Page 1

BEREDSKABSNYT Nyt fra brandfolk og frivillige ved Herning Kommunale Beredskab

Nr. 94 - 2010


Indhold Introduktionsforløb for nye frivillige

side 3

Generalforsamling i Brandkorpsforeningen

side 4

Juleafslutning 2009

side 4

Siden sidst fra kredsledelsen

side 5

Nytårsparole for frivillige

side 6

Indsatser, øvelser mv. i 2009

side 8

Super Cross 2010

side 9

Kristina takker af

side 10

Kristinas sidste undervisningsaften

side 11

Teambuilding for Brand og Redning

side 12

Bowlingmesterskaber 2010

side 13

Nyttige navne, adresser og telefonnumre

side 16

BEREDSKABSNYT UDGIVES AF Brandmænd, frivillige og fastansatte i Herning Kommunale Beredskab UDKOMMER 4 gange årligt i marts, juni, oktober og december måned.

Indlæg til næste blad sendes senest 6. juni 2010 til admsf@herning.dk

TILSENDES Brandmænd, frivillige og fastansatte, samt personer og myndigheder med interesse for beredskabet REDAKTØR Susanne Frederiksen Børglumvej 19 st. th. 7400 Herning Tlf.: 28 72 85 00

Forsidebillede: Gårdbrand på Taulovvej lige syd for Lind. Branden startede sidst på eftermiddagen søndag d. 7/3 og varede til kl. ca. 01. Brandårsagen menes at være en varm traktormotor eller en gnist fra samme.

Indlæg sendes til: admsf@herning.dk

2


Introduktionsforløb for nye frivillige Af Henning Skallebæk, vicekredsleder og frivillig i Kommunikation

Kan du huske da du var ny? Vi kan garanteret alle huske det. Den første dag i skolen, første dag på det nye job, ny på holdet til fodbold og sikkert også første dag som frivillig. For nogle er det mange år siden, for andre er det inden for de sidste måneder, de trådte ind ad døren første gang. Vi ved alle, at det var alle de nye kollegaer, som var helt afgørende for, om vi kom godt i gang. Vi er utrolig afhængige af at der er én der hjælper og svarer på alle de spørgsmål man har som ny.

Undervisning i Brand og Redning

God modtagelse af nye frivillige

før fagplanen skal den nye blandt andet høre om kontraktforhold, organisation, opgaver og uniformering, De skal have en rundvisning på beredskabsgården, en gennemgang af køretøjer og de skal orienteres omBeredskabsforbundet.

For at alle nye frivillige får den bedste start ved Herning Kommunale Beredskab, er der lavet nogle tiltag til, hvordan vi sikrer at de nye får en god modtagelse og føler sig trygge i starten. At være en del af beredskabet, er som en hvilken som helst anden holdsport, vi kan ikke nå vores mål uden kammeraterne på holdet. Samarbejde og holdånd er kodeordene.

Sammenhæng i hele beredskabet Den nye frivillig skal deltage i to undervisningsaftener i hvert funktionsområde, for også at forstå sammenhængen i hele beredskabet. Introduktionsforløbet afsluttes med en samtale med Finn, gerne sammen med den frivillige, som også var med ved første samtale.

Forløbet for en ny frivillig For at I alle er orienteret om hvordan forløbet er for en ny frivillig, vil jeg her kort gennemgå dette. En ny frivillig starter med en ansøgningssamtale med Finn og en repræsentant for de frivillige, og hvis man er egnet, skal man starte på et fast introduktionsforløb.

For at vi kan give nye frivillige en god start og også fastholde dem, har vi alle et ansvar for at tage godt imod alle nye, og hjælpe dem ekstra meget i starten.

Kontaktperson Når man starter, sørger det funktionsområde den nye frivillige forventes at deltage i, for at der udpeges en fast kontaktperson i introduktionsforløbet (følordning). Jævn-

Tænk igen tilbage på din første dag…!

3


Generalforsamling i brandkorpsforeningen Af Søren Ginderskov, brandmand og forhenværende formand

drage posten til en med ny frisk energi og ideer.

Tirsdag den 23. februar afholdt korpsforeningen generalforsamling på stationen. Der var et fint fremmøde og der blev lagt ud med smørbrød og fri snak omkring bordet.

Derfor var det positivt, at Anders Gjørret stillede op som ny formand, og blev valgt med tilslutning fra alle til stede.

Det væsentligste punkt på dagsordenen var valg af ny formand, da undertegnede havde besluttet ikke at fortsætte. Det har været spændende og yderst lærerigt at være formand og være involveret i diverse udvalg og møder. De forskellige møder og forberedelse til dem, har dog også taget en del fritid - tid jeg på det seneste ikke har haft for meget af.

Udover ny formand blev der også valgt nye personer til arrangement udvalget. Finn Nielsen havde allerede tilbage i 2009 meddelt, at han ønskede at træde ud, og derudover blev det vedtaget at øge udvalget fra 3 til 4 mand, hvor den 4. mand er messeformanden, Thomas Christensen. Der var så stor interesse for at være med i udvalget, at vi måtte afholde valg. Morten Hedegaard, Lars Stensbjerg, og Morten Søby blev valgt, og vil sammen med Thomas fremover udgøre arrangement udvalget.

Dette sammenholdt med, at jeg i den seneste periode har fornemmet, at der ikke er blevet hørt særlig meget på vores forslag, har ledt mig til beslutningen om at over-

Juleafslutning 2009 Af Susanne Frederiksen, Kommunikation

Den 8. December 2009 var sidste undervisningsaften inden jul og dermed også juleafslutning. Forplejning havde som sædvanligt dækket et fint julebord, hvor vi kunne nyde en dejlig juleskinke og medisterpølse med grønlangkål og risalamande til dessert, med indtil flere mandler, som udløste lige så mange mandelgaver. Finn takkede Jonna, for hendes mangeårige arbejde som redaktør på bladet og begavet blev hun også.. 4


Siden sidst… fra kredsledelsen Af René Bendt-Hansen, kredsleder og frivillig i Brand og Redning

sommerferien, på grund af travlhed med andre ting. Vi håber hun vender tilbage igen. Vi skal gerne have nogle nye ind i udvalget, så hvis I har lyst til at give en hånd med i aktivitetsudvalget, så kom endelig og sig til. I kan henvende jer til én i kredsledelsen.

Vi har blandt andet været til Super Cross i Messecenter Herning, som førstehjælpsvagter. Arrangementet forløb uden de store uheld i år, og det er jo altid rart når det bare kører som det skal. Ny aftale med kommunen Henning og jeg har været til møde hos Mette, angående vores nye aftale mellem Beredskabsforbundet og Herning Kommune. Vi blev enige om nogle ændringer, og lige så snart jeg har aftalen i underskrevet stand, vil I alle få en kopi udleveret, så vi kan gennemgå den sammen.

Kredsens årsmøde 4. feb. 2010 Årsmødet gik stille og roligt, vi var ikke ret mange, 20 personer i alt. Henning Skallebæk blev genudpeget som vicekredsleder for 2 år og Poul Erik Pedersen blev valgt som ny kasserer. Susanne Frederiksen blev genvalgt som kredsledelsesmedlem og Jan Klyver og Dorte Sørensen blev valgt som revisorer. Henriette blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ny aftale om modtagelse af nye Vi har også lavet en ny aftale om hvordan vi skal modtage nye frivillige. Denne aftale vil blive suppleret med, at nye også skal høre lidt om forbundet, ligesom der bliver fortalt om vores 3 funktionsområder.

Kredsledelsen vil gerne sige mange tak til både Flemming og Henrik, for deres super store arbejde for Herning kredsen, igennem mange år.

Aktivitetsudvalget Birte Elniff har valgt at forlade aktivitetsudvalget efter bowling 26. februar. Der skal her lyde en stor tak til Birte, for hendes store arbejde i udvalget igennem mange år.

Herning Rocker 2010 Jeg er blevet spurgt om vi stadig vil hjælpe ved Herning Rocker. Det har jeg sagt ja til, så I må gerne sætte et stort kryds i kalenderen 29. maj 2010. I vil høre nærmere omkring tilmelding med videre.

Henriette Elniff har valgt at tage orlov fra arbejdet i aktivitetsudvalget indtil efter 5


Nytårsparole 2010 for frivillige Af Finn Lau Nielsen, Viceberedskabsinspektør

2009 i ord og billeder

for beredskabets, og dermed de frivilliges indsats i 2009.

21. januar var der dækket fornemt op i det store undervisningslokale på Beredskabsgården, og fanerne var støvet af og sat frem i dagens anledning.

Årets assistancer Året startede med to større assistancer til det daglige beredskab, nemlig ved en brand på Rideskolen i Lind, samt ved en anden af årets større brande på den tidligere tekstilvirksomhed MARTELLO. Ved begge brande ydede de frivillige en god bistand til brandfolkene. I efteråret blev det også til lidt bistand ved en silobrand og en gårdbrand.

En række gæster deltog i årets parole. Udover Michael Jacobsen, Mette Bøgvad, Kaj Aage Truelsen, Frey Pedersen og Finn Lau Nielsen, som repræsentanter fra det faste personale på stationen, fik vi besøg af vores direktør Eva Kanstrup samt Birgit Jonassen og Steen Holm som repræsentanter fra Beredskabskommissionen.

Forsvarsministeren på besøg I april måned blev der afviklet en større øvelse på baneterrænet, sammen med de øvrige komponenter i det samlede beredskab. Her støttede de frivillige med oprettelse af behandlingsplads, kommandostade og forplejning til indsatstyrker, øvelsesdommere m.v. Forsvarsminister Søren Gade kastede glans over øvelsen med sit besøg, hvor han fik et indtryk af det samlede beredskabs kompetencer.

Det var positivt at se repræsentanter fra den øverste daglige og politiske ledelse af beredskabet i Herning Kommune, til årets parole for beredskabets frivillige. Traditionen tro var der taler fra gæsterne, hvor årets begivenheder, store som små, blev opsummeret. Der blev fra kommissionens side udtrykt en stor taknemmelighed

Fortsættes...

6


2009 blev også et særligt år, da brandvæsenet kunne fejre 100 års jubilæum. De frivillige var med til festligholdelsen, men ydede også hjælp ved receptionen 5. september, hvor vi også afholdte det årligt tilbagevendende Åbent Hus arrangement. Uddeling af hæderstegn Ved parolen blev der uddelt tegn for god og tro tjeneste til 4 frivillige der har været tilknyttet beredskabet i henholdsvis 10 og 20 år. I alt er der en styrke på ca. 50 frivillige, hvor der er en vis udskiftning og i 2009 måtte vi sige farvel til 8 frivillige, men sagde samtidigt pænt velkommen til 6 nye.

Henriette Elniff og Johnny modtog 10 års hæderstegn tegn og krus

Udvikling og tilpasning Ved årsskiftet er det også tid til at kigge fremad. Den frivillige del af Herning Kommunale Beredskab har de senere år været igennem en udvikling og tilpasning hen imod de krav der stilles til et moderne beredskab. Dette gælder især materiel og køretøjer, men også uddannelsen og den daglige træning har gennemgået en tilpasning, og de foreløbige mål med udviklingen er ikke nået endnu, men vi er godt på vej.

Dorte Sørensen får overrakt 20 års tegn og krus

Udover assistancerne til det daglige beredskab, varetager de frivillige også en lang række øvrige beredskabsrelaterede opgaver i løbet af et år. Blandt andet fungerer de som vagter ved større og mindre arrangementer, som for eksempel de store koncerter, Vildbjerg Cup med videre. I 2009 blev det til ca. 25 opgaver af den art, hvor vi i fremtiden vil forsøge at brede os ud i de nyere dele af Herning Kommune. 7


Indsatser, øvelser mv. i 2009 Af Finn Lau Nielsen, Viceberedskabsinspektør

Indsatser

Brand på Lind Rideskole, 14. februar

Industribrand Martello, 28. februar

Vandforsyning, naturbrand, 29. juni

Silobrand Ellevænget, 4. oktober

Gårdbrand Helstrupvej, 4. oktober

Øvelser •

Øvelse på baneterrænet, 18. april

Redningsøvelse mellem Høgild og Fjelstervang, 26. oktober

Øvelse A-måleberedskabet, 28. oktober

• • •

Øvrige aktiviteter/assistancer • • • •

• •

Super Cross, februar Herning Rocker, maj Vagter Hest og Rytter, marts Figuranter ved øvelse for brandmænd, 9. marts, 26. marts og 2. april Tjørring KFUM, 23. april Brandvagt håndboldstævne Vildbjerg, 18. april og 25. april

• •

• • •

FHJ-vagter Lillebælt, ½ maraton 2. maj Dagplejedag i Gjellerup, 13. maj KFUM Gården, 14. maj Gjellerup-skolen, 29. maj Standby-vagt under industribrand i Sdr. Felding, 31. maj PR ved institutionen Bakkely i Gjellerup 112-dag, 9. juni Vagter Vildbjerg Cup, Juli/aug. Standby vagt ved Bruce Springsteen, 8. juli Standby vagt Cold Play, 16. august FPL ved sportsstævne i Silkeborg, 22. august Gullestrup Marked, 26. september FHJ-vagter Søgården Sunds, 4. september Åbent hus/reception, 5. september Aulum 19. september Juletræs arrangement Vildbjerg, 26. november

PR i Gullestrup november 2009 8


Super Cross 2010 i Messecenter Herning Af Kim Ulfkjær, frivillig i Brand og Redning

Fredag 29. januar 2010

Lørdag 30. januar 2010

Da nt af årets store begivenheder, Super Cross i MCH blev afviklet, var det også med deltagelse af frivillige fra Herning Kommunale Beredskab.

Super Cross fortsatte lørdag, efter nogenlunde samme mønster som om fredagen. Om eftermiddagen var der testkørsler og træning. Igen skulle 2 mand over i motardhallen for at stå standby. Der blev indbragt én person til lettere observation, men det var det eneste denne eftermiddag. Kl. 19.30 startede løbet op igen, med en åbningsfest meget lig den fredag aften.

Fredag kunne vi stille med 7 mand som førstehjælpere. Da vi ankom til MCH omkring kl. 14.00, gik den første halve time med at opstille førstehjælpsvagten. Derefter skulle 2 mand over i motard hallen, mens de kørte deres træningsrunder. Samtidig blev der kørt træning i cross-hallen.

Lige før starten af løbet, kom en lille dreng ind med meget stærke mavesmerter. Han blev tilset af stævnelægen og sendt hjem til Århus og en tur forbi vagtlægen, for at få tjekket om han måske havde blindtarmsbetændelse. Under løbet lørdag aften, var der nogle vilde styrt, men det blev kun til nogle enkelte småskader. Én brækkede fingeren og en anden fik en flænge i underarmen og måtte syes.

Da træningen var overstået var der en pause, indtil motard-folkene skulle køre kvalifikationsrunder til finalen senere. Da finalisterne var fundet, kom der en pause på nogle timer, inden det store show i hal B. Kl. 19.50 stod 6 førstehjælpere klar til indmarch, sammen med omkring 50 andre hjælpere. Da porten blev åbnet kl. 20.00 gik vi ind og stillede os i den ene ende af hallen, mens der var åbningsshow. Åbningsshowet var en blanding af lysshow og techno-musik og trommesoloer.

Da klokken var omkring 24.00 havde vi alle forladt MCH i et voldsomt snevejr.

Efter et brag af et åbningsshow, gik løbet i gang. Der skete kun nogle småting, så vi havde ikke specielt travlt. Da klokken var omkring 00:30 begav vi os retur til Beredskabsgården.

9


Kristina takker af… for 5 år i beredskabet Af Kristina Sahlholdt, frivillig i Brand og Redning

Tak for denne gang

jeg blev spurgt. Jeg tænkte det kunne ikke være så slemt, men var alligevel lidt tilbageholdende og sagde jeg gerne bare vil se på, så jeg vidste hvad det gik ud på. Det lod Jan sig bestemt ikke bide mærke i.

Det at tage afsked har alle dage været noget mærkeligt noget. Jeg ved ikke om jeg siger farvel for altid, eller om det er på gensyn. Da jeg var 15, var jeg klar over at jeg ville være politibetjent, det var drømmen i det øjeblik jeg var kommet hjem fra min praktikperiode hos Herning politi. Derfor søgte jeg ind i beredskabet, for at få en masse værktøjer med mig. Udover at lære en masse ting, fandt jeg også noget andet. Jeg fandt nogle mennesker, som jeg med tiden kom til at holde af og de er blevet en del af min omgangskreds. For mig, gør det lige præcis, at det er svært at tage afsked.

Jeg blev figurant, og ca. 20 min. efter lå jeg på en båre og blev fragtet rundt ude i mørket, på et sted hvor jeg aldrig havde været før. Det gik op af trapper og ned af trapper, igennem huller og rundt om hjørner. Der blev jævnligt skiftet ud mellem de bærende. Jan fik en idé (en af de mange), at de skulle lave en vandrende båre hen over ruinerne. Jeg tænkte, det lød meget spændende og det må de have prøvet mange gange før, så det skete der nok ikke så meget ved… Hvor tog jeg da fejl!

Januar for 5 år siden Jeg startede i januar for fem år siden. Jeg havde forinden haft en samtale med KajAage, og han spurgte om jeg kunne komme forbi den efterfølgende tirsdag, for der var et informationsmøde for alle de nye.

Sådan kan det gå... Alle gik mod ruinbunken midt på øvelsesområdet. Jeg var lidt anspændt for jeg kunne kun se stjernerne på aftenhimlen og nogle enkelte orange arbejdshjælme. Jeg kunne mærke deres gang blev mere usikker og de sagde at de ville påbegynde deres vandrende båre.

Da jeg dukker op den tirsdag, viser det sig faktisk at være en ganske almindelig undervisningsaften og det første jeg ser er uniformer og mennesker - rigtig mange mennesker. For mig var det meget overvældende, da det jo skulle have været en informationsaften. Trods det, blev jeg der, jeg var for nervøs til at takke nej og tage hjem, men stadig fast besluttet på, at når jeg skulle søge ind på politiskolen, så skulle jeg have mere end et par fordele, på ansøgningen.

Det startede ellers rigtig godt. Folk snakkede sammen og jeg begyndte faktisk at føle mig tryg. Men så siger Helle pludselig, nej nej jeg har ikke fat. Nej, det havde hun faktisk ikke, det var bare for sent. Helle falder forover, uden at kunne tage fra nogen steder. Det hele gik egentlig meget hurtigt, men at få Helle lige i hovedet, giver buler.

At være figurant, for første gang

Trods det, kom jeg igen. Tak Helle, for en dejlig første aften, du var yderst bemærkelsesværdig.

To mennesker, som jeg husker krystalklart fra den første aften, er Helle og Jan. Denne undervisningsaften var det planen at de skal lære om fastsurring og transport af båre. De manglede imidlertid en figurant og 10


Kristinas sidste undervisningsaften Af Kristina Sahlholdt, frivillig i Brand og Redning

Jeg var virkelig imponeret over de kreative ideer og sjove udformninger der blev lavet. Men det allerbedste jeg så og følte, var den venskabelige stemning og det sammenhold, der trods konkurrencen, var på tværs af grupperne, specielt de gange hvor der blev grinet lidt af de andres iver, og fjollede ideer til et tårn.

Den sidste aften, havde jeg forberedt i alt for mange timer, fordi jeg ønskede at den skulle blive lige så bemærkelsesværdig som den allerførste aften. Alle i brand og redning var mødt op til orienteringsløb, og alle gik ind til det med den nysgerrighed jeg havde forventet. Det var rigtig lækkert at se den entusiasme, som jeg netop havde håbet på. Alle gik til opgaven og var tilbage på gården til den aftalte tid. Dog var det kikset lidt for de kære brand og redningsfolk, at få indsamlet alle posterne, hele to ud af otte poster, var med tilbage.

Med bind for øjnene De sidste lege var hygge-lege uden for konkurrencen, hvor de blev inddelt i to hold. Nogen af os fik et godt grin, mens de andre med bind for øjnene skulle danne et kvadrat med redningsliner og det andet hold en cirkel. Vi sluttede aftenen af med lidt hygge og chokolade i grupperummet og vi fik snakket lidt om opgaverne og om hvordan de havde oplevet aftenen. Jeg tror alle hyggede sig og var glade for at prøve noget andet. For mig var det i hvert fald en succesaften.

Tårnbyggeri af gamle aviser Da de alle kommer tilbage til gården, efter en længere gåtur (og hvis man spørger Claus så var det en vandretur) ude i sneen, skulle de i gang med den næste opgave som bestod i, at alle de fem inddelte grupper fik en bunke aviser, en håndfuld søm og to ruller tape. De fik en halv time til at bygge et tårn af aviserne, og det gjaldt om at bygge det højeste stående tårn.

Jeg ynder at huske beredskabet som noget godt. Dorte som bilder mig ind, at nøgenbadning er obligatorisk på alle stævner, Henriette som pænt tog sig af mig ved min første brand sammen med brandvæsnet fra Vildbjerg, Jan som har haft mig med til hundetræning, Johnny med sine lidt små perverse kommentarer, osv. Fortsættes...

11


Fortsat...

Tak for alle de sjove stunder vi har haft sammen til pr-arrangementer, fester, konkurrencer undervisningsaftenerne og alt det andet vi har oplevet sammen.

På et tidspunkt fortæller den ene af psykologerne, at mange mennesker som os der yder en indsats for at hjælpe andre, har en betegnelse: Et uselvisk menneske, der har en glæde i at hjælpe andre uden nogensinde at forlange noget igen, kaldes en altruist.

Jeg blev faktisk så bidt af denne form for livsstil, at jeg i 2007 valgte at aftjene min værnepligt ved beredskabsstyrelsen.

Ordbogen siger: Altruist; menneskeven, menneskekærlig, opofrende og uselvisk

Det sidste kursus jeg var på, var Katastrofepsykologi i Snekkersten. Et helt fantastisk team af psykologer der havde alt ’godt’ blandet fra samtlige katastrofer i hele verdenen. Jeg tror alle kursister i denne uge var gennem hele følelsesregistret.

Husk det er derfor vi er her. Vi er menneskevenner.

Teambuilding for Brand og Redning Af Bjørn Arnesen, frivillig i Brand og Redning

Da vi kom tilbage på Gården fik vi til opgave at lave et tårn af aviser, og vinderen var det hold der byggede det højeste tårn.

Den 23. februar stod aftenen på Team Building for Brand og Redning. Vi blev først sendt ud på en lille orienterings runde hvor vi skulle finde i alt 9 poster.

Derefter var det lagt op til lidt sjov med et langt tov, og jeg må sige, det var en vellykket aften.

Vi blev delt op i hold på tre personer og jeg tror vi fandt alle postene - vi skulle svare på en del spørgsmål ved hver post.

Mange tak for et godt program Kristina…..

12


Bowlingmesterskab 2010 for frivillige og brandmænd Af Susanne Averhoff, frivillig i Brand og Redning

maven, og de våde varer kunne købes til favorable priser. Farvede lys i loftet, musik på computeren og en festlig flok HKB’ere gjorde aftenen hyggelig – og der blev da også i år snakket om at dette absolut snart måtte gentages igen!

Fredag den 26. februar 2010 skulle slaget stå om den fine vandrepokal, der traditionen tro uddeles til vinderen af det årlige Bowlingmesterskab i HKB. En pæn flok, både frivillige og deltidsbrandmænd med påhæng, mødte op i bowlinghallen på Fyrrevej lidt før syv, og gik straks efter syv, i gang med at rulle med bå-

Nicklas blev nummer 1, Robert nummer 2 og Thomas C. nummer 3. Sidstepladsen gik til Dorte, man kunne næsten ha’ hende mistænkt for at VILLE ha’ en præmie, og så må man jo (smart nok) gå efter den man lettest kan placere sig efter med vilje :o) . Nicklas skal nu i gang med at passe, pudse og pleje sin vandrepokal – og har dermed også håneretten det næste års tid :-)

de muskler og kugler. Godt humør som altid, og åndeløs forventning og spænding når den røde (og senere også den grønne) kegle viste sig forrest: ”Sus, den og den har rød (grøn) kegle….” Ja, så får de fleste præstationsangst, og lige netop dér kan man ikke vælte hele flokken af kegler i første forsøg – i hvert fald måtte vi, som før skrevet, have fat i en grøn kegle også, da aktivitetsudvalget desværre ikke kunne få lov at uddele øl-billetter nok! Efter to timers hektisk bowling kørte vi alle til Gården, hvor der var arrangeret lidt til

De 3 vindere, Nicklas, Robert og Thomas

Aktivitetsudvalget hos de frivillige vil gerne takke for den store opbakning til vores bowlingarrangement, og håber at se jer – og andre – igen til næste års kamp om pokalen! 13


Bowlingmesterskab 2010 Resultatliste Af Susanne Averhoff, frivillig i Brand og Redning

1

Nicklas

505

17

Sus

2

Robert

467

18

Kenneth

309

3

Thomas

401

19

Betina

295

4

Ole V.

391

20

Bente

294

5

Ole S.

384

21

Maj-Britt

294

6

Flemming

382

22

Vibeke

280

7

Polle

377

23

Per

275

8

Helle

374

24

Hanne

273

9

Diana

354

25

Anette

260

10

Morten H.

345

26

Villy

252

11

René

336

27

Samuel

248

12

Henrik

330

28

Søren

246

13

Kristina

329

29

Bjørn

240

14

Morten Søby

321

30

Søren

234

15

Preben

315

31

Jorunn

232

16

Hanne

314

32

Dorte

193

14

311


15


Nyttige navne, e-mail og telefonnumre Brandkorpsforeningen

Beredskabsforbundet

Formand Anders Gjørret andfjo@gmail.com Tlf. 3111 1771

Kredsleder René Bendt-Hansen abrandmand@gmail.com Tlf. 2055 2088

Suppleant Thomas Mosekjær fire@forum.dk Tlf. 2992 6387

Vicekredsleder Henning Skallebæk h.skallebaek@privat.dk Tlf. 9716 4406

Kasserer Jens Sommer js@alfoto.dk Tlf. 4068 5909

Kasserer Poul Erik Pedersen hanpol@webspeed.dk Tlf. 2856 1148

Referent Thomas Christensen thomashasing@forum.dk Tlf. 3123 5242

Johnny Leth-Andersen fileth@vip.cybercity.dk Tlf. 4031 8191

Arrangementsudvalget

Susanne Frederiksen admsf@herning.dk Tlf. 2872 8500

Thomas Christensen Morten Hedegaard Lars Stensbjerg Morten Søby

Claus Byskov claus@clausbyskov.dk Tlf. 2440 6455 Bjørn Arnesen bjorn54@mail.dk Tlf.: 6069 7478 Helle Lübker helle.lypki@mail.dk Tlf.: 2464 8422

Redningscenter Herning H P Hansens Vej 112 7400 Herning Tlf.: 96 28 11 12

Aktivitetsudvalget Susanne Averhoff susaver@yahoo.dk 2275 1646

Beredskabsgården H P Hansens Vej 98 7400 Herning Tlf.: 97 12 17 99

Hanne Riisgaard hanpol@webspeed.dk 2818 4088 / 97220848

beredskab@herning.dk www.herning.dk/beredskab 16

Beredskabsnyt nr. 94, marts 2010  

Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Kommunale Beredskab

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you