Page 1

Stamkaart Reisduif: BE 13-3048642 B

99-3020065 M

B

DE FIGO Reynaert A & H

92-3138647 M

DE SCHICHT Reynaert A & H blauw witpen Zoon DE GOEN , vader 3 Prov . Asduiven, De

1 Nat . Bourges 2001

B

88- 3 307763 M

DE GOEN Reynaert A & H ~ ~--------------------~

B

87-3089349 V

B

89-3160827 M

l 0 Prov.Kamp . HF 2001

3°Nat . Kamp. H. F . KBD l 0 Brugse Kampioensch

09- 3187450 M

B

B

95- 3336674 V

DE CRISSIE Reynaert A & H blauw Moeder Figo - Keizer Superkweekduivin

Zoon Figo Reynaert A & H blauw

DE HENGST - ~--------------------~

B

92- 3138672 V

DE SISI

~~--------------------~ -

B

07- 3161836 V

B

Granddaughter Schich

98- 3194065 M

DE JONGE SCHICHT Reynaert A & H bont won 7 x 1 , 49 x 1 prijs in nakweek,

Sister Draaier Demely Liliane

B

92- 3138647 M

DE SCHICHT

Reynaert A -

B

&

H

93-3010103 V

DE WEN DY Verscheure A .

-

BE

B

13- 3048642

BONTJE ANTOON Reynaert A & H bont

Kl einkind Figo Reynae rt A & H

B

B

10- 3059352 M

B

B

98-3194076 V

ELIA Reynaert A & H

07-3141612 M

B

04 - 3099082 M

TONY Reynaert A & H

Schone Zwarten Reynaert A & H

DE 352 Reynaert A & H Blauw

97- 3200157 M

1- l - - - - - - -- - - -- - - - - -- ----1

Moeder van 5 Prov . Ka

I-

B

98- 3194076 V

ELIA Reynaert A & H f-

NL BE

12-3070890 V

NL

07-1089140 V

blauw Klein dochter Figo Reynaert A & H

I

06- 5601138 M

Blue Dream

Figo ' s Best

Reyn aert A & H

I-

B

06- 3148470 V

Dochter FIGO

'-

B

3.048.642

Reynaert A & H

4e Reg . Karabinierstr

Passendale 1el .: 051/180767 I 0476/263802 j . h . reynaert@ skynet . be

B980

03 - 3131024 V

04-3099057 V

B

99- 3020065 M

DE FIGO Reynaert

LINDA Re ynaert A & H Blauw Dochter FIGO

A

&

H

B

92- 3138647 M

DE SCHICHT Reynaert A & H

-

1 Nat . Bourges 20 01

B

95 - 3336674 V

DE CRISSIE Reynaert A & H

B

97- 3306418 M B LATE PIETER

00 - 3146013 V

IN DRA blauw

~

B

98 - 3194054 V

zuster DE KEIZER Reynaert A & H Compuclub © Reynaert A & H

Be 13 3048642 ped20140117101941  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you