Page 1

TEMI-NYT Månedsblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Nr. 152 - maj 2012

Grete på HOTLINE

Girotasker til Helle og Lars

Drift har haft travlt

Arbejdet med Girokort

Edith’s dagbog fra giroen

Ledere på Læsø

Udgivelse

Ansvarshavende redaktør

TEMI-NYT udgives på Intranettet som emagasin,hver måned, undtagen juli.

Direktør Eva Kanstrup

Redaktion Tove Overgaard og Susanne Frederiksen på skift, hver anden måned .

Deadline Deadline for indlæg til næste nummer er 20. juni og indlæg sendes til admto. Næste TEMI-NYT udkomme sidst i juni.

Redaktør af dette nummer er Susanne Frederiksen.


Budget 2013 Af Eva Kanstrup Direktør i Teknik og Miljø

50 mio kr mindre i budgettet – hvad betyder det for Teknik og Miljø? 2

Den økonomiske udfordring i Herning Kommune i 2013 forventes at blive på ca. 50 mio kr, og det betyder at alle fagudvalg skal finde besparelsesforslag svarende til 1 % af servicedriftsrammen - blev beskrevet nærmere i april udgaven af TeMi Nyt. For Teknik og Miljø området betyder det, at vi skal finde forslag til besparelser på mellem 2 – 2,5 mio. kr. Chefgruppen har efterfølgende besluttet, at der skal udarbejdes et prioriteringskatalog med besparelsesforslag svarende til 1,5 % af budgettet for at have et råderum / prioriteringsrum inden for eget område. TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


Flere veje til målet

Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, Der er flere veje at gå for at finde de nødven- at det er opgaver i Teknik og Miljø vi stiller forslag om i reduktionskataloget og ikke dige besparelser: hvilke medarbejdere vi evt. skal sige farvel • Øge vores indtægter til. • Gennemføre effektiviseringstiltag Overvejer du ændring af ansættel• Ændre på det nuværende serviceniveau • ”Kan opgaver” som ikke udføres længere sesforhold? For at få et bedre overblik over de fremtidiAfdelingslederne er allerede trukket i ar- ge personaleressourcer i Teknik og Miljø, vil bejdstøjet med henblik på at komme med chefgruppen gerne anmode alle medarbejforslag til prioriteringskatalog. dere, som går med overvejelser vedrørende ændring af deres ansættelsesforhold, tage Har du nye gode forslag en drøftelse med nærmeste leder. Akkurat Har du nye gode forslag til prioriteringskata- på samme måde, som vi gjorde for 2 år siloget? Giv dem til din leder eller chef. Der er den, da vi arbejdede med balanceplanen. ingen besparelsesforslag, som er for store eller små til at komme med, og man må også Overvejer du for eksempel en seniorordning meget gerne pege på mulige besparelsespo- i den nærmeste fremtid eller nedgang i din arbejdstid eller overvejer du at gå på pententialer uden for eget område. sion/efterløn indenfor de næste 4 år, vil vi Informationsmøde i august meget gerne, at du drøfter dette med din MED vil selvfølgelig blive løbende informeret nærmeste leder. og inddraget undervejs. Chefgruppen vil herefter indsamle de foreløHvis det viser sig nødvendigt at finde bespa- bige tanker, således der kan skabes et bedre relser for 1 % af budgettet når vi kommer til overblik over den naturlige afgang / ændrinbudgetkonferencen sidst i august, vil I blive ger af medarbejderressourcerne i 2013 og indkaldt til et informationsmøde umiddel- 2014. Tilbagemeldingen skal ske igennem bart herefter, hvor jeg vil gennemgå konse- nærmeste leder til Jacob Philipsen senest 4. kvenserne for Teknik og Miljø i 2013 og frem. juni.

Ingen skal føle sig presset

Reduktion af omkostninger til løn

Det skal understreges, at der ikke er nogen medarbejdere, som skal føle sig presset, da det er frivilligt, om man ønsker at drøfte sin fremtidige ansættelse ved Herning Kommune på nuværende tidspunkt.

Hvis det bliver en realitet, at vi skal spare 1 % af budgettet i 2013, vil det også vise sig nødvendigt at reducere vores omkostninger til løn, og dermed vil der også kunne blive tale om personalebesparelser. Men vi forventer, at det vil dreje sig om ganske få personer. TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

3


Fremtiden i Te Af Jacob Phillipsen Chef for Center for Ejendomme, Veje og Administration.

Vi har en plan

Vi har i chefgruppen lagt en stragegi for, hvad vi mener, der skal til for at få succes i fremtiden. I februar 2012 blev chefgruppens strategi I sidste nummer af TeMi-nyt havde Anders De- præsenteret her i TeMi-nyt under overskriften bel et indlæg om ”Arven” – i denne artikel vil ”Fra sikker drift til succes i fremtiden”. jeg arbejde med ”Fremtiden”. Fremtiden for- Her er en række områder, som chefgruppen vil stået som den fremtid vi arbejder os hen i mod arbejde for i fremtiden: eller nærmere det vi ønsker at arbejde os hen i mod. Det handler om det tværgående strategiarbejde i Teknik og Miljø. • Hvorfor er det så vigtigt med en retning på det, vi går og laver? • Hvorfor skal vi bruge tid på strategi-arbejdet? • Kan vi ikke bare for lov til at passe vores arbejde og lave de daglige opgaver? Det er nogle af de spørgsmål, jeg er blevet stillet igennem de sidste 2 år, hvor vi for alvor har sat fokus på strategiarbejdet i Teknik og Miljø. Svaret på ovenstående spørgsmål er faktisk meget enkel: ”Jow - du må meget gerne bare passe dit daglige arbejde, så længe du bruger tiden på de rigtige opgaver”.

Gør vi det godt nok? Vi skal som alle andre offentlige virksomheder konstant kigge på os selv og vurdere, om vi gør det, vi skal og om vi gør det godt nok. Vi er ansat til at udføre et stykke arbejde for samfundet og vi skal gøre det bedst og billigst. Det tror jeg på, vi gør – jeg tror ikke, der er andre, som kan gøre det billigere eller bedre end vi kan, men det er ikke nok at sige det, vi skal også kunne dokumentere det.

4

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


eknik og Miljø • samarbejde på tværs, hvor alle kommer • være inspirator for ledergruppen og sætte ”ud af siloerne og ind i kampen” overordnet retning • skabe optimale betingelser for nytænkning • medarbejderne motiveres, trives og har og udvikling gennem god ressourceanvenstor arbejdsglæde delse • give politikerne mulighed for at nå nye høj• sikre, at ledere og medarbejdere løbende der udvikler de kompetencer, der bringer den ”næste” udvikling

I hvilken retning vil vi udvikle os?

Det er det helt centrale i strategiarbejdet, at vi har en plan for, hvordan og i hvilken retning vi vil udvikle os i fremtiden. Alle ved at vi ikke kan blive ved med at løse alle vores opgaver, som vi altid har gjort. Der skal noget nyt til, men hvad er det? Det skal vi i fællesskab finde løsningerne på. Hvis du læser dette, udløser det en lille overraskelse, kontakt Jacob. Du skal selvfølgelig ikke fortælle din ”nabo” det. Dybest set handler strategiarbejdet om at kunne besvare to helt centrale spørgsmål, nemlig: 1. Løser vi de rigtige opgaver? Og 2. Løser vi opgaverne på den rigtigte måde? Hvis vi kan besvare disse to spørgsmål, så er vi på rette vej.

Et gammelt kinesisk ordsprog siger: ”Hvis du ikke ved hvor du skal hen, er det lige meget, hvilken vej du vælger”. TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

5


Giro-Hot-Line Af Grete Dohn-Madsen Vej, Trafik og Byggemodning

fonopkald, som måtte komme på de to telefon numre, som var offentligtgjort. Derudover skulle der også besvares mails.

Giro-kontoret manglede en ekstra person til at hjælpe med hotlinie (telefon-passer) - den Uh ha, der var godt nok mange ting, som man udfordring tog jeg … Giro-hotline skulle be- lige skulle have viden om: Hvem er hvem? Hvem gør hvad? Ansvarsområder, hvordan mandes hver dag fra kl. 8 til kl. 17. lukkes byen ned til Giroen? og hvornår lukkes Mandag morgen mødte jeg en hel flok lyserø- byen op igen osv. de giro-folk på girokontoret. Wauw for et kontor. Alt var lyserødt – ja selv medarbejderne, Jo der var rigtig mange spørgsmål og til tider også nogle sjove. Langt hovedparten af de var klædt i lyserødt. borgere, som ringede, skulle bare beroliges Finn Lau Nielsen var min læremester og livline, og have en go’ forklaring på, hvordan tingene tusind tak for det, for uden hans hjælp havde hang sammen og på, hvordan de skulle fordet nok ikke gået. holde sig. Hver dag var der rigtig mange opkald, så når Opgaven på hotline var at klare alle de tele- telefonen lukkede om eftermiddagen, kunne

Opgaver på Hotline

6

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


Eksempler på forskellige spørgsmål:

vi begynde at besvare mail og løse de andre opgaver, som var kommet i løbet af dagen. Den dag, hvor der var færrest opkald, var søndag, hvor kun 50 personer kom igennem på linjen. De andre dage kunne vi næsten ikke nå at lægge på, inden der igen var en i røret. Men et er sikkert og vist, det har været en kæmpe stor oplevelse at være en meget lille brik i det store puslespil, som hed Giro-Start 2012.

Hvad var sidegevinsten så? Sidegevinsten var første parket til præsentationen om fredagen og enkelstart lørdag, samt at få lov at arbejde sammen med en helt masse søde og rare mennesker, som altid havde et smil på læben. TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

• Hvorfor flager rådhuset ikke med Dannebrog? • Hvordan kommer jeg hjem fra sygehuset lørdag? • Vi skal have hentet mad til konfirmation - lørdag - hvad gør vi? • Hvordan kommer vi fra A til B lørdag eftermiddag? • Kan det virkelig passe, at man ikke kan køre ud af Søndergade om lørdagen? • Vi skal med toget lørdag formiddag, hvordan kommer vi til banegården? • Min kone er meget høj gravid, hvis hun nu skal føde, hvordan kommer vi til sygehuset? • Har lige købt billetter til Andrea Bocelli koncert i boksen 14. juni, kan vi komme til at sidde sammen? • Er der toiletter rundt omkring i byen? • Koster det noget at komme til cykelløb i Herning? • Hvor kan man parkerere meget tæt på byen, helst i Bredgade? • Er det mulig at få en bordbestilling til en af byens restauranter? • Jeg vil rigtig gerne være frivillig hjælper/ flagpost. • Hvor kan jeg få et Giro-flag – det lyserøde til flagstangen? • Hvor kan jeg købe den lyserøde Giro-cykeltrøje? • Ja, sågar en Italiener havde skrevet til mail-boksen og klaget over, at ruten var lagt i det nordlige Italien (mailen var på italiensk, hvilket Google translate lige måtte hjælpe med at oversætte)

7


Girotasker med GIS kort - et kæmpe hit blandt kendisser

Af Team Kort,Gis og IT Nu er det ikke kun de populære og dyre Gucci tasker, man ser de kendte slæbe rundt på. Til ca. en 10. del af prisen kan man få en flot, farverig og funktionel Giro taske. Statsminister Helle Thorning fik sin flotte taske overrakt af medarbejder fra Kort, Gis og IT i forbindelse med sit besøg i Herning ved afvikling af Giro d’Italia. (Som man kan se på billedet blev tasken af sikkerhedsmæssige årsager grundigt undersøgt) Borgmester Lars Krarup fik overrakt en flot Giro taske i anledning af sin 40 års fødselsdag.

8

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


Travlhed før Giroen

Af Nina Hagelskjær Drift og Service

Travhed under Giroen Mens de fleste hyggede sig og så cykelløb, var der mange flittige mennesker, som sørgede for at alt så pænt og ryddeligt ud hele tiden og under hele Giroen.

• Vi samlede imellem 16 og 17 tons affald. • Vi samlede affald 3 gange om dagen. • Vi var 10-12 personer fra midtbyen og fik også hjælp af 40 frivillige fra Sunds Idrætsforening, som alle næsten kun arbejdede i skrald og skraldespande. • Vi arbejdede fra kl. 05 - 23 i to hold. • Vi havde nogle store containere rundt på pladser, da vi ikke hele døgnet kunne komme rundt med bilerne for menneskemængden.

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

9


Lederseminar på Læsø

Af Michael Jacobsen Viceberedskabschef Brand & Redning

Efter et par seancer på de traditionelle kursussteder var opholdet på Læsø en stimulerende oplevelse, hvor de fysiske rammer i høj grad Chefer og afdelingsledere i forvaltningen er medvirkede til, at opholdet blev udbytterigt. for nylig hjemvendt fra en ganske givtig tur til Læsø. Opholdet var et led i det igangværende Heste lader sig ikke snyde Et element i opholdet på Læsø var aktivitelederudviklingsprojekt. ter med islænderheste! Herigennem ville vi få Formålet med hele lederudviklingsprojektet mulighed for, på en lidt utraditionel måde, at er, at forvaltningens ledere i en periode får arbejde med egne forbedringspunkter. Heste mulighed for at fokusere på deres rolle som lader sig - efter sigende - ikke snyde. Så hvis leder. vi i øvelserne med hestene gjorde noget andet Derfor indgår der disse to-dages ophold, hvor end vi sagde vi ville gøre, så ville det blive meledergruppen dels opholder sig sammen og get synligt. ”tømres” sammen, dels kommer væk fra de Et eksempel kunne være en leder der ikke var daglige driftopgaver og får mulighed for at konsekvent i sine ord og handlinger. Her vil tænke på mere end denne dags udfordringer. man ikke kunne styre hestene, hvis man ikke

10

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


udviser konsekvens i sin handling. Dette vil lighed for, at man kan spejle sig selv i de andre. blot forvirre dyret. Til daglig går vi jo i hver vores miljø. Gennem Nu vil nogle medarbejdere måske indvende, samtaler bliver man både udfordret og beat lederne bruger heste til at arbejde med le- kræftet i sin tilgang til ledelse. delse. Ser man en sammenhæng mellem en Utraditionelle arbejdsmetoder hest og en medarbejder? På ingen måde. På baggrund af erfaringen med ophold i anTværtimod vil det være lederens ”svage si- derledes omgivelser, hvor der tillige var beder”, der udstilles ved arbejdet med hestene. grænset adgang til mobiltelefonnettet, kan Et godt og nytænkt værktøj. det varmt anbefales, at man også i andre sammenhænge tænker utraditionelt i valg af arUdveksling af lederfortællinger bejdsmetoder og rammerne herfor. Udveksling af lederfortællinger er en anden del af lederudviklingsprojektet. Her får man Jeg er sikker på, at chef- og ledergruppens tur mulighed for at høre sine kollegers baggrund til Læsø, har været med til at skubbe lederudog komme et spadestik dybere i deres daglig- viklingsprojektet et stort skridt i den rigtige dag og baggrund. Tillige giver samtalerne mu- retning. TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

11


Din største fjende er dig selv! Af Nina Hagelskjær, Fælles AMR Drift og service

Så er det jo, man skal sige til sig selv, at det faktisk nok trænger mere, når de er taget hjem igen. Men det kræver træning at sige Vi snakker meget om stress. En faktor som er pyt. Det er svært. Men vi har jo resten af livet svær at se og føle på. Ikke mindst i disse tider, til at øve os i at sige: PYT!! hvor der sker store ændringer på arbejdsområder og på vores fysiske placeringer i daglig- Vi trækker store veksler på os selv, når det hele skal være perfekt. Og regningen, ja den dagen. kommer, som alle andre steder, til sidst, når Jo der er kommet andre boller på suppen, så vi er sat af toget og skal til at komme til live det er mere nødvendigt at kende sine egne igen. Det tager lang tid. Så vi skal gøre os begrænsninger, fordi: ”Vores største fjende bevidste om disse reaktioner. Vi skal kende os er os selv” - forstået på den måde, at vi styrer selv bedre, så vi kan mærke, når det er ved at slagets gang oppe i hovedet. gå over gevind. Selvfølgelig er det styret andet sted fra, hvad vi skal udføre, og der er også ofte en deadline. Men så kommer vores lille alt opofrende stemme, når man er ærekær og glad for sit arbejde. Så skal sagen afsluttes, og så var der lige, og….. Det er måske noget, man gerne vil ha’ ryddet af vejen inden ferien eller weekenden. Så pisker adrenalinen lige stemningen op, blodtrykket stiger måske og hovedpinen banker på. Måske er der også en eller flere der nærmest får bidt hovedet af på jobbet eller derhjemme. Vi kender det jo også hjemmefra. Der skal lige støvsuges og støves af. Og gisp! Vinduerne ligner noget der er løgn. Og gæsterne kommer kl. 15. Jeg når det aldrig. Måske nogle faktorer som kvinder kender mest? Eller hva’? Tror du gæsterne ser det? Og hvis de gør, tror du de kommenterer det. De ved jo også, at du har travlt, ikk?

12

Hvis jeg synes, at tingene er svære at overskue, danner jeg et lille kasse system i mit hoved. I stedet for at hidse mig op over, hvordan jeg skal nå det, koncentrerer jeg mig om én ting og gør den færdig - så vidt muligt. Så krydser jeg af på en seddel, og så tager jeg næste ting osv. Så jeg øver mig i at lukke af for de andre ting. Selvfølgelig kan det være nødvendigt med flere bolde i luften. Så må du trække vejret dybt ned i maven og spørge dig selv, om det er realistisk eller om der skal bides i det sure æble og bede om hjælp. Ved enkelte sager, kan det være nødvendigt at bede dig helt fritaget for en opgave. Men er det nu verdens undergang? Styrken ligger rent faktisk i, at kunne erkende og sætte ord på sin egne begrænsninger. Hvis du kan det, skal du være stolt, og det skaber respekt. TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


Stemningsbilleder fra Adventure Race i TM 12. april 2012

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

13


Giroen set med Kortbriller på Af Sonja Meyer, Inka Arensman og Heidi Winther, Team Kort, Gis og IT

for at uddybe ”trælser”, men i stedet fortælle om det positive - Citat: Inka ” Det her projekt er vist min karrieres højdepunkt!

1. april 2011 bekendtgjorde borgmester Lars Krarup, at Giro d’Italia - betegnet som verdens Sjove data formater hårdeste cykelløb - ville starte i Herning i 2012. Vi fik indblik i mange sjove og forskellige dataDe fleste betragtede det som en aprils-nar, typer bl.a Italienske ”spaghetti” data. men det var ganske vist. Data fra Google maps, ”italiensk” AutoCAD, GPS og håndtegnede kort, for eksempel var Flensborg sø blevet ”flyttet” til Herning, og der var oprettet en stor ”Lufthavn” i Spjald. Alle data er redigeret/dannet/samlet i GeoMedia, så de efterfølgende kan anvendes til andre formål. Man kan bl.a se, hvor de 250.000 lyserøde Giro løg er plantet rundt i og omkring Herning. Link til vores interne Giro-webside: http:// Det satte Herning på den anden ende i forbe- giswebclone.herning.dk/giro, hvor alle lag bliredelserne. Og behovet for kort og viden om, ver samlet. hvor cykelrytterne skulle køre og hele logistikken omkring afvikling af et så kæmpe arrangement krævede sin indsats på GIS-fronten. Giro-starten i Herning og Horsens i weekenden 5.-7. maj var endnu en stor succes i perlerækken af store sportsarrangementer i Danmark og Geografisk Information System var et vigtigt grundlag for succesen. Da vi valgte at skrive denne artikel til TemiNyt, var det primært for at fortælle og uddybe, hvilke udfordringer og ikke mindst de store problemer vi var stødt på. Nu, hvor vi har fået succeen på afstand og kan se i bakspejlet, at det nok har været det største og mest spændende projekt, mankommer til at arbejde med og deltage i, ikke mindst at skulle arbejde med eventfolk, så har man ikke umiddelbart behov

14

Lyserøde løg i Vestre Anlæg

En fridag fra arbejdet Lørdag 5. maj holdt vi fri, fra Giro’ens overbelastede servere og kort. Vi skulle nemlig se cykelløbet. Grethe D. Madsen havde overvågningstjansen af kortene på nettet via Girostarts hotline. TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


Vi havde i dagens anledning booket et mødelokale til Giromøde. Efter lidt mad og drikke drog vi ud i den lyserøde by med vores VIP billetter.

Succes:

Set med vores GIS-briller har projektet været spændende og udfordrende, lærerigt og en meget stor succes. Giro-arrangørerne fik øjnene op for, hvor meget kort kan fortælle, og Turen gik til startområdet ved HP Hansensvej. vi har fået megen ros fra dem. Vi har nydt samVIP billetterne gav KUN adgang til tribunen arbejdet med alle parter det var ikke incl. mad og drikke, som vi havde håbet. Ud over en vellykket afvikling af arrangemenVi faldt i snak med en motorcykelbetjent, som ventede på at skulle køre eskorte for statsministeren, som jo besøgte Herning i anledning af Giro’en. Betjenten fortalte, at politiet havde meget stor ros til de folk, der havde lavet de fine kort. Vi fortalte selvfølgelig, at det var os der havde udarbejdet det brugbare kortmateriale. Pludselig siger betjenten at, hvis vi venter lidt - så ankommer statsministeren om lidt. Vi kunne da ikke stå tomhændede og vente på en vigtig person, så gode råd var dyre. Vi valgte at overrække hende en fin Giro taske (Sonja skyndte sig at tømme den, hun havde med). Tasken vakte stor begejstrering hos Helle Thorning. Dog skulle den igennem et sikkerhedstjek inden overrækkelsen.

tet, har der været mange positive oplevelser som fx at andre har fået øjnene op for vigtigheden af anvendelsen af GIS, fået udbredt kendskabet til mulighederne i web-GIS, i dette tilfælde en VisKort-løsning, og ikke mindst har det styrket samarbejdet i vores web-GISteam. Vi har selvfølgelig også lært en masse om store cykelløb og om kulturforskelle.

Belastningen på GIS-server Som baggrundskort til vore egne temaer har vi anvendt kortforsyningens kort. Denne graf illustrerer hvor stor en belastning der var på kortforsyningen i perioden d. 26-4 til d. 10-5 – En gang tidligere har der været en endnu større belastning på kortforsyningen, nemlig da der var VM i landevejs cykling i 2011.

Projektes interesse Projektet har vakt stor interesse i GIS-verdenen bl.a hos Kortforsyningen, Atkins og Geoforum, hvor vi er blevet interviewet og er blevet bedt om at skrive en artikel til Geoforum´s blad. Det var faktisk meget overraskende for os med al den medie omtale, vi er jo bare nogle GIS folk, der passede vores arbejde. MEN det var da dejligt at være i rampelyset

Link til artikler og interviews: • • • •

Digitale kort viste vejen ved Giro-starten Stor interesse for Giro ruter på nettet. Se Giro d’Italias ruter på kort Kortene, vi leverede, kan ses på Giro d’italias hjemmeside

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

15


Nyt fra Rådhu Af Gitte Østergaard, MED repræsentant Byggeri, Jord og Grundvand

Status for den administrative analyse.

Den administrative analyse er nu nået til trin 4 og 5 ( se skema). Det der nu skal ske, er at hver Lønforhandling enkelt medarbejder får udleveret en liste med Der blev blandt andet talt om, at lønforhand- afdelingens opgaver og medarbejderne skal lingerne nu er afsluttet, Jacob syntes forhand- herefter vurdere, hvor meget tid der bruges på lingerne var gået godt. Processen skal selv- hver enkelt arbejdsopgave. følgelig evalueres. De medarbejdere som er berørte, skulle på nuværende tidspunkt have Analysen kortlægger detaljeret alle arbejdsopgaver og antal timer der benyttes på hver fået besked. enkelt opgave. Der har kun været meget få ønsker om kompetenceudvikling, hvilket var overraskende, Til sidst vil resultaterne blive forelagt chefidet medarbejderne på trivsel skemaerne har gruppen til vurdering og videre behandling. sat det som et højt ønske.

16

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


usMED 22. maj Af Tove Overgaard, AMR Administration og Økonomi

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

MED-udvalgene (arbejdspladsMED) skal lave en årlig arbejdsmiljødrøftelse, herunder vedBo Bertelsen fra Koncern HR var inviteret med tage mål for det kommende års arbejdsmiljøtil mødet for at orientere om de nye arbejds- arbejde. miljøregler i den nye MED-aftale.

Valg til MED

Der er ikke revolutionerende nyt i aftalen, men Arbejdsmiljørepræsentanter er på valg hvert der er strammet op og præciseret på nogle andet år, og hele medarbejdergruppen kan områder. stemme på de opstillede repræsentanter. Det nye i MED-aftalen er: Der vælges ikke suppleanter til arbejdsmiljørepræsentanter. Effektmål HovedMED udpeger et indsatsområde hvert år, som MED-organisationen skal udarbejde effektmål for. I 2012 er trivsel fortsat et indsatsområde, her ønsker hovedMED, at der er fokus på mobning. De effektmål MED-udvalgene vedtager skal være målbare og konkrete, og der skal følges op på dem i MED-udvalgene.

Næste valg er i 2013.

Nærhedsprincippet Nærhedsprincippet er blevet mere fremhævet i aftalen. Det indebærer, at medarbejderne skal have nemt ved at få fat i deres arbejdsmiljørepræsentent, og alle medarbejdere skal vide, hvor de kan finde informationer om arbejdsmiljøgruppen. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet behøver ikke følge ledelsessystemet, men følger man ikke ledelsessystemet, skal man beskrive, hvordan man så er organiseret. Arbejdsmiljøgruppen i TM opfylder allerede kravet om nærhedsprincippet, det eneste, der mangler, er oplysninger om arbejdsmiljøgrupperne i DRIFT og Brand & Redning. Oplysningerne lægges på intranettet inden sommerferien.

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

17


Min Giro ”dagbog” Af Edith Blynning Vej, Trafik og Byggemodning Her følger et uddrag af min dagbog fra mit arbejde med Giroen. Vil du se den i fuld længde, så klik her.

Foråret 2011 Borgmestrene i Herning og Horsens fortæller begejstret om et cykelløb, det er lykkedes at få til landet – med start i Herning og i Horsens. Det hedder noget med Giro d’Italia – har aldrig før hørt om det …

sorium. Jeg tror, jeg får en opgave om offentlig transport.

28. oktober, kick - off - møde Der er et stormøde med alle deltagere fra listerne fra alle 4 stabsgrupper. Jeg har fået stabsgruppe Offentlig Transport, og har bemandet med DSB, Arriva Tog, Arriva bus i Herning og Horsens, Midttrafik, Horsens Kommune og mig.

November og december

Der er planlagt og oplyst datoer for møderækken i Koordinerende Stabsgruppe (stabsguppeledeOktober 2011 re), hvor der skal afrapporteres fra alle 4 stabsHar hørt fra Frank Hyldgaard (som jeg altid arbejgrupper. Vi begynder at afdække, hvilke ruter, der sammen med om cykelløb i Herning).Han vil der berøres af ruten. Vi mangler tiderne! indkalde til et møde om Giroen. Det lyder til, at det er noget stort. Helt ærlig, vi er da vant til at Møde 16. november, transportstabsgruparrangere gadeløbet i Herning hvert år! pen

14. oktober

Vi har oplistet alle udfordringerne, vi skal i gang med (tror vi!):

Har været til et indledende stabsgruppemøde. Der var Morten og Frank fra cykelkontoret, en hel TOG: Adgange til stationer, materiel til rådighed, masse politi – og så mig. Ruterne blev gennemekstra kørsel, rejseplanen, baneoverskæringer, gået, organisationen er på plads: der nedsættes 4 togbusser … stabsgrupper med hvert sit område og kommis-

18

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


BUSSER: Skaffe adgang til banegårde/busstatio- April ner, flytte regionale busser væk fra ruten, oprette Nu er vi ved at være i mål med alle køreplanerne. midlertidige stationer mm. Midttrafik skal indlægge dem på rejseplanen, og informere om dem på deres hjemmeside.

Møde 25. november – stabsgruppeledere

Vi afrapporterer fra møderne i stabsgrupperne. Gennemgang af redningsveje, VIP deltagelse og dermed en trusselsvurdering fra PET, op-rettelse af KSN, og meget mere. Jeg forstår ikke altid deres sprog – må bede om ”oversættelse”!

Møde 9. december transportstabsgruppen Vi har nu fået de endelige starttider, men venter på at Morten skal udsende løbsruterne med alle tiderne på. . Vi ved nu at Giroen er noget større end gadeløbet i Herning!!

Møde 11. april – stabsgruppeledere Endelig afrapportering. Vi mener alle, at vi har styr på det hele! Fra transportgruppen har jeg støt-te med fra DSB, Arriva tog og Midttrafik. Vi kunne svare på alle spørgsmålene!

Og så blev det maj! Torsdag 3. maj Vi skal have mandskabsvogne og toiletter opstillet ved busserne på Godsbanevej, Gl Vejlevej og på H P Hansens Vej.

Møde 20. december – stabsgruppeledere

Fredag 4. maj

Stabsgrupperne afrapporterer: Afklaring af tung transport, rekvirering af helikopterstøtte, udpegning af P-arealer – kan man opkræve p-afgift og anvende disse til kontrol?

Så er hele busdriften omlagt og alle busser flyttet til Godsbanevej og til H P Hansens Vej.

Januar – februar – marts – april – maj Nu begynder det at gå stærkt. Vi har arbejdsmøder lidt på kryds og tværs, har nu brug for, at vi hurtigt kan få informationer fra hinanden. Jeg sidder heldigvis i samme lokale som Thomas Bøgh, der arbejder i færdselsgruppen. (internt kalder vi nu vores kontor ”Giro kontoret” – det er ved at være noget lyserødt!)

Møde 18. januar – udvidet stabsgruppemøde i transportgruppen. Morten orienterer om seneste nyt og forklarer også om dagen op til og under Giroen. Der vil komme kort over de enkelte dage med lukningerne. Der spørges ivrigt fra alle kommuner! Vi ved nu, at vi deltager i et temmelig stort projekt!!

Møde 24. januar – stabsgruppeledere. Vi afrapporterer igen!

Februar og marts Vi planlægger omkørslerne og de nye køreplaner i Herning – laver prøvekørsler og kikker på stoppesteder.

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

Lørdag 5. maj Så er det nu. Vi er alle spændte på, om der er busser nok, eller kommer der overhovedet nogen passagerer?

Søndag 6. maj Jeg har fri – skal til konfirmation i Nordjylland. Kikker i smug på min telefon – går alt som det skal? Og ja, der har været roligt, de småting, som dukker op bliver løst – igen er det helt nødvendig at være fleksibel.

Mandag 7. maj Nu er det hele ovre i Herning! Der er lidt ”oprydning”, og så skal skrivebordet ryddes for GIRO arbejde – og alt det, der har ligget i flere måneder skal støves af! Jeg ved nu, hvad Giro d’italia er. Det har været sjovt, hårdt, lærerigt – og ganske vist noget større end gadeløbet i Herning! Men helt sikkert: transportgruppen er klar til næste gang!

19


Tips om SameTime Af Susanne Frederiksen Administration og Økonomi

Vær effektiv, brug ikke tid på at lede Hvis du gerne vil have din SameTime liste placeret et andet sted på skærmen, eller evt. på skærm nr. 2, kan du løsrive den fra Notes: Tryk på Indstillinger og på Åbn i nyt vindue. Herefter kan du trække rundt med SameTime listen og placere den, hvor du har lyst.

Placér SameTime, hvor du ønsker Brug søgelinjen i SameTime til at finde den du skal skrive til. Det er meget hurtigere, end at folde grupper ud og ind og scrolle op og ned. Med det samme du begynder at skrive et fornavn eller efternavn, kommer der forslag, der matcher.

20

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


Tips om SBSYS Af Susanne Frederiksen Administration og Udvikling

• Du kan tilknytte en part til en erindring. • Vedhæftede dokumenter beholder dokumentnavn.

Vi har 22. maj fået en ny version af SBSYS, og • Der kan oprettes ny kladde ved højreklik på der er rettet fejl og lavet forbedringer: en sagspart i listen ”Søg Part”. Her skal nævnes nogle af de nye ting: Du kan finde brugervejledninger til SBSYS og • Du kan nu vælge at få sagsnummer sat på herunder oveenstående nye ting, ved at trykke på F1 i SBSYS. en mail. • Der kan dannes en samlepdf udfra alle dokumenter i en sag (kræver at valgte dok. er i pdf).

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

21


Opslag : K S U H dlæg om

e in l l i l t e e til n At skriv e t s e f s ing n t l a v r o f T :-) Y N I M E næste T

22

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012


gstavlen Xx

FORVALTNINGSFEST 1. juni kl. 13.00

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012

23

TEMI-NYT nr. 152 maj 2012  
TEMI-NYT nr. 152 maj 2012  

Medarbejderblad i Teknik og Miljø

Advertisement