Page 1

Informacje o autorach

583

Autorzy tego tomu Katarzyna Bock, dr, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Do czerwca 2013 r. sekretarz projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach Kościoła w Polsce późnośredniowiecznej. Adres e-mail: katarzyna.bock@kasaty.pl Urszula Bończuk-Dawidziuk, mgr, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na kulturze i sztuce około 1800 r. oraz kolekcjach artystycznych i dydaktycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Adres e-mail: muzeum @adm.uni.wroc.pl Iwona Brankiewicz, mgr inż., doktorantka, Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach oraz ewolucji przekształceń zabytkowych zespołów ogrodowych. Adres e-mail: iwonabrankiewicz1@gmail.com Elżbieta Bylinowa, mgr, Gabinet Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach książki i bibliotek w Polsce XV–XVIII w., w szczególności na badaniu proweniencji polskich księgozbiorów historycznych. Adres e-mail: e.h.bylina@uw.edu.pl Rafał Cholewa, mgr, Książnica Cieszyńska (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii protestantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów parafii ewangelickiej w Brennej i Ustroniu. Adres e-mail: cholewa@kc-cieszyn.pl Tomasz Ciesielski, dr hab., profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Instytutu Historii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na wojskowości europejskiej drugiej połowy XVII i XVIII w., dziejach ziem wschodnich Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII i pierwszej połowie XIX w., Polakach i innych mniejszościach narodowych na terenach nadczarnomorskich, a także losach budynków, bibliotek i archiwów poklasztornych (katolickich) na terenach Ukrainy i Białorusi. Adres e-mail: ciesielski2@wp.pl Marek Derwich, prof. dr hab., profesor zwyczajny, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Założyciel LARHCOR (Laboratoire des Recherches sur l’Histoire des Congrégations et Ordres Religieux). Kierownik projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach zakonów w Polsce i Europie. Adres e-mail: derwich@gmail.com Piotr Dymmel, dr, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie; Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na archiwistyce i bibliologii. Adres e-mail: pdymmel@lublin.ap.gov.pl Patryk Frankowski, mgr, Muzeum Narodowe w Poznaniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na praktyce wykonawczej i kompozycjach z różnych polskich ośrodków sakralnych, a także na dziejach, budowie, funkcjach i znaczeniu profesjonalnych instrumentów muzycznych. Adres e-mail: patryk.frankowski@gmail.com Anna Gadomska, mgr, Archiwum Państwowe w Radomiu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii kultury XVI w. Adres e-mail: amgadomska@wp.pl


584

Informacje o autorach

Łukasz Guldon, mgr, Archiwum Państwowe w Kielcach (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na zasobach archiwalnych, zwłaszcza z drugiej połowy XIX w. Adres e-mail: lukasz. guldon@kielce.ap.gov.pl Czesław Hadamik, dr, Kielce (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na archeologii i historii średniowiecznej i nowożytnej, historii architektury i urbanistyki, konserwatorstwie i doktrynach konserwatorskich. Adres e-mail: cehadamik@wp.pl Ewa Hauptman-Fischer, mgr, Gabinet Zbiorów Muzycznych, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na XVIII-wiecznych kolekcjach muzyki religijnej oraz operach Ludomira Różyckiego. Adres e-mail: e.hauptman@uw.edu.pl Anna Jaroszek, mgr, Starostwo Powiatowe w Radomiu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na sztuce współczesnej. Adres e-mail: anna.jaroszek@hotmail.com Marcin Jewdokimow, dr, Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce kapitału społecznego i kulturowego, pamięci społecznej oraz kulturowo-społecznych wymiarów przestrzeni. Adres e-mail: jewdokimow. marcin@yahoo.com Tomasz Jeż, dr, Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na problematyce recepcji repertuaru w źródłach muzycznych XVI i XVII w., interpretacji zjawisk muzycznych w kontekście duchowości i estetyki XVI–XVII w. oraz kulturze muzycznej dawnego Śląska. Adres e-mail: tomasz.jez@uw.edu.pl Grzegorz Joachimiak, mgr, doktorant, Katedra Muzykologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii kultury muzycznej na Śląsku w XVII i XVIII w. Adres e-mail: gjoachimiak@wp.pl Krzysztof Kleczek, mgr, Książnica Cieszyńska (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii podróży, turystyki i sportu. Adres e-mail: kleczek@kc-cieszyn.pl Monika Kopeć, mgr, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na archiwistyce i księgozbiorze Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Adres e-mail: monika.kopec1988@gmail.com Sławomir Kościelak, dr, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na stosunkach wyznaniowych i historii społecznej Prus Królewskich i Kujaw od XVI do początku XIX w. Adres e-mail: doksjk@ug.edu.pl Małgorzata Kośka, mgr, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach działalności kolekcjonerskiej i edytorskiej arystokratów, historyków amatorów, w XIX w. Adres e-mail: mkoska@agad.gov.pl Andrzej Kozieł, dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na malarstwie, rysunku i grafice w Europie Środkowej w XVII i XVIII w., mistyce i sztuce na Śląsku w czasach baroku oraz relacjach artystycznych Śląska i Czech w dobie baroku. Adres e-mail: akoziel@adm.uni.wroc.pl ks. Janusz Królikowski, dr hab., profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na


Informacje o autorach

585

teorii i historii teologii w Polsce oraz na dziejach Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem diecezji tarnowskiej. Adres e-mail: jkroliko@poczta.onet.pl Rafał Kubicki, dr hab., Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Kościoła w średniowieczu i okresie nowożytnym, kasatach klasztorów w XIX w., dziejach społeczno-gospodarczych państwa krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie późnośredniowiecznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Adres e-mail: hisrk@univ.gda.pl Maksymilian Kuśka, mgr lic., Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie (Polska). Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach zakonu bonifratrów w Europie Środkowej, historii Austro-Węgier oraz problemach kultury, sztuki i społeczeństw w służbie idei totalitarnych, zwłaszcza III Rzeszy. Adres e-mail: maxkuska@interia.pl Angelika Lipka, lic., Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Asystent projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Zainteresowania naukowe koncentruje na życiu codziennym kobiet, dziejach skasowanych klasztorów na ziemiach polskich oraz na życiu codziennym w Chinach od X do XX w. Adres e-mail: projekt@kasaty.pl Beata Lorens, dr, Instytut Historii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na stosunkach religijno-społecznych na pograniczu etnicznym polsko-ruskim (ukraińskim) w czasach nowożytnych, historii regionalnej oraz zagadnieniach związanych z dziejami Kościoła. Adres e-mail: blorens@poczta.fm Barbara Markowska, dr, Collegium Civitas w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na socjologicznych aspektach pamięci kulturowej. Adres e-mail: barbara.markowska@collegium.edu.pl Dorota Matyaszczyk, mgr, Poznań (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziedzictwie kulturowym historycznej Wielkopolski. Adres e-mail: dorota.matyaszczyk@gmail.com Antoni Maziarz, dr, Instytut Historii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Kościoła na ziemiach polskich w XIX i XX w., dziejach społeczno-politycznych XIX w. oraz zagadnieniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym ziem polskich. Adres e-mail: aamaziarz@gmail.com Ryszard Mączyński, dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na sztuce polskiej doby nowożytnej i nowoczesnej (barok, klasycyzm, historyzm) na tle europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, zagadnieniach z zakresu historii literatury, teatru i muzyki, dziejach przemysłu, a także na problematyce varsavianistycznej. Adres e-mail: r_maczynski@poczta.onet.pl Alina Mądry, dr, Katedra Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii, estetyce i praktyce wykonawczej muzyki w XVIII w., szczególnie polskiej. Adres e-mail: almadry@poczta.onet.pl Małgorzata Milecka, dr hab. inż., profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierownik Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobra-


586

Informacje o autorach

zu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach założeń ogrodowych w Polsce, szczególnie cysterskich. Adres e-mail: eko_styl@op.pl Tomasz Niklas, mgr, doktorant, Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na grafice polskiej XVIII w. oraz kulturze czasów saskich. Adres e-mail: t.p.niklas@gmail.com Piotr Oliński, dr hab., Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii monastycyzmu, dziejach miast, wczesnym humanizmie oraz klimatologii historycznej. Adres e-mail: olinskip@umk.pl Roland Prejs, dr hab., profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Historii Kościoła i Patrologii, Wydział Teologiczny (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach zakonów franciszkańskich, historii Kościoła na ziemiach polskich w czasach zaborów i archiwistyce. Adres e-mail: roland@kul.pl Olga Miriam Przybyłowicz, dr, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ośrodek Historii Kultury Materialnej (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii monastycyzmu i kulturze materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem architektury, pożywienia oraz rytmu dnia codziennego w XV–XVII w. Adres e-mail: olgamiriam@interia.pl Dorota Rejman, mgr, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na zabytkowych księgozbiorach i archiwistyce kościelnej. Adres e-mail: dorotarejman@poczta.onet.pl Witalij Rosowski, dr, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Polaków na Wschodzie (kraje byłego ZSRR) oraz dziejach Kościoła rzymskokatolickiego na tym obszarze. Adres e-mail: witalis@kul.pl Waldemar Rozynkowski, dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na strukturach administracyjnych Kościoła w Polsce, kulcie świętych, religijności, zakonach i zgromadzeniach zakonnych. Adres e-mail: wr@umk.pl Rainer Sachs, mgr, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii sztuki i kultury Śląska. Adres e-mail: rainer. sachs@diplo.de Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, dr, Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej; klasztor oo. Bernardynów w Krakowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii bernardynów. Adres e-mail: olo@ofm.pl Michał Skoczyński, mgr, doktorant, Instytut Historii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach klasztorów dominikańskich na Mazowszu i w Wielkopolsce od średniowiecza do XIX w. Adres e-mail: mskoczynski@interia.pl Katarzyna Spurgjasz, mgr, Warszawa (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na źródłoznawstwie historycznym. Adres e-mail: katarzyna.spurgjasz@gmail.com


Informacje o autorach

587

Bartłomiej Stawiarski, dr, Namysłowski Ośrodek Kultury w Namysłowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Żydów aszkenazyjskich w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, kulturze materialnej Żydów aszkenazyjskich, dziejach ziemi namysłowskiej oraz Kinderlandverschickung (KLV). Adres e-mail: stawiarski@interia.pl Piotr Szukiel, mgr, doktorant, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach liturgii w średniowiecznej Polsce. Adres e-mail: piotrszukiel@gmail.com Anna Szylar, dr hab., Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach klasztorów żeńskich na ziemiach polskich w XVII–XIX w. Adres e-mail: szylarp@wp.pl Tadeusz M. Trajdos, dr hab., profesor w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Kościoła katolickiego na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej oraz na dziejach kościelnych i osadniczych kresów południowej Polski (Spisz, Orawa). Adres e-mail: t.trajdos@poczta.onet.pl ks. Piotr Tylec, mgr, doktorant, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Kościoła w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Adres e-mail: piotrtylec@interia.pl Magdalena Walter-Mazur, dr, Katedra Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na muzyce XVII w., ze szczególnym uwzględnieniem relacji muzyki i słowa oraz związków muzyki z religią, duchowością i obyczajowością, a także na kulturze muzycznej polskich benedyktynek w XVII i XVIII w. (gender studies). Adres e-mail: mazurki@amu.edu.pl Ewelina Widelska, mgr inż., doktorantka, Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach klasztornych założeń ogrodowych w obrębach układów urbanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój przestrzenny miast. Adres e-mail: e.widelska@gmail.com Izabela Wiencek, mgr, Gabinet Starych Druków, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach książki w nowożytnej Polsce. Adres e-mail: i.p.wiencek@uw.edu.pl Zdzisław Włodarczyk, dr, Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach Prus Południowych, Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie Polskim oraz problematyce regionalnej. Adres e-mail: z.wlodarczyk@poczta.onet.pl Marek L. Wójcik, dr, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dyplomatyce, genealogii, heraldyce i sfragistyce, a także na średniowiecznych dziejach Śląska. Adres e-mail: mlwojcik@uni.wroc.pl ks. Wojciech Zawadzki, dr hab., profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych; dyrektor Archiwum Diecezji Elbląskiej w Elblągu (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dzie-


588

Informacje o autorach

jach Prus w XVI–XIX w., prezbiterologii, prozopografii, archiwistyce i monasteriologii pruskiej. Adres e-mail: wzawadzki@elblag.opoka.org.pl Ewa Magdalena Ziółek, dr hab., Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na historii Polski i powszechnej doby stanisławowskiej oraz wieku XIX, ze szczególnym uwzględnieniem okresu napoleońskiego. Adres e-mail: ewamargo@kul.lublin.pl

Autorzy  
Autorzy  
Advertisement