Page 1

Majanduskomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel-Euroopa Parlamendile.

Euroopa Liidu tulevik: kas Euroopa Liit peaks liikuma ühtsema majanduspoliitika suunas?

Mudel-Euroopa Parlament,

A. Olles teadlik liikmesriikide balansist väljas olevatest majanduspoliitika aspektidest, seda nii riikide siseselt kui riikide üleselt, B. Rõhutades, et Euroopa Liidus puudub piisav info liikumine finantssektoris, C. Häiritud olles Euroopa Liidus aset leidvatest streikidest, D. Olles teadlik Euroopa Liidu liikmesriikide probleemidest konkurentsivõimega ning nähes vajadust selle olukorra parandamiseks, E. Sügavalt mures olles Euroopa Liidu liikmesriikide suure ja pidevalt kasvava välisvõla üle, F. Olles teadlik majanduslike kriisipiirkondade avaliku ja erasektori

finantseerimise jätkuvast

probleemist, G. Täheldades ebaproportsionaalset migratsiooni Euroopa Liidu sisesel ja ka globaalsel tasandil Euroopa Liidu suhtes, H. Pidades meeles pankade ebaefektiivset finantspoliitikat riikide majanduste suhtes, I.

Olles häiritud pangandussektori kergekäelisest finantspoliitikast,

1. Kutsume üles eurotsooni looma automaatset eelarvekärbete mehhanismi, mis kujutaks endast riikide poolt ratifitseeritud lepet, mis kohustab neid vajadusel kärpima eelarvet tervikuna

i.

Maksimaalne eelarvedefitsiit määratakse Maastrichti kriteeriumite järgi.

ii. Nõue jõustub 3 aastat pärast otsuse vastu võtmist. iii. Tulevased euroalaga liituvad riigid on kohustatud antud leppe ratifitseerima euroala liikmesuse tingimusena. iv. Lepet mitte ratifitseerivad praegused Euroopa Liidu liikmesriigid kaotavad motiveerivas mahus otsetoetused.

Eesti MEP 2013 resolutsioonid  
Eesti MEP 2013 resolutsioonid  
Advertisement