Page 1

518

Kronika Projektu

Magdalena Ujma Instytut Historii Uniwersytet Opolski

Sprawozdanie z kwerendy we Lwowie w dniach 07–29 VI 2013 r.* Celem pierwszej kwerendy w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie była penetracja jego zasobów oraz wyselekcjonowanie fondów (zespołów) zawierających plany i akta kasacyjne klasztorów położonych w zaborze austriackim (XVIII i XIX w.). Realizacja tego zamierzenia wymagała dokonania weryfikacji zgodności informacji znajdujących się w inwentarzach archiwalnych z rzeczywistą zawartością zespołów i jednostek. Wyselekcjonowanych zostało 10 fondów, z których dwa zostały stworzone specjalnie po to, aby umieścić w nich plany. Odnoszą się one do konwentów istniejących nie tylko we Lwowie, ale i w różnych miejscowościach galicyjskich. W trakcie kwerendy został sporządzony inwentarz zachowanych planów nieruchomości poklasztornych.

Zespoły archiwalne zawierające plany Pierwszym z zespołów zawierających plany jest fond nr 742, znany jako Kolekcja map i planów (1375–1952, 1981). Najstarsze z nich pochodzą z lat 80. XVIII w. Powstały przy okazji porządkowania centralnej części Lwowa. Inspiracją dla ich autorów było także rekonstruowanie, a po kasacie przebudowywanie klasztorów na szkoły, szpitale, wojskowe koszary, sądy i więzienia. Pod względem chronologicznym wyróżnia się tutaj polski szkic topograficzny sporządzony w 1691 r., w którym – mimo skromnej szaty graficznej – szczegółowo uwzględniono domy, place, łaźnie itd., na obszarze zajętym stopniowo przez kościół św. Piotra i Pawła oraz kolegium jezuickie1. Był on niewątpliwie pomocny w czasie dostosowywania skonfiskowanych budynków i działek do nowych potrzeb. Obecny inwentarz tego zespołu został udostępniony w 1984 roku. Jak ustalili archiwiści, kolekcja planów została założona już około 1787 r., ponieważ wtedy właśnie powstało Archiwum Miejskie przy lwowskim Magistracie2. Z czasem zbiór ten wszedł do zasobów Archiwum Akt Dawnych we Lwowie. Reorganizacji zbiorów, czyli inwentaryzacji i opracowywaniu na nowo zasobów archiwalnych, towarzyszyło wyłączanie planów z dotychczasowych zespołów i włączanie ich do f. 742. Praca została wykonana dość starannie, ale do dziś jeszcze można odszukać w aktach kasacyjnych przeoczone egzemplarze. Dokumenty związane z klasztorami znajdują się w dziale XI, Obiekty pamiątkowe kultu i architektury, w którym część 3 zawiera plany kościołów i klasztorów. Odnoszą się one do obiektów i terenów należących do klasztorów skasowanych, a także takich, które kasaty uniknęły. W tym ostatnim przypadku o powstaniu planu decydowały dwa różne powody. Jeśli zakonników pozostawia* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humanities” in the years 2012–2016. 1  Fond (dalej: f.), 742, opis (dalej: op.) 1, nr 1513, k. 1. 2 Zob. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprac. A. Krochmal, Warszawa 2005, s. 395.


Kronika Projektu

519

no przy ich stanie posiadania, to kreślono projekty remontu budynków, a gdy przenoszono ich w inne miejsce dokonując konfiskaty nieruchomości, to dotyczą one przebudowy nieruchomości na potrzeby szkół, urzędów, szpitali etc. Plany odzwierciedlają niekiedy nawet kilkakrotne zagospodarowywanie konfiskowanych nieruchomości. Plany klasztorne przechowywane w CPAH-Lw. były już przeglądane przez architektów i historyków sztuki, ale większość z nich jest nieznana. Najwięcej uwagi poświęcono jak dotąd bogatemu zbiorowi planów nieruchomości należących do lwowskich bernardynów. Większym zainteresowaniem cieszyły się również plany budynków należących do lwowskich jezuitów. Równie interesujący materiał źródłowy znajduje się w fondzie nr 726, Plany szkół, świątyń, szpitali, więzień oraz innych państwowych i prywatnych budynków na terytorium Galicji. Powstał on w Archiwum Państwowym we Lwowie, a rdzeniem tej bogatej kolekcji są plany powstałe w latach 80-tych XVIII wieku. Także w tym przypadku inspiracją dla architektów było porządkowanie przez władze austriackie centrum Lwowa, przebudowywanie poklasztornych nieruchomości, a także remonty dokonywane w obiektach, które nie uległy konfiskacie. Zespół ten uzupełniono planami pozyskanymi z innych archiwów, a następnie opisano w 1918 roku3. Podstawą do uformowania fondu nr 726 stał się dla archiwistów zbiór map i planów będący w posiadaniu lwowskiego archiwum miejskiego, które powstało w Magistracie miasta Lwowa na przestrzeni XIX i XX wieku. W 1939 roku kolekcję planów i map, wraz innymi fondami archiwum miejskiego, przejęło drogą kupna obecne CPAH-Lw., znane wówczas jako Centralnyj, Dierżawnyj Istoricnyj Archiv URSR. Fond nr 726 powstał w latach 60-tych XX wieku, gdy z tej ogromnej kolekcji wydzielono mapy, plany i atlasy. Wiele jednostek uznano wówczas za tajne. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stopniowo odtajniano dokumenty, ale obecny inwentarz został udostępniony dopiero w 2006 roku. Plany klasztorów mieszczą się w rozdz. II, czyli w „Planach”. Podobnie jak w przypadku fondu nr 742, także i ten jest sporadycznie penetrowany i interesuje głównie architektów oraz historyków sztuki. Inaczej wygląda natomiast zawartość fondu nr 146, Namiestnictwa Galicyjskiego. Fond ten powstał w wyniku zebrania dokumentacji, która pojawiła się wraz z rozbiorami i podporządkowaniem Habsburgom ziem zachodniej Ukrainy. W odróżnieniu od inwentarzy poprzednich zespołów, „opisy” inwentarza Namiestnictwa Galicyjskiego są opracowane w zróżnicowanym stopniu. Przykładowo, w „opisie” nr 2 jednostki archiwalne wydzielono po prostu jako Dekrety cesarskie, instrukcje rozporządzenia, i postanowienia Gubernatorstwa Galicyjskiego, oraz posegregowano chronologicznie. Narzuca to konieczność przejrzenia całej, ogromnej kolekcji oryginalnych dokumentów urzędowych z lat 1773–1861 (z 1854 r. pochodzi znajdująca się tutaj kolekcja brudnopisów kancelaryjnych.). Archiwiści tłumaczą to ogromną różnorodnością spraw ujętych w dokumentach. Ich zawartość ma ścisły związek z kompetencjami Namiestnictwa, od 1854 r. głównego organu administracyjnego i politycznego w zachodniej Galicji. Dokumenty w dużym stopniu zachowują porządek istniejący w kancelarii austriackiej. Opracowanie „opisu” nr 7 można natomiast ocenić pozytywnie. Ułatwiło to odszukanie wśród dużej liczby dokumentów kasacyjnych różnych klasztorów, a także korespondencji, planów klasztoru dominikanów we Lwowie4. Zbiór akt dotyczących sprzedaży posiadłości królewskich i kościelnych to tytuł fondu nr 453. Jego zręby powstały już w XVIII w. , co było naturalną konsekwencją konfiskaty dóbr królewskich i dóbr klasztornych przez władze austriackie. Wyjaśnia to, dlaczego znajdują się tutaj dokumen3  Ibidem, s. 398–399. 4  F. 146, op. 7, nr 504.


520

Kronika Projektu

ty związane z funkcjonowaniem Funduszu Religijnego. Akta te przechowywano początkowo w Krajowej Dyrekcji Skarbu, ale u schyłku XIX w. przejęła je biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego, a później Archiwum Państwowe we Lwowie, w którym nadano im formę zespołu istniejącego do dzisiaj. W opisie nr 1 znajdują się plany budynków i działek należących do jezuitów lwowskich pochodzące z lat 1792–18475, a także kolorowy plan klasztoru dominikanów we Lwowie z 1784 r.6 Fondy zawierające plany klasztorne są w większości przydatne do badań, zawierają bowiem rysunki dopracowane, a często także dokładnie opisane. Jedynie w dwóch przypadkach – planu klasztoru karmelitów lwowskich7 i planu lwowskiego klasztoru sióstr miłosierdzia8 – mamy do czynienia z projektami niedokończonymi. Nie wszystkie egzemplarze są jednak w takim samym stopniu dokładne i atrakcyjne dla badacza, a wiele z nich odznacza się powtarzalnością. Skłania to do dokonania selekcji materiału przed wydaniem go drukiem. Wszystkie przejrzane i wstępnie wyselekcjonowane plany zostały sfotografowane. Jak wynika z tabeli nr 1, wśród znalezionych i przejrzanych planów przeważają szkice budynków klasztornych, a najmniej licznie reprezentowane są plany terenowe. W tym ostatnim przypadku, szkice odnoszą się wyłącznie do obszaru folwarku pojezuickiego we Lwowie. Najwięcej materiału dotyczy konwentów ufundowanych we Lwowie. W 1783 r. powstały np. zachowane do dzisiaj plany pojezuickiego kościoła we Lwowie9. Kilka planów przedstawia teren określany potocznie jako „park” lub „ogród jezuicki”. Pierwszy z nich, pochodzący z 1798 r., jest autorstwa inżyniera Jana Muchy10. Projektem (prawdopodobnie niezrealizowanym do końca) jest natomiast duży plan z 1837 r. przedstawiający zabudowę terenu pojezuickiego11. Z 1856 r. pochodzi kolejny, sytuacyjny, plan tego obszaru12. Sporządzenie szkicu było logiczną konsekwencją wykupienia w 1855 r. folwarku przez miasto. Istniejący tu park francuski został szybko przekształcony przez ogrodnika Bauera w kompleks utrzymany w duchu angielskim. Sporządzony inwentarz planów nie jest dokończony, ponieważ z uwagi na bogactwo materiału dostępnego w CPAH-Lw, uzupełnienie go wymaga dodatkowej kwerendy. Wyodrębnionych zostało w sumie 96 jednostek archiwalnych, z czego przejrzane i zreprodukowane stanowią ponad 76 % (76). Na 302 plany znajdujące się w posiadaniu tego archiwum, na chwilę obecną można wydać drukiem 76. Przedłużenie kwerendy w CPAH-Lw. pozwoliłoby na bezpośrednie dotarcie do większej liczby planów związanych z konwentami położonymi poza Lwowem. Do przejrzenia pozostały jeszcze jednostki, które uwzględniłam szczegółowo w tabeli 2: Zawartość tabeli wskazuje, że w inwentarzu brakuje 19 jednostek archiwalnych, co stanowi 19,9% ogólnej liczby jednostek już spenetrowanych.

5  F. 453, op. 1, nr nr 1190. 6  Ibidem, nr 1192. 7  F. 726, op. 1, nr 1362). 8  Ibidem, nr 1357. 9  Ibidem, nr 1515, k. 1-2 10  F. 742, op. 1, nr 1578, k. 1 11  Ibidem, nr 1579, k. 1. 12  Ibidem, nr 1581, k. 1.


Kronika Projektu

521

Tabela 1. Tematyka sfotografowanych planów klasztornych przechowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 razem

Miejscowość Brody Lwów Nowy Sącz Przemyśl Rohatyn Sambor Sanok Stanisławów

Kościół 49 49

Klasztor 7 196 1 2 1 1 6 12 226

Teren 27 27

Razem 7 272 1 2 1 1 6 12 302

Tabela 2. Wykaz jednostek archiwalnych zawierających plany, z uwzględnieniem tych, które wymagają dodatkowej kwerendy

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Fond 146 146 146 149 159 160 160 160 160 453 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726

Opis 7 84 84 2 9 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sprawa (jednostka) 504 3031 239 5763 3569 2287 2331 2289 2332 1192 362 1332 1337 1335 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353

Sprawdzone X X X X X X X X X X X X X X X X X

Niesprawdzone X X X X X X X X X X -


522

Lp. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Fond 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742

Kronika Projektu

Opis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sprawa (jednostka) 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1388 3451 1503 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521

Sprawdzone X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -

Niesprawdzone X X X X X


Kronika Projektu

Lp. 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Fond 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 453 453

523

Opis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1

Sprawa (jednostka) 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1190 1192

Sprawdzone X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Niesprawdzone X X X X -

W celu przygotowania edycji planów warto przejrzeć również dokumenty mogące je potencjalnie zawierać, np. - dokumentację związaną z pracami budowlanymi w budynku klasztoru brygidek w Samborze w latach 1882–1885 (f. 146, op. 50, nr 1601); - akta dotyczące wykorzystania gmachu byłego kościoła jezuitów w Przemyślu z lat 1860–1903 (f. 146, op. 84, nr 2938-2942); - dokumenty o nadbudowie wieży dzwonnicy kościoła jezuitów we Lwowie z 1840 r. (f. 52, op. 1, nr 27); - sprawozdania Księgowości Państwowej w sprawie wykorzystania gmachu dawnego klasztoru pijarów w Złoczowie z l. 1834-1862 (f. 146, op. 66, nr 303); - dokumenty Dyrekcji Budowlanej we Lwowie w sprawie remontu gmachu dawnego klasztoru pijarów w Złoczowie z l. 1844-1860 (ibidem, nr 305); - korespondencję z przemyskim urzędem okręgowym w sprawie przekazania gmachu klasztoru dominikanów wojsku z l. 1836-1859 (f. 146, op. 50, nr 1477);


524

Kronika Projektu

- korespondencję w sprawie przekazania gmachu byłego klasztoru jezuitów w Stanisławowie gimnazjum i poczcie w. 1869 (f. 160, op. 5, nr 2429).

Zespoły zawierające akta kasacyjne Przechowywane w CPAH-Lw. źródła dotyczące kasat klasztorów na obszarze Galicji i poza jej granicami, nie były szerzej wykorzystywane w literaturze naukowej, a niektóre z nich są niemal. lub nawet całkowicie nieznane. W CPAH-Lw. znajdują się akta zakonów położonych w Galicji i niekiedy poza jej granicami. W wymienionych poniżej zespołach znajduje się w większości bogata dokumentacja omawiająca stan finansowy konwentów przed konfiskatą ich majątku. Wymienione zostały w niej dobra ruchome oraz nieruchomości, a pojawiają się tu również szczegóły związane z licytacjami mienia poklasztornego. Bardzo szczegółowo podawane są źródła dochodów oraz oszacowanie ich wysokości. Wiele uwagi poświęcono dobrodziejom zakonów, zadłużeniom oraz wykazom dłużników. W dokumentacji uwzględniano stare dokumenty fundacyjne, supliki, rachunki za msze oraz testamenty dobrodziejów zakonów. Znaleziony materiał źródłowy dobrze wpisuje się w podstawowe założenie Projektu, z uwagi na pojawiające się tutaj wykazy mnichów i informacje naświetlające ich los po kasacie, rejestry kosztowności, spisy naczyń liturgicznych, spisy zawartości bibliotek i aptek. Tak skonstruowany materiał źródłowy pozwala na uchwycenie początku, a niekiedy kontynuacji drogi, jaką przebyły klasztorne dobra kultury po kasatach. Interesujący materiał źródłowy zawiera również fond nr 52 nazwany przez archiwistów Magistratem miasta Lwowa. Przejrzenie go okazało się konieczne, z uwagi na kompetencje magistratu zajmującego się takimi sprawami jak: pozbawienie mienia, kontrakty, lustracje, szpitale miejskie, umowy majątkowe mieszczan, czy przywileje wydawane przez władze. W materiałach do fundacji i kasacji klasztoru kapucynów we Lwowie znajduje się między innymi spis książek z 1745 r., przechowywanych niegdyś w klasztornej bibliotece. Rejestry dokumentów majątkowych różnych klasztorów, między innymi jezuitów, dominikanów i franciszkanów, a także sprawozdania skarbowe i dokumenty ilustrujące akty rozgraniczenia między dobrami klasztornymi a królewskimi zostały umieszczone w fondzie nr 134, czyli Kolekcji dokumentów na temat dóbr szlacheckich na terenach województw ruskiego, wołyńskiego, podolskiego i in. „Opis” nr 2 zawiera rejestr przywilejów i wykaz dłużników klasztorów skasowanych w Galicji, zarówno katolickich, jak i unickich. Są tu również rejestry sprzedanych majątków Funduszu Religijnego w różnych cyrkułach, lista duchownych, których kapitał został zabezpieczony na dobrach w Galicji zachodniej, oraz inwentarz dóbr Funduszu Religijnego w różnych cyrkułach. Zespołem, w którym zgromadzono dokumenty dotyczące klasztorów katolickich i świątyń jest fond nr 140, Zbiór akt dotyczących klasztorów katolickich, kościołów i pojedynczych parafii na terenach Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Dokumenty związane z tą tematyką przechowywano w lwowskim Archiwum Ziemskim już na początku XX w., ale dopiero po I wojnie światowej uporządkowano je, dzięki czemu powstał wspomniany wyżej zespół archiwalny. Znajduje się tutaj m. in. inwentarz majątku dominikanów buczackich z 1772 r.13, a także rejestr obrazów należących do tego zakonu pochodzący z tego samego roku14. Zespół ten wymaga jeszcze staranniejszego przejrzenia. 13  F. 140, op. 1, nr 151. 14  Ibidem.


Kronika Projektu

525

Scharakteryzowane już wyżej Namiestnictwo Galicyjskie mieści w sobie wiele akt kasacyjnych, W tym zespole, o wiele dokładniej niż pozostałe, opracowany został przez archiwistów „opis” nr 84. Wyróżniają się w nim materiały źródłowe informujące o likwidacji majątku klasztornego oraz omawiające kondycję finansową kasowanych konwentów. Dzięki nim badacz może skorzystać z inwentarzy majątku ruchomego i nieruchomego. Interesujący jest w tej kolekcji między innymi spis książek z biblioteki należącej do klasztoru karmelitów w Rozdołach15. Rejestr ten daje możliwość porównania zasobu książek z lat 1785–1794, z wykorzystanymi przez ks. J. Krętosza danymi późniejszymi, pochodzącymi z pierwszej połowy XIX w., a znajdującymi się w Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Krakowie16. W f. 146 znajdują się również m.in. akta kasaty majątku klasztoru reformatów z lat 1786–179017 oraz kanoników w mieście Trzciana (cyrkuł bocheński) z 1781 r.18 Interesujące są pochodzące z 1805 r. kontrakty i protokoły licytacji majątków poklasztornych19. Uwagę zwraca duża liczba dokumentów związanych z kasatami klasztorów kapucynów we Lwowie, Mariampolu i Olesku, a wśród nich wyróżnia się spis oleskich zakonników pochodzący z 1786 r.20 W jednostce zawierającej dokumenty stanu finansowego klasztoru karmelitów w Rozdole z lat 1785–1794 znajduje się natomiast piękny inwentarz21. Podobny walor posiada zbiór dokumentów z z lat 1783–1789 odnoszących się do klasztoru trynitarzy we Lwowie, wśród których warto zwrócić uwagę na inwentarz ich dóbr ruchomych22 oraz wykaz mnichów i informację o muzykaliach23. Rejestr rzeczy ruchomych należących do trynitarzy lwowskich znajduje się również w jednostce nr 268224. Dokumenty związane z kasatami dostrzegamy również w „opisie” nr 7, w którym umieszczono korespondencję z Kancelarią Dworską, Buchalterią Prowincji etc. Znajduje się tu duża liczba dokumentów kasacyjnych różnych klasztorów, a także listy odnoszące się m. in. do kwestii zatrudnienia benedyktynów tynieckich i dominikanów lwowskich po dokonaniu konfiskaty ich konwentów. Uwagę zwracają ponadto m. in. dokumenty omawiające stan kościołów i klasztorów na Bukowinie (rozporządzenia, sprawozdania i korespondencja), korespondencja w sprawie wznowienia działalności zlikwidowanych wcześniej bractw kościelnych, sprawozdania Izby Finansowej o stanie klasztoru i kolegium teatynów we Lwowie, akta omawiające podział ich dóbr, sprawozdania i inne dokumenty na temat kasat różnych klasztorów galicyjskich, sprawy przynależności skonfiskowanych kościołów, dokumenty dotyczące licytacji i sprzedaży skonfiskowanych dóbr klasztornych. Dużą rolę w omawianym zespole odgrywają również dokumenty naświetlające historię kościoła i rezydencji jezuickich, m.in. we Lwowie i Stanisławowie. Można tu napotkać akta związane z działalnością jezuitów w Przemyślu, Rożniatowie,

15  F. 146, op. 84, nr 2014, k. 33-37. 16  J. Krętosz, Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII i XIX wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2007, t. 40, z. 2 17  F. 146, op. 84, nr 2148. 18  Ibidem, nr 2089. 19  Ibidem, nr 3235, k.1-6. 20  Ibidem, nr 2002, k. 18-18b 21  Ibidem, nr 2014, k. 23-41. 22  Ibidem, nr 2685, k. 35-46v. 23  Ibidem, k. 67-77. 24  Ibidem, k. 10.


526

Kronika Projektu

Samborze, Krośnie, Jordanowie, Białej, Żywcu, Jarosławiu. W większej części są to inwentarze rachunkowe, ale dokładniejsza kwerenda pozwala dostrzec także dokumenty innego typu. W opisie nr 66 mieści się m. in. kolekcja dokumentów z lat 1848–1853, dotyczących rozpatrywania podań i próśb jezuitów o przydzielenie zasiłków dla braci starych i chorych, zdecydowanych pozostać w Galicji25. Znajduje się tutaj także lista członków zakonu w Galicji według stanu z 1855 r. 26. Podobne listy zostały opracowane również w latach 1835, 183627. Interesujące są losy jezuitów po roku 1848, więc zachowana korespondencja pozwoliłaby zbadać lepiej także tę kwestię28. Z tego krytycznego roku pochodzi również korespondencja Kancelarii Nadwornej w sprawie kasaty klasztorów jezuitów i redemptorystów29. Dokumenty chronologicznie młodsze pozwalają na rekonstrukcję drogi, jaką przebyły konfiskowane nieruchomości klasztorne. Przykładowo, w dokumentacji zamieszczonej w opisie 3830 znajduje się np. odpis z Ministerstwa Wyznań i Oświaty, a w nim znajduje się pochodząca z 1910 r. relacja Krajowej Dyrekcji finansowej w sprawie sprzedaży majątku klasztoru franciszkanów w Stanisławowie oraz klasztoru urszulanek w Kołomyi. Fond nr 159, Galicyjska Finansowa Prokuratorya we Lwowie, powstał w wyniku reformy sądownictwa w 1852 r. W rzeczywistości jednak w zespole tym znajdują się także dokumenty znacznie wcześniejsze. Najstarsze z nich pochodzą z 1773 r. Kompetencje wspomnianego tu urzędu sprawiły, że w zespole odnajdujemy również akta konfiskaty majątków klasztornych wraz z inwentarzami opisującymi stan posiadania zakonów. Bardzo ciekawa jest dokumentacja dotycząca jedynego odnalezionego w przebadanym zasobie klasztoru grecko-katolickiego – nieistniejącego już dziś monastyru w Werchracie z lat 1786–181331. Wśród dokumentów w nim zamieszczonych znajduje się między innymi inwentarz ze szczegółowym opisem struktury majątku należącego do klasztoru sporządzony w 1808 r. Dokumentacja związana z kasatą klasztoru kanoników regularnych w Trzcianie z 1803 r. jest przykładem na to, że w nielicznych przypadkach tytuł jednostki może być mylący, ponieważ zakon ten został określony w inwentarzu archiwalnym jako żeński. Mniej materiału znajduje się natomiast w fondzie nr 172, Akademii Terezjańskiej. W wyniku utworzenia w 1776 r. na bazie szkoły pijarskiej najpierw Kolegium, a następnie Akademii Terezjańskiej we Lwowie, powstała uczelnia kształcąca dzieci szlacheckie i ciesząca się patronatem Gubernatora Galicji. Do interesującego zbioru dokumentów należy tu np. korespondencja z Gubernatorstwem Galicyjskim na temat umieszczenia Kolegium Terezjańskiego w gmachu należącym wcześniej do klasztoru trynitarzy we Lwowie z roku 178332. Poszukiwania akt kasacyjnych prowadzą również do fondu nr 187, znanego pod nazwą „Buchalterii Krajowej we Lwowie”. Do kompetencji tego organu powstałego w 1773 r., należało ewidencjonowanie dochodów i wydatków krajowych państwa. Buchalteria Krajowa sprawo25  Ibidem, op. 66, nr 2011-2013. 26  Ibidem, nr 2016. 27  Ibidem, nr 2006-2007. 28  Ibidem, nr 2010. 29  Ibidem, op. 71a, nr 41. 30  Ibidem, op. 38, nr 3280. 31  F. 159, op. 9, nr 3580. 32  f. 172, op. 1, nr 70, k. 1-11.


Miejscowość

Buczacz

Lwów

Lwów Lwów Lwów Lwów Lwów

Lwów

Lwów

Lwów

Olesko

Rozdoły Werchrata Galicja Galicja

Galicja

Lp.

1

2

3 4 5 6 7

8

9

10

11

12 13 14 15

16

jezuici

karmelici bazylianie jezuici jezuici

kapucyni

karmelici

teatyni

trynitarze

jezuici kapucyni kapucyni kapucyni karmelici

dominikanie

dominikanie

Klasztor

1835, 1836, 1855

1785-1794 1808 1773 1773-1774

1786

1784-1787

1784

1783

1776-1780 1745 1786 1785-1790 1784-1787

1784

1772

Rok

-

-

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

X

-

-

X

Dobra ruchome Apteka ogółem -

-

-

-

-

-

X -

X X -

-

-

-

-

X -

X

-

-

-

X

X

-

-

X

-

Muzykalia Biblioteka

-

X

Obrazy

-

X

-

X

-

-

-

X

X -

-

-

-

-

-

X X -

X

-

-

-

-

-

X

-

X -

X

-

Tkaniny liturgiczne, Spisy Kosztowności sprzęt kościelny mnichów

Tabela 3. Inwentarze klasztornych dóbr ruchomych w dokumentach przejrzanych i sfotografowanych

f. 140, op. 1, nr 151. f. 563, op. 1, nr 1192, k. 52 i nast. f. 187, op. 1, nr 5, k. 1-6. f. 52, op.1, nr 236, k. 19-27. F. 453, op. 1, nr 1193, s. 1-46. f. 146, op. 84, nr 2117, k. 6. F. 453, op. 1, nr 1191. f. 146, op. 84, nr 2685, k. 35-46v; tamże, k. 67-77, tamże, nr 2682, k. 10. f. 453, op. 1, nr 1194, k. 13-18, 45, 41-44. f. 453, op. 1, nr 1191. f. 146, op. 84, nr 2002, k. 18-18v. f. 146, op. 84, nr 2014, k. 33-37. f. 159, op. 9, nr 3580. f. 453, op.1, nr 17, k. 44. f. 453, op. 1, nr 17, k. 19. f. 146, op. 66, nr 2016, 2006-2007.

Źródło

Kronika Projektu 527


528

Kronika Projektu

wała zatem zwierzchnictwo m.in. nad dochodami Funduszu Religijnego. W obrębie tego zespołu mieści się wykaz dochodów, charakterystyka stanu finansowego i sytuacji wyznaniowej w Galicji oraz spis nabywców ziemi należącej do Funduszu. Można tu również odnaleźć rejestry ruchomości i nieruchomości należących do różnych klasztorów. W opisie nr 1, umieszczono sprawozdania finansowe Funduszu Religijnego, sprawozdania ze stanu finansowego majątków kościelnych w Galicji, dane o klasztornych dobrach ruchomych, rozliczenia z dzierżawcami dóbr Funduszu Religijnego, a także spisy dłużników. Uwagę zwraca m. in. wykaz ruchomości należących do kolegium jezuickiego we Lwowie z lat 1770–1780, a także pochodzące z lat 1776–1780 dokumenty z rejestrem dóbr w kolegiach jezuickich w Galicji33. Ostatnim z zespołów mieszczących w sobie akta kasacyjne jest fond nr 453, Zbiór akt dotyczących sprzedaży posiadłości królewskich i kościelnych. Odnaleziona została tutaj lista posiadłości Funduszu Religijnego, rejestry mienia skasowanych klasztorów galicyjskich, rejestry sprzedanych majątków, rejestry skonfiskowanych kosztowności będących przed kasatą własnością klasztorów żeńskich z lat 1785–179634, oraz inwentarze nieruchomości skasowanych klasztorów. Tutaj właśnie znajduje się wycena majątku skasowanych dóbr jezuickich z 1777 r.35 Nie wszystkie zbiory dokumentów wydają się jednak kompletne. Tak jest np. przypadku księgi wyceny majątków skasowanych klasztorów galicyjskich36. Atrakcyjny materiał badawczy znajduje się w jednostce nr 1194, w której zgromadzono dokumentację związaną z konfiskatą majątku klasztoru teatynów lwowskich. Są tutaj rejestry precjozów, kandelabrów, zawartości apteki klasztornej etc. Wykaz ruchomości będących przed kasatą własnością karmelitów lwowskich przechowano w jednostce nr 1191. Niepowodzeniem zakończyło się natomiast przeszukanie fondu nr 475, czyli Konsystorza Ormiańskiego. W Konsystorzu Rzymskokatolickim odnalazłam jedynie listę klasztorów męskich i żeńskich Archidiecezji Lwowskiej z 1920 r. Nie jest ona jednak jeszcze sfotografowana37. Efekty kwerendy sugerują, że warto podjąć poszukiwania ruchomości klasztorów galicyjskich w celu sporządzenia ich kompleksowego inwentarza. Na chwilę obecną możliwe stało się sporządzenie inwentarza planów nieruchomości poklasztornych, a w niedalekiej perspektywie wydanie ich drukiem. W przejrzanym materiale źródłowym związanym z kasatami przeważają wyceny majątku ruchomego i nieruchomego kasowanych klasztorów oraz kwestie podatkowe. Tym niemniej, dokładne przeglądanie zawartości takich jednostek pozwala na odszukanie szczegółowych z reguły wykazów zawartości aptek, bibliotek, obrazów, muzykaliów, wyposażenia kościołów, czy spisów zakonników. Najwięcej informacji cennych dla badacza wnoszą pod tym względem inwentarze dominikanów, teatynów i trynitarzy, ale w dokumentach jeszcze nieprzebadanych mogą się odnaleźć następne, ciekawe materiały źródłowe. Aby przedstawić proporcję między jednostkami sprawdzonymi oraz czekającymi jeszcze na kwerendę należałoby zestawić je wszystkie w tabeli. Dokumenty powstałe w celach kasacyjnych są jednak zbyt liczne, aby móc je wszystkie zamieścić w tabeli 4. Uznałam jednak za istotne, aby porównać wszystkie przejrzane przez siebie dokumenty z przynajmniej częścią

33  F. 187, op. 1, nr 5. 34  F. 453, op. 1, nr 13. 35  Ibidem, nr 9. 36  Ibidem, nr 5. 37  F. 618, op. 1, nr 131.


f. 146, op. 6, nr 24

f. 146, op. 7, nr 504

f. 146, op. 7, nr 1286

f. 146, op. 7, nr 2671

4

5

6

7

8

9

13

12

11

f. 146, op. 84, nr 2014

f. 146, op. 7, nr 2672 f. 146, op. 84, nr 1119 f. 146, op. 84, nr 2002

Galicja

f. 140, op. 1, nr 138

3

10

Galicja

f. 134, op. 2, nr 35

f. 146, op. 6, nr 38 Kamieniec Podolski

Tyniec Lwów

f. 52, op. 1, nr 526

2

Rozdoły

Olesko

Drohobycz

Przemyśl

Lwów Morawsko Kidalowki

Galicja

Lwów

Lwów

f. 52, op. 1, nr 236

1

Klasztor

Sygnatura

Lp.

Sprawa sprzedaży majątku dawnego klasztoru benedyktynek

Spis mnichów klasztorów dominikańskich w Galicji 1823 r.

jezuici

Dokumenty związane z kasatą jezuitów, przeznaczeniem środków dla starszych i potrzebujących zakonników oraz rozmieszczeniem misjonarzy l. 1847-1848 Sprawozdanie Konsystorza w Przemyślu z kasaty kanoników św. bożogrobcy Grobu 1847 r. Dokumenty dotyczące likwidacji klasztoru karmelitów w Drohobykarmelici trzewiczkowi czu l.. 1783-1795 Spisy, notatki na temat dokumentów o finansowym stanie klasztoru kapucyni rzymsko-katolickiego kapucynów w Olesku 1786 r. Dokumenty dotyczące finansowego stanu rzymsko-katolickiego karmelici klasztoru karmelitów w miasteczku Rozdoły okręgu brzeżańskiego l. 1785- 1794

dominikanie

klasztory ogółem

Akta dotyczące kasaty klasztorów w Kamieńcu Podolskim i powiecie 1832 r. Korespondencja z Kancelarią Dworską, Buchalterią Prowincji etc. benedyktyni dominikanie W sprawie zatrudnienia zakonników benedyktynów tynieckich i dominikanów lwowskich 1810 r.

benedyktynki

Tytuł Materiały do zakładania i kasowania klasztoru kapucynów we kapucyni Lwowie zapisy, fundacje, opisy inwentarzowe jego majątku 1708, 1745 r. augustianie Akta dotyczące kasaty klasztoru augustianów na Górze Kaleczej we zob. augustianie-eremici Lwowie oraz kościoła św. Marka l. 1659-1855 Lista duchownych Galicji wschodniej, których kapitał jest zabezpieczony na dobrach Galicji Zachodniej 1799 r. karmelici trzewiczkowi Kronika karmelitów trzewiczkowych Prowincji Ruskiej XVII-XVIII w.

Zakon

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

Przejrzane Nieprzejrzane

Tabela 4. Zestawienie przejrzanych i nieprzejrzanych dokumentów kasacyjnych

przydatny (rejestr książek z klasztornej biblioteki)

przydatny (spis mnichów)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

przydatny (inwentarz książek)

Uwagi

Kronika Projektu 529


Trzciana

Trzciana

Blizna

Lwów

Mariampol

Lwów

Złoczów

f. 146, op. 84, nr 2089

f. 146, op. 84, nr 2089

f. 146, op. 84, nr 2116

f. 146, op. 84, nr 2117

f. 146, op. 84, nr 2118

f. 146, op. 84, nr 2123-2125, 2401

f. 146, op. 84, nr 2148

18

19

20

21

22

23

24

26

25

f. 146, op. 84, nr 2325-2327 f. 146, op. 84, nr 2327

Żydaczów

f. 146, op. 84, 2048

Olesko

OleskoZłoczów

Witków

Załoźce

Nowy Sącz

17

16

15

14

Klasztor

Sygnatura f. 146, op. 84, nr 2043-2044 f. 146, op. 84, nr 2044 f. 146, op. 84, nr 2046, 2294

Lp.

kapucyni

kapucyni

reformaci

karmelici trzewiczkowi

kapucyni

kapucyni

kapucyni

kanonicy i jezuici

Zakon premonstratensi zob. norbertanie augustianie zob. augustianie-eremici augustianie zob. augustianie-eremici augustianie zob. augustianie-eremici kanonicy regularni od pokuty

X X

Akta, dotyczące kasaty klasztoru Kapucynów we Lwowie l. 1785-1790 Akta, dotyczące kasaty klasztoru Kapucynów w m-ku Mariampol, cyrk. Stanisławów l. 1785-1789

Dokumenty dotyczące kasaty klasztorów kapucynów w Olesku i Złoczowie l. 1797-1905 Doniesienia, “listuwania” I inne dokumenty rzymsko-katolickiego klasztoru kapucynów w Olesku l. 1876-1905

Akta dotyczące miasta Złoczowa o likwidacji rzymsko-katolickiego klasztoru reformatów l. 1786-1790

X

-

X

-

X

Akta, dotyczące kasaty klasztoru Kapucynów we wsi Blizna, cyrkuł sanocki l. 1786-1790

Akta dotyczące kasaty klasztoru karmelitów przy kościele św. Marcina we Lwowie. Sprawozdania, spisy korespondencja l. 1781-1795

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

Przejrzane Nieprzejrzane

Dokumenty kasaty klasztoru kanoników w m-ku Trzciana cyrkuł Bochnia 1781 r.

Akta dotyczące kasaty klasztoru augustianów w Żydaczowie l. 1785-1795 Dokumenty dotyczące kasaty klasztoru kanoników w miasteczku Trzciana, cyrkuł bocheński 1781 r.

Akta kasaty klasztoru augustian w Witkowie l. 1784-1794

Tytuł Dokumenty dotyczące kasaty klasztoru premonstratensów w Nowym Sączu l. 1782-1795 akta dotyczące kasaty klasztoru augustianów w Załoźcu l. 1783-1792

nieprzydatny (sprawy podatkowe)

-

nieprzydatny (inwentarze mają charakter finansowy)

-

nieprzydatny (inwentarze mają charakter finansowy) nieprzydatny (inwentarze mają charakter finansowy) nieprzydatny (inwentarze mają charakter finansowy) nieprzydatny (inwentarze mają charakter finansowy)

-

-

-

-

-

Uwagi

530

Kronika Projektu


Lwów

Lwów

Stanisławów

Rohatyn

f. 146, op. 84, nr 2682

f. 146, op. 84, nr 2685, t. 2

f. 146, op. 84, nr 2689, t. 2

f. 146, op. 84, nr 2694

f. 146, op. 84, 2746

34

35

36

37

38

Lwów

Husaków

f. 146, op. 84, nr 2679

33

Nowy Sącz

Wiśnicz Nowy

Wiśnicz Nowy

Tomaszów Lubelski

Żydaczów

Klasztor

Szczebrzeszyn

f. 146, op. 84, nr 2637, t. 2

f. 146, op. 84, nr 2428 f. 146, op. 84, nr 2446 f. 146, op. 84, nr 2490

f. 146, op. 84, nr 2373, t. 2

Sygnatura f.146, op. 84, nr 2337

32

31

30

29

28

27

Lp.

Zakon Tytuł Przejrzane Nieprzejrzane Uwagi augustianie zob. augu- Akta dotyczące kasaty klasztoru augustianów w Żydaczowie l. X stianie-eremici 1796-1824 Kwity, doniesienia, korespondencja i inne dokumenty na temat stanieprzydatny(inwentrynitarze nu finansowego skasowanego klasztoru trynitarzy w Tomaszowie X tarze mają charakter l. 1796-1824 finansowy) Dokumenty dotyczące kasaty klasztoru karmelitów bosych w karmelici bosi X Wiśniczu Nowym, cyrkuł Bochnia l. 1782-1795 Dokumenty dotyczące kasaty klasztoru karmelitów bosych w karmelici bosi X Wiśniczu Nowym, cyrkuł Bochnia l. 1796-1858 premonstratensi zob. Dolumenty dotyczące kasaty klasztoru premonstratensów w X norbertanie Nowym Sączu l. 1797-1816 Korespondencja z urzędem okręgowym w Zamościu w sprawie nieprzydatny (sprawy minoryci finansowego stanu rzymsko-katolickiego klasztoru minorytów w X finansowe) Szczebrzeszynie Dokumenty dotyczące kasaty klasztoru karmelitów bosych w X karmelici bosi Husakowie, cyrkuł Przemyśl l. 1797-1846 Kwity, doniesienia, korespondencja i inne dokumenty na temat przydatny (spis nierutrynitarze stanu finansowego klasztoru trynitarzy we Lwowie, l. 1796-1823 X chomości) i 1626 Kwity, doniesienia, korespondencja i inne dokumenty na temat przydatny (inwentarz rutrynitarze stanu finansowego rzymsko-katolickiego skasowanego klasztoru X chomości, spis mnichów, Trynitarzy we Lwowie l. 1783-1789 muzykalia) Kwity, doniesienia, korespondencja w sprawie stanu finansowego przydatny (dokumenty X trynitarze licytacyjne) skasowanego klasztoru Trynitarzy w Stanisławowie l. 1783-1792 Korespondencja z Prokuraturą Kameralną w m. Lwowie w sprawie dominikanie finansowego stanu rzymsko-katolickiego klasztoru dominikanów w X nieprzydatny Rohatynie 1818 r. Kameralna Prokuratura we Lwowie na temat finansowego stanu kapucyni X nieprzydatny klasztoru rzymsko-katolickiego kapucynów we Lwowie 1815 r.

Kronika Projektu 531


Mielec

f. 146, op. 84, nr 2781

41

51

50

49

48

47

46

45

44

43

f. 146, op. 84, nr 3317 f. 146, op. 84, nr 3324 f. 146, op. 84, nr 3325 f. 146, op. 84, nr 3325 f. 146, op. 84, nr 3326 f. 146, op. 84, nr 3327

f. 146, op. 84, nr 3280

Galicja

Galicja klasztory ogółem

klasztory ogółem

klasztory ogółem

klasztory ogółem

Galicja

Galicja

klasztory ogółem

klasztory ogółem

Galicja

Galicja

franciszkanie urszulanki

kanoniczki

Lwów

Stanisławów Kołomyja

karmelici bosi

trapiści

trynitarze

reformaci

reformaci

Zakon

Husaków

Galicja

Bukaczowce

f. 146, op. 84, nr 2779

40

f.146, op. 84, nr 2800 f. 146, op. 84, nr 3120 f. 146, op. 84, nr.3235

Bukaczowce

f. 146, op. 84, nr 2774

39

42

Klasztor

Sygnatura

Lp.

Dokumenty na temat składu osobowego klasztorów galicyjskich l. 1775-1859 Dokumenty związane z likwidacją klasztorów galicyjskich l. 1783-1855 Dokumenty związane z likwidacją klasztorów galicyjskich l. 1783-1855

Dokumenty związane z likwidacją klasztorów w Galicji l. 1774-1788

Dokumenty związane z likwidacją klasztorów w Galicji l. 1774-1788

Odpis dokumentów Ministerstwa Wyznań i Oświaty, Krajowej Dyrekcji Finansowej. w sprawie sprzedaży mienia byłego klasztoru franciszkanów w Stanisławowie i klasztoru urszulanek w Kołomyi, 1910 r Dokumenty na temat składu osobowego klasztorów galicyjskich l. 1775-1859

Akta, dotyczące kasaty klasztoru żeńskiego kanoniczek we Lwowie

Tytuł Dokumenty dotyczące oceny stanu finansowego skasowanego rzymsko-katolickiego klasztoru reformatów w Bukaczowcach okręgu stryjskiego l. 1807-1816 Dokumenty dotyczące stanu finansowego rzymsko-katolickiego klasztoru reformatów w Bukaczowcach l. 1849-1859 Dokumenty dotyczące oceny stanu finansowego rzymsko-katolickiego klasztoru trynitarzy w Mielcu okręgu tarnowskiego l. 1811-1821 Zbiór dokumentów na temat stanu finansowego zakonu l. 1798-1799 Dokumenty dotyczące kasaty klasztoru karmelitów bosych w Husakowie, cyrkuł Przemyśl l. 1785-1793

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

Przejrzane Nieprzejrzane

-

-

-

-

-

-

nieprzydatny

nieprzydatny

-

-

przydatny (licytacje)

nieprzydatny (inwentarze finansowe)

nieprzydatny

Uwagi

532

Kronika Projektu


f. 187, op. 1, nr 5

f. 187, op. 1, nr 15 f. 187, op.1, nr 16

f. 187, op. 1, nr 114

f. 187, op. 1, nr 124

59

60 61

62

63

65

64

Żydaczów

Witków

Galicja Zamość

Lwów

Lwów

Trzciana

Olesko

Gródek Jagielloński

Werchrata

Husaków

Lwów

Klasztor

Biała Podlaska Kraków Krosno f. 187, op. 6, nr 12 Kamieniec Podolski Laszków Łyczkowce Nastasów f. 187, op. 6, nr Krosno 47, t. 1

f. 172, op. 1, nr 70

58

57

56

55

54

53

52

Sygnatura f. 146, opis 84, nr 5056 (vel 3056 f. 159, op. 9, nr 3572 f. 159, op. 9, nr 3580 f. 159, op. 9, nr 3588 f. 159, op. 9, nr 3637 f. 159, op. 9, nr 3672

Lp.

Inwentarze klasztoru kapucynów w Olesku l. 1798-1813

Jezuici

Jezuici

-

-

Korespondencja z Gubernatorem Galicji w sprawach majątkowych kolegium SJ 1982 r.

X

X

X

-

Dane o dobrach skasowanych klasztorów SJ 1776 r.

X

-

-

-

X X X

-

X

X

X

-

-

-

-

-

-

przydatny (inwentarz nieruchomości) nieprzydatny nieprzydatny

nieprzydatny

-

-

Tytuł Przejrzane Nieprzejrzane Uwagi Akta, dotyczące kasaty klasztoru żeńskiego kanoniczek we Lwowie nieprzydatny (inwentaX l. 1783-1795 rze finansowe) Inwentarz i wiadomości historyczne o klasztorze kapucynów w X Husakowie l. 1783-1822 Nieruchomy majątek, historia i informacje o dochodach klasztoru przydatny (dokładny opis X Bazylianów w Werchracie, cyrkuł żółkiewski l. 1786-1813 nieruchomości) Opis majątku nieruchomego, informacje o dochodach klasztoru X franciszkanów w Gródku -

Dokumenty klasztoru kanoników w miasteczku Trzciana. Inwentarze, sprawozdania finansowe, wiadomości historyczne Korespondencja z Gubernatorstwem Galicyjskim na temat Trynitarze umieszczenia kolegium terezjańskiego w klasztorze Trynitarzy we Lwowie 1783 r. Informacje o majątku ruchomym znajdującym się w kolegiach Jezuici jezuickich we Lwowie l. 1770-1780 jezuici Spis debetorów klasztorów jezuickich w Galicji, 1777 r. jezuici Spis debetorów klasztoru jezuickiego w Zamościu 1777 r. augustianie zob. augu- Inwentarz klasztoru augustianów we wsi Witkowie pow. złoczowski stianie-eremici 1788 r. augustianie zob. auguAkta dotyczące kasaty klasztoru augustianów w Żydaczowie 1788 r. stianie-eremici

kanonicy regularni od pokuty

kapucyni

franciszkanie

bazylianie

kapucyni

kanoniczki

Zakon

Kronika Projektu 533


f. 187, op. 6, nr 114

f. 187, op. 6, nr 124

f. 187, op. 6, nr 126

f. 187, op. 6, nr 212

f. 453, op. 1, nr 5

f. 453, op. 1, nr 7 f. 159, op. 9, nr 3672 f. 453, op. 1, nr 1 f. 453, op. 1, nr 3 f. 453, op. 1, nr 5 f. 453, op. 1, nr 6 f. 453, op. 1, nr 7

f. 453, op. 1, nr 8

f. 453, op. 1, nr 9

f. 453, op. 1, nbr 10

f. 453, op. 1, nr 11,

70

71

72

73

74

75

82

83

84

85

77 78 79 80 81

76

67 68 69

66

Sygnatura f. 187, op. 6, nr 48, t. 2 f. 187, op. 6, nr 49 f. 187, op. 6, nr 104 f. 187, op. 6, nr 105

Lp.

Galicja

Galicja

Galicja

Galicja

klasztory ogółem

klasztory ogółem

klasztory ogółem

klasztory ogółem

klasztory ogółem klasztory ogółem klasztory ogółem klasztory ogółem

kanonicy regularni

Trzciana

Galicja Lwów Galicja Galicja Galicja

klasztory męskie

klasztory męskie

? dominikanie franciszkanie augustianie zob. augustianie-eremici augustianie zob. augustianie-eremici benedyktynki sakramentki zob. sakramentki bernardyni

jezuici

Zakon

Galicja

Galicja

Bochnia

Lwów

Żydaczów

Witków

Stary Sącz Jaworów Lwów

Krosno

Klasztor

Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów. l. 1845-1853 Opis nieruchomego majątku, informacje o dochodach klasztoru kanoników regularnych w Trzcianie (dekanat bocheński) 1803 r. Wykaz posiadłości ziemskich Funduszu Religijnego 1809 r. Księga rejestrów mienia skasowanych klasztorów lwowskich 1807 r. Księga rejestrów mienia skasowanych klasztorów l. 1845-1855 Księga rejestrów mienia skasowanych klasztorów l. 1811-1886 Księga rejestrów mienia skasowanych klasztorów l. 1845-1855 Księga rejestrów sprzedanego mienia skasowanych klasztorów l. 1842-1861 Księga rejestrów sprzedanego mienia skasowanych klasztorów l. 1846-1854 Księga rejestrów sprzedanego mienia skasowanych klasztorów l. 1846-1971 Księga rejestrów sprzedanego mienia skasowanych klasztorów l. 1876-1880

Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów

Inwentarz nieruchomości klasztoru bernardynów w Bochni 1796 r.

Inwentarz dóbr klasztoru sakramentek we Lwowie 1788 r.

Inwentarz dóbr klasztoru augustianów w Żydaczowie 1788 r.

Inwentarz dóbr klasztoru augustianów w Witkowie 1788 r.

Tytuł Korespondencja z Gubernatorem Galicji w sprawach majątkowych kolegium SJ 1982 r. Inwentarz nieruchomości klasztornych 1782 r. Inwentarz dóbr klasztoru dominikanów 1787 r. Inwentarz kościoła św. Antoniego we Lwowie

-

-

-

-

X

X

X

X

X X X X

-

X -

-

-

X

X

X

X

X X X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

Przejrzane Nieprzejrzane

-

-

-

-

-

nieprzydatny

nieprzydatny (niepełne źródło rachunkowe) nieprzydatny

-

-

-

-

-

Uwagi

534

Kronika Projektu


Lwów

Lwów

f. 453, op. 1, nr 1192

99

dominikanie

karmelici

jezuici

Lwów

f. 453, op. , nr 1191

klasztory ogółem

klasztory ogółem

-

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

jezuici

klasztory żeńskie

klasztory żeńskie

klasztory żeńskie

Zakon

Lwów

Lwów

Galicja

Galicja

Galicja

Galicja

Galicja

Galicja

Galicja

Galicja

Galicja

Klasztor

98

97

96

95

f. 453, op. 1, nr 1186, t. 1 f. 453, op. 1, nr 1187, t. 2 f. 453, op. 1, nr 1190

f. 453, op. 1, nr 22

94

93

92

91

90

89

88

87

86

Sygnatura f. 453, op. 1, nr 13, t. 1 f. 453, op. 1, nr 14, t. 2 f. 453, op. 84, nr 15, t. 3 f. 453, op. 1, nr 16, t. 1 f. 453, op. 1, nr 17, t. 2 f. 453, op. 1, nr 19, t. 4 f. 453, op. 1, nr 20, t. 5 f. 453, op. 1, nr 21, t. 6

Lp.

X

X

Sprawa konfiskaty majątków klasztoru karmelitów we Lwowie, l. 1784-1787 Sprawa konfiskaty majątku klasztoru dominikanów we Lwowie 1784 r.

X

Sprawa sprzedaży działek klasztoru pojezuickiego, l. 1792-1847

X

Opis nieruchomości skasowanych klasztorów w m. Lwowie l. 1783-1809

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

-

-

X

Przejrzane Nieprzejrzane

Opis nieruchomości skasowanych klasztorów w m. Lwowie 1793 r.

Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów jezuickich, t. IV, l. 1777-1784 Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów jezuickich l. 1784-1808 Księga rejestrowa dokumentów związanych ze sprzedażą majątków królewskich i kościelnych l. 1855-1860.

Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów jezuickich 1777 r.

Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów jezuickich 1773 r.

Księga wyceny kosztowności znajdujących sie w skasowanych klasztorach żeńskich l. 1785-1797 Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów jezuickich l. 1773-1864

Księga wyceny kosztowności znajdujących sie w skasowanych klasztorach żeńskich 1795 r.

Tytuł Księga wyceny kosztowności znajdujących sie w skasowanych klasztorach żeńskich l. 1785-1796

przydatny (inwentarz nieruchomości) przydatny (rejestry, medykamentów, kosztowności, sprzętu kościelnego itd.)

nieprzydatny

nieprzydatny

nieprzydatny

-

nieprzydatny

nieprzydatny

nieprzydatny

nieprzydatny

nieprzydatny

-

-

przydatny

Uwagi

Kronika Projektu 535


Lwów

f. 453, op. 1, nr 1194

101

f. 563, op. 1, nr 18, t. 3

104 f. 618, op. 1, nr 131

103

jezuici klasztory ogółem

Archidiecezja Lwowska

benedyktynki

teatyni

kapucyni

Zakon

Galicja

Lwów

Lwów

f. 453, op. 1, nr 1193

100

102 f. 475, op. 1, nr 625

Klasztor

Sygnatura

Lp.

Lista klasztorów (męskich i żeńskich) 1920 r.

Dokumenty dotyczące działalności klasztoru benedyktynek l. 1784-1796 Księga wyceny majątku skasowanych klasztorów jezuickich l. 1773-1774

Sprawa konfiskaty majątku klasztoru teatynów we Lwowie 1784 r.

Sprawa konfiskaty majątku klasztoru kapucynów we Lwowie 1786 r.

Tytuł

-

-

-

X

X

X

X

X

-

-

Przejrzane Nieprzejrzane

-

-

-

Uwagi przydatny (rejestry sprzętu kościelnego i kosztowności) przydatny (inwentarze kosztowności, medykamentów, wyposażenia kościoła).

536

Kronika Projektu


Kronika Projektu

537

dokumentów jeszcze niespenetrowanych. Pozwoli to zarysować kierunek przyszłej kwerendy. W przypadku zbadanych już sygnatur zaznaczyłam, czy są przydatne dla Projektu. Dotychczasowe wyniki kwerendy umożliwiły mi przygotowanie referatu na konferencję w Jarosławiu (Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN, 11–14 VII 20103 r.). Przedstawiłam na niej materiały źródłowe naświetlające pokasatowe losy majątku jezuitów galicyjskich (Spuścizna pojezuicka w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie). Tekst ten jest w trakcie opracowywania do druku. Źródła związane z funkcjonowaniem monastyru bazyliańskiego w Werchracie (Monastyr bazylianów w Werchracie w świetle dokumentów sporządzonych przed jego kasatą w 1808) staną się natomiast podstawą referatu przygotowywanego na konferencję w Nowym Sączu (Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi /w 230. rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji, 17–20 X 2013 r.). Przygotowany został do druku niemal cały Inwentarz planów klasztornych przechowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie, wymaga on jedynie uzupełnienia, które zostanie dokonane jeszcze w tym roku. Miejscem jego publikacji będzie „Hereditas Monasteriorum”.

Hm 3 518 res  
Hm 3 518 res  
Advertisement