Page 1

Pigeon:NL 09-1580597 Pédigree 97-2733209

05-7844389 M

07-1713789 M tz Boy

e-êêlf

:le

i^nd

10 x prijs, 10ê bêstê Àsd j onq 2OO7 TBOTB. ader wonder Boy 08 3ê N.P.O.Arras en 4e N - P- O. PonmêroêI 10e beste Àsd j ong 2 0 0 8 T . B . O .T . B .

rvi

0 9- 75a0597 '1ê

Geert Munnlk Blauw Band.

À êÁ,r i f

i^nd

T.8.O.T.B.2005. 2e Midf. Duif w.H.2.B.2006. 1L/24905 zutphen Lormel I"7/1269A Lessinês 3/ 168 \4/ 2999 Ponneroêu L0/

5e Olymp Cat.A 2007 le.Asdjong 05 fbotb 2e Midfduif 06 whzb super kwêker vadêr I/ 2212 l{asselt 2/ 3244 Deventer 2/ 2059 NEN 2 / L 79 L JVEL 6/ 3237 Isnes

04-7470923

Nr

wI

Lrre'

w

1e 1ê 1e 1ê 1e 1e 1e 2e 6e n-h+

1 a

n r i i <

i n

Munnik.

R ?

9949 Boxtel Lessines 1 1 85 PorÍmêroêl 1255 1342 Boxtel 3030 Lessinês Duffêf 442 Pommêroe1 1446 7364 Duffel Lessinês 18253 rr

C,rhê,

Àrli

d d d d d d d d d

f

, , J O H N N YB O Y , , Lessinês 6/L8253 4/ al66 Pomneroeu A/L5'79L Ponmeroeu BoxtêI I/ 1342 tissênes l/ 1186

Munnik AR NooÍdbÍoek os98-453Ít92

2I / 12405 3/ 7'735

en el

wf

rouw

1ê Asd Midf 2007 R3 2e Asd Natoêr 0B R3 5e ol]znp Cat. B 2009 q

1966 d 1/ 4I2't 5/1?042 4/ 3180

05-7544389 M

e Go.ldên Gir1. Geert Munnik. laur\' \^'itpen.

L|Jcrr.

5ê olt/Inp Cat.À 2007 05 Tbotb le.Asdjong 2ê Midfduif 06 whzb Super klvêkêr vader 1/ 22'72 Hasselt 2/ 3244 Dêvênter

NEN J1/EL

2/ 2A59 2/ 77 916/

Isnes

323I

05-7844386 V De Spr:intêr

schaerlaeckens./Koste jvel

03-7631575 M Smeulders-,Janssên. Top Krrêker lauw. ader v super duif ,, Franske, , ze won;

03-2072776 V

Nr

zn Loverm x dr Gameb Top Kwêkêr, lauw. r v super duif Franskê, , ze wot..i , ,

97-2133209 M

Nr

snêuIdêrs /Nij burg. blauw. Vader van o/a Johnny Boy Bêstê 2005 bij .lonqêduif

9/ 9555 l ' 7/ I 2 4 o 5 3/ \'109 I/ 13/

194 1609

v

97-2235254

Nr

de Kanj êr. schaêrlaeckens /Koste b]auw. nijvêl 1ê 2813 d têt 1e 2514 d

98-7806020 M

NL

TTO

supêr Kweekstêr, Is Moêdêr van; ,, ue GoroênG1rr,, R3. B x 1e piijs 1ê Àsd midf 2007 R3

SETK snês

1e 2813 d 1e 2514 d

ttêt

HaIf

ê1 ên eik

V

1 6 70 d

9e strê Theu o o lt

06-1503266 V

97-2236254 K a n lê r .

L

niergniês

L72L

smêulders /Nij bu!9. 1auw. vadêr van o/a Johnny Boy Bêste Jongeduif 2005 bij

V

Eranske. Blauw Band, 3 x 1e prij s 2e Asd-Natoêr R3 05 4e NijvêI 179l- d Jc

M

1o.

De Johnny Boy. G Munnik. lauw witpên.

JI.

br,, Johnny Boy,

le. duifk. vit

2000

o 1 - 7 0 2 6 7 9 0v ' D E S P R O E T ''

schaerlaeckens Conpucluà I

G.r4urrjl


È - -

= : : * !

:-=i Èi^ii i i : : s = "' À: s - :'i i

-: --

(i

ï{ a) ; .ï--í :i: : ii

a:-1-i i"!:

>se

(}. \ -t: \

i : I -

J1-*<i! o

F a a i ' i '1,

t:

\ l J , * l J

\ c 3 r J 5 . ! a r J r J \c 'i S :,' -: Ji

er

\

\C

.l

\C-r-rJ

\

j

-r

:'r

;

,6J

I

l:r:i>:-\ - > - i ; !

lïsJi

$

F

e

È È È È È È È È

rr , 4 ! 4 u , r ! ! , a ' 4 ! _

i-jS;ii :

(-j F c o * \"

F tii

!:

4t t,

e

.!

\ ^

ÈrÈÈ

êi

4 s r !

\

È-è\-:

cl

\èSr à" È \

N

F

O^ èY'

F

È\

'1

. . . 1*

l-

5

Èf. \

O-

È a . *: : sÈ. a -

È'

' + > 1 . ' !

È > s - È : È - :> !s :> )-

,-

? i i i . i . r

È È È ; È

/r ;.s.,r

s ;,

t{

È

'1ll

ï Ë ;'

/nl09_1580597_ped  

5e Olymp Cat.A 2007 le.Asdjong 05 fbotb 2e Midfduif 06 whzb super kwêker vadêr l{asselt I/ 2212 Deventer 2/ 3244 5ê olt/Inp Cat.À 2007 le.As...

/nl09_1580597_ped  

5e Olymp Cat.A 2007 le.Asdjong 05 fbotb 2e Midfduif 06 whzb super kwêker vadêr l{asselt I/ 2212 Deventer 2/ 3244 5ê olt/Inp Cat.À 2007 le.As...