και τα γκουρμέ εστιατόρια, προσφέρει πολυτελή καταλύματα με θέα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή στο Ιόνιο Πέλαγος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

399 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

429 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

199 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

349 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALL INCLUSIVΕ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

250 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή στο ξενοδοχείο. Διατροφή. Επιλεγμένη διατροφή. Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

30

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 3 , 4 ημέρες Οδικώς

3 ημέρες 27/04 - 29/04 4 ημέρες 26/04 - 29/04

ΠΟΡΤΑΡΙΑ / ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ / ΑΦΗΣΣΟΣ / ΤΡΙΚΕΡΙ / ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΖΑΓΟΡΑ / ΜΗΛΙΕΣ / ΒΥΖΙΤΣΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (260 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση. Άφιξη στο Πήλιο και στην Πορταριά για βόλτα και συνεχίζουμε για την Μακρυνίτσα ,το μπαλκόνι του Βόλου, περίπατος και καφές στην όμορφη πλατεία. Επόμενη στάση στα Χάνια με τα θαυμάσια κτίρια, τα καλντερίμια και τις γραφικές ταβέρνες, προαιρετικό γεύμα. Άφιξη στον Άγιο Ιωάννη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτερευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΦΗΣΣΟΣ - ΤΡΙΚΕΡΙ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ. (180 ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό και αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το Νότιο Πήλιο. Στην καταπράσινη, ανθοστόλιστη με ήρεμα νερά Άφησσο θα πιούμε το καφεδάκι μας και θα δροσιστούμε από το νερό που αναβλύζει από την πηγή που ήπιαν κατά την παράδοση οι Αργοναύτες. Περνώντας από το Κεφαλοχώρι του Νοτίου Πηλίου την Αργαλαστή με το εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής των αρχών του αιώνα μας, το καμπαναριό ρολόι της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων φτάνουμε στη Μηλίνα. Απέναντι από το νησάκι Άλατος ένας μικρός παράδεισος. Μια πανδαισία χρωμάτων σ ένα παράξενο ανακάτεμα. Τελευταίος σταθμός μας για σήμερα το Τρίκερι. Ένα δείγμα της πολυμορφίας του Πηλίου, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός νησιώτικου οικισμού. Χρόνος αρκετός για βόλτα και γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΖΑΓΟΡΑ (50 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό και αναχώρηση για τη Ζαγορά όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνοσχολείο,σχολείο των Ρήγα Φεραίου και του Άνθιμου Γαζή,την εκκλησία της Αγίας Κυριακής,την βιβλιοθήκη και την εκκλησία του Αγιου Γεωργίου. Στο δρόμο για τον Αγ.Ιωάννη στάση στον Κυσσό για να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγ. Μαύρας. Επιστροφή στον Αγ. Ιωάννη, για το πασχαλινο μας γευμα. Ξεκουραση, χρόνος ελεύθερος και το βράδυ προαιρετικό δείπνο και γλέντι. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΗΛΙΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ – ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ – ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (260 ΧΛΜ.) Πρωινό και μετά από μία όμορφη διαδρομή φτάνουμε στις Μηλιές από τα γραφικότερα χωριά του Πηλίου και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή. Ιδιαίτερα αξιόλογος είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός όπου κατέληγε το τρενάκι του Πηλίου, το οποίο ξεκίνησε πριν 100 χρόνια. Σταμάτησε το 1973 και από το 1996 μέχρι σήμερα κάνει τη διαδρομή Άνω Λεχωνιά – Μηλιές. Θα έχουμε προαιρετικά την εμπειρία της διαδρομής με το τρενάκι μέχρι την Άνω Λεχωνιά. Καταλήγουμε στην πανέμορφη παραλία του Βόλου. Γεύμα εξ’ ιδίων. και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Άφιξη νωρίς το βράδυ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 3ΗΜΕΡΕΣ Στην 3ημερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 2ης ημέρας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΖΈΦΥΡΟΣ 2* (ΠΗΛΙΟ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

129 €

179 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

159 €

209 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

95 €

119 €

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

Το Hotel Zefiros βρίσκεται σε απόσταση μόλις 50μ. από την παραλία του Αγίου Ιωάννη και προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με επιπλωμένο μπαλκόνι. Διαθέτει μπαρ και όμορφη αυλή, που περιβάλλεται από τριανταφυλλιές, μπουκαμβίλιες και πλατάνια. Η Παραλία Παπά Νερό είναι προσβάσιμη σε περίπου 250 μέτρα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

ΠΡΩΙΝΟ + 35 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 45 €

65 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο -∆ιατροφή. Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα -Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος

31


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΔΗΨΟΣ 3 , 4 ημέρες Οδικώς

3 ημέρες 27/04 - 29/04 4 ημέρες 26/04 - 29/04

ΠΡΟΚΟΠΙ / ΕΡΕΤΡΙΑ / ΧΑΛΚΙΔΑ / ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ / ΙΣΤΙΑΙΑ / ΒΟΛΟΣ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙ∆ΗΨΟΣ (290 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 για Εύβοια διαμέσου Λάρισας (στάση για καφέ). Θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Παναγίας Ξενιάς στην περιοχή του Αλμυρού Βόλου. Στη συνέχεια θα πάρουμε το F/B από την Γλύφα και θα περάσουμε στον Αγιόκαμπο της Εύβοιας.Άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε τα λουτρά της Αιδηψού. Θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΟΚΟΠΙ (ΑΓ.ΙΩΆΝΝΗΣ ΡΏΣΟΣ) - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΧΑΛΚΙ∆Α (260 ΧΛΜ) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι,όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι φυλάσσεται το σκήνωματου Αγίου, το οποίο το έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους εκδρομείς για προσκύνημα και καφέ. Αναχώρηση για Ερέτρια όπου θα έχουμε χρόνο να περιηγηθούμε στο κοσμοπολίτικο θέρετρο. Συνεχίζουμε για Χαλκίδα. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος στην πόλη για γεύμα. Θα επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο και τη γέφυρα της Χαλκίδας όπου συμβαίνει το σπάνιο παλιρροϊκό φαινόμενο που κάνει την πόλη ξεχωριστή.. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και στην συνέχεια δείπνο με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΙ∆ΗΨΟΣ - ΟΣΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆ - ΙΣΤΙΑΙΑ (110 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Οσίου ∆αυίδ του γέροντα στις Ροβιές.Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο,που ιδρύθηκε το 16ο αιώνα από τον όσιο ∆αυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Αφού προσκυνήσουμε θα επισκεφτούμε την Λίμνη για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό τραπέζι και γλέντι. Το απόγευμα αναχώρηση για την Ιστιαία, εμπορικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας με ευρύχωρη πλατεία και μερικά πέτρινα αρχοντικά, έργα τέχνης Θεσσαλών μαστόρων από τα Αμπελάκια. Χρόνος ελεύθερος.Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΑΙ∆ΗΨΟΣ- ΒΟΛΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (330 ΧΛΜ.) Πρωινό και αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου – Γλύφας για τον Βόλο. Ελεύθερος χρόνος στα ξακουστά ουζερί της όμορφης παραλίας της πόλης. (γεύμα εξ‘ιδίων). Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη διαμέσου Τεμπών ( στάση για καφέ). Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ήμερη εκδρομή το πρόγραμμα αρχίζει από τη 2η ημέρα

ONEIRO STUDIOS 3* (ΑΙΔΗΨΟΣ)

SAGINI HOTEL 3* (ΑΙΔΗΨΟΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

139 €

195 €

209 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

169 €

225 €

95 €

135 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

105 €

150 €

--

--

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

129 €

179 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

159 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ 2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Το Oneiro Studios βρίσκεται ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 40 € 60 € στα Λουτρά Αιδηψού και προσφέρει δωρεάν WiFi, κήπο και ηλιόλουστη βεράντα. Η παραλία του Αγίου Νικολάου είναι 3,6χλμ. μακριά. Παρέχεται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 50 € 75 € Το Sagini Hotel βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στα Λουτρά της Αιδηψού, σε απόσταση μόλις 80μ. από την παραλία. Προσφέρει καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων και πανοραμική θέα στην πόλη, στο Τελέθριο Όρος και στη θάλασσα. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή στο ξενοδοχείο. Διατροφή.Τις ξεναγήσεις-περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στις παροχές του προγράμματος

32


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΑΡΑΧΩΒΑ / ΔΕΛΦΟΙ / ΙΤΕΑ / ΚΙΡΡΑ / ΛΕΙΒΑΔΙΑ / ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ (400ΧΛΜ) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00. Μέσω Λεπτοκαρυάς, Αλαμάνας, Μπράλλου κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ φαγητό και ξεκούραση φθάνουμε στην παραλιακή πόλη της αρχαίας Φωκίδας η οποία αποτελεί ένα ασφαλές λιμάνι στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου την Αντίκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση 2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ- ∆ΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ - ΚΙΡΡΑ (90ΧΛΜ) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό. Πρώτος μας σταθμός η Μονή Οσίου Λουκά, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία ,πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το γραφικό ορεινό χωριό της Αράχωβας χτισμένο στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 950 μ. Στο κέντρο της πόλης ο βράχος της Ώρας τυλιγμένος στον κισσό και το νεοκλασικό κτίριο του ∆ημοτικού Σχολείου, είναι αληθινά στολίδια της Αράχωβας. Στάση για καφέ στην περιοχή. Επόμενος σταθμός μας οι ∆ελφοί το σημείο που οι αρχαίοι αποκαλούσαν «Ομφαλό της Γης». Θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο, την Κασταλία πηγή, το ναό του Απόλλωνα, την αρχαία αγορά, το Μαντείο και το Θέατρο. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Ιτέα, παραλιακή κωμόπολη του νομού Φωκίδας και κεντρικό λιμάνι του. Γεύμα εξ ιδίων στην περιοχή. Περνώντας από το παραθαλάσσιο χωριό Κίρρα, η οποία υπήρξε επίνειο των ∆ελφών, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην Αντίκυρα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην εκκλησία της κωμόπολης. Αναστάσιμο δείπνο. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ (70ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΉ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό. Αναχώρηση για να επισκεφθούμε την πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας την πόλη της Λειβαδιάς χτισμένη στους πρόποδες του Ελικώνα, σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Χρόνος ελεύθερος για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις εορτασμού του χαρακτηριστικού Ρουμελιώτικου Πάσχα όπου η πόλη στολίζεται πανηγυρικά, ψήνονται αρνιά, κοκορέτσια, οι επισκέπτες κερνιούνται άφθονο κρασί και το γλέντι ολο κληρώνεταιμεδημοτικήμουσικήκαιχορούς.ΕπιστρέφουμεστηνΑντίκυρα για να απολαύσουμε το Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΤΙΚΥΡΑ- ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400ΧΛΜ) Πρωινό. Αναχώρηση για την κωμόπολη της Αμφίκλειας που θεωρείται διατηρητέος οικισμός με τα πανέμορφα παραδοσιακά καλντερίμια τις μεγαλοπρεπέστατες εκκλησίες, απείρου κάλλους βρύσες και τις υπέροχες πλατείες. Μια εικόνα μοναδική αν προσθέσουμε τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Στάση για καφέ. Ακολουθώντας το δρόμο της επιστροφής κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό, ξεκούραση και καφέ καθοδόν φθάνουμε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ANTIKYRA BEACH 2* (ΑΝΤΙΚΥΡΑ)

Μόλις 60μ. από την παραλία, το Antikyra Beach Hotel προσφέρει κλιματιζόμενα καταλύματα με ψυγείο και δωρεάν Wi-Fi και διαθέτει lounge bar με τζάκι και φωτεινή αίθουσα πρωινού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

209 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

239 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

125 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

55 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. ∆ιατροφή. Περιηγήσεις εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Επιπλέον γεύματα, τηλεφωνήματα φιλοδωρήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής .

33


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ 4 ημέρες Οδικώς

26/04 - 29/04

ΤΡΙΠΟΛΗ / ΛΕΒΙΔΙ / ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ / ΣΤΡΕΜΝΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ / ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ / ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ ( 650 ΧΛΜ.) Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07:00 αναχώρηση. Με διάφορες στάσεις καθοδόν για καφε και γευμα εξ’ ιδίων φτάνουμε στην Τρίπολη στην καρδιά της Πελοποννήσου όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και στη συνέχεια παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΕΒΙ∆Ι – ΒΥΤΙΝΑ – ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΡΕΜΝΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ(150ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και αναχώρηση για την ημερήσια πανέμορφη ορεινή εκδρομή μας. Αφού περάσουμε το χωριό Καψια, κατευθυνόμαστε για το Λεβίδι, στους πρόποδες, του Μαινάλου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας φτάνουμε στο λαμπερό διαμάντι του βουνού τη Βυτίνα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1033 μ. σε μια κατάφυτη περιοχή. Θα περπατήσουμε στο ∆ρόμο της Αγάπης και στα γραφικά δρομάκια της. Επόμενος σταθμός μας η ∆ημητσάνα, με πλούσιες ιστορικές μνήμες και τα πανύψηλα πετρόχτιστα σπίτια με παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Εδώ θα γευματίσουμε με τις παραδοσιακές νοστιμιές του χωριού και θα συνεχίσουμεγιατηΣτεμνίτσα.Η σχολή αργυροχρυσοχοΐας ,που στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο στο κέντρο του χωριού, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη στη μεταλλουργία και στην κατασκευή καμπάνων. Κατευθυνόμαστε προς Καρίταινα, μια πέτρινη πολιτεία με μεσαιωνικό χαρακτήρα. Ύστερα από έναν όμορφο περίπατο στα πλακόστρωτα δρομάκια παίρνουμε το δρόμο για το ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια, μας περιμένει το Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (170 ΧΛΜ.) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την «πέτρινη» αρχόντισσα της Αρκαδίας. Την Αδρίτσαινα. Η ηρωική Ανδρίτσαινα με μακρά ιστορία που χάνεται στα αρχαία χρόνια, είναι σήμερα ένα από τα πιο γραφικά μέρη της Πελοποννήσου. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο και εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική της, τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά της, τα λιθόστρωτα δρομάκια και το Λαογραφικό Μουσείο της. Στην τοποθεσία Βάσσες, βρίσκεται ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα των Αθηνών Ικτίνου (420-410 π.Χ). Ο επονομαζόμενος και «Παρθενώνας της Πελοποννήσου» ναός, χτίστηκε προς τιμήν του θεού Απόλλωνα που έσωσε τους κατοίκους της Αρχαίας Φιγαλείας από την επιδημία πανούκλας που μάστιζε την περιοχή, την εποχή του Πελοποννησιακού πολέμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα, ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ - ΑΡΚΟΥ∆ΟΡΕΜΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (690ΧΛΜ.) Μετά το πρωινό και φεύγοντας από την πόλη, κατευθυνόμαστε προς το Χρυσοβίτσι. Χτισμένο στα 1100 μ. σε μία ελατοσκέπαστη πλαγιά. Αποτελεί έναν απο τους πιο ορεινούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Εδώ είχε το ιδιαίτερο γραφείο του ο Κολοκοτρώνης. Επόμενος σταθμός μας το Λιμποβίσι, υψόμετρο 1.200. Εδώ σώζεται το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Εκεί κοντά στις βαθιές δασωμένες χαράδρες, στέκει το Αρκουδόρεμα με την τόσο σημαντική συμβολή του στον απελευθερωτικό αγώνα με τα χρόνια ρήμαξε! Σώζεται η εκκλησία της Παναγίας από το 1719 με ωραίες τοιχογραφίες. Λιμποβίσι και Αρκουδόρεμα, έμειναν γνωστά ως «Κολοκοτρωναίϊκα». Με διάφορες στάσεις καθοδόν και εξ’ ιδίων για γεύμα και καφέ φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΑΡΚΑΔΊΑ 3* (ΤΡΙΠΟΛΗ)

MAINALON RESORT 3* (ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

279 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

309 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

209 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 95 € Το Arcadia Hotel βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην Τρίπολη, σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από την κεντρική πλατεία, και παρέχει δωρεάν Wi-Fi. Αυτό το ντιζάιν ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια με μίνιμαλ διακόσμηση και μπαλκόνια με θέα στην πόλη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

299 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

329 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

229 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ 95 € Το πλήρως ανακαινισμένο Mainalon Resort, το οποίο είναι χτισμένο στο κέντρο της Τρίπολης, προσφέρει 24ωρη ρεσεψιόν και υπέροχη θέα στο αρκαδικό τοπίο. Διατίθενται δωρεάν χώρος στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. ∆ιατροφή. Περιηγήσεις εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Επιπλέον γεύματα, τηλεφωνήματα φιλοδωρήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής .

34


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 , 6 ημέρες Οδικώς

5 ημέρες 26/04 - 30/04 6 ημέρες 26/04 - 01/05

ΔΕΛΦΟΙ / ΓΑΛΑΞΙΔΙ / ΠΑΤΡΑ / ΟΛΥΜΠΙΑ / ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ / ΑΡΕΟΠΟΛΗ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ / ΜΥΚΗΝΕΣ / ΝΑΥΠΛΙΟ / ΤΟΛΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙ∆Ι – ΠΑΤΡΑ (499 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07.00. ∆ιέλευση από Μπράλλο, Άμφισσα και άφιξη στους ∆ελφούς. Ο ∆ίας άφησε 2 αετούς, έναν προς την Ανατολή και έναν πρός τη ∆ύση, και αυτοί συναντήθηκαν στους ∆ελφούς, κάνοντας τους το κέντρο του κόσμου. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο.Ένα ταξίδι στο χρόνο,σε μια μεριά της Ελληνικής γής, που σε καθηλώνει. Αναχώρηση και στάση για γεύμα εξ ιδίων στην Ιτέα. Συνεχίζουμε για το γραφικο ́Γαλαξίδι για έναv καφέ στο πανέμορφο λιμανάκι του. Μέσω Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στη Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γνωριμία με την πρωτεύουσα της Αχαΐας και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ (285 ΧΛΜ.) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ. Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα από τα πιό ισχυρά brandname παγκοσμίως. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της, και συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη της Καλαμάτας, την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, όπου θα δούμε την παλιά πόλη με την ιστορική εκκλησία των Αποστόλων. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων. Επόμενος και τελευταίος σταθμός μας η Σπάρτη, πρωτεύουσα της Λακωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα που θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία , και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιαν/ση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΙΡΟΥ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (350ΧΛΜ.). ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη, την ξερή γή με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους ,η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο και πάνω. Εδώ βρίσκεται η Αρεόπολη και το χωριό ∆ιρός, με τα περίφημα σπήλαια ∆ιρού. Επίσκεψη στα σπήλαια, και συνεχίζουμε μέσω Γυθείου να φθάσουμε στη Σπάρτη για το πασχαλινό γεύμα μας στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη καστροπολιτεία την πανέμορφη Μονεμβασιά, σμιλεμένη στον βράχο σαν γλυπτό. Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούμε και να πιούμε τον καφέ μας σ’ ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. ∆ιαν/ση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΜΥΣΤΡΑΣ - ΜΥΚΗΝΕΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (180 ΧΛΜ.). Πρωινό και ξεκινάμε για την ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, μια βυζαντινή καστροπολιτεία που ισορροπεί, στον απόκρημνο λόφο του Ταύγετου, που αγναντεύει απο ́ψηλά τον λακωνικό κάμπο.Περιήγηση και συνεχίζουμε για τις Μυκήνες, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση στο Ναύπλιο, περιήγηση στην γραφική πόλη, - στ’ Ανάπλι - η Παλιά Πόλη με τη σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών, τις ολάνθιστες βουκαμβίλιες να ξεχειλίζουν από τα μπαλκόνια, τις αυλές των κομψών νεοκλασικών και των καλοδιατηρημένων αρχοντικών και τις τούρκικες κρήνες. Πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους όπου θα δούμε το ναό του Αγίου Γεωργίου, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και ανάβαση στον βράχο του Παλαμηδίου με την πανοραμική θέα. Το σημερινό οδοιπορικό μας τελειώνει στο Τολό. Υπέροχο τουριστικό θέρετρο με πολλά μαγαζιά, ταβέρνες και καφέ.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση. 5Η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ – Μ. ΕΛΩΝΑΣ. ( 162 ΧΛΜ) Πρωινό, και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο Λεωνιδιο. Κάνοντας μια υπέροχη παραθαλάσια διαδρομή της ανατολικής Αρκαδίας και σε λίγα χιλιόμετρα από το Λεωνίδιο, φθάνουμε στα Μετέωρα της Πελοποννήσου τη Μονή Έλωνας, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι κτισμένη στον απόκρημνο κοκκινωπό βράχο του Πάρνωνα, και αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακά και επιβλητικά μνημεία της Αρκαδίας. Συνεχίζουμε για το Λεωνίδιο με τα πανέμορφα αρχοντικά. Χρόνος ελευθερος, για περιήγηση. Γεύμα εξ’ ιδίων, και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο Τολό. ∆ιαν/ση. 6Η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΛΟ – ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (660 ΧΛΜ.). Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Από όλα τα αρχαία θέατρα το θέατρο της Επιδαύρου είναι το ωραιότερο και το καλύτερα διατηρημένο. Προορισμένο για τη διασκέδαση των ασθενών του Ασκληπιείου είχε χωρητικότητα 13.000 θεατών. Επίσκεψη στο θέατρο και στο μουσείο. Συνεχίζοντας περνάμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη με στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα της 5ης ημέρας. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. ∆ιατροφή. Περιηγήσεις εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Επιπλέον γεύματα, τηλεφωνήματα φιλοδωρήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής .

35


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ASTIR 4* (ΠΑΤΡΑ)

Το Astir βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το παλιό λιμάνι και προσφέρει στους επισκέπτες πολυτελή καταλύματα σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα. Όλα τα ευρύχωρα δωμάτια διαθέτουν μοντέρνα επίπλωση. Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα με το ασύρματο internet ή επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν.

MANIATIS 3* (ΣΠΑΡΤΗ)

Το μοντέρνο Maniatis Hotel βρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει μαρμάρινο λόμπι με καλόγουστους χώρους καθιστικού και lounge, ένα a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση. Τα κομψά δωμάτια έχουν ζεστή διακόσμηση με μοντέρνα έπιπλα από ανοιχτόχρωμο ξύλο και απαλές αποχρώσεις. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση 28 ιντσών. Το Maniatis Hotel βρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης και αποτελεί εξαιρετική αφετηρία για εκδρομές.

RITSAS HOTEL 2* (ΤΟΛΟ)

Το Ritsas Hotel βρίσκεται στο Τολό, σε απόσταση μόλις 80μ. από την αμμώδη παραλία. Το ξενοδοχείο προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο και μπαρ για ποτά. Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Ορισμένα έχουν θέα στα βουνά, την πισίνα ή τον κήπο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 ΗΜΕΡΕΣ

6 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

259 €

299 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

289 €

329 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

129 €

145 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

36

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

115 €

135 €


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΑ 6 ημέρες Οδικώς

26/04 - 01/05

ΚΥΘΗΡΑ / ΣΠΑΡΤΗ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ / ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΑΡΤΗ(700 ΧΛΜ.) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναχώρηση στις 06.30 από το γραφείο μας, στάση για καφέ στη Λάρισα και συνεχίζοντας για Λαμία φτάνουμε στον Ισθμό της Κορίνθου για γεύμα εξ ιδίων και μπαίνουμε στην Πελοπόννησο. Ο δρόμος, μας οδηγεί στην πρωτεύουσα του Ν. Λακωνίας τη Σπάρτη, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ (150ΧΛΜ) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Πρωινό και ξεκινάμε την περιπέτεια γνώσης και εξερεύνησης μιας βυζαντινής πόλης, δηλ. την καλύτερα σωζόμενη βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο, τον Μυστρά. Συνεχίζοντας τη μέρα μας φθάνουμε στη Μονεμβάσια. Μια βόλτα είναι ικανή να μας ταξιδέψει στο χρόνο. Από εκεί μπορεί κανείς ν’ απολαύσει μια από τις πιο μαγευτικές εικόνες του Μυρτώου πελάγους. Χρόνος για καφέ/γεύμα εξ’ ιδίων . Τελειώνουμε το οδοιπορικό της μέρας μας φθάνοντας στη Νεάπολη Λακωνίας, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Λειτουργία της Ανάστασης και θα γευτούμε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 3Η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Πρωινό. Σήμερα θα επισκεφτούμε την Ελαφόνησο, το γοητευτικό νησάκι απέναντι από τη Νεάπολη. Υπέροχες εξωτικές παραλίες, που ανάμεσα τους ξεχωρίζει η παραλία του Σαρακίνο. που αναμφίβολα κλέβει την παράσταση – μια χερσόνησος αγκαλιασμένη από αμμόλοφους, με κρυστάλλινα νερά. Θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο χωριό Ελαφόνησο και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.για το εορταστικό Πασχαλινό γεύμα Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιανυκτέρευση. 4Η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ - ΝΕΑΠΟΛΗ Πρωινό. Αναχώρηση για τα Κύθηρα, γνωστά και με την παλαιότερη ενετική ονομασία Τσιρίγο. Η φύση τα προίκισε με μοναδικές ομορφιές, με τοπία που εναλλάσσονται. Παίρνοντας το πούλμαν μας στα Κύθηρα θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το βασικό γύρο του νησιού, γνωρίζοντας την καταπληκτική χώρα, με το επίνειο της το Καψάλι, την όμορφη παραλία της Αγίας Πελαγίας, να γευματίσουμε εξ’ ιδίων και να επιστρέψουμε πίσω στο ξενοδοχείο μας στη Νεάπολη. ∆ιανυκτέρευση. 5Η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ– ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ Πρωινό. Ξεχωριστές εικόνες θα γεμίσουν τα μάτια μας σήμερα γνωρίζοντας τη χερσόνησο της Επιδαύρου Λιμηράς, μέχρι να φθάσουμε στο σπήλαιο Άγιος Ανδρέας Καστανιάς, ένα από τα κορυφαία σπήλαια της Ευρώπης, με ζωή 3.000.000 χρόνων. Συνεχίζουμε το δρόμο μας για το Γύθειο, την όμορφη πολιτεία με το νησιώτικο χρώμα. Θα δούμε το νησάκι Κρανάη που ένας μόλος το ενώνει με την στεριά, ο φάρος και ο πύργος του οπλαρχηγού Τσανετάκη Γρηγοράκη στον οποίο στεγάζεται το ιστορικό Εθνολογικό μουσείο της Μάνης. Επόμενος σταθμός μας η Σπάρτη. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 6Η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680ΧΛΜ) Πρωινό. Ημέρα επιστροφής. Αφού απολαύσουμε τον καφέ μας στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι, θα συνεχίσουμε και με διάφορες στάσεις για καφέ – γεύμα εξ ιδίων – ξεκούραση, θα επιστρέψουμε στην πόλη μας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΜΑΝΙΆΤΗΣ 3* (ΣΠΑΡΤΗ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΜΑΝΙΆΤΗΣ 3* (ΣΠΑΡΤΗ) & LIMIRA MARE HOTEL 3* (ΝΕΑΠΟΛΗ)

Το μοντέρνο Maniatis Hotel βρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει μαρμάρινο λόμπι με καλόγουστους χώρους καθιστικού και lounge, ένα a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση.

LIMIRA MARE HOTEL 3* (ΝΕΑΠΟΛΗ) Το Limira Mare Hotel βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Λακωνικού κόλπου. Στο λόμπι παρέχεται δωρεάν ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση στο internet.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

309 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

339 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

219 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + 40 € ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ & ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝ

130 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. ∆ιατροφή. Περιηγήσεις εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αρχηγός συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης - Φ.Π.Α. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Επιπλέον γεύματα, τηλεφωνήματα φιλοδωρήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής .

37


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Bomo Rethymno Beach 4* (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

140 €

175 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

--

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

260 €

308 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Bomo Rethymno Beach βρίσκεται στην παραλία του Σταυρωμένου και διαθέτει ιδιωτική παραλία και δωρεάν Wi-Fi. Το κατάλυμα περιλαμβάνει 24ωρη ρεσεψιόν και παιδική χαρά. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι εξοπλισμένα με επιφάνεια εργασίας.και ιδιωτικό μπάνιο με ντους. Όλες οι μονάδες του Bomo Rethymno Beach παρέχουν κλιματισμό και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Το Ηράκλειο και το Μπαλί απέχουν 50χλμ. και 18χλμ. αντίστοιχα από το Bomo Rethymno Beach. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου, σε απόσταση 72χλμ. από το κατάλυμα.

Bomo Assa Maris Beach 3* (ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ) Το Bomo Assa Maris Beach βρίσκεται σε μια υπέροχη παραθαλάσσια τοποθεσία στη Χαλκιδική, προσφέροντας όμορφα διαμορφωμένους κήπους, μεγάλη πισίνα και ποικιλία δραστηριοτήτων για επισκέπτες όλων των ηλικιών. Το κατάλυμα διαθέτει διάφορα ευρύχωρα και φωτεινά δωμάτια και σουίτες με θέα στον κήπο ή στη θάλασσα. Για τους λάτρεις των σπορ, υπάρχουν 2 γήπεδα τένις και γήπεδο beach volley με άμμο. Παρέχονται επίσης παιδική πισίνα, παιδική χαρά, καθώς και πληθώρα οργανωμένων δραστηριοτήτων και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για όλους.

38

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

109 €

145 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY ROOM (2 ενήλικες & 2 παιδία 2 11 ετών)

163 €

218 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

109 €

145 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

Bomo Platamon Cronwell Resort 5* (ΠΙΕΡΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

247 €

329 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Το Cronwell Platamon Resort Ultra All-Inclusive είναι 5 αστέρων και προσφέρει πρόγραμμα all inclusive, ενώ βρίσκεται ακριβώς πάνω στην ιδιωτική αμμώδη παραλία της στην περιοχή Πιερίας. Προσφέρει κέντρο σπα, πισίνα με μπαρ μέσα στο νερό και πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις. Στην παραλία υπάρχουν δωρεάν ξαπλώστρες.

Cronwell Resort Sermilia Ultra All-Inclusive 5* (ΨΑΚΟΥΔΙΑ)

Το Cronwell Resort Sermilia Ultra All-Inclusive είναι ένα μοντέρνο κατάλυμα 5 αστέρων στα Ψακούδια της Χαλκιδικής. Διαθέτει κέντρο σπα, ιδιωτική παραλία, πισίνα και μπαρ στον τελευταίο όροφο με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Σε όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια του Cronwell έχουν μπαλκόνι και είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση επίπεδης οθόνης, κλιματισμό, μίνι μπαρ και θυρίδα ασφαλείας. Περιλαμβάνουν επίσης μπάνιο με μπανιέρα ή ντους, δωρεάν προϊόντα περιποίησης, στεγνωτήρα μαλλιών και παντόφλες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

231 €

308 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY ROOM (2 ενήλικες & 2 παιδία 2 11 ετών)

265 €

353 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Bomo Olympus Grand Resort 4* (ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

129 €

159 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY ROOM (2 ενήλικες & 2 παιδία 2 11 ετών)

192 €

237 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

240 €

295 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Bomo Olympus Grand Resort βρίσκεται στην οργανωμένη όμορφη παραλία της Λεπτοκαρυάς, προσφέροντας μοντέρνα μπανγκαλόου και δωμάτια με πολλές δραστηριότητες αναψυχής, όπως θαλάσσια σπορ και προγράμματα ψυχαγωγίας. Το κατάλυμα είναι σε μια γραφική τοποθεσία στους πρόποδες του Ολύμπου και έχει θέα στη θάλασσα. Τα ευρύχωρα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε απαλούς τόνους και εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις, ενώ περιλαμβάνουν και ευρύχωρο ιδιωτικό μπαλκόνι. Καθημερινά σερβίρεται πλούσιος μπουφές πρωινού. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον πρωινό καφέ τους, θαυμάζοντας την όμορφη θέα στη θάλασσα ή τους κήπους.

39


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

Bomo Tosca Beach 4* (ΚΑΒΑΛΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

240 €

295 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY ROOM (2 ενήλικες & 2 παιδία 2 11 ετών)

192 €

237 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Bomo Tosca Beach συνδυάζει τη μοναδική ομορφιά και το μεγαλείο της φύσης με την προσιτή πολυτέλεια, ενώ βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, σε απόσταση μόλις 6χλμ. από την πόλη της Καβάλας. Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ και χώρος στάθμευσης. Το ξενοδοχείο διαθέτει σύγχρονα καταλύματα σε στιλ μπανγκαλόου με κλιματισμό, ιδιωτικό μπαλκόνι, ψυγείο και τηλεόραση. Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

Bomo Calamos Beach Hotel 3* (ΚΑΛΑΜΟΣ)

Το Bomo Calamos Beach Hotel βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους, μπροστά στην παραλία, και περιβάλλεται από έναν κατάφυτο κήπο με πισίνα και ηλιόλουστη βεράντα. Διαθέτει 2 χώρους εστίασης, μπαρ και γήπεδο τένις. Επίσης, παρέχει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια έχουν επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο. Κάθε μονάδα περιλαμβάνει παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, ψυγείο, τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

120 €

148 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY ROOM (2 ενήλικες & 2 παιδία 2 11 ετών)

185 €

226 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

230 €

284 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Bomo Palmariva Beach Hotel 4* (ΕΡΕΤΡΙΑ)

40

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

4 ΗΜΕΡΕΣ

EARLY BOOKING

209 €

264 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY ROOM (2 ενήλικες & 2 παιδία 2 11 ετών)

330 €

418 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

315 €

399 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Αυτό το πολυτελές θέρετρο μπροστά στον κόλπο της Ερέτριας, στην Εύβοια, διαθέτει ιδιωτική παραλία με εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ, εξωτερική πισίνα και όμορφα διαμορφωμένους κήπους. Το Bomo Palmariva Beach Hotel παρέχει επίσης δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια και μπανγκαλόου του Bomo Palmariva Beach Hotel έχουν επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο ή στην πισίνα. Κάθε μονάδα περιλαμβάνει δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και ιδιωτικό μπάνιο με δωρεάν προϊόντα περιποίησης, μπουρνούζια και στεγνωτήρα μαλλιών.


ΠΑΣΧΑ 2019 - ΕΛΛΑΔΑ

ΠAΣΧΑ

Porto Carras

Προσιτή Πολυτέλεια

Sithonia

Ε Ο Ρ Τ Α Σ Τ Ι Κ Ο

Π Α Κ Ε Τ Ο

ALL INCLUSIVE ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019 13:00 - 15:30 Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo 19:00 - 23:00 Λειτουργία στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και περιφορά Επιταφίου στο χωριό του Ν. Μαρμαρά 19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες νοστιμιές στο εστιατόριο Mediterraneo ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019 07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo 13:00 - 15:30 Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo 22:00 - 02:30 Λειτουργία της Ανάστασης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και το ολοκαύτωμα του Ιούδα με πυροτεχνήματα 19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo 00:00 - 01:30 Αναστάσιμη παραδοσιακή μαγειρίτσα στο εστιατόριο Mediterraneo

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/04/2019 07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo 11:00 - 12:00 Λειτουργία της Αγάπης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών 11:30 - 13:00 Στo εστιατόριο Pergola σας υποδεχόμαστε με ορεκτικά και βιολογικό ούζο, τσίπουρο ή κρασί του Κτήματος Πόρτο Καρράς, καθ΄ όλη τη διάρκεια του ψησίματος του οβελία 13:00 - 16:00 Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο Mediterraneo με πλούσιο εορταστικό μπουφέ, άφθονο κρασί από το Κτήμα Πόρτο Καρράς και ζωντανή μουσική 19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019 07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΑΡ

Παιδιά ετών από 2-12

ΔΩΡΕΑΝ

• Κατά την άφιξη προσφέρονται 2 μπουκάλια νερό στο Mini Bar σε κάθε δωμάτιο ανά διαμονή • Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WI-FI) • Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχονται όπως περιγράφονται στα έντυπα του Porto Carras Grand Resort • Δεκτές πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners, Mastercard • Η κατανάλωση εγχώριων και εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών είναι απεριόριστη στα τμήματα του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τους υπάρχοντες καταλόγους. • Η κατανάλωση αλκοόλ επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους (άνω των 18 ετών). • Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών γίνεται μόνο στον χώρο των εστιατορίων/bars.

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά φαγητών ή ποτών σε άλλους χώρους του ξενοδοχείου. • Το κάπνισμα απαγορεύεται στο εσωτερικό των εστιατορίων & Bars και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. • Απαιτείται επίσημο ένδυμα κατά την διάρκεια του βραδινού (απαγορεύονται σορτσάκια, αμάνικα μπλουζάκια, κ.α.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται οι βερμούδες για τους κυρίους. • Εγχώρια αλκοολούχα ποτά: Λευκοί και κόκκινοι οίνοι του Κτήματος Porto Carras, βαρελίσια μπύρα, ούζο, τσίπουρο και μπράντι. • Εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά: ουίσκι, βότκα, τζιν, ρούμι και απεριτίφ. • Οι καφέδες είναι διαθέσιμοι από την μηχανή του καφέ Self Service σε όλους τους πελάτες με το πρόγραμμα Premium All Inclusive. Η παραγγελία καφέ από το μπαρ είναι με χρέωση.

TIMH ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

SUPERIOR SINGLE ROOM GOLF VIEW

125,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM GOLF VIEW

155,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SIDE SEA VIEW

170,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SEA VIEW

190,00 €

JUNIOR SUITE GOLF VIEW

195,00 €

JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW

215,00 €

EXECUTIVE SUITE GOLF VIEW

255,00 €

EXECUTIVE SUITE SEA VIEW

280,00 €

DELUXE SUITE GOLF VIEW

310,00 €

DELUXE SUITE SEA VIEW

335,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM GOLF VIEW

215,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW

225,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SEA VIEW

230,00 €

ΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γυμναστήριο στο Spa του ξενοδοχείου Sithonia

Ελεύθερη πρόσβαση. Mόνο για ενηλίκους και παιδία άνω των 16 ετών.

Μπάσκετ, Beach Volley, Πινγκ Πονγκ

Ελεύθερη πρόσβαση, κατόπιν διαθεσιμότητας

Περιπατητικές και Ποδηλατικές διαδρομές 5 Διαδρομών, σύνολο 28 χλμ. Εντός του συγκροτήματος. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ

5 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

5 ΕΥΡΩ

ΓΥΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08.30-13.30

15 ΕΥΡΩ

ΓΥΡΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08.30-13.30

15 ΕΥΡΩ

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση και MINIMUM για 3 διανυκτερεύσεις σε ALL INCLUSIVE πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον διανυκτερεύσεων έως 06/05. 3ος ενήλικας στα Superior Double rooms & Junior Suite/Family room/Executive Suite/ Deluxe Suite, έκπτωση 25% Superior Double room (2 ενήλικες + 1 παιδί 2-12 ετών, maximum 3 ενήλικες) Junior Suite/Family room/Executive Suite/Deluxe Suite (2 ενήλικες + 2 παιδιά 2-12 ετών, maximum 3 ενήλικες + 1 παιδί 2-12 ετών).

Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος - τέλος διαμονής 4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση και οφείλουν οι πελάτες να το πληρώσουν οι ίδιοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου κατά την άφιξή τους. Κατά την άφιξη ζητείται πιστωτική κάρτα ή 100 ευρώ μετρητά ανά δωμάτιο ως εγγύηση για την κάλυψη πιθανόν εξτρά καταναλώσεων.

41

Profile for HERODOTUS TOURS

Φυλλάδιο Εκδρομών Herodotus Tours - Πάσχα 2019  

Φυλλάδιο Εκδρομών Herodotus Tours - Πάσχα 2019 Περισσότερα στο https://herodotus.gr/

Φυλλάδιο Εκδρομών Herodotus Tours - Πάσχα 2019  

Φυλλάδιο Εκδρομών Herodotus Tours - Πάσχα 2019 Περισσότερα στο https://herodotus.gr/

Advertisement