Page 1

Extra informatie “Hessel” NL11-4229162 – origineel Gebroeders Ras Is een zoon van topper “230” x “Josje” “230” NL07-4294230 – origineel Gebroeders Ras (Urk) – ras: Van Dyck x Vandenabeele Won: 1 1 1 1 3 3 4 5 8 9

Duffel Arras Heteren Sezanne Lessines Isnes Isnes Nationaal NPO Ablis Pommeroeul Nationaal NPO Pithiviers

8.434d. 5.826d. 558d. 191d. 738d. 213d. 19.520d. 11.945d. 12.802d. 8.498d.

Is een zoon van “Blauwe Rambo” x “De 015” “Blauwe Rambo” NL06-1651400 – 100% Dirk Van Dyck via Ruitenberg Anton Is een zoon van “Zoon Rambo” x “Dochter Rambo” “Rambo” – origineel Dirk Van Dyck won 3 x 1e op de halve fond in Union Antwerpen Is vader van “De Kannibaal” “De Kannibaal” B95-6246005 won: 1 1 1 1 1 3 5 7 7

Nationale asduif KBDB ½ Fond 1996 Noyon 157d. Dourdan 727d. Dourdan 694d. Marne 856d. Dourdan 1.060d. Noyon 290d. Dourdan 1.004d. Orleans 5.140d.

Is vader van “De Bourges”. “De Bourges” won

1 2

provinciaal Bourges Nationaal Bourges 40.401d.

“015” NL08-2102461 – origineel Gebroeders Ras – 100% Engels Jos en Jos


Is een kleindochter van “231/86” “B86-6616231” – stam vader van het hok Engels Jos en Jules Is vader:

“039-95”: 1e prov. Chateauroux 1.275d. “417-98”: 1e prov. Bourges 1.249d. “734-99”: 1e prov. 1.538d. 2e semi-nationaal 8.405d. “223-03”: 4e nationaal Argenton 3.994d.

Is een dochter van “De Flor” x “Kleindochter 584” “De Flor” B99-6151842 – origineel Engels Zoon van de “231” “Kleindochter 584” B99-6150737

Nl11 422916220131126095438  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you