Page 1

Informacje o autorach

567

Autorzy tego tomu Urszula Bończuk-Dawidziuk, mgr, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na kulturze i sztuce około 1800 r. oraz kolekcjach artystycznych i dydaktycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Adres e-mail: muzeum@adm.uni.wroc.pl Katarzyna Brzezina-Scheuerer, dr, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na sztuce nowożytnej, głównie XVIII w., w Czechach, na Morawach, na Śląsku i w południowych Niemczech, rzeźbie małopolskiej oraz sztuce sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Adres e-mail: katarzyna.brzezina@uj.edu.pl Marie-Madeleine De Cevins, profesor, Centre de Recherches Historiques de l’Ouest (CERHIO), Uniwersytet Rennes 2 (Francja), koordynator projektu badawczego MARGEC (Marginalizacja, gospodarka i chrześcijaństwo. Życie materialne klasztorów mendykanckich w Europie Środkowo -Wschodniej, ok. 1220 – ok. 1550). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Kościoła w późnośredniowiecznej Europie Środkowej, zwłaszcza na Węgrzech. Adres e-mail: marie-madeleine@decevins.fr Marek Derwich, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Założyciel LARHCOR (Laboratoire des Recherches sur l’Histoire des Congrégations et Ordres Religieux). Kierownik projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach zakonów w Polsce i Europie. Adres e-mail: derwich@gmail.com Christian-Frederik Felskau, dr, samodzielny badacz, absolwent Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (Niemcy). Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach religijnych, monastycznych i miejskich w okresie pełnego i późnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Adres e-mail: felskau@hotmail.com Carmen Florea, dr, Zakład Historii Średniowiecznej, Wczesnonowożytnej i Historii Sztuki, Wydział Historii i Filozofii, Uniwersytet Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka (Rumunia). Zainteresowania naukowe koncentruje na kulcie świętych w epoce późnego średniowiecza, miejskim życiu religijnym i dziejach zakonów mendykanckich. Adres e-mail: carmenfl@bcucluj.ro Agnieszka Fluda-Krokos, dr, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na znakach proweniencyjnych oraz dziejach księgozbiorów klasztornych i rodowych. Adres e-mail: a.fluda_krokos@interia.pl Magdalena Gawrońska, mgr, Wrocław, asystent projektu badawczego „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”. Zainteresowania naukowe koncentruje na życiu codziennym kobiet, dziejach rodu Tarłów oraz nowożytnej historii Japonii. Adres e-mail: projekt@kasaty.pl Patrycja Gąsiorowska, dr, Zakład Słownika Biograficznego Polski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Instytut Studiów Franciszkańskich w Krakowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach klasztorów żeńskich w Polsce,


568

Informacje o autorach

świętych franciszkańskich oraz biografistyce staropolskiej. Adres e-mail: pa8ta@poczta.onet. pl Mateusz Gigoń, mgr, doktorant, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii społecznej średniowiecza w Polsce i na Śląsku, polskiej i śląskiej heraldyce rycerskiej oraz na historii wojskowości. Adres e-mail: mateusz.gigon@gmail.com Czesław Hadamik, dr, Kielce (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na archeologii i historii średniowiecznej i nowożytnej, historii architektury i urbanistyki, konserwatorstwie i doktrynach konserwatorskich. Adres e-mail: cehadamik@wp.pl Marcin Jewdokimow, dr, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce kapitału społecznego i kulturowego, pamięci społecznej oraz kulturowo-społecznych wymiarach przestrzeni. Adres e-mail: jewdokimow. marcin@yahoo.com Gergely Bálint Kiss, dr hab., Zakład Historii Średniowiecznej i Wczesnonowożytnej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet w Peczu (Węgry). Zainteresowania naukowe koncentruje na monastycyzmie węgierskim w dobie średniowiecza, sądownictwie kościelnym oraz na dziejach reprezentacji papieskiej. Adres e-mail: gpetit.gergely@gmail.com Witold Konopka, mgr, doktorant, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii regionalnej, zwłaszcza na dziejach Torunia, oraz na historii Kościoła katolickiego w Polsce po drugiej wojnie światowej. Adres e-mail: konopka.witold@gmail.com Sławomir Kościelak, dr hab., Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na stosunkach wyznaniowych i historii społecznej Prus Królewskich i Kujaw od XVI do początku XIX w. Adres e-mail: doksjk@ug.edu.pl Małgorzata Kośka, mgr, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach działalności kolekcjonerskiej i edytorskiej arystokratów, historyków amatorów, w XIX w. Adres e-mail: mkoska@agad.gov.pl ks. Janusz Królikowski, dr hab., profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na teorii i historii teologii w Polsce oraz na dziejach Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem diecezji tarnowskiej. Adres e-mail: jkroliko@poczta.onet.pl Rafał Kubicki, dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii, Wydział Historyczny (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Kościoła w średniowieczu i okresie nowożytnym, kasatach klasztorów w XIX w., dziejach społeczno-gospodarczych państwa krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie późnośredniowiecznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Adres e-mail: hisrk@univ.gda.pl Angelika Lipka, mgr, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na życiu codziennym kobiet, dziejach skasowanych klasztorów na ziemiach polskich oraz na życiu codziennym w Chinach od X do XX w. Adres e-mail: projekt@kasaty.pl


Informacje o autorach

569

Beata Lorens, dr, Instytut Historii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na stosunkach religijno-społecznych na pograniczu etnicznym polsko-ruskim (ukraińskim) w czasach nowożytnych, historii regionalnej oraz zagadnieniach związanych z dziejami Kościoła. Adres e-mail: blorens@poczta.fm Mária Lupescu Mako, dr, starszy wykładowca w Węgierskojęzycznym Zakładzie Historii, Wydział Historii i Filozofii, Uniwersytet Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka (Rumunia). Zainteresowania naukowe koncentruje na życiu religijnym i duchowieństwie średniowiecznych Węgier, historii zakonów religijnych w Transylwanii oraz kulturze materialnej Transylwanii w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Adres e-mail: marialupescu@yahoo.com Karol Maciejko, dr, Archiwum Państwowe w Olsztynie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na archiwistyce kościelnej. Adres e-mail: maciejko@op.pl Barbara Markowska, dr, Collegium Civitas w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na socjologicznych aspektach pamięci kulturowej. Adres e-mail: barbara.markowska@collegium.edu.pl Dorota Matyaszczyk, mgr, Poznań (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziedzictwie kulturowym historycznej Wielkopolski. Adres e-mail: dorota.matyaszczyk@gmail.com Alina Mądry, dr, Katedra Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii, estetyce i praktyce wykonawczej muzyki w XVIII w., szczególnie polskiej. Adres e-mail: almadry@poczta.onet.pl Konrad Morawski, student, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na sztuce barokowej w Rzeczypospolitej oraz na malarstwie przełomu XIX i XX w. Adres e-mail: konradmorawski@op.pl Piotr Piętkowski, mgr, absolwent historii i archeologii na Uniwersytecie Wrocławskim (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na regionalistyce, zwłaszcza na historii Pomorza Zachodniego i Śląska we wczesnym średniowieczu, historiografii średniowiecznej oraz nowych formach upowszechniania wiedzy. Adres e-mail: piotr.pietkowski@gmail.com Olga Miriam Przybyłowicz, dr, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ośrodek Historii Kultury Materialnej (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii monastycyzmu oraz na kulturze materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, pożywienia oraz rytmu dnia codziennego w XV–XVII w. Adres e-mail: olgamiriam@interia.pl Katarzyna Romanow, mgr, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Asystent projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Zainteresowania naukowe koncentruje na represjach wobec Kościoła katolickiego w okresie stalinizmu. Adres e-mail: projekt@kasaty.pl Beatrix F. Romhanyi, dr hab., kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kościoła Reformowanego na Węgrzech im. Gáspára Károli’ego w Budapeszcie (Węgry). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach religijnych Węgier i Europy Środkowo-Wschodniej w dobie średniowiecza i okresie wczesnonowożytnym. Adres e-mail: t.romhanyi@gmail.com


570

Informacje o autorach

Waldemar Rozynkowski, dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na strukturach administracyjnych Kościoła w Polsce, kulcie świętych, religijności, zakonach i zgromadzeniach zakonnych. Adres e-mail: wr@umk.pl Ludovic Viallet, dr hab., Centre d’Histoire „Espaces et Cultures” (CHEC), Uniwersytet Blaise Pascale, Clermont-Ferrand 2 (Francja). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach życia religijnego, ruchach reformatorskich zakonów mendykanckich oraz herezjach późnośredniowiecznych, zwłaszcza we Francji, Niemczech i na Śląsku. Adres e-mail: Viallet.Ludovic @ wanadoo.fr Magdalena Walter-Mazur, dr Katedra Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na muzyce XVII wiek, ze szczególnym uwzględnieniem relacji muzyki i słowa oraz związków muzyki z religią, duchowością i obyczajowością, a także na kulturze muzycznej polskich benedyktynek w XVII i XVIII w. (gender-studies). Adres e-mail: mazurki@amu.edu.pl Marek L. Wójcik, dr, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dyplomatyce, genealogii, heraldyce i sfragistyce, a także na średniowiecznych dziejach Śląska. Adres e-mail: mlwojcik@uni.wroc.pl

Vol.3 / 2014 "Autorzy"