Page 1

Stamkaart Reisduif: BE 13-3048612 B

06-3148497 M

DE WITSTAART Reynaert A & H zwart witpen

02- 3026076 M

DEN DIKKEN Reynaert A & H b l auw witpen ' Broer FIGO

B

11 - 3021591 M

B

B

B

09- 3187452 V

Dochter Figo Reynaert A & H

B

1-

B

B

B

t-

,-

SUPER JUNIOR

BE

11-3021579 V

01-4429827 M

98-3305553 M

Reynaert A&H Passend

1° top 5 2308d Dourd 1° top 5 1578d Dourd

B

98-3305549 V

Reynaert A&H Passend

03-3131013 V

B

99-3020065 M

DE FIGO Reynaert A & H r-

Dochter Figo

98 - 3194065 M

03-3131024 V B BONTJE ANTOON Reynaert A & H

B

FREULE Reynaert A & H

Kleindochter Figo Reynaert A & H

95-3336674 V

DE JONGE SCHICHT Reynaert A & H

DE SUPER

B

B

B

1-

Braem Robert Ninove

92 - 3138647 M

DE CRISSIE Reynaert A & H

Sister Draaier Demely Liliane

B

95- 3336 674 V

DE SCHICHT Reynaert A & H

1-

04 - 4439593 M

B

B

Granddaughter Schich

B

88-3307763 M

DE CRISSIE Reynaert A & H

07- 3161836 V

Reynaert A & H

95-3336674 V

DE GOEN Reynaert A & H

13-3048612

H

DE CRISSIE Reynaert A & H

l Nat . Bourges 2001

BE

&

!

99-3020065 M

DE FIGO Reynaert A & H

92-3138647 M

DE SCHICHT r Reynaert A

98- 3194076 V

ELIA Reynaert A & H zwart Laatste dochter Goen Reynaert A & H Passe

Kleinzoon Figo Reynaert A & H

B

l---B- -o-=-o-=---3-=-1-=-4-=-6-=-o-=-1-=-3-=--v=-=-- ---l IN DRA

l B Eigendomsbewijs van de ring • Titre de propriélé de la bague

3.048.612

&eynaert A & H

07-3182048 V

Dochter Figo Reynaert A & H blauw witkop

B

99-3020065 M

DE FIGO Reynaert A & H 1 Nat.Bourges 2001

B

05- 3185008 V

GAELE Reynaert A & H

95-3336674 V

DE CRISSIE Reynaert A & H

B

97-3221723 M

DE KEIZER Reynaert A & H

B Dochter KEIZER

92-3138647 M

DE SCHICHT Reynaert A & H B

~e

Reg.Karabinie r s t r 3980 Passen dal e rel. : 051/780767 I 0476/ 263802 j.h.reynaert@skynet.be

B

00-3070879 V

JONGE CRISSY Reynaert A & H Compuclub © Reynaert A & H

Be 13 3048612 ped20140117101008