Page 1

TEMI-NYT Nr. 157 november 2012

Månedsblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Pyntesyge i DRIFT


Indhold En super mønster borger . . . . . . . . . . . . . . side 3 En mere effektiv offentlig forvaltning . . . . side 4

4

Afdelinger samarbejder . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Unge landmænd på besøg i DRIFT . . . . . . side 8 Langtidsfriske i TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Ny praksis ved indkøb . . . . . . . . . . . . . . . side 11

6

Brand & Redning på facebook . . . . . . . . side 12 Pyntesyge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13 Tips og tricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14 Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16

8

Udgivelse TEMI-NYT udgives på Intranettet som e-magasin hver måned, undtagen juli.

Redaktion Tove Overgaard, admto og Susanne Frederiksen admsf på skift hver anden måned .

10

Redaktør af dette nummer er Tove Overgaard.

Ansvarshavende redaktør Direktør Eva Kanstrup

Deadline for indlæg til næste nummer er 12. december og indlæg sendes til admsf.

12

Næste TEMI-NYT udkommer sidst i december måned.

2

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


En super mønster borger Af Lone Jørgensen Genbrug og Affald

I Genbrug og affald har vi en intern konkurrence om, hvem der er bedst til at sortere husholdningsaffaldet og dermed have mindst i affaldsbeholderen, når denne bliver tømt. Super affaldseksperten bliver igen og igen vores grønne borger Kirsten Knudsen. Da hendes affaldsbeholder til brændbart affald sidst blev tømt, var der kun 2 kg efter 14 dage!! Og efter 20 uger har hun kun haft 26 kg affald, hvad de fleste har efter 14 dage – se det kunne vi alle lære noget af. Så har du problemer med, at din affaldsbeholder altid er overfyldt, så kontakt endelig Kirsten, så skal hun give gode råd og vejledning – for så sorterer du ikke godt nok ;o)

TEMI-NYT nr. 157 november 2012

3


En mere effektiv offentlig

- er digitalisering én af løsning Af Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø

Krav om yderligere effektivisering af den offentlige sektor vil fortsætte i de kommende år. Den økonomiske krise er ikke bare et forbigående fænomen. Vi må forvente, at der vil komme gentagne sparerunder, hvor serviceniveauet i den offentlige sektor vil blive udfordret igen og igen. Og samtidig er der generelt i samfundet et krav om produktivitetsstigninger. Danmark er generelt mindre produktiv end f.eks. de andre nordiske lande.

Kreative og nytænkende Det er derfor tvingende nødvendigt for os at være kreative og nytænkende i vores tilgang til opgaverne. Vi skal løbende forsøge at finde forbedringer og nye måder at gøre tingene på for at opretholde den kvalitet, vi har i dag i de ydelser og den service vi leverer til kommunens borgere. Det kan ikke nytte, at vi bare gør mere af det vi plejer. Plejer er død.

4

Der er mange nye veje at gå, og mange af dem bliver afprøvet i kommunerne i disse år: Nye teknologiske muligheder, inddragelse af frivillige, offentlig-privat samarbejde og partnerskaber, større borgeransvar osv osv.

Er digitalisering én af løsningerne? Jeg tror bestemt på, at en endnu højere grad af digitalisering er én af løsningerne til at opnå en mere effektiv offentlig forvaltning. Vi skal fortsat arbejde på at optimere vores systemer, løsninger og arbejdsgange, og hele tiden tænke nye muligheder - og gerne sammen med andre. Fælleskommunale og fællesoffentlige løsninger bliver vejen frem. Vi skal ikke fortsætte udviklingen af 98 forskellige systemer og løsninger, og hvor leverandørene selv kan sætte prisen. Vi skal gå sammen med andre kommuner om at udvikle nye løsninger, fælles udbud og evt. fælles driftsfællesskaber. Her er både tid og penge at spare.

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


forvaltning

gerne?

Strategisk indsatsområde i 2013 og 2014 Digitalisering vil derfor være et af Teknik og Miljøs strategiske indsatsområder i 2013 og 2014. IT strategigruppen i Teknik og Miljø vil blive inddraget i arbejdet med fastlæggelse af vision og ambitionsniveau samt udarbejdelse af digitaliseringsplan. Eksempler på spændende digitaliseringsprojekter i 2013 og 2014: • Fælleskommunal geodatamodel • WEB GIS (8 kommuner er gået sammen) • Byg og Miljø systemet - digital ansøgning (over 70 kommuner er med) • Grunddatapakken (nedlæggelse af ESR og ny ejendomsregistrering) • Diadem (erstatning for de grønne ejendomsskemaer i alle kommuner) • Nye selvbetjeningsløsninger (både fælleskommunale og lokale) • Digitaliserings- og kanalstrategi i Herning Kommune

• Opgradering til windows 7 og opgradering til Office 10 (sikker drift og ”oppe tider” i hverdagen) • Opgradering af herning.dk og kommunens intranet (forbedrede kommunikationsmuligheder)

Team Digitalisering og Geodata Kort, GIS og IT teamet vil skifte navn til Digitalisering og Geodata pr. 1. januar. Teamet vil få en koordinerende rolle i udmøntningen af Teknik og Miljøs digitaliseringsplan, og vil i den forbindelse bidrage til sikre brugbare løsninger, der dækker afdelingernes behov og samtidig passer ind i Herning Kommunes samlede tilbud til borgerne. Arbejdet vil foregå i et tæt samarbejde med IT koordinatorer, systemejere og Webredaktører i hele organisationen. Derudover får teamet til opgave at sikre et godt samspil med IT afdelingen, Borgerservice og andre aktører indenfor den kommende digitaliseringsproces.

Fra sikker drift til succes i fremtiden Digitalisering som strategisk indsatsområde i 2013 og 2014 • Vision for digitalisering i Teknik og Miljø og udarbejdelse af digitaliseringsplan • Fortsat udvikling af nye selvbetjeningsløsninger • Målrettet indsats med standardiserede løsninger og systemer - fælleskommunale løsninger (f.eks. Byg og Miljø) og udbud (f.eks. WEB-GIS)) • Høste effektiviseringsgevinster (kanalstrategi, arbejdsgange, driftsfællesskaber mv.) • Intern kanalstrategi i Teknik og Miljø • Sikre ”oppe tider” og den nødvendige kommunikation ved implementering af nye interne systemer i tæt samarbejde med IT-afdelingen

TEMI-NYT nr. 157 november 2012

5


Afdelinger samarb Af Line Engell Nørby Vej, Trafik og Byggemodning

Herning cykler har i forbindelse med afvikling af to klassekonkurrencer haft samarbejde med Herning Kommune, Sundhed og Ældre, som ligeledes havde en klassekonkurrence, der skulle præmieres. Efter at ”Sundhed og Ældre” havde været på tur med ”Natur og Grønne Områder”, kontaktede rygestop-rådgiver Kirsten Aastrup ”Herning Cykler” omkring et samarbejde med at afholde et fælles cykelarrangement. Den idé var Herning Cykler-projektgruppen med på. Samarbejdet skulle udmønte sig i et cykelarrangement, som kunne bruges som præmie til de tre klassekonkurrencer. Cykelarrangementet skulle være et godt alternativ til en materiel præmie, da såvel sundheds- som oplevelsesaspektet for begge parter var en vigtig faktor.

6

Mountainbike for en dag Så gik starten med at finde folk, der ville bidrage til det gode projekt og en af dem var cykelhandleren Kurt fra Sørvad Cykler som trådte ind i opgaven med stor velvilje. Hvad der i første omgang var aftalen om en cykelkaravane på otte cykler blev til udvidet til 30 cykler, så alle eleverne i de vindende klasser kunne prøve en mountainbike for en dag. Kurt stod også for etablering af en midlertidig MTB-bane i Sørvad Plantage, som eleverne og repræsentanter fra Herning Cykler kunne drøne rundt på. Udfordringen var stor, da man i stedet for blot at cykle på store skovstier i plantagen kunne prøve kræfter med både fladt terræn, stejle op- og nedkørsler og sumpede strækninger. Banen er af garvede MTB-ryttere blevet rost for den brede sværhedsgrad; der er udfordringer for både nybegynder og øvede.

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


bejder Cykelhandleren og de lokale har derfor også et ønske om, at MTB-banen kan blive godkendt af kommunen, så den kan blive permanent. De tre cykelarrangementer blev afholdt 24., 25. og 26. oktober 2012 med dette program: • Velkomst med grovboller og varm kakao i Fiskerhuset i Sørvad • Tilpasning af MTB-cykel • Introduktion af MTB-cyklens bremser, gear og forgaffel • Cykling rundt på MTB-bane • Poste-løb med fire hold-/samarbejdsposter • Frokost bestående af krondyrpølser fra Jyndevad Dyrehave, fladbrød over grill samt frugt.

Enkelte nåede endda gennem banen hele syv gange svarende til ca. 30 km.

Samarbejdet er ikke slut Efter de tre vellykkede arrangementer er samarbejdet mellem Herning Cykler og Sundhed og Ældre bestemt ikke slut. Hvornår og i hvilken forbindelse samarbejde præcist skal udmønte sig i næste gang er endnu uvist, men der ligger allerede flere forslag på tegnebrættet. Cyklerne som blev brugt arrangementerne, sælges som democykler hos Sørvad Cykler (www.sorvadcykler.dk/). På www.herningcykler.dk kan du læse og se billeder fra de enkelte arrangementer.

Over de tre dage var der samlet 71 elever på MTB-cykeltur i skoven, og de fleste af dem nåede at cykle banen mindst tre gang, hvilket svarer til ca. 12 km i det ujævne terræn.

TEMI-NYT nr. 157 november 2012

7


Unge landmænd hørte om kultur i Drift Af Søren Andersen Værkstedsleder Drift

Fredag 2. november havde DRIFT besøg af 40 unge fra Skiveegnens Landboungdom, som på deres årlige efterårstur havde valgt at besøge en kommunal virksomhed. Interessen for at besøge DRIFT var opstået, fordi jeg kender kassereren i Skiveegnens Landboungdom, som har måttet lægge øre til mine mange fortællinger om måden vi driver DRIFT på - også om kulturprojektet, som vi har gang i nu. Bussen ankom kl. 13:00 (de skulle ankomme efter arbejdstids ophør, så der var biler og maskiner at vise frem), hvor DRIFT var vært ved en øl i kantinen. Jeg havde lavet en dias præsentation, hvor jeg fortalte om kommunen, organisationen i Teknik og Miljø, den flade ledelsesstruktur vi har i DRIFT, om opgaver, biler, traktorer og hvordan vi styrer vores vintertjeneste, så vi er blandt landets billigste.

8

Tiden var lige midt i middagssøvnstiden, så det varede ikke længe før nogle sad og nikkede med hovedet :o) – jeg måtte se at blive færdig, så vi kunne komme ud at se maskinerne.

Vi arbejder på samme måde som en privat entreprenør, og hvis bare 20 % fortæller den gode historie om DRIFT i deres omgangskreds, er tiden på at fortælle givet godt ud.

Nu er vores maskiner små i forhold de maskiner, de er vant til at køre med, og da jeg stolt fortalte, at vi kørte i 2 holddrift med en af forårsmaskinerne, var der lige en der skulle høre, om det betød døgndrift, men der måtte jeg skuffe ham.. (ved ham kunne én mand sagtens køre hele døgnet!). Efter rundvisningen var der kaffe og wienerbrød og efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Spørgsmål var der ikke mange af, dog skulle én lige vide, hvor mange skovle vi sled op hvert år. Jeg tror mange af de unge landmænd har fået en anden opfattelse af, hvordan en kommunal materielgård drives.

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


TEMI-NYT nr. 157 november 2012

9


Langtidsfriske i TM - Nyt fra RådhusMED Af Kirsten Andersen Kommunale Ejendomme

Sygefravær er forbundet med store omkostninger, både for den syge medarbejder og for arbejdspladsen. Derfor har ledelsen i Teknik og Miljø fået udarbejdet en sygefraværsstatistik, hvor der også er fokus på de langtidsfriske

Det kan vi sagtens være stolte af. Derudover kan vi også være glade for, at sygefraværet er faldet fra 5,7 dage i gennemsnit pr. medarbejder til 5,0 dage. Vi er altså sammen på vej i den rigtige retning.

Og sidst, men ikke mindst, er det samlede fravær faldet med 153 dage, hvilket næsten svarer til en årsnormering (fuldtidsstilling). Vi kigger på sygefraværet med de positive bril- Dermed er der skabt yderligere 153 dage til opgaveløsningen i Teknik og Miljø og det er da ler og vil skabe fokus på det der fungerer. en del. Teknik og Miljø`s definition af at være langtidsfrisk er, at vi hver især har max. 4 sygedage Hvad gør vi så nu - hvad er vores mål? om året over to år. Ledelsen har sammen med RådhusMED besluttet, at målet for 2012-2013 er at sænke At være langtidsfrisk handler om at kunne det samlede fravær (sygefravær og barns forvalte sit arbejdsliv og privatliv på en måde, første og anden sygedag) med et ½ årsværk, som giver energi, livsglæde, overskud, trivsel, svarende til ca. 115 dage. godt helbred og engagement. Desuden vil der være øget fokus på de langIdeen er, at vi skal lære af de langtidsfriske tidsfriske. Ledelsen vil via samtale med såvel som mestrer dagligdagens udfordringer uden de langtidsfriske og dem med flere sygedage, at blive stressede og udbrændte. søge at finde frem til de tiltag der kan mindske fraværet. Det er vigtigt at understrege, at selv om du ikke er langtidsfrisk betyder det ikke, at du RådhusMED har besluttet at der trækkes lod nødvendigvis har et problem med sygedage. om en ”gratis” fridag til to langtidsfriske medVi har vist alle prøvet at få influenza eller ligarbejdere. Chefer og ledere deltager ikke i nende, og det kan jo hurtigt udelukke muliglodtrækningen. heden for at defineres som langtidsfrisk. Ved lodtrækning var det denne gang Jette Nej, det interessante er at finde ud af, om Søndergaard (Drift) og Gitte Schwabe-Hansen de langtidsfriske har ting til fælles, som kan (NGO), der var så heldige at få en ekstra frifortælle os noget om hvad der giver arbejdsdag. glæde og stabilitet. Tillykke, og nyd jeres fridag Det fremgår af skemaet under ”Relateret indhold”, at 52 % af medarbejderne i Teknik og Miljø er langtidsfriske. Dvs. mere en halvdelen i Teknik og Miljø er langtidsfriske.

10

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


Ny praksis ved indkøb Af Mette Bøgvad Beredskabschef

Chefgruppen har på baggrund af den administrative analyse valgt 4-5 fokuspunkter, som vi i første omgang vil kikke nærmere på, og her var indkøb det ene emne. I analysen viste det sig, at vi bruger ca. 800 timer om året på indkøb, og at godt 20 personer bruger tid på indkøb. På denne baggrund har vi valgt at ændre indkøbspraksis og begrænse antallet af indkøbere. På den måde forventer vi at spare medarbejdertimer, som i stedet kan bruges på de opgaver og ydelser, vi skal levere til borgerne, ligesom vi forventer at kunne spare penge på at bruge e-handel. Indkøb af kontorartikler, møbler, beklædning og IT-udstyr må kun foretages af udvalgte personer.

Kontorartikler

IT-udstyr (skærme, pc, mus mv.) • Rådhuset, Enghavevej, Brand & Redning og Drift: Susanne Frederiksen admsf@herning.dk

Sådan bestiller du Du kan bestille kontorartikler hos Lisbet Krøjgaard og Pernille Rohde, enten via mail, eller via Notes databasen ”Bestilling af kontorartikler Rådhus” og ”Bestilling af kontorartikler Enghavevej” Herefter bestiller Pernille (Enghavevej) eller Lisbet (rådhuset) varerne. Ligeledes kan du bestille møbler og IT-udstyr via mail, til de relevante personer.

Genanvendelse Der gøres opmærksom på Teknik og Miljøs miljøcharterprojekt, hvor man går ind for genanvendelse af ringbind, plastlommer m.m. Genanvendelsesordningen ledes af Dion Madsen, Kort, GIS og IT (lokal 8030), som opbevarer lageret af genbrugsmaterialerne.

• Rådhuset: Lisbet Krøjgaard admlk@herning.dk • Enghavevej: Pernille Rohde ngopr@herning.dk • Drift: Lillian Andersen dpvla@herning.dk • Brand & Redning: Inge Jonsson berin@ herning.dk

Møbler (stole, borde, reoler, opslagstavler mv.) • Rådhuset og Enghavevej: Lisbet Krøjgaard admlk@herning.dk

Beklædning Rådhuset og Enghavevej • Der arbejdes på en fælles løsning TEMI-NYT nr. 157 november 2012

11


Brand & Redning på Facebook Af Finn Lau Nielsen Brand & Redning Herning

Brand & Redning i Herning Kommune vil gerne være i kontakt med så mange borgere som muligt. Derfor kan du fra 5. november følge med i aktiviteter og kampagner på en helt ny profil på Facebook. Brand & Redning i Herning Kommune tager konsekvensen af, at flere og flere mennesker orienterer sig og kommunikerer via Facebook. Derfor opretter brandfolkene nu en profil for at komme i kontakt med både kommunens borgere og kommende kollegaer. Vi vil benytte profilen til blandt andet hvervning af brandfolk og frivillige, forebyggelseskampagner, information om arrangementer og øvrige nyheder, men også i tilfælde af kriser og større ulykker, der kan påvirke mange borgere i kommunen, f.eks. ved drikkevandsforureninger eller lignende.

12

Del de gode råd med din nabo Brand & Redning håber på, at rigtig mange har lyst til at følge med og dele videre - et eksempel på noget af det, som man vil kunne dele er gode råd om julelys og fyrværkeri. Borgerne vil også kunne følge med i, hvornår Brand & Redning har åbent hus arrangementer eller mangler flere frivillige. Facebook profilen skal være et supplement til Brand & Rednings hjemmeside og pjecer. Vi vil gerne være til stede i de medier, hvor borgerne er, og vi har et budskab, der efter vores mening har interesse for borgere og virksomheder i Herning Kommune, og vi vil også gerne have mulighed for at være i dialog med borgerne, derfor har vi valgt at få en profil på Facebook. Mød Brand & Redning på http://www.facebook.com/BrandRedningHerning?ref=hl

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


Pyntesyge Af Nina Hagelskjær DRIFT

Leksikon: Sygdom hos kvinder - i sjældne tilfælde hos mænd … Her ved drift er der flere som elsker skiftene mellem årstiderne. For det betyder jo, at nu skal vi pynte igen, hurra I midtbyen har vi to mænd, der også er ramt af denne sygdom. De overraskede for nylig en blomsterbinder med egen forretning ved at komme til kursus i at pynte krukker. Hun blev næsten forlegen, det plejer jo kun at være kvinder, der kommer. Det starter med stedmoderblomster og måske primula. Ja, i de større bede starter det jo faktisk allerede i efteråret, hvor vi lægger løgene, så de er klar som forårsbebudere. Pludselig er det sommer, ifølge kalenderen, ha, ha det passer jo ikke altid med vejrudsigten. Så kommer sommerblomsterne. Så går sommeren på hæld, og så skal der ofte skiftes nogle af sommerblomsterne, som måske faldt for det triste sommervejr. Og så endelig kommer vinterpyntningen. Det må vi sige, er det store gallashow!! Der er kun et minus: Harpiks på tøjet! Måske gemmer jeg denne trøje til formålet for eftertiden … måske glemmer jeg det, som jeg plejer.

TEMI-NYT nr. 157 november 2012

13


TIPS OG TRICKS Af Susanne Frederiksen Administration og Udvikling

Brug standard startsiden i Notes Standard startsiden i Notes giver dig straks adgang til mail og kalender med mere og er en rolig og overskuelig side. Vælg den ved at trykke på den sorte trekant og vælge ”Basis”

Genvejstaster i Notes Tryk Ctrl+Shift+L for at få en oversigt over forskellige tastatur genveje, som du kan bruge i Notes.

14

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


Filer du ikke kan åbne Hvis du modtager en fil, som du ikke kan åbne pga. ”ukendt” filtype, kan du sende den til adressen pdf@herning.dk Herefter modtager du filen i din indbakke, som en pdf-fil.

Ophavsret på billeder Billeder, som du finder på f.eks. Google, må ikke uden videre kopieres og benyttes i foldere, på hjemmesiden osv., da disse er behæftet med ophavsret iht. Ophavsretsloven. Skal du bruge billeder, så hent dem på Coulorbox.dk, eller endnu bedre: Tag dem selv :-) Alle billeder på Colourbox er frit tilgængelige, og alle ved Herning Kommune kan få adgang hertil (kontakt din superbruger).

Tips hvis din pc er lidt sløv Lad være med at gemme filer på dit Windows skrivebord, det sløver din pc og den bliver langsom ved opstart. Bruger du bærbar med kabel, som din faste arbejdsplads, så sluk for den trådløse forbindelse - så kører pc’en bedre. TEMI-NYT nr. 157 november 2012

15


Opslag r

else t t æ s n A

ansat r e b m e 1. dec . r p nne r ø r e G n g e s o n r i Natu und Je L r s e r d j e e d b n r • A smeda b ø l d n a som v r Område

Møder og aktiviteter i december Mandag Onsdag Torsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Onsdag Torsdag

16

3. 5. 6. 11. 12. 12. 12. 13. 19. 20.

Teknik- og Miljøudvalgsmøde Chefmøde Direktionsmøde Møde i RådhusMED Afdelingsledermøde MED-møde i DRIFT Faglig Café - Rundvisning i TM på Rådhuset Direktionsmøde Chefmøde Direktionsmøde

TEMI-NYT nr. 157 november 2012


Xx gstavlen

TILLYKKE TIL Hans Meinhardt Genbrug og Affald

25 års jubilæum 1. december

TEMI-NYT nr. 157 november 2012

17

TEMI-NYT 157 november 2012  
TEMI-NYT 157 november 2012  

Medarbejderblad for Teknik og Miljø

Advertisement