Page 3

Od Redakcji

miesięcznik popularnonaukowy

........................................................................................................................................................................................................ 5-6 (327-328) XXXVIII Warszawa 2014 ADRES REDAKCJI 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok. 24 tel./fax 22 622-46-63 e-mail: redakcja@spotkania-z-zabytkami.pl http:// www.spotkania-z-zabytkami.pl http:// www.facebook.com/spotkaniazzabytkami

REDAKCJA Wojciech Przybyszewski redaktor naczelny

Lidia Bruszewska

zastępca redaktora naczelnego

Ewa A. Kamińska sekretarz redakcji

Jarosław Komorowski Katarzyna Komar-Michalczyk Piotr Berezowski projekt graficzny

Magdalena Barańska

łamanie i opracowanie komputerowe RA­DA RE­DAK­CYJ­NA prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska dr Dominik Jagiełło prof. dr hab. Stanisław Januszewski prof. dr hab. inż. arch. Robert M. Kunkel prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska prof. dr hab. Maria Poprzęcka prof. dr hab. Jacek Purchla prof. dr hab. Andrzej Rottermund prof. dr hab. Bogumiła Rouba mgr Bartosz Skaldawski mgr Andrzej Sołtan dr Marian Sołtysiak prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin WYDAWCA

00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok. 24 tel. 22 891-01-62 e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl http:// www.fundacja-hereditas.pl WSPÓŁWYDAWCA

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skrótów w materiałach przeznaczonych do publikacji oraz publikowania wybranych artykułów w wersji elektronicznej. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Nakład: 6000 egz.

NA OKŁADCE: Aleksander Gierymski, „W altanie” – fragment obrazu z wystawy „Aleksander Gierymski 1850-1901” w Muzeum Narodowym w Warszawie (własność Muzeum Narodowego w Warszawie)

D

rodzy Czytelnicy, minęło niedawno dziesięć lat od chwili objęcia przez redaktora Wojciecha Przybyszewskiego kierownictwa redakcji „Spotkań z  Zabytkami”. Czy nastąpiły w tym czasie w piśmie jakieś ważne zmiany? Wprawdzie już w pierwszym wstępie odredakcyjnym autorstwa nowego naczelnego czytaliśmy, że „rewolucji nie będzie, a jeśli pojawią się w piśmie jakieś zmiany – to niewielkie i nie zostaną one wprowadzone od razu…”, okazało się jednak, że czas ten obfitował w rozmaite – niezależne od redaktora – wydarzenia, które wywarły duży wpływ nie tyle na formułę pisma, co na organizację pracy redakcji. Przede wszystkim nastąpiła zmiana wydawcy, czterokrotna przeprowadzka, zmiana częstotliwości ukazywania się pisma (wciąż mamy nadzieję, że uda się przywrócić cykl miesięczny). Nie zabrakło również problemów z jego finansowaniem. A co zmieniło się w zawartości tematycznej „Spotkań z  Zabytkami”? Tak jak zapowiedział redaktor Przybyszewski, pojawiły się nowe działy: „Zabytki i młodzież” oraz „Z wizytą w muzeum”, cykle: „Z kryminalnej kroniki”, „Zabytki i prawo” i „Zabytki utracone”, akcja: „Zabytki poprzemysłowe”. Niewątpliwym cennym wzbogaceniem tematyki pisma jest właśnie dział „Z wizytą w muzeum”, w którym prezentowane są polskie muzea, ich zbiory i działalność wystawiennicza. Rozwinięte kontakty redaktora z muzeami pozwalają na zamieszczanie w każdym numerze aktualnych informacji i artykułów o odbywających się wystawach, a czasami nawet ich zapowiedzi. Często autorami tych tekstów są wybitni historycy sztuki, komisarze ekspozycji, a „Spotkania z Zabytkami” sprawują patronat medialny nad organizowanymi wystawami. Nowością w piśmie są też bloki artykułów poświęconych jednemu, wybranemu tematowi, np. w poprzednim numerze blok ten składał się z trzech artykułów o „Braciach Gierymskich”; taki tytuł nosi projekt zainicjowany przez Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie, którego rezultatem są m.in. dwie wystawy zorganizowane przez te muzea. W zamieszczonych w bloku artykułach przygotowanych dla nas przez organizatorów obu wystaw mogliśmy przeczytać o twórczości Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, a w trzecim artykuleo zafascynowaniu młodszego z braci artystów wynalazkiem fotografii.

Dużo miejsca w każdym numerze zajmują również teksty o powrocie do Polski dzieł sztuki utraconych w  czasie drugiej wojny światowej. Dzięki stałym kontaktom redakcji z  Departamentem Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych otrzymują Czytelnicy coraz więcej optymistycznych informacji na ten temat. W bieżącym numerze wydaje się godny zainteresowania blok artykułów (s. 4-17) o nieco innym, kontrowersyjnym ujęciu tego problemu. Na zakończenie listy zmian, które pojawiły się w  piśmie w  czasie kierowania nim przez redaktora Przybyszewskiego należy wymienić założenie nowej strony internetowej „Spotkań z Zabytkami” oraz Facebooka. Zatem rewolucji w ciągu dziesięciu lat rzeczywiście nie było, ale zmian bardzo dużo.

Spotkania 05 06 2014  
Spotkania 05 06 2014  
Advertisement