Page 1

TEMI-NYT Månedsblad for medarbejdere i Teknik og Miljø

Nr. 144 / September 2011

Indhold: Nyt om personale og møder i oktober . . . . . . . . . . . . . . side 2 Registrering af opgaver ifm. org. tilpasning . . . . . . . . . . side 2 Nyt fra direktøren, budgetforlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Nyt fra direktøren, fysisk placering . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 Nyt fra direktøren, Erik Karup fratræder. . . . . . . . . . . . . side 4 Kano(n) temadag i Beredskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5 Fra svundne sommerdage i Teknisk Service . . . . . . . . . . side 7 Fra en tilfreds borger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 7

Side 7: Fra svundne sommerdage

Side 12: Drift til RUN & BIKE

Side 14: Drift i København

Afdelingschef takker af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8 Auditoren fandt nul huller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Mit første valg, som tilforordnet . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11 RUN & BIKE Stafet 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12 Åbent Hus hos Beredskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13 Driftssekretariatstur til København . . . . . . . . . . . . . . . side 14

Side 11: Tilforordnet for første gang

Side 13: Åbent Hus hos Beredskabet

Kort, GIS og IT på studietur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15 Kort, GIS og IT på museumsbesøg . . . . . . . . . . . . . . . side 16 Tilretning af brugeroplysninger pr. 1. oktober . . . . . . . . side 17 Nyt om IT - Hurtig genvej til TM Intranet . . . . . . . . . . . side 18 Side 10: Nul huller

Side 5: Kano(n) temadag

Side 8: Chef takker af


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 2

Nyt om personale og aktiviteter og møder i oktober Nyansættelser 1. 1. 1. 3. 3. 3.

sept. okt. okt. okt. okt. okt.

Fratrådt 13. sept. 30. sept. 3. okt. 3. okt.

Peder F. Jensen brandsvend i Sdr. Felding Troels Thompsen brandsvend i Herning Rasmus Bartholdy, Veje, Trafik og Byggemodning Karen-Louise Smidt, jobtræning i NGO Trine Barbesgaard, virksomhedspraktik i EJD Niels Erik Andersen, teknisk servicemedarbejder i EJD Kasper Jensen, Brandsvend i Herning Harry Wûrtz Kristiansen, Nederkærgård går på efterløn Hanne Olsen holder fra jobtræningsperiode i BYM Steen Ole Høybye holder fra jobtræningsperiode i EJD

Aktiviteter og møder i oktober 2011 Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Tirsdag Fredag Mandag

3. 4. 11. 12. 25. 28. 31.

Kick Off møder i de nye centre ForvaltningsMED RådhusMED Chefmøde Ledermøde Julefrokost i Drift og Service Teknik- og Miljøudvalgsmøde

Redaktionsgruppe Tove Overgaard, Administration og Udvikling (8010) Susanne Frederiksen, Administration og Udvikling (8008) Eva Kanstrup, Teknisk direktør (ansvarshavende redaktør)

Organisationstilpasningsopgavedatabase Organisationstilpasningen medfører en del afledte større og mindre opgaver, og ledergruppen har brug for din hjælp til at spore disse opgaver. I Notes databasen kan du se hvilke afledte opgaver, vi er opmærksomme på, men der er helst sikkert flere opgaver, der bør tages hånd om. Har du opgaver, som kræver opmærksomhed i forbindelse med tilpasningen må du meget gerne skrive dem ind. Hvis du ikke kan udfylde alle felter, er det helt ok. Chefgruppen vil efterføl-

gende vurdere opgaverne. Databasen hedder: ”Opgaver ifm. organisationstilpasning 2011” og kan hentes via Relaterede Links på intranetsiden, hvor du åbnede TEMI-NYT.

Deadline til næste nummer af TEMI-NYT er 20. oktober og sendes til admto


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 3

Nyt fra direktøren - Budgetforlig Af Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø

Budgetforlig Et samlet byråd står bag budgetforlig for 2012, som blev indgået tirsdag aften. Bugetforliget indeholder blandt andet struktur omlægninger på dagtilbudsområdet, investeringer i velfærdsteknologi, selvbetjeningsbiblioteker og udvidelse af halkapaciteten i kommunen.

Teknik og Miljø området På Teknik og Miljøområdet har forligspartierne besluttet, at der skal tilbageføres henholdsvis 2,8 mio. kr. på grund af manglende refusion fra staten til elafgift på gadebelysning og 1.5 mio. kr. på grund af beslutning om ikke at slukke gadelyset i Herning kommune om sommeren, som ellers oprindeligt var et besparelsesforslag i balanceplanen. Meget glædeligt, at vi her slipper for at skulle finde disse ekstra besparelser på Teknik og Miljøs driftsbudget. Desuden er det besluttet at øge budgettet på Teknik og Miljø området med mindre beløb til for eksempel Skinderholm Flyveplads og busrute til Feldborg.

Anlægsbudgettet På anlægsbudgettet er der både plusser og minusser i forhold til budgetforslaget for Teknik og Miljø området. På plussiden har vi for eksempel fået tilbageført det fulde beløb til ny asfalt på Trehøjevej, cykelsti ved Arnborg og langs Kollundvej, renovering af bro over Chr. Ydesvej og ekstra penge til vedligehold af kommunens skoler (påbud fra arbejdstilsynet). På minussiden er følgende projekter blevet udskudt fra 2015 til 2016: Søby Sø fredningen, pulje til sideudvidelse af vores veje og puljebeløb til broer, samt et køretøj til Beredskabet. Alt i alt kan vi være godt tilfredse med resultatet af budgetforliget.

Teknik og Miljø projekter Der er selvfølgelig fortsat mange Teknik og Miljø projekter på behovsoversigten for investeringer, hvor jeg synes, at der er gode argumenter for at de skulle have været fremmet og indgået i budgetforliget. Men den økonomiske situation i samfundet og i Herning Kommune gør at pengene fortsat er knappe, og der er hård konkurrence både om

midlerne på driftsbudgettet og anlægsbudgettet, og derfor har det igen i år været svære prioriteringer, som politikerne har måttet foretage i forhandlingerne om budgetforliget.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 4

Nyt fra direktøren Fortsat...

Af Eva Kanstrup Direktør for Teknik og Miljø

Fysisk placering af medarbejdere Den fysiske placering af medarbejdere på Rådhuset og Enghavevej er nu på plads Der er blevet arbejdet intenst med den fysiske placering af medarbejdere på Rådhuset og Enghavevej, og jeg er glad for, at det nu er lykkedes at få puslespillet til at gå op. Som udmeldt før sommerferien er det ganske få medarbejdere, som skal flytte adresse mellem Rådhuset og Enghavevej, men det har været nødvendigt, at flytte flere medarbejdere, end først antaget, på de enkelte adresser for at få puslespillet til at gå op. Det er lykkedes at alle afdelinger bliver samlet med tæt fysisk tilknytning til hinanden og med nærmeste leder placeret midt i afdelingen. Vi får hermed skabt et godt grundlag og de bedste fysiske betingelser for det fremtidige samarbejde i afdelingerne og håndtering af snitflader mellem relaterede fagområder og teams.

Kick off for den nye organisation 3. oktober vil der være kick off fra morgenstunden i alle 4 centre, hvor de enkelte chefer vil samle deres medarbejdere til en orientering om den endelige center-, afdelings, og team struktur, samt angive retningen for arbejdet i det pågældende center.

Erik Karup fratræder chefstilling 1. oktober fratræder Erik Karup sin chefstilling i Teknisk Service. Han fortsætter som konsulent i Teknik og Miljø frem til marts måned, og vil blandt få opgaver vedrørende DGI Huset, Fermaten, bymidteprojekter, Holing Sportscenter, Banegårdscenter samt bygherrerådgiver opgaver. Og sidst, men ikke mindst, fortsat frontløber i Teknik og Miljøs sundhedsprojekt Fit & Fun. Erik vil fysisk være at finde på Råhuset, hvor han kommer til at sidde hos Administration og Udvikling (Mogens’ gamle kontor). Jeg er glad for at det er lykkedes at fastholde Erik et halvt års tid endnu, hvor vi har mulighed for at drage nytte at hans store viden og erfaring. Glæder mig til det fortsatte samarbejde.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 5

Kano(n) temadag i Beredskab Af Henrik Tang Lauridsen Beredskab Den 1. september 2011 er dagen, hvor alle i Beredskab for en stund hiver stikket ud for at samles til en længe planlagt ”Tema-dag”. I civil påklædning, grænsende til det praktiske, møder alle fra det faste personale ind på brandstationen til en omgang fælles morgenkaffe. Under lystig snak om padle-teknik, vejrforhold og veloverståede udrykninger, opstår hurtigt en god og spændt forventning om, hvad der venter i løbet af dagen. Med nyvunden energi klemmer alle 12 sig snart efter ind i to af beredskabets køretøjer, der med hjælp fra et par stabile chauffører fra de Frivillige, fragter os til Bassumgårdvej

i Tjørring, hvorfra den allerede annoncerede kanotur på Herningsholm Å er planlagt til at tage sin begyndelse. Efter et veloverstået gruppefoto, hvorpå alle fremtræder glade og tørre, uddeles velassorterede forplejningsposer med både tørt og vådt til alle. Efterfølgende opdeles gruppen under kyndig ledelse i 6 skarpe kanohold. Uden spørgsmål til fordelingsnøglen og de taktiske bevæggrunde for sejladsrækkefølgen, springer vi straks i vore fartøjer med kurs mod nordvest. Til ingens overraskelse konstaterer vi hurtigt, at arrangøren med vanlig ildhu har lagt udfordringer ud på ”vejen” - åen er bredfuld grundet sommerens ”strålende” vejr. Det viser sig

nemlig hurtigt at passage under de mange små broer undervejs kræver både snilde og mod, da frihøjden under broerne kun akkurat tillader os at krybe under. Undervejs går snakken dog humørfyldt på både tværs og langs af kanoerne samtidig med at der for nogens vedkommende tages lidt ”jordprøver” fra enkelte af åens listige sving. Ingen udfordring viser sig dog større end at få spist alt maden fra de rige muleposer. Fortsættes...


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 6

Kano(n) temadag i Beredskab Fortsat...

Fyldte af både frisk luft og billige grin ankommer alle tørre og med tunge arme til overnatningspladsen ved Nybro efter 3 timers sejlads. Efter en veloverstået sejltur venter nu den faglige del af Beredskabets ”temadag”. Med hjælp fra de Frivillige, kører vi derfor til Aulum Mølle, der er bestemt til at danne rammerne for eftermiddagens program. I stemningsfulde omgivelser i den gamle mølle nydes en velfortjent frokost med tilhørende læske, inden der for alvor skydes gang i dagens udviklingsmøde. Ved mødet, hvortil alle på forhånd havde forberedt et indlæg, fremkommer i løbet af eftermiddagen mange positive tilkendegivelser, der hver for sig eller enkeltvis kan bruges ved den fremtidige tilpasning af Herning kommunale beredskab. Under bistand fra en flittigt noterende beredskabschef, tegner der sig et tydeligt billede af, at de der til daglig er beskæftiget i beredskabet har stor lyst til at bidrage til udviklingen af vort beredskab. Ved afslutning af udviklingsmødet konstateres det således, at udbyttet af ”tema-dagen”, på tværs af arbejdsområder og fagskel til arrangørens til-

fredshed, har været godt og brugbart. Lettet for opsparet kano(n)-energi og tænkte ord om beredskabets udviklingsmuligheder forlader alle mand Aulum Mølle for at køre tilbage til brandstationen. Efter en lang og vellykket ”arbejdsdag” udnyttes tiden med enten bad eller en enkelt gen-

stand i ”Brandmands Hulen” inden vi i fælles flok besøger Restaurant Ravello, hvorpå den sidste del af ”tema-dagen” nydes i hyggeligt samvær. Tak til alle for en vellykket tur!


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 7

Fra svunde sommerFra en tilfreds borger dage i Teknisk Service Af Gitte Østergaard Genbrug og Affald Et par sjove billeder som jeg tog en af de svundne sommerdage i år. Udenfor vinduerne ved Genbrug og Affald blev rosenbedet hakket af et par vældig humørfyldte driftskvinder med solsikkebriller og vind i håret og læg lige mærke til det røde hår og kosten der sidder bag på førerhuset - gad vide om det er det foretrukne transportmiddel !

Sammen kan vi nå langt skriver en tilfreds borger Som opfølgning på min henvendelse den 21. september om vand på vejen ved busstop på Studsgårdvej. Jeg har netop her til morgen set, at en medarbejder fra vejservice har været ud at tilse kloakken ved omtalte busstop. Tak for at der blev fulgt op på min henvendelse. Det er dejligt, at det virker, når man giver et hint om ting der trænger til at blive efterset. Sammen kan vi nå langt!!


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 8

Afdelingschef - årgang 1949 takker af Af Erik Karup Chef for Teknisk Service

I forbindelse med Eva Kanstrups (direktørens) udmelding om en revision af Teknik og Miljøs organisation følte jeg, at det var ”God Dømmekraft” at oplyse om mine planer vedrørende tilbagetrækning som afdelingschef for Teknisk Service. Men før jeg siger farvel efter 13 fantastiske år i Teknik og Miljø i Herning Kommune, er det tid til at standse op og gøre status.

Det rigtige valg I 1998 følte jeg, at tiden var kommet til at vende tilbage til hovedlandet. Derfor sagde jeg farvel til Slagelse Kommune og goddag til Herning Kommune - og stillingen som afdelingsleder for Ejendomsafdelingen. Lige fra første dag følte jeg, at det var rigtige valg, jeg havde truffet. Jeg kom til en afdeling med super gode kollegaer og en masse spændende opgaver. Der var både planlægning og gennemførelse af store byggerier og en masse ledelsesmæssige udfordringer.

Lykkes at rokke skuden I forbindelse med en revision af byggestyringsreglerne for HK tog tanken om en ændring af budgetternes placering for alvor form. Hidtil havde de været placeret hos de forskellige forvaltninger med decentralt ansvar. En klar og entydig opdeling af indvendig og udvendig vedligeholdelse var ligeledes nødvendig. – Kort sagt var der brug for en revision af selvforvaltningstanken. Budgetterne til vedligeholdelse af Fag & Tag burde efter min opfattelse placeres i Kommunale Ejendomme. Denne ændring ville betyde, at vedligeholdelsesarbejder kunne udføres i storudbud på tværs af de enkelte instituti-

oner. På denne måde kunne vi opnå en bedre udnyttelse af budgettet. Ændringer tager tid, også i Herning Kommune, men selvom tiltaget ikke er lykkes 100 procent, er det dog lykkes at ”rokke skuden” lidt.

Fantastiske medarbejdere Jeg har også haft det held at være med til planlægning og opførelse af store byggeprojekter. Lad mig blot nævne et par stykker: Holing Sportscenter, Musikskolen, et par plejehjem osv. Sidst men ikke mindst landede selve personalerokeringen i forbindelse med kommunalreformen også i min turban. Jeg er megen tak skyldig til de fantastisk dygtige og loyale medarbejdere, der har deltaget i projekterne. Uden deres hjælp var det aldrig lykkedes.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 9

Afdelingschef - årgang 1949 - takker af Fortsat...

Udfordrende arbejde I forbindelse med kommunalreformen blev der også gennemført en revision af organisationen i Teknik og Miljø. Denne revision medførte en ny sammensætning i TM. De kommunale planlæggere, bygherrerådgivere osv. blev placeret decentralt på Enghavevej, og chefstillingen for det nye Teknisk Service blev opslået. Jeg søgte stillingen og har bestridt den siden kommunalreformen trådte i kraft. Stillingen indebar ledelse af ca. 60 vidt forskellige personer – bl.a. arkitekter, vejingeniører, skovteknikere, landskabsarkitekter, administrativt personale osv.. Dette arbejde har været vældig inspirerende og til tider også meget udfordrende - måske også mere end stillingsbeskrivelsen i første omgang lagde op til. Jeg har altid følt en stor glæde ved arbejdet i Teknisk Service på Enghavevej, som hen ad vejen nok fik et lidt anarkistisk image hos mange kollegaer.

God mavefornemmelse Det er med en særdeles god mavefornemmelse, at jeg nu trækker mig tilbage fra et job, som oprindeligt var tænkt noget anderledes. Personligt havde jeg forestillet mig, at

ansættelsen skulle vare ca. 5 år, for sådan havde det jo været med mine tidligere ansættelser. Dags dato er jeg dog lykkelig for, at det gik anderledes.

Plads til udvikling Jeg vil godt benytte lejligheden til at sende en stor tak til Eva Kanstrup og Jørgen Marstrand (de to direktører), som jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med i mine snart 14 år i Herning Kommune. Begge har formået at give plads for udvikling, og begge har bidraget med overblik og sparring, når løsningerne på problemerne begyndte og blev lidt usynlige i horisonten. De har hele tiden været bevidste om medarbejdernes velbefindende i de stressede tider. Disse kvaliteter krydret med en god portion humor har gjort det lettere for mig at være afdelingschef i Teknisk Service.

Klare skærene Jeg vil også gerne takke de mange gode kollegaer, som jeg har krydset klinger med gennem tiden. Uden jer havde det været knapt så sjovt at gå på arbejde. Sidst men ikke mindst vil jeg ønske alle i Teknik og Miljø god vind og held og lykke frem-

over med den nye organisation! Jeg ved, at der er lagt mange gode tanker og intentioner i udformningen. Og jeg ved, at I nok skal klare skærene, selvom jeg ikke længere (står vagt) ved rorpinden. Dog er det en trøst at vide, at I selvfølgelig vil komme til at savne mig oppe på broen…


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 10

Auditoren fandt: Nul huller... Af Monica Klitgaard Hansen Virksomhedsmiljø

Teknik og Miljø havde 19. september 2011 besøg af en auditor fra Bureau Veritas. Auditoren gennemførte ekstern audit på vores kvalitetsstyringssystem for natur-, miljø- og byggeadministration. Selvom den grundige auditor borede, fandt han ingen huller. Han fandt kun lidt plak, som kan fjernes med en grundig tandbørstning. Auditoren har besøgt os to gange tidligere i 2009 og i 2010. Første gang fik vi 10 afvigelser, anden gang 2, og denne gang fik vi altså ingen afvigelser. Resultatet viser, at systemet bliver bedre og bedre integreret i vores hverdag. Auditoren er seriøs og grundig, og det er ikke muligt at snakke udenom eller forsøge at dække over evt. huller. Det forlyder, at ledelsen dagen forinden indgik et væddemål om, hvem der først kunne få auditoren til at trække på smilebåndet. Det viste sig dog, at det slet ikke var svært denne gang. Han fornemmede nok, at der var styr på tingene. Som systemansvarlig fulgte jeg auditoren rundt til de forskellige interviews med ledelse og medarbejdere, og det var en fornøjelse. Der var stor faglig dygtighed og

styr på tingene.

Næste besøg

En audit består dels af en gennemgang af dokumenter, fx ledelsen evaluering og sagsbehandlerprocedurer, og dels af interviews med ledelse og medarbejdere.

Næste besøg af Bureau Veritas bliver i efteråret 2012 og da gælder det en recertificering, dvs. en lidt større omgang, hvor Bureau Veritas bruger dobbelt så meget tid, som de brugte i år. Så husk tandbørsten! Vores kvalitetsstyringssystem blev indført på baggund af et lovkrav, som kom i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Systemet blev certificeret af Bureau Veritas i 2009. Kvalitetspolitik, kvalitetsmål og evaluering kan ses på herning.dk.

ledelsens

Hele kvalitetshåndbogen kan ses i Schultz: kommunekoncept.dk.

Links: Kvalitetspolitik: http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Politikker/Kvalitetspolitik.aspx Kvalitetsmål og ledelsens evaluering: http://www.herning.dk/Om%20Kommunen/Organisation/Forvaltninger/Teknik%20og%20Miljoe/Kvalitetsstyringssystem.aspx Schultz, Kommunekoncept: http://kommunekoncept.dk/


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 11

Sådan oplevede jeg mit første valg, som tilforordnet Af Maibritt H. Christensen Elev i Administration og Økonomi

med blot at kigge, hvilket ikke var specielt interessant.

Vel mødt og straks sat i arbejde

Vi skulle jo også have lidt at spise i løbet af dagen. Eller måske skulle jeg sige, vi spiste hele dagen? Rundstykker, frokost, kaffe og kage, aftensmad og derimellem snacks at spise af – Ja sulte, det gjorde vi bestemt ikke.

Jeg mødte op i Sunds kl. 8.15 og vidste ikke meget om hvad der skulle ske – eller hvad jeg skulle bidrage med. Jeg blev dog hurtigt sat i gang med at tjekke stemmesedler. ”25 stk. i hver bunke – det er vigtigt, for ellers får vi problemer i aften.”, var beskeden.

Der stemmes Kl. 9.00 blev dørene åbnet og de første vælgere var klar. En lang dag var begyndt. Min opgave var i første omgang blot at overvære hvad de andre lavede. Vi var i alt 15 hjælpere og vi havde to valgborde. Ved hvert bord sad tre personer. Èn tog imod valgkort og bundtede disse i stakker á 25 stk., én krydsede borgeren af i valgbogen og én uddelte stemmesedler. (Sidstnævnte talte desuden sedlerne endnu engang – for lige at være HELT sikker på, at der nu var 25 stk. i hvert bundt.) Foruden de tre hjælpere ved bordene holdt to øje med, at folk afleverede stemmesedlerne i de dertil opstillede bokse. Resten startede, ligesom jeg, på sidelinjen. Vi rokerede flere gange, og jeg prøvede alle funktioner. Meget af tiden gik dog

Optællingen Klokken 20.00 blev dørene lukket og optællingen kunne starte. Stemmerne blev væltet ud på to store borde – sådan at stemmerne fra bord 1 og bord 2 stadig var adskilte. Først blev stemmerne sorteret i tre bunker; én til Venstre, én til Socialdemokraterne og en bunke til resten. Der blev arbejdet på højtryk med en lille snert af konkurrence om at blive først færdige bord. I næste step deltes bunken med de reste-

rende partier ud – Og mens nogle arbejdede med det, blev det tjekket, at stemmerne til hhv. Venstre og Socialdemokraternes var delt korrekt ud. Og så bare lige for at være på den sikre side, blev det herefter tjekket endnu engang at ingen stemmer lå forkert. ”Sikke et dobbeltarbejde” kunne jeg ikke undgå at tænke - men om ikke andet viste det sig senere hen, at enkelte stemmer alligevel var smuttet i forkerte bunker. Så gjaldt det de personlige stemmer. Denne gang skulle der ikke tjekkes for fejl – for som jeg fik at vide ”havde jeg vel delt rigtigt første gang” – så jeg måtte jo være blevet bedre i løbet af aftenen eller..? På den anden side skulle ”Fintællerne” vel også have noget at lave dagen efter. Godt brugt og træt kørte jeg hjem.

Konklusion Meget spildtid og et væld af dobbeltarbejde – det må kunne gøres bedre. Det var dog fint at prøve – og trods det til tider var meget kedeligt, hyggede jeg mig også i dagens løb.

Tak til kolleger Mange Teknik og Miljø medarbejdere havde fundet til Sunds for at hjælpe – tak for en god dag.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Run & Bike Stafet 2011 Af Lilian Andersen Drift

DRIFT gjorde det igen! Efter sidste års forsmag med et hold til Run & Bike Stafet, stillede vi i år med to hold i Ringkøbing 3. september, til gennemførelse af en maratondistance: 5 km løb, 13,6 km cykling, 5 km løb, 13,6 km cykling og 5 km løb. Vi stillede op med mixhold og vores bedste hold fik en flot 3. plads ud af 17 hold, kun 6 minutter fra det vindende hold. Af spurtpræmier kunne vi tage ikke mindre end 3 med hjem. Vejret var dejligt med solskin og ikke så meget vind, men noget blæst er der jo altid derude vestpå!! Alle, både motionister og eliteudøvere, gjorde en fin indsats. Drift var godt repræsenteret med deltagelse af både leder, chauffører, gartnere, kontormus og elever. Efter løbet hyggede vi os med medbragte sandwichs og hjemmebagt kage. Målet er at Drift til næste år kan stille op med minimum 3 hold og vi tager gerne dysten op mod andre kollegaer.

Side 12


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 13

Åbent Hus 2011 hos Herning Kommunale Beredskab Af Finn Lau Nielsen Beredskab

Vanen tro afholdt Herning Kommunale Beredskab Åbent Hus i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Midtjylland og Falck Herning. område, hvor HKB deltog med redningsliften til redning af person fra brandhuset. Rygterne siger, at prinsessen til hofdamens store fortrydelse overskred tidsfristen for besøget. De er jo nogle travle folk i kongehuset, så hun er nok kommet for sent til det næste arrangement. Dette tyder dog på, at prinsessen har været meget interesseret i de aktiviteter arrangementet kunne byde på. Der var dog ikke tid til at kigge forbi Stationen eller Gården – desværre. Arrangementet afholdes jo som bekendt altid den første lørdag i september, og det har efterhånden været afholdt i 10 år, så det har nået et niveau, hvor kvaliteten af publikumsaktiviterne er høj og udbuddet er spændende og stort. De senere år har arrangementet været lidt af et ”skuffearrangement”, men i år afveg det lidt fra tidligere. I år var der besøg fra kongehuset i form af HKH prinsesse Marie, der jo er frivillig i Den Frivillige Indsatsstyrke, med base i Herning (BRSMJ). Prinsessen kastede sin glans over arrangementet et par timer, hvor hun bl.a. så redningsarbejde i ruiner, hvordan spejdere hygger sig og ikke mindst den store demonstration på styrelsens øvelses-

Denne gang blev der gjort lidt mere ud af udstillingen hos de frivillige på Beredskabsgården. Feltkomfuret blev luftet, så gæsterne kunne få nogle

smagsprøver på de frivilliges kunnen på det gamle monstrum. I år er de frivillige blevet tildelt noget nyt materiel til redningstjenesten, og det skulle selvfølgelig også vises frem, så BRA/RE havde lavet en lille udstilling med dette. Der var også opstillet et kommandostade, hvor gæsterne kunne få lidt information og se faciliteterne. Der var også opsat en lille stand, hvor børn og voksne med barnlige træk kunne sprøjte efter mål med et D-rør. Arrangementet var en succes med et rekordstort antal besøgende på ca. 3.300 og vi var heldige med vejret, der var lunt og tørt


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 14

Driftssekretariatstur til København Af Maria Have Drift

Tirsdag 20. september mødtes vi kl. 5.20 på Hammershusvej, hvorefter turen i minibus gik til Molslinien i Aarhus. På færgen fik vi en medbragt morgenbuffet, så vi efterfølgende var godt rustet til dagens stabasser.

Besøg i Københavns Kommune

de og utilfredse borgerhenvendelser. Teknik og Miljø Forvaltningen bruger de et centralt program til økonomi, som var fælles for hele Københavns Kommune, kaldet ”KØR”. Til projektstyring bruger de navision og til at sammenholde data, lave rapporter samt infomateriale benytter de programmet Targit, hvilket giver nogle fine visuelle rapporter.

Trods VM i cykling ankom vi næsten til tiden til Københavns Teknik og Miljø Forvaltning. Her hørte vi om deres erfaringer med helhedsorienteret drift, informationskilder/kommunikation med borgerne samt ikke mindst økonomien. Meget spændende, men også en noget større forvaltning – knap 2500 ansatte – end det vi kommer fra.

Guidet tur på Christiania

I Københavns kommune, har man valgt at indføre helhedsorienteret drift fuldt ud. Det betyder at alle tidligere bestillere, som har arbejdet med driftsopgaver nu er flyttet til et af de 3 udførende driftscentre.

Til aften var der arrangeret madlavning i hold, men det blev lidt problematisk, da det viste

I København gør de rigtig meget ud at informere borgerne om hvad Teknik og Miljø er i gang med og hvad borgerne kan forvente. Teknik og Miljø Forvaltningen mente, at information kunne imødekomme borgerne, så forvaltningen ikke havde så mange spørgen-

Næste punkt på programmet var en guidet tur på Christiania. Vores guide var en ægte christianit, der for 40 år siden var med til at besætte området. Hun fortalte om Christianias historie og viste os rundt i deres lille samfund, hvor vi også så det lokale mini ”Teknik og Miljø”.

sig at køkkenet var lukket ned. Men til alt held var en rar københavnsk kantinekvinde behjælpelig med et par blus og festmenuen blev skabt gennem samarbejde og teamwork. Onsdag Morgen havde alle lidt ondt i maverne, da aftenen havde udviklet sig til masser af latter og smil igennem spil som tegn og gæt. Ingen tvivl om, at kollegaerne imellem er kommet en smule tættere på hinanden.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 15

Kort, GIS og IT på studietur Af Torben Hansen Kort, Gis og IT

Ferskvandscentret og Aqua, hvor vi fik mange gode historier om de mange forskellige dyr. Specielt interessant var kælebassinet, der var mindst lige så interessant for nogen som for den gruppe børn, der også var på besøg den dag.

Den faglige del Studieturen startede om morgenen 14. sept. på kontoret med fælles morgenmad ved skranken. Derefter var der afgang til Silkeborg, hvor der var aftalt besøg først hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og derefter hos det nærliggende Ferskvandscenter og Aqua. Hos DMU fik vi en præsentation, dels af hvilke opgaver DMU typisk varetager og udfører som offentlig myndighed og som forskningsinstitution, dels en information om den nylige organisatoriske forandring, hvor DMU faktisk ikke hedder DMU længere, men Nationalt Center for Miljø og Energi. Vi var på besøg i, hvad der nu hedder Institut for Bioscience. Henrik Tornbjerg og Gitte BlicherMathiesen gav os en præsentation af, hvad GIS anvendes til i deres hverdag, og det var specielt

Den sociale del

interessant at se, hvordan de benytter og sammenstiller data fra fagsystemerne i Miljøportalen og anvender dem til geografiske analyser. Vi så desværre ikke så meget teknik, som vi kunne have ønsket, men vi fik alligevel en fin præsentation af, hvad der laves med GIS. Eksempelvis viste de deres nitratrisikokort, som anvendes til at arbejdet med de nye vandplaner. Efter besøget hos Institut for Bioscience stod den på frokost i parken i det nærliggende Ferskvandscenter. Menuen stod på grillede frankfurtere, brød og tilbehør – og dertil en kildevand – og byger ad libitum. Eftermiddagen stod på en guidet tur igennem

Den sociale del af turen skulle foregå i den lejede hytte ”Juulsøgården” (http://www.julsoegaarden. dk), beliggende et stykke uden for Laven (lige øst for Silkeborg). Hytten er beliggende i et skønt skov- og naturområde, og der var ganske gode faciliteter. Vi havde en hyggelig aften med mange små festlige indslag – og der blev forsøgt grillet den resterende portion frankfurtere som natmad over et åbent ildsted, men det var mørkt, koldt og temmelig vådt, så det blev en lidt blandet oplevelse for nogen. Efter morgenmaden torsdag morgen, blev der ryddet op og pakket ned – og kursen blev sat mod rådhuset til en ”normal” arbejdsdag.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 16

Kort, GIS og IT på besøg på Herning Museum Af Torben Hansen Kort, GIS og IT Onsdag 21. september var afdelingen inviteret på besøg hos Herning Museum af en af vores egne kolleger, Erik Møller-Jensen, der p.t. er beskæftiget hos os. Erik Møller-Jensen er uddannet arkæolog og har en del fund på samvittigheden, hvoraf et par stykker endog er ret væsentlige fund.

Vi fik en rigtig god og fyldig præsentation af museumsinspektør Martin Winther Olesen om, hvordan der anvendes GIS i arkæologiens verden, og hvordan fremskridt ikke altid nødvendigvis betyder et skridt i den rigtige retning fagligt set. Digitalisering ses jo normalt som vejen fremad for at opnå effektivisering og forøgelse af nytteværdi, men i arkæologiens verden kan en digitaliseringsproces medføre uventede tab i form af en reduceret detaljeringsgrad.

Tidligere blev skitser af fund tegnet i hånden og efterfølgende nøje digitaliseret. GPS’ens indtog har også for arkæologien betydet, at der langt hurtigere kan foretages både opmåling og digitalisering i samme arbejdsgang, men den uventede ”gevinst” er at eks. et stolpehul registreres med langt færre punkter ved GPS-opmåling end ved en efterfølgende digitalisering af en håndtegnet skitse. Der går dermed en vis del af værdien af fundene tabt for eftertiden, og ikke mindst i forhold til den forskning, der foregår på baggrund af de registrerede udgravninger. Efter Martins meget interessante præsentation tog Erik selv over og gav os en guidet tur igennem udstillingen og nogle af de fund fra den tidligere jernalder, som han selv har fundet, bl.a. fundet af en stor romersk inspireret gård ved Tjørring, også refereret til som ”fyrsterne fra Tjørring”. Det var rigtig spændende at høre og se, hvordan der kunne trækkes linjer fra lokalhistorien til verdenshistorien, og vi fik en rigtig interessant eftermiddag ud af det.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 17

Tilpasning af brugeroplysninger i GoPro, Word og i mail. Af Susanne Frederiksen Administration og Økonomi

Rigtig mange får ny afdelingsbetegnelse pr. 1. oktober og det er derfor nødvendigt, at alle som er berørt af dette, går ind i deres egen brugerprofil i GoPro og retter til den korrekte afdeling. Derudover skal brugeroplysninger også rettes i Word og i notes, hvis du har en fast signatur i din mail. Det gælder alle der pt. sidder i: • • • • •

Vej og Trafik Byggemodning Kommunale Ejendomme Myndighed, Drift og Beredskab

Ænringerne træder i kraft 1. oktober, men da det jo er snart, har Jacob givet respeet på 14 dage til at få det lavet.

Sådan gør du i GoPro 1. Åben GoPro 2. Tryk på GoPro logo øverst til venstre og dernæst på Åben brugerprofil. 3. Gå i Redigering og vælg fanebladet Organisation og skriv din nye afdeling i feltet Afdeling.

4. Vælg derefter fanebladet systemindstillinger og hent din nye afdelinge her også. (i højre kolonne,

Standard sagskategorisering > ikon med +tegn)

5. Husk også at ændre din e-post signatur i GoPro på samme side som ovenstående 6. Gem og luk din brugerprofil. 7. Hvis du får en boks med en ”Advarsel”, skal du trykke Nej

Sådan gør du i Word 1. Åbn et Word-dokument 2. Gå i menulinjen og vælg Funktioner > Indstillinger 3. Vælg fanebladet Brugeroplysninger og ret din afdeling i boksen Afsenderadresse.

Sådan gør du i Notes 1. Fra din indbakke vælger du knappen Flere > Indstillinger 2. Vælg fanebladet Signatur og ret dine oplysninger i den hvide boks. 3. Tryk OK

Telefonnumre og e-mailadresser Vi beholder alle sammen det telefonnummer og den e-mailadresse vi har i dag.


TEMI-NYT nr. 144

September 2011

Side 18

Hurtig genvej til TM på Intranettet Af Susanne Frederiksen Administration og Økonomi

Lav en genvej i Panelet Favoritter, så har du en lynhurtig genvej til TM på Intranettet. 1. Åbn Intranettet og vælg Teknik og Miljø 2. Højreklik et sted på siden og tryk på Føj til Favoritter.

Genvej i Favoritlinjen

3. Giv genvejen navnet Teknik og Miljø i steder for Herning Kommunes Intranet. 4. Tryk på sort trekant og vælg ”Panelet Favoritter”

Genvejen ligger nu synligt, under adresselinjen i din browser.

Tryk her

TEMI-NYT 144, sept. 2011  

Medarbejderblad for Teknik og Miljø

Advertisement