__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JAARVERSLAG 2014


JAARVERSLAG 2014


Stichting Present Zaanstreek heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in de Zaanstreek. Onze missie is om vrijwilligers te verbinden met mensen of buurten die extra hulp en aandacht verdienen. Door op eenvoudige, effectieve en betrouwbare manier flexibel vrijwilligerswerk te faciliteren slaat Present een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.


Voorwoord ................................................................................................................. 2 1

Missie, aanpak en doelstellingen 2014 ...................................................................... 4

2

Presentprojecten ....................................................................................................... 9

3

Samenwerking ........................................................................................................ 15

4

Hoogtepunten 2014 ................................................................................................. 18

5

Financieel draagvlak ............................................................................................... 22

6

Conclusies en vooruitblik ......................................................................................... 24

7

Jaarcijfers 2014 ....................................................................................................... 25 Bestuur en operationeel team ................................................................................. 26


Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Present Zaanstreek van 2014. Een jaar waarin Present Zaanstreek volop in beweging was en we op allerlei plekken de brug hebben kunnen slaan tussen gemotiveerde vrijwilligers en kwetsbare Zaankanters. Dat is het hart van Present: we willen mensen bewegen om zich voor een ander in te zetten. De overheid doet in steeds grotere mate een beroep op de zelfredzaamheid, of samenredzaamheid van burgers. Present loopt op dit terrein al een paar jaar voor de troepen uit. Inmiddels is Present in de Zaanstreek al 5 jaar bezig met het verbinden van gedreven en gemotiveerde vrijwilligers aan kwetsbare mensen. Binnen het groeiende netwerk van Present Zaanstreek is een aantal vaste vrijwilligers actief. Mede door hun inzet hebben zich in het afgelopen jaar bijna 400 vrijwilligers ingezet bij Present Zaanstreek. Samen hebben deze vrijwilligers 59 projecten gerealiseerd bij kwetsbare Zaankanters, zoals ouderen die maar weinig buiten komen, of eenoudergezinnen die van een zeer klein budget moeten rondkomen. We zijn dankbaar voor de medewerking die we van alle maatschappelijke organisaties krijgen om de cliënten uit hun netwerk te kunnen helpen. Ook zijn wij blij met de diverse partners voor hun bijdrage in 2014: de gemeente Zaanstad, de woningbouwverenigingen Parteon en ZVH, de Zaanse kerken, diverse sponsors en onze Fannoten: Hartelijk dank voor uw inzet, samenwerking en financiële steun! Maar wij bedanken bovenal alle vrijwilligers en teamleden voor hun geweldige inzet. De Zaanstreek heeft veel te geven, daar geloven wij in! Namens het bestuur en team van Stichting Present Zaanstreek, Herman Bouma, Coördinator Stichting Present Zaanstreek


Oprichting Stichting Present Zaanstad is op 5 oktober 2009 opgericht en de werkzaamheden als stichting zijn per die datum gestart. De acte van oprichting is verleden door notaris mr. J. Th. Lamers. In februari 2012 heeft de naamswijziging naar ‘Stichting Present Zaanstreek’ plaatsgevonden, tevens door notaris mr. J. Th. Lamers. De statutaire vestigingsplaats is Zaanstad. De stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present Zaanstreek is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34359833. Bestuur 2014 Henk Kooi

voorzitter

Ton van der Meij

penningmeester

Peter Prijs

bestuurslid

Ben Haisma

Secretaris

Coördinator Herman Bouma Stichting Present Zaanstreek Lobeliusstraat 71 1504 EJ Zaandam tel. 06 3466 2077 info@presentzaanstreek.nl / www.presentzaanstreek.nl KvK 34359833 Rabobank NL02 RABO 0154 0320 42


Stichting Present Zaanstreek heeft als missie een brug te slaan tussen enerzijds mensen die iets van hun talent en tijd willen geven en anderzijds mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit dat doel biedt Present mogelijkheden voor mensen in de Zaanstreek om zich in te zetten in hun eigen omgeving. Present wil mensen uitdagen zich een dag(deel) in te zetten ten dienste van mensen die daar daadwerkelijk mee geholpen zijn. De aanpak van Present bestaat uit de volgende vier succesfactoren: 1.

Focus op degene die iets te bieden heeft

Present begint bij het potentieel van mensen die tijd willen geven. De gever is de doelgroep, daar ligt onze focus. We dagen mensen uit om een stukje van hun tijd, hart en handen beschikbaar te stellen voor een ander. Op basis van mogelijkheden en tijd, wordt een passend project gezocht. Belangrijk aspect is de ontmoeting tussen de vrijwilliger die hulp biedt en de hulpontvanger. Veel mensen hebben geen idee van de dagelijkse nachtmerrie die de sociale en materiĂŤle armoede veroorzaakt bij mensen in hun eigen woonplaats. De ontmoeting zorgt ervoor dat mensen naast elkaar komen te staan, elkaar gaan helpen en ervaren dat het zo simpel kan zijn om naar een ander om te zien.


2.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties

Present Zaanstreek zet het aanbod van de groep vrijwilligers in via bestaande hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties. Present is geen hulpverlenende instantie, maar heeft een brugfunctie. We zien het als een uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverleningsketen en de samenhang in wijken te versterken. Present biedt vrijwilligershanden aan bij maatschappelijke organisaties. Hulpverleners benutten deze inzet van een groep vaak als middel om op meerdere terreinen stappen te zetten. Zo gaat de hulp verder dan alleen het hulpmoment zelf. Ook de ontmoeting die plaatsvindt, heeft positieve gevolgen: deze helpt hulpontvangers om hun vertrouwen in mensen terug te krijgen. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp aanvragen bij Present. De indicatie, wie hulp wel of niet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie. Het aanbod van Present blijkt goed aan te sluiten bij de ‘vraaggestuurde’ manier van werken van maatschappelijke organisaties en biedt mogelijkheden om mantelzorgers gericht te ondersteunen. 3. Werken volgens een structurele opzet en professionele aanpak Present zet structureel groepen in die incidenteel beschikbaar zijn. Er worden groepen ingezet, maar dit zijn telkens andere groepen. Dit houdt in dat elke groep opnieuw begeleid moet worden. Om de brugfunctie tussen groepen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties structureel op te zetten zijn er professionele kaders nodig. Zo kan de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd worden. De groepen die Present inzet, komen veelal bij kwetsbare, en door het leven beschadigde mensen. Dit vraagt om professionele aansturing en begeleiding. Daarom heeft Present een team van mensen die de kennis en ervaring hebben die


Een groep leerlingen van het regiocollege maakte een woning schoon


nodig is voor het begeleiden van groepswerk/vrijwilligerswerk binnen de context van de hulpverlening. Om de structurele stroom van groepen en dus de continu誰teit van Present te kunnen waarborgen moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Ten eerste zijn er netwerken nodig in de breedte van de samenleving voor het aanbod van groepen. Ten tweede is een netwerk nodig in de breedte van maatschappelijke organisaties om het aanbod van groepen in te kunnen zetten bij mensen die echt hulp nodig hebben. 4.

Door de Zaanstreek, voor de Zaanstreek

Een vierde succesfactor van Present is de verankering in de Zaanse samenleving. Na de start van de stichting in 2009 is het stimulerend om te zien hoeveel organisaties de samenwerking met Present aangaan. Er is vertrouwen opgebouwd binnen

verschillende

netwerken,

zoals

kerken,

serviceclubs,

lokale

overheidsorganen en maatschappelijke organisaties, waardoor het mogelijk is om mensen bij elkaar te brengen en te enthousiasmeren. 5.

Context

Present Zaanstreek is een zelfstandige stichting. Zij hanteert dezelfde formule als de 68 andere stichtingen Present in Nederland. Allen hebben een verbinding met Present Nederland te Zwolle, die na haar oprichting in 2006 lokale stichtingen hielp opzetten. Elk jaar groeit het aantal projecten dat wordt uitgevoerd. In 2013 deden er landelijk 26.000 mensen mee met een Present project en in 2014 waren dit er 29.000.


De metamorfose van een tuin: Boven is voor, onder is na afloop van het project.


Stichting Present Zaanstreek heeft als kernactiviteit het begeleiden van groepen vrijwilligers die zich voor 1 dag(deel) in willen zetten voor een ander. Het meetbare resultaat van de inzet van Stichting Present is het aantal mensen/groepen dat zich heeft ingezet. In het jaarverslag van 2013 had Present zich ten doel gesteld om in 2014 een totaal van 56 projecten te realiseren. Dit was een beoogde groei van 8 projecten ten opzichte van 2013, waarin 48 projecten waren uitgevoerd. We hebben dit doel ruim gehaald. Uiteindelijk hebben we 59 projecten uit kunnen voeren. Dit betekent een groei van 11 projecten (23%). We zijn trots op dit resultaat, vooral omdat we in 2014 noodgedwongen een aanmerkelijk kleinere begroting hadden. Door teruglopende financiĂŤn was het aantal betaalde uren van de coĂśrdinator teruggeschroefd van 18 naar 12 uur per week. Ondanks deze personele krimp is er dus toch een duidelijke groei in het aantal projecten. Dat is voor een groot deel te danken aan de inzet van de vaste vrijwilligers. Onderstaande tabel geeft het aantal groepen aan dat de afgelopen jaren was begroot met daarnaast het gerealiseerde aantal groepen.


70 60 50

Inzet Vrijwilligers - Aantallen Projecten Begroot Realisatie

40 30 20 10 0 2010

2011

2012

2013

2014

In 2014 hebben zich bij deze 59 Presentprojecten meer dan 433 vrijwilligers actief ingezet. Daarnaast zijn er nog een heel aantal losse klusjes gedaan door individuele vrijwilligers. In totaal kwam hierdoor ruim 2.200 uur vrijwillige inzet beschikbaar voor de kwetsbare kant van de Zaanse samenleving. Daarnaast is er een groeiende groep mensen structureel als vrijwilliger betrokken bij Present. Dit team verzet bergen werk om Present mogelijk te maken. Het gaat daarbij om bestuursleden, mensen die administratieve ondersteuning bieden op kantoor en helpen bij het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten. Een ruwe schatting is dat deze mensen samen 1000 uur per jaar vrijwilligerswerk verzetten voor Present. Dit betekent dat er naast de betaalde kracht van 12 uur per week ook voor 21 uur per week op vrijwillige basis professioneel werk wordt geleverd.


2.1 Achtergrond groepen vrijwilligers Er is een groot potentieel aan groepen dat zich via Present Zaanstreek zou kunnen inzetten in de Zaanstreek. De belangrijkste groepen zijn: - Kerken - Bedrijven - Jeugd en jongeren (4-18 jaar) - Serviceclubs - Flexgroepen Bij kerken gaat het vaak om een huiskring die zich inzet voor een project en ook zetten veel kerken zich in voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Bedrijven en organisaties doen vrijwilligerswerk in het kader

van

maatschappelijk

betrokken

ondernemen, of bijvoorbeeld als teamuitje. De jongerengroepen bestaan deels uit maatschappelijke stages, of vergelijkbare projecten, maar ook uit jongerengroepen van

kerken.

Een

voorbeeld

van

een

serviceclub is de Rotary Club Zaandam, waarmee we nu voor het tweede jaar op rij een sinterklaasactie hebben uitgevoerd. Flexgroepen hebben een wisselende samenstelling van individuele vrijwilligers die zich regelmatig inzetten. Deze groep is van grote waarde voor Present. Ze pakken heel veel verschillende soorten klussen op. De flexploeg is ook een gezellige en hechte club mensen die echt gedreven is om samen anderen te helpen.


Tabel 1: Achtergronden groepen vrijwilligers

2010

2011

2012

2013

2014

Kerken

8

22

16

18

19

Bedrijven

1

3

6

3

4

Jongerengroepen

1

3

10

1

8

Serviceclubs

0

0

0

1

2

Flexgroepen

4

10

9

25

26

14

38

41

48

59

Groepen

Herkomst groepen 2014 Kerken

32%

44%

Bedrijven

7% 14%

Jongerengroepen Serviceclubs Flexgroepen

3% Als we de cijfers van dit jaar vergelijken met voorgaande jaren zien we dat er onder alle soorten groepen een groei te zien is. Opvallend is dat we ten opzichte van 2013


veel meer jongerengroepen hebben ingezet. Dit heeft onder andere te maken met de inzet van een aantal groepen leerlingen van het regiocollege. Ook valt op dat we de afgelopen twee jaar veel flexprojecten hebben uitgevoerd. De groep flexers is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Dit is een mooie trend, omdat dit ervaren vrijwilligers zijn die langdurig betrokken zijn bij Present. Zij zorgen voor continuïteit in het aanbod. Het is mooi om te zien dat de groei van de afgelopen jaren zich doorzet. Het dak van deze groei is volgens ons voorlopig nog niet in zicht. Het is wel een uitdaging voor Present om deze groei op te vangen zonder dat de kwaliteit van de projecten daarmee in gevaar komt. 2.2 Type projecten Het aanbod van de vrijwilliger staat centraal bij Present. Dit betekent dat de projecten zoveel mogelijk op maat gesneden zijn. In de praktijk kunnen we de projecten indelen in twee categorieën: praktische en sociale projecten. Bij praktische projecten gaat het om het helpen van mensen bij klussen in en om het huis, zoals het schilderen van een woonkamer of het opknappen van een tuin. Dit zijn klussen die een hulpverlener nooit zelf kan doen en de hulpontvanger heeft doorgaans niet de financiën en het netwerk om de klus te laten doen. Met een groep vrijwilligers kan in korte tijd veel werk worden verzet. Bij sociale projecten staat ontmoeting centraal. Veel Zaankanters leiden een geïsoleerd bestaan. Dat geldt voor veel bewoners in verzorgingshuizen, maar ook voor veel mensen die thuis wonen. Voorbeelden van sociale projecten zijn het maken van een wandeling met ouderen in het park, of het maken en langsbrengen van een kerstpakket voor iemand die wel een leuke verrassing kan gebruiken tijdens de feestdagen. Ook hier zien we dat de groei zich gelijkmatig verdeelt.


Tabel 2: soorten projecten in 2014

Type projecten Praktisch (schilderen,

schoonmaken,

tuin

2012

2013

2014

16

30

36

25

18

23

41

48

59

ophogen,

verhuizen, etc.) Sociaal (Activiteiten met bewoners van zorgcentra, kerstpakketten maken en uitdelen, etc.)

Medewerkers van Parteon schilderden een woonkamer tijdens NL Doet


Bij elk project wordt samengewerkt tussen Stichting Present Zaanstreek en een hulpverlener van één of meerdere maatschappelijke organisaties. Het is een gezamenlijk proces om de verbinding tussen vrijwillige inzet en cliënten zorgvuldig tot stand te brengen. Randvoorwaarden voor deze samenwerking ‘aan de basis’ zijn goed contact, vertrouwen en afspraken over de samenwerking tussen Stichting Present en de betreffende maatschappelijke organisaties. Present Zaanstreek heeft in 2014 met hulpverleners/medewerkers van de in tabel 3 genoemde maatschappelijke organisaties samengewerkt rond projecten (zie pagina 16). Er is in totaal in 2014 met 30 maatschappelijke organisaties samengewerkt.

Een vrijwilliger vertelt na een Presentproject: Ik denk dat we echt een klein verschil hebben kunnen maken op die dag. Met name het opruimen was daarbij heel erg zinvol. daar kwam ze zelf niet meer uit.


Tabel 5: samenwerking met Zaanse maatschappelijke organisaties in 2014

Bethesda Thuiszorg

Odion

BLIJF-groep

Parteon

Brijder verslavingszorg

Prinsenstichting

Diaconie PGZ

SMD mentorwerk

Evean Guisveld

Sociaal Wijkteam Krommenie Sociaal Wijkteam Nieuw-West, Rooswijk

Evean Thuisbegeleiding

en Westerkoog Sociaal Wijkteam Oud Koog Oud

FACT Dijk en Duin

Zaandijk

Fasehuis Transit

Sociaal Wijkteam Pelders - Hoornseveld

GGD Zaanstreek Waterland

Sociaal Wijkteam Poelenburg

Jeugdteam Weerpad

Sociaal Wijkteam Wormerveer Sociaal Wijkteam Zaandam West - Oude

Kledingbank

Haven Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid

Leger des Heils Restart

Rosmolenwijk

Leger des Heils Steunende Huisvesting

Stichting Mies

Leger des Heils Zaanerf

Straathoekwerk

Mennistenerf

Voedselbank/Spoor1


Als we de lijst met samenwerkingspartners vergelijken met voorgaande jaren valt op dat we in 2014 relatief veel hebben samengewerkt met verschillende Sociale Wijkteams. De meeste Sociale Wijkteams zijn in 2014 van start gegaan en zijn de centrale plek geworden in de wijken voor allerlei zaken rond zorg en welzijn. Voor Present zijn het dan ook belangrijke samenwerkingspartners en dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Er wordt in steeds meer situaties een beroep gedaan op hulp vanuit het eigen netwerk, bijvoorbeeld door buren, of familie. Voor veel mensen geldt echter dat juist dit netwerk ontbreekt, of is uitgeput. In die gevallen kan de hulp van vrijwilligers van Present van grote waarde zijn. Net als voorgaande jaren hebben

we

regelmatig

ook

weer

projecten

gedaan in samenwerking met

maatschappelijk

werkers van de Brijderstichting en het Leger des Heils.

Een maatschappelijk werkster vertelde over haar client: Ze was heel blij. Het ziet er zo mooi uit je kan weer iets zien als je uit het raam kijkt. Ook de buren waren blij dat het zo is opgeknapt.


Het afgelopen jaar was in veel opzichten een spannend jaar. Na het afscheid van Petra de Jong in 2013 is Herman Bouma als algemeen coรถrdinator aan de slag gegaan. Omdat het steeds moeilijker werd om de begroting sluitend te krijgen kwam het besluit om het aantal betaalde uren te verkleinen van 18 naar 12 per week. Toch bleef de ambitie om de beweging die in gang was gezet voort te zetten. Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we concluderen dat we hier in veel opzichten in zijn geslaagd. Niet alleen heeft de groei van het aantal vrijwilligers zich doorgezet, maar het lijkt er op dat we als stichting financieel in iets rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. Dat betekent niet dat alle zorg op dat gebied weg is, maar het is zeker hoopgevend. Graag brengen we een aantal mooie resultaten uit 2014 extra onder de aandacht. NL Doet Op 21 en 22 maart vond de jaarlijkse vrijwilligersdag NL Doet weer plaats. Present doet hier ieder jaar aan mee. Dit jaar was er een flink aantal aanmeldingen. Een groep medewerkers van woningbouwvereniging Parteon schilderde een woning van een alleenstaande vrouw. Medewerkers van de gemeente Zaanstad ruimden een schuur op in Wormer en scholieren gingen schilderen en in een tuin aan de slag. Al met al werd er veel werk verzet en kwam er, ondanks de stromende regen, een heleboel vrijwillige energie vrij. Regio College


In april en mei ging een aantal leerlingen van verschillende opleidingen van het Regiocollege aan de slag via Present. De leerlingen hebben gewandeld met bewoners van Evean Guisveld en bereiden een koningsdagactiviteit voor, een andere groep schilderde een woning voor cliĂŤnten van het Leger des Heils, Weer een andere groep hielp mee bij de kledingbank en een deel van de leerlingen bakte koekjes bij de Prinsenstichting. In totaal hebben 6 groepen van het regiocollege zich ingezet.

Voor de leerlingen was het een leuke kennismaking met

vrijwilligerswerk en voor de hulpontvangers leverde het leuke ontmoetingen op met jonge mensen. Tijdscollecte Lelykerk Tijdens een kerkdienst in de Lelykerk in Krommenie werd er een tijdscollecte gehouden. Hierbij konden mensen in plaats van geld, tijd en talent geven. Een aantal mensen gaf aan iets voor Present te willen doen. Het resulteerde uiteindelijk in een mooie groep die met elkaar een tuin op heeft geknapt van een mevrouw die het zelf niet meer kan.


Flexklussen Door het jaar heen begon de flexploeg steeds beter te draaien. Dit is een poule van mensen die regelmatig meedoet aan praktische projecten. In de loop van het jaar heeft zich ook een aantal nieuwe flexers aangemeld. Het mooie van de flexploeg is dat het een hechte groep mensen is die zich met hart en ziel inzet. Bovendien hebben ze veel ervaring dus ze kunnen veel. In totaal heeft de flexploeg in 2014 26 verschillende projecten uitgevoerd. Samenwerking Parteon Woningbouwvereniging Parteon heeft een belangrijke maatschappelijke rol in de Zaanstreek en is daarom ook een belangrijke samenwerkingspartner voor Present. In de Zaanstreek bezit Parteon meer dan 16.000 woningen. Veel van de projecten van Present vinden plaats bij huurders van Parteon. We zijn dan ook blij dat we dit jaar een samenwerkingsovereenkomst hebben kunnen ondertekenen. Parteon heeft aangegeven Present de komende jaren financieel te willen ondersteunen. Veilingen Nazarener en Ontmoeting Het blijft voor Present moeilijk om financieel het hoofd boven water te houden. Om het gat in de begroting te dekken werd in 2014 tot twee keer toe een veiling georganiseerd. De eerste in de Ontmoeting in Zaandijk en de tweede in de kerk van de Nazarener. Verschillende ondernemers en particulieren stelden producten en diensten beschikbaar die vervolgens geveild werden. Het mooie van de veilingen is dat naast het financiĂŤle aspect ook zorgt voor een stuk verbinding tussen verschillende kerken en Present.


Presint Voor het tweede jaar op rij organiseerde Present in samenwerking met de Rotary Club Zaandam Presint. Een aantal leden van de Rotary bezocht verkleed als Sint en Piet kansarme gezinnen. Ze hebben cadeaus en lekkers meegebracht. Voor de gezinnen is het heel bijzonder, omdat zo’n feest voor hen normaalgesproken niet mogelijk is. Voor de leden van de Rotary was het een bijzondere kennismaking met een kant van de Zaanse samenleving die ze anders niet snel tegenkomen. In totaal zijn dit jaar 8 gezinnen en 26 kinderen blij gemaakt met de komst van Sint en Piet. Kerstpakkettenactie Na het succes van afgelopen jaar hadden we niet gedacht dat we dit jaar weer zo veel kerstpakketten zouden kunnen uitdelen, maar tegen de verwachting in waren er weer meer pakketten dan vorig jaar. In totaal zijn er 249 pakketten uitgedeeld door 16 verschillende kerken. De kerstpakkettenactie is een mooie manier voor kerken om kwetsbare Zaankanters een steuntje in de rug te geven. Voor het verzamelen van adressen voor de pakketten werkten we dit jaar voor het eerst samen met de verschillende sociale wijkteams.


Stichting Present Zaanstreek is een organisatie zonder winstoogmerk. Onze kernactiviteit is het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen in kwetsbare situaties. Om dat te kunnen realiseren is er een professioneel kader nodig van kwaliteit en zorgvuldigheid. Present Zaanstreek heeft in de afgelopen jaren toegewerkt naar een team van 1 parttime betaalde kracht met daaromheen een team van vaste vrijwilligers. Dit team is het grootste kapitaal van Present. De personele lasten vormen daardoor ook de grootste uitgavenpost van Present. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een negatief saldo van € 3.627. Begroot was een saldo van nihil. Aan inkomsten is ca. € 4.000 minder ontvangen dan was begroot en de lasten kwamen ca € 500 lager uit dan begroot. Ook dit jaar is weer veel energie gestoken in de speurtocht naar structurele inkomsten voor de stichting. Hoewel niet alle inspanningen hebben geleid tot directe

inkomsten

zijn

toch

grote

stappen

gezet

in

het

opzetten

van

samenwerkingsverbanden met andere vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties, sociale wijkteams etc. Present Zaanstreek wil zich in financieel opzicht zo veel mogelijk aan lokale partijen verbinden. Wij zijn daarom blij met de steun die wij hebben ontvangen van diverse lokale partijen in Zaanstad, waaronder een aantal kerkinstellingen. Daarnaast hebben ook veel mensen persoonlijk financiële bijdragen geleverd. We zijn hen daar zeer dankbaar voor.


Zeer positief is dat wij in het kader van het “project verduurzaming” voor 2015 een extra subsidie toegewezen hebben gekregen ad € 10.000. Voor de financiële verantwoording in cijfers verwijzen wij u naar hoofdstuk 7 en naar de jaarrekening die is in te zien op onze website, www.presentzaanstreek.nl.


Ons doel met betrekking tot de directe kerntaak van Present was om 56 projecten te realiseren in 2013. Dat doel hebben we met 59 projecten ruim gehaald. Ondanks het feit dat we noodgedwongen met een kleinere begroting zijn gaan werken hebben we toch meer vrijwilligers ingezet dan voorgaande jaren. Daar zijn we trots op. Het doel voor de komende tijd is om de groei van de afgelopen jaren te continueren. Dit betekent dat we in 2015 minimaal 65 projecten willen realiseren. Dit doel is zeker haalbaar. Er is voldoende potentieel aan vrijwilligers in de Zaanstreek. Een belangrijk doel voor Present in 2015 is het verduurzamen van de financiële basis van de organisatie. Het blijft moeilijk om fondsen te vinden om de begroting rond te krijgen. Gelukkig kregen we eind 2014 het mooie nieuws dat we vanuit het Porticus fonds een eenmalige financiële impuls krijgen om aan verduurzaming te werken. Wij zullen ons ook in 2015 blijven inzetten om bruggen te slaan tussen enthousiaste groepen vrijwilligers en mensen die écht hulp nodig hebben. Dit willen we doen in samenwerking met bestaande organisaties om samen de vrijwillige inzet van groepen burgers optimaal te benutten. Het is ook ons doel om in 2015 daarin steeds meer samen te werken met de Sociale Wijkteams en met andere vrijwilligersorganisaties. Op die manier willen we in de Zaanstreek een verschil blijven maken!


Staat baten en lasten

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2014

2014

2013

Baten Subsidiebijdragen

4.000

4.000

4.000

Overige bijdragen

17.486

21.500

20.513

21.486

25.500

24.513

19.419

26.000

26.246

5.135

7.000

6.196

Activiteitenlasten

397

500

59

Financiële lasten

162

-

149

25.113

33.500

32.650

-3.627

-

-8.137

Lasten Personeelslasten Materiële lasten

Resultaat Balans Activa Vorderingen

2.314

1.469

Liquide middelen

5.413

4.052

7.728

5.521

Passiva Eigen vermogen Schulden

-12.519

-8.892

20.247

14.413

7.728

5.521

Stichting Present Zaanstreek ontving in 2014 een subsidie van €4000 van de Gemeente Zaanstad Het bestuur keurde op 10 april 2015 de jaarrekening 2014 goed.


Henk Kooi

Voorzitter

Ben Haisma

Secretaris

Ton van der Meij

Penningmeester

Peter Prijs

Bestuurslid

Herman Bouma

Algemeen Coรถrdinator

Hans Hoeksema

Medewerker groepen/Flexer

Marianne Westrik

Medewerker groepen/Flexer

Co Pos

Medewerker groepen/Flexer

Joop Klaassen

Medewerker groepen/Flexer

Carine Kok

Medewerker groepen/Flexer

Idelet van Til

Medewerker groepen/Flexer

Margaretha Gunter

Medewerker groepen/Flexer

Charlotte Wip

Medewerker groepen/Flexer

Sanna Danser

Medewerker ondersteuning

Bertine Geluk

Medewerker kerstpakketten

Julius Olboeter Verhoeven

Stagiair

Maxime Kuiper

Stagiair


Profile for Herman Bouma

Jaarverslag Present Zaanstreek 2014  

Jaarverslag Present Zaanstreek 2014  

Advertisement